Regeringens skrivelse
1995/96:158

ILO:s konvention och rekommendation om
deltidsarbete

Skr.

1995/96:158

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 2 maj 1996

Göran Persson

Margareta (Vinberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för IL0:s konvention
(nr 175) och rekommendation (nr 182) om deltidsarbete i enlighet med
vad som föreskrivs i IL0:s stadga.

1 Riksdagen 1995/96. 1 saml. Nr 158

Innehållsförteckning

Skr. 1995/96:158

1     Inledning................................... 3

2    Konventionen (nr 175) och rekommendationen (nr 182) om

deltidsarbete................................. 3

2.1   Bakgrund .............................. 3

2.2   Konventionens och rekommendationens

huvudsakliga innehåll...................... 5

2.3   Regeringens överväganden .................. 6

Bilaga 1 ILO:s konvention (nr 175) om deltidsarbete

(Engelsk originalversion och svensk översättning)       12

Bilaga 2 ILO:s rekommendation (nr 182) om deltidsarbete
(Engelsk originalversion och svensk översättning)      21

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 maj 1996 ... 28

1    Inledning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige
som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling - Internationella arbetskonferensen -
sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt arti-
kel 19 i organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på
mötets dagordning, besluta antingen om en internationell konvention,
avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekom-
mendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men
utan den bindande karaktär som en ratificerad konvention har. Om be-
slutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd,
t.ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en
resolution.

Inom högst arton månader efter att konferensens session avslutats skall
vaije medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling antagna
konventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder.
Varje medlemsstat har vidare skyldighet att underrätta Internationella
arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att
uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har
vidtagits.

Internationella arbetskonferensens åttioförsta möte hölls i Geneve den
7-24 juni 1994.

Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt med en fullständig delegation,
dvs. två regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt ett
antal experter.

Arbetskonferensen antog en konvention (nr 175) och en rekommenda-
tion (nr 182) om deltidsarbete. Texterna på engelska och svenska till
konventionen och rekommendationen finns som bilaga 1 och 2.

2   Konventionen (nr 175) och rekommendationen
(nr 182) om deltidsarbete

2.1 Bakgrund

ILO:s styrelse beslöt år 1991 att föra upp frågan om deltidsarbete på
Internationella arbetskonferensens dagordning i syfte att år 1993 hålla en
första diskussion och år 1994 anta instrument i ämnet. Inför förstaårs-
behandlingen utarbetade Internationella arbetsbyrån en underlagsrapport,
åtföljd av ett frågeformulär, som medlemsstaterna ombads besvara.

I rapporten konstaterade arbetsbyrån att även om heltidsarbete fort-
farande utgör normen på de flesta arbetsmarknader runt om i världen,
kan ett nytt mönster skönjas i industriländerna. Deltidsarbete förekom-
mer numera i betydande grad i de industrialiserade länderna, där upp till
25 % av de sysselsatta kan vara deltidsarbetande. Det finns också tecken
på att deltidsarbete nu sprids till de länder i Central- och Östeuropa som

Skr. 1995/96:158

1 * Riksdagen 1995/96. 1 sand. Nr 158

genomgår en omvandling från planekonomier till marknadsekonomier
samt till vissa andra regioner i världen såsom Latinamerika.

Vidare konstaterades att andelen deltidsarbetande, bland såväl kvinnor
som män, har nära samband med kvinnornas deltagande i arbetskraften.
I industriländer med hög kvinnlig förvärvsfrekvens är deltidsarbetet mest
utbrett. I första hand är det kvinnor, och då främst de mellan 25 och 49
år, som arbetar deltid. Deltidsarbete förekommer framför allt i vissa
branscher, främst inom servicesektorn.

Sverige utgör inget undantag utan hör tillsammans med övriga nordis-
ka länder till dem som har den högsta andelen deltidsarbetande.

I de flesta länder gör den nationella lagstiftningen ingen åtskillnad
mellan deltids- och heltidsarbetande. Trots detta kan deltidsarbetande
behandlas oförmånligt av flera orsaker. Detta gäller i synnerhet dem som
har mycket kort arbetstid. Beträffande anställningsrättigheter och socialt
skydd för deltidsarbetande råder stora variationer mellan länderna. I
åtskilliga länder tillämpas för vissa rättigheter och förmåner tröskelnivå-
er, vilka vanligen uppgår till mellan åtta och 16 timmars arbetstid per
vecka.

ILO-kommittén tog i sitt yttrande inför förstaårsbehandlingen särskilt
fasta på att ILO under årens lopp har antagit ett stort antal konventioner
och rekommendationer, vilka äger generell tillämpning. Även deltids-
arbetande omfattas av instrumentens bestämmelser. Inte något instrument
gör uttryckligen undantag för deltidsarbetande. Å andra sidan formulera-
des de inte i syfte att särskilt beakta deltidsarbetandes behov av skydd
eller åtgärder för att främja deltidsarbete. Vissa ILO-konventioner och
rekommendationer kan dock, påminde kommittén, indirekt ha särskild
betydelse för de deltidsarbetande eftersom en stor majoritet av dessa är
kvinnor. Här kan särskilt nämnas konventionerna (nr 111) som förbjuder
diskriminering, (nr 100) om lika lön och (nr 156) om arbetstagare med
familj eansvar.

Kommittén befarade att en konvention med det detaljerade innehåll
som förutsågs i arbetsbyråns frågeformulär skulle kunna medföra en risk
att deltidsarbetande i praktiken utesluts från tillämpningen av de generel-
la konventionerna, som i princip omfattar dem. Kommittén ansåg att om
en ny konvention kunde misstänkas urholka tidigare instrument, innebar
den ett steg i negativ riktning. Under alla omständigheter borde ILO
verka för att de deltidsarbetandes villkor uppmärksammas vid övervak-
ningen av tillämpningen av de generella konventionerna. Kommitténs
majoritet förordade sålunda att ett eventuellt nytt instrument gavs formen
av en rekommendation. Majoritetens tvekan inför nya instrument om
deltidsarbete delades dock inte av arbetstagarsidan som förespråkade
utarbetandet av en konvention och en rekommendation.

Förstaårsdiskussionens inledande debatt präglades av starka motsätt-
ningar mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Skilda uppfattningar
rådde i själva regleringsfrågan. Arbetsgivarna ifrågasatte behovet av nya
instrument överhuvudtaget. Enligt deras uppfattning skulle en konvention
leda till minskad flexibilitet och ökade kostnader. Arbetstagarna ansåg
en reglering nödvändig för att hävda de deltidsarbetandes rättigheter och
behov av skydd. Arbetsbyråns uppläggning, en konvention och en kom-

Skr. 1995/96:158

pletterande rekommendation, stöddes av en tämligen knapp majoritet vid Skr. 1995/96:158
den avgörande omröstningen i konferensutskottet om instrumentets form.

Till förespråkarna för en konvention och en rekommendation hörde -
förutom arbetstagargruppen - en rad regeringar, däribland Canada, USA,
Cypern, Schweiz och Turkiet samt EU-ländema med undantag av Stor-
britannien. I den följande behandlingen av instrumentens innehåll kunde
dock så gott som alla tvistefrågor lösas genom konstruktiv dialog och
kompromisser mellan regerings-, arbetsgivar- och arbetstagargruppema i
utskottet. ILO-kommitténs kritik uppmärksammades härvid och återspeg-
lades i de textutkast, formulerade av arbetsbyrån på grundval av kon-
ferensutskottets slutsatser, som förelädes medlemsstaterna inför 1994 års
konferens. ILO-kommitténs majoritet kunde därför inför andraårsbehand-
lingen acceptera den förutsedda uppläggningen med såväl konvention
som rekommendation. Arbetsgivarsidan vidhöll att om något instrument
skulle antas borde det vara en rekommendation.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog Internationella arbetskonferen-
sen år 1994 konventionen (nr 175) och rekommendationen (nr 182) om
deltidsarbete. Konventionen antogs med röstsiffrorna 258 för, 88 emot
och 43 nedlagda. Rekommendationen antogs med 291 röster för, 35
emot och 71 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade regerings- och
arbetstagarrepresentantema för såväl konventionen som rekommendatio-
nen, medan arbetsgivarrepresentanten röstade emot konventionen och
lade ned sin röst beträffande rekommendationen.

2.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga
innehåll

I konventionen nr 175 erinras inledningsvis om vissa tidigare generella
ILO-instrument av särskild betydelse för deltidsarbetande. Två mål
preciseras, nämligen dels främjandet av en sysselsättningspolitik som
beaktar deltidsarbetets roll och dels bättre arbetsvillkor för de deltids-
arbetande.

Konventionens operativa del omfattar elva artiklar. Här framhålls att
den nu antagna konventionen inte påverkar mer gynnsamma bestämmel-
ser tillämpliga på deltidsarbetande enligt andra ILO-konventioner. Kon-
ventionen omfattar alla deltidsarbetande, dvs. alla anställda vilkas nor-
mala arbetstid är kortare än den för jämförbara heltidsarbetande. En
medlemsstat kan dock, efter överläggningar med arbetsmarknadens par-
ter, undanta vissa kategorier av arbetstagare eller arbetsplatser från kon-
ventionens tillämpningsområde. Regeringen skall då i de tillämpnings-
rapporter, som den är skyldig att lämna till följd av en ratifikation, ange
dessa undantag samt uppge skälen för dem.

Åtgärder skall vidtas för att garantera de deltidsarbetande samma
skydd som heltidsarbetande med avseende på organisations- och för-
handlingsrätt, arbetarskydd och diskriminering i anställningen (art. 4).
De skall ha en grundlön beräknad i proportion till den för jämförbara
heltidsarbetande (art. 5). De lagstadgade sociala trygghetssystemen skall
anpassas så att deltidsarbetande åtnjuter likvärdiga villkor med de hel-

tidsarbetande (art. 6). Deras villkor beträffande skydd vid havandeskap
och bamsbörd, anställningens upphörande, betald semester samt ledighet
på grund av sjukdom skall motsvara dem för jämförbara heltidsanställda
(art. 7). Deltidsarbetande vilkas arbetstid eller inkomster understiger
specificerade tröskelnivåer kan med vissa förbehåll undantas från till-
lämpningen av konventionens artiklar 6 och 7. Eventuella undantag skall
anges i regeringens tillämpningsrapporter till ILO.

Konventionen förutser åtgärder för att underlätta möjligheterna till
produktivt och fritt valt deltidsarbete, som tillgodoser behoven hos både
arbetsgivare och arbetstagare. Övergång från heltids- till deltidsarbete
eller vice versa skall ske frivilligt. Slutligen fastslås att konventionens
bestämmelser skall tillämpas genom lagstiftning eller kollektivavtal i
enlighet med nationell praxis.

Rekommendationen inkluderar två slag av bestämmelser: å ena sidan
regler till vägledning för medlemsstaterna i fråga om tillämpningen av
vissa skyldigheter enligt konventionen, särskilt ifråga om anpassning av
de lagstadgade trygghetssystemen, å andra sidan åtgärder ägnade att
främja likabehandling på områden som inte täcks av konventionen, så-
som arbetstidsarrangemang, utbildning, befordringsmöjligheter och yr-
kesrörlighet.

Skr. 1995/96:158

2.3 Regeringens överväganden

Regeringens bedömning: Sverige bör för närvarande inte tillträda
konventionen (nr 175) om deltidsarbete.

ILO-kommittén: Yttrande över konventionen (nr 175) och rekom-
mendationen (nr 182) om deltidsarbete har avgetts av ILO-kommittén,
som i sin tur har inhämtat yttranden från Socialstyrelsen, Riksförsäk-
ringsverket, Jämställdhetsombudsmannen, Arbetsdomstolen, Arbetsmark-
nadsstyrelsen, Arbetsgivarverket, Svenska arbetsgivareföreningen, Svens-
ka kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sveri-
ge, Tjänstemännens centralorganisation och Sveriges akademikers cen-
tralorganisation.

ILO-kommittén tillstyrker att konventionen ratificeras. Kommittén är
dock inte enig i denna rekommendation. I en avvikande mening uttalar
arbetsgivarsidans representanter att "det kan finnas skäl som talar mot en
utveckling där man särreglerar för vissa grupper av arbetstagare som i
princip redan omfattas av generella ILO-konventioner".

Remissinstanserna: Arbetsmarknadens parter uttryckte under utarbe-
tandet av konventionen och rekommendationen olika ståndpunkter i
fråga om behovet av nya instrument om deltidsarbete. Även i fråga om
ratificering av konventionen råder delade meningar.

Arbetstagarorganisationerna, LO, TCO och SACO, ser inga ratifika-
tionshinder och förordar att Sverige ratificerar konventionen. SAF å
andra sidan avstyrker ratifikation. Anledningen härtill är främst att SAF

ifrågasätter ILO-instrument för särskilda grupper av arbetstagare, som i Skr. 1995/96:158
princip redan omfattas av existerande konventioner. Vidare påpekar SAF
att deltidsanställda enligt svensk rätt har i huvudsak samma lagstadgade
skydd som heltidsanställda. Även Landstingsförbundet ifrågasätter en
svensk ratifikation. Riksförsäkringsverket, den enda myndighet som
kommenterar frågan om ratifikation, anser inte att det föreligger några
ratifikationshinder inom den allmänna försäkringen, eller att en tillämp-
ning av de båda instrumenten skulle föranleda särskilda åtgärder inom
verkets ansvarsområde. Den svenska socialförsäkringen uppfyller enligt
RFV de i konventionen - och rekommendationen - ställda kraven på att
deltidsarbetande skall åtnjuta likartade villkor som heltidsanställda.

Inte någon remissinstans påtalar behov av undantag beträffande sär-
skilda kategorier av arbetstagare eller arbetsplatser från konventionens
tillämpning, vilket medges i artikel 3. Däremot påpekas att de sociala
förmånerna i vissa fall kopplats till en viss minsta arbetstid eller in-
komst. Det gäller, som redovisas nedan, ersättning från arbetslöshetskas-
sa, KAS samt delpension. Sådana krav på viss minsta arbetad tid för att
få rätt till förmån är tillåtna enligt konventionens artikel 8 med undantag
för arbetsskadeersättning och för andra åtgärder för skydd vid havande-
skap och bamsbörd än de som täcks av lagstadgade försäkringssystem. I
konventionens artikel 8:2 stadgas att tröskelnivåema inte far vara så
höga att de utesluter en otillbörligt stor andel deltidsarbetande. Här kan
nämnas att enligt arbetskraftsundersökningen var antalet deltidsarbetande
under fjärde kvartalet 1995 i genomsnitt 947 000 personer, av vilka
197 000 arbetade 1-19 timmar i veckan. Ca 21 procent av alla deltids-
arbetande arbetade således s.k. kort deltid. Det totala antalet sysselsatta
var under samma tid 3 964 000. 3 803 000 personer tillhörde en arbets-
löshetskassa i december 1995.

Arbetsgivarverket, Kommunförbundet och SACO erinrar om att det i
vissa kollektivavtal anges en gräns på 40 procent av heltidstjänstgöring
för rätt till den avtalsenliga kompletteringen till det lagstadgade social-
försäkringssystemet. SACO anser att de avtalsslutande parterna bör stu-
dera om just 40 procent av heltidstjänstgöring är den adekvata gränsen i
detta sammanhang. Arbetsgivarverket konstaterar att en åtgärd som i
Sverige kan föranledas av de båda instrumenten är att den nämnda grän-
sen 40 procent tas bort.

I konventionens artikel 9 anges att åtgärder skall vidtas för att under-
lätta möjligheterna till produktivt och fritt valt deltidsarbete. Flera re-
missinstanser påpekar att detta synsätt är något främmande för svenska
förhållanden. I Sverige handlar det mestadels om att i stället underlätta
för deltidsarbetande att övergå till heltidstjänstgöring om de så önskar.
Arbetsmarknadsstyrelsen erinrar om att det inom ramen för arbetsför-
medlingens verksamhet kontinuerligt vidtas åtgärder för att tillgodose
arbetsgivares och arbetssökandes behov av deltidsarbete. Specifika grup-
pers behov uppmärksammas inom ramen för förmedlingsverksamheten.
Arbetsförmedlingens insatser för deltidsarbetande har emellertid inriktats
på att med olika medel stödja dem som önskar utöka sin arbetstid för att
därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden och förhindra utslag-                   7

ning i samband med omstruktureringar.

1 ** Riksdagen 1995/96. 1 saml. Nr 158

Några remissinstanser erinrar om att frågan om s.k. atypiskt arbete
(deltidsarbete och tidsbegränsade anställningar) sedan 1990 är aktuell
inom Europeiska unionen. Tre förslag till EG-direktiv har lagts fram av
kommissionen men endast ett av dem, om hälsa och säkerhet vid tidsbe-
gränsade anställningar, har vunnit enhälligt godkännande hos rådet. Den
fortsatta behandlingen av de två andra väntas ske inom ramen för det
s.k. sociala protokollet, till vilket Storbritannien inte har anslutit sig. Inte
någon remissinstans har anfört diskussionerna inom EU som ett hinder
för en svensk ratifikation av konventionen.

En sammanställning av remissyttrandena finns att tillgå i Arbetsmark-
nadsdepartementet (dnr A94/1764/AL).

Skälen for regeringens bedömning: I den svenska lagstiftningen
finns få bestämmelser som särskilt reglerar deltidsanställdas villkor.
Lagstiftningen kan sägas bygga på ett antagande om att deltidsanställda
skall behandlas på samma sätt som övriga arbetstagare. Konventionens
krav kan i Sverige sägas motsvaras av följande lagstiftning.

I lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet garanteras alla
arbetstagare rätt att arbeta fackligt (7-9 §§ MBL). I lagen (1974:358) om
facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen görs ingen åtskillnad
mellan deltids- och heltidsarbetande. Jämställdhetslagen (1991:433) gör
ingen åtskillnad mellan deltidsarbetande och heltidsarbetande när det
gäller arbetsgivarens skyldigheter att främja jämställdheten i arbetslivet
eller när det gäller de diskrimineringsförbud som uppställs i lagen. La-
gen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) innehåller regler om olika
anställningsformer, i vilka fall en arbetstagare far sägas upp eller avske-
das, hur lång uppsägningstid arbetstagaren har rätt till m.m. Här görs
ingen skillnad mellan heltids- och deltidsanställda. I semesterlagen
(1977:480) saknas särbestämmelser för deltidsarbetande. Samma regler
tillämpas således på heltids- och deltidsanställda vad gäller rätten till och
beräkning av semesterledighet och semesterlön samt förläggningen av
semesterledigheten m.m. I föräldraledighetslagen (1995:584) stadgas om
bl.a. rätt till omplacering i anställningen med bibehållen lön och till
ledighet samt om anställningsskydd. Särskilda bestämmelser för deltids-
arbetande saknas. Enligt arbetstidslagen (1982:673) är mertiden för del-
tidsanställda maximerad till högst 200 timmar per år. Med mertid menas
den arbetstid som uppkommer när deltidsanställda arbetar mer än vad
som överenskommits i anställningsavtalet. Arbetsmiljölagen (1977:1160)
gör ingen åtskillnad mellan heltids- och deltidsarbetande.

Inom den allmänna försäkringen gäller att den som förvärvsarbetar i
Sverige och har fyllt 16 år omfattas av samtliga socialförsäkringsför-
måner, bl.a. sjukvårds-, sjukpenning-, föräldrapenning- och pensionsför-
måner och förmåner vid arbetsskada. Alla som per år har en beräknad
inkomst av förvärvsarbete om minst 6 000 kronor är enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring (AFL) försäkrade för sjukpenning. Den
sjukpenninggrundande inkomsten ligger till grund också för beräkningen
av föräldrapenningförmåner och ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
För deltidsarbetande personer görs inte någon särskild beräkning, utan
samma regler gäller för alla som förvärvsarbetar, oavsett arbetstid. En
kvinna har även rätt till havandeskapspenning (AFL 3:9) oavsett arbets-

Skr. 1995/96:158

tid. Det är möjligt att lägga samman inkomster från flera deltidsarbeten
for rätt till sjukpenninggrundande inkomst upp till taket för förmåner
från den allmännan försäkringen, dvs. 7,5 basbelopp.

Den allmänna pensionen består av folkpension och tilläggspension
(ATP). Folkpensionen beräknas på det antal år en person varit bosatt i
Sverige mellan 16 och 64 års ålder eller antal år med förvärvsarbete som
grundar rätt till tilläggspension. Tilläggspension grundas på inkomst av
förvärvsarbete. Deltidsarbetande tjänar in rätt till tilläggspension eller
folkpension på samma sätt som heltidsarbetande. Inte heller det reforme-
rade pensionssystem som är under utarbetande innebär några särregler
för deltidsarbetande.

I några avseenden är dock lagstadgade sociala förmåner beroende av
arbetstidens längd. Så är fallet vid arbetslöshet. Enligt lagen (1973:370)
om arbetslöshetsförsäkring gäller ff.o.m. den 1 januari 1996 att rätt till
ersättning vid arbetslöshet för en första ersättningsperiod föreligger för
försäkrad, som efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan dels varit
medlem i kassan under minst tolv månader, om han haft sin huvudsakli-
ga försörjning genom avlönat arbete, eller under minst 24 månader, om
han haft sin huvudsakliga försörjning som självständig företagare, (med-
lemsvillkor) och dels under en ramtid av tolv månader omedelbart före
arbetslösheten utfört förvärvsarbete i minst 80 dagar fördelade på minst
fem månader (arbetsvillkor). Endast dag då förvärvsarbete har utförts i
minst tre timmar får härvid räknas in. För att bli medlem i en arbetslös-
hetskassa krävs en genomsnittlig arbetstid om minst 17 timmar per
vecka . Arbetet skall i princip vara utfört på den reguljära arbetsmarkna-
den för att grunda rätt till en första ersättningsperiod.

En arbetslös person, som inte uppfyller arbetslöshetsförsäkringens
villkor, har enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
(KAS) rätt till KAS om han under en ramtid av tolv månader omedel-
bart före arbetslösheten utfört förvärvsarbete i minst fem månader (ar-
betsvillkor). Härvid tas hänsyn endast till månad då förvärvsarbete ut-
förts under minst 75 timmar.

För såväl ersättning från arbetslöshetskassan som KAS gäller att den
som söker deltidsarbete har rätt till förmånen endast om arbetsutbudet är
minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar i veckan.

Även inom delpensionssystemet förekommer regler om arbetsvillkor
för rätt till delpension samt en bestämmelse om lägsta godtagbara arbets-
tid vid arbetstidsminskningen. Enligt lagen (1979:84) om delpensions-
försäkring har en förvärvsarbetande person i åldem 61-64 år rätt till
delpension om han minskar sin arbetstid och därefter arbetar i genom-
snitt minst 17 och högst 35 timmar per arbetsvecka. De anställda måste
minska sin arbetstid med minst fem timmar per vecka medan övriga
förvärvsarbetande måste minska sin arbetstid med minst en fjärdedel.
Reglerna gör ingen annan skillnad mellan den som arbetar heltid och
den som arbetar deltid.

När det gäller löner och ekonomiska förmåner i anställningen saknas i
huvudsak regler i svensk lag. Dessa frågor är överlämnade åt parterna på
arbetsmarknaden att avtala om. Som ett exempel på undantag kan ses

Skr. 1995/96:158

lagen (1991:1047) om sjuklön. Denna gör inte skillnad mellan heltids- Skr. 1995/96:158
och deltidsanställda.

I kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden gäller i stort sett
samma regler för hel- och deltidsanställda. Kollektivavtalen träffas med
inriktning på heltidsanställda, och i viss utsträckning utformas särskilda
regler för deltidsanställda. Principen är emellertid den att löner och an-
ställningsförmåner utgår i proportion till deltidsanställningens omfattning
av heltidsanställning. Om deltidsarbetet har liten omfattning, i vissa avtal
mindre än 40 % av heltidsanställning, kan den anställde undantas från
vissa av avtalens bestämmelser.

Den allra största delen av dem som arbetar deltid är kvinnor. Ett ar-
betsgivarbeslut eller ett avtal som missgynnar deltidsanställda kan därför
i vissa fall angripas med stöd av förbudet mot indirekt diskriminering i
jämställdhetslagen.

Regeringen delar den grundsyn som kommer till uttryck i de nya in-
strumenten om deltidsarbete, nämligen att deltidsanställda bör omfattas
av samma skydd, förmåner och utvecklingsmöjligheter som heltidsan-
ställda, och välkomnar den enkla och klara utformning konventionen
fått. De invändningar beträffande urholkning av tidigare instrument, som
ILO-kommittén uttryckte inför förstaårsbehandlingen, har blivit beakta-
de. Konventionen begränsas till ett antal grundläggande principer i syfte
att tillförsäkra deltidsarbetande skydd och anställningsvillkor likvärdiga
dem som jämförbara heltidsarbetande har medan detaljerade riktlinjer
förts till rekommendationen.

Majoriteten av remissinstanserna har inte några invändningar mot att
Sverige ratificerar konventionen. Inte någon har påtalat något formellt
ratifikationshinder inom sitt ansvarsområde. De tröskelnivåer som före-
kommer beträffande vissa lagstadgade sociala förmåner och som redovi-
sats ovan i detalj är förenliga med konventionens krav. Som ovan
nämnts möjliggör konventionens artikel 8 undantag i sådana fall.

Frågor som gäller löner och ekonomiska förmåner är som nämnts
överlämnade åt parterna på arbetsmarknaden att avtala om. Det är rege-
ringens mening att denna ordning skall fortsätta att gälla. Inte någon
remissinstans har anfört att det på den statliga, kommunala eller privata
arbetsmarknaden skulle göras någon skillnad i kollektivavtalen mellan
hel- och deltidsarbetande i lönehänseende. Avtalen täcker emellertid inte
hela arbetsmarknaden. Enligt konventionens artikel 5 skall alla deltids-
arbetande garanteras en grundlön som inte är lägre än för jämförbara
heltidsarbetande, bara för att de arbetar deltid.

Det kan noteras att under förstaårsdiskussionen 1993 lade Danmarks
och Tysklands regeringsrepresentanter fram ett förslag till tillägg till
genomförandebestämmelsema i den text som i den antagna konventionen
återfinns som artikel 11. De föreslog att "beträffande de medlemsstater i
vilka bestämmelserna i konventionen är frågor som normalt överlämnas
till avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer och arbets-
tagarorganisationer skall bestämmelserna anses fullt uppfyllda om de
genom sådana avtal tillämpas på den övervägande delen av berörda
arbetstagare". Förslaget avvisades av arbetstagargruppen men även av                  10

vissa regeringar som hävdade att konventionen skulle omfatta samtliga

deltidsarbetande och inte endast dem som täcks av kollektivavtal. Den Skr. 1995/96:158
föreslagna lydelsen skulle enligt dem ha till följd att regeringarnas skyl-
digheter att vidta åtgärder för genomförande av konventionen försvaga-
des.

Inte heller den inledande formuleringen i konventionens artikel om
löner, "åtgärder förenliga med nationell lagstiftning och praxis skall
vidtas.." gör det möjligt att bortse från regeringens yttersta ansvar för
genomförandet. På begäran av konferensutskottet informerade sekretaria-
tet att detta uttryck hade infogats i flera ILO-instrument, vanligen i av-
sikt att göra dem mer flexibla eller lättare att ratificera. Det underströks
emellertid att sådana tillägg inte har denna verkan i praktiken. Bestäm-
melserna i en konvention som ratificerats måste genomföras. En ratifice-
rande stat kunde därför inte åberopa en sådan formulering för att undgå
förpliktelser som accepterats.

Regeringen finner mot bakgrund av denna tolkning att konventionens
bestämmelser om säkerställande av deltidsabetandes grundlön för närva-
rande inte uppfylls. Konventionen bör sålunda inte ratificeras.

11

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

Convention (No. 175) concerning
part-time work

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Geneva
by the Goveming Body of the
International Labour Office, and
having met in its 81st Session on 7
June 1994, and

Noting the relevance, for part-
time workers, of the provisions of
the Equal Remuneration Conven-
tion, 1951, the Discrimination
(Employment and Occupation)
Convention, 1958, and the Work-
ers with Family Responsibilities
Convention and Recommendation,
1981, and

Noting the relevance for these
workers of the Employment Pro-
motion and Protection against
Unemployment Convention, 1988,
and the Employment Policy
(Supplementary Provisions) Re-
commendation, 1984, and

Recognizing the importance of
productive and freely chosen em-
ployment for all workers, the eco-
nomic importance of part-time
work, the need for employment
policies to take into account the
role of part-time work in facilitat-
ing additional employment oppor-
tunities, and the need to ensure
protection for part-time workers in
the areas of access to employment,
working conditions and social se-
curity, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to part-time work, which is
the fourth item on the agenda of
the session, and

ILO:s konvention (nr 175) om
deltidsarbete

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Gene-
ve av styrelsen för Internationella
arbetsbyrån och samlats där den 7
juni 1994 till sitt 81:a möte,

erinrar om betydelsen för deltids-
arbetande av bestämmelserna i
1951 års konvention om lika lön,
1958 års konvention om diskri-
minering (anställning och yrkes-
utövning) och 1981 års konvention
och rekommendation om arbets-
tagare med familjeansvar,

erinrar om betydelsen för dessa
arbetstagare av 1988 års konven-
tion om främjande av sysselsätt-
ning och skydd vid arbetslöshet
och 1984 års rekommendation om
sysselsättningspolitik (tilläggsbe-
stämmelser),

erkänner vikten av produktiv och
fritt vald sysselsättning för alla
arbetstagare, deltidsarbetets ekono-
miska betydelse, behovet av att
sysselsättningspolitiken tar hänsyn
till deltidsarbetets roll när det gäl-
ler att främja ytterligare sysselsätt-
ningstillfällen samt behovet att
säkerställa skydd för deltidsarbe-
tande med avseende på möjligheter
till sysselsättning, arbetsvillkor och
social trygghet,

har beslutat att anta vissa förslag
angående deltidsarbete, en fråga
som utgör den fjärde punkten på
mötets dagordning,

12

Having determined that these
proposals shall take the form of an
intemational Convention;

adopts this twenty-fourth day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-four the fol-
lowing Convention, which may be
cited as the Part-Time Work Con-

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en internationell
konvention, och

antar denna den tjugofjärde da-
gen i juni månad nittonhundranit-
tiofyra följande konvention, som
kan kallas 1994 års konvention om
deltidsarbete.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

vention, 1994.

Article 1

For the purposes of this Conven-
tion:

(a) the term “part-time worker”
means an employed person whose
normal hours of work are less than
those of comparable föll-time
workers;

(b) the normal hours of work
referred to in subparagraph (a)
may be calculated weekly or on
average over a given period of
employment;

(c) the term “comparable föll-
time worker” refers to a föll-time
worker who:

(i) has the same type of employ-
ment relationship;

(ii) is engaged in the same or a
similar type of work or occupa-
tion; and

(iii) is employed in the same
establishment or, when there is no
comparable föll-time worker in
that establishment, in the same
enterprise or, when there is no
comparable föll-time worker in
that enterprise, in the same branch
of activity,

as the part-time worker concer-
ned;

(d) föll-time workers affected by
partial unemployment, that is by a
collective and temporary reduction
in their normal hours of work for
economic, technical or structural
reasons, are not considered to be
part-time workers.

Artikel 1

I denna konvention:

a) avses med uttrycket "deltids-
arbetande" en anställd vars norma-
la arbetstid är kortare än den nor-
mala arbetstiden för jämförbara
heltidsarbetande;

b) kan den normala arbetstid,
som avses under a), beräknas
veckovis eller som ett genomsnitt
under en bestämd anställningstid;

c)  syftar uttrycket "jämförbar
heltidsarbetande" på en heltidsar-
betande som:

i) har samma slag av anställ-
ningsförhållande;

ii) är sysselsatt i samma eller lik-
nande slag av arbete eller yrke;
och

iii) är anställd på samma arbets-
plats eller, då det inte finns någon
jämförbar heltidsarbetande på den
arbetsplatsen, i samma företag el-
ler, då det inte finns någon jäm-
förbar heltidsarbetande i samma
foretag, i samma verksamhetsgren,

som den deltidsarbetande i fråga;

d) anses heltidsarbetande som
drabbats av partiell arbetslöshet,
dvs. av en kollektiv och temporär
minskning av deras normala ar-
betstid av ekonomiska, tekniska
eller strukturella skäl, inte som
deltidsarbetande.

13

Article 2

This Convention does not affect
more favourable provisions appli-
cable to part-time workers under
other intemational labour Conven-
tions.

Artide 3

1. This Convention applies to all
part-time workers, it being under-
stood that a Member may, after
Consulting the representative orga-
nizations of employers and work-
ers concemed, exclude wholly or
partly from its scope particular
categories of workers or of es-
tablishments when its application
to them would raise particular pro-
blems of a substantial nature.

2. Each Member having ratified
this Convention which avails itself
of the possibility afforded in the
preceding paragraph shall, in its
reports on the application of the
Convention under article 22 of the
Constitution of the Intemational
Labour Organization, indicate any
particular category of workers or
of establishments thus excluded
and the reasons why this exclusion
was or is still judged necessary.

Artide 4

Measures shall be taken to ensu-
re that part-time workers receive
the same protection as that accor-
ded to comparable full-time work-
ers in respect of:

(a) the right to organize, the
right to bargain collectively and
the right to act as workers’ repre-
sentatives;

(b)  occupational safety and
health;

(c) discrimination in employment
and occupation.

Artikel 2

Denna konvention påverkar inte
mer gynnsamma bestämmelser
tillämpliga på deltidsarbetande
enligt andra ILO-konventioner.

Artikel 3

1. Denna konvention gäller alla
deltidsarbetande, underförstått att
en medlemsstat, efter konsultatio-
ner med de berörda arbetsgivarnas
och arbetstagarnas representativa
organisationer, helt eller delvis kan
undanta från dess tillämpnings-
område vissa kategorier av arbets-
tagare eller arbetsplatser när dess
tillämpning på dessa kategorier
skulle förorsaka särskilda problem
av betydande art.

2. Varje medlemsstat, som har
ratificerat denna konvention och
som utnyttjar den möjlighet som
erbjuds i föregående punkt, skall i
sina rapporter om tillämpning av
konventionen enligt artikel 22 i
Internationella arbetsorganisa-
tionens stadga ange varje särskild
kategori av arbetstagare eller ar-
betsplatser som undantagits och
skälen till att detta undantag be-
dömdes eller fortfarande bedöms
nödvändigt.

Artikel 4

Åtgärder skall vidtas för att sä-
kerställa att deltidsarbetande åt-
njuter samma skydd som jämför-
bara heltidsarbetande med avseen-
de på:

a) rätten att organisera sig, rätten
att förhandla kollektivt och rätten
att verka som arbetstagarrepresen-
tanter;

b) säkerhet och hälsa på arbets-
platsen;

c) diskriminering i anställning
och yrkesutövning.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

Article 5

Measures appropriate to national
law and practice shall be taken to
ensure that part-time workers do
not, solely because they work part
time, receive a basic wage which,
calculated proportionately on an
hourly, performance-related, or
piece-rate basis, is lower than the
basic wage of comparable full-
time workers, calculated according
to the same method.

Article 6

Statutory social security schemes
which are based on occupational
activity shall be adapted so that
part-time workers enjoy conditions
equivalent to those of comparable
full-time workers; these conditions
may be determined in proportion
to hours of work; contributions or
eamings, or through other methods
consistent with national law and
practice.

Article 7

Measures shall be taken to ensu-
re that part-time workers receive
conditions equivalent to those of
comparable full-time workers in
the fields of:

(a) matemity protection;

(b) termination of employment;

(c) paid annual leave and paid
public holidays; and

(d) sick leave,

it being understood that pecunia-
ry entitlements may be determined
in proportion to hours of work or
eamings.

Article 8

1. Part-time workers whose
hours of work or eamings are be-

Artikel 5

Åtgärder förenliga med nationell
lagstiftning och praxis skall vidtas
för att säkerställa att deltidsarbe-
tande inte enbart för att de arbetar
deltid får en grundlön som, beräk-
nad proportionellt på tim-, presta-
tions- eller ackordsbasis, är lägre
än grundlönen för jämförbara
heltidsarbetande, beräknad enligt
samma metod.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

Artikel 6

Lagstadgade sociala trygghets-
system som baseras på yrkesverk-
samhet skall anpassas så att del-
tidsarbetande åtnjuter villkor som
är likvärdiga de villkor som jäm-
förbara heltidsarbetande har; dessa
villkor kan fastställas på grundval
av arbetstid, avgifter eller inkomst-
er, eller genom andra metoder som
är förenliga med nationell lagstift-
ning och praxis.

Artikel 7

Åtgärder skall vidtas för att sä-
kerställa att deltidsarbetande åt-
njuter villkor som är likvärdiga de
villkor som jämförbara heltids-
arbetande har på följande områ-
den:

a) skydd vid havandeskap och
bamsbörd;

b) upphörande av anställning;

c) betald semester och betalda
allmänna helgdagar; och

d) ledighet på grund av sjukdom,
underförstått att kontanta förmå-
ner kan fastställas i proportion till
arbetstid eller inkomster.

Artikel 8

1. Deltidsarbetande vilkas ar-
betstid eller inkomster understiger

15

low specified thresholds may be
excluded by a Member:

(a) from the scope of any of the
statutory social security schemes
referred to in Article 6, except in
regard to employment injury be-
nefits;

(b) from the scope of any of the
measures taken in the fields cove-
red by Article 7, except in regard
to matemity protection measures
other than those provided under
statutory social security schemes.

2. The thresholds referred to in
paragraph 1 shall be sufficiently
low as not to exclude an unduly
large percentage of part-time
workers.

3. A Member which avails itself
of the possibility provided for in
paragraph 1 abo ve shall:

(a)   periodically review the
thresholds in force;

(b) in its reports on the applica-
tion of the Convention under ar-
ticle 22 of the Constitution of the
Intemational Labour Organization,
indicate the thresholds in force, the
reasons therefor and whether con-
sideration is being given to the
progressive extension of protection
to the workers excluded.

4. The most representative orga-
nizations of employers and wor-
kers shall be consulted on the
establishment, review and revision
of the thresholds referred to in this
Article.

Article 9

1. Measures shall be taken to
facilitate access to productive and
freely chosen part-time work
which meets the needs of both
employers and workers, provided
that the protection referred to in
Artides 4 to 7 is ensured.

2. These measures shall include:

specificerade tröskelnivåer kan av
en medlemsstat undantas:

a) från omfattningen av alla de
lagstadgade sociala trygghetssys-
tem som avses i artikel 6, utom i
fråga om ersättning vid arbetsska-
da;

b) från omfattningen av alla de
åtgärder som vidtagits inom de
områden som täcks av artikel 7,
utom i fråga om andra åtgärder för
skydd vid havandeskap och barns-
börd än de som erbjuds av lagstad-
gade sociala trygghetssystem.

2. De tröskelnivåer som nämns i
punkt 1 skall vara tillräckligt låga
för att inte undanta en oskäligt
stor andel deltidsarbetande.

3. En medlemsstat som utnyttjar
den möjlighet som ges under
punkt 1 ovan skall:

a) periodvis se över gällande
tröskelnivåer;

b) i sina rapporter om tillämp-
ningen av konventionen enligt arti-
kel 22 i Internationella arbetsorga-
nisationens stadga, ange gällande
tröskelnivåer, skälen till dem och
huruvida överväganden sker att
successivt utvidga skyddet till de
undantagna arbetstagarna.

4. De mest representativa arbets-
givar- och arbetstagarorganisatio-
nerna skall konsulteras vid inför-
ande, översyn eller revidering av
de tröskelnivåer som nämns i
denna artikel.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

Artikel 9

1. Åtgärder skall vidtas för att
underlätta möjligheter till produk-
tivt och fritt valt deltidsarbete som
tillgodoser behoven hos både ar-
betsgivare och arbetstagare, under
förutsättning att det skydd som
avses i artiklarna 4-7 säkerställs.

2. Dessa åtgärder skall omfatta:

(a) the review of laws and regu-
lations that may prevent or discou-
rage recourse to or acceptance of
part-time work;

(b) the use of employment servi-
ces, where they exist, to identify
and publicize possibilities for part-
time work in their information and
placement activities;

(c) special attention, in employ-
ment policies, to the needs and
preferences of specific groups such
as the unemployed, workers with
family responsibilities, older work-
ers, workers with disabilities and
workers undergoing education or
training.

3. These measures may also in-
clude research and dissemination
of information on the degree to
which part-time work responds to
the economic and social aims of
employers and workers.

Article 10

Where appropriate, measures
shall be taken to ensure that trans-
fer from full-time to part-time
work or vice versa is voluntary, in
accordance with national law and
practice.

Article 11

The provisions of this Conven-
tion shall be implemented by laws
or regulations, except in so far as
effect is given to them by means
of collective agreements or in any
other manner consistent with na-
tional practice. The most represen-
tative organizations of employers
and workers shall be consulted
before any such laws or regula-
tions are adopted.

a) omprövning av lagar och
föreskrifter som kan hindra eller
motverka användning eller accep-
terande av deltidsarbete;

b) utnyttjandet av arbetsförmed-
lingar, där sådana finns, för att i
samband med informations- och
platsförmedlingsverksamheten,
identifiera och informera om
möjligheter till deltidsarbete;

c) särskild uppmärksamhet inom
sysselsättningspolitiken på specifi-
ka gruppers behov och preferenser
såsom arbetslösa, arbetstagare med
familjeansvar, äldre arbetstagare,
arbetstagare med funktionshinder
och arbetstagare som genomgår ut-
bildning eller fortbildning.

3. Dessa åtgärder kan även in-
nefatta forskning och spridning av
information om i vilken utsträck-
ning deltidsarbete motsvarar ar-
betsgivarnas och arbetstagarnas
ekonomiska och sociala målsätt-
ningar.

Artikel 10

Där så är lämpligt skall åtgärder
vidtas för att säkerställa att över-
gång från heltids- till deltidsarbete
eller vice versa sker frivilligt, i
enlighet med nationell lagstiftning
och praxis.

Artikel 11

Bestämmelserna i denna konven-
tion skall genomföras genom lagar
eller föreskrifter, i den mån de inte
genomförs genom kollektivavtal
eller på annat sätt i överensstäm-
melse med nationell praxis. De
mest representativa arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationerna
skall konsulteras innan sådana
lagar eller föreskrifter antas.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

17

Article 12

The formal ratifications of this
Convention shall be communicated
to the Director-General of the In-
temational Labour Office for regi-
stration.

Article 13

1. This Convention shall be bin-
ding only upon those Members of
the Intemational Labour Organi-
zation whose ratifications have
been registered with the Director-
General.

2. It shall come into force 12
months after the date on which the
ratifications of two Members have
been registered with the Director-
General.

3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any
Member 12 months after the date
on which its ratification has been
registered.

Article 14

1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years
from the date on which the Con-
vention first comes into force, by
an act communicated to the Direc-
tor-General of the Intemational
Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take
effect until one year after the date
on which it is registered.

2. Each Member which has rati-
fied this Convention and which
does not, within the year following
the expiration of the period of ten
years mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this
Article, will be bound for another
period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at
the expiration of each period of

Artikel 12

Ratifikationsdokument avseende
denna konvention skall sändas till
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör för registrering.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

Artikel 13

1. Denna konvention skall vara
bindande endast för de medlemmar
av Internationella arbetsorganisa-
tionen vilkas ratifikationer har
registrerats hos generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv må-
nader efter den dag då ratifikatio-
ner från två medlemsstater har
registrerats hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen i
kraft för varje medlemsstat tolv
månader efter den dag då dess
ratifikation har registrerats.

Artikel 14

1. En medlemsstat som har ratifi-
cerat denna konvention kan, sedan
tio år förflutit från den dag då
konventionen först träder i kraft,
säga upp den genom en skrivelse
som sänds till Internationella ar-
betsbyråns generaldirektör för
registrering. Sådan uppsägning far
inte verkan förrän ett år efter den
dag då den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har
ratificerat denna konvention och
som inte inom det år som följer på
utgången av den i föregående
punkt omnämnda tioårsperioden
gör bruk av sin uppsägningsrätt
enligt denna artikel, kommer att
vara bunden för ytterligare en
period av tio år och kan därefter
säga upp konventionen vid utgång-
en av varje period om tio år på de

18

ten years under the terms provided
for in this Article.

Article 15

1. The Director-General of the
Intemational Labour Office shall
notify all Members of the Intema-
tional Labour Organization of the
registration of all ratifications and
denunciations communicated to
him by the Members of the Orga-
nization.

2. When notifying the Members
of the Organization of the registra-
tion of the second ratification
communicated to him, the Direc-
tor-General shall draw the atten-
tion of the Members of the Orga-
nization to the date upon which
the Convention will come into
force.

Article 16

The Director-General of the In-
temational Labour Office shall
communicate to the Secretary-Ge-
neral of the United Nations for
registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the
United Nations full particulars of
all ratifications and acts of denun-
ciations registered by him in ac-
cordance with the provisions of
the preceding Artides.

Article 17

At such times as it may consider
necessary, the Goveming Body of
the Intemational Labour Office
shall present to the General Con-
ference a report on the working of
this Convention and shall examine
the desirability of placing on the
agenda of the Conference the
question of its revision in whole or
in part.

villkor som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 15

1.  Internationella arbetsbyråns
generaldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Internatio-
nella arbetsorganisationen om regi-
streringen av alla ratifikationer och
uppsägningar som generaldirektö-
ren har tagit emot från organisa-
tionens medlemmar.

2. När generaldirektören under-
rättar organisationens medlemmar
om registreringen av den andra
ratifikationen i ordningen som han
har tagit emot, skall han fasta
medlemmarnas uppmärksamhet på
den dag då konventionen träder i
kraft.

Artikel 16

Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör skall, för registrering
enligt artikel 102 i Förenta na-
tionernas stadga, lämna Förenta
nationernas generalsekreterare full-
ständiga upplysningar om samtliga
ratifikationer och uppsägningar
som har registrerats hos honom i
enlighet med bestämmelserna i
föregående artiklar.

Artikel 17

När Internationella arbetsbyråns
styrelse anser det behövligt, skall
den lämna Internationella arbets-
organisationens allmänna konfe-
rens en redogörelse för denna
konventions tillämpning och un-
dersöka om det finns anledning att
föra upp på konferensens dagord-
ning frågan om revidering, helt
eller delvis, av konventionen.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

19

Article 18

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this Con-
vention in whole or in part, then,
unless the new Convention other-
wise provides-

(a) the ratification by a Member
of the new revising Convention
shall ipso jure involve the immedi-
ate denunciation of this Conven-
tion, notwithstanding the provi-
sions of Article 14 above, if and
when the new revising Convention
shall have come into force;

(b) as from the date when the
new revising Convention comes
into force this Convention shall
cease to be open to ratification by
the Members.

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Mem-
bers which have ratified it but
have not ratified the revising Con-
vention.

Article 19

The English and French versions
of the text of this Convention are
equally authoritative.

Artikel 18

1. Om konferensen antar en ny
konvention, varigenom denna kon-
vention helt eller delvis revideras
och den nya konventionen inte
föreskriver annat, skall

a) en medlemsstats ratifikation
av den nya reviderade konventio-
nen anses i sig innebära omedelbar
uppsägning av denna konvention,
utan hinder av bestämmelserna i
artikel 14 ovan, om och när den
nya konventionen har trätt i kraft;

b) från den dag då den nya revi-
derade konvention träder i kraft,
denna konvention upphöra att vara
öppen for ratifikation av medlems-
staterna.

2. Denna konvention skall likväl
förbli gällande till form och inne-
håll for de medlemsstater som har
ratificerat den men inte den nya
reviderade konventionen.

Artikel 19

De engelska och franska versio-
nerna av denna konventionstext
har lika giltighet.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 1

20

Recommendation (No. 182) con
cerning part-time work

ILO:s rekommendation (nr 182) Skr. 1995/96:158

om deltidsarbete                 Bilaga 2

The General Conference of the
Intemational Labour Organization,

Having been convened at Geneva
by the Goveming Body of the In-
temational Labour Office, and
having met in its 81st Session on 7
June 1994, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with re-
gard to part-time work, which is
the fourth item on the agenda of
the session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of a
Recommendation supplementing
the Part-Time Work Convention,
1994;

adopts this twenty-fourth day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-four the fol-
lowing Recommendation, which
may be cited as the Part-Time
Work Recommendation, 1994:

1. The provisions of this Recom-
mendation should be considered in
conjunction with those of the Part-
Time Work Convention, 1994
(hereafter referred to as “the Con-
vention”).

2. For the purposes of this Re-
commendation:

(a) the term “part-time worker”
means an employed person whose
normal hours of work are less than
those of comparable full-time
workers;

(b) the normal hours of work
referred to in clause (a) may be
calculated weekly or on average
over a given period of employ-
ment;

(c) the term “comparable full-
time worker” refers to a full-time
worker who:

Internationella arbetsorganisa-
tionens allmänna konferens,

som har sammankallats till Gene-
ve av styrelsen för Internationella
arbetsbyrån och samlats där den 7
juni 1994 till sitt 81:a möte,

har beslutat att anta vissa förslag
angående deltidsarbete, en fråga
som utgör den fjärde punkten på
mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag
skall ta formen av en rekommen-
dation som kompletterar 1994 års
konvention om deltidsarbete, och

antar denna den tjugofjärde da-
gen i juni månad nittonhundra-
nittiofyra följande rekommenda-
tion, som kan kallas 1994 års
rekommendation om deltidsarbete.

1. Bestämmelserna i denna rekom-
mendation bör ses i sammanhang
med bestämmelserna i 1994 års
konvention om deltidsarbete (hä-
danefter kallad "konventionen").

2. I denna rekommendation:

a) avses med uttrycket "deltids-
arbetande" en anställd vars norma-
la arbetstid är kortare än den nor-
mala arbetstiden för jämförbara
heltidsarbetande;

b) kan den “normala arbetstid”,
som avses under a), beräknas
veckovis eller som ett genomsnitt
under en bestämd anställningstid;

c)  syftar uttrycket "jämförbar
heltidsarbetande" på en heltids-
arbetande som:

21

(i) has the same type of employ-
ment relationship;

(ii) is engaged in the same or a
similar type of work or occupa-
tion; and

(iii) is employed in the same
establishment or, when there is no
comparable full-time worker in
that establishment, in the same
enterprise or, when there is no
comparable full-time worker in
that enterprise, in the same branch
of activity,

as the part-time worker concemed;

(d) full-time workers affected by
partial unemployment, that is by a
collective and temporary reduction
in their normal hours of work for
economic, technical or structural
reasons, are not considered to be
part-time workers.

3. This Recommendation applies
to all part-time workers.

4. In accordance with national
law and practice, employers should
consult the representatives of the
workers concemed on the intro-
duction or extension of part-time
work on a broad scale, on the
rules and procedures applying to
such work and on the protective
and promotional measures that
may be appropriate.

5. Part-time workers should be
informed of their specific condi-
tions of employment in writing or
by any other means consistent with
national law and practice.

6. The adaptations to be made in
accordance with Article 6 of the
Convention to statutory social
security schemes which are based
on occupational activity should
aim at:

(a) if appropriate, progressively
reducing threshold requirements
based on eamings or hours of
work as a condition for coverage
by these schemes;

i) har samma slag av anställ-
ningsförhållande;

ii) är sysselsatt i samma eller lik-
nande slag av arbete eller yrke;
och

iii) är anställd på samma arbets-
plats eller, då det inte finns någon
jämförbar heltidsarbetande på den
arbetsplatsen, i samma företag
eller, då det inte finns någon jäm-
förbar heltidsarbetande i samma
företag, i samma verksamhetsgren,
som den deltidsarbetande i fråga:

d) anses heltidsarbetande som
drabbats av partiell arbetslöshet,
dvs. av en kollektiv och temporär
minskning av deras normala ar-
betstid av ekonomiska, tekniska
eller strukturella skäl, inte som
deltidsarbetande.

3. Denna rekommendation gäller
alla deltidsarbetande.

4. I enlighet med nationell lag-
stiftning och praxis bör arbetsgiva-
re rådgöra med företrädarna for
berörda arbetstagare om införande
eller utvidgning av deltidsarbete i
större omfattning, om regler och
procedurer for sådant arbete och
om skydds- och andra åtgärder
som kan vara lämpliga.

5. Deltidsarbetande bör informe-
ras om sina specifika anställnings-
villkor skriftligt eller på annat sätt
som är förenligt med nationell
lagstiftning och praxis.

6. De anpassningar som skall
göras i enlighet med artikel 6 i
konventionen av lagstadgade soci-
ala trygghetssystem som baseras
på yrkesverksamhet, bör syfta till:

a) att, om lämpligt, gradvis min-
ska tröskelnivåer baserade på in-
komst eller arbetstid som villkor
for att omfattas av dessa system;

Skr. 1995/96:158

Bilaga 2

(b) as appropriate, granting to
part-time workers minimum or
flat-rate benefits, in particular old-
age, sickness, invalidity and mater-
nity benefits, as well as family
allowances;

(c) accepting in principle that
part-time workers whose employ-
ment has come to an end or been
suspended and who are seeking
only part-time employment meet
the condition of availability for
work required for the payment of
unemployment benefits;

(d) reducing the risk that part-
time workers may be penalized by
schemes which:

(1) subject the right to benefits to
a qualifying period, expressed in
terms of periods of contribution,
of insurance or of employment
during a given reference period; or

(ii) fix the amount of benefits by
reference both to the average of
former eamings and to the length
of the periods of contribution, of
insurance or of employment.

7.   (1) Where appropriate,
threshold requirements for access
to coverage under private occupa-
tional schemes which supplement
or replace statutory social security
schemes should be progressively
reduced to allow part-time workers
to be covered as widely as pos-
sible.

(2) Part-time workers should be
protected by such schemes under
conditions equivalent to those of
comparable full-time workers.
Where appropriate, these condi-
tions may be determined in pro-
portion to hours of work, contribu-
tions or eamings.

8. (1) As appropriate, threshold
requirements based on hours of
work or eamings as specified
under Article 8 of the Convention
in the fields referred to in its Ar-

b) att, när det är lämpligt, bevilja
deltidsarbetande minimi- eller
enhetliga förmåner, i synnerhet
förmåner vid ålderdom, sjukdom,
invaliditet, havandeskap och barns-
börd samt familjeförmåner;

c) att i princip acceptera att del-
tidsarbetande vilkas anställning har
upphört eller avbrutits tills vidare
och som endast söker deltidsan-
ställning uppfyller villkoret att stå
till förfogande för arbete som
krävs för utbetalning av arbetslös-
hetsersättning;

d) att reducera risken att deltids-
arbetande missgynnas av system
som:

1) gör rätten till förmåner av-
hängig av en kvalificeringsperiod,
uttryckt i avgifts-, försäkrings-
eller anställningsperioder under en
viss referensperiod; eller

ii) fastställer förmånsbeloppet
med referens till både genomsnittet
av tidigare inkomster och avgifts-,
försäkrings- eller anställningsperio-
dens längd.

7. 1) Där så är lämpligt bör trös-
kelnivåer för tillträde till privata
system för yrkesverksamma som
kompletterar eller ersätter lagstad-
gade sociala trygghetssystem grad-
vis minskas för att tillåta att del-
tidsarbetande kan omfattas i så
stor utsträckning som möjligt.

2) Deltidsarbetande bör omfattas
av sådana system på villkor som
motsvarar de villkor som gäller för
jämförbara heltidsarbetande. Där
så är lämpligt kan dessa villkor
fastställas i förhållande till arbets-
tid, avgifter eller inkomster.

8. 1) När det är lämpligt bör
tröskelnivåer som gäller arbetstid
eller inkomst, specificerade i en-
lighet med artikel 8 i konventionen
med avseende på de områden som

Skr. 1995/96:158

Bilaga 2

ticle 7 should be progressively
reduced.

(2) The periods of service requi-
red as a condition for protection in
the fields referred to in Article 7
of the Convention should not be
longer for part-time workers than
for comparable full-time workers.

9. Where part-time workers have
more than one job, their total
hours of work, contributions or
eamings should be taken into
account in determining whether
they meet threshold requirements
in statutory social security schemes
which are based on occupational
activity.

10.  Part-time workers should
benefit on an equitable basis from
financial compensation, additional
to basic wages, which is received
by comparable full-time workers.

11.  All appropriate measures
should be taken to ensure that as
far as practicable part-time work-
ers have access on an equitable
basis to the welfare facilities and
social services of the establishment
concemed; these facilities and
services should, to the extent pos-
sible, be adapted to take into ac-
count the needs of part-time work-
ers.

12. (1) The number and schedu-
ling of hours of work of part-time
workers should be established
taking into account the interests of
the worker as well as the needs of
the establishment.

(2) As far as possible, changes in
the agreed work schedule and
work beyond scheduled hours
should be subject to restrictions
and to prior notice.

(3) The system of compensation
for work beyond the agreed work
schedule should be subject to ne-
gotiations in accordance with na-
tional law and practice.

nämns i dess artikel 7, gradvis
minskas.

2) De anställningsperioder som
erfordras som villkor för skydd
inom de områden som nämns i
artikel 7 i konventionen bör inte
vara längre för deltidsarbetande än
för jämförbara heltidsarbetande.

9. I de fall där deltidsarbetande
har mer än ett arbete bör deras
totala arbetstid, avgifter eller in-
komster beaktas då det avgörs om
de uppfyller tröskelnivåkraven i
lagstadgade sociala trygghetssys-
tem som baseras på yrkesverksam-
het.

10. Deltidsarbetande bör på skä-
lig grund komma i åtnjutande av
kontanta förmåner, i tillägg till
grundlön, som jämförbara heltids-
arbetande erhåller.

11. Alla lämpliga åtgärder bör
vidtas för att säkerställa att deltids-
arbetande, så långt det är praktiskt
möjligt och på skälig grund, har
tillgång till det berörda företagets
välfardsinrättningar och sociala
service; dessa inrättningar och
denna service bör, i den utsträck-
ning det är möjligt, anpassas så att
de beaktar deltidsarbetandes be-
hov.

12.  1) Arbetstidens längd och
schemaläggning för deltidsarbe-
tande bör fastställas med hänsyn
till såväl arbetstagarens intressen
som företagets behov.

2) Så långt möjligt, bör ändring-
ar i överenskommet arbetsschema
och arbete utanför schemalagd
arbetstid ske restriktivt och med
besked i förväg.

3) Systemet för kompensation
för arbete utanför överenskommet
arbetsschema bör bli föremål för
förhandlingar i enlighet med na-
tionell lagstiftning och praxis.

Skr. 1995/96:158

Bilaga 2

24

13. In accordance with national
law and practice, part-time work-
ers should have access on an equi-
table basis, and as far as possible
under equivalent conditions, to all
forms of leave available to compa-
rable full-time workers, in particu-
lar paid educational leave, parental
leave and leave in cases of illness
of a child or another member of a
worker’s immediate family.

14. Where appropriate, the same
rules should apply to part-time
workers as to comparable full-time
workers with respect to scheduling
of annual leave and work on cus-
tomary rest days and public holi-
days.

15. Where appropriate, measures
should be taken to overcome spe-
cific constraints on the access of
part-time workers to training,
career opportunities and occupatio-
nal mobility.

16. Provisions of statutory social
security schemes based on occupa-
tional activity that may discourage
recourse to or acceptance of part-
time work should be adapted, in
particular those which:

(a) result in proportionately high-
er contributions for part-time
workers unless these are justified
by corresponding proportionately
higher benefits;

(b) without reasonable grounds,
significantly reduce the unemploy-
ment benefits of unemployed
workers who temporarily accept
part-time work;

(c) overemphasize, in the cal-
culation of old-age benefits, the
reduced income from part-time
work undertaken solely during the
period preceding retirement.

17. Measures should be conside-
red by employers to facilitate

13.  I enlighet med nationell
lagstiftning och praxis, bör deltids-
arbetande på skälig grund och så
långt möjligt på likvärdiga villkor,
ha tillgång till alla former av le-
dighet som finns tillgängliga för
jämförbara heltidsarbetande, i
synnerhet betald ledighet for studi-
er, föräldraledighet och ledighet
för vård av sjukt barn eller annan
medlem i en arbetstagares närmas-
te familj.

14. Där så är lämpligt bör sam-
ma regler gälla for deltidsarbetan-
de som for jämförbara heltidsarbe-
tande med hänsyn till schemalägg-
ning av semester och arbete på
traditionella vilodagar och allmän-
na helgdagar.

15. Där så är lämpligt, bör åt-
gärder vidtas för att undanröja
särskilda hinder för deltidsarbetan-
des tillgång till utbildning, karriär-
möjligheter och yrkesmässig rör-
lighet.

16. Bestämmelser i lagstadgade
sociala trygghetssystem baserade
på yrkesverksamhet som kan mot-
verka anskaffande eller accepteran-
de av deltidsarbete bör anpassas, i
synnerhet bestämmelser som:

a)  resulterar i förhållandevis
högre avgifter for deltidsarbetande
om de inte berättigas av motsva-
rande förhållandevis större för-
måner;

b) utan skälig grund avsevärt
minskar arbetslöshetsersättningen
för arbetslösa arbetstagare som
temporärt accepterar deltidsarbete;

c) i beräkningen av förmåner vid
ålderdom, överbetonar den reduce-
rade inkomsten från deltidsarbete
som innehafts endast under perio-
den omedelbart före pensionering.

17. Arbetsgivarna bör överväga
åtgärder för att underlätta möjlig-

Skr. 1995/96:158

Bilaga 2

25

access to part-time work at all
levels of the enterprise, including
skilled and managerial positions
where appropriate.

18. (1) Where appropriate, em-
ployers should give consideration
to:

(a) requests by workers for trans-
fer from full-time to part-time
work that becomes available in the
enterprise; and

(b)  requests by workers for
transfer from part-time to full-time
work that becomes available in the
enterprise.

(2) Employers should provide
timely information to the workers
on the availability of part-time and
full-time positions in the establish-
ment, in order to facilitate trans-
fers from full-time to part-time
work or vice versa.

19. A worker’s refusal to transfer
from full-time to part-time work
or vice versa should not in itself
constitute a valid reason for termi-
nation of employment, without
prejudice to termination, in accor-
dance with national law and prac-
tice, for other reasons such as may
arise from the operational require-
ments of the establishment con-
cemed.

20. Where national or establish-
ment-level conditions permit,
workers should be enabled to
transfer to part-time work in justi-
fied cases, such as pregnancy or
the need to care for a young child
or a disabled or sick member of a
worker’s immediate family, and
subsequently to retum to full-time
work.

21. Where obligations on em-
ployers depend on the number of
the workers they employ, part-time
workers should be counted as full-
time workers. Nevertheless, where
appropriate, part-time workers may

het till deltidsarbete på alla nivåer
i företaget, inkl, kvalificerat arbete
och ledande poster, där så är
lämpligt.

18. 1) Där så är lämpligt, bör
arbetsgivare ta hänsyn till:

a) arbetstagares begäran om att
få gå över från heltidsarbete till
sådant deltidsarbete som blir till-
gängligt inom företaget, och

b) arbetstagares begäran om att
få gå över från deltidsarbete till
sådant heltidsarbete som blir till-
gängligt inom företaget.

2) Arbetsgivare bör i god tid
lämna information till arbetstagar-
na om tillgången på deltids- och
heltidsarbeten inom företaget, för
att underlätta övergång från hel-
tids- till deltidsarbete eller vice
versa.

19. En arbetstagares vägran att
gå över från heltidsarbete till del-
tidsarbete eller vice versa bör inte
i sig själv utgöra giltig grund för
uppsägning, utan förfång för upp-
sägning i enlighet med nationell
lagstiftning och praxis av andra
skäl som t.ex. sammanhänger med
företagets verksamhetsbehov.

20. Där nationella förhållanden
eller förhållanden på företagsnivå
så tillåter, bör arbetstagare ges
möjlighet att i befogade fall, så-
som vid graviditet eller behov att
ta hand om ett litet barn eller en
handikappad eller sjuk nära famil-
jemedlem, övergå till deltidsarbete
och senare återgå till heltidsarbete.

21. I de fall där arbetsgivares
skyldigheter beror på antalet an-
ställda, bör deltidsarbetande räknas
som heltidsarbetande. När så är
lämpligt kan deltidsarbetande
emellertid räknas i förhållande till

Skr. 1995/96:158

Bilaga 2

26

be counted proportionately to their
hours of work; it being understood
that where such obligations refer
to the protection mentioned in
Article 4 of the Convention, they
should be counted as full-time
workers.

22. Information should be dis-
seminatied on the protective mea-
sures that apply to part-time work
and on practical arrangements for
various part-time work schemes.

sin arbetstid, underförstått att om Skr. 1995/96:158
sådana skyldigheter gäller det Bilaga 2
skydd som nämns i artikel 4 i
konventionen, bör de räknas som
heltidsarbetande.

22. Information bör spridas om
skyddsåtgärder som gäller deltids-
arbete och om praktiska arrange-
mang för olika deltidsarbetssche-
man.

27

Skr. 1995/96:158

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 maj 1996

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden
Hjelm-Wallén, Peterson, Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori,
Blomberg, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Johansson,
Klingvall, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing

Föredragande: statsrådet Winberg

Regeringen beslutar skrivelse 1995/96:158 ILO:s konvention och rekom-
mendation om deltidsarbete.

gotab 49871, Stockholm 1996

28