Lagutskottets betänkande
1995/96:LU11

Lag om företagsrekonstruktion, m.m.


Innehåll

1995/96
LU11

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens proposition 1995/96:5 Lag om
företagsrekonstruktion. Vidare behandlas
sju motioner som väckts med anledning av
propositionen och elva motioner från den
allmänna motionstiden år 1995.
I propositionen lägger regeringen fram
ett  förslag  till  en  lag  om
företagsrekonstruktion.    Förslaget
innefattar ett nytt insolvensrättsligt
förfarande inom vars ram åtgärder kan
vidtas  för att rekonstruera  sådana
företag i kris som bedöms ha utsikter
till en fortsatt lönsam verksamhet. En
rekonstruktion  kan  innefatta  såväl
åtgärder  som  förbättrar  rörelsens
resultat  som  en  uppgörelse  med
borgenärerna  i  form  av  ackord.
Ackordslagens bestämmelser om offentligt
ackord  överförs  till  lagen  om
företagsrekonstruktion. Under den tid
som en företagsrekonstruktion pågår har
enligt  förslaget  näringsidkaren  i
princip skydd mot exekutiva åtgärder
från borgenärernas sida och mot att
avtalsmotparter häver ingångna avtal.
När   en  domstol  beslutar   om
företagsrekonstruktion   skall   den
samtidigt utse en rekonstruktör. Dennes
uppgift är att utreda näringsidkarens
problem och att lämna förslag till hur
problemen  skall lösas.  Borgenärerna
garanteras insyn i och möjligheter att
påverka rekonstruktionsförfarandet. För
att underlätta företagsrekonstruktionen
föreslås att fordringar som  uppstår
under  förfarandet skall  få  bästa
allmänna förmånsrätt.
I  propositionen  föreslås  vidare
ändringar   i   skuldsaneringslagen.
Ändringarna innebär att fysiska personer
som  är  näringsidkare  skall  kunna
beviljas skuldsanering, om det finns
särskilda  skäl  med  hänsyn  till
näringsverksamhetens ringa  omfattning
och enkla beskaffenhet.
Lagen om företagsrekonstruktion  och
övriga lagändringar var avsedda  att
träda i kraft den 1 februari 1996.
I  en  motion  yrkas  avslag  på
propositionen. I tre andra  motioner
yrkas att förslaget till ändring  i
skuldsaneringslagen skall avslås. Övriga
motioner gäller bl.a. olika moment i
rekonstruktionsförfarandet,    vissa
rättsverkningar  av  ett  beslut  om
företagsrekonstruktion, rekonstruktörens
kompetens, ackord, förmånsrättsordningen
och vissa frågor med anknytning till
denna samt några spörsmål om konkurs.
Konkursförvaltarkollegiernas förening
har inför utskottet framfört synpunkter
på   förslaget   såvitt   gäller
förutsättningarna  för  beslut  om
företagsrekonstruktion. I ärendet har
också  inkommit  skrivelser   från
Grossistförbundet Svensk Handel resp.
Företagarnas Riksorganisation.
I betänkandet behandlar utskottet också
ett i proposition 1995/96:115 framlagt
förslag till lag om ändring i det i
proposition   1995/96:5   framlagda
förslaget    till    lag    om
företagsrekonstruktion.
Beträffande förutsättningarna för ett
beslut   om  företagsrekonstruktion,
förordar utskottet en ändrad lydelse av
bestämmelsen  härom  i  syfte  att
möjliggöra att ett sådant beslut kan
meddelas  på  ett tidigare  stadium.
Utskottet  lägger också  fram  några
förslag  som  innebär  lagtekniska
justeringar samt föreslår av lagtekniska
skäl avslag på ett par av regeringens
lagförslag.  Vidare föreslår utskottet,
med  bifall  till  två  motioner,
följdändringar   i   viss   annan
lagstiftning.  I  övrigt  tillstyrker
utskottet bifall till lagförslagen med
den ändringen att ikraftträdandet av
lagstiftningen flyttas fram till den 1
september 1996.
Med anledning av ett motionsyrkande (v)
förordar utskottet ett tillkännagivande
om att regeringen skall låta utreda
frågan om rätt för gäldenären att häva
avtal   efter  ett   beslut   om
företagsrekonstruktion. Vidare förordar
utskottet  med  anledning  av  två
motionsyrkanden  (v resp.  kds)  ett
tillkännagivande om  en utredning av
frågan om vilken myndighet som skall
handha statens borgenärsfunktion  vid
ackord.
Övriga motionsyrkanden avstyrks.
Till  betänkandet  har  fogats  17
reservationer och ett särskilt yttrande.

Propositionerna

I  proposition  1995/96:5  föreslår
regeringen  (Justitiedepartementet)  -
efter  hörande  av Lagrådet  -  att
riksdagen  antar de i  propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om företagsrekonstruktion,
2. lag om ändring i äktenskapsbalken,
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i lagen (1845:50 s.
1) om handel med lösören, som köparen
låter i säljarens vård kvarbliva,
5. lag om ändring i lagen (1927:77) om
försäkringsavtal,
6. lag om ändring i förmånsrättslagen
(1970:979),
7. lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
8. lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385),
9. lag om ändring i lagen (1982:188) om
preskription av skattefordringar m.m.,
10.   lag   om   ändring   i
utsökningsregisterlagen (1986:617),
11. lag om ändring i lagen (1995:307)
om  ändring i utsökningsregisterlagen
(1986:617),
12.  lag om ändring i konkurslagen
(1987:672),
13.  lag  om  ändring  i  köplagen
(1990:931),
14. lag om ändring i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument,
15. lag om ändring i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar
m.m.,
16. lag om ändring i lagen (1993:892)
om ackord rörande statliga fordringar
m.m.,
17.   lag   om   ändring   i
skuldsaneringslagen (1994:334).
Lagförslagen har intagits som bilaga 1
i betänkandet.
I  proposition  1995/96:115  föreslår
regeringen (Justitiedepartementet) efter
hörande av Lagrådet - såvitt nu är i
fråga (lagförslag 30) - att riksdagen
antar i propositionen framlagt förslag
till lag om ändring i lagen (1995:000)
om företagsrekonstruktion.

Lagförslaget, som av justitieutskottet
överlämnats till lagutskottet, återfinns
i bilaga 2 till betänkandet. Övriga
lagförslag i proposition 1995/96:115 har
behandlats av justitieutskottet i
betänkandet 1995/96:JuU17.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:5

1995/96:L11 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kds) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar om sådan
ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
att dels nuvarande 11 § skall upphöra
att gälla, dels att nuvarande 10 a §
skall betecknas 11 § och att 12 och 15
§§ skall kompletteras med följande: 12 §
"Löper en uppsägningstid under konkursen
gäller förmånsrätten endast under den
tid som gäldenärens näringsverksamhet
fortsätter,  dock längst  under  två
månader", 15 § "En fordran med allmän
förmånsrätt tas i första hand ut ur
egendom som inte är föremål för särskild
förmånsrätt. En fordran  med  allmän
förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 §§
tas  dock, om det behövs, ut  före
fordringar"  med särskild förmånsrätt
enligt 5 eller 12 §§ i annan lös egendom
än tomträtt,
2. att riksdagen beslutar om sådan
ändring i lagen (1993:112) om ackord
rörande statliga fordringar m.m. att
staten      företräds      av
kronofogdemyndigheten,
3. att riksdagen avslår förslaget om
ändring av skuldsaneringslagen.
1995/96:L12 av Anita Persson m.fl. (s)
vari yrkas
1. att riksdagen beslutar om sådan
ändring i 11 kap. 20 § lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar att beslut om
företagsrekonstruktion skall regi-
streras hos registreringsmyndigheten,
2. att riksdagen beslutar om sådant
tillägg  i 16 § handelsregisterlagen
(1974:157) att registrering av beslut om
företagsrekonstruktion skall ske.
1995/96:L13 av Bengt Harding Olson m.fl.
(fp, m, c) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
proposition    (1995/96:5)    om
företagsrekonstruktion,
2. att riksdagen begär att regeringen
skyndsamt återkommer med nytt förslag om
rehabilitering av företag.

1995/96:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
vari yrkas
1.  att  riksdagen  beslutar  ändra
regeringens    förslag    avseende
rekonstruktionsplanen  i enlighet med
vad som anförts i motionen,
2.  att  riksdagen  beslutar  ändra
regeringens förslag avseende ansökan om
företagsrekonstruktion i enlighet med
vad som anförts i motionen,
3.  att  riksdagen  beslutar  ändra
regeringens  förslag avseende  ackord
under   företagsrekonstruktionen   i
enlighet med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen avslår regeringens
förslag    om    att    utvidga
skuldsaneringslagen till att  omfatta
även små näringsidkare i enlighet med
vad som anförts i motionen,
5.  att  riksdagen  beslutar  ändra
regeringens    förslag    avseende
skattefordringars förmånsrätt i enlighet
med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om reformeringen av systemet med
löneförmånsrätt och lönegaranti.
1995/96:L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag enligt vad i motionen anförts om
gäldenärens avtal, 6.4,
2.  att riksdagen antar regeringens
förslag när det gäller rekonstruktör med
den ändring som följer av vad i motionen
anförts om avsnitt 7.1,
3.  att riksdagen antar regeringens
förslag när det gäller borgenärens roll
med den ändring som följer av vad i
motionen anförts om avsnitt 7.3,
4.  att riksdagen godkänner vad  i
motionen anförts om upprättande av en
rekonstruktionsplan, avsnitt 7.4,
5. att riksdagen hos regeringen begär
förslag enligt vad i motionen anförts
om ackord under företagsrekonstruktion,
avsnitt 7.5,
6. att riksdagen hos regeringen begär
förslag enligt vad i motionen anförts
om ordningen mellan lönefordringar och
fordringar   med   säkerhet   i
företagshypotek, avsnitt 8.2,
7. att riksdagen hos regeringen begär
förslag enligt vad i motionen anförts om
nytillkomna fordringar, avsnitt 8.4,
8. att riksdagen hos regeringen begär
förslag enligt vad i motionen anförts om
tidigare  genomförda  ändringar  i
löneförmånsrätten  och  lönegarantin,
avsnitt 8.7.
1995/96:L16 av Inga Berggren m.fl. (m,
fp) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen   anförts  om   förstärkt
sakrättsligt     skydd     för
återtagandeförbehåll.

1995/96:L17 av Inga-Britt Johansson och
Marianne Carlström (s) vari yrkas att
riksdagen beslutar om sådana ändringar i
annan lagstiftning att bestämmelserna om
företagsrekonstruktion också omfattar
ekonomiska föreningar.

Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1994/95

1994/95:L301 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    till   ändring    av
förmånsrättslagen (1970:979) i enlighet
vad  som  anförts  i  motionen  om
förmånsrätt för skattefordringar,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag    till   ändring    av
förmånsrättslagen (1970:979) i enlighet
med vad som anförts i motionen  om
förmånsrätt för lönefordringar,
3. att riksdagen beslutar om ändring i
lagen (1984:649) om företagshypotek i
enlighet med vad som anförts i motionen.
1994/95:L302 av Bengt Harding Olson (fp)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en myndighet för obeståndsmål
och skuldsaneringsärenden.

1994/95:L303 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till ändring i konkurslagen
(1987:672) beträffande förvaltning och
tillsyn i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  till ändring i konkurslagen
(1987:672) i enlighet med  vad  som
anförts i motionen,
3. att riksdagen hos regeringen begär
förslag till ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385) i enlighet med vad  som
anförts i motionen.
1994/95:L306 av Kristina Nordström och
Sven-Åke Nygårds (s) vari yrkas
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att begränsa möjligheterna
till missbruk i konkursförfaranden,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   att   underlätta
rekonstruktionen av företag som bedöms
kunna bli livskraftiga.
1994/95:L307 av Hans Andersson m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag  om  sådan  ändring   av
förmånsrättslagen  att  arbetstagares
lönefordran ges bästa förmånsrätt.
1994/95:L308 av Eva Flyborg och Bengt
Harding Olson (fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om återförsäljning av egendom
till tidigare ägare genom auktion,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   skärpning    av
näringsförbudsregleringen,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   uppföljning   av
näringsförbudsbesluten,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  bättre  skydd   för
leverantörsfordringar,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anfört som obligatorisk prövning  av
företagsrekonstruktion innan beslut om
konkurs.
1994/95:L309 av Bengt Harding  Olson
m.fl. (fp, m, c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts     om     moderniserad
företagsrehabilitering,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   en   reformerad
förmånsrättsordning.1994/95:L310 av Agne Hansson m.fl. (c)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ändring i förmånsrättslagen
(1970:979) beträffande s.k. produktiva
lönefordringar i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär
förslag om ändring i förmånsrättslagen
(1970:979) beträffande förmånsrätt för
skatte- och avgiftsfordringar i enlighet
med vad som anförts i motionen.
1994/95:L311 av Marianne Andersson m.fl.
(c, m, fp) vari yrkas att riksdagen som
sin mening ger regeringen till känna vad
i  motionen  anförts  om  förstärkt
sakrättsligt     skydd     för
äganderättsförbehåll.

1994/95:L312 av Hans Stenberg m.fl. (s)
vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    missbruk    av
konkursförfarandet,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om   förändring    i
förmånsrättslagen.
1994/95:Ju221 av Gun Hellsvik m.fl. (m)
vari yrkas

8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om avskaffande av
skatteprivilegiet.

Utskottet

Allmän bakgrund

Efterlevnaden av civilrättsliga regler
om betalningsskyldighet regleras i sista
hand  av  att  gäldenärens  egendom
tvångsvis genom konkurs kan användas för
att  tillgodose  fordringsägarna.  De
väsentligaste bestämmelserna om konkurs
finns i konkurslagen (1987:672). Vid
sidan av konkurslagen finns flera andra
lagar  som  har  betydelse   för
konkursinstitutets funktion. Härvid kan
särskilt   nämnas  förmånsrättslagen
(1970:979), lönegarantilagen (1992:497)
och ackordslagen (1970:847).
Ett konkursförfarande inleds med att
rätten på ansökan av gäldenär eller
borgenär beslutar om konkurs.  Genom
konkursbeslutet  förlorar  gäldenären
rådigheten över den egendom som ingår i
konkursboet. Rådigheten tillkommer  i
stället den förvaltare som utses av
rätten. Förvaltarens uppgift är  att
realisera tillgångarna i boet och dela
ut influtna medel till borgenärerna. Vid
förvaltningen skall förvaltaren ta till
vara borgenärernas gemensamma rätt och
bästa samt vidta alla de åtgärder som
kan  främja en förmånlig och  snabb
avveckling  av  boet. Konkursreglerna
utgår från att, när flera borgenärer
inte kan få betalt fullt ut för sina
fordringar, förlusten i princip skall
fördelas proportionellt i förhållande
till vars och ens fordran. Konkursens
primära uppgift är att tillhandahålla
ett system för att tvångsvis tillgodose
de konkurrerande betalningsanspråken.
Den    ordning    i    vilken
betalningsanspråken skall  tillgodoses
regleras i förmånsrättslagen. I lagen
görs beträffande förmånsrättsordningen
skillnad  mellan å ena  sidan  s.k.
särskilda förmånsrätter, som belastar
endast viss gäldenärens egendom och som
gäller både vid utmätning och i konkurs,
samt  å  andra sidan s.k.  allmänna
förmånsrätter, som avser all gäldenärens
egendom och som gäller enbart i konkurs.
Lönegarantilagen innebär att staten
garanterar prioriterade fordringar på
lön och pension samt att staten övertar
såväl fordringarna som den förmånsrätt
som följer med dem. Staten inträder
således i konkursen som borgenär på
resp. löntagares plats.
Efter  ett konkursbeslut kan  en
borgenär inte genom samförstånd  med
gäldenären  eller  genom  att  vidta
indrivningsåtgärder m.m.  skaffa  sig
företräde framför andra borgenärer. För
att förhindra att enstaka borgenärer
skaffar sig försprång i konkurrensen
mellan fordringsägarna finns dessutom
regler som ger konkursbeslutet en viss
retroaktiv effekt. Sålunda kan betalning
och andra rättshandlingar som företas
inom en viss tidsrymd före konkursen bli
föremål   för   återvinning   till
konkursboet.
En konkurs medför ofta värdeförstöring.
Kravet  på  att  konkursboet  skall
avvecklas  kan sålunda  medföra  att
egendom säljs till ett värde som inte
motsvarar det verkliga. Regelsystemet
kan vidare göra det svårt att under
konkursen driva verksamheten på  ett
affärsmässigt sätt, och de värden som
finns i företaget, bl.a. good-will, kan
gå   till  spillo.  Vidare   kan
konkursförvaltningen        vara
kostnadskrävande. För att undvika de
negativa effekterna av en konkurs kan
borgenärerna träffa en uppgörelse med
gäldenären  genom ackord.  En  sådan
uppgörelse  innebär  i  princip  att
oprioriterade fordringar reduceras till
en viss procent av det ursprungliga
beloppet. Till skillnad från vad som
gäller vid konkurs behåller gäldenären
sin  rådighet  över egendomen  under
ackordsförfarandet.     Ackordslagen
reglerar  i  princip bara offentliga
ackord, dvs. fall där uppgörelsen kommer
till stånd genom ett beslut av domstol
efter en offentlig ackordsförhandling
och   kan  genomföras   mot   en
borgenärsminoritets     bestridande.
Liknande bestämmelser finns också i 12
kap. konkurslagen. Detta gör det möjligt
att också inom ramen för en inledd
konkurs åstadkomma ett ackord. Vid sidan
av  offentligt  ackord  förekommer
underhandsackord.  Sådana  ackord  är
formlösa  överenskommelser som  ingås
frivilligt och kräver samtycke av alla
berörda borgenärer.
Reglerna  om offentligt ackord  har
kommit till för att förhindra att en
eller ett fåtal borgenärer av tredska
framtvingar    en     oförmånlig
avvecklingsform.   Ackordsförfarandet
enligt ackordslagen kan indelas i två
stadier. Det första inleds med  att
domstolen  på ansökan av  gäldenären
förordnar en god man som skall utreda
och  förhandla  med borgenärerna  om
ackord. Om en frivillig uppgörelse inte
kan träffas men förhandlingarna ändå ger
ett någorlunda positivt resultat inleds
det andra stadiet i ackordsförfarandet
genom  att  gäldenären  ansöker  om
förhandling om offentligt ackord. För
att ackordsförslaget skall kunna godtas
och  fastställas  fordras  att  det
uppfyller  vissa krav  i  fråga  om
ackordsprocent m.m.  samt  att  viss
majoritet   av   de  oprioriterade
borgenärerna   biträder   förslaget.
Ackordet blir inte gällande förrän det
godkänts av rätten.
Den  huvudsakliga skillnaden  mellan
ackord och konkurs är att vid ackord
gäldenärsföretaget består  och  avses
fortsätta med sin verksamhet medan så
inte är fallet vid konkurs. Konkursen
innebär  nämligen  i  allmänhet  att
gäldenärsföretaget upplöses och att dess
verksamhet avvecklas, antingen  genom
försäljning  till  ett  företag  som
fortsätter  driften  eller   genom
realisation  av  tillgångarna  och
nedläggning av driften. Även ackord kan
leda till avveckling men avsikten med
förfarandet är främst att få till stånd
rekonstruktion av ett företags finanser.
Utöver konkurs- och ackordsinstituten
finns inte någon lagreglerad form för
rekonstruktion  av  företag.  I  det
praktiska rättslivet har dock vid sidan
av konkurs och ackord utvecklats en
ordning med betalningsinställelse som
ofta föregår konkurs eller ackord. Någon
allmän  civilrättslig  reglering  av
formerna   för  och  verkan   av
betalningsinställelse finns inte, men
särskilda bestämmelser om verkan  av
betalningsinställelse finns  i  olika
författningar. Sålunda skall exempelvis
enligt konkurslagen en gäldenär anses
vara insolvent om han har förklarat sig
ställa   in   sina   betalningar.
Betalningsinställelse utgör således en
presumtion för obestånd.
Frågor om ett särskilt rättsligt
förfarande  med syfte att återställa
livskraften  hos i grunden  lönsamma
företag som hamnat i ekonomisk kris har
diskuterats under lång tid och i olika
sammanhang.  Hösten  1987  behandlade
utskottet ett antal motioner vari sådana
frågor togs upp. Också motioner som
rörde skuldsanering för fysiska personer
behandlades i detta sammanhang. I sitt
av  riksdagen  godkända  betänkande
1987/88:LU12  uttalade utskottet  att
själva konkursförfarandet i sig ofta ger
goda möjligheter till rekonstruktion av
företag som är på obestånd men som på
sikt kan vara livskraftiga. Konkurs som
instrument för företagsrekonstruktioner
innebär emellertid vissa nackdelar. För
ett företag i kris är konkurs ofta en
sista  utväg som tillgrips då andra
åtgärder inte visat sig kunna  lösa
problemen. Den ekonomiska obalansen i
företaget kan då ha förvärrats  och
möjligheterna till en rekonstruktion kan
därför   vara   begränsade   eller
obefintliga. En annan nackdel, anförde
utskottet  vidare,  är  att  konkurs
regelmässigt  innebär  värdeförstöring
samt     kan    leda    till
sysselsättningsproblem och svårigheter
för     underleverantörer    och
legotillverkare. Till bilden hör också
att  det  kan vara svårt  för  ett
konkursdrabbat företag att fortsätta sin
verksamhet eftersom möjligheterna att få
erforderliga krediter från banker och
leverantörer är små. Mot denna bakgrund
finns det, framhöll utskottet, anledning
att  närmare överväga om  man  inte
lagstiftningsvägen kan införa en ordning
som medger att företag i kris får rådrum
för   att   lösa  sina  problem.
Rekonstruktionsförsök  skulle  därmed
kunna påbörjas på ett tidigt stadium och
utsikterna  till  en  ändamålsenlig
återuppbyggnad av livskraftiga företag
kunna öka. Det anförda ledde utskottet
till att frågan om nya former  för
rekonstruktion av företag borde  bli
föremål  för  en  allsidig   och
förutsättningslös översyn. Vid en sådan
översyn borde också den näraliggande
frågan om sanering av fysiska personers
skulder övervägas. Vad utskottet sålunda
anförde gav riksdagen som sin mening
regeringen   till   känna   (rskr.
1987/88:57).
Med  anledning  av  riksdagsbeslutet
tillkallade regeringen  år  1988  en
utredning med uppdrag att utreda ett
antal spörsmål på konkursrättens område.
I uppdraget ingick att överväga frågan
om ett nytt rekonstruktionsförfarande
för företag i ekonomisk kris. Därutöver
skulle utredningen med förtur behandla
frågan  om skuldsanering för fysiska
personer. Utredningen, som antog namnet
Insolvensutredningen  (Ju  1988:02),
överlämnade hösten 1990 delbetänkandet
(SOU 1990:74) Skuldsaneringslag. I det
ämnet antog riksdagen våren 1994 en
skuldsaneringslag (1994:334), som trädde
i kraft den 1 juli samma år (prop.
1993/94:123,  bet.  LU26).   Genom
skuldsaneringslagen  har  möjligheter
införts för privatpersoner som inte är
näringsidkare  att   under   vissa
förutsättningar  helt  eller  delvis
befrias från en övermäktig skuldbörda.
År 1992 överlämnade Insolvensutredningen
sitt slutbetänkande (SOU 1992:113) Lag
om företagsrekonstruktion. Betänkandet
har remissbehandlats och ligger till
grund för förslagen i nu förevarande
proposition.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I  propositionen föreslås en lag om
företagsrekonstruktion.      Lagen
tillhandahåller     ett     nytt
insolvensrättsligt förfarande - benämnt
företagsrekonstruktion - inom vars ram
åtgärder kan vidtas för att rekonstruera
sådana företag i kris som bedöms ha
utsikter  till  en  fortsatt  lönsam
verksamhet.
En företagsrekonstruktion kan innefatta
såväl en rekonstruktion i sak av en
näringsidkares  verksamhet  som  en
finansiell  rekonstruktion.  Den  kan
alltså syfta både till en förbättring av
verksamhetens resultat och  till  en
uppgörelse med borgenärerna. En sådan
uppgörelse kan ske genom en frivillig
överenskommelse eller med tillämpning av
regler  om  offentligt  ackord.  Det
föreslås att ackordslagen upphävs och
att bestämmelser om offentligt ackord i
stället  tas  in  i  lagen  om
företagsrekonstruktion.
Under   den   tid   som   en
företagsrekonstruktion   pågår   har
näringsidkaren i princip ett skydd mot
exekutiva åtgärder från borgenärernas
sida och mot att avtalsmotparter häver
ingångna avtal. När en domstol beslutar
om  företagsrekonstruktion skall  den
samtidigt utse en rekonstruktör. Dennes
uppgift   är  att  dels   utreda
näringsidkarens problem, dels ge förslag
till hur problemen skall lösas.
För att underlätta rekonstruktionen,
bl.a. genom att göra det lättare för
näringsidkaren  att  få  ny  kredit,
föreslås  också  att fordringar  som
uppstår under en företagsrekonstruktion
skall få bästa allmänna förmånsrätt.
Vissa andra förändringar föreslås också
i förmånsrättslagen.
I propositionen föreslås vidare att
fysiska personer som är näringsidkare
skall kunna beviljas skuldsanering, om
det finns särskilda skäl med hänsyn till
näringsverksamhetens ringa  omfattning
och enkla beskaffenhet.
Lagen om företagsrekonstruktion  och
övriga lagändringar föreslås träda i
kraft den 1 februari 1996.
Allmänna överväganden

Konkursinstitutet är nödvändigt i ett
utvecklat  och  dynamiskt  samhälle.
Konkurser kan ses som en integrerad del
av en fungerande marknadsekonomi. Är det
fråga om ett gäldenärsföretag som inte
går att rekonstruera, t.ex. på grund av
brist på tillgångar, är konkurs  en
oundviklig  metod för  att  avveckla
företaget  i  syfte  att  tillgodose
borgenärerna. Finns det anledning att
anta att gäldenären sökt gynna någon
borgenär framför de övriga, kan konkurs
även  visa sig vara den lämpligaste
utvägen för att möjliggöra återvinning
av en otillbörlig transaktion eller för
att  förhindra  ytterligare  sådana
transaktioner. Kan man misstänka brott
mot  borgenärer framstår konkurs som
regel som oundviklig av den orsaken.
Då Insolvensutredningens förslag till
lag om företagsrekonstruktion lades fram
i   november  1992  var  antalet
företagskonkurser  rekordhögt  och  i
markant stigande sedan år 1990. Under år
1993 minskade dock antalet konkurser med
drygt 9 % och antalet företagskonkurser
uppgick till närmare 19 000. År 1994
hade antalet sjunkit till omkring 16
000. Den sjunkande tendensen har hållit
i sig även under år 1995. Enligt uppgift
minskade företagskonkurserna då med 20 %
och  uppgick till omkring  11  500.
Förhållandena nu är således i viss mån
annorlunda än då Insolvensutredningen
presenterade  sitt  förslag.  Antalet
konkurser, som i viss utsträckning är
betingat    av   det   allmänna
konjunkturläget, måste dock fortfarande
anses vara högt.
Av vad som framgår av propositionen
förekommer  ackord  i  mycket  ringa
utsträckning. Under år 1993  förekom
endast 68 förhandlingar om offentligt
ackord  vid  landets  tingsrätter.
Därutöver  förordnades,  enligt  en
preliminär beräkning, i ytterligare 480
fall en god man enligt ackordslagen. I
vilken  omfattning dessa förordnanden
lett fram till underhandsackord är inte
känt. Av uppgifterna kan inte dras någon
annan slutsats än att den nuvarande
ackordslagen inte visat sig vara ett så
effektivt instrument för rekonstruktion
av företag som man antog vid lagens
tillkomst år 1970.
Bland de företag som årligen försätts i
konkurs torde flertalet i grunden vara
olönsamma. En brist på lönsamhet kan i
många företag bero på att affärsidén
saknat  bärkraft. I andra fall  kan
uppkomna kapitalbrister inte ha kunnat
botas. Därutöver finns många företag som
inte kunnat möta konkurrensen på ett
tillräckligt effektivt sätt. Å andra
sidan är det allmänt omvittnat att bland
de konkursdrabbade företagen också finns
sådana som visserligen haft en bärande
affärsidé men som av olika anledningar
råkat  i svårigheter som inte varit
möjliga att bemästra. Det kan ha varit
fråga  om  brist  på  nödvändigt
riskkapital,    organisationsproblem,
otillräcklig  marknadsföring   eller
brister i företagsledningen.
Enligt utskottet är det viktigt att man
tar till vara alla utvägar för att
hindra  onödiga  konkurser  och  att
rättsordningen också tillhandahåller ett
effektivt instrument för rekonstruktion
utan konkurs. Företag som bedöms ha en
bärande  affärsidé men som råkar  i
svårigheter av det slaget att de kan
övervinnas bör inte avvecklas  genom
konkurs. Från såväl samhällsekonomisk
som företagsekonomisk synpunkt är det
viktigt  att  sådana  företag  genom
omstrukturering  och  en  finansiell
uppgörelse med borgenärerna i ett tidigt
skede kan återfå livskraft innan krisen
blivit så djup att en realisation av
tillgångarna måste ske genom konkurs.
Numera är det allmänt förekommande att
konkursinstitutet används inte bara för
avveckling av företag utan också för
rekonstruktion. Detta bekräftas också i
flera av de remissyttranden som avgetts
med anledning av Insolvensutredningens
betänkande.  Av  betänkandet  framgår
emellertid att konkursinstitutet inte
alla  gånger  är  lämpligt   för
företagsrekonstruktioner.
Konkursförfarandet  präglas  av  en
detaljerad  reglering,  vilket  är
nödvändigt   med   hänsyn   till
konkursföretagets      borgenärer.
Regleringen medför emellertid samtidigt
att förfarandet drar ut på tiden och
blir kostsamt.
En del rekonstruktioner som förekommer
inom  konkursinstitutets  ram  har
uppfattats som stötande. Det har då
gällt vad som ibland betecknas  som
bekvämlighetskonkurser.   För   ett
aktiebolag som är insolvent men som har
ambitionen att fortsätta sin verksamhet
kan  konkurs ha vissa fördelar  som
rekonstruktionsform. Det finns nämligen
inget hinder mot att konkursförvaltaren
anlitar bolagets ställföreträdare att
svara    för   driften    under
konkurstillståndet. De anställda  kan
sägas upp och deras uppsägningslöner
under den fortsatta driften betalas med
lönegarantimedel.   Vidare    blir
skuldsaneringen effektiv eftersom  de
oprioriterade borgenärerna ofta inte får
någon utdelning. Ställföreträdaren kan
genom ett nytt bolag förvärva t.ex.
lager, inventarier och andra tillgångar
i konkursbolaget (det s.k. inkråmet).
Möjlighet  skapas  därigenom   för
ställföreträdaren att  fortsätta  den
verksamhet han tidigare har bedrivit
utan gamla skulder och med det antal
anställda han finner lämpligt.
I sammanhanget bör vidare erinras om
att utvecklingen internationellt går mot
mer flexibla insolvensrättsliga system.
Detta beror på en ökad medvetenhet om
att insolvensrättsliga problem är av
mångskiftande  natur och  att  olika
problem kräver skilda instrument för att
kunna hanteras på ett effektivt sätt ur
såväl  den  enskildes som samhällets
perspektiv.     Sätten     att
lagstiftningsvägen lösa de frågor som
uppstår när man väljer ett mer flexibelt
synsätt varierar från rättsordning till
rättsordning.  Som en  sorts  minsta
gemensamma nämnare finns dock, såsom
också  anförs  i propositionen,  ett
markant   inslag   av   utvecklade
rekonstruktionsförfaranden.
Enligt   utskottets  mening   har
utvecklingen klart visat på behovet av
en ordning som medger att företag i kris
får rådrum för att lösa sina problem. En
sådan ordning bör vara enklare, snabbare
och mer flexibel än konkursen och syfta
till  att  genom en sanering  skapa
möjligheter  för  en  ändamålsenlig
återuppbyggnad av livskraftiga företag.
Rekonstruktionsförsök  skulle  därmed
kunna påbörjas på ett tidigt stadium och
utsikterna    till   framgångsrika
företagsrekonstruktioner  kunna  öka.
Detta  lagstiftningsbehov  bör  inte
tillgodoses inom konkursinstitutets ram.
Tvärtom bör, som regeringen anför, i den
utsträckning   det   är   möjligt
konkursinstitutet  renodlas  mot  sin
egentliga  uppgift, nämligen  att  i
ordnade  former avveckla  i  grunden
olönsamma  företag. Enligt utskottets
mening kan lagstiftningsbehovet  inte
heller  i  tillräcklig  utsträckning
tillgodoses   genom  ändringar   i
ackordslagen. Reglerna om  offentligt
ackord  är  alltför  inriktade  på
ekonomiska uppgörelser med företagets
borgenärer. En reformerad  ackordslag
framstår därför inte som en tillräckligt
verksam lösning.
Utskottet anser mot bakgrund av det
anförda att en särskild lagstiftning om
företagsrekonstruktion för företag  i
ekonomisk kris bör komma till stånd.
Det nu framlagda lagförslaget innebär
att alla näringsidkare, oberoende av
verksamhetens    omfattning    och
associationsform, kan komma i fråga för
företagsrekonstruktion.      Vissa
verksamheter,  hänförliga  till  de
finansiella och offentliga sektorerna,
undantas dock. Begreppet näringsidkare
är vidsträckt och täcker såväl juridiska
som fysiska personer som driver näring.
Det omfattar de allra största företagen
likaväl som enmansföretagare. Också den
som jämsides med en anställning driver
någon form av näringsverksamhet är att
anse   som   näringsidkare.   Av
Insolvensutredningens betänkande framgår
att  erfarenheterna  från  utländska
rättssystem tyder på att ett lagreglerat
rekonstruktionsförfarande  får   sin
största  betydelse  för  stora  och
medelstora  företag. Utredningen  har
emellertid inte funnit skäl att föreslå
någon   inskränkning   av   lagens
tillämpningsområde  med  hänsyn  till
näringsverksamhetens storlek eller form.
Förslaget har i stället utformats så att
det av bl.a. kostnadsskäl också skall
kunna användas av mindre företag. I
likhet med flera remissinstanser påpekar
regeringen   att   behovet   av
rekonstruktioner kan vara väl så stort
hos något mindre företag. Det är därför
enligt regeringens mening angeläget att
inte  utesluta  någon  kategori  av
näringsidkare  från möjligheten  till
företagsrekonstruktion.
I  motion L13 av Bengt Harding Olson
m.fl. (fp, m, c) yrkas att riksdagen
skall  avslå förslaget till lag  om
företagsrekonstruktion och begära att
regeringen skyndsamt återkommer med ett
nytt  förslag.  Enligt  motionärernas
mening  är lagförslaget otillräckligt
eftersom  det  saknar ett  förenklat
rekonstruktionsförfarande  för   små
företag.  Vidare  måste  en  ändrad
förmånsrättsordning     beträffande
leverantörsfordringar och skatter komma
till stånd där statens förmånsrätt för
skatter  är  avskaffad.  I  motionen
framhålls   bl.a.  den  finländska
lagstiftningen om sanering av företag
som förebild. Regler för ett omfattande
förfarande för företagsrekonstruktion är
där  kompletterade med ett förenklat
företagssaneringsförfarande.  Systemet
innefattar också en radikalt  ändrad
förmånsrättsordning (yrkande 1 delvis
och yrkande 2).
Ett tillkännagivande om lagstiftning om
företagsrehabilitering begärs i motion
L309 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp,
m, c) (yrkande 1).
Såvitt utskottet kan bedöma har det
framlagda lagförslaget i huvudsak en
utformning som bör kunna tillgodse de
stora och medelstora företagens behov.
Om lagstiftningen kommer att medge en
tillräckligt flexibel tillämpning och
möjliggöra rekonstruktioner även för små
företag är emellertid inte helt säkert.
I sammanhanget måste emellertid beaktas
att ett rekonstruktionsförfarande har
störst  betydelse för  något  större
företag  helt  enkelt  därför  att
möjligheterna till rekonstruktion där
oftast  är  betydligt  bättre.  Som
framhålls i propositionen kan ett större
företag  ha  en  administration  och
produktion  som  rymmer  tillräckliga
möjligheter  till  flexibilitet  och
förändring. Ett sådant företag kan också
ha bättre förutsättningar än ett mindre
att erbjuda säkerhet för en fortsatt
finansiering av rörelsen. Det är, som
regeringen också framhåller, givet att
en blygsam om än yrkesmässig ekonomisk
verksamhet  som  en  enskild  person
bedriver däremot ofta inte ger utrymme
för alternativa lösningar och knappast
heller för ny kredit.
Osäkerheten  vad gäller  de  mindre
företagen i nu berört hänseende bör
enligt utskottets mening inte föranleda
att  en mycket angelägen reform  om
företagsrekonstruktion  skjuts på  en
obestämd framtid i avvaktan på  att
frågan om särskilda regler för  ett
förenklat   rekonstruktionsförfarande
utreds. I sammanhanget vill utskottet
särskilt  peka  på  att  regeringen
framhåller att de lösningar som förordas
i  propositionen  kan  sägas  vara
begränsade till vad som bedömts vara
nödvändigt      för      att
företagsrekonstruktioner  skall  kunna
vinna tilltro som ett lämpligt sätt att
utan  konkurs  åtgärda ett  företags
betalningssvårigheter. En del förslag om
längre gående, eller i vissa avseenden
annorlunda  utformade,  åtgärder  som
framförts från olika håll kan dock,
menar  regeringen, ha fog för  sig.
Regeringen utesluter därför inte att en
framtida   utvärdering   av   det
rekonstruktionsförfarande som föreslås
kan leda till att vissa av de förslag
som nu inte framläggs kan få förnyad
aktualitet senare. Utskottet anser sig
mot denna bakgrund ha goda skäl att utgå
från att regeringen är uppmärksam på
frågan  huruvida  lagstiftningen  är
ändamålsenlig och verksam  även  för
mindre företag. Om det därvid skulle
visa    sig    att    särskilda
lagstiftningsåtgärder  är  påkallade
förutsätter utskottet att  regeringen
återkommer   till  riksdagen   med
erforderliga förslag.
Utskottet har också en viss förståelse
för  kritiken i motion L13 mot att
propositionen  inte innehåller  några
förslag   till   ändringar    i
förmånsrättslagen  som  på  ett  mer
påtagligt   sätt  kan   underlätta
företagsrekonstruktioner.     Enligt
utskottets  mening  hade  det  varit
önskvärt om beredningen av samtliga de
förmånsrättsfrågor, som kan anses vara
av  betydelse för möjligheterna till
företagsrekonstruktion, nu hade varit
klar. Vad som anförts i motionen i denna
del bör dock inte heller föranleda att
lagstiftningen  om rekonstruktion  av
företag skjuts på framtiden. Regeringen
har nämligen den 21 december 1995, efter
det  att  förevarande  proposition
avlämnats  till riksdagen,  beslutat
direktiv till en parlamentarisk kommitté
som skall utreda frågor om förmånsrätt i
konkurs, lönegaranti och underlaget för
företagshypotek   (dir.   1995:163).
Kommitténs huvuduppgifter är att  ta
ställning  till  dels  om  statens
förmånsrätt för skatter och avgifter bör
slopas, dels om företagshypotek bör ges
en annan ställning än det har i dag och
dels om arbetstagarnas löneskydd vid
arbetsgivarens konkurs kan förbättras
utan  att  statens  kostnader  för
lönegarantin ökar. En strävan bör enligt
direktiven      vara      att
förmånsrättsordningen  och  anslutande
lagregler  är  så  utformade  att
rekonstruktion av livskraftiga företag
underlättas.  Uppdraget  skall  vara
slutfört senast den 31 december 1997.
Utskottet  anser det värdefullt  att
förmånsrättsfrågorna kommer att få en så
allsidig belysning som direktiven ger
vid handen.
Den i propositionen föreslagna lagen om
företagsrekonstruktion får mot  denna
bakgrund  i viss mån ses som en första
etapp  mot  ett  mer  fullständigt
regelsystem som innefattar också en för
rekonstruktioner    lämplig    och
ändamålsenlig förmånsrättsordning. Det
kan också enligt utskottets mening vara
av stort värde att viss erfarenhet av
den  nya lagstiftningen vunnits när
slutliga   ställningstaganden   till
förmånsrättsordningen skall  göras  i
framtiden. Utskottet anser det angeläget
att utredningen om förmånsrättsfrågor i
konkurs arbetar skyndsamt och att en
remissbehandling av framlagda förslag
kan komma till stånd redan under år
1997.
Med det anförda avstyrker utskottet
motion L13 yrkande 1 i denna del och
yrkande 2 samt motion L309 yrkande 1.
Utskottet  återkommer i ett  senare
avsnitt      närmare      till
förmånsrättsordningen med anledning av
motionsyrkanden    i    särskilda
förmånsrättsfrågor.
Utskottets ställningstagande  innebär
att yrkande 4 i motion L306 av Kristina
Nordström och Sven-Åke Nygårds (båda s),
vari begärs förslag för att underlätta
rekonstruktion av företag som bedöms
kunna bli livskraftiga, är tillgodosett.
Utskottet övergår därmed till att -
under  skilda  rubriker  -  behandla
förslagens närmare innebörd i de delar
som aktualiserats i motionerna eller som
eljest har tilldragit sig utskottets
uppmärksamhet.

Den ekonomiska förutsättningen för
företagsrekonstruktion

Inom  insolvensrätten  används  vissa
begrepp för att beskriva gäldenärens
ekonomiska situation. Ett sådant begrepp
är insolvens eller obestånd. Insolvens
innefattar den ekonomiska situation som
utgör förutsättning för konkurs  och
ackord.  Med  insolvens  avses  att
gäldenären inte rätteligen kan betala
sina skulder och att denna oförmåga inte
är  endast  tillfällig.  Ett  annat
insolvensrättsligt   begrepp    är
insufficiens,  varmed  menas   att
gäldenärens  skulder överstiger  hans
tillgångar. Illikviditet innebär  att
gäldenären inte har omedelbar tillgång
till vanliga betalningsmedel motsvarande
de förfallna skuldernas belopp. Om en
gäldenär är enbart illikvid, har han
däremot  andra  tillgångar  som  kan
användas  för  att på  sikt  betala
skulderna.  Därutöver  förekommer  i
insolvensrätten  betalningsinställelse,
vilket utgör en presumtion för obestånd.
I propositionen föreslås att endast
företag som vid tiden för ansökan om
rekonstruktion saknar förmåga att betala
sina förfallna skulder skall komma i
fråga   för  företagsrekonstruktion.
Förslaget innebär med andra ord att det
krävs illikviditet. Något krav på att
företaget är på obestånd ställs alltså
inte upp.
Utgångspunkten   för   regeringens
resonemang  om  den  grundläggande
ekonomiska   förutsättningen   för
rekonstruktion är att endast företag med
betalningssvårigheter   av   någon
omfattning kan antas komma att ansöka om
rekonstruktion. Förutsättningarna  för
att besluta om företagsrekonstruktion
bör  därför  enligt regeringen  inte
knytas till någon viss kvalificerad nivå
på  företagets  betalningssvårigheter.
Regeringen anser således att när det
gäller gäldenärens ekonomiska situation
inga andra krav bör ställas än att denne
i sin ansökan om företagsrekonstruktion
klargör att han inte kan betala sina
fordringar allteftersom de  förfaller
till betalning. Det är således, anför
regeringen, tillräckligt att gäldenären
är illikvid.
Konkursförvaltarkollegiernas  förening
har inför utskottet framfört kritik mot
förslaget  till  utformning  av  den
grundläggande         ekonomiska
förutsättningen. Föreningen har därvid
anfört att förslaget innebär en påtaglig
risk för att i många fall erforderliga
företagsrekonstruktioner kommer i gång
för sent.
Utskottet delar de farhågor som sålunda
framförts i ärendet. Enligt utskottets
mening bör det vara möjligt att besluta
om företagsrekonstruktion inte bara när
illikviditeten är ett faktum utan även
när en sådan betalningsoförmåga inträder
inom kort. Den grundläggande ekonomiska
förutsättningen - illikviditet - bör
inte heller vara utformad så att det
krävs  en  fullständig och otvetydig
utredning om att illikviditet föreligger
eller kommer att inträda inom kort. Det
bör vara tillräckligt att det kan antas
att illikviditet föreligger eller att
sådan  oförmåga inträder inom  kort.
Utskottet föreslår därför enligt vad som
framgår av bilaga 3 en ändrad lydelse
av  regeln  om  den   ekonomiska
förutsättningen.  Förslaget  innebär
således  att  även  en  prognos  om
illikviditet  eller  en  risk  för
illikviditet kan läggas till grund för
ett beslut om företagsrekonstruktion.
I detta sammanhang tar utskottet upp
motion L308 av Eva Flyborg och Bengt
Harding Olson (båda fp). I motionen
yrkas ett tillkännagivande om att en
obligatorisk     prövning     av
företagsrekonstruktion skall komma till
stånd  innan beslut om konkurs  får
meddelas (yrkande 5).
Utskottet kan inte finna att en sådan
ordning som motionärerna förespråkar är
ändamålsenlig. Enligt utskottets mening
måste det i de fall där förutsättningar
inte föreligger för en rekonstruktion
alltid  finnas möjligheter att  utan
onödig tidsutdräkt direkt kunna få till
stånd konkurs. Med det anförda avstyrker
utskottet  bifall till  motion  L308
yrkande 5.
Ansökan om företagsrekonstruktion

Rätten    att    ansöka    om
företagsrekonstruktion  skall  enligt
förslaget  tillkomma  gäldenären  och
dennes  borgenärer. Om  en  borgenär
ansöker om företagsrekonstruktion, får
ansökan emellertid bifallas endast om
gäldenären har medgett den. När  en
borgenärsansökan skriftligen bestrids av
gäldenären förfaller ansökan och ärendet
skall   avskrivas   från   vidare
handläggning.
I motion L14 vill Rolf Dahlberg m.fl.
(m) att riksdagen skall ändra förslaget
så att endast gäldenären ges rätt att
ansöka   om  företagsrekonstruktion.
Enligt  motionärernas  mening  medför
regeringens förslag risker för att vissa
borgenärer kommer att utnyttja sin rätt
i syfte att driva in sina fordringar på
samma sätt som i dag förekommer när det
gäller konkursansökningar. Motionärerna
ser fler nackdelar än fördelar med att
införa en rätt för borgenärer att ansöka
om rekonstruktion (yrkande 2).
Utskottet  vill  erinra  om  att
rekonstruktionsinstitutets främsta syfte
är att på ett så tidigt stadium som
möjligt av en negativ utveckling för ett
företag ge möjlighet - och incitament -
till  nödvändiga  förändringar  av
verksamheten.  Som   framhålls   i
propositionen  torde  det  förekomma
åtskilliga fall där gäldenären på grund
av bristande resultatuppföljning inte
tillräckligt väl ser de negativa tecknen
eller till följd av överoptimism inte
förmår att tolka dessa tecken rätt. I en
sådan situation är det viktigt  att
gäldenärens medkontrahenter kan ta ett
initiativ. Mot denna bakgrund framstår
det som angeläget att flera aktörers
bedömning  av ett företags situation
tillåts initiera, om än inte utlösa, en
företagsrekonstruktion. Därtill kommer
att den gäldenär som misstänker att en
borgenärsansökan  om  rekonstruktion
tillkommit i något orättmätigt syfte
alltid har möjlighet att förhindra ett
fortsatt förfarande genom att bestrida
ansökan.
Utskottet tillstyrker med det anförda
regeringens förslag i nu behandlad del
och avstyrker bifall till motion L14
yrkande 2.
Gäldenärens avtal
En viktig rättsverkan av ett beslut om
företagsrekonstruktion      gäller
gäldenärens   avtal.  Propositionens
förslag i den delen innebär att om
gäldenären har ingått ett avtal som
motparten   före   beslutet   om
företagsrekonstruktion har fått rätt att
häva på grund av gäldenärens dröjsmål,
får motparten inte häva avtalet på grund
av  dröjsmålet,  om  gäldenären  med
rekonstruktörens samtycke  begär  att
avtalet  fullföljs.  Motparten  skall
emellertid inte behöva ta några nya
risker. Han skall därför inte  vara
skyldig att prestera enligt avtalet, om
inte gäldenären fullgör sina motsvarande
prestationer eller ställer säkerhet för
dem. Är tiden för motpartens fullgörelse
inte inne, skall gäldenären under vissa
ytterligare förutsättningar vara skyldig
att ställa säkerhet - helt eller delvis
-  för sina prestationer. Avtal  om
anställning undantas helt från denna
reglering.  Någon  hävningsrätt  för
gäldenären föreslås inte.
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
anförs  att  gäldenären  måste  ges
möjlighet att i vissa fall säga upp
avtal.  En  sådan rätt  kan  enligt
motionärernas mening vara av avgörande
betydelse  för att en rekonstruktion
skall  lyckas. Regeringen bör därför
återkomma med förslag i denna riktning
(yrkande 1).
Den i motionen aktualiserade frågan har
varit  föremål för en diskussion  i
Insolvensutredningen. Enligt utredningen
kan det inte uteslutas att gäldenärens
möjlighet till befrielse från löpande
avtal  någon gång kan ha  avgörande
betydelse  för  möjligheterna  till
rekonstruktion. Det fallet kan tänkas
att en rekonstruktion innebär att vissa
verksamhetsgrenar i ett företag läggs
ned och att det därmed finns ett uttalat
intresse av att bli kvitt vissa hyres-
och leas- ingavtal.
I propositionen upplyses att det i den
finska lagen om sanering av företag har
föreskrivits att gäldenären skall kunna
säga upp ett tidsbundet hyres-  och
leasingavtal så att det upphör  två
månader  efter  uppsägningen  oavsett
vilken tid som bestämts i avtalet. Den
ersättning  som gäldenären  vid  ett
förtida upphörande kan bli skyldig att
utge skall bestämmas enligt en särskild
regel  som  tränger undan eventuella
avvikande  avtalsvillkor. Ersättningen
utgör   en  oprioriterad  fordran.
Regeringen konstaterar att det  inte
finns underlag för att nu bedöma om en
motsvarande regel bör införas även i
Sverige.  Frågan  kan  dock  enligt
regeringen behöva bli föremål för vidare
överväganden sedan den föreslagna lagen
om  företagsrekonstruktion kommit att
tillämpas  någon  tid  och  därmed
ytterligare erfarenheter vunnits.
Utskottet anser för sin del att det
finns goda skäl att omgående närmare
utreda  spörsmålet om en  rätt  för
gäldenären att säga upp avtal under en
företagsrekonstruktion.  Ett  lämpligt
sammanhang härför är enligt utskottets
mening den utredning om förmånsrätt i
konkurs  som regeringen beslutat  om
direktiv  till  i  december  1995.
Regeringen  bör sålunda  besluta  om
tilläggsdirektiv  med  nu  angiven
innebörd.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med anledning av motion L15 yrkande 1
som sin mening ge regeringen till känna.
Rekonstruktörens kompetens

När   en  domstol  beslutar   om
företagsrekonstruktion skall den enligt
förslaget   samtidigt   utse   en
rekonstruktör. En sådan person skall ha
såväl obeståndsjuridiska kunskaper som
insikter  i  företagsekonomi   och
företagsledning.  Normalt  bör  till
rekonstruktör, enligt vad som anförs i
propositionen, utses en  advokat  ur
konkursförvaltarkretsen eller en högre
tjänsteman vid ackordscentral. I det
enskilda fallet skall det emellertid
vara möjligt för rätten att förordna
någon  annan lämplig person. I  den
föreslagna bestämmelsen anges att en
rekonstruktör skall ha den särskilda
insikt  och erfarenhet som uppdraget
kräver, ha borgenärernas förtroende samt
även  i  övrigt  vara  lämplig  för
uppdraget.
Enligt regeringens uppfattning kommer
för  en  rekonstruktör förmågan  att
bedöma   de   rent   affärsmässiga
förutsättningarna för fortsatt drift i
förgrunden på ett annat sätt än  vid
konkurs  eller  ackord.  Även  en
rekonstruktör måste givetvis,  liksom
konkursförvaltaren, undersöka företagets
aktuella ekonomiska situation och bilda
sig en uppfattning om orsakerna till
dess  svårigheter. Vidare måste han,
liksom  den  gode  mannen  enligt
ackordslagen,  ägna uppmärksamhet  åt
möjligheterna  till rekonstruktion  i
finansiellt    hänseende.    Men
rekonstruktörens viktigaste insats är
att bedöma om gäldenärsföretaget med
återvunnen lönsamhet kan fortsätta att
sälja  sin  vara  eller  tjänst  på
marknaden. För att kunna göra en sådan
bedömning bör rekonstruktören ha goda
insikter i företagsekonomi, erfarenhet
av    företagande,    affärssinne,
förhandlingsvana och inte sällan viss
branscherfarenhet.  Samtidigt  måste
rekonstruktören, eftersom det är fråga
om  ett  lagreglerat förfarande  med
betydande rättsverkningar, besitta såväl
ett allmänjuridiskt som ett obestånds
juridiskt kunnande.
De krav på rekonstruktörens kompetens
som  nu har redovisats torde enligt
regeringens mening knappast uppfyllas av
mer än ett begränsat antal personer,
främst  advokater med erfarenhet  av
större företagskonkurser liksom högre
tjänstemän vid ackordscentralerna. Det
skall heller inte uteslutas att det i
företagsledarnas krets finns personer
med tillräckliga juridiska kunskaper.
Enligt regeringens uppfattning är det
inte  lämpligt att ställa upp något
formellt krav på viss utbildning, examen
eller motsvarande för förordnande som
rekonstruktör. Det är i stället rimligt
att ange att rekonstruktören skall ha
den särskilda insikt och erfarenhet som
uppdraget  kräver,  ha  borgenärernas
förtroende  och även i övrigt  vara
lämplig för uppdraget. Genom en sådan
bestämning blir det - vilket är viktigt
- möjligt att i det särskilda fallet
välja den person som är mest lämpad för
uppdraget.  Det kan ställas olika krav
på  tyngdpunkten  i  rekonstruktörens
kompetens beroende på vilket företag som
är föremål för företagsrekonstruktion.
Regeringen anser likväl att när inte
omständigheterna i det enskilda fallet
motiverar  annat bör en advokat  ur
konkursförvaltarkretsen eller en högre
tjänsteman vid ackordscentral förordnas.
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
anförs   att   tyngdpunkten   i
rekonstruktörens kompetens bör utgöras
av  kunskaper i företagsekonomi  och
företagsledning  i  stället  för  i
juridiskt kunnande. I motionen yrkas att
riksdagen skall anta regeringens förslag
när det gäller rekonstruktör med den
ändring som följer av vad som sålunda
anförts (yrkande 2).
Utskottet anser att det med beaktande
av   vad  regeringen  anfört  om
rekonstruktörens kompetens  bör  vara
möjligt att i det enskilda fallet välja
den  person som är mest lämpad för
uppdraget. Eftersom det i normalfallet
torde bli fråga om att utse en advokat
som är konkursförvaltare eller en högre
tjänsteman  vid ackordscentral  finns
enligt utskottets mening tillräckliga
garantier för att rekonstruktören har
erforderlig    erfarenhet     av
företagsledning,    kunskaper    i
obeståndsjuridik och andra  relevanta
rättsområden samt vana vid att hantera
situationer i vilka motstående intressen
kan göra sig gällande. Därtill kommer
att  regeringens  förslag  ingalunda
utesluter att det i ett enskilt fall kan
förordnas en rekonstruktör vars bakgrund
är t.ex. ekonomens, företagsledarens,
revisorns  eller  konsultens.   Om
gäldenärens verksamhet är av mycket stor
omfattning eller av komplicerad  art
finns dessutom möjligheter att utse fler
än en rekonstruktör.
Någon ändring i regeringens förslag är
med hänvisning till det anförda inte
erforderligt.  Utskottet  tillstyrker
sålunda förslaget och avstyrker bifall
till motion L15 yrkande 2.
Tidpunkten för förordnande av
rekonstruktör och vissa
tidsfrister

De föreslagna reglerna om prövning av en
ansökan   om  företagsrekonstruktion
innebär att gäldenärens ansökan, om den
tas upp, skall prövas genast. Om en
borgenärs ansökan tas upp, skall rätten
sätta ut ett sammanträde för prövning av
ansökan. Sammanträdet skall hållas inom
två veckor från det att ansökan kom in
till rätten. Om det finns särskilda
skäl, får det hållas senare, dock senast
inom sex veckor. Till sammanträdet skall
parterna kallas. Gäldenären skall  i
kallelsen föreläggas att senast  vid
sammanträdet yttra sig över ansökan. I
kallelsen  skall  även  anges  att
sammanträdet kommer att ställas in, om
gäldenären  före  sammanträdet  själv
ansöker om företagsrekonstruktion eller
skriftligen medger borgenärens ansökan
och rätten inte särskilt underrättar
honom om att sammanträdet ändå skall
hållas.
Regeringens förslag innebär vidare att
rekonstruktören skall utses samtidigt
som    rätten    beslutar    om
företagsrekonstruktion. Det är alltså
inte  möjligt  att  besluta   om
företagsrekonstruktion   utan   att
samtidigt utse en rekonstruktör. I syfte
att  säkerställa  att  arbetet  med
företagsrekonstruktionen omedelbart kan
påbörjas föreslås att rätten i samband
med beslutet om rekonstruktion också
skall  bestämma  tidpunkt  för  ett
borgenärssammanträde inför rätten. Ett
sådant sammanträde skall normalt hållas
inom tre veckor. Om det är oundgängligen
nödvändigt får dock sammanträdet hållas
längre   fram  i  tiden.  Enligt
propositionen krävs mycket starka skäl
för att ett borgenärssammanträde skall
få hållas senare än inom tre veckor.
Undantagsbestämmelsen kan bli tillämplig
exempelvis när ett stort bolag ansökt om
rekonstruktion.   I  rekonstruktörens
åligganden ingår att inom en vecka från
beslutet  om  företagsrekonstruktion
underrätta samtliga kända borgenärer om
beslutet och tillställa dessa  visst
material.  Till underrättelsen  skall
sålunda fogas en preliminär förteckning
över gäldenärens tillgångar och skulder,
gäldenärens senaste balansräkning och de
ytterligare upplysningar som behövs om
hans ekonomiska ställning. Vidare skall
enligt  förslaget till underrättelsen
fogas  uppgift  om  orsakerna  till
betalningssvårigheterna  och  om  hur
verksamheten   kan   rekonstrueras.
Därutöver skall underrättelsen innehålla
upplysningar  om  tidpunkten   för
borgenärssammanträde.
I motion L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)
anförs att en rekonstruktör bör kunna
förordnas omgående, redan efter ansökan
om  företagsrekonstruktion. En  sådan
ordning skulle innebära att man undviker
tidsförluster och förhindrar  onödigt
stora   ekonomiska   risker   för
borgenärerna.  Vidare  bör,  enligt
motionärernas mening, en rekonstruktör
som inte är bekant med företaget få
betydligt längre tid på sig än en vecka
att  underrätta borgenärerna om  att
företagsrekonstruktion inletts. Av detta
följer  att  även  tidpunkten  för
borgenärssammanträdet bör senareläggas.
I motionen yrkas att riksdagen skall
ändra regeringens förslag i enlighet med
vad som sålunda anförts (yrkande 3).
Utskottet har ingen annan uppfattning
dn motionärerna när det gäller behovet
av skyndsamhet beträffande förordnande
av en rekonstruktör. Enligt utskottets
mening bör det emellertid inte komma i
fråga att tidigarelägga tidpunkten för
förordnandet av rekonstruktör.  Någon
grund för förordnandet torde nämligen
inte uppkomma förrän rätten har gjort en
materiell prövning av ansökan. Med den
av  motionärerna förordade  ordningen
skulle i de fall ansökningarna inte
bifalls förordnandena bli meningslösa.
Dessutom skulle i sådana fall som inte
leder    till    beslut    om
företagsrekonstruktion särskilda problem
uppkomma  vad gäller rekonstruktörens
rätt till ersättning.  I sammanhanget
vill  utskottet också  hänvisa  till
nuvarande bestämmelser om ackord varav
framgår att en materiell prövning av
ansökan  måste göras innan god  man
förordnas.  Vidare bör  påpekas  att
reglerna  om  vad en ansökan  skall
innehålla   innebär   att   visst
utredningsarbete kommer till stånd redan
innan ansökan prövas och att därmed tid
vunnits i de fall ansökan leder till ett
beslut om rekonstruktion.
De  tidsfrister  som  föreslås  i
propositionen   när   det   gäller
underrättelse   om   beslut   om
företagsrekonstruktion   och   när
borgenärssammanträde skall äga rum är,
såvitt utskottet nu kan bedöma, väl
avvägda för att tillgodose borgenärernas
möjligheter     att     påverka
rekonstruktionsförfarandet på ett  så
tidigt stadium som möjligt. Det kan dock
inte  uteslutas att tidsfristerna  i
praktiken kan komma att framstå som
alltför snäva. Utskottet förutsätter att
regeringen också uppmärksammar huruvida
förfarandereglerna fått en ändamålsenlig
utformning.
Utskottet tillstyrker med det anförda
lagförslaget  i berörda  delar  och
avstyrker motion L14 yrkande 3.
Rekonstruktionsplanen

De   föreslagna   reglerna   om
rekonstruktionsplanen innebär att  en
sådan  plan  skall  upprättas  av
rekonstruktören. Av planen skall normalt
framgå  såväl hur gäldenärsföretagets
finansiella situation bör lösas som hur
dess resultat skall kunna förbättras.
Planens innehåll förutsätts emellertid
kunna anpassas till omständigheterna i
det  enskilda fallet. Några  närmare
föreskrifter  om  vad  planen  skall
innehålla föreslås inte. Inte heller
finns några förslag som innebär att
planen skall fastställas. Enligt den
föreslagna  lagtexten  skall  planen
redovisa    hur   syftet    med
företagsrekonstruktionen skall uppnås.
Planen skall tillställas rätten  och
borgenärerna.
I propositionen framhåller regeringen
vikten av att planens innehåll måste
kunna anpassas till omständigheterna i
det  enskilda  fallet.  Vad   en
rekonstruktion kan behöva innebära måste
rimligen kunna variera högst väsentligt.
Även  om det inte i lag ges några
föreskrifter    om    att    en
rekonstruktionsplan skall  fastställas
eller om formerna och förutsättningarna
för ett fastställande, är det givet att,
om planen skall kunna genomföras, det
fordras  en  bred  enighet  bland
borgenärerna liksom mellan  dem  och
gäldenären  om  i  vart  fall  dess
huvudsakliga element. Regeringen betonar
vidare  att  i  den  mån  som  en
rekonstruktion medför egentliga ingrepp
i borgenärernas rätt genom att deras
fordringar sätts ned, detta måste ske
antingen  genom  avtal  eller  genom
offentligt ackord.
Rolf Dahlberg m.fl. (m) anför i motion
L14 att det framstår som orealistiskt
att borgenärerna kommer att uppnå en
nära 100-procentig enighet om hur ett
företag skall rekonstrueras. För att
rekonstruktionsförfarandet  skall  bli
meningsfullt måste därför införas en
ordning    som   innebär    att
rekonstruktionsplanen  fastställs  av
domstol  efter  det  att  samtliga
borgenärer haft möjlighet att yttra sig
över  planen.  En förutsättning  för
fastställelse bör därvid vara att viss
majoritet av borgenärerna uttalat sig
för  planen. I motionen  yrkas  att
riksdagen  skall  ändra  regeringens
förslag  i enlighet med det anförda
(yrkande 1).
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
anförs att det i motiven närmare bör
klargöras  vad en rekonstruktionsplan
skall innehålla. Motionärerna anser att
en  rekonstruktionsplan bör innehålla
bl.a.  en  preliminär betalningsplan,
förslag till finansiering av rörelsen,
en enkel marknadsanalys och en budget
för den närmaste tiden. I motionen yrkas
att riksdagen godkänner vad som sålunda
anförts   om   rekonstruktionsplanen
(yrkande 4).
Enligt utskottets mening finns  det
flera   skäl   till   att   en
rekonstruktionsplan   inte   skall
fastställas av domstol. En sådan ordning
skulle medföra risk för att planens
innehåll onödigtvis formaliseras  och
dessutom  leda till fördröjning  och
fördyringar. Ett krav på fastställelse
synes inte heller ändamålsenligt med
hänsyn  till,  som också  regeringen
påtalat,    att    det    nya
rekonstruktionsförfarandet  i  princip
bygger på frivillig uppslutning kring
förfarandets olika moment.
Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringens förslag och avstyrker bifall
till motion L14 yrkande 1.
Vad  sedan gäller motion L15 anser
utskottet för sin del att de anvisningar
som  lämnas i propositionen ger  en
tillräckligt god vägledning  för  en
rekonstruktörs ställningstagande  till
vad  en  rekonstruktionsplan  skall
innehålla i ett enskilt fall. Något
hinder mot att en rekonstruktionsplan
också redovisar andra förhållanden som
kan  vara av värde i det fortsatta
förfarandet finns inte. Några särskilda
uttalanden därom från riksdagens sida
kan inte anses erforderligt.
Det  anförda innebär att  utskottet
avstyrker motion L15 yrkande 4.
Ackord under företagsrekonstruktion

Förslaget    till    lag    om
företagsrekonstruktion  innebär  att
offentligt ackord skall  kunna komma
till stånd enbart inom ramen för en
företagsrekonstruktion.  Ackordslagens
bestämmelser  om  offentligt  ackord
föreslås i sak oförändrade överförda
till ett särskilt kapitel (3 kap.) i den
nya lagen, varvid ackordslagens gode man
föreslås bli ersatt av rekonstruktören.
Kravet  på att gäldenären  vid  ett
offentligt  ackord  skall  erbjuda
borgenärerna betalning med åtminstone 25
%  av deras fordringsbelopp behålls.
Undantag skall dock i fortsättningen
kunna göras när det finns särskilda
skäl.
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
yrkas att riksdagen hos regeringen skall
begära ett förslag som innebär  att
reglerna om offentligt ackord i lagen om
företagsrekonstruktion får en  bättre
samordning med lagens bestämmelser i
övrigt. I motionen hänvisas till att
Riksskatteverket  begärt  en  sådan
samordning (yrkande 5).
Utskottet vill erinra om att Lagrådet
vid  sin  granskning av lagförslaget
ansett det önskvärt att 3 kap. vid
lämpligt tillfälle blir föremål för en
översyn mot bakgrund av erfarenheterna
av  tillämpningen  av  ackordslagens
motsvarande regler.
Med  anledning  av  Lagrådets  och
Riksskatteverkets  påpekanden  anför
regeringen i propositionen att en sådan
mer långt gående samordning i och för
sig i vissa delar kunde vara tänkbar.
Regeringen framhåller emellertid att ett
offentligt ackord skiljer  sig  från
övriga    skeden    i     en
företagsrekonstruktion  därigenom  att
ackordet  binder samtliga  deltagande
borgenärer, även dem som inte biträtt
förslaget till uppgörelse. Det element
av tvång gentemot vissa borgenärer som
således är, eller kan vara, förbundet
med fastställande av offentligt ackord
gör  det, enligt regeringens mening,
nödvändigt med mera preciserade regler
för den delen av förfarandet än som
krävs  när en uppgörelse bygger  på
samtliga intressenters bifall. Det kan
därför, såvitt regeringen nu anser sig
kunna bedöma, knappast undvaras att det
för offentligt ackord, även inom ramen
för   företagsrekonstruktion,   ges
särskilda regler om exempelvis ansökan,
bouppteckning  och  ett   formligt
ackordsförslag.   Därutöver   pekar
regeringen på att det i lagförslaget
uttryckligen  angetts  att  sådana
handlingar och uppgifter  som  skall
bifogas en begäran om förhandling om
offentligt ackord inte behöver ges in om
de       tidigare      under
företagsrekonstruktionen har tillställts
rätten och borgenärerna. Mot bl.a. denna
bakgrund är det regeringens uppfattning
att den systematiska samordning som kan
och bör ske i det väsentliga kommit till
stånd.
Utskottet har för sin del ingen annan
uppfattning och avstyrker därför bifall
till motion L15 yrkande 5.
Utskottet  övergår därmed  till  att
behandla en fråga som gäller statens
borgenärsfunktion vid ackord.
Enligt lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. företräds
staten  vid  indrivning  av  statens
fordringar på skatter, avgifter m.m. av
kronofogdemyndigheten. Detta  innebär
bl.a.  att kronofogdemyndigheten  får
ansöka  om  att  en gäldenär  skall
försättas i konkurs och att myndigheten
skall bevaka den rätt i konkursen som
med anledning av en fordran tillkommer
det allmänna.
I   propositionen  föreslås   att
kronofogdemyndigheten i allmänhet skall
företräda staten som borgenär även vid
företagsrekonstruktion.
När det gäller ackord fullgörs statens
borgenärsfunktion   i   dag    av
skattemyndigheten   enligt   lagen
(1993:892) om ackord rörande statliga
fordringar  m.m.  Det  innebär  att
skattemyndigheten fattar beslut å det
allmännas vägnar om att anta förslag om
ackord som innefattar fordringar  på
skatt, avgift etc. I detta avseende
föreslås  inte  någon  ändring  i
propositionen.
Ordningen  med att skattemyndigheten
också i fortsättningen skall företräda
det allmänna  vid ackord kritiseras i
motion L11 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kds). Enligt motionärerna är nuvarande
ordning orsak till att staten så sällan
accepterar      ackordsuppgörelser.
Skattemyndigheten har ingen affärsmässig
kompetens utan företräder enbart en rent
fiskal inriktning. Riksdagen bör därför
besluta om ändring i lagen om ackord
rörande statliga fordringar m.m.  av
innebörd att statens borgenärsfunktion
vid  ackord  skall  fullgöras  av
kronofogdemyndigheten (yrkande 2).
I motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v)
framställs  ett  liknande  yrkande.
Motionärerna     anser     att
kronofogdemyndigheten är den myndighet
som har klarast blick över företagets
totala    ekonomiska    situation.
Kronofogdemyndigheten är dessutom, anför
motionärerna, bäst lämpad att ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv företräda
staten som borgenär (yrkande 3).
I propositionen anför regeringen att
övervägande  skäl  talar  för  att
kronofogdemyndigheten bör företräda det
allmänna vid företagsrekonstruktion i
allmänhet. Det är också den uppfattning
som ligger mest i linje med de allmänna
övervägandena bakom lagen om indrivning
av statliga fordringar m.m. Vid ackord
däremot  uppkommer enligt  regeringen
bl.a. frågor kring de olika skatte- och
avgiftsfordringarna         som
skattemyndigheten får anses vara bäst
skickad  att utreda. Regeringen  gör
därför den bedömningen att det inte
finns skäl att föreslå någon ändring vad
gäller borgenärsfunktionen vid ackord.
Utskottet har inte någon erinran mot
att   kronofogdemyndigheten   skall
företräda   det   allmänna   vid
företagsrekonstruktion. Ordningen synes
mest  lämplig med hänsyn  till  att
förfarandet utgör ett alternativ till
konkurs och  i flera fall torde leda
vver till konkurs.
När  det  sedan  gäller  statens
borgenärsfunktion  vid  ackord  vill
utskottet erinra om att frågan berördes
av utskottet våren 1993 i yttrandet
1992/93:LU6y till skatteutskottet över
proposition 1992/93:198 om indrivning av
statliga  fordringar  m.m.  Utskottet
konstaterade  därvid  att  det  i
propositionen  inte  föreslogs  någon
ändring beträffande vilken myndighet som
skall vara behörig att besluta i frågor
om  ackordsförslag  på  skatte-  och
avgiftsområdet. Utskottet erinrade också
om  att Insolvensutredningen i  sitt
betänkande   om   en   lag   om
företagsrekonstruktion  förordat  att
denna funktion såvitt avser skatter och
avgifter flyttas från skattemyndigheten
till   kronofogdemyndigheten.   Mot
bakgrund av att utredningens betänkande
var föremål för remissbehandling ansåg
utskottet  i likhet med föredragande
statsrådet att någon ändring vad gäller
ackordsmyndighet   i   fråga   om
skattefordringar m.m. då inte borde ske.
Spörsmålet  om  borgenärsfunktionen
beträffande  skatter  och  avgifter
berördes av utskottet även våren 1994
vid behandlingen av skuldsaneringslagen
(se bet. 1993/94:LU26). I betänkandet
uttalade utskottet med anledning av en
motion att det kunde ifrågasättas om
inte  statens  borgenärsfunktion  vid
skuldsanering  borde  innehas   av
kronofogdemyndigheten i stället för av
skattemyndigheten,  vilket  regeringen
föreslagit i propositionen i ärendet
(prop.  1993/94:123).  Frågan   om
borgenärsfunktionen för skatter  m.m.
borde  dock  enligt  utskottet  inte
regleras annorlunda för skuldsanering än
vad som gäller för ackord. Utskottet
erinrade om de tidigare övervägandena i
frågan  och konstaterade vidare  att
Insolvensutredningens förslag ännu inte
föranlett någon proposition. I avvaktan
härpå ansåg utskottet att någon ändring
inte  borde ske beträffande  statens
borgenärsfunktion vid ackord. I linje
med vad utskottet uttalat tidigare ansåg
utskottet att skattemyndigheten tills
vidare också borde ges möjlighet att
godta  förslag  om  skuldsanering.
Utskottet   tillstyrkte    sålunda
regeringens förslag i denna del och
avstyrkte bifall till det då aktuella
motionsyrkandet.
Utskottet anser för sin del att starka
skäl  talar  för att regeringen  nu
förutsättningslöst låter utreda frågan
om vilken myndighet som skall företräda
staten vid ackord som omfattar skatter
och allmänna avgifter. Enligt utskottets
mening torde det vara lämpligt att i
sammanhanget också på nytt  överväga
frågan om statens borgenärsfunktion vid
skuldsanering  enligt  skuldsanerings
lagen. Det bör ankomma på regeringen att
närmare   bestämma  formerna   för
utredningsarbetets bedrivande. Utskottet
vill dock understryka vikten av att
utredningen bedrivs skyndsamt.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med anledning av motionerna
L11 yrkande 2 och L15 yrkande 3 som sin
mening ge regeringen till känna.
Förmånsrättsordningen

När konkurs inträffat skall, om medel
finns i konkursboet, betalning först
utgå för konkurskostnaderna och  för
annan skuld som konkursboet ådragit sig
(s.k. massagäld). Av boets återstående
medel  sker därefter utdelning  till
borgenärerna i en viss ordning, den s.k.
förmånsrättsordningen. Bestämmelser om i
vilken ordning olika fordringar skall
betalas finns, som nämnts inledningsvis,
i förmånsrättslagen.
Förmånsrättslagen  skiljer   mellan
särskild  och  allmän  förmånsrätt.
Särskild  förmånsrätt  gäller  vid
utmätning och konkurs samt belastar viss
egendom. Särskild förmånsrätt  följer
bl.a. med företagshypotek, varmed avses
en säkerhetsrätt på grund av inteckning
i en näringsidkares lösa egendom, och
med inteckning i fast egendom. Allmän
förmånsrätt gäller endast vid konkurs
och avser all egendom som ingår  i
gäldenärens   konkursbo.    Allmän
förmånsrätt  har t.ex.  under  vissa
förutsättningar fordringar på skatt samt
vissa   fordringar   på    lön.
Förmånsrättslagen reglerar den inbördes
företrädesrätten  mellan   särskilda
förmånsrätter    resp.    allmänna
förmånsrätter. Särskild förmånsrätt har
i  princip företräde framför  allmän
förmånsrätt. Fordran med bästa allmänna
förmånsrätt har dock företräde framför
exempelvis företagshypotek. Fordringar
utan  förmånsrätt, dvs. oprioriterade
fordringar, har inbördes lika rätt.
Lönegarantilagen kan  allmänt  sägas
innebära   att  staten  garanterar
prioriterade  lönefordringar  enligt
förmånsrättslagen   och    övertar
fordringarna  -  med   motsvarande
förmånsrätt - samt inträder i konkursen
som borgenär. Sedan den 1 juli 1994
gäller  en  s.k.  karensregel  i
lönegarantilagen. Bestämmelsen  syftar
till  att  begränsa  missbruk  av
lönegarantisystemet som har  negativa
effekter på konkurrensen. Karensregeln
innebär att lönegaranti skall  kunna
lämnas  endast  en  gång  under  en
tidsperiod om två år för lönefordringar
som har uppstått i huvudsakligen samma
verksamhet.  Enligt den  ursprungliga
lydelsen av regeln gällde emellertid
lönegarantin  om  arbetstagaren  har
anvisats anställningen av den offentliga
arbetsförmedlingen. Genom en lagändring,
som trädde i kraft den 1 juli 1995,
infördes     ytterligare     en
undantagsbestämmelse som innebär  att
lönegarantin  gäller  om  det  finns
särskilda skäl för det.
I   propositionen  föreslås   att
fordringar,  inklusive lönefordringar,
som grundas på avtal som gäldenären med
rekonstruktörens samtycke träffat under
en företagsrekonstruktion som föregått
konkursen skall vara förenade med bästa
allmänna förmånsrätt (s.k. nytillkomna
fordringar).  Vidare  föreslås  att
förmånsrätten avseende vissa revisions-
och  bokföringskostnader  förstärks.
Sådana fordringar som nu nämnts föreslås
få förmånsrätt före bl.a. fordringar med
säkerhet i företagshypotek. Därutöver
föreslås   nya   bestämmelser   i
förmånsrättslagen och konkurslagen  i
syfte att klargöra hur fordringar som i
förmånsrättshänseende  kommer  efter
vanliga oprioriterade fordringar, s.k.
efterställda fordringar, skall behandlas
i samband med ackord.
Beträffande  löneförmånsrätten  gör
regeringen bedömningen att denna bör
vara  kvar.  Däremot föreslås  vissa
ändringar när det gäller förmånsrätt för
lönefordringar           före
företagsrekonstruktion.   Har   en
företagsrekonstruktion  föregått  en
konkurs, skall arbetstagarna ha  ett
särskilt skydd för löner som förfallit
till  betalning  före  ansökan  om
företagsrekonstruktion.   Ges   en
konkursansökan in inom ett år från det
att en företagsrekonstruktion upphörde,
skall förmånsrätten för lön - om det är
förmånligare för arbetstagaren - omfatta
fordringar som förfallit till betalning
inom  tre månader före beslutet  om
företagsrekonstruktion i stället  för
fordringar  som  har förfallit  till
betalning  under  samma  tid  före
konkursansökningen. Förmånsrätten  för
lönefordringar kan dock aldrig omfatta
mer än sammanlagt sex månader.
Insolvensutredningen  föreslog  två
ytterligare     ändringar     i
förmånsrättsordningen. Den ena innebar
att statens förmånsrätt för vissa skatte-
och avgiftsfordringar skulle avskaffas.
Den   andra  innebar  att  vissa
lönefordringar - fordringar  på s.k.
produktiv lön - skulle ges förmånsrätt
framför  fordringar med  säkerhet  i
företagshypotek. Den  av  utredningen
föreslagna  ordningen  innebär  att
lönefordringar  före  konkurs  och
uppsägningslön för den tid under vilken
gäldenärens verksamhet fortsätter efter
konkursutbrottet, dock längst under två
månader,  skall ha förmånsrätt  före
fordringar  förenade med säkerhet  i
företagshypotek.  Det   huvudsakliga
motivet bakom dessa förslag var att
ändringarna  på  olika  sätt  skulle
förbättra möjligheterna att genomföra
företagsrekonstruktioner. Sålunda menade
utredningen  att  kreditgivare  med
säkerhet i företagshypotek borde ges
ökade incitament att följa och ingripa i
utvecklingen hos ett företag som är på
väg in i en ekonomisk kris. Härigenom,
anförde  utredningen  vidare,  skapas
bättre förutsättningar för att få till
stånd en rekonstruktion av företaget
utan  konkurs  och  indirekt  bättre
utsikter  för  de icke  prioriterade
borgenärerna att få betalt. Beträffande
skälen    för   att    avskaffa
skatteförmånsrätten       anförde
Insolvensutredningen  att  en  sådan
förändring bör bidra till att stärka
oprioriterade borgenärers ställning. Ett
avskaffande av förmånsrätten för skatter
skulle     dessutom,     enligt
Insolvensutredningen,       främja
rekonstruktion utan konkurs och stärka
utsikterna  till  ackordsuppgörelser.
Tvingas  staten att delta i  sådana
uppgörelser som skatteborgenär bedömde
utredningen att antalet ackord skulle
öka. Staten kommer nämligen då, anförde
utredningen, att få ett större intresse
att medverka till ekonomiska uppgörelser
mellan gäldenären och borgenärerna.
Propositionen innehåller inte  något
förslag till förändring av  ordningen
mellan lönefordringar och fordringar med
säkerhet i företagshypotek. Inte heller
föreslås att förmånsrätten för skatter
och allmänna avgifter avskaffas. Enligt
regeringens     mening     bör
Insolvensutredningens  förslag  till
förändringar  i  förmånsrättsordningen
inte  för  närvarande  genomföras.
Förändringar  i  den  riktning  som
utredningen föreslagit bör emellertid
studeras  vidare.  Det  bör  enligt
regeringen göras av en ny utredning.
I ett stort antal motioner tas frågor
upp om ändringar i förmånsrättsordningen
i syfte att underlätta möjligheterna
till företagsrekonstruktion. I motion
L11 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kds) yrkas
att  riksdagen  skall  besluta  den
ändringen  i  förmånsrättslagen  att
statens förmånsrätt för skatter  och
allmänna  avgifter  slopas  och  att
fordringar avseende s.k. produktiv lön
ges förmånsrätt framför fordringar med
säkerhet  i  företagshypotek.  Enligt
motionärerna är, som regelsystemet i dag
är  utformat, en konkurs en  mycket
attraktiv form för rekonstruktion av en
verksamhet genom att lönegarantisystemet
utnyttjas.  Verksamheten  kan  därmed
fortsätta under konkursen utan att detta
är företagsekonomiskt motiverat. Om man
förbättrar förmånsrätten för produktiva
löner kommer verksamheten att i stället
drivas  vidare  med  lönemedel  ur
konkursboet. Det skulle garantera att
driften bara fortsätter om  det  är
företagsekonomiskt   godtagbart.   I
motionen anförs vidare att ackord i
praktiken  omöjliggörs genom  statens
förmånsrätt för skatter m.m. Härigenom
försvåras allvarligt möjligheterna att
utnyttja den nya lagstiftningen (yrkande
1).
Rolf Dahlberg m.fl. (m) yrkar i motion
L14  att  riksdagen  skall  ändra
regeringens förslag så att fordringar på
skatter m.m. blir efterställda. Genom
detta  skulle leverantörsfordringarnas
ställning     förbättras     i
förmånsrättshänseende och möjligheterna
till företagsrekonstruktion öka avsevärt
(yrkande 5). I motionen anförs vidare
att lönegarantin inte bör automatiskt
sammankopplas  med  vilken  prioritet
lönefordran har. Medlen, som inbetalas
av arbetsgivarna, bör som en garanti
tillkomma de anställda precis som den
ersättning den anställde erhåller vid
sjukdom.  För att få en  så  enkel
administration som möjligt och därigenom
göra hanteringen billigare bör dessa
arbetsgivaravgifter    gå    till
försäkringskassan, som skall ombesörja
utbetalningarna    efter    dagens
ersättningsmodell vid sjukförsäkring. I
motionen yrkas att riksdagen som sin
mening bör ge regeringen till känna vad
som sålunda anförts om reformering av
systemet  med  löneförmånsrätt  och
lönegaranti (yrkande 6).
Även i  motion L301 av Rolf Dahlberg
m.fl.  (m) framhålls önskemålet  att
stärka leverantörernas ställning  som
skäl för att slopa förmånsrätten för
skatter  m.m.  Ett annat  skäl  som
framhålls i motionen är att staten är
den borgenär som är bäst skickad att
kunna ingripa på ett tidigt stadium av
ett  företags kris. Om staten  gavs
anledning att bevaka sina fordringar på
samma villkor som övriga fordringsägare
skulle  också  oseriös  företagsamhet
sannolikt  kunna upptäckas  betydligt
snabbare än vad som sker i dag. I
motionen yrkas sålunda att regeringen
skall lägga fram ett förslag om att
avskaffa skatteprivilegiet (yrkande 1).
I motionen anförs också att avgörande
för att ett rekonstruktionsförsök skall
lyckas är att de anställda medverkar.
Den anställdes löneanspråk för tiden
närmast före och efter ett konkursbeslut
skall därför ha bättre förmånsrätt än
företagshypotek. Motionärerna begär ett
tillkännagivande  i  enlighet  härmed
(yrkande 2).
Samma inriktning har motion Ju221 av
Gun Hellsvik m.fl. (m). I motionen yrkas
sålunda ett tillkännagivande om  att
skatteprivilegiet  skall   avskaffas
(yrkande 8).
I motion L310 av Agne Hansson m.fl. (c)
anförs att om s.k. produktiva löner får
förmånsrätt före företagshypotek kommer
bankerna att få incitament att medverka
i  rekonstruktion  av  krisdrabbade
företag. Om förmånsrätten för skatter
m.m. tas bort skulle det innebära att
den   totala   utdelningen   till
oprioriterade   borgenärer,   t.ex.
leverantörer, ökar. Ett avskaffande av
statens förmånsrätt skulle också främja
rekonstruktion utan konkurs. I motionen
yrkas att regeringen lägger fram förslag
till ändringar av förmånsrättsordningen
i angivna hänseenden.
Produktiva  löners  ställning   i
förmånsrättshänseende tas också upp i
motion L15 av Per Rosengren m.fl. (v). I
motionen  yrkas  att  riksdagen  hos
regeringen  begär  förslag  om  att
produktiva löner skall ha förmånsrätt
före   företagshypotek.   Institutet
företagshypotek   skapar    enligt
motionärerna orättvisor mellan  olika
borgenärer (yrkande 6).
Enligt motion L308 av Eva Flyborg och
Bengt Harding Olson (båda fp) innebär
den  oprioriterade  ställningen  för
leverantörsfordringarna att en konkurs
ofta för med sig serier av ytterligare
konkurser  på leverantörssidan,  s.k.
dominokonkurser. I motionen begärs ett
tillkännagivande     om     att
leverantörsfordringar skall ha en bättre
ställning (yrkande 4).
Bengt Harding Olson m.fl. (fp, m, c)
anser i motion L309 att ett effektivt
rekonstruktionssystem  för   företag
förutsätter  sådana  förändringar  i
förmånsrättsordningen  att  samtliga
borgenärer får incitament att medverka
till företagsrekonstruktion i stället
för konkurs. En målsättning bör därvid
vara att begränsa antalet förmånsrätter.
Enligt motionärerna kan den nyordning
beträffande förmånsrättsordningen  som
införts i Finland tjäna som förebild. I
motionen   yrkas   sålunda   ett
tillkännagivande  om  en  reformerad
förmånsrättsordning (yrkande 2).
Några  av  motionsyrkandena  gäller
prioriteten  för  lönefordringar  i
allmänhet.  I motion L312  av  Hans
Stenberg  m.fl. (s) anförs  att  de
anställdas  löneskydd i konkurs  har
försämrats på senare år till förmån för
oprioriterade borgenärer. I  motionen
yrkas  att  förmånsrätten för  löner
snarast återställs till sin tidigare
omfattning (yrkande 2).
Även i motion L307 av Hans Andersson
m.fl. (v) hänvisas till de försämringar
som     införts     beträffande
löneförmånsrätten. I motionen yrkas att
regeringen lägger fram förslag om att ge
lönefordringar   bästa    allmänna
förmånsrätt (yrkande 1).
Den tidigare redovisade karensregeln i
lönegarantilagen tas upp i motion L15 av
Per Rosengren m.fl. (v). Enligt motionen
dr regeln orättvis mot de anställda.
Karensregeln  bör  bara  gälla  vid
uppenbart missbruk och där det står
klart att missbruket grundas på ett
handlande  i  samförstånd   mellan
arbetsgivare och anställda. Riksdagen
bör hos regeringen begära förslag till
lagändring i enlighet härmed (yrkande
8). I motionen begärs vidare ett förslag
från regeringen om att löner under en
företagsrekonstruktion   skall   ha
förmånsrätt som nytillkomna fordringar.
Starka  sociala  skäl  talar  enligt
motionärerna för en sådan förmånsrätt
(yrkande 7).
Utskottet har ingen annan uppfattning
än  motionärerna  när  det  gäller
förmånsrättsordningens  betydelse  för
möjligheterna att framgångsrikt kunna
genomföra företagsrekonstruktioner. Som
regeringen      anför      bör
förmånsrättsordningen dels medverka till
att en rekonstruktion kommer till stånd
i de fall då företaget är livskraftigt,
dels  också  medverka  till  att
rekonstruktionsarbetet kan bedrivas på
ett effektivt sätt. Enligt utskottets
mening  hade det varit önskvärt  om
regeringen  i förevarande proposition
också  lagt  fram  förslag  till
ytterligare     ändringar     i
förmånsrättslagen  för   att   öka
möjligheterna till rekonstruktion.  Som
regeringen anför är det emellertid inte
bara de önskemål som hänger samman med
företagsrekonstruktion som skall beaktas
vid      utformningen      av
förmånsrättsordningen. När en förändring
i  förmånsrättsordningen övervägs bör
hänsyn tas till alla väsentliga effekter
av förändringen. Förmånsrättsordningen
avgör nämligen hur värdefull en säkerhet
är  vid  kreditgivning  och  spelar
därigenom en avgörande roll för vilka
säkerheter som används och för vilka
möjligheter ett företag har att  få
kredit. Vidare har förmånsrättsordningen
betydelse för hur förlusterna vid en
konkurs   fördelas  mellan   olika
borgenärskategorier. Därmed  har  den
också betydelse för vissa borgenärers
ekonomiska situation, och den är även av
intresse för statens finanser.
Beträffande  det  i  propositionen
aviserade utredningsarbetet har, vilket
inledningsvis redovisats,  regeringen
den 21 december 1995 beslutat direktiv
för en kommitté som skall utreda frågor
om förmånsrätt i konkurs, lönegaranti
och underlaget för företagshypotek (dir.
1995:163). Kommitténs huvuduppgifter är
att ta ställning till dels om statens
förmånsrätt för skatter och avgifter bör
slopas, dels om företagshypotek bör ges
en annan ställning än det har i dag och
dels om arbetstagarnas löneskydd vid
arbetsgivarens konkurs kan förbättras
utan  att  statens  kostnader  för
lönegarantin     ökar.      De
samhällsekonomiska  konsekvenserna  av
eventuella     ändringar     i
förmånsrättsordningen skall övervägas,
bl.a. hur kreditgivningen till företagen
påverkas.  En  strävan  bör  enligt
direktiven      vara      att
förmånsrättsordningen  och  anslutande
lagregler  är  så  utformade  att
rekonstruktion av livskraftiga företag
underlättas. Inriktningen bör vara att
de oprioriterade borgenärernas situation
helst skall stärkas.
När det gäller frågan om förmånsrätten
för skatter och avgifter bör slopas
skall enligt direktiven särskild vikt
fästas  vid  de  samhällsekonomiska
aspekterna,   bl.a.   förmånsrättens
inverkan  på  kreditgivningen  till
företag.    De    statsfinansiella
konsekvenserna av ett avskaffande är en
viktig  faktor.  Möjligheterna  att
genomföra            lyckade
företagsrekonstruktioner  skall  också
tillmätas    särskild   betydelse.
Beträffande förmånsrätt för fordringar
med säkerhet i företagshypotek anförs i
direktiven  att  utredningen  skall
överväga  företagshypotekets ställning
mot bakgrund av önskemålet att reglerna
skall främja företagsrekonstruktioner.
Därvid  skall  utredningen  särskilt
studera effekterna av företagshypoteket
på kreditgivningen i stort, bl.a. på
bankernas och leverantörernas agerande i
deras egenskap av kreditgivare, och på
de oprioriterade borgenärernas ställning
i konkurs.
I  fråga  om löneförmånsrätten  och
lönegarantin skall utredningen enligt
direktiven  överväga på vilket  sätt
reglerna   om   lönegaranti   och
löneförmånsrätt bör ändras  för  att
arbetstagarnas skydd  skall  bli  så
heltäckande som möjligt. Vikten av att
stävja  företagares  missbruk   av
lönegarantin  skall  beaktas  liksom
statens  kostnader  för  garantin.
Inriktningen skall vara att förslag om
regeländringar skall utformas så att de
inte innebär ökade kostnader för staten.
Även  fortsättningsvis  torde  enligt
direktiven utgångspunkten böra vara att
lönegarantin  skall  ersätta  endast
fordringar som omfattas av förmånsrätt.
Skulle utredningen anse att kopplingen
mellan de båda regelsystemen bör lösas
upp, är dock utredningen oförhindrad att
lägga  fram förslag med ett  sådant
innehåll.
Mot  bakgrund av vad  som  sålunda
redovisats konstaterar  utskottet att
det  i kommitténs uppdrag ingår att
överväga     förändringar     i
förmånsrättsordningen  i  alla  de
avseenden  som berörs i de nu aktuella
motionsyrkandena. Med hänsyn  härtill
anser utskottet att yrkandena nu  inte
bör      föranleda      några
lagstiftningsåtgärder och inte heller
något annat initiativ från riksdagens
sida. Enligt utskottets mening är det
värdefullt  att  förmånsrättsordningen
genom  utredningen får  en  allsidig
belysning. Utskottet vill än en gång
understryka vikten av att utredningen,
med hänsyn till förmånsrättsordningens
betydelse  för företagsrekonstruktion,
arbetar skyndsamt.
Utskottet avstyrker med det anförda
motionerna L11 yrkande 1, L14 yrkandena
5 och 6, L15 yrkandena 6 och 8, L301
yrkandena 1 och 2, L307 yrkande 1, L308
yrkande 4, L309 yrkande 2, L310, L312
yrkande 2 samt Ju221 yrkande 8.
Med anledning av yrkande 7 i motion L15
vill  utskottet  framhålla  att  en
förutsättning för den förmånsrätt för
s.k.  nytillkomna  fordringar  som
regeringen nu föreslår, och som avser
även fordringar på lön, är att fordran
grundas på avtal som gäldenären träffat
under  den tid företagsrekonstruktion
pågår. För lönefordringars del innebär
det att anställningsavtalet, på vilket
lönekraven grundas, skall ha ingåtts
under rekonstruktionsperioden. När det
gäller förmånsrätten för lönefordringar
som grundas på avtal som träffats före
rekonstruktionsförfarandet     vill
utskottet åter peka på att det ingår i
uppdraget för utredningen om förmånsrätt
i  konkurs,  m.m.  att  överväga
omfattningen  av löneförmånsrätten  i
syfte att arbetstagarnas skydd skall bli
så heltäckande som möjligt. Utskottet
anser med hänsyn till det anförda att
motion L15 yrkande 7 inte bör föranleda
någon  riksdagens vidare åtgärd  och
avstyrker motionsyrkandet.
Utskottet behandlar i detta sammanhang
några andra frågor med anknytning till
förmånsrättsordningen som tagits upp i
skilda motioner.
Av  vad som redovisats framgår att
särskild  förmånsrätt  följer  med
företagshypotek. Vilken  egendom  som
omfattas av företagshypotek framgår av
lagen (1984:649) om företagshypotek. I
enlighet härmed omfattar företagshypotek
en näringsidkares lösa egendom i den mån
egendomen  hör  till den  intecknade
verksamheten. Vissa slag av lös egendom
ingår dock inte i hypoteksegendomen,
såsom kassa- och banktillgodohavanden,
aktier  och obligationer samt skepp,
luftfartyg och annan egendom som kan
vara föremål för panträtt på grund av
inteckning.
I motion L301 av Rolf Dahlberg m.fl.
(m) yrkas att riksdagen skall besluta
upphäva  undantaget för kassa-  och
banktillgodohavanden.       Enligt
motionärerna medför undantaget osäkerhet
beträffande säkerhetens värde vid skilda
tidpunkter. Eftersom det var hänsyn till
förmånsrätten för skattefordringar som
föranledde undantaget är tiden nu enligt
motionen mogen att i samband med ett
slopande  av denna förmånsrätt  även
upphäva  ifrågavarande  undantag  för
kassamedel m.m. (yrkande 3).
I  propositionen  gör  regeringen
bedömningen    att    kassamedel,
banktillgodohavanden  och   liknande
tillgångar inte heller i fortsättningen
skall omfattas av företagshypotek. För
den skull, anför regeringen vidare, bör
dock frågan inte anses avgjord en gång
för  alla.  Om  den  utredning  som
regeringen avser att tillsätta skulle
finna att en reform skulle innebära
klara fördelar bör en ändring kunna
övervägas på nytt.
Av  direktiven till utredningen  om
förmånsrätt  i konkurs  framgår  att
utredningen  också skall överväga om
det finns skäl att ändra reglerna om
underlaget för företagshypotek, bl.a. om
kassa- och bankmedel bör omfattas av
säkerheten. Särskilt skall prövas om
strävandena att få till stånd en väl
fungerande    rekonstruktionsordning
underlättas med en annan reglering än
den nuvarande.
I  avvaktan  på  resultatet  av
utredningens   överväganden   anser
utskottet att riksdagen nu inte bör ta
initiativ      till      några
lagstiftningsåtgärder.     Utskottet
avstyrker därför motion L301 yrkande 3.
Enligt  gällande rätt är ett  s.k.
återtagandeförbehåll i ett köpeavtal i
princip sakrättsligt giltigt tills varan
är fullt betald. Säljaren kan alltså vid
köparens insolvens kräva att varorna
skall  frånskiljas  köparens  övriga
egendom och återställas till säljaren.
Denne har med andra ord separationsrätt
till godset innebärande att han har
företräde  till detta före  köparens
övriga  borgenärer. Som ett  viktigt
undantag gäller dock att någon sådan
rätt  inte  tillkommer säljaren  när
köparen trots förbehållet haft rätt att
förfoga över varan före betalning genom
att infoga den i annan egendom, förbruka
den eller sälja den vidare.
I  en  motion  med  anledning  av
propositionen, motion  L16  av  Inga
Berggren m.fl. (m, fp), begärs  ett
tillkännagivande om att det sakrättsliga
skyddet för återtagandeförbehåll  bör
stärkas. I motionen anförs bl.a. att en
av  flera  förklaringar  till  den
dramatiska ökningen av antalet konkurser
under  senare  år  är  det  svaga
sakrättsliga     skyddet     för
återtagandeförbehåll.  Även  vid  en
internationell jämförelse är  skyddet
svagt.
Ett  liknande yrkande framställs  i
motion L311 av Marianne Andersson m.fl.
(c, m, fp).
Frågan  om  separationsrätt   vid
försäljning med återtagandeförbehåll har
behandlats av Kommissionslagskommittén i
dess  slutbetänkande  (SOU  1988:63)
Kommission  och  dylikt.  Kommittén
föreslår  inte  någon  principiell
förändring beträffande förutsättningarna
för  sådan  separationsrätt.  Även
Insolvensutredningen  har   övervägt
spörsmålet eftersom det ansetts ha ett
nära samband med utredningens förslag i
övrigt.  Inte heller denna utredning
föreslår  en  utvidgad giltighet  av
återtagandeförbehåll.
I den förevarande propositionen gör
regeringen bedömningen att möjligheten
att   få   separationsrätt   vid
återtagandeförbehåll för närvarande inte
bör utvidgas. Regeringen hänvisar till
att      Kommissionslagskommitténs
slutbetänkande för närvarande bereds i
Justitiedepartementet. Beredningen  av
betänkandet  bör  enligt  regeringen
avvaktas, och regeringen anser att någon
ändring i reglerna nu inte bör göras.
Enligt  vad  utskottet  erfarit  är
Kommissionslagskommitténs slutbetänkande
alltjämt   under   beredning   i
Justitiedepartementet. I avvaktan  på
resultatet  av  denna beredning  bör
riksdagen nu inte ta något särskilt
initiativ till lagstiftning beträffande
den  sakrättsliga  giltigheten  av
återtagandeförbehåll.     Utskottet
avstyrker därför motionerna L16  och
L311.


Skuldsanering för vissa näringsidkare

Enligt  skuldsaneringslagen (1994:334)
kan skuldsanering komma i fråga för en
gäldenär med hemvist i Sverige som är
fysisk person och inte är näringsidkare.
I   propositionen  föreslås   att
skuldsaneringslagen   skall   vara
tillämplig även för fysiska personer som
är näringsidkare, men endast om det med
hänsyn till näringsverksamhetens ringa
omfattning  och övriga omständigheter
finns särskilda skäl för skuldsanering.
I motion L11 av Rolf Åbjörnsson m.fl.
(kds) anförs att förslaget är olämpligt.
Det   är   mycket  viktigt   att
skuldsaneringslagens   innebörd   är
entydig.  Möjligheterna att missbruka
lagen  skall  vara helt eliminerade.
Skuldsanering bör enligt motionärerna
endast komma i fråga för en person som
helt avstår från att bedriva näring.
Förutom de gränsdragningsproblem  som
förslaget medför förhåller det sig så
att   oegentligheter  är   vanligt
förekommande  i de verksamheter  som
avses  omfattas  av utvidgningen.  I
motionen yrkas att riksdagen skall avslå
förslaget (yrkande 3).
Även i motion L13 av Bengt Harding
Olson m.fl. (fp, m, c) framhålls de
gränsdragningsproblem som skulle uppstå
med  förslaget  till  utvidgning  av
skuldsaneringslagen. Motionärerna anser
vidare   att   tillämpningsområdet
beträffande näringsidkare blir orimligt
snävt om utvidgningen, som regeringen
föreslår,  skall  omfatta   endast
näringsverksamhet  med  karaktär  av
 extraknäck . De mindre företagens behov
i sammanhanget kommer enligt motionen
därför  inte  att tillgodoses  genom
förslaget.  I  motionen  yrkas  att
propositionen  skall  avslås  i  nu
ifrågavarande del (yrkande 1 delvis).
Rolf Dahlberg m.fl. (m) framhåller i
motion  L14  att  borgensmän  till
gäldenären har en utsatt position om ett
skuldsaneringsförfarande  kommer  till
stånd. Med regeringens förslag kommer
detta att gälla även för borgensmän till
företagare som erhåller skuldsanering. I
motionen  yrkas att riksdagen  skall
avslå förslaget (yrkande 4).
Enligt regeringen finns det flera skäl
till  att  de  näringsidkare  vars
verksamhet  har  en  mycket  blygsam
omfattning bör kunna komma i fråga för
ett särskilt saneringsförfarande. Bland
annat talar intresset av ett flexibelt
insolvensrättsligt  system  för  det.
Åsyftade  gäldenärer gör regelmässigt
inte  heller  någon  mer  betydande
åtskillnad mellan näringsverksamhetens
ekonomi    och    privatekonomin.
Näringsverksamheten är så ringa till sin
omfattning att intäkterna  från  den
endast i begränsad omfattning kan bidra
till försörjningen. Den verksamhet som
bedrivs är dessutom ofta nära förknippad
med  den  person som bedriver  den.
Skuldsaneringslagens sociala  karaktär
innebär också att den lagen och dess
former för skuldsanering passar väl för
sådana små näringsidkare. De kostnader
för den enskilde som är förenade med ett
skuldsaneringsförfarande jämfört med vad
det    kostar    att    inleda
företagsrekonstruktion      enligt
regeringens förslag talar också för att
skuldsaneringsförfarandet bör öppnas för
de riktigt små näringsidkarna.
Mot  denna  bakgrund  bör  enligt
regeringen  tillämpningsområdet  för
skuldsaneringslagen vidgas så att även
vissa kategorier av näringsidkare kan
komma i fråga för skuldsanering. För att
en fysisk person som är näringsidkare
skall kunna beviljas skuldsanering bör
krävas    att   den    bedrivna
näringsverksamheten  är  av  ringa
omfattning såväl omsättningsmässigt som
vad gäller den tid gäldenären lägger ned
på verksamheten. De näringsidkare som
avses  är  de vars näringsverksamhet
närmast har karaktären av extraknäck .
Förutom näringsverksamhetens omfattning
bör också hänsyn tas till rörelsens
beskaffenhet.  För att  skuldsanering
skall  kunna  komma  i  fråga  bör
förhållandena kring näringsverksamheten
vara enkla.
Utskottet vill för sin del än en gång
understryka  betydelsen   av   att
lagstiftningen om företagsrekonstruktion
är flexibel och i princip tillämplig på
näringsidkare  oavsett omfattning  på
verksamheten.  Det  torde  emellertid
förhålla  sig så att en  grupp  av
näringsidkare vars verksamhet har en
mycket blygsam omfattning, av praktiska
och kostnadsmässiga skäl, inte kan komma
i fråga för företagsrekonstruktion. Som
regeringen framhåller riskerar sålunda
de riktigt små näringsidkarna att hamna
mellan två stolar . Utskottet  delar
således regeringens bedömning att det
finns   ett   behov   av   ett
saneringsförfarande  även  för  denna
kategori gäldenärer och att det ligger
närmast till hands att göra en försiktig
utvidgning av skuldsaneringslagen och
låta dess former för skuldsanering bli
tillämpliga.
Utskottet har dock en viss förståelse
för  de  farhågor  som  uttalats  i
motionerna    beträffande     de
gränsdragningsproblem som kan uppstå med
den  nu diskuterade utvidgningen  av
skuldsaneringslagen.  Utskottet  vill
därför  understryka att det även  i
fortsättningen  endast  är  fysiska
personer som kan komma i fråga för
skuldsanering.  De näringsidkare  som
avses med förslaget är de som driver
rörelse som fysiska personer i eget namn
och därför inte har privatekonomin och
rörelseekonomin åtskild. Utskottet utgår
från  att  regeringen  noga  följer
tillämpningen av skuldsaneringslagen och
dr  särskilt  uppmärksam  på  om
gränsdragningsproblem  eller   andra
svårigheter uppkommer med anledning av
den nu aktuella utvidgningen av lagens
tillämpningsområde.
Det  anförda innebär att  utskottet
tillstyrker regeringens förslag  till
utvidgning  av  skuldsaneringslagens
tillämpningsområde och att motionerna
L11 yrkande 3, L13 yrkande 1 i denna del
och L14 yrkande 4 avstyrks.
Några andra konkursrättsliga frågor

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
antal    frågor    som    berör
konkursförfarandet och som tagits upp i
motioner från den allmänna motionstiden
1995.
Med fristdag avses i konkurslagen dagen
då en ansökan om gäldenärens försättande
i  konkurs kom in till tingsrätten.
Fristdagen bildar utgångspunkt för de
olika  frister  som  gäller  för
återvinning av rättshandlingar m.m. i
konkurs.
I  motion L303 av Rolf Dahlberg m.fl.
(m) föreslås att fristdagen i stället
skall vara den dag styrelsen i ett
aktiebolag     finner      att
kontrollbalansräkningen  utvisar  att
aktiekapitalet är mer än till hälften
förbrukat.  Försummelse att  upprätta
kontrollbalansräkning  skall  medföra
personligt   betalningsansvar   för
styrelseledamöter  för  den  skada
borgenärerna åsamkas. Motionärerna yrkar
att  riksdagen hos regeringen  begär
ändringar  i  bl.a.  konkurslagen  i
enlighet med vad som anförts i motionen
(yrkandena 2 och 3).
En  motion  med  samma  innehåll
behandlades av riksdagen våren 1994 i
betänkandet  1993/94:LU20.  Utskottet
framhöll där att insufficiens - att
skulderna överstiger tillgångarna - inte
ansetts tillräckligt för att motivera
konkurs. Konkurslagens ståndpunkt är i
stället att frågan om konkurs är för
handen  bör avgöras efter  en  mera
allsidig och nyanserad bedömning  av
olika ekonomiska faktorer än den som
avspeglas  i  begreppet insufficiens.
Vidare  konstaterade utskottet att det
gällande insolvensbegreppet som grund
för  konkurs är en sedan länge väl
förankrad  princip  i  konkursrätten.
Utskottet gör inte någon annan bedömning
i dag och är därför inte heller nu
berett att förorda en sådan ingripande
förändring av konkursförutsättningarna
som förslagen i motion L303 innebär. Det
bör också framhållas att förslaget till
en lag om företagsrekonstruktion innebär
en möjlighet att ingripa tidigare mot
företag    som    kommit    i
betalningssvårigheter. I  sammanhanget
kan    vidare    nämnas    att
Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08)
haft  i  uppdrag att  bl.a.  utreda
förutsättningarna  för  att  ersätta
nuvarande obeståndsrekvisit med ett mera
lättillämpbart rekvisit (dir. 1993:23
och 1994:94). I sitt nyligen framlagda
slutbetänkande    (SOU    1996:30)
Borgenärsbrotten - en översyn av 11 kap.
brottsbalken anför utredningen att det
inte skulle vara någon framkomlig väg
att   i  straffbestämmelserna   om
borgenärsbrott          överge
obeståndsrekvisitet och övergå till en
konstruktion  som  bygger  på  ett
insufficiensbegrepp.
Med det anförda avstyrker utskottet
motion L303 yrkandena 2 och 3.
Genom  ett  konkursbeslut  förlorar
gäldenären rådigheten över den egendom
som  ingår i konkursboet. Rådigheten
tillkommer i stället förvaltaren, som
utses  av  rätten efter hörande  av
tillsynsmyndigheten.    Förvaltarens
allmänna åligganden är att ta till vara
borgenärernas gemensamma rätt och bästa
samt vidta alla de åtgärder som främjar
en förmånlig och snabb avveckling av
boet. Konkursförvaltningen skall  stå
under tillsyn av en tillsynsmyndighet.
Tillsynsmyndigheter    är    vissa
kronofogdemyndigheter som av regeringen
utsetts därtill.
Enligt motion L303 av Rolf Dahlberg
m.fl.  (m)  bör  konkursförfarandet
anpassas  till  sin  huvudfunktion,
nämligen att tillgodose borgenärerna.
Motionärerna anser att det starkt kan
betvivlas att nuvarande ordning med en
till   kronofogdemyndigheten  knuten
tillsynsmyndighet är ägnad att främja
detta           huvudintresse.
Konkursförvaltningen bör därför, när det
är  fråga  om  aktiebolags  konkurs,
principiellt ordnas på ett sätt som
motsvarar     regleringen     i
aktiebolagslagen, med den skillnaden att
borgenärerna   övertar  aktieägarnas
befogenheter. Tillsynen skulle  kunna
läggas  över  på  Finansinspektionen.
Motionärerna hemställer att riksdagen
hos  regeringen begär  förslag  till
ändring  i  konkurslagen  beträffande
förvaltning och tillsyn i enlighet med
vad som anförs i motionen (yrkande 1).
Motioner  med  liknande  innehåll
behandlades av utskottet våren  1994
(bet. 1993/94:LU20). I sitt av riksdagen
godkända betänkande avstyrkte utskottet
motionerna med hänvisning till att de
där   aktualiserade  frågorna   om
konkursförvaltningen         och
tillsynsverksamheten var föremål  för
överväganden i skilda sammanhang. De
överväganden  som avsågs  var  bl.a.
Domstolsutredningens   förslag   i
betänkandet (SOU 1991:106) Domstolarna
inför 2000-talet angående omfördelning
av   uppgifter  mellan  domstolar,
tillsynsmyndigheter och förvaltare  i
fråga  om konkurshanteringen och  en
utredning inom Riksrevisionsverket om
konkurshanteringssystemet med särskild
inriktning på tillsynsfrågorna.
Riksrevisionsverket   har   numera
presenterat resultatet av sitt arbete i
rapporten (RRV 1994:13) Tillsyn  vid
konkurs.  Beredning  av  frågor  om
konkursförvaltningens organisation och
tillsynsfunktionen på grundval av bl.a.
denna rapport och Domstolsutredningens
betänkande pågår för närvarande inom
Justitiedepartementet. I avvaktan på att
denna beredning blir klar bör inte någon
åtgärd från riksdagens sida vidtas med
anledning av motion L303 yrkande 1.
Utskottet    avstyrker    sålunda
motionsyrkandet.
I motion L302 föreslår Bengt Harding
Olson   (fp)  att  en   särskild
obeståndsmyndighet inrättas med uppgift
att sköta konkurs- och ackordsärenden,
frågor om företagsrekonstruktion  och
skuldsanering  samt  hanteringen  av
lönegarantin. En sådan myndighet skulle
kraftigt effektivisera hela verksamheten
och särskilt samhällets bekämpning av
den ekonomiska brottsligheten.
Som framgått ovan pågår för närvarande
beredning inom Justitiedepartementet av
frågor   om   konkursförvaltningens
organisation och tillsynsverksamheten. I
avvaktan  på  resultatet  av  denna
beredning finns det inte någon anledning
för  riksdagen att nu  vidta  några
särskilda åtgärder med anledning  av
motionen. Utskottet avstyrker  därför
motion L302.
En särskild fråga som uppmärksammats
under  senare  år  är  de  s.k.
bekvämlighetskonkurserna.  Med  sådana
konkurser menas att konkurser kommit att
betraktas som en möjlighet för  ett
företag att reducera sin skuldbörda,
framför allt i fråga om de oprioriterade
leverantörsskulderna, och sedan kunna
återuppta  verksamheten  med  ökad
konkurrenskraft efter en rekonstruktion.
Denna typ av konkurser anses planerade i
så  måtto  att  ägarens  ekonomiska
intressen och avsikt att efter konkursen
kunna  driva  rörelsen  vidare,  i
huvudsakligen samma omfattning men med
väsentligt minskad skuldbörda, är satta
i  förgrunden. Konkursens  ekonomiska
konsekvenser drabbar i dessa fall endast
borgenärerna, främst de oprioriterade,
och inte aktieägarna. Det är vidare inte
sällan fråga om förfaranden som utgör
led i en planerad brottslig verksamhet.
I  motion L306 av Kristina Nordström
och Sven-Åke Nygårds (båda s) yrkas att
regeringen skall lägga fram förslag till
åtgärder  som  kraftigt  begränsar
möjligheterna  till  missbruk   av
konkursförfarandet   (yrkande   3).
Motionärerna  pekar  särskilt   på
förekomsten      av      s.k.
bekvämlighetskonkurser.
Ett  liknande yrkande framställs  i
motion L312 av Hans Stenberg m.fl. (s).
Enligt motionärerna är huvudproblemet
inte   att   löntagare  missbrukar
lönegarantisystemet utan att företagare
missbrukar konkursinstitutet  (yrkande
1).
Eva Flyborg och Bengt Harding Olson
(båda fp) begär i  motion L308 ett
tillkännagivande     om     att
konkursförvaltaren endast skall få sälja
tillbaka egendom till en f.d. ägare
efter ett offentligt anbudsförfarande
eller vid offentlig auktion (yrkande 1).
Enligt motionen bör man också i syfte
att  bekämpa konkursmissbruket skärpa
näringsförbudslagstiftningen och bättre
följa  upp  meddelade  näringsförbud
(yrkandena 2 och 3).
Utskottet vill framhålla att  under
senare  år  beslutade  ändringar  i
konkurslagstiftningen varit inriktade på
bl.a. åtgärder mot olika former  av
konkursmissbruk.  Sålunda  beslutade
riksdagen våren 1995 om en ändring i
konkurslagen av innebörd att försäljning
av  ett  konkursbos  egendom  till
konkursgäldenären eller  någon  honom
närstående fysisk eller juridisk person
skall  föregås  av  ett  offentligt
anbudsförfarande  (prop.  1994/95:189,
bet.   1994/95:LU31,  rskr.  411).
Ändringen, som trädde i kraft den 1 juli
1995,  syftar  till  att  komma  åt
bekvämlighetskonkurserna.   Samtidigt
beslutade   riksdagen  ett   antal
ytterligare  lagändringar  för  att
möjliggöra åtgärder mot konkursmissbruk.
Dessa  tar  särskilt  sikte   på
konkursgäldenärens skyldigheter  under
konkursförfarandet.
Lagstiftningsarbetet  har  ingalunda
avstannat.  Nyligen  har  riksdagen
beslutat   skärpta   regler   för
näringsförbud i anledning  av  brott
(prop. 1995/96:98, bet. LU22,  rskr.
212).    Samtidigt    förbättrades
möjligheterna att övervaka hur meddelade
näringsförbud efterlevs. Regeringen har
vidare,  i  enlighet  med  vad  som
aviserades  i nyssnämnda proposition,
beslutat tillkalla en särskild utredare
för  att se över bestämmelserna  om
näringsförbud   i   samband   med
betalningsunderlåtelse och konkurs  i
lagen   om  näringsförbud.  Enligt
direktiven för uppdraget (dir. 1996:20)
är syftet med översynen att åstadkomma
tydligare  regler för att  härigenom
underlätta en effektivare tillämpning av
lagen i dessa fall. Uppdraget skall
redovisas senast den 31 december 1996.
Med hänsyn till vad som nu redovisats
finner utskottet inte anledning att i
detta sammanhang ta några initiativ till
ytterligare åtgärder med angivet syfte.
Utskottet avstyrker därför motionerna
L306 yrkande 3, L308 yrkandena 1-3 och
L312 yrkande 1.
Övriga frågor

I  13 kap. 20 § aktiebolagslagen finns
vissa  bestämmelser om att tingsrätt
skall             underrätta
registreringsmyndigheten om vissa beslut
angående konkurs och offentligt ackord.
Motsvarande bestämmelser finns i 11 kap.
20 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar och i handelsregisterlagen
(1974:157). I förevarande proposition
föreslås endast en ändring i nämnda
bestämmelse  i  aktiebolagslagen  av
innebörd att underrättelseskyldigheten
när  det gäller vissa beslut enligt
ackordslagen i stället avser motsvarande
beslut    enligt    lagen    om
företagsrekonstruktion.
I motionerna L12 av Anita Persson m.fl.
(s) samt L17 av Inga-Britt Johansson och
Marianne Carlström (båda s) yrkas att
motsvarande ändringar skall  göras i
lagen om ekonomiska föreningar  och
handelsregisterlagen.
Som framhålls i motionerna är den nya
lagstiftningen om företagsrekonstruktion
tillämplig  på näringsidkare  oavsett
storleken på verksamheten och oavsett
associationsform. Med hänsyn  härtill
skall,   som  motionärerna  yrkar,
lagändringar  som motsvarar  de  som
regeringen föreslår i 13 kap. 20 §
aktiebolagslagen också införas i  de
angivna lagrummen i lagen om ekonomiska
föreningar resp. handelsregisterlagen.
Utskottet tillstyrker sålunda  bifall
till motionerna och framlägger i bilaga
4   förslag   till   erforderliga
lagändringar.
Under  beredningen av  ärendet  har
utskottet  uppmärksammat  att  vissa
ytterligare  lagtekniska  justeringar
behöver göras i regeringens lagförslag.
Ändringarna   rör   lagen    om
företagsrekonstruktion        och
förmånsrättslagen. Utskottet lägger  i
bilaga 3 till betänkandet fram förslag
till några lagändringar.
En annan åtgärd som bör vidtas gäller
den i proposition 1995/96:115 föreslagna
ändringen    i    lagen    om
företagsrekonstruktion (lagförslag 30),
som är en följdändring till den nya
lagen  om  domstolsärenden.  Detta
lagförslag bör arbetas in i förslaget
till lag om företagsrekonstruktion.
Utskottet framlägger vidare  -  med
anledning av regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om
handel med lösören, som köparen låter i
säljarens vård kvarbliva (lagförslag 4)
- ett eget förslag till ny lydelse av 3
§ nämnda lag, enligt vad som framgår av
bilaga  4.  Skälet härtill  är  att
riksdagen nyligen har beslutat en viss
annan ändring i paragrafen i fråga,
vilken skall träda i kraft den 1 juli
1996 (prop. 1995/96:115, JuU17, rskr.
193).
Utskottet föreslår också att riksdagen
avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1995:302) om ändring i
förmånsrättslagen  (lagförslag   7),
eftersom ändringslagen trätt i kraft den
1 april 1996 (se prop. 1994/95:49, LU6,
rskr. 172). Den sakliga ändringen bör i
stället  åstadkommas  genom  den  av
utskottet  i  bilaga  3  föreslagna
dndringen i 10 § förmånsrättslagen.
Det  förslag som lämnas beträffande
lagen  (1995:307)  om  ändring  i
utsökningsregisterlagen    (1986:617)
(lagförslag 11) har riksdagen delvis
genomfört  i  annat sammanhang,  och
lagändringen har trätt i kraft den 1
april 1996 (se bet. 1995/96:LU29, rskr.
167).  Med hänsyn härtill och  till
innehållet i regeringens lagförslag 10
angående   lag  om   ändring   i
utsökningsregisterlagen såvitt avser 6 §
förordar utskottet att lagförslag 11
avslås.
Den  nya  lagstiftningen  har  i
propositionen föreslagits träda i kraft
den    1    februari    1996.
Riksdagsbehandlingen av  propositionen
har emellertid inte kunnat avslutas före
denna tidpunkt. Med hänsyn till att det
är angeläget att den nya lagstiftningen
träder i kraft snarast möjligt, men
också till att erforderlig tid  kan
behövas   för  informationsinsatser,
förordar     utskottet     att
ikraftträdandetidpunkten bestäms  till
den 1 september 1996.
Utskottet har inte någon erinran mot de
delar av propositionen som inte
särskilt har berörts.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
förslaget   till    lag    om
företagsrekonstruktion, m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:L13 yrkande 1 i denna del och
yrkande 2 samt 1994/95:L309 yrkande 1,
res. 1 (fp, mp)
2. beträffande åtgärder för att
underlätta företagsrekonstruktion
att   riksdagen   avslår  motion
1994/95:L306 yrkande 4,
3.   beträffande   ekonomisk
förutsättning           för
företagsrekonstruktion
att  riksdagen antar  regeringens
förslag    till    lag    om
företagsrekonstruktion såvitt avser 2
kap. 6 § första stycket med  den
ändringen att stycket  erhåller  i
bilaga  3  som Utskottets  förslag
betecknade lydelse,
4.  beträffande  obligatorisk
prövning av företagsrekonstruktion
att   riksdagen  avslår   motion
1994/95:L308 yrkande 5,
res. 2 (fp)
5.  beträffande  ansökan  om
företagsrekonstruktion
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:L14 yrkande 2 antar 2 kap. 1
§, 3-5 §§, 6 § tredje stycket, 7-9 §§
samt 4 kap. 13 § förslaget till lag
om företagsrekonstruktion,
res. 3 (m)
6.  beträffande  gäldenärens
avtal
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:L15 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
7. beträffande rekonstruktörens
kompetens
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:L15 yrkande 2 antar 2 kap. 11
§   förslaget  till   lag   om
företagsrekonstruktion,
8.    beträffande    vissa
tidsfrister m.m.
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:L14 yrkande 3 antar 2 kap. 10
och 13 §§ förslaget till lag  om
företagsrekonstruktion,
res. 4 (m)
9.           beträffande
rekonstruktionsplanen
att riksdagen med avslag på motionerna
1995/96:L14 yrkande 1 och 1995/96:L15
yrkande 4 antar 2 kap. 12 § förslaget
till lag om företagsrekonstruktion,
res. 5 (m)
10.          beträffande
ackordsreglerna
att   riksdagen  avslår   motion
1995/96:L15 yrkande 5,
11.   beträffande   statens
borgenärsfunktion vid ackord
att  riksdagen  med  anledning  av
motionerna 1995/96:L11 yrkande 2 och
1995/96:L15 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
res. 6 (m)
12.          beträffande
förmånsrättslagen
att riksdagen
dels  med  avslag  på  motionerna
1995/96:L11  yrkande 1, 1995/96:L14
yrkandena  5  och  6,  1995/96:L15
yrkandena 6-8, 1994/95:L301 yrkandena
1  och 2, 1994/95:L307 yrkande 1,
1994/95:L308 yrkande 4, 1994/95:L309
yrkande 2, 1994/95:L310, 1994/95:L312
yrkande 2 samt 1994/95:Ju221 yrkande 8
antar regeringens förslag till lag om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
med de ändringarna att 10 § samt
ikraftträdande-          och
övergångsbestämmelserna  erhåller  i
bilaga  3  som Utskottets  förslag
betecknade lydelse,
dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring    i   förmånsrättslagen
(1970:979),
res. 7 (m)
res. 8 (c)
res. 9 (fp)
res.10 (mp)
13. beträffande underlaget för
företagshypotek
att   riksdagen  avslår   motion
1994/95:L301 yrkande 3,
res. 11 (m)
14.          beträffande
återtagandeförbehåll
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:L16 och 1994/95:L311,
res. 12 ( c, fp)
15.  beträffande skuldsanering
för vissa näringsidkare
att riksdagen med avslag på motionerna
1995/96:L11  yrkande 3, 1995/96:L13
yrkande 1 i denna del och 1995/96:L14
yrkande 4 antar regeringens förslag
till   lag   om   ändring   i
skuldsaneringslagen (1994:334),  med
den  ändringen att tidpunkten  för
lagens ikraftträdande bestäms till den
1 september 1996,
res. 13 (m)
res. 14 (fp)
16.  beträffande  lagen  om
företagsrekonstruktion i övrigt
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:5 i denna del och
proposition 1995/96:115 i denna del
antar det i förstnämnda proposition
framlagda förslaget  till  lag  om
företagsrekonstruktion, i  den  mån
lagförslaget inte omfattas av  vad
utskottet hemställt ovan,  med  de
ändringarna att
dels orden central föreningsbank i 1
kap. 3 § första stycket byts ut mot
 medlemsbank ,
dels siffran 1 i 3 kap. 14 § första
stycket utgår ur lagrummet,
dels  4 kap. 1 § erhåller följande
lydelse:
Om inte annat föreskrivs, gäller lagen
(1996:242)  om  domstolsärenden  för
rättens handläggning enligt denna lag.
dels 4 kap. 2 § erhåller följande
lydelse:
En sådan förhandling som avses i 3 kap.
23 § första stycket skall äga rum så
snart som möjligt. Om rekonstruktören,
gäldenären eller en borgenär uteblir
från förhandlingen, hindrar det inte att
ackordsfrågan prövas och avgörs.
dels 4 kap. 3 § utgår,
dels 4 kap. 4-15 §§ betecknas 4 kap.
3-14 §§,
dels hänvisningen i 4 kap. 6 § skall
avse 4 §, hänvisningen i 4 kap. 7 §
skall avse 4 och 5 §§, hänvisningen i
4  kap.  9  § skall avse  7  §,
hänvisningen i 4 kap. 10 § skall avse
7 § första stycket eller 8 § andra
stycket samt hänvisningen i 4 kap. 15
§ skall avse 13 §,
dels ock att tidpunkten för lagens
ikraftträdande bestäms till den  1
september 1996,
17.          beträffande
lösöresköpslagen
att  riksdagen  med  bifall  till
proposition 1995/96:5 i denna  del
antar av utskottet i bilaga 4 framlagt
förslag till lag om ändring i lagen
(1845:50 s. 1) om handel med lösören,
som köparen låter i säljarens vård
kvarbliva,
18.          beträffande
utsökningsregisterlagen
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
lag    om    ändring     i
utsökningsregisterlagen (1986:617),
dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1995:307) om
ändring  i  utsökningsregisterlagen
(1986:617).
19.  beträffande  tingsrätts
underrättelseskyldighet
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:L12 och 1995/96:L17
antar de av utskottet  i bilaga 4
framlagda förslagen till
dels   lag   om   ändring   i
handelsregisterlagen (1974:157),
dels lag om ändring i lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar,
20.   beträffande   övriga
lagförslag
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
dels   lag   om   ändring   i
äktenskapsbalken,
dels lag om ändring i föräldrabalken,
dels lag om ändring i lagen (1927:77)
om försäkringsavtal,
dels   lag   om   ändring   i
aktiebolagslagen (1975:1385),
dels lag om ändring i lagen (1982:188)
om preskription av skattefordringar
m.m.,
dels lag om ändring i konkurslagen
(1987:672),
dels  lag  om ändring i  köplagen
(1990:931),
dels lag om ändring i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument,
dels lag om ändring i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar
m.m.,
dels  ock lag om ändring i lagen
(1993:892) om ackord rörande statliga
fordringar m.m.,
med den ändringen att tidpunkten för
lagarnas ikraftträdande bestäms till
den 1 september 1996,
21. beträffande fristdagen  i
konkurs m.m.
att   riksdagen  avslår   motion
1994/95:L303 yrkandena 2 och 3,
res. 15 (m)
22.          beträffande
konkursförvaltningen
att riksdagen avslår motion 1994/95:
L303 yrkande 1,
res. 16 (m)
23.          beträffande
obeståndsmyndighet
att   riksdagen  avslår   motion
1994/95:L302,
res. 17 (fp)
24. beträffande åtgärder  mot
konkursmissbruk
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:L306 yrkande 3, 1994/95:L308
yrkandena  1-3  samt  1994/95:L312
yrkande 1.Stockholm den 21 maj 1996

På lagutskottets vägnar

Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson
(c), Anita Persson (s), Bengt Kronblad
(s), Carin Lundberg (s), Rune Berglund
(s), Stig Rindborg (m), Karin Olsson
(s), Eva Arvidsson (s), Henrik S Järrel
(m), Bengt Harding Olson (fp), Inger
Segelström (s), Anders Ygeman (s),Tomas
Högström (m), Yvonne Ruwaida (mp),
Birgitta Carlsson (c), Marietta de
Pourbaix-Lundin (m) och Per Rosengren
(v).

Reservationer

1. Avslag på förslaget till lag om
företagsrekonstruktion, m.m. (mom. 1)

Bengt Harding Olson (fp) och Yvonne
Ruwaida (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 12 börjar med  Såvitt
utskottet  och på s. 13 slutar med
 yrkande 1 bort ha följande lydelse:
Utskottet  vill  med  anledning  av
motionerna framhålla vikten av att en ny
lagstiftning  om  rekonstruktion  av
företag ges en flexibel utformning så
att den kan tillämpas på företag av
olika  storlekar.  Utskottet  delar
uppfattningen  i  motion  L13  att
propositionen inte tillgodoser de mindre
företagens behov, eftersom lagförslaget
saknar  regler  om  ett  förenklat
rekonstruktionsförfarande  för  denna
kategori. Enligt utskottets mening är
vidare reformen, som anförs i motion
L13, otillräcklig för sitt syfte även av
den anledningen att den inte innefattar
en   förbättrad   ställning   i
förmånsrättshänseende        för
leverantörsfordringar   och    ett
avskaffande av förmånsrätten för skatter
och allmänna avgifter.
En ny lagstiftning om rehabilitering av
företag - som är en lämpligare allmän
beteckning  för  förfarandet  -  bör
utformas med två alternativa system för
rehabiliteringen, efter förebild av den
finländska    lagstiftningen    om
företagssanering. En sådan  lag  bör
sålunda  innehålla  en  fullständig
reglering av de åtgärder som avser en
omfattande företagsrekonstruktion. När
företagets  problem  är  av  enklare
beskaffenhet och främst hänför sig till
skuldsituationen  bör  ett  förenklat
förfarande för företagssanering kunna
användas.  Lagstiftningen bör  därför
också  innehålla regler om en sådan
enklare ordning.
När det gäller förmånsrättsordningen
anser  utskottet  i  likhet  med
motionärerna att antalet förmånsrätter
allmänt sett bör minska så att en större
rättvisa åstadkoms mellan borgenärerna.
Härigenom torde incitamenten öka  hos
samtliga  borgenärsgrupper  för  att
åstadkomma           angelägna
företagsrekonstruktioner i stället för
att låta företagen gå i konkurs. Som
nämnts bör i främsta rummet statens
förmånsrätt för skatter och allmänna
avgifter     slopas     liksom
leverantörsfordringarnas    ställning
förbättras   på   bekostnad   av
företagshypoteket.  Enligt  utskottets
mening  är  dessa  förändringar  av
förmånsrättsordningen av så väsentlig
betydelse för en effektiv lagstiftning
om företagsrehabilitering att det saknas
anledning att genomföra det föreliggande
förslaget   till  lagstiftning  om
företagsrekonstruktion ens som en första
etapp i avvaktan på att olika frågor om
förmånsrätt utreds i särskild ordning.
Med hänvisning till det anförda bör
propositionen nu avslås och regeringen
skyndsamt återkomma med ett nytt förslag
till lagstiftning om rehabilitering av
företag. Ett sådant förslag  bör  i
enlighet med det ovan sagda innehålla
regler om ett förenklat förfarande för
mindre  företag  och  inbegripa  en
förändrad förmånsrättsordning främst vad
gäller   skattefordringarnas   och
leverantörsfordringarnas ställning.
Till följd av det anförda avstyrker
utskottet, med bifall till motion L13
yrkande  1  i  denna  del,  det  i
propositionen framlagda förslaget till
lag  om  företagsrekonstruktion.  Vad
utskottet i övrigt ovan anfört om ett
nytt   förslag   till   lag   om
företagsrekonstruktion bör riksdagen med
bifall till motion L13 yrkande 2 och med
anledning av motion L309 yrkande 1 som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande avslag på förslaget
till lag om företagsrekonstruktion,
m.m.
att riksdagen
dels med bifall till motion 1995/96:L13
yrkande 1 i denna del avslår proposition
1995/96:5 utom såvitt avser lag  om
ändring    i   skuldsaneringslagen
(1994:334),
dels med bifall till motion 1995/96:L13
yrkande 2 och med anledning av motion
1994/95:L309 yrkande 1 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

2. Obligatorisk prövning av
företagsrekonstruktion (mom. 4)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 15 börjar med Utskottet kan 
och slutar med  yrkande 5  bort ha
följande lydelse:
Utskottet vill understryka  att  en
lagstiftning om företagsrehabilitering
med all säkerhet ökar möjligheterna att
rädda    företag    som    har
utvecklingsmöjligheter  och  minskar
antalet  onödiga konkurser. För  att
lagstiftningen skall få åsyftad verkan
måste emellertid, som framhålls i motion
L308, införas en obligatorisk prövning
av      möjligheterna     till
företagsrekonstruktion   innan   ett
konkursförfarande inleds. Regeringen bör
snarast återkomma till riksdagen med
förslag till erforderliga lagändringar.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4.   beträffande   obligatorisk
prövning av företagsrekonstruktion
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:L308 yrkande 5 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört.
3. Ansökan om företagsrekonstruktion
(mom. 5)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 15 börjar med Utskottet vill 
och slutar med  yrkande 2  bort ha
följande lydelse:
Utskottet vill för sin del framhålla
att det främst ligger i näringsidkarens
eget  intresse  att  försöka  rädda
företaget  och återställa lönsamheten
genom    att    ansöka    om
företagsrekonstruktion i god tid. Som
anförs  i motion L14 skapas,  genom
möjligheten att en borgenär får ansöka
om företagsrekonstruktion, en risk för
ansökningar som inte syftar till seriösa
rekonstruktionsförsök utan i  stället
till att vissa borgenärer kan tillskansa
sig   fördelar  i   ett   senare
indrivningsförfarande på bekostnad av
andra borgenärer. Missbruk i detta syfte
förekommer i dag i konkursförfarandet.
Mot denna bakgrund kan utskottet i
likhet med motionärerna inte ställa sig
bakom lagförslaget i nu ifrågavarande
del. Utskottet förordar i stället en
ordning där endast gäldenären har rätt
att ansöka om företagsrekonstruktion.
Regeringen bör omgående återkomma till
riksdagen med förslag till de ändringar
av lagen om företagsrekonstruktion som
föranleds härav. I avvaktan härpå får
det nu framlagda förslaget godtas som en
provisorisk lösning.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med anledning av motion L14
yrkande 2 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5.   beträffande  ansökan   om
företagsrekonstruktion
att riksdagen
dels  med  anledning  av  motion
1995/96:L14 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
dels antar 2 kap. 1 §, 3-5 §§, 6 §
tredje stycket, 7-9 §§ samt 4 kap. 13 §
förslaget till lag om
företagsrekonstruktion.

4. Vissa tidsfrister m.m. (mom. 8)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 19 börjar med De tidsfrister 
och slutar med  yrkande 3  bort ha
följande lydelse:
När  det gäller de tidsfrister som
föreslås  i propositionen beträffande
underrättelse   om   beslut   om
företagsrekonstruktion   och   när
borgenärssammanträde skall äga rum delar
utskottet de farhågor som framförs i
motion L14 att fristerna i praktiken
kommer att visa sig alltför snäva. En
viss utsträckning av tidsfristerna är
enligt utskottets mening påkallat  och
kommer att gagna förfarandet utan att
krav på skyndsamhet i handläggningen
äventyras. Regeringen får återkomma till
riksdagen med förslag till preciserade
ändringar    i    lagen    om
företagsrekonstruktion. I avbidan på att
så  sker  får  det  föreliggande
lagförslaget godtas som en provisorisk
lösning.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med anledning av motion L14
yrkande 3 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8.  beträffande vissa tidsfrister
m.m.
att riksdagen
dels  med  anledning  av  motion
1995/96:L14 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
dels antar 2 kap. 10 och 13  §§
förslaget   till    lag    om
företagsrekonstruktion.
5. Rekonstruktionsplanen (mom. 9)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på  s. 20 börjar med  Enligt
utskottets  och slutar med yrkande 1 
bort ha följande lydelse:
Utskottet delar bedömningen i motion
L14 att det är orealistiskt att, som
lagförslaget,  utgå  från  att  ett
rekonstruktionsförfarande skall  kunna
genomföras  med  i  princip  total
uppslutning från borgenärernas sida. En
sådan modell kan missbrukas av vissa
borgenärer. Som motionärerna anför bör i
syfte att effektivisera förfarandet den
ordningen     införas      att
rekonstruktionsplanen skall fastställas
av  domstol sedan borgenärerna  haft
tillfälle  att  uttala  sig  över
rekonstruktörens förslag till plan. En
förutsättning   för   beslut   om
fastställelse  bör  vara  att  viss
majoritet av borgenärerna uttalat sig
till förmån för rekonstruktionsplanen.
Enligt utskottets mening får det ankomma
på regeringen att snarast återkomma till
riksdagen med förslag till erforderliga
ändringar    i    lagen    om
företagsrekonstruktion. I avvaktan härpå
får det nu framlagda lagförslaget godtas
tills vidare.
Vad  utskottet sålunda  anfört  bör
riksdagen med anledning av motion L14
yrkande 1 som sin mening ger regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9. beträffande rekonstruktionsplanen
att riksdagen
dels  med  anledning  av  motion
1995/96:L14 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
dels med avslag på motion 1995/96:L15
yrkande 4 antar 2 kap. 12 § förslaget
till lag om företagsrekonstruktion.

6. Statens borgenärsfunktion vid ackord
(mom. 11)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 23 börjar med  Utskottet
anser och slutar med till känna  bort
ha följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i motion
L11  att  ackordsuppgörelser  ofta
försvåras  av att staten  i  sådana
sammanhang     företräds     av
skattemyndigheten.  Denna  myndighet
saknar tillräcklig kompetens för att
kunna  göra  sådana  affärsmässiga
överväganden  som är nödvändiga  vid
ackordsförhandlingar.
Kronofogdemyndigheten däremot har en god
överblick  över ett företags  totala
ekonomiska situation och är därför den
myndighet  som är bäst  lämpad  att
företräda  staten som borgenär.  Som
framhålls  i motion L11  talar  ett
avskaffande av statens förmånsrätt för
skatter  m.m. också starkt för  att
kronofogdemyndigheten övertar  statens
borgenärsfunktion. En  förändring  av
statens borgenärsfunktion i den riktning
som nu förordats skulle - i förening med
att  skatteförmånsrätten avskaffas  -
avsevärt förbättra möjligheterna  att
utom konkurs rekonstruera företag. En
avsevärd fördel med förändringen  är
också att staten skulle företrädas av en
och  samma  myndighet  under  hela
rekonstruktionsförfarandet, liksom vid
en eventuell efterföljande konkurs.
Utskottet anser sålunda att riksdagen
med bifall till motionerna L11 yrkande 2
och L15 yrkande 3 bör anta det av
reservanterna i bilaga  5  framlagda
förslaget till ändring i lagen om ackord
rörande statliga fordringar m.m.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.    beträffande    statens
borgenärsfunktion vid ackord
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:L11 yrkande 2 och
1995/96:L15 yrkande 3
dels beslutar att 2 och 4 §§ lagen
(1993:892) om ackord rörande statliga
fordringar m.m. skall erhålla ändrad
lydelse i enlighet med Reservanternas
förslag i bilaga 5,
dels beslutar om sådan ändring av
ingressen till regeringens  förslag
till lag om ändring i lagen (1993:892)
om ackord rörande statliga fordringar
m.m. som föranleds härav.
7. Förmånsrättslagen (mom. 12)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 26 börjar med Utskottet har 
och på s. 28 slutar med yrkande 8 bort
ha följande lydelse:
Som framhålls i motion L301 är staten
regelmässigt den borgenär som har bäst
inblick    i    en    gäldenärs
betalningsförmåga. Staten kan därför på
ett tidigt stadium bli varse tecken på
betalningssvårigheter i ett företag. Om
förmånsrätten för skatter och allmänna
avgifter togs bort skulle staten få
incitament att tidigare ingripa i ett
företag som befinner sig i begynnande
ekonomiska svårigheter. Staten skulle
härvid som likaberättigad med  andra
oprioriterade fordringsägare få större
möjligheter att verka för lösningar utom
konkurs. Statens företrädare skulle vid
ackordsförhandlingar inte behöva hävda
att staten skall ha full utdelning innan
exempelvis  leverantörer  får  någon
utdelning. Det allmänna kommer därmed,
som Insolvensutredningen också anfört,
att  få ett större intresse av att
medverka  till ekonomiska uppgörelser
mellan  gäldenären och  borgenärerna.
Detta kommer att främja möjligheterna
till företagsrekonstruktion. Ett annat
väsentligt  skäl  till  att  slopa
förmånsrätten för skatter, som särskilt
påpekas i motion L14, är att utdelningen
till oprioriterade borgenärer härigenom
skulle komma att öka. Därmed stärks
leverantörernas ställning och antalet
följdkonkurser     för     denna
borgenärskategori kan förväntas minska.
Utskottet vill understryka att en sådan
reform  väsentligt  skulle   gynna
borgenärernas ställning i allmänhet i
ett rekonstruktionsförfarande och därmed
skapa betydligt bättre förutsättningar
för   lyckosamma   rekonstruktioner.
Enligt  utskottets mening  torde  de
positiva effekterna av ett avskaffande
av skatteförmånsrätten vara tillräckligt
underbyggda  vid  det  här  laget.
Regeringen bör därför omgående lägga
fram  ett förslag för riksdagen  om
avskaffande  av  förmånsrätten  för
fordringar  på skatter och  allmänna
avgifter.
För att en företagsrekonstruktion skall
lyckas är, som framhålls i motion L301,
det också av avgörande betydelse att de
anställdas  fortsatta  insatser  i
produktionen  kan  garanteras.  De
anställdas löneanspråk för tiden närmast
före och efter ett konkursbeslut bör
därför  ha  bättre  förmånsrätt  än
företagshypotek. Fördelarna med en sådan
förändring av förmånsrättsordningen är
enligt  utskottets  mening   också
tillräckligt  klarlagda  för   att
regeringen skyndsamt skall kunna lägga
fram   förslag  till  erforderliga
lagändringar.
Vad särskilt gäller lönegarantin anser
utskottet i likhet med motion L14 att
ett nytt lönegarantisystem bör utformas
efter förebild av den ordning som gäller
inom  den  allmänna sjukförsäkringen.
Härigenom  skulle  hanteringen  av
lönersättningen vid konkurs förenklas
och  kostnaderna  nedbringas.   De
arbetsgivaravgifter  som  finansierar
lönegarantisystemet   bör   sålunda
tillföras      försäkringskassorna.
Försäkringskassan   skall   utbetala
garantimedel till de anställda vilka
förvaltaren i konkursen har anmält för
kassan. Den anställde har sedan, som
varje annan borgenär, att bevaka sin
fordran enligt anställningsavtalet med
arbetsgivaren. Det åligger förvaltaren
att vid utdelning på lönefordran göra
avdrag för vad löntagaren erhållit i
lönegarantimedel från försäkringskassan
eller  som massagäld som förvaltaren
betalat. Systemet bör vidare möjliggöra
för förvaltaren vid avvecklingen  av
konkursföretaget  eller   vid   en
rekonstruktion av detsamma att  låta
anställda arbeta vidare.
Den modell som nu skisserats  torde
vara betydligt enklare och billigare att
administrera   än  det   nuvarande
lönegarantisystemet.   Genom   det
föreslagna   systemet  bör  också
missbruksmöjligheterna bli mindre än i
dag  och lönegarantin inte i  samma
utsträckning kunna utnyttjas för att
tillskansa    sig    otillbörliga
konkurrensfördelar  gentemot   andra
företag på marknaden. Det får ankomma på
regeringen att i enlighet med de angivna
riktlinjerna  mer i  detalj  utforma
förslag till ett nytt lönegarantisystem
och återkomma till riksdagen. I avvaktan
på sådana förslag får det föreliggande
förslaget   till   ändring    i
förmånsrättslagen  godtas  som  en
provisorisk lösning.
Vad  utskottet  nu  anfört   om
skattefordringars förmånsrätt m.m. bör
riksdagen med anledning  av  de  nu
aktuella motionerna som sin mening ge
regeringen till känna.


dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande förmånsrättslagen
att riksdagen
dels  med  anledning av motionerna
1995/96:L11  yrkande 1, 1995/96:L14
yrkandena  5  och 6,  1995/96:L15
yrkandena 6-8, 1994/95:L301 yrkandena
1  och 2, 1994/95:L307 yrkande 1,
1994/95: L308 yrkande 4, 1994/95:L309
yrkande  2, 1994/95:L310,  1994/95:
L312  yrkande  2 och 1994/95:Ju221
yrkande  8  som  sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört    om   skattefordringars
förmånsrätt, m.m.,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i förmånsrättslagen
(1970:979) med de ändringarna att 10 §
samt    ikraftträdande-    och
övergångsbestämmelserna  erhåller  i
bilaga  3  som Utskottets  förslag
betecknade lydelse,
dels ock avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

8. Förmånsrättslagen (mom. 12)

Agne Hansson och Birgitta Carlsson (båda
c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 26 börjar med Utskottet har 
och på s. 28 slutar med yrkande 8 bort
ha följande lydelse:
Utskottet instämmer till alla delar i
den bedömning som görs i motion L310 att
det höga antalet konkurser under senare
år särskilt hårt har drabbat små och
medelstora företag. I denna kategori är
företagen ofta leverantörer till större
företag. Genom att leverantörsskulderna
är  oprioriterade erhålls  sällan  i
konkurs någon utdelning att tala om.
Även konkursmissbruk i form av s.k.
bekvämlighetskonkurser har främst gått
ut  över leverantörerna. Ett  sådant
planlagt  missbruk av konkursinstitutet
snedvrider  också  konkurrensen  till
nackdel för andra företag i branschen
vilket ytterst missgynnar konsumenterna.
Missbruket bygger också ofta på ett inte
avsett     utnyttjande      av
lönegarantisystemet. Som framhålls av
motionärerna            måste
obeståndslagstiftningen vara utformad så
att den hindrar onödiga konkurser och
minskar möjligheterna till systematiskt
missbruk av konkursinstitutet. En bättre
lagstiftning i detta avseende skulle
också gagna kampen mot den ekonomiska
brottsligheten, som ofta utnyttjar de
nuvarande     svagheterna     i
konkurslagstiftningen.
En  starkt  bidragande  orsak  till
underleverantörernas  nu  redovisade
svårigheter är, som anförs i motion
L310,  den förmånsrättsställning  som
statens  fordringar på  skatter  och
allmänna avgifter har. Ett avskaffande
av förmånsrätten för skattefordringar
m.m. skulle innebära att den totala
utdelningen på oprioriterade fordringar
ökar och att antalet följdkonkurser hos
leverantörsföretag minskar i betydande
omfattning. En annan positiv effekt av
ett upphävande av skatteförmånsrätten,
som   också   framhållits    av
Insolvensutredningen, är att staten som
borgenär får anledning att i god tid
ingripa  i ett företag i begynnande
ekonomisk kris. Som anförs i motionen
torde härigenom möjligheterna att uppnå
ackordsuppgörelser öka, vilket kommer
att  främja strävan att rekonstruera
företag. Det anförda innebär således att
utskottet förordar att förmånsrätten för
skatter och allmänna avgifter upphävs.
Som också framhålls i motion L310 bör
förmånsrättsordningen även ge incitament
för  bankerna  att  medverka   i
företagsrekonstruktioner.  Detta  kan
uppnås genom att fordringar på s.k.
produktiva löner ges förmånsrätt före
företagshypotek. Härigenom skulle banker
och andra innehavare av företagshypotek
bli mer angelägna om att förhindra att
ekonomiska kriser uppkommer i företagen
och aktivt medverka i rekonstruktioner.
Samtidigt skulle den snedvridning av
konkurrensen             som
bekvämlighetskonkurserna innebär,  med
deras överutnyttjande av lönegarantin,
mildras. Utskottet instämmer  sålunda
också i önskemålet i motion L310 att
s.k.  produktiva  löner  bör  ges
förmånsrätt framför företagshypotek.
Det  bör ankomma på regeringen att
omgående  återkomma med  erforderliga
lagförslag i enlighet med vad utskottet
nu  anfört.  I avvaktan  på  sådana
lagförslag får det framlagda förslaget
till ändring i förmånsrättslagen godtas
som en provisorisk lösning.
Vad  utskottet  sålunda  anfört  om
förmånsrätt för produktiva löner m.m.
bör riksdagen med bifall till motion
L310 och med anledning av de övriga nu
aktuella motionsyrkandena som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande förmånsrättslagen
att riksdagen
dels  med  bifall  till  motion
1994/95:L310 samt med anledning av
motionerna  1995/96:L11 yrkande  1,
1995/96:L14 yrkandena  5  och  6,
1995/96:L15    yrkandena    6-8,
1994/95:L301 yrkandena  1  och  2,
1994/95:L307 yrkande 1, 1994/95:L308
yrkande 4, 1994/95:L309 yrkande 2,
1994/95:L312   yrkande   2   och
1994/95:Ju221 yrkande 8 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört om förmånsrätt för
produktiva löner, m.m.,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i förmånsrättslagen
(1970:979) med de ändringarna att 10 §
samt    ikraftträdande-    och
övergångsbestämmelserna  erhåller  i
bilaga  3  som Utskottets  förslag
betecknade lydelse,
dels ock avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

9. Förmånsrättslagen (mom. 12)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 26 börjar med Utskottet har 
och på s. 28 slutar med yrkande 8 bort
ha följande lydelse:
Utskottet vill i likhet med motionerna
L308   och   L309   understryka
förmånsrättsordningens  betydelse  för
möjligheterna att framgångsrikt kunna
genomföra   företagsrekonstruktioner.
Förmånsrättsordningen bör sålunda dels
medverka  till att en rekonstruktion
kommer till stånd i de fall företaget är
livskraftigt, dels också bidra till att
rekonstruktionsarbetet kan bedrivas på
ett effektivt sätt.
Enligt  utskottets mening bör  även
borgenärer med prioriterade fordringar -
exempelvis   vissa   lönefordringar,
fordringar   med   säkerhet   i
företagshypotek och skattefordringar -
ges  ökade incitament att följa och
ingripa i utvecklingen hos ett företag
som är på väg in i en ekonomisk kris.
Härigenom skapas bättre förutsättningar
för att få till stånd en rekonstruktion
av företaget utan konkurs och även ökade
utsikter  för  de icke  prioriterade
borgenärerna att få betalt.
Det  får ankomma på regeringen att
omgående återkomma till riksdagen med
erforderliga lagförslag i enlighet med
det anförda.
Vad  utskottet  nu  anfört  om  en
reformerad  förmånsrättsordning  bör
riksdagen med bifall till motionerna
L308 yrkande 4 och L309 yrkande 2 samt
med anledning av de övriga nu aktuella
motionsyrkandena som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande förmånsrättslagen
att riksdagen
dels  med  bifall till  motionerna
1994/95:L308   yrkande   4   och
1994/95:L309 yrkande  2  samt  med
anledning av motionerna 1995/96:L11
yrkande 1, 1995/96:L14 yrkandena 5
och  6, 1995/96:L15 yrkandena 6-8,
1994/95:L301 yrkandena  1  och  2,
1994/95:L307 yrkande 1, 1994/95:L310,
1994/95:L312   yrkande   2   och
1994/95:Ju221 yrkande 8 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet  anfört om en reformerad
förmånsrättsordning,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i förmånsrättslagen
(1970:979) med de ändringarna att 10 §
samt    ikraftträdande-    och
övergångsbestämmelserna  erhåller  i
bilaga  3  som Utskottets  förslag
betecknade lydelse,
dels ock avslår regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1995:302)
om  ändring  i  förmånsrättslagen
(1970:979).

10. Förmånsrättslagen (mom.12)

Yvonne Ruwaida (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 26 börjar med Utskottet har 
och på s. 28 slutar med  avstyrker
motionsyrkandet  bort  ha  följande
lydelse:
Som framhålls i motionerna L308 och
L309  har  förmånsrättsordningen  en
avgörande betydelse för möjligheterna
att  framgångsrikt  kunna  genomföra
företagsrekonstruktioner.  För   att
åstadkomma att förmånsrättsordningen får
denna verkan bör även borgenärer med
prioriterade fordringar -  exempelvis
staten  med  förmånsrätt  för  sina
skattefordringar - ges ökade incitament
att följa och ingripa i utvecklingen hos
ett företag som är på väg in i en
ekonomisk kris. Härigenom skapas bättre
förutsättningar för att få till stånd en
rekonstruktion av företaget utan konkurs
och även ökade utsikter för de icke
prioriterade borgenärerna att få betalt.
Vad gäller yrkande 8 i motion L15 vill
utskottet  i likhet med motionärerna
framhålla att de försämringar som under
senare  år  genomförts  beträffande
löneskyddet hårt drabbat arbetstagarna.
Vad  särskilt  beträffar lönegarantin
innebär den s.k. karensregeln alltjämt
en orättvis behandling av de anställda.
Som  framhålls  i  motionen  bör
karensregeln bara gälla vid uppenbart
missbruk och där det står klart att
missbruket grundas på ett handlande i
samförstånd  mellan arbetsgivare  och
anställda.
Utskottet anser vidare i likhet med
motion L15 yrkande 7 att löner under en
företagsrekonstruktion   bör    få
förmånsrätt  som  för  nytillkomna
fordringar   i  allmänhet   enligt
regeringens förslag. Som motionärerna
framhåller talar starka skäl för en
sådan prioriterad ställning för dessa
löneanspråk.  Arbetstagarna  riskerar
annars att stå helt utan löneskydd under
en rekonstruktionsperiod.
Regeringen bör snarast återkomma med
förslag till erforderliga lagändringar
enligt vad som nu anförts.
Vad  utskottet  sålunda  anfört  om
lönefordringars förmånsrätt m.m.  bör
riksdagen med bifall till motionerna L15
yrkandena 7 och 8, L308 yrkande 4 och
L309 yrkande 2 samt med anledning av de
övriga motionsyrkandena som sin mening
ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande förmånsrättslagen
att riksdagen
dels  med  bifall till  motionerna
1995/96:L15  yrkandena  7  och  8,
1994/95:L308   yrkande   4   och
1994/95:L309 yrkande  2  samt  med
anledning av motionerna 1995/96:L11
yrkande 1, 1995/96:L14 yrkandena 5
och  6,  1995/96:L15  yrkande  6,
1994/95:L301 yrkandena  1  och  2,
1994/95:L307 yrkande 1, 1994/95:L310,
1994/95:L312   yrkande   2   och
1994/95:Ju221 yrkande 8 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört om lönefordringars
förmånsrätt m.m.,
dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i förmånsrättslagen
(1970:979) med de ändringarna att 10 §
samt    ikraftträdande-    och
övergångsbestämmelserna  erhåller  i
bilaga  3  som Utskottets  förslag
betecknade lydelse,
dels ock avslår regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1995:302) om
ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

11. Underlaget för företagshypotek (mom.
13)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 29 börjar med I avvaktan och
slutar med yrkande 3 bort ha följande
lydelse:
Utskottet vill för sin del framhålla
sambandet mellan den nuvarande ordningen
att kassa- och banktillgodohavanden inte
ingår i underlaget för företagshypotek
och  förmånsrätten för  skatter  och
allmänna avgifter. Som påpekas i motion
L301 bortfaller ett avgörande argument
för att behålla undantaget i det fall
förmånsrätten  för  skatter   m.m.
avskaffas.   Med   hänsyn   till
angelägenheten     av      att
skatteförmånsrätten  snarast  upphävs
talar starka skäl sålunda för att den
inteckningsbara   egendomen    vid
företagshypotek  vidgas  på   sätt
motionärerna förordar. Det skulle stärka
skyddet   för   borgenärer   med
företagsinteckningar utan att följderna
för andra fordringsägare blir orättvisa.
Enligt utskottets mening är fördelarna
med en utvidgning av hypoteksunderlaget
tillräckligt väl underbyggda. Regeringen
bör  därför omgående lägga fram ett
förslag för riksdagen till erforderlig
lagändring.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med anledning av motion L301 yrkande 3
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13.  beträffande  underlaget  för
företagshypotek
att riksdagen med anledning av motion
1994/95:L301 yrkande 3 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört.

12. Återtagandeförbehåll (mom. 14)

Agne Hansson (c), Bengt Harding Olson
(fp) och Birgitta Carlsson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 29 börjar med Enligt vad och
på s. 30 slutar med och L311 bort ha
följande lydelse:
Som framhålls i motionerna L16 och L311
är en bidragande orsak till det höga
antalet konkurser i Sverige att det
sakrättsliga     skyddet     för
äganderättsförbehåll är för svagt. Ett
utvidgat  skydd för sådana förbehåll
skulle  stärka främst leverantörernas
ställning   och   medföra   att
kreditmöjligheterna allmänt sett ökar.
Åtgärden skulle också innebära att en
leverantör   som   säljer   med
äganderättsförbehåll sakrättsligt sett
erhåller ett skydd liknande det som
gäller vid försäljning genom kommission.
En  annan  fördel, som framhålls  i
motionerna,   är   att   rättslig
överensstämmelse uppnås med vad  som
gäller i flera av de länder som är
Sveriges viktigaste handelspartners. Det
får ankomma på regeringen att återkomma
till  riksdagen  med  erforderliga
lagförslag. Vad nu anförts bör riksdagen
med bifall till motionerna L16 och L311
som sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 14
bort ha följande lydelse:
14. beträffande återtagandeförbehåll
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96:L16 och 1994/95:L311 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

13. Skuldsanering för vissa
näringsidkare (mom. 15)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 31 börjar med Utskottet vill 
och slutar med  4 avstyrks  bort ha
följande lydelse:
Som   framhållits   av   såväl
Insolvensutredningen som i förarbetena
till  skuldsaneringslagen  är  det
betydelsefullt med en klar gräns mellan
skuldsanering  och andra  former  av
insolvensbehandling.      Begreppet
näringsidkare  är  vidsträckt  och
innefattar inte bara den som driver och
livnär sig på en industriell rörelse, en
handelsrörelse  eller exempelvis  ett
jordbruk. Hit hör också den som jämsides
med en anställning driver någon form av
näringsverksamhet. Genom en utvidgning
av skuldsaneringslagen i enlighet med
regeringens förslag tillkommer problemet
att på ett entydigt sätt ange vilka
näringsidkare  som skulle omfattas av
skuldsanering. Enligt utskottets mening
är det vidare inte rimligt att den som
befinner  sig  i  en  situation  av
överskuldsättning skall kunna fortsätta
att bedriva näringsverksamhet, om än i
liten  skala.  En  utvidgning  av
skuldsaneringsinstitutet   på   sätt
regeringen föreslår innebär också att
riskerna  för missbruk av institutet
ökar. Det bör vidare framhållas att den
som  gått i borgen för en gäldenär
riskerar  att  komma  i  ekonomiska
svårigheter  om  gäldenären  beviljas
skuldsanering           enligt
skuldsaneringslagen. Vid en utvidgning
av lagens tillämpningsområde i enlighet
med regeringens förslag riskerar sålunda
även borgensmän till näringsidkare som
beviljas skuldsanering att  hamna  i
ekonomiska bekymmer. Som anförs i motion
L14 kan detta allmänt sett inte vara
till gagn för småföretagandet.
Det anförda leder enligt utskottets
mening till att skuldsanering även i
fortsättningen bör vara renodlad för
rent  privatekonomiska  förhållanden.
Utskottet anser därför i likhet med
motionärerna att tillämpningsområdet för
skuldsaneringslagen inte bör utvidgas
såsom regeringen föreslår. Förslaget bör
sålunda - med bifall till motionerna L11
yrkande 3, L13 yrkande 1 i denna del och
L14 yrkande 4 - avslås.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15. beträffande skuldsanering för
vissa näringsidkare
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96:L11 yrkande 3, 1995/96:L13
yrkande 1 i denna del och 1995/96:L14
yrkande 4 avslår regeringens förslag
till lag om ändring i
skuldsaneringslagen (1994:334).

14. Skuldsanering för vissa
näringsidkare (mom. 15)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 31 börjar med Utskottet vill 
och slutar med  4 avstyrks  bort ha
följande lydelse:
Utskottet vill än en gång framhålla att
propositionen inte tillgodoser de mindre
företagens      behov      av
företagsrekonstruktion. Som framhålls i
motion L13 strider vidare en utvidgning
av skuldsaneringslagen till att omfatta
vissa näringsidkare mot principen att
skuldsaneringsinstitutet är avsett för
rent  privatekonomiska  förhållanden.
Sistnämnda förslag är dessutom behäftat
med   andra   nackdelar.   Stora
tillämpningssvårigheter uppkommer dels
inom    skuldsaneringslagen    vid
gränsdragningen mellan privatekonomi och
företagsekonomi    dels    mellan
skuldsaneringslagen  och  lagen  om
företagsrekonstruktion.  Vidare  blir
skuldsaneringslagens tillämpningsområde
orimligt snävt om detta skall omfatta
näringsverksamhet  som  närmast  har
karaktären  av  extraknäck  och  om
förutom alla redan gällande krav för
skuldsanering  även  skall  krävas
 särskilda skäl . De mindre företagens
problem kommer uppenbarligen att hamna
mellan stolarna och deras berättigade
behov   av   rekonstruktion   blir
uppenbarligen inte tillgodosett.
Som utskottet tidigare förordat måste
de mindre företagens berättigade krav på
möjligheter till företagsrekonstruktion
mötas genom särskilda regler om ett
förenklat     förfarande     för
företagssanering  beträffande  denna
kategori.  Här  kan  den  finländska
lagstiftningen på området tjäna  som
förebild.
Utskottet anser med hänvisning till det
anförda att regeringens förslag till
utvidgat   tillämpningsområde   för
skuldsaneringslagen bör avslås.
dels att utskottets hemställan under 15
bort ha följande lydelse:
15. beträffande skuldsanering för
vissa näringsidkare
att riksdagen med bifall till motionerna
1995/96:L11 yrkande 3, 1995/96:L13
yrkande 1 i denna del och 1995/96:L14
yrkande 4 avslår regeringens förslag
till lag om ändring i
skuldsaneringslagen (1994:334).

15. Fristdagen i konkurs m.m. (mom. 21)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 32 börjar med En motion och
slutar med  och 3 bort ha följande
lydelse:
Som  anförs  i  motion  L303  kan
borgenärernas rätt i ett aktiebolag inte
anses var i fara så länge tillgångarna
överstiger skulderna i bolaget. Den för
borgenärerna   kritiska   tidpunkten
uppkommer  däremot  när  skyldighet
inträder för aktiebolaget att träda i
likvidation, dvs. när bolagets  eget
kapital understiger hälften  av  det
registrerade aktiekapitalet.
I  aktiebolagslagen föreskrivs vissa
skyldigheter  för  styrelsen  i  den
situationen att det finns skäl att anta
att mer än halva aktiekapitalet  är
förbrukat  i bolaget. Sålunda  skall
styrelsen ofördröjligen upprätta en s.k.
kontrollbalansräkning. Visar denna att
mer än halva aktiekapitalet förbrukats i
bolaget skall styrelsen snarast möjligt
till bolagsstämman hänskjuta frågan om
bolaget  skall träda i  likvidation.
Bolaget kan undgå likvidationsplikt om
det på bolagsstämma som hålls inom åtta
månader efter hänskjutandet godkänns en
balansräkning som utvisar att det egna
kapitalet uppgår till det registrerade
aktiekapitalet.  För styrelseledamöter
gäller att de svarar solidariskt för
bolagets förpliktelser om de underlåter
att fullgöra vad som åligger dem i de
angivna avseendena.
Den nu redovisade kritiska tidpunkten
enligt aktiebolagslagen kan jämföras med
den s.k. fristdagen enligt konkurslagen,
som  är den dag då en ansökan  om
gäldenärens försättande i konkurs kom in
till  tingsrätten. Fristdagen  bildar
utgångspunkt för de olika frister som
gäller   för   återvinning   av
rättshandlingar m.m. i konkurs.
Utskottet delar uppfattningen i motion
L303  att  vad som är den kritiska
tidpunkten enligt aktiebolagslagen också
bör  vara  det  enligt konkurslagen.
Fristdagen  i  konkurs  bör  därför
tidigareläggas och vara den tidpunkt då
kontrollbalansräkningen  utvisar  att
aktiekapitalet är till mer än hälften
förbrukat.  En sådan ordning skulle i
hög grad gagna fordringsägarna i ett
aktiebolag. Regeringen bör lägga fram
förslag  till  en sådan  ändring  i
konkurslagen.
Som  motionärerna anför bör  vidare
försummelse av styrelseledamöter  att
fullgöra vad som åligger dem när denna
tidpunkt inträtt innebära inte bara ett
personligt ansvar för de förpliktelser
bolaget ingår utan även ett ansvar för
den skada som uppkommer. Ett förslag
till ändring i aktiebolagslagen  med
denna  innebörd  bör framläggas  för
riksdagen.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med bifall till motion L303 yrkandena 2
och 3 som sin mening ge regeringen till
känna.
dels att utskottets hemställan under 21
bort ha följande lydelse:
21. beträffande fristdagen i konkurs
m.m.
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:L303 yrkandena 2 och 3 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

16. Konkursförvaltningen (mom. 22)

Stig Rindborg, Henrik S Järrel, Tomas
Högström och Marietta de Pourbaix-Lundin
(alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 32 börjar med Motioner med 
och  på  s. 33 slutar med  sålunda
motionsyrkandet  bort  ha  följande
lydelse:
Utskottet  vill  erinra  om  att
konkursförvaltarens allmänna åliggande
är att avveckla konkursboet så snabbt
och förmånligt som möjligt och därvid ta
till vara borgenärernas gemensamma rätt
och  bästa. Enligt utskottets mening
finns det emellertid bestämmelser  i
konkurslagen som i viss mån motverkar
syftet att tillgodose borgenärerna. Som
framhålls  i  motion L303  kan  det
betvivlas  att  ordningen  med  att
förvaltningen skall stå under tillsyn av
en tillsynsmyndighet främjar de syften
som konkursförfarandet har.
Utskottet   delar   motionärernas
uppfattning att konkursförvaltningen i
stället bör ordnas på ett sätt som
överensstämmer  med  reglerna  för
förvaltningen  av   aktiebolag   i
aktiebolagslagen och att fordringsägarna
i  konkursen  därvid  inträder  i
aktieägarnas roll och funktioner. Detta
innebär att borgenärerna i princip skall
utse förvaltaren i konkursen. Vidare
skall borgenärssammanträdena organiseras
mer som bolagsstämmorna i aktiebolag.
Patent- och registreringsverket skall
för företag i konkurs kunna få en sådan
registrerande   och   kontrollerande
funktion som verket redan  har  för
aktiebolag  i drift.  I  syfte  att
förbättra     kvaliteten     på
konkursförvaltningen  skall   vidare
förvaltningen    granskas     av
Finansinspektionen.
Enligt   utskottets  mening   bör
konkurslagen ändras i enlighet med de
riktlinjer för en reform som nu angetts.
Regeringen får återkomma till riksdagen
med   förslag   till  erforderliga
lagändringar. Vad utskottet nu anfört
bör riksdagen med bifall till motion
L303  yrkande 1 som sin mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 22
bort ha följande lydelse:
22. beträffande konkursförvaltningen
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:L303 yrkande 1 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

17. Obeståndsmyndighet (mom. 23)

Bengt Harding Olson (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 33 börjar med Som framgått 
och slutar med motion L302  bort ha
följande lydelse:
Utskottet delar uppfattningen i motion
L302   att   organisationen   på
obeståndsområdet är splittrad och att
effektiviteten  i  verksamheten  bör
förbättras, inte minst till gagn för
kampen   mot   den   ekonomiska
brottsligheten. En väsentlig åtgärd för
att samordna samhällets insatser och
rationalisera  hanteringen  av  olika
obeståndsfrågor  är,  som  motionären
föreslår, att tillskapa en fristående
obeståndsmyndighet eller  självständig
enhet    inom    en    regional
kronofogdemyndighet.  Denna  myndighet
skall ha till uppgift att handha konkurs-
och  ackordsärenden,  ärenden   om
företagsrekonstruktion       resp.
skuldsanering för fysiska personer samt
hanteringen av lönegarantisystemet. Som
framhålls i motionen torde inrättandet
av  en  sådan  myndighet  innebära
väsentliga besparingar för staten och
minskade förluster för borgenärerna i
konkurs. Regeringen bör överväga det nu
aktuella  spörsmålet  närmare  och
återkomma   till   riksdagen   med
erforderliga förslag. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen med bifall till
motion L302 som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 23
bort ha följande lydelse:
23. beträffande obeståndsmyndighet
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:L302  som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört.Särskilt yttrande

Skuldsanering för vissa näringsidkare

Agne Hansson och Birgitta Carlsson (båda
c) anför:

Principiella invändningar kan enligt vår
mening  resas  mot  att  utvidga
tillämpningsområdet         för
skuldsaneringslagen  alltför  mycket.
Skuldsaneringslagen är och  skall  i
första hand vara av social karaktär och
omfatta  enskilda personer.  Vi  har
emellertid inte motsatt oss möjligheten
att även vissa näringsidkare kan komma i
fråga för skuldsanering. Förutsättningen
är  som framhålls i betänkandet att
näringsverksamheten bedrivs  i  ringa
omfattning  och  att endast  fysiska
personer skall kunna komma i fråga för
skuldsanering.  I den  meningen  bör
skuldsaneringslagen vara till fördel för
att  underlätta  och  motivera  att
nyföretagandet stimuleras och genom att
de som satsar på att bygga upp ett
företag inte à priori är uteslutna från
möjligheter att på ett ordnat sätt kunna
sanera sina skulder.
Däremot är enligt vår uppfattning det
föreliggande förslaget till  lag  om
företagsrekonstruktion bristfälligt  i
den meningen att det inte i tillräcklig
omfattning tar hänsyn till  de  små
företagens behov av rekonstruktion. Ett
rekonstruktionsförfarande  med   den
innebörd som avses med den föreslagna
lagstiftningen blir enligt vår mening i
många  fall alltför komplicerat  och
kostsamt för de mindre företagen. Det
är,  som nämnts, inte heller  någon
tillfredsställande lösning  på  detta
problem att utvidga skuldsaneringslagens
tillämpningsområde på sätt regeringen
föreslår.
Mot den angivna bakgrunden vill vi
understryka vikten av att regeringen
snarast överväger om man inte, efter
förebild av den finländska
lagstiftningen om företagssanering, i
lagen om företagsrekonstruktion kan
införa särskilda regler för ett
förenklat förfarande för rekonstruktion
av mindre företag. Regeringen får
återkomma med erforderliga lagförslag
till riksdagen.

I proposition 1995/96:5 framlagda
lagförslag
1 Förslag till lag om
företagsrekonstruktion
2 Förslag till lag om ändring i
äktenskapsbalken

3 Förslag till lag om ändring i
föräldrabalken

4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1845:50 s. 1) om handel med lösören,
som köparen låter i säljarens vård
kvarbliva

5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1927:77) om försäkringsavtal

6 Förslag till lag om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979)

7 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:302) om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979)

8 Förslag till lag om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385)

9 Förslag till lag om ändring i lagen
(1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.

10 Förslag till lag om ändring i
utsökningsregisterlagen (1986:617)

11 Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:307) om ändring i
utsökningsregisterlagen (1986:617)

12 Förslag till lag om ändring i
konkurslagen (1987:672)

13 Förslag till lag om ändring i
köplagen (1990:931)

14 Förslag till lag om ändring i lagen
(1991:980) om handel med finansiella
instrument

15 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

16 Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:892) om ackord rörande statliga
fordringar m.m.

17 Förslag till lag om ändring i
skuldsaneringslagen (1994:334)
I proposition 1995/96:115 framlagt
lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen
(1995:000) om företags-
rekonstruktion
Av utskottet föreslagna ändringar i
regeringens
lagförslag
1 Förslaget till lag om
företagsrekonstruktion

Regeringens förslag Utskottets förslag
2 kap.
6 §
En  förutsättning  En  förutsättning
för att beslut om för att beslut om
företagsrekonstrukt företagsrekonstrukt
ion skall meddelas ion skall meddelas
är att gäldenären är  att det  kan
vid  tiden  för antas      att
ansökningen  inte gäldenären   inte
kan  betala  sina kan  betala  sina
förfallna skulder.  förfallna  skulder
eller  att  sådan
oförmåga  inträder
inom kort.
Beslut om företagsrekonstruktion får
inte meddelas, om det saknas skälig
anledning  att anta att syftet  med
företagsrekonstruktionen kan uppnås.
En ansökan av en borgenär får bifallas
endast  om  gäldenären  har  medgett
ansökan.
2 Förslaget till lag om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979)

Regeringens förslag Utskottets förslag
10 § 3
Allmän förmånsrätt följer med
1. den kostnad som borgenär haft för
försättande av gäldenären i konkurs och
för beslut att ett dödsbos egendom skall
avträdas   till   förvaltning   av
boutredningsman samt begravnings- och
bouppteckningskostnader när gäldenären
avlidit före konkursbeslutet,
2. arvode och kostnadsersättning till
rekonstruktör enligt lagen (1995:000) om
företagsrekonstruktion,   tillsynsman
enligt nämnda lag eller konkurslagen
(1987:672)    eller    förordnad
boutredningsman, om fordringen avser tid
inom    sex    månader    innan
konkursansökningen   gjordes   eller
därefter,
3. kostnad för särskilda åtgärder som
under  den tid som nämnts under  2
vidtagits med rekonstruktörens  eller
tillsynsmannens godkännande eller  av
boutredningsmannen och uppenbart varit
till borgenärernas bästa,
4. som grundar sig  4.      andra
på   avtal  som fordringar   som
gäldenären   med grundar  sig  på
rekonstruktörens   avtal      som
samtycke träffat.  gäldenären   med
rekonstruktörens
samtycke  träffat
under      en
företagsrekonstrukt
ion enligt lagen om
företagsrekonstrukt
ion.
Förmånsrätt enligt första stycket 1-3
gäller endast i den mån beloppet med
hänsyn till omständigheterna är skäligt.
____________     ____________
1.  Denna  lag  1.  Denna  lag
träder i kraft den träder i kraft den
1 februari 1996.   1 september 1996.
2.  I fråga  om  2.  I fråga  om
förmånsrätt    i förmånsrätt    i
konkurs  som  har konkurs  som  har
beslutats på grund beslutats på grund
av en ansökan som av en ansökan som
gjorts före den 1 gjorts före den 1
februari    1996 september   1996
gäller 10 och 15 §§ gäller 10 och 15 §§
i  deras  äldre i  deras  äldre
lydelse.       lydelse.

Av utskottet framlagda lagförslag
1 Förslag till lag om ändring i lagen
(1845:50 s.1) om handel med lösören, som
köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen
(1845:50 s.1) om handel med lösören, som
köparen låter i säljarens vård kvarbliva
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse 1 Föreslagen lydelse
3 §
Är köpeavhandling så Är köpeavhandling så
upprättad    och upprättad    och
behandlad, som i 1 behandlad, som i 1
§   sägs,   men §   sägs,   men
inträffar utmätning inträffar utmätning
inom trettio dagar inom trettio dagar
efter      det efter      det
avhandlingen  gavs avhandlingen  gavs
in       till in       till
kronofogdemyndighet kronofogdemyndighet
en i det län där en i det län där
egendomen  finns, egendomen  finns,
eller   försätts eller   försätts
säljaren i konkurs säljaren i konkurs
efter  ansökning, efter  ansökning,
som  gjorts  inom som  gjorts  inom
sagda tid, är den sagda tid, är den
sålda egendomen ej sålda egendomen ej
fredad  från  att fredad  från  att
utmätas eller att utmätas eller att
räknas     till räknas     till
konkursboet.     konkursboet.
Detsamma  gäller, Detsamma  gäller,
när  ansökan  om när  ansökan  om
förordnande av god företagsrekonstrukt
man     enligt ion  enligt lagen
ackordslagen     (1996:000)    om
(1970:847)  gjorts företagsrekonstrukt
inom nämnda tid och ion  gjorts  inom
konkurs följt  på nämnda  tid  och
ansökan, som gjorts konkurs följt  på
inom  tre  veckor ansökan, som gjorts
från det att verkan under
av          företagsrekonstrukt
godmansförordnandet ionen eller  inom
förföll eller, när tre veckor från det
förhandling   om att rätten beslutat
offentligt  ackord att
följt,        företagsrekonstrukt
ackordsfrågan    ionen     skall
avgjordes.   Görs upphöra. Görs efter
efter utgången av utgången av den i
den   i  första första   punkten
punkten   angivna angivna tiden jäv
tiden  jäv  mot mot köpeavhandling,
köpeavhandling,   vilken  är   så
vilken  är   så upprättad    och
upprättad    och behandlad, som nyss
behandlad, som nyss sagts, är, om jävet
sagts, är, om jävet görs      vid
görs      vid utmätningstillfälle
utmätningstillfälle ,  fordringsägaren
,  fordringsägaren skyldig att, om han
skyldig att, om han vill   fullfölja
vill   fullfölja jävet,  inom  en
jävet,  inom  en månad   därefter
månad   därefter väcka  talan  mot
väcka  talan  mot såväl säljaren som
såväl säljaren som köparen     vid
köparen     vid tingsrätten i den
tingsrätten i den ort där egendomen
ort där egendomen finns. Gör han inte
finns. Gör han inte det,  har   han
det,  har   han förlorat sin talan.
förlorat sin talan. Godset skall genast
Godset skall genast beläggas    med
beläggas    med kvarstad    och
kvarstad    och sökanden skall, om
sökanden skall, om han   vill  att
han   vill  att åtgärden   skall
åtgärden   skall bestå, inom fjorton
bestå, inom fjorton dagar     efter
dagar     efter utmätningsförrättni
utmätningsförrättni ngen      hos
ngen      hos kronofogdemyndighet
kronofogdemyndighet en  ställa  full
en  ställa  full borgen  för  den
borgen  för  den kostnad och skada,
kostnad och skada, som kan orsakas av
som kan orsakas av kvarstaden.   Var
kvarstaden.   Var säljarens  egendom
säljarens  egendom avträdd    till
avträdd    till konkurs, skall vad
konkurs, skall vad om återvin-
om
ning av lös egendom
återvinning av lös till konkursbo är
egendom    till stadgat i 4 kap. 19
konkursbo    är och   20   §§
stadgat i 4 kap. 19 konkurslagen
och   20   §§ (1987:672)   äga
konkurslagen     motsvarande
(1987:672)   äga tillämpning.
motsvarande
tillämpning.     Vad som nu sagts
om  konkurs  äger
Vad som nu sagts motsvarande
om  konkurs  äger tillämpning om  i
motsvarande     stället offentligt
tillämpning om  i ackord fastställes.
stället offentligt I fråga om talan
ackord fastställes. med anledning  av
I fråga om talan ackordsförhandling
med anledning  av tillämpas 3 kap. 6
ackordsförhandling  och 7 §§ lagen om
äga 17 och 18 §§ företagsrekonstrukt
ackordslagen     ion.
(1970:847)
motsvarande
tillämpning.
____________
1. Denna lag träder i kraft den 1
september 1996.
2.  Har  god man förordnats enligt
ackordslagen    (1970:847)    före
ikraftträdandet  gäller  dock  äldre
bestämmelser.

1  Lydelse enligt riksdagens  beslut
(prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17,
rskr. 1995/96:193)
2  Förslag till lag om ändring  i
handelsregisterlagen (1974:157)
Härigenom  föreskrivs  att  16  §
handelsregisterlagen (1974:157) skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
16 § 1
Om avförande av firma ur registret,
sedan   dom   om   hävande   av
firmaregistrering vunnit laga  kraft,
finns  bestämmelser  i  firmalagen
(1974:156).
Har i annat fall genom dom som vunnit
laga kraft förklarats, att införing i
registret ej bort ske eller att beslut
som registrerats är ogiltigt eller att i
annat  fall  visst  förhållande  som
registrerats  ej  föreligger,  skall
registreringen avföras ur registret. Dom
i  mål  som här avses skall  genom
domstolens försorg i avskrift sändas
till registreringsmyndigheten.
Om bolagsman genom dom skilts från
rätten att teckna bolagets firma, skall
uppgift härom registreras även om domen
icke vunnit laga kraft.
Försätts en näringsidkare i konkurs,
skall  tingsrätten  för  registrering
underrätta registreringsmyndigheten om
beslutet, vem som har utsetts  till
konkursförvaltare    och    vilken
tillsynsmyndighet som utövar  tillsyn
över  förvaltningen. Har högre  rätt
upphävt ett beslut om konkurs, skall
tingsrätten   anmäla   detta   för
registrering.  När  en  konkurs  har
avslutats, skall rätten genast sända
meddelande om detta för registrering.
Vad i föregående
stycke föreskrivits
äger  motsvarande
tillämpning, om ett
beslut      om
företagsrekonstrukt
ion  enligt lagen
(1996:000)    om
företagsrekonstrukt
ion har meddelats,
högre  rätt  har
upphävt ett sådant
beslut  eller  en
företagsrekonstrukt
ion har upphört.

Denna  lag trdder i kraft  den  1
september 1996.
3 Förslag till lag om ändring i lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 20 §
lagen   (1987:667)  om  ekonomiska
föreningar skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse
11 kap.
20 § 1
Om  en  förening  Om  en  förening
försätts i konkurs försätts i konkurs
eller      om eller  beslut  om
förhandling   om företagsrekonstrukt
offentligt  ackord ion  enligt lagen
inleds     för (1996:000)    om
föreningen,  skall företagsrekonstrukt
tingsrätten   för ion  meddelas för
registrering     föreningen,  skall
underrätta      tingsrätten   för
registreringsmyndig registrering
heten om beslutet, underrätta
vem som har utsetts registrerings
till         myndigheten   om
konkursförvaltare  beslutet, vem som
och     vilken har  utsetts till
tillsynsmyndighet  konkursförvaltare
som utövar tillsyn och     vilken
över förvaltningen. tillsynsmyndighet
som utövar tillsyn
över förvaltningen.
Under konkursen företräds föreningen
som konkursgäldenär av den styrelse och
verkställande  direktör  eller  de
likvidatorer som finns vid konkursens
början. Även under konkursen gäller dock
bestämmelserna i denna lag om rätt att
avgå,  om  entledigande  och  om
nytillsättning.
När en konkurs har  När en konkurs har
avslutats eller en avslutats eller en
förhandling   om företagsrekonstrukt
offentligt  ackord ion enligt lagen om
har avslutats  på företagsrekonstrukt
annat sätt än genom ion  har upphört,
konkurs,   skall skall  tingsrätten
tingsrätten genast genast     för
för  registrering registrering
underrätta      underrätta
registrerings    registrerings
myndigheten och i myndigheten och i
det  förra fallet det  förra fallet
ange  om  något ange  om  något
överskott   finns överskott   finns
eller     inte. eller     inte.
Tingsrätten  skall Tingsrätten  skall
även      för även      för
registrering     registrering
underrätta      underrätta
registrerings    registrerings
myndigheten   när myndigheten   när
högre  rätt  har högre  rätt  har
upphävt ett beslut upphävt ett beslut
att    försätta att    försätta
föreningen    i föreningen    i
konkurs eller att konkurs eller ett
inleda förhandling beslut      om
om    offentligt företagsrekonstrukt
ackord.       ion.


1. Denna lag trdder i kraft den 1
september 1996.
2.  Om  sedant fvrhellande avseende
fvrhandling om offentligt ackord enligt
ackordslagen (1970:847) som anges i 11
kap. 20 ' i dess dldre lydelse intrdffar
efter ikrafttrddandet, gdller paragrafen
i den dldre lydelsen.
Reservanternas förslag till ändring i
lagen (1993:892) om
ackord rörande statliga fordringar m.m.
Nuvarande lydelse  Reservanternas
förslag
2 § 1
Beslut om att anta  Beslut om att anta
förslag om ackord förslag om ackord
eller godta förslag eller godta förslag
om    frivillig om    frivillig
skuldsanering    skuldsanering
fattas      av fattas      av
skattemyndigheten i kronofogdemyndighet
det   län   där en i det län där
gäldenärens     gäldenären har sitt
hemortskommun  är hemvist eller där
belägen.     Om egendom som tillhör
gäldenären  saknar gälldenären finns.
hemortskommun   i Om gäldenären inte
landet    fattas har  hemvist  i
beslutet     av landet    fattas
Skattemyndigheten i beslutet     av
Stockholms län.   kronofogdemyndighet
en i det län där
gäldenärens
arbetsgivare finns.

4 §

I ett ärende om  I ett ärende om
ackord    skall ackord    skall
kronofogdemyndighet skattemyndigheten
en     beredas beredas  tillfälle
tillfälle att yttra att yttra sig, om
sig, om det inte det inte kan anses
kan      anses obehövligt.
obehövligt.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionerna 2
Motionerna 3
Motioner väckta med anledning av
proposition 1995/96:5 3
Motioner väckta under den allmänna
motionstiden 1994/95 4
Utskottet 6
Allmän bakgrund 6
Propositionens huvudsakliga
innehåll 9
Allmänna överväganden 9
Den ekonomiska förutsättningen för
företagsrekonstruktion 14
Ansökan om företagsrekonstruktion 15
Gäldenärens avtal 15
Rekonstruktörens kompetens 16
Tidpunkten för förordnande av
rekonstruktör och vissa
tidsfrister 18
Rekonstruktionsplanen 19
Ackord under
företagsrekonstruktion 20
Förmånsrättsordningen 23
Skuldsanering för vissa
näringsidkare 30
Några andra konkursrättsliga
frågor 31
Övriga frågor 34
Hemställan 35
Reservationer 39
1. Avslag på förslaget till lag om
företagsrekonstruktion, m.m. (fp,
mp) 39
2. Obligatorisk prövning av
företagsrekonstruktion (fp) 40
3. Ansökan om
företagsrekonstruktion (m) 41
4. Vissa tidsfrister m.m. (m) 41
5. Rekonstruktionsplanen (m) 42
6. Statens borgenärsfunktion vid
ackord (m) 42
7. Förmånsrättslagen (m) 43
8. Förmånsrättslagen (c) 45
9. Förmånsrättslagen (fp) 46
10. Förmånsrättslagen (mp) 47
11. Underlaget för företagshypotek
(m) 48
12. Återtagandeförbehåll (c, fp) 49
13. Skuldsanering för vissa
näringsidkare (m) 50
14. Skuldsanering för vissa
näringsidkare (fp) 50
15. Fristdagen i konkurs m.m. (m) 51
16. Konkursförvaltningen (m) 52
17. Obeståndsmyndighet (fp) 53
Särskilt yttrande 54
Skuldsanering för vissa
näringsidkare (c) 54
Bilaga 1 I proposition 1995/96:5
framlagda lagförslag 55
Bilaga 2 I proposition 1995/96:115
framlagt lagförslag 99
Bilaga 3 Av utskottet föreslagna
ändringar i regeringens lagförslag 100
1 Förslaget till lag om
företagsrekonstruktion 100
2 Förslaget till lag om ändring i
förmånsrättslagen (1970:979) 101
Bilaga 4 Av utskottet framlagda
lagförslag 102
1 Förslag till lag om ändring i
lagen (1845:50 s.1) om handel med
lösören, som köparen låter i
säljarens vård kvarbliva 102
2 Förslag till lag om ändring i
handelsregisterlagen (1974:157) 104
3 Förslag till lag om ändring i
lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar 105
Bilaga 5 Reservanternas förslag till
ändring i lagen (1993:892) om ackord
rörande statliga fordringar m.m. 106
_______________________________
3 Senaste lydelse 1987:694
1 Lydelse enligt riksdagens beslut
(prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17,
rskr. 1995/96:193)
1 Senaste lydelse 1995:794
1 Senaste lydelse 1995:795
1 Senaste lydelse 1994:345