Tilläggsdirektiv till Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01)

Innehåll

Dir. 1994:156

Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 1994

Sammanfattning av uppdraget

Barn- och ungdomsdelegationen skall i sitt fortsatta arbete
- vara regeringens rådgivande organ i barn- och ungdomsfrågor,
- bistå regeringen med idéer och förslag som kan ligga till grund för vidareutveckling av barn- respektive ungdomspolitiken samt
- stimulera till debatt i aktuella samhällsfrågor som rör barn och ungdomar.

Delegationens tidigare uppdrag

Barn- och ungdomsdelegationen tillkallades den 22 december 1982 (dir.1982:104) med uppdrag att vara ett samordnande och rådgivande organ i regeringskansliet för barn- och ungdomsfrågor. Därefter har delegationen fått tilläggsdirektiv år 1986 (dir. 1986:4) och år 1992 (dir. 1992:15).

Direktiven har under perioden förändrats i riktning mot en betoning av ungdomsfrågor.

Delegationens fortsatta uppdrag

Delegationen skall även fortsättningsvis vara regeringens rådgivande organ i olika barn- och ungdomsfrågor. Därvid skall delegationen, mot bakgrund av de stora ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som sker i samhället, ge synpunkter på samhällsutvecklingen utifrån en helhetssyn på barns och ungdomars situation och uppväxtvillkor. Skillnader i välfärd mellan olika barn och ungdomar skall uppmärksammas, liksom unga människors utveckling från barn till ungdomar och vuxna. Delegationen skall vidare särskilt uppmärksamma barns och ungdomars makt och inflytande. Särskild uppmärksamhet skall också ägnas åt förebyggande insatser. Det är viktigt att delegationen i sitt arbete beaktar både flickors och pojkars förutsättningar och behov.

Delegationen skall bistå regeringen med idéer och förslag som kan ligga till grund för att vidareutveckla barn- respektive ungdomspolitiken.

Delegationen skall liksom tidigare stimulera till debatt i aktuella samhällsfrågor som rör barn och ungdomar. Särskilda regeringsuppdrag kan därvid bli aktuella.

Delegationen skall i sitt arbete lyfta fram och värdera aktuell forskning inom barn- och ungdomsområdet samt föreslå inom vilka kunskapsområden ytterligare forskningsinsatser bör göras.

Delegationen skall hålla sig särskilt informerad om den verksamhet som bedrivs av myndigheter inom barn- och ungdomsområdet särskilt Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsen.


Delegationen bör löpande redovisa resultatet av sitt arbete.