Utbildningsutskottets betänkande
1995/96:UBU09

Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan


Innehåll

1995/96
UbU9

Sammanfattning

Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att kommunerna under en femårig
försöksperiod skall få överlåta vissa
ansvars- och beslutsfunktioner, som i
dag ligger på styrelsen för utbildningen
eller rektorn för en skola, till en
lokal  styrelse vari  föräldrar  har
majoritet. De lokala styrelserna skall i
formellt  hänseende  utgöra  sådana
självförvaltningsorgan som regleras i
kommunallagen. Försöksverksamheten, som
avses börja den 1 juli 1996, skall
omfatta   grundskolan   och   den
obligatoriska särskolan.
Samtliga  motioner som  väckts  med
anledning   av   regeringsförslaget
avstyrks. I ett antal reservationer från
m, c, fp, v och kds föreslås uttalanden
av  riksdagen beträffande bl.a.  den
lokala   styrelsens   ansvar   och
befogenheter, val av lokal styrelse och
styrelsens        sammansättning,
försöksverksamhetens  omfattning  samt
utvärdering av denna. Sammanlagt har 16
reservationer fogats till betänkandet.

Propositionen

Regeringen har i proposition 1995/96:157
Lokala styrelser med föräldramajoritet
inom skolan föreslagit att riksdagen
godkänner den huvudsakliga inriktningen
av  en  försöksverksamhet med lokala
styrelser inom grundskolan  och  den
obligatoriska särskolan i enlighet med
vad regeringen förordar (avsnitt 6).

Motionerna

1995/96:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. (m)
vari yrkas
1.  att riksdagen beslutar godkänna
riktlinjerna för försöksverksamhet med
lokala styrelser i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om de nya styrelsernas ansvar
och befogenheter,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   lokala   styrelsers
möjligheter,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om val till styrelse och övrig
representation i lokal styrelse,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kommunernas skyldighet att
tillfråga skolor med lokala styrelser om
deras intresse av att ombilda skolan
till friskola,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om pedagogiskt ansvar,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om anställning av personal vid
skolor inom försöksverksamheten,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utvärdering.
1995/96:Ub22 av Carina Moberg och Jörgen
Persson (s) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i  motionen  anförts  om  fördjupat
elevinflytande.

1995/96:Ub23 av Inger Davidson m.fl.
(kds) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om sammansättning av
den lokala styrelsen.

1995/96:Ub24 av Britt-Marie Danestig-
Olofsson m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att försöksverksamheten med
lokala styrelser skall omfatta  hela
skolor,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om införandet av en regel i
grundskoleförordningen som  garanterar
eleverna  rätten att från  och  med
högstadiet deltaga som ledamöter i den
lokala styrelsen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om införandet av en regel i
grundskoleförordningen som stadgar att
invandrarföräldrar   skall    vara
representerade i lokala styrelser  i
proportion till antalet invandrarelever
i skolan,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om könsfördelningen i den lokala
styrelsen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om särskild stimulans för att
säkerställa att skolor i resurssvaga
områden deltar i försöksverksamheten,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en precisering av de olika
parternas ansvarsområden.
1995/96:Ub25 av Margitta Edgren m.fl.
(fp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts om förslaget  till
lokala styrelser med föräldramajoritet i
skolan.

1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl.
(c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om skolstyrelser,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en försöksperiod.

Utskottet

Inledning

Frågan om ett ökat föräldrainflytande
inom skolan har behandlats i riksdagen
vid ett flertal tillfällen under de
senaste åren. I samband med beslutet om
en  ny  läroplan för det offentliga
skolväsendet (prop. 1992/93:220, bet.
1993/94:UbU1, rskr.1993/94:82) begärde
riksdagen  genom ett tillkännagivande
till regeringen en ordentlig belysning
av frågan om att stärka elevers och
föräldrars inflytande i skolan. Härvid
borde  göras  en  kartläggning  av
existerande  samverkansformer  -  där
föräldrar  och  elever  har  ett
institutionaliserat inflytande över den
enskilda  skolan - och de juridiska
begränsningar för dessa som finns i
dagens lagstiftning. Regeringen borde
därefter återkomma till riksdagen med
förslag i frågan.
Genom riksdagens beslut våren 1994 om
lokal demokrati (prop. 1993/94:188, bet.
KU40, rskr. 379) infördes den 1 juli
1994  bestämmelser  i  kommunallagen
(1991:900) som gör det möjligt  att
inrätta  s.k.  självförvaltningsorgan
under kommunal nämnd för att helt eller
delvis sköta driften av en viss kommunal
anläggning eller institution. Dock kan
uppgifter, som enligt särskilda regler
skall  skötas i viss ordning,  inte
överlämnas      till      ett
självförvaltningsorgan.  Inom  t.ex.
skolans  område  är många  uppgifter
författningsreglerade och uttryckligen
förbehållna styrelsen för utbildningen
eller  rektor.  Riksdagens  beslut
innefattade därför ett tillägg till 2
kap.  1  §  andra stycket skollagen
(1985:1100)  att  föreskrifter  om
självförvaltningsorgan i kommunallagen
inte  skall  tillämpas i  fråga  om
uppgifter för vilka ansvaret  enligt
skollagen  eller  andra  bestämmelser
ankommer på nämnden eller någon annan.
Samtidigt erinrades om att riksdagen
hade  begärt att regeringen  närmare
skulle  överväga  förändringar   i
skollagstiftningen i syfte  att  öka
elevers och föräldrars inflytande  i
skolan.
I  propositionen  föreslås  nu  att
kommunerna   under   en   femårig
försöksperiod får överlåta vissa ansvars-
och beslutsfunktioner, som i dag ligger
på den politiskt tillsatta styrelsen för
utbildningen eller på rektorn för en
skola,  till en lokal styrelse  med
föräldramajoritet utan hinder av vad som
stadgas i 2 kap. 1 § andra stycket
skollagen. De lokala styrelserna skall i
formellt  hänseende  utgöra  sådana
självförvaltningsorgan som regleras i
kommunallagen.
Regeringen stöder sig därvid på ett
generellt bemyndigande i 15 kap. 4 §
skollagen att försöksverksamhet inom det
offentliga  skolväsendet som  innebär
undantag från skollagens organisatoriska
bestämmelser  får  anordnas  enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen.
Försöksverksamheten  skall   enligt
förslaget omfatta grundskolan och den
obligatoriska särskolan. Den skall äga
rum under perioden från den 1 juli 1996
t.o.m. den 30 juni 2001.
Till grund för propositionen ligger den
s.k.   Skolkommitténs  delbetänkande
Föräldrar i självförvaltande skolor (SOU
1995:103).
Förslaget att införa möjlighet  till
lokala styrelser med föräldramajoritet
inom skolan har bemötts positivt i de
motioner som väckts med anledning av
propositionen.  De  yrkanden   som
framställts   i   motionerna   rör
huvudsakligen frågor  om  de  lokala
styrelsernas  ansvar och befogenheter
samt styrelsernas sammansättning.

Lokala styrelser med föräldramajoritet
inom skolan - ansvar och befogenheter

Regeringen anför i propositionen att den
lokala styrelsen skall kunna behandla
frågor som är viktiga för skolan. Den
kommunala nämnden eller styrelsen för
utbildningen får dock inte avhända sig
det   övergripande  ansvaret   för
verksamheten. Uppgifter  som  innebär
myndighetsutövning eller som på annat
sätt berör enskilds rätt får inte heller
läggas på en lokal styrelse. En lokal
styrelse skall kunna besluta i frågor
som   enligt  grundskoleförordningen
(1994:1194)          respektive
särskoleförordningen  (1995:206)  och
läroplanen ankommer på rektor och på
styrelsen  för  utbildningen.  I  en
särskild förordning avser regeringen att
reglera vilka av dessa uppgifter som kan
läggas på en lokal styrelse och ge de
ytterligare föreskrifter som behövs för
verksamheten. Därutöver skall nämnden
fastställa en arbetsordning för  den
lokala  styrelsen. Av arbetsordningen
skall tydligt framgå vilka uppgifter och
befogenheter som den lokala styrelsen
har. Kommunens beslut om att delta i
försöksverksamheten skall anmälas till
Skolverket.

I flera motioner påtalas behovet av att
det tydligt anges vilka befogenheter och
vilket ansvar som den lokala styrelsen
får överta från nämnden och rektor.
Sålunda   understryks  i   motion
1995/96:Ub21 (m) yrkandena 1 och  2
nödvändigheten av att regeringen i en
särskild  förordning redovisar  vilka
uppgifter  enligt  läroplanen  och
grundskoleförordningen       resp.
särskoleförordningen som får överlåtas
till en lokal styrelse. Motionärerna
anser att föräldrarnas möjligheter och
befogenheter måste stärkas jämfört med
vad som redovisas i propositionen. I
annat fall riskerar de nya styrelserna
att enbart bli en ny form av kommunalt
organ.
I motion 1995/96:Ub26 (c) yrkande 1
betonas att den lokala styrelsen skall
kunna  behandla alla frågor som  är
viktiga  för skolan, både inom  det
statliga   och   det   kommunala
ansvarsområdet. Det kan  t.ex.  vara
skolans   budget,  principer   för
verksamhet, läromedel, ordningsregler,
utformning av skolans fysiska miljö,
åtgärder mot mobbning, fördelning av
timmar och skoldagens längd. Den berörda
skolan och nämnden bör komma överens om
vilka villkor som skall gälla för den
lokala styrelsen och vilka beslut som
skall   överlåtas   till   den.
Överenskommelsen  bör  preciseras  i
arbetsordning.
Det är enligt motion 1995/96:Ub25 (fp)
i denna del inte klart belyst vilka
ökade befogenheter föräldrastyrelserna i
praktiken kommer att få, jämfört med de
som  de  i  dag  existerande  s.k.
brukarråden har. Vidare framhålls  i
motionen att föräldrastyrelsen inte bör
få möjlighet att inskränka elevens fria
val. Problemområden bör analyseras och
få en klar lösning i förordning.
Också i motion 1995/96:Ub24 (v) yrkande
6 efterfrågas en precisering av de olika
parternas ansvarsområden. Motionärerna
framhåller att detta är oerhört viktigt
för  att skapa trygghet och undvika
onödiga konflikter. Detta inte minst med
tanke på vad som står i läroplanen för
grundskolan.
Utskottet  finner det  viktigt  att
regeringen  i  förordning  preciserar
nämndens,  rektors  och  den  lokala
styrelsens ansvar och befogenheter. Det
är emellertid också angeläget att i en
försöksverksamhet ge möjligheter till
lokala     utformningar     av
föräldrainflytandet och inte genom en
alltför  detaljerad central reglering
hämma  kreativitet  och  mångfald.
Föräldrainflytandet   bör    under
försöksperioden tillåtas variera mellan
olika skolor. Grundtanken med att införa
styrelser med föräldramajoritet är, som
utskottet  ser  det, att  kanalisera
intresset från föräldrarnas sida att
inifrån  påverka sina  barns  skola.
Därför, anser utskottet, bör det vara i
den lokalt fastställda arbetsordningen
som ansvar och befogenheter utförligt
skrivs in. Utskottet förutsätter att
arbetsordningen utarbetas i samverkan
med den enskilda skolan. I sammanhanget
bör  det  påpekas  att  de  lokala
styrelserna  är skyldiga  att  följa
skollag, läroplan och andra föreskrifter
som gäller för skolan och att till dem
inte får överlåtas uppgifter som innebär
myndighetsutövning eller som på annat
sätt berör enskilds rätt.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna 1995/96:Ub21 yrkandena 1 och
2, 1995/96:Ub24 yrkande 6, 1995/96:Ub25
i denna del och 1995/96:Ub26 yrkande 1.
Riksdagen bör godkänna vad regeringen i
denna del förordat.
Enligt motion 1995/96:Ub21 (m) yrkande 6
är det viktigt att slå fast att det
pedagogiska    ansvaret    åvilar
professionen. Rektor vid skolan har en
särställning som arbetsledare, något som
även i fortsättningen måste gälla.
Utskottet hänvisar till att det  i
propositionen klart uttalas att en lokal
styrelse inte får tilldelas uppgifter
som leder till att rektor inte kan utöva
sin  ledningsfunktion. Rektor  kommer
alltså fortfarande att vara ledare för
den pedagogiska verksamheten i det fall
styrelse med föräldramajoritet inrättas.
En föräldrastyrelse får inte heller från
lärarna  överta  det  professionella
ansvaret för hur undervisningen skall
bedrivas. Utskottet delar regeringens
inställning i dessa frågor. Då utskottet
inte kan finna annat än att motionärerna
har  samma  uppfattning  och  att
motionsyrkandet därmed är tillgodosett,
avstyrks detsamma.
Den lokala styrelsen måste enligt motion
1995/96:Ub21 (m) yrkande 7 få möjlighet
att även svara för anställningar av
personal   vid   skolor    inom
försöksverksamheten. De som nyrekryteras
bör inte automatiskt anslutas till de
kommunala turordningsreglerna. Särregler
är här nödvändiga, hävdar motionärerna.
Utskottet  gör den bedömningen  att
frågor som avser anställning av viss
person  på viss tjänst utgör sådana
individärenden som den lokala styrelsen
inte skall besluta om. Styrelsen bör
däremot kunna utarbeta kriterier och
riktlinjer  för  personalrekrytering.
Bemyndigandet i skollagen (15 kap. 4 §)
avser regeringens rätt att föreskriva
undantag från skollagens organisatoriska
bestämmelser. I lagen  (1982:80)  om
anställningsskydd stadgas att avvikelser
från t.ex. turordningsreglerna får göras
om andra bestämmelser meddelats i lag
eller i förordning med stöd av lag.
Utskottet anser det inte befogat att
riksdagen  för en i tiden begränsad
försöksverksamhet  i  särskild  lag
föreskriver    undantag     från
turordningsreglerna. Motionsyrkandet bör
därför avslås av riksdagen.
Val av lokal styrelse och styrelsens
sammansättning

Beträffande val av lokal styrelse med
föräldramajoritet hänvisar  regeringen
till att reglerna i kommunallagen för
självförvaltningsorgan också i  detta
avseende bör gälla. Det innebär att den
kommunala nämnden skall välja ledamöter
och  ersättare i lokal styrelse  på
förslag av de grupper som skall ingå.
Förutom en majoritet av föräldrar bör i
den lokala styrelsen ingå rektor som
självskriven ledamot och företrädare för
personalen, anför regeringen.
Frågor   om  valet  och  själva
valförfarandet tas upp i två motioner. I
motion 1995/96:Ub21 (m) yrkande 4 i
denna del förutsätter motionärerna att
det är föräldrarna vid den skola eller
del av skola som avses bli ställd under
självförvaltningsorgan som också i val
skall utse styrelse. Rätt att nominera
företrädare  till  styrelsen   bör
föräldrar, personal och elever ha.
I motion 1995/96:Ub25 (fp) i denna del
anförs  att  det  är  ett  minimalt
demokratiskt krav att valförfarandet är
klart reglerat och att det gjorts känt
för alla föräldrar på ett godtagbart
sätt.  Motionärerna  pekar  på  att
föräldrar kan ha olika förutsättningar
för att delta i lokala styrelser och
vill   i  sammanhanget  ha   ett
riksdagsuttalande  om  rätt   till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Utskottet vill först beträffande rätten
till ekonomisk ersättning hänvisa till
bestämmelsen i 7 kap. 21 § kommunallagen
(jfr 4 kap. 12 § f.). Där stadgas om
självförvaltningsorgan att de ledamöter
och ersättare som företräder nyttjarna
har rätt till den ledighet från sina
anställningar som behövs för uppdraget
och  de  ekonomiska  förmåner  som
fullmäktige   bestämt   för   de
förtroendevalda i kommunen. Bland annat
innebär  detta  rätt  till  skälig
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Utskottet ställer sig bakom regeringens
förslag    att   reglerna    om
självförvaltningsorgan i kommunallagen
skall tillämpas på lokala styrelser med
föräldramajoritet i  fråga  om  val,
nämligen att den kommunala nämnden skall
välja ledamöter och ersättare på förslag
av de grupper som skall ingå. Någon
ytterligare reglering av valförfarandet
bör enligt utskottets mening inte göras
centralt.
Med det anförda avstyrker utskottet
motionerna 1995/96:Ub21 yrkande 4  i
denna del och 1995/96:Ub25 i denna del.
När det gäller sammansättningen av den
lokala  styrelsen föreslås i  motion
1995/96:Ub23 (kds) att möjlighet bör
öppnas under försöksperioden att välja
in  företrädare  för  näringslivet,
kultursektorn,  socialtjänsten  eller
polisen i styrelsen. Dessa kan därmed på
ett naturligt sätt samverka med skolan
och  få del av och påverka skolans
vardag. Även i motion 1995/96:Ub21 (m)
yrkande 4 förordas att i styrelsen bör
kunna ingå representant från det lokala
näringslivet  i  syfte  att  bredda
styrelsen och öka skolans kontakter med
samhället i övrigt.
Enligt motion 1995/96:Ub24 (v) yrkande
3 bör i grundskoleförordningen införas
en regel om att invandrarföräldrar skall
vara  representerade  i  den  lokala
styrelsen i proportion till  antalet
invandrarelever i skolan. Det föreligger
annars  en  risk  för  att  denna
föräldragrupp kommer att  utestängas,
anför motionärerna.
Utskottet anser att det är viktigt att
skolan  är  öppen mot det omgivande
samhället och att skolan, som läroplanen
föreskriver, samverkar med arbetslivet
och närsamhället i övrigt. Detta utgör
dock inte något skäl till att cen-tralt
ytterligare   reglera   styrelsens
sammansättning. Utskottet vill betona
att syftet med försöksverksamheten är
att denna skall få bedrivas i så fria
former som möjligt och ge fritt spelrum
åt  olika lokala lösningar. Det bör
därför överlämnas till den kommunala
nämnden att i arbetsordning för den
lokala  styrelsen avgöra i vad  mån
representanter från det omkringliggande
samhället skall ta plats i styrelsen.
Riksdagen   bör  avslå  motionerna
1995/96:Ub21 yrkande 4 i denna del och
1995/96:Ub23.
Utskottet är inte berett att föreslå
att  det i förordning regleras  hur
grupper  av  föräldrar  skall  vara
representerade i lokal styrelse  för
skolan.  Som  regeringen  anfört  i
propositionen  är  det  emellertid
angeläget att styrelsen kan spegla de
sociala och kulturella erfarenheter som
finns  i  hela föräldragruppen  inom
skolan. Utskottet avstyrker därmed även
motion 1995/96:Ub24 yrkande 3.
Det är enligt motion 1995/96:Ub24 (v)
yrkande 4 viktigt att könsfördelningen i
den  lokala  styrelsen  blir  jämn.
Motionärerna pekar på att grundskolan
och  särskolan  som  arbetsplats  är
dominerad av kvinnor. Samtidigt ökar
antalet barn som i och med föräldrarnas
separation har bristfällig eller ingen
kontakt med sina fäder. Särskilt för
många pojkar saknas i dag goda manliga
förebilder.
Utskottet   har  förståelse   för
motionärernas  synpunkter  om  att
föräldrarepresentationen bör vara lika
fördelad mellan män och kvinnor. Av skäl
som nyss nämnts är utskottet emellertid
inte  berett att föreslå ytterligare
reglering av styrelsens sammansättning.
Utskottet förutsätter att strävandena på
många samhällsområden efter en  jämn
könsfördelning får genomslag också vid
nomineringen till lokal styrelse för
skolan. Med hänvisning härtill avstyrks
motion  1995/96:Ub24  yrkande  4  av
utskottet.
I propositionen anför regeringen att det
är viktigt att en lokal styrelse inte
inskränker den frihet som eleverna fått
genom den nya läroplanen. Representanter
för eleverna skall därför få medverka i
styrelsearbetet genom närvarorätt och
yttranderätt. Till frågan om det är
möjligt för en omyndig elev att vara
fullvärdig ledamot i en lokal styrelse
avser regeringen att återkomma.
Eleverna bör enligt motion 1995/96:Ub24
(v) yrkande 2 garanteras rätten att från
och med högstadiet delta som ledamöter i
den lokala styrelsen. En regel om detta
bör införas i grundskoleförordningen.
Enligt motion 1995/96:Ub22 (s)  bör
riksdagen göra ett uttalande om att de
lokala styrelserna skall vara skyldiga
att efterhöra elevernas åsikter innan
beslut fattas.
Utskottet har samma uppfattning som
motionärerna  att  grunden  för  en
demokratisk fostran är elevernas rätt
och  möjligheter att utöva  verkligt
inflytande över sin utbildning och sin
vardag. Skolan skall erbjuda en miljö
som uppmanar till personliga initiativ
och ömsesidig respekt.
Utskottet utgår från att den lokala
styrelsen med föräldramajoritet skall
respektera elevernas rätt att närvara
och yttra sig i styrelsens olika ärenden
före beslut. Styrelsen har dessutom att
ta hänsyn till vad som regleras  i
läroplan och skollag om elevers rätt
till  medinflytande. I övrigt  delar
utskottet regeringens uppfattning att
ställningstagande om ledamotskap  för
omyndiga   elever  bör   avvaktas.
Motionsyrkandena bör således avslås av
riksdagen.
Försöksverksamhetens omfattning

Regeringen föreslår som tidigare nämnts
att  försöksverksamheten  med  lokala
styrelser, vari föräldrar har majoritet,
skall pågå under fem år från den 1 juli
1996.
Enligt motion 1995/96:Ub26 (c) yrkande
2 bör försöksperioden inte vara längre
än tre år, nämligen från den 1 juli 1996
till den 1 juli 1999. Därefter bör en
kontrollstation finnas i  syfte  att
utröna om permanenta förändringar  kan
beslutas.
Utskottet  delar den bedömning  som
regeringen gjort om en försöksperiod på
fem år. Enligt utskottets mening behövs
denna tid för att ge verksamheten med
föräldrastyrelser   möjlighet   att
utvecklas.  Detta hindrar  inte  att
utvärderingar  av  försöksverksamheten
kontinuerligt bör göras för att samla
erfarenheter som kan nyttjas i  det
fortsatta  arbetet. Med det  anförda
avstyrker utskottet motionsyrkandet.
Försöksverksamheten bör omfatta  hela
skolor, anförs det i motion 1995/96:Ub24
(v)  yrkande 1. Motionärerna är  av
praktiska  och  organisatoriska  skäl
skeptiska till att försöksverksamheten,
som regeringen föreslagit, skall kunna
gälla endast några klasser, årskurser
eller arbetsenheter.
Utskottet anser att det kan förekomma
situationer då en försöksverksamhet i
mindre skala, t.ex. för vissa klasser, i
ett första skede kan vara lättare att
hantera, samtidigt som den  kan  ge
intressanta  erfarenheter.  Utskottet
ställer  sig  därför  positivt  till
regeringens förslag i denna del och
föreslår att riksdagen med avslag på
motionsyrkandet godkänner vad regeringen
förordat.
Det är enligt motion 1995/96:Ub24 (v)
yrkande  5 nödvändigt att skolor  i
resurssvaga områden stimuleras att delta
i försöksverksamheten, om utvärderingen
av  denna skall kunna belysa vilken
inverkan föräldrastyrelser kan ha på
elevinflytande,   likvärdighet   och
pedagogisk/metodisk utveckling.
Utskottet vill peka på att det kan visa
sig svårt att avgränsa vilka områden som
i  egenskap  av  resurssvaga  skall
stimuleras. Utskottet vill framhålla att
de  bästa förutsättningarna  för  en
försöksverksamhet med lokala styrelser
vari  föräldrar har majoritet skapas
genom att den sker på frivillig väg
utifrån lokala önskemål. Med hänvisning
härtill avstyrks motionsyrkandet.
Utvärdering

I motion 1995/96:Ub21 (m) yrkande 8
föreslås att Skolverket tillsammans med
berörda  kommuner  och  de  lokala
styrelserna skall åläggas att utvärdera
försöksverksamheten med lokala styrelser
för skolan. Resultaten av utvärderingen
bör regeringen redovisa för riksdagen.
Utskottet tar fasta på vad regeringen
anfört i propositionen, att anmälan till
Skolverket om kommunens beslut att delta
i försöksverksamheten skall kunna utgöra
en  grund  för  en  planering  av
utvärderingen. Därvid hänvisas till att
vid anmälan bör ha fogats bl.a. en
beskrivning   av   motiven   för
försöksverksamheten och hur man lokalt
tänker  utvärdera försöket. Utskottet
utgår  från  att  försöksverksamheten
utvärderas både lokalt av de berörda
kommunerna och nationellt av Skolverket.
Likaledes utgår utskottet  från  att
regeringen kommer att återkomma till
riksdagen efter försöksperiodens slut
med en redovisning av hur verksamheten
utfallit. Motionsyrkandet bör  därmed
avslås av riksdagen.
Övriga frågor

Ett  tillkännagivande från  riksdagen
begärs i motion 1995/96:Ub21 (m) om att
regler  skall  införas  som  ger
självförvaltningsorgan rätt att ombilda
sin skola till en fristående skola utan
att kommunen skall ha möjlighet att
motsätta sig ett sådant förslag (yrkande
3). Likaså bör regleras en skyldighet
för  kommunen att årligen  tillfråga
skolor med lokala styrelser om deras
intresse av att ombilda skolan till en
fristående skola (yrkande 5).
Utskottet finner inte skäl att föreslå
riksdagen att göra ett sådant uttalande
som efterfrågas av motionärerna, varför
yrkandena avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  de  lokala
styrelsernas    ansvar    och
befogenheter
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Ub21 yrkandena 1
och  2,  1995/96:Ub24 yrkande  6,
1995/96:Ub25  i  denna  del  och
1995/96:Ub26 yrkande  1  godkänner
regeringens förslag,
res. 1 (m)
res. 2 (fp)
res. 3 (v)
2.  beträffande  pedagogiskt
ansvar
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Ub21 yrkande  6  godkänner
regeringens förslag,
res. 4 (m)
3. beträffande anställning av
skolpersonal
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Ub21 yrkande 7,
res. 5 (m)
4.  beträffande val av lokal
styrelse, m.m.
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Ub21 yrkande 4 i
denna del och 1995/96:Ub25 i denna
del godkänner regeringens förslag,
res. 6 (m)
res. 7 (fp)


5.  beträffande  den  lokala
styrelsens sammansättning
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:Ub21 yrkande 4 i
denna  del,  1995/96:Ub23   och
1995/96:Ub24 yrkande  3  godkänner
regeringens förslag,
res. 8 (m)
res. 9 ( v)
res. 10 (kds)
6.    beträffande    jämn
könsfördelning i lokal styrelse
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Ub24 yrkande 4,
7.     beträffande
elevrepresentation   i   lokal
styrelse
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna   1995/96:Ub22   och
1995/96:Ub24 yrkande  2  godkänner
regeringens förslag,
res. 11 (v)
8. beträffande försöksperiodens
längd
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Ub26 yrkande  2  godkänner
regeringens förslag,
res. 12 (c)
9. beträffande försöksverksamhet
omfattande hela skolor
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:Ub24 yrkande  1  godkänner
regeringens förslag,
res. 13 (v)
10.  beträffande  skolor  i
resurssvaga områden
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Ub24 yrkande 5,
res. 14 (v)
11. beträffande utvärdering av
försöksverksamheten  med   lokala
styrelser
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Ub21 yrkande 8,
res. 15 (m)
12. beträffande ombildning av
skola  under lokal styrelse  till
fristående skola
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Ub21 yrkandena 3 och 5.
res. 16 (m)

Stockholm den 2 maj 1996

På utbildningsutskottets vägnar
Jan Björkman


I beslutet har deltagit: Jan Björkman
(s), Bengt Silfverstrand (s), Beatrice
Ask (m), Eva Johansson (s), Ingegerd
Wärnersson (s), Rune Rydén (m), Agneta
Lundberg (s), Andreas Carlgren (c),
Torgny Danielsson (s), Tomas Eneroth
(s), Britt-Marie Danestig-Olofsson (v),
Majléne Westerlund Panke (s), Hans
Hjortzberg-Nordlund (m), Gunnar Goude
(mp), Inger Davidson (kds), Tomas
Högström (m) och Ola Ström (fp).

Reservationer

1. De lokala styrelsernas ansvar och
befogenheter (mom. 1)

Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund  (m)  och  Tomas
Högström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med Utskottet finner
det och slutar med denna del förordat 
bort ha följande lydelse:
Utskottet delar den uppfattning som
framförts  i  motion  1995/96:Ub21
yrkandena  1 och 2 att  de  lokala
styrelserna med föräldramajoritet måste
få vidgade befogenheter jämfört med vad
som anges i regeringens förslag. Enligt
regeringen  skall de nya styrelserna
formellt ha ställningen som ett särskilt
kommunalt organ under den nämnd som
utgör styrelse för utbildningen. De blir
därmed   kommunalpolitiskt   styrda.
Utskottet anser att det är nödvändigt,
för  att  garantera  och  utveckla
föräldrainflytandet  i  skolan,  att
regeringen i en särskild förordning noga
redovisar  vilka  uppgifter  enligt
läroplanen  och grundskoleförordningen
respektive  särskoleförordningen  som
föräldrastyrelserna får överta. Bland
annat bör ingå rätt att besluta om
skolans profilering.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med bifall till nämnda motionsyrkanden
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   de   lokala
styrelsernas ansvar och befogenheter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub21 yrkandena 1 och 2 samt
med anledning av regeringens förslag
och motionerna 1995/96:Ub24 yrkande
6,  1995/96:Ub25 i denna del och
1995/96:Ub26 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
2. De lokala styrelsernas ansvar och
befogenheter (mom. 1)

Ola Ström (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med Utskottet finner
det och slutar med denna del förordat 
bort ha följande lydelse:
Utskottet anser, i likhet med vad som
påpekats i motion 1995/96:Ub25, att det
inte är klarlagt i propositionen vilka
ökade befogenheter som de föreslagna
lokala styrelserna med föräldramajoritet
i praktiken kommer att få i jämförelse
med    de   möjligheter    till
föräldrainflytande som redan i dag finns
i s.k. brukarråd. Flera problemområden
måste närmare analyseras och få en klar
lösning  i  regeringens  aviserade
förordning.   Bland   annat   bör
föräldrastyrelsen inte tillåtas bestämma
över vilka fria val som är de för
eleverna lämpligaste.
Utskottet föreslår att riksdagen med
bifall till motionen i denna del som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   de   lokala
styrelsernas ansvar och befogenheter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub25 i denna del samt med
anledning av regeringens förslag och
motionerna 1995/96:Ub21 yrkandena 1
och 2, 1995/96:Ub24 yrkande 6 och
1995/96:Ub26 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
3. De lokala styrelsernas ansvar och
befogenheter (mom. 1)

Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med Utskottet finner
det och slutar med denna del förordat 
bort ha följande lydelse:
Utskottet instämmer med vad som anförs
i motion 1995/96:Ub24 yrkande 6, att
roll-  och ansvarsfördelningen mellan
rektor  och  en lokal styrelse  med
föräldramajoritet inte är tydliggjord i
propositionen.  Inte heller  lärarnas
ansvar i relation till styrelsen är
definierat. Utskottet vill betona att
det  är  viktigt att  regeringen  i
förordning preciserar de olika parternas
ansvarsområden. Särskilt  bör  därvid
beaktas vad som gäller enligt den nya
läroplanen   för  det   offentliga
skolväsendet. Detta bör riksdagen med
bifall till motionsyrkandet som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1.   beträffande   de   lokala
styrelsernas ansvar och befogenheter
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub24 yrkande 6  samt  med
anledning av regeringens förslag och
motionerna 1995/96:Ub21 yrkandena 1
och 2, 1995/96:Ub25 i denna del och
1995/96:Ub26 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
4. Pedagogiskt ansvar (mom. 2)

Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund  (m)  och  Tomas
Högström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på s. 5 börjar med  Utskottet
hänvisar  och slutar med  avstyrks
detsamma bort ha följande lydelse:
Enligt  utskottets mening  bör  det
understrykas att rektor är ledare för
den pedagogiska verksamheten i skolan
och även fortsatt skall så vara. En
föräldrastyrelse får inte heller från
lärarna  överta  det  professionella
ansvaret för hur undervisningen skall
bedrivas. Detta bör slås fast i en
kommande förordning om lokala styrelser
med föräldramajoritet. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen med bifall till
motion 1995/96:Ub21 yrkande 6 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande pedagogiskt ansvar
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub21 yrkande  6  och  med
anledning av regeringens förslag som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
5. Anställning av skolpersonal (mom. 3)

Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund  (m)  och  Tomas
Högström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med Utskottet gör
den  och på s. 6 slutar med  av
riksdagen bort ha följande lydelse:
Utskottet har samma uppfattning som
motionärerna att det är viktigt för att
försöksverksamheten   skall    bli
meningsfull att den lokala styrelsen med
föräldramajoritet även får möjlighet att
svara för anställning av personal vid
sin skola. Särregler bör här gälla,
bl.a. undantag från turordningsreglerna
enligt  lagen  om  anställningsskydd.
Regeringen bör återkomma till riksdagen
med   förslag   till  erforderliga
lagändringar. Detta bör riksdagen med
bifall till motionsyrkandet som  sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.  beträffande  anställning  av
skolpersonal
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub21 yrkande 7 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
6. Val av lokal styrelse, m.m. (mom. 4)

Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund  (m)  och  Tomas
Högström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på s. 6 börjar med  Utskottet
ställer sig  och slutar med  i denna
del bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det bör delegeras
från den politiskt tillsatta nämnden
till föräldrarna vid den skola eller del
av skola som avses bli ställd under
självförvaltningsorgan att i val utse
den  lokala  styrelsen.  Föräldrarnas
möjligheter  till  inflytande  stärks
därmed. Rätt att nominera personer till
de  nya styrelserna bör finnas  för
föräldrar, personal och elever. I övrigt
bör  valförfarandet  inte  regleras
centralt.
Utskottet föreslår att riksdagen med
bifall till motion 1995/96:Ub21 yrkande
4  i denna del samt med avslag på
regeringens  förslag  och   motion
1995/96:Ub25 i denna del som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
här anfört om val av lokal styrelse.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  val  av  lokal
styrelse, m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub21 yrkande 4 i denna del
samt  med  avslag på  regeringens
förslag och motion 1995/96:Ub25 i
denna  del  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
7. Val av lokal styrelse, m.m. (mom. 4)

Ola Ström (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på s. 6 börjar med  Utskottet
ställer sig  och slutar med  i denna
del bort ha följande lydelse:
Utskottet har inget att invända mot
regeringens förslag att den kommunala
nämnden  skall  välja ledamöter  och
ersättare i lokal styrelse. Dock finner
utskottet det nödvändigt att ytterligare
föreskrifter om valförfarandet meddelas
av  regeringen  i syfte  att  finna
demokratiska former för hur föräldrar
skall  nomineras  och  utses  till
styrelsen. Valförfarandet måste dessutom
göras känt för alla föräldrar.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med bifall till motion 1995/96:Ub25 i
denna del, med anledning av regeringens
förslag  och med avslag  på  motion
1995/96:Ub21 yrkande 4 i denna del som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.  beträffande  val  av  lokal
styrelse, m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub25  i  denna  del,  med
anledning av regeringens förslag och
med avslag på motion 1995/96:Ub21
yrkande 4 i denna del som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
8. Den lokala styrelsens sammansättning
(mom. 5)

Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund  (m)  och  Tomas
Högström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 7 börjar med Utskottet anser 
och slutar med 1995/96:Ub23  bort ha
följande lydelse:
Utskottet anser i likhet med vad som
anförs i motion 1995/96:Ub21 yrkande 4
att  det  i en lokal styrelse  med
föräldramajoritet också bör vara möjligt
att välja in representanter från det
lokala näringslivet i syfte att bredda
styrelsen och öka skolans kontakter med
samhället i övrigt. En sådan utökad
representation kan enligt  utskottets
mening bli en stor tillgång för skolan.
Utskottet föreslår att riksdagens med
bifall till motionsyrkandet som  sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört om sammansättningen av
lokal styrelse.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande den lokala styrelsens
sammansättning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub21 yrkande 4 i denna del,
med anledning av regeringens förslag
och  motion 1995/96:Ub23 samt med
avslag på motion 1995/96:Ub24 yrkande
3 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,
9. Den lokala styrelsens sammansättning
(mom. 5)

Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 7 börjar med Utskottet är
inte och slutar med yrkande 3 bort ha
följande lydelse:
Enligt utskottets mening finns det en
uppenbar  risk  för  att   vissa
föräldragrupper,          t.ex.
invandrarföräldrar, får svårt att göra
sina röster hörda och därmed utestängs
från representation i lokal styrelse med
föräldramajoritet.  Utskottet  anser
därför,   med   tillstyrkan   av
motionsyrkandet,  att  riksdagen  hos
regeringen bör begära att en  regel
införs i den aviserade förordningen om
att  invandrarföräldrar  skall  vara
representerade i styrelsen i proportion
till antalet invandrarelever i skolan.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande den lokala styrelsens
sammansättning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub24 yrkande 3, med anledning
av  regeringens förslag samt  med
avslag  på motionerna 1995/96:Ub21
yrkande  4  i  denna  del  och
1995/96:Ub23 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
10. Den lokala styrelsens sammansättning
(mom. 5)

Inger Davidson (kds) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 7 börjar med Utskottet anser 
och slutar med 1995/96:Ub23  bort ha
följande lydelse:
Utskottet delar motionärernas åsikter
om värdet av att skolans kontakter med
samhället i övrigt ökar. Utskottet anser
därför att det bör vara möjligt under
försöksperioden att också  välja  in
representanter  för  det  omgivande
samhället  i en lokal styrelse  med
föräldramajoritet. Företrädare för det
lokala   näringslivet  och   andra
företrädare  för närsamhället,  såsom
kultursektorn,  socialtjänsten  eller
polisen, kan därmed på ett naturligt
sätt samverka med skolan och bidra till
att  skolan  blir  en  mer  öppen
institution. Detta bör riksdagen med
bifall till motion 1995/96:Ub23 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande den lokala styrelsens
sammansättning
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub23,  med  anledning  av
regeringens  förslag  och  motion
1995/96:Ub21 yrkande 4 i denna del
samt  med  avslag  på  motion
1995/96:Ub24 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
11. Elevrepresentation i lokal styrelse
(mom. 7)

Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 7 börjar med Utskottet har
samma  och på s. 8 slutar med  av
riksdagen bort ha följande lydelse:
Utskottet har samma uppfattning som
motionärerna  att  grunden  för  en
demokratisk fostran är elevernas rätt
och  möjligheter att utöva  verkligt
inflytande över sin utbildning och sin
vardag. Skolan skall erbjuda en miljö
som uppmanar till personliga initiativ
och  ömsesidig respekt. Eleverna bör
därför i förordning garanteras rätten
att  under  de  tre sista  åren  i
grundskolan deltaga som ledamöter  i
lokal styrelse med föräldramajoritet.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med  bifall till motion 1995/96:Ub24
yrkande  2  samt med  anledning  av
regeringens  förslag  och   motion
1995/96:Ub22  som  sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande elevrepresentation i
lokal styrelse
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub24 yrkande 2  samt  med
anledning av regeringens förslag och
motion 1995/96:Ub22 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
12. Försöksperiodens längd (mom. 8)

Andreas Carlgren (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 8 börjar med Utskottet delar 
och   slutar   med    utskottet
motionsyrkandet  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet  anser,  i  likhet  med
motionärerna,   att   en   femårig
försöksperiod som regeringen föreslagit
skulle   försena   den   angelägna
decentraliseringsreformen.
Försöksperioden bör inte vara längre än
tre år, nämligen från den 1 juli 1996
till den 1 juli 1999. Därefter bör
verksamheten utvärderas i syfte att ge
underlag  för beslut om  vilka  mer
permanenta  förändringar  som  kan
genomföras   när   det   gäller
föräldrainflytandet över skolan. Detta
bör riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub26 yrkande 2 som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8.  beträffande  försöksperiodens
längd
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub26 yrkande  2  och  med
anledning av regeringens förslag som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
13. Försöksverksamhet omfattande hela
skolor (mom. 9)

Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 8 börjar med Utskottet anser 
och slutar med  regeringen förordat 
bort ha följande lydelse:
Utskottet instämmer med motionärerna
att  det  skulle kunna orsaka  både
organisatoriska och praktiska problem om
en lokal styrelse med föräldramajoritet
får inrättas för del av skola, dvs. för
endast några klasser, årskurser eller
arbetsenheter. Utskottet föreslår att
riksdagen  med  bifall  till  motion
1995/96:Ub24 yrkande 1 gör ett uttalande
till    regeringen    om    att
försöksverksamheten skall omfatta hela
skolor.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9.  beträffande  försöksverksamhet
omfattande hela skolor
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub24 yrkande  1  och  med
anledning av regeringens förslag som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
14. Skolor i resurssvaga områden (mom.
10)

Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 8 börjar med Utskottet vill 
och    slutar   med    avstyrks
motionsyrkandet  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet anser att man inte kan bortse
från att samhället är segregerat och att
detta  i  hög  grad  påverkar  de
förhållanden under vilka skolan verkar.
Om utvärderingen av försöksverksamheten
skall  kunna belysa vilken  inverkan
lokala styrelser med föräldramajoritet
kan ha på elevinflytande, likvärdighet
och  pedagogisk/metodisk  utveckling,
måste också skolor i resurssvaga områden
stimuleras att deltaga i verksamheten.
Detta bör riksdagen med bifall till
motion 1995/96:Ub24 yrkande 5 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 10
bort ha följande lydelse:
10. beträffande skolor i resurssvaga
områden
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub24 yrkande 5 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
15. Utvärdering av försöksverksamheten
med lokala styrelser (mom. 11)

Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund  (m)  och  Tomas
Högström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 9 börjar med Utskottet tar 
och slutar med av riksdagen  bort ha
följande lydelse:
Enligt utskottets mening är det viktigt
att  försöksverksamheten  med  lokala
styrelser vari föräldrar har majoritet
noga  följs  upp  och  utvärderas.
Regeringen bör därför ge Skolverket i
uppdrag  att tillsammans med berörda
kommuner och lokala styrelser genomföra
utvärderingar   av   verksamheten.
Regeringen bör därefter återkomma till
riksdagen med en redovisning av hur
verksamheten utfallit. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen med bifall till
motion 1995/96:Ub21 yrkande 8 som sin
mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.  beträffande  utvärdering  av
försöksverksamheten  med   lokala
styrelser
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub21 yrkande 8 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
16. Ombildning av skola under lokal
styrelse till fristående skola (mom. 12)

Beatrice Ask (m), Rune Rydén (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund  (m)  och  Tomas
Högström (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på s. 9 börjar med  Utskottet
finner  och  slutar med  yrkandena
avstyrks bort ha följande lydelse:
Utskottet anser att det är viktigt att
de   lokala   styrelserna   med
föräldramajoritet   redan    under
försöksverksamheten ges möjligheter att
ta ett större ansvar för sin skola än
vad    regeringen    föreslagit.
Föräldrastyrelsen bör således ges rätten
att ansöka om att skolan skall ombildas
till fristående skola utan att kommunen
skall ha möjlighet att motsätta sig en
sådan åtgärd. Denna rätt bör kombineras
med  en skyldighet för kommunen att
årligen tillfråga lokal styrelse om dess
intresse av att ombilda skolan till
fristående skola. Utskottet föreslår att
riksdagen  med  bifall  till  motion
1995/96:Ub21 yrkandena 3 och 5 som sin
mening ger regeringen till känna att
bestämmelser av nu angiven innebörd bör
tas in i den aviserade förordningen om
lokala styrelser med föräldramajoritet.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande ombildning av skola
under lokal styrelse till fristående
skola
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Ub21 yrkandena 3 och 5 som
sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 1
Utskottet 3
Inledning 3
Lokala styrelser med
föräldramajoritet inom skolan
ansvar och befogenheter 4
Val av lokal styrelse och
styrelsens sammansättning 6
Försöksverksamhetens omfattning 8
Utvärdering 8
Övriga frågor 9
Hemställan 9
Reservationer 11
1. De lokala styrelsernas ansvar
och befogenheter (mom. 1) 11
2. De lokala styrelsernas ansvar
och befogenheter (mom. 1) 11
3. De lokala styrelsernas ansvar
och befogenheter (mom. 1) 12
4. Pedagogiskt ansvar (mom. 2) 12
5. Anställning av skolpersonal
(mom. 3) 13
6. Val av lokal styrelse, m.m.
(mom. 4) 13
7. Val av lokal styrelse, m.m.
(mom. 4) 14
8. Den lokala styrelsens
sammansättning (mom. 5) 14
9. Den lokala styrelsens
sammansättning (mom. 5) 15
10. Den lokala styrelsens
sammansättning (mom. 5) 15
11. Elevrepresentation i lokal
styrelse (mom. 7) 16
12. Försöksperiodens längd (mom. 8) 16
13. Försöksverksamhet omfattande
hela skolor (mom. 9) 16
14. Skolor i resurssvaga områden
(mom. 10) 17
15. Utvärdering av
försöksverksamheten med lokala
styrelser (mom. 11) 17
16. Ombildning av skola under lokal
styrelse till fristående skola (mom. 12)
18
Gotab, Stockholm 1996