Justitieutskottets betänkande
1995/96:JUU08

Rwandatribunalen


Innehåll

1995/96
JuU8

Sammanfattning

I  detta betänkande tillstyrker utskottet ett
lagförslag som gör det möjligt för Sverige att
verkställa framställningar om utlämning och andra
former av internationell rättshjälp till den av
FN:s  säkerhetsråd  inrättade  Internationella
tribunalen för Rwanda. Lagförslaget ger också
möjlighet  till att i Sverige i vissa fall
verkställa  fängelsestraff  som  utdömts  av
Rwandatribunalen eller Jugoslavientribunalen.

Propositionen

I  proposition  1995/96:48  har  regeringen
(Justitiedepartementet) föreslagit att riksdagen
antar de i propositionen framlagda förslagen till
1.  lag  om ändring i lagen (1994:569) med
anledning av  inrättandet  av  Internationella
tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien,
2. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.
Lagförslagen, som granskats av Lagrådet, har
fogats till betänkandet, se bilaga.

Utskottet

Inledning
Den 25 maj 1993 antog Förenta nationernas (FN)
säkerhetsråd resolution 827 (1993) om att inrätta
en internationell tribunal för att beivra brott
mot internationell humanitär rätt och krigets
lagar  som  begåtts  i  f.d.  Jugoslavien
(Jugoslavientribunalen). Sverige  har  därefter
genomfört lagstiftning om Sveriges skyldighet att
bistå tribunalen med utlämning och andra former av
internationell  rättshjälp  (prop. 1993/94:142,
JuU29, rskr. 376, SFS 1994:569-571). De svenska
reglerna har tagits in i den särskilda lagen
(1994:569)  med  anledning av inrättandet  av
Internationella tribunalen  för  brott i f.d.
Jugoslavien.  Lagen  hänvisar  i  möjligaste
utsträckning  till  den  befintliga  svenska
lagstiftningen om internationell rättshjälp på
brottmålsområdet.
Den  8  november 1994  antog  säkerhetsrådet
resolution 955  (1994)  om  att  inrätta  en
internationell tribunal för att beivra folkmord
och andra allvarliga brott mot internationell
humanitär rätt som begåtts under år 1994 i Rwanda
eller  av medborgare i Rwanda på angränsande
staters territorium (Rwandatribunalen). I den nu
aktuella propositionen lämnas förslag till bl.a.
den lagstiftning som krävs för att Sverige skall
kunna uppfylla de förpliktelser som följer av
resolutionen om inrättandet av Rwandatribunalen.
Till grund för propositionen ligger ett utkast
till   lagrådsremiss   som   Riksåklagaren,
Rikspolisstyrelsen  och  Kriminalvårdsstyrelsen
getts tillfälle att lämna synpunkter på.
Bakgrund
Den 6 april 1994 omkom Rwandas och Burundis
presidenter vid en flygolycka intill flygplatsen i
Rwandas  huvudstad Kigali.  Händelsen  utlöste
omfattande stridigheter och massakrer på etnisk
grund  som  enligt  rapporter  också  innebar
allvarliga kränkningar av internationell humanitär
rätt.
FN:s säkerhetsråd uttryckte i en resolution i maj
1994 stark oro över de fortlöpande rapporterna om
omfattande, systematiska och flagranta kränkningar
av internationell humanitär rätt i Rwanda. Rådet
påtalade särskilt att gärningar som begås i avsikt
att, helt eller delvis, förinta en etnisk grupp
utgjorde  ett  brott  mot  folkrätten. Vidare
fastställde  rådet  i  samma  resolution  att
situationen i Rwanda utgjorde ett hot mot fred och
säkerhet i området.
Efter undersökning av en av generalsekreteraren
tillsatt    expertkommission    fastställde
säkerhetsrådet i en resolution 955 (1994) den 8
november 1994 att situationen i Rwanda fortsatte
att utgöra ett hot mot internationell fred och
säkerhet och beslutade, med stöd av kapitel VII i
FN:s  stadga,  att inrätta en  internationell
tribunal för lagföring av personer ansvariga för
brott mot den humanitära rätten i Rwanda och dess
grannstater under år 1994 och att anta en stadga
för tribunalen. Resolutionen och stadgan finns
intagna i svensk översättning i propositionen
(bilagorna 1 och 2).
Bestämmelserna i kapitel VII i FN:s stadga ger
säkerhetsrådet behörighet att vidta åtgärder för
att upprätthålla eller återställa internationell
fred och säkerhet, och sådana beslut är bindande
för alla FN:s medlemsstater.
Rwandatribunalens  fullständiga   namn   är
Internationella brottmålstribunalen för lagföring
av personer som är ansvariga för folkmord och
andra allvarliga överträdelser av internationell
humanitär rätt begångna på Rwandas territorium,
och av rwandiska medborgare som är ansvariga för
folkmord och andra liknande brott som har begåtts
på grannländernas territorium mellan den 1 januari
1994 och den 31 december 1994. Tribunalen skall ha
sitt säte i Arusha i Tanzania och består av tre i
förhållande till varandra självständiga delar:
domstolen,     åklagarmyndigheten     och
registratorskontoret.  Domstolen är i sin tur
uppdelad på två rättegångskamrar och en kammare
för överklaganden. De sex domarna i tribunalens
båda  rättegångskamrar  har  valts  av  FN:s
generalförsamling i en sluten omröstning den 25
maj 1995. Domarna har antagit en processordning
för tribunalen.
Rwandatribunalen skall ha viss institutionell
samhörighet med Jugoslavientribunalen. Kammaren
för   överklagande   är   identisk   med
Jugoslavientribunalens   och   vidare   är
åklagarämbetet gemensamt för de båda tribunalerna.
Ett mindre sambandskontor kommer att inrättas i
Haag, där Jugoslavientribunalen har sitt säte.
Rwandatribunalens  stadga  överensstämmer  i
huvudsak med stadgan för Jugoslavientribunalen.
Sistnämnda stadga har utförligt kommenterats i
proposition 1993/94:142 (s. 14-22) till vilket här
hänvisas. Rwandatribunalen  har  kompetens att
lagföra personer som är ansvariga för allvarliga
brott mot internationell humanitär rätt begångna
på Rwandas territorium och att lagföra rwandiska
medborgare som är ansvariga för sådana brott
begångna på grannstaternas territorier mellan den
1 januari 1994 och den 31 december 1994 i enlighet
med vad stadgan föreskriver. Lagföring kan ske för
vissa i stadgan uppräknade brott (artiklarna 2-4),
det gäller bl.a. folkmord, brott mot mänskligheten
och brott mot liv och hälsa, frihet och frid,
sexualbrott m.m. Med folkmord  förstås  vissa
avsiktliga handlingar som riktas mot en folkgrupp
som  sådan.  Till  grund  ligger  1948  års
folkmordskonvention. Med brott mot mänskligheten
förstås brott som begås som en del  av ett
omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot
varje civilbefolkning  på nationell, politisk,
etnisk, rasmässig eller religiös grund och som
avser mord, utrotning, förslavning, deportering,
fängslande, tortyr, våldtäkt,  förföljelse  på
politiska, rasmässiga och religiösa grunder samt
andra inhumana handlingar.
Som framgått ovan är alla FN:s medlemsstater
folkrättsligt bundna genom säkerhetsrådets beslut
om att inrätta Rwandatribunalen. Alla stater är
således, enligt artikel 28 i tribunalens stadga,
skyldiga att samarbeta med tribunalen angående
förundersökning och åtal. Staterna skall vara
tribunalen behjälplig i alla stadier av ett ärende
och säkerställa att nationella myndigheter lämnar
tribunalen rättsligt bistånd vid insamlande av
bevis,  hörande  av  vittnen, misstänkta  och
experter,  identifiering och  lokalisering  av
personer och delgivning. Medlemsstaterna skall
vidare bistå tribunalen med att gripa eller häkta
personer och överlämna eller överföra en tilltalad
till tribunalen.
Staterna är vidare skyldiga att tillförsäkra
tribunalens tjänstemän privilegier och immunitet.
Motsvarande  förpliktelser  gäller  beträffande
Jugoslavientribunalen.
Propositionen
I propositionen föreslås lagändringar som gör det
möjligt för Sverige att i samma utsträckning som i
förhållande till Jugoslavientribunalen verkställa
framställningar om utlämning och andra former av
internationell rättshjälp till Rwandatribunalen.
Enligt regeringsförslaget skall föreskrifterna i
lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av
Internationella tribunalen för brott  i  f.d.
Jugoslavien  gälla  även  i förhållande till
Rwandatribunalen. Den lagen avspeglar, anförs det,
de lagstiftningsåtgärder som var nödvändiga för
att    uppfylla    förpliktelserna    i
Jugoslavientribunalens stadga. Bestämmelserna om
internationell  rättshjälp,  överförande  av
lagföring och doms rättskraft är identiska i de
båda stadgorna och det bedöms att det inte finns
några nytillkomna bestämmelser i Rwandatribunalens
stadga  som  ställer  krav  på  ytterligare
lagstiftning.
Vidare  föreslås att lagen kompletteras  med
bestämmelser som gör det möjligt att i Sverige
verkställa  fängelsestraff  som  någon  av
tribunalerna ådömt en svensk medborgare eller en
utlänning med hemvist i eller på annat sätt med
stark anknytning till Sverige. Bakom detta förslag
ligger att Sverige åtagit  sig  att gentemot
Jugoslavientribunalen i vissa fall  verkställa
utdömda fängelsestraff. Åtagandet skall, anförs
det,  ses  mot  bakgrund  av  att  en  av
förutsättningarna för att tribunalerna skall kunna
fullgöra sina uppdrag är att enskilda stater åtar
sig att verkställa fängelsestraff. Tribunalernas
möjlighet att verka förutsätter således, anförs
det  i  propositionen,  att  det  finns  en
beredvillighet  hos  stater  att medverka vid
verkställighet av straff som tribunalerna utdömt.
Något motsvarande åtagande har inte gjorts när det
gäller Rwandatribunalen, men regeringen anser att
samma  överväganden  kan  göras  beträffande
fängelsestraff utdömt av denna tribunal. Frågan om
verkställighet här i landet skall avgöras av
regeringen.
I propositionen föreslås också att det öppnas en
möjlighet att tillåta transport genom Sverige av
en person som av någon av tribunalerna ådömts ett
fängelsestraff som skall verkställas i en annan
stat.
Slutligen föreslås att lagen  (1976:661)  om
immunitet och privilegier i vissa fall skall
omfatta Rwandatribunalen och till denna anknutna
personer.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari
1996.
Överväganden
Utskottet delar de bedömningar  som  görs  i
propositionen och har inget att erinra mot de
lagförslag som läggs fram.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande Rwandatribunalen
att riksdagen antar det i proposition 1995/96:48 framlagda
förslaget  till  lag  om ändring i lagen
(1994:569) med anledning av inrättandet av
Internationella tribunalen för brott i f.d.
Jugoslavien,
2.  beträffande  immunitet  och
privilegier
att  riksdagen antar det i propositionen  framlagda
förslaget  till  lag  om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.
Stockholm den 21 november 1995
På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Lars-
Erik Lövdén (s), Birthe Sörestedt (s), Göran
Magnusson (s), Sigrid Bolkéus (s), Göthe Knutson
(m), Märta Johansson (s), Ingbritt Irhammar (c),
Margareta Sandgren (s), Anders G Högmark (m), Siw
Persson (fp), Ann-Marie Fagerström (s), Alice
Åström (v), Pär Nuder (s), Maud Ekendahl (m) och
Kia Andreasson (mp).


Regeringens lagförslagInnehållsförteckning

Sammanfattning...................................
1
Propositionen....................................
1
Utskottet........................................
1
Inledning......................................
1
Bakgrund.......................................
2
Propositionen..................................
3
Överväganden...................................
4
Hemställan.....................................
4
Regeringens lagförslag.....................
6