Justitieutskottets betänkande
1995/96:JUU07

Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna


Innehåll

1995/96
JuU7

Sammanfattning

I detta betänkande tillstyrker utskottet  ett
regeringsförslag som bl.a. innebär att det införs
en    obligatorisk   tvåpartsprocess    i
förvaltningsdomstolarna,  där  det  allmänna
företräds av den myndighet som först beslutade i
saken.   Förslaget   innebär   att   en
förvaltningsmyndighet vars beslut ändras av en
förvaltningsdomstol  skall  kunna  överklaga
domstolens  dom.  Förvaltningsmyndigheten skall
vidare vara motpart om en enskild överklagar
myndighetens beslut till domstol. Den ändrade
ordningen  kombineras  bl.a.  med  utvidgade
möjligheter för domstolen att avgöra ett mål utan
att kommunicera överklagandet med företrädare för
det allmänna.
Genom ett initiativ föreslår utskottet att även
socialförsäkringsmålen skall omfattas av reformen.
I denna del lägger utskottet därför fram ett
förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring. Utskottet anser dock att flera
frågeställningar är olösta när det gäller de
närmare  konsekvenserna  av  reformen  för
socialförsäkringsmålens  del.  Utskottet,  som
konstaterar att dessa frågor  ligger  utanför
utskottets  beredningsområde,  föreslår  ett
tillkännagivande av innebörd dels att överväganden
i dessa frågor skall ske inom regeringskansliet,
dels att eventuella lagförslag läggs fram för
riksdagen i så god tid att de kan träda i kraft
samtidigt som reformen i övrigt. Ikraftträdandet
senareläggs till den 1 maj 1996.
Till betänkandet har fogats en reservation (v).

Propositionen

I  proposition  1995/96:22  har  regeringen
(Justitiedepartementet) föreslagit att riksdagen
antar de i propositionen framlagda förslagen till
1. lag om ändring i äktenskapsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning
i allmän flottled,
3. lag om ändring i lagen (1939:608) om enskilda
vägar,
4. lag om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn
över hundar och katter,
5. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning
av  pensionsgrundande  inkomst  enligt  lagen
(1962:381) om allmän försäkring,
6. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
7. lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822),
8. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell-
och pensionatrörelse,
9. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.,
10. lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),
11. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
12. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291),
13. lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),
14. lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511),
15. lag om ändring i väglagen (1971:948),
16. lag  om  ändring i lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring,
17. lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd,
18. lag om ändring i  lagen  (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m.,
19.  lag om ändring i lagen (1974:203)  om
kriminalvård i anstalt,
20. lag  om ändring i lagen (1974:1066) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods
m.m.,
21. lag om ändring utsädeslagen (1976:298),
22.  lag  om ändring i lagen (1976:371) om
behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
23. lag om ändring i passlagen (1978:302),
24. lag om ändring  i  lagen (1979:357) om
yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg,
25.  lag  om  ändring  i  renhållningslagen
(1979:596),
26. lag om ändring i epizootilagen (1980:369),
27. lag  om  ändring i lagen (1980:578) om
ordningsvakter,
28. lag om ändring  i  lagen (1980:894) om
jaktvårdsområden,
29.  lag om ändring i lagen (1981:533)  om
fiskevårdsområden,
30. lag  om  ändring i lagen (1982:636) om
anordnande av visst automatspel,
31.  lag  om  ändring  i  hälsoskyddslagen
(1982:1080),
32. lag om ändring i lagen (1983:1097) med vissa
bestämmelser om larmanläggningar m.m.,
33.  lag  om  ändring i räddningstjänstlagen
(1986:1102),
34. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),
35. lag om ändring  i  produktsäkerhetslagen
(1988:1604),
36. lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-
avgift,
37. lag om ändring i lagen  (1990:613)  om
miljöavgift  på  utsläpp  av  kväveoxider vid
energiproduktion,
38.  lag  om  ändring  i  begravningslagen
(1990:1144),
39. lag om ändring  i lagen (1990:1183) om
tillfällig försäljning,
40. lag om ändring i lagen  (1992:1231) om
märkning av textilier,
41. lag om ändring i lagen (1992:1232)  om
märkning av hushållsapparater,
42.  lag om ändring i lagen (1992:1326) om
personlig skyddsutrustning för privat bruk,
43. lag  om ändring i lagen (1992:1327) om
leksakers säkerhet,
44. lag om ändring  i lagen (1992:1402) om
undanförsel och förstöring,
45. lag om ändring i lagen  (1992:1512) om
elektromagnetisk kompatibilitet,
46. lag om ändring i lagen (1992:1514)  om
måttenheter, mätningar och mätdon,
47.  lag om ändring i lagen (1992:1683) om
provtagning på djur m.m.,
48. lag om ändring i lagen (1992:1684) om EEG-
handelsgödsel,
49. lag om ändring i lagen  (1994:137)  om
mottagande av asylsökande m.fl.,
50.  lag  om ändring i lagen (1994:451) om
försöksverksamhet  med  intensivövervakning med
elektronisk kontroll,
51. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
52. lag om ändring i lagen (1995:000) om ändring
i plan- och bygglagen (1987:10),
Propositionens huvudsakliga innehåll redovisas på
s. 7.
I samband med propositionen behandlar utskottet
en med anledning av propositionen väckt motion.
Motionsyrkandet redovisas nedan.
Lagförslagen (med undantag för förslagen 2.5 och
2.6), som granskats av Lagrådet, har fogats till
betänkandet, se bilaga 1.

Motionen

1995/96:Ju5 av Alice Åström m.fl. (v) vari yrkas
att riksdagen  avslår  regeringens proposition
1995/96:22 Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna
förvaltningsdomstolarna.

Utskottet

Inledning
Domstolsutredningen  avlämnade  i januari 1992
betänkandet (SOU 1991:106) Domstolarna inför 2000-
talet  - Arbetsuppgifter och förfaranderegler.
Förslagen  i  betänkandet  tar  sikte  på
arbetsfördelningen   mellan   domstolar  och
förvaltningsmyndigheter och mellan de allmänna
domstolarna     och     de    allmänna
förvaltningsdomstolarna. Utredningen tar också upp
frågor  om  omprövning,  överklagande  och
instansordningen samt vissa andra processrättsliga
frågor. Betänkandet har remissbehandlats (se Ds
1993:5).
En stor del av Domstolsutredningens förslag har
lett till lagstiftning medan andra förslag ännu
bereds i Justitiedepartementet. Till de sistnämnda
frågorna  hör  bl.a.  en  allmän  översyn av
förvaltningsprocessen.
I  den  nu  aktuella propositionen behandlas
Domstolsutredningens förslag om införande av en
tvåpartsprocess    i    de    allmänna
förvaltningsdomstolarna   och  vissa  därmed
sammanhängande processrättsliga  frågor. Vidare
behandlas,  med  några  undantag, utredningens
återstående förslag om nedflyttning av mål från
kammarrätt till länsrätt och, i samband därmed, om
det skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt
för aktuella måltyper.

Bakgrund
Partsställningen i förvaltningsprocessen m.m.
De tre centrala lagarna på förvaltningsrättens område är
lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
(AFDL), förvaltningsprocesslagen  (1971:291; FPL)
och förvaltningslagen (1986:223).
I AFDL finns grundläggande bestämmelser om de
allmänna    förvaltningsdomstolarna,    dvs.
Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna.
FPL   innehåller   förfaranderegler   för
rättskipningen i dessa domstolar.
Förvaltningslagen behandlar främst förfarandet
hos förvaltningsmyndigheterna.
Verksamheten vid de allmänna domstolarna regleras
i första hand av rättegångsbalken, medan  de
allmänna  förvaltningsdomstolarna,  som  nyss
framgått,  tillämpar  FPL.  Förfarandereglerna
skiljer sig åt på framför allt det sättet att ett
mål som handläggs enligt rättegångsbalken i regel
skall avgöras på grundval av vad som kommer fram
vid  en muntlig, koncentrerad huvudförhandling
medan  förvaltningsprocesslagen  har  skriftlig
handläggning  som  huvudregel.  Vidare  gäller
officialprincipen vid handläggningen av mål hos
förvaltningsdomstol, enligt vad som uttalades vid
lagens tillkomst. Denna princip innebär att det
ytterst  är domstolen som har  ansvaret  för
utredningen  i målet. Principen om domstolens
utredningsansvar har slagits fast i 8 § FPL. Där
föreskrivs att rätten skall se till att mål blir
så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vidare
sägs att rätten vid behov anvisar hur utredningen
bör kompletteras. I bestämmelsen finns också en
föreskrift av innebörd att överflödig utredning
får avvisas.
I en process i förvaltningsdomstol står i de
allra flesta fall någon enskilds intressen mot
allmänna intressen. I en del måltyper företräds de
allmänna intressena av ett allmänt organ såsom
part.  Därmed  har  processen  i  dessa  mål
tvåpartskaraktär   och   betecknas    som
kontradiktorisk. I vissa måltyper kan det även
finnas fler än två parter. I de flesta måltyper
där enskilda intressen står mot allmänna är de
senare  inte partsrepresenterade. Det är inom
förvaltningsprocessen brukligt att benämna dessa
mål  enpartsmål.  I sådana mål ankommer  det
uteslutande på domstolen  att  tillvarata  de
allmänna intressena.
En  statlig  myndighet  anses  inte  utan
författningsstöd kunna överklaga ett beslut av en
annan förvaltningsmyndighet, om inte myndigheten i
beslutsinstansen  intagit  partsställning.  En
statlig myndighet saknar i regel också rätt att
utan   författningsstöd   överklaga   ett
domstolsavgörande genom vilket myndighetens beslut
ändrats.
Exempel  på  tvåpartsmål  i  de  allmänna
förvaltningsdomstolarna är taxeringsmål och mål om
administrativa  frihetsberövanden.  Beslut  i
taxeringsärenden fattas av skattemyndighet och
beslutet får överklagas hos länsrätten av den
skattskyldige, Riksskatteverket - och i fråga om
beslut om taxering till kommunal inkomstskatt -
kommunen.  När det gäller  de  administrativa
frihetsberövandena enligt lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall och lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga skall
länsrätten besluta om vård enligt respektive lag
efter ansökan av socialnämnden. Nämnden företräder
sedan de allmänna intressena under hela processen
om    sådan    vård.    Även    på
socialförsäkringslagstiftningens område finns ett
tvåpartssystem som dock är annorlunda utformat.
Till detta återkommer utskottet i det följande.
FPL ger utrymme för flexibla lösningar när det
gäller tvåpartsprocess. Domstolen kan i många fall
med stöd av 10 § andra stycket FPL avgöra ett mål
utan hörande  av motparten. Möjligheterna att
underlåta kommunikation  utvidgades  genom  en
lagändring år 1987 (prop. 1986/87:113, JuU29,
rskr. 243).
I  de  mål  som  har  enpartskaraktär  kan
beslutsmyndigheten genom att till domstolen ge in
sitt omprövningsbeslut faktiskt gå i svaromål på
en enskilds överklagande. Domstolen kan även med
stöd  av  13 § FPL i mål som formellt har
enpartskaraktär  fordra  in  yttrande från en
förvaltningsmyndighet som tidigare  beslutat i
saken.
Frågan om rättegångskostnader i förvaltningsmål
har under lång tid varit föremål för diskussion.
Här  gäller  inte  någon  huvudregel  om
ersättningsskyldighet för förlorande part och rätt
till ersättning för vinnande part som i allmän
domstol, även om det förekommer sådana ålägganden
i speciella fall i mål mellan enskilda. FPL bygger
i stället på tanken att parterna i regel skall
kunna få den hjälp de behöver utan att det uppstår
några kostnader för den enskilde.
Efter initiativ från utskottet (se t.ex. JuU
1984/85;14, rskr. 161 och 1988/89:JuU19 s. 23)
fick Domstolsutredningen i uppdrag att belysa
frågan    om    rättegångskostnader    i
förvaltningsprocessen.
Denna fråga behandlas utförligt av utredningen. I
sitt betänkande  (del A s. 619)  konstaterar
utredningen att det  i en förvaltningsprocess
endast sällan uppstår kostnader  för enskilda
parter även om det finns undantagsfall. Med nu
gällande regler får den enskilde därvid nästan
alltid stå för sin egna kostnader, även om han
vinner processen. För en del fall är den ordningen
enligt utredningens mening stötande och det bör,
anser utredningen, finnas en reglering avseende
rättegångskostnader i förvaltningsprocesser som är
heltäckande.
Någon generell möjlighet för vinnande part att få
ersättning bör enligt Domstolsutredningen inte
införas. Utredningen föreslår att domstolen skall
få besluta att det allmänna skall svara för
enskild parts kostnader i målet om det - efter en
helhetsbedömning   -   med   hänsyn   till
omständigheterna framstår som oskäligt att han
själv skall bära dessa.
Domstolsutredningens betänkande har, som framgått
ovan, remissbehandlats. Den nu nämnda frågan är
ännu inte färdigbehandlad i Justitiedepartementet.
Det kan tilläggas att rättegångskostnader i viss
begränsad utsträckning kan ersättas enligt 3 kap.
2 § skadeståndslagen (1972:207) vid fel eller
försummelse  vid  myndighetsutövning  och  i
skatteärenden  enligt  lagen  (1989:479)  om
ersättning för kostnader i ärenden och mål om
skatt m.m. Möjligheterna att erhålla ersättning
enligt sistnämnda lag utvidgades förra året (prop.
1993/94:151, SkU31, rskr. 335).
Allmän  rättshjälp  kan  utgå  i  rättslig
angelägenhet, vare sig det gäller ett ärende som
behandlas   av   domstol   eller    av
förvaltningsmyndighet eller fråga är om rådgivning
eller biträde i övrigt. I praxis har man varit
restriktiv med att bevilja allmän rättshjälp i
förvaltningsärenden    och    mål    vid
förvaltningsdomstol. Detta hänger  samman  med
domstolens utredningsskyldighet i förvaltningsmål.
Som framgår av Domstolsutredningens ovannämnda
betänkande (del A s. 622) utgör undantagen framför
allt mål om verkställighet enligt föräldrabalken.
Allmän rättshjälp förekommer vidare i enstaka
körkortsmål och mål om socialt bistånd. När allmän
rättshjälp   beviljas   för  ett  mål  i
förvaltningsdomstol har detta inte sällan samband
med att parten har språksvårigheter. Rättshjälp
genom  offentligt  biträde  lämnas  i  vissa
förvaltningsmål eller ärenden som rör enskildas
personliga  rörelsefrihet  eller  kroppsliga
integritet,  dvs.  ärenden  som  kan vara av
synnerligen ingripande betydelse för den enskilde
(jfr 41 § rättshjälpslagen [1972:429]).
Utskottet  har  under  senare  år vid flera
tillfällen behandlat frågan om utvidgad rättshjälp
i förvaltningsprocessen (se bl.a. 1990/91:JuU27 s.
4). Utskottet har avstyrkt bifall till motionerna
och  hänvisat  till  att  Domstolsutredningens
överväganden rörande utredningsskyldigheten och
ersättning   för   rättegångskostnader   i
förvaltningsmål borde  avvaktas. Riksdagen har
följt utskottet.
Den av regeringen utsedde särskilde utredare som
sett över rättshjälpslagen har i sitt betänkande
(1995:81) Ny rättshjälpslag (s. 209 f) utvecklat
sina  tankar  om vad en tvåpartsprocess inom
förvaltningsprocessen skulle kunna leda till när
det gäller behovet av rättshjälp. Han konstaterar
att i takt med en sådan utveckling torde den
utredningsskyldighet  som  i  dag  präglar
förvaltningsprocessen tunnas ut, och det kan bli
svårare för den enskilde att själv ta till vara
sin rätt. Om utvecklingen fortsätter i denna
riktning kan det, anför han, ifrågasättas om inte
ett behov av  rättshjälp  kan uppstå i ökad
omfattning. Det finns också de, anför han vidare,
som anser att tvåpartsprocessen underlättar den
enskildes möjligheter att urskilja de relevanta
frågorna och därmed ökar hans förmåga att ta till
vara sin rätt. Han anser att det vore förmätet av
honom att redan nu redovisa någon mer bestämd
uppfattning i denna fråga. Det finns, anför han,
skäl att avvakta regeringens förslag om ändringar
i förvaltningsprocesslagen och effekterna av detta
innan man tar ställning.
Allmänt  om  instansordningen  i  de allmänna
förvaltningsdomstolarna
Principen att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i
första instans samt att talan skall väckas där är
praktiskt taget helt genomförd vid de allmänna
domstolarna. Så har däremot inte varit fallet när
det gäller de allmänna förvaltningsdomstolarna.
Någon enhetlig instansordning har inte förekommit
inom denna domstolsorganisation. Den största delen
av antalet mål har visserligen prövats av länsrätt
som första domstolsinstans men merparten av de
måltyper som prövats av kammarrätt har fått sin
första domstolsprövning där.
Domstolsutredningen anförde i sitt ovannämnda
betänkande att en principiell utgångspunkt för den
fortsatta  utvecklingen  när det gäller denna
instansordning  borde  vara  att  den  första
domstolsprövningen  av  ett  förvaltningsärende
alltid  borde  ske i länsrätt. I betänkandet
lämnades förslag om nedflyttning från kammarrätt
till länsrätt av ett stort antal måltyper.
Regeringen tog  i 1993 års budgetproposition
ställning  för  principen om att den  första
domstolsprövningen skall ligga i länsrätt, och
riksdagen godkände de i propositionen angivna
riktlinjerna härom (prop. 1992/93:100 bil. 3, s.
24 f och s. 93, JuU24, rskr. 289). Reformarbetet
har skett etappvis och en första etapp trädde i
kraft den 1 oktober 1994 (prop. 1993/94:133,
JuU24, rskr. 319). En andra etapp i genomförandet
av  förslagen  om  nedflyttning  av  mål  i
instanskedjan  beslutades av riksdagen den 20
december 1994 och trädde i kraft den 1 april 1995
(prop. 1994/95:27, JuU6, rskr. 165).
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås  att  det införs en
obligatorisk      tvåpartsprocess      i
förvaltningsprocessen, där det allmänna företräds
av den myndighet som först beslutade i saken. En
förvaltningsmyndighet vars beslut ändras av en
förvaltningsdomstol skall som huvudregel kunna
överklaga domstolens dom. Förvaltningsmyndigheten
skall vara motpart  om en enskild överklagar
myndighetens beslut till domstol. Generella regler
om detta tas enligt förslagen in i FPL. När det
för särskilda måltyper finns behov av en avvikande
ordning regleras detta i den aktuella materiella
lagstiftningen. Den ändrade ordningen kombineras
enligt förslaget med utvidgade möjligheter för
domstolen att avgöra ett mål utan att kommunicera
överklagandet med företrädare för det allmänna.
Reglerna om kallelse till muntlig förhandling
justeras så att beslutsmyndigheten får föreläggas
att inställa sig vid påföljd att dess utevaro inte
utgör hinder för målets vidare handläggning och
avgörande.
I propositionen föreslås också att de flesta
kvarvarande mål som  överklagas  direkt  till
kammarrätt flyttas ner till länsrätt som första
domstolsinstans. Det gäller bl.a. mål enligt plan-
och   bygglagen,   hälsoskyddslagen   och
djurskyddslagen. Prövningstillstånd skall krävas
för dessa måltyper i ledet länsrätt-kammarrätt.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
februari 1996.
Överväganden
Avslag på propositionen
I motion Ju5 (v) begärs att propositionen avslås av
riksdagen. Till stöd för detta anför motionärerna
att den nu föreslagna reformen om tvåpartsprocess
i  förvaltningsprocessen   förutsätter   att
möjligheterna  för erhållande av rättshjälp i
förvaltningsmål utökas. Den föreslagna reformen
måste, anförs det, balanseras genom en utvidgning
av möjligheterna till rättshjälp. I avvaktan på
ett förslag om utökade sådana möjligheter bör,
enligt  motionärerna,  regeringsförslaget  inte
genomföras.
Vid ställningstagande till propositionen vill
utskottet erinra om att frågan om behovet av ett
tvåpartsförfarande i förvaltningsprocessen fanns
med redan i 1950-talets rättssäkerhetsdebatt men
att någon samlad bedömning inte kommit till stånd
före  Domstolsutredningens  arbete.  Mot  den
bakgrunden är det nu angeläget att frågan får en
lösning. För ett tvåpartssystem talar flera skäl
och  som  Lagrådet anför har den föreslagna
ordningen betydande  fördelar. Genom förslaget
öppnas en möjlighet för en förvaltningsmyndighet
att överklaga ett domstolsavgörande genom vilket
myndighetens beslut har ändrats. Denna ordning ger
ett vidgat utrymme för prejudikatbildning och
möjligheter öppnas för myndigheterna att få en
ändring  till stånd när ett domstolsavgörande
materiellt sett har blivit oriktigt. Som framförs
i propositionen får det anses vara ett allmänt
intresse att materiellt oriktiga avgöranden inte
blir bestående  trots att det i sådana fall
genomgående blir fråga om ändringar till nackdel
för den enskilde. Det är vidare, anser utskottet,
angeläget att skapa goda förutsättningar  för
prejudikatbildning  på  förvaltningsprocessens
område. Det innebär bl.a. att man uppnår en mer
likformig    rättstillämpning   och   att
samhällsekonomiska vinster kan göras genom en
överklaganderätt för beslutsmyndigheten, eftersom
de domstolsavgöranden det gäller av naturliga skäl
måste  avvika från myndighetens  beslut.  Den
föreslagna ordningen gäller också redan i vissa
måltyper och kan innebära fördelar i flera andra
hänseenden. Bl.a. kan utredningsmaterialet bli
fylligare i en tvåpartsprocess genom parternas
dialog. Den enskilde kan vinna fördelar genom att
de allmänna intressena blir partsföreträdda i
målen. Framför allt kan den enskildes förståelse
för sakomständigheterna  öka  i  och med att
beslutsmyndigheten bemöter hans överklaganden. I
och med motpartens agerande kan den enskilde också
få bättre kunskap om vad som krävs av honom för
att han skall kunna vinna processen.
Utskottet är mot bakgrund av vad som anförts ovan
i princip berett att ställa sig bakom förslagen i
propositionen. Frågan är då om vad som anförs i
motion Ju5 har sådan tyngd att man nu ändå bör
avvakta. Härom vill utskottet anföra följande.
Utskottet vill för sin del understryka att den
utredningsskyldighet som domstolen åläggs jämlikt
8 § FPL inte påverkas av reformen. Domstolens
materiella processledning  och utredningsansvar
enligt FPL, som i viss utsträckning ersätter
behovet av juridisk biträdeshjälp och därmed också
behovet av rättshjälp, kvarstår även efter ett
genomförande av förslaget. Ytterst har domstolen
alltjämt alltså ansvaret för utredningen i ärendet
eller målet. Denna utredningsskyldighet kan vara
av stor betydelse för den enskilde i en process
där han som motpart får en myndighet med tillgång
till helt andra utredningsmöjligheter och resurser
än vad en enskild part normalt kan åstadkomma -
här bör dock noteras att en förvaltningsmyndighet
enligt  regeringsformen  är skyldig att agera
objektivt och opartiskt. Utskottet utgår således
från att domstolen, när så erfordras, ger parten
besked om att hans talan behöver kompletteras,
något som uttalades redan i förarbetena till den
nu gällande bestämmelsen (prop. 1971:30 s. 529 f).
Lagrådet har anfört (prop. s. 162) att övergången
från enparts- till tvåpartsmål i ett mycket stort
antal  måltyper  kommer  att  medföra  viss
förskjutning i de praktiska handläggningsformerna
mot tillämpning av en förhandlingsprincip, till
skillnad från den nu gällande officialprincipen,
trots  att  någon  lagändring  beträffande
handlingsformerna inte föreslås. I propositionen
anförs också att genom att  parterna  i  en
tvåpartsprocess   sörjer  för  ett  bättre
utredningsmaterial kan domstolen avlastas en del
arbete  för  att  sakfrågorna  i  målet blir
tillräckligt utredda och behovet av aktivitet från
domstolens sida minskar.
Utskottet  vill  i  anledning  av sistnämnda
uttalande understryka att detta bör ses utifrån
ett praktiskt perspektiv  och  att  domstolen
alltjämt har det yttersta utredningsansvaret i
förvaltningsprocessen.    Sammantaget    ger
regelsystemet således goda möjligheter för den
enskilde att av domstolen få erforderlig hjälp vid
utformandet av sin talan. Utskottet anser dock att
frågan  om  domstolens utredningsansvar är så
betydelsefull  att  den  bör  ägnas  särskild
uppmärksamhet vid den i propositionen aviserade
utvärderingen av reformen. Resultatet härav bör
tas till vara i de fortsatta överväganden rörande
förvaltningsprocessen  som  alltjämt  pågår  i
regeringskansliet    till    följd    av
Domstolsutredningens förslag.
Med dessa uttalanden avstyrker utskottet bifall
till   motion   Ju5.   Till   frågan  om
socialförsäkringsmålen skall omfattas av reformen
samt till vissa lagtekniska frågor återkommer
utskottet strax.
Socialförsäkringsmålen
Socialförsäkringsmålen har i propositionen undantagits
från  den  nu  föreslagna  reformen  med  en
tvåpartsprocess. Regeringen anför i propositionen
att den har för avsikt att återkomma när det
gäller dessa mål. Enligt vad utskottet erfarit är
skälet till att denna målgrupp undantagits från
förslaget att reformens ekonomiska konsekvenser
för de allmänna försäkringskassornas del ännu inte
slutberäknats.
Socialförsäkringarna  består  av den allmänna
försäkringen,   delpensionsförsäkringen   och
arbetsskadeförsäkringen. Den allmänna försäkringen
omfattar  sjukförsäkring,  föräldraförsäkring,
folkpension   och   tilläggspension.   Till
folkpensioneringen    hör   också   olika
tilläggsförmåner såsom pensionstillskott, särskilt
pensionstillägg, handikappersättning, vårdbidrag
och kommunala bostadstillägg (jfr 1993/94:SfU12,
s. 10).
Riksförsäkringsverket  (RFV)  och de allmänna
försäkringskassorna svarar för administrationen av
socialförsäkringarna  och vissa andra  sociala
förmåner.
När det gäller socialförsäkringsmålen finns redan
i dag ett fakultativt utformat tvåpartssystem (se
20  kap.  12  § lagen [1962:381] om  allmän
försäkring; AFL). Beslutsmyndighet är i första
hand allmän försäkringskassa, och överklagande kan
ske till länsrätt, kammarrätt och därefter till
Regeringsrätten.  RFV  kan  överklaga  såsom
företrädare för det allmänna intresset. I mål där
en enskild part överklagar hos domstol bestämmer
RFV om verket skall vara part i målet. Även om RFV
beslutar att inte  vara  part, får domstolen
förelägga verket att svara i målet, om det finns
särskilda skäl. Den omständigheten att verket inte
varit part i lägre domstolsinstans hindrar inte
att verket överklagar domstolens beslut. Om en
enskild part överklagar kammarrättens beslut är
verket alltid motpart.
Utskottet    kan   när   det   gäller
socialförsäkringsmålen konstatera att de utgör en
betydande del av länsrätternas och kammarrätternas
totala antal mål. Budgetåret 1994/95 inkom 18 877
socialförsäkringsmål  till länsrätterna.  Detta
utgjorde ca 16 % av det totala antalet inkomna mål
till länsrätterna. Antalet avgjorda mål ökade
under detta budgetår och uppgick till 20 353
vilket utgjorde ca 15 % av det totala antalet
avgjorda mål. Balansen av socialförsäkringsmål
uppgick vid budgetårets slut till 16 487 mål
vilket utgjorde 25 % av den totala balansen i
länsrätterna.
Överklagandefrekvensen på socialförsäkringsmålen
från länsrätt till kammarrätt utgjorde 39 %.
Antalet  inkomna  socialförsäkringsmål  till
kammarrätterna var under nämnda budgetår 7 898
vilket var 24 % av det totala antalet inkomna mål.
Antalet avgjorda socialförsäkringsmål uppgick till
5 985 vilket var ca 17 % av kammarrätternas totala
antal avgjorda mål. Balansen socialförsäkringsmål
uppgick till 8 380 och utgjorde 39 % av den totala
balansen i kammarrätterna.
Utskottet har erfarit att Domstolsverket, på
uppdrag  av  Justitiedepartementet,  inhämtat
länsrätternas  ståndpunkt  till  frågan  om
socialförsäkringsmålen  bör  omfattas  av  den
föreslagna reformen. Samtliga länsrätter framförde
att så bör bli fallet och flera pekade särskilt på
vikten av en effektiv prejudikatbildning.
Enligt utskottets mening finns det inga sakliga
skäl för att nu undanta socialförsäkringsmålen
från den föreslagna reformen med en obligatorisk
tvåpartsprocess. Tvärtom bryter man därigenom den
föreslagna principen för en mycket stor målgrupp.
De skäl som utskottet tidigare anfört för reformen
talar också med styrka för att reformen görs
generell. Det bör således krävas mycket starka
skäl för undantag. Utskottet kan för sin del inte
se  att de fördelar som  införandet  av  en
obligatorisk  tvåpartsprocess för med sig med
förbättrad prejudikatbildning och möjligheter till
ändring av oriktiga avgöranden inte skulle gälla
även för socialförsäkringsmålens del. Vid sina
överväganden har utskottet beaktat att en modell
där beslutsmyndigheten automatiskt är part, vilket
är fallet vid en obligatorisk tvåpartsprocess, ter
sig betydligt enklare än den fakultativa ordning
som  nu  gäller. Det är praktiskt  och  mer
rättssäkert för alla inblandade att redan från
början veta vilka som är parter i målet. RFV bör
dock alltjämt ha kvar sin rätt att inträda i
processen. Utskottet förordar alltså, med avslag
på propositionens lagförslag i denna del, att även
socialförsäkringsmålen skall omfattas av den nu
föreslagna  reformen.  Utskottets  nu  gjorda
ställningstagande kräver en ändring i 20 kap. 12 §
AFL.  När  det  gäller  lagförslagets närmare
utformning i denna del vill utskottet nedan göra
vissa kommentarer.
Först behandlar utskottet emellertid frågan om
någon ytterligare lagreglering är nödvändig med
anledning  av  utskottets  ställningstagande.
Utskottet tänker här på huruvida beslutsgången
inom en allmän försäkringskassa kräver en särskild
reglering av  frågan vem som skall företräda
försäkringskassan i ett socialförsäkringsmål i de
allmänna förvaltningsdomstolarna  och om denna
reglering måste ske i lag.
Beslut  i  ett  socialförsäkringsärende  inom
försäkringskassan sker i kassans namn och kan
fattas  av  en  tjänsteman  eller  av  en
socialförsäkringsnämnd.  Av 18 kap. 21 § AFL
framgår vilka frågor en socialförsäkringsnämnd
skall  avgöra.  Det  gäller  ärenden  om
förtidspension,  särskild  efterlevandepension,
handikappersättning och vårdbidrag samt även rätt
till förmåner enligt vad som föreskrivs i flera
andra författningar, t.ex. vissa arbetsskademål.
En socialförsäkringsnämnd skall vidare enligt 20
kap. 10 § AFL ompröva vissa beslut som fattats av
en tjänsteman i ärenden enligt lagen.  Denna
omprövningsskyldighet  föreligger  också enligt
flera andra författningar.
Frågan   om  vem  som  skall  företräda
försäkringskassan i ett mål i länsrätten om en
enskild part överklagat kassans beslut kan ses
från olika håll. En utgångspunkt kan vara att
socialförsäkringsnämnd   alltid   företräder
försäkringskassan både i de ärenden där nämnden
fattat det första beslutet och i de ärenden där
nämnden  omprövat  en tjänstemans beslut.  Av
allmänna processrättsliga principer bör följa att
nämnden kan uppdra åt t.ex. en tjänsteman vid
kassan att utföra talan. Ett annat synsätt kan
vara att nämnden inte behöver agera ytterligare i
ett överklagat mål utan att behörigheten då kan
ges åt en tjänsteman, en modell som används i
skattemålen. I sådant fall bör också bestämmas
vilken tjänsteman på försäkringskassan som skall
få denna behörighet. Vidare bör ställning tas till
vem  som  skall  fatta  beslut  om  huruvida
försäkringskassan skall överklaga en dom från
länsrätten som gått kassan emot. Ställning bör
också tas till om de aktuella frågorna skall
regleras genom lag eller om det är tillräckligt
att  det  sker i förordningsform eller genom
föreskrifter. Dessa spörsmål, som ligger utanför
utskottets beredningsområde, kräver ytterligare
överväganden som bör göras inom regeringskansliet.
Utskottet utgår från att de eventuella lagförslag
som kan anses erforderliga föreläggs riksdagen i
så god tid att de kan träda i kraft den 1 maj 1996
samtidigt som reformen i övrigt. Vad utskottet nu
anfört bör ges regeringen till känna.
När  det  så  gäller  reformens  ekonomiska
konsekvenser delar utskottet den i propositionen
framförda  uppfattningen  att  införandet  av
tvåpartsprocessen övergångsvis kan innebära ökade
kostnader   för   såväl   domstolarna  som
beslutsmyndigheterna.     Såvitt    gäller
förvaltningsmyndigheterna kan dessa behöva en viss
kompetensförstärkning   för   att   klara
processföringen. Här skall dock erinras om att
myndigheternas aktiva medverkan endast kommer att
krävas i vissa fall när det skall hållas muntlig
förhandling och i övrigt i de fall när domstolen
överväger att ändra ett beslut till den enskildes
förmån. Innan en utvärdering skett är det dock
inte möjligt att göra någon närmare beräkning av
de ekonomiska konsekvenserna av tvåpartsprocessen.
Som framförs i propositionen  talar  dock en
sammanfattande bedömning för att förslaget på sikt
kommer  att  leda  till  inte  oväsentliga
kostnadsminskningar för det allmänna.
När det gäller utskottets förslag till ändring i
lagen om allmän försäkring vill utskottet lämna
följande kommentar.
Som framgår av lagförslaget (20 kap. 12 § AFL,
bilaga 2) har RFV enligt paragrafens första stycke
att verka för att bestämmelserna om den allmänna
försäkringen tillämpas likformigt och rättvist.
Paragrafens andra stycke har justerats så att det
bättre   överensstämmer   med   den   nya
tvåpartsprocessen.
Bestämmelsen i andra stycket första meningen ger
RFV rätt att föra  det  allmännas  talan  i
socialförsäkringsmål även om behörigheten primärt
i länsrätt och kammarrätt,  när  enskild har
överklagat   till   länsrätt,  ligger  hos
försäkringskassan. Att försäkringskassan är att
betrakta som en förvaltningsmyndighet i detta
sammanhang framgår av förarbetena till den gamla
förvaltningslagen (prop. 1971:30 s. 317). Om en
försäkringskassa,    med    stöd    av
förvaltningsprocesslagen, överklagar en domstols
beslut kan verket välja om det önskar överta
partsrollen eller inte. Verket har därigenom också
möjlighet  att  överklaga i försäkringskassans
ställe. Verket har i likhet med vad som gäller för
övriga centralmyndigheter möjlighet att genom råd
och anvisningar vägleda de lokala myndigheterna i
fråga om vilka mål som bör föras vidare. I
Regeringsrätten skall verket alltid föra  det
allmännas talan. I och med att det alltid kommer
att finnas en motpart finns det inte längre något
behov av att särskilt reglera att domstolen skall
kunna förelägga RFV att svara. Vill domstolen
inhämta ett yttrande över viss fråga i ett mål där
RFV inte är part kan det göras med stöd av 24 §
FPL.
Paragrafens  tredje  stycke  motsvarar första
styckets andra mening i paragrafens  tidigare
lydelse och är endast en redaktionell förändring.
Övrigt
Under detta avsnitt tar utskottet upp några frågor som bör
beaktas när det gäller de framlagda lagförslagen.
I  propositionens lagförslag 2.3 föreslås en
ändring i bl.a. 93 § lagen (1939:608) om enskilda
vägar. För att bestämmelsen skall överensstämma
med den nu gällande ordalydelsen bör en språklig
justering ske vid genomförandet på sätt  som
framgår av utskottets hemställan nedan.
I lagförslag 2.7 föreslås en ändring i 40 §
naturvårdslagen (1964:822). Vid genomförandet av
ändringen bör beaktas att lagrummet från den 1
juli i år givits ny lydelse (SFS 1995:829). Detta
bör ske på sätt som framgår av bilaga 3 till
utskottets betänkande.
Lagförslag 2.12 innehåller förslag till ändring i
bl.a. 14 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). En
mindre  språklig  justering  bör  vidtas  vid
genomförandet på sätt som framgår av utskottets
hemställan nedan.
I lagförslag 2.47 föreslås en ändring i 11 §
lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli
1995  har den nu föreslagna ändringen redan
vidtagits (prop. 1994/95:175, JoU19, rskr. 335,
SFS 1995:552). Lagförslaget bör därför avslås.
I lagförslag 2.51 föreslås en ändring i 9 kap. 11
§  stiftelselagen  (1994:1220). En motsvarande
ändring bör ske i 10 kap. 13 § denna lag på sätt
framgår av bilaga 2 till utskottets betänkande.
Stiftelselagen skall enligt lagen (1994:1221) om
ikraftträdande av stiftelselagen träda i kraft den
1 januari 1996. De nu föreslagna lagändringarna
bör träda i kraft vid samma tidpunkt. Skäl för
övergångsbestämmelser saknas då enligt utskottets
mening.
Beträffande lagförslag 2.52 vill utskottet anföra
följande. Den bestämmelse i plan- och bygglagen
(1987:10) som ändringen avser (13 kap. 4 §)
erhåller ny lydelse från den 1 januari 1996 (prop.
1994/95:230,  1995/96:BoU1).  Med  hänsyn till
utskottets    ställningstagande    angående
ikraftträdande för den nu aktuella reformen bör
den  nu  föreslagna  ändringen  inte  ske  i
ändringslagen utan i plan- och bygglagen på sätt
framgår av bilaga 2 till utskottets betänkande.
Med  hänsyn  till  den  tid  som krävs för
myndigheternas arbete med föreskrifter m.m. på
grund  av  den  nya  lagstiftningen  bör
ikraftträdandet för den senareläggas till den 1
maj 1996.
I övrigt har utskottet inte något att anföra i
anledning av propositionen eller motionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   avslag   på
propositionen
att riksdagen avslår motion 1995/96:Ju5
res.1 (v)
2.              beträffande
socialförsäkringsmålen
att riksdagen med avslag på det i proposition 1995/96:22
framlagda förslaget till lag om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring dels
antar av utskottet i bilaga  2 upprättat
förslag till lag om ändring i nämnda lag, dels
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,
3. beträffande lagförslag 2.3
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar,
dock med de ändringarna dels att i 93 § fjärde
stycket  ordet  "skrivit"  byts  ut  mot
"föreskrivit",       dels      att
ikraftträdandetidpunkten bestäms till den 1
maj 1996,
 4. beträffande lagförslag 2.7
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i  40 § naturvårdslagen (1964:822)
dels med den ändringen att lagrummet erhåller
i bilaga 3 såsom Utskottets förslag betecknade
lydelse,  dels  att ikraftträdandetidpunkten
bestäms till den 1 maj 1996,
5. beträffande lagförslag 2.12
att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
dock med de ändringarna dels att i 14 § orden
"för målet" byts ut mot "för målets",  dels
att ikraftträdandetidpunkten bestäms till den
1 maj 1996,
6. beträffande lagförslag 2.47
att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på
djur, m.m.,
7. beträffande lagförslag 2.51
att riksdagen dels antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  9  kap.  11 § stiftelselagen
(1994:1220) utom såvitt avser ikraftträdande-
och övergångsbestämmelsen, dels  antar  av
utskottet i bilaga 2 framlagt förslag till lag
om ändring i nämnda lag,
8. beträffande lagförslag 2.52
att riksdagen dels avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1995:000) om ändring i plan-
och bygglagen  (1987:10),  dels  antar av
utskottet i bilaga 2 upprättat förslag till
lag om ändring i sistnämnda lag,
9. beträffande övriga lagförslag
att riksdagen, med den ändringen att ikraftträdandet
bestäms till den 1 maj 1996, antar följande i
propositionen framlagda förslag till
1. lag om ändring i äktenskapsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning
i allmän flottled,
3. lag om ändring i lagen (1943:459) om tillsyn
över hundar och katter,
4. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning
av  pensionsgrundande  inkomst  enligt  lagen
(1962:381) om allmän försäkring,
5. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell-
och pensionatrörelse,
6. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.,
7. lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),
8. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
9. lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),
10. lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511),
11. lag om ändring i väglagen (1971:948),
12.  lag  om ändring i lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring,
13. lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd,
14. lag om ändring i  lagen  (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m.,
15.  lag om ändring i lagen (1974:203)  om
kriminalvård i anstalt,
16. lag  om ändring i lagen (1974:1066) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods
m.m.,
17. lag om ändring utsädeslagen (1976:298),
18. lag om ändring i lagen (1976:371) om
behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
19. lag om ändring i passlagen (1978:302),
20. lag om ändring i lagen (1979:357) om
yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg,
21.  lag  om  ändring i renhållningslagen
(1979:596),
22. lag om ändring i epizootilagen (1980:369),
23. lag om ändring i lagen (1980:578) om
ordningsvakter,
24. lag om ändring i lagen (1980:894) om
jaktvårdsområden,
25. lag om ändring i lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden,
26.  lag om ändring i lagen (1982:636)  om
anordnande av visst automatspel,
27. lag  om  ändring  i  hälsoskyddslagen
(1982:1080),
28. lag om ändring i lagen (1983:1097) med vissa
bestämmelser om larmanläggningar m.m.,
29. lag  om ändring i räddningstjänstlagen
(1986:1102),
30. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),
31. lag om ändring i produktsäkerhetslagen
(1988:1604),
32. lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-
avgift,
33.  lag  om ändring i lagen (1990:613) om
miljöavgift på  utsläpp  av  kväveoxider  vid
energiproduktion,
34.  lag  om  ändring  i begravningslagen
(1990:1144),
35. lag om ändring i lagen (1990:1183) om
tillfällig försäljning,
36. lag om ändring i lagen (1992:1231) om
märkning av textilier,
37. lag om ändring i lagen (1992:1232) om
märkning av hushållsapparater,
38. lag om ändring i lagen (1992:1326) om
personlig skyddsutrustning för privat bruk,
39. lag om ändring i lagen (1992:1327) om
leksakers säkerhet,
40. lag om ändring i lagen (1992:1402) om
undanförsel och förstöring,
41. lag om ändring i lagen (1992:1512) om
elektromagnetisk kompatibilitet,
42. lag om ändring i lagen (1992:1514) om
måttenheter, mätningar och mätdon,
43. lag om ändring i lagen (1992:1684) om EEG-
handelsgödsel,
44. lag om ändring i lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl.,
45. lag om ändring i lagen (1994:451) om
försöksverksamhet  med  intensivövervakning med
elektronisk kontroll.
Stockholm den 21 november 1995
På justitieutskottets vägnar

Gun Hellsvik

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Lars-
Erik Lövdén (s), Birthe Sörestedt (s), Göran
Magnusson (s), Sigrid Bolkéus (s), Göthe Knutson
(m), Märta Johansson (s), Ingbritt Irhammar (c),
Margareta Sandgren (s), Anders G Högmark (m), Siw
Persson (fp), Ann-Marie Fagerström (s), Alice
Åström (v), Pär Nuder (s), Maud Ekendahl (m) och
Kia Andreasson (mp).
Reservation
Avslag på propositionen (mom. 1)
Alice Åström (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande på s. 8
som börjar med "Utskottet är" och på s. 9 slutar
med "utskottet strax" bort ha följande lydelse:
Utskottet kan för sin del mot bakgrund av det
ovanstående se att förslaget i propositionen har
fördelar och stöder därför i princip detta. I
likhet med vad som framförs i motion Ju5 anser
utskottet emellertid att reformen måste balanseras
med  ökade  möjligheter  till  rättshjälp  i
förvaltningsmålen. Bakgrunden härtill är följande.
Domstolens     utredningsansvar    enligt
förvaltningsprocesslagen kan i viss utsträckning
ersätta behovet av juridisk biträdeshjälp och
därmed också behovet av rättshjälp. Rättshjälp
beviljas också restriktivt i förvaltningsmålen med
hänvisning  till  denna  utredningsskyldighet.
Urholkas utredningsskyldigheten uppstår givetvis
ett ökat behov av biträde och rättshjälp. Den nu
föreslagna ordningen kommer, enligt utskottets
mening, helt klart att medföra detta vilket också
framkommit i ärendet. Den särskilde utredare som
sett över rättshjälpslagen  har uttryckt, som
redovisats ovan, att en tvåpartsprocess kan tunna
ut   domstolens   utredningsskyldighet   i
förvaltningsmålen. Vidare har Lagrådet i ärendet
uttryckt farhågor om att ett tvåpartssystem inom
förvaltningsprocessen kommer att leda till en
förskjutning i de praktiska handläggningsformerna
mot tillämpning av en förhandlingsprincip till
skillnad från den nu gällande officialprincipen,
trots att några lagändringar  härvidlag  inte
föreslagits i propositionen.
Det  anförda  visar  sammantaget att den nu
föreslagna  reformen  med nödvändighet  måste
balanseras  genom utvidgade  möjligheter  till
rättshjälp så att inte principen om allas likhet
inför lagen begränsas.  En enskild, som till
motpart  får  en  myndighet med  helt  andra
utredningsmöjligheter  och resurser än vad en
enskild part normalt har tillgång till, är i stort
behov av ett rättsligt biträde. Utskottet är
därför för närvarande inte berett att ställa sig
bakom förslagen i propositionen. Utskottet utgår
från att regeringen genast överväger vad utskottet
nu uttalat och återkommer med de lagförslag som
kan anses erforderliga. Vad utskottet här med
anledning av motion Ju5 uttalat bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under moment 1 bort
ha följande lydelse:
1. beträffande avslag på propositionen
att riksdagen med bifall till motion 1995/96:Ju5 dels
avslår proposition 1995/96:22, dels som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.
4


Utskottets lagförslag
1. Förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 20 kap. 12 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall ha följande
lydelse.
-------------------------------------------------
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
20 kap.
12 §[1]
-------------------------------------------------
Riksförsäkringsverket  Riksförsäkringsverket
har att verka för att har att verka för att
bestämmelserna om den bestämmelserna om den
allmänna  försäkringen allmänna  försäkringen
tillämpas  likformigt tillämpas  likformigt
och  rättvist. Verket och rättvist.
får, även till förmån
för  enskild  part,
överklaga domstols och
allmän
försäkringskassas
beslut  samt  begära
ändring enligt 10 a §.
-------------------------------------------------
I mål, där en enskild Riksförsäkringsverket
part  hos  länsrätten får  överta  allmän
överklagar  en allmän försäkringskassas
försäkringskassas    uppgift   att   i
beslut,    bestämmer länsrätten     och
Riksförsäkringsverket  kammarrätten föra det
om verket skall vara allmännas    talan.
part i målet. Detsamma Riksförsäkringsverket
gäller  i  mål  i för det allmännas talan
kammarrätten,  där en i Regeringsrätten.
enskild part överklagat
länsrättens   beslut.
Även         om
Riksförsäkringsverket
beslutat att inte vara
part,  får  domstolen
förelägga verket  att
svara i målet, om det
finns särskilda skäl.
-------------------------------------------------
Den omständigheten att
Riksförsäkringsverket
inte  varit  part  i
domstolen hindrar inte
verket  att överklaga
domstolens beslut. Om
en   enskild   part
överklagar
kammarrättens  beslut,
är   verket  alltid
motpart.
-------------------------------------------------
Riksförsäkringsverket
får, även till förmån
för  enskild  part,
överklaga domstols och
försäkringskassas
beslut  samt  begära
ändring enligt 10 a §.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996. För
beslut som har meddelats av försäkringskassan
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
-------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 1991:215.


5


2. Förslag till lag om ändring i plan-
och bygglagen (1987:10)
Härigenom föreskrivs att 13 kap. 4 § i plan-
och bygglagen (1987:10) skall  ha följande
lydelse.
-------------------------------------------------
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
13 kap.
4 §[2]1
-------------------------------------------------
Länsstyrelsens  beslut  enligt 12 kap. 2 §
huruvida prövning skall ske  eller  ej och
länsstyrelsens förordnande enligt 12 kap. 4 §
första stycket samt länsstyrelsens beslut enligt
12 kap. 4 § andra  stycket att lov eller
förhandsbesked inte skall  gälla  får  inte
överklagas.
-------------------------------------------------
Andra   beslut   av Andra   beslut   av
länsstyrelsen  enligt länsstyrelsen  enligt
denna lag än de som denna lag än de som
anges i första stycket anges i första stycket
får  överklagas  hos får  överklagas  hos
kammarrätten     om allmän
beslutet avser      förvaltningsdomstol om
beslutet avser
-------------------------------------------------
1. bygglov eller förhandsbesked inom område med
detaljplan,
-------------------------------------------------
2. bygglov eller förhandsbesked inom område som
inte omfattas av detaljplan och överklagandet
avser   frågan   om   åtgärderna   utgör
kompletteringsåtgärder enligt  8 kap. 13 §,
uppfyller kraven i 3 kap. eller strider mot
områdesbestämmelser,
-------------------------------------------------
3. rivningslov eller marklov och överklagandet
avser frågan om åtgärderna  strider mot en
detaljplan eller områdesbestämmelser,
-------------------------------------------------
4. förordnanden enligt 6 kap. 19 § att avstå
eller upplåta mark eller enligt 6 kap. 22 § om
skyldighet att bekosta anläggande av gator och
vägar samt anordningar för vattenförsörjning och
avlopp,
-------------------------------------------------
5. fråga enligt 9 kap.,
-------------------------------------------------
6. påföljder och ingripanden enligt 10 kap.,
-------------------------------------------------
7. debitering av avgifter som anges i 11 kap. 5
§,
-------------------------------------------------
hos regeringen i övriga fall.
-------------------------------------------------
Prövningstillstånd
krävs vid överklagande
till kammarrätten.
-------------------------------------------------

______________
Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men
tillämpas  inte i de fall där det första
beslutet i ärendet fattats dessförinnan.


**FOOTNOTES**
[2]:1 Lydelse enligt bet. 1995/96:BoU1.


6


3. Förslag till lag om ändring i
stiftelselagen (1994:1220)
Härigenom föreskrivs  att  10  kap. 13 §
stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande
lydelse.
-------------------------------------------------
Nuvarande lydelse    Föreslagen lydelse
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
10 kap.
13 §
-------------------------------------------------
Registreringsmyndighetens
Registreringsmyndighetens
beslut enligt denna lag beslut enligt denna lag
får  överklagas  till får  överklagas  hos
kammarrätten.      allmän
förvaltningsdomstol.
-------------------------------------------------
Om            Om
registreringsmyndighetens
registreringsmyndighetens
beslut överklagas skall beslut överklagas skall
registreringsmyndigheten registreringsmyndigheten
föra  talan  för det föra  talan  för det
allmänna.  Överklagas allmänna.  Överklagas
kammarrättens beslut av domstolens  beslut av
registreringsmyndigheten,
registreringsmyndigheten,
skall överklagandet ha skall överklagandet ha
kommit  in  inom tre kommit  in  inom tre
veckor från den dag då veckor från den dag då
det     överklagade det     överklagade
beslutet meddelades.   beslutet meddelades.
-------------------------------------------------
Vad som sägs i första och andra styckena om
registreringsmyndigheten och dess beslut gäller
länsstyrelsen i Stockholms län och dess beslut
när det är fråga om beslut enligt 12 §.
-------------------------------------------------
Prövningstillstånd
krävs vid överklagande
till kammarrätten.
-------------------------------------------------


Utskottets förslag till ändring i
regeringens förslag
Lag om ändring i naturvårdslagen
(1964:822)
-------------------------------------------------
Nuvarande lydelse    Utskottets förslag
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
40 § [3]1
-------------------------------------------------
En kommunal myndighets beslut enligt denna lag
får överklagas hos länsstyrelsen.
-------------------------------------------------
Beslut av annan statlig Beslut av annan statlig
myndighet än regeringen myndighet än regeringen
i ärende enligt 13 §, i ärende enligt 13 §,
14 b §, 17 §, 20 § 14 b §, 17 §, 20 §
andra stycket, 21 §, 22 andra stycket, 21 §, 22
§, 24 §, 24 a §, 39 § §, 24 §, 24 a §, 39 §
såvitt avser annat än såvitt avser annat än
handräckning eller 47 § handräckning eller 47 §
får  överklagas  hos får  överklagas  hos
kammarrätten. Beslut i allmän
övrigt enligt denna lag förvaltningsdomstol.
av   annan  statlig Beslut i övrigt enligt
myndighet än regeringen denna  lag  av annan
får  överklagas  hos statlig  myndighet än
regeringen.       regeringen     får
överklagas     hos
regeringen.
Prövningstillstånd
krävs vid överklagande
till kammarrätten.
-------------------------------------------------
Statens naturvårdsverk får överklaga  beslut
enligt denna lag eller enligt bestämmelser som
meddelats med stöd av lagen.
Finner en myndighet att den inte kan helt
bifalla    en    framställning    från
Fortifikationsverket eller Vägverket om dispens
som avses i 16 a § första stycket, skall ärendet
hänskjutas till regeringens prövning.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------**FOOTNOTES**
[3]:1 Senaste lydelse 1995:829.
Innehållsförteckning

Sammanfattning...................................1
Propositionen....................................1
Motionen.........................................3
Utskottet........................................3
Inledning......................................3
Bakgrund.......................................4
Partsställningen i förvaltningsprocessen m.m.4
Allmänt om instansordningen i de allmänna
förvaltningsdomstolarna
6
Propositionens huvudsakliga innehåll...........7
Överväganden...................................7
Avslag på propositionen......................7
Socialförsäkringsmålen.......................9
Övrigt......................................12
Hemställan....................................13
Reservation.....................................15
Bilaga 1 Regeringens lagförslag.................17
Bilaga 2 Utskottets lagförslag..................77
Bilaga 3 Utskottets förslag till ändring i
regeringens förslag.............................80