Tilläggsdirektiv till kommittén för FN:s familjeår (S 1992:06)

Innehåll

Dir. 1994:14

Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 1994

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén för FN:s familjeår skall under FN:s familjeår 1994 fungera som kontaktorgan med samordningsansvar för de svenska insatserna.

Bakgrund

Regeringen bemyndigade den 9 april 1992 (dir. 1992:56) chefen för Socialdepartementet att tillkalla en interdepartemental beredningsgrupp om högst tio ledamöter med uppdrag att förbereda den svenska insatsen för genomförandet av Förenta nationernas internationella familjeår 1994.

Den 24 mars 1993 överlämnade beredningsgruppen en handlingsplan för Sveriges medverkan i FN:s familjeår till statsrådet och chefen för Socialdepartementet.

Chefen för Socialdepartementet beslutade genom departementsbeslut den 29 september 1992 och den 6 april 1993 om förlängning av beredningsgruppens uppdrag i enlighet med de riktlinjer som redovisats i handlingsplanen. Beredningsgruppen antog i samband med det senare beslutet namnet Kommittén för FN:s familjeår.

Regeringen ställde den 2 december 1993 särskilda medel ur Allmänna arvsfonden till Socialdepartementets förfogande att disponeras av Kommittén för FN:s familjeår för utvecklingsverksamhet i samband med internationella familjeåret. Regeringen uppdrog vidare åt kommittén att fördela anvisade medel i enlighet med lagen (1928:281) om Allmänna arvsfonden samt de principer som angavs i beslutet. Kommittén bemyndigades i beslutet att fastställa närmare riktlinjer för fördelningen av medel för utvecklingsarbetet samt att inom den angivna ramen disponera medel till utvärdring och erfarenhetsspridning.

Uppdraget

Kommittén skall under familjeåret fungera som kontaktorgan med samordnings- ansvar för de svenska insatserna. Kommittén skall i samverkan med myndigheter och organisationer som arbetar långsiktigt med frågor som rör familjen - stimulera till kunskapsutveckling och debatt om familjevillkor och livsformer i dagens svenska samhälle, - uppmuntra till initiativ och utvecklingsarbete, särskilt insatser som syftar till att förebygga social utslagning, - fördela anvisade medel ur Allmänna arvsfonden i enlighet med regeringens beslut den 2 december 1993, - medverka till att svenska erfarenheter förs ut till internationell debatt, - rapportera till FN om familjeåret i Sverige samt - i samverkan med forskningsinstitutioner och forskningsfinansierande organ stimulera till internationellt forskningssamarbete inom familjepolitikens område.

Kommitténs arbete skall vara avslutat före utgången av juni 1995.