Tilläggsdirektiv till Kommittén för FN:s familjeår (1992:06)

Innehåll

Dir. 1995:105

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 1995

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén för FN:s familjeår ges utsträckt tid för att fullfölja sitt uppdrag (dir. 1994:14) t.o.m. den 31 december 1995.

Bakgrund

Kommitténs uppdrag

Regeringen bemyndigade den 9 april 1992 chefen för Socialdepartementet att tillkalla en interdepartemental beredningsgrupp (S 1992:06) med uppgift att utarbeta förslag till inriktning och organisation av Sveriges medverkan i Förenta nationernas familjeår 1994 (dir. 1992:56).

Sedan beredningsgruppen den 24 mars 1993 överlämnat en handlingsplan för Sveriges medverkan i FN:s familjeår beslutade chefen för Socialdepartementet den 6 april 1993 om förlängt uppdrag i enlighet med handlingsplanens riktlinjer. Kommittén antog i samband med detta namnet Kommittén för FN:s familjeår.

Den 27 januari 1994 beslutade regeringen att ge kommittén tilläggsdirektiv (dir.1994:14), varigenom uppdraget preciserades enligt följande:


Kommittén skall under familjeåret fungera som kontaktorgan med samordningsansvar för de svenska insatserna. Kommittén skall i samverkan med myndigheter och organisationer som arbetar långsiktigt med frågor som rör familjen
- stimulera till kunskapsutveckling och debatt om familjevillkor och livsformer i dagens svenska samhälle,
- uppmuntra till intiativ och utvecklingsarbete, särskilt insatser som syftar till att förebygga social utslagning,


- fördela anvisade medel ur Allmänna arvsfonden i enlighet med regeringens beslut den 2 december 1993,


- medverka till att svenska erfarenheter förs ut till internationell debatt,


- rapportera till FN om familjeåret i Sverige samt


- i samverkan med forskningsinstitutioner och forskningsfinansierande organ stimulera till internationellt forskningssamarbete inom familje-
politikens område.

Motiv för förlängning

I de tilläggsdirektiv, som utfärdades den 27 januari 1994, antogs kommitténs uppdrag vara slutfört den 30 juni 1995. Det var vid den tidpunkten inte möjligt att förutse den omfattning kommitténs insatser skulle komma att få, bl.a. på det internationella planet.

Frågan om fortsatta insatser för att följa upp familjeåret inom FN har varit föremål för överläggningar vid olika internationella möten, bl.a. vid en interregional konferens med familjeårets nationella koordinatorer i Bratislava den 4-7 februari 1995 samt i FN:s kommission för social utveckling den 10-20 april 1995. Sverige har spelat en aktiv roll i dessa överläggningar och bör fortsätta att bevaka frågan när den kommer upp i FN:s generalförsamling vid dess 50:e session hösten 1995.

Vidare återstår att summera erfarenheterna under familjeåret och att redovisa de svenska insatserna i en sammanfattande slutrapport.

För att möjliggöra en uppföljning av det arbete som inletts samt ge kommittén tillfälle att lämna en samlad redovisning av Sveriges insatser i anslutning till familjeåret bör verksamheten förlängas med sex månader.

Uppdraget

Kommitténs mandat förlängs t.o.m. den 31 december 1995. Kommittén skall under den återstående verksamhetsperioden följa upp och lämna en slutlig redovisning av det arbete som inletts under FN:s familjeår.