Utredningen av ansvaret för förvaltningen av statliga fastigheter inom universitets- och högskoleområdet m.m.

Innehåll

Dir. 1994:105

Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 1994

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att utifrån av statsmakterna angivna riktlinjer lämna förslag som leder till en klar avgränsning och en effektiv fördelning av förvaltningsansvar mellan de myndigheter som förvaltar fastigheter inom universitets- och högskoleområdet. Inledningsvis skall utredaren granska förhållandena för de fastigheter som enligt redan träffade avtal mellan staten och Statliga Akademiska Hus AB är avsedda att överlåtas till bolaget eller är föremål för närmare utredning. Utredaren skall här kartlägga eventuella hinder som kvarstår för en överlåtelse och i dessa fall, om det är rättsligt möjligt, föreslå åtgärder som gör en överlåtelse genomförbar. De fastigheter som därefter bedöms kvarbli i statlig ägo skall ingå i det fortsatta uppdraget.

Bakgrund

Byggnadsstyrelsen upphörde som myndighet den 1 oktober 1993. Ansvaret för de av verket förvaltade fastigheterna fördelades i enlighet med riksdagens beslut till i huvudsak tre organisationer, Vasakronan AB, Statliga Akademiska Hus AB och Statens fastighetsverk (prop. 1992/93:37, bet. 1992/93:FiU8, rskr. 1992/93:123). Huvuddelen av fastigheterna med universitet och högskolor som hyresgäster överläts till Statliga Akademiska Hus AB med dotterbolag. För ett antal fastigheter som i linje med riksdagens beslut skulle överlåtas visade det sig att det fanns sådana oklarheter att överlåtelse inte kunde ske. Oklarheterna avsåg t.ex. förekomsten av avtal med tredje part och vissa plan- och fastighetsbildningsfrågor. Dessa fastigheter, som givits beteckningen "väntelägesfastigheter", är förtecknade i en särskild bilaga till överlåtelseavtalet mellan staten och bolaget. Enligt avtalet är avsikten att fastigheterna, när det är möjligt, skall överlåtas till Statliga Akademiska Hus AB.

Utöver dessa fastigheter finns en grupp av fastigheter för vilka förut- sättningarna för en överlåtelse skall utredas närmare. De aktuella fastigheterna, som kallats "utredningsfastigheter", har förtecknats i en annan bilaga till avtalet. Fastigheterna i denna förteckning har en skiftande historia och kan t.ex. ha förvärvats med både statsmedel och donerade medel eller ha donerats till staten och därefter utvidgats eller bebyggts med statsmedel. Även om åtskilliga klarlägganden kan vara nödvändiga när det gäller de här fastigheterna är inriktningen att de om möjligt bör överlåtas till Statliga Akademiska Hus AB. Både "vänteläges- fastigheter" och "utredningsfastigheter" ägs alltså fortfarande av staten. De förvaltas av Statens fastighetsverk och redovisas särskilt. I avvaktan på att en överlåtelse kan ske har Statens fastighetsverk tecknat avtal med Statliga Akademiska Hus AB om drift och underhåll m.m. för dessa fastigheter.

I ovan nämnda proposition redovisade regeringen sin uppfattning att fastigheter som donerats till staten eller huvudsakligen finansierats med donerade medel skall vara kvar i statlig ägo och förvaltas i myndighetsform. För universitetskärnorna i Uppsala och i Lund, definierade som centralt belägna fastigheter vilka kan hänföras till det nationella kulturarvet, beslutade riksdagen att de skulle förvaltas av Statens fastighetsverk. Dessa fastigheter har därigenom aldrig varit aktuella att överlåta till Statliga Akademiska Hus AB. För de fastigheter där donationsinslaget är av mindre omfattning bedömdes det framtida ägandet kunna prövas i varje enskilt fall. Det har inte heller varit aktuellt att i samband med ombildningen av Byggnadsstyrelsen ändra ägandereformen eller förvaltningen av de fastigheter som lärosätena på grundval av donationsbestämmelser själva förvaltar.

Utöver "väntelägesfastigheter" och "utredningsfastigheter", som förtecknats i bilagor till avtalet med Statliga Akademiska Hus AB, finns en tredje grupp av fastigheter, som kan betecknas som "övriga donations- fastigheter". För dessa fastigheter råder idag en oklar situation. Någon samlad förteckning över dessa fastigheter eller hur de förvaltas och finansieras finns inte. Förteckning saknas även över hur fastigheterna i alla delar har finansierats, eventuella villkor i donationsurkunder, hur eventuella överskott från förvaltningen disponeras, hur investeringar i fastigheten finansieras eller grunderna för hyressättning m.m. Utred-ningar har dock gjorts för vissa delar av beståndet, bl.a. i Uppsala. Dessa bör i viss mån kunna utnyttjas inom ramen för uppdraget.

Även en fjärde grupp av fastigheter är av intresse, här betecknade "Jordbruksfastigheter m.m.". Det handlar om ett antal jordbruksfastigheter och andra fastigheter som av olika skäl, främst rättsligt bindande donationsurkunder, inte har förvaltats av Byggnadsstyrelsen utan av vissa lärosäten, framför allt universiteten i Uppsala och i Lund. Även Sveriges lantbruksuniversitet förvaltar för forsknings- och försöksändamål ett antal rena jord- och skogsbruksfastigheter.

Regeringen redovisade senast i propositionen Kvalitet och konkurrenskraft i utbildning och forskning (prop. 1993/94:177, bet. 1993/94:UbU12, rskr. 1993/94:399) sin principiella syn på de fastigheter som till någon del är finansierade med donerade medel. I propositionen redogjordes också för betydelsen av att donerade medel eller donerade fastigheter verkligen kommer respektive universitet till godo. Detta för att säkerställa att donatorernas intentioner tas till vara och att trovärdighet skapas inför kommande donationer. Den princip som regeringen redovisade i propositionen och som sammanfattas i utskottbetänkandet lyder enligt följande. "Har en fastighet donerats så att donationen varit avsedd att komma ett universitet till godo och kanske till yttermera visso också stå under universitetets direkta förvaltning och disposition, kan det sålunda inte från rättslig synpunkt anses tillåtligt att staten utan vidare disponerar egendomen för förmögenhetsbildning i ett statligt aktiebolag eller på annat sätt som inte innefattar fullgoda garantier för att universitetet kommer i åtnjutande av den förmån av fastigheten som givaren avsett."

Det är med utgångspunkt i riksdagens beslut angeläget att en kartläggning genomförs som säkerställer att donationsvillkor m.m. uppfylls inom ramen för den övergripande målsättningen att skapa en effektiv och samordnad statlig fastighetsförvaltning.

Det är även angeläget att en kartläggning görs utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv. De kulturhistoriska värden som vissa av de berörda fastigheterna representerar är betydande. Det är därför angeläget att lämplig ägare och förvaltare kan fastställas.

Utredningsuppdraget

Utredaren skall utifrån av statsmakterna angivna riktlinjer lämna förslag till en lämplig ordning för ägande, förvaltning, finansiering m.m. för de fastigheter inom universitets- och högskoleområdet som i dessa direktiv betecknats som "väntelägesfastigheter", "utredningsfastigheter", "övriga donationsfastigheter" samt "jordbruksfastigheter m.m.".

Utredaren skall i en första etapp utreda de rättsliga och praktiska förutsättningarna för en överlåtelse till Statliga Akademiska Hus AB av de fastigheter som betecknats som "väntelägesfastigheter" och "utredningsfastigheter". Utredaren skall kartlägga de eventuella hinder som finns för en överlåtelse och i de fall där detta är juridiskt möjligt föreslå åtgärder som gör en överlåtelse genomförbar. Det kan t.ex. röra sig om fastighetsbildning eller om permutation av donationsvillkor. Om det visar sig nödvändigt att i stället upplåta fastigheten med tomträtt, är utredaren oförhindrad att föreslå en sådan lösning. Utredaren bör samråda med Statens fastighetsverk, och vid behov med Riksantikvarieämbetet, när sådana praktiska åtgärder behöver vidtas som gör en överlåtelse möjlig. I uppdraget ingår även att träffa preliminära avtal med Statliga Akademiska Hus AB om överlåtelse av de fastigheter som bedöms möjliga att överlåta. Avtalen skall baseras på de tidigare avtalen med Statliga Akademiska Hus AB och ingås med förbehåll för regeringens godkännande.

I en andra etapp skall utredaren kartlägga de fastigheter som betecknats som "övriga donationsfastigheter" samt "jordbruksfastigheter m.m.". De fastigheter som efter den första etappen bedöms kvarbli i statlig ägo bör ingå i denna kartläggning.

Kartläggningen skall omfatta bl.a. villkoren i donationsurkunder etc. samt hur
- fastigheten i alla delar har finansierats, - ett eventuellt överskott från förvaltningen disponeras, - investeringar i fastigheten finansieras, - grunderna för hyresprissättning m.m. fastställs.

Kartläggningen bör tillsammans med de av riksdagen fastställda riktlinjerna för den statliga fastighetsförvaltningen tjäna som utgångspunkt för ett förslag till ägande samt lämpliga framtida förvaltningsformer för fastigheterna. Redovisningen av förslaget bör innehålla en analys av vilka förutsättningar som finns för att skapa tydliga gränser för förvaltningen av dessa fastigheter och därmed säkerställa att uppställda donationsvillkor m.m. uppfylls samtidigt som en effektiv organisation för fastighetsförvaltningen eftersträvas. Inom ramen för målsättningen att uppnå en effektiv fastighetsförvaltning kan självfallet den vid vissa lärosäten bedrivna fastighetsförvaltningen bibehållas, i enlighet med statsmakternas uttalanden. Utredaren bör i detta sammanhang även värdera in behovet av skydd för fastigheter med stort kulturhistoriskt värde och hur dessa värden bäst tas till vara inom ramen för en statlig förvaltning.

Utredaren skall även redovisa en analys av förslagets ekonomiska effekter där utgångspunkten bör vara att uppnå en jämfört med dagens situation, så långt möjligt, finansiellt neutral lösning för berörda parter. Om det bedöms lämpligt för att kunna uppnå dessa målsättningar kan t.ex. mark och byggnad ges olika statliga förvaltare inom ramen för en registerfastighet.

Utredaren skall iaktta direktiven till samtliga utredare och kommittéer om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir 1992:50).

Uppdraget skall i sin första del redovisas senast den 1 juni 1995 och slutredovisas före utgången av december 1995.