Beskattning av naturgrus

Innehåll

Dir. 1994:133

Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 1994

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att utreda möjligheterna att införa en skatt på naturgrus.

Bakgrund

Våra tillgångar av naturgrus bildades huvudsakligen i samband med inlandsisens avsmältning och är en icke förnyelsebar naturresurs. Med naturgrus förstås här olika fraktioner av isälvsmaterial. Naturgrus ingår som huvudbeståndsdel i betong. Det används även för andra ändamål bl.a. till gjutning och vattenrening men även till utfyllnader. En betydande del av naturgruset används för närvarande till vägbyggen. Isälvsavlagringar (rullstensåsar, deltan osv.) har stor betydelse exempelvis genom att härbärgera våra viktigaste grundvattenmagasin och för framställning av dricksvatten genom filtrering. De utgör ofta högintressanta naturvårdsobjekt och bildar estetiskt viktiga komponenter i landskapsbilden.

Undersökningar som utförts av Statens Naturvårdsverk och Sveriges geologiska undersökning visar att det råder stor brist på naturgrus på många håll i landet, särskilt i syd- och mellansverige. I vissa kommuner kan naturgruset vara slut om tio år.

Täktverksamhet kräver tillstånd om inte täkten är avsedd att användas för markinnehavarens husbehov. För närvarande tas en täktavgift ut enligt förordningen (1984:381) om täktavgift. Det är en engångsavgift som beräknas på den mängd material som får tas ut ur täkten enligt tillståndet. Avgiften, som för naturgrus uppgår till 26 öre per ton, skall betalas då tillstånd lämnas men får delas upp på några betalnings- tillfällen under tillståndets giltighetstid. Beslut om avgiften meddelas av länsstyrelsen eller, om det är fråga om avgift vid nytt tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) till täkt i vattenområde, av vattendomstolen.

Uppdraget

Det är nödvändigt att vidta åtgärder som medför en bättre hushållning med naturgruset. Åtgärderna skall syfta till att naturgruset i första hand används inom områden där det inte går att ersätta med annat material. Förutsättningarna för att åstadkomma en sådan hushållning genom att införa en skatt på naturgrus skall utredas. En särskild utredare tillkallas för detta ändamål.

Utredaren skall undersöka möjligheterna att införa en skatt på naturgrus och presentera förslag på hur en sådan skatt tekniskt skall utformas. I den delen av uppdraget ligger även att bedöma om de s.k. husbehovstäkterna skall beskattas.

Vidare skall undersökas vilken nivå på skatten som behövs för att uppnå de hushållningseffekter som eftersträvas.

I uppdraget ingår också att uppskatta vilka administrations- och kontrollkostnader som är förknippade med skatten samt vilka ekonomiska och andra effekter som skatten kan få för de branscher som berörs.

Utredaren bör också undersöka om de nuvarande täktavgifterna i stället bör debiteras i efterhand och då beräknas på gjorda uttag ur täkten, försålda kvantiteter eller något liknande samt om debiteringen bör skötas av annan myndighet än de nuvarande.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående beaktande av EG-aspekter (dir. 1988:43), redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50) samt om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23).

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 30 juni 1995.