En ny struktur för högre utbildning i Stockholm

Innehåll

Dir. 1994:34

Beslut vid regeringssammanträde den 28 april 1994.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté skall närmare utreda och komma med förslag till verksamhet som skall kunna bedrivas inom en ny universitetsstruktur i Stockholmsområdet samt förslag till hur denna bör organiseras och lokaliseras. Hänsyn skall därvid tas till möjligheterna att samlokalisera bl.a. de konstnärliga utbildningarna i Stockholm med denna.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen Utbildning och forskning Kvalitet och konkurrenskraft (prop. 1993/94:177) föreslagit att den fortsatta utbyggnaden av högre utbildning i Stockholmsområdet skall ske inom ramen för en ny universitetsstruktur. Den nya universitetsstrukturen föreslås omfatta södra Storstockholmsområdet och få en inriktning som främjar en förstärkning av de kulturella och ekonomiska banden mellan Sverige och Östersjöregionen i övrigt. Förbättrade förutsättningar för utbildning och forskning inom vårdområdet framhålls som angelägna.

Medel föreslås avsättas från återstoden av Fond 92-94 till en stiftelse vars avkastning skall gå till forskning och forskarutbildning i den nya universitetsstrukturen. Enligt förslaget skall stiftelsens medel också under ett uppbyggnadsskede kunna användas för att bl.a. täcka kostnader för akademisk infrastruktur. Vidare föreslås att ur samma fond skall avsättas medel till en stiftelse vars avkastning bl.a. skall användas till forskning och forskarutbildning inom vårdområdet.

Förslagen lämnas bl.a. mot bakgrund av att Stockholms universitet har anmält att universitetet inte kan klara ytterligare nämnvärd ökning av utbildningens omfattning i nuvarande lokaler. På uppdrag av chefen för Utbildningsdepartementet har en förstudie genomförts rörande möjligheterna att samlokalisera viss högre utbildning i Stockholm - Campus för mångfald.

I förstudien föreslås sammanfattningsvis att


ett nytt campus för högre utbildning och forskning etableras i Stockholm
*  och administreras av ett nytt universitet eller av en
beställarorganisation som antingen är helt fristående eller en del av Stockholms universitet
*  den nya organisationen också får ansvaret för högskoleutbildning på
Södertörn
*  den nya organisationen får ansvar för en verksamhet som till sin
omfattning motsvarar minst 8 000 helårsstudenter fördelat mellan campus och Södertörn
*  utbildning skall erbjudas inom alla utbildningsområden, dock med
undantag för civilingenjörs-, läkar- och tandläkarutbildning
*  forskningsverksamhet med ämnesmässig bredd och en inriktning som
kan stärka Stockholms ställning i Östersjöområdet skall bedrivas på det nya campus
*  det nya campus lokaliseras till Stockholms innerstad eller till
södra Stockholmsområdet, eventuellt till Kvarnholmen
*  befintlig verksamhet i Novum, Haninge och Fittja/Södertälje
förstärks inom ett nätverk tillsammans med det nya campus.

Vidare har Stockholms läns landsting beslutat att flytta Hälsohögskolan till Novum. Genom att samla högskolans verksamhet, som för närvarande är utspridd i Stockholm, till Novum underlättas enligt landstinget anknytningen till forskning, utbildning och klinisk verksamhet vid Huddinge sjukhus, till forskningsstiftelserna i Novum samt till övrig högskoleverksamhet på Södertörn. Detta förstärker Hälsohögskolans akademiska karaktär. Landstinget föreslår att viss ytterligare utbildning och forskning vid Stockholms universitet förläggs till Novum för att ytterligare förstärka den akademiska miljön. Grundutbildningen skall ta sikte på de behov som det forsknings- och utvecklingsintensiva näringslivet och forskningsverksamheten kan väntas ha framöver och som inte kan tillgodoses genom befintlig högskoleutbildning. Flera ämnesområden framhålls som angelägna, bl.a. ämnen med biologisk inriktning samt ämnen med inriktning på kommunal ekonomi och administration samt data, informatik och systemvetenskap. Landstinget föreslår att staten och landstinget gemensamt bildar en stiftelse "Universitetscenter vid Novum" med uppgift att genomföra projektet och att fungera som en stöd- och paraplyorganisation för all akademisk utbildning och forskning vid Novum.

Haninge kommun har framfört önskemål om förstärkning av de högskoleutbildningar som i dag bedrivs inom kommunen.

Vidare har Länsstyrelsen i Gotlands län presenterat ett projekt som omfattar kultur- och utbildningssatsningar med inriktning på länderna kring Östersjön.

En särskild arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet med representanter för berörda konstnärliga högskolor i Stockholm har bl.a. undersökt olika lokaliseringsalternativ för samlokalise*ring.

Utöver detta har vissa ytterligare skrivelser kommit in till Utbildningsdepartementet.

Regeringen begär i propositionen riksdagens bemyndigande att vidta nödvändiga förberedelseåtgärder för att etablera en ny universitetsstruktur i Stockholmsområdet. Regeringen begär vidare att riksdagen skall godkänna att en särskild beslutsordning skall få tillämpas för samordning av vissa lokalförsörjningsfrågor i Stockholmsområdet. Vidare begärs bemyndiganden att inrätta nämnda stiftelser.

Uppdraget

Kommitténs huvuduppgifter bör vara att utarbeta ytterligare pla*nerings- och beslutsunderlag för att förbereda etableringen av den nya strukturen för högre utbildning samt att samlat utreda vissa andra frågor rörande lokalförsörjningen för högre utbildning i Stockholm.

En utgångspunkt för kommitténs arbete bör vara vad regeringen i propositionen framhållit om att det inte behöver finnas någon konflikt mellan de tre lokaliseringsorter i södra Storstockholm som först och främst har aktualiserats. En annan är att den huvudsakliga inriktningen bör vara humaniora, kultur, ekonomi, vård och omsorg samt teknik och ickelaborativa naturvetenskapliga ämnen.

Kommittén bör, inom ramen för de resurser som anges i propositionen, analysera kostnaderna för samt närmare precisera och komma med förslag vad gäller
*  verksamhetens inriktning och omfattning
*  lokalbehov (inklusive inredning och utrustning)
*  lokaliseringar och i det sammanhanget klarlägga förutsättningar för
att tillgodose dessa med goda kommunikationer och på ett sätt som tillgodoser kraven på en god miljö och en långsiktigt god hushållning med resurserna
*  förbättringar i infrastrukturen för att uppnå goda betingelser för
verksamheten
*  strukturens organisation
*  förutsättningar för att ge konstnärlig utbildning och
lärarutbildning en samlad lokalisering inom den nya strukturen.

Regeringen har i propositionen berört fakultetsstrukturens betydelse för universitetens och högskolornas möjligheter att ta ansvar för forskningens kvalitet och förnyelse. Kommittén bör mot den bakgrunden överväga hur en tvärvetenskaplig forskningsorganisation skulle kunna inrättas vid den nya universitetsstrukturen.

Möjligheterna att ge verksamheten en särskild profil mot Ös*ter*sjö- och Östeuropafrågor bör undersökas. Därvid bör också närmare analyseras det projekt angående kultur- och utbildningssatsningar som Länsstyrelsen i Gotlands län presenterat.

Kommittén bör vidare i sina förslag särskilt uppmärksamma möjligheterna att använda modern informationsteknologi.

Kommittén skall samverka med den stiftelse som, under förutsättning av riksdagens godkännande, skall inrättas för uppbyggnad av den akademiska infrastrukturen och för forskning och forskarutbildning inom den nya strukturen.

Kommittén skall lämna förslag till inriktning av verksamheten och organisationen av denna som skall gälla fr.o.m. budgetåret 1995/96.

Kommittén skall vidare samverka med bl.a. de konstnärliga högskolorna i Stockholm vad gäller deras lokalförsörjning. Om en samlokalisering med den nya strukturen skulle komma till stånd skall kommittén komma med förslag till hur utnyttjandet av gemensamma resurser skall organiseras.

Kommittén skall i lokalförsörjningsfrågor företräda de högskolor för vilka det kan vara aktuellt att flytta större delen av verksamheten till gemensam lokalisering. Därmed avses att för berörda högskolors räkning ta fram underlag och förutsättningar för samt föra förhandlingar om och föreslå erforderliga avtal.

Kommittén skall i sitt arbete ta hänsyn till de ställningstaganden som kan komma att göras i fråga om huvudmannaskapet för Hälsohögskolan i Stockholm samt relationen till Karolinska institutets verksamhet i Novum
*  att ansvaret - examensrätt m.m. - för Kungl. Tekniska högskolans
utbildningar i Haninge även i fortsättningen skall åvila denna högskola
*  Stockholms universitets nuvarande verksamhet på Södertörn
*  enskilda utbildningsanordnares önskemål om samarbete i
utbildnings- och lokalfrågor.

Kommittén skall i arbetet med lokaliseringsfrågorna samråda med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kommitténs arbete skall bedrivas under förutsättning av riksdagens godkännande av propositionen Utbildning och forskning Kvalitet och konkurrenskraft (prop. 1993/94:177). Tills dess att riksdagen fattat de beslut som behövs skall kommittén arbeta med planerings- och förberedelsearbete.

Kommittén skall, i enlighet med de myndighetsspecifika direktiven, lämna de förslag om utbildningsuppdrag m.m. som kräver regeringens ställningstaganden inför det kommande budgetåret senast den 10 september 1994. Övriga förslag och delrapporter skall lämnas löpande. Kommitténs slutrapport skall lämnas till regeringen senast i februari 1996.

Ramar för kommitténs arbete

Kostnaderna för kommittén skall belasta åttonde huvudtitelns anslag A 2. Utredningar m.m.

Kommittén skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir. 1988:43), om regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50) samt konsekvenser av sina förslag från ett jämställdhetsperspektiv.