Tilläggsdirektiv till utredningen om effektivisering av den statliga maritima verksamheten (Fö 1993:08)

Innehåll

Dir. 1994:158

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1994

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om effektivisering av den statliga maritima verksamheten ges ändrade riktlinjer för uppdraget.

Bakgrund

Riksdagen uttalade i samband med behandlingen av 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil.5, bet. 1992/93:FÖU9, rskr. 1992/93:333) att en särskild parlamentarisk utredning borde pröva möjligheten att effektivisera den samlade statliga maritima verksamheten. Med anledning av riksdagens beslut och med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade chefen för Försvarsdepartementet våren 1994 en kommitté (dir. 1993:136) med parlamentarisk sammansättning för att utreda statens maritima verksamhet. Kommittén har antagit namnet Sjöverksamhetskommittén.

Kommitténs uppdrag avser i första hand den verksamhet som bedrivs av marinen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och sjöpolisen. För utredningsuppdraget gäller enligt de nuvarande direktiven vissa förutsättningar, som begränsar kommitténs handlingsutrymme. Regeringen bedömer nu att kommitténs möjligheter att lägga fram förslag om effektivisering och förbättrad samordning av verksamheten bör vidgas i enlighet med riksdagens beslut. Regeringens direktiv för uppdraget ändras därför.

Uppdraget

Förutsättningarna för den statliga maritima verksamheten har under de senaste åren förändrats i väsentliga avseenden, bl.a. genom det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa och den ökade trafiken från det tidigare stängda Östeuropa. Den statsfinansiella situationen ställer stora krav på besparingar inom den statliga verksamheten. Möjligheterna till samordning över sektorsgränser måste därför tas till vara. Sjöverksamhetskommittén bör därför pröva möjligheten att effektivisera den samlade statliga maritima verksamheten. En strategi för denna verksamhet bör i första hand omfatta marinens, Kustbevakningens, Sjöfartsverkets och sjöpolisens verksamhet. Uppgiftsfördelning, organisation och lagstiftning för området bör ses över av kommittén.

Om så bedöms angeläget skall kommittén kunna ta upp också förhållanden inom annan statlig, maritim verksamhet med anknytning till utredningsuppdraget i övrigt.

Kommittén skall bedöma om den inriktning som hittills gällt för myndighetsuppgifterna inom denna del av statens maritima verksamhet fortfarande är ändamålsenlig i alla delar med hänsyn till omvärldsförändringarna eller om en förskjutning av tyngdpunkten och insatserna mot något uppgiftsområde bör ske.

Resultatet av utredningsarbetet skall vara ett samlat underlag för regeringens bedömning av inriktning, ambitionsnivå och effektivitet i den statliga, maritima verksamheten.

Regeringen beslutade den 14 april 1994 att Utredningen om effektivisering av den statliga maritima verksamheten skall omfattas av direktiven till samtliga kommittér och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23). Dessa direktiv ersätter kommittédirektiven till samtliga kommittér och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5).

Det som tas upp under Övriga frågor i kommitténs nuvarande direktiv skall beaktas i tillämpliga delar.

Utredningsarbetet bör vara avslutat senast vid utgången av år 1995.

Chefen för Försvarsdepartementet bemyndigas att utöka kommittén till högst tio ledamöter.