Framtida central Europainformation

Innehåll

Dir. 1994:159

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1994

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att utreda hur den samlade samhälleliga Europainformationen bör vara utformad efter den 30 juni 1995.

Utredaren skall
- mot bakgrund av den information om skilda verksamhetsområden som faller på statliga myndigheter m.m., utreda behovet av kompletterande central Europainformation,
- studera och redovisa erfarenheterna från den verksamhet som har bedrivits inom ramen för Sekretariatet för Europainformation - med särskild uppmärksamhet på dess samarbete med folkbiblioteken - och pröva i vilken utsträckning verksamheten skall fortsätta,
- i förekommande fall bör förslag även lämnas om den omfattning, såväl personal-, medels- som verksamhetsmässig, som en central Europainformation behöver anta. -----

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 20 februari 1995.