Tilläggsdirektiv till Landstingsekonomiska utredningen (Fi 1993:14)

Innehåll

Dir. 1994:3

Sammanfattning

Landstingsekonomiska utredningen (Fi 1993:14) skall ha slutfört sitt arbete redan den 16 maj 1994.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 juni 1993 (dir. 1993:63) tillkallade chefen för Finansdepartementet en särskild utredare med uppdrag att föreslå ett reviderat system för utjämningsbidrag till landsting och landstingsfria kommuner. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 31 augusti 1994.

Regeringen har därefter den 22 december 1993 (dir. 1993:137) beslutat att bemyndiga chefen för Finansdepartementet att tillkalla en parlamentariskt sammansatt beredning med uppdrag att föreslå hur statens bidrag till kommuner respektive landsting och utjämningen av de ekonomiska förutsättningarna mellan dem skall utformas. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 1994.

Uppdraget till den särskilde utredaren sammanfaller med delar av uppdraget till den parlamentariskt sammansatta beredningen. I direktiven till beredningen angavs att beredningen skall ha ett nära samarbete med utredaren av landstingens utjämningssystem. Vidare angavs att utredarens förslag avses utgöra ett av underlagen för beredningens slutliga förslag. Utredaren av landstingens utjämningssystem måste därför slutföra sitt uppdrag vid en tidigare tidpunkt än vad som angavs i direktiven till utredaren. Som nytt datum skall gälla den 16 maj 1994. Utredningsarbetet skall bedrivas i nära kontakt med den nämnda parlamentariskt sammansatta beredningen.