Samordningsdelegation för tandvårdsreformen

Innehåll

Dir. 1994:6

Sammanfattning av uppdraget

En delegation skall verka för samordning av genomförandet av en förändring av ersättningssystemet för vuxentandvård samt följa utvec och effekterna av den förestående reformen m.m.

Bakgrund

I prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård aviseras inrättandet av en delegation för samordning av förberedels genomförandet samt för uppföljning och utvärdering av effekterna av ett förändrat ersättningssystem.

I den översyn av tandvårdsförsäkringen som föregick propositionen och som ledde fram till rapporten Premietandvård - en effektivare tandvårdsförsäkring (Ds 1993:18) framfördes bl.a. att en så omfattande av ersättningssystemet som föreslogs kräver en samordning av förberedelser, genomförande och uppföljning samtidigt med att berörda m huvudmän, intresseorganisationer och vårdgivare själva fullgör de uppgifter de har inom sina resp. ansvarsområden. Utredningen föres därför att en samordningsdelegation skulle inrättas.

Regeringen har i propositionen ställt sig bakom utredningens förslag om inrättande av en samordningsdelegation. I fråga om uppföljning av tandvårdsreformen har därvid utpekats ett antal punkter som delega särskilt bör uppmärksamma.

Uppdraget

Delegationens verksamhet, som skall pågå längst till utgången av år 1996, skall primärt syfta till att skapa en gemensam ram och goda förutsättningar för planeringen inom området. Det gäller bl.a. pla genomförande, inklusive de betydande informationsinsatser riktade till både allmänhet, vårdgivare och andra som är verksamma inom tandvårdsområdet vilka är en förutsättning för ett effektivt genomförande vidare planer för uppföljning och utvärdering av det förändrade ersättningssystemet för vuxentandvård.

Berörda myndigheter, organisationer och vårdgivare förutsätts själva ansvara för och utföra sina resp. uppgifter. Riksförsäkringsver och försäkringskassorna har ansvaret för en stor del av förberedelserna och insatserna.

Delegationen skall inte ha någon överordnad funktion och övertar inga myndighetsuppgifter. Uppgiften skall vara att verka för en sådan samordning av insatserna som ger alla berörda parter största möjlig förutsättningar att genomföra sina delar av reformarbetet.

På vissa områden där det visar sig ändamålsenligt bör dock delegationen kunna initiera en gemensam aktivitet. För bl.a. sådana ändamål bör finnas vissa centralt disponibla medel. Regeringen avser att inom kort i annat sammanhang återkomma till frågan om medelsanvisningen härför.

Delegationen skall särskilt följa arbetet med att utvärdera effekterna av och utvecklingen i stort i fråga om
- det ändrade ersättningssystemet, dess administration och kostnader, - etableringsbegränsningens slopande, - konkurrensfrågorna vad gäller såväl neutraliteten mellan de två ersättningssystemen som neutraliteten mellan offentliga och privata vårdgivare, inkl. frågan om folktandvårdens redovisningsrutiner, - tillämpningen inom premietandvården av premieklasser, premiebelopp och principer för anslutning av patienter, - tillämpningen av den fria prissättningen inom del av åtgärdstaxan och effekterna av att en självrisk införs för delar av denna, - tillämpningen av det särskilda högkostnadsskyddet samt - tillämpningen av bestämmelserna angående särskilda patientgrupper.

Vidare skall delegationen ha en utvecklande och främjande roll när det gäller främst följande frågor - metoder för riskgruppering och premiekalkylering, - ev. förhöjd försäkringsersättning vid anslutning av patienter till premietandvården, - teknikstöd till anslutna vårdgivare samt - metoder i fråga om kvalitetsindikatorer och kvalitetssäkring.

En viktig utgångspunkt för uppföljning och utvärdering av det ändrade ersättningssystemet skall vara de mål och motiv som angivits för utformningen av detta. Regeringen avser att i särskild ordning ge R uppdrag att göra en första mer sammanfattande utvärdering inom högst tre år räknat från det ändrade systemets införande. Delegationen skall medverka i planeringen av denna utvärdering.

Delegationen skall lämna de förslag om ändringar och kompletteringar i ersättningssystemet som bedöms vara nödvändiga. Den skall om det behövs också ägna uppmärksamhet åt sådana grupper som inte utnyttjar ersättningssystemet och föreslå lämpliga åtgärder.

Delegationen skall även bereda ärenden om stimulansbidrag. Syftet med dessa bidrag skall vara att stimulera och främja sådan utveckling inom tandvården som är av intresse för sjukförsäkringen, t.ex. stöd till projekt vars resultat bedöms kunna komma en större krets av vårdgivare till del. Det skall inte vara fråga om att ge ett allmänt producentstöd. Delegationen skall inledningsvis - med utgångspunkt i utredningsförslaget - utarbeta förslag till närmare riktlinjer för beviljande av stimulansbidrag.

Delegationen skall också lämna förslag till regeringen om arvodesnivåer i åtgärdstaxan och storleken på de fasta försäkringsersättningarna i premietandvården såväl i anslutning till reformens genomförande som för övriga taxeperioder under delegationens verksamhetstid. En omkostnadsundersökning avseende både privat offentligt bedriven tandvård företas genom delegationens försorg. Delegationen förutsätts även lämna förslag till regeringen om hur taxeöverläggningar och liknande bör bedrivas när delegationens verksamhet har slutförts.

I det beredningsarbete som för närvarande bedrivs inom Socialdepartementet vad gäller en proposition om vissa författningskonsekvens samt en ny tandvårdstaxa till följd av propositionen om ett förändrat ersättningssystem för vuxentandvård skall delegationen vid behov biträda departementet med synpunkter och förslag. Det gäller bl.a. utformningen av åtgärdstaxan mot bakgrund av det förslag till sådan taxa som RFV redovisat. Delegationens beredning av frågan om förslag till en ny tandvårdstaxa sker under förutsättning att riksdagen godkänner et förslag från regeringen om ändring i 2 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det gäller även förslag till preciseringar i fråga om de i propositionen angivna s.k. särskilda patientgrupperna. Dessutom bör delegationen föreslå de konsekvensändringar i specialisttaxan som erfordras med hänsyn till vad som angivits i propositionen. Frågor om utfärdande av tillämpningsföreskrifter till taxan, utarbetande av allmänna råd m.m. ankommer som tidigare på RFV.

Vidare skall delegationen ta del av erfarenheterna från de pågående försöksverksamheterna med alternativa ersättningssystem inom tan

Av Socialstyrelsens expertrapport Möjligheter att avveckla amalgam som tandfyllningsmaterial (Ds 1992:95) framgår att det finns ett behov av en ökad satsning på utbildning om tandfyllningsmaterial. Det gäller såväl kunskaper kring som handhavandet av alternativa material. Om dessa kunskaper saknas kan det medföra kvalitetsförluster samt betydande utgifter för försäkringen. Delegationen bör lämna förslag till hu efterutbildningsbehov kan tillgodoses.

Delegationen är i övrigt oförhindrad att ta upp frågor som kan komma att aktualiseras till följd av det förändrade ersättningssystemet för vuxentandvård.

För delegationen skall gälla regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om utredningsförslagens inriktning (dir 1988:5), angående EG-aspekter i utredningsverksamhet (dir 1988:43) samt om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir 1992:50).

Förberedelsearbetet skall bedrivas så att regeringen senare kan besluta om ett ikraftträdande av det förändrade ersättningssystemet för vuxentanvård i första hand den 1 juli 1994, i andra hand den 1 september 1994.