Regeringens proposition
1995/96:48

Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för
Rwanda m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 oktober 1995

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar som gör det möjligt för Sverige att i
samma utsträckning som i förhållande till den av Förenta nationernas
säkerhetsråd inrättade s.k. Jugoslavientribunalen verkställa framställningar om
utlämning och andra former av internationell rättshjälp till den internationella
tribunalen för Rwanda som Förenta nationernas säkerhetsråd inrättade genom
beslut den 8 november 1994.
Vidare föreslås att lagstiftningen angående tribunalerna kompletteras med
bestämmelser som gör det möjligt att i Sverige verkställa fängelsestraff som
ådömts en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i eller på annat sätt
med stark anknytning till Sverige. Dessutom föreslås att lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall skall omfatta Rwandatribunalen och till
denna anknutna personer.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................ 3

2 Lagtext.................................................... 4
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning
av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d.
Jugoslavien......................................... 4
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall........................ 6

3 Ärendet och dess beredning................................. 7

4 Rwandatribunalen........................................... 7
4.1 Historisk bakgrund.................................. 7
4.2 Rwandatribunalens tillkomst och status.............. 8
4.3 Rwandatribunalens stadga............................ 9
4.4 Lagstiftningsåtgärder............................... 12

5 Verkställighet i Sverige av tribunalernas domar............ 14

6 Ekonomiska konsekvenser.................................... 17

7 Ikraftträdande............................................. 17

8 Författningskommentar...................................... 17
8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:569) med
anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för
brott i f.d. Jugoslavien............................ 17
8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall........................ 18

Bilaga 1 Förenta nationens säkerhetsråds resolution 995 (1994) 19
Bilaga 2 Stadga för Rwandatribunalen......................... 23
Bilaga 3 Utkastets lagförslag................................ 44
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag......................... 47
Bilaga 5 Lagrådets yttrande.................................. 50

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 oktober 1995.. 52

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandetav
Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien,
2. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier ivissa
fall.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av
inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:569) med anledning av inrättandet
av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien
dels att lagens rubrik samt 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, samt närmast före
12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

--------------------------------------------------------------------
Lag med anledning av inrättandet Lag om Sveriges samarbete med de
av Internationella tribunalen för internationella tribunalerna för
brott i f.d. Jugoslavien brott mot internationell humanitär
rätt

1 §
--------------------------------------------------------------------
Om den av Förenta nationernas Denna lag gäller i förhållande
säkerhetsråd inrättade internatio- till
nella tribunalen för lagföring av - den av Förenta nationernas säker-
personer som är ansvariga för all- hetsråd den 25 maj 1993 inrättade
varliga brott mot internationell internationella tribunalen för
humanitär rätt begångna på f.d. f.d. Jugoslavien och
Jugoslaviens territorium sedan - den av Förenta nationernas
1991 begär att det i Sverige säkerhetsråd den 8 november 1994
skall vidtas en åtgärd i anledning inrättade internationella
av ett sådant brott, skall den tribunalen för Rwanda.
begärda åtgärden vidtas enligt vad Om någon av tribunalerna begär
som sägs i denna lag. rättsligt biträde av Sverige, skall
den begärda åtgärden vidtas enligt
vad som sägs i denna lag.

--------------------------------------------------------------------
Straffverkställighet m.m.

12 a §
Har en svensk medborgare eller
en utlänning med hemvist i eller på
annat sätt stark anknytning till
Sverige av tribunalen dömts till
fängelse, kan regeringen besluta
att straffet får verkställas i
Sverige. Regeringen får i varje
enskilt beslut meddela de
föreskrifter som behövs för verkstäl-
ligheten här.
Vid verkställigheten tillämpas
25 § lagen (1972:260) om inter-
nationellt samarbete rörande verk-
ställighet av brottmålsdom. Verk-
ställigheten skall upphöra, om tri-
bunalen upplyser att den har be-
viljat den dömde nåd eller meddelat
något annat avgörande som innebär
att den utdömda påföljden inte längre
får verkställas.
I fråga om transport genom
Sverige av en person som berövats
friheten enligt ett avgörande av
tribunalen tillämpas 40 § lagen om
internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom.
____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

Bilaga2

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatioföljandenell
överenskommelse

--------------------------------------------------------------------
Internationella organ Fysiska personer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -

--------------------------------------------------------------------
45. Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Internatio-
tribunalen för åklagaren och dennes nella tribunalen för
f.d. Jugosla- personal, registra- f.d. Jugoslavien
vien torn och dennes fastställd genom FN:s
personal samt per- säkerhetsråds resolu-
soner som på annat sätt tion 827 den 25 maj
medverkar i tri- 1993
bunalen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -

--------------------------------------------------------------------
48. Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Internatio-
tribunalen för åklagaren och dennes nella tribunalen för
Rwanda personal, registra- Rwanda fastställd
torn och dennes genom FN:s säker-
personal samt per- hetsråds resolution
soner som på annat sätt 955 den 8 november
medverkar i tri- 1994
bunalen

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

**FOOTNOTES**

1 Lagen omtryckt 1994:717.

2 Bilagans lydelse enligt prop. 1995/96:41.

3 Ärendet och dess beredning

Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade den 25 maj 1993, genom att anta
resolution 827 (1993), att inrätta en internationell tribunal för brott i f.d.
Jugoslavien (Jugoslavientribunalen). Sverige har därefter genomfört lagstiftning
om Sveriges skyldighet att bistå tribunalen med utlämning och andra former av
internationell rättshjälp (prop. 1993/94:142, bet. 1993/94:JuU29, rskr.
1993/94:376, SFS 1994:569-571).
Den 8 november 1994 antog säkerhetsrådet resolution 955 (1994) om att
inrätta en internationell tribunal för att beivra folkmord och andra allvarliga
brott mot internationell humanitär rätt som begåtts under 1994 i Rwanda eller av
medborgare i Rwanda på angränsande staters territorium (Rwandatribunalen).
Säkerhetsrådets resolution 955 (1994) i engelsk originaltext och i svensk
översättning finns i bilaga 1. Den av rådet beslutade stadgan för den
internationella tribunalen i engelsk originaltext och i översättning till
svenska finns i bilaga 2.
I detta ärende föreslås den lagstiftning som krävs för att Sverige skall
kunna uppfylla de förpliktelser som följer av resolutionen om inrättandet av
Rwandatribunalen. Vidare behandlas frågan om fängelsestraff, som utdömts av
någon av tribunalerna, skall kunna verkställas i Sverige.
Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen har getts
tillfälle att lämna synpunkter på ett utkast till lagrådsremiss. Utkastets
lagförslag, vilka bortsett från vissa språkliga skillnader överensstämmer med
regeringens förslag, finns i bilaga 3. Myndigheterna har lämnat lagförslagen
utan erinran.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 28 september 1995 att inhämta Lagrådets yttrande över
de lagförslag som utarbetats i ärendet. Förslagen som remitterades till Lagrådet
finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Lagrådet har lämnat
synpunkter på lagförslaget angående straffverkställighet i Sverige. Regeringen
har följt Lagrådets förslag. Vi återkommer till Lagrådets synpunkter i avsnitt
5. Vissa redaktionella ändringar har gjorts i lagtexten. Vidare har tillkommit
en följdändring i lagförslag 2.2.

4 Rwandatribunalen

4.1 Historisk bakgrund

Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade genom resolutionerna 808 (1993) och
827 (1993) att upprätta en internationell tribunal för lagföring av personer
ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt begångna i f.d.
Jugoslavien sedan 1991. Beslutet fattades med åberopande av FN-stadgans kapitel
VII, vilket innebär att beslutet är bindande för alla FN:s medlemsstater.
Jugoslavientribunalen var det första fallet där en internationell tribunal
för att beivra krigsförbrytelser inrättats sedan krigsförbrytarrättegångarna i
Nürnberg respektive Tokyo efter andra världskrigets slut. Under större delen av
efterkrigstiden har man dock inom FN:s folkrättskommission (ILC) arbetat på dels
en internationell strafflag, dels en stadga för en permanent brottmålsdomstol.
Ett förslag till stadga för en permanent brottmålsdomstol överlämnades 1994 av
ILC till FN:s generalförsamling. Denna har tillsatt en ad hoc-kommitté för
ärendets vidare behandling. Sverige tillsammans med övriga nordiska länder
stöder aktivt detta arbete.

4.2 Rwandatribunalens tillkomst och status

Den 6 april 1994 omkom Rwandas och Burundis presidenter vid en flygolycka intill
flygplatsen i Rwandas huvudstad Kigali. Händelsen utlöste omfattande
stridigheter och massakrer på etnisk grund som enligt rapporter också innebar
allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt.
I resolution 918 (1994) den 17 maj 1994 uttryckte Förenta nationernas
säkerhetsråd stark oro över de fortlöpande rapporterna om omfattande,
systematiska och flagranta kränkningar av internationell humanitär rätt i
Rwanda. Rådet påtalade särskilt att gärningar som begås i avsikt att, helt eller
delvis, förinta en etnisk grupp utgjorde ett brott mot folkrätten. Vidare
fastställde rådet i samma resolution att situationen i Rwanda utgjorde ett hot
mot fred och säkerhet i området.
I säkerhetsrådets resolution 935 (1994) den 1 juli 1994 anmodades
generalsekreteraren att snarast tillkalla en opartisk expertkommission för att
undersöka om det fanns bevis för att svåra överträdelser av internationell
humanitär rätt, inklusive folkmord, förekom i Rwanda.
I en interimsrapport konstaterade kommissionen att allvarliga kränkningar av
internationell humanitär rätt och brott mot folkrätten hade begåtts i Rwanda.
Kommissionen rekommenderade att de ansvariga ställdes inför rätta inför en
oberoende och opartisk internationell tribunal. I sin slutrapport, som
överlämnades till generalsekreteraren den 3 december 1994, fastställde
kommissionen att det fanns överväldigande bevis för att folkgruppen tutsier hade
utsatts för folkmordsbrott av folkgruppen hutuer på ett planerat, systematiskt
och metodiskt sätt i strid med artikel II i 1948 års folkmordskonvention och att
brott mot mänskligheten och allvarliga kränkningar av internationell humanitär
rätt hade begåtts av båda parter i konflikten. (FN-dokumentet S/1994/1405 finns
tillgängligt i Utrikesdepartementet.)
I ett brev till FN:s generalsekreterare den 6 augusti 1994 framförde Rwandas
regering att en internationell tribunal, liknande Jugoslavientribunalen, skulle
bidra till att uppnå fred och försoning i landet. Regeringen åtog sig att
förhindra summariska avrättningar och att låta häkta personer misstänkta för
folkmord i avvaktan på att de kunde lagföras av en internationell tribunal.
I resolution 955 (1994) den 8 november 1994 fastställde säkerhetsrådet att
situationen i Rwanda fortsatte att utgöra ett hot mot internationell fred och
säkerhet och beslutade, med stöd av kapitel VII i Förenta nationernas stadga,
att inrätta en internationell tribunal för lagföring av personer ansvariga för
brott mot den humanitära rätten i Rwanda och dess grannstater under 1994 och att
anta en stadga för tribunalen. Tribunalens fullständiga namn är Internationella
brottstribunalen för lagföring av personer som är ansvariga för folkmord och
andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt, begångna på
Rwandas territorium och för lagföring av rwandiska medborgare skyldiga till
folkmord och andra liknande brott som har begåtts på grannländernas territorium
mellan den 1 januari 1994 och den 31 december 1994.
Bestämmelserna i kapitel VII ger säkerhetsrådet behörighet att vidta
åtgärder för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.
Detta betyder att beslutet att inrätta Rwandatribunalen och bestämmelserna i
dess samtidigt antagna stadga är bindande för alla FN:s medlemsstater på samma
sätt som beslutet om inrättande av Jugoslavientribunalen med dess stadga.
I resolution 977 (1995) den 21 februari 1995 beslutade säkerhetsrådet att
Rwandatribunalen skall ha sitt säte i Arusha i Tanzania.
Domarna (d.v.s. de sex domarna i tribunalens båda rättegångskamrar) valdes
av FN:s generalförsamling i en sluten omröstning den 25 maj 1995. Bland dessa
finns en svensk, rättschefen i Civildepartementet Lennart Aspegren.
Av generalsekreterarens tredje periodiska rapport den 25 augusti 1995 om
Rwandatribunalen framgår att tribunalens processordning ("Rules of Procedure and
Evidence") antogs av tribunalens domare den 29 juni 1995.
Rwandatribunalen kommer att ha viss institutionell samhörighet med
Jugoslavientribunalen. Sålunda är kammaren för överklagande identisk med
Jugoslavientribunalens. Vidare är åklagarämbetet gemensamt för de båda
tribunalerna. Ett mindre sambandskontor kommer därför att inrättas i Haag.
Åklagarämbetets undersökningar skall dock bedrivas med utgångspunkt i kontoren i
Kigali och Arusha.
Beträffande förundersökningsläget framhåller generalsekreteraren i samma
rapport att åklagarens målsättning är att de första åtalen skall väckas före
årets slut. Generalsekreteraren noterar dock att den information som ställts
till åklagarens förfogande ännu inte lett till att förundersökning inletts mot
någon av de personer som sitter fängslade i de rwandiska fängelserna.

4.3 Rwandatribunalens stadga

Folkrättsligt är situationen i Rwanda delvis annorlunda än i f.d. Jugoslavien.
Kriget på Balkan anses som utgångspunkt vara en internationell, mellanstatlig
konflikt, medan händelserna i Rwanda betraktas som en i huvudsak intern
konflikt. Detta synsätt återspeglas i jurisdiktionsbestämmelserna och den
rättsliga grunden för tribunalen.
Grundvalen för säkerhetsrådets agerande är dock dess konstaterande att
konflikten i Rwanda utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet, vilket
möjliggör ett agerande under kapitel VII i FN-stadgan.
Tribunalens stadga överensstämmer i huvudsak med stadgan för
Jugoslavientribunalen, vilken har utförligt kommenterats i proposition
1993/94:142 (s. 14-22). Kommentarerna till stadgan kommer därför här att
huvudsakligen inriktas på de delar där de två stadgorna skiljer sig åt.
Tribunalen skall, enligt artikel 1 och artikel 7 i stadgan, ha kompetens att
lagföra personer som är ansvariga för allvarliga brott mot internationell
humanitär rätt begångna på Rwandas territorium och att lagföra rwandesiska
medborgare som är ansvariga för sådana brott begångna på grannstaters
territorier mellan den 1 januari 1994 och den 31 december 1994 i enlighet med
vad stadgan föreskriver.
Således kan alla misstänkta, oavsett nationalitet, bli föremål för lagföring
om brotten begåtts på rwandesiskt territorium, medan endast rwandesiska
medborgare kan lagföras för brott begångna i grannstaterna. Tribunalens namn
antyder en skillnad i kvalitativ mening avseende åtalbara handlingar på och utom
Rwandas territorium. Inom Rwandas gränser sägs att jurisdiktionen avser folkmord
och andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt medan juris-
diktionen utom Rwandas territorium anges till folkmord och andra liknande brott.
De olika uttrycken torde emellertid inte åsyfta någon skillnad i sak.
I likhet med vad som gäller för Jugoslavientribunalen gäller principen om
individuellt och personligt straffansvar. Endast enskilda personer kan lagföras.
En tilltalads officiella ställning, oavsett om vederbörande är stats- eller
regeringschef eller en ansvarig statlig tjänsteman, kan inte frita denne från
straffansvar eller lindra straffet. Vidare slås i stadgan fast att en person i
överordnad tjänsteställning under vissa omständigheter kan göras straffrättsligt
ansvarig för en underlydandes handlingar. Handlande enligt order fritar inte
från straffansvar men kan beaktas som en förmildrande omständighet.
De folkrättsliga normerna för Rwandatribunalens domsmakt framgår av artikel
2-4.
Artikel 2 om folkmord överensstämmer i sak med artikel 4 i
Jugoslavientribunalens stadga. Med folkmord förstås vissa avsiktliga handlingar
som riktas mot en folkgrupp som sådan. Till grund ligger 1948 års
folkmordskonvention.
Artikel 3 avser brott mot mänskligheten och motsvaras i sak av artikel 5 i
Jugoslavientribunalens stadga. Med brott mot mänskligheten förstås brott som
begås som en del av ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot varje
civilbefolkning på nationell, politisk, etnisk, rasmässig eller religiös grund
och som avser mord, utrotning, förslavning, deportering, fängslande, tortyr,
våldtäkt, förföljelse på politiska, rasmässiga och religiösa grunder samt andra
inhumana handlingar.
Definitionen i Rwandatribunalens stadga synes mer begränsad i denna fråga än
Jugoslavientribunalens. Möjligen har detta sin bakgrund i de olika
händelseförloppen i respektive konflikt och ett önskemål att begränsa
jurisdiktionen till de allvarligaste brotten som förekommit. Gemensamt för de
båda tribunalerna är att brott mot mänskligheten utgör en andrahandsrubricering
i förhållande till artikeln om folkmord.
Av artikel 4 framgår tydligt att säkerhetsrådet betraktar händelserna i
Rwanda som en i huvudsak intern konflikt. Jugoslavientribunalen har, enligt
artikel 3 i dess stadga, att tillämpa krigets lagar och sedvanerätt.
Rwandatribunalens kompetens i detta avseende anges på ett annat sätt och avser
brott mot den gemensamma artikel 3 i 1949 års Genèvekonventioner och mot 1977
års andra tilläggsprotokoll till dessa konventioner. Artikel 3 i
Genèvekonventionerna anger en viss standard för behandling av offer i interna
konflikter och av personer som gett upp deltagandet i en sådan intern konflikt.
Genom 1977 års tilläggsprotokoll utvecklades och kompletterades den gemensamma
artikel 3 i konventionerna. De handlingar, som räknas upp i artikel 4 i stadgan
för Rwandatribunalen, utgör exempel på överträdelser som är straffbara. Dessa är
i huvudsak hämtade ur en uppräkning i det andra tilläggsprotokollet från 1977.
Häri ingår brott mot liv och hälsa, frihet och frid, sexualbrott m.m.
Sverige har tillträtt samtliga nämnda konventioner.
Rwandatribunalen har parallell behörighet med nationella domstolar.
Tribunalen tillerkänns dock, liksom Jugoslavientribunalen, företräde framför
nationella domstolar och har rätt att anmoda dessa att överföra pågående
lagföring till tribunalen. Staterna är skyldiga att åtlyda ett sådant beslut av
tribunalen.
Tribunalen består av tre i förhållande till varandra självständiga delar:
domstolen, åklagarmyndigheten och registratorskontoret. Domstolen är i sin tur
uppdelad på två rättegångskamrar och en kammare för överklaganden. Denna senare
kammare består som nämnts av medlemmarna i Jugoslavientribunalens
överklagandekammare. De båda rättegångskamrarnas domare väljs av FN:s
generalförsamling på förslag av säkerhetsrådet enligt en i stadgan närmare
angiven procedur (artikel 12). Tribunalens domare skall välja en president.
Åklagarmyndigheten är ansvarig för förundersökning och åtal. Chefsåklagaren
är densamme som vid Jugoslavientribunalen. Den ytterligare personal som är
nödvändig utnämns av FN:s generalsekreterare på rekommendation av
chefsåklagaren.
Registratorskontoret är ansvarigt för tribunalens administration. Dess chef,
registratorn, utnämns av FN:s generalsekreterare efter konsultation med
tribunalens president.
Vissa centrala bestämmelser om förundersökning och rättegång framgår av
stadgan (artikel 17-28). Närmare föreskrifter om rättegången skall antas av
domstolens ledamöter (artikel 14).
Bestämmelserna om påföljd, straffverkställighet och nåd är i allt väsentligt
identiska med dem som gäller för Jugoslavientribunalen. Endast fängelsestraff
kan utdömas. Om nya omständigheter blir kända kan en dom bli föremål för
omprövning. Bestämmelsen angående straffverkställighet innebär att ett
fängelsestraff skall avtjänas i en stat som utsetts av respektive tribunal från
en lista över stater vilka för säkerhetsrådet uppgivit att de är villiga att ta
emot personer som förklarats skyldiga till brott. Fängelsestraffet skall
avtjänas i enlighet med tillämplig lag i den berörda staten, under överinseende
av respektive tribunal. Frågor om nåd skall upptas av respektive tribunals
president i samråd med övriga domare.
Tribunalens arbetsspråk är engelska och franska.
Säkerhetsrådets beslut är som nämnts ovan folkrättsligt bindande. Alla
stater är således, enligt artikel 28 i tribunalens stadga, skyldiga att
samarbeta med tribunalen angående förundersökning och åtal. Staterna skall vara
den behjälplig i alla stadier av ett ärende och säkerställa att nationella
myndigheter lämnar tribunalen rättsligt bistånd vid insamlande av bevis, hörande
av vittnen, misstänkta och experter, identifiering och lokalisering av personer
och delgivning. Medlemsstaterna skall vidare bistå tribunalen med att gripa
eller häkta personer och överlämna eller överföra en tilltalad till tribunalen.
Staterna är vidare skyldiga att tillförsäkra tribunalens tjänstemän
privilegier och immunitet (artikel 29). Motsvarande förpliktelser gäller be-
träffande Jugoslavientribunalen.

4.4 Lagstiftningsåtgärder

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Lagstiftningen med anledning av inrättandet|
| av Jugoslavientribunalen skall gälla även i förhållande till |
| Rwandatribunalen. |
| Bilagan till 1976 års lag om immunitet och privilegier i |
| vissa fall kompletteras så att lagen även omfattar |
| Rwandatribunalen och till denna anknutna personer. |
--------------------------------------------------------------------

Skälen för regeringens förslag: Förenta nationernas säkerhetsråd har i
resolution 955 (1994) åberopat samma stöd - bestämmelserna i kapitel VII i FN-
stadgan - för inrättandet av Rwandatribunalen som för beslutet om
Jugoslavientribunalen. Resolutionen är således omedelbart bindande för samtliga
FN:s medlemsstater och medlemsstaterna åläggs att åtgärda framställningar från
tribunalen om utlämning och andra former av internationell rättshjälp.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs i fråga om den interna
rättsordningen för att uppfylla detta krav. Situationen är sålunda densamma för
medlemsstaterna som då säkerhetsrådet inrättade Jugoslavientribunalen.
I propositionen 1993/94:142 Lagstiftning med anledning av den av Förenta
nationerna inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien lämnades en
redovisning av vilka lagstiftningsåtgärder som var nödvändiga för att uppfylla
bestämmelserna i Jugoslavientribunalens stadga (s. 22 ff.). Slutsatsen var att
det krävdes lagstiftning beträffande stadgans bestämmelser om utlämning och
andra former av internationell rättshjälp, överförande av lagföring och doms
rättskraft. I propositionen anfördes vidare att rätten till offentlig försvarare
respektive målsägandebiträde och frågan om ersättning till personer som skall
höras inför tribunalen borde regleras. Regeringen anförde vidare att frågan om
straffansvar för osann utsaga inför tribunalen skall omfattas av svensk domsrätt
inte kunde bedömas förrän Jugoslavientribunalens processordning antagits av dess
domare (s. 26 f.).
Lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen
för brott i f.d. Jugoslavien utformades utifrån dessa överväganden. Lagen gör
det möjligt att bistå Jugoslavientribunalen med olika åtgärder såsom utlämning,
husrannsakan och beslag, bevisupptagning, förhör under förundersökning,
delgivning och överlämnande av egendom som frånhänts någon genom brott. När det
gäller förfarandet m.m. för de olika åtgärderna hänvisar lagen i stor
utsträckning till den befintliga lagstiftningen om utlämning och andra former av
internationell rättshjälp. Eftersom säkerhetsrådets resolution inte lämnar ut-
rymme för att det ställs villkor för att en viss åtgärd skall vidtas av en
medlemsstat, hänvisas det inte till de villkor av olika slag som i andra
sammanhang gäller för att en begäran om någon form av åtgärd skall utföras.
Lagen reglerar frågorna om överföring av lagföring och doms rättskraft på det
sätt som föreskrivs i stadgan. Vidare kan offentlig försvarare för misstänkta
respektive målsägandebiträde för målsägande förordnas i de fall personen i fråga
berörs av ett förfarande i Sverige. Slutligen har vittnen, målsägande och
sakkunniga, som skall inställa sig inför tribunalen, enligt lagen möjlighet att
få ersättning för sina kostnader för inställelsen.
Som anförts i det föregående överensstämmer stadgan för Rwandatribunalen i
mycket stora delar med Jugoslavientribunalens stadga. Regler om överförande av
lagföring, doms rättskraft och internationell rättshjälp finns i artikel 8, 9
respektive 28.
Artikel 28 innehåller föreskrifter om internationell rättshjälp. Enligt
denna skall FN:s medlemsstater bistå tribunalen med att identifiera och
lokalisera personer, ta upp vittnesmål och annan bevisning samt med att delge
handlingar. Medlemsstaterna skall vidare bistå tribunalen med att gripa eller
häkta personer och överlämna eller överföra en tilltalad till tribunalen. Av
artikeln framgår att uppräkningen inte är uttömmande. Enligt artikel 8 i stadgan
är tribunalen parallellt behörig med nationella domstolar, men tribunalen kan
alltid begära att en lagföring förs över till tribunalen. Vidare får enligt
artikel 9 en gärning, som prövats av tribunalen, inte bli föremål för prövning
av en nationell domstol. Däremot kan tribunalen under vissa förutsättningar
pröva en gärning som redan prövats av en nationell domstol. Om den nationella
domstolens bedömning av brottet inte stämmer överens med vad gärningen är att
bedöma som enligt stadgan, eller om handläggningen vid den nationella domstolen
inte varit opartisk, oberoende eller endast genomfördes för skens skull, kan
tribunalen ändå komma att ta upp gärningen till prövning.
Bestämmelserna om internationell rättshjälp, överförande av lagföring och
doms rättskraft är identiska med motsvarande bestämmelser i stadgan för
Jugoslavientribunalen. Det finns inte några nytillkomna bestämmelser i
Rwandatribunalens stadga som ställer krav på lagstiftning. Rätten till offentlig
försvarare och målsägandebiträde samt frågan om ersättning till dem som från
Sverige skall inställa sig för att höras inför Rwandatribunalen, bör regleras på
samma sätt som skedde beträffande Jugoslavientribunalen. I de processordningar,
som antagits av domarna vid Jugoslavientribunalen respektive Rwandatribunalen
regleras frågan om osann utsaga på så sätt att åtal skall väckas vid den
aktuella tribunalen. Det saknas därför skäl för att låta svensk domsrätt omfatta
straffansvar för osann utsaga inför någon av tribunalerna.
Lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen
för brott i f.d. Jugoslavien är, som rubriken låter förstå, endast tillämplig i
förhållande till Jugoslavientribunalen. Den lämpligaste metoden är enligt
regeringens mening att ändra lagen så att den omfattar rättsligt bistånd till
båda tribunalerna. Rubriken till lagen bör samtidigt justeras.
Rwandatribunalens stadga innehåller i artikel 29 bestämmelser om tribunalens
status och privilegie- och immunitetsbestämmelser. Reglerna är identiska med de
för Jugoslavientribunalen. Frågor om immunitet och privilegier för
internationella organ m.m. regleras genom lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall. Enligt 4 § denna lag åtnjuter vissa i bilagan till
lagen uppräknade internationella organ och personer med anknytning till sådana
organ immunitet och privilegier enligt vad som har bestämts i stadga eller avtal
som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör, liksom skedde i fråga om
Jugoslavientribunalen, kompletteras så att den omfattar Rwandatribunalen och
till denna anknutna personer.

5 Verkställighet i Sverige av tribunalernas domar

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Fängelsestraff, som av Jugoslavien- eller |
| Rwandatribunalen ådömts en svensk medborgare eller en utlänning |
| med hemvist i eller på annat sätt stark anknytning till Sverige,|
| skall kunna verkställas i Sverige. |
--------------------------------------------------------------------

Skälen för regeringens förslag: Stadgorna för Jugoslavien- respektive
Rwandatribunalen innehåller i allt väsentligt likalydande bestämmelser om
påföljd, överklagande, straffverkställighet och nåd. Tribunalerna kan endast
utdöma fängelsestraff. Det finns en gemensam kammare för överklagande. Ett
överklagande av en rättegångskammares dom skall enligt Jugoslavientribunalens
processordning göras inom 30 dagar. Om nya omständigheter blir kända kan en dom
bli föremål för omprövning. Bestämmelsen angående straffverkställighet innebär
att ett fängelsestraff skall avtjänas i en stat som utsetts av respektive
tribunal från en lista över stater vilka för säkerhetsrådet uppgivit att de är
villiga att ta emot personer som förklarats skyldiga till brott.
Fängelsestraffet skall avtjänas i enlighet med tillämplig lag i den berörda
staten, under överinseende av respektive tribunal.
Frågor om nåd skall enligt tribunalernas stadgor upptas av respektive
tribunals president i samråd med övriga domare. Lydelsen av respektive stadga
ger visst utrymme för olika tolkning av frågan om det är tribunalen eller
verkställighetslandets myndigheter som skall fatta det formella beslutet om nåd.
Lagrådet har anfört att de artiklar i tribunalernas stadgor som behandlar nåd är
utformade så att de skulle kunna innebära att tribunalen - genom presidenten -
endast skall underrätta verkställighetslandet om den anser att nåd kan beviljas.
Själva nådebeslutet skulle i så fall meddelas i verkställighetslandet.
Regeringen finner dock inte skäl för att utgå från annat än att tribunalerna,
genom sin respektive president, också kan avgöra frågor om nåd. Detta påverkar
inte den formella makt regeringen har enligt regeringsformen att bevilja nåd i
enskilda fall.
Av respektive stadgas artikel angående straffverkställighet följer att
tribunalerna inte kan tvinga någon stat att ombesörja verkställigheten av ett
utdömt fängelsestraff. Har en stat väl erbjudit sig att verkställa straff torde
dock innehållet i artikeln vara tvingande, dvs. det går inte att sätta upp
villkor som strider mot dess innehåll.
Sverige har till Jugoslavientribunalens registrator anmält att regeringen
erbjuder "... prison accommodation for Swedish citizens and for other persons
residing in Sweden who have been sentenced to imprisonment by the International
Tribunal".
Sverige har härigenom åtagit sig att verkställa fängelsestraff som ådömts en
svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i Sverige. Som framgått av
redogörelsen ovan är en av förutsättningarna för att tribunalerna skall kunna
fullgöra sitt uppdrag att enskilda stater åtar sig att verkställa
fängelsestraff. Tribunalens möjlighet att verka förutsätter således att det
finns en beredvillighet hos stater att medverka vid verkställighet av straff som
tribunalerna utdömt. Sveriges åtagande skall ses mot denna bakgrund.
Frågan om straffverkställighet har också en annan aspekt. Tribunalstadgorna
ställer krav på att stater utlämnar även egna medborgare. I propositionen (prop.
1993/94:142) Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade
tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien anfördes att skyddet för svenska
medborgare mot landsförvisning i 2 kap. 7 § regeringsformen kunde innebära ett
krav på att långa fängelsestraff, som ådöms en från Sverige till tribunalen
utlämnad person, skall verkställas i Sverige (s. 30). Skyddet mot
landsförvisning bör nämligen enligt lagrummets förarbeten (bet. 1975/76:KU56 s.
32) uppfattas så att det även avser det fall då utlämning av en svensk
medborgare på grund av brott skulle ge anledning till antagandet att den
utlämnade skulle bli berövad friheten under så lång tid att han knappast skulle
kunna någonsin återvända till Sverige. I vissa situationer kunde det därför vara
en förutsättning för att utlämning kan ske, att ett eventuellt fängelsestraff
verkställs i Sverige.
Genom lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella
tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien har införts möjlighet att utlämna
svenska medborgare. Däremot infördes inte möjligheten att i Sverige verkställa
straff som utdömts av Jugoslavientribunalen.
Med hänsyn till det anförda bör därför nu öppnas möjlighet att verkställa
straff i enlighet med det av Sverige gjorda åtagandet.
Vad beträffar Rwandatribunalen har något åtagande om straffverkställighet
ännu inte gjorts av Sverige. De överväganden som föranledde noten till
Jugoslavientribunalen får dock anses gälla även i förhållande till
Rwandatribunalen, även om det är mindre sannolikt att det kommer att finnas
förutsättningar för verkställighet beträffande någon som döms av den tribunalen.
Reglerna om straffverkställighet bör därför gälla i förhållande till båda
tribunalerna.
Under vissa förhållanden kan det vara särskilt motiverat att Sverige åtar
sig att verkställa ett fängelsestraff även om detta ådömts en person som inte är
svensk medborgare och inte heller har sitt hemvist här. Så kan t.ex. vara fallet
om den dömde nyligen haft hemvist i Sverige eller på annat sätt har stark
anknytning till Sverige och förutsättningar saknas att verkställa straffet i
något annat land. Bestämmelserna bör därför göra det möjligt att verkställighet
kan ske i Sverige även i sådana undantagsfall.
I det föregående (se avsnitt 4.4) har regeringen föreslagit att bestämmel-
serna i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella
tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien skall gälla även i förhållande till
Rwandatribunalen. För att möjliggöra verkställighet här av fängelsestraff som
utdömts av endera tribunalen bör lagen kompletteras med en bestämmelse härom, i
vilken hänvisning sker till relevanta bestämmelser i lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
(internationella verkställighetslagen). Den lagtekniska lösningen behandlas
närmare i författningskommentaren.
I likhet med vad som gäller beträffande t.ex. utlämning till tribunalerna
och överförande av straffverkställighet enligt internationella
verkställighetslagen, bör frågan om verkställighet här avgöras av regeringen.
Eftersom tribunalernas stadgor inte lämnar utrymme för Sverige att ställa
villkor beträffande den dömdes samtycke, dubbel straffbarhet etc., skall någon
hänvisning till internationella verkställighetslagens villkor för överförande
inte göras. Det finns inte heller anledning att hänvisa till reglerna om
påföljdsomvandling eller anpassning till motsvarande svensk påföljd. I
bestämmelsen bör dock skapas ett utrymme för regeringen att i enskilda fall,
inom de ramar som tribunalens avgörande uppställer, precisera formerna för
verkställigheten. Vidare bör det öppnas en möjlighet att tillåta transport genom
Sverige av en person som av någon av tribunalerna ådömts ett fängelsestraff som
skall verkställas i en annan stat.

6 Ekonomiska konsekvenser

Vid den bedömning som kan göras i dag kan det förutsägas att Sverige i mycket
liten utsträckning kommer att beröras av framställningar från Rwandatribunalen
om åtgärder på den internationella rättshjälpens område. De kostnader som kan
bli aktuella får belasta de befintliga resurserna för rättsväsendet.
Det går inte att bedöma i vilken utsträckning det kan bli aktuellt att
fängelsestraff, som utdömts av någon av tribunalerna, skall verkställas i
Sverige. Enligt regeringens mening torde förslaget i denna del inte medföra
några mer betydande kostnader. Även dessa kostnader torde därför kunna rymmas
inom ramen för de befintliga resurserna.

7 Ikraftträdande

De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 1996. Några
övergångsbestämmelser är inte påkallade.

8 Författningskommentar

8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av
inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien

Rubriken och 1 §
Paragrafen anger bl.a. tillämpningsområdet för lagen. Ändringen innebär att
lagen gäller även i förhållande till Rwandatribunalen. Eftersom lagtexten i
detta hänseende endast skall identifiera de organ vars framställningar skall
åtgärdas enligt vad som sägs i lagen, har beskrivningen av tribunalerna
förenklats i förhållande till den ursprungliga lagtextens beskrivning av
Jugoslavientribunalen. Rubriken till lagen har anpassats till det utökade
tillämpningsområdet för lagen.

12 a §
Första stycket anger ramarna för när regeringen kan tillåta att verkställighet
får ske i Sverige. I första hand kan detta ske om fängelsestraffet ådömts en
svensk medborgare eller en utlänning med hemvist här. Regeringen får dock
besluta att fängelsestraff får verkställas här även i andra fall då en person på
annat sätt har stark anknytning hit. Det kan t.ex. bli aktuellt om en person,
som haft hemvist i Sverige en längre tid men begett sig härifrån inom en inte
alltför lång tid innan brotten begicks, fälls till ansvar och ådöms
fängelsestraff av någon av tribunalerna. Även i fråga om personer som av andra
orsaker har en mycket nära anknytning till Sverige, utan att vara svenska
medborgare eller ha hemvist här, kan det bli aktuellt att Sverige i det enskilda
fallet erbjuder sig att ansvara för straffverkställigheten. Det anförda gäller
särskilt om det inte finns förutsättningar att verkställa straffet i
gärningslandet eller i något annat land.
Andra stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.
Genom hänvisning till 25 § internationella verkställighetslagen klargörs
till en början att verkställigheten skall ske enligt svensk lag. Hänvisningen
till svensk lag innebär också att reglerna om villkorlig frigivning blir
tillämpliga. Vidare följer av 25 § andra och tredje styckena internationella
verkställighetslagen att verkställighet får äga rum utan hinder av att påföljden
är strängare än vad som enligt svensk lag kunnat följa på brotten, att
verkställighet inte får ske på sådant sätt att påföljden blir att anse som
strängare än vad tribunalen bestämt samt att den dömde får tillgodoräkna sig den
tid han redan kan ha utstått av påföljden och anhållande- och häktestid.
Med hänsyn till tribunalernas rätt att meddela nåd och ompröva domar
föreskrivs vidare att verkställighet som pågår här i landet till följd av
tribunalernas domar skall upphöra med anledning av underrättelse om ett
avgörande av respektive tribunal som innebär att påföljden inte längre får
verkställas.
Genom hänvisningen i tredje stycket till 40 § internationella verkställig-
hetslagen öppnas möjligheten att ge tillstånd till transport genom Sverige av en
person som skall verkställa ett av en tribunal ådömt straff i en annan stat.

8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Förslaget har behandlats i avsnitt 4.4.

Förenta nationens säkerhetsråds resolution 995 (1994)

--------------------------------------------------------------------
RESOLUTION 955 (1994) RESOLUTION 955 (1994)

Adopted by the Security Antagen av säkerhetsrådet vid
Council at its 3453rd meeting, dess 3453:e möte den 8 november
on 8 November 1994 1994

--------------------------------------------------------------------
The Security Council, particular to make practical
arrangements for the effective
Reaffirming all its previous functioning of the
resolutions on the situation International Tribunal, inclu-
in Rwanda, ding recommendations to the
Having considered the Council as to possible
reports of the Secretary- locations for the seat of the
General pursuant to paragraph International Tribunal at the
3 of resolution 935 (1994) of earliest time and to report
1 July 1994 (S/1994/879 and periodically to the Council;
S/1994/906), and having taken 6. Decides that the seat of
note of the reports of the the International Tribunal
Special Rapporteur for Rwanda shall be determined by the
of the United Nations Com- Council having regard to
mission on Human Rights considerations of justice and
(S/1994/1157, annex I and fairness as well as
annex II), administrative efficiency,
Expressing appreciation for including access to witnesses,
the work of the Commission of and economy, and subject to the
Experts established pursuant conclusion of appropriate
to resolution 935 (1994), in arrangements between the United
particular its preliminary Nations and the State of the
report on violations of seat, acceptable to the Coun-
international humanitarian law cil, having regard to the fact
in Rwanda transmitted by the that the International Tribunal
Secretary-General''''s letter of may meet away from its seat
1 October 1994 (S/1994/1125), when it considers it necessary
for the efficient exercise of
Expressing once again its its functions; and decides that
grave concern at the reports an office will be established
indicating that genocide and and proceedings will be
other systematic, widespread conducted in Rwanda, where
and flagrant violations of feasible and appropriate,
international humanitarian law subject to the conclusion of
have been committed in Rwanda, similar appropriate
Determining that this arrangements;
situation continues to
constitute a threat to 7. Decides to consider
international peace and secu- increasing the number of judges
rity, and Trial Chambers of the
Determined to put an end to International Tribunal if it
such crimes and to take becomes necessary;
effective measures to bring to 8. Decides to remain actively
justice the persons who are seized of the matter.
responsible for them,
Convinced that in the parti-
cular circumstances of Rwanda,
the prosecution of persons
responsible for serious
violations of international
humanitarian law would enable
this sim to be achieved and
would contribute to the
process of national recon-
ciliation and to the
restoration and maintenance of
peace,
Believing that the
establishment of an
international tribunal for the
prosecution of persons
responsible for genocide and
the other above-mentioned
violations of international
humanitarian law will
contribute to ensuring that
such violations are halted and
effectively redressed,
Stressing also the need for
international cooperation to
strengthen the courts and
judicial system of Rwanda,
having regard in particular to
the necessity for those courts
to deal with large numbers of
suspects,
Considering that the Com-
mission of Experts established
pursuant to resolution 935
(1994) should continue on an
urgent basis the collection of
information relating to
evidence of grave violations
of international humanitarian
law committed in the territory
of Rwanda and should submit
its final report to the
Secretary-General by 30
November 1994,
Acting under Chapter VII of
the Charter of the United
Nations,
1. Decides hereby, having
received the request of the
Government of Rwanda
(S/1994/1115), to establish an
international tribunal for the
sole purpose of prosecuting
persons responsible for
genocide and other serious
violations of international
humanitarian law committed in
the territory of Rwanda and
Rwandan citizens responsible
for genocide and other such
violations committed in the
territory of neighbouring
States, between 1 January 1994
and 31 December 1994 and to
this end to adopt the Statute
of the International Criminal
Tribunal for Rwanda annexed
hereto;

2. Decides that all States
shall cooperate fully with the
International Tribunal and its
organs in accordance with the
present resolution and the
Statute of the International
Tribunal and that consequently
all States shall take any
measures necessary under their
domestic law to implement the
provisions of the present
resolution and the Statute,
including the obligation of
States to comply with requests
for assistance or orders
issued by a Trial Chamber
under Article 28 of the
Statute, and requests States
to keep the Secretary-General
informed of such measures;
3. Considers that the
Government of Rwanda should be
notified prior to the taking
of decisions under articles 26
and 27 of the Statute;
4. Urges States and inter-
governmental and non-govern-
mental organizations to
contribute funds, equipment
and services to the
International Tribunal,
including the offer of expert
personnel;
5. Requests the Secretary-
General to implement this
resolution urgently and in
--------------------------------------------------------------------
Säkerhetsrådet, särskilt att vidtaga praktiska
åtgärder för att Internationella
som bekräftar alla sina tribunalen skall kunna fungera
tidigare resolutioner om läget effektivt, och däribland rekom-
i Rwanda, mendera säkerhetsrådet lämpliga
som har behandlat general- orter för att snarast möjligt
sekreterarens rapporter inrätta Internationella
avgivna i enlighet med punkt 3 tribunalen samt att periodiskt
i resolution 935 (1994) den 1 rapportera till säkerhetsrådet,
juli 1994 (S/1994/879 och 6. beslutar att
S/1994/906), och som har Internationella
noterat rapporterna från den Rwandatribunalens säte skall
särskilde rapportören för Rwanda bestämmas av säkerhetsrådet,
i FN:s kommission för mänskliga varvid hänsyn skall tas till
rättigheter (S/1994/1157, rättvisa, liksom till
bilaga I och II), administrativ effektivitet,
innefattande tillgång till
som uttrycker uppskattning vittnen, och sparsamhet, varvid
för det arbete som har utförts lämpliga arrangemang, som är
av den expertkommission som godtagbara för säkerhetsrådet,
inrättades i enlighet med reso- skall överenskommas mellan
lution 935 (1994), särskilt Förenta nationerna och staten där
dess preliminära rapport om domstolen har sitt säte, varvid
överträdelser av internationell skall iakttagas att
humanitär rätt i Rwanda, vilken Internationella Rwandatribunal-
överlämnades med generalsekre- en skall kunna mötas på annan ort
terarens skrivelse den 1 än där dess säte är beläget när så
oktober 1994 (S/1994/1125), bedöms erforderligt för att
som ånyo uttrycker sin effektivt kunna fullgöra sina
allvarliga oro över de åligganden; och beslutar att ett
rapporter som visar att kontor skall inrättas och att
folkmord och andra åtgärder skall vidtagas i Rwanda
systematiska, omfattande och där så är möjligt och lämpligt under
flagranta överträdelser av förutsättning av avslutande av
internationell humanitär rätt liknande lämpliga arrangemang;
har förövats i Rwanda, 7. beslutar att överväga att
som fastställer att denna vid behov öka antalet domare och
situation fortsätter att utgöra rättegångskammare i Inter-
ett hot mot internationell nationella tribunalen,
fred och säkerhet,
som föresatt sig att sätta 8. beslutar att
stopp för sådana brott och att fortsättningsvis aktivt följa
vidta effektiva åtgärder för att frågan.
lagföra personer som är
ansvariga för dessa,
som är övertygat om att, under
de särskilda omständigheter som
råder i Rwanda, lagföringen av
personer som är ansvariga för
allvarliga överträdelser av
internationell humanitär rätt
skulle göra det möjligt att uppnå
detta syfte och bidra till
nationell försoning och till
att fred återställs och upprätt-
hålls,
som hyser tron att
upprättande av en
internationell tribunal för
lagföring av personer som är
ansvariga för folkmord och
andra ovannämnda överträdelser av
internationell humanitär rätt
kommer att bidra till att
säkerställa att sådana
överträdelser upphör och att
rättvisa skipas,
som även betonar behovet av
internationellt samarbete för
att stärka domstolarna och
rättssystemet i Rwanda med
särskilt avseende på
nödvändigheten av att dessa
domstolar skall kunna handskas
med ett stort antal misstänkta,
som anser att den expert-
kommission som inrättades
enligt resolution 935 (1994)
skall fortsätta i brådskande
ordning att insamla bevis-
material som har avseende på
allvarliga överträdelser av
internationell humanitär rätt på
Rwandas territorium och skall
framlägga sin slutrapport till
generalsekreteraren senast den
30 november 1994,
som agerar med stöd av
kapitel VII av Förenta
nationernas stadga,
1. beslutar härmed, efter att
ha mottagit en begäran från
Rwandas regering
(S/1994/1115), att upprätta en
internationell tribunal med
det enda syftet att lagföra
personer som är ansvariga för
folkmord och andra allvarliga
överträdelser av internationell
humanitär rätt begångna på Rwandas
territorium och av rwandiska
medborgare som är ansvariga för
folkmord och andra liknande
brott som har begåtts på grann-
staternas territorier mellan
den 1 januari 1994 och den 31
december 1994 och att i detta
syfte antaga stadgan för
Internationella
brottstribunalen för Rwanda,
vilken biläggs denna reso-
lution,
2. beslutar att alla stater
skall samarbeta fullt ut med
Internationella tribunalen och
dess organ i enlighet med
denna resolution och
Internationella tribunalens
stadgar och att därför alla
stater skall vidtaga
erforderliga åtgärder med stöd av
sin nationella lagstiftning för
att uppfylla bestämmelserna i
denna resolution och i
stadgan, däribland skyldighet
för staterna att efterkomma
varje begäran om biträde eller
beslut utfärdat av en
rättegångskammare enligt artikel
28 i denna stadga och uppmanar
staterna att hålla
generalsekreteraren underrättad
om sådana åtgärder,
3. anser att Rwandas
regering skall underrättas på
förhand om beslut enligt
artiklarna 26 och 27 i
stadgan,

4. uppmanar stater och
mellanstatliga och icke-
statliga organisationer att
bidra med penningmedel,
utrustning och tjänster till
Internationella tribunalen,
däribland tillhandahållande av
experter,
5. anmodar general-
sekreteraren att skyndsamt
verkställa denna resolution och

Stadga för Rwandatribunalen

--------------------------------------------------------------------
Having been established by Efter att ha inrättats av
the Security Council acting säkerhetsrådet enligt kapitel VII
under Chapter VII of the i Förenta nationernas stadga
Charter of the United Nations, skall Internationella brott-
the International Criminal målstribunalen för lagföring av
Tribunal for the Prosecution personer som är ansvariga för
of Persons Responsible for folkmord och andra allvarliga
Genocide and Other Serious överträdelser av internationell
Violations of International humanitär rätt begångna på Rwandas
Humanitarian Law Committed in territorium, och av rwandiska
the Territory of Rwanda and medborgare som är ansvariga för
Rwandan citizens responsible folkmord och andra liknande
for genocide and other such brott som har begåtts på grann-
violations committed in the ländernas territorium mellan den
territory of neighbouring 1 januari 1994 och den 31
States, between 1 January 1994 december 1994 (nedan kallad
and 31 December 1994 Internationella Rwandatribu-
(hereinafter referred to as nalen ) skall verka i enlighet
the International Tribunal med bestämmelserna i denna
for Rwanda ) shall function in stadga.
accordance with the provisions
of the present Statute.

--------------------------------------------------------------------
Article 1 Artikel 1

Competence of the Internationella Rwandatribu-
International Tribunal for nalens behörighet
Rwanda
Internationella Rwandatribu-
The International Tribunal nalen skall ha behörighet att
for Rwanda shall have the lagföra personer som är ansvariga
power to prosecute persons för allvarliga överträdelser av
responsible for serious internationell humanitär rätt
violations of international begångna på Rwandas territorium,
humanitarian law committed in och rwandiska medborgare
the territory of Rwanda and skyldiga till sådana brott
Rwandan citizens responsible begångna på grannländernas
for such violations committed territorier mellan den 1
in the territory of januari 1994 och den 31
neighbouring States, between 1 december 1994 i enlighet med
January 1994 and 31 December bestämmelserna i denna stadga.
1994, in accordance with the
provisions of the present
Statute.

--------------------------------------------------------------------
Article 2 Artikel 2

Genocide Folkmord

l. The International 1. Internationella Rwanda-
Tribunal for Rwanda shall have tribunalen skall ha behörighet
the power to prosecute persons att lagföra personer som begår
committing genocide as defined folkmord enligt definitionen i
in paragraph 2 of this article punkt 2 i denna artikel eller
or of committing any of the någon av de andra gärningar som
other acts enumerated in uppräknas i punkt 3 i denna
paragraph 3 of this article. artikel.
2. Genocide means any of the 2. Med folkmord avses vilka
following acts committed with som helst av följande gärningar
intent to destroy, in whole or som begås i avsikt att helt
in part, a national, ethnical, eller delvis förinta en
racial or religious group, as nationell, etnisk, rasmässigt
such: bestämd eller religiös grupp,
nämligen
a) Killing members of the a) att döda medlemmar av
group; gruppen,
b) Causing serious bodily or b) att tillfoga medlemmar av
mental harm to members of the gruppen svår kroppslig eller
group; själslig skada,
c) Deliberately inflicting c) att uppsåtligen påtvinga
on the group conditions of gruppen levnadsvillkor som är
life calculated to bring about avsedda att medföra dess fysiska
its physical destruction in undergång helt eller delvis,
whole or in part;
d) Imposing measures d) att påtvinga åtgärder som är
intended to prevent births avsedda att förhindra födslar
within the group; inom gruppen,
e) Forcibly transferring e) att med våld överföra barn
children of the group to från gruppen till en annan
another group. grupp.
3. The following acts shall 3. Följande gärningar skall
be punishable: vara straffbara:
a) Genocide; a) folkmord,
b) Conspiracy to commit b) stämpling till folkmord,
genocide;
c) Direct and public c) omedelbar och offentlig
incitement to commit genocide; uppmaning till folkmord,
d) Attempt to commit d) försök till folkmord,
genocide;
e) Complicity in genocide. e) delaktighet i folkmord.

--------------------------------------------------------------------
Article 3 Artikel 3

Crimes against humanity Brott mot mänskligheten

The International Tribunal Internationella Rwandatribu-
for Rwanda shall have the nalen skall ha behörighet att
power to prosecute persons lagföra personer som är ansvariga
responsible for the following för följande brott, när de begås
crimes when committed as part som del av ett vidsträckt och
of a widespread or systematic systematiskt angrepp riktat mot
attack against any civilian civilbefolkning av nationella,
population on national, politiska, etniska, rasmässiga
political, ethnic, racial or eller religiösa skäl:
religious grounds: a) mord,
a) Murder; b) utrotning,
b) Extermination; c) förslavning,
c) Enslavement; d) deportering,
d) Deportation; e) fängslande,
e) Imprisonment; f) tortyr,
f) Torture; g) våldtäkt,
g) Rape h) förföljelse på politiska,
h) Persecutions on rasmässiga och religiösa grunder,
political, racial and i) andra inhumana handlingar.
religious grounds;
i) Other inhumane acts.

--------------------------------------------------------------------
Article 4 Artikel 4

Violations of Article 3 common Brott mot artikel 3 gemensam för
to the Geneva Conventions and Genèvekonventionerna och mot
of Additional Protocol II dess tilläggsprotokoll II

The International Tribunal Internationella Rwandatribu-
for Rwanda shall have the nalen skall ha behörighet att
power to prosecute persons lagföra personer som begår eller
committing or ordering to be beordrar allvarliga brott mot
committed serious violations den gemensamma artikel 3 i
of Article 3 common to the Genèvekonventionerna den 12
Geneva Conventions of 12 augusti 1949 för skydd av
August 1949 for the Protection krigsoffer och mot tilläggs-
of War Victims, and of protokoll II den 8 juni 1977.
Additional Protocol II thereto Dessa brott skall omfatta, men
of 8 June 1977. These inte vara begränsade till:
violations shall include, but
shall not be limited to: a) våld mot liv, hälsa och
a) Violence to life, health fysiskt och mentalt välbe-
and physical or mental finnande för personer, särskilt
well-being of persons, in mord liksom grym behandling
particular murder as well as såsom tortyr, stympning eller
cruel treatment such as varje form av fysiskt kropps-
torture, mutilation or any straff,
form of corporal punishment; b) kollektivt straff,
c) tagande av gisslan,
b) Collective punishments; d) terrorism,
c) Taking of hostages; e) överträdelse av personlig
d) Acts of terrorism; värdighet, särskilt förödmjukande
e) Outrages upon personal och nedsättande behandling,
dignity, in particular våldtäkt, prostitution och varje
humiliating and degrading form av nesligt våld,
treatment, rape, enforced f) plundring,
prostitution and any form of g) utfärdande av domar och
indecent assault; verkställande av avrättningar
f) Pillage; utan tidigare dom avkunnad av
g) The passing of sentences en reguljär domstol som till-
and the carrying out of exe- handahåller alla rättsliga garan-
cutions without previous tier vilka är erkända som tving-
judgement pronounced by a ande av civiliserade folk,
regularly constituted court,
affording all the judicial
guarantees which are h) hot att begå någon av ovan-
recognized as indispensable by nämnda gärningar.
civilized peoples;

h) Threats to commit any of
the foregoing acts.

--------------------------------------------------------------------
Article 5 Artikel 5

Personal jurisdiction Domsrätt över fysiska personer

The International Tribunal Internationella Rwandatribu-
for Rwanda shall have nalen skall ha domsrätt över
jurisdiction overnatural fysiska personer i enlighet med
persons pursuant to the bestämmelserna i denna stadga.
provisions of the present
Statute.

--------------------------------------------------------------------
Article 6 Artikel 6

Individual criminal responsi- Personligt straffansvar
bility

l. A person who planned, 1. Den som har planerat,
instigated, ordered, committed anstiftat, beordrat, begått
or otherwise aided and abetted eller på något annat sätt
in the planning, preparation medverkat vid planering,
or execution of a crime förberedelse eller utförande av
referred to in articles 2 to 4 ett brott som avses i
of the present Statute, shall artiklarna 2 - 4 i denna stadga
be individually responsible skall vara personligen ansvarig
for the crime. för brottet.
2. The official position of 2. Den anklagades officiella
any accused person, whether as ställning, vare sig som stats-
Head of State or Government or eller regeringschef eller som
as a responsible Government ansvarig statstjänsteman, skall
official, shall not relieve inte frita honom eller henne
such person of criminal från straffansvar eller lindra
responsibility nor mitigate straffet.
punishment. 3. Den omständigheten att någon
3. The fact that any of the av de gärningar som avses i
acts referred to in articles 2 artiklarna 2 - 4 i denna stadga
to 4 of the present Statute begåtts av en underordnad fritar
was committed by a subordinate inte hans eller hennes
does not relieve his or her överordnade från straffansvar, om
superior of criminal responsi- han eller hon känt till eller
bility if he or she knew or haft anledning att känna till
had reason to know that the att den underordnade stod i
subordinate was about to com- begrepp att begå sådana gärningar
mit such acts or had done so eller redan hade gjort det och
and the superior failed to den överordnade underlåtit att
take the necessary and vidta nödvändiga och rimliga
reasonable measures to prevent åtgärder för att förhindra sådana
such acts or to punish the gärningar eller för att straffa
perpetrators thereof. den som begått sådana gärningar.
4. Den omständigheten att en
4. The fact that an accused anklagad person handlat på order
person acted pursuant to an av en regering eller av en
order of a Government or of a överordnad skall inte frita
superior shall not relieve him honom eller henne från straff-
or her of criminal ansvar men kan beaktas såsom en
responaibility, but may be förmildrande omständighet vid
considered in mitigation of straffmätningen om Inter-
punishment if the Inter- nationella Rwandatribunalen
national Tribunal for Rwanda fastställer att rättvisan så
determines that justice so kräver.
requires.

--------------------------------------------------------------------
Article 7 Artikel 7

Territorial and temporal Territoriell och temporal doms-
jurisdiction rätt

The territorial jurisdiction Internationella Rwandatribu-
of the International Tribunal nalens territoriella domsrätt
for Rwanda shall extend to the skall omfatta Rwandas terri-
territory of Rwanda including torium innefattande dess
its land surface and airspace landyta och luftrum liksom även
as well as to the territory of grannstaters territorier med
neighbouring States in respect avseende på allvarliga över-
of serious violations of trädelser av internationell
international humanitarian law humanitär rätt begångna av
committed by Rwandan citizens. rwandiska medborgare.
The temporal jurisdiction of Internationella Rwanda-
the International Tribunal for tribunalens temporala domsrätt
Rwanda shall extend to a skall omfatta tiden från och med
period beginning on 1 January den 1 januari 1994 till och med
1994 and ending on 31 December den 31 december 1994.
1994.

--------------------------------------------------------------------
Article 8 Artikel 8

Concurrent jurisdiction Jämlöpande domsrätt

1. The International 1. Internationella Rwanda-
Tribunal for Rwanda and tribunalen och nationella dom-
national courts shall have stolar skall ha jämlöpande
concurrent jurisdiction to domsrätt i fråga om att lagföra
prosecute persons for serious personer för allvarliga brott
violations of international mot internationell humanitär rätt
humanitarian law committed in begångna inom rwandiskt terri-
the territory of Rwanda and torium och rwandiska medborgare
Rwandan citizens for such för brott begångna inom en
violations committed in the grannstats territorium mellan
territory of neighbouring den 1 januari 1994 och den 31
States, between 1 January 1994 december 1994.
and 31 December 1994. 2. Internationella Rwanda-
2. The International tribunalen skall ha företräde
Tribunal for Rwanda shall have framför nationella domstolar i
primacy over the national alla stater. I varje skede av
courts of all States. At any förfarandet får Internationella
stage of the procedure, the Rwandatribunalen formellt an-
International Tribunal for moda nationella domstolar att
Rwanda may formally request överföra lagföring till Inter-
national courts to defer to nationella Rwandatribunalen i
its competence in accordance enlighet med denna stadga och
with the present Statute and Internationella Rwandatribu-
the Rules of Procedure and nalens förfarande- och bevis-
Evidence of the International regler.
Tribunal for Rwanda.

--------------------------------------------------------------------
Article 9 Artikel 9

Non bis in idem Non bis in idem

l. No person shall be tried 1. Ingen får ställas inför rätta
before a national court for vid en nationell domstol för
acts constituting serious gärningar som utgör allvarliga
violations of international överträdelser av internationell
humanitarian law under the humanitär rätt enligt denna
present Statute, for which he stadga och för vilka han eller
or she has already been tried hon redan har dömts av Inter-
by the International Tribunal nationella Rwandatribunalen.
for Rwanda. 2. En person som har dömts av
2. A person who has been en nationell domstol för
tried by a national court for gärningar som utgör allvarliga
acts constituting serious överträdelser av internationell
violations of international humanitär rätt får senare dömas av
humanitarian law may be Internationella Rwanda-
subsequently tried by the tribunalen endast om
International Tribunal for a) den gärning som han eller
Rwanda only if: hon har dömts för har betecknats
a) The act for which he or som ett vanligt brott eller
she was tried was b) den nationella rättegången
characterized as an ordinary inte har varit opartisk eller
crime; or oberoende, har syftat till att
b) The national court skydda den anklagade från
proceedings were not impartial internationellt straffansvar
or independent, were designed eller målet inte har handlagts på
to shield the accused from ett omsorgsfullt sätt.
international criminal res- 3. Vid övervägande av vilket
ponsibility, or the case was straff som skall ådömas en person
not diligently prosecuted. som har dömts för ett brott
3. In considering the enligt denna stadga skall
penalty to be imposed on a Internationella Rwandatribunal-
person convicted of a crime en ta hänsyn till i vilken ut-
under the present Statute, the sträckning ett straff som utmätts
International Tribunal for av en nationell domstol för
Rwanda shall take into account samma person och för samma
the extent to which any gärning redan har avtjänats.
penalty imposed by a national
court on the same person for
the same act has already been
served.

--------------------------------------------------------------------
Article 10 Artikel 10

Organization of the Inter- Internationella Rwandatribu-
national Tribunal for Rwanda nalens organisation

The International Tribunal Internationella Rwandatribu-
for Rwanda shall consist of nalen skall bestå av följande
the following organs: organ:
a) The Chambers, comprising a) kamrarna, som omfattar två
two Trial Chambers and an rättegångskammare och en kammare
Appeals Chamber; för överklaganden,
b) The Prosecutor; and b) åklagaren och,
c) A Registry. c) ett registratorskontor.

--------------------------------------------------------------------
Article 11 Artikel 11

Composition of the Chambers Kamrarnas sammansättning

The Chambers shall be Kamrarna skall vara samman-
composed of eleven independent satta av elva oberoende domare,
judges, no two of whom may be som skall vara medborgare i
nationals of the same State, olika stater och som skall
who shall serve as follows: tjänstgöra enligt följande:
a) Three judges shall serve a) tre domare skall tjänstgöra
in each of the Trial Chambers; i vardera rättegångskammaren,
b) Five judges shall serve b) fem domare skall tjänstgöra
in the Appeals Chamber. i kammaren för överklagande.

--------------------------------------------------------------------
Article 12 Artikel 12

Qvalification and election of Domarnas kvalifikationer och
judges val av domare

1. The judges shall be 1. Domarna skall vara
persons of high moral personer kända för hög moral,
character, impartiality and opartiskhet och integritet och
integrity who possess the besitta de kvalifikationer som
qualifications required in krävs i deras respektive länder
their respective countries for för att utnämnas till de högsta
appointment to the highest domarposterna. Vid samman-
judicial offices. In the sättningen av kamrarna i sin
overall composition of the helhet skall vederbörlig hänsyn
Chambers due account shall be tas till domarnas erfarenhet av
taken of the experience of the straffrätt och internationell
judges in criminal law, inter- rätt innefattande internationell
national law, including inter- humanitär rätt och mänskliga
national humanitarian law and rättigheter.
human rights law. 2. Medlemmarna i överklaga-
2. The members of the ndekammaren i Internationella
Appeals Chamber of the Inter- tribunalen för lagföring av
national Tribunal for the Pro- personer som är ansvariga för
secution of Persons Res- allvarliga överträdelser av
ponsible for Serious internationell humanitär rätt be-
Violations of International gångna på f.d. Jugoslaviens
Law Committed in the Territory territorium sedan 1991 (härnedan
of the Former Yugoslavia since kallad Internationella
1991 (hereinafter referred to tribunalen för f.d.
as the International Tribunal Jugoslavien ) skall tjäna som
for the Former Yugoslavia ) medlemmar i kammaren för
shall also serve as the överklagande i Internationella
members of the Appeals Chamber Rwandatribunalen.
of the International Tribunal 3. Domarna i rättegångskamrarna
for Rwanda. i Internationella Rwanda-
3. The judges of the Trial tribunalen skall väljas på
Chambers of the International följande sätt av generalförsam-
Tribunal for Rwanda shall be lingen från en lista som över-
elected by the General lämnats av säkerhetsrådet:
Assembly from a list submitted
by the Security Council, in a) Generalsekreteraren skall
the following manner: uppmana Förenta nationernas
a) The Secretary-General medlemsstater och icke-medlems-
shall invite nominations for stater som upprätthåller perma-
judges of the Trial Chambers nenta observatörsdelegationer
from States Members of the vid Förenta nationernas
United Nations and non-member högkvarter att nominera domare
States maintaining permanent till rättegångskamrarna,
observer missions at United b) Varje stat får inom trettio
Nations Headquarters; dagar från dagen för general-
sekreterarens uppmaning nomi-
b) Within thirty days of the nera högst två kandidater som
date of the invitation of the uppfyller de i punkt 1 ovan an-
Secretary-General, each State givna kvalifikationerna och som
may nominate up to two candi- inte får vara av samma natio-
dates meeting the nalitet som någon domare i
qualifications set out in kammaren för överklaganden.
paragraph 1 above, no two of
whom shall be of the same
nationality and neither of
whom shall be of the same c) Generalsekreteraren skall
nationality as any judge on vidarebefordra de mottagna
the Appeals Chamber; nomineringarna till säkerhets-
c) The Secretary-General rådet. Från mottagna nomineringar
shall forward the nominations skall säkerhetsrådet upprätta en
received to the Security lista med minst tolv och högst
Council. From the nominations aderton kandidater, varvid
received the Security Council vederbörlig hänsyn tas till en
shall establish a list of not lämplig representation av de
less than twelve and not more viktigaste rättssystemen i
than eighteen candidates, världen.
taking due account of adequate
representation on the
International Tribunal for d) Säkerhetsrådets ordförande
Rwanda of the principal legal skall överlämna listan över
systems of the world; kandidaterna till generalförsam-
d) The President of the lingens ordförande. Från denna
Security Council shall lista skall generalförsamlingen
transmit the list ot välja de sex domarna till rätte-
candidates to the President of gångskamrarna. De kandidater som
the General Assembly. From erhåller en absolut majoritet av
that list the General Assembly rösterna från Förenta nationernas
shall elect the six judges of medlemsstater och de
the Trial Chambers. The icke-medlemsstater som upp-
candidates who receive an rätthåller permanenta observatörs-
absolute majority of the votes delegationer vid Förenta
of the States Members of the nationernas högkvarter skall för-
United Nations and of the non klaras valda. Skulle två kandi-
Member States maintaining dater av samma nationalitet få
permanent observer missions at den nödvändiga röstmajoriteten,
United Nations Headquarters, skall den som erhållit det
shall be declared elected. största antalet röster anses
Should two candidates of the vald.
same nationality obtain the
required majority vote, the
one who received the hiqher 4. I händelse av att en post
number of votes shall be blir vakant i rättegångskamrarna
considered elected. skall generalsekreteraren,
4. In the event of a vacancy efter samråd med säkerhetsrådets
in the Trial Chambers, after och generalförsamlingens
consultation with the ordförande, utse en person som
Presidents of the Security uppfyller de i punkt 1 ovan
Council and of the General angivna kvalifikationerna för
Assembly, the den återstående delen av den
Secretary-General shall ifrågavarande tjänstgörings-
appoint a person meeting the perioden.
qualifications of paragraph 1 5. Domarna i rättegångskamrarna
above, for the remainder of skall väljas för en fyraårsperiod.
the term of office concerned. Tjänstgöringsvillkoren skall vara
5. The judges of the Trial desamma som för domarna i
Chambers shall be elected for Internationella tribunalen för
a term of four years. The f.d. Jugoslavien. De skall
terms and conditions of kunna omväljas.
service shall be those of the
judges of the International
Tribunal for the Former
Yugoslavia. They shall be
eligible for re-election.

--------------------------------------------------------------------
Article 13 Artikel 13

Officers and members of the Tjänstemän och medlemmar av
Chambers kamrarna

l. The judges of the 1. Domarna i Internationella
International Tribunal for Rwandatribunalen skall välja en
Rwanda shall elect a president.
President. 2. Efter samråd med Inter-
2. After consultation with nationella Rwandatribunalens
the judges of the domare skall presidenten utse
International Tribunal for domarna till rättegångskamrarna.
Rwanda, the President shall En domare får tjänstgöra endast i
assign the judges to the Trial den kammare som han eller hon
Chambers. A judge shall serve har utsetts til.
only in the Chamber to which
he or she was assigned. 3. Domarna i varje rättegångs-
3. The judges of each Trial kammare skall välja en domare
Chamber shall elect a som ordförande att leda alla
Presiding Judge, who shall förhandlingar i den fullsuttna
conduct all of the proceedings kammaren i fråga.
of that Trial Chamber as a
whole.

--------------------------------------------------------------------
Article 14 Artikel 14

Rules of procedure and Förfarande- och bevisregler
evidence
Internationella Rwandatribu-
nalens domare skall anta samma
The judges of the Inter- förfaranderegler och bevisregler
national Tribunal for Rwanda för det förberedande skedet inför
shall adopt, for the purpose rättegångar och överklaganden,
of proceedings before the tillåtande av bevis, skydd av
International Tribunal for brottsoffer och vittnen samt
Rwanda, the rules of procedure beträffande andra hithörande
and evidence for the conduct frågor som Internationella
of the pre-trial phase of the tribunalen för f.d. Jugoslavien
proceedings, trials and med de eventuella modifieringar
appeals, the admission of de bedömer som erforderliga.
evidence, the protection of
victims and witnesses and
other appropriate matters of
the International Tribunal for
the Former Yugoslavia with
such changes as they deem
necessary.

--------------------------------------------------------------------
Article 15 Artikel 15

The Prosecutor Åklagaren

l. The Prosecutor shall be 1. Åklagaren skall ansvara för
responsible for the undersökning och åtal av personer
investigation and prosecution som är ansvariga för allvarliga
of persons responsible for överträdelser av internationell
serious violations of humanitär rätt, begångna på Rwandas
international humanitarian law territorium och rwandiska
committed in the territory of medborgare skyldiga till sådana
Rwanda and Rwandan citizens överträdelser som har begåtts på
responsible for such grannländernas territorium,
violations committed in the mellan den 1 januari 1994 och
territory of neighbouring den 31 december 1994.
States, between 1 January 1994 2. Åklagaren skall handla
and 31 December 1994. självständigt som ett från Inter-
2. The Prosecutor shall act nationella Rwandatribunalen åt-
independently as a separate skilt organ. Han eller hon får
organ of the International inte begära eller ta emot
Tribunal for Rwanda. He or she instruktioner från någon regering
shall not seek or receive eller från något annat håll.
instructions from any 3. Åklagaren i Internationella
Government or from any other tribunalen för f.d. Jugoslavien
source. skall också tjänstgöra som åklagare
3. The Prosecutor of the i Internationella Rwandatribu-
International Tribunal for the nalen. Han eller hon skall ha
Former Yugoslavia shall also extra personal innefattande
serve as the Prosecutor of the ytterligare en biträdande
International Tribunal for åklagare som skall biträda med
Rwanda. He or she shall have åklagande inför Internationella
additional staff, including an Rwandatribunalen. Hans personal
additional Deputy Prosecutor, skall utses av general-
to assist with prosecutions sekreteraren på rekommendation
before the International av åklagaren.
Tribunal for Rwanda. Such
staff shall be appointed by
the Secretary-General on the
recommendation of the Prose-
cutor.
--------------------------------------------------------------------
Article 16 Artikel 16

The Registry Registratorskontoret

l. The Registry shall be 1. Registratorskontoret skall
responsible for the admini- ansvara för administration och
stration and servicing of the tjänster till Internationella
International Tribunal for Rwandatribunalen.
Rwanda.
2. The Registry shall 2. Registratorskontoret skall
consist of a Registrar and bestå av en registrator och sådan
such other staff as may be annan personal som kan er-
required. fordras.
3. Registratorn skall utnämnas
3. The Registrar shall be av generalsekreteraren efter
appointed by the Secretary- samråd med Internationella Rwan-
-General after consultation datribunalens president. Han
with the President of the eller hon skall tjänstgöra under
International Tribunal for en fyraårsperiod och skall kunna
Rwanda. He or she shall serve omväljas. Tjänstevillkoren för
for a four-year term and be registratorn skall vara desamma
eligible for reappointment. som för en biträdande
The terms and conditions of generalsekreterare vid Förenta
service of the Registrar shall nationerna.
be those of an Assistant
Secretary-General of the 4. Registratorskontorets
United Nations. personal skall utnämnas av
4. The staff of the Registry generalsekreteraren på rekommen-
shall be appointed by the dation av registratorn.
Secretary-General on the
recommendation of the
Registrar.

--------------------------------------------------------------------
Article 17 Artikel 17

Investigation and preparation Förundersökning och förberedelse
of indictment av stämningsansökan

1. The Prosecutor shall 1. Åklagaren skall inleda
initiate investigations förundersökningar på eget ini-
ex-officio or on the basis of tiativ eller på grundval av
information obtained from any information som erhållits från
source, particularly from olika håll, särskilt från rege-
Governments, United Nations ringar, Förenta nationernas
organs, intergovernmental and organ samt mellanstatliga orga-
non-governmental nisationer och frivilligorgani-
organizations. The Prosecutor sationer. Åklagaren skall bedöma
shall assees the information den mottagna eller insamlade
received or obtained and informationen och avgöra om det
decide whether there is suffi- finns tillräcklig grund att gå
cient basis to proceed. vidare.
2. The Prosecutor shall have 2. Åklagaren skall ha
the power to question behörighet att förhöra misstänkta,
suspects, victims and brottsoffer och vittnen, att
witnesses, to collect evidence samla bevis och att bedriva
and to conduct on-site undersökningar på platsen. Vid
investigations. In carrying utförandet av dessa uppgifter får
out these tasks, the åklagaren på lämpligt sätt begära
Prosecutor may, as biträde av berörda statliga
appropriate, seek the myndigheter.
assistance of the State autho- 3. Vid förhör skall den
rities concerned. misstänkte ha rätt till en för-
3. If questioned, the svarare som han eller hon själv
suspect shall be entitled to valt, innefattande rätt att få
be assisted by counsel of his sig anvisad ett rättegångsbiträde
or her own choice, including utan kostnad för honom eller
the right to have legal henne i varje sådant mål, om han
assistance assigned to the eller hon saknar tillräckliga
suspect without payment by him medel att betala för ett sådant,
or her in any such case if he liksom rätt till nödvändig översätt-
or she does not have ning till och från ett språk som
sufficient means to pay for han eller hon talar och förstår.
it, as well as to necessary 4. Efter att ha fastställt att
translation into and from a det finns tillräcklig grund för
language he or she speaks and åtal skall åklagaren förbereda en
understands. ansökan om stämning innehållande
en kortfattad redogörelse för
4. Upon a determination that omständigheterna om det eller de
a prima facie case exists, the brott som den misstänkte
Prosecutor shall prepare an anklagas för enligt denna
indictment containing a stadga. Åtalet skall överlämnas
concise statement of the facts till en domare i rättegångs-
and the crime or crimes with kammaren.
which the accused is charged
under the Statute. The
indictment shall be
transmitted to a judge of the
Trial Chamber.

--------------------------------------------------------------------
Article 18 Artikel 18

Review of the indictment Granskning av stämningsansökan

1. Den domare i rättegångs-
l. The judge of the Trial kammaren som åtalet har
Chamber to whom the indictment överlämnats till skall granska
has been transmitted shall detta. Om han finner att
review it. If satisfied that a åklagaren har framlagt till-
prima facie case has been räckliga skäl för att väcka åtal,
established by the Prosecutor, skall han godkänna åtalet. Om han
he or she shall confirm the inte gör det, skall åtalet
indictment. If not so avviusas och målet avskrivas.
satisfied, the indictment
shall be dismissed.
2. Upon confirmation of an 2. Efter godkännande av åtalet
indictment, the judge may, at får domaren, på begäran av
the request of the Prosecutor, åklagaren, utfärda sådana order om
issue such orders and warrants gripande, häktning, överlämnande
for the arrest, detention, eller överförande av personer
surrender or transfer of samt sådana andra beslut som kan
persons, and any other orders behövas för genomförandet av
as may be required for the rättegången.
conduct of the trial.

--------------------------------------------------------------------
Article 19 Artikel 19

Commencement and conduct of Inledande och genomförande av
trial proceedings rättegång

l. The Trial Chambers shall 1. Rättegångskamrarna skall
ensure that a trial is fair svara för att rättegången genomförs
and expeditious and that rättvist och snabbt och för att
proceedings are conducted in förfarande- och bevisreglerna
accordance with the rules of följs i förhandlingarna med full
procedure and evidence, with respekt för den anklagades
full respect for the rights of rättigheter och med vederbörlig
the accused and due regard for hänsyn till skyddet av brotts-
the protection of victims and offer och vittnen.
witneeses. 2. En person mot vilken ett
2. A person against whom an åtal har godkänts skall enligt
indictment has been confirmed ett beslut eller en
shall, pursuant to an order or häktningsorder från
an arrest warrant of the Internationella Rwanda-
International Tribunal for tribunalen häktas, omedelbart
Rwanda, be taken into custody, informeras om anklagelserna mot
immediately informed of the honom eller henne och överföras
charges against him or her and till Internationella
transferred to the Rwandatribunalen.
International Tribunal for
Rwanda. 3. Rättegångskammaren skall läsa
3. The Trial Chamber shall åtalspunkterna, försäkra sig om
read the indictment, satisfy att den anklagades rättigheter
itself that the rights of the respekteras, få bekräftat att den
accused are respected, confirm anklagade förstår åtalet och
that the accused understands anmoda den anklagade att gå i
the indictment, and instruct svaromål. Rättegångskammaren skall
the accused to enter a plea. sedan fastställa dag för
The Trial Chamber shall then rättegången.
set the date for trial. 4. Rättegångarna skall vara
4. The hearings shall be offentliga, om inte rättegångs-
public unless the Trial kammaren beslutar att förhand-
Chamber decides to close the lingarna skall ske inom stängda
proceedings in accordance with dörrar i enlighet med dess för-
its rules of procedure and farande- och bevisregler.
evidence.

--------------------------------------------------------------------
Article 20 Artikel 20

Rights of the accused Den tilltalades rättigheter

l. A1l persons shall be 1. Alla skall var lika inför
equal before the International Internationella Rwandatribunal-
Tribunal for Rwanda. en.
2. In the determination of 2. Vid prövning av anklagelser
charges against him or her, mot honom eller henne skall den
the accused shall be entitled tilltalade ha rätt till en rätt-
to a fair and public hearing, vis och offentlig rättegång, med
subject to article 21 of the förbehåll för vad som föranleds av
Statute. artikel 21 i stadgan.
3. Den tilltalade skall be-
3. The accused shall be traktas som oskyldig ända tills
presumed innocent until proved hans eller hennes skuld har
guilty according to the pro- fastställts i enlighet med denna
visions of the present stadga.
Statute. 4. Vid prövning av varje
4. In the determination of anklagelse mot den anklagade
any charge against the accused enligt denna stadga skall den
pursuant to the present tilltalade fullt ut ha rätt till
Statute, the accused shall be följande minimigarantier:
entitled to the following
minimum guarantees, in full a) att omedelbart och i
equality: detalj på ett språk som han eller
a) To be informed promptly hon förstår bli underrättad om
and in detail in a language innebörden av och grunden för
which he or she understands of anklagelsen mot sig,
the nature and cause of the b) att få tillräcklig tid och
charge against him or her; möjlighet att förbereda sitt
b) To have adequate time and försvar och att rådgöra med
facilities for the preparation försvarare som han eller hon
of his or her defence and to själv har utsett,
communicate with counsel of c) att få sin sak prövad utan
his or her own choosing; oskäligt dröjsmål,
c) To be tried without undue d) att få sin sak prövad i sin
delay; närvaro och att försvara sig
d) To be tried in his or her personligen eller genom rätte-
presence, and to defend gångsbiträde som han eller hon
himself or herself in person själv utsett; om han eller hon
or through legal assistance of inte har rättegångsbiträde, att
his or her own choosing; to be bli underrättad om sin rätt till
informed, if he or she does sådant, samt att i varje mål där
not have legal assistance, of rättvisans intresse så kräver
this right; and to have legal kostnadsfritt få sig anvisat ett
assistance assigned to him or rättegångsbiträde, om han eller
her, in any case where the hon saknar medel att betala för
interests of justice so ett sådant,
require, and without payment
by him or her in any such case e) att förhöra eller låta förhöra
if he or she does not have de vittnen som åberopats mot
sufficient means to pay for honom eller henne och att för
it; egen räkning få vittnen inkallade
e) To examine, or have och förhörda under samma för-
examined, the witnesses hållanden som vittnen åberopade
against him or her and to mot sig,
obtain the attendance and f) att kostnadsfritt få biträde
examination of witnesses on av en tolk om han eller hon
his or her behalf under the inte förstår eller talar det språk
same conditions as witnesses som används i Internationella
against him or her; Rwandatribunalen,
f) To have the free g) att inte tvingas vittna
assistance of an interpreter mot sig själv eller erkänna sig
if he or she cannot understand skyldig.
or speak the language used in
the International Tribunal for
Rwanda;
g) Not to be compelled to
testify against himself or
herself or to confess guilt.

--------------------------------------------------------------------
Article 21 Artikel 21

Protection of victims and Skydd av brottsoffer och
witnesses vittnen

The International Tribunal
for Rwanda shall provide in Internationella Rwandatribu-
its rules of procedure and nalen skall i sina förfarande-
evidence for the protection of och bevisregler föreskriva skydd
victims and witneeses. Such för brottsoffer och vittnen.
protection measures shall Sådana skyddsåtgärder skall
include, but shall not be innefatta, men inte begränsas
limited to, the conduct of in till, förhandlingar inom stängda
camera proceedings and the dörrar och skydd av brotts-
protection of the victim''''s offrets identitet.
identity.

--------------------------------------------------------------------
Article 22 Artikel 22

Judgement Domar

l. The Trial Chambers shall 1. Rättegångskamrarna skall döma
pronounce judgements and och utmäta straff för personer
impose sentences and penalties som förklarats skyldiga till
on persons convicted of allvarliga överträdelser av
serious violations of internationell humanitär rätt.
international humanitarian
law. 2. Dom skall beslutas av en
2. The judgement shall be majoritet av rättegångskammarens
rendered by a majority of the domare och skall meddelas av
judges of the Trial Chamber, rättegångskammaren offentligt.
and shall be delivered by the Den skall åtföljas av en
Trial Chamber in public. It skriftlig motivering, till
shall be accompanied by a vilken kan fogas särskilda
reasoned opinion in writing, yttranden eller skiljaktiga
to which separate or meningar.
dissenting opinions may be
appended.

--------------------------------------------------------------------
Article 23 Artikel 23

Penalties Straff

1. The penalty imposed by 1. Det straff som utmäts av
the Trial Chamber shall be rättegångskammaren kan endast
limited to imprisonment. In utgöras av fängelse. Vid
determining the terms of fastställande av strafftiden
imprisonment, the Trial skall rättegångskammaren följa
Chambers shall have recourse allmän praxis beträffande domar
to the general practice av domstolarna i Rwanda.
regarding prison sentences in
the courts of Rwanda. 2. Vid straffmätning bör
2. In imposing the rättegångskamrarna ta hänsyn till
sentences, the Trial Chambers sådana faktorer som brottets
should take into account such svårhetsgrad och den dömdes
factors as the gravity of the personliga omständigheter.
offence and the individual
circumstances of the convicted 3. Utöver fängelsestraff får
person. rättegångskamrarna besluta om
3. In addition to imprison- återlämnande av egendom och
ment, the Trial Chambers may intäkter som förvärvats genom
order the return of any brott, inbegripet olaga tvång,
property and proceeds acquired till de rättmätiga ägarna.
by criminal conduct, including
by means of duress, to their
rightful owners.

--------------------------------------------------------------------
Article 24 Artikel 24

Appellate proceedings Överklagande

l. The Appeals Chamber shall 1. Kammaren för överklagande
hear appeals from persons skall behandla överklaganden från
convicted by the Trial personer som förklaras skyldiga
Chambers or from the av rättegångskamrarna eller från
Prosecutor on the following åklagaren på följande grunder:
grounds: a) ett fel i en rättsfråga som
gör domen ogiltig eller
a) An error on a question of b) ett fel i en sakfråga som
law invalidating the decision; har förorsakat en felaktig dom.
or
b) An error of fact which 2. Kammaren för överklaganden
has occasioned a miscarriage får fastställa, upphäva eller
of justice. revidera av rättegångskamrarna
2. The Appeals Chamber may fattade beslut.
affirm, reverse or revise the
decisions taken by the Trial
Chambers.

--------------------------------------------------------------------
Article 25 Artikel 25
Review proceedings Omprövning

Where a new fact has been Om en ny omständighet har
discovered which was not known upptäckts, som inte var känd vid
at the time of the proceedings tidpunkten för förfarandet i
before the Trial Chambers or rättegångskamrarna eller i kam-
the Appeals Chamber and which maren för överklagande och som
could have been a decisive kunde haft avgörande betydelse
factor in reaching the för utgången, får den som
decision, the convicted person förklarats skyldig eller åklaga-
or the Prosecutor may submit ren inlämna en ansökan om
to the International Tribunal omprövning av domen till Inter-
for Rwanda an application for nationella Rwandatribunalen.
review of the judgement.

--------------------------------------------------------------------
Article 26 Artikel 26

Enforcement of sentences Straffverkställighet

Imprisonment shall be served Fängelsestraff skall avtjänas i
in Rwanda or any of the States Rwanda eller i en stat som av
on a list of States which have säkerhetsrådet upptagits i en
indicated to the Security lista på stater som till säker-
Council their willingness to hetsrådet har uppgivit att de är
accept convicted persons, as beredda att ta emot personer
designated by the som förklarats skyldiga till
International Tribunal for brott i enlighet med vad som
Rwanda. Such imprisonment bestämts av Internationella
shall be in accordance with Rwandatribunalen. Sådant fängel-
the applicable law of the sestraff skall avtjänas i enlig-
State concerned, subject to het med tillämplig lag i den
the supervision of the berörda staten under överinseende
International Tribunal for av Internationella Rwanda-
Rwanda. tribunalen.

--------------------------------------------------------------------
Article 27 Artikel 27

Pardon or commutation of Nåd eller förvandling av straff
sentences

If, pursuant to the Om, enligt tillämplig lag i
applicable law of the State in den stat där den dömde är fängslad,
which the convicted person is han eller hon kan komma i fråga
imprisoned, he or she is för nåd eller straffnedsättning,
eligible for pardon or skall den berörda staten
commutation of sentence, the underrätta Internationella
State concerned shall notify Rwandatribunalen om detta. Nåd
the International Tribunal for eller straffnedsättning kan
Rwanda accordingly. There förekomma endast om presidenten
shall only be pardon or commu- i Internationella Rwanda-
tation of sentence if the tribunalen i samråd med domarna
President of the International bestämmer sålunda i rättvisans och
Tribunal for Rwanda, in con- allmänna rättsprincipernas
sultation with the judges, so intresse.
decides on the basis of the
interests of justice and the
general principles of law.

--------------------------------------------------------------------
Article 28 Artikel 28

Cooperation and judicial Samarbete och rättsligt biträde
assistance

l. States shall cooperate 1. Staterna skall samarbeta
with the International med Internationella Rwanda-
Tribunal for Rwanda in the tribunalen vid utredning och
investigation and prosecution lagföring av personer som an-
of persons accused of klagats för allvarliga över-
committing serious violations trädelser av humanitär rätt.
of international humanitarian
law. 2. Staterna skall utan
2. States shall comply oskäligt dröjsmål efterkomma varje
without undue delay with any begäran om biträde och beslut
request for aasistance or an fattat av en rättegångskammare,
order issued by a Trial däribland, men inte begränsad
Chamber, including, but not till:
limited to: a) identifiering och
lokalisering av personer,
a) The identification and b) upptagande av vittnesmål
location of persons; och framtagande av bevis,
b) The taking of testimony c) delgivning av handlingar,
and the production of d) gripande eller kvarhållande
evidence; av personer,
c) The service of documents; e) överlämnande eller överföring
d) The arrest or detention av den anklagade till Inter-
of persons; nationella Rwandatribunalen.
e) The surrender or the
transfer of the accused to the
International Tribunal for
Rwanda.

--------------------------------------------------------------------
Article 29 Artikel 29

The status, privileges and Internationella Rwandatribu-
immunities of the nalens ställning, privilegier
International Tribunal for och immuniteter
Rwanda
1. Konventionen den 13
l. The Convention on the februari 1946 rörande Förenta
Privileges and Immunities of nationernas privilegier och
the United Nations of 13 immuniteter skall tillämpas på
February 1946 shall apply to Internationella Rwandatribu-
the International Tribunal for nalen, domarna, åklagaren och
Rwanda, the judges, the dennes personal samt på re-
Prosecutor and his or her gistratorn och dennes personal.
staff, and the Registrar and 2. Domarna, åklagaren och
his or her staff. registratorn skall åtnjuta de
2. The judges, the privilegier och de immuniteter,
Prosecutor and the Registrar de befrielser och de lättnader
shall enjoy the privileges and som medges diplomatiska sändebud
immunities, exemptions and i enlighet med internationell
facilities accorded to rätt.
diplomatic envoys, in 3. Åklagarens och registra-
accordance with international torns personal skall åtnjuta de
law. privilegier och de immuniteter
3. The staff of the som medges Förenta nationernas
Prosecutor and of the tjänstemän enligt artiklarna V
Registrar shall enjoy the och VII i den konvention som
privileges and immunities avses i punkt 1 i denna
accorded to officials of the artikel.
United Nations under articles
V and VII of the Convention 4. Andra personer, däribland
referred to in paragraph 1 of den tilltalade, som behövs vid
this article. Internationella Rwandatribu-
4. Other persons, including nalens säte eller sammanträdesort
the accused, required at the skall medges den behandling som
seat or meeting place of the erfordras för att
International Tribunal for Internationella Rwandatribu-
Rwanda shall be accorded such nalen skall fungera tillfreds-
treatment as is necessary for ställande.
the proper functioning of the
International Tribunal for
Rwanda.

--------------------------------------------------------------------
Article 30 Artikel 30

Expenses of the International Internationella Rwandatribu-
Tribunal for Rwanda nalens kostnader

The expenses of the Inter- Internationella Rwandatribu-
national Tribunal for Rwanda nalens kostnader skall
shall be expenses of the behandlas som Organisations
Organization in accordance kostnader i enlighet med
with Article 17 of the Charter artikel 17 i Förenta nationernas
of the United Nations. stadga.

--------------------------------------------------------------------
Article 31 Artikel 31

Working languages Arbetsspråk

The working languages of the Internationella Rwandatribu-
International Tribunal shall nalens arbetsspråk skall vara
be English and French. engelska och franska.

--------------------------------------------------------------------
Article 32 Artikel 32

Annual report Årsrapport

The President of the Inter- Internationella Rwandatribu-
national Tribunal for Rwanda nalens president skall till
shall submit an annual report säkerhetsrådet och generalförsam-
of the International Tribunal lingen lägga fram en årsrapport
for Rwanda to the Security om Internationella Rwanda-
Council and to the General tribunalen.
Assembly.

Utkastets lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av
inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:569) med anledning av inrättandet
av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien
dels att rubriken samt 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

--------------------------------------------------------------------
Lag med anledning av in- Lag om Sveriges samarbete med
rättandet av Internationella de av Förenta nationernas säker-
tribunalen för brott i f.d. hetsråd inrättade internationella
Jugoslavien tribunalerna för brott mot
internationell humanitär rätt

1 §
--------------------------------------------------------------------
Om den av Förenta nationernas Denna lag gäller i förhållande
säkerhetsråd inrättade inter- till
nationella tribunalen för - den av Förenta nationernas
lagföring av personer som är säkerhetsråd den 25 maj 1993
ansvariga för allvarliga brott inrättade internationella
mot internationell humanitär rätt tribunalen för brott i f.d.
begångna på f.d. Jugoslaviens Jugoslavien och
territorium sedan 1991 begär att - den av Förenta nationernas
det i Sverige skall vidtas en säkerhetsråd den 8 november 1994
åtgärd i anledning av ett sådant inrättade internationella
brott, skall den begärda åtgärden tribunalen för brott i Rwanda.
vidtas enligt vad som sägs i Om någon av tribunalerna begär
denna lag. rättsligt biträde av Sverige skall
den begärda åtgärden vidtas enligt
vad som sägs i denna lag.
--------------------------------------------------------------------
12 a §
Har en svensk medborgare eller
en utlänning med hemvist i eller på
annat sätt stark anknytning till
Sverige av tribunalen dömts till
fängelse, kan regeringen besluta
att straffet får verkställas i
Sverige. Regeringen får meddela de
närmare föreskrifter som behövs för
verkställigheten här.
Vid verkställigheten tillämpas
24 § första och andra styckena samt
25 § andra och tredje styckena
lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom.
I fråga om transport genom
Sverige av en av tribunalen
frihetsberövad person gäller 40 §
lagen om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom.
____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

Bilaga2

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatioföljandenell
överenskommelse

--------------------------------------------------------------------
Internationella organ Fysiska personer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -

--------------------------------------------------------------------
48. Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Internatio-
tribunalen för åklagaren och dennes nella tribunalen för
brott i Rwan- personal, registra- brott i Rwanda fast-
da torn och dennes ställd genom FN:s
personal samt per- säkerhetsråds resolu-
soner som på annat sätt tion 955 den 8
medverkar i november 1994
tribunalen

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

**FOOTNOTES**

1 Lagen omtryckt 1987:341.

2 Senaste lydelse 1994:000.

Lagrådsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av
inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:569) med anledning av inrättandet
av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien
dels att lagens rubrik samt 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, samt närmast före
12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

--------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

--------------------------------------------------------------------
Lag med anledning av inrättandet Lag om Sveriges samarbete med de
av Internationella tribunalen för internationella tribunalerna för
brott i f.d. Jugoslavien brott mot internationell humanitär
rätt

1 §
--------------------------------------------------------------------
Om den av Förenta nationernas Denna lag gäller i förhållande
säkerhetsråd inrättade internatio- till
nella tribunalen för lagföring av - den av Förenta nationernas säker-
personer som är ansvariga för all- hetsråd den 25 maj 1993 inrättade
varliga brott mot internationell internationella tribunalen för
humanitär rätt begångna på f.d. brott i f.d. Jugoslavien och
Jugoslaviens territorium sedan - den av Förenta nationernas
1991 begär att det i Sverige säkerhetsråd den 8 november 1994
skall vidtas en åtgärd i anledning inrättade internationella
av ett sådant brott, skall den tribunalen för brott i Rwanda.
begärda åtgärden vidtas enligt vad Om någon av tribunalerna begär
som sägs i denna lag. rättsligt biträde av Sverige skall
den begärda åtgärden vidtas enligt
vad som sägs i denna lag.

--------------------------------------------------------------------
Straffverkställighet m.m.

12 a §
Har en svensk medborgare eller
en utlänning med hemvist i eller på
annat sätt stark anknytning till
Sverige av tribunalen dömts till
fängelse, kan regeringen besluta
att straffet får verkställas i
Sverige. Regeringen får i varje
enskilt beslut meddela de
föreskrifter som behövs för verkstäl-
ligheten här.
Vid verkställigheten tillämpas
24 § första och andra styckena samt
25 § andra och tredje styckena
lagen (1972:260) om inter-
nationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom.
I fråga om transport genom
Sverige av en person som berövats
friheten av tribunalen tillämpas
40 § lagen om internationellt sam-
arbete rörande verkställighet av
brottmålsdom.
____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall1 skall ha följande lydelse.

Bilaga2

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatioföljandenell
överenskommelse

--------------------------------------------------------------------
Internationella organ Fysiska personer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -

--------------------------------------------------------------------
48. Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Internatio-
tribunalen för åklagaren och dennes nella tribunalen för
brott i Rwan- personal, registra- brott i Rwanda fast-
da torn och dennes ställd genom FN:s
personal samt per- säkerhetsråds resolu-
soner som på annat sätt tion 955 den 8 no-
medverkar i tri- vember 1994
bunalen

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

**FOOTNOTES**

1 Lagen omtryckt 1994:717.

2 Bilagans lydelse enligt prop. 1995/96:41.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-10-05

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet Johan Munck,
regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist.

Enligt en lagrådsremiss den 28 september 1995 (Justitiedepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandetav
Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien,
2. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier ivissa
fall.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorerna Lars-Johan
Eklund och Jan Stålhandske.
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av
Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien

12 a §
Principen att verkställighet här i landet av en påföljd som ådömts någon av de
aktuella tribunalerna skall ske i enlighet med vad som är föreskrivet i fråga om
verkställighet av en svensk dom föreslås i andra stycket komma till uttryck
genom en hänvisning till 24 § första stycket lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (internationella
verkställighetslagen). Sistnämnda paragraf avser emellertid det fallet att en
påföljd bestämts av en svensk domstol genom en s.k. påföljdsomvandling i
enlighet med 11-16 §§ internationella verkställighetslagen. Någon sådan
påföljdsomvandling skall inte ske i de fall som nu är i fråga. Särskilt som det
i annat avseende i förevarande paragrafs andra stycke hänvisas till 25 §
internationella verkställighetslagen synes det naturligare att låta principen
komma till uttryck genom en hänvisning till 25 § första stycket, som behandlar
en situation motsvarande den som i förevarande sammanhang är aktuell, nämligen
att det är regeringen som har förordnat om verkställighet här i landet.
I andra stycket enligt förslaget föreskrivs också att 24 § andra stycket
internationella verkställighetslagen skall tillämpas vid verkställigheten. I
nämnda stycke anges bl.a. att verkställigheten skall upphöra, om den främmande
staten upptagit en utländsk brottmålsdom till ny prövning. Enligt vad som
föreskrivs i stadgan för var och en av de båda tribunalerna får, om en ny
omständighet har upptäckts som kunnat ha avgörande betydelse för utgången, den
som förklarats skyldig eller åklagaren inlämna en ansökan om omprövning av
domen. Redan den omständigheten att domen har upptagits till omprövning torde
emellertid inte utan vidare ha avsetts innebära att verkställighet som pågår på
grundval av den ursprungliga domen skall upphöra. I stället bör, utan hänvisning
till 24 § andra stycket internationella verkställighetslagen, föreskrivas att
verkställigheten skall upphöra, om tribunalen upplyser att den har beviljat den
dömde nåd eller meddelat något annat avgörande som innebär att den ådömda
påföljden inte längre får verkställas. Såvitt avser frågan om nåd förutsätter
detta att beslut om nåd meddelas av tribunalen. De artiklar i tribunalernas
stadgor som behandlar nåd eller förvandling av straff är emellertid utformade så
att de skulle kunna innebära att tribunalen - genom ordföranden - endast skall
underrätta verkställighetslandet om den anser att nåd kan beviljas. Själva nåde-
beslutet skulle i så fall meddelas i verkställighetslandet.
Med dessa utgångspunkter och under förutsättning att nådefrågan skall avgöras
av tribunalen kan andra stycket få följande lydelse:
"Vid verkställigheten tillämpas 25 § lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. Verkställigheten skall
upphöra, om tribunalen upplyser att den har beviljat den dömde nåd eller
meddelat något annat avgörande som innebär att den ådömda påföljden inte längre
får verkställas."

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall

Förslaget lämnas utan erinran.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 oktober 1995

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin,
Hellström, Peterson, Thalén, Freivalds, Wallström, Tham, Schori, Blomberg,
Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström,
Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Freivalds

Regeringen beslutar proposition 1995/96:48 Lagstiftning med anledning av den av
Förenta nationerna inrättade tribunalen för Rwanda m.m.