Utrikesutskottets betänkande
1995/96:UU17

Havsrättskonventionen och tillämpningsavtalet


Innehåll

1995/96
UU17

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens
(Utrikesdepartementets)   proposition
1995/96:140 Havsrättskonventionen  och
tillämpningsavtalet. Ett antal nya lagar
och ändringar i gällande lag föreslås
därtill. Vidare behandlas en motion som
väckts med anledning av propositionen.
Justitieutskottet har yttrat sig över
propositionen och motionen i de delar
som avser dess beredningsområde.
Utskottet  tillstyrker propositionens
förslag.  Utskottet  föreslår  med
anledning  av  ett  förslag  från
justitieutskottet    att     ett
tillkännagivande görs av riksdagen om
effektivisering  av  det  rättsliga
förfarandet för att beivra oljeutsläpp.
Motionens  yrkanden  besvaras  eller
avstyrks.
Till  betänkandet har fogats  en
reservation och ett särskilt yttrande.

Propositionen

I  proposition  1995/96:140  föreslår
regeringen (Utrikesdepartementet)
1. att riksdagen godkänner Förenta
nationernas havsrättskonvention av den
10 december 1982 och avtalet av den 28
juli  1994  om  tillämpningen  av
konventionens del XI med de förklaringar
som regeringen förordat,
2.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om begränsning  av
tillämpningen av svensk lag vad gäller
vissa  brott  begångna på  utländska
fartyg,
3.  att riksdagen antar regeringens
förslag    till    lag    om
ersättningsskyldighet  vid  skada  på
undervattenskablar  och  rörledningar
m.m.,
4.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om verkställighet av
domar  och beslut som har meddelats
enligt    Förenta    nationernas
havsrättskonvention av den 10 december
1982,
5.  att riksdagen antar regeringens
förslag  till  lag  om  ändring  i
naturvårdslagen (1964:822),
6.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln,
7.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1971:1154) om förbud mot dumpning av
avfall i vatten,
8.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1975:88) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer,
9.  att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall,
10. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1980:424)   om   åtgärder   mot
vattenförorening från fartyg,
11. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.,
12. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
13. att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i fiskelagen
(1993:787).

Motionen

1995/96:U33 av Bodil Francke Ohlsson
m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om svårigheterna att åtala och
döma personer som begått brott mot t.ex.
vattenföroreningslagen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör se över
möjligheterna att markant skärpa  de
ekonomiska påföljderna för brott mot
bl.a.  lagen  om  åtgärder   mot
vattenförorening från fartyg,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige bör framföra
ändringsförslag           till
havsrättskonventionen    beträffande
artikel 230 så att möjlighet ges för
stat  att  utdöma annat  straff  än
ekonomisk påföljd även vid brott mot
nationella lagar som förorsakats  av
oaktsamhet eller bristande tillsyn,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige även i framtiden
skall verka i olika internationella fora
för en strängare syn på förorening av
den marina miljön,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige bör verka för en
förändring    i   artikel    73
havsrättskonventionen på så sätt att det
skall  vara  möjligt  att  utdöma
fängelsebrott mot fiskelagen.

Utskottet

Propositionens huvudsakliga innehåll
Sammanfattning
I propositionen föreslås att riksdagen
godkänner    Förenta   nationernas
havsrättskonvention av den 10 december
1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om
tillämpningen av konventionens del XI
med  de  förklaringar som regeringen
förordat.
Vidare  föreslår  regeringen  att
riksdagen antar vissa ändringar  och
kompletteringar av svensk lag. Exempel
på  sådana är förslag till lag  om
begränsning av tillämpningen av svensk
lag vad gäller vissa brott begångna på
utländska fartyg, förslag till lag om
ersättningsskyldighet  vid  skada  på
undervattens-kablar  och  rörledningar
m.m.  samt  förslag  till  lag  om
verkställighet av domar och beslut som
har meddelats enligt Förenta nationernas
havsrättskonvention av den 10 december
1982.
De nya lagarna samt ändringar i lagar
föreslås träda i kraft den 1 juli 1996.
Havsrättskonventionen erbjuder ett i det
närmaste  heltäckande  regelverk  för
havens  fredliga  utnyttjande  och
inkluderar  samtliga marina  områden,
havsbottnen  och i  viss  mån  även
luftrummet över havsområdet.
I    konventionen    fastställs
territorialhavets maximala bredd till 12
nautiska mil (1 nautisk mil är 1 852
m.). Kuststatens suveräna rättigheter
vad  avser fiske och andra  levande
tillgångar  får inom ramen  för  en
ekonomisk zon utövas upp  till  200
nautiska mil från kusten. Konventionen
ålägger kuststaten att bevara  dessa
tillgångar samt ålägger alla stater en
skyldighet att samarbeta om bevarandet
av  fiskbestånden i det fria havet,
inklusive sådana bestånd som rör sig
såväl i det fria havet som i staters
ekonomiska zoner.
Konventionen  ger vidare  kuststaten
suveräna rättigheter för utvinning av
icke-levande tillgångar, inklusive olja
och  gas,  som finns på och  under
kontinentalsockeln.
Regeringen  anser  att  konventionen
upprättar en noggrann balans mellan å
ena  sidan kuststatens intressen att
kontrollera verksamheter  i  kustnära
områden och å andra sidan alla staters
rätt att utnyttja det fria havet utan
onödiga  begränsningar. Den  reglerar
navigationsrättigheter för handelsfartyg
och statsfartyg, inklusive örlogsfartyg.
Konventionen  ger  bestämmelser  om
passagerättigheter  i   sund   och
arkipelager.
För  icke-levande  tillgångar  på
havsbottnen   utanför    nationell
jurisdiktion, mänsklighetens gemensamma
arv ,  stipulerar  konventionen  en
internationell regim för utforskning och
utvinning.    Bestämmelserna    om
djuphavsutvinning blev föremål för en
genomgripande omarbetning år 1994.
Konventionen innehåller ett omfattande
regelverk med förpliktande bestämmelser
till skydd för den marina miljön. Den
har betecknats som ett av de hittills
mest omfattande globala instrumenten för
miljövård. Konventionen fäster även stor
vikt vid marinvetenskaplig forskning och
anger alla staters rätt att bedriva
sådan forskning. Konventionen innehåller
slutligen ett system för tvistlösning.
Ärendet och dess beredning
Sverige    undertecknade   Förenta
nationernas havsrättskonvention den 10
december 1982 i Montego Bay, Jamaica.
Konventionen trädde i kraft den  16
november 1994 sedan den ratificerats av
60 stater.
Den 29 juli 1994 undertecknade Sverige
ett tillämpningsavtal, som modifierar
havsrättskonventionens del XI, angående
djuphavsutvinning av mineral m.m. Detta
avtal underlättade för industriländerna,
och därmed Sverige, att inleda arbetet
på en ratifikation av konventionen och
avtalet.
En arbetsgrupp bestående av företrädare
för berörda departement under ledning av
tjänstemän  från Utrikesdepartementets
rättsavdelning arbetade som grund för en
lagrådsremiss fram en promemoria som har
remissbehandlats.
Regeringen beslutade den 15 februari
1996 att inhämta Lagrådets yttrande.
Lagrådet lämnade förslagen utan erinran.
I förhållande till lagrådsremissen har
vissa redaktionella ändringar gjorts i
lagtexten.
Havsrättskonventionen och
tillämpningsavtalet
Konventionens bakgrund
FN:s havsrättskonvention (United Nations
Convention on the Law of the  Sea,
UNCLOS) är resultatet av FN:s tredje
havsrättskonferens     (1973-1982).
Förhandlingarna avslutades i New York
den 30 april 1982 varefter texten lades
fram för undertecknande den 10 december
samma år i Montego Bay, Jamaica. 158
stater, däribland Sverige, undertecknade
vid detta tillfälle konventionen med
förbehåll för ratifikation. Konventionen
trädde i kraft den 16 november 1994,
tolv  månader  efter  det  att  den
ratificerats av 60 stater. En av FN:s
uppgifter är att fortlöpande verka för
folkrättens kodifiering. Arbetet på en
fördragsrättslig reglering av havsrätten
inleddes  redan  år  1947  då  FN:s
folkrättskommission (International Law
Commission, ILC) tog sig an uppgiften
och mellan åren 1949 och 1956 utarbetade
ett  utkast  till  rättsordning  för
territorialhavet respektive det  fria
havet. Detta var underlaget för FN:s
första   havsrättskonferens,   som
avslutades  år 1958  i  Genève  och
resulterade i fyra konventioner:
-   Konventionen den 29 april 1958
angående   territorialhavet   och
tilläggszonen
-   Konventionen den 29 april 1958
angående det fria havet
-   Konventionen den 29 april 1958
angående fiske och skydd för havets
levande resurser
-   Konventionen den 29 april 1958
angående kontinentalsockeln
Vidare träffades en överenskommelse om
ett  fakultativt  protokoll  angående
obligatoriskt biläggande  av  tvister
(trädde i kraft den 30 september 1962).
Sverige  har ratificerat konventionen
angående kontinentalsockeln.
FN:s andra havsrättskonferens (1960 i
Genève)     sökte     stadfästa
territorialhavets bredd till 6 nautiska
mil med en därtill anslutande fiskezon
om  likaledes 6 nautiska  mil,  men
lyckades inte nå enighet kring detta.
1958 års Genèvekonventioner är alltjämt
i kraft även om havsrättskonventionen
enligt dess artikel 311.1 skall gälla
mellan konventionsstaterna i stället för
Genèvekonventionerna.
Initiativet   till   FN:s   tredje
havsrättskonferens utgick från Malta,
som år 1967 i FN:s generalförsamling
bl.a. föreslog att havsbottnen utanför
en  nationell  jurisdiktion  skulle
förklaras   utgöra   mänsklighetens
gemensamma  arv.  Efter  beredning
fastställdes mandatet för den tredje
havsrättskonferensen         av
generalförsamlingen i december  1973.
Dess  uppgift  blev  att  parallellt
behandla  alla  aspekter  på  havens
fredliga   utnyttjande.  Konferensen
behövde nio år för att slutföra sitt
uppdrag. Orsaken härtill var bl.a. det
stora antalet deltagarländer, inklusive
krav på konsensus.
Det  förslag  till  konvention  som
godkändes  omfattar  320  artiklar,
indelade i 17 delar samt nio bilagor.
Härtill      kommer      fyra
konferensresolutioner som utgör bilagor
till  slutakten. Resolution I  avser
inrättandet   av  en  förberedande
kommission för fortsatt beredning av
Internationella  havsbottenmyndigheten
samt Internationella havsrättsdomstolen.
Resolution II tar sikte på investeringar
för pionjäraktiviteter på havsbottnen
utanför  gränserna  för  nationell
jurisdiktion.  Resolution  III  avser
status  för  ännu inte självständiga
områden och resolution IV handlar om
befrielserörelser.
Den   tredje   havsrättskonferensen
avslutades i Montego Bay, Jamaica, den
6-10 december 1982, varvid konventionen
och   slutakten   framlades   för
undertecknande. Slutakten undertecknades
av 140 och konventionen av 117 stater.
Totalt  samlade  konventionen  158
underskrifter   inbegripet    andra
organisationer .  Stater  som  inte
undertecknade konventionen i december
1982 eller inom föreskriven tidsram har
möjlighet att ansluta sig senare.
Sverige  avgav  i  samband  med
undertecknandet en förklaring avseende
tre  sakområden. Det klargjordes att
sunden  mellan Sverige  och  Danmark
(Öresund)    respektive    Finland
(Ålandsöarna) skall betraktas som s.k.
historiska  sund enligt konventionens
artikel 35 c och att reglerna  för
transitpassage således inte skall vara
tillämpliga.  Vidare  förbehöll  sig
Sverige rätten att begära föranmälan för
statsfartygs  oskadliga  genomfart  i
svenskt   territorialhav.  Slutligen
förklarades  att  en  neutral  stats
rättigheter och skyldigheter enligt 1907
års Haagkonvention om neutrala makters
rättigheter och skyldigheter i händelse
av   sjökrig  inte  påverkas  av
havsrättskonventionen.
Konventionens innehåll
Konventionen erbjuder ett i det närmaste
heltäckande  regelverk  för  havens
fredliga  utnyttjande och  inkluderar
samtliga marina områden. I vissa fall
behandlas  även  luftrummet   över
havsområdet. Ett annat viktigt element
är att den syftar till att skapa balans
mellan rättigheter och skyldigheter.
I    konventionen    fastställs
territorialhavets maximala bredd till 12
nautiska  mil.  Kuststatens  suveräna
rättigheter vad avser levande tillgångar
får inom ramen för en exklusiv ekonomisk
zon  (EEZ) utnyttjas upp  till  200
nautiska   mil  från  baslinjerna.
Kuststaterna åläggs att bevara dessa
tillgångar  samt  föreskriver   en
skyldighet för alla stater att samarbeta
om bevarandet av fiskbestånden i det
fria havet liksom bestånd som rör sig
såväl i det fria havet som i staternas
exklusiva ekonomiska zoner.
Konventionen ger kuststaten suveräna
rättigheter   för  utvinning   och
utforskning av icke-levande tillgångar,
inklusive olja och gas, som finns på och
under   kontinentalsockeln.   Enligt
konventionens definition sträcker sig
kontinentalsockeln till 200 nautiska mil
från baslinjerna eller, i det fall då
kontinentalhyllan sträcker sig längre
ut, till den punkt där djuphavsbottnen
vidtar, dock aldrig längre  än  350
nautiska mil räknat från baslinjerna.
Konventionen   upprättar,   enligt
propositionen, en noggrann balans mellan
å ena sidan kuststatens intressen att
kontrollera verksamheter  i  kustnära
områden och å andra sidan alla staters
rätt att utnyttja det fria havet utan
onödiga  begränsningar. Den  reglerar
navigationsrättigheter för handelsfartyg
och  statsfartyg, inklusive  militära
fartyg, samt flygrättigheter både  i
områden under kuststatens jurisdiktion
och över det fria havet. Konventionen
ger bestämmelser om passagerättigheter i
sund och arkipelager, om sjöfarten på
det  fria havet och om rätten  att
installera och underhålla kablar och
rörledningar i den ekonomiska zonen och
på kontinentalsockeln. För icke-levande
tillgångar  på  havsbottnen  utanför
nationell   jurisdiktion   erbjuder
konventionen en internationell regim för
utforskande och utvinning. Den reglerar
privata företags tillgång till den djupa
havsbottnen.   Enligt   konventionen
upprättas    en    internationell
organisation,   Havsbottenmyndigheten,
vars uppgift är att fördela inmutningar
och   upprätta   ett  erforderligt
regelsystem.
Bestämmelserna  om  djuphavsutvinning
omarbetades genomgripande år 1994.
Konventionen innehåller ett omfattande
regelverk med förpliktande bestämmelser
till  skydd  av den marina  miljön.
Reglerna  inbegriper  alla   slags
föroreningar  från  fartyg,   från
landbaserad verksamhet, genom dumpning
samt genom verksamhet på havsbotten.
Konventionen fäster även stor vikt vid
marinvetenskaplig forskning för att öka
förståelsen för det nödvändiga i att
hushålla med oceanernas tillgångar. Den
bekräftar alla staters rätt att bedriva
marinvetenskaplig forskning. Kuststaten
ges rätt att kräva samtycke för marina
forskningsprojekt i områden under dess
jurisdiktion.  Konventionen  ålägger
kuststaten att med få undantag ge sådant
samtycke.  Denna rätt balanseras  av
specifika regler vars syfte är  att
garantera att kuststaten inte utövar
kontroll utöver vad konventionstexten
medger.
Konventionen innehåller slutligen ett
system för tvistlösning, vars syfte är
att  främja  dess  efterlevnad  och
samtidigt underlätta en fredlig lösning
av uppkommande tvister. Proceduren är
flexibel med alternativa fora och sätt
för tvistlösning, samtidigt som vissa av
konventionens regler görs till föremål
för tvingande förfaranden.
Kort historik över havsrätten
Ända in i vårt sekel har de principer
som  drogs upp av holländaren  Hugo
Grotius i hans år 1609 utgivna arbete De
mare liberum (Om det fria havet) utgjort
grunden för de internationella reglerna
om havet. Dessa regler innebar att havet
utanför ett smalt bälte invid kusterna,
det s.k. territorialhavet (som kom att
svara mot räckvidden av ett kanonskott),
var  fritt att nyttjas av alla för
sjöfart, fiske och andra ändamål. Inom
territorialhavet som vanligen kom att
utgöra ett 3 eller 4 nautiska mil brett
område utanför kusten (1 nautisk mil
svarar i dag mot 1 852 meter) hade
kuststaten full suveränitet, samtidigt
som utländska fartyg hade rätt till s.k.
oskadlig genomfart. Bortsett från mindre
ändringar  kom  de  från  Grotius
härstammande grundreglerna att  bestå
fram   till  tiden  efter  andra
världskriget.
Under efterkrigstiden kunde man  se
tecken på den havsrättens kris  som
accelererade under 1960- och 1970-talen.
Redan år 1945 utfärdade den amerikanske
presidenten Truman en proklamation, vari
förklarades att tillgångarna på den s.k.
kontinentalsockeln, dvs. den naturliga
förlängningen  av landmassan  utanför
USA:s  kust,  låg  under  amerikansk
jurisdiktion  och  kontroll.  Flera
latinamerikanska  stater  proklamerade
breda suveränitetszoner utanför kusten,
i regel 200 nautiska mil. Syftet var att
tillförsäkra kuststaten rätten till de
naturtillgångar som fanns i havet samt
på och under havsbottnen närmast kusten.
År 1958 sammanträdde i Genève FN:s första
havsrättskonferens  med  uppgift  att
kodifiera  den dittills  i  huvudsak
oskrivna havsrätten. Den resulterade i
antagandet av de tidigare nämnda fyra
konventionerna. Konferensen misslyckades
dock  med  att  lösa  frågan  om
territorialhavets bredd, som alltså inte
regleras   i   konventionen   om
territorialhavet.  Även  den  andra
havsrättskonferensen som hölls i Genève
år 1960 misslyckades med att lösa frågan
om   territorialhavets  bredd.  Då
diskuterades ett territorialhav  om 6
nautiska mil och en exklusiv fiskezon om
ytterligare 6 nautiska mil.
Av de fyra Genèvekonventionerna 1958
var konventionen om kontinentalsockeln
den mest nyskapande. De övriga var i
huvudsak  en kodifiering av gällande
sedvanerätt.  I  konventionen   om
kontinentalsockeln  förklarades  att
kuststaten  hade  ensamrätt   till
naturtillgångarna  på  och   under
havsbottnen närmast kusten ut till ett
djup  av 200 meter eller så  långt
därutöver som utvinning var möjlig.
Resultaten från Genèvekonventionerna om
havsrätten kom inte att stå sig länge.
Flera  stater proklamerade  exklusiva
fiskezoner   men   också   bredare
territorialhav.  Maltas  FN-ambassadör
Arvid Pardo hävdade i ett tal år 1967
att  havsbottnen och dess tillgångar
utanför  nationell  jurisdiktion  var
 mänsklighetens gemensamma  arv  och
borde läggas under en internationell
regim.
År 1970 antog FN:s generalförsamling en
uppmärksammad   resolution,   vilken
förklarade att havsbottnen och  dess
underlag utanför nationell jurisdiktion
samt  naturtillgångarna  där   var
mänsklighetens  gemensamma  arv  the
Common  Heritage of Mankind .  Denna
resolution kan sägas ha blivit något av
en ideologisk grundval för strävandena
att  förnya  havsrätten. Utvecklingen
medförde   att   ytterligare   en
havsrättskonferens i FN:s regi,  den
tredje i ordningen, inkallades. Många
motsättningar av nord-syd-karaktär och
andra  mer  speciella  såsom  mellan
kuststater och stater utan kust eller i
geografiskt   hänseende  missgynnade
stater, till vilken grupp Sverige hörde,
fanns  inbyggda  i  konferensarbetet.
Utvecklingen fortsatte mot allt bredare
nationella  suveränitetszoner,  medan
området  för  det gemensamma  arvet 
ständigt minskade.
Konferensen beslutade att arbeta med
den s.k. konsensusprincipen dvs. att
alla  beslut måste fattas enhälligt.
Principen  gick  dock  inte  att
upprätthålla  ända  till   slutet.
Motsättningarna blev för stora när det
gällde regimen för det internationella
havsbottenområdet. Vid den avslutande
omröstningen den 30 april 1982 röstade
fyra stater (USA, Israel, Turkiet och
Venezuela) emot godkännande av texten.
Sjutton  stater,  i huvudsak  större
västliga  industriländer  (inklusive
Sverige) men även öststaterna, avstod.
Konventionen  är  en  paketlösning.
Reservationer  till  de   enskilda
artiklarna är inte tillåtna. Tanken är
att en konventionspart antingen godtar
hela konventionen eller inget. En viktig
fråga  under konventionsarbetet,  och
alltjämt av vital betydelse, är huruvida
konventionen  är att  anse  som  en
kodifiering av sedvanerättsliga regler.
Många huvudpunkter i konventionen, såsom
rätten  till  territorialhav  om  12
nautiska mil och en exklusiv ekonomisk
zon om 200 nautiska mil, har nu vunnit
sådan  utbredning  och  stadga  i
statspraxis att de anses som en del av
den allmänna folkrätten.
Genom konventionen har statssamfundet
försökt  motverka den  tendens  till
 krypande jurisdiktion som finns inom
havsrätten.  Utvecklingen  under  de
senaste decennierna har kännetecknats av
att  kuststatsjurisdiktionen utvidgats
alltmer genom inrättande av allt bredare
fiskezoner samt bredare territorialhav,
exklusiva ekonomiska zoner och alltmer
långtgående     anspråk     på
kontinentalsocklar. Vissa tecken  kan
tyda   på   att  den   krypande
jurisdiktionen  kommer att fortsätta,
bl.a.   genom   att   en   del
territorialhavsrättigheter kan komma att
expandera ut i den exklusiva ekonomiska
zonen.
Avtalets bakgrund och innehåll
Det  stod  redan  vid  konventionens
tillkomst  klart  att  vissa  större
industriländer inte ansåg sig i stånd
att  underteckna  konventionen.  Det
största problemet för dessa länder var
hanteringen av den i konventionens del
XI  instiftade  nya  folkrättsliga
principen om mänsklighetens gemensamma
arv ,  havsbottnen i områden utanför
kuststaternas   suveränitet    och
jurisdiktion. Genom bestämmelserna  i
konventionen   skulle   det   fria
utnyttjandet av mineralförekomster  i
detta område underkastas internationell
kontroll som syftade till en rimlig
fördelning av tillgångarna mellan alla
världens stater. Kontrollen anförtroddes
Internationella havsbottenmyndigheten.
Industriländerna  menade  att  denna
lösning präglades av planekonomi och
byråkrati.   Andra   industriländer,
häribland de nordiska länderna och EG:s
medlemsstater,  som   inte   hyste
betänkligheter    att    acceptera
konventionen höll dock tillbaka sina
ratifikationer så länge ett universellt
deltagande i konventionen  inte  var
säkrat. Utvecklingsländerna blev också
alltmer tveksamma till att ratificera
konventionen, inte minst inför utsikten
att de ensamma skulle bära kostnaderna
för framtida institutioner utan bidrag
från industriländerna.
Mot  bakgrund  av  den  allvarliga
situation  som därmed  uppstått  för
konventionens  framtid  tog   FN:s
generalsekreterare år 1990 initiativet
att kalla till informella konsultationer
om konventionens havsbottenregim. Dessa
konsultationer, där Sverige deltog som
talesman    för    intressegruppen
Konventionens  vänner, intensifierades
under hösten 1993 då det stod klart att
konventionen  var  nära  att  uppnå
erforderligt antal (60) ratifikationer
för   ikraftträdande.   De   nya
ratifikationerna  kom  samtliga  från
utvecklingsländer. Industriländerna var
fortsatt  avvaktande.  Det  sextionde
ratifikationsinstrumentet  deponerades
hos  FN:s generalsekreterare den  16
november 1993 av Guyana. Det stod därmed
klart att konventionen enligt artikel
308.1 skulle träda i kraft ett  år
senare, dvs. den 16 november 1994. Det
framstod därför som allt angelägnare att
uppnå den kompromiss som skulle göra det
möjligt för industriländerna att delta
och som samtidigt tog hänsyn till de
stater  som  redan hade  ratificerat
konventionen.  Den  nya  amerikanska
administrationen under president Clinton
kom att stå för ett mera aktivt och
konstruktivt deltagande från USA:s sida,
något  som  väsentligt  bidrog  till
framgångar i förhandlingarna.
Vid ett avslutande möte i New York
färdigställdes den 3 juni 1994 en text
som  innehöll såväl ett utkast till
resolution i FN:s generalförsamling som
ett  avtal  om  tillämpningen  av
konventionens del XI. Ingen stat röstade
emot  resolutionen, men  sju  länder
avstod, häribland Ryssland, som redan i
generaldebatten  hade  uttryckt  sitt
beklagande över att inte kunna stödja
förslaget på grund av ofullkomligheter 
i avtalstexten.
Sverige  skrev  under  avtalet  med
förbehåll för ratifikation,  då  det
öppnades för undertecknande den 29 juli.
Vid detta tillfälle undertecknade 41
stater,  därav  22  industriländer,
inklusive USA och samtliga EU-medlemmar.
Ett   avgörande   argument   vid
förhandlingen  om  avtalet  var  att
konventionens bestämmelser inte längre
passar in i nutidens världsbild med en
pågående orientering i marknadsekonomisk
riktning. I motsats till den uppfattning
som gällde år 1982 anses i dag utvinning
av tillgångar på havsbottnen utanför
gränserna  för nationell jurisdiktion
inte ekonomiskt genomförbar förrän om
åtskilliga årtionden, och förmodas inte
heller i framtiden ge det ekonomiska
utbyte som ursprungligen förväntats.
För  svensk  del  har  det  enligt
propositionen  varit  av  avgörande
betydelse för en ratifikation att det
föreligger förutsättningar att uppnå en
universell anslutning till konventionen.
Konventionen och avtalet
I  avtalet  föreskrivs att betydande
avsnitt i konventionens del XI  och
därtill relaterade bilagor inte skall
tillämpas och att nya bestämmelser skall
gälla i dess ställe. Avtalet träder i
kraft 30 dagar efter den dag då det
ratificerats av fyrtio stater, förutsatt
att dessa stater innefattar minst sju av
de stater som avses i punkt 1 a i
resolution II från Förenta nationernas
tredje havsrättskonferens (hittills har
fyra av staterna ratificerat) samt att
minst fem av dessa stater är utvecklade
länder (hittills tre stater).
De i resolution II utpekade staterna är
de fyra pionjärinvesterarna (Frankrike,
Indien,  Japan  och Ryssland)  jämte
Belgien,  Kanada,  Förbundsrepubliken
Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna,
Storbritannien,     USA     samt
utvecklingsländer som före den 1 januari
1983 investerat minst 30 miljoner US-
dollar i djuphavsutvinning.
Avtalet utgörs av två delar, dels ett
proceduravsnitt    med    allmänna
bestämmelser om anslutning, dels  en
bilaga  innehållande  reglerna  för
genomförandet av konventionens del XI.
Avtalet innehåller även en bestämmelse
om   provisorisk  tillämpning   av
konventionens del XI. Bestämmelsen om
provisorisk tillämpning infördes som en
följd av att avtalet utgör en integrerad
del  av konventionen. Man ville  ge
industriländer som anslutit sig efter
konventionens ikraftträdande möjlighet
att på provisorisk basis inträda  i
Havsbottenmyndigheten  intill   dess
ratifikationsprocessen genomförts.
Provisorisk tillämpning kan maximalt
utsträckas  till  fyra  år  efter
konventionens  ikraftträdande,  dvs.
senast till den 16 november 1998.  De
stater som utesluter möjligheten till
provisorisk tillämpning avskär sig från
provisoriskt medlemskap i myndigheten.
Sverige har valt den linjen och kommer
att erhålla medlemskap i myndigheten i
samband med ratifikationen. Intill dess
har Sverige ställning som observatör.
Avtalets innehåll
Som rubriken anger avser det avtal som
godkändes av generalförsamlingen den 28
juli 1994 tillämpningen av konventionens
del XI om djuphavsutvinning. Avtalet
föreskriver att vissa bestämmelser i del
XI och därtill relaterade bilagor inte
skall tillämpas och att nya bestämmelser
skall gälla i dess ställe.
Avtalets innehåll kan sammanfattas som
följer:
Avsnitt 1 handlar om institutionella
frågor och syftar till att kraftigt
minska     kostnaderna     för
konventionsstaterna genom att de skilda
institutionerna byggs upp successivt och
på affärsmässig grund. Tanken är att
minimera den administrativa utbyggnaden
i avvaktan på att en djuphavsutvinning
blir aktuell i en avlägsen framtid.
Avsnitt   2   föreskriver   att
produktionsföretaget  skall  inrättas
successivt på affärsmässig basis och
skall  grunda  sin  verksamhet  på
samriskprojekt   (joint   ventures).
Erforderliga   affärsöverenskommelser
skall  framförhandlas  på  en  sund
ekonomisk grundval och först sedan rådet
har   utfärdat   tillstånd   för
produktionsföretaget   att   fungera
oberoende. Det skall inte som tidigare
förutsatts    finansieras     av
konventionsparterna utan  verksamheten
skall  vara  självfinansierande  och
underkastad  samma villkor  som  den
privata sektorn.
Avsnitt  3  ändrar  reglerna  för
beslutsfattande genom att införa ett
system för omröstning via kamrar. Om
konsensus inte kan uppnås skall, när det
gäller sakfrågor, beslutet fattas med
två  tredjedels majoritet av de  36
medlemmarna i rådet under förutsättning
att  ett  sådant beslut inte  röner
opposition i en majoritet av någon av de
fem kamrarna. Två av kamrarna kommer att
vara sammansatta av världens största
konsumenter     av     aktuella
mineralförekomster respektive av ledande
investerare  i djuphavsutvinning.  I
dessa kamrar kommer de industrialiserade
länderna att vara starkt representerade.
Avsnitt 4 sätter artikel 155 angående
inkallandet   av   en   generell
översynskonferens ur spel. En  sådan
anses redan ha ägt rum i och  med
antagandet av tillämpningsavtalet.
Avsnitt 5 stadgar att överföring av
teknologi  skall ske på affärsmässig
grund  och  inte  som  tidigare  på
obligatorisk basis.
Avsnitt   6   föreskriver   att
Havsbottenmyndighetens
produktionspolitik skall vägledas av de
fria         marknadskrafterna.
Världshandelsorganisationens   (WTO:s)
bestämmelser, inklusive de nya avtal som
är  resultatet av Uruguayrundan,  är
tillämpliga. Djuphavsutvinning får inte
subventioneras annat än om detta är
tillåtet  enligt WTO.  Likaledes  är
diskriminering mellan havsbaserad och
landbaserad mineral förbjuden.
Avsnitt 7 ersätter den kompensationsfond
som  var  avsedd för  u-länder  med
landbaserad mineralproduktion och som
lidit ekonomiska förluster på grund av
djuphavsutvinning med ett system för
ekonomisk  ersättning finansierat  av
vinster från djuphavsutvinningen.
Avsnitt  8 förbättrar de finansiella
villkoren  för  entreprenörer  och
föreskriver bl.a. att betalningarna till
myndigheten skall vara i nivå med dem
som    debiteras    landbaserade
gruvoperatörer för utvinning  av  de
aktuella metallerna.
Avsnitt 9 stadgar om upprättande av en
finanskommitté med uppgift att formulera
rekommendationer till församlingen och
rådet  i  budgetära och  finansiella
frågor.
Rättsliga följder av konventionens och
avtalets ikraftträdande
Konventionens natur
I propositionen anför regeringen att
konventionen och avtalet utmärks  av
konvergens,  balans  mellan  skilda
intressen och länder samt vad som för
tiden för konventionens antagande kunde
betraktas som god framförhållning, inte
minst på miljöområdet. Samtidigt påpekas
att en sådan omfattande text, som i
princip  reglerar statsverksamhet  på
världshaven, knappast kan ha ett precist
och klart juridiskt språk.
Konventionens status
I propositionen hävdas att konventionen
av statssamfundet har betecknats som en
av  FN:s största framgångar på  det
rättsliga området. Sedan år 1982 har
stora delar av konventionen tillämpats
systematiskt av staterna. Många av dess
bestämmelser  har  införlivats  med
nationell rätt (exempelvis inrättandet
av ekonomiska zoner och utvidgning av
territorialhavet till 12 nautiska mil)
eller legat till grund för utarbetandet
av  nya  FN-konventioner.  Antalet
konventionsstater uppgick i  februari
1996 till 83 (kan jämföras med FN:s 185
medlemsländer).
Enligt artikel 17 i Wienkonventionen om
traktaträtt skulle havsrättskonventionen
normalt ha trätt i kraft den 16 november
1994  med  dess samtliga delar  och
bilagor.  Emellertid har två  beslut
fattats,   vilka   ändrar   dessa
förutsättningar.
För det första godkände, som redovisats
ovan, FN:s generalförsamling den 28 juli
1994  ett  tillämpningsavtal avseende
konventionens del XI. Som ett resultat
härav saknar del XI, såsom den godkändes
år 1982, numera relevans sedan avtalet i
tillämpliga delar tagit över del XI och
åtnjuter tolkningsföreträde.
En  andra betydelsefull ändring  av
konventionen vidtogs den 22 november
1994,  då  ett  formellt  möte  med
konventionsparterna hölls vid Förenta
nationernas högkvarter i New York. Då
beslöts att det första valet av domare
till Internationella havsrättsdomstolen
skulle skjutas upp till den 1 augusti
1996. Beslutet fattades efter informella
konsultationer  med icke-parter  till
konventionen. Ett stort antal av dessa
är  industriländer i färd  med  att
framlägga konventionen och avtalet för
sina respektive parlament i syfte att
erhålla bemyndigande för ratifikation.
Det är ett allmänt omfattat önskemål att
dessa länder skall beredas en möjlighet
att få delta i det första valet av
domare. I artikel 2.2 i bilaga  VI
föreskrivs  att  samtliga  viktigare
rättssystem skall vara företrädda  i
Havsrättsdomstolen som en helhet. Rimlig
geografisk representation  av  länder
skall vidare vara tillförsäkrad. Brist
på balans vid beslutstillfället skulle
även  medföra problem för domstolens
finansiering.
I syfte att tillåta ett tillräckligt
antal industristater, huvudsakligen från
Väst- och Östeuropa liksom Japan, att
bli konventionsstater med möjlighet att
delta i domstolens verksamhet redan från
början, liksom i valen till domare,
beslutades det att bevilja en frist om
14 månader, utöver den som förutsågs när
konventionen skrevs.
Sammanfattningsvis kan om konventionens
status konstateras att den har trätt i
kraft    och    tillämpas    av
konventionsparterna, liksom av skilda
internationella organisationer såsom FN
och dess underorgan. Konventionen är
inte  i  kraft  i  traktatsrättslig
bemärkelse  för  stater  som  inte
ratificerat den; men flertalet av dessa
tillämpar den dock i praktiken, både
direkt  och som medlemmar i  skilda
internationella organisationer.
En avstämning av ratifikationsläget ger
vid handen att samtliga EU-länder samt
Norge  väntas ha anslutit sig  före
utgången av 1996. Australien och Indien
har nyligen ratificerat medan Japan och
Kina är på god väg liksom Ryssland. USA
väntas  inte  ratificera konventionen
förrän efter årets presidentval.
EU:s förhållande till konventionen och
avtalet
EG  (kommissionen) är i egenskap av
internationell organisation medsignatär
av  konventionen. EG har ännu  inte
tillträtt konventionen. Vid tillträde
till konventionen skall gemenskapen avge
en  ny  förklaring som anger  vilka
sakområden i konventionen som  skall
falla  under  gemenskapens  exklusiva
kompetens  och vilka som skall  ges
blandad kompetens. EU:s medlemsländer
skall avge förklaringar om överlåtande
av  behörighet  i  enlighet  med
konventionens bilaga IX artikel 5.2.
Rättsliga följder av ikraftträdandet
Konventionsstater
Konventionens ikraftträdande följer det
normala mönstret för traktaträtt enligt
Wienkonventionen. Staternas ömsesidiga
relationer i havsrättsliga frågor skall
därmed grundas på havsrättskonventionen.
Lagstiftning  grundad  på  1958  års
konventioner  skall  återkallas  och
ersättas med nya lagar och förordningar.
Ingen   av   1958   års   fyra
Genèvekonventioner har  vunnit  samma
anslutning som 1982 års konvention nu är
på väg att få. Misslyckandena bl.a. med
att  nå enighet om territorialhavets
avgränsning och fiskejurisdiktionen i en
era av teknisk och politisk utveckling
samt   att   definitionen    av
kontinentalsockeln kom att bli obsolet,
underminerade     1958     års
Genèvekonventioner. Som ett resultat av
denna  utveckling  föreskrivs  därför
(artikel 311) att havsrättskonventionen
skall ha företräde framför 1958 års
Genèvekonventioner.  Detta  stadgande
kommer  att  få  ökat  genomslag
allteftersom ett större antal stater
ratificerar    havsrättskonventionen.
Härtill  kommer  att  konventionens
ikraftträdande i efterhand kommit att
bekräfta  en  utbredd sedvanerättslig
utveckling.
Icke-anslutna stater
Icke-anslutna  stater  är  i  strikt
traktatmässig bemärkelse inte bundna av
havsrättskonventionen. De faktum  att
många ändock tillämpar konventionen samt
inte protesterar mot att andra stater
tillämpar den utgör dock en indikation
på att konventionens regler, i de flesta
fall, redan utgjorde eller har kommit
att utgöra gällande sedvanerätt och i
denna form binder staterna.
Internationella organisationer
Många  av  FN:s  fackorgan,  andra
internationella organisationer liksom FN
har  som  uppdrag  att  handlägga
havsrättsliga frågor. Exempel på sådana
organisationer är FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation   FAO,   ILO
(International Labour Organization) och
IMO    (International    Maritime
Organization).  Tillsammans  med  FN
tillämpar   dessa   organisationer
konventionen i sin löpande verksamhet.
Konventionen innehåller i sina delar II,
III, IV och XII ett flertal hänvisningar
till IMO:s uppdrag på det havsrättsliga
området.  Åtskilliga konferenser  som
hållits efter 1982 har lagt konferensen
till grund för sitt arbete. FN:s s.k.
Riokonferens  1992  om  miljö  och
utveckling är ett sådant exempel.
Havsrätten och den svenska
miljölagstiftningen
Konventioner om skydd för den marina
miljön
I propositionen anförs att det numera
framstår som en självklarhet att luft-
och vattenföroreningar sprider sig utan
att ta hänsyn till nationella gränser.
Mot den bakgrunden intar internationella
överenskommelser på  miljöområdet  en
viktig  plats också för den svenska
miljön. Vad gäller havsmiljöfrågorna har
den  svenska miljölagstiftningen ofta
tillkommit utifrån nationella behov och
efter internationella överenskommelser
på  området. För svenskt vidkommande
startade denna dubbla process redan år
1929 med en vattenrättskonvention mellan
Sverige  och  Norge.  Det  nordiska
samarbetet  utvecklades därefter  och
kulminerade  i  1974  års  nordiska
miljöskyddskonvention.
För nordiskt vidkommande kan även 1971
års  gränsälvsöverenskommelse  mellan
Sverige och Finland nämnas. Vidare nämns
den  år  1992 inom FN:s  ekonomiska
kommission för Europa (ECE) avslutade
vattendragskonventionen,  som  är  en
allmänt hållen konvention i fråga om
kuststaternas förpliktelser mot varandra
när det gäller att skydda miljön.
Vid  sidan  av  havsrättskonventionen
finns,   förutom  de  nu  nämnda
överenskommelserna, ett  stort  antal
konventioner och andra överenskommelser
som innefattar regler om skydd för den
marina miljön. Sverige har tillträtt
flera av dessa överenskommelser som kan
vara av regional eller global karaktär.
Londonkonventionen  är  en   global
konvention som förbjuder eller reglerar
dumpning  av vissa särskilt  angivna
miljöfarliga ämnen. Bland de regionala
avtalen till skydd för den marina miljön
kan     Oslokonventionen    samt
Pariskonventionen          och
Helsingforskonventionen  nämnas.  Den
sistnämnda kommer på sikt att ersättas
av   1992   års  konvention   om
Östersjöområdets marina miljö.
De globala internationella reglerna om
skydd   för   havsmiljön    mot
vattenföroreningar från fartyg finns i
MARPOL   73/78  dvs.  1973   års
internationella   konvention   till
förhindrande av förorening från fartyg
samt  ändringsprotokoll år 1978  och
senare ändringar. Reglerna avser förbud
mot och begränsning av utsläpp från
fartyg  av olja. För bekämpning  av
föroreningar i samband  med  olyckor
deltar  Sverige  genom  det  s.k.
Bonnavtalet vilket är ett avtal som
främst omfattar länderna runt Nordsjön.
På det globala området finns 1990 års
internationella konvention om beredskap
för  insatser  och  samarbete  vid
förorening  genom olja.  Denna  s.k.
beredskapskonvention kan sägas operera
genom andra konventioner som MARPOL och
Bonnavtalet  samt  genom  andra  mer
regionala överenskommelser. De nordiska
länderna  har  t.ex.  ett  särskilt
samarbete  i fråga om åtgärder  mot
oljeföroreningar  genom  det  s.k.
Köpenhamnsavtalet. Dessutom har Sverige
bilaterala avtal med bl.a.  Finland,
Danmark  och  Polen  i  fråga  om
miljösamarbete som rör den marina miljön
i Östersjön.
Civilrättsliga ersättningsanspråk  på
grund  av  oljeutsläpp  regleras  av
ansvarighetskonventionen       med
tilläggsprotokoll. En konvention  som
också har betydelse vid oljebekämpning
till havs i detta sammanhang är 1969 års
internationella konvention om ingripande
på det fria havet vid olyckor, den s.k.
ingreppskonventionen (SÖ 1973:2).
Slutligen nämns i propositionen 1989
års  internationella  konvention  om
bärgning. I denna konvention  åläggs
bärgare, redare m.fl. att ta ansvar för
den marina miljön när bärgning utförs.
Svensk lagstiftning om havsmiljön
Många  av  de  nämnda konventionerna
återspeglas på olika sätt i svenska
författningar,   exempelvis   genom
tillämpningsföreskrifter       om
gränsälvsavtalen med Finland och Norge.
Andra överenskommelser har fått formen
av en till konventionen särskilt knuten
lag. Detta gäller i fråga om lagen om
förbud mot dumpning av avfall i vatten
och  de  nyss beskrivna lagarna  om
vattenförorening och om ansvarighet för
oljeskada   till   sjöss.   Andra
konventioner,   t.ex.   1972   års
Helsingforskonvention, har inte ansetts
behöva   föranleda  någon   svensk
lagstiftning. En inte obetydlig del av
Sveriges internationella åtaganden  i
frågor som rör föroreningar från fartyg
kommer   till   uttryck   genom
Sjöfartsverkets föreskrifter.
I det följande nämns några av de mer
framträdande författningarna på området.
Ett av de viktigaste instrumenten för
att motverka föroreningar i den marina
miljön  från landbaserade källor  är
miljöskyddslagen       (1969:387).
Naturvårdslagen (1964:822) är en annan
lag som syftar till att skydda naturen
mot ingrepp och hålla den tillgänglig
för friluftslivet. Som en följd  av
Sveriges internationella åtaganden  i
fråga  om  dumpning  infördes  lagen
(1971:1154) om förbud mot dumpning av
avfall i vatten. Havsrättskonventionens
artikel  230 påverkar dumpningslagens
bestämmelser (se förslag till lag om
ändring i lagen (1971:1154) om förbud
mot dumpning av avfall i vatten och
förslag till lag om begränsning  av
tillämpningen av svensk lag vad gäller
vissa  brott  begångna på  utländska
fartyg).
I gällande svensk lagstiftning regleras
skyddet  av  den marina miljön  mot
föroreningar från fartyg genom lagen
(1980:424)   om   åtgärder   mot
vattenförorening  från  fartyg  och
tillhörande föreskrifter. Lagstiftningen
bygger  i  stor  utsträckning  på
internationella överenskommelser. Även
sjötrafikförordningen        med
tillämpningsföreskrifter, som utfärdas
av Sjöfartsverket, innehåller regler av
betydelse för skyddet av den marina
miljön.
I sammanhanget bör också nämnas lagen
(1973:1198) om ansvarighet för oljeskada
till   sjöss   vilken   reglerar
ersättningsanspråk på grund av oljeskada
som orsakats av fartyg som fraktar olja.
Vid sidan av de ovan angivna lagarna
finns en rad andra lagar som delvis
innehåller föreskrifter till skydd för
havsmiljön, men som har  ett  annat
regleringssyfte   såsom   exempelvis
utvinning av havets tillgångar. Bland
dessa lagar kan främst nämnas fiskelagen
och lagen om kontinentalsockeln, som
båda inrymmer särskilda bestämmelser för
skydd av havsmiljön.
Konventionen och svensk
miljölagstiftning
Redan innan havsrättskonventionen trädde
i kraft låg den till grund för svensk
lagstiftning, nämligen i fråga om lagen
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Denna lag trädde i kraft den 1 januari
1993.   I   samband   med   det
lagstiftningsärendet    (proposition
1992/93:54) gjordes också ändringar i
bl.a.          dumpningslagen,
vattenföroreningslagen        och
räddningstjänstlagen.
Konventionen rymmer i  fråga  om
miljöskyddet en rad bestämmelser som
också finns i globala eller regionala
konventioner  vilka Sverige  i  stor
utsträckning redan har anslutit  sig
till.
Frågan om svensk miljölagstiftning med
anledning av svensk ratificering  av
marina  miljökonventioner har prövats
senast i proposition 1992/93:237  om
godkännande av vissa marina konventioner
m.m. På grundval av denna proposition
beslutade riksdagen att ratificera 1992
års    Helsingforskonvention   och
konventionen om skydd av den marina
miljön i Nordostatlanten.
En  jämförelse mellan  den  svenska
miljölagstiftningen         och
havsrättskonventionens bestämmelser  i
del XII ger vid handen att de centrala
miljölagarna inte behöver ändras vid en
svensk  anslutning till konventionen.
Däremot  får  en ratificering  vissa
straffrättsliga   implikationer   på
miljöområdet (se nedan).
Havsrätten och det svenska fisket
Internationellt    samarbete    på
fiskeriområdet
Fisket har länge varit föremål  för
internationella överenskommelser rörande
bevarandet och nyttjandet av gemensamma
bestånd och regler för hur fisket skall
bedrivas.     Havsrättskonventionens
bestämmelser  om  bevarandet   och
förvaltandet av de levande tillgångarna
i havet kan sägas utgöra grunden för det
internationella samarbetet på  detta
område.  I propositionen anförs  att
avvägningar   mellan   miljöfaktorer
respektive ekonomiska faktorer är svåra,
bl.a. mot bakgrund av fiskets betydelse
för       kustfiskebefolkningarnas
utkomstmöjligheter,  och  har  med
minskande fiskbestånd kommit alltmer i
förgrunden. Betydelsen av vetenskaplig
information är därför stor.
Enligt  havsrättskonventionen  skall
stater  som  fiskar i samma  område
förhandla och upprätta organisationer.
För  svensk  del har  arbetet  inom
Fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC
International  Baltic  Sea  Fishery
Commission,  varit betydelsefullt.  I
Nordostatlantiska  fiskerikommissionen,
NEAFC  North East Atlantic Fisheries
Commission, fattas också beslut  som
berör  svenskt  fiske  även  om  de
väsentligaste    fiskeriregleringarna
avseende  fisket  i  Nordsjön  samt
Skagerrak och Kattegatt hittills har
fastställts i årliga överenskommelser
mellan EU/Sverige och Norge.
Konventionen om gränsöverskridande
fiskbestånd
Ett  avtal  om  tillämpningen  av
havsrättskonventionens bestämmelser om
gränsöverskridande fiskbestånd (vanligen
kallat     konventionen     om
gränsöverskridande fiskbestånd) antogs
formellt av FN:s generalförsamling den 4
december 1995, varvid avtalet respektive
konferensens  slutakt  öppnades  för
undertecknande. Avtalet undertecknades
av   26   stater  och  slutakten
undertecknades av 47 stater (däribland
Europeiska  gemenskapen  och  dess
medlemsländer Belgien, Finland, Italien,
Nederländerna,  Portugal,   Spanien,
Storbritannien, Sverige och Österrike).
EG  respektive  dess  medlemsländer
undertecknade inte avtalet vid detta
tillfälle då den interna EG-rättsliga
kompetensfrågan ännu inte fastställts.
Konferensen, som pågått sedan 1993 med
sammanlagt  sex förhandlingssessioner,
har sitt ursprung i FN:s miljökonferens
i Rio de Janeiro år 1992. Den vid
Riokonferensen upprättade  Agenda  21
reglerar i kapitel 17 skyddet av den
marina  miljön inklusive de  levande
tillgångarna. Ett av programområdena i
kapitlet rör frågan om ett hållbart
nyttjande av, liksom bevarande av, de
levande tillgångarna i det fria havet.
I havsrättskonventionen regleras, något
översiktligt, formerna för  samarbete
avseende beståndsbevarande åtgärder för
de fiskbestånd som förekommer både inom
ekonomiska zoner ut till 200 nautiska
mil  och  i det fria havet.,  s.k.
gränsöverskridande  fiskbestånd.  Det
övergripande målet i konventionen om
gränsöverskridande fiskbestånd är att
åstadkomma  långsiktigt bevarande  av
fiskbestånd och ett optimalt nyttjande
av tillgångarna. En ledstjärna för all
fiskeverksamhet är att söka tillämpa en
försiktighetsprincip samt att tillse att
beståndsbevarande åtgärder vidtas såväl
i   områden   under   nationell
fiskejurisdiktion som på det fria havet.
FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt
fiske
Ett mycket viktigt globalt arbete för
bevarande av havets tillgångar pågår i
FAO. Det resulterade under hösten 1995 i
utarbetandet av en uppförandekod för
ansvarsfullt fiske: International Code
of Conduct for Responsible Fish-ing.
Inom ramen för FAO-arbetet ligger även
den av Sverige den 15 september 1994
godkända s.k. flaggkonventionen. För att
kunna  bevara  havets tillgångar  är
flaggkonventionen väsentlig eftersom den
reglerar utflaggning av fartyg.
Den nuvarande regleringen av det svenska
fisket
Den gemensamma fiskeripolitiken
Sverige omfattas som medlem i Europeiska
unionen   av   den   gemensamma
fiskeripolitiken. För en beskrivning av
den politiken hänvisas i propositionen
till  proposition 1994/95:19 Sveriges
medlemskap  i  Europeiska  unionen.
Regelsystemet  för  den  gemensamma
fiskepolitiken  är   uppbyggt   på
Romfördragets   bestämmelser    om
jordbruket, och regleringen  sker  i
huvudsak genom ett antal grundläggande
förordningar  som  kompletteras  med
åtskilliga   tillämpningsförordningar.
Förordningarna är direkt tillämpliga i
medlemsländerna.
De allmänna målen för den gemensamma
fiskepolitiken är i fråga om nyttjandet
av tillgångarna att skydda och bevara de
levande marina akvatiska tillgångarna
som är tillgängliga och får fångas och
att  se  till att dessa  tillgångar
långsiktigt   nyttjas   på   ett
ändamålsenligt och ansvarsfullt  sätt
under  de  ekonomiska  och  sociala
förhållanden som är lämpliga för sektorn
varvid hänsyn skall tas till följderna
för  det  marina  ekosystemet  och
producenters och konsumenters behov.
EG reglerar nyttjandet av tillgångarna
bl.a.   genom   bestämmelser   om
fredningszoner  och  fredningstider,
minimimått  för fisk, fördelning  av
kvoter, regler om fiskefartyg, redskap
m.m. Vidare träffas överenskommelser om
fiske  med tredje land i  form  av
fiskekonventioner och andra fiskeavtal.
Gemenskapen är också part i ett antal
konventioner vilket fått till följd att
Sverige  utträtt  ur  ett  antal
konventioner där numera gemenskapen har
exklusiv  kompetens  att  företräda
medlemsländernas intressen. Exempel på
en sådan konvention är konventionen för
framtida  multilateralt samarbete  om
fisket i Nordatlanten.
De nationella fiskebestämmelserna
De  svenska bestämmelserna om fisket
finns i fiskelagen (1993:787). Lagen
reglerar rätten till fiske samt fisket
inom Sveriges sjöterritorium och inom
Sveriges ekonomiska zon. I de fall som
särskilt anges i lagen gäller den även
svenskt  djuphavsfiske  utanför  den
ekonomiska zonen.
Alla nationella fiskebestämmelser om
fisket meddelas i fiskelagen, inklusive
sådana   som   kompletterar   EG-
förordningarna på fiskområdet.  Lagen
(1994:1709) om EG:s förordningar om den
gemensamma fiskepolitiken  handlar  i
princip  om  övriga  delar  av  den
gemensamma fiskeripolitiken,  nämligen
marknadsregleringen på fiskets område
och strukturpolitiken inom fisket. De
nationella  fiskebestämmelserna  som
berörs  av havsrättskonventionen  har
således  samlats  i  fiskelagen  med
följdförfattningar.      Fiskelagen
innehåller även bemyndigande att meddela
föreskrifter.   Fiskelagens   regler
omfattar  dock  inte  vattenlevande
däggdjur      och      alger.
Havsrättskonventionens bestämmelser om
havsdäggdjuren är således för närvarande
inte en fråga för fiskelagstiftningen
utan regleras i jaktlagen.
Fiskelagen  innehåller  grundläggande
bestämmelser om vilka hänsyn en fiskande
skall visa andra fiskande. För kontroll
och  efterlevnad  av  lagen  finns
bestämmelser om fisketillsynsman m.m.
Överträdelser kan straffas med böter och
i vissa fall fängelse. Fisk som varit
föremål för brott kan förverkas liksom
redskap och fiskefartyg.

Regeringens överväganden och förslag
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner    Förenta   nationernas
havsrättskonvention av den 10 december
1982 samt avtalet av den 28 juli 1994 om
tillämpningen av konventionens del XI
med följande förklaringar:
-  Förklaring i enlighet med artikel
310 i konventionen med innebörden att
sundet  mellan Sverige och  Danmark
(Öresund) respektive mellan Sverige och
Finland  (Ålandsöarna) betraktas  av
Sverige som s.k. historiska sund.
-  Förklaring i enlighet med artikel
287 i konventionen att Sverige väljer
Internationella domstolen i Haag för
lösning av tvister rörande tolkning
eller tillämning av konventionen.
-   Förklaring  i  enlighet  med
konventionens bilaga IX, artikel 5.2 med
innebörden att Sverige som medlem i
Europeiska gemenskapen har  överfört
behörighet till gemenskapen avseende
vissa sakområden i konventionen. Vidare
anges en detaljerad förklaring om den
närmare innebörden av den överförda
behörigheten kommer att göras i enlighet
med  bestämmelserna i  konventionens
bilaga IX när gemenskapen tillträder
konventionen.
Som skäl för förslagen anför regeringen
att  Sverige, tillsammans med övriga
nordiska länder, under en följd av år
aktivt  har arbetat för  att  uppnå
internationell   uppslutning   kring
konventionssystemet,   bl.a.   genom
ordförandeskapet  i  intressegruppen
Konventionens    vänner.    FN:s
generalsekreterares konsultationer, som
resulterat i 1994 års tillämpningsavtal,
har fått Sveriges fulla och uttalade
stöd. Sveriges intresse att åstadkomma
universell anslutning till 1982  års
havsrättskonvention är flera.
Konventionen är FN:s hittills  mest
omfattande regelverk. Det reglerar nära
nog alla upptänkliga förhållanden som
avser det fredliga utnyttjandet av de
två tredjedelar av jordens yta som täcks
av  hav. Även om viktiga delar  av
konventionen speglar sedvanerätt eller
är på väg att få sedvanerättslig status
är det en avgörande skillnad mellan
sedvanerätt och en bindande konvention.
Risken för krypande jurisdiktion undviks
lättare om staterna är parter till en
konvention  som  tydligt  reglerar
rättigheter och skyldigheter. Ur ett
säkerhetspolitiskt perspektiv är det av
avgörande vikt att så många stater som
möjligt  är  bundna  av  identiska
folkrättsliga regler.
Genom konventionen införs en flexibel
tvistlösningsmekanism. Detta bidrar till
att skapa säkerhet kring en enhetlig och
förutsebar   utveckling   av   den
internationella havsrätten samtidigt som
den   hämmar   framställandet   av
tvivelaktiga  krav.  Konventionen  är
vidare, hävdar regeringen, ett av de
mest   kraftfulla  och  omfattande
miljöinstrument    som    hittills
framförhandlats.    Den    skapar
kontraktsbundna förpliktelser för att
skydda och bevara den marina miljön,
såväl dess levande tillgångar som den
marina näringskedjan.
Regeringen föreslår därför att riksdagen
skall    godkänna   1982    års
havsrättskonvention  och  1994  års
tillämpningsavtal.
Säkerhetspolitiska aspekter
De omvälvningar som inträffat efter år
1989  innebär att de politiska  och
militära  förutsättningarna i  Europa
väsentligt förändrats. Det kalla kriget
med stormaktsblockens arméer stående öga
mot öga mitt i Europa har avvecklats och
de tidigare sovjetiska trupperna har
återvänt  till Ryssland. Risken  för
storkrig i Europa är liten. Samtidigt
måste man i dag räkna med ett bredare
spektrum  av  hot och  risker.  Mer
långvariga   ekonomiska    kriser,
massarbetslöshet  och  fattigdom  kan
äventyra den långsiktiga stabiliteten. I
närområdet står utvecklingen i Ryssland
och de baltiska staterna i centrum för
våra säkerhetspolitiska intressen.
Genom konventionen skapas ett för alla
stater gällande fast regelverk med en
stabil  ordning  vad  gäller  de
havsrättsliga  frågorna  som  binder
samtliga berörda stater. För svenskt
vidkommande innebär ratificeringen att
det    nuvarande    regelverket,
tillträdesförordningen (1992:118)  och
förordning (1982:756) om Försvarsmaktens
ingripande vid kränkningar av Sveriges
territorium under fred och neutralitet,
m.m. (IKFN-förordningen), bör anpassas
till vissa nytillkommande element  i
konventionen.
I situationer då det säkerhetspolitiska
läget är instabilt är det viktigt att
Sverige kan hävda sina intressen med
stöd   av   ett  väl   förankrat
internationellt   regelsystem.   I
propositionen hänvisas också till 1995
års försvarspolitiska proposition (prop.
1995/96:12) Totalförsvar i förnyelse i
vilken   hävdandet   av   Sveriges
territoriella integritet uppges vara en
grundläggande förutsättning  för  vår
säkerhetspolitik vilken uppgift bl.a.
innebär att övervaka territorium och
luftrum och ingripa mot kränkningar.
Existensen av en ekonomisk zon och ett
framtida inrättande av en angränsande
zon  ger  Sverige ökade  rättigheter
utanför vårt territorium. Åtgärder för
att  ta i anspråk och hävda  dessa
rättigheter eller underlåtenhet att göra
detta ger signaler om vår vilja och
förmåga att hävda svenska intressen. I
den  ekonomiska zonen åtnjuter  alla
stater  rättigheter och skyldigheter,
samtidigt som kuststaten i vissa fall
har  mer  specifika rättigheter  och
skyldigheter.    Några    formella
skyldigheter uppstår inte för en stat
som inrättar en angränsande zon. Det bör
dock  enligt  regeringens uppfattning
övervägas  om  internationella  avtal
rörande  de områden som konventionen
avhandlar,  t.ex.  bekämpning   av
narkotikasmuggling  flyktingövervakning
m.m., kan ställa krav på insatser.
En grundläggande svensk inriktning bör
från flera utgångspunkter vara att söka
bibehålla  möjligheter  att  bedriva
verksamhet i andra staters zoner  i
likhet med vad som sker i dag. Vid
kriser i Sveriges närområde är agerandet
i zonerna av betydelse för stabiliteten
i  närliggande kustområden  och  för
Sveriges  möjligheter  att  verka  i
krisdämpande syfte. En ratificering av
konventionen är, hävdar regeringen,  ur
säkerhetspolitisk  synpunkt  av  stor
betydelse för Sverige.
Förklaringar
Förbehåll mot konventionen får endast
göras  om  det uttryckligen tillåts.
Sverige  avgav  i  samband   med
undertecknandet  av  konventionen  en
förklaring  avseende tre  sakområden.
Genom  dessa klargjordes att  sunden
mellan Sverige och Danmark (Öresund)
respektive Finland (Ålandsöarna) skall
betraktas  som s.k. historiska  sund
enligt konventionens artikel 35 c och
att därvid reglerna för transitpassage
inte  skall vara tillämpliga. Vidare
gjorde Sverige en förklaring angående en
neutral   stats  rättigheter   och
skyldigheter   enligt   1907   års
Haagkonvention  om  neutrala  makters
rättigheter och skyldigheter i händelse
av  sjökrig. Slutligen förbehöll sig
Sverige rätten att begära föranmälan för
statsfartygs  oskadliga  genomfart  i
svenskt territorialhav.
Regeringen föreslår att i samband med
ratifikationen   förklaringen   om
historiska sund upprepas.
Vad gäller förklaringen om 1907 års
Haagkonvention   krävs   fortsatta
överväganden.
Förklaringen  om  föranmälan  för
statsfartygs  oskadliga  genomfart  i
svenskt  territorialhav  skall  inte
upprepas, då kravet på sådan föranmälan
numera avskaffats.
Vad  gäller  förklaringar  avseende
artiklarna 287 och 298 i konventionens
del  XV  angående tvistlösning,  kan
noteras att sådana får göras då en stat
undertecknar, ratificerar eller ansluter
sig till konventionen eller vid senare
tidpunkt.    Då    Internationella
havsrättsdomstolen ännu inte upprättats,
föreslår     regeringen     att
Havsrättsdomstolen inte bör väljas som
tvistlösningsorgan i nuvarande  skede
utan regeringen gör bedömningen  att
Sverige  bör  välja  Internationella
domstolen i Haag. Enligt konventionens
bestämmelser är en stat fri att vid
senare   tidpunkt   välja   annat
tvistlösningsorgan, varför  det  står
Sverige  fritt att,  när  så  anses
lämpligt,   välja   Internationella
havsrättsdomstolen.
Beträffande förklaring om överlåtande
av   behörighet  till   Europeiska
gemenskapen  är  den  en  ordagrann
översättning   av   en   engelsk
standardformulering som bl.a. använts av
Tyskland och Österrike vid respektive
ratifikation.
Den angränsande zonen
Regeringen bedömer att en angränsande
zon bör inrättas runt Sveriges kuster
utanför  det  svenska sjöterritoriet.
Regeringen  avser att återkomma  med
förslag   om  inrättandet  av  en
angränsande zon. Som skäl  för  att
inrätta en sådan zon anför regeringen
att kuststater har rätt att inrätta en
s.k. angränsande zon (contiguous zone)
utanför territorialhavet. En angränsande
zon får inte sträcka sig utöver 24
nautiska mil från de baslinjer varifrån
territorialhavets  bredd   beräknas.
Sverige har i dag ingen angränsande zon.
En angränsande zon kan karakteriseras
som en  poliszon , som primärt syftar
till   att   skydda   kuststatens
landterritorium  och  de  lagar  och
förordningar som gäller där.  Den bör
inte betraktas som en zon där kuststaten
utsträcker sin jurisdiktion i syfte att
tillvarata tillgångar och rättigheter
kopplade till havsområdet som sådant. En
angränsande  zon  ger   kuststaten
rättigheter   men  inga   formella
skyldigheter. Därigenom skiljer den sig
från den ekonomiska zonen där kuststaten
har såväl rättigheter som skyldigheter.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
kuststaten i en angränsande zon kan
utöva nödvändig kontroll av ingående
fartyg, för att i preventivt  syfte
förhindra överträdelser mot kuststatens
lagar och förordningar. Regeringen gör
bedömningen att övervägande skäl talar
till förmån för att en angränsande zon
bör  inrättas.  Då detta  föranleder
författningsändringar, bl.a. i  lagen
(1982:395) om Kustbevakningens medverkan
vid polisiär övervakning och då frågan
om koordinatbestämning av zonen kräver
ytterligare   överväganden,   avser
regeringen att återkomma med förslag om
inrättandet av en angränsande zon.
Tillämpningen av straffrättsliga
bestämmelser på miljöområdet i vissa
fall
Begränsning av tillämpningen av svensk
lag vad gäller vissa brott begångna på
utländska fartyg
Regeringen föreslår att en särskild lag
införs med bestämmelser som begränsar
svensk lags tillämplighet i fråga om
vissa miljöbrott när dessa begås på
utländska fartyg utanför svenskt inre
vatten. För sådana brott skall inte vid
svensk domstol få dömas till strängare
straff än böter, om det inte är fråga om
en allvarlig och uppsåtlig gärning som
avser förorening i territorialhavet. I
lagen  tas  även  in  en  särskild
preskriptionsregel för dessa brott.
Som skäl för förslaget anför regeringen
att artikel 230 i konventionen stadgar
att endast böter eller annan ekonomisk
sanktion  utdöms  för  brott  mot
bestämmelser    om   förebyggande,
begränsning och kontroll av förorening
av den marina miljön, som begås av
utländska  fartyg  i  eller  utanför
territorialhavet. Detta gäller dock inte
en uppsåtlig och allvarlig gärning som
avser förorening i territorialhavet.
Enligt 10 kap. 1 § lagen om åtgärder
mot vattenförorening från fartyg döms
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
släpper  ut  olja från fartyg  inom
Sveriges sjöterritorium och ekonomiska
zon samt Östersjöområdet utanför dessa
vattenområden till böter eller fängelse
i  högst  två  år.  En  rad  andra
oaktsamhetsbrott eller uppsåtliga brott
straffbeläggs enligt samma lag.  Det
finns även bestämmelser i brottsbalken
om  fängelse eller bötespåföljd  för
handlingar genom vilka vatten förorenas
på ett sätt som medför eller kan medföra
hälsorisker för människor eller skador
på djur och växter.
Enligt 2 kap. 1 § brottsbalken döms
alltid enligt svensk lag och vid svensk
domstol för brott som begås på svenskt
territorium. För brott utanför Sverige
kan enligt brottsbalken dömas vid svensk
domstol och enligt svensk lag om brottet
begåtts av bl.a. svensk medborgare eller
utlänning  med  hemvist  i  Sverige.
Ytterligare bestämmelser om svensk lags
tillämplighet finns i brottsbalken och i
olika       specialstraffrättsliga
författningar.
Innehållet i artikel 230 är inte i alla
delar en allmänt erkänd folkrättslig
grundsats. Det krävs således att det i
lag uppställs hinder mot att döma till
strängare straff än böter i strid med
artikelns innehåll. En möjlighet att
åstadkomma en sådan ordning vore att
sänka  straffen enligt  de  aktuella
bestämmelserna  till  enbart  böter.
Straffbestämmelserna  är  emellertid
generellt utformade och tar sikte också
på en rad andra situationer än de som
berörs av konventionen och där någon
straffsänkning inte är motiverad. En
sådan lösning måste därför avvisas. I
stället bör föreskrivas ett specificerat
undantag från möjligheten att döma till
strängare straff än böter  i  andra
situationer än då konventionen tillåter
detta. Ett sådant undantag kan närmast
jämföras med de bestämmelser som finns
om  immunitet för främmande  staters
sändebud.
Mot bakgrund av vad regeringen sålunda
anfört föreslås att en särskild lag
införs  som  begränsar  svensk  lags
tillämplighet i enlighet med artikel
230.   Artikel  230  får  enligt
propositionen  tolkas  så  att  den
begränsar kuststatens rätt att döma till
annan än ekonomiska påföljder för de
aktuella brotten endast när dessa begås
på utländska fartyg. Artikeln inskränker
alltså inte flaggstatens rätt att döma
till  strängare påföljder för  samma
brott.  Ingenting  hindrar  enligt
propositionen kuststaten och flaggstaten
att ha parallell domsrätt i dessa fall.
Av artikel 217 framgår tvärtom att det
är en skyldighet för flaggstaten att i
sin lagstiftning föreskriva tillräckligt
stränga straff för överträdelse av de
aktuella bestämmelserna, oavsett  var
överträdelsen äger rum. Det nu anförda
talar enligt regeringens mening för att
bestämmelsen i artikel 230 skall ses som
en begränsning av kuststatens domsrätt i
förhållande till flaggstaten, snarare än
en begränsning av strafflatituden i och
för sig.
Den föreslagna bestämmelsen innebär att
endast böter kan komma i fråga som
straffrättslig påföljd när förorening
har skett från ett utländskt fartyg i
Sveriges ekonomiska zon. En konsekvens
av  detta  är  att  svensk  lags
tillämplighet  och  svensk  domstols
behörighet såvitt avser ett sådant brott
inte längre följer av brottsbalken 2
kap.  2  § brottsbalken. Det  krävs
nämligen strängare straff än böter för
att svensk domsrätt skall följa på brott
som begås på ett område som inte tillhör
någon stat.
Om brottet begås ombord på ett svenskt
fartyg  är  dock svensk lag  alltid
tillämplig och svensk domstol behörig
enligt  2 kap. 3 §  första punkten
brottsbalken. Detsamma gäller  enligt
fjärde punkten i paragrafen om brottet
kan anses riktat mot Sverige. I likhet
med ett påpekande av riksåklagaren i
dennes   remissvar,   anförs   i
propositionen, att fall av förorening
från fartyg utanför svensk kust normalt
inte skall anses utgöra brott som är
riktat mot Sverige i den mening som
avses i bestämmelsen. I de allra flesta
fall av förorening från ett utländskt
fartyg i Sveriges ekonomiska zon kommer
bestämmelserna i 2 kap. brottsbalken att
ge  vid  handen att Sverige  saknar
domsrätt över brottet. Vad nu sagts
innebär  emellertid inte att Sverige
skulle vara förhindrat att ingripa med
andra medel än rent straffrättsliga mot
ett  sådant förfarande. Såvitt avser
förorening i form av utsläpp av olja kan
-  oberoende av bestämmelserna i 2 kap
brottsbalken   -   en   särskild
vattenföroreningsavgift  tas  ut  av
fartygets redare. En sådan avgift kan,
såsom   framhållits   av   flera
remissinstanser, många gånger antas vara
en  betydligt  effektivare  och  mer
ingripande sanktion än böter. Regeringen
finner därför inte skäl att föreslå
någon ändring i 2 kap. brottsbalken för
att utvidga svensk domsrätt.
För att uppfylla bestämmelsen i artikel
228 i konventionen om att förfaranden
för att ålägga straff måste inledas inom
tre års tid föreslås att det i den
föreslagna lagen infogas en bestämmelse
om att påföljd för brott som avses i
lagen inte får ådömas om den misstänkte
inte häktats eller fått del av åtalet
inom tre år från det brottet begicks.
Åtgärder mot förorening från fartyg
Regeringen föreslår att lagen (1980:424)
om åtgärder mot vattenförorening från
fartyg utvidgas till att omfatta även
luftföroreningar. Vidare föreslås att en
bestämmelse tas in i lagen om  att
utländska fartyg som befinner sig i
Sveriges territorialhav får inspekteras
endast om det föreligger klara skäl att
anta att fartyget gjort sig skyldigt
till  ett  förbjudet  utsläpp  i
territorialhavet. En  hänvisning  tas
också in till lagen om begränsning av
tillämpligheten av svensk lag vad gäller
vissa  brott  begångna på  utländska
fartyg.
Som skäl för förslaget anför regeringen
att det i dag saknas svenska lagregler
vad  gäller sjöfartens utsläpp  till
luften.  Lagen  om  åtgärder  mot
vattenförorening från fartyg bygger på
MARPOL-protokollet, vilket inte omfattar
sjöfartens utsläpp till luften.  När
lagen om åtgärder mot vattenföroreningar
från fartyg infördes ansågs det därför
inte lämpligt att låta denna omfatta
även luftföroreningar. Enligt artikel
212 i konventionen skall staterna anta
sådana lagar och andra författningar att
förorening av den marina miljön från
eller via atmosfären kan förhindras,
begränsas och kontrolleras. Det måste
därför  i svensk författning införas
bestämmelser som reglerar detta område.
Dessa regler införs lämpligen i lagen om
åtgärder  mot  vattenförorening  från
fartyg. Som en följd av detta bör lagen
även byta namn till lag (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg.
Definitionen av fartyg ansluter sig till
den definition av fartyg som görs i
MARPOL-protokollet.
Den föreslagna bestämmelsen om rätten
att inspektera fartyg om det föreligger
klara skäl att anta att det skett ett
förbjudet   utsläpp   på   svenskt
territorialhav anknyter direkt till den
svenska översättningen av artikel 220.2
i konventionen.
Åtgärder för att uppfylla konventionens
bestämmelser på fiskeområdet
Regeringen föreslår att det i fiskelagen
(1993:787)   införs  en   särskild
påföljdsbestämmelse som innebär att ett
brott mot fiskebestämmelserna som begås
i  den ekonomiska zonen endast  kan
straffas med böter.
Som skäl för förslaget anför regeringen
att bevarandet och nyttjandet av de
levande tillgångarna i svensk ekonomisk
zon och svenskt fiske utanför denna zon
omfattas   av   den   gemensamma
fiskeripolitiken och därför i huvudsak
regleras genom EG-förordningar. Vissa
lagstiftningsuppgifter faller dock på
medlemslandet,  bl.a.  att  meddela
nödvändiga regler om sanktioner. Det är
i fråga om sanktionsbestämmelserna som
den svenska fiskelagstiftningen i vissa
avseenden är oförenlig med konventionen.
I  fiskelagen  är  straffskalan  för
överträdelser av fiskeföreskrifter som
gäller i den ekonomiska zonen normalt
böter  eller fängelse i  högst  sex
månader. Sådana bestämmelser strider mot
konventionens artikel 73  som  bl.a.
föreskriver    att   kuststaternas
straffpåföljder för överträdelser  av
föreskrifter om fisket i den ekonomiska
zonen inte får omfatta fängelse, om inte
annat följer av överenskommelser mellan
berörda stater.
Möjligheten att döma till  fängelse
måste  enligt regeringens uppfattning
därför utmönstras, i vart fall såvitt
gäller överträdelser vid fiske  från
utländ-ska  fartyg i den  ekonomiska
zonen.  I propositionen noteras  att
fängelse förekommer ytterst sällan som
påföljd   för   överträdelser   av
fiskebestämmelserna. Allmänt sett anses
det lämpligt att likartade brott mot
fiskelagstiftningen behandlas enhetligt
oberoende av om gärningen sker innanför
den svenska territorialhavsgränsen eller
i den ekonomiska zonen. En förändring av
staffstadgandena i fiskelagen bör därför
begränsas till vad som är nödvändigt för
att uppfylla de åtaganden som följer av
en ratifikation av konventionen. För att
tillgodose behovet av att  bibehålla
tillräckligt  kraftfulla  sanktioner
samtidigt  som skyldigheterna  enligt
konventionen uppfylls bör ett undantag
från  fängelse i straffskalen endast
omfatta brott som begås i den ekonomiska
zonen.  Härigenom  tydliggörs  enligt
propositionen  att avsikten  är  att
uppfylla konventionens krav, inte att
gärningstypen i sig skall ges lägre
straffvärde.
Det  förtjänar också att  anmärkas,
enligt  propositionen, att den  mest
kännbara rättsverkningen av brott mot
fiskelagstiftningen,  förverkande  av
fångster, redskap och fartyg, kvarstår
oförändrad.
Regeringen föreslår därför att det i
fiskelagen   införs  en   särskild
påföljdsbestämmelse som bara tar sikte
på fisket i den ekonomiska zonen och som
innebär att brott som begås där endast
kan straffas med böter.
Verkställighet av domar och beslut som
har meddelats enligt konventionen
Regeringen föreslår att en särskild lag
införs som innebär dels att vissa domar
och beslut, som har meddelats enligt
konventionen, skall kunna verkställas
här i landet, dels att fartyg under
vissa  förutsättningar  inte   får
kvarhållas i Sverige.
Som skäl för detta anför regeringen att
konventionen   innehåller    flera
bestämmelser som innebär att domar eller
beslut,  som  har  meddelats  enligt
konventionen, skall kunna verkställas i
konventionsstaterna. För att  Sverige
skall uppfylla kravet på verkställbarhet
krävs  det  lagstiftning.  Regeringen
föreslår därför att en bestämmelse som
innebär att de aktuella avgörandena är
verkställbara i Sverige införs i en
särskild lag.
Enligt artikel 292 i konventionen kan
vissa internationella domstolar meddela
beslut som rör en fråga som är under
prövning  i ett inhemskt förfarande,
nämligen huruvida ett fartyg eller dess
besättning  skall  kvarhållas  eller
frisläppas mot en viss säkerhet. Ett
beslut om kvarhållande i den inhemska
processen är en interimistisk åtgärd,
som när som helst kan omprövas. Därför
föreslås en lösning enligt vilken den
svenska  domstolen eller  myndigheten
måste häva ett beslut om kvarhållande av
ett  fartyg,  om den internationella
domstolen har meddelat ett beslut om
frisläppande med stöd av artikel 292 och
de villkor som anges i beslutet har
uppfyllts.  Genom  den  föreslagna
lösningen undviker man den situationen
att det för verkställighet samtidigt
finns  ett  inhemskt  beslut  om
kvarhållande  och ett beslut  enligt
artikel 292 om omedelbart frisläppande.
Marinvetenskaplig forskning
Regeringen föreslår att regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva om krav på tillstånd för
eller  anmälan från  den  som  från
utländskt forskningsfartyg avser  att
bedriva marinvetenskaplig forskning inom
Sveriges sjöterritorium. En bestämmelse
om  detta  föreslås  införas   i
naturvårdslagen (1964:822).
Skälen för regeringens förslag är att
regler  enligt  ovan  redan  finns
beträffande Sveriges ekonomiska zon men
saknas    beträffande    svenskt
sjöterritorium. Det har framstått som
önskvärt  att åstadkomma en enhetlig
reglering i frågan. En tillstånds- eller
anmälningsplikt   för    utländska
forskningsfartyg    bör    enligt
propositionen  med   hänsyn   till
miljöskyddets intresse regleras i någon
lagstiftning som har sådana  syften.
Naturvårdslagen har framstått som mest
lämplig därför att den reglerar ett
vidare område än t.ex. lagen om åtgärder
mot vattenföroreningar från fartyg. I
propositionen hävdas att ett ingripande
från myndigheternas sida underlättas om
bestämmelsen placeras i naturvårdslagen.
Kravet  är  knutet  till  utländska
forskningsfartyg för att inte försvåra
för utländska forskare som befinner sig
i Sverige för att samarbeta med svenska
forskare.
Skador på undervattenskablar och
rörledningar
Regeringen föreslår att en särskild lag
införs   med   bestämmelser   om
skadeståndsskyldighet m.m. för den som
äger  en  undervattenskabel  eller
rörledning i det fria havet eller i en
ekonomisk zon. Ägaren skall vara strikt
skadeståndsansvarig,  om  han  vid
reparation eller utläggning av kabeln
eller rörledningen orsakar skada  på
någon  annan kabel eller rörledning.
Ägaren  skall  också  under  vissa
förutsättningar vara skyldig att ersätta
en  fartygsägare som har offrat ett
ankare eller fiskeredskap i syfte att
undvika skada på ägarens kabel eller
rörledning.
Som  skäl  till förslaget  hänvisar
regeringen till konventionens artiklar
114 och 115, vilka föranleder nämnda
lagstiftning. Enligt konventionen skall
skadeståndsansvaret omfatta dem som är
underkastade statens jurisdiktion. Några
allmänna  regler om  vilka  som  är
underkastade svensk jurisdiktion på det
civilrättsliga området finns inte  i
svensk  rätt. När frågan om  svensk
jurisdiktion  och  därmed  svenska
domstolars behörighet skall lösas på de
områden där en uttrycklig domsrättsregel
saknas brukar man med viss försiktighet
söka  ledning  i  rättegångsbalkens
forumregler. Det betyder  bl.a.  att
svensk  domsrätt  i allmänhet  anses
föreligga om svaranden har hemvist i
Sverige eller när svaranden  är  en
juridisk person, som har sitt säte här.
Svensk  domsrätt  i  fråga   om
skadeståndsskyldigheten för ägaren till
kablar och rörledningar i det fria havet
eller i andra staters ekonomiska zoner
bör bestämmas med hänsyn till vad som
allmänt anses gälla om svensk domsrätt,
dvs. att talan bör kunna väckas mot den
som har hemvist i Sverige eller för
juridisk person med säte här i landet.
Det  finns  inte  någon  direkt
motsvarighet i svensk lag till  den
ersättningsskyldighet   som   enligt
konventionens artikel 115 åvilar ägaren
till en kabel eller rörledning om någon
offrat redskap eller ankare för att
undvika  skada  på  kabeln  eller
rörledningen,  varför   en   sådan
bestämmelse föreslås införas. Domsrätten
begränsas i artikel 115 inte till dem
som är underkastade konventionsstatens
jurisdiktion. Av allmänna regler torde
dock  följa att ersättningsskyldighet
endast  kan  åläggas  fysiska  eller
juridiska personer som är underkastade
svensk jurisdiktion. Vad som ovan sagts
om svensk domsrätt bör därför enligt
propositionen även gälla i fråga om
denna ersättningsskyldighet.
Utläggande av undervattenskablar och
rörledningar på kontinentalsockeln
Regeringen  föreslår att bestämmelser
införs  i  lagen  (1966:314)  om
kontinentalsockeln avseende  krav  på
tillstånd   för   utläggande   av
undervattenskablar och rörledningar på
kontinentalsockeln        utanför
territorialgränsen. Detta föranleder en
redaktionell ändring i lagen (1992:1140)
om Sveriges ekonomiska zon.
Som  skäl  till  förslaget  anför
regeringen  att  artikel  79   i
konventionen stadgar rättigheten  för
alla stater att lägga undervattenskablar
och  rörledningar  på  en  kuststats
kontinentalsockel, dock med beaktande av
kuststatens    jurisdiktion   över
kontinentalsockeln. Rör och ledningar
kan läggas ut av olika anledningar.
Beträffande rör som läggs ut på svenskt
territorium regleras detta  i  olika
författningar. Det finns dock  ingen
bestämmelse som avser utläggande av rör
utanför svenskt territorium, varför en
särskild reglering måste tillskapas för
området där utanför. Regeringen  har
ansett det lämpligast att ta in en sådan
reglering  i  kontinentalsockellagen,
vilket då också föranleder en smärre
ändring i lagen om Sveriges ekonomiska
zon.
Fornfynd och skeppsvrak på havsbottnen
utanför gränserna för nationell
jurisdiktion
En särskild regel föreslås införas i
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. om
att  fornfynd  som  påträffas  på
havsbottnen eller dess underlag utanför
gränserna  för nationell jurisdiktion
tillfaller staten om fornfyndet bärgats
av ett svenskt fartyg eller förts till
Sverige.   Detsamma  skall   gälla
skeppsvrak, om minst etthundra år kan
antas ha gått sedan skeppet blev vrak.
Riksantikvarieämbetet skall få överlåta
statens rätt till sådana skeppsvrak på
ett museum.
Som skäl för förslaget anför regeringen
att, enligt konventionens artikel 49,
skall  föremål  som  påträffas  på
 havsbottnen och dess underlag utanför
gränserna för nationell jurisdiktion ,
det  s.k.  området,  bevaras  eller
överlåtas  till  förmån  för  hela
mänskligheten, varvid särskild hänsyn
skall tas till den företrädesrätt som
tillkommer       ursprungsstaten,
ursprungslandet eller den  stat  där
föremålet har sitt kulturella  eller
historiska och arkeologiska ursprung.
Artikeln omfattar endast  föremål av
arkeologisk  och  historisk  natur .
Regeringen tolkar innebörden av detta
begrepp så att artikeln endast avser
föremål    som    regleras    i
kulturminneslagen. Någon ändring i lagen
(1918:163) med vissa bestämmelser om
sjöfynd  behövs,  enligt  regeringens
bedömning, därför inte.
Enligt artikel 149 har det land där
ett sådant föremål har sitt kulturella
eller  historiska  och  arkeologiska
ursprung företrädesrätt till föremålet.
Om föremålet inte har någon anknytning
till  Sverige ankommer  det,  enligt
konventionen, därför på svenska staten
att se till att föremålet överlämnas
till den stat som enligt artikeln är
berättigad till det. Efter påpekande
från   Riksantikvarieämbetet   och
Sjöhistoriska  museet har  paragrafen
förtydligats så att det framgår att den
endast gäller fornfynd som bärgats av
svenskt fartyg eller förts till Sverige.
Övriga lagförslag
Regeringen föreslår att delar av Förenta
nationernas havsrättskonvention av den
10 december 1982 inkorporeras med svensk
rätt genom en lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall samt att en ny bestämmelse
införs i lagen (1971:1154) om förbud mot
dumpning av avfall i vatten och i lagen
(1975:88) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer.
Som skäl härför anför regeringen att en
anslutning   till   1982    års
havsrättskonvention  förutsätter  en
ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall. Enligt 4 §
i lagen skall sådana internationella
organ och därtill knutna personer som
anges  i bilagan till lagen åtnjuta
immunitet och privilegier enligt vad som
bestämts i avtal eller stadga som är i
kraft i förhållande till Sverige. Genom
vissa bestämmelser i konventionen ges
Internationella  havsbottenmyndigheten
och  dess  personal  m.fl.  samt
Internationella havsrättsdomstolen och
domstolens ledamöter privilegier  och
immunitet. För att bestämmelserna skall
få verkan i fall där svensk rätt gäller
krävs att de införlivas med svensk rätt.
En ny paragraf föreslås införas i
lagen  ((1971:1154)  om  förbud  mot
dumpning  av  avfall  i   vatten
(dumpningslagen). Den  anknyter  till
påföljdsbegränsningen i  konventionens
artikel 230 och föreskriver att lagen om
begränsning av tillämpningen av svensk
lag vad gäller vissa brott begångna på
utländska fartyg skall vara tillämplig
vid brott mot dumpningslagen som begåtts
utanför svenskt inre vatten.
Enligt lagen (1975:88) med bemyndigande
att  meddela föreskrifter om trafik,
transporter   och   kommunikationer
(bemyndigandelagen) har regeringen ett
bemyndigande att meddela regler för all
sjötrafik inom Sveriges sjöterritorium.
Det  bör  enligt  regeringen  finnas
möjlighet för regeringen att meddela
sådana regler även för sjötrafiken inom
Sveriges  ekonomiska zon.  Regeringen
föreslår således att lagen ändras så att
regeringen bemyndigas att meddela regler
för sjötrafiken även inom den ekonomiska
zonen.

Kostnadskonsekvenser
Vid      ratifikation      av
havsrättskonventionen      beräknar
regeringen att Sveriges årliga bidrag
till   Havsbottenmyndighetens   och
Havsrättsdomstolens budget kommer att
uppgå till uppskattningsvis 750 000 kr.
Som skäl för denna bedömning anför
regeringen att Havsbottenmyndigheten är
under  upprättande  i  det  avsevärt
nedbantade  skick  som  förutses  i
tillämpningsavtalet. Intill slutet av
det år som följer på det år då avtalet
trätt  i  kraft  skall  myndighetens
administrativa kostnader finansieras via
FN:s reguljära budget. Därefter skall
myndighetens  administrativa  utgifter
täckas    av    bidrag    från
konventionsparterna, inklusive de länder
som tillämpar konventionen provisoriskt.
När sekretariatet i Kingston är fullt
utbyggt    med   ett   tjugotal
befattningshavare   räknar    FN:s
sekretariat med att den årliga kostnaden
skall uppgå till högst 3 miljoner US-
dollar. För svensk del innebär detta att
under  de närmaste åren skall,  med
största sannolikhet t.o.m. år  1997,
bidraget till myndigheten uppgå till 1,1
% (Sveriges bidrag till FN:s reguljära
budget) av 3 miljoner US-dollar. Den
årliga summan blir därmed för Sverige
omkring  250  000 kr.  Efter  denna
tidsperiod blir utfallet beroende på hur
många länder som då har ratificerat
konventionen.
För    Havsrättsdomstolen    har
konventionsparterna fastställt en budget
om  6,2  miljoner US-dollar för  en
inledande fas om 17 månader (augusti
1996-december 1997) Man utgår från en
personalstyrka, förutom de 21 domarna,
om 21 personer med möjlighet att vid
tillströmning av mål öka personalstyrkan
till 26 personer. Under förutsättning
att konventionen når en tillnärmelsevis
universell anslutning torde  Sveriges
bidrag sannolikt hamna på en nivå som
närmar sig FN:s bidragsnyckel. Storleken
av Sveriges årliga bidrag från och med
1998  kommer  att bli avhängigt  av
domstolens  arbetsbörda,  vilken  i
dagsläget är svår att förutsäga. Det
finns   dock,  enligt  regeringens
bedömning,  anledning att  anta  att
beloppet  knappast i väsentlig  grad
kommer att avvika från realvärdet av det
beräknade bidraget för 1997.
Av  allt  att  döma  kommer  tunga
bidragsgivare    att    i    en
tillfredsställande  takt  ratificera
konventionen.  Tyskland,  Frankrike,
Italien, Grekland och Österrike  har
redan anslutit sig och övriga EU-länder
samt Norge väntas ha gjort så före
utgången  av  1996.  Australien  har
ratificerat och Japan, Kina m.fl. är på
god  väg. Ryssland har framlagt  en
proposition till parlamentet. För USA:s
del talar alla sakliga och politiska
skäl för att landet med stor sannolikhet
kommer att ratificera, men att detta
sker först efter 1996 års presidentval.
Sammanfattning av motionen
I motion 1995/96:U33 av Bodil Francke
Ohlsson m.fl. (mp) hävdas att det finns
betydande svårigheter att åtala och döma
personer som begått brott mot t.ex.
vattenföroreningslagen. Exempel härpå är
åklagarnas  bristande  kompetens  vad
gäller denna typ av brottslighet samt de
bristande resurser och tid som ställs
till förfogande för att beivra dessa
brott. Motionärerna anser att regeringen
bör komma med förslag till åtgärder som
ger  en  ökad  kompetens beträffande
miljöbrottslighet hos åklagarna samt att
dessa brott bör prioriteras i större
utsträckning än vad som förekommer i
dag. I yrkande 1 hemställer motionärerna
att detta ges regeringen till känna.
Beträffande de ekonomiska påföljderna
för brott mot bl.a. lagen om åtgärder
mot  vattenföroreningar  från  fartyg
påpekar   motionärerna,  beträffande
regeringens  förslag  att  begränsa
påföljden till böter, att de bötesbelopp
som kan utdömas är så ringa att de inte
torde ha någon preventiv verkan. Även
vattenföroreningsavgiften är så ringa
att den, enligt motionärerna, inte har
någon preventiv verkan, den kan dessutom
täckas av försäkringar. Regeringen bör
därför, enligt motionärerna, se över
möjligheterna att markant skärpa  de
ekonomiska påföljderna för brott mot
lagen om åtgärder mot vattenföroreningar
från fartyg eller mot lagen om förbud
mot dumpning av avfall i vatten, yrkande
2. Enligt motionärerna bör regeringen
även  framföra  ändringsförslag  till
konventionens  artikel  230  så  att
möjlighet ges för stat att utdöma annat
straff än ekonomisk påföljd även vid
brott mot nationella lagar, förorsakade
av oaktsamhet eller bristande tillsyn,
yrkande 3. Sverige bör vidare, enligt
motionärerna,   verka   i   olika
internationella fora för en strängare
syn på förorening av den marina miljön,
yrkande 4.
Beträffande regeringens förslag  att
slopa  fängelsestraff för brott  mot
fiskelagen förordar motionärerna  att
Sverige skall verka för en ändring i
artikel 73 i havsrättskonventionen på så
sätt att det skall vara möjligt att
utdöma fängelsestraff för brott  mot
fiskelagen,  yrkande 5.  Motionärerna
anför  därvid  att  ett  tydligt
påföljdssystem och en väl fungerande
fisketillsyn är viktiga komponenter i
den fiskevård som syftar till uthålligt
fiske. Att Sverige anslutit sig till
havsrättskonventionen bör inte påverka
vår syn på straffvärde vid olika former
av fiskebrott.
Utskottets överväganden
Utskottet delar regeringens bedömning av
det stora värde som ligger i att det nu
finns ett heltäckande regelverk  för
havens    fredliga    utnyttjande.
Förhandlingsarbetet för att nå dithän
var långt och mödosamt. Det tog sålunda
nästan  tio  år att förhandla  fram
havsrättskonventionen och  ytterligare
närmare tio år innan den trädde i kraft.
Utskottet noterar att Sverige på ett
aktivt sätt deltog i de förhandlingar
som ledde till att konventionen kunde
accepteras av en majoritet av världens
länder,  såväl utvecklingsländer  som
industrinationer. Dessa  förhandlingar
ledde 1994 till det avtal som på ett
genomgripande    sätt    ändrade
bestämmelserna i konventionens del XI
om djuphavsutvinning.
I motion 1995/96:U33 (mp) yrkande 1
hävdar motionärerna att bl.a. bristande
kompetens hos åklagarna och otillräcklig
prioritering  av  miljöbrott  medför
svårigheter att lagföra sådana brott.
Justitieutskottet har med anledning av
yrkandet anfört följande:
Utskottet  kan konstatera att  flera
utbildningsinsatser redan initieras för
rättsväsendets  företrädare  när  det
gäller  miljöbrottslighet.  Utskottet
utgår, liksom tidigare, från att det
inom åklagarväsendet avsätts lämpliga
resurser för utbildning och utredning av
miljöbrottslighet vid de prioriteringar
som  måste  göras. När  det  gäller
motionsönskemålet om prioritering  av
bekämpning  av miljöbrottslighet  kan
utskottet konstatera att denna fråga bör
behandlas i samband med beredningen av
årets budgetproposition.
Utskottet kan vidare konstatera att
miljöbrottsfrågorna  är  föremål  för
överväganden  inom  ramen  för  det
miljöbalksarbete som pågår. Ur detta
arbete kan det givetvis komma fram en
del  förslag som effektiviserar  det
rättsliga förfarandet.
Utskottet anser det inte nödvändigt med
ett riksdagsuttalande i anledning av nu
berört motionsyrkande.
Utrikesutskottet delar de synpunkter som
framförts  av  justitieutskottet  och
avstyrker därmed yrkande 1.
I motionens yrkande 2 hävdas att de
ekonomiska påföljderna för brott mot
bl.a.   vattenföroreningslagen   och
dumpningslagen bör skärpas markant för
att  öka  den  preventiva  effekten.
Motionärerna anser att både de böter som
kan   utdömas   och   den   s.k.
vattenföroreningsavgiften, är så ringa,
att  de  saknar  sådan  effekt.  I
propositionen hänvisas till att många av
remissinstanserna, beträffande utsläpp
av    olja,   framhållit    att
vattenföroreningsavgiften många gånger
kan antas vara en betydligt effektivare
och mer ingripande sanktion än böter. En
förstärkning av straffsanktionerna var,
vilket framgår av  justitieutskottets
yttrande, för övrigt en av orsakerna
till att man införde möjligheterna till
att     påföra    en    s.k.
vattenföroreningsvgift vid utsläpp av
olja  (prop. 1982/83:87 s. 14  f.).
Vattenföroreningsavgiften är en avgift
som bestäms med hänsyn till utsläppets
omfattning  och  fartygets  storlek.
Avgiftsbeloppen är  höga  och  finns
angivna i en särskild tabell. Avgiften
påförs redaren efter principen om strikt
ansvar, dvs oberoende av uppsåt och
oaktsamhet. Utrikesutskottet konstaterar
att avgifterna har höjts med verkan från
den 1 januari 1995 (SFS 1994:1796) och
de  följer  numera  penningvärdets
förändring genom att vara knutna till
gällande basbelopp. De utgår med större
belopp per utsläppt liter olja  för
större fartyg. I proposition 1994/95:28
med  förslag  till  höjning   av
vattenföroreningsavgiften     angav
regeringen att man önskade öka  den
preventiva effekten för att förhindra
utsläpp av olja. Med anledning av den
försämring  som skett av  havsmiljön
föreslog  regeringen  att  sanktionen
förstärktes genom att avgiften höjdes
med  mer  än  vad  som  motsvarar
penningvärdets förändring.
Med hänvisning till vad som ovan anförts
avstyrks yrkande 2.
I  yrkandena 3 och 5 hemställs att
regeringen skall verka för ändringar i
konventionens artiklar 230 och 73 för
att möjliggöra fängelsestraff även mot
oaktsamhetsbrott   mot   miljölagar
respektive för brott mot fiskelagen.
Havsrättskonventionens uppläggning är en
paketlösning som antingen antas eller
förkastas   av   en   potentiell
konventionspart. Utskottet anser att det
i  dagsläget vore att sända ut fel
signaler om Sverige skulle ta initiativ
till omförhandling av enskilda artiklar
i konventionen. Utskottet utesluter dock
inte  att  detta  i  ett  längre
tidsperpektiv  kan  anses  lämpligt.
Utskottet finner inte de miljömässiga
skäl som kan tala för en skärpning av
straffpåföljder väga över skäl som talar
emot  ett  svenskt  initiativ  till
omförhandling   av   artiklar   i
konventionen. Med hänvisning till detta
samt vad som ovan i övrigt anförts om
havsrättskonventionens stora betydelse
och  de  svårigheter  som  föregick
ikraftträdandet, avstyrks yrkandena 3
och 5.
Sverige verkar i olika internationella
sammanhang för att förbättra den marina
miljön. Detta görs bl.a. inom IMO, EU
och  i det arbete som bedrivs inom
Helsingforskonventionens   ram.   I
motionen,  yrkande 4,  förordas  att
Sverige i olika internationella fora
skall verka för en strängare syn på
föroreningar  i  den marina  miljön.
Utskottet  förutsätter  att  Sverige
fortsätter  att aktivt,  i  lämpliga
internationella fora, verka  för  en
sträng  syn  på marina föroreningar.
Därmed anses yrkande 4 besvarat.
Regeringen föreslår i propositionen att
riksdagen     skall     godkänna
havsrättskonventionen samt avtalet om
tillämpningen av konventionens del XI
med  de  förklaringar som regeringen
förordat. Utskottet finner inte skäl att
erinra mot de skäl som regeringen anfört
för godkännandet av konventionen och
avtalet,  varför regeringens  förslag
tillstyrks.
Regeringen har därtill föreslagit ett
antal nya lagar och ändringar i gällande
lagar. En ny lag föreslås om begränsning
av  tillämpningen av svensk lag vad
gäller vissa brott begångna på utländska
fartyg,   en   ny   lag   om
ersättningsskyldighet  vid  skada  på
undervattenskablar och rörledningar m.m.
samt ny lag om verkställighet av domar
och beslut som har meddelats enligt
Förenta nationernas havsrättskonvention.
Ändringar   har   föreslagits   i
naturvårdslagen,    lagen     om
kontinentalsockeln, lagen om dumpning av
avfall  i vatten, lagen om bemyndigande
att  meddela föreskrifter om trafik,
transporter och kommunikationer, lagen
om immunitet och privilegier, lagen om
åtgärder  mot  vattenförorening  från
fartyg, lagen om kulturminnen  m.m.,
lagen om Sveriges ekonomiska zon och
fiskelagen.
Utskottet finner inte heller här någon
anledning att erinra mot de skäl som
framförts  i  propositionen  för  de
föreslagna nya lagarna samt ändringar i
gällande  lagar,  varför  regeringens
förslag även härvidlag tillstyrks.
Beträffande  regeringens  förslag  om
införande av en lag för att uppfylla
konventionens artikel 230 genom  att
införa en begränsning i straffpåföljden
till böter för vissa brott när dessa
begås  på  utländska fartyg  utanför
svenskt inre vatten, dvs. i Sveriges
territorialhav eller bortom detta, har
justitieutskottet  i  sitt  yttrande
särskilt behandlat den konsekvens som
beskrivs i propositionen, nämligen att
Sverige  genom begränsningen förlorar
domsrätten över vissa brott begångna
utanför  Sveriges  territorium  av
utländska  fartyg.  Detta  beror  på
stadgandet i 2 kap. 2 §  brottsbalken
varigenom strängare straff än  böter
måste vara föreskrivet för ett brott för
att svensk domsrätt skall följa när
brott begåtts på ett område som inte
tillhör någon stat. Begränsningslagens
regler om bötesstraff medför således att
svensk jurisdiktion kommer att saknas
t.ex.    vid    brott    mot
vattenföroreningslagen som begåtts från
utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska
zon. Justitieutskottet refererar i sitt
yttrande  till  regeringen  som  i
propositionen pekat på att vid utsläpp
av  olja  kan  -  oberoende  av
bestämmelserna i 2 kap. brottsbalken -
den nämnda vattenföroreningsavgiften tas
ut,  vilken enligt propositionen kan
antas  vara en effektivare och  mer
ingripande sanktion än böter. Regeringen
har mot bakgrund härav inte funnit skäl
att  föreslå  någon  ändring  av
bestämmelserna i 2 kap. brottsbalken för
att utvidga svensk domsrätt.
Justitieutskottet framför med anledning
av  regeringens överväganden i denna
fråga följande synpunkter:
Utskottet delar regeringens uppfattning
så till vida att utskottet anser det
uteslutet att i detta sammanhang ändra
brottsbalkens generella regler om svensk
lags tillämplighet och svensk domsrätt
när det gäller brott som begåtts utanför
riket. Utskottet vill dock peka på att
problemet på ett mindre ingripande sätt
skulle kunna få en partiell lösning.
Som redovisas ovan innehåller flera
författningar vid sidan av brottsbalken
bestämmelser som hänför brott utomlands
under de svenska domstolarnas kompetens
dven  om 2 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken
inte är tillämpliga. Detta är fallet
beträffande dumpningslagen (se 10 §).
Begränsningslagens     bestämmelser
föranleder därför inte någon konsekvens
för  den svenska domsrätten när det
gäller dumpning från utländskt fartyg av
avfall  i  Sveriges ekonomiska  zon.
Däremot  kan påföljden på grund  av
begränsningslagen inte bli strängare än
böter. En motsvarande reglering skulle
kunna göras i vattenföroreningslagen.
Utskottet vill i sammanhanget erinra om
att  avsikten  med  införandet  av
vattenföroreningsavgiften,  som  för
övrigt endast gäller oljeutsläpp, var
att den skulle utgöra en förstärkning av
straffsanktionerna vid otillåtna utsläpp
från fartyg. Den var alltså inte tänkt
som någon ersättning för straff. Enligt
vad som då uttalades i förarbetena borde
kriminaliseringen behållas inte minst
som ett uttryck för samhällets moraliska
fördömande av otillåtna utsläpp (jfr
prop. 1982/83:87 s. 14 f.).
Frågan   om   ändringar   i
vattenföroreningslagen ligger  utanför
utskottets   beredningsområde   och
utskottets avsikt har endast varit att
peka på en möjlighet att lösa  ett
straffrättsligt problem som uppkommit på
grund   av   konventionsåtagandena.
Utskottet tar således inte ställning
till andra konsekvenser, t.ex. om den
antydda regleringen skulle kunna strida
mot  andra  svenska  internationella
åtaganden eller om det är lämpligt att
genomföra  en sådan lagändring  utan
ytterligare beredning.
Utrikesutskottet         noterar
justitieutskottets  synpunkter   och
förutsätter att regeringen i lämpligt
sammanhang  kommer  att  beakta  den
frågeställning  som  justitieutskottet
aktualiserat.
Justitieutskottet  konstaterar  vidare
att oljeutsläppen i svenska farvatten
ökat under senare tid och att havsmiljön
blivit  allt sämre. Justitieutskottet
hälsar  i  detta  sammanhang  med
tillfredsställelse att en arbetsgrupp
under      Helsingforskommissionens
Sjöfartskommitté med företrädare  för
Östersjöstaterna, vid  ett  möte  i
Helsingfors i mars i år, enades om en
strategi  för  Östersjön.  Strategin
innebär att ett ingående och omfattande
regionalt  samarbete för  uppbyggnad,
utveckling och harmonisering av systemen
med   mottagningsanläggningar   för
oljeavfall i hamnarna runt Östersjön,
skall inledas. Enligt justitieutskottets
uppfattning torde detta - dock utan att
vara tillräckligt - kunna nedbringa de
olagliga oljeutsläppen. Därför  anför
justitieutskottet vidare:
Vid sidan härav bör möjligheterna att
ingripa  med  straffrättsliga  medel
alltjämt kvarstå; begränsningslagen får
ses  som en åtgärd i detta  syfte.
Alternativet  till  begränsningslagen
skulle  nämligen  på  grund   av
konventionsåtagandena        vara
avkriminalisering.
Utskottet anser att det snarast bör
vidtas åtgärder för att effektivisera
det rättsliga förfarandet när det gäller
att  beivra  oljeutsläpp  i  bl.a.
Östersjön. Här kan naturligtvis olika
vägar prövas. Ansträngningar bör t.ex.
göras inom berörda myndigheter för att
föra ytterligare fall till åtal; här ser
utskottet   med   tillfredsställelse
Kustbevakningens höjda  ambitionsnivå.
Vidare kan sanktionssystemet förbättras
inte  minst  genom  ett  effektivare
indrivningsförfarande. Ett samarbete med
övriga kuststater med detta syfte skulle
kunna aktualiseras.
Vid sidan av de rent straffrättsliga
åtgärderna finns, som nämnts ovan, även
ekonomiska sanktioner att tillgripa. Det
handlar dels om företagsbot, som dock
förutsätter att det kan visas att brott
föreligger  (se  36  kap.  7-10  §§
brottsbalken),     dels     om
vattenföroreningsavgift. I  sistnämnda
fall gäller strikt ansvar. Avgiften, som
varit oförändrad sedan år 1984, har
nyligen höjts (prop. 1994/95:28, TU5,
rskr.  121)  för  att  behålla  sin
preventiva verkan. Enligt vad utskottet
erfarit från Kustbevakningen finns dock
vissa svårigheter att driva in dessa
avgifter. Även här skulle åtgärder för
att effektivisera indrivningen alltså
kunna  verka  avhållande.  Utskottet
förutsätter  att  åtgärder  i  denna
riktning vidtas.
Miljöbalksutredningen  bör  särskilt
ingående undersöka olika möjligheter på
det  straffrättsliga området för att
komma till rätta med föroreningen av den
marina  miljön.  Här  kan  utvidgade
direktiv    i   det    pågående
utredningsarbetet komma i fråga. Även
andra vägar kan prövas. Utskottet har
t.ex.  tidigare utgått från att det i
samband   med   utvärderingen   av
företagsbotsinstitutet sker överväganden
om   institutets   användning   på
miljöbrottsområdet (jfr 1994/95:JuU24 s.
27).
Avslutningsvis vill utskottet framhålla
att det naturligtvis, som alltid när det
gäller nya åtgärder, måste göras en
avvägning mellan tillgängliga resurser
och effektiviteten i de åtgärder som
övervägs.
Det får ankomma på regeringen att i
linje med vad som nu anförts vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett bättre skydd för den marina miljön.
Utskottet anser att riksdagen bör göra
ett tillkännagivande med den innebörd
som utskottet nu gett uttryck för.
Utrikesutskottet har inget att erinra
mot   justitieutskottets   förslag.
Utrikesutskottet  anser  därför  att
riksdagen  som  sin mening  bör  ge
regeringen   till   känna   vad
justitieutskottet anfört om åtgärder för
att  effektivisera  det  rättsliga
förfarandet när det gäller att beivra
oljeutsläpp.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   åklagares
kompetens på miljöområdet m.m.
att  riksdagen  avslår  motion
1995/96:U33 yrkande 1,
2.   beträffande  ekonomiska
påföljder
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:U33 yrkande 2,
res. 1 (mp, kds)
3. beträffande omförhandling av
artiklar i havsrättskonventionen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:U33 yrkandena 3 och 5,
4.  beträffande  svenskt
agerande i internationella fora
att  riksdagen  förklarar  motion
1995/96:U33 yrkande 4 besvarat med
vad utskottet anfört,
5.           beträffande
havsrättskonventionen  och  dess
tillämpningsavtal
att  riksdagen  godkänner  Förenta
nationernas havsrättskonvention  av
den 10 december 1982 och avtalet av
den 28 juli 1994 om tillämpningen av
konventionens  del  XI  med  de
förklaringar som regeringen förordat,
6. beträffande begränsning av
tillämpningen av svensk lag
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om begränsningen av
tillämpningen av svensk  lag  vad
gäller  vissa brott  begångna  på
utländska fartyg,
7.   beträffande  lag   om
ersättningsskyldighet vid skada
att  riksdagen antar  regeringens
förslag    till    lag    om
ersättningsskyldighet vid skada på
undervattenskablar och rörledningar
m.m.,
8. beträffande verkställighet av
domar och beslut
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om verkställighet av
domar och beslut som har meddelats
enligt    Förenta   nationernas
havsrättskonvention  av  den  10
december 1982,
9.  beträffande  ändring  i
naturvårdslagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
naturvårdslagen (1964:882),
10.  beträffande  lagen  om
kontinentalsockeln
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln,
11. beträffande lagen om förbud
mot dumpning av avfall i vatten
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1971:1154) om förbud mot dumpning av
avfall i vatten,
12.  beträffande  lagen  med
bemyndigande att meddela föreskrifter
om trafik m.m.
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1975:88)  med  bemyndigande  att
meddela  föreskrifter  om  trafik,
transporter och kommunikationer,
13.  beträffande  lagen  om
immunitet och privilegier i vissa
fall
att  riksdagen antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661)  om  immunitet   och
privilegier i vissa fall,
14.  beträffande  lagen  om
åtgärder mot vattenföroreningar från
fartyg,
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1980:950)   om  åtgärder   mot
vattenföroreningar,
15. beträffande lag om ändring
i lagen om kulturminnen m.m.
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.,
16.  beträffande  lagen  om
Sveriges ekonomiska zon
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska
zon,
17. beträffande fiskelagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag  till lag om  ändring  i
fiskelagen (1993:787),
18.  beträffande  beivran  av
oljeutsläpp
att riksdagen som sin mening ger
regeringen   till   känna   vad
justitieutskottet anfört om åtgärder
för att effektivisera det rättsliga
förfarandet  för   att   beivra
oljeutsläpp.
Stockholm den 21 maj 1996
På utrikesutskottets vägnar
Viola Furubjelke

I  beslutet  har  deltagit:  Viola
Furubjelke (s), Mats Hellström  (s),
Göran  Lennmarker  (m),  Inga-Britt
Johansson (s), Nils T Svensson (s),
Inger Koch (m), Yvonne Sandberg-Fries
(s), Berndt Ekholm (s), Bertil Persson
(m), Karl-Göran Biörsmark (fp),  Eva
Zetterberg (v), Carina Hägg (s), Bodil
Francke Ohlsson (mp), Ingrid Näslund
(kds),  Agneta Brendt (s) och  Anna
Corshammar-Bojerud (c).

Reservation

Ekonomiska påföljder (mom. 2)
Bodil Francke Ohlsson (mp) och Ingrid
Näslund (kds) anser
dels  att  den  del  av  utskottets
betänkande som på s. 30 börjar med  Med
hänvisning  till  och  slutar  med 
 avstyrks yrkande 2 bort ha följande
lydelse:
Regeringen föreslår nu begränsningar i
rätten att döma till strängare straff än
ekonomiska påföljder i enlighet  med
havsrättskonventionens   bestämmelser.
Innebörden av förslaget blir att det i
framtiden inte går att med fängelse
bestraffa oljeföroreningsbrott som ett
främmande  fartyg begår  på  svenskt
territorialvatten. Om inte bötessumman
kan höjas i samband med denna förändring
av lagen, blir resultatet att straffet
för ett sådant brott mildras, i stark
kontrast   med   den   allmänna
rättsuppfattningen, att brott av detta
slag  fordrar  ett  strängt  straff.
Regeringen bör se över möjligheterna att
skärpa de ekonomiska påföljderna så att
t.ex.  de ofta förekommande nattliga
oljeutsläppen i Östersjön bestraffas i
proportion till gärningens  förödande
konse-kvenser. Det är också viktigt att
en svensk medborgare inte straffas med
högre bötesstraff för brott i ett annat
lands  territorialvatten än  vad  en
medborgare i det landet riskerar för
motsvarande  gärning i  det  svenska
territorialvattnet.
Med hänvisning till det ovan anförda
tillstyrkes motion U33 (mp) yrkande 2.
dels  att  moment  2  i  utskottets
hemställan bort ha följande lydelse:
2. beträffande ekonomiska påföljder
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:U33 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
Särskilt yttrande
Bodil Francke Ohlsson anför:
Havsrättskonventionen anses som en stor
framgång för FN, som tog mer än 10 år på
sig att förhandla fram den.
För  20  år  sedan användes  havet
fortfarande som en avstjälpningsplats
och soptipp utan att reaktionen över
nersmutsningen fick stora rubriker i
press och media. I dag är förhållandet
ett annat. Vi vet att havet är en resurs
vi måste vara rädda om, och vi betraktar
överträdelser  av  fiskekvoter  och
förorening av havet som ett brott, som
fordrar ett strängt straff.
Dagens syn på miljöbrott handlar om
skärpning av straffen, snarare än att
göra dem lägre.
I samband med att regeringen föreslår
riksdagen   att   godkänna   FN:s
havsrättskonvention föreslår man också
vissa  ändringar  av  svensk  lags
tillämplighet när det gäller miljöbrott.
Bakgrunden  är  artikel  230   i
konventionen, som begränsar en stats
rätt att döma till strängare straff än
ekonomiska påföljder för förorening av
den  marina  miljön som skett  från
utländskt fartyg. Detta gäller  inom
statens territorialhav eller utanför.
Innebörden är att det i fortsättningen
inte går att utdöma fängelsestraff för
t.ex. oljeutsläpp från utländskt fartyg
på  svenskt  territorialvatten,  om
utsläppet inte är uppsåtligt utan beror
på grov oaktsamhet - även om utsläppet
förorsakat allvarliga skador på  den
marina miljön.
För att förstå följderna av regeringens
förslag måste man sätta sig in i de
mycket hårda beviskrav som ställs för
att någon över huvud taget skall kunna
dömas för ett oljeutsläpp. Man måste
bevisa att befälhavaren brustit i hänsyn
och   varit   oaktsam.   Enligt
Kustbevakningens statistik från  1994
gick 28 av de anmälda oljeutsläppen
vidare till åklagare, men endast ett
fall ledde till åtal och fällande dom.
Resten lades ner av brist på bevis.
Justitieutskottet  hänvisar  i  sitt
yttrande till vattenföroreningsavgiften,
som endast gäller vid oljeutsläpp. Den
tas ut av fartygets redare eller i vissa
fall   av  annan  person  enligt
bestämmelserna   i   lagen   om
vattenförorening från fartyg. Avgiften
har nyligen höjts, med resultat att
Kustbevakningens    beslut    om
vattenföroreningsavgift  överklagas  i
allt  större utsträckning. Rederierna
slipper ofta betala något alls, eftersom
bevisen inte räcker till i den rättsliga
prövningen.
För att Kustbevakningen skall kunna
säkra bevis vid oljeutsläpp måste den
bl.a. kunna borda ett fartyg och ta
prover. När det gäller brott finns olika
bestämmelser  i rättegångsbalken  vad
gäller husrannsakan. Sådan får endast
göras, om man kan utdöma fängelsestraff
för brottet. I och med att man enligt
regeringens förslag inte kan döma till
fängelse för oljeutsläpp som skett i den
ekonomiska zonen, får Kustbevakningen
inte göra husrannsakan för att upptäcka
och säkra eventuella bevis på ett fartyg
som   misstänks  för  oljeutsläpp.
Utrikesutskottet borde tydligt lyft fram
och poängterat nödvändigheten av att se
över det straffrättsliga området, så att
Kustbevakningen har reella möjligheter
att agera. Justitieutskottet talar i
sitt  yttrande helt allmänt om  att
utvidgade  direktiv i  det  pågående
arbetet med Miljöbalksutredningen  kan
komma i fråga, och nya direktiv behövs,
som undanröjer de hinder som direkt
eller indirekt orsakar att utredningar
måste läggas ner av brist på bevis.
Miljöpartiet är också kritiskt  till
förslaget  om  en  begränsning  av
möjligheterna  till  inspektion  av
utländska   fartyg  inom   svenskt
sjöterritorium. Förslaget medför att en
inspektion inte kan ske i förebyggande
syfte, för att kontrollera om ett fartyg
är i sådant skick att det inte finns
risk för oljeutsläpp, utan först efter
ett utsläpp. Det måste finnas utrymme
för ett aktivt agerande för att ge ett
effektivt skydd av den marina miljön.
Förra året fick 27 000 oljeskadade
fåglar skjutas på Gotland. Det  var
rekord i mängd oljeskadad fågel  och
rekord i antal oljeutsläpp i Östersjön.
En fördjupad utbildning för åklagare
när   det   gäller   brott   mot
miljölagstiftningen startar i höst och
skall  i  fortsättningen  genomföras
årligen. Utbildningens syfte är att ge
en första grundläggande beskrivning av
den viktigaste miljölagstiftningen samt
hur  en förundersökning bedrivs.  En
samordning mellan den utbildning som
redan  finns för förundersökare  och
utredare och den nya utbildningen för
åklagare kan förhoppningsvis resultera
i fler fällande domar när det handlar om
miljöbrott och på sikt färre brott.

Propositionens lagtext
Regeringen har följande förslag till
lagtext.
1 Förslag till lag om begränsning av
tillämpningen av
svensk lag vad gäller vissa brott
begångna på utländska
fartyg
2 Förslag till lag om
ersättningsskyldighet vid skada på
undervattenskablar och rörledningar m.m.
3 Förslag till lag om verkställighet av
domar och beslut
som har meddelats enligt Förenta
nationernas havsrätts-
konvention av den 10 december 1982
4 Förslag till lag om ändring i
naturvårdslagen
(1964:822)
5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1966:314) om
kontintentalsockeln
6 Förslag till lag om ändring i lagen
(1971:1154) om
förbud mot dumpning av avfall i vatten
7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1975:88) med
bemyndigande att meddela föreskrifter om
trafik, transporter
och kommunikationer
8 Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall
9 Förslag till lag om ändring i lagen
(1980:424) om
åtgärder mot vattenförorening från
fartyg
10 Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:950) om
kulturminnen m.m.
11 Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1140) om
Sveriges ekonomiska zon
12 Förslag till lag om ändring i
fiskelagen (1993:787)
Justitieutskottets yttrande
1995/96:JuU9y
Havsrättskonventionen och
tillämpningsavtalet

Till utrikesutskottet
Inledning
Utrikesutskottet har den 23 april 1996
beslutat   bereda  justitieutskottet
tillfälle att senast den 9 maj 1996 avge
yttrande över proposition 1995/96:140
Havsrättskonventionen        och
tillämpningsavtalet   jämte   motion
1995/96:U33 av Bodil Francke  Ohlson
m.fl. (mp) som väckts med anledning av
propositionen i de delar som har samband
med utskottets beredningsområde.
Utskottet
Inledning
Sverige    undertecknade   Förenta
nationernas (FN:s) havsrättskonvention
den 10 december 1982 i Montego Bay,
Jamaica  tillsammans med  157  andra
stater. Konventionen trädde i kraft den
16 november 1994, tolv månader efter det
att  den ratificerats av 60 stater.
Havsrättskonventionen har betecknats som
den  mest omfattande konvention  som
hittills framförhandlats inom FN.
Den 29 juli 1994 undertecknade Sverige
ett tillämpningsavtal, som modifierar
havsrättskonventionens del XI, angående
djuphavsutvinning av mineral m.m. Detta
avtal underlättade för industriländerna,
och därmed Sverige, att inleda arbetet
på en ratifikation av konventionen och
avtalet.
Havsrättskonventionen erbjuder ett i
det närmaste heltäckande regelverk för
havens  fredliga  utnyttjande  och
inkluderar  samtliga marina  områden,
havsbotten  och  i  viss  mån  även
luftrummet över havsområdet.
I    konventionen    fastställs
territorialhavets maximala bredd till 12
nautiska  mil.  Kuststatens  suveräna
rättigheter vad avser fiske och andra
levande tillgångar får inom ramen för en
ekonomisk zon utövas upp  till  200
nautiska mil från kusten. Konventionen
ålägger kuststaten att bevara  dessa
tillgångar samt ålägger alla stater en
skyldighet att samarbeta om bevarandet
av  fiskbestånden i det fria havet,
inklusive sådana bestånd som rör sig
såväl i det fria havet som i staters
ekonomiska zoner.
Konventionen  innehåller  också  ett
omfattande regelverk med förpliktande
bestämmelser till skydd av den marina
miljön. Reglerna inbegriper alla slags
föroreningar  från  fartyg,   från
landbaserad verksamhet, genom dumpning
samt genom verksamhet på havsbotten.
Berörda parter uppmanas att samarbeta
för  att  gemensamt lösa uppkommande
problem. Konventionen har betecknats som
ett  av de hittills mest omfattande
internationella   instrumenten   för
miljövård.
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen att
riksdagen     godkänner     FN:s
havsrättskonvention         och
tillämpningsavtalet med de förklaringar
som regeringen förordat.
Vidare föreslås att riksdagen antar
vissa ändringar och kompletteringar av
svensk lag. Bl.a. föreslås att riksdagen
dels antar av regeringen i propositionen
framlagda  förslag  till  lag  om
begränsning av tillämpningen av svensk
lag vad gäller vissa brott begångna på
utländska   fartyg,   lag    om
ersättningsskyldighet  vid  skada  på
undervattenskablar och rörledningar m.m.
och lag om verkställighet av domar och
beslut som har meddelats enligt Förenta
nationernas havsrättskonvention av den
10  december 1982, samt dels  antar
regeringens förslag till ändringar i ett
flertal lagar.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft
den 1 juli 1996.
Yttrandets omfattning
De frågor som aktualiseras i ärendet och
som  ligger  inom  justitieutskottets
beredningsområde berörs i första hand i
propositionens    avsnitt    6.3.
Tillämpningen   av   straffrättsliga
bestämmelser på miljöområdet i vissa
fall och där framför allt avsnitt 6.3.1
som gäller begränsning av tillämpningen
av svensk lag vad gäller vissa brott
begångna   på   utländska   fartyg
(propositionens lagförslag nr 2).  I
yttrandet behandlas även yrkande 1 i
motion U33.
Bakgrund
Inledningsvis  vill  utskottet  något
beröra den rättsliga indelningen  av
havet och tillämpligheten av svensk lag.
Havet indelas i rättsligt hänseende i
inre vatten, territorialhav och det fria
havet. Dessutom förekommer olika typer
av  zoner  som  ekonomisk  zon  och
angränsande zon samt andra typer av
avgränsningar     t.ex.     av
kontinentalsockeln,  dvs.  kuststatens
landmassa under havsbotten.
Sveriges sjöterritorium regleras genom
lagen   (1966:374)   om   Sveriges
sjöterritorium, som omfattar inre vatten
och territorialhavet enligt följande.
Som inre vatten räknas
a) insjöar, vattendrag och kanaler samt
b) vid kusterna belägna hamnar, bukter
och vikar samt vattenområden innanför
och mellan öar, holmar och skär intill
räta linjer som regeringens bestämmer.
Som territorialhavet räknas för svenskt
vidkommande de till saltsjön hörande
vattnen, vilka sträcker sig intill ett
avstånd av tolv nautiska mil, eller 22
224 meter från rikets landområden eller
från linjer som mot havet bildar gräns
för de under b) nämnda vattnen, dock
längst intill gränsen mot annat lands
sjöterritorium sådan denna gräns blivit
bestämd.
De inre vattnen och territorialhavet
bildar  tillsammans  sjöterritoriet.
Sveriges territorialhav är i princip 12
nautiska  mil  brett,  en  sträcka
motsvarande drygt två landmil. På vissa
kuststräckor är dock - beroende  på
närheten till andra - territorialhavets
bredd något mindre. Sverige har vidare
en  ekonomisk  zon  enligt  lagen
(1992:1140) därom. Den ekonomiska zonen
omfattar  det  havsområde  utanför
territorialgränsen  som   regeringen
föreskriver. Med hänsyn till Sveriges
geografiska läge följer avgränsningen av
den ekonomiska zonen i huvudsak den s.k.
mittlinjeprincipen.
Bestämmelser  om tillämpligheten  av
svensk lag finns i 2 kap. brottsbalken.
De  frågor  bestämmelserna  behandlar
brukar  betecknas  såsom  frågor  om
strafflags tillämplighet i rummet. Fullt
adekvat  är  emellertid  inte  denna
beteckning. Huruvida svensk straffrätt
är tillämplig beror nämligen inte alltid
på  var  den aktuella gärningen  är
begången. Vem som begått gärningen och
mot vem eller mot vad den är riktad kan
också vara av betydelse. Huruvida svensk
straffrätt är tillämplig är en fråga som
är sammankopplad med frågan om svensk
domstols kompetens. Bestämmelserna  i
kapitlet riktar sig endast till  de
svenska domstolarna, eftersom svensk lag
inte råder över andra domstolar.  I
bestämmelserna anges när de  svenska
domstolarna är kompetenta att döma.
Av 1 § framgår i enlighet med den s.k.
territorialprincipen att den  svenska
kompetensen omfattar alla i  Sverige
begångna brott. Här avses Sveriges land-
och sjöterritorium ävensom luftrummet
ovanför detta.
Det är inte avsett att alla brott som
begås inom Sverige skall beivras genom
den svenska straffrättskipningen. Brott
som begåtts, visserligen inom riket och
under den svenska kompetensen, men på
utländskt fartyg eller luftfartyg av
utlänning som var befälhavare  eller
tillhörde besättningen på fartyget eller
eljest  medföljde  detta  mot  sådan
utlänning eller mot utländskt intresse
kan angå Sverige så lite, att det synes
böra ankomma på den utländska stat dit
fartyget eller luftfartyget hör  att
beivra brottet. I 5 § första stycket ges
alltså en regel om att åtal för sådana
brott inte får väckas utan särskilt
förordnande av regeringen eller  den
regeringen bemyndigat därtill.
Huvudreglerna beträffande brott  som
begåtts utom riket finns i 2 §. Enligt
första  stycket omfattar den svenska
kompetensen i enlighet med den s.k.
personalitetsprincipen i princip alla av
svensk medborgare begångna brott, och
med  svensk  medborgare  jämställs
utlänning med hemvist i Sverige. Första
stycket    utsträcker   emellertid
kompetensen även till brott utom riket
av  andra utlänningar, nämligen dels
utlänning, som efter brottet  blivit
svensk medborgare eller tagit hemvist
här i riket eller som är dansk, finsk,
isländsk eller norsk medborgare  och
finns här, dels annan utlänning som
finns här i riket, under förutsättning
att på brottet enligt svensk lag kan
följa fängelse i mer än sex månader. I 2
§ andra stycket finns en bestämmelse om
krav  på dubbel straffbarhet. Enligt
denna   bestämmelse  gäller   inte
kompetensreglerna i första stycket om
gärningen är fri från ansvar enligt
lagen på gärningsorten eller om den
begåtts inom område som inte tillhör
någon stat och enligt svensk lag svårare
straff än böter inte kan följa  på
gärningen.  -  Till  den  sistnämnda
bestämmelsen återkommer utskottet i det
följande. - Av 2 § tredje  stycket
framgår att hänsyn till gärningsortens
lag även måste tas på det sättet att där
föreskrivet   straffmaximum   skall
respekteras vid bestämmande av påföljd i
fall som avses i 2 §.
I 3 § anges vissa specialfall, som
oberoende av innehållet i lagen  på
gärningsorten och alltså med undantag
från vad i 2 § stadgas, faller under
svensk straffrättslig jurisdiktion. Det
är här bl.a. fråga om brott på svenskt
fartyg eller luftfartyg eller på ett
område   där  en  avdelning   av
försvarsmakten befann sig, brott som
begåtts vid tjänstgöring utom riket av
någon som är anställd i utlandsstyrkan
inom försvarsmakten, brott som förövats
mot offentligt svenskt intresse, brott
mot  privata  svenska intressen  som
förövats inom område som icke tillhör
någon  stat,  kapning,  sjö-  eller
luftfartssabotage,  flygplatssabotage,
försök till sådana brott, folkrättsbrott
och osann eller ovarsam utsaga inför en
internationell domstol samt brott för
vilket enligt svensk lag icke är stadgat
lindrigare straff än fängelse i fyra år
eller däröver.
Här bör erinras om att författningar
vid sidan av brottsbalken kan hänföra
brott  utomlands under  den  svenska
kompetensen även i fall då 2 kap. 2 och
3 §§ brottsbalken inte är tillämpliga.
Detta är fallet bl.a. med den nedan
redovisade lagen (1971:1154) om förbud
mot  dumpning  av avfall  i  vatten
(dumpningslagen), lagen (1992:1140) om
Sveriges  ekonomiska  zon,   lagen
(1966:314)   om  kontinentalsockeln,
fiskelagen  (1993:787)  och  lagen
(1995:732) om skydd för gravfriden vid
vraket efter passagerarfartyget Estonia.
Begränsning av tillämpningen av svensk
lag vad gäller vissa brott begångna på
utländska fartyg
Propositionen
Regeringen föreslår i propositionen att
det  införs  en  särskild  lag  med
bestämmelser som begränsar svensk lags
tillämplighet  i  fråga  om  vissa
miljöbrott när dessa begås på utländska
fartyg utanför svenskt inre vatten, dvs.
i Sveriges territorialhav eller bortom
detta. För sådana brott skall inte vid
svensk domstol få dömas till strängare
straff än böter, om det inte är fråga om
en allvarlig och uppsåtlig gärning som
avser förorening i territorialhavet. I
lagen  föreslås vidare  en  särskild
preskriptionsregel för dessa brott ( 3
år).
Bakgrunden   är   innehållet   i
konventionens artikel 230. Enligt punkt
1  i artikeln får endast ekonomiska
påföljder ådömas för överträdelser av
nationella lagar och förordningar eller
tillämpliga internationella regler och
normer för förhindrande, begränsning och
kontroll av förorening av den marina
miljön, som utländska fartyg  begått
utanför  territorialhavet. Samma  sak
gäller  förorening  som  begåtts  av
utländska  fartyg  i territorialhavet
(punkt 2), dock med undantaget att annat
straff  än ekonomiska påföljder  får
utdömas  för en gärning  som  avser
uppsåtlig och allvarlig förorening i
territorialhavet.       Sistnämnda
specialreglering anknyter till artikel
19 punkt 2 h, av vilken följer att en
uppsåtlig och allvarlig förorening i
territorialhavet är att anse som ett
störande av kuststatens lugn, ordning
eller säkerhet. Enligt artikel 19 medför
en sådan gärning under genomfart  i
territorialhavet att genomfarten inte
skall anses som oskadlig.
Gällande rätt
Bestämmelser om straff för förorening
från  fartyg  finns i  flera  olika
författningar  och  den  föreslagna
begränsningslagen berör bl.a. följande
straffbestämmelser.
Straffbuden  om miljöbrottslighet  i
brottsbalken. Enligt 13 kap. 8 a §
brottsbalken döms den som  förorenar
bl.a. vatten på ett sätt som medför
eller kan medföra sådana hälsorisker för
människor eller sådana skador på djur
eller växter, som inte är av ringa
betydelse,  eller  annan  betydande
olägenhet i miljön för miljöbrott till
böter eller fängelse i två år, om inte
behörig   myndighet  har  tillåtit
förfarandet eller detta  är  allmänt
vedertaget. Om brottet är grovt döms
till fängelse i lägst sex månader eller
högst sex år. Om gärningen med hänsyn
till  omständigheterna  kan  anses
försvarlig, döms inte till ansvar enligt
paragrafen. Om ett brott som nu sagts
begås av oaktsamhet döms enligt 13 kap.
9  § andra punkten brottsbalken för
miljöstörning till böter eller fängelse
i högst två år.
Enligt bestämmelser i 10 kap. 1 § lagen
(1980:424)   om   åtgärder   mot
vattenförorening    från    fartyg
(vattenföroreningslagen) döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet släpper
ut  olja  från fartyg inom Sveriges
sjöterritorium och ekonomiska zon samt
Östersjöområdet   utanför    dessa
vattenområden till böter eller fängelse
i högst två år. Detsamma gäller den som
inte begränsar ett sådant utsläpp. Om
befälhavaren har brustit i den tillsyn
som behövs för att utsläpp inte skall
ske döms även han till böter eller
fängelse i högst två år enligt 10 kap. 2
§ i samma lag. Enligt lagens 10 kap. 3
' döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot en föreskrift om
förbud eller begränsning av trafik i
vissa farvatten eller om läktring av
skadliga ämnen till böter eller fängelse
i högst två år. Även en rad andra
förfaranden straffbeläggs i lagen och
vissa överträdelser föranleder endast
böter.  Svensk domstol har kompetens
såvitt  gäller brott mot lagen  som
begåtts utom riket i den mån så följer
av   reglerna  om  svensk  lags
tillämplighet i 2 kap. brottsbalken.
Enligt  bestämmelser  i  8  kap.
vattenföroreningslagen kan  också  en
ekonomisk           sanktion,
vattenföroreningsavgift, tas  ut  när
något  av utsläppsförbuden  i  lagen
överträds från ett fartyg. Avgiften kan
endast tas ut vid utsläpp av olja.
Avgiften  bestäms  med  hänsyn  till
utsläppets  omfattning och  fartygets
storlek. Avgiftsbeloppen är höga och
finns angivna i en i lagen särskild
införd tabell. Avgift skall påföras den
fysiska eller juridiska person som vid
överträdelsen var fartygets redare efter
principen om strikt ansvar. Om  det
avgörande  inflytandet över fartygets
drift utövades av någon annan i redarens
ställe,  skall avgiften dock påföras
denne. Under vissa omständigheter kan
avgiften  påföras  den  som  vid
överträdelsen  var  fartygets  ägare.
Frågor om vattenföroreningsavgift prövas
av Kustbevakningen och får överklagas
hos tingsrätt som är sjörättsdomstol i
den  ort  där  den  enhet  vid
Kustbevakningen  som  meddelat  det
överklagade beslutet har sitt säte.
Vattenföroreningslagen    innehåller
bestämmelser om säkring av bevis och
säkerställande  av statens anspråk på
avgiften. Således får Kustbevakningen
meddela de förbud eller förelägganden
beträffande fartyget som är nödvändiga
för att säkra bevisning, såsom förbud
mot fartygets avgång eller vidare resa
eller föreläggande att fartyget skall
anlöpa viss hamn (6 §). En sådan åtgärd
får riktas mot utländskt fartyg som
befinner sig i Sveriges territorialhav
eller ekonomiska zon, med anledning av
utsläpp i ekonomisk zon, endast om a)
det är klarlagt att det har skett ett
utsläpp från fartyget, och b) detta
utsläpp har medfört eller kan medföra
betydande skador på stränder i Sverige
eller därmed sammanhängande intressen
eller  på  tillgångar  i  Sveriges
territorialhav eller ekonomiska  zon.
Påförs någon som är ägare av fartyget
eller  lasten vattenföroreningsavgift,
får    kustbevakningen   samtidigt
beträffande egendomen besluta om förbud
mot fartygets avgång eller vidare resa
eller föreläggande att fartyget skall
anlöpa viss hamn.
I  lagen (1971:1154) om förbud mot
dumpning av avfall i vatten regleras
dumpning av avfall från svenska fartyg,
oberoende av var fartyget befinner sig,
och från utländska fartyg som befinner
sig  i  svenskt territorialhav eller
Sveriges  ekonomiska  zon.  Enligt
dumpningslagen är det förbjudet att inom
Sveriges sjöterritorium och ekonomiska
zon släppa ut avfall i vatten. Den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet dumpar
något i havet kan dömas till böter eller
fängelse  i  högst  ett  år.  Lagen
straffbelägger  också  vissa  andra
förfaranden.  Lagen  innehåller  en
bestämmelse av vilken framgår att svensk
domstol har domsrätt över brott mot
lagen som begås utom riket även om 2
kap. 2 och 3 §§ brottsbalken inte är
tillämpliga.
Överväganden
När  det  gäller införandet  av  en
begränsningslag kan utskottet ställa sig
bakom   regeringens   överväganden.
Utskottet  anser  således  att  en
anpassning till konventionens artikel
230 inte bör ske genom en sänkning av
straffen för de aktuella bestämmelserna
till enbart böter utan genom införandet
av  en lag i vilken föreskrivs ett
specificerat undantag från möjligheten
att döma till strängare straff än böter
i andra situationer än då konventionen
tillåter  detta. Utskottet har  inga
invändningar mot regeringens  förslag
till  begränsningslag. Därutöver vill
utskottet anföra följande.
Begränsningslagens bestämmelser innebär
att endast böter kan komma i fråga som
straffrättslig påföljd när förorening
har skett från ett utländskt fartyg i
Sveriges ekonomiska zon. En konsekvens
av detta är, som regeringen påpekar i
propositionen (s. 163), att svensk lags
tillämplighet  och  svensk  domstols
behörighet såvitt avser ett sådant brott
inte längre följer av reglerna i 2 kap.
2 § brottsbalken. Som redogjorts för
ovan krävs ju att strängare straff än
böter är föreskrivet för brottet för att
svensk domsrätt skall följa av  den
bestämmelsen när brottet begåtts på ett
område som inte tillhör någon stat.
Begränsningslagens regler om bötesstraff
medför alltså att svensk jurisdiktion
kommer att saknas, t.ex. vid brott mot
vattenföroreningslagen  i   Sveriges
ekonomiska zon som begåtts från ett
utländskt fartyg.
Enligt regeringen innebär det sagda
emellertid inte att Sverige skulle vara
förhindrat att ingripa med andra medel
än rent straffrättsliga mot föroreningar
i  den  svenska  ekonomiska  zonen.
Regeringen pekar på att vid utsläpp av
olja kan - oberoende av bestämmelserna i
2 kap. brottsbalken - den ovan nämnda
särskilda vattenföroreningsavgiften tas
ut av fartygets redare eller i vissa
fall   av  annan  person  enligt
bestämmelserna   i    8    kap.
vattenföroreningslagen. En sådan avgift
kan,  anför regeringen, många gånger
antas vara en betydligt effektivare och
mer  ingripande sanktion  än  böter.
Regeringen har mot bakgrund av det sagda
inte funnit skäl att i detta sammanhang
föreslå någon ändring av bestämmelserna
i 2 kap. brottsbalken för att utvidga
svensk domsrätt.
Utskottet delar regeringens uppfattning
så till vida att utskottet anser det
uteslutet att i detta sammanhang ändra
brottsbalkens generella regler om svensk
lags tillämplighet och svensk domsrätt
när det gäller brott som begåtts utanför
riket. Utskottet vill dock peka på att
problemet på ett mindre ingripande sätt
skulle kunna få en partiell lösning.
Som redovisas ovan innehåller flera
författningar vid sidan av brottsbalken
bestämmelser som hänför brott utomlands
under de svenska domstolarnas kompetens
även  om 2 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken
inte är tillämpliga. Detta är fallet
beträffande dumpningslagen (se 10 §).
Begränsningslagens     bestämmelser
föranleder därför inte någon konsekvens
för  den svenska domsrätten när det
gäller dumpning från utländskt fartyg av
avfall  i  Sveriges ekonomiska  zon.
Däremot  kan påföljden på grund  av
begränsningslagen inte bli strängare än
böter. En motsvarande reglering skulle
kunna göras i vattenföroreningslagen.
Utskottet vill i sammanhanget erinra om
att  avsikten  med  införandet  av
vattenföroreningsavgiften,  som  för
övrigt endast gäller oljeutsläpp, var
att den skulle utgöra en förstärkning av
straffsanktionerna vid otillåtna utsläpp
från fartyg. Den var alltså inte tänkt
som någon ersättning för straff. Enligt
vad som då uttalades i förarbetena borde
kriminaliseringen behållas inte minst
som ett uttryck för samhällets moraliska
fördömande av otillåtna utsläpp (jfr
prop. 1982/83:87 s. 14 f).
Frågan   om   ändringar   i
vattenföroreningslagen ligger  utanför
utskottets   beredningsområde   och
utskottets avsikt har endast varit att
peka på en möjlighet att lösa  ett
straffrättsligt problem som uppkommit på
grund   av   konventionsåtagandena.
Utskottet tar således inte ställning
till andra konsekvenser, t.ex. om den
antydda regleringen skulle kunna strida
mot  andra  svenska  internationella
åtaganden eller om det är lämpligt att
genomföra  en sådan lagändring  utan
ytterligare beredning.
Härutöver  vill  utskottet  anföra
följande.
Utskottet   kan  konstatera   att
oljeutsläppen i svenska farvatten ökat
under senare tid och att havsmiljön
blivit allt sämre. Från Kustbevakningen
har utskottet inhämtat att under 1995
registrerades 153 oljeutsläpp i Sveriges
ekonomiska  zon.  I  23  fall  var
utsläppskällan känd och flertalet torde
ha  rapporterats till polismyndighet.
Uppgift saknas om huruvida något av
fallen lett till åtal (detta gäller
svenska fartyg). Enligt vad utskottet
erfarit har regeringen inte i något fall
behandlat eller meddelat tillstånd till
åtal för utsläpp från utländskt fartyg i
Sveriges ekonomiska zon.
Under år 1996 har Kustbevakningen höjt
ambitionsnivån innebärande att svenska
farvatten intensivövervakats under vissa
tider. Detta har inneburit att hittills
i år har 115 oljeutsläpp registrerats i
den ekonomiska zonen. Härav har sju
stycken rapporterats till åtal.
I sitt remissvar över den promemoria
som ligger till grund för propositionen
har Sjöfartsverket anfört att Sverige i
det internationella arbetet gjort stora
ansträngningar med att införa skärpta
regler vid föroreningar av miljön och
att  införandet  av begränsningslagen
rimmar illa härmed. Både Kustbevakningen
och Sjöfartsverket har betonat att det
förhållandet att det inte går att utdöma
annat än  böter för de straffbelagda
handlingarna  enligt begränsningslagen
inte får medföra att gärningarna anses
mindre  straffvärda  än  tidigare;
lagändringen utgör alltså endast  en
anpassning till havsrättskonventionen.
Utskottet delar denna uppfattning.
Utskottet ser med tillfredsställelse
att    en   arbetsgrupp   under
Helsingforskommissionens
Sjöfartskommitté  (HELCOM  MC)  med
företrädare för Östersjöstaterna vid ett
möte i Helsingfors i mars i år kom
överens om en strategi för Östersjön.
Strategin innebär att ett ingående och
omfattande  regionalt  samarbete  för
uppbyggnad, utveckling och harmonisering
av systemet med mottagningsanläggningar
för oljeavfall i hamnarna runt Östersjön
skall  inledas.  Detta  torde  kunna
nedbringa  de olagliga oljeutsläppen.
Detta är emellertid inte tillräckligt.
Vid sidan härav bör möjligheterna att
ingripa  med  straffrättsliga  medel
alltjämt kvarstå; begränsningslagen får
ses  som en åtgärd i detta  syfte.
Alternativet  till  begränsningslagen
skulle  nämligen  på  grund   av
konventionsåtagandena        vara
avkriminalisering.
Utskottet anser att det snarast bör
vidtas åtgärder för att effektivisera
det rättsliga förfarandet när det gäller
att  beivra  oljeutsläpp  i  bl.a.
Östersjön. Här kan naturligtvis olika
vägar prövas. Ansträngningar bör t.ex.
göras inom berörda myndigheter för att
föra ytterligare fall till åtal; här ser
utskottet   med   tillfredsställelse
Kustbevakningens höjda  ambitionsnivå.
Vidare kan sanktionssystemet förbättras
inte  minst  genom  ett  effektivare
indrivningsförfarande. Ett samarbete med
övriga kuststater med detta syfte skulle
kunna aktualiseras.
Vid sidan av de rent straffrättsliga
åtgärderna finns, som nämnts ovan, även
ekonomiska sanktioner att tillgripa. Det
handlar dels om företagsbot, som dock
förutsätter att det kan visas att brott
föreligger  (se  36  kap.  7-10  §§
brottsbalken),     dels     om
vattenföroreningsavgift. I  sistnämnda
fall gäller strikt ansvar. Avgiften, som
varit oförändrad sedan år 1984, har
nyligen höjts (prop. 1994/95:28, TU5,
rskr.  121)  för  att  behålla  sin
preventiva verkan. Enligt vad utskottet
erfarit från Kustbevakningen finns dock
vissa svårigheter att driva in dessa
avgifter. Även här skulle åtgärder för
att effektivisera indrivningen alltså
kunna  verka  avhållande.  Utskottet
förutsätter  att  åtgärder  i  denna
riktning vidtas.
Miljöbalksutredningen  bör  särskilt
ingående undersöka olika möjligheter på
det  straffrättsliga området för att
komma till rätta med föroreningen av den
marina  miljön.  Här  kan  utvidgade
direktiv    i   det    pågående
utredningsarbetet komma i fråga. Även
andra vägar kan prövas. Utskottet har
t.ex.  tidigare utgått från att det i
samband   med   utvärderingen   av
företagsbotsinstitutet sker överväganden
om   institutets   användning   på
miljöbrottsområdet (jfr 1994/95:JuU24 s.
27).
Avslutningsvis vill utskottet framhålla
att det naturligtvis, som alltid när det
gäller nya åtgärder, måste göras en
avvägning mellan tillgängliga resurser
och effektiviteten i de åtgärder som
övervägs.
Det får ankomma på regeringen att i
linje med vad som nu anförts vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett bättre skydd för den marina miljön.
Utskottet anser att riksdagen bör göra
ett tillkännagivande med den innebörd
som utskottet nu gett uttryck för.
I övrigt har utskottet inte något att
anföra när det gäller propositionen.
Åklagarens kompetens vid
miljöbrottslighet m.m.
Motionen
I motion U33 (yrkande 1) begärs ett
tillkännagivande om svårigheterna att
åtala och döma personer som begått brott
mot t.ex. vattenföroreningslagen. Enligt
motionärerna är en av förklaringarna
till att brott mot nämnda lag inte
beivras  bl.a.  åklagarnas  bristande
kompetens vad gäller denna  typ  av
brottslighet.   Samtidigt,   anför
motionärerna,  finns varken  resurser
eller tid att ägna sig åt dessa brott.
Motionärerna anser att regeringen bör
komma med förslag till åtgärder som
t.ex. leder till en ökad kompetens för
miljöbrottslighet hos åklagarna. Vidare
bör  enligt motionärerna miljöbrotten
prioriteras.
Tidigare riksdagsbehandling m.m.
Utskottet  har vid flera  tillfällen
behandlat motioner som rör åklagarens
kompetens  rörande  miljöbrottslighet.
Senast under förra riksmötet behandlade
utskottet vid flera tillfällen frågan.
I samband med riksdagens beredning av
budgeten för polisväsendet behandlade
utskottet en motion vari begärdes att
miljöbrottsligheten skulle utgöra ett
prioriterat område i polisarbetet.
Utskottet (1994/95:JuU14 s. 7) påpekade
att miljöbrottslighet, särskilt i grövre
former, ofta utgör ett led i ekonomisk
brottslighet som polisen i enlighet med
vad   regeringen   uttalade   i
budgetpropositionen hade att särskilt
prioritera. Utskottet var  emellertid
inte berett att härutöver ta ställning
för   att  bekämpningen  av  all
miljöbrottslighet  skulle  prioriteras
framför  bekämpningen  av   annan,
allvarlig,  brottslighet.  Utskottet
avstyrkte i sitt av riksdagen godkända
betänkande bifall till motionen.
Även i samband med riksdagsbehandlingen
av  budgeten  för  åklagarväsendet
behandlade utskottet en motion  vari
yrkades en ökning av anslaget  till
åklagarmyndigheterna för att användas
för   personalförstärkningar   och
utbildning när det gäller miljöbrott.
Utskottet (1994/95:JuU18 s. 7) anförde
inledningsvis  bl.a.  att  samtliga
aspiranter   som   antas   till
åklagarutbildningen deltar i utbildning
i  bl.a. miljörätt inför sin  juris
kandidatexamen,     samt     att
miljöbrottslighet därutöver  behandlas
under ett eget avsnitt i åklagarkurs 1 i
åklagarväsendets   aspirantutbildning.
Utskottet    konstaterade    att
miljöbrottslighet inte sällan har ett
samband med ekonomisk brottslighet och
hänvisade  till att budgetramen  för
åklagarväsendet under budgetåret 1994/95
förstärkts  för  anställning  av  30
ekoåklagare. Utskottet var inte berett
att  förorda att åklagarmyndigheterna
anvisades  ytterligare  medel  utöver
regeringsförslaget. Utskottet förutsatte
att det inom åklagarväsendet vid de
nödvändiga prioriteringar  som  måste
göras avsattes lämpliga resurser för
utbildning   och   utredning   av
miljöbrottslighet. Utskottet avstyrkte i
sitt av riksdagen godkända betänkande
bifall till motionen.
Även  i  samband med att utskottet
behandlade  regeringens skrivelse  om
åtgärder   mot   den   ekonomiska
brottsligheten  (skr.   1994/95:217)
avstyrktes en motion som rörde frågan om
miljöbrottslighet.   I   skrivelsen
redovisade regeringen sin strategi som
innebar  att myndigheterna väsentligt
skulle fördjupa sitt samarbete för att
effektivisera kontroll, utredning och
lagföring för att i ökad utsträckning
kunna förebygga ekonomisk brottslighet.
Samverkan  skulle, enligt skrivelsen,
omfatta såväl statliga som kommunala
myndigheter.
I motionen  yrkades att de aviserade
samordningsåtgärderna också borde gälla
miljöbrottsligheten.
Utskottet  (1994/95:JuU25  s.  24)
konstaterade att det inte förelåg någon
oenighet  i frågan. Miljöbrottslighet
kunde, ansåg regeringen i sin skrivelse,
också  räknas  till  den  ekonomiska
brottsligheten och det krävdes också
samordning när det gäller åtgärder mot
ekobrottslighet i form av miljöbrott.
Utskottet ansåg att motionen fick anses
tillgodosedd   genom   regeringens
uttalande.
I samma ärende avstyrkte utskottet en
motion   vari  efterlystes  bättre
utbildning för rättsväsendet när det
gäller miljöbrottslighet.
Utskottet konstaterade att bekämpningen
av miljöbrottslighet ställer särskilda
kompetenskrav men avstyrkte bifall till
motionen mot bakgrund av att regeringen
aviserat  ett uppdrag till  samtliga
myndigheter att planera och genomföra
kompetensutveckling   bl.a.   inom
åklagarväsendet i fråga om ekonomisk
brottslighet.
I ett frågesvar i riksdagens kammare
den  21  november  1995  (riksdagens
snabbprotokoll 1995/96:26) om miljöbrott
anförde justitieministern bl.a. att en
höjning   av  kompetensen  rörande
miljöbrott initierats och att särskilda
utbildningsinsatser för såväl poliser
som åklagare vidtagits sedan i vart fall
mitten av 80-talet. Hon anförde vidare
att det sedan våren 1995 ges en åtta
veckors miljöutbildning för särskilda
utredare  av miljöbrott. Utbildningen
omfattar,  förutom lagstiftningen  på
området, även ekologi och miljövård samt
samverkan   mellan   polis   och
tillsynsmyndigheter.
Inom  utredningsväsendet  pågår  för
närvarande överväganden när det gäller
sanktionssystemet  på  miljöområdet.
Miljöbalksutredningen  skall  enligt
tilläggsdirektiv (1994:134) utreda hur
ett nytt sanktionssystem kan se ut.
Utredningen skall enligt sina direktiv
lämna ett slutbetänkande sommaren 1996.
Vidare  har  en  särskild  utredare
tillkallats för att utreda frågor om
sanktioner vid brott i näringsverksamhet
med syfte att effektivisera bekämpningen
av den ekonomiska brottsligheten (dir.
1995:95).  I  uppdraget  ingår  att
kartlägga och utvärdera hur reglerna om
företagsbot tillämpas. Utredaren skall
mot  bakgrund  av denna  utvärdering
utarbeta  förslag till ett effektivt
sanktionssystem såvitt avser brott inom
näringsverksamhet. Vid  detta  arbete
skall utredaren överväga om ett system
med företagsbot bör ersättas med ett
ansvarssystem med straff som riktar sig
mot juridiska personer i likhet med vad
som finns i vissa andra länder.
Utskottet har vidare från Riksåklagaren
erfarit att en fördjupad utbildning för
åklagare  när det gäller brott  mot
miljölagstiftningen  skall  genomföras
årligen med början i höst. Utbildningens
syfte är att ge en första grundläggande
beskrivning   av  den   viktigaste
miljölagstiftningen  samt  hur  en
förundersökning bedrivs.
Överväganden
Utskottet  kan konstatera att  flera
utbildningsinsatser redan initieras för
rättsväsendets  företrädare  när  det
gäller  miljöbrottslighet.  Utskottet
utgår, liksom tidigare, från att det
inom åklagarväsendet avsätts lämpliga
resurser för utbildning och utredning av
miljöbrottslighet vid de prioriteringar
som  måste  göras. När  det  gäller
motionsönskemålet om prioritering  av
bekämpning  av miljöbrottslighet  kan
utskottet konstatera att denna fråga bör
behandlas i samband med beredningen av
årets budgetproposition.
Utskottet kan vidare konstatera att
miljöbrottsfrågorna  är  föremål  för
överväganden  inom  ramen  för  det
miljöbalksarbete som pågår. Ur detta
arbete kan det givetvis komma fram en
del  förslag som effektiviserar  det
rättsliga förfarandet.
Utskottet anser det inte nödvändigt med
ett riksdagsuttalande i anledning av nu
berört motionsyrkande.
Stockholm den 14 maj 1996
På justitieutskottets vägnar
Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik
(m),  Birthe  Sörestedt  (s),  Göran
Magnusson (s), Sigrid Bolkéus (s), Göthe
Knutson  (m),  Märta Johansson  (s),
Ingbritt  Irhammar  (c),  Margareta
Sandgren (s), Anders G Högmark (m), Siw
Persson (fp), Ann-Marie Fagerström (s),
Alice Åström (v), Pär Nuder (s), Kia
Andreasson (mp), Rolf Åbjörnsson (kds),
Helena Frisk (s) och Jeppe Johnsson (m).

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionen 2
Utskottet 2
Hemställan 34
Reservation 36
Särskilt yttrande 37
Propositionens lagtext 39
Justitieutskottets yttrande 57