Stöd till Linköpings universitet för förbättring av ledning och kontroll av ekonomiadministrativa funktioner m.m.

Innehåll

Dir. 1994:31

Beslut vid regeringssammanträde 1992-04-21.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté skall fram till den 1 oktober 1994 följa och stödja Linköpings universitets arbete med att utveckla de ekonomiadministrativa funktionerna och att förbättra universitetets ledning och kontroll. Arbetet skall avslutas genom att kommittén i en rapport till regeringen ger sin bedömning av resultatet av universitetets åtgärder.

Bakgrund

Riksrevisionsverket (RRV) har i revisionsberättelse den 16 februari 1994 för Linköpings universitet framför ett stort antal invändningar mot bokslut och förvaltning för budgetåret 1992/93. Enligt RRV har den administrativa och ekonomiska kontrollen haft stora brister under budgetåret. Betydande invändningar inom delvis samma områden framfördes av RRV även i revisionsberättelsen för budgetåret 1991/92.

Universitetets styrelse har den 17 mars 1994 i en skrivelse till regeringen yttrat sig i ärendet.

Regeringen erinrar om att 1993 års universitets- och högskolereform ger universitet och högskolor mycket stor frihet när det gäller verksamhetens inriktning, organisation och genomförande. Det nya system för resurstilldelning som införts kan dock inte fungera på avsett vis om inte ekonomiadministrationen är fullgod. I propositionen (1992/93:169) om högre utbildning för ökad kompetens framhölls sålunda att det nya resursfördelningssystemet kommer att kräva en förstärkning av den ekonomiska kompetensen inom universiteten och högskolorna samt att behovet av bättre fungerande ekonomisk uppföljning och kontroll också accentueras av den ökade friheten (s. 8).

Det måste säkerställas att Linköpings universitet vidtar de åtgärder som behövs för att komma till rätta med de av RRV påtalade bristerna. Därför skall universitetet t.o.m. september månad 1994 få stöd av en särskild kommitté.

Uppdraget

Kommittén skall följa och genom förslag och yttranden stödja universitetets arbete med att utveckla de ekonomiadministrativa funktionerna och att förbättra universitetets ledning och kontroll. Detta innebär inte någon inskränkning av universitetets fulla ansvar för sin verksamhet.

Kommittén skall ha rätt att begära upplysningar och material från universitetet. Kommittén skall den 1 oktober 1994 till rege*ringen lämna en bedömning av resultatet av universitetets åtgärder.

Regeringen har tidigare denna dag fattat beslut om åtgärder i övrigt med anledning av de invändningar RRV framfört i revisionsberättelserna för vissa universitet och högskolor. Regeringen har bl.a. föreskrivit att Linköpings universitet skall samråda med kommittén i frågor som faller inom ramen för kommitténs uppdrag, samt att universitetet skall tillhandahålla kommittén de upplysningar och det material som den begär.