Konstitutionsutskottets betänkande
1995/96:KU29

Radio- och TV-frågor


Innehåll

1995/96
KU29

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas  proposition
1995/96:160  Radio- och TV-lag  samt
motioner som väckts med anledning av
propositionen. Därutöver behandlas vissa
motioner med anknytning till etermedier
som väckts under allmänna motionstiden
1995.
Regeringen föreslår i propositionen att
sju av de nuvarande lagarna på radio-
och TV-området förs samman till en ny
lag, radio- och TV-lagen. Syftet är i
första hand att få en mer överskådlig
lagstiftning, som kan ligga till grund
för de ändrade regler som kan komma att
behövas  till följd av den tekniska
utvecklingen. Förslaget innehåller inga
stora sakliga förändringar.
Utskottet tillstyrker propositionen och
avstyrker de till propositionen hörande
motionerna.
Utskottet  avstyrker  även  övriga
motioner, bland dem sådana som  rör
inrättande av en ny markbunden TV-kanal.
Utskottet hänvisar därvid till pågående
beredning.
Till  betänkandet  har  fogats  14
reservationer  och  tre  särskilda
yttranden.

Propositionen

1995/96:160 vari yrkas att riksdagen
antar regeringens förslag till
1. radio- och TV-lag,
2. lag om ändring i varumärkeslagen
(1960:644),
3. lag om ändring i lagen (1960:729) om
upphovsrätt  till  litterära   och
konstnärliga verk,
4.  lag  om  ändring i patentlagen
(1967:837),
5. lag om ändring i mönsterskyddslagen
(1970:485),
6.   lag   om   ändring   i
växtförädlarrättslagen (1971:392),
7.  lag  om  ändring i  firmalagen
(1974:156),
8. lag om ändring i lagen (1978:763)
med vissa bestämmelser om marknadsföring
av alkoholdrycker,
9. lag om ändring i lagen (1989:41) om
TV-avgift,
10. lag om ändring i lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av filmer och
videogram,
11. lag om ändring i lagen (1991:1559)
med      föreskrifter      på
tryckfrihetsförordningens      och
yttrandefrihetsgrundlagens områden,
12. lag om ändring i lagen (1992:72) om
koncessionsavgift  på  televisionens
område,
13. lag om ändring i lagen (1992:1685)
om  skydd  för  kretsmönster  för
halvledarprodukter,
14. lag om ändring i lokalradiolagen
(1993:120),
15.  lag  om ändring i tobakslagen
(1993:581),
16. lag om ändring i lagen (1993:1392)
om pliktexemplar av dokument,
17.  lag om ändring i lotterilagen
(1994:1000),
18.   lag   om   ändring   i
marknadsföringslagen (1995:450).
Lagförslagen är fogade till betänkandet
som bilaga.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

1995/96:K30 av Birgit Friggebo m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en allmän avreglering av
radio- och TV-lagen och en översyn av
denna med anledning av den nya digitala
tekniken,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om  en  utredning   av
yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser
om fördelning av frekvensutrymmet  i
syfte att säkra mångfalden i etern,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om uppföljning av den praxis som
utbildas   genom   Justitiekanslerns
förelägganden  och   de   allmänna
domstolarnas tillämpning av lagrummet
beträffande  program  med  ingående
våldsskildringar  av verklighetstrogen
karaktär eller med pornografiska bilder,
4. att riksdagen beslutar om sådan
ändring i 2 kap. 1 § andra stycket i
regeringens förslag till radio- och TV-
lag  att ingen tidsgräns krävs  för
tillstånd för sändningar som är särskilt
anpassade för syn- eller hörselskadade,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ett  inarbetande  av
lokalradiolagen  (1993:10)  i  den
föreslagna radio- och TV-lagen,
6. att riksdagen avslår regeringens
förslag till ändring i 7 §  första
stycket lagen (1989:41) om TV-avgift
innebärande en höjning av TV-avgiften.
1995/96:K31 av förste vice talman Anders
Björck m.fl. (m) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om olika tillståndsmyndigheter,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om att tillstånd icke  får
förenas  med  villkor  som   rör
programutbudets innehåll,
3.  att riksdagen beslutar avskaffa
förbudet  mot  åsiktsannonsering  i
enlighet med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen avslår regeringens
förslag att införa en förbudsbestämmelse
mot  sändning  av  TV-program  som
innehåller   våldsskildringar   av
verklighetstrogen   karaktär   eller
pornografi i enlighet med  vad  som
anförts i motionen,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ökat redaktionellt ansvar för
den självsanerande verksamheten,
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om annonsvolymen,
7. att riksdagen avslår regeringens
förslag att ålägga Justitiekanslern att
övervaka  efterlevnaden av  den  nya
förbudsbestämmelsen i enlighet med vad
som anförts i motionen,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om återkallelse av tillstånd.
1995/96:K32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
vari yrkas
1. att riksdagen hos regeringen begär
sådan ändring i radio- och TV-lagen att
de   kulturpolitiska   målen   för
etermedierna integreras i lagen enligt
vad i motionen anförts,
2. att riksdagen beslutar att 7 §
första stycket i förslaget till lag om
ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
får följande lydelse: TV-avgiften är 1
600 kronor för ett år. Den skall betalas
i fyra poster om 400 kronor.
1995/96:Kr7 av Carl Bildt m.fl. (m) vari
yrkas
12.  att  riksdagen beslutar  avslå
regeringens förslag om höjd TV-avgift i
enlighet med vad som anförts i motionen.
Motioner väckta under allmänna
motionstiden 1995

1994/95:K403 av Carl Bildt m.fl. (m)
vari yrkas
5.  att riksdagen beslutar att  ge
regeringen i uppdrag att omförhandla
avtalet med TV 4 i enlighet med vad som
anförts i motionen,
6.  att  riksdagen  beslutar  att
koncessioner för de fjärde och femte
markbundna TV-kanalerna skall erbjudas
fristående intressenter i enlighet med
vad som anförts i motionen,
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om den framtida fördelningen av
frekvenser för digital radio.
1994/95:K407 av Åke Carnerö m.fl. (kds)
vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts    om    internationella
överenskommelser i syfte att begränsa
utbudet av underhållningsvåld,
1994/95:K416 av Hans Stenberg m.fl. (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening
ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en lagändring
innebärande att det blir tillåtet för
svenska TV-tittare att ta emot svenska
program från utländska TV-satelliter.

1994/95:K417 av Olof Johansson m.fl. (c)
vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om etablering av ny markbunden
reklam-TV-kanal,
8. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om svenska initiativ vad gäller
regelverket för gränsöverskridande TV-
sändningar,
9. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts avseende översyn av reglerna och
villkoren för svensk s.k. public access-
television,
10. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om utredning angående beviljande
av koncessioner för lokal reklamradio,
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  beträffande  villkoren  för
närradion.
1994/95:K418 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om digital teknik för TV- och
radiosändningar,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en ny TV-kanal i marknätet,
4. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  en  ny  rikstäckande
kommersiell radiokanal,
1994/95:K421 av Anders Ygeman (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om TV-sändningar inom Norden.

1994/95:K427 av Henrik S Järrel (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en översyn av lagen  om
satellitsändningar av TV-program.

1994/95:K434 av Georg Andersson m.fl.
(s) vari yrkas att riksdagen som sin
mening ger regeringen till känna vad i
motionen  anförts  om  åtgärder  för
utveckling av icke-kommersiell  lokal
radio och TV.

1994/95:K810 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari yrkas
6. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om behov av etik på datanäten.
1994/95:So294 av Rune Backlund m.fl. (c)
vari yrkas
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  att  funktionshindrades
tillgång till programutbudet i radio och
television skall beaktas i de privata
radio-   och   televisionskanalernas
sändningar.
1994/95:Kr205 av Birger Schlaug m.fl.
(mp) vari yrkas
23. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att följa upp och utvärdera
Våldsskildringsrådets verksamhet.
1994/95:Kr210 av Berit Andnor m.fl. (s)
vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  krav  på  textning  av
svensktalade  inslag i  samband  med
avtalstecknande mellan svenska staten
och privata TV-bolag.
1994/95:Kr231 av Bengt Lindqvist (s)
vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om funktionshindrades tillgång
till radio och television i privata
marksända kanaler.
1994/95:Kr232 av Tanja Linderborg m.fl.
(v) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om att vid förhandlingarna om
nya avtal mellan staten och fristående
företag ta upp frågan om att göra TV-
programmen  mer  tillgängliga  för
funktionshindrade.
1994/95:Kr265 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) vari yrkas
11. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om tågordningen för utarbetande
av en lag om radio och TV,
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om kulturpolitiska mål i en
framtida radio-TV-lag,
14. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en översyn av villkoren för
en svensk "public-access"-television,
15. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om en fjärde markbaserad TV-
kanal.
1994/95:A807 av Ingbritt Irhammar m.fl.
(c) vari yrkas
12. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts  om  ökad  uppmärksamhet  åt
reklamgranskning i etermedierna.

Utskottet

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att sju av de
nuvarande lagarna på radio- och TV-
området förs samman till en ny lag,
radio- och TV-lagen. Syftet är i första
hand  att  få  en  mer  överskådlig
lagstiftning, och förslaget innehåller
inga  stora  sakliga  förändringar.
Regeringen anser det angeläget att det
finns en samlad och logiskt uppbyggd lag
som kan ligga till grund för de ändrade
regler som kan komma att behövas till
följd av den tekniska utvecklingen.
En av de ändringar som föreslås är att
tillståndsplikten   för   sändningar
begränsas något. En annan är ett förbud
mot  sändningar  av  TV-program  som
innehåller       verklighetstrogna
våldsskildringar eller pornografi under
sådan tid och på sådant sätt att barn
kan se programmen, såvida det inte är
försvarligt att ändå visa programmet.
Efterlevnaden av detta förbud  skall
övervakas  av  Justitiekanslern.  Ett
förbud mot TV-reklam för receptbelagda
läkemedel  föreslås  också.  En  ny
sanktion, särskild avgift, föreslås för
den  som  i vissa fall bryter  mot
bestämmelser eller villkor om reklam
m.m.
Bakgrund

Yttrandefrihetsgrundlagen, m.m.

Skyddet för yttrandefriheten i bl.a.
radio  och  television  regleras  i
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Lagen
bygger  på  samma  grundsatser  som
tryckfrihetsförordningen (TF),  vilket
innebär  bl.a.  att  principerna  om
censurförbud och etableringsfrihet med
vissa undantag gäller för hela  det
moderna massmedieområdet.
Även   om  etableringsfrihet   är
utgångspunkten  för  ljudradio  och
television, har  principen inte helt
kunnat genomföras. Radiofrekvensspektrum
är en begränsad resurs. Det har därför
varit  omöjligt  att  föreskriva  en
generell   etableringsfrihet   för
sändningar som utnyttjar det begränsade
frekvensutrymmet. Etableringsfriheten är
numera grundlagsfäst, men enligt 3 kap.
2     §    första    stycket
yttrandefrihetsgrundlagen  (YGL)  får
rätten att sända radioprogram på annat
sätt än genom tråd regleras genom lag
som innehåller föreskrifter om tillstånd
och villkor för att sända. Av 3 kap. 2 §
andra  stycket YGL framgår att  det
allmänna  skall  eftersträva   att
radiofrekvenserna tas i anspråk på ett
sätt som leder till vidaste möjliga
yttrandefrihet och informationsfrihet.
Rätten att sända radioprogram på annat
sätt än genom tråd får således enligt 3
kap. 2 § YGL regleras genom lag som
innehåller föreskrifter om tillstånd och
villkor  för att sända. Bestämmelsen
lämnar utrymme för det system med avtal
mellan staten och tillståndshavare som
finns i dag såvitt gäller public service-
företagen och TV 4. Vid lagstiftning om
begränsningar i sändningsrätten gäller
vad som föreskrivs i regeringsformen om
begränsningar av grundläggande fri- och
rättigheter (3 kap. 3 § YGL).
Rätt att sända radioprogram genom tråd
har däremot varje svensk medborgare och
svensk juridisk person enligt 3 kap. 1 §
första stycket YGL.
Etableringsfriheten hindrar inte att
det i lag meddelas föreskrifter  om
ingripanden mot fortsatt sändning av ett
utbud    som    inriktas    på
våldsframställningar,   pornografiska
bilder eller hets mot folkgrupp (3 kap.
1 § andra stycket YGL).
Radiosändning  definieras  i  1  §
radiolagen som ljud, bild eller annat
meddelande som sänds med  hjälp  av
elektromagnetiska   vågor   vilkas
frekvenser är lägre än 3 000 gigahertz
(Ghz) och vilka utbreder sig i rymden
utan  särskilt anordnad ledare.  För
trådlösa marksändningar av ljudradio-
och TV-program krävs således tillstånd
om sändningarna sker på frekvenser som
är lägre än 3 000 Ghz. Om sändningen
sker  över  satellit  fordras  inte
tillstånd.

Europarådets konvention och EG:s TV-
direktiv

Europarådets    konvention    om
gränsöverskridande television öppnades
för  undertecknande den 5 maj 1989.
Sverige har tillträtt konventionen.
EG:s ministerråd antog den 3 oktober
1989  ett  direktiv (89/552/EEG)  om
samordning av vissa bestämmelser som
fastställts i medlemsstaternas lagar och
andra författningar om utförandet av
sändningsverksamhet för television, det
s.k. TV-direktivet.
Sverige  åtog  sig  redan  genom
undertecknandet av EES-avtalet att följa
direktivet. Det gäller för Sverige i
förhållande till EU-länderna och  de
länder som ingår i EES-området. Det
genomfördes i svensk rätt genom lagen
(1992:1356) om satellitsändningar  av
televisionsprogram  till  allmänheten.
Konventionens  regler  är   endast
tillämpliga i förhållande till de länder
som inte är medlemmar av EU eller ingår
i EES-området och som har tillträtt
konventionen.
TV-direktivet  reglerar TV-sändningar
avsedda för allmänheten oavsett  med
vilken teknik sändningen sker.  Även
kodade sändningar, som betal-TV-kanaler,
omfattas av regelverket.
Såväl konventionen som TV-direktivet
innehåller regler som syftar till att
främja, reglera och förbjuda vissa typer
av program. Även om dokumenten har många
gemensamma  drag,  finns   viktiga
skillnader som har att göra med deras
olika folkrättsliga status.
En viktig skillnad gäller hur reglerna
skall följas upp. Enligt konventionen
skall en permanent kommitté med uppgift
att tolka konventionen verka för att
lösa konflikter och behandla förslag om
ändringar i konventionen. När tvister
inte  går  att lösa, tillgrips  ett
skiljedomsförfarande. För EU gäller att
EG-domstolen fastställer tolkningen av
EG-rätten. I direktivet föreskrivs en
rapporteringsskyldighet       till
kommissionen  om  de  åtgärder  som
vidtagits   för  att  implementera
direktivet   i   den   nationella
lagstiftningen.
En  annan  viktig  skillnad  mellan
konventionen och TV-direktivet gäller
vilket land som har ansvaret för en
sändning.
Konventionen innebär när det gäller
marksändningar att det land där den
ursprungliga sändningen har ägt  rum
ansvarar  för att sändningen  följer
konventionens    regler.     För
satellitsändningar är det i första hand
det land som svarar för upplänk till
satellit som bär ansvaret. I andra hand
ansvarar det land som tillhandahållit
frekvens eller sändningskapacitet från
en satellit och därefter det land där
programföretaget har sitt säte.
Direktivets  ansvarsregler  utgår  i
första hand från att det land  där
programbolaget har sitt säte skall se
till att sändningarna är i enlighet med
direktivets  bestämmelser  (den  s.k.
sändarlandsprincipen). I andra hand, om
programbolaget inte är baserat i ett EU-
land, ansvarar det EU-land (genom EES-
avtalet  även EES-land) som upplåtit
frekvens,     upplänk     eller
satellitkapacitet.
En TV-sändning skall normalt tas emot i
alla medlemsländer om den är laglig i
det land den utgår från.
I  direktivet  framhålls  1950  års
Europarådskonvention  om   mänskliga
rättigheter som central och särskilt
dess  artikel  10 om yttrande-  och
informationsfrihet. Samtidigt nämns de
regler som medger att stater får besluta
om   vissa   inskränkningar   i
yttrandefriheten.
Vad gäller sändningarnas innehåll kan
bestämmelserna delas in i tre grupper
med  sinsemellan olika karaktär, som
syftar till att främja, reglera eller
förbjuda vissa typer av program.
Den första gruppen avspeglar ett av
direktivets huvudsyften, nämligen att
främja distribution och produktion av
europeiska program. Dessa regler har
utformats   som  bestämmelser   om
programandelar för europeiska program.
Direktivet har också regler om att en
viss andel av programutbudet skall vara
framställt av fristående producenter.
Den andra gruppen avser regleringen av
reklamens utformning, omfattning  och
inplacering.
Den tredje gruppen regler rör förbud
mot vissa typer av program. Det gäller
pornografi, våld och sändningar som kan
framkalla hat på grundval av ras, kön,
religion och nationalitet. Restriktioner
mot  pornografi  och våldsskildringar
kopplas till behovet att skydda barn och
unga.
Dessutom finns vissa ordningsregler och
bestämmelser  om  rapportering  och
uppföljning.
För närvarande pågår en översyn av TV-
direktivet.

Aktuella utredningar m.m.

Till  grund  för  de  förslag  som
regeringen  nu  lägger  fram  ligger
Radiolagsutredningens slutbetänkande Ny
lagstiftning om radio och  TV  (SOU
1994:105).
Radiolagsutredningen tillsattes år 1985
med uppgiften att lämna förslag till ny
radiolagstiftning. Arbetet bedrevs av en
särskild  utredare.  Utredningen  har
överlämnat   sex   delbetänkanden:
Kabelsändningarna och videocensuren (Ds
U  1985:12),  Försöksverksamhet  med
nordisk TV från rymden, rättsliga frågor
(Ds  U  1987:2),  Vidaresändning  av
satellitprogram  i  kabelnät  (SOU
1987:63), Vidgad etableringsfrihet för
nya medier (SOU 1989:7), Lagstiftning
för reklam i svensk TV (SOU 1990:7) och
Lagstiftning om satellitsändningar av TV-
program (SOU 1992:31). Förslagen har
lett till omfattande ny lagstiftning.
En särskild utredare (U 1991:10) avgav
nyligen betänkandet Från massmedia till
multimedia (SOU 1996:25). I betänkandet
redovisas  olika  modeller  för  hur
television i digital form skulle kunna
distribueras till allmänheten: digitala
sändningar     i     marknätet,
satellitsändning, sändning i kabel- och
telenät,   telenät   och   övriga
nätmöjligheter. Utredaren föreslår att
digitala TV-sändningar i marknät skall
byggas ut i Sverige. En första etapp
skulle  enligt utredaren kunna  vara
slutförd  våren  1998   och   ge
sändningsmöjligheter   för    åtta
rikstäckande marksända kanaler, dvs. fem
kanaler utöver de nuvarande tre.
Betänkandet   remissbehandlas   för
närvarande.
Samme  utredare  avgav  år  1994
betänkandet  Tekniskt  utrymme  för
ytterligare TV-sändningar (SOU 1994:34).
Lokal-  och  närradiokommittén  (Ku
1995:04,  dir.  1995:123)  är  en
parlamentariskt sammansatt kommitté med
uppdrag  att lägga fram förslag  om
ändrade   regler   för   lokala
ljudradiosändningar. De nya  reglerna
skall  enligt  direktiven  förbättra
möjligheterna  att  förverkliga  de
ursprungliga intentionerna i fråga om
lokalradions  mångfald  och  lokala
förankring samt möjliggöra att närradion
utvecklas till en livskraftig radio med
lokal  anknytning  och  demokratisk
förankring.

Regeringen tillsatte våren 1995 ett råd
för  mångfald inom massmedierna  (Ku
1995:01, dir. 1995:13). Rådet har i
uppgift  att  överväga  och  föreslå
åtgärder för att stärka mångfalden och
motverka   skadlig   ägar-   och
maktkoncentration  inom  massmedierna.
Rådet  skall  följa utvecklingen  av
förhållanden  som har betydelse  för
mångfalden  och  utreda  behovet  av
lagstiftning och/eller andra åtgärder
som kan begränsa skadlig koncentration
av ägandet av massmedierna.
Rådet  skall  bl.a.  följa  den
internationella utvecklingen, särskilt
inom EU och Europarådet samt de nordiska
länderna. Rådet skall vara svenskt kon-
taktorgan  till  den  expertkommitté
rörande mediekoncentration och mångfald
som Europarådet upprättat och som skall
ha   korrespondenter   i   alla
medlemsstaterna.
En parlamentariskt sammansatt kommitté
(Ju 1994:13, dir. 1994:104 och 1995:14)
har ett uppdrag att se över frågor om
nya medier och grundlagarna m.m.  I
uppdraget   ingår   att  analysera
tryckfrihetsförordningens      och
yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet
på nya medier som används vid förmedling
av yttranden och annan information till
allmänheten.  Mot  bakgrund  av  den
analysen  skall  kommittén  undersöka
frågan om ett grundlagsskydd för moderna
medier som nu inte har ett sådant skydd.
Kommittén skall då utifrån sin studie av
de   nuvarande   grundlagsreglernas
tillämpningsområde och deras betydelse
för den nya tekniken överväga behovet av
justeringar i detta hänseende. Kommittén
skall vidare analysera den särskilda
frågan   om  förhållandet   mellan
tryckfrihetsförordningens      och
yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser
om beslag och konfiskering å ena sidan
och offentlighetsprincipen å den andra.
Arkivfrågor och processrättsliga frågor
skall ingå i analysen.
Kommittén   skall   föreslå   de
grundlagsändringar    och    andra
lagändringar som den finner motiverade.
Enligt  det  ursprungliga  uppdraget
skulle  kommittén även  överväga  en
ändring i YGL som bättre ger uttryck för
den   i  praktiken  allt  friare
etableringsrätten för trådlösa radio-
och TV-sändningar än vad som nu gäller
enligt 3 kap. 2 § YGL. Detta uppdrag
har dock med hänvisning till att frågan
om  förändringar  av  reglerna  om
etableringsfrihet  i  YGL  nyligen
analyserats  av  Radiolagsutredningen
återkallats genom tilläggsdirektiv.
Kommitténs utredningsarbete skall vara
avslutat senast vid utgången av år 1996.
Kommittén    om   kulturpolitikens
inriktning,  Kulturutredningen   (Ku
1993:03, dir. 1993:24 och 1994:146),
avgav  under  förra året betänkandet
Kulturpolitikens   inriktning   (SOU
1995:84).

Tillståndsskyldigheten

Tillståndsskyldigheten och den nya
tekniken

Gällande ordning

Som framgår av beskrivningen ovan bygger
skyddet i YGL för yttrandefriheten i
bl.a. radio och television på principen
om etableringsfrihet, men principen har
inte helt kunnat genomföras, eftersom
radiofrekvensspektrum är en begränsad
resurs. Rätten att sända radioprogram
genom tråd är däremot inte begränsad av
resursskäl.

Radiolagen  innehåller  i  dag  inga
bestämmelser om vem som kan få ett
tillstånd  att  sända  rikstäckande
rundradioprogram. Däremot är  det  i
motiven förutsatt att regeringen inte
utan att underställa riksdagen frågan
skall ge någon tillstånd till sådana
sändningar (se prop. 1977/78:91  och
prop. 1985/86:109).
För  närvarande har  fem  juridiska
personer tillstånd till TV-sändningar
och till ljudradiosändningar som riktar
sig  till  hela landet  eller  till
utlandet. De är Sveriges Television AB,
Sveriges   Radio   AB,   Sveriges
Utbildningsradio AB, TV  4  AB  och
Sverigefinska Riksförbundet.
Ett  tillstånd att sända lokalradio
omfattar  endast ett sändningsområde.
Ingen kan få mer än ett tillstånd, vare
sig direkt eller genom företag där man
har  ett  bestämmande  inflytande.
Tillstånd får inte ges till någon som
ger ut en dagstidning eller har ett
bestämmande inflytande över ett företag
som ger ut en dagstidning eller till ett
företag i vilket någon som ger ut en
dagstidning eller har ett bestämmande
inflytande över ett dagstidningsföretag
har ett bestämmande inflytande.
I propositionen påpekas att det för
närvarande är svårt att avgöra vilka
särskilda lagstiftningsbehov som den nya
digitaltekniken kan komma att medföra.
Genom att frekvensutrymmet kan utnyttjas
mer effektivt med den nya tekniken är
det  tänkbart  att  principen  om
etableringsfrihet kan  utvidgas  till
ytterligare områden. Å andra sidan kan
digitaltekniken komma att föra med sig
nya  regleringsbehov, t.ex. när  det
gäller krypteringssystem eller sändar
operatörernas  verksamhet.  Regeringen
återkommer enligt propositionen  till
dessa frågor i samband med att ställning
skall tas till förslagen i det nämnda
betänkandet.

Motion

I motion 1995/96:K30 av Birgit Friggebo
m.fl.  (fp)  yrkande 1  begärs  ett
tillkännagivande  om   en   allmän
avreglering av radio och TV och en
översyn av radio- och TV-lagstiftningen
med  anledning av den nya  digitala
tekniken. Motionärerna vill understryka
att den nya digitaltekniken kommer att
innebära att frekvensutrymmet kommer att
kunna utnyttjas mer effektivt, och de
anser det självklart att lagen, när den
nya tekniken införs, måste ses över på
så   sätt   att   principen   om
etableringsfriheten vidgas.  Det  bör
därför finnas en beredskap för att i det
sammanhanget  se  över  behovet  av
detaljregleringar.
I samma motion yrkande 2 begärs en
utredning av yttrandefrihetsgrundlagens
bestämmelser   om  fördelning   av
frekvensutrymmet i syfte  att  säkra
mångfalden i etern. Motionärerna anser i
denna del att yttrandefrihetsgrundlagen
bör  ändras  så att  den  rest  av
frekvensutrymmet som återstår,  sedan
staten  träffat  avtal  med  vissa
programbolag på det sätt som nu sker om
radio- och TV-sändningar riktade till
allmänheten via public service-bolagen
och därutöver en radiofrekvens (eller
fler) per kommun undantagits för för
eningslivets behov, måste utbjudas på
marknaden och försäljas i någon form av
auktions- eller anbudsförfarande.  En
parlamentarisk utredning med uppgift att
ge grundlagsskydd åt de fria radio- och
TV-stationerna  bör  därför   åter
tillsättas.

Tidigare riksdagsbehandling

Utskottet behandlade med anledning av fp-
motioner frågan om grundlagsreglering av
frekvensfördelning i sitt av riksdagen
godkända   betänkande  1994/95:KU14.
Utskottet redogjorde för innehållet i 3
kap. 2 § första stycket YGL samt för
motivuttalanden  till  YGL.  Vidare
redogjordes för Frekvensutredningens och
Radiolagsutredningens förslag samt för
utredningen  om  nya  medier  och
grundlagarna. Därutöver redovisades det
lagstiftningsärende hösten  1994  som
avsåg  att  avbryta  meddelandet  av
sändningstillstånd        enligt
lokalradiolagen.
Utskottet ansåg i likhet  med  vad
regeringen anfört i tilläggsdirektiven
till utredningen om nya medier  och
grundlagarna att det inte finns något
behov av att ytterligare låta utreda
frågan    om    ändring    av
yttrandefrihetsgrundlagen såvitt gäller
etableringsrätt för trådlösa radio- och
TV-sändningar, och utskottet avstyrkte
motionerna.

Utskottets bedömning

Utskottet  vidhåller  sin  tidigare
bedömning att det inte finns något behov
av att ytterligare låta utreda frågan om
ändring  av  yttrandefrihetsgrundlagen
såvitt  gäller  etableringsrätt  för
trådlösa  radio-  och  TV-sändningar.
Utskottet avstyrker motion 1995/96:K30
yrkande 2. Utskottet, som utgår från att
regeringen fortlöpande överväger vilka
lagstiftningsåtgärder  som  den  nya
tekniken ger anledning till, vill inte
heller göra något tillkännagivande om
beredskap  att se över  behovet  av
detaljregleringar med anledning av den
nya digitaltekniken. Utskottet avstyrker
även yrkande 1 i motionen.

Upplåtande av ytterligare
frekvensutrymme

Användning av ny teknik m.m.

Det finns möjlighet att med nuvarande
analoga sändningsteknik marksända flera
TV-program i Sverige (se betänkandet
Tekniskt utrymme för ytterligare TV-
sändningar, SOU 1994:34). Sändningarna
kan enligt betänkandet arrangeras enligt
två      olika     alternativ,
riksnätsalternativet        eller
tätortsalternativet.
Enligt  riksnätsalternativet  bedöms
utrymme kunna skapas för två nya nät av
marksändare. Det fjärde nätet (M4) antas
bestå  av 54 huvudsändare med samma
räckvidd som motsvarande sändare i de
nuvarande näten. Tillsammans når de 95 %
av den fast bosatta befolkningen  i
Sverige, och om ett tjugotal slavsändare
upprättas  ökar  befolkningstäckningen
till 98 %, dvs. samma täckningsgrad som
för TV 4-nätet. Det femte nätet (M5)
består av 48 sändare, av vilka ungefär
hälften har något mindre räckvidd än i
nuvarande nät. Befolkningstäckningen är
minst 85 %. Om även frekvenser i den
översta delen av UHF-bandet används kan
ytterligare sex sändare inrättas i M5-
nätet, och sändningarna når i så fall
knappt 95 % av befolkningen.
Enligt tätortsalternativet ges flera
sändningsmöjligheter  i  tätbefolkade
områden. Om sändarnas räckvidd begränsas
till ca 30 km kan tre nya marksända
program sändas lokalt över 19 större
tätorter.
Den  nya  digitaltekniken har  vissa
egenskaper som gör den överlägsen den
analoga sändningstekniken. Genom att en
digital signal är lättare att uppfatta
än  en analog blir känsligheten för
störningar mindre. Sändarna kan göras
svagare,  vilket  leder  till  lägre
energiförbrukning. Digitaltekniken  är
mycket lämplig för komprimering, dvs.
att överflödig information tas bort före
utsändningen. På så sätt ryms ett större
antal  program  inom  ett  givet
frekvensutrymme. Digitala sändningar är
lätta att kryptera, och tekniken lämpar
sig  därför  väl för  betal-TV  och
liknande. Digitaltekniken är flexibel
och inte specifikt bunden till radio
eller television.
Sedan ändringar beslutats i radiolagen
(prop. 1994/95:170, bet. KU47, rskr.
369)  inleddes försöksverksamhet  med
digitala ljudradiosändningar (DAB) av
Sveriges Radio under hösten 1995  i
Stockholmsområdet. Antalet mottagare är
enligt  propositionen ännu så  länge
ytterst begränsat. En första utvärdering
skall äga rum efter ungefär två år.
I  propositionen hänvisas till  det
nyligen  framlagda  betänkandet  Från
massmedia till multimedia (SOU 1996:25),
där frågan om digitala marksändningar av
TV behandlas, och som för närvarande
remissbehandlas.
I proposition 1995/96:125 om åtgärder
för att bredda och utveckla användningen
av   informationsteknik   redovisar
regeringen förslag till mål för  en
övergripande  nationell  IT-strategi.
Regeringen  lämnar  vidare  i  den
propositionen förslag till prioriterade
statliga uppgifter och redovisar ett
handlingsprogram för att bredda  och
utveckla     användningen     av
informationsteknik.
Bland  övriga insatsområden  nämns
kulturpolitiken.  I  detta  avsnitt
meddelas  att regeringen  avser  att
utforma och förankra riktlinjer  som
underlättar beslut om snabbt införande
av digitala TV-sändningar i marknätet,
om  åtgärder  för  att  stärka  och
förtydliga public service-verksamheten
och om insatser för att säkra framtida
svensk TV-produktion med kultur  och
kvalitet.
Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Folkpartiet har under våren 1996 enats
om riktlinjer som underlättar beslut om
bl.a. att snabbt införa digitala TV-
sändningar i marknätet. Innan beslut kan
fattas  om  digital  uppbyggnad  av
marknätet måste dock frågor besvaras om
t.ex.  i  vilken takt det  digitala
marknätet kan byggas ut, hur snabbt det
analoga marknätet kan avvecklas, hur
finansieringen  kan  ske  och  vilka
ändringar i lagstiftning som behövs.
I ett interpellationssvar den 18 april
1996 (prot. 1995/96:82) om TV-sändningar
via  fiberoptik  och kabel  erinrade
kulturminister Marita Ulvskog bl.a. om
att  det  nu finns antagna digitala
sändningsstandarder för satellit  och
kabel, att standarden för marksändningar
är klar i princip, även om det formella
beslutet återstår och att  ett  EG-
direktiv  om  standarder  för  bl.a.
digitala TV-sändningar trädde i kraft
under förra året. Hon erinrade vidare om
överenskommelsen         mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet  och
Folkpartiet.
Innan  ett beslut kan fattas måste
enligt  kulturministern vissa  frågor
klarläggas ytterligare, och regeringen
har  givit  uppdrag till Post-  och
telestyrelsen och NUTEK. En arbetsgrupp
med representanter för olika berörda
organ  skulle inom kort  tillsättas.
Regeringens  arbete  bedrevs  enligt
kulturministern med sikte på att en
proposition skall kunna läggas fram för
riksdagen under hösten 1996.
Den  av  kulturministern  aviserade
arbetsgruppen har nu tillsatts.

Motioner

Motioner   som   rör   ytterligare
sändningskanaler  har  väckts  under
allmänna motionstiden 1995.
I motion 1994/95:K403 av Carl Bildt
m.fl. (m) yrkande 6 begärs att riksdagen
beslutar att koncessioner för de fjärde
och femte markbundna TV-kanalerna skall
erbjudas   fristående  intressenter.
Motionärerna anser att de möjligheter
som finns att sända marksänd television
bör utnyttjas fullt ut. Genom att de nya
kanalerna reserveras för nya aktörer
ökar pluralismen och yttrandefriheten
vidgas. Inga andra begränsningar  av
yttrandefriheten än de som ges av det
tekniskt möjliga skall accepteras. De
två kvarvarande marksända TV-kanalerna
bör därför frigöras för koncessioner. M4-
nätet  bör användas för regional-TV.
Koncessionsgivning till M5-nätet  bör
bygga på de erfarenheter som kan följa
av   M4-koncessionernas  utveckling.
Regelverket för de nya regionala TV-
kanalerna bör utformas generellt och
innehålla  så  få begränsningar  som
möjligt.  Krav  på  minsta  andel
egenproduktion  och nyhetsrapportering
kan ställas upp för att garantera en
viss  lokal förankring och för  att
vitalisera den lokala nyhetsbevakningen,
men   några   övriga   krav   på
programinnehållet bör inte ställas från
statsmakternas sida. Om det finns fler
intressenter för en frekvens så bör ett
öppet auktionsförfarande tillämpas på
samma sätt som vid fördelningen av den
privata lokalradions frekvenser.
I samma motion yrkande 7 begärs ett
tillkännagivande  om  den  framtida
fördelningen av frekvenser för digital
radio. Motionärerna anser att det är
viktigt att de marksändande digitala
kanalerna fördelas på ett sådant sätt
att konkurrens, mångfald och valfrihet
garanteras. Det innebär att de digitala
kanalerna, när de blir tillgängliga, bör
fördelas på samma sätt som den nuvarande
privata lokalradion, nämligen genom ett
öppet  auktionsförfarande. Krav  från
Sveriges Radios sida på att få disponera
en större del av de digitala kanalerna
för egna sändningar måste avvisas.
I  motion  1994/95:K418  av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 1 begärs
ett  tillkännagivande om att utrymme
snarast bör upplåtas för digitala radio-
och  TV-sändningar i de  ytterligare
frekvensband som finns tillgängliga.
I samma motion yrkande 2 begärs ett
tillkännagivande om en ny TV-kanal i
marknätet. Motionärerna anför att de
frekvensmässiga möjligheter som finns
bör utnyttjas för etablerandet av en ny
markbunden reklamfinansierad  TV-kanal
och att beslut om att bjuda ut en fjärde
marksänd TV-kanal bör fattas så snart
som  möjligt.  Kanalen  skall  dels
innehålla  ett  sådant  utbud  av
riksprogram att TV 4 ges en verklig
konkurrens på annonsområdet, dels ge
ökat utrymme för regionala sändningar.
Anbudsförfarandet skall vara så utformat
att båda dessa önskemål kombineras. Även
M4-nätet bör omfattas av krav på att
sändningarna skall vara sakliga  och
opartiska, och det bör vara rimligt att
ställa krav på att svenska upphovsmän
ges  tillfälle  att  få  sina  verk
framförda.  Det kan  också  te  sig
naturligt att ställa krav som säkrar att
en viss andel av programmen produceras
regionalt.
I samma motion yrkande 4 begärs ett
tillkännagivande om en ny rikstäckande
kommersiell  radiokanal.  Motionärerna
anser  att Sveriges Radio  bör  ges
konkurrens  på  riksnivå  genom  en
konkurrerande privat reklamfinansierad
rikskanal  med  kvalitetsambitioner.
Utrymme bör skapas genom en omplanering
av frekvensbandet, och den lösning som
ligger närmast till hands är enligt
motionärerna  att  minska  antalet
närradiokanaler något.
I motion 1994/95:K417 av Olof Johansson
m.fl.  (c)  yrkande  7  begärs  ett
tillkännagivande om etablering av en ny
markbunden reklam-TV-kanal. Motionärerna
anser att det är angeläget att beslut
snarast kan fattas beträffande en ny
marksänd TV-kanal. Motionärerna anser
att TV3 och TV 4 har en monopolliknande
situation i fråga om reklamintäkter, och
ju längre ett beslut om en ny marksänd
TV-kanal   dröjer,  desto   större
monopolvinster kan befintliga företag
göra, och desto mera kapitalkrävande
blir det att erbjuda konkurrens på den
marksända reklam-TV-marknaden.

I motion 1994/95:Kr265 av Gudrun Schyman
m.fl.  (v)  yrkande 15  begärs  ett
tillkännagivande  om   en   fjärde
markbaserad TV-kanal. Motionärerna är
tveksamma  till  om  det  verkligen
föreligger ett behov av en sådan, i
synnerhet  om  den  skall   vara
reklamfinansierad. Risken  är  enligt
motionärerna att vi får ytterligare en
kanal med ungefär samma utbud som TV 4
eller TV3. Om en sådan fjärde kanal
skall fylla ett behov borde den ha en
helt annan profil. Ett alternativ vore
att  en eventuell fjärde markbaserad
kanal  skulle  ha  sin  tonvikt  på
utbildning men också kunna användas för
 public access .

Utskottets bedömning

I fråga om möjligheterna att öppna en
eller flera nya markbundna TV-kanaler
anser  utskottet att beredningen  av
betänkandet  om  digitaliseringen  av
svensk television (SOU 1996:40)  bör
avvaktas. Kulturministern har ställt i
utsikt en principproposition i frågan
under hösten 1996. Utskottet avstyrker
med   hänsyn   härtill  motionerna
1994/95:K403 yrkandena 6 och 7, 1994/95:
K417 yrkande 7, 1994/95:K418 yrkandena
1, 2 och 4 och 1994/95:Kr265 yrkande 15.

Lokal- och närradiofrågor

Motioner

Olof Johansson m.fl. (c) begär i motion
1994/95:K417   yrkande   10   ett
tillkännagivande om utredning angående
beviljande av koncessioner för lokal
reklamradio. Motionärerna  anser  att
regeringen  bör  ge  riksdagen  en
redogörelse  för  erfarenheterna  av
reklamfinansierad   lokalradio   och
ifrågasätter   om   de   berörda
radioföretagens verksamhet motsvarar de
uttalanden som gjorts av bl.a. riksdagen
när  det  gäller krav på  mångfald,
självständighet  och  inriktning.  De
privata radioföretagen bör ha en bättre
ägarspridning och lokal förankring. Det
är därför angeläget att en utredning
tillsätts för att kartlägga alternativa
sätt att bevilja koncessioner för lokala
radioföretag. I samma motion yrkande 11
begärs ett tillkännagivande om villkoren
för närradion. Motionärerna anser att
villkoren bör övervägas vad gäller såväl
reglerna för programverksamheten som de
ekonomiska villkoren.
Georg Andersson m.fl. (s) begär  i
motion 1994/95:K434 ett tillkännagivande
om åtgärder för utveckling av icke-
kommersiell  lokal  radio  och  TV.
Motionärerna ser med stor oro på den
kommersialisering som brett ut sig i
etermedia och anser att staten måste ta
ett ansvar för att idén om lokal-TV och
närradio utan reklam kan förverkligas.

Utskottets bedömning

Som framgår av redovisningen ovan över
aktuella utredningar pågår en utredning
om  lokal-  och  närradion.  Motion
1994/95:K417 yrkandena 10 och 11 är
härigenom tillgodosedd. Resultatet av
den  pågående utredningen bör enligt
utskottets mening avvaktas, och  den
nämnda motionen och motion 1994/95:K434
i den del den avser radiosändningar
avstyrks.

Ny radio- och TV-lagstiftning

Gällande ordning

De radiorättsliga bestämmelserna är för
närvarande   spridda   i   olika
författningar,   såsom   radiolagen
(1966:755),  lagen  (1991:2027)  om
kabelsändningar   till   allmänheten
(kabellagen),  lagen  (1992:1356)  om
satellitsändningar av televisionsprogram
till   allmänheten  (satellitlagen),
närradiolagen        (1982:459),
lokalradiolagen  (1993:120),   lagen
(1986:3)  om  rundradiosändning  av
finländska  televisionsprogram,  lagen
(1981:508)  om radiotidningar,  lagen
(1992:72)  om  koncessionsavgift  på
televisionens  område   (koncessions
avgiftslagen), lagen (1966:78) om förbud
i vissa fall mot rundradiosändning på
öppna havet (piratradiolagen) och lagen
(1993:599)   om   radiokommunikation
(radiokommunikationslagen).

De grundläggande bestämmelserna finns i
radiolagen.  Den  gäller  både  för
sändningar  som sker  med  stöd  av
regeringens tillstånd och för  vissa
andra  tillståndspliktiga  sändningar.
Lagen innehåller den terminologi som är
gemensam för de flesta radiorättsliga
författningarna. Enligt 5 § radiolagen
krävs det tillstånd av regeringen för
 rätt  att  här  i  landet  sända
radioprogram i rundradiosändning .
Tillstånd  ges  för  viss  tid.
Programföretagens     grundläggande
förpliktelser uttrycks genom kraven på
opartiskhet och saklighet och genom den
s.k. demokratibestämmelsen i 6 §. Kraven
på  opartiskhet och saklighet gäller
endast för sådana företag som sänder med
stöd   av  regeringens  tillstånd.
Utmärkande för dessa företag är att
regeringen enligt 7 § genom avtal kan
ställa    upp    villkor    för
programverksamheten som t.ex. krav på
att sända ett mångsidigt programutbud,
att ta hänsyn till mediets särskilda
genomslagskraft  när  det   gäller
programmens ämnen och tiden för sändning
av  programmen, att på  begäran  av
myndighet  sända  meddelande  till
allmänheten m.m. Programföretagen avgör
ensamma vad som skall förekomma i en
sändning som företaget anordnar med stöd
av tillståndet. Radiolagen innehåller
också  bestämmelser om annonser,  om
förbud mot censuringripanden samt om den
granskning   som   utövas    av
Granskningsnämnden för radio och TV.
Radiolagen  omfattar inte sändningar
till eller från satelliter.
Kabellagen innehåller föreskrifter om
trådsändningar  av radioprogram  till
allmänheten som når fler än 100 bostäder
och om skyldigheter för innehavare av
kabelnät där sådana sändningar bedrivs.
I 6 § kabellagen finns en skyldighet för
kabeloperatörer att se till att alla som
bor i anslutna fastigheter kan ta emot
de  marksända  TV-kanalerna  (s.k.
sändningsplikt  eller  must  carry-
skyldighet).   Skyldigheten   avser
programföretag  med  tillstånd  av
regeringen   och   s.k.   lokala
kabelsändarföretag.        Lokala
kabelsändarföretag är företag som har
bildats  för  att  bedriva  lokala
kabelsändningar och som kan antas låta
olika intressen och meningsriktningar
komma till tals i sin verksamhet. Sådana
företag utses av Radio- och TV-verket.
Trådnät som inte går till bostäder
eller som omfattar 100 bostäder eller
färre faller utanför regleringen.
Satellitlagen trädde i kraft den  1
januari 1994, dvs. samtidigt med EES-
avtalet.  Lagen  är  tillämplig  på
sändningar av TV-program över satellit
till allmänheten i något land som är
bundet av EES-avtalet. För att lagen
skall   vara   tillämplig   skall
satellitprogramföretaget ha sitt hemvist
i  Sverige.  Alternativt blir  lagen
tillämplig om sändningen till satellit
sker från en sändare här i landet eller
med användning av satellitkapacitet som
en svensk fysisk eller juridisk person
förfogar    över,    om    inte
satellitprogramföretaget  har   sitt
hemvist i ett annat land inom EES.
Det ställs inte upp något krav på
tillstånd   för   att   bedriva
satellitverksamhet.  Däremot   skall
satellitprogramföretag        och
satellitentreprenörer, dvs. de som här i
landet för någon annans räkning bedriver
sändningar av televisionsprogram över
satellit   eller   som   upplåter
satellitkapacitet, vara skyldiga  att
anmäla sig för registrering samt att
lämna vissa uppgifter. Anledningen till
detta är att Sverige, för att uppfylla
sina förpliktelser enligt TV-direktivet,
måste  veta  vilka  som  bedriver
sändningar,  för  vilka  Sverige  är
ansvarigt land.
Granskningsnämnden för radio och TV
övervakar    bestämmelserna    om
sändningarnas innehåll medan Radio- och
TV-verket ansvarar för bestämmelserna om
registrering och de övriga bestämmelser
som  inte  faller  inom  nämndens
ansvarsområde.
Närradiolagen syftar till att bereda
plats för en lokal åsiktsradio. Det är
därför endast vissa sammanslutningar som
kan få tillstånd att bedriva närradio,
t.ex. vissa lokala ideella föreningar,
församlingar  inom  svenska  kyrkan,
studentkårer och närradioföreningar. En
sammanslutnings programutbud får inte,
annat  än  i  begränsad  omfattning,
innehålla  material  som  inte  har
framställts  enbart  för  den  egna
verksamheten. Ytterligare begränsningar
finns för programutbudet.
För     närvarande     gäller
närradiotillstånd, i motsats till övriga
sändningstillstånd, tills vidare. Beslut
om sändningstid är däremot begränsat
till längst ett år.
Granskningsnämnden för radio och TV
övervakar    efterlevnaden    av
bestämmelserna  om  programinnehållet
medan  Radio- och TV-verket meddelar
närradiotillstånd och övervakar att de
övriga bestämmelserna efterlevs.
Lokalradiolagen trädde i kraft den 1
april 1993. Den innehåller föreskrifter
om  lokala  rundradiosändningar  av
radioprogram i ljudradio. Den gäller
inte för sändningar som bedrivs med stöd
av radiolagen eller närradiolagen.
Ett tillstånd enligt lagen innebär rätt
att bedriva sådana sändningar som kan
tas emot med god hörbarhet inom ett
sändningsområde som anges i tillståndet.
Ingen kan få mer än ett tillstånd.
Staten,    landsting,    kommun,
programföretag  med tillstånd  enligt
radiolagen eller någon som ger ut en
dagstidning kan inte få tillstånd. Varje
tillståndsperiod är åtta år med en rätt
till förlängning med ytterligare  en
tillståndsperiod.
Om det finns flera sökande till ett
tillstånd  skall  fördelningen  av
tillståndet  ske  vid  en  offentlig
auktion.
Radio- och TV-verket meddelar tillstånd
för  lokalradio  och  beslutar  om
återkallelse  av  sådana  tillstånd.
Granskningsnämnden för radio och  TV
granskar sändningarnas innehåll.
Enligt lagen (1995:1292) om tillfälliga
bestämmelser i fråga om tillstånd att
sända lokalradio gäller att Radio- och
TV-verket intill utgången av juni 1997
inte skall meddela nya tillstånd att
sända lokalradio enligt lokalradiolagen.
Lagen om rundradiosändning av finländska
televisionsprogram ger möjlighet till
sändning av en finländsk programkanal
trådlöst över Storstockholmsområdet samt
i kabel i 24 kommuner utanför detta
område.  Regeringen  har  meddelat
tillstånd    för    Sverigefinska
Riksförbundet att intill utgången av år
1996  bedriva vidaresändningar enligt
lagen. Sändningen skall bestå av en
vidaresändning av program som samtidigt
sänds eller kort tid dessförinnan sänts
i Finland med stöd av tillstånd från
Finlands regering.
Ett sändningstillstånd får förenas med
särskilda villkor. Dessa får avse vilka
radiosändare  som  får   användas,
sändningens          räckvidd,
programverksamhetens  omfattning  samt
förbud  mot  eller  föreskrifter  om
kommersiell reklam.
Enligt lagen om radiotidningar skall
radiotidningen vara ett  radioprogram
avsett för synskadade och får endast
återge innehållet i vissa typer  av
dagstidningar eller sammanställningar av
innehållet i sådana tidningar. Tillstånd
att sända en radiotidning kan endast ges
till ägaren av den nyhetstidning som
skall  vara förlagan till versionen.
Tillståndet får förenas med villkor,
dock   endast   villkor   avseende
sändningstid   samt   placeringen,
frekvensen och effekten hos sändaren.
Tillstånd att sända radiotidning  i
rundradiosändning   meddelas    av
Taltidningsnämnden.
I koncessionsavgiftslagen föreskrivs att
ett  programbolag som  enligt  5  §
radiolagen har tillstånd att i hela
landet   sända   TV-program   i
rundradiosändning   skall   betala
koncessionsavgift till  staten  under
förutsättning att företaget har rätt att
sända reklam mot vederlag i en sådan
sändning och är ensamt om den rätten här
i landet. Lagen kan således gälla endast
för ett reklamfinansierat programföretag
i sänder. För närvarande gäller lagen
för TV 4 AB. Om regeringen meddelar
ytterligare ett tillstånd att bedriva
reklamfinansierade sändningar över hela
landet blir lagen inte tillämplig och
avgiftsplikten upphör.
Lagen  innehåller  bestämmelser  om
beräkning av avgift, fastställande och
betalning  av  avgift, återbetalning,
omprövning och överklagande m.m. samt om
verkställighet.
Piratradiolagen        förbjuder
rundradiosändning från radioanläggning
på  öppna  havet eller i luftrummet
däröver om sändningen kan tas emot i
något av de länder som är anslutna till
Europarådets överenskommelse eller om
sändningen orsakar menlig störning för
radiotrafik i något av dessa länder.

Radiokommunikationslagen   innehåller
bestämmelser om innehav och användning
av radioanläggningar och om användning
av radiovågor för kommunikation m.m.
Utgångspunkten för regleringen är att
staten har det övergripande ansvaret för
frekvensanvändningen.   Bestämmelserna
syftar till att främja ett effektivt
nyttjande  av  möjligheterna  till
radiokommunikation    och    andra
användningar av radiovågor. Regleringen
bygger på ett tillståndsförfarande. Det
krävs tillstånd för att här i landet
eller  på ett svenskt fartyg  eller
luftfartyg utomlands få inneha eller
använda en radiosändare.

Propositionen

Sammanföring av olika lagar

Regeringen   föreslår   att   de
radiorättsliga  författningarna  förs
samman till en gemensam lag, radio- och
TV-lagen. Bestämmelserna om lokalradio
skall dock tills vidare finnas kvar i
lokalradiolagen. Den radio- och TV-lag
som  föreslås avses således  ersätta
radiolagen, närradiolagen,  lagen  om
rundradiosändning   av   finländska
televisionsprogram,    lagen    om
radiotidningar,     lagen     om
satellitsändningar av televisionsprogram
till   allmänheten,   lagen   om
kabelsändningar till allmänheten  och
lagen  om förbud i vissa fall  mot
rundradiosändning på öppna havet. Den
nya   lagen  leder  också   till
följdändringar i lokalradiolagen och i
ett antal andra författningar.
Radio-  och TV-lagen skall  reglera
ljudradio-  och  televisionssändningar
till  allmänheten samt innehållet  i
sådana sändningar. Lagen skall, liksom
kabellagen, med visst undantag  vara
tillämplig på sändningar genom  tråd
endast om de når fler än 100 bostäder.
Den skall också omfatta bl.a. sådana
satellitsända TV-program som nu regleras
i  satellitlagen  samt  satellitsända
ljudradioprogram.
I  fråga om lokalradiolagen påpekar
regeringen att den hösten 1995 efter ett
tillkännagivande av riksdagen tillsatt
Lokal- och närradiokommittén med uppdrag
att lägga fram förslag om ändrade regler
för lokala ljudradiosändningar och att
kommitténs  uppdrag  skall  redovisas
senast den 1 oktober 1996. Regeringen
anser att den nuvarande lokalradiolagen
bör fortsätta att gälla i avvaktan på
resultatet av kommitténs arbete. Detta
är också en förutsättning för att lagen
(1995:1292) om tillfälliga bestämmelser
i  fråga  om  tillstånd  att  sända
lokalradio skall ha någon effekt.
De  nu gällande avtalen med public
service-bolagen upphör med utgången av
år 1996. Regeringen lämnar i proposition
1995/96:161  förslag om villkor  för
public service-företagen för perioden
den 1 januari 1997-den 31 december 2001.
För att koncessionsvillkor skall kunna
beslutas med stöd av den nya lagen bör
den träda i kraft något före årsskiftet,
och regeringen föreslår ikraftträdande
den 1 december 1996. Regeringen anser
att en ny radio- och TV-lag bör träda i
kraft i anslutning till tidpunkten då
den nya tillståndsperioden för public
service-bolagen  börjar  löpa,  och
regeringen bedömer det som angeläget att
lägga fram förslag till en ny radio- och
TV-lag  även  om  bestämmelserna  om
lokalradio får tas in i den nya lagen
senare.

Tillståndsplikten

Regeringen föreslår att tillstånd skall
krävas endast för sådana ljudradio- och
televisionssändningar som sker med hjälp
av radio på frekvenser under 3 Ghz.
Samtliga radiosändningar, oberoende av
innehåll, som utnyttjar lägre frekvenser
än 3 Ghz kommer i princip att omfattas
av  lagens tillståndsplikt, medan på
högre frekvenser sändningar kommer att
kunna ske utan tillstånd på i princip
samma  villkor  som  gäller  för
kabeldistribution.
Vissa undantag från tillståndsplikten
föreslås för sändningar av sökbar text-
TV och för sändningar som är särskilt
anpassade för syn- eller hörselskadade.
Skyldighet  att  anmäla  sig  för
registrering skall gälla, inte bara som
hittills  för  den  som  bedriver
sändningsverksamhet via satellit  och
satellitentreprenör, utan  också  för
annan som bedriver sändningsverksamhet
för vilken det inte behövs tillstånd.
Ingen  skall kunna få mer än  ett
tillstånd av regeringen, och villkor för
sändningstillstånd skall få innebära att
ägarförhållandena i ett företag som får
tillståndet inte får förändras i mer än
begränsad omfattning (3 kap. 4  §).
Regeringen anför i fråga om skälen till
detta förslag att den utveckling mot
nätverkssamarbete         mellan
tillståndshavare för lokalradion  som
inträffat visar att det finns ett stort
behov  av  regler  för  att  hindra
koncentration   av   ägandet   av
radiostationer till ett fåtal personer
och  bolag.  Skälet  att  hindra
ägarkoncentration är enligt regeringen i
ännu högre grad väsentligt när  det
gäller   televisionssändningar   och
rikstäckande   radiosändningar   där
frekvenserna är färre. Det är av största
vikt att de ännu fåtaliga tillstånd som
kan ges inte kan förvärvas av en och
samma  tillståndshavare. Detta skulle
innebära  att  yttrandefriheten  och
åsiktsbildningen  i  etern  beskars
samtidigt som risken för missbruk av
mediet ökade. Ett villkor av det angivna
innehållet  är  otvivelaktigt   en
yttrandefrihetsinskränkning. Regeringen
hänvisar till att statsmakterna ansett
att villkor om vem som äger ett företag
med tillstånd bör få uppställas (prop.
1990/91:149 som föregick beslutet om att
inrätta  den  tredje  markkanalen).
Eftersom aktier kan säljas fritt vore
det  helt  meningslöst att uppställa
villkor om ägande, om villkoret inte
också  gällde  under tillståndstiden.
Genom denna bestämmelse ges stöd åt
sådana villkor om ägande som återfinns i
avtalet med TV 4.
Tillstånd att sända radio- och TV-
program  skall i vissa  fall  kunna
återkallas. Ett skäl för att tillstånd
som meddelats av regeringen skall kunna
återkallas  är  att tillståndshavaren
förvärvat flera tillstånd (11 kap. 2 §).
Återkallelse får dock beslutas endast om
det i betraktande av skälen för åtgärden
inte framstår som alltför ingripande.
De behörighetsbestämmelser som gäller
för  när- och lokalradion  skall  i
avvaktan på resultatet av Lokal- och
närradiokommitténs  kommande  förslag
gälla även i fortsättningen.
De regler som skall gälla för innehållet
i alla slags sändningar skall framgå av
radio- och TV-lagen. Till sändningar för
vilka  regeringen meddelar  tillstånd
skall kunna knytas villkor av olika
slag.  Villkor som rör  tillståndets
innehåll, innebörd och bestånd skall
huvudsakligen  framgå  direkt   av
bestämmelser i lagen. Den föreslagna
radio-  och  TV-lagen innehåller  en
uttömmande  uppräkning av  de  olika
villkor för sändningstillståndet  som
regeringen skall få ställa.
Endast skyldigheter som gäller för alla
sändningar av en viss art bör enligt
regeringen  regleras  genom  direkta
bestämmelser i lagen. Bestämmelser som
har med själva sändningsinnehållet samt
tillståndets innebörd och bestånd att
göra skall också framgå direkt av lag.
Detsamma gäller bestämmelser om straff
m.m.

Motioner

Lokalradiolagen

I motion 1995/96:K30 av Birgit Friggebo
m.fl.  (fp)  yrkande 5  begärs  ett
tillkännagivande om att lokalradiolagen
(1993:10) bör inarbetas i den föreslagna
radio- och TV-lagen. Motionärerna anser
att regeringens argument för att inte
också lokalradiolagen inarbetats i den
nya lagen inte är hållbara och att
regeringen därför bör återkomma till
riksdagen med ett lagförslag där också
lokalradiolagen arbetats in.

Förhållandet till de kulturpolitiska
målen

I partimotioner från Vänsterpartiet tas
förhållandet upp mellan en ny radio- och
TV-lag och de kulturpolitiska målen.
I en motion från allmänna motionstiden,
1994/95:Kr265 av Gudrun Schyman m.fl.
(v), begärs tillkännagivanden dels om
tågordningen för utarbetande av en lag
om radio och TV (yrkande 11), dels om
kulturpolitiska mål i en framtida radio-
och TV-lag (yrkande 12). Motionärerna
anser  att  det  bör  hållas  en
genomgripande    diskussion    och
fastställande  av  de  kultur-  och
yttrandefrihetspolitiska  målen  innan
eller  samtidigt  med  att  en  ny
lagstiftning på radio- och TV-området
genomförs.     Därefter     kan
myndighetsorganisationen revideras för
att  överensstämma  med  mål  och
lagstiftning.
I den med anledning av propositionen
väckta  motion 1995/96:K32 av Gudrun
Schyman m.fl. (v) yrkande 1 begärs sådan
ändring i radio- och TV-lagen att de
kulturpolitiska målen för etermedierna
integreras i lagen. Motionärerna anför
att målen för kulturpolitiken i stort
torde vara tillämpliga också på radio-
och TV-området och kan sammanfattas på
följande sätt: Att värna yttrandefrihet
och öppenhet, att främja mångfald, att
utveckla kontakter med omvärlden, att
bevara och levandegöra vårt kulturarv,
att främja konstnärlig förnyelse och
kvalitet, att bevaka barns och ungdomars
rättigheter och intressen och utveckla
ett brett deltagande. Motionärerna anser
att   de   kulturpolitiska   och
mediepolitiska målen måste integreras i
radio- och TV-lagen och att regeringen
bör få i uppdrag att återkomma till
riksdagen med förslag till ny paragraf i
radio-  och  TV-lagen  så  att  de
kulturpolitiska  målen  integreras  i
lagen.

Förbud mot att äga flera TV-stationer

I motion 1995/96:K31 av förste vice
talman Anders Björck m.fl. (m) begärs
ett  tillkännagivande  i  fråga  om
återkallelse av tillstånd (yrkande 8).
Motionärerna anser att ett förbud mot
att  äga flera TV-stationer i samma
spridningsområde är fullt tillräckligt
för  att  motverka  tendenser  till
monopolsituationer och att det inte bör
finnas något hinder mot att äga flera TV-
stationer  om de sänder inom  olika
områden. En sådan utveckling möjliggörs
enligt  motionärerna  genom  att  de
förutsättningar som redan finns för att
etablera  två nya nät för  marksänd
television utnyttjas fullt ut, och i
linje härmed bör de två kvarvarande
marksända TV-kanalerna snarast frigöras
för koncession.

Utskottets bedömning

Såvitt   avser   inarbetande   av
lokalradiolagen i radio- och TV-lagen
delar utskottet regeringens bedömning
att den nuvarande lokalradiolagen  i
avvaktan på resultatet av Lokal- och
närradiokommitténs arbete bör fortsätta
att  gälla, med av den  nya  lagen
föranledda   ändringar.   Utskottet
avstyrker  således motion 1995/96:K30
yrkande 5.
Såvitt  avser radio- och  TV-lagens
förhållande  till de  kulturpolitiska
målen vill utskottet till en början
erinra om de skäl som regeringen anfört
för att en samlad radio- och TV-lag bör
antas redan nu och om att beredningen av
Kulturutredningens betänkande inte är
avslutad. Utskottet vill också erinra om
att  lagen ger möjlighet att förena
sändningstillstånd med vissa villkor.
Utskottet anser inte att det därutöver
finns anledning att i radio- och TV-
lagen ta in övergripande kulturpolitiska
mål.
Utskottet avstyrker med det anförda
motionerna 1995/96:K32 yrkande 1 och
1994/95:Kr265 yrkandena 11 och 12.
Det förbud mot att äga fler än en TV-
station utan begränsning till  visst
spridningsområde som tas upp i motion
1995/96:K31 yrkande 8 har sin bakgrund i
önskan att motverka ägarkoncentration
inom  medierna.  Utskottet  avstyrker
motionen i denna del.

Tillståndsmyndigheter

Gällande ordning

Enligt  nuvarande  bestämmelser  i
radiolagen (1966:755) och lagen (1986:3)
om  rundradiosändning  av  finländska
televisionsprogram  ger   regeringen
tillstånd till de TV-sändningar  och
ljudradiosändningar som riktar sig till
hela landet eller till utlandet.
Tillstånd att sända lokalradio eller
närradio meddelas av Radio- och TV-
verket.
För den försöksverksamhet med digitala
ljudradiosändningar (DAB) som inleddes
under hösten 1995 är det regeringen som
beslutar om sändningstillstånd. Radio-
och  TV-verket tar emot ansökan och
lämnar förslag till regeringen om vilka
som bör meddelas tillstånd.

Propositionen

Regeringen föreslås liksom hittills vara
tillståndsmyndighet    för    dels
televisionssändningar,       dels
ljudradiosändningar i hela landet eller
till  utlandet.  Ett  tillstånd  som
regeringen meddelar innebär även rätt
att samtidigt sända det antal program i
varje område som anges i tillståndet.
Radio- och TV-verket föreslås liksom
hittills meddela tillstånd att sända
närradio och lokalradio.
Regeringen föreslår att en möjlighet
införs  att  meddela  tillstånd  för
tillfälliga sändningar. Radio- och TV-
verket skall få meddela tillstånd att
under en begränsad tid om högst två
veckor   sända  TV-program   eller
ljudradioprogram som inte är närradio
eller lokalradio.
Regeringen föreslås vidare få möjlighet
att, om det finns särskilda skäl till
det,  meddela  tillstånd  att  sända
ljudradioprogram i lokala sändningar som
inte uppfyller kraven för närradio eller
lokalradio.
Tillstånd  till  lokala  digitala
ljudradiosändningar   skall   också
fortsättningsvis under inledningsskedet
ges av regeringen.
Regeringen anser att det inte finns
anledning  att  i  det  aktuella
sammanhanget föreslå någon förändring av
de grundläggande reglerna i fråga om
tillståndsgivningen men  påpekar  att
framtida sändningsteknik kan medföra att
den nuvarande ordningen kan ifrågasättas
och  förändras men anser att sådana
överväganden ligger utanför ramen för
ärendet.

Motion

I motion 1995/96:K31 av förste vice
talman Anders Björck m.fl. (m) yrkas ett
tillkännagivande    om     olika
tillståndsmyndigheter  (yrkande  1).
Motionärerna  ställer  sig  mycket
tveksamma  till  uppdelningen  att
regeringen     skall      vara
tillståndsmyndighet         för
televisionssändningar   och    för
ljudradiosändningar i hela landet eller
till utlandet, medan Radio- och TV-
verket skall vara tillståndsmyndighet
för närradio och lokalradio. De anser
det i varje fall inte kunna godtas att
regeringen     skall      vara
tillståndsmyndighet även för regionala
och lokala TV-sändningar.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens bedömning
att det inte finns anledning att nu göra
någon förändring av de grundläggande
reglerna i fråga om tillståndsgivningen
men att framtida sändningsteknik kan
medföra att den nuvarande ordningen kan
förändras.   Utskottet   tillstyrker
propositionen i denna del och avstyrker
motion K31 yrkande 1.

Undantag från tillståndsplikten

Gällande ordning

En    del    av    TV-signalens
överföringsmöjligheter kan användas för
att sända särskild textinformation, text-
TV.  För  att  sända  de  textade
informationssidorna används som regel
outnyttjat utrymme i TV-signalen, det
s.k. bildsläckningsintervallet. I andra
fall kan en hel kanal eller delar av en
kanal tas i anspråk.

Sändningar  av  s.k.  radiotidningar
regleras  som  ovan  redovisats  i
radiotidningslagen. En radiotidning är
ett  radioprogram som är avsett för
synskadade och som innehåller en version
av  en  allmän  nyhetstidning  av
dagspresskaraktär       och/eller
sammanställningar av sådana versioner.
Syftet med sändningar av radiotidningar
är  att  bereda  synskadade  samma
möjligheter som seende att ta del av
dagstidningarna  redan  på  morgonen.
Radiotidningar   får   sändas   i
rundradiosändning efter tillstånd  av
Taltidningsnämnden. Tillstånd kan under
vissa förutsättningar ges till ägaren av
den  dagstidning  som  ges  ut  som
radiotidning.
I statens avtal med Sveriges Radio
föreskrivs att bolaget är skyldigt att
ge utrymme för radiotidningsverksamhet.
Radiosändningarna  sker  nattetid  på
Sveriges Radios frekvenser när sändarna
i övrigt inte utnyttjas. Utgivning kan
erhålla statligt stöd. För närvarande
finns 81 dagstidningar tillgängliga som
radiotidningar.
De  digitalt  överförda  RATS/RAPS-
tidningarna överförs till  mottagaren
genom etern med hjälp av datorer och en
FM- eller TV-sändare. Hos mottagaren
erfordras en läsutrustning som består
av en mottagare och en dator. Texten kan
då återges antingen i form av syntetiskt
tal (RATS) eller punktskrift (RAPS).
Överföringen går väsentligen snabbare än
för inlästa talutgåvor.
I kabelnät får radiotidningar, liksom
andra program, sändas utan tillstånd.

Propositionen

Vissa undantag från tillståndsplikten
föreslås fortsatt gälla för sändningar
av sökbar text-TV och för sändningar som
är särskilt anpassade för syn- eller
hörselskadade.
Eftersom  text-TV  använder   det
outnyttjade  bildsläckningsintervallet
som är ett utrymme som annars inte
utnyttjas  finns enligt propositionen
inte  något  behov  av  att  styra
frekvensanvändningen. Något  tillstånd
föreslås därför inte för sändningar av
sökbar  text-TV som  sker  från  en
radiosändare  där det bedrivs  andra
sändningar med stöd av tillstånd enligt
lagen oavsett om det är programföretaget
självt eller någon som detta upplåtit
bildsläckningsintervallet  till  som
sänder sådan text-TV.
Undantag   från   tillståndsplikten
föreslås också för sändningar som är
särskilt  anpassade för  syn-  eller
hörselskadade och som äger rum under
högst fyra timmar om dygnet över en
sändare som används för andra sådana
sändningar.
Enligt  propositionen  är  det  för
närvarande   endast   ett   fåtal
dagstidningar  som använder  sig  av
RATS/RAPS-metoden, och regeringen anser
att sändningar under högst fyra timmar
av dygnet bör få ske med undantag från
tillståndsplikt.
Samma lösning bör enligt propositionen
gälla för sändningar av program särskilt
anpassade för hörselskadade. Med sådana
program avses i första hand program på
teckenspråk. Enbart den omständigheten
att sändningarna är textade innebär inte
att de kan anses särskilt anpassade för
denna grupp.
Bland   de  villkor   för   ett
sändningstillstånd  som   regeringen
föreslås få föreskriva enligt 3 kap. 2 §
finns skyldighet att bereda utrymme för
sändningar som är särskilt anpassade för
syn- eller hörselskadade.
Lagförslaget  möjliggör  också  icke
tillståndspliktiga   sändningar   av
radiotidningar över sändare som annars
används för närradio.
Den registreringsplikt som regeringen
föreslår    för   även    annan
tillståndsbefriad sändningsverksamhet än
satellitsändningar avser även sändningar
som är särskilt anpassade för syn- eller
hörselskadade.

En bestämmelse om utseende av utgivare
för s.k. sammanställda radiotidningar
föreslås införas i lagen (1991:1551) med
föreskrifter             på
tryckfrihetsförordningens      och
yttrandefrihetsgrundlagens    områden
(tillämpningslagen).

Motion

I motion 1995/96:K30 av Birgit Friggebo
m.fl.  (fp)  yrkande 4  begärs  att
riksdagen beslutar om sådan ändring i 2
kap. 1 § andra stycket i regeringens
förslag till radio- och TV-lag att ingen
tidsgräns  krävs för  tillstånd  för
sändningar som är särskilt anpassade för
syn- eller hörselskadade. Motionärerna
hänvisar  till att Taltidningsnämnden
under  remissbehandlingen var kritisk
till  den  av utredningen föreslagna
tidsgränsen  för  tillståndsbefrielse
eftersom en sådan kan innebära problem
för de digitalt överförda RATS/RAPS-
tidningarna och att tidsramen nu är
bestämd till sju timmar på grund av att
det kan uppstå kö i överföringssystemet
och behovet av repetition. Motionärerna
hänvisar vidare till behovet av att
bereda synskadade samma möjligheter som
seende att ta del av tidningar och
ifrågasätter behovet av en tidsgräns för
tillståndsbefrielse.

Utskottets bedömning

Utskottet  erinrar om att  förslaget
innebär  att  sådana sändningar  som
hittills sänts med stöd av tillstånd som
meddelats enligt radiotidningslagen i
fortsättningen skall få sändas  utan
särskilt tillstånd och att sändningarna
avses ske på ledigt utrymme inom någon
annans tillstånd. Det är därför enligt
utskottets  mening  rimligt  med  en
tidsgräns  för  sådana tillståndsfria
sändningar. Enligt propositionen är det
för  närvarande  endast  ett  fåtal
dagstidningar som använder sig av den
digitalt  överförda RATS/RAPS-metoden.
Den utbyggnad av den digitala tekniken
som regeringen aviserar innebär att fler
sändningar kommer att kunna rymmas inom
samma  frekvensutrymme.  Frågan  om
tidsgränsen  för  särskilt  anpassade
sändningar kan därför inom en  snar
framtid komma i ett annat läge.  I
avvaktan på den nya tekniken  anser
utskottet  att  den i  propositionen
föreslagna lösningen bör godtas, och
utskottet avstyrker motion 1995/96:K30
yrkande 4.

Regler om innehållet i allmänhet

Gällande ordning

I radiolagen finns en föreskrift att
rätten att sända program skall utövas
opartiskt och sakligt samt att därvid
skall  beaktas  att  en  vidsträckt
yttrandefrihet  och informationsfrihet
skall  råda  i  ljudradion   och
televisionen. Programverksamheten skall
som helhet präglas av det demokratiska
statsskickets grundidéer samt principen
om alla människors lika värde och den
enskilda  människans  frihet   och
värdighet.
Bland de villkor som kan tas in i avtal
mellan regeringen och programföretaget
finns  skyldigheten  att  sända  ett
mångsidigt  programutbud.  Ett  annat
villkor avser skyldigheten att ta hänsyn
till  ljudradions  och  televisionens
särskilda genomslagskraft när det gäller
programmens ämnen och utformning samt
tiden för sändning av programmen.
De  programföretag som i  dag  har
tillstånd enligt radiolagen att sända
rundradio skall utöva sin rätt opartiskt
och  sakligt. Kravet skall ses  mot
bakgrund av att det inte råder någon
etableringsfrihet och att det således
finns  begränsade  möjligheter  att
balansera ett program som sänds av ett
programföretag av ett annat  program
eller programinslag som sänds av ett
annat programföretag. Någon motsvarande
bestämmelse  för televisionssändningar
genom kabel, satellit eller för lokala
ljudradiosändningar finns  inte.  För
kabelsändningar råder etableringsfrihet.
Såvitt gäller satellitsändningar  har
ansetts att etableringsfrihet nära nog
kan anses råda och att det inte är
motiverat att införa bestämmelser om
saklighet och opartiskhet för sådana
sändningar (prop. 1992/93:75 s. 26).
Den s.k. demokratibestämmelsen som i
dag finns i radiolagen och satellitlagen
föreskriver att programverksamheten som
helhet skall präglas av det demokratiska
statsskickets grundidéer samt principen
om alla människors lika värde och den
enskilda  människans  frihet   och
värdighet.
Orden  det demokratiska statsskickets
grundidéer  avser beteckningen på en
statsform  som  bygger  på   fri
åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt
samt fria och hemliga val. Uttrycket
 alla människors lika värde och den
enskilda  människans  frihet   och
värdighet   avser  de  sidor  av
demokratibegreppet som anknyter  till
bl.a.  förhållandet mellan människor,
t.ex. fördömande av rasism, våld och
brutalitet samt hävdande av jämställdhet
mellan könen (prop. 1977/78:91 s. 230).
Demokratibestämmelsen  infördes   i
satellitlagen år 1992 i  syfte  att
tillsammans  med  andra  bestämmelser
uppfylla artikel 12 och 22  i  TV-
direktivet (prop. 1992/93:75 s. 26 och
51).
Artikel 12 reglerar innehållet i TV-
reklamen.  Av artikeln  framgår  att
reklamen inte får undergräva respekten
för   den  mänskliga  värdigheten,
diskriminera någon på grund av ras, kön,
eller  nationalitet, angripa religiös
eller politisk övertygelse, uppmuntra
ett beteende som är skadligt för hälsa
eller  säkerhet eller uppmuntra  ett
beteende som är skadligt för miljön.
Artikel 22  syftar till att skydda
minderåriga  från  TV-program  som
innehåller t.ex. våld och pornografi.
Enligt artikeln skall medlemsstaterna
säkerställa att TV-sändningar från TV-
programföretag inom respektive  stats
jurisdiktion inte inkluderar program som
allvarligt  kan skada  den  fysiska,
mentala eller moraliska utvecklingen hos
minderåriga,  särskilt  program  som
innehåller pornografi eller meningslöst
våld. Hänsyn till minderåriga skall även
tas i fråga om andra program som kan
antas  vara skadliga på samma sätt,
såvida  de inte sänds på tider  då
minderåriga   inom  sändningsområdet
normalt  inte hör eller ser  sådana
sändningar.
I resp. bolags avtal med staten och i
satellitlagen finns också bestämmelser
att  de  programföretag  som  sänder
ljudradio och television med stöd av
tillstånd   av   regeringen   samt
satellitprogramföretagen skall ta hänsyn
till  ljudradions  och  televisionens
särskilda genomslagskraft såvitt avser
programmens ämnen, utformning samt tiden
för sändning av dessa.
Med  uttrycket   ljudradions  och
televisionens särskilda genomslagskraft 
avses att medierna vänder sig  till
hemmen och till en stor allmän publik,
där alla åldrar är företrädda, samt att
programmen kan påverka lyssnare  och
tittare starkt. Uttrycket har behandlats
i flera förarbeten samt i Radionämndens
och  Granskningsnämndens praxis  (jfr
prop.  1977/78:91 s. 194-196,  prop.
1985/86:99 s. 28-29, prop. 1990/91:149
s. 141-142). Exempel på program som kan
verka skrämmande eller upprörande är
program som innehåller våldsskildringar
eller sexuella skildringar, som speglar
bruket av alkohol eller narkotika på ett
felaktigt sätt, som uppenbart kränker
ettdera könet, som uppenbart kränker
människor   med   viss   hudfärg,
nationalitet, religion eller  sexuell
läggning,  som  uppenbart  kränker
människor med olika former av handikapp
och sjukdomar, som uppmanar till brott
eller speglar sådana handlingar på ett
felaktigt sätt. Enligt Radionämndens och
Granskningsnämndens praxis är kraven på
återhållsamhet strängare när det gäller
inslag som sänds före kl. 21.00. Oavsett
tidpunkten för sändningen beaktas vid
bedömningen  i vilken  mån  tittarna
förvarnats om skrämmande scener.

Granskningsnämnden

Som   ovan  angivits  är  enligt
Radionämndens  och Granskningsnämndens
praxis  kraven  på  återhållsamhet
strängare när det gäller inslag som
sänds före kl. 21.00. Oavsett tidpunkten
för sändningen beaktas vid bedömningen i
vilken  mån  tittarna förvarnats  om
skrämmande scener.
Radionämnden (och Granskningsnämnden)
har i ett flertal beslut uttalat att
programföretagen bör iaktta  särskild
försiktighet   när   det   gäller
våldsskildringar som sänds under tider
då  barn kan förväntas ta  del  av
programmen. Nämnden har i sin praxis
tillämpat en strängare bedömningsnorm
när det gäller program/inslag som sänts
före kl. 21.00 (s.k. tidig kvällstid) än
när det gäller sändningar efter kl.
21.00  (s.k.  sen  kvällstid).  Av
Radionämndens praxis framgår också att
nämnden beaktar i vad mån varning om
våldsscener har föregått sändningen och
vidare  är  programsammanhanget  av
betydelse. På motsvarande  sätt  har
nämnden   bedömt   även   sexuella
skildringar.
Programsammanhanget kan vara att syftet
med  framställningen är att  meddela
nyheter eller stimulera till debatt.

EBU:s riktlinjer för våld i TV-utbudet

I fråga om Sveriges Television gäller,
som  redovisas  i  kulturutskottets
betänkande 1995/96:KrU12, att bolaget
har antagit European Broadcasting Unions
(EBU) riktlinjer för våld i TV-utbudet.
Enligt dessa riktlinjer skall det finnas
en allmänt vedertagen tidpunkt, en s.k.
vattendelare i programtablån. Allt som
sänds före denna tidpunkt bör lämpa sig
för tittare i alla åldrar, inklusive
barn.  Efter  denna  tidpunkt  får
föräldrarna ta ansvaret för  barnens
tittande.

Avtalet om TV 4

Enligt det hittillsvarande TV 4-avtalet
skall Nordisk Television AB sända ett
mångsidigt programutbud av god kvalitet.
Programutbudet skall utformas så att det
i  skälig  omfattning  tillgodoser
skiftande  behov och  intressen  hos
landets befolkning och så att utrymme
ges åt en mångfald av olika åsikter och
meningsriktningar. Sändningarna  skall
innehålla såväl nyhetsprogram som TV-
dramatik.  Möjligheten   att   bli
ytterligare   en   kanal    för
opinionsbildning skall  tas  tillvara
bl.a. genom att slå vakt om den fria
åsiktsbildningen. Programmen skall ge
kunskaper  och upplevelser,  förmedla
erfarenheter   och   skänka   god
underhållning.
I övrigt föreskrivs i avtalet bl.a. att
hänsyn  skall tas till televisionens
särskilda genomslagskraft när det gäller
programmens ämnen och utformning samt
tiden för sändning av programmet.
Skyldigheten om programutbudet innebär
bl.a. att förmedla nyheter, kommentera
dessa och belysa händelser och skeenden
och därvid ge den allsidiga information
som medborgarna behöver för att vara
orienterade, att stimulera till debatt i
samhälls- och kulturfrågor, att granska
myndigheter, organisationer och företag
som har inflytande på beslut som rör
medborgarna  samt spegla verksamheten
inom  sådana organ och att utveckla
mediets  möjligheter  att  förmedla
upplevelser och stimulera fantasin.

Propositionen

Förslaget

Den  föreslagna radio- och  TV-lagen
innehåller i 6 kap. bestämmelser om
sändningarnas innehåll m.m. Regeringen
föreslår att den s.k. demokratiregeln
skall ingå även i den nya lagen. Sålunda
föreslås en bestämmelse i 6 kap. 1 § att
den som sänder TV-program eller som
sänder ljudradioprogram efter tillstånd
av  regeringen skall  se  till  att
programverksamheten som helhet präglas
av  det  demokratiska  statsskickets
grundidéer  och  principen  om  alla
människors lika värde och den enskilda
människans frihet och värdighet. Vidare
föreslås i 6 kap. 2 § förbud mot att
sända TV-program som innehåller ingående
våldsskildringar  av verklighetstrogen
karaktär  eller pornografiska  bilder
under sådan tid och på sådant sätt att
det finns en betydande risk för att barn
kan se programmen, såvida det inte av
särskilda skäl ändå är försvarligt.
Någon allmän bestämmelse om opartiskhet
och saklighet föreslås inte. Däremot
skall  tillstånd  som  meddelas  av
regeringen få förenas med villkor av
sådant innehåll.
De villkor som regeringen skall kunna
föreskriva i sändningstillstånd anges i
3   kap.  radio-  och  TV-lagen.
Sändningstillstånd  som  meddelas  av
regeringen skall enligt 3 kap. 1 § få
förenas med villkor som innebär att
sändningsrätten skall utövas opartiskt
och sakligt samt med beaktande av att en
vidsträckt   yttrandefrihet    och
informationsfrihet  skall  råda  i
ljudradion och televisionen.
Bland  de  villkor  som  regeringen
föreslås få föreskriva i övrigt finns i
3 kap. 2 § skyldigheten att ta hänsyn
till  ljudradions  och  televisionens
särskilda genomslagskraft när det gäller
programmens ämnen och utformning samt
tiden för sändning av programmen. Andra
villkor som avser programinnehållet är
skyldighet att sända genmälen, att i
programverksamheten  respektera  den
enskildes privatliv och att sända ett
mångsidigt programutbud samt skyldighet
även för ljudradiosändning att sända
beriktiganden.
Uppräkningen av olika  villkor  för
sändningstillstånd som regeringen skall
få ställa avses vara uttömmande.
Regeringens skäl för förslaget

I propositionen framhålls att en från
principiella utgångspunkter nära till
hands liggande lösning vore att samtliga
förutsättningar  för  sändningsrätten
skall framgå direkt genom bestämmelser i
lag. Det är dock ofrånkomligen så att en
stor mängd krav, som inte gäller för
annan  sändningsverksamhet bör  kunna
ställas på verksamhet som bedrivs med
stöd av regeringens tillstånd. En lag
som innehåller samtliga de krav som nu
framgår av avtal skulle bli  mycket
vidlyftig och förmodligen snart även
inaktuell om det över huvud taget är
lagtekniskt möjligt att konstruera en
sådan lag. En stor fördel med  att
behålla den nuvarande ordningen är att
lagen därigenom lättare kan anpassas
till  den  framtida  tekniska  och
massmediepolitiska utvecklingen. Denna
utveckling kan framöver väl komma att
innebära att staten helt eller delvis
kommer att avstå från att ställa vissa
villkor   på  sändningsverksamheten.
Regeringen  anser  därför  att  den
smidigaste lösningen är att regeringen
även  i  fortsättningen  får  förena
sändningstillstånd med villkor. Endast
skyldigheter  som  gäller  för  alla
sändningar av en viss art bör regleras
genom direkta bestämmelser i lagen, och
förpliktigande bestämmelser som endast
gäller för företag som sänder med stöd
av regeringens tillstånd bör således
kunna  ges  i form av villkor  för
sändningstillståndet.  Följer   inte
tillståndshavaren ett villkor som är
kopplat till sändningstillståndet kan
detta återkallas. Lagens villkor skall
motsvara de villkor som för närvarande
finns i avtalen med de programföretag
som har tillstånd av regeringen.
Regeringen  anger  att  en  viss
restriktivitet  bör  iakttas   vid
utformningen av specificerade villkor
mot bakgrund av bestämmelsen i 3 kap. 4
§ YGL om det redaktionella oberoendet.
Specificerade   bestämmelser   har
emellertid  enligt  propositionen  i
jämförelse med bestämmelser av generell
målsättningskaraktär  sina  fördelar
eftersom programföretaget får en bättre
uppfattning om vad det har att rätta sig
efter och de övervakande myndigheternas
kontroll  av  att  villkoret  följs
underlättas.
I fråga om uttrycket ljudradions och
televisionens särskilda genomslagskraft 
påpekas i propositionen att härmed avses
att medierna vänder sig till hemmen och
till en stor allmän publik, där alla
åldrar  är  företrädda,  samt  att
programmen kan påverka lyssnare  och
tittare starkt. Uttrycket har behandlats
i flera förarbeten samt i Radionämndens
och Granskningsnämndens praxis. Enligt
dessas  praxis  är  återhållsamhet
strängare när det gäller inslag som
sänds  före kl. 21.00, och  oavsett
tidpunkten för sändningen beaktas vid
bedömningen  i vilken  mån  tittarna
förvarnats om skrämmande scener.
När en bestämmelse om televisionens
genomslagskraft infördes i satellitlagen
var det enligt propositionen för att
tillgodose de allmänna krav som ställs
på programmen enligt artikel 22 i TV-
direktivet. En motsvarande bestämmelse
skulle därför kunna införas i den nya
radio- och TV-lagen. Innebörden av en
bestämmelse  om  mediets  särskilda
genomslagskraft förändras dock enligt
regeringen ständigt. Av Radionämndens
och Granskningsnämndens praxis framgår
att medan vissa förfaranden som en gång
i  tiden ansågs som skadliga  eller
upprörande har fallit bort, har andra
tillkommit. Detta betyder att det kan
vara svårt för den sändande att förutse
om  ett  visst inslag  strider  mot
bestämmelsen eller inte. Det kan därför
diskuteras om det är tillräckligt med
ett krav på att hänsyn skall tas till
mediets  genomslagskraft  för  att
tillgodose artikel 22 i TV-direktivet.
Det är därför enligt regeringen bättre
att  i lagtext ange vad som enligt
gällande   och  sannolik  framtida
uppfattning kan tänkas skada barn. Genom
att bestämmelsen om våld och pornografi
förs  in  i lagen gäller den  alla
televisionssändningar som omfattas av
lagen, såväl genom marknätet som genom
satellit    och   kabel.    För
kabelsändningarna innebär detta  till
viss del en förändring. I kabellagen
finns en bestämmelse som tar sikte på
denna typ av sändningar men som endast
gäller för egensändningar.
Bestämmelsen kommer även att gälla de
programföretag   som   i   sina
tillståndsvillkor är skyldiga att ta
hänsyn   till  mediets   särskilda
genomslagskraft. - Tillståndsvillkoret
om mediets genomslagskraft kräver ett
hänsynstagande till andra  skrämmande
eller upprörande skildringar än de som
lagbestämmelsen omfattar, vilket enligt
regeringen innebär att bestämmelserna
till viss del kan komplettera varandra
men i några fall kan bli tillämpliga på
samma skildring och sändning.
Regeringen påpekar att sändningar av
program     som     innefattar
barnpornografibrott,        olaga
våldsskildring m.m. är förbjudna enligt
brottsbalken och YGL. Den som sprider
barnpornografiska bilder genom att sända
program som innehåller sådana bilder,
kan dömas för barnpornografibrott. För
olaga våldsskildring kan den dömas som
skildrar sexuellt våld eller tvång och
den som genom rörliga bilder närgånget
eller utdraget skildrar grovt våld mot
människor eller djur. Om det i ett TV-
program uppmanas till eller görs försök
att förleda annan - TV-tittaren - till
att begå brott kan utgivaren dömas för
uppvigling.  Även brottet  hets  mot
folkgrupp kan bli aktuellt.

Motion

I motion 1995/96:K31 av förste vice
talman Anders Björck m.fl. (m) yrkande 2
begärs  ett tillkännagivande om  att
tillstånd  inte bör få förenas  med
villkor  som  rör  programutbudets
innehåll. Motionärerna kritiserar att
regeringen  skall kunna  förena  ett
tillstånd med villkor som innebär att
sändningsrätten skall utövas opartiskt
och sakligt. Regeringen bör i varje fall
inte  ha  rätt att ställa krav  på
opartiskhet och saklighet för andra TV-
sändningar än rikstäckande sådana, dvs.
i  princip  public service-företagens
sändningar. I fråga om regionala och
lokala TV-sändningar finns det ingen
anledning att regeringen skall ha rätt
att på detta sätt lägga sig i hur en
viss programverksamhet utövas.
Motionärerna  yrkar i samma  motion
yrkande 4 avslag på regeringens förslag
att införa en sådan förbudsbestämmelse
mot  sändning  av  TV-program  som
innehåller   våldsskildringar   av
verklighetstrogen   karaktär   eller
pornografi som föreslås i propositionen.
De   hänvisar  till  att   olaga
våldsskildring redan är straffbelagt och
befarar att rättstillämpningsproblem kan
uppstå om det införs ytterligare en
kriminalisering av våldsskildringar. Det
är  också enligt deras grundsyn mer
naturligt att överlåta till föräldrar
eller andra vuxna som finns i barns
närhet att ta ansvar för barns TV-
tittande än att låta staten göra det.
Vidare  begär de i yrkande  5  ett
tillkännagivande om ökat redaktionellt
ansvar   för   den  självsanerande
verksamheten.

Tidigare riksdagsbehandling av frågan om
att reglera sammansättningen av
programutbud

Vid  sin  behandling av  proposition
1990/91:149 om radio- och TV-frågor, som
innebar att den marksända televisionen i
Sverige öppnades för reklamfinansierade
sändningar behandlade utskottet (bet.
1990/91:KU39)  bl.a. en  motion  där
regleringen   av   programutbudets
sammansättning ifrågasattes. Utskottet
delade därvid regeringens uppfattning
att   tillkomsten  av  ett  nytt
reklamfinansierat  TV-företag  borde
medföra ett brett programutbud. För att
säkerställa en godtagbar mångsidighet i
programutbudet borde regler härom tas in
i avtalet med programföretaget.

Utskottets bedömning

I den föreslagna lagen anges inte direkt
samtliga    förutsättningar    för
sändningsrätten.  I  stället  anges
uttömmande i lagen vilka villkor som
regeringen  skall kunna  knyta  till
tillstånd. En stor fördel med denna
ordning är att tillämpningen lättare kan
anpassas till den framtida tekniska och
massmediepolitiska utvecklingen. Denna
utveckling  kan  enligt  regeringen
framöver väl komma att innebära att
staten helt eller delvis avstår från att
ställa    vissa   villkor    på
sändningsverksamheten.
Som framhålls i propositionen bör mot
bakgrund av bestämmelsen i 3 kap. 4 §
YGL om det redaktionella oberoendet en
viss  restriktivitet  iakttas  vid
utformningen av villkor. I jämförelse
med   bestämmelser   av   generell
målsättningskaraktär  har  emellertid
specificerade   bestämmelser   sina
fördelar. Programföretaget får en bättre
uppfattning om vad det har att rätta sig
efter, och de övervakande myndigheternas
kontroll  av  att  villkoret  följs
underlättas.
Med dessa erinringar anser utskottet
alltjämt att de villkor som regeringen
skall   kunna  knyta  till   ett
sändningstillstånd även fortsättningsvis
bör kunna avse programutbudets innehåll
enligt propositionen. Beträffande det av
motionärerna  särskilt   kritiserade
villkoret - krav på opartiskhet och
saklighet - vill utskottet peka på vad
regeringen framhållit, nämligen att den
tekniska och mediepolitiska utvecklingen
kan komma att innebära att staten helt
eller delvis avstår från att ställa de
villkor på sändningsverksamheten  som
lagstiftningen medger.
Utskottet avstyrker med det anförda
motion 1995/96:K31 yrkande 2.
I fråga om det föreslagna förbudet mot
sändning av ingående våldsskildringar
m.m.  delar  utskottet  regeringens
uppfattning  att  förbudet  behövs.
Utskottet vill dock understryka  att
förbudet inte får leda till att en
korrekt  nyhetsförmedling  förhindras.
Utskottet anser att den praxis  som
utbildats av Granskningsnämnden i fråga
om  tid och sätt för sändning även
fortsättningsvis bör tjäna till ledning.
Utskottet tillstyrker med det anförda
propositionen i denna del och avstyrker
motion 1995/96:K31 yrkandena 4 och 5.
Funktionshindrades tillgång till radio-
och TV-program

Gällande ordning

Som ovan nämnts finns i radiolagen en
föreskrift att rätten att sända program
skall utövas opartiskt och sakligt samt
att  därvid  skall beaktas  att  en
vidsträckt   yttrandefrihet    och
informationsfrihet  skall  råda  i
ljudradion    och    televisionen.
Programverksamheten skall som  helhet
präglas   av   det   demokratiska
statsskickets grundidéer samt principen
om alla människors lika värde och den
enskilda  människans  frihet   och
värdighet.
Bland de villkor som kan tas in i avtal
mellan regeringen och programföretaget
finns  skyldigheten  att  sända  ett
mångsidigt programutbud.
Någon  särskild föreskrift  om  att
utforma  sändningar med hänsyn  till
funktionshindrade finns inte. En sådan
skyldighet  har  ansetts  rymmas  i
skyldigheten att sända ett mångsidigt
programutbud.

Avtalet om TV 4

Enligt det hittillsvarande TV 4-avtalet
skall Nordisk Television AB sända ett
mångsidigt programutbud av god kvalitet.
Programutbudet skall utformas så att det
i  skälig  omfattning  tillgodoser
skiftande  behov och  intressen  hos
landets befolkning och så att utrymme
ges åt en mångfald av olika åsikter och
meningsriktningar. Sändningarna  skall
innehålla såväl nyhetsprogram som TV-
dramatik.  Möjligheten   att   bli
ytterligare   en   kanal    för
opinionsbildning skall  tas  tillvara
bl.a. genom att slå vakt om den fria
åsiktsbildningen. Programmen skall ge
kunskaper  och upplevelser,  förmedla
erfarenheter   och   skänka   god
underhållning.
Skyldigheten om programutbudet innebär
bl.a. att förmedla nyheter, kommentera
dessa och belysa händelser och skeenden
och därvid ge den allsidiga information
som medborgarna behöver för att vara
orienterade, att stimulera till debatt i
samhälls- och kulturfrågor, att granska
myndigheter, organisationer och företag
som har inflytande på beslut som rör
medborgarna  samt spegla verksamheten
inom  sådana organ och att utveckla
mediets  möjligheter  att  förmedla
upplevelser och stimulera fantasin.
I avtalet finns inte någon särskild
bestämmelse  om  tillgodoseende  av
funktionshindrades speciella behov.

Propositionen

Som ovan redovisats föreslår regeringen
att den s.k. demokratiregeln skall ingå
även i den nya lagen. Sålunda föreslås
en bestämmelse i 6 kap. 1 § att den som
sänder  TV-program eller som  sänder
ljudradioprogram efter  tillstånd  av
regeringen  skall  se  till  att
programverksamheten som helhet präglas
av  det  demokratiska  statsskickets
grundidéer  och  principen  om  alla
människors lika värde och den enskilda
människans  frihet  och  värdighet.
Sändningstillstånd  som  meddelas  av
regeringen föreslås enligt 3 kap. 1 § få
förenas med villkor som innebär att
sändningsrätten skall utövas opartiskt
och sakligt samt med beaktande av att en
vidsträckt   yttrandefrihet    och
informationsfrihet  skall  råda  i
ljudradion och televisionen.
Bland  de  villkor  som  regeringen
föreslås få föreskriva i övrigt finns i
3  kap. 2 § skyldighet att utforma
sändningar på ett sådant sätt att de
blir tillgängliga för funktionshindrade.
Enligt kommentaren till lagrummet ger
bemyndigandet regeringen rätt att ställa
villkor  om olika åtgärder för  att
personer  med  t.ex.  syn-  eller
hörselnedsättning skall kunna ta del av
programmen.  Som exempel  på  sådana
villkor kan nämnas skyldighet att texta
även  svenskspråkiga  program.   I
tillståndsvillkor  kan  även  anges
omfattningen av åtgärderna, t.ex. att en
viss lägsta andel av programmen skall
vara textade. Genom att krav av detta
slag får ställas som tillståndsvillkor
kan  enligt propositionen även andra
programföretag än de avgiftsfinansierade
åläggas skyldighet att göra programmen
lättare     tillgängliga     för
funktionshindrade. Bestämmelsen innebär
inte någon skyldighet att sända program
som   är  särskilt  avsedda  för
funktionshindrade.

Motioner

Frågan om funktionshindrades tillgång
till radio- och TV-programmen har tagits
upp  i fyra motioner under allmänna
motionstiden 1995.
Rune Backlund m.fl. (c) begär i motion
1994/95:So294 yrkande 15 att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om  att
funktionshindrades   tillgång   till
programutbudet i radio och television
skall beaktas i de privata radio- och
televisionskanalernas sändningar.
Tanja Linderborg m.fl. (v) begär i
motion 1994/95:Kr232 yrkande  2  att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att
vid förhandlingarna om nya avtal mellan
staten och fristående företag ta upp
frågan om att göra TV-programmen mer
tillgängliga för funktionshindrade.
Bengt Lindqvist (s) begär i motion
1994/95:Kr231 yrkande 2 att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna
vad   i   motionen  anförts   om
funktionshindrades tillgång till radio
och  television i privata  marksända
kanaler.  Motionären  hänvisar  till
Handikapputredningens förslag att man i
framtida koncessionsavtal mellan staten
och   fristående   TV-företag   i
sändningstimmar   anger   respektive
företags åtagande och att samma krav på
anpassning av utbudet bör ställas på
dessa   företag   som   på   de
avgiftsfinansierade företagen.
Slutligen begär Berit Andnor m.fl. (s)
i motion 1994/95:Kr210 yrkande 2 att
riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om
krav på textning av svensktalade inslag
i samband med avtalstecknande mellan
svenska staten och privata TV-bolag.

Tidigare riksdagsbehandling

Kulturutskottet   behandlade   under
föregående riksmöte motsvarande motioner
såvitt avser programverksamheten hos de
avgiftsfinansierade programföretagen (se
bet.  1994/95:KrU26).  Kulturutskottet
hänvisade  till att det  vid  flera
tillfällen tidigare behandlat frågan om
dessa  företags skyldighet att  göra
programmen    tillgängliga    för
funktionshindrade   och    återgav
redogörelsen i bet. 1993/94:KrU29 om
gällande  avtal  mellan  staten  och
programföretagen  samt  för  dessas
överenskommelse i november  1994  om
programverksamheten  om  och   för
funktionshindrade.
Kulturutskottet  nämnde  också  i
sammanhanget regeringens  då  nyligen
avlämnade  proposition  om  digitala
ljudradiosändningar.   Kulturutskottet
påpekade   att   den   digitala
sändningstekniken, DAB, skulle ge större
tålighet mot störningar än den nuvarande
analoga sändningstekniken och att, om
det frekvensutrymme som i dag används
för analoga sändningar i stället skulle
användas för sändningar med DAB-teknik
skulle  ett  betydligt större  antal
program med olika innehåll kunna sändas
samtidigt än vad som är möjligt för
närvarande. De tekniska begränsningarna
skulle  då få mindre betydelse  för
möjligheterna    att     bedriva
radiosändningar.
Kulturutskottet    erinrade    om
programföretagens självständighet och om
att det ankom på dessa att inom givna
ekonomiska ramar göra de prioriteringar
som krävs för att uppfylla målen med
verksamheten. Public service-företagen
avgjorde således själva vad som skall
sändas med beaktande av vad som stadgas
i radiolagen och i avtalen med staten.
Enligt avtalen mellan staten och de
avgiftsfinansierade   programföretagen
skulle  särskild  hänsyn  tas  till
funktionshindrade.
Enligt kulturutskottets uppfattning var
frågorna om funktionshindrades möjlighet
att ta del av radio- och TV-utbudet av
sådan betydelse att de självklart måste
bli föremål för en grundlig beredning
innan  en  ny  avtalsperiod  med
programföretagen   påbörjades.   Den
tekniska utvecklingen torde komma att
innebära   stora   fördelar   för
funktionshindrade på både radio- och TV-
området.  Kulturutskottet  förutsatte
därför  att funktionshindrades  behov
beaktades vid de försök med digital
ljudradiosändning som föreslogs starta
inom kort. Utvecklingen av digitala TV-
sändningar låg tidsmässigt något efter
den som gäller radioområdet. Även på TV-
området  torde  dock tekniken  kunna
innebära  stora  möjligheter   för
distribution av olika programtyper.

Utskottets bedömning

Enligt utskottets uppfattning är det
självfallet av mycket stor betydelse att
funktionshindrade ges möjlighet att  ta
del av det ordinarie programutbudet i
radio och TV. Den tekniska utvecklingen
inger  också stora förhoppningar  om
möjliga förbättringar i detta avseende.
Regeringen föreslår att ett  av  de
villkor som skall kunna föreskrivas i
ett tillstånd skall vara skyldighet att
utforma sändningar på ett sådant sätt
att  de  blir  tillgängliga  för
funktionshindrade. Utskottet utgår från
att regeringen vid tillståndsgivningen
kommer att noga beakta den demokratiska
aspekten  av  att  människor  inte
onödigtvis skall hindras av syn eller
hörselnedsättning att ta del av det
utbud  som andra har tillgång till.
Utskottet avstyrker med detta motionerna
1994/95:So294 yrkande 15, 1994/95:Kr210
yrkande 2, 1994/95:Kr231 yrkande 2 och
1994/95:
Kr232 yrkande 2.

Regler om reklam och annan annonsering

Gällande ordning

Europarådets konvention

Europarådets    konvention    om
gränsöverskridande television medger i
artikel 28 uttryckligen att en stat har
striktare och mer detaljerade regler än
konventionens i fråga om sändningar som
ligger under statens jurisdiktion. I
fråga  om  sättet  att  uppfylla
konventionens krav ges vidare staterna
en betydande frihet. Konventionens syfte
är att underlätta gränsöverskridande TV-
sändningar  som  riktar  sig  till
allmänheten. Den sändande staten  är
ansvarig för att konventionens regler
följs. Sändande stat när det gäller
satellitsändningar är i första hand den
stat från vilken upplänkningen görs.
Om sändningarna uppfyller konventionens
krav har de mottagande länderna åtagit
sig att inte hindra mottagning eller
vidaresändning  på sitt  territorium.
Reklam skall vara hederlig och får inte
vara vilseledande eller på annat sätt
strida  mot konsumenternas intressen.
Reklam som riktar sig till barn eller
där barn förekommer får inte innehålla
något som skadar deras intressen, och
reklamen skall ta hänsyn till barns
särskilda känslighet. Högsta tillåtna
reklamtid  är 15 % av den  dagliga
sändningstiden. Om mängden punktreklam
inte överstiger 15 % får dock den högsta
reklamtiden vara 20 % för att ge plats
åt  teleshopping , som får sändas högst
en timme per dag.
Artikel 13 ställer krav på hur reklamen
skall  presenteras. Ett  reklaminslag
skall kunna identifieras tydligt.  I
princip skall reklamen sändas i block.
Reklamen skall enligt huvudregeln sändas
mellan de egentliga programmen. Det är
emellertid enligt konventionen tillåtet
att avbryta ett program med reklam under
förutsättning att programmets karaktär
inte  går  förlorad  därigenom  och
rättighetshavarnas ställning inte träds
för  när.  Program  som  består  av
självständiga delar får endast avbrytas
genom att reklaminslagen sänds mellan
delarna.  Om program av annat  slag
avbryts måste det gå minst 20 minuter
mellan varje avbrott. I fråga om filmer
och liknande verk som är längre än 45
minuter, t.ex. biograffilmer och TV-
filmer,  gäller  en  mer  restriktiv
reglering. Ett sådant verk får avbrytas
endast  en gång för varje hel  45-
minutersperiod. Reklamavbrott får inte
göras i gudstjänster och inte heller i
nyhets-   eller  aktualitetsprogram,
dokumentärer, religiösa program eller
barnprogram  som är kortare  än  30
minuter. Gränsöverskridande reklam för
tobak  är  inte  tillåten,  medan
alkoholreklam  tillåts  med  vissa
restriktioner. Det är vidare förbjudet
att  göra  reklam för  receptbelagda
läkemedel.

EG:s TV-direktiv

EG:s  TV-direktiv motsvarar  i  allt
väsentligt konventionens bestämmelser.
Direktivet tillåter enskilda stater att
ha  strängare eller mer  detaljerade
regler för programföretag under  sin
jurisdiktion (artikel 3). Artikel 18
tillåter restriktiva föreskrifter  om
högsta tillåtna reklammängd för  att
avväga intresset för TV-annonsering mot
det allmänna intresset. Därvid skall
särskild hänsyn tas till televisionens
roll för att tillhandahålla kultur och
underhållning samt skydd för pluralism i
information och media.

Svenska bestämmelser

I 1 kap. 12 § andra stycket YGL sägs att
bestämmelserna i YGL inte hindrar att
det i lag meddelas föreskrifter  om
förbud i övrigt mot kommersiell reklam i
radioprogram eller om villkor för sådan
reklam  utöver  vad som  följer  av
paragrafens  första stycke.  Detsamma
gäller föreskrifter om förbud mot eller
villkor  för  annan annonsering  och
sändning av program som helt  eller
delvis bekostas av annan än den som
bedriver  programverksamheten.  Denna
grundlagsbestämmelse tillåter alltså att
reklam förbjuds genom lag, eller att det
i lag föreskrivs villkor för reklamen.
Utrymme  för censur eller  för  att
straffrättsligt ålägga någon annan än
utgivaren     ansvaret     för
yttrandefrihetsbrott finns däremot inte.
Som exempel på regler som tillåts nämns
i förarbetena bl.a. regler om mängden
annonser, hur annonser får sättas in och
hur marknadsföringslagen blir tillämplig
på reklam i TV.
Reklam  i TV eller ljudradio  blev
tillåten den 1 juli 1991 genom  de
ändringar i radiolagen som gjordes med
anledning av att en ny marksänd TV-kanal
tillskapades. Sedan dess har  reklam
tillåtits och reglerats även i fråga om
andra former av ljudradio och TV -
kabelsändningar, lokalradio, närradio,
satellitsändningar och  de  särskilda
finska sändningarna.
Reklam är enligt 1 § radiolagen ett
radioprogram som är avsett att främja en
näringsidkares avsättning av en vara, en
tjänst eller någon annan nyttighet. I 6
§   föreskrivs  bl.a.  att   ett
programföretag   inte   får   i
programverksamheten mot vederlag eller
annars på ett otillbörligt sätt gynna
ett    kommersiellt    intresse.
Programföretaget får dock i fråga om
någon som har bekostat ett program helt
eller  delvis lämna uppgift om  vem
bidragsgivaren är.
Sverige har utnyttjat möjligheten att
ställa strängare villkor än Europarådets
konvention och EG-direktivet bl.a. när
det gäller mängden reklam, reklamens
placering,  alkoholreklam och  reklam
riktad till barn.
Bestämmelser om annonser i televisionen
finns i 8-15 §§ radiolagen.
Under  annonstid  får  det  endast
förekomma reklam och andra program som
någon har uppdragit åt programföretaget
att sända, programföretagets reklam för
egen  kommersiell  verksamhet  och
programglimtar. Av en  annons  skall
framgå i vems intresse sändningen sker.
Annonser får inte syfta till att vinna
stöd  för  politiska eller religiösa
åsikter eller åsikter i intressefrågor
på arbetsmarknaden. En annons med reklam
får  inte  syfta  till  att  fånga
uppmärksamheten hos barn under 12 år.
Annonserna skall omges av särskilda
signaturer som markerar att den som
sänder  under den angivna  tiden  i
huvudsak gör detta på uppdrag av andra.
Signaturen skall i televisionen bestå av
både ljud och bild.
Annonstiden får inte vara kortare än en
minut.  Enstaka  reklaminslag  får
förekomma endast undantagsvis.
Något förbud mot läkemedelsreklam finns
inte   i   den   radiorättsliga
lagstiftningen. I avtalen med de fyra
programföretagen och i  satellitlagen
finns ett förbud mot att sända program
som sponsrats av någon vars huvudsakliga
verksamhet gäller tillverkning  eller
försäljning av receptbelagda läkemedel.
Åsiktsannonser och andra program som
inte är reklam men som sänds på uppdrag
av  någon  annan än programföretaget
omfattas   inte   av   begreppen
marknadsföring    och    reklam.
Radiolagstiftningen  innehåller  vissa
restriktioner även vad gäller sändningar
av sådana program. I likhet med reklam
får de endast sändas under annonstid.
Annonser  i marksänd television  och
rikstäckande ljudradio får, som ovan
nämnts, inte syfta till att vinna stöd
för politiska eller religiösa åsikter
eller  åsikter  i intressefrågor  på
arbetsmarknaden. Av motiveringen till
bestämmelsen framgår att bestämmelsen
hänger samman med kravet på opartiskhet.
Utom de olika radiorättsliga lagarna
gäller för reklam i radio och TV även de
marknadsrättsliga        lagarna:
marknadsföringslagen     (1995:450),
tobakslagen  (1993:581)  och  lagen
(1978:763) med vissa bestämmelser om
marknadsföring av alkoholdrycker.
I  marknadsföringslagen  avses  med
marknadsföring reklam och andra åtgärder
i näringsverksamhet som är ägnade att
främja avsättningen av och tillgången
till produkter. I lagen finns ett förbud
mot vilseledande reklam. Med produkter
avses varor, tjänster, fast egendom,
arbetstillfällen och andra nyttigheter.
I samtliga radiorättsliga författningar
finns en bestämmelse om att det skall
framgå i vems intresse en annons sänds.
Enligt marknadsföringslagen skall det
tydligt  framgå vem som svarar  för
marknadsföringen.      Bestämmelsen
överensstämmer i stort med radiorättens
bestämmelse  om  sändarangivelse.  En
betydelsefull skillnad är  dock  att
marknadsföringslagen  inte  omfattar
åsiktsannonsering och andra program som
inte är reklam men som sänds på uppdrag
av någon annan.
Bestämmelserna  i den radiorättsliga
lagstiftningen riktar sig i första hand
till programföretagen. Inte i något fall
kan en annonsör drabbas av sanktioner
enligt de radiorättsliga lagarna. En
annonsör    kan   dock    genom
marknadsföringsrättens       s.k.
lagstridighetsprincip  tvingas  beakta
även radiolagstiftningen. Om en annons
t.ex. har ett innehåll som strider mot
barnreklamförbudet  är  det  således
möjligt att Granskningsnämnden för radio
och   TV   skulle  ingripa   mot
programföretaget. Konsumentombudsmannen
skulle  därutöver kunna ingripa  mot
annonsören. Konsumentombudsmannen skulle
emellertid  även kunna  ingripa  mot
programföretaget. Bestämmelserna i de
marknadsrättsliga lagarna riktar  sig
visserligen  i  första  hand  till
annonsörerna, men även de som medverkat
till den aktuella överträdelsen, t.ex.
reklambyråer och programföretag som ofta
fungerar som ett led mellan annonsören
och dennes kundkrets, kan omfattas.
Den beskrivna regleringen medför att
ett och samma reklaminslag kan komma att
prövas utifrån samma utgångspunkt enligt
såväl  den  radiorättsliga  som  den
marknadsrättsliga lagstiftningen.  Den
radiorättsliga prövningen är  förlagd
till allmän förvaltningsdomstol, medan
den marknadsrättsliga prövningen sker i
Stockholms     tingsrätt     och
Marknadsdomstolen.
Några  specifika  bestämmelser  om
sponsring  finns inte i  radiolagen.
Sådana bestämmelser har i stället tagits
in i de avtal som slutits med respektive
programföretag.
Likalydande bestämmelser om sponsring
finns däremot i de övriga radiorättsliga
lagarna: närradiolagen, lokalradiolagen,
kabellagen och satellitlagen. Sponsorn
skall enligt dessa bestämmelser anges
före eller efter programmet.

Avtalet om TV 4

I statens avtal med Nordisk Television
AB om TV 4 hänvisas beträffande villkor
för sändningsrätten till 6 och 8-15 §§
radiolagen,  för  vilka  bestämmelser
redogjorts ovan. Därutöver föreskrivs i
2 § i avtalet att bolaget endast under
annonstid får sända reklam mot vederlag
och program mot betalning. I 3 § i
avtalet anges villkor för sändning av
sponsrade program.

Propositionen

Regeringen föreslår att regler om reklam
och annan annonsering som är specifika
för  ljudradio-  och  TV-sändningar
placeras i den nya radio- och TV-lagen.
I lagen görs en hänvisning till förbuden
att sända reklam för alkoholdrycker och
tobaksvaror i alkoholreklamlagen  och
tobakslagen.
Radiolagstiftningens   reklambegrepp
skall vara detsamma som marknadsrättens.
Ett samlingsbegrepp annons införs som
rymmer såväl reklam som andra program
som sänds på uppdrag av någon annan.
Nu gällande regler som syftar till att
identifiera    annonser    behålls
huvudsakligen oförändrade.
De regler som för närvarande gäller i
fråga om högsta tillåtna mängd annonser
samt  placeringen av dessa  behålls.
Mängden reklam i närradion skall dock
anpassas  till vad som  gäller  för
lokalradion.
Ett förbud införs i radio- och TV-lagen
mot  TV-reklam  för  receptbelagda
läkemedel och medicinsk behandling som
är tillgänglig endast efter ordination.
Reglerna i radiolagen, kabellagen och
satellitlagen om reklam riktad till barn
överförs i stort sett oförändrade till
den nya lagen. Det innebär att TV-reklam
inte  får  syfta  till  att  fånga
uppmärksamheten hos barn under tolv år,
att det i TV-reklam inte får uppträda
personer eller figurer som spelar en
framträdande  roll  i  program  som
huvudsakligen vänder sig till barn under
tolv  år samt att reklam inte  får
förekomma omedelbart före eller efter
ett TV-program eller en del av ett TV-
program som huvudsakligen vänder sig
till barn under tolv år.
För sändningar för vilka det ställts
upp ett villkor om opartiskhet skall
automatiskt  följa  ett  förbud  mot
åsiktsreklam (6 kap. 5 §).  Mängden
åsiktsannonser i andra sändningar skall
rymmas  inom  den  tillåtna  mängden
annonser som totalt är tillåten för
mediet.

Motioner

Reklamfrågor tas upp i tre motioner.
I motion 1995/96:K31 av förste vice
talman Anders Björck m.fl. (m) yrkande 3
begärs beslut om att avskaffa förbudet
mot  åsiktsannonsering.  Motionärerna
anser att åsiktsreklam skulle vara till
gagn för den fria åsiktsbildningen och
därmed samhällsdebatten i stort och att
den  dominans  som  public  service-
företagen  sedan  länge  har  över
nyhetsförmedlingen   tenderar   att
allvarligt snedvrida samhällsdebatten.
Motionärerna hänvisar till att svenska
folket enligt eftervalsanalyser vid de
senaste valen inte ansett sig ha fått
tillräckligt med information  om  de
politiska    partiernas    olika
ställningstaganden i viktiga frågor och
att detta primärt är en demokratifråga
som nödvändigtvis bör få sin lösning
senast inför nästa val.
I samma motion yrkande 6 begärs ett
tillkännagivande om annonsvolymen. Den
bör enligt motionärerna anpassas till
vad  TV-direktivet medger,  och  den
radiorättsliga regleringen bör vara lika
för de olika sändningsformerna. Samma
regler som i dag gäller för reklam i
lokalradio,  och  som  föreslås  bli
gällande  för närradio,  bör  därför
införas för övriga sändningar. Ytterst
anser  dock  motionärerna  att  den
möjlighet som yttrandefrihetsgrundlagen
ger att genom särskild lag förbjuda
reklam i radio och TV bör utmönstras.
I en motion från allmänna motionstiden
1995, 1994/95:K427 av Henrik S Järrel
(m), begärs en översyn av lagen om
satellitsändningar  av   TV-program.
Motionären kritiserar gällande regler,
som innebär att samma regler gäller för
all annonsering och sponsring av program
som riktar sig till TV-publik här i
Sverige oavsett distributionsform.
I  en  annan motion från  allmänna
motionstiden 1995, 1994/95:K403 av Carl
Bildt  m.fl. (m) yrkande  5,  begär
motionärerna att regeringen skall få i
uppdrag att omförhandla avtalet med TV
4. Enligt motionärernas mening motverkar
de  reklambegränsningar som finns  i
avtalet med TV 4 sitt syfte. Förbudet
att låta reklam avbryta program leder
till uppstyckning i mindre program och
motverkar sändningen av längre program,
t.ex.   långfilmer.  Någon   annan
begränsning av reklamen än den som finns
i andra medier bör enligt motionärerna
inte förekomma. Även i denna motion
anförs att förbudet mot åsiktsreklam
lägger   band   på   den   fria
opinionsbildningen.

Tidigare riksdagsbehandling

Frågan om åsiktsreklam behandlades av
utskottet i dess betänkande 1990/91:KU39
om  radio-  och TV-frågor. Utskottet
erinrade därvid till en början om att
den då föreslagna föreskriften om förbud
mot åsiktsreklam skulle ges stöd i 1
kap.   12   §   andra   stycket
yttrandefrihetsgrundlagen.   Utskottet
ansåg att det är av stor betydelse att
olika meningar och åsikter får komma
fram i televisionen och att ingen skall
kunna utnyttja mediet för att oemotsagd
föra  fram sina uppfattningar  eller
förhindra att meningsmotståndare kommer
till tals. En ordning som innebar att
endast  de som förfogar över  stora
ekonomiska resurser kan använda  TV-
mediet  för  opinionsbildning  och
propaganda minskade emellertid enligt
utskottet möjligheterna till en allsidig
debatt, och som anfördes i propositionen
var detta till nackdel för demokratin
och yttrandefriheten i samhället. Att
förhindra en sådan ordning var enligt
utskottet ett sådant särskilt viktigt
skäl  som  avses i 2  kap.  13  §
regeringsformen. Utskottet tillstyrkte
regeringens förslag och avstyrkte den
föreliggande motionen.

I  utskottets betänkande  1993/94:KU3
behandlades även andra frågor om reklam.
Utskottet erinrade däri om att genom
avtalet  mellan staten  och  Nordisk
Television AB bestämts att företaget
endast under annonstid i televisionen
får sända reklam mot vederlag och att
förslaget om högsta tillåtna annonsvolym
behandlades ingående i förslaget om ny
reklamfinansierad tredje TV-kanal (prop.
1990/91:149  s. 99). I propositionen
framhölls  att frågan om  hur  stor
annonsvolym ett reklam-TV-företag bör få
ha  är  beroende på  hur  man  gör
intresseavvägningen  mellan  dem  som
berörs av frågan. Publikens intresse är
enligt propositionen att få följa TV-
programmen så ostört som möjligt. Ju
större annonsvolymen är desto mer störs
man som tittare. Detta intresse talar
enligt propositionen för en liten högsta
annonsvolym. Programföretaget  däremot
har  intresse  av  en  stor  högsta
annonsvolym för att få större intäkter.
Också  publiken  kan  emellertid  ha
intresse  av  en  stor  annonsvolym,
eftersom   det  kan  ge   bättre
förutsättningar  för  mer  påkostade
program.  Enligt  det  föredragande
statsrådet utgjorde förslaget en rimlig
kompromiss  mellan  de  motstående
intressena.  Intresset  av  publikens
möjligheter till ostörd upplevelse av
programmen gjorde sig också gällande i
fråga  om avbrott i programmen  för
annonser.
De svenska lagreglerna om reklam i
radio  och TV är således,  framhöll
utskottet,  resultatet av avvägningar
mellan skilda intressen där särskild
hänsyn  - beroende bl.a. på mediets
genomslagskraft - tagits till publikens
behov av ostörd upplevelse och även till
barns  särskilda  känslighet,  och
radiolagens förbud mot s.k. åsiktsreklam
grundar  sig på behovet av allsidig
debatt och på lagens krav på opartiskhet
i sändningarna. Enligt utskottets mening
saknades anledning att frångå  dessa
bedömningar, och utskottet var därför
inte berett förorda att EG-direktivet
och Europakonventionens regler skulle
gälla   i  Sverige  utan  sådana
inskränkningar som finns i den svenska
lagstiftningen och som direktivet och
konventionen också medger.  Utskottet
ansåg mot den bakgrunden inte heller att
det behövdes något tillkännagivande till
regeringen  vare sig om  kabellagens
reklamregler,   konsekvenserna   av
detaljreglering, om reklamens påverkan
på barn, om ansvarsfull reklam eller om
omförhandling av avtalet mellan staten
och Nordisk Television AB.

Utskottets bedömning

I   fråga  om  möjligheten  till
åsiktsannonser vill utskottet erinra om
att ett förbud mot sådana annonser, som
utskottet  framhöll  i  betänkandet
1990/91:KU39, ges stöd i 1 kap. 12 §
andra stycket YGL. Förbudet avser enligt
propositionen  sändningar  för  vilka
villkor om opartiskhet gäller och avser
annonser för politiska eller religiösa
åsikter eller åsikter i intressefrågor
på  arbetsmarknaden (6 kap.  5  §).
Utskottet anser alltjämt att det är av
stor betydelse att olika meningar och
åsikter får komma fram i televisionen
och  att ingen skall kunna utnyttja
mediet för att oemotsagd föra fram sina
uppfattningar  eller  förhindra  att
meningsmotståndare kommer till  tals.
Likaså anser utskottet alltjämt att en
ordning som innebär att endast de som
förfogar över stora ekonomiska resurser
kan   använda   TV-mediet   för
opinionsbildning och propaganda minskar
möjligheterna till en allsidig debatt
och detta är till nackdel för demokratin
och yttrandefriheten i samhället. Att
förhindra en sådan ordning är enligt
utskottet ett sådant särskilt viktigt
skäl  som  avses i 2  kap.  13  §
regeringsformen.
Utskottet tillstyrker med det anförda
propositionen i denna del och avstyrker
motion 1995/96:K31 yrkande 3.
Beträffande de övriga frågor om reklam
som tas upp i motionerna vill utskottet
i huvudsak hänvisa till vad som anfördes
i betänkandet 1993/94:KU3. De svenska
lagreglerna om reklam i radio och TV är
resultatet av avvägningar mellan skilda
intressen, och utskottet är inte berett
förorda   att  EG-direktivet   och
Europakonventionens regler skall gälla i
Sverige utan sådana inskränkningar som
finns i den svenska lagstiftningen och
som direktivet och konventionen också
medger. Mot den bakgrunden avstyrker
utskottet   motionerna  1995/96:K31
yrkande 6, 1994/95:K403 yrkande 5 och
1994/95:K427.

Tillsyn m.m.

Gällande ordning

Granskningsnämnden för radio och  TV
övervakar genom granskning i efterhand
efterlevnaden av lagbestämmelser  och
avtalsvillkor om sändningarnas innehåll
(17 §).
Granskningsnämnden  kan   förelägga
programföretaget  att  följa  vissa
bestämmelser eller avtalsvillkor (17 a
§).  Detta  gäller  framför  allt
bestämmelser och villkor om annonser.
Nämnden  kan  också  förena  ett
föreläggande  med  vite.  Beslut  om
vitesföreläggande kan överklagas  hos
kammarrätten.
Som framgår av avsnittet om reklam
ovan, kan ett reklaminslag prövas i
enlighet med såväl den radiorättsliga
som  marknadsrättsliga ordningen. Den
marknadsrättsliga prövningen  sker  i
Stockholms     tingsrätt     och
Marknadsdomstolen.

Propositionen

Regeringen föreslår att Justitiekanslern
(JK)  skall  övervaka det föreslagna
förbudet mot TV-sändningar av program
med  ingående  våldsskildringar  av
verklighetstrogen karaktär eller  med
pornografiska bilder under sådan tid och
på  sådant sätt att det  finns  en
betydande risk för att barn kan se
programmen, om det inte av särskilda
skäl ändå är försvarligt (9 kap. 1 §).
JK skall kunna förelägga den som vid
upprepade tillfällen bryter mot förbudet
att upphöra med sådana sändningar (10
kap. 11 §). Föreläggandet får förenas
med vite.
JK skall också vara den som för talan
om återkallelse av tillstånd på grund av
överträdelse av villkor för tillståndet
och  om  överträdelse  av  bl.a.
våldsskildringsförbudet.
Granskningsnämnden för radio och TV
skall  övervaka  att  sändningarnas
innehåll i övrigt stämmer överens med
tillståndsvillkoren   och   lagens
bestämmelser. Bland tillståndsvillkoren
som Granskningsnämnden skall övervaka
efterlevnaden av finns skyldigheten att
ta  hänsyn  till  ljudradions  och
televisionens särskilda genomslagskraft
när det gäller programmens ämnen och
utformning samt tiden för sändning av
programmen. Konsumentombudsmannen skall
övervaka förbuden mot reklam riktad mot
barn,    läkemedelsreklam    och
nyhetskommentatorers medverkan i reklam.
Övriga bestämmelser övervakas av Radio-
och TV-verket.
Som skäl för förslaget att JK skall
övervaka  förbudet  mot  att  sända
våldsframställningar och pornografiska
bilder anför regeringen (s. 128) att
det,  för  att förbudet skall  vara
meningsfullt, måste finnas  möjlighet
till reaktioner. Reaktionen bör enligt
regeringen vara vitesföreläggande. Dessa
förelägganden grundar sig på bedömningar
som har nära samröre med bedömningar om
vad som kan anses utgöra missbruk av
yttrandefriheten. Det bör därför enligt
regeringen endast vara JK som skall
kunna besluta om dessa förelägganden.
Det ligger då närmast till hands att JK
dven    övervakar    bestämmelsens
efterlevnad.
Regeringen anser (s. 98) att det inte
innebär något nämnvärt problem om både
JK och Granskningsnämnden skulle pröva
samma sändning med utgångspunkt från
olika   regler,  eftersom   endast
lagbestämmelsen är sanktionerad på annat
sätt än genom en skyldighet att redogöra
för nämndens beslut.

Motioner om JK:s tillsyn

I motion 1995/96:K31 av förste vice
talman Anders Björck m.fl. (m) yrkande 7
yrkas avslag på regeringens förslag att
ålägga JK att övervaka efterlevnaden av
den    nya    förbudsbestämmelsen.
Motionärerna  hänvisar  till   sin
inställning  till  ansvarsfördelning
mellan  föräldrar, övriga vuxna  och
public  service-företagen  samt  till
dessas  redaktionella  ansvar  för
självsanerande verksamhet. I ett fritt
och  öppet  samhälle  har  enligt
motionärerna alla medier, liksom alla
medborgare, ett ansvar som går utöver
det som lagen kräver. Att ta risken att
utsätta barn för våldsskildringar och
pornografi är inte förenligt med de krav
publiken har rätt att ställa på såväl TV-
kanaler  som andra medier, och  ett
komplement till det egna ansvarstagandet
skulle  kunna  vara  att  överlåta
kontrollen  av  att  etiska  regler
efterlevs till ett eget branschorgan,
förslagsvis   motsvarande   pressens
opinionsnämnd. Motionärerna anser att
det, med hänsyn till det allvarliga
statsfinansiella  läge  som  landet
befinner sig i, inte är rimligt att
belasta   JK   med   ytterligare
arbetsuppgifter.

I motion 1995/96:K30 av Birgit Friggebo
m.fl.  (fp)  yrkande 3  begärs  ett
tillkännagivande om att regeringen noga
bör följa den praxis som utbildas genom
JK:s  förelägganden och de  allmänna
domstolarnas tillämpning av lagrummet
beträffande  program  med  ingående
våldsskildringar  av verklighetstrogen
karaktär eller med pornografiska bilder.
Motionärerna anser att den föreslagna
bestämmelsen i radio- och TV-lagen måste
omfatta enbart sådana skildringar som är
betydligt mer våldsamma än  de  som
bestämmelsen  i  de  hittillsvarande
avtalen syftar på, inte i vissa delar
komplettera varandra. Det vore enligt
motionärerna  oacceptabelt  om  ett
nyhetsinslag   som   friats   av
Granskningsnämnden på grund  av  att
programföretaget   iakttagit   sina
skyldigheter  att  beakta  mediets
genomslagskraft riskerade att kritiseras
av JK med stöd av bestämmelserna i 6
kap. 2 § radio- och TV-lagen.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens uppfattning
att de bedömningar som det kan bli fråga
om vid övervakningen av förbudet mot att
sända vissa skildringar av våld och
pornografiska bilder har nära samröre
med bedömningar om vad som kan anses
utgöra  missbruk av yttrandefriheten.
Utskottet tillstyrker därför regeringens
förslag att denna övervakning  skall
ankomma på JK och avstyrker  motion
1995/96:K31 yrkande 7.
Utskottet anser emellertid att risken
för   att  gränsdragningen  mellan
Justitiekanslerns          och
Granskningsnämndens  övervakning  ger
upphov till problem är beaktansvärd.
Liksom motionärerna i motion 1995/96:K30
yrkande 3 anser därför utskottet att
regeringen noga bör följa den praxis som
utbildas   genom   Justitiekanslerns
verksamhet och vidta de åtgärder som
uppföljningen  ger  anledning  till.
Utskottet utgår från att så sker och
godtar därmed regeringens förslag  i
denna del och avstyrker motionen.

Konsumentverkets verksamhet

Motion

Motion 1994/95:A807 av Ingbritt Irhammar
m.fl. (c) från allmänna motionstiden
1995  avser kvinnors livsvillkor.  I
yrkande 12 begärs ett tillkännagivande
om att Konsumentverket bör ägna ökad
uppmärksamhet  åt reklamgranskning  i
etermedierna.

Utskottets bedömning

Konsumentverket    är    central
förvaltningsmyndighet        för
konsumentfrågor med huvudansvar för att
genomföra     den     statliga
konsumentpolitiken.   Konsumentverkets
generaldirektör     har     som
Konsumentombudsman  vissa  uppgifter
enligt marknadsföringslagen (1995:450).
Bl.a. kan han ingripa mot näringsidkare
vars marknadsföring strider mot  god
marknadsföringssed eller på annat sätt
är otillbörlig mot konsumenter eller
näringsidkare. En näringsidkare får inte
i   sin   marknadsföring   använda
vilseledande reklam. Några bestämmelser
om diskriminerande reklam finns inte i
marknadsföringslagen (prop. 1994/95:123
s. 87 f., bet. LU16 s. 23 f.).
Som ovan angivits gäller för reklam i
radio och TV utom de radiorättsliga
lagarna  även  de  marknadsrättsliga
lagarna:      marknadsföringslagen,
tobakslagen  (1993:581)  och  lagen
(1978:763) med vissa bestämmelser om
marknadsföring av alkoholdrycker.  De
marknadsrättsliga lagarna övervakas av
Konsumentombudsmannen.  En  hänvisning
till Konsumentombudsmannens övervakning
föreslås i 9 kap. 2 § radio- och TV-
lagen  och  avser  efterlevnaden  av
bestämmelserna om bl.a. reklam riktad
till barn och reklam om receptbelagda
läkemedel.
Den beskrivna regleringen medför att
ett och samma reklaminslag kan komma att
prövas utifrån samma utgångspunkt enligt
såväl  den  radiorättsliga  som  den
marknadsrättsliga lagstiftningen.  Den
radiorättsliga prövningen är  förlagd
till allmän förvaltningsdomstol, medan
den marknadsrättsliga prövningen sker i
Stockholms     tingsrätt     och
Marknadsdomstolen.
Utskottet anser inte att riksdagen med
anledning av motion 1994/95:A807 yrkande
12  bör  göra  något  uttalande  om
inriktningen  av  verksamheten  hos
Konsumentverket.
Skyldighet att vidaresända vissa program
i kabelnät

Gällande ordning

Innehavare  av  kabelnät  är  enligt
kabellagen skyldiga att se till att de
boende  i  anslutna fastigheter  har
möjlighet att ta emot vissa program.
Bestämmelsen motiverades med att var och
en som är ansluten till ett kabelnät
skall kunna ta in de rundradioprogram
som sänds från markstationer och som är
avsedda att tas emot på orten med normal
antennutrustning.  Skyldigheten  avser
programföretag  med  tillstånd  av
regeringen   och   s.k.   lokala
kabelsändarföretag.   För   lokala
kabelsändarföretag   skall   utrymme
tillhandahållas kostnadsfritt.  Lokala
kabelsändarföretag är företag som har
bildats  för  att  bedriva  lokala
kabelsändningar och som kan antas låta
olika intressen och meningsriktningar
komma  till  tals i sin verksamhet.
Skyldigheten att vidaresända gäller för
kabelnät som når fler än 100 bostäder.

Propositionen

Regeringen föreslår att nuvarande regler
om skyldighet för innehavare av kabelnät
att se till att vissa program kan tas
emot av de boende i anslutna fastigheter
behålls och, såvitt avser sändningar
från programföretag med tillstånd av
regeringen, utvidgas till att gälla för
kabelnät som når fler än tio bostäder.
Även skyldigheten att bereda plats för
de   lokala   kabelsändarföretagens
sändningar behålls, och den skall även
fortsättningsvis som huvudregel  bara
gälla om sändningarna kan tas emot i
fler än 100 bostäder.
Om det finns särskilda skäl får Radio-
och TV-verket medge undantag från de
angivna skyldigheterna.

Motioner

Distribution i kabelnäten  av  icke-
kommersiella lokala TV-sändningar tas
upp i tre motioner.
I motion 1994/95:K417 av Olof Johansson
m.fl.  (c)  yrkande  9  begärs  ett
tillkännagivande om översyn av reglerna
och villkoren för svensk s.k. public
access-television. Motionärerna  anser
att  icke-kommersiella  lokala  TV-
producenter  skall  ha  rätt  till
kostnadsfri distribution i kabelnäten
och att det finns skäl att överväga de
nuvarande bestämmelserna och villkoren
för denna television. Även i motion
1994/95:Kr265 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) yrkande 14 begärs en översyn av
villkoren för en svensk public access-
television. Motionärerna anför att ett
relativt nytt inslag inom TV-mediet är
de    icke-kommersiella    lokala
kabelsändarföretagen. Dessa kanaler är
bärare av en demokratisk tradition och
en  väg till ett bredare deltagande
liksom  till att utveckla de lokala
samhällena och människornas kontakt med
dessa. Enligt motionärernas mening bör
regeringen ges i uppdrag att se över
dessa  företags  villkor  i  olika
avseenden: deras sändningsvillkor, om de
i framtiden kan sända markbaserat osv.
Över huvud taget behöver man se över
bestämmelserna  för och  den  vidare
utvecklingen av en svensk television som
tillgodoser s.k. public access.
I  den i avsnittet om lokal-  och
närradion nämnda motion 1994/95:K434 av
Georg Andersson m.fl. (s) tas upp även
frågan om åtgärder för utveckling av
icke-kommersiell lokal TV. Motionärerna
ser   med  stor  oro  på   den
kommersialisering som brett ut sig i
etermedia och anser att staten måste ta
ett ansvar för att idén om lokal-TV utan
reklam kan förverkligas.

Utskottets bedömning

Nuvarande ordning, som föreslås gälla
även  i fortsättningen, innebär  att
utrymme  för  sändningar  av  lokala
kabelsändarföretag skall tillhandahållas
kostnadsfritt i kabelnät som når fler än
100 bostäder. Utskottet anser inte att
någon översyn av reglerna är påkallad,
och  utskottet  avstyrker  motionerna
1994/95:K417 yrkande 9, 1994/95:K434 i
denna del och 1994/95:Kr265 yrkande 14.

TV-avgiften

Gällande ordning m.m.

Public service-verksamheten, inklusive
Radio  Swedens programverksamhet  för
utlandssändningar, finansieras med TV-
avgiftsmedel.  Influtna  avgiftsmedel
placeras på räntebärande räkning, det
s.k.    rundradiokontot,     hos
Riksgäldskontoret.  Riksdagen  anvisar
medel ur rundradiokontot till public
service-verksamheten. Utbetalningen av
medlen värdesäkras med utgångspunkt i
ett särskilt kompensationsindex. Staten
tillhandahåller genom Riksgäldskontoret
det  rörelsekapital  rundradiorörelsen
behöver,   om   avgiftsmedlen   ur
likviditetssynpunkt inte räcker till.
Även Granskningsnämnden för Radio och TV
finansieras  delvis  med  medel  ur
rundradiokontot.
Sveriges Television har sedan den 1
augusti  1991  möjlighet  att  sända
sponsrade program om sändningen gäller
en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning som anordnas av  någon
annan    än    programföretaget.
Sponsorsintäkterna   för   Sveriges
Television uppgick år 1995 till ca 16
mkr och år 1994 till ca 18 mkr (mindre
än 1 % av de totala intäkterna).
Sveriges Radio har sedan den 1 januari
1993  möjlighet att sända  sponsrade
program. SR:s styrelse beslöt  dock,
efter vissa sponsringsförsök år 1993,
att avstå från sponsring försåvitt den
ekonomiska situationen för  SR  inte
ändrades.  I samband med  1995  års
besparingskrav beslöt  styrelsen  att
börja med sponsring igen under år 1996.
SR:s sponsringsintäkter under år 1996
beräknas uppgå till ca 6 mkr.
Riksdagen  fastställer  TV-avgiftens
storlek. Den är för närvarande 1 476 kr
eller  369 kr per tremånadersperiod.
Antalet  TV-avgiftsbetalande  hushåll
uppgick år 1995 till drygt 3,3 miljoner.
Teracom Svensk Rundradio AB tillför
rundradiokontot årligen dels ett belopp
motsvarande kompensation för värdet av
hittills   gjorda   direktavskrivna
investeringar,  dels  ett   belopp
motsvarande avkastningskravet på  den
konkurrensutsatta     verksamheten.
Rundradiokontot  tillfördes  tidigare
intäkter   från   TV   4   genom
koncessionsavgifter,  men  TV  4:s
koncessionsavgifter som inbetalas efter
den 1 januari 1996 skall redovisas på
inkomsttitel på statsbudgeten i stället
för i rundradiorörelsen.

Propositioner

Regeringen  föreslår  i  proposition
1995/96:161  En  radio  och  TV  i
allmänhetens  tjänst  1997-2001  att
avgiften höjs med 48 kr (3,1 %) till
1 524 kr fr.o.m. den 1 januari 1997.
Bakgrunden  till förslaget  redovisas
också  i  den propositionen.  -  Av
lagtekniska skäl läggs dock förslaget
till ändring av den aktuella paragrafen
i lagen om TV-avgift fram i den här
behandlade  propositionen.  I  denna
föreslås  nämligen även vissa  andra
ändringar i lagen om TV-avgift.
I proposition 1995/96:161 anges att de
totala  intäkterna i  rundradiokontot
under verksamhetsåret 1994 uppgick till
ca 5 305 mkr, en ökning med ca 196 mkr
jämfört  med  år  1993.  De  totala
kostnaderna 1994 uppgick till närmare
5 150 mkr, en ökning med ca 204 mkr
jämfört  med  år 1993. Ränteintäkter
uppgick 1994 till drygt 45 mkr, vilket
är en ökning med drygt 10 mkr jämfört
med året innan. Med beaktande av 1993
års överskott på omkring 84 mkr uppgick
rundradiorörelsens     ackumulerade
överskott till drygt 284 mkr.
I  samma  proposition föreslås  att
programföretagen även i fortsättningen
skall finansieras med medel som anvisas
från rundradiokontot, och TV-avgifterna
skall oavkortat gå till finansiering av
public service-verksamheten.

Motioner

Förslaget om höjning av TV-avgiften har
föranlett tre motioner.
I motionerna 1995/96:Kr7 av Carl Bildt
m.fl. (m) yrkande 12 och 1995/96:K30 av
Birgit Friggebo m.fl. (fp)  yrkande 6
yrkas avslag på förslaget. I m-motionen
anförs att det inom ramen för  det
uppdrag som public service-företagen bör
ha i framtiden med en koncentration till
en  respektive  två  kanaler  saknas
anledning att utöver redan nu beslutade
höjningar ytterligare höja TV-avgiften
och  att det inför framtiden  finns
anledning att se över systemet  för
avgiftsuppbörd  och  den  nuvarande
finansieringsmodellen.  I  fp-motionen
anförs två skäl till avslagsyrkandet:
dels får höjningen ett starkt genomslag
i konsumentprisindex, dels är det inte
rimligt att licensbetalarna skall betala
att  regeringen  tidigare  försvagat
radiofonden.
I motion 1995/96:K32 av Gudrun Schyman
m.fl. (v) yrkande 2 föreslås i stället
en höjning av TV-avgiften till 1 600 kr.
Motionärerna anser det oerhört viktigt
att public service-kanalerna har en stor
mångfald  och  en  hög  kvalitet  i
verksamheten och motsätter sig  både
sponsring och reklam i programmen. De
pekar    på   kommande    stora
investeringskostnader och  anser  att
målen för verksamheten inte går att
uppfylla  utan  att  ge  avkall  på
kvalitetsmålet.  Den  av  regeringen
föreslagna höjningen är därför enligt
motionärerna otillräcklig.

Kulturutskottets bedömning av
rundradiokontot

Kulturutskottet gör i sitt betänkande
1995/96:KrU12 om en radio och TV i
allmänhetens   tjänst    1997-2001
bedömningen att det med utgångspunkt i
de  förutsättningar  som  anges  i
propositionen  och de prognoser  som
gjorts beträffande ingående balans i
rundradiokontot m.m. kommer att finnas
ett överskott på rundradiokontot under
hela år 1997.

Beträffande    den    sammanlagda
medelsberäkningen   för   de   tre
programföretagen för år  1997  anser
kulturutskottet att den bör uppgå till
4 758,9 mkr i 1994 års prisläge.

Utskottets bedömning

Kulturutskottet har beräknat att det med
den höjning av TV-avgiften som föreslås
av regeringen kommer att finnas ett
överskott på rundradiokontot under hela
år 1997. Kulturutskottet har inte anfört
någon  invändning mot den föreslagna
höjningen. Det förhållandet att  det
under  nästa år kommer  att  finnas
överskott på rundradiokontot kan enligt
konstitutionsutskottets  mening  inte
anföras som skäl för att avslå den
höjning som föreslås i propositionerna
utan  frågan måste ses ur ett  mer
långsiktigt         perspektiv.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet de
gröna   ingick  våren  1995   en
överenskommelse om att överskottsmedel i
radiofonden skall kunna användas till
att  snabbt  bygga ut den  digitala
tekniken   för   public   service-
verksamheten.
Med   det   anförda   tillstyrker
konstitutionsutskottet  förslaget  i
propositionen och avstyrker motionerna
1995/96:K30 yrkande 6 och 1995/96:Kr7
yrkande 12 och, då det inte finns någon
anledning till ytterligare höjning av
avgiften, 1995/96:K32 yrkande 2.
Lagförslagen i övrigt

Radio- och TV-lagen

Regeringens förslag till radio- och TV-
lag har inte föranlett några motioner i
de  delar  som  inte berörts  ovan.
Utskottet har inte någon erinran mot
förslaget i dessa övriga delar.

Övriga lagförslag

I  propositionen  föreslås  vad  som
huvudsakligen är följdändringar i en rad
lagar. I förslaget till lag om ändring
i lokalradiolagen finns i 31 b § en
föreskrift att den som åsidosätter vad
som sägs i 24, 25 eller 26 § får åläggas
att  betala  en  särskild  avgift.
Hänvisningen bör omfatta även 27 §, och
utskottet  föreslår  att  lagtexten
utformas i enlighet härmed.
Utskottet har i övrigt ingen erinran
mot förslagen.
Övriga frågor enligt motioner från
allmänna motionstiden

Internationellt samarbete

Motioner

I motion 1994/95:K417 av Olof Johansson
m.fl.  (c)  yrkande  8  begärs  ett
tillkännagivande om svenska initiativ
vad   gäller   regelverket   för
gränsöverskridande    TV-sändningar.
Motionärerna     anför     att
internationaliseringen av TV-mediet har
gjort att nationella TV-kanaler inte
arbetar under likartade villkor  som
utlandsbaserade företag som sänder via
satellit, även om de senare uteslutande
eller till övervägande del riktar sig
till den svenska publiken. Det är av det
skälet  angeläget att Sverige aktivt
arbetar för en förstärkning av  det
internationella   regelverket   för
gränsöverskridande    TV-sändningar.
Strävan bör vara att regelverket skall
vara så utformat att public service-
företagens ställning garanteras och att
konkurrensneutralitet så långt möjligt
kan hävdas mellan nationella TV-företag
och företag som via satellit som sänder
från  annat land riktat till  samma
publik. Sverige bör verka för ett sådant
regelverk bl.a. inom EU och Europarådet.
I motion 1994/95:K407 av Åke Carnerö
m.fl.  (kds) yrkande 2  begärs  ett
tillkännagivande  om  internationella
överenskommelser i syfte att begränsa
utbudet   av   underhållningsvåld.
Motionärerna anser att det inte  är
tillräckligt om ett enskilt land som
Sverige  skulle skärpa reglerna  mot
medievåldet eftersom det internationella
utbudet av underhållningsvåld når oss
snabbt via satellitkanalerna. Sverige
bör därför inom det nordiska samarbetets
ram  och i Europeiska unionen följa
utvecklingen på medieområdet och verka
för  gemensamma regler som begränsar
utbudet av grovt underhållningsvåld.

Bakgrund

Ovan redovisas Europarådets konvention
om  gränsöverskridande television och
EG:s TV-direktiv. Vidare redovisas att
Rådet för mångfald inom massmedierna
enligt sina direktiv bl.a. skall följa
den   internationella  utvecklingen,
särskilt inom EU och Europarådet samt de
nordiska länderna. Rådet skall också
vara  svenskt kontaktorgan till  den
expertkommitté          rörande
mediekoncentration och  mångfald  som
Europarådet upprättat och som skall ha
korrespondenter i alla medlemsstaterna.

Utskottets bedömning

Samarbete   om   gränsöverskridande
television är som ovan framgår en fråga
både för Europarådet och EU. Utskottet
utgår från att regeringen noga bevakar
dessa frågor, och utskottet anser inte
att några tillkännagivanden behövs med
anledning  av motionerna 1994/95:K407
yrkande 2 och 1994/95:K417 yrkande 8.

Mottagning av TV-program inom Norden

Motioner

I motion 1994/95:K416 av Hans Stenberg
m.fl. (s) begärs ett tillkännagivande om
behovet av en lagändring som gör det
tillåtet för svenska TV-tittare att ta
emot svenska program från utländska TV-
satelliter. Motionärerna anför att många
människor i Sverige inte har möjlighet
att se de markbaserade TV-sändningarna
på     grund    av    dåliga
mottagningsförhållanden. Eftersom ca 98
%   av   hushållen   har   goda
mottagningsförhållanden är  det  inte
troligt att utbyggnaden av slavsändare
kommer att fortsätta i någon större
omfattning. Om sändningarna också skulle
ske via satellit, skulle det finnas en
möjlighet för de 2 % av hushållen som i
dag saknar möjlighet att se TV 1 och
TV  2  att  ta  in programmen  via
parabolantenn. Det är emellertid enligt
motionen inte lagligt att ta emot TV 1
och TV 2 från den norska satellit som
sänder   de   svenska   kanalerna.
Lagstiftningen bör ändras  på  denna
punkt.

I motion 1994/95:K421 av Anders Ygeman
(s) begärs ett tillkännagivande om TV-
sändningar inom Norden. Motionären anser
att det vore ett sätt att stärka den
nordiska identiteten att utbyta  TV-
sändningar så att det är möjligt att se
norsk, dansk och finsk TV i Sverige och
vice versa. Vidaresändning av nordisk TV
kan av kostnadsskäl antagligen inte ske
via det markbaserade nätet, då detta
skulle   kräva   utrustning   för
rundradiosändningar för fem nya  TV-
kanaler. Däremot skulle det nu utbyggda
kabelnätet runt om i Sverige  kunna
utnyttjas för dylika ändamål genom att
koncession för kabelnät villkoras med
vidaresändning av nordiska TV-kanaler
eller  att detta skrivs in som  en
förutsättning. Motionären önskar  att
frågan  om vidaresändning av  övriga
nordiska länders television i Sverige
och av den svenska televisionen i övriga
nordiska länder utreds.

Bakgrund

Enligt avtalet med Sveriges Radio och
Sveriges Television skall minst 99,8 %
av den fast bosatta befolkningen kunna
ta emot programmen från marksändare.
Programföretagen    skall    köpa
utsändningstjänster för marksändningar
av Teracom. Bakgrunden till bestämmelsen
är  bl.a.  att  beredskaps-  och
säkerhetsskäl talar för ett sammanhållet
distributionsnät i statlig ägo.
Sveriges Television använder sig inte
av satellitsändningar. Däremot är det
sändarnät som används av TV 4 uppbyggt
på så sätt att programmen överförs till
marksändarna med hjälp av  satellit.
Personer som bor utom räckhåll  för
marksändarna kan ta emot  programmen
direkt från satelliten.
I  proposition 1991/92:140  om  den
avgiftsfinansierade  radio-  och  TV-
verksamheten  1993-1996  m.m.  angav
regeringen att även Sveriges Television
borde kunna ges möjlighet att använda
satellitdistribution för att nå mindre
delar av befolkningen, och därvid avsågs
i första hand sådana hushåll som i dag
inte nås från marksändare. Om Sveriges
Television senare under avtalsperioden
skulle överväga en sådan lösning borde
det ankomma på regeringen att i avtal
reglera de närmare villkoren.
Sveriges Televisions program sänds på
norskt initiativ upp till satellit för
matning  av  kabelnät i  Norge.  Av
upphovsrättsliga  skäl  får  dessa
sändningar dock inte tas emot utanför
Norge.
Sveriges Television har i sin digital-
TV-policy redovisat att man på kort sikt
vill få till stånd digitala sändningar
via satellit med inriktning på hushåll
med  dålig  mottagning  i  Sverige,
svensktalande   i   Finland   samt
utlandssvenskar i övriga Europa.

Förslag i proposition 1995/96:161 m.m.

Om ett programföretag vill uppfylla en
del av skyldigheten om nåbarhet genom
satellit  eller  annars  inleda  nya
sändningar  över  satellit,  behöver
regeringens medgivande inhämtas. Genom
satellitsändningar skulle det vidare bli
möjligt att ta emot Sveriges Televisions
program  utanför  Sverige,   under
förutsättning att vissa upphovsrättsliga
frågor kan lösas.
Frågan  om på vilket sätt Sveriges
Televisions program skall distribueras
har ett nära samband med frågan om
vilken teknik för TV-sändningar  som
skall användas i i framtiden. Inför de
viktiga avgöranden som kommer att behöva
träffas  är  det  angeläget  att
programföretagen agerar i enlighet med
den strategi för tekniska förändringar
som statsmakterna kan komma att fatta
beslut  om.  Därför bör  regeringens
medgivande inhämtas före beslut om att
inleda nya satellitsändningar.
Kulturutskottet anser i sitt betänkande
i denna del, med anledning av en motion
(m) om att SVT skall få tillstånd att
omedelbart inleda digitala sändningar
via satellit, att det arbete som pågår i
en arbetsgrupp inom Kulturdepartementet,
och    som    innebär    att
distributionsfrågorna analyseras, inte
bör föregripas. Utskottet godtar därför
regeringens förslag om att regeringens
medgivande  skall  inhämtas  om  ett
programföretag vill uppfylla en del av
sin skyldighet att nå så gott som hela
befolkningen genom satellitsändningar.
Sveriges Television har i en skrivelse i
april 1996 till regeringen ansökt om
förhandlingar om ett sådant avtal om
satellitdistribution  som  nämndes  i
propositionen om dess verksamhet under
innevarande avtalsperiod.

Utskottets bedömning

Den    fråga   om   förbättrade
mottagningsförhållanden som tas upp i
motion 1994/95:K416 har nära samband med
utvecklingen av den nya tekniken för TV-
sändningar och om vilken teknik för
sådana sändningar som skall användas i
framtiden.   Frågan   har   också
aktualiserats  inom  regeringskansliet
genom Sveriges Televisions ovan nämnda
skrivelse.  Utskottet  anser   att
beredningen av detta ärende bör avvaktas
och anser inte att motionen bör leda
till något riksdagens tillkännagivande.

Nordiskt utbyte av TV-sändningar finns,
som berörts ovan, mellan Sverige och
Finland. Detta utbyte innebär att i de
delar av Finland som har svenskspråkig
befolkning kan en specialskapad kanal,
SVT 4, med program från SVT 1 och SVT 2
tas   emot  och  att  i   dels
Storstockholmsområdet, dels  särskilda
delar  av  Sverige  en  motsvarande
specialskapad kanal av finländsk TV kan
tas emot. Något formaliserat utbyte med
Norge eller Danmark förekommer däremot
inte.
Nordiska rådet antog vid sin  42:a
session  den  1-4  mars  1993  en
rekommendation    till    Nordiska
ministerrådet att vidta åtgärder för att
kraftigt öka det nordiska TV-samarbetet
i syfte att möjliggöra en överföring av
grannländernas TV-program  mellan  de
nordiska   länderna   (se   redog.
1993/94:NR1). Rådets kulturutskott hade
uttalat sin besvikelse över bristen på
visioner  beträffande  närmare  TV-
samarbete inom Norden samt framhållit
att  ministerrådet  skyndsamt  borde
besluta om överföring av grannländernas
TV-program  och  därvid   särskilt
prioritera TV-samarbetet inom barn- och
ungdomsområdet.
Mångåriga  försök  att  nå   en
överenskommelse om internordiskt utbyte
har hittills fallit på att kostnaderna
beräknats bli alltför höga och att de
upphovsrättsliga frågorna, även frånsett
kostnaderna, blir mycket komplicerade.
Från Sveriges Television AB har som
ytterligare en komplikation pekats på
att   den   yttrandefrihetsrättsliga
lagstiftningen har olika utformning i de
olika länderna, och att frågor som hör
ihop med programansvar måste lösas.
Utskottet anser att det vore värdefullt
med  vidgade möjligheter att i  ett
nordiskt land ta emot TV-program från
andra nordiska program. Någon utredning
av  det  slag som begärs i  motion
1994/95:K421 finner utskottet emellertid
inte nu skäl till.

Våldsskildringsrådets arbete

Våldsskildringsrådet (U 1990:03, dir.
1990:40) inrättades år 1990 med uppgift
att samordna verksamhet mot skadliga
våldsskildringar i rörliga bilder.
Rådet har avgivit ett antal rapporter
och skrifter. Bland dessa kan i rådets
skriftserie   nämnas   nr    9:
Våldsskildringar i TV-nyheter och nr 10:
Våldet  i  bildmedierna, reflektioner
utifrån en attitydundersökning. Nyligen
har rådet också givit ut skriften 40
timmar i veckan - En studie av våld i
sex svenska TV-kanaler, som bygger på en
veckas granskning av programutbudet i
SVT:s två kanaler, TV 3, TV 4, Kanal fem
och TV 1000.
I motion 1994/95:Kr205 av Birger Schlaug
m.fl.  (mp)  yrkande 23 begärs  ett
tillkännagivande om att regeringen noga
bör   följa  upp  och  utvärdera
Våldsskildringsrådets verksamhet.

Utskottet  behandlade  motioner  om
skadliga våldsskildringar i medierna i
sitt av riksdagen godkända betänkande
1994/95:KU14. Utskottet hänvisade därvid
till  Våldsskildringsrådets verksamhet
och avstyrkte föreliggande motioner.

Utskottet  utgår från att regeringen
följer rådets verksamhet och avstyrker
motion 1994/95:Kr205 yrkande 23.

Etik på datanäten

I motion 1994/95:K810 av Lars Leijonborg
m.fl.  (fp)  yrkande 6  begärs  ett
tillkännagivande om behovet av etik på
datanäten.  Enligt  motionärerna  bör
etiska användarprinciper formuleras för
att motverka oetiskt bruk av tjänster
och  brottslig  kontaktverksamhet  på
datanäten. Detta bör enligt motionärerna
ske i samverkan mellan företrädare för
användarorganisationer  och  berörda
branscher inom data- och teleområdet,
och Konsumentverket kan spela en viktig
förmedlande roll. Motionärerna pekar på
att  etiska  rekommendationer  har
utarbetats av EEMA, European Electronic
Mail Association. Viktigt är också att
arbetet samordnas över världen.

I  början  av  1995  tillsattes  en
kommission (SB 1995:01, dir. 1995:1) för
att  främja  en bred användning  av
informationsteknik. Kommissionen skall
vara  rådgivande till  regeringen  i
övergripande och strategiska frågor inom
informationsteknikens område.
En särskild utredare, IT-utredningen
(Ju 1994:00, dir. 1994:42), har haft
till uppgift att utarbeta sådana förslag
till rättslig reglering som kan behövas
i  samband med inrättandet av  s.k.
elektroniska  anslagstavlor  och  för
användningen av elektroniska dokument
inom   både   förvaltningen   och
näringslivet. Utredningen har i mars
1996 avlämnat betänkandet Elektronisk
dokumenthantering   (SOU   1996:40).
Utredningen  föreslår  i  fråga  om
elektroniska anslagstavlor en särskild
lag med vissa undantag från datalagen -
och därmed från EG:s dataskyddsdirektiv
- så att ett fritt meningsutbyte inte
hindras. Vidare föreslås bestämmelser i
den  särskilda lagen för att hindra
missbruk  av  sådana  elektroniska
förmedlingstjänster.  Eftersom   den
användare som ligger bakom ett missbruk
ofta inte kan återfinnas till följd av
utformningen  av  de  tekniska  och
administrativa rutinerna i anknytning
till elektroniska förmedlingstjänster,
föreslås att den som tillhandahåller en
tjänst för förmedling av elektroniska
meddelanden skall informera om bl.a. vem
som tillhandahåller tjänsten samt ha
uppsikt  över den. För  vissa  fall
föreslås  också  en  skyldighet  att
förhindra  fortsatt  spridning  av
meddelanden och att denna skyldighet
samt  skyldigheten  att  informera
användarna straffsanktioneras. Slutligen
föreslås en bestämmelse om att datorer
och andra hjälpmedel som har använts vid
brott enligt den föreslagna lagen skall
få förklaras förverkade, om åtgärden
behövs för att förebygga brott eller det
annars finns särskilda skäl.
Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14,
dir. 1994:117) skall utreda på vilket
sätt och med vilka medel barnpornografi
bäst  kan bekämpas. Kommittén  skall
därför undersöka på vilka områden det
krävs insatser för att på ett effektivt
sätt förebygga att det produceras och
distribueras barnpornografiskt material
samt närmare överväga vilka ändringar i
lagstiftningen och vilka andra åtgärder
som  kan  anses motiverade för  att
förhindra förekomst och spridning av
barnpornografiskt material. Därvid skall
frågor om kriminalisering av innehav och
annan  befattning med  barnpornografi
övervägas  särskilt. Kommittén  skall
samråda med kommittén om nya medier och
grundlagarna (se inledningen av detta
betänkande),  varvid  särskilt  skall
beaktas  innebörden av den  tekniska
utvecklingen och de ökade distributions-
och framställningsmöjligheter som denna
medför  beträffande  barnpornografiska
bilder.
Utskottet konstaterar att utredningar på
området  pågår och avstyrker  motion
1994/95:K810 yrkande 6.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande översyn av radio-
och TV-lagstiftningen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:K30 yrkandena 1 och 2,
res. 1 (m, fp)
2. beträffande tillstånd till
nya kanaler
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:K403 yrkandena 6  och  7,
1994/95:K417 yrkande 7, 1994/95:K418
yrkandena  1,  2  och  4  och
1994/95:Kr265 yrkande 15,
res. 2 (m)
3.  beträffande  lokal-  och
närradio
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:K417 yrkandena 10 och 11 och
1994/95:K434 i denna del,
4. beträffande lokalradiolagen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:K30 yrkande 5,
res. 3 (fp)
5. beträffande radio- och TV-
lagen och de kulturpolitiska målen
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:K32   yrkande   1   och
1994/95:Kr265 yrkandena 11 och 12,
res. 4 (v)
6. beträffande förbud att äga
fler TV-stationer
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:K31 yrkande 8,
res. 5 (m)
7.           beträffande
tillståndsmyndighet
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:K31 yrkande 1,
res. 6 (m)
8.  beträffande undantag från
tillståndsplikt
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:K30  yrkande  4   antar
regeringens förslag till radio- och
TV-lag såvitt avser 2 kap. 1 §,
9.  beträffande innehållet  i
programutbud
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:K31 yrkandena 2, 4 och 5
antar regeringens förslag till radio-
och TV-lag såvitt avser 6 kap. 2 §,
res. 7 (m)
res. 8 (mp) - motiv
10. beträffande tillgång till
radio- och TV-program
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:So294    yrkande    15,
1994/95:Kr210    yrkande    2,
1994/95:Kr231 yrkande 2 och 1994/95:
Kr232 yrkande 2,
11.  beträffande  förbud  mot
åsiktsannonser
att riksdagen med avslag på motion
1995/96:K31  yrkande  3   antar
regeringens förslag till radio- och
TV-lag såvitt avser 6 kap. 5 §,
res. 9 (m, fp)
12.   beträffande   tillåten
annonsvolym m.m.
att  riksdagen  avslår  motionerna
1995/96:K31 yrkande 6, 1994/95:
K403 yrkande 5 och 1994/95:K427,
res. 10 (m)
13.    beträffande    JK:s
tillsynsskyldighet
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:K30 yrkande 3 och
1995/96:K31  yrkande  7   antar
regeringens förslag till radio- och
TV-lag såvitt avser 9 kap. 1 §,
res. 11 (m)
14. beträffande Konsumentverkets
verksamhet
att   riksdagen  avslår  motion
1994/95:A807 yrkande 12,
15.    beträffande   icke-
kommersiella lokala TV-företag
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:K417 yrkande 9, 1994/95:K434
i  denna  del  och  1994/95:Kr265
yrkande 14,
16. beträffande TV-avgiften
att  riksdagen  med  avslag  på
motionerna 1995/96:K30 yrkande  6,
1995/96:K32   yrkande   2   och
1995/96:Kr7  yrkande  12  antar
regeringens förslag till  lag  om
ändring i lagen (1989:41) om TV-
avgift såvitt avser 7 §,
res. 12 (m)
res. 13 (fp)
res. 14 (v)
17. beträffande lagförslagen
att  riksdagen  antar  regeringens
förslag till
1. radio- och TV-lag i vad förslaget
inte berörts ovan under momenten 8,
9, 11 eller 13,
2. lag om ändring i varumärkeslagen
(1960:644) med den ändringen att i
ingressen ordet varumärkningslagen 
skall bytas ut mot varumärkeslagen ,
3. lag om ändring i lagen (1960:729)
om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk,
4.  lag om ändring i patentlagen
(1967:837),
5.   lag   om   ändring   i
mönsterskyddslagen (1970:485),
6.   lag   om   ändring   i
växtförädlarrättslagen (1971:392),
7.  lag  om ändring i firmalagen
(1974:156),
8. lag om ändring i lagen (1978:763)
med   vissa   bestämmelser   om
marknadsföring av alkoholdrycker,
9. lag om ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift i vad förslaget inte
berörts ovan under moment 16,
10. lag om ändring i lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av filmer
och videogram,
11.  lag  om  ändring  i  lagen
(1991:1559)  med  föreskrifter  på
tryckfrihetsförordningens     och
yttrandefrihetsgrundlagens områden,
12. lag om ändring i lagen (1992:72)
om koncessionsavgift på televisionens
område,
13.  lag  om  ändring  i  lagen
(1992:1685) om skydd för kretsmönster
för halvledarprodukter,
14. lag om ändring i lokalradiolagen
(1993:120) med den ändringen att 31 b
§ första stycket skall ha följande
lydelse: Den som åsidosätter vad som
sägs i 24, 25, 26 eller 27 § får
åläggas  att  betala en  särskild
avgift. ,
15. lag om ändring i tobakslagen
(1993:581),
16.  lag  om  ändring  i  lagen
(1993:1392)  om  pliktexemplar  av
dokument,
17. lag om ändring i lotterilagen
(1994:1000),
18.   lag   om   ändring   i
marknadsföringslagen (1995:450),
18. beträffande internationellt
samarbete
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:K407  yrkande   2   och
1994/95:K417 yrkande 8,
19. beträffande mottagning av TV-
program inom Norden
att  riksdagen  avslår  motionerna
1994/95:K416 och 1994/95:K421,
20.          beträffande
Våldsskildringsrådets arbete
att   riksdagen  avslår  motion
1994/95:Kr205 yrkande 23,
21.  beträffande  etik  på
datanäten
att riksdagen avslår motion 1994/95:K810
yrkande 6.

Stockholm den 28 maj 1996

På konstitutionsutskottets vägnar

Birgit Friggebo

I beslutet har deltagit: Birgit Friggebo
(fp), Kurt Ove Johansson (s), Catarina
Rönnung (s), Anders Björck (m), Axel
Andersson (s), Widar Andersson (s), Tone
Tingsgård (s), Birgitta Hambraeus (c),
Barbro  Hietala Nordlund (s),  Jerry
Martinger (m), Pär-Axel Sahlberg (s),
Kenneth Kvist (v), Mats Berglind (s),
Inger René (m), Peter Eriksson (mp),
Håkan Holmberg (fp) och Nils Fredrik
Aurelius (m).

Reservationer

1. Översyn av radio- och TV-
lagstiftningen (mom. 1)

Birgit Friggebo (fp), Anders Björck (m),
Jerry Martinger (m), Inger René (m),
Håkan Holmberg (fp) och Nils Fredrik
Aurelius (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 11 börjar med  Utskottet
vidhåller  och slutar med i motionen. 
bort ha följande lydelse:
Den   nuvarande   regleringen   i
yttrandefrihetsgrundlagen när det gäller
principerna  för  hur  tillgängligt
eterutrymme skall fördelas är enligt
utskottets  mening  alltför  allmänt
hållen. Utvecklingen visar att det finns
ett behov av att stärka de fristående
radio- och TV-bolagens ställning när det
gäller   rätten  till  frekvenser.
Yttrandefrihetsgrundlagen  bör  därför
preciseras på denna punkt. Huvudregeln
bör vara att tillgängliga frekvenser
skall  erbjudas  på  marknaden  och
försäljas  genom  auktions-  eller
anbudsförfarande. För public service-
företagens   och   föreningsradions
sändningar bör dock frekvenser fördelas
efter de principer som nu gäller. En
parlamentarisk utredning  bör  få  i
uppdrag att föreslå ett grundlagsskydd
för de fria radio- och TV-stationerna i
enlighet med den nu angivna principen.
Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen  till  känna.  Utskottet
tillstyrker således motionen.
dels att utskottets hemställan under 1
bort ha följande lydelse:
1. beträffande översyn av radio- och
TV-lagstiftningen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K30 yrkandena 1 och 2 som sin
mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
2. Tillstånd till nya kanaler (mom. 2)

Anders Björck, Jerry Martinger, Inger
René och Nils Fredrik Aurelius (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 14 börjar med I fråga om och
slutar  med  yrkande 15.  bort  ha
följande lydelse:
Utskottet anser att det är av stor vikt
att  öka  mångfalden  och  främja
yttrandefriheten inom etermedia. Enligt
utskottets uppfattning bör därför det
kvarvarande utrymmet för två marksända
TV-kanaler, så som föreslås i motion
1994/95:K403, snarast bjudas ut till
fristående intressenter. M4-nätet bör
användas för regional-TV. Om det finns
fler intressenter för en frekvens, bör
ett öppet auktionsförfarande tillämpas.
Samma förfarande bör, som föreslås i
samma motion, tillämpas vid den framtida
fördelningen av frekvenser för digital
radio.  Detta ger enligt  utskottets
mening bäst garantier för konkurrens,
mångfald och valfrihet.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2. beträffande tillstånd till nya
kanaler
att riksdagen med bifall till motion
1994/95:K403 yrkandena 6 och 7 och
med   anledning  av  motionerna
1994/95:K417  yrkande   7   och
1994/95:K418 yrkandena 1, 2 och 4 och
med avslag på motion 1994/95:Kr265
yrkande  15  som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
3. Lokalradiolagen (mom. 4)

Birgit Friggebo (fp) och Håkan Holmberg
(fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 21 börjar med Såvitt avser
inarbetande och slutar med yrkande 5. 
bort ha följande lydelse:
Regeringen anger i propositionen att
syftet med den nya lagen i första hand
är  att  få  en  mer  överskådlig
lagstiftning som kan ligga till grund
för de ändrade regler som kan komma att
behövas  till följd av den tekniska
utvecklingen. Utskottet har ingen annan
uppfattning än regeringen om behovet av
en mer överskådlig lagstiftning. Det är
därför också enligt utskottets mening
olyckligt att förslaget till radio- och
TV-lag inte omfattar bestämmelserna om
lokalradio. Det av regeringen anförda
argumentet att resultatet av Lokal- och
närradiokommitténs arbete bör avvaktas
är  enligt  utskottets  mening  inte
hållbart, eftersom ändringar ändå - som
regeringen också föreslår - måste göras
i lokalradiolagen. Utskottet delar inte
heller  regeringens  uppfattning  att
lokalradiolagen bör behållas av hänsyn
till den s.k. stopplagens effekt.
Med  hänsyn till det anförda anser
utskottet att regeringen snarast bör
återkomma till riksdagen med ett förslag
till radio- och TV-lag som omfattar
också lokalradiolagens bestämmelser.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande lokalradiolagen
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K30 yrkande 5 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
4. Radio- och TV-lagen och de
kulturpolitiska målen (mom. 5)

Kenneth Kvist (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 21 börjar med Såvitt avser
radio- och slutar med och 12. bort ha
följande lydelse:
Verksamheten  inom  etermedierna  är
enligt utskottets mening en viktig del
av  det kulturpolitiska området, och
utskottet anser att det hade  varit
lämpligt  om  den  kulturpolitiska
proposition som länge aviserats hade
kunnat behandlas före förslaget till
radio- och TV-lag. De kulturpolitiska
målen  hade  då kunnat  tas  in  i
lagförslaget. Utskottet anser att dessa
mål - att värna om yttrandefrihet och
öppenhet,  att främja mångfald,  att
utveckla kontakter med omvärlden, att
bevara och levandegöra vårt kulturarv,
att främja konstnärlig förnyelse och
kvalitet, att bevaka barns och ungdomars
rättigheter och intressen och utveckla
ett brett deltagande - bör integreras i
radio- och TV-lagen. Regeringen  bör
därför återkomma till riksdagen med ett
sådant förslag.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5. beträffande radio- och TV-lagen
och de kulturpolitiska målen
att  riksdagen  med  bifall  till
motionerna 1995/96:K32 yrkande 1 och
1994/95:Kr265 yrkande 12 och  med
anledning av motion  1994/95:Kr265
yrkande  11 som sin mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
5. Förbud att äga fler TV-stationer
(mom. 6)

Anders Björck, Jerry Martinger, Inger
René och Nils Fredrik Aurelius (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 21 börjar med Det förbud och
slutar med  i denna del.  bort  ha
följande lydelse:
Enligt utskottets uppfattning är ett
förbud mot att äga fler TV-stationer i
samma    spridningsområde    fullt
tillräckligt för att motverka tendenser
till monopolsituationer. Det bör därför
inte finnas något hinder mot att äga
fler TV-stationer om de sänder inom
olika områden. Någon anledning  till
återkallelse av tillstånd därför att
tillståndshavaren har förvärvat mer än
ett tillstånd föreligger därför inte
heller.
Regeringen bör med hänsyn till det
anförda återkomma till riksdagen med
förslag till ändring av radio- och TV-
lagen i dessa avseenden.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande förbud att äga fler
TV-stationer
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K31 yrkande 8 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
6. Tillståndsmyndighet (mom. 7)

Anders Björck, Jerry Martinger, Inger
René och Nils Fredrik Aurelius (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 22 börjar med  Utskottet
delar och slutar med yrkande 1.  bort
ha följande lydelse:
Enligt   utskottets   mening   är
uppdelningen mellan regeringen och Radio-
och  TV-verket  av befogenheten  att
besluta om sändningstillstånd  mindre
lämplig. Regeringen bör i vart fall inte
vara tillståndsmyndighet för regionala
och lokala TV-sändningar.
Ett nytt förslag om befogenheten att
lämna  sändningstillstånd bör  därför
läggas fram.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7. beträffande tillståndsmyndighet
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K31 yrkande 1 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
7. Innehållet i programutbud (mom. 9)

Anders Björck, Jerry Martinger, Inger
René och Nils Fredrik Aurelius (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 30 börjar med I den och på
s. 31 slutar med  och 5.  bort ha
följande lydelse:
Som framhålls i motion 1994/96:K31 är
olaga våldsskildring redan straffbelagt.
Det går enligt utskottets mening inte
att    bortse    från    att
rättstillämpningsproblem kan uppstå om
ytterligare   en  bestämmelse   om
kriminalisering  av  våldsskildringar
införs.  Utskottet anser  också  att
ansvaret för barns TV-tittande inte i
första hand bör ankomma på staten utan
bör åvila föräldrar och andra vuxna i
barns närhet. Vidare bör TV-företagen ta
ett ökat redaktionellt ansvar för den
självsanerande verksamheten.  Det  är
enligt utskottets mening inte förenligt
med de krav publiken har rätt att ställa
på såväl TV-kanaler som andra medier att
dessa tar risken att utsätta barn för
våldsskildringar och pornografi.
Utskottet anser inte heller att villkor
bör kunna ställas upp om opartiskhet och
saklighet  i  den  utsträckning  som
regeringens lagförslag medger. Möjligen
bör sådana villkor kunna föreskrivas i
fråga om rikstäckande TV-sändningar inom
public  service-verksamheten.  Någon
anledning att föreskriva sådana villkor
för regionala eller lokala TV-sändningar
anser utskottet inte föreligga.
Med hänsyn till det anförda avstyrker
utskottet förslaget om förbud mot att
sända   program   med   ingående
våldsskildringar  av verklighetstrogen
karaktär eller med pornografiska bilder
under sådan tid och på sådant sätt att
det finns en betydande risk för att barn
kan se programmen, om det inte  av
särskilda skäl ändå är försvarligt.
Vad utskottet i övrigt anfört bör ges
regeringen till känna, och regeringen
bör återkomma till riksdagen med de
förslag  som  tillkännagivandet  ger
anledning till.
dels att utskottets hemställan under 9
bort ha följande lydelse:
9.  beträffande  innehållet  i
programutbud
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K31 yrkandena 2, 4 och 5 dels
avslår regeringens förslag till radio-
och TV-lag såvitt avser 6 kap. 2 §,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,
8. Innehållet i programutbud (mom. 9,
motiveringen)

Peter Eriksson (mp) anser att den del av
utskottets yttrande som på s. 31 börjar
med  I fråga om och slutar med och 5. 
bort ha följande lydelse:
I fråga om det föreslagna förbudet mot
sändning av ingående våldsskildringar
m.m.  delar  utskottet  regeringens
uppfattning  att  förbudet  behövs.
Utskottet anser också att den praxis som
utbildats av Granskningsnämnden i fråga
om tid och sätt för sändning bör kunna
utvecklas  för att i  enlighet  med
propositionens syfte stärka skyddet för
barn mot våldsskildringar.
Utskottet tillstyrker med det anförda
propositionen i denna del och avstyrker
motion 1995/96:K31 yrkandena 4 och 5.
9. Förbud mot åsiktsannonser (mom. 11)

Birgit Friggebo (fp), Anders Björck (m),
Jerry Martinger (m), Inger René (m),
Håkan Holmberg (fp) och Nils Fredrik
Aurelius (m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 40 börjar med I fråga om och
slutar med yrkande 3. bort ha följande
lydelse:
Regeringen har som skäl för förslaget
anfört  att  de opinionsbildare  som
förfogar  över de största ekonomiska
resurserna  helt  skulle  dominera
åsiktsreklamen. Enligt utskottets mening
kan det ifrågasättas om detta räcker för
att förbudet skall vara förenligt med
bestämmelserna i regeringsformen.
Enligt utskottets mening utgör  den
föreslagna bestämmelsen om förbud mot
åsiktsreklam  en  begränsning   av
yttrandefriheten i televisionen. För att
en sådan bestämmelse skall vara förenlig
med bestämmelserna i 2 kap. 12 och 13 §§
regeringsformen fordras att det skall
föreligga särskilt viktiga skäl. Såvitt
avser   sändningar   utanför   den
avgiftsfinansierade  verksamheten  kan
enligt utskottets mening detta krav inte
anses  uppfyllt.  Utskottet  anser
därutöver att det är tveksamt om den
föreslagna förbudsregeln kan få  den
avsedda effekten. Utskottet kan också
förutse svåra gränsdragningsproblem.
På  grund av det anförda avstyrker
utskottet,  som  begärs  i  motion
1995/96:K31, regeringens förslag i denna
del.
dels att utskottets hemställan under 11
bort ha följande lydelse:
11.   beträffande  förbud  mot
åsiktsannonser
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K31  yrkande  3  avslår
regeringens förslag till radio- och
TV-lag såvitt avser 6 kap. 5 §,
10. Tillåten annonsvolym m.m. (mom. 12)

Anders Björck, Jerry Martinger, Inger
René och Nils Fredrik Aurelius (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 40 börjar med Beträffande de 
och slutar med 1994/95:K427. bort ha
följande lydelse:
Bestämmelsen i 1 kap. 12 §  andra
stycket YGL har tillkommit för att hålla
de s.k. public service-företagen fria
från reklam men har i praktiken också
kommit  att  tillämpas  för  andra
fristående  programföretag.  Den  bör
därför på sikt avskaffas.
Bestämmelserna om annonsvolymen  bör
enligt utskottets uppfattning anpassas
till vad EG:s TV-direktiv medger. De
regler  som  gäller  för  reklam  i
lokalradio bör införas även för övriga
sändningar. De reklambegränsningar som
finns  i gällande avtal med  TV  4
motverkar enligt utskottets uppfattning
sitt syfte och leder till att längre
program, som långfilmer, styckas upp i
mindre program. Vid omförhandlingen med
TV 4 bör därför dessa begränsningar inte
tas med. Vidare bör bestämmelserna för
satellitsändningar ses över.
dels att utskottets hemställan under 12
bort ha följande lydelse:
12. beträffande tillåten annonsvolym
m.m.
att  riksdagen med  anledning  av
motionerna 1995/96:K31 yrkande  6,
1994/95:K403  yrkande   5   och
1994/95:K427 som sin  mening  ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,
11. JK:s tillsynsskyldighet (mom. 13)

Anders Björck, Jerry Martinger, Inger
René och Nils Fredrik Aurelius (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 42 börjar med  Utskottet
delar  och  slutar  med  avstyrker
motionen. bort ha följande lydelse:
Som  utskottet framhållit ovan  bör
ansvaret för barns TV-tittande i första
hand tas av föräldrar och andra vuxna i
barns närhet, och TV-bolagen bör själva
ta  sitt  redaktionella ansvar.  Ett
komplement till det egna ansvarstagandet
skulle enligt utskottets mening kunna
vara att ett branschorgan, motsvarande
Pressens opinionsnämnd, övervakar att
etiska regler efterlevs. Utskottet anser
det i vart fall inte rimligt att belasta
JK med uppgiften att övervaka ett förbud
i radio- och TV-lagen mot att sända
vissa  våldsskildringar  m.m.,  och
utskottet avstyrker regeringens förslag
i denna del.
dels att utskottets hemställan under 13
bort ha följande lydelse:
13.     beträffande     JK:s
tillsynsskyldighet
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K31  yrkande  7  och  med
anledning  av  motion  1995/96:K30
yrkande 3 avslår regeringens förslag
till radio- och TV-lag såvitt avser 9
kap. 1 §,
12. TV-avgiften (mom. 16)

Anders Björck, Jerry Martinger, Inger
René och Nils Fredrik Aurelius (alla m)
anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 46 börjar med Kulturutskottet
har och slutar med yrkande 2. bort ha
följande lydelse:
Kulturutskottet har beräknat att det
med  den höjning av TV-avgiften som
föreslås av regeringen kommer att finnas
ett överskott på rundradiokontot under
hela år 1997. Även om finansieringen av
programföretagen inom public service-
verksamheten måste ses på längre sikt än
så,  anser  utskottet  att  detta
förhållande  understryker  att  någon
ytterligare höjning av TV-avgiften inte
bör beslutas nu.
Mot en höjning talar det förhållandet
att public service-företagens uppdrag
inför framtiden bör koncentreras, och
att det därför finns anledning att se
över systemet för avgiftsuppbörd och den
nuvarande finansieringsmodellen.
Av nu angivna skäl avstyrker utskottet
regeringens förslag i denna del och
motion 1995/96:K32 yrkande 2.
dels att utskottets hemställan under 16
bort ha följande lydelse:
16. beträffande TV-avgiften
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Kr7 yrkande  12  och  med
anledning  av  motion  1995/96:K30
yrkande 6 och med avslag på motion
1995/96:K32  yrkande  2  avslår
regeringens förslag till  lag  om
ändring i lagen (1989:41) om TV-
avgift såvitt avser 7 §,
13. TV-avgiften (mom. 16)

Birgit Friggebo (fp) och Håkan Holmberg
(fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 46 börjar med Kulturutskottet
har och slutar med yrkande 2. bort ha
följande lydelse:
Utskottet  vill  understryka  vad
regeringen framhåller i propositionen om
att TV-avgiften oavkortat skall gå till
finansiering  av  public  service-
verksamheten.
Kulturutskottet har beräknat att det
med  den höjning av TV-avgiften som
föreslås av regeringen kommer att finnas
ett överskott på rundradiokontot under
hela år 1997. Även om finansieringen av
programföretagen inom public service-
verksamheten måste ses på längre sikt än
så,  anser  utskottet  att  detta
förhållande  understryker  att  någon
ytterligare höjning av TV-avgiften inte
bör beslutas nu.
Mot   en  höjning  talar  flera
omständigheter: dels att höjningen får
ett    starkt    genomslag    i
konsumentprisindex, dels att det inte är
rimligt att avgiftsbetalarna nu skall
ersätta den försvagning av radiofonden
som statsmakterna nyligen tvingat fram,
och dels att TV-avgiften inte skall
finansiera annat än public  service-
verksamheten.
dels att utskottets hemställan under 16
bort ha följande lydelse:
16. beträffande TV-avgiften
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K30  yrkande  6  och  med
anledning  av  motion  1995/96:Kr7
yrkande 12 och med avslag på motion
1995/96:K32  yrkande  2  avslår
regeringens förslag till  lag  om
ändring i lagen (1989:41) om TV-
avgift såvitt avser 7 §,
14. TV-avgiften (mom. 16)

Kenneth Kvist (v) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 46 börjar med Kulturutskottet
har och slutar med yrkande 2. bort ha
följande lydelse:
Kulturutskottet har beräknat att det
med  den höjning av TV-avgiften som
föreslås av regeringen kommer att finnas
ett överskott på rundradiokontot under
hela år 1997. Ett överskott uppstår
endast   till   följd   av   att
programföretagen utsatts för  alltför
stora nedskärningskrav, och utskottet
anser att medelstilldelningen bör höjas.
Enligt  konstitutionsutskottets mening
behövs ett överskott för att säkerställa
en stor mångfald och hög kvalitet i
public       service-verksamheten.
Konstitutionsutskottet föreslår därför
att avgiften höjs till 1 600 kr per år.
dels att utskottets hemställan under 16
bort ha följande lydelse:
16. beträffande TV-avgiften
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:K32 yrkande 2 och med avslag på
motionerna 1995/96:K30 yrkande 6 och
1995/96:Kr7 yrkande 12 antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift såvitt avser 7 §
med den ändringen att första stycket
erhåller följande lydelse: TV-avgiften
är 1 600 kronor för ett år. Den skall
betalas i fyra poster om 400 kronor. ,

Särskilda yttranden

1. Tillstånd till nya kanaler (mom. 2)

Birgit Friggebo (fp), Birgitta Hambraeus
(c) och Håkan Holmberg (fp) anför:

Om det inte blir möjligt att snabbt
införa  den  digitala  tekniken  bör
regeringen redan i höst återkomma med
ett förslag om etablering av en ny
markbunden  reklam-TV-kanal.  Eftersom
frågan om digital TV är under beredning
avstår vi nu från att föra fram frågan
om M4 i en reservation.

2. Tillstånd till nya kanaler (mom. 2)

Kenneth Kvist (v) anför:

Jag  anser att en eventuell  fjärde
markbaserad kanal bör ha en annan profil
än de reklamfinansierade TV3 och TV 4.
En fjärde kanal bör i stället ha sin
tonvikt på utbildning och kunna användas
för s.k. public access.
I  avvaktan på den proposition som
kulturministern har aviserat till hösten
har jag emellertid inte något yrkande i
saken.
3. Mottagning av TV-program inom Norden
(mom. 19)

Anders Björck, Jerry Martinger, Inger
René och Nils Fredrik Aurelius (alla m)
anför:
Frågan om mottagning i de nordiska
länderna av de andra nordiska ländernas
TV-kanaler har länge varit föremål för
överläggningar och välvilliga
uttalanden. Om en lösning hade nåtts
inom ramen för Nordsat-projektet hade
sådan mottagning nu varit möjlig.
Regeringens förslag till lagtext

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1
Propositionen 1
Motionerna 2
Motioner väckta med anledning av
propositionen 2
Motioner väckta under allmänna
motionstiden 1995 3
Utskottet 5
Propositionens huvudsakliga
innehåll 5
Bakgrund 6
Yttrandefrihetsgrundlagen, m.m. 6
Europarådets konvention och EG:s
TV-direktiv 6
Aktuella utredningar m.m. 8
Tillståndsskyldigheten 9
Tillståndsskyldigheten och den
nya tekniken 9
Gällande ordning 9
Motion 10
Tidigare riksdagsbehandling 11
Utskottets bedömning 11
Upplåtande av ytterligare
frekvensutrymme 11
Användning av ny teknik m.m. 11
Motioner 13
Utskottets bedömning 14
Lokal- och närradiofrågor 14
Motioner 14
Utskottets bedömning 15
Ny radio- och TV-lagstiftning 15
Gällande ordning 15
Propositionen 18
Motioner 20
Utskottets bedömning 21
Tillståndsmyndigheter 21
Gällande ordning 21
Propositionen 22
Motion 22
Utskottets bedömning 22
Undantag från tillståndsplikten 23
Gällande ordning 23
Propositionen 23
Motion 24
Utskottets bedömning 24
Regler om innehållet i allmänhet 25
Gällande ordning 25
Granskningsnämnden 26
EBU:s riktlinjer för våld i TV-
utbudet 27
Avtalet om TV 4 27
Propositionen 27
Motion 30
Tidigare riksdagsbehandling av
frågan om att reglera
sammansättningen av programutbud 30
Utskottets bedömning 30
Funktionshindrades tillgång till
radio- och TV-program 31
Gällande ordning 31
Avtalet om TV 4 31
Propositionen 32
Motioner 32
Tidigare riksdagsbehandling 33
Utskottets bedömning 34
Regler om reklam och annan
annonsering 34
Gällande ordning 34
Europarådets konvention 34
EG:s TV-direktiv 35
Svenska bestämmelser 35
Avtalet om TV 4 37
Propositionen 37
Motioner 38
Tidigare riksdagsbehandling 39
Utskottets bedömning 40
Tillsyn m.m. 40
Gällande ordning 40
Propositionen 41
Motioner om JK:s tillsyn 41
Utskottets bedömning 42
Konsumentverkets verksamhet 42
Motion 42
Utskottets bedömning 42
Skyldighet att vidaresända vissa
program i kabelnät 43
Gällande ordning 43
Propositionen 43
Motioner 44
Utskottets bedömning 44
TV-avgiften 44
Gällande ordning m.m. 44
Propositioner 45
Motioner 45
Kulturutskottets bedömning av
rundradiokontot 46
Utskottets bedömning 46
Lagförslagen i övrigt 47
Övriga frågor enligt motioner från
allmänna motionstiden 47
Internationellt samarbete 47
Motioner 47
Bakgrund 47
Utskottets bedömning 48
Mottagning av TV-program inom
Norden 48
Motioner 48
Bakgrund 48
Förslag i proposition
1995/96:161 m.m. 49
Utskottets bedömning 50
Våldsskildringsrådets arbete 50
Etik på datanäten 51
Hemställan 52
Reservationer 55
1. Översyn av radio- och TV-
lagstiftningen (mom. 1) 55
2. Tillstånd till nya kanaler (mom.
2) 55
3. Lokalradiolagen (mom. 4) 56
4. Radio- och TV-lagen och de
kulturpolitiska målen (mom. 5) 56
5. Förbud att äga fler TV-stationer
(mom. 6) 57
6. Tillståndsmyndighet (mom. 7) 57
7. Innehållet i programutbud (mom.
9) 57
8. Innehållet i programutbud (mom.
9, motiveringen) 58
9. Förbud mot åsiktsannonser (mom.
11) 58
10. Tillåten annonsvolym m.m. (mom.
12) 59
11. JK:s tillsynsskyldighet (mom.
13) 60
12. TV-avgiften (mom. 16) 60
13. TV-avgiften (mom. 16) 61
14. TV-avgiften (mom. 16) 61
Särskilda yttranden 62
1. Tillstånd till nya kanaler (mom.
2) 62
2. Tillstånd till nya kanaler (mom.
2) 62
3. Mottagning av TV-program inom Norden
(mom. 19)62