Utredning om en internationell flygsäkerhetsutbildning (World Aviation University)

Innehåll

Dir. 1994:97

Beslut vid regeringssammanträde den 11 augusti 1994

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att undersöka förutsättningarna för att i Sverige etablera en internationell högre utbildning avsedd att förbättra flygsäkerheten.

Bakgrund

Företrädare för Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköpings och Norrköpings kommuner, Luftfartsverket, SAAB-Scania AB, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) samt Linköpings universitet har till regeringen överlämnat en skrivel- se om internationell flygsäkerhet. Där beskrivs att flygsäker- heten enligt internationellt sammanställd statistik är upp till tio gånger sämre i u-länder och Östeuropa än i västvärlden. En internationell utbildning som kan höja flygsäkerheten saknas. I skrivelsen framhålls Östergötland som möjlig lokalisering för en sådan utbildning, ett så kallat World Aviation University (WAU).

Uppdragets innebörd

Förutsättningarna för en internationell flygsäkerhetsutbildning bör utredas.

Utredaren skall i kontakt med International Civil Aviation Organization (ICAO) precisera behovet och efterfrågan av en högre utbildning för flygsäkerhet. I detta sammanhang skall det redovisas vilken betydelse en högre utbildning kan ha för att öka flygsäkerheten i utvecklingsländerna liksom Central- och Östeuropa.

Kostnader samt förutsättningar för samarbete och delad finansiering med Förenta Nationerna (FN) skall utredas. Ut- redaren skall vidare undersöka förutsättningarna för annat in- ternationellt stöd för en långsiktig finansiering av en interna- tionell flygsäkerhetsutbildning. Utredaren skall vidare pröva möjligheterna att bedriva en verksamhet med denna inriktning i Sverige med en internationell huvudman respektive med en svensk huvudman.

Det förutsätts att det inom ramen för utredningsarbetet förs diskussioner bl.a. med World Maritime University i Malmö, Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) och Beredning för internationellt ekonomiskt samarbete (BITS).

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 mars 1995.

Ramar för utredarens arbete

Regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir 1994:23), om att redovisa regionala konsekvenser (dir 1992:50) samt om beak- tande av EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir 1988:43) skall beaktas.