Statsråds arbete utanför Stockholm

Innehåll

Dir. 1994:144

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 1994

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att belysa konstitutionella och andra förutsättningar för att statsråd som inte är bosatta i Stockholm skall kunna ha delar av sin verksamhet förlagda till hemorten.

Utgångspunkter

Ny, distansöverbryggande teknik - såsom persondatorer, datafax, tvåvägs (interaktiv) video, bildtelefon, m.m. - har under senare tid skapat tekniska förutsättningar för omfattande förändringar på många områden av samhällslivet. Inte minst den offentliga förvaltningen måste vara beredd att anpassa sin organisation och sitt sätt att arbeta till de möjligheter den nya tekniken erbjuder och till de krav den ställer.

I syfte att främja en bred användning av informationsteknologin i hela samhället verkar Informationsteknologi-kommissionen. För regeringskansliets del bereds vissa frågor med anknytning till utnyttjandet av informationsteknologin av den i Regeringskansliets förvaltningskontor ingående Styrgruppen för administrativ utveckling (SAU). I sammanhanget kan också nämnas att en särskild utredare arbetar bl.a. med frågan om vilken rättslig reglering som kan behövas i samband med användningen av elektroniska dokument inom både förvaltningen och näringslivet (dir. 1994:42).

Den här antydda utvecklingen påverkar även regeringens sätt att arbeta. Långt ifrån alla statsråd är bosatta i Stockholm. Kravet på närvaro i Stockholm, som tidigare varit en förutsättning för ett effektivt deltagande i regeringsarbetet, gör sig i dag inte gällande lika starkt. Med den nya teknikens hjälp kan ett statsråd i betydande omfattning fullgöra sitt uppdrag från t.ex. hemorten. Men att tekniken gör detta möjligt betyder inte att alla frågor som uppkommer kring statsråds arbete utanför Stockholm har fått sitt svar. Det behövs en närmare genomgång av de konstitutionella, praktiska och tekniska förutsättningarna för ett statsråd att på distans delta i arbetet inom regeringen och i sitt departement.

I detta sammanhang bör också belysas hur arbetet i regeringskansliet påverkas av statsrådens ökande internationella engagemang, inte minst vid ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen.

Arbetets inriktning

Utredningen skall klarlägga hur kraven på medverkan i debatter och annan verksamhet i riksdagen samt i regeringens och departementens arbete kan förenas med möjligheten att arbeta på distans. Vidare skall utredningen belysa hur arbete utanför Stockholm påverkar formerna för kontakter med enskilda, organisationer och myndigheter. Utredningen skall också analysera frågor om lämplig teknik samt förvaltningsrättsliga och organisatoriska frågor. Av vikt är att klarlägga om arbetet på distans ger upphov till några särskilda problem med anknytning till dokumenthantering och handlingars offentlighet samt säkerhets- och integritetsskydd. I den mån liknande frågor har behandlats i andra länder kan det vara värdefullt att få belyst hur de där har lösts och vilka erfarenheter som gjorts.

Även kostnadsaspekterna på en ordning som här skisserats är av intresse. Utredningen skall redovisa de ekonomiska konsekvenserna av de nya arbetsformerna.

Utredningsuppdraget bedrivs lämpligast av en särskild utredare som har tillgång till såväl rättslig som teknisk och organisatorisk expertis.

Utredaren skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 september 1995.