Regeringens proposition

1994/95:27

Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i
de allmänna förvaltningsdomstolarna

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 september 1994

Carl Bildt

Gun Hellsvik

(Justitiedepartementet)

Prop.

1994/95:27

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att länsrätt skall vara första domstolsinstans för
ett stort antal måltyper som i dag enligt bestämmelser i olika lagar
överklagas från förvaltningsmyndighet till kammarrätt. För dessa mål
föreslås att det skall krävas prövningstillstånd vid överklagande till
kammarrätt. Prövningstillstånd i kammarrätt föreslås även för flera
måltyper där redan nu den första domstolsprövningen sker i länsrätt
t.ex. socialförsäkringsmål och biståndsmål.

I enlighet med ett vilande förslag om grundlagsändring föreslås att
kammarrätt ges behörighet att pröva ansökningar om resning och
återställande av försutten tid om ärendet avgjorts av en länsrätt eller en
förvaltningsmyndighet. I samband därmed föreslås även att kammarrätt
ges behörighet att pröva ansökningar om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut, om ärendet avgjorts av en förvaltningsmyndighet.
Den tidsbegränsade lag som reglerar rättsprövningen föreslås få
förlängd giltighetstid i ytterligare tre år. Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 april 1995.

Det föreslås även vissa lagändringar som har samband med
nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen den 30 juni 1995. Dessa
lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 1995.

1 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 27

Innehållsförteckning

Prop. 1994/95:27

1      Förslag till riksdagsbeslut...................... 8

2     Lagtext ................................. 11

2.1   Förslag till lag om ändring i lagen (1929:116) om

tillsyn över stiftelser..................... 11

2.2   Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om

ägofred............................. 12

2.3   Förslag till lag om ändring i lagen (1942:335) om

särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar
m.m............................... 13

2.4   Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om

kastrering............................ 14

2.5   Förslag till lag om ändring i lagen (1950:272) om

rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige................. 15

2.6   Förslag ull lag om ändring i lagen (1950:382) om

svenskt medborgarskap ................... 16

2.7   Förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen

(1951:680)........................... 17

2.8   Förslag till lag om ändring i lagen (1952:166) om

häradsallmänningar...................... 18

2.9   Förslag till lag om ändring i lagen (1952:167) om

allmänningsskogar i Norrland och Dalarna ....... 19

2.10  Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

(1957:297)........................... 20

2.11  Förslag till lag om ändring i lagen (1960:409) om

förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och
sjukvårdens område ..................... 22

2.12  Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om

allmän försäkring ..................... 23

2.13  Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln ...................... 25

2.14  Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244) om

allmänna vatten- och avloppsanläggningar........26

2.15  Förslag till lag om ändring i delgivningslagen

(1970:428)........................... 27

2.16  Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar  .............. 28

2.17  Förslag till lag om ändring av forvaltningsprocess-

lagen (1971:291)     32

2.18  Förslag till lag om ändring i lagen (1972:119) om

fastställande av könstillhörighet i vissa fall ....... 34

2.19  Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen

(1972:207)........................... 35

2.20  Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om                         2

understödsföreningar..................... 36

2.21  Förslag  till lag  om ändring i växtskyddslagen        Prop. 1994/95:27

(1972:318)........................... 37

2.22  Förslag  till  lag  om ändring i rättshjälpslagen

(1972:429)........................... 38

2.23  Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om

överlastavgift..........................39

2.24  Förslag till lag om ändring i lagen (1973:137) om

ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i
utlandet m.m.       .....................40

2.25  Förslag till lag om ändring i lagen (1973:370) om

arbetslöshetsförsäkring .................41

2.26  Förslag ull lag om ändring i lagen (1973:371) om

kontant arbetsmarknadsstöd.................42

2.27  Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om

förvaltning av samfalligheter................43

2.28  Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen

(1974:157)........................... 44

2.29  Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om

bevakningsforetag.......................45

2.30  Förslag till lag om ändring i bisjukdomslagen

(1974:211)........................... 46

2.31  Förslag till lag om ändring i transplantationslagen

(1975:190)........................... 47

2.32  Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om

sambruksföreningar......................48

2.33  Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(1975:1385).......................... 49

2.34  Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997) om

vattenförbund .........................50

2.35  Förslag till lag om ändring i lagen (1977:439) om

kommunal energiplanering .................52

2.36  Förslag till lag om ändring i körkortslagen

(1977:477)........................... 53

2.37  Förslag till lag om ändring i lagen (1977:654) om

kungörande i mål och ärenden hos myndighet
m.m...............................54

2.38  Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om

nämnder för vissa trafikfrågor...............55

2.39  Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen

(1978:268)........................... 56

2.40  Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen

(1979:230)........................... 57

2.41  Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om

ändringar i Sveriges indelning i kommuner och
landsting ............................58

2.42  Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om

kommunala indelningsdelegerade       .........60

2.43  Förslag till lag om ändring i lagen (1979:425) om                          3

skötsel av jordbruksmark..................61

2.44  Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen         Prop. 1994/95:27

(1979:429)........................... 62

2.45  Förslag till lag om ändring i lagen (1979:560) om

transportförmedling ..................... 63

2.46  Förslag till lag om ändring i hgen (1979:561) om

biluthyrning .......................... 64

2.47  Förslag till lag om ändring i hgen (1980:424) om

åtgärder mot vattenförorening från fartyg ........ 65

2.48  Förslag till hg om ändring i socialtjänstlagen

(1980:620)........................... 66

2.49  Förslag till hg om ändring i forsäkringsrörelselagen

(1982:713)........................... 67

2.50  Förslag till hg om ändring i vattenlagen

(1983:291)........................... 69

2.51  Förslag till hg om ändring i lagen (1983:738) om

bekämpande av salmonella hos djur ........... 70

2.52  Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om

avgift på gödselmedel .................... 71

2.53  Förslag till hg om ändring i lagen (1984:542) om

behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk-
vården m.m........................... 72

2.54  Förslag till hg om ändring i hgen (1985:295) om

foder .............................. 73

2.55  Förslag till hg om ändring i lagen (1985:449) om

rätt att driva viss linjetrafik................. 74

2.56  Förslag till hg om ändring i patientjoumallagen

(1985:562)........................... 75

2.57  Förslag till hg om ändring i kommunalför-

bundslagen (1985:894) ................... 76

2.58  Förslag till hg om ändring i skollagen (1985:1100) . . 77

2.59  Förslag till hg om ändring i bilavgaslagen

(1986:1386).......................... 80

2.60  Förslag till hg om ändring i jaktlagen (1987:259) ... 81

2.61  Förslag till hg om ändring i bankrörelselagen

(1987:617)........................... 82

2.62  Förslag till hg om ändring i lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar.................... 83

2.63  Förslag till hg om ändring i tulhgen (1987:1065) ... 84

2.64  Förslag till hg om ändring i fartygssäkerhetslagen

(1988:49)............................ 88

2.65  Förslag till hg om ändring i hgen (1988:205) om

rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.........89

2.66  Förslag till hg om ändring i strålskyddslagen

(1988:220)........................... 91

2.67  Förslag till hg om ändring i yrkestrafiklagen

(1988:263)........................... 92

2.68  Förslag till hg om ändring i lagen (1988:328) om

fordonsskatt på utländska fordon ............. 93                    4

2.69  Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om

kulturminnen m.m....................... 94

2.70  Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508) om

försäkringsmäklare...................... 96

2.71  Förslag  till  lag  om  ändring  i  utlänningslagen

(1989:529)........................... 97

2.72  Förslag  till  lag  om  ändring  i  aktiekontolagen

(1989:827)........................... 99

2.73  Förslag till lag om ändring i lagen (1990:484) om

övervakningskameror m.m................. 101

2.74  Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om

undersökning av olyckor ................. 102

2.75  Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1114) om

värdepappersfonder..................... 103

2.76  Förslag till lag om ändring i jämvägssäkerhetslagen

(1990:1157)......................... 104

2.77  Förslag  till  lag  om  ändring  i  insiderlagen

(1990:1342)......................... 105

2.78  Förslag  till  lag  om  ändring  i  minerallagen

(1991:45)........................... 106

2.79  Förslag till lag om ändring i lagen (1991:114) om

användning av viss genteknik vid allmänna hälso-
undersökningar ....................... 110

2.80  Förslag till lag om ändring i lagen (1991:115) om

åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa .............. 111

2.81  Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen

(1991:614).......................... 112

2.82  Förslag till lag om ändring i kommunallagen

(1991:900).......................... 113

2.83  Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument............ 115

2.84  Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse .................... 116

2.85  Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om

rättspsykiatri sk undersökning............... 117

2.86  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m.................... 118

2.87  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:543) om

börs-och clearing verksamhet .............. 119

2.88  Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen

(1992:859).......................... 120

2.89  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om

kontroll av narkotika.................... 121

2.90  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1068) om

introduktionsersättning för flyktingar och vissa
andra utlänningar ..................... 122

2.91  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119) om                          5

teknisk kontroll .................... 123

Prop. 1994/95:27

2.92  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon................. 124

2.93  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1368) om

tillstånd till vissa förvärv av fest egendom....... 125

2.94  Förslag till lag om ändring i högskolelagen

(1992:1434)......................... 126

2.95  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1574) om

bostadsanpassningsbidrag m.m.............. 127

2.96  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om

kreditmarknadsbolag.................... 128

2.97  Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om

paketresor .......................... 129

2.98  Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade ..... 130

2.99  Förslag till lag om ändring i lagen (1993:649) om

marknadsreglering på fiskets område.......... 131

2.100 Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787) . 132

2.101 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1302) om

EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige.....  133

2.102 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om

mottagande av asylsökande m.fl............. 134

2.103 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:844) om

behörighet att utöva veterinäryrket ........... 135

3     Ärendet och dess beredning ................... 136

4    Bakgrund............................... 138

5    Utgångspunkter ........................... 140

6    Kommunalbesvärsmål ....................... 144

7     Mål där länsstyrelsen beslutar som första instans....... 149

8     Andra mål som prövas av kammarrätt som  första

domstolsinstans ........................... 153

9     Prövningstillstånd i biståndsmål och socialförsäkringsmål

m.m.................................. 160

10    Extraordinära rättsmedel...................... 162

10.1  Bakgrund........................... 162

10.2  Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar

om resning och återställande av försutten tid.....  164

10.3  Lagregleringen av de extraordinära rättsmedlen  ...  166

11    Rättsprövning ............................ 167

11.1 Bakgrund........................... 167

Prop. 1994/95:27

11.2  Rättsprövningslagens giltighetstid bör förlängas

ytterligare en tid ...................... 169

11.3  Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar

enligt rättsprövningslagen................. 170

12   Kostnader m.m........................... 171

13    Ikraftträdande m.m......................... 173

14    Författningskommentar....................... 173

14.1  Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om

allmän försäkring...................... 173

14.2  Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar ............. 174

14.3  Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocess-

lagen (1971:291)...................... 174

14.4  Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:205) om

rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut........ 175

14.5  Förslagen till lagändringar inom det kommunal-
rättsliga området ...................... 175

14.6  Övriga förslag till lagändringar ............. 176

Bilaga 1 Förteckning över remissinstanser som yttrat sig
över betänkandet Några frågor angående Regerings-
rätten (SOU 1992:138)................... 177

Bilaga 2    Lagrådsremissens lagförslag................ 178

Bilaga 3     Lagrådets yttrande......................307

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 september
1994 .................................. 308

Prop. 1994/95:27

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser,

2.   lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,

3.   lag om ändring i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder
för vissa kraftanläggningar m.m.,

4.   lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering,

5.    lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt for utländska försäk-
ringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,

6.   lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap,

7.    lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680),

8.   lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar,

9.   lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna,

10.  lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),

11.  lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

12.  lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

13.  lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

14.  lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar,

15.  lag om ändring i delgivningslagen (1970:428),

16.  lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-
domstolar,

17.  lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (1971:291),

18.   lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstill-
hörighet i vissa fall,

19.  lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),

20.  lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

21.  lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318),

22.  lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),

23.  lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

24.  lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till
svenska medborgare i utlandet m.m.,

25.  lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring,

26.  lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmark-
nadsstöd,

27.  lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av sam-
fälligheter,

28.  lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),

29.  lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,

30.  lag om ändring i bisjukdomslagen (1974:211),

31.  lag om ändring i transplantationslagen (1975:190),

32.  lag om ändring om ändring i lagen (1975:417) om sambruks-
föreningar,

33.  lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),

34.  lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund,

Prop. 1994/95:27

35.  lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplane- Prop. 1994/95:27
ring,

36.  lag om ändring i lagen (1994:000) om ändring i körkortslagen

(1977:477),

37.  lag om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i mål och
ärenden hos myndighet m.m.,

38.   lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafik-
frågor,

39.  lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),

40.  lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230),

41.  lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och landsting,

42.  lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelnings-
delegerade,

43.  lag om ändring i lagen (1979:425) om skötsel av jordbruks-

mark,

44.  lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),

45.  lag om ändring i lagen (1979:560) om transportförmedling

46.  lag om ändring i lagen (1979:561) om biluthyrning,

47.  lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fårtyg,

48.   lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),

49.  lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

50.   lag om ändring i vattenlagen (1983:291),

51.  lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmo-
nella hos djur,

52.  lag om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,

53.  lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke
inom hälso- och sjukvården m.m.,

54.  lag om ändring i lagen (1985:295) om foder,

55.  lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linje-
trafik,

56.  lag om ändring i patientjoumallagen (1985:562),

57.  lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894),

58.  lag om ändring i skollagen (1985:1100),

59.   lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386),

60.  lag om ändring i jaktlagen (1987:259),

61.  lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617),

62.  lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

63.   lag om ändring i tullagen (1987:1065),

64.  lag om ändring i fertygssäkerhetslagen (1988:49)

65.  lag om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut,

66.   lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

67.  lag om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263),

68.  lag om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska
fordon,

69.  lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,                       9

70.  lag om ändring i lagen (1989:508) om fÖrsäkringsmäklare,

71.  lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),

72.  lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827),

73.  lag om ändring i lagen (1990:484) om övervakningskameror
m.m.,

74.  lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,

75.  lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,

76.  lag om ändring i jämvägssäkerhetslagen (1990:1157),

77.  lag om ändring i insiderlagen (1990:1342),

78.  lag om ändring i minerallagen (1991:45),

79.  lag om ändring i lagen (1991:114) om användning av viss gen-
teknik vid allmänna hälsoundersökningar,

80.  lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings-
eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa,

81.  lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

82.  lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

83.  lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument,

84.  lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

85.  lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk under-
sökning,

86.  lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

87.  lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverk-
samhet,

88.  lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),

89.  lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

90.  lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning
för flyktingar och vissa andra utlänningar,

91.  lag om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,

92.  lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska
zon,

93.  lag om ändring i lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa för-
värv av fäst egendom,

94.  lag om ändring i högskolelagen (1992:1434),

95.  lag om ändring i lagen (1993:1574) om bostadsanpassnings-
bidrag m.m.,

96.  lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,

97.  lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,

98.  lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

99.  lag om ändring i lagen (1993:649) om marknadsreglering på
fiskets område,

100. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),

101. lag om ändring i lagen (1993:1302) om EES-forsäkringsgivares
verksamhet i Sverige,

102. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.

103. lag om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva
veterinäryrket.

Prop. 1994/95:27

10

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Prop. 1994/95:27

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1929:116) om
tillsyn över stiftelser

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1929:116) om tillsyn över
stiftelser skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

20 §

Mot beslut av Konungens befall-
ningshavande enligt denna lag
föres talan hos kammarrätten
genom besvär.

Förbud enligt 16 § så ock
förordnande jämlikt 18 § andra
stycket lände till efterrättelse utan
hinder av förd klagan.

Föreslagen lydelse

Beslut av Konungens befall-
ningshavande enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Förbud enligt 16 § och förord-
nande enligt 18 § andra stycket
skall gälla även om beslutet över-
klagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1971:579.

11

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om
ägofred

Härigenom föreskrivs att 46 a § lagen (1933:269) om ägofred skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

46 a §

Talan mot länsstyrelses beslut
enligt 23, 41, 42 eller 43 § eller
om förordnande av förrättnings-
man enligt 40 § föres hos kam-
marrätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse
enligt denna lag, beträffande vilket
förbud mot klagan icke före-
skrivits, föres talan hos regeringen
genom besvär.

Föreslagen lydelse

i

Länsstyrelses beslut enligt 23,
41, 42 eller 43 § eller om förord-
nande av förrättningsman enligt
40 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av länsstyrelse
enligt denna lag, beträffande vilket
forbud mot klagan inte före-
skrivits, får överklagas hos rege-
ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1977:667.

12

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1942:335) om
särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1942:335) om särskilda skydds-
åtgärder for vissa kraftanläggningar m.m.1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

17

Mot prövningsmyndighetens be-
slut rörande ersättning enligt 7 §
föres talan hos kammarrätten
genom besvär.

Talan mot annat beslut av pröv-
ningsmyndigheten enligt denna lag
föres hos regeringen genom be-
svär. Där ej annorlunda förord-
nas, skall beslutet dock omedel-
bart lända till efterrättelse.

Föreslagen lydelse

§2

Prövningsmyndighetens beslut
om ersättning enligt 7 § får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av prövnings-
myndigheten enligt denna lag får
överklagas hos regeringen. Be-
slutet skall dock gälla omedelbart
om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1978:163. Senaste lydelse av lagens rubrik 1978:163.

2Senaste lydelse 1982:488.

13

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om        prOp. 1994/95:27

kastrering

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1944:133) om kastrering skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Mot Socialstyrelsens beslut i
ärende angående kastrering föres
talan hos kammarrätten genom
besvär.

Föreslagen lydelse

7 §‘

Socialstyrelsens beslut i ärende
om kastrering får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1975:692.

14

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:272) om rätt Prop. 1994/95:27
för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i

Sverige

Härigenom föreskrivs att 25 a § lagen (1950:272) om rätt for utländ-
ska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige1 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 a §2

Finansinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten att fullgöra
sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att sända in
behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.

Finansinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna lag
än som avses i första stycket med vite.

Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget
genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan
Finansinspektionen döma ut vitet.

Finansinspektionens beslut vari-
genom vite enligt första stycket
förelagts eller utdömts får över-
klagas hos kammarrätten genom
besvär.

Finansinspektionens beslut vari-
genom vite enligt första stycket
förelagts eller utdömts får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammar-
rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1989:1082. Senaste lydelse av lagens rubrik 1982:1083.

2Senaste lydelse 1993:1305.

15

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:382) om        prOp. 1994/95:27

svenskt medborgarskap

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1950:382) om svenskt med-
borgarskap1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §2

Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas till Ut-
länningsnämnden utom i fall som avses i andra stycket.

Beslut av en länsstyrelse, Statens
invandrarverk eller Utlännings-
nämnden enligt 11 § får över-
klagas till kammarrätten.

Beslut av en länsstyrelse, Statens
invandrarverk eller Utlännings-
nämnden enligt 11 § får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Bestämmelser om Utlänningsnämnden finns i 7 kap. 3 § andra stycket
utlänningslagen (1989:529).

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1984:682.

2Senaste lydelse 1991:1574.

16

2.7 Förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen
(1951:680)

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 15 § religionsfrihetslagen (1951:680) skall

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

15
Pastors beslut enligt denna lag får
Domkapitlets beslut får över-
klagas hos kammarrätten.

Beslut enligt denna lag av den
som avses i 14 § får överklagas
hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

§'

överklagas hos domkapitlet.

Domkapitlets beslut enligt denna
lag och beslut av sådan
ämbetsman som avses i 14 § får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:488.

17

2 Riksdagen 1994/95. 1 sanil. Nr 27

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:166) om        prop. 1994/95:27

häradsallmänningar

Härigenom föreskrivs att 47 § 2 mom. lagen (1952:166) om
häradsallmänningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

47 § 2
En förvaltningsmyndighets beslut
enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos kam-
marrätten.

Föreslagen lydelse

mom.1

En förvaltningsmyndighets beslut
enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1990:90.

18

2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:167) om        prop. 1994/95:27

allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Härigenom föreskrivs att 46 § 2 mom. lagen (1952:167) om
allmänningsskogar i Norrland och Dalarna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

46 §2

En förvaltningsmyndighets beslut
enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos kam-
marrätten.

Föreslagen lydelse

mom.1

En förvaltningsmyndighets beslut
enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1990:91.

19

2.10 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 22 § och 14 kap. 2 § luftfartslagen
(1957:297)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap. 22 §

Länsrätten prövar                Allmän förvaltningsdomstol

prövar

1. frågor om återkallelse av luftfartscertifikat och elevtillstånd samt
frågor om varning,

2. frågor om nedsättning av tid som bestämts av domstol enligt 14 §
första stycket.

Frågor om omhändertagande av certifikat prövas av de myndigheter
som regeringen bestämmer. Regeringen får också uppdra åt annan att

pröva sådana frågor.

Frågor huruvida certifikat skall
försättas ur kraft prövas av
länsrätten, om certifikatet har
omhändertagits enligt 16 § första
stycket eller om i annat fall fråga
om återkallelse av certifikatet är
anhängig vid länsrätten.

Frågor huruvida certifikat skall
försättas ur kraft prövas av allmän
förvaltningsdomstol, om certifi-
katet har omhändertagits enligt
16 § första stycket eller om i
annat fall fråga om återkallelse av
certifikatet är anhängig vid
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Luftfartsverkets beslut enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen överklagas i frågor, som rör
certifikat, elevtillstånd, behörig-
hetsbevis, tillstånd att tjänstgöra
på luftfartyg utan certifikat, regi-
strering av luftfartyg eller förbud
för luftfartyg att avgå, hos kam-
marrätten och i övriga frågor hos
regeringen.

14 kap. 2 §

Luftfartsverkets beslut enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen överklagas i frågor, som rör
certifikat, elevtillstånd, behörig-
hetsbevis, tillstånd att tjänstgöra
på luftfartyg utan certifikat, regi-
strering av luftfartyg eller förbud
för luftfartyg att avgå, hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Luftfartsverkets beslut i andra
frågor än som avses i första
stycket får överklagas hos rege-
ringen.

'Lagen omtryckt 1986:166.

20

Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat Prop. 1994/95:27
forordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

21

2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1960:409) om        prop. 1994/95:27

förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens
område

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1960:409) om förbud i vissa fall
mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

11

Talan mot Socialstyrelsens beslut
enligt 9 § föres hos kammarrätten
genom besvär.

Förbud som avses i 9 § skall
lända till omedelbar efterrättelse,
om ej annorlunda förordnas.

Föreslagen lydelse

§’

Socialstyrelsens beslut enligt 9 §
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Förbud som avses i 9 § skall
gälla omedelbart, om inte något
annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1971:624.

22

2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 11 och 13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Beslut av en allmän försäkrings-
kassa eller Riksförsäkringsverket i
ärenden om försäkring enligt
denna lag får överklagas hos
länsrätten genom besvär. Ett
beslut som har fattats av en
tjänsteman hos försäkringskassan
får dock inte överklagas av en
enskild innan beslutet har om-
prövats enligt 10 §. Besvär som
anförs av en enskild över ett
sådant beslut innan beslutet har
omprövats skall anses som en
begäran om omprövning enligt
nämnda paragraf.

Vid prövning av besvär över
länsrättens beslut i mål som avses
i första stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om nämnde-
män deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som
avses i denna paragraf överklagas
genom besvär hos Försäkrings-
överdomstolen.

Föreslagen lydelse

20 kap. 11 §2

Beslut av en allmän försäkrings-
kassa eller Riksförsäkringsverket i
ärenden om försäkring enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Ett
beslut som har fattats av en
tjänsteman hos försäkringskassan
får dock inte överklagas av en
enskild innan beslutet har om-
prövats enligt 10 §. En enskilds
överklagande av ett sådant beslut
innan beslutet har omprövats skall
anses som en begäran om ompröv-
ning enligt nämnda paragraf.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

13 §

Har en besvärshandling före
besvärstidens utgång kommit in
till en länsrätt, kammarrätt, För-
säkringsöverdomstolen, Riksför-
säkringsverket eller en allmän för-
säkringskassa, som inte har
meddelat det överklagade beslutet,

Har ett överklagande inom
klagotiden kommit in till en
allmän förvaltningsdomstol, Riks-
försäkringsverket eller en allmän
försäkringskassa, som inte har
meddelat det överklagade beslutet,
skall överklagandet översändas till

'Lagen omtryckt 1982:120.

2Senaste lydelse 1991:215.

23

skall besvärshandlingen över-
sändas till den myndighet som
meddelat beslutet och anses

den myndighet som meddelat Prop. 1994/95:27
beslutet och anses inkommet i rätt

tid.

inkommen i rätt tid.

Vid besvär över beslut i mål
eller ärenden om försäkring enligt
denna lag skall besvärshandlingen
vara inkommen inom två månader
från den dag då klaganden fick del
av beslutet eller, om besvären
anförts av Riksförsäkringsverket,
inom två månader från den dag då
beslutet meddelades.

överklagande av beslut i mål
eller ärenden om forsäkring enligt
denna lag skall vara inkommet
inom två månader från den dag då
klaganden fick del av beslutet
eller, om överklagandet anförts av
Riksförsäkringsverket, inom två
månader från den dag då beslutet
meddelades.

Vad som sägs i denna paragraf
om besvär skall i tillämpliga delar
gälla en begäran om omprövning
enligt 10 §.

Vad som sägs i denna paragraf
om överklagande skall i
tillämpliga delar gälla en begäran
om omprövning enligt 10 §.

Allmän försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och domstols beslut

skall omedelbart gälla, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms

av den domstol som har att pröva beslutet.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller kravet på prövningstillstånd i
kammarrätt den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som
har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre
bestämmelser.

24

2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15

Beslut av Sveriges geologiska
undersökning i ärende som avses i
7 § och i ärende om återkallelse
av tillstånd på grund av att före-
skrift eller villkor för tillståndet
har åsidosatts samt tillsynsmyndig-
hetens beslut enligt 12 § över-
klagas hos kammarrätten.

Annat beslut av myndighet enligt

Beslut av Sveriges geologiska
undersökning i ärende som avses i
7 § och i ärende om återkallelse
av tillstånd på grund av att före-
skrift eller villkor för tillståndet
har åsidosatts samt tillsynsmyndig-
hetens beslut enligt 12 § får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

denna lag överklagas hos regering-

en.

Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förord-
nats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:49.

25

2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244) om        Prop. 1994/95:27

allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs att 35 § lagen (1970:244) om allmänna vatten-

och avloppsanläggningar1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Ärende, som enligt 2, 6, 7, 31
eller 33 § skall handläggas av
länsstyrelse, tages upp av
länsstyrelsen i det län, där
va-anläggningen har eller skall ha
sitt verksamhetsområde eller
huvuddelen av detta.

Länsstyrelsen kan vid behov
anlita sakkunnig. Den sakkunnige
har rätt till ersättning med belopp,
som länsstyrelsen bestämmer.
Huvudmannen for den va-anlägg-
ning som ärendet rör betalar
ersättningen. Om ärendet ej avser
befintlig eller planerad anlägg-
ning, betalas ersättningen av
kommunen.

Talan mot länsstyrelses beslut
enligt 7 eller 33 § eller om ersätt-
ning till sakkunnig som avses i
andra stycket föres hos kammar-
rätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse
enligt denna lag föres talan hos
regeringen genom besvär.

Föreslagen lydelse

35 §

Ärende, som enligt 2, 6, 7, 31
eller 33 § skall handläggas av
länsstyrelse, tas upp av läns-
styrelsen i det län, där va-anlägg-
ningen har eller skall ha sitt verk-
samhetsområde eller huvuddelen
av detta.

Länsstyrelsen kan vid behov
anlita sakkunnig. Den sakkunnige
har rätt till ersättning med belopp,
som länsstyrelsen bestämmer.
Huvudmannen för den va-anlägg-
ning som ärendet rör betalar
ersättningen. Om ärendet inte
avser befintlig eller planerad
anläggning, betalas ersättningen av
kommunen.

Länsstyrelses beslut enligt 7 eller
33 § eller om ersättning till sak-
kunnig som avses i andra stycket
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av länsstyrelsen
enligt denna hg får överklagas
hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1976:842.

26

2.15 Förslag till lag om ändring i delgivningslagen
(1970:428)

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 22 § delgivningslagen (1970:428) skall ha
följande lydelse

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

22 §'

Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även

vid delgivning av annat än handling.

Lagen gäller i tillämpliga delar
när någon på grund av föreskrift i
författning har att, utan samband
med mål eller ärende, ombesöija
delgivning. I fall som avses i 15
eller 16 § får han påkalla biträde
hos länsstyrelsen som föranstaltar
om delgivning på hans bekostnad.
Länsstyrelsens beslut i delgiv-
ningsfrågor enligt denna paragraf
får överklagas hos kammarrätten.

Lagen gäller i tillämpliga delar
när någon på grund av föreskrift i
författning har att, utan samband
med mål eller ärende, ombesöija
delgivning. I fall som avses i 15
eller 16 § får han påkalla biträde
hos länsstyrelsen som föranstaltar
om delgivning på hans bekostnad.
Länsstyrelsens beslut i delgiv-
ningsfrågor enligt denna paragraf
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1990:1410.

27

2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar1

dels att 2, 8, 11, 13 a, 17 och 20 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b §§
av följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

2 §2

Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts be-
slut enligt förvaltningsprocess-
lagen (1971:291) som inte skall
prövas av försäkringsöverdomstol-
en,

2. besvär över annat beslut i
förvaltningsärende som enligt lag
eller av riksdagen beslutad för-
fattning eller enligt instruktion för
kammarrätterna anförs hos dom-
stolen.

Om regeringsrättens behörighet
att pröva ansökningar om resning
och återställande av försutten tid
finns bestämmelser i 11 kap. 11 §
regeringsformen. I 7 kap. 7 §
tredje stycket utlänningslagen
(1989:529) finns vidare bestäm-
melser om att regeringsrätten i
vissa fall prövar om beslut om
förvar skall bestå.

Föreslagen lydelse

Regeringsrätten prövar

1. överklagande av kammarrätts
beslut enligt förvaltningsprocess-
lagen (1971:291).

2. överklagande av annat beslut i
förvaltningsärende som enligt lag
eller enligt instruktion for kam-
marrätterna görs hos domstolen.

Regeringsrätten prövar ansök-
ningar om resning och åter-
ställande av försutten tid i andra
fall än som anges i <8 §. I 7 kap. 7
§ tredje stycket utlänningslagen
(1989:529) finns vidare bestäm-
melser om att regeringsrätten i
vissa fall prövar om beslut om
förvar skall bestå.

8 §3

Kammarrätt prövar                Kammarrätt prövar

1. besvär som enligt lag eller 1. överklagande som enligt lag

annan författning anförs hos dom- eller annan författning görs hos
stolen,                               domstolen,

2. mål som underställs domstolen enligt folkbokföringslagen
(1967:198),

‘Lagen omtryckt 1981:1323.

2Senaste lydelse 1991:208.

3Senaste lydelse 1989:540.

28

3. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning for kostnader i ärenden Prop. 1994/95:27
och mål om skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i den
lagen,

4. sådana ansökningar om res-
ning i mål eller ärenden som
enligt 11 kap 11 § regerings-
formen skall prövas av förvalt-
ningsdomstol, om målet eller
ärendet slutligt avgjorts av en
länsrätt eller förvaltningsmyndig-
het,

5. ansökningar om återställande
av försutten tid för överklagande
eller därmed jämförbar åtgärd till
länsrätt, kammarrätt eller förvalt-
ningsmyndighet

6. ansökningar enligt lagen
(1988:205) om rätt sprövning av
vissa förvaltningsbeslut i den ut-
sträckning som är föreskrivet i den
lagen.

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

11 §4

Kammarrätt är delad i avdelningar. Regeringen får bestämma att
avdelning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt
säte.

Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande
samt av minst två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av
kammarrätt vid behandling av
vissa mål finns bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen
(1979:1 152) och lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av
filmer och videogram. Bestäm-
melser om särskild sammansätt-
ning vid behandling av kommunal-
besvärsmål finns i 13 a §.

Om särskild sammansättning av
kammarrätt vid behandling av
vissa mål finns bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) och lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av
filmer och videogram. Bestäm-
melser om särskild samman-
sättning vid behandling av mål
enligt 10 kap. kommunallagen
(1991:900) och 22 kap.
kyrkolagen (1992:300) finns i
13 a §.

13 a §

Kammarrätten skall vid behand- Kammarrätten skall vid behand-
ling av kommunalbesvärsmål bestå ling av mål enligt 10 kap. kom-

4Senaste lydelse 1990:897.

29

av tre lagfarna ledamöter och två
sådana särskilda ledamöter som
anges i 13 b §.

Kammarrätten är dock domför
utan de särskilda ledamöterna i
sådana fäll som anges i 12 § andra
stycket 1-3 samt vid prövning av
besvär som uppenbarligen inte kan
bifallas.

munalla gen (1991:900) och 22
kap. kyrkolagen (1992:300) bestå
av tre lagfarna ledamöter och två
sådana särskilda ledamöter som
anges i 13 b §.

Kammarrätten är dock domfor
utan de särskilda ledamöterna i
sådana fäll som anges i 12 § andra
stycket 1-3 samt vid prövning av
överklagande som uppenbarligen
inte kan bifallas.

Prop. 1994/95:27

17 §
Länsrätt är domfor med en lag-
fären domare och tre nämndemän,
om inte annat följer av 18 §.

Länsrätt är domför med en lag-
foren domare och tre nämndemän,
om inte annat följer av 17 a eller
18 §.

Om det behövs med hänsyn till målets omfättning eller någon annan
särskild omständighet, får fyra nämndemän sitta i rätten.

Om det inträffar förfäll bland nämndemännen sedan handläggningen

har påbörjats, är rätten domför med två nämndemän.

Om domförhet vid behandling av mål om fästighetstaxering finns,
förutom i 18 §, bestämmelser i fostighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall
fästställa hur många nämndemän som skall finnas i varje län for tjänst-
göring i länsrätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämnde-
männen efter samråd med dem.

17 a §

Länsrätten skall vid behandling
av mål enligt 10 kap. kommunal-
lagen (1991:900) och 22 kap.
kyrkolagen (1992:300) bestå av en
lagfaren ledamot och två sådana
särskilda ledamöter som anges i
17 b §.

Länsrätten är dock domför utan
de särskilda ledamöterna i sådana
fall som anges i 18 § första stycket
1-3 samt fjärde stycket 6 och 11.

17 b §

Regeringen bestämmer antalet
särskilda ledamöter för varje
länsrätt. De särskilda ledamöterna
skall ha god kännedom om kom-

5Senaste lydelse 1983:372.

30

munal verksamhet. De förordnas Prop. 1994/95:27
av regeringen för tre år.

Om en särskild ledamot avgår
under tjänstgöringstiden, utses en
ny ledamot för den tid som åter-
står. Ändras antalet särskilda
ledamöter, får en nytillträdande
ledamot utses för kortare tid än tre
år.

Länsrätten fördelar tjänstgöring-
en mellan de särskilda ledamöter-
na efter samråd med dem.

20 §6

Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk

medborgare, som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid domstol, skatte-
myndighet, länsstyrelse eller under
länsstyrelse lydande myndighet,
allmän försäkringskassa eller Riks-
försäkringsverket får inte vara
nämndeman. Detsamma gäller lag-
faren domare, åklagare, polisman
och advokat eller annan som har
till yrke att föra andras talan inför
rätta samt ledamot av skattenämnd

Anställd vid domstol, skatte-
myndighet, länsstyrelse eller under
länsstyrelse lydande myndighet,
allmän försäkringskassa eller
Riksförsäkringsverket får inte vara
nämndeman. Detsamma gäller lag-
faren domare, åklagare, polisman
och advokat eller annan som har
till yrke att föra andras talan inför
rätta samt ledamot av skattenämnd

eller socialförsäkringsnämnd och eller socialförsäkringsnämnd.

icke lagfaren ledamot av Försäk-
ringsöverdomstolen.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i
kammarrätt.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte
skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som
nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket 1 och 20 § den
1 juli 1995 och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som
avses i 8 § 4 och 5 som före utgången av mars 1995 kommit in till
Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre
bestämmelser. Regeringsrätten får dock överlämna ett sådant ärende till
kammarrätten.

6Senaste lydelse 1993:349.

31

2.17 Förslag till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen prop. 1994/95:27
(1971:291)

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)‘

dels att 37 a § skall upphöra att gälla,

dels att 1, 33 och 35 §§ samt

dels att rubrikerna närmast före 33 och 35 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 37 b och 37 c §§,

samt närmast före 37 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Denna lag gäller rättskipning i
Regeringsrätten, kammarrätt och
länsrätt.

Nuvarande lydelse

1 §2

Denna lag gäller rättskipning i
Regeringsrätten, kammarrätt och
länsrätt samt i Försäkringsöver-
domstolen.

Besvär

Överklagande

33 §’

Mot länsrätts beslut förs talan
hos kammarrätt. Mot kammarrätts
beslut förs talan hos Regerings-
rätten, om inte annat följer av
särskilda bestämmelser. Talan förs
genom besvär.

Talan får föras av den som
beslutet angår, om det gått honom
emot.

Länsrätts beslut överklagas hos
kammarrätt. Kammarrätts beslut
överklagas hos Regeringsrätten.

Beslutet får överklagas av den
som det angår, om det gått honom
emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte över-
klagas.

‘Senaste lydelse av 37 a § 1993:575.

2Senaste lydelse 1991:211.

3Senaste lydelse 1994:436.

32

Lydelse enligt prop. 1993/94:217   Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Särskilda regler om besvär hos
Regeringsrätten och
ringsöverdomstolen

Försäk-

Särskilda regler om över-
klagande hos Regeringsrätten

35 §■

kammar-
som har

i4

Ett överklagande av kammar-
rättens beslut i ett mål som har
väckts hos kammarrätten genom
överklagande, underställning eller
ansökan prövas av Regeringsrätten
endast om Regeringsrätten har
meddelat prövningstillstånd.

Ett överklagande av
rättens beslut i ett mål
väckts hos kammarrätten genom
överklagande eller underställning
prövas av regeringsrätten endast
om regeringsrätten har meddelat
prövningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut last. En
upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslem for i mål
om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detalj-
handeln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva
veterinäryrket,

2. talan som Justitiekanslem för i mål enligt datalagen (1973:289)
eller lagen (1990:484) om övervakningskameror m. m.

Resning och återställande av
försutten tid

37 b §

Resning får beviljas i mål eller
ärende om det på grund av något
särskilt förhållande finns synner-
liga skäl att pröva saken på nytt.

37 c §

Om tiden för överklagande eller
en därmed jämförbar åtgärd har
försuttits på grund av omständig-
het som utgör giltig ursäkt, får
tiden återställas.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 35, 37 b och 37 c §§ samt
rubriken närmast före 37 b § den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli
1995. Beslut som har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt
äldre bestämmelser.

4Senaste lydelse 1994:000.

33

3 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 27

2.18 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:119) om        Prop. 1994/95:27

fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Talan mot Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt

enligt denna lag föres hos kam- denna lag för överklagas hos
marrätten genom besvär.           allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

34

2.19 Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen
(1972:207)

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207)'
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

3 kap.

Talan om ersättning enligt 2 §
får ej föras med anledning av
beslut av riksdagen eller
regeringen eller av Högsta dom-
stolen, Regeringsrätten eller För-
säkringsöverdomstolen, om icke
beslutet upphävts eller ändrats.
Sådan talan får ej heller föras med
anledning av beslut av lägre
myndighet, vilket efter överkla-
gande prövats av regeringen,
Högsta domstolen, Regeringsrätten
eller Försäkringsöverdomstolen
utan att beslutet upphävts eller
ändrats.

Föreslagen lydelse

7 §2

Talan om ersättning enligt 2 §
får inte föras med anledning av
beslut av riksdagen eller rege-
ringen eller av Högsta domstolen
eller Regeringsrätten, om inte
beslutet upphävts eller ändrats.
Sådan talan får inte heller föras
med anledning av beslut av lägre
myndighet, vilket efter överkla-
gande prövats av regeringen,
Högsta domstolen eller Regerings-
rätten, utan att beslutet upphävts
eller ändrats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har
meddelats av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller
3 kap. 7 § i sin äldre lydelse.

'Lagen omtryckt 1975:404.

2Senaste lydelse 1989:926.

35

2.20 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262) om        prop. 1994/95:27

understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 75 § lagen (1972:262) om understödsföre-

ningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

75 §

Mot beslut i sådant tillstånds-
ärende, på vilket enligt bestäm-
melser i denna lag 22, 29, 46 eller
76 § lagen (1951:308) om eko-
nomiska föreningar äger mot-
svarande tillämpning, och mot
sådant beslut av Finansinspektion-
en som ej meddelats i särskilt fall
föres talan hos regeringen genom
besvär.

Föreslagen lydelse

Mot annat beslut av Finans-
inspektionen enligt denna ing föres
talan hos kammarrätten genom
besvär.

Beslut i sådant tillståndsärende,
på vilket enligt bestämmelser i
denna lag 22, 29, 46 eller 76 §
lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar skall tillämpas, och
sådant beslut av Finansinspektion-
en som inte meddelats i särskilt
fall får överklagas hos regeringen.

Beslut om vägrad registrering
enligt 65 § och om åtgärd enligt
71 § får överklagas hos kammar-
rätten.

Annat beslut av Finansinspek-
tionen enligt denna lag får över-
klagas hos länsrätten. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten av länsrättens
avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1624.

36

2.21 Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen
(1972:318)

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 11 § växtskyddslagen (1972:318) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

11

Statens jordbruksverks beslut i
ett särskilt fall enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten.

Beslut som meddelats med stöd
inte något annat bestäms.

Föreslagen lydelse

§’

Statens jordbruksverks beslut i
ett särskilt fall enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av hgen får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

5 eller 7 § gäller omedelbart, om

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:389.

37

2.22 Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen
(1972:429)

Härigenom föreskrivs att 5 b § rättshjälpslagen (1972:429)' skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Med domstol förstäs i denna lag
allmän domstol, allmän förvalt-
ningsdomstol, Försäkringsöver-
domstolen och Arbetsdomstolen.
Vad i lagen sägs om domstol skall
även gälla arrendenämnd och
hyresnämnd.

5 b §2

Föreslagen lydelse

Med domstol förstås i denna lag
allmän domstol, allmän förvalt-
ningsdomstol och Arbetsdom-
stolen. Vad i lagen sägs om
domstol skall även gälla arrende-
nämnd och hyresnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

'Lagen omtryckt 1993:9.

2Senaste lydelse 1994:832.

38

2.23 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1972:435) om överlastavgift
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

11

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Skrivelsen med
överklagandet skall ha kommit in
till länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag då klaganden fick del
av beslutet. För allmänna ombudet
räknas dock tiden från beslutets
dag. I fråga om överklagande
tillämpas vidare 8 kap. 4, 6, 11
och 13 §§ lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsav-
gifter. Vid tillämpningen av 8
kap. 6 § skall dock motpartens tid
för överklagande vara två veckor.

Föreslagen lydelse

§*

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Skri-
velsen med överklagandet skall ha
kommit in till länsstyrelsen inom
tre veckor från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. För all-
männa ombudet räknas dock tiden
från beslutets dag. I fråga om
överklagande tillämpas vidare 8
kap. 4, 6, 11 och 13 §§ lagen
(1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Vid tillämp-
ningen av 8 kap. 6 § skall dock
motpartens tid för överklagande
vara två veckor.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1990:14.

39

2.24 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:137) om        prop. 1994/95:27

ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1973:137) om ekonomiskt bi-

stånd till svenska medborgare i utlandet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

11

Talan mot beslut i ärende som
avses i denna lag föres hos kam-
marrätten genom besvär.

Föreslagen lydelse

§'

Beslut i ärende som avses i
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Senaste lydelse 1978:273.

40

2.25 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 98 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsför-
säkring1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut
i ärende angående medlems rätt
till ersättning eller medlemskap i
en arbetslöshetskassa enligt denna
lag överklagas hos länsrätt, om
inte annat följer av lagen
(1969:93) om begränsning av
samhällsstöd vid arbetskonflikt.
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Vid prövning av överklagande av
länsrättens beslut i mål som avses
i första stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om nämnde-
män deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som
avses i denna paragraf överklagas
hos Försäkringsöverdomstolen.

Föreslagen lydelse

98 §2

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut
i ärende angående medlems rätt
till ersättning eller medlemskap i
en arbetslöshetskassa enligt denna
hg för överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om inte annat
följer av hgen (1969:93) om
begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna hg i annat fall än som
avses i första stycket överklagas hos regeringen. Arbetsmarknads-
styrelsens beslut om fusion får överklagas endast av sådan arbetslöshets-
kassa som berörs av beslutet.

Utan hinder av vad som sägs i 41 § första stycket får styrelsen for en
förening som vägrats registrering såsom arbetslöshetskassa överklaga
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärendet om registrering.

Denna hg träder i kraft den 1 juli 1995.

'Lagen omtryckt 1991:1334.

2Senaste lydelse 1994:930.

41

2.26 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:371) om        prop. 1994/95:27

kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreskrivs att 33 c § lagen (1973:371) om kontant arbets-
marknadsstöd1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

33 c §2

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut
om rätt till ersättning överklagas
hos länsrätt, om inte annat följer
av lagen (1969:93) om be-
gränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Vid prövning av överklagande av
länsrättens beslut i mål som avses

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut
om rätt till ersättning överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol,
om inte annat följer av lagen
(1969:93) om begränsning av
samhällsstöd vid arbetskonflikt.
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

i första stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om nämnde-
män har deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som

avses i denna paragraf överklagas
hos Försäkringsöverdomstolen.

Arbetsmarknadsstyrelsens och Riksförsäkringsverkets beslut enligt
denna lag i andra fall än som avses i första stycket överklagas hos
regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

‘Lagen omtryckt 1982:433.

2Senaste lydelse 1994:929.

42

2.27 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om prop. 1994/95:27
förvaltning av samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 67 § lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfalligheter' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

67 §2

Fastighetsregistermyndighetens
beslut, varigenom ansökan om
eller anmälan för registrering
avskrivits eller registrering vägras
enligt denna lag, får överklagas
hos kammarrätten inom två
månader från dagen för beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 §
första stycket första eller tredje
punkten, 32 §, 33 § första stycket,
61 § eller 64 § får överklagas hos
regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får
överklagas hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

Fastighetsregistermyndighetens
beslut, varigenom ansökan om
eller anmälan för registrering
avskrivits eller registrering vägras
enligt denna lag, får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol
inom två månader från dagen för
beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 §
första stycket första eller tredje
punkten, 32 §, 33 § första stycket,
61 § eller 64 § får överklagas hos
regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1987:128.

2Senaste lydelse 1990:1498.

43

2.28 Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen
(1974:157)

Härigenom föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen (1974:157) skall
ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

21

Talan mot registreringsmyndig-
hetens beslut, varigenom ansökan
om eller anmälan för registrering
avskrivits eller registrering väg-
rats, föres hos kammarrätten
genom besvär inom två månader
från beslutets dag. I samma ord-
ning föres talan mot beslut enligt
17 §.

Föreslagen lydelse

§

Registreringsmyndighetens be-
slut, varigenom ansökan om eller
anmälan för registrering avskrivits
eller registrering vägrats, får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol inom två månader
från beslutets dag. Detsamma
gäller i fråga om beslut enligt
17 §.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

44

2.29 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om
bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1974:191) om bevaknings-
företag1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

15 §

Länsstyrelsens beslut i ärenden Länsstyrelsens beslut i ärenden
enligt denna lag får överklagas enligt denna lag får överklagas
hos kammarrätten.                 hos allmän förvaltningsdomstol.

Rikspolisstyrelsen får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om
auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1989:148.

45

2.30 Förslag till lag om ändring i bisjukdomslagen
(1974:211)

Härigenom föreskrivs att 9 § bisjukdomslagen (1974:211) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

9 §’

En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruks-
verk.

Annat beslut av en förvaltnings-
myndighet i ett särskilt fall enligt
lagen eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som har meddelats med si
om inte något annat bestäms.

Annat beslut av en förvaltnings-
myndighet i ett särskilt fäll enligt
lagen eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

i av 3 eller 5 § gäller omedelbart,

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:390.

46

2.31 Förslag till lag om ändring i transplantationslagen         Prop. 1994/95:27

(1975:190)

Härigenom föreskrivs att 11 § transplantationslagen (1975:190) skall

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11

Talan mot socialstyrelsens beslut
enligt 4 § andra stycket föres hos
kammarrätt.

§

Socialstyrelsens beslut enligt 4 §
andra stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

47

2.32 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om       Prop. 1994/95:27

sambruksföreningar

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1975:417) om sambruksföre-

ningar1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §2

Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av
stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får
dock inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av be-
stämmelserna i 18 § tredje stycket denna lag inte får foras in i Patent-
och registreringsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en
särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 §

lagen om ekonomiska föreningar.

Länsstyrelsens beslut enligt 16 §
överklagas till kammarrätten
genom besvär.

Länsstyrelsens beslut enligt 16 §
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1987:671.

2Senaste lydelse 1992:1453.

48

2.33 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen
(1975:1385)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385)'
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse1                 Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

18 kap. 7 §

i till-

1 §, 8

Mot myndighets beslut
ståndsärende enligt 2 kap.
kap. 4 eller 11 §§, 10 kap. 2 eller
3 §§, 11 kap. 6 eller 8 §§ första
stycket 1 eller 12 kap. 8 § föres
talan hos regeringen genom
besvär.

Mot länsstyrelsens beslut enligt
denna lag i annat fall än enligt
första stycket föres talan hos
kammarrätten genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyn-
digheten att avskriva anmälan eller
vägra registrering enligt 4 § första
stycket överklagas hos kammar-
rätten inom två månader från
beslutets dag. Detsamma gäller ett
sådant beslut av registrerings-
myndigheten som avses i 4 a §, 4
kap. 13 § andra stycket, 6 kap.
7 § tredje stycket, 13 kap. 18 §,
14 kap. 15 § första stycket, 21
och 29 §§ samt 19 kap. 2 §.

En myndighets beslut i till-
ståndsärende enligt 2 kap. 1 §, 8
kap. 4 eller 11 §§, 10 kap. 2 eller
3 §§, 11 kap. 6 eller 8 §§ första
stycket 1 eller 12 kap. 8 § får
överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag i annat fall än enligt
första stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut av registreringsmyn-
digheten att avskriva anmälan eller
vägra registrering enligt 4 § första
stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol inom två
månader från beslutets dag. Det-
samma gäller ett sådant beslut av
registreringsmyndigheten som av-
ses i 4 a §, 4 kap. 13 § andra
stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket,
13 kap. 18 §, 14 kap. 15 § första
stycket, 21 och 29 §§ samt 19
kap. 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1993:150.

2 Lydelse enligt SFS 1994:802.

4 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 27

49

2.34 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997) om
vattenförbund

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 11 och 31 §§ lagen (1976:997) om vattenför-
bund skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §'

Förrättningsman forordnas av länsstyrelsen. Förrättningsman skall äga
den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver.

Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden
ställer säkerhet för förrättningskostnaden.

Mot beslut av länsstyrelsen om
förordnande av förrättningsman
föres talan hos kammarrätten
genom besvär.

Länsstyrelsens beslut om förord-
nande av förrättningsman får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

31 §

Stadgarna skall för att bli
gällande fastställas av läns-
styrelsen. Innan sådan fastställelse
skett och anmälan om styrelseval
gjorts hos länsstyrelsen, kan
förbundet ej förvärva rättigheter
eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets
stadgar skall genast underställas
länsstyrelsen för fastställelse.
Beslutet får ej tillämpas, innan det

har fastställts.

Ändras styrelsens samman-
sättning, skall anmälan därom
göras hos länsstyrelsen.

Stadgarna skall för att bli
gällande fastställas av läns-
styrelsen. Innan sådan fastställelse
skett och anmälan om styrelseval
gjorts hos länsstyrelsen, kan
förbundet inte förvärva rättigheter
eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets
stadgar skall genast underställas
länsstyrelsen för fastställelse.
Beslutet får inte tillämpas, innan

det har fastställts.

Ändras styrelsens samman-
sättning, skall anmälan om detta
göras hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenförbund. Förteckningen
skall innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.

Talan mot länsstyrelses beslut
enligt första eller andra stycket
föres hos kammarrätten genom
besvär.

En länsstyrelses beslut enligt
första eller andra stycket får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till

kammarrätten.

‘Senaste lydelse 1983:663.

50

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats Prop. 1994/95:27
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

51

2.35 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:439) om        Prop. 1994/95:27

kommunal energiplanering

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1977:439) om kommunal energi-
planering skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Talan mot beslut om föreläggan- Beslut om föreläggande av vite

de av vite föres hos kammarrätten får överklagas hos allmän förvalt-
genom besvär.                      ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

52

2.36 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1977:477) Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 47 § körkortslagen (1977:477)’ skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

47 §2

Länsstyrelsens beslut enligt 39 §
första stycket får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Läns-
styrelsen för det allmännas talan i
ett sådant mål. Den får föra talan
även till förmån för den enskilda

Länsstyrelsens beslut enligt 39 §
första eller andra stycket får
överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Länsstyrelsen för
det allmännas talan i ett sådant
mål. Den får föra talan även till

parten.                              förmån för den enskilda parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1980:977.

2Senaste lydelse 1994:442.

53

2.37 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:654) om        Prop. 1994/95:27

kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1977:654) om kungörande i mål

och ärenden hos myndighet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

7

Bestämmelserna i denna lag äger
motsvarande tillämpning, om
enligt föreskrift i lag eller annan
författning kungörande av viss
åtgärd skall ombesöijas av annan
än myndighet. Anser denne att 3 §
andra stycket sista meningen bör
tillämpas eller att kungörelsen bör
avfattas enbart på främmande
språk, skall han hänskjuta frågan
till länsstyrelsens prövning. Läns-
styrelsens beslut i sådana frågor
får överklagas hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

§*

Bestämmelserna i denna lag skall
tillämpas, om enligt föreskrift i
lag eller annan författning
kungörande av viss åtgärd skall
ombesörjas av annan än
myndighet. Anser denne att 3 §
andra stycket sista meningen bör
tillämpas eller att kungörelsen bör
avfattas enbart på främmande
språk, skall han hänskjuta frågan
till länsstyrelsens prövning. Läns-
styrelsens beslut i sådana frågor
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1990:1413.

54

2.38 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om        Prop. 1994/95:27

nämnder för vissa trafikfrågor

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

2

En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut får
inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndighetema och polismyndigheterna får
överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga
beslut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får En nämnds beslut enligt 4 § får
överklagas hos kammarrätten.       överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

2Senaste lydelse 1992:1649.

55

2.39 Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen           Prop. 1994/95:27

(1978:268)

Härigenom föreskrivs att 52 och 53 §§ ransoneringslagen (1978:268)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Talan mot beslut som har med-
delats enligt 27 §, 35 §, 38 §,
39 § första stycket, 41 eller 42 §
föres hos kammarrätt genom be-
svär.

Talan mot sådant beslut enligt
denna lag som har meddelats av
annan myndighet än domstol och
som ej avses i första stycket eller i
17 eller 23 § föres hos förvalt-
ningsmyndighet i den ordning
regeringen föreskriver. Möjlig-
heten att anföra besvär får därvid
begränsas sä. att talan får föras
hos endast en besvärsinstans.

Föreslagen lydelse

52 §

Beslut som har meddelats enligt
27 §, 35 §, 38 §, 39 § första
stycket, 41 eller 42 § får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Sådant beslut enligt denna lag
som har meddelats av annan
myndighet än domstol och som
inte avses i första stycket eller i
17 eller 23 § överklagas hos
förvaltningsmyndighet i den ord-
ning regeringen föreskriver.
Möjligheten att överklaga får
därvid begränsas till att gälla
endast en instans.

53

Förvaltningsmyndighets eller
kammarrätts beslut vid tillämpning
av denna lag och av föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen länder till efterrättelse utan
hinder av anförda besvär, om ej
annat följer av 22 § andra stycket
ellerföreskrives i beslutet.

§

Förvaltningsmyndighets, läns-
rätts eller kammarrätts beslut vid
tillämpning av denna lag och av
föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen får verkställas
även om det överklagas, om inte
annat följer av 22 § andra stycket
eller föreskrivs i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

56

2.40 Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen           Prop. 1994/95:27

(1979:230)

Härigenom föreskrivs att 18 § jordförvärvslagen (1979:230)' skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

18 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruks-
verket.

Jordbruksverkets beslut får Jordbruksverkets beslut får

överklagas hos kammarrätten.       överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1991:670.

57

2.41 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om
ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 19 § och 2 kap. 9 § lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting1 skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap. 19 §2

Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller,
om indelningsdelegerade skall utses, valet av delegerade och ändringens
ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en
annan kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap.
kommunallagen (1991:900).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen,
också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och av

medlemmar av en sådan kommun.

Om kammarrätten har upphävt
ett beslut eller förbjudit att det
verkställs, får kammarrättens be-
slut överklagas också av andra
kommuner som berörs av indel-
ningsändringen och medlemmar av
en sådan kommun.

Om länsrätten eller kammar-
rätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, får
domstolens beslut överklagas
också av andra kommuner som
berörs av indelningsändringen och
medlemmar av en sådan kommun.

2 kap. 9 §’

Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring och
ändringens ikraftträdande fettas av landstingsfullmäktige, landstings-
styrelsen eller en annan nämnd hos landstinget, överklagas enligt
bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av landstinget,
också av andra landsting som berörs av indelningsändringen och av

medlemmar av ett sådant landsting.

Om kammarrätten har upphävt
ett beslut eller förbjudit att det
verkställs, får kammarrättens
beslut överklagas också av andra
landsting som berörs av indel-
ningsändringen och av medlemmar
av ett sådant landsting.

Om länsrätten eller kammar-
rätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, får
domstolens beslut överklagas
också av andra landsting som be-
rörs av indelningsändringen och
av medlemmar av ett sådant
landsting.

‘Lagen omtryckt 1988:198. Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.

2Senaste lydelse 1991:1693.

3Senaste lydelse 1991:1693.

58

Prop. 1994/95:27

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

59

2.42 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om
kommunala indelningsdelegerade

Härigenom forskrivs att 23 § lagen (1979:412) om kommunala
indelningsdelegerade skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

23 §'

Beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssamman-
satta organ får överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunal-
lagen (1991:900). Besluten får överklagas av vaije kommun som har
valt delegerade och av den som är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 § kommunallag-
en tillämpas gäller, om kammar-
rätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, att
kammarrättens beslut får över-
klagas även av en kommun som
har valt delegerade och den som
är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 § kommunal-
lagen tillämpas gäller, om
länsrätten eller kammarrätten har
upphävt ett beslut eller förbjudit
att det verkställs, att domstolens
beslut får överklagas även av en
kommun som har valt delegerade
och den som är medlem av en
sådan kommun.

Bestämmelserna i 10 kap. 15 § kommunallagen om rättelse av verk-
ställighet tillämpas på beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer
eller partssammansatta organ.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:1694.

60

2.43 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:425) om
skötsel av jordbruksmark

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1979:425) om skötsel av jord-
bruksmark skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

13 §’

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.

Jordbruksverkets beslut i ett
särskilt fall enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos kammarrätten.

Jordbruksverkets beslut i ett
särskilt fall enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:393.

61

2.44 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429)

Härigenom föreskrivs att 40 § skogsvårdslagen (1979:429)’ skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

40 §

Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrel-
sen.

Skogsstyrelsens beslut i ett
särskilt fall enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos kammarrätten.

Skogsstyrelsens beslut i ett
särskilt fall enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Statens naturvårdsverk får överklaga Skogsvårdsstyrelsens beslut i fall
som avses i 25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1993:553.

62

2.45 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:560) om
transportförmedling

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1979:560) om transportför-
medling skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap. 2 §'

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Beslut om varning
får inte överklagas.

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Beslut
om varning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1988:1500.

63

2.46 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:561) om        prop. 1994/95:27

biluthyrning

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1979:561) om
biluthyrning' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Beslut om varning
får inte överklagas.

Föreslagen lydelse

5 kap. 2 §

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Beslut
om varning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1988:1501.

64

2.47 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om        Prop. 1994/95:27

åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § lagen (1980:424) om åtgärder

mot vattenförorening från fartyg1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 ka
Beslut som har meddelats av
Sjöfartsverket i frågor som avses i
7 kap. 4 § första stycket, 5 eller
6 § får överklagas hos kammar-
rätten genom besvär.

Beslut i andra frågor som avses
i 1-7 kap. får överklagas genom
besvär

1.   hos Sjöfartsverket, om
beslutet har meddelats av en annan
myndighet som inte är central
förvaltningsmyndighet och ej
heller kommunal myndighet, eller

2. hos regeringen, om beslutet ha
en annan myndighet som är central

p2§

Beslut som har meddelats av
Sjöfartsverket i frågor som avses i
7 kap. 4 § första stycket, 5 eller

6 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut i andra frågor som avses i

1-7 kap. får överklagas

1. hos Sjöfartsverket, om
beslutet har meddelats av en annan
myndighet som inte är central
förvaltningsmyndighet och inte
heller kommunal myndighet, eller

• meddelats av Sjöfartsverket eller av
förvaltningsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1983:463.

5 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 27

65

2.48 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620)

Härigenom föreskrivs att 73 och 74 §§ socialtjänstlagen (1980:620)’
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Socialnämndens beslut
överklagas hos länsrätten,

Socialnämndens beslut får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol, om nämnden har
meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 §,
eller eftergift enligt 37 §.

Föreslagen lydelse

73 §2

får

om

nämnden har meddelat beslut
fråga om

bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 §,
eller eftergift enligt 37 §.

Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första
stycket.

Beslut i frågor som avses i första
stycket gäller omedelbart. En
länsrätt eller kammarrätt får dock
förordna att dess beslut skall
verkställas först sedan det har
vunnit laga kraft.

Beslut i frågor som avses i första
stycket gäller omedelbart. En
länsrätt eller kammarrätt får dock
förordna att dess beslut skall
verkställas först sedan det har
vunnit laga kraft.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

74 §

Länsstyrelsens beslut i ärenden
om tillstånd enligt 69 § eller om
föreläggande eller förbud enligt
70 § får överklagas hos kammar-
rätten genom besvär.

Länsstyrelsens beslut om före-
läggande eller förbud enligt 70 §
och kammarrättens motsvarande
beslut gäller omedelbart.

Länsstyrelsens beslut i ärenden
om tillstånd enligt 69 § eller om
föreläggande eller förbud enligt
70 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut om före-
läggande eller förbud enligt 70 §
och domstols motsvarande beslut
gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1988:871.

2Senaste lydelse 1990:53.

66

2.49 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § och 20 kap. 7 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap. 13 §'

Finansinspektionens beslut om
att avslå en begäran om att
utfärda intyg enligt 2 a kap. 1 §
fjärde stycket, om att förbjuda
gränsöverskridande verksamhet
enligt 19 kap. 77 § fjärde stycket
eller om att förelägga eller
utdöma vite enligt 21 kap. 2 § får
överklagas hos kammarrätten.
Inspektionens beslut i övrigt enligt
denna lag får överklagas hos
regeringen

klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande.

Inspektionens beslut i övrigt
enligt denna lag får överklagas
hos regeringen.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om
verksamhetens drivande enligt 11  § sjunde stycket skall gälla

omedelbart.

Finansinspektionens beslut om
att förbjuda gränsöverskridande
verksamhet enligt 19 kap. 11 §
fjärde stycket får överklagas hos
kammarrätten.

Inspektionens beslut om att avslå
en begäran om att utfärda intyg
enligt 2 a kap. 1 § fjärde stycket
eller om att förelägga eller ut-
döma vite enligt 21 kap. 2 § får
överklagas hos länsrätten. Pröv-
ningstillstånd krävs vid över-

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

20 kap. 7 §2

Finansinspektionens beslut var-
igenom en anmälan avskrivits eller
en registrering vägrats enligt 4 §
första stycket överklagas hos
kammarrätten genom besvär inom
två månader från beslutets dag.
Detsamma gäller sådana beslut av
finansinspektionen som avses i 4 §
tredje stycket med undantag av
beslut enligt 21 kap. 2 §.

Finansinspektionens beslut var-
igenom en anmälan avskrivits eller
en registrering vägrats enligt 4 §
första stycket överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol inom
två månader från beslutets dag.
Detsamma gäller sådana beslut av
finansinspektionen som avses i 4 §
tredje stycket med undantag av
beslut enligt 21 kap. 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

‘Senaste lydelse 1993:1304.

2Senaste lydelse 1991:1767.

67

Prop. 1994/95:27

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

68

2.50 Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983:291) Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 6 § vattenlagen (1983:219) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 kap. 6 §'

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten, om beslutet avser

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol, om
beslutet avser

1. förordnande av förrättningsman enligt 12 kap.,

2. förordnande om undersökningar som avses i 18 kap. 2 § andra
stycket eller av besiktningsman enligt 18 kap. 3 eller 4 §,

3. förordnande om vattenskyddsområde och föreskrifter enligt 19 kap.
2 och 3 §§,

4. kostnader som anges i 20 kap. 11 eller 12 §,

5. prövning av säkerhet enligt 3 § detta kapitel,

6. föreläggande enligt 2 kap. 9 § tredje stycket, 19 kap. 1 § tredje
stycket, 21 kap. 3 § eller förbud enligt detta kapitels 4 § första stycket.

I övrigt får länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos rege-
ringen.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1989:513.

69

2.51 Förslag till lag om ändring i lagen (1983:738) om        Prop. 1994/95:27

bekämpande av salmonella hos djur

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1983:738) om bekämpande av
salmonella hos djur skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

7 §'

Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jordbruks-
verket.

Jordbruksverkets beslut i ett Jordbruksverkets beslut i ett

särskilt fall får överklagas hos särskilt fall får överklagas hos
kammarrätten.                      allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten.

Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1993:1479.

70

2.52 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om        Prop. 1994/95:27

avgift på gödselmedel

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1984:409) om avgift på gödsel-
medel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

9 §'

Jordbruksverkets beslut enligt        Jordbruksverkets beslut enligt

8 § får överklagas hos kammar- 8 § får överklagas hos allmän för-
rätten.                               valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:913.

71

2.53 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:542) om        prop. 1994/95:27

behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1984:542) om behörighet att
utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

11

Socialstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

Beslut som Socialstyrelsen eller
kammarrätten meddelar enligt
denna lag skall gälla omedelbart,
om inte annat forordnas.

Föreslagen lydelse

§

Socialstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som Socialstyrelsen eller
allmän förvaltningsdomstol
meddelar enligt denna lag skall
gälla omedelbart, om inte annat
förordnas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

72

2.54 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:295) om        prop. 1994/95:27

foder

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1985:295) om foder skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

19

Beslut av Jordbruksverket i
ärende som avses i 3 a § tredje
stycket, 13 § första stycket, 14
eller 15 § får överklagas hos
kammarrätten. Föreskrifter om
överklagande av beslut av Jord-
bruksverket med stöd av ett be-
myndigande enligt 4, 6 och 8 §§
meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av
annan myndighet till vilken Jord-
bruksverket överlåtit att utöva
tillsyn får överklagas hos Jord-
bruksverket. Jordbruksverkets
beslut i ett sådant ärende får
överklagas hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

§'

Beslut av Jordbruksverket i
ärende som avses i 3 a § tredje
stycket, 13 § första stycket, 14
eller 15 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Före-
skrifter om överklagande av beslut
av Jordbruksverket med stöd av
ett bemyndigande enligt 4, 6 och
8 §§ meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av
annan myndighet till vilken Jord-
bruksverket överlåtit att utöva
tillsyn får överklagas hos Jord-
bruksverket. Jordbruksverkets
beslut i ett sådant ärende får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1992:1681.

73

2.55 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:449) om rätt prop. 1994/95:27
att driva viss linjetrafik

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

8 §'

Vägverkets beslut får överklagas Vägverkets beslut får överklagas
hos kammarrätten.                 hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1650.

74

2.56 Förslag till lag om ändring i patientjoumallagen
(1985:562)

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 14 och 17 §§ patientjoumallagen (1985:562)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

14

Socialstyrelsens beslut i fråga
om omhändertagande eller åter-
lämnande av patientjournaler får
överklagas hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

§*

Socialstyrelsens beslut i fråga
om omhändertagande eller åter-
lämnande av patientjournaler får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

17 §2

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patient-
journal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall
förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för
ansökan, dels att patientjournalen eller den del därav som skall förstöras
uppenbarligen inte behövs för patientens vård och dels att det från
allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för patient-
journalen beredas tillfälle att yttra sig.

Om Socialstyrelsen har avslagit
en ansökan om förstöring av en
patientjournal, får beslutet över-
klagas hos kammarrätten genom
besvär. Om Socialstyrelsens beslut
innebär bifall till en sådan an-
sökan, får beslutet inte överklag-
as.

Om Socialstyrelsen har avslagit
en ansökan om förstöring av en
patientjournal, får beslutet över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Om Socialstyrelsens be-
slut innebär bifall till en sådan an-
sökan, får beslutet inte överkla-
gas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:459.

2Senaste lydelse 1992:459.

75

2.57 Förslag till lag om ändring i kommunalförbundslagen Prop. 1994/95:27
(1985:894)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen skall ha

följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

4 kap. 10 §'

Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i tillämp-
liga delar i fråga om kommunalförbund. Beslut får överklagas av såväl
medlemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller lands-
ting som ingår i förbundet.

I fråga om överklagande av
kammarrättens beslut tillämpas 10
kap. 14 § kommunallagen. Om
kammarrätten har upphävt ett
beslut eller förbjudit att det verk-
ställs, får kammarrättens beslut
överklagas också av en förbunds-
medlem.

I fråga om överklagande av
länsrättens beslut tillämpas 10
kap. 14 § kommunallagen. Om
länsrätten eller kammarrätten har
upphävt ett beslut eller förbjudit
att det verkställs, får beslutet
överklagas också av en förbunds-
medlem.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:1695.

76

2.58 Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12, 14 och 16 §§, 9 kap. 17 § och 10
kap. 6 § skollagen (1985:1100)' skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

3 kap. 12 §

På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare skall eleven befrias
från skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten,
om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva
att eleven deltar.

Befrielse skall alltid medges ftån undervisning i religionskunskap, om
eleven tillhör ett trossamfund, som har regeringens tillstånd att i skolans
ställe ombesöria sådan undervisning, och eleven visar att han deltar i

denna.

Om elevens vårdnadshavare
kräver det, skall begäran om be-
frielse prövas av styrelsen för ut-
bildningen eller, för elever utanför
det offentliga skolväsendet, av den
styrelse som ansvarar för grund-
skolan i elevens hemkommun. Av-
slås begäran vid sådan prövning,
får beslutet överklagas hos kam-
marrätten.

Om elevens vårdnadshavare
kräver det, skall begäran om be-
frielse prövas av styrelsen för ut-
bildningen eller, för elever utanför
det offentliga skolväsendet, av den
styrelse som ansvarar för grund-
skolan i elevens hemkommun. Av-
slås begäran vid sådan prövning,
får beslutet överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

14 §

Om en skolpliktig elev i en skola utanför det offentliga skolväsendet
för barn och ungdom är frånvarande i stor utsträckning utan giltig or-
sak, skall huvudmannen för skolan anmäla förhållandet till barnets hem-
kommun. Kommunen skall pröva om barnet skall åläggas skolgång i
grundskolan eller särskolan eller, om skäl föreligger, överlämna an-
mälan till huvudmannen för särskolan eller specialskolan, som skall
pröva om barnet skall åläggas skolgång där.

Beslut om att ålägga barnet skol- Beslut om att ålägga barnet skol-
gång får överklagas hos kammar- gång får överklagas hos allmän
rätten.                              förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

16 §

Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vård-

1 Lagen omtryckt 1991:1111.

77

nadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får
styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att
iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om
beslutet överklagas.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Beslut av styrelsen for utbild-
ningen i ärenden enligt denna

paragraf får överklagas hos kam- paragraf får överklagas hos allmän
marrätten.                          förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Beslut av styrelsen for utbild-
ningen i ärenden enligt denna

9 kap. 17 §2
i

Beslut av Statens skolverk
ärenden om godkännande eller
återkallande av godkännande for
en fristående skola enligt 1, 5
eller 12 § samt beslut i ärenden
om elevavgifter enligt 7 § får
överklagas hos kammarrätten.

Beslut av styrelsen for utbild-
ningen i ärenden om godkännande
eller återkallande av godkännande
för en fristående skola för särskild

Beslut av Statens skolverk i
ärenden om godkännande eller
återkallande av godkännande för
en fristående skola enligt 1, 5
eller 12 § samt beslut i ärenden
om elevavgifter enligt 7 § får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Beslut av styrelsen för utbild-
ningen i ärenden om godkännande
eller återkallande av godkännande
för en fristående skola för särskild

skolplikt enligt 1 § tredje stycket 2
eller 12 § får överklagas hos
kammarrätten.

skolplikt enligt 1 § tredje stycket 2
eller 12 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten.

Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 3, 4 och

16 §§ får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som
avses i 3 § får överklagas endast av barnets vårdnadshavare. Beslut som
avses i 16 § får överklagas endast av eleven eller företrädare for denne.

10 kap. 6 §3

Beslut i ärenden enligt 4 § om
att fullgöra skolplikten på annat
sätt än som anges i denna lag får
överklagas hos kammarrätten.

Beslut i ärenden enligt 4 § om
att fullgöra skolplikten på annat
sätt än som anges i denna lag får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

2Senaste lydelse 1993:800.

3Senaste lydelse 1993:800.

78

Prop. 1994/95:27

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

79

2.59 Förslag till lag om ändring i bilavgaslagen (1986:1386) prOp. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 11 § bilavgaslagen (1986:1386) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

11

Ett beslut av en myndighet om
föreläggande enligt 5 § eller om
kontrollavgift eller dispensavgift i
ett särskilt fall enligt 9 och 10 §§
får överklagas hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

§*

Ett beslut av en myndighet om
föreläggande enligt 5 § eller om
kontrollavgift eller dispensavgift i
ett särskilt fall enligt 9 och 10 §§
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:2010.

80

2.60 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Härigenom föreskrivs att 54 § jaktlagen (1987:259) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

54 §*

Länsstyrelsens beslut enligt 33 §
om registrering av licensområde
får överklagas hos kammarrätten.
Beslut enligt 12 § samt övriga
beslut enligt 33 § får inte över-

Länsstyrelsens beslut enligt 33 §
om registrering av licensområde
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Beslut enligt 12 §
samt övriga beslut enligt 33 § får

Prop. 1994/95:27

klagas.                                 inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande av sådana beslut som fettats av en myn-
dighet med stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av
regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:1769.

81

6 Riksdagen 1994/95. 1 samt. Nr 27

2.61 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 24 § och 8 kap. 8 § bankrörelselagen
(1987:617) skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap. 24 §'
Finansinspektionens beslut enligt 6 § och 21 § andra stycket får inte
överklagas.

Beslut som avses i 21 § första
stycket får överklagas hos kam-
marrätten. Inspektionens beslut i
övrigt enligt denna lag, bankaktie-
bolagslagen (1987:618), spar-
bankslagen (1987:619) och
föreningsbankslagen (1987:620)
får överklagas hos regeringen, om
annat inte är föreskrivet.

Beslut som avses i 21 § första
stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Inspektionens
beslut i övrigt enligt denna lag,
bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619) och
föreningsbankslagen (1987:620)
får överklagas hos regeringen, om
annat inte är föreskrivet.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller
återkallelse skall gälla omedelbart.

8 kap.

Ett beslut av Finansinspektionen
som innebär att anmälan avskrivits
eller registrering har vägrats enligt
4 § andra stycket får överklagas
till kammarrätten inom två månad-
er från beslutets dag. Detsamma
gäller ett beslut av Finansinspek-
tionen som avses i 5 § 1-3 och 5.

8 §2

Ett beslut av Finansinspektionen
som innebär att anmälan avskrivits
eller registrering har vägrats enligt

4 § andra stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol
inom två månader från beslutets
dag. Detsamma gäller ett beslut av
Finansinspektionen som avses i

5 § 1-3 och 5.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1613.

2Senaste lydelse 1992:1613.

82

2.62 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om        Prop. 1994/95:27

ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Myndighets beslut i tillstånds-
ärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 §,
8 kap. 3-5 §§, 9 kap. 6 § eller 8
§ första stycket 1 eller 10 kap. 6 §
femte stycket överklagas till
regeringen genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyn-
digheten som innebär att anmälan
har avskrivits eller registrering har
vägrats enligt 4 § första och andra
styckena överklagas till kammar-
rätten genom besvär inom två
månader från beslutets dag. Det-
samma gäller ett beslut av regi-
streringsmyndigheten som avses i
4 § fjärde stycket.

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag överklagas i övriga fall
till kammarrätten genom besvär.

Föreslagen lydelse

15 kap. 6 §

Myndighets beslut i tillstånds-
ärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 §,
8 kap. 3-5 §§, 9 kap. 6 § eller 8
§ första stycket 1 eller 10 kap. 6 §
femte stycket får överklagas till
regeringen.

Ett beslut av registreringsmyn-
digheten som innebär att anmälan
har avskrivits eller registrering har
vägrats enligt 4 § första och andra
styckena överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol inom två
månader från beslutets dag. Det-
samma gäller ett beslut av regi-
streringsmyndigheten som avses i
4 § fjärde stycket.

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag överklagas i övriga fall
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

83

2.63 Förslag till lag om ändring i tullagen (1987:1065)        Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 30, 89, 90, 100 och 104 §§ tullagen
(1987:1065) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 §*

Ränta utgår på tull och annan
skatt som skall betalas

Ränta utgår på tull och annan
skatt som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering
eller eftertulltaxering,

2. enligt beslut av Generaltull-
styrelsen, kammarrätten eller
regeringsrätten,

3. i fall som avses i 82 §, när
tull eller annan skatt undandragits,

4. i fell som avses i 24 § första
eller tredje stycket lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m.

Om tull eller annan skatt enligt
lägre belopp än som slutligt feststäl

1. på grund av omtulltaxering
eller eftertulltaxering,

2. enligt beslut av Generaltull-
styrelsen eller allmän förvaltnings-
domstol,

3. i fell som avses i 82 §, när
tull eller annan skatt undandragits,

4. i fell som avses i 24 § första
eller tredje stycket lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m.

preliminärt beslut har erlagts med
Its, utgår ränta på det överskjutande

beloppet.

Ränta enligt första eller andra stycket utgår dock inte på belopp som

får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen

(1994:200).

Om utfärdande av särskild tullräkning fördröjs till följd av att den som
tagit hand om en vara med stöd av hemtagningstillstånd inte anmält
varan till förtullning inom föreskriven tid, utgår ränta.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan skatt tillämpas även
beträffande ränta enligt denna paragraf.

89 §2

Frågor om tulltillägg och för-
seningsavgift prövas av tullmyn-
digheten. Kammarrätten prövar
dock, på talan av det allmänna
ombudet som avses i 98 §, frågor
om tulltillägg på grund av oriktiga
uppgifter i mål om tull eller annan
skatt. Sådan talan får föras, om
den oriktiga uppgiften inte har
godtagits efter prövning i sak eller
inte har prövats i målet. Talan
skall väckas inom ett år från

Frågor om tulltillägg och för-
seningsavgift prövas av tullmyn-
digheten. Allmän förvaltnings-
domstol prövar dock, på talan av
det allmänna ombudet som avses i
98 §, frågor om tulltillägg på
grund av oriktiga uppgifter i mål
om tull eller annan skatt. Sådan
talan får föras, om den oriktiga
uppgiften inte har godtagits efter
prövning i sak eller inte har
prövats i målet. Talan skall väckas

'Senaste lydelse 1994:218.

2Senaste lydelse 1991:157.

84

utgången av den månad då domen inom ett år från utgången av den Prop. 1994/95:27
eller det slutliga beslutet i målet månad då domen eller det slutliga

har vunnit laga kraft.

beslutet i målet har vunnit laga
kraft.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Den tullskyldiges yrkande i fråga om tulltillägg eller förseningsavgift
skall utan hinder av vad som annars gäller om överklagande prövas, om
beslutet om den tull eller annan skatt som tulltillägget eller försenings-
avgiften avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller, om det
allmänna ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån for den
tullskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan domstolen
förordna att det skall tas upp och vidare handläggas av tullmyndigheten.

Innan beslut fettas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift
skall den tullskyldige om möjligt ges tillfälle att yttra sig.

Underrättelse om att tullmyndigheten överväger att påföra tulltillägg
eller förseningsavgift får ske genom överföring av elektroniskt doku-
ment.

90 §3

Bestämmelserna om eftergift av tulltillägg och förseningsavgift skall
beaktas, även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det
föranleds av vad som har förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg
eller förseningavgift.

Om tull eller annan skatt sätts ned, skall också vidtas den ändring i
beslutet om tulltillägg som nedsättningen kan föranleda.

Vid handläggningen i länsrätt
eller kammarrätt av mål om tull-
tillägg eller förseningsavgift skall
muntlig förhandling hållas, om
den tullskyldige begär det. Munt-
lig förhandling behövs dock inte,
om det inte finns anledning anta
att tulltillägg eller förseningsavgift
kommer att utgå.

§4

Generaltullstyrelsens beslut
enligt denna lag eller enligt be-
stämmelser som utfärdats med
stöd av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol, när
det är fråga om

skatt och prövningen inte gäller
■ nedsättning eller återbetalning av

Vid handläggningen i kammar-
rätt av mål om tulltillägg eller
förseningsavgift skall muntlig
förhandling hållas, om den tull-
skyldige begär det. Muntlig för-
handling behövs dock inte, om det
inte finns anledning anta att tull-
tillägg eller förseningsavgift
kommer att utgå.

100

Generaltullstyrelsens beslut
enligt denna lag eller enligt be-
stämmelser som utfärdats med
stöd av lagen får överklagas hos
kammarrätten genom besvär, när
det är fråga om

1. fastställelse av tull eller annan
sådant beslut om befrielse från eller

3Senaste lydelse 1987:1221.

4Senaste lydelse 1992:643.

85

tull och annan skatt som meddelats med stöd av regeringens bemyndig- Prop. 1994/95:27
ande,

2. uttag av tull eller annan skatt ur en vara enligt 10 § fjärde stycket
eller 35 §,

3. temporär tullfrihet,

4. restitution av tull eller annan skatt,

5. ursprungsintyg enligt protokoll 3 till Sveriges avtal med Europeiska
ekonomiska gemenskapen eller bilaga B till konventionen angående
upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen,

6. inskränkning i rätten att förfoga över en vara,

7. förhandsbesked,

8. ränta eller dröjsmålsavgift,

9. tulltillägg eller förseningsavgift,

10. ersättning som avses i 56 § andra stycket, 69 § andra stycket eller

71 §, eller

11. utdömande av vite.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Om Generaltullstyrelsen har avvisat en ansökan om förhandsbesked
eller återkallat ett lämnat förhandsbesked eller meddelat ett beslut som
avses i 59 § tredje stycket, får beslutet inte överklagas.

I övrigt överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller
enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen hos regeringen.

104 §
Överklagande i särskild ordning över beslut av annan tullmyndighet än
Generaltullstyrelsen prövas av styrelsen.

Är tulltaxering, omtulltaxering,
eftertulltaxering eller fråga om
tulltillägg eller förseningsavgift
föremål för prövning av kammar-
rätten eller avgjord av Generaltull-
styrelsen genom beslut som har
vunnit laga kraft, ankommer det
på kammarrätten att pröva över-
klagandet. Har frågan prövats av
kammarrätten eller regerings-
rätten, skall överklagandet prövas
av Regeringsrätten.

Regeringsrätten och kammar-
rätten får, om överklagande som
har gjorts i särskild ordning skall
tas upp till prövning, förordna att

Är tulltaxering, omtulltaxering,
eftertulltaxering eller fråga om
tulltillägg eller förseningsavgift
föremål för prövning av länsrätt
eller kammarrätt eller avgjord av
Generaltullstyrelsen genom beslut
som har vunnit laga kraft, skall
länsrätten eller kammarrätten
pröva överklagandet. Har frågan
prövats av länsrätten skall
överklagandet prövas av kammar-
rätten. Har frågan prövats av
kammarrätten eller regerings-
rätten, skall överklagandet prövas
av Regeringsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Allmän förvaltningsdomstol får,
om överklagande som har gjorts i
särskild ordning skall tas upp till
prövning, förordna att överklagan-

86

överklagandet skall vidare hand- det skall vidare handläggas av Prop. 1994/95:27
läggas av Generaltullstyrelsen.       Generaltullstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

87

2.64 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen
(1988:49)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988:49)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

13 kap. 3 §

Ett beslut enligt denna lag som inte skall underställas någon får över-
klagas

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en myndighet som
inte är central förvaltningsmyndighet,

2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett
medgivande enligt 5 kap. 12 § andra stycket och har meddelats av en
central förvaltningsmyndighet,

3. hos kammarrätten i andra fall 3. hos allmän förvaltningsdom-

än som avses i 1 och 2.              stol i andra fell än som avses i 1

och 2.

Ett provisoriskt beslut om minimibesättning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

88

2.65 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3-5 §§ samt rubriken närmast före
5 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut samt
ikraftträdandebestämmelsema till lagen skall ha följande lydelse.1

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1

På ansökan av en enskild part i
ett sådant förvaltningsärende hos
regeringen eller en förvaltnings-
myndighet som rör något förhåll-
ande som avses i 8 kap. 2 eller
3 § regeringsformen skall Rege-
ringsrätten pröva om avgörandet i
ärendet strider mot någon rätts-
regel på det sätt som sökanden
angivit eller som i övrigt klart
framgår av omständigheterna i
ärendet.

§2

På ansökan av en enskild part i
ett sådant förvaltningsärende hos
regeringen eller en förvaltnings-
myndighet som rör något för-
hållande som avses i 8 kap. 2 eller
3 § regeringsformen skall domstol
pröva om avgörandet i ärendet
strider mot någon rättsregel på det
sätt som sökanden angivit eller
som i övrigt klart framgår av
omständigheterna i ärendet.

Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som

innebär myndighetsutövning mot den enskilde,

annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och
inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.

Regeringsrätten prövar avgöran-
den av regeringen och kammarrätt
avgöranden av en förvaltnings-
myndighet inom kammarrättens
domkrets.

3

Ansökan om rättsprövning ges in
till Regeringsrätten. Den skall ha
kommit in dit inom tre månader
från dagen för beslutet.

I ansökan skall sökanden ange på

§’

Ansökan om rättsprövning ges in
till den domstol som skall pröva
ansökan. Den skall ha kommit in
dit inom tre månader från dagen
för beslutet. Om en ansökan som
skall prövas av kammarrätt
kommer in till Regeringsrätten
skall ansökan anses ha kommit in
till kammarrätten den dag som den
kom in till Regeringsrätten.

vilket sätt han anser att avgörandet

'Lagens giltighetstid senast förlängd 1991:1825.

2Senaste lydelse 1991:1825.

3Senaste lydelse 1991:1825.

89

strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa Prop. 1994/95:27
till stöd for detta.

4

Ett förvaltningsbeslut skall gälla
trots att rättsprövning kan ske.
Regeringsrätten får dock be-
stämma att beslutet tills vidare inte
skall gälla.

Regeringsrättens beslut

5

Om Regeringsrätten finner att
forvaltningsbeslutet strider mot
någon rättsregel och det inte är
uppenbart att felet saknat betydel-
se for avgörandet, skall Rege-
ringsrätten upphäva beslutet och,
om det behövs, återförvisa ärendet
till den myndighet som meddelat
beslutet. I annat fall står beslutet
fast.

§

Ett förvaltningsbeslut skall gälla
trots att rättsprövning kan ske.
Domstolen får dock bestämma att
beslutet tills vidare inte skall
gälla.

Domstolens beslut

§4

Om domstolen finner att forvalt-
ningsbeslutet strider mot någon
rättsregel och det inte är uppen-
bart att felet saknat betydelse för
avgörandet, skall domstolen upp-
häva beslutet och, om det behövs,
återförvisa ärendet till den myn-
dighet som meddelat beslutet. I
annat fall står beslutet fast.

Denna lag träder i kraft den
1 juni 1988. Den tillämpas på
beslut som meddelas under tiden
från ikraftträdandet till utgången
av år 1994.

Denna lag träder i kraft den
1 juni 1988. Den tillämpas på
beslut som meddelas under tiden
från ikraftträdandet till utgången
av år 1997.

Denna lag träder i kraft, i fråga om ikraftträdandebestämmelsema den
1 januari 1995, och i övrigt den 1 april 1995. Ansökningar som vid
utgången av mars år 1995 kommit in till Regeringsrätten men ännu inte
prövats handläggs enligt äldre bestämmelser.

4Senaste lydelse 1991:1825.

90

2.66 Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen
(1988:220)

Härigenom föreskrivs att 42 § strålskyddslagen (1988:220) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

42 §

Beslut i särskilda fall enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätt en. Beslut i frågor som
avses i 27 § överklagas dock hos
regeringen.

Beslut i särskilda fell enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Beslut
i frågor som avses i 27 § över-
klagas dock hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna
lag med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.

Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte

annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

91

2.67 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen
(1988:263)

Härigenom föreskrivs att 23 § yrkestrafiklagen (1988:263)' skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§2

Tillståndsmyndighetens beslut
enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol,
om inte något annat anges i andra
stycket. Beslut om varning får
dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i frågor om beviljande av tillstånd till linjetrafik
och om omprövning av tillstånd enligt 11 § får överklagas hos Väg-
verket. Vägverkets beslut i sådana frågor får överklagas hos regeringen.

23

Tillståndsmyndighetens beslut
enligt denna lag får överklagas
hos kammarrätten, om inte något
annat anges i andra stycket. Beslut
om varning får dock inte över-
klagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1988:1499.

2Senaste lydelse 1992:1651.

92

2.68 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:328) om
fordonsskatt på utländska fordon

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1988:328) om fordonsskatt på
utländska fordon1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

16 §

Beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen
får överklagas av den skattskyldige hos Generaltullstyrelsen. Över-
klagandet skall ha kommit in inom ett år från den dag då beslutet med-
delades.

Beslut av Generaltullstyrelsen får Beslut av Generaltullstyrelsen får
överklagas hos kammarrätten. överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1442.

93

2.69 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 24 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 16 § och

5 kap. 15 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

Beslut av länsstyrelsen över-
klagas hos kammarrätten när det
gäller

1. fastställelse av gränserna för
ett fomlämningsområde enligt 2 §,

2. särskilda ordningsföreskrifter
enligt 9 §,

3. fridlysning enligt 9 § eller

4.  tillstånd att medföra och
använda metallsökare enligt 20 §.

Beslut av Riksantikvarieämbetet
enligt 16 § överklagas hos kam-
marrätten.

Föreslagen lydelse

2 kap. 24 §’

Beslut av länsstyrelsen över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol när det gäller

1. fastställelse av gränserna för
ett fomlämningsområde enligt 2 §,

2. särskilda ordningsföreskrifter
enligt 9 §,

3. fridlysning enligt 9 § eller

4.  tillstånd att medföra och

använda metallsökare enligt 20 §.
Beslut av Riksantikvarieämbetet
enligt 16 § överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
Beslut i övrigt enligt detta kapitel av länsstyrelsen eller Riksantikvarie-
ämbetet får överklagas hos regeringen, om inte annat följer av 25 §.

Kommunen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 § andra styck-
et, 9 § första-fjärde styckena och 12 § andra stycket.

3 kap. 19 §

Beslut av länsstyrelsen över-
klagas hos kammarrätten när det
gäller

1. byggnadsminnesförklaring en-
ligt 1 §,

2. skyddsföreskrifter enligt 2 §,

3. förbud mot åtgärder enligt

5 §,

4. anmälningsplikt enligt 6 §,

5. deposition enligt 12 § första
stycket,

6. tillstånd eller villkor for
tillstånd enligt 14 §,

Beslut av länsstyrelsen över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol när det gäller

1. byggnadsminnesförklaring en-
ligt 1 §,

2. skyddsföreskrifter enligt 2 §,

3. förbud mot åtgärder enligt

5 §,

4. anmälningsplikt enligt 6 §,

5. deposition enligt 12 § första
stycket,

6. tillstånd eller villkor för
tillstånd enligt 14 §,

'Senaste lydelse 1991:474.

94

7. jämkning av skyddsföreskrift-
er eller hävande av byggnads-
minnesförklaring enligt 15 § första
stycket,

8. dokumentation enligt 15 §
tredje stycket,

9. föreläggande enligt 16 § eller

10. föreläggande enligt 17  §

första stycket.

Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne
fär överklagas endast av Riksantikvarieämbetet.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

7. jämkning av skyddsföreskrift- Prop. 1994/95:27
er eller hävande av byggnads-
minnesförklaring enligt 15 § första

stycket,

8. dokumentation enligt 15 §
tredje stycket,

9. föreläggande enligt 16 § eller

10. föreläggande enligt 17  §

första stycket.

4 kap. 16 §

Beslut som anges i 3, 9 och

13 §§ får överklagas hos kammar-
rätten. Sådana beslut får alltid
överklagas av domkapitlet.

Beslut som anges i 3, 9 och

13 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Sådana beslut
får alltid överklagas av domkapit-
let.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
Beslut enligt 4, 10 och 14 §§ får överklagas hos regeringen.

Om en tillståndsmyndighet har
avslagit en ansökan om tillstånd
till utförsel, får beslutet över-
klagas hos kammarrätten.

5 kap. 15 §

Om en tillståndsmyndighet har
avslagit en ansökan om tillstånd
till utförsel, får beslutet över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
Andra beslut som en tillståndsmyndighet har meddelat enligt detta
kapitel, får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

95

2.70 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508) om
försäkrings mäklare

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1989:508) om försäkringsmäk-
lare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

17 §’

Finansinspektionens beslut enligt Finansinspektionens beslut om
denna lag får överklagas till kam- vägrad registrering och om åtgärd
marrätten.                           enligt 15 § får överklagas hos

kammarrätten.

Annat beslut av Finansinspektio-
nen får överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1993:1308 Gfr 1993:1646).

Prop. 1994/95:27

96

2.71 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen
(1989:529)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 6, 7 och 9 §§ utlänningslagen
(1989:529)' skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

7 kap. 6 §

Statens invandrarverks eller en
polismyndighets beslut om att
omhänderta en biljett får av
utlänningen överklagas till kam-
marrätten.

Statens invandrarverks eller en
polismyndighets beslut om att
omhänderta en biljett får av utlän-
ningen överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut av en polismyndighet, av
Statens invandrarverk eller av Ut-
länningsnämnden om förvar får av
utlänningen överklagas till den
kammarrätt som skall överpröva
beslut av invandrarverket. Kam-

Beslut av en polismyndighet, av
Statens invandrarverk eller av Ut-
länningsnämnden om förvar får av
utlänningen överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

marrättens beslut får överklagas

enligt bestämmelserna i förvalt-
ningsprocesslagen (1971:291).

Beslut om förvar får överklagas utan samband med ärendet i övrigt
och utan begränsning till viss tid.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Om ett beslut om förvar har fattats av det statsråd som har till uppgift
att föredra ärenden enligt denna lag, prövar Regeringsrätten på fram-
ställning av utlänningen, om åtgärden skall bestå.

En förvaltningsmyndighets beslut

1. om ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag,

2. att avvisa ombud eller biträde, eller

3. i en jävsfråga,

får överklagas utan samband med ärendet i övrigt.

Beslut om ersättning överklagas Beslut om ersättning överklagas
till kammarrätten.                   hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

‘Lagen omtryckt 1994:515.

7 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 27

97

Prop. 1994/95:27

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

98

2.72 Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen
(1989:827)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § och 8 kap. 1 § aktiekontolagen
(1989:827) skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap. 4 §

Beslut enligt 1 § eller 3 § andra
eller tredje stycket av den myndig-
het som regeringen bestämmer får
överklagas hos kammarrätten.
Finansinspektionens beslut i frågor
som rör tillsynen får överklagas
hos regeringen.

Beslut enligt 1 § eller 3 § andra
eller tredje stycket av den myndig-
het som regeringen bestämmer får
överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till

kammarrätten.
ens beslut i
tillsynen får
regeringen.

Finansinspektion-
frågor som rör
överklagas hos

Ett beslut som avses i första eller andra stycket skall verkställas även
om det har överklagats, om inte den myndighet som har att pröva
överklagandet förordnar något annat.

8 kap. 1 §’

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall
pröva frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd for någon
att inforas i aktiebok enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen
(1975:1385), 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713) och 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen
(1987:618).

En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med
särskilda villkor for att tillgodose allmänna och enskilda intressen.
Auktorisationen eller tillståndet kan återkallas av den myndighet som
har meddelat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsido-

satts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för
auktorisation eller tillstånd inte längre föreligger.

Beslut i frågor om auktorisation
eller tillstånd som har meddelats
av annan än regeringen får över-
klagas hos kammarrätten. Beslutet
skall verkställas även om det har
överklagats, om inte kammarrätten
förordnar annat.

Beslut i frågor om auktorisation
eller tillstånd som har meddelats
av annan än regeringen får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Beslutet skall verkställas
även om det har överklagats, om
inte domstolen förordnar annat.

Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

‘Senaste lydelse 1990:1314.

99

Prop. 1994/95:27

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

100

2.73 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:484) om
övervakningskameror m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1990:484) om övervaknings-
kameror m.m. skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Länsstyrelsens beslut får över-
klagas hos kammarrätten.

Justitiekanslem får föra talan för
att tillvarata allmänna intressen.
Beslut om tillstånd att använda en
övervakningskamera och om
undantag enligt 3 § tredje stycket
från upplysningsplikten får över-
klagas även av den kommun där
den plats finns dit övervaknings-
kameran skall kunna riktas och,
om kameran skall kunna riktas
mot en arbetsplats, av en
organisation som företräder de
anställda.

Föreslagen lydelse

18 §

Länsstyrelsens beslut får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Justitiekanslem får överklaga ett
beslut för att ta tillvara allmänna
intressen. Beslut om tillstånd att
använda en övervakningskamera
och om undantag enligt 3 § tredje
stycket från upplysningsplikten får
överklagas även av den kommun
där den plats finns dit över-
vakningskameran skall kunna
riktas och, om kameran skall
kunna riktas mot en arbetsplats,
av en organisation som företräder
de anställda.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
utom i mål där Justitiekanslem för
talan.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

101

2.74 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om        Prop. 1994/95:27

undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

14 §

Beslut enligt 8 § andra stycket, Beslut enligt 8 § andra stycket,

11 eller 12 § får överklagas hos 11 eller 12 § får överklagas hos
kammarrätten.                      allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

102

2.75 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1114) om prop. 1994/95:27
värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 46 § lagen (1990:1114) om värdepappers-

fonder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

46 §’
Finansinspektionens beslut enligt 41 § och 44 § andra stycket får inte
överklagas.

Andra beslut i särskilda fell som
Finansinspektionen meddelar en-
ligt denna lag får överklagas hos
kammarrätten.

Beslut som Finansinspektionen
meddelar med stöd av 3, 7 a, 10,
11, 43 och 44 a §§ får överklagas
hos kammarrätten.

Andra beslut i särskilda fell som
Finansinspektionen meddelar en-
ligt denna lag får överklagas hos
länsrätten. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens av-

görande.

Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 § inte fettat
beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden
begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har
inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en
sådan förklaring lämnats, skall det anses som att ansökan har avslagits.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Senaste lydelse 1992:1320.

103

2.76 Förslag till lag om ändring i jämvägssäkerhetslagen prop. 1994/95:27
(1990:1157)

Härigenom föreskrivs att 35 § jämvägssäkerhetslagen (1990:1157)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Beslut som Banverket i särskilt
fall har meddelat enligt denna lag
eller enligt föreskrift som med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos kammarrätten. Andra
beslut av Banverket får överklagas
hos regeringen.

Föreslagen lydelse

35 §

Beslut som Banverket i särskilt
fall har meddelat enligt denna lag
eller enligt föreskrift som med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten

Andra beslut av Banverket får
överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

104

2.77 Förslag till lag om ändring i insiderlagen (1990:1342) prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 20 § insiderlagen (1990:1342) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

20 §

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Inspektionen får
bestämma att ett beslut skall gälla
omedelbart.

Föreslagen lydelse

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Inspektionen får bestämma att ett
beslut skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:557.

105

2.78 Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 § minerallagen (1991:45) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

16 kap. 1 §'

I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

Beslut                             Överklagas hos

Prop. 1994/95:27

Beslut av bergmästaren i frågor
som gäller undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i frågor
som gäller meddelande av bearbet-
ningskoncession, tillstånd till
överlåtelse av koncession eller
ändring av villkoren för en kon-
cession

Beslut av bergmästaren i frågor
om förlängning av giltighetstiden
for en bearbetningskoncession
enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i andra
frågor som gäller bearbetnings-
koncession

Tillstånd av bergmästaren till
byggande av väg enligt 3 kap. 3 §
andra stycket

Beslut av bergmästaren i fråga
som avses i 3 kap. 7 §

Förhandsbesked av bergmästaren
enligt 4 kap. 9 § tredje stycket

Kammarrätten

Regeringen

Regeringen

Kammarrätten

Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen

Sveriges geologiska undersökning

‘Senaste lydelse 1992:466.

106

Tillstånd av bergmästaren att
lägga igen utfraktsväg, ort eller
borrhål enligt 5 kap. 8 § eller 13
kap. 6 §

Sveriges geologiska undersökning Prop. 1994/95:27

Beslut av bergmästaren i ärende
om ersättning enligt 7 kap. 1 §

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Beslut av förrättningsmyndigheten
i 8 kap. 7 §

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Beslut av förrättningsmyndigheten
i ärende om markanvisning

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Tillstånd av bergmästaren att
lägga ned gruva eller motsvarande

Sveriges geologiska undersökning

anläggning enligt 14 kap. 4 §
tredje stycket

Beslut av bergmästaren i andra
frågor enligt denna lag

Kammarrätten

Beslut av länsstyrelsen i frågor
som avses i 3 kap. 6 §

Regeringen

Beslut av länsstyrelsen i frågor om
prövande av säkerhet enligt
17 kap.

Kammarrätten

Beslut av Statens jordbruksverk
eller Skogsstyrelsen enligt 8 kap.
6 a § första eller fjärde stycket.

Kammarrätten

107

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

16 kap. 1 §

I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

Beslut

Överklagas hos

Beslut av bergmästaren i frågor
som gäller undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i frågor
som gäller meddelande av bearbet-
ningskoncession, tillstånd till
överlåtelse av koncession eller
ändring av villkoren for en kon-
cession

Beslut av bergmästaren i frågor
om förlängning av giltighetstiden
för en bearbetningskoncession
enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i andra
frågor som gäller bearbetnings-
koncession

Tillstånd av bergmästaren till
byggande av väg enligt 3 kap. 3 §
andra stycket

Beslut av bergmästaren ifråga som
avses i 3 kap. 7 §

Förhandsbesked av bergmästaren
enligt 4 kap. 9 § tredje stycket

Tillstånd av bergmästaren att
lägga igen utfraktsväg, ort eller
borrhål enligt 5 kap. 8 § eller 13
kap. 6 §

Beslut av bergmästaren i ärende
om ersättning enligt 7 kap. 1 §

Allmän förvaltningsdomstol

Regeringen

Regeringen

Allmän förvaltningsdomstol

Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

108

Beslut av förrättningsmyndigheten
i 8 kap. 7 §

Den fastighetsdomstol inom vars Prop. 1994/95:27
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Beslut av förrättningsmyndigheten
i ärende om markanvisning

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Tillstånd av bergmästaren att
lägga ned gruva eller motsvarande

Sveriges geologiska undersökning

anläggning enligt 14 kap. 4 §
tredje stycket

Beslut av bergmästaren i andra
frågor enligt denna lag

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av länsstyrelsen i frågor Regeringen
som avses i 3 kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen i frågor om
prövande av säkerhet enligt
17 kap.

Allmän förvaltningsdomstol

Beslut av Statens jordbruksverk Allmän förvaltningsdomstol
eller Skogsstyrelsen enligt 8 kap.

6 a § första eller fjärde stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

109

2.79 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:114) om        Prop. 1994/95:27

användning av viss genteknik vid allmänna hälso-
undersökningar

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1991:114) om användning av viss
genteknik vid allmänna hälsoundersökningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Socialstyrelsens beslut enligt Socialstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos denna hg får överklagas hos
kammarrätten.                     allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

110

2.80 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:115) om        Prop. 1994/95:27

åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
ägg från människa

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1991:115) om åtgärder i forsk-
nings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

7 §

Socialstyrelsens beslut enligt 5 § Socialstyrelsens beslut enligt 5 §

får överklagas hos kammarrätten. får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

111

2.81 Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen
(1991:614)

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 5§ bostadsrättslagen (1991:614)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Beslut om behörighet som in-
tygsgivare enligt 3 kap. 3 § om
det meddelats av myndighet som
regeringen bestämt, och beslut i
ärende om tillstånd att upplåta
bostadsrätt enligt 4 kap. 2 § eller
om förskott enligt 5 kap. 5 § får
överklagas hos kammarrätt.

Föreslagen lydelse

11 kap. 5 §*

Beslut om behörighet som in-
tygsgivare enligt 3 kap. 3 § om
det meddelats av myndighet som
regeringen bestämt, och beslut i
ärende om tillstånd att upplåta
bostadsrätt enligt 4 kap. 2 § eller
om förskott enligt 5 kap. 5 § får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

!Senaste lydelse 1992:1451.

112

2.82 Förslag till lag om ändring i kommunallagen
(1991:900)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1, 5, 6, 7, 13 och 14 §§ kommunal-
lagen (1991:900) skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Vaije medlem av en kommun
eller ett landsting har rätt att få
lagligheten av kommunens eller
landstingets beslut prövad genom
att överklaga dem hos kammar-
rätten.

Föreslagen lydelse

10 kap. 1 §

Vaije medlem av en kommun
eller ett landsting har rätt att få
lagligheten av kommunens eller
landstingets beslut prövad genom
att överklaga dem hos länsrätten.

5 §
Klagomålen skall ges in till

kammarrätten.

överklagandet skall ges in till

länsrätten.

6

Klagomålen skall ha kommit in
till kammarrätten inom tre veckor
från den dag då det tillkännagavs
på kommunens eller landstingets
anslagstavla att protokollet över
beslutet justerats.

Anslaget om protokollsjusteringen
under hela klagotiden for att tiden sl

§

Överklagandet skall ha kommit
in till länsrätten inom tre veckor
från den dag då det tillkännagavs
på kommunens eller landstingets
anslagstavla att protokollet över
beslutet justerats.

måste vara uppsatt på anslagstavlan
tall löpa ut.

Om klagomålen före klagotidens
utgång har kommit in till kom-
munen eller landstinget i stället
for till kammarrätten, skall över-
klagandet ändå prövas.

Om överklagandet före klago-
tidens utgång har kommit in till
kommunen eller landstinget i
stället för till länsrätten, skall
överklagandet ändå prövas.

13

Föreskrifter om hur kammar-
rättens beslut överklagas hos
regeringsrätten finns i förvalt-
ningsprocesslagen (1971:291).

Föreskrifter om hur länsrättens
beslut överklagas finns i förvalt-
ningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten

14 §

Om kammarrättens beslut har Om länsrättens eller kammar-
gått klaganden emot, får bara rättens beslut har gått klaganden

113

8 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 27

klaganden själv överklaga beslutet.

Om kammarrätten har upphävt
ett beslut eller förbjudit att det
verkställs, får kammarrättens
beslut överklagas av kommunen
eller landstinget och av deras
medlemmar.

emot, får bara klaganden själv Prop. 1994/95:27
överklaga beslutet.

Om länsrätten eller kammar-
rätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, får
domstolens beslut överklagas av
kommunen eller landstinget och av
deras medlemmar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

114

2.83 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om        Prop. 1994/95:27

handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Inspektionen får
bestämma att ett beslut skall gälla
omedelbart.

Föreslagen lydelse

6 kap. 1 §

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. In-
spektionen får bestämma att ett
beslut skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1992:558.

115

2.84 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981) om        prOp. 1994/95:27

värdepappersrörelse

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (1991:981) om värde-
pappersrörelse skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

1 kap. 1 §

Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 § andra stycket får
inte överklagas.

Beslut som Finansinspektionen
meddelar med stöd av 1 kap. 3 §,
2 kap. 3 och 7 §§, 3 kap. 4 § och
6 kap. 9 § får överklagas hos
kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen Andra beslut som inspektionen
meddelar enligt denna lag får meddelar enligt denna lag får
överklagas hos kammarrätten.       överklagas hos länsrätten. Pröv-

ningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande

enligt 6 kap. 7 eller 8 § eller om återkallelse enligt 9 § skall gälla
omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

116

2.85 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om       Prop. 1994/95:27

rättspsykiatrisk undersökning

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

16 §

Kriminalvårdsstyrelsens beslut Kriminalvårdsstyrelsens beslut

enligt 8 § andra stycket får över- enligt 8 § andra stycket får över-

klagas hos kammarrätten.           klagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

117

2.86 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om        Prop. 1994/95:27

utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1992:160) om utländska filialer

m.m. skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

27 §

Beslut som avses i 16 § andra
eller tredje stycket, 18 eller 20 §,
21 § andra stycket eller 30 § får
överklagas hos kammarrätten.

Nuvarande lydelse

Beslut som avses i 16 § andra
eller tredje stycket, 18 eller 20 §,
21 § andra stycket eller 30 § får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
Beslut enligt denna lag i andra fäll får överklagas på det sätt och i den
ordning som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

118

2.87 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:543) om        Prop. 1994/95:27

börs- och clearingverksamhet

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

12 kap. 1 §

Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 § och 8 § andra stycket får
inte överklagas.

Nuvarande lydelse

Beslut som Finansinspektionen
meddelar med stöd av 1 kap. 1 §,

2 kap. 4 §, 4 kap. 5   8 kap.

3 §, 9 kap. 6 §, 10 kap. 4 § och
11 kap. 7 § får överklagas hos
kammarrätten,

Andra beslut som Finansinspek-
tionen meddelar enligt denna lag
får överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande
enligt 11 kap. 6 § eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 § skall gälla
omedelbart.

Andra beslut som Finansinspek-
tionen meddelar enligt denna lag
får överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

119

2.88 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen
(1992:859)

Härigenom föreskrivs att 28 § läkemedelslagen (1992:859) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

Beslut som Läkemedelsverket i

ett enskilt fell meddelat enligt
denna lag eller enligt en föreskrift
som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos kammar-
rätten.

Beslut som Läkemedelsverket
eller kammarrätten i ett enskilt fell
meddelar skall gälla omedelbart,
om inte annat förordnas.

Föreslagen lydelse

28 §

Beslut som Läkemedelsverket i
ett enskilt fell meddelat enligt
denna lag eller enligt en föreskrift
som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten

Beslut som Läkemedelsverket,
länsrätten eller kammarrätten i ett
enskilt fell meddelar skall gälla
omedelbart, om inte annat för-
ordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

120

2.89 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860) om
kontroll av narkotika

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1992:860) om kontroll av narko-
tika skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Beslut som Läkemedelsverket
eller Generaltullstyrelsen i ett
enskilt fall meddelat enligt denna
lag eller enligt en föreskrift som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten.

14 §*

Beslut som Läkemedelsverket,
Generaltullstyrelsen eller kammar-
rätten i ett enskilt fåll meddelar
skall gälla omedelbart, om inte
annat beslutas.

Föreslagen lydelse

Beslut som Läkemedelsverket
eller Generaltullstyrelsen i ett
enskilt fåll meddelat enligt denna
lag eller enligt en föreskrift som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten

Beslut som Läkemedelsverket,
Generaltullstyrelsen, länsrätten
eller kammarrätten i ett enskilt fåll
meddelar skall gälla omedelbart,
om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1994:000.

121

2.90 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1068) om Prop. 1994/95:27
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1992:1068) om introduktions-
ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

5 §

Kommunens beslut att inte betala Kommunens beslut att inte betala

ut introduktionsersättning får över- ut introduktionsersättning får över-
klagas hos länsrätten.               klagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten.

Beslut om introduktionsersättningens storlek får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

122

2.91 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll

Prop. 1994/95:27

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Beslut av Styrelsen for teknisk
ackreditering enligt 15 § och om
åtgärd enligt 18 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Föreslagen lydelse

23 §

Beslut av Styrelsen för teknisk
ackreditering enligt 15 § och om
åtgärd enligt 18 § får överklagas
hos kammarrätten.

Bestämmelserna i 23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223) om hur
beslut överklagas skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 9 § av
bolag eller annan juridisk person.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

123

2.92 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om       Prop. 1994/95:27

Sveriges ekonomiska zon

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekono-

miska zon skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §
Andra beslut i särskilda fäll än

sådana som regeringen eller all-
män domstol har meddelat enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos kammar-
rätten.

Andra beslut i särskilda fäll än
sådana som regeringen eller all-
män domstol har meddelat enligt
denna hg eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

124

2.93 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1368) om Prop. 1994/95:27
tillstånd till vissa förvärv av fast egendom

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa
förvärv av läst egendom skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Frågor om förvärvstillstånd
prövas av länsstyrelsen. Läns-
styrelsens beslut får överklagas
hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

4 §

Frågor om förvärvstillstånd
prövas av länsstyrelsen. Läns-
styrelsens beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

125

2.94 Förslag till lag om ändring i högskolelagen
(1992:1434)

Härigenom att 4 kap 7 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

4 kap. 7 §

En for högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande.
Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som domare.

Nämndens beslut i avskiljande- Nämndens beslut i avskiljande-
frågor får överklagas till kammar- frågor får överklagas till allmän
rätt av studenten.                    förvaltningsdomstol av studenten.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det,
omprövas efter två år.

Prop. 1994/95:27

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

126

2.95 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1574) om Prop. 1994/95:27
bostadsanpassningsbidrag m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1574) om bostads-
anpassningsbidrag m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

18 §

Kommunens beslut enligt denna Kommunens beslut enligt denna

lag får överklagas hos länsrätten. lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

127

2.96 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) om       Prop. 1994/95:27

kreditmarknadsbolag

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1992:1610) om kredit-
marknadsbolag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap. 1 §

Finansinspektionens beslut enligt
inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen
meddelar enligt denna lag får
överklagas hos kammarrätten.

kap. 6 § och 22 § andra stycket får

Beslut som inspektionen med-
delar med stöd av 1 kap. 2 §,

2 kap. 3 och 8 §§ samt 5 kap. 11,

15, 17 och 19 §§ får överklagas
hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen
meddelar enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten. Pröv-
ningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller
återkallelse skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

128

2.97 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om       prop. 1994/95:27

paketresor

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1992:1672) om paketresor skall

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Om Konsumentverket enligt 22 §
andra stycket har förelagt en
arrangör eller en återförsäljare att
tillhandahålla en handling, får
beslutet överklagas hos kammar-
rätten. Andra beslut av Konsu-
mentverket enligt 22 § får inte
överklagas.

Föreslagen lydelse

23 §

Om Konsumentverket enligt 22 §
andra stycket har förelagt en
arrangör eller en återförsäljare att
tillhandahålla en handling, får
beslutet överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut
av Konsumentverket enligt 22 §
får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

129

9 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 27

2.98 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd Prop. 1994/95:27
och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1993:387) om stöd och service

till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

27 §

Beslut av en sådan nämnd som

Beslut av en sådan nämnd som

avses i 22 § eller av länsstyrelsen
får överklagas hos länsrätten om
beslutet avser

avses i 22 § eller av länsstyrelsen
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol om beslutet avser

1. insatser for en enskild enligt 9 §,

2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3. återbetalning enligt 12 §,

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, eller

6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten
eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först
sedan det vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

130

2.99 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:649) om
marknadsreglering på fiskets område

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1993:649) om marknadsreglering
pä fiskets område skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Nuvarande lydelse

14

Beslut av en myndighet i ett sär-
skilt fell enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten,
utom i fråga om en import- eller
exportlicens som får överklagas
hos regeringen.

Föreslagen lydelse

§

Beslut av en myndighet i ett sär-
skilt fell enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol, utom i fråga om en
import- eller exportlicens som får
överklagas hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

131

2.100 Förslag till lag om ändring i fiskelagen              Prop. 1994/95:27

(1993:787)

Härigenom föreskrivs att 51 § fiskelagen (1993:787) skall ha följande

lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

51 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut i särskilda
fell meddelade enligt denna lag
eller enligt bestämmelser som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten.

Fiskeriverkets beslut i särskilda
fell meddelade enligt denna lag
eller enligt bestämmelser som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

132

2.101 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1302) Prop. 1994/95:27
om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (1993:1302) om
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

8 kap. 6 §
Finansinspektionens beslut om

1. att avslå en ansökan om koncession enligt 3 kap. 3 eller

4§,

2. att avslå en ansökan om att
utförda intyg enligt 3 kap. 6 §
tredje stycket,

3. att förbjuda en försäkrings-
givare att förfoga över sina
tillgångar enligt 6 kap. 5 § femte
stycket,

4. att återkalla koncession för
gränsöverskridande verksamhet
eller förbjuda sådan verksamhet
enligt 6 kap. 8 § tredje eller fjärde
stycket eller

5. att förelägga vite

får överklagas till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut i övrigt
regeringen.

Finansinspektionen får bestämma ;
gälla omedelbart.

2. att förbjuda en försäkrings-
givare att förfoga över sina
tillgångar enligt 6 kap. 5 § femte
stycket eller

3. att återkalla koncession för
gränsöverskridande verksamhet
eller förbjuda sådan verksamhet
enligt 6 kap. 8 § tredje eller fjärde
stycket

får överklagas hos kammarrätten.

Finansinspektionens beslut om
att avslå en ansökan om att
utförda intyg enligt 3 kap. 6 §
tredje stycket eller om att
förelägga vite får överklagas hos
länsrätten. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.

enligt denna lag får överklagas hos
att beslut enligt första stycket skall

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

133

2.102 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om Prop. 1994/95:27
mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1994:137) om mottagande av

asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

22 §

Invandrarverkets eller social- Invandrarverkets eller social-

nämndens beslut enligt denna lag nämndens beslut enligt denna lag
får överklagas hos länsrätten.        får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Invandrarverkets beslut får överklagas hos länsrätten i det län där
utlänningen vistades när beslutet fettades.

Beslut enligt denna lag får överklagas endast av den enskilde.

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

134

2.103 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:844) om Prop. 1994/95:27
behörighet att utöva veterinäryrket

Härigenom föreskrivs att 31 § lagen (1994:844) om behörighet att
utöva veterinäryrket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ansvarsnämndens beslut
Jordbruksverkets beslut i ett
skilt fall enligt denna lag
överklagas hos kammarrätten.

31 §

och

Ansvarsnämndens beslut

och

sär-

Jordbruksverkets beslut i

ett

sär-

får

skilt fell enligt denna

feg

får

överklagas hos allmän

förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs

vid

överklagande till kammarrätten.

35 §

I ärenden om disciplinansvar är
anmälaren motpart till den
veterinär som har överklagat
ansvarsnämndens eller kammar-
rättens slutliga beslut enligt denna
lag. I ärenden om återkallelse av
behörighet och inskränkning av
förskrivningsrätt är Jordbruks-
verket veterinärens motpart.

I ärenden om disciplinansvar är
anmälaren motpart till den
veterinär som har överklagat
ansvarsnämndens eller domstolens
slutliga beslut enligt denna lag. I
ärenden om återkallelse av
behörighet och inskränkning av
förskrivningsrätt är Jordbruks-
verket veterinärens motpart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

135

3 Ärendet och dess beredning

Är 1989 tillkallades en parlamentariskt sammansatt kommitté för att se
över domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Kommittén
antog namnet Domstolsutredningen. Utredningens uppdrag begränsades
1991 genom tilläggsdirektiv till att inte längre omfatta domstolarnas
organisation.

Domstolsutredningen överlämnade i januari 1992 betänkandet
Domstolarna inför 2000-talet Arbetsuppgifter och förfåranderegler
(SOU 1991:106). Förslagen i betänkandet tar sikte på arbets-
fördelningen mellan domstolar och förvaltningsmyndigheter och mellan
de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna.
Utredningen tar också upp frågor om omprövning, överklagande och
instansordningen samt vissa processrättsliga frågor. Vissa av
Domstolsutredningens förslag har lett till lagstiftning. Det gäller
förslagen om utvidgade regler om prövningstillstånd i hovrätt och
ändrad instansordning vid överklagande av beslut som har meddelats av
kronofogdemyndighet (prop. 1992/93:216, bet. 1992/93 :JuU34, rskr.
1992/93:373), överflyttning av vissa likvidationsärenden från tingsrätt
till Patent- och registreringsverket (prop. 1993/94:43, bet.
1993/94:LU7, rskr. 1993/94:54) och enhetliga regler för överklagande
till hovrätt och Högsta domstolen m.m. (prop. 1993/94:190, bet.
1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377). Utredningens förslag när det gäller
handläggningen av förmynderskapsärendena har behandlats i en
proposition som nyligen överlämnats till riksdagen (prop. 1993/94:151).

När det gäller instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna
uttalar Domstolsutredningen att en principiell utgångspunkt bör vara att
den första domstolsprövningen av ett förvaltningsärende alltid sker i
länsrätt. Utredningen lämnar i betänkandet förslag om nedflyttning från
kammarrätt till länsrätt av ett stort antal måltyper.

Regeringen har i 1993 års budgetproposition ställt sig bakom denna
princip om att den första domstolsprövningen skall ligga i länsrätt
(prop. 1992/93:100 bil. 3, s. 24 f och s. 93) och riksdagen har godkänt
de i propositionen angivna riktlinjerna (bet. 1992/93 :JuU24, rskr.
1992/93:289).

En första etapp i genomförandet av Domstolsutredningens förslag om
nedflyttning av mål i instanskedjan har på regeringens förslag nyligen
beslutats av riksdagen (prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr.
1993/94:319). I samma lagstiftningsärende behandlas också frågan om
prövningstillstånd i kammarrätt på grundval av förslag i en inom
Justitiedepartementet upprättad promemoria. Lagändringarna innebär att
länsrätt ges en allmän behörighet att pröva mål som första domstols-
instans, att generella regler om prövningstillstånd i kammarrätt införs i
förvaltningsprocesslagen (1971:291), att första domstolsinstans för
studiestödsmål och kriminalvårdsmål skall vara länsrätt i stället för som
nu kammarrätt, att den första prövningen av körkortsingripanden skall
göras av länsstyrelsen och inte som för närvarande av länsrätt, att det
skall krävas prövningstillstånd for dessa målgrupper i kammarrätt samt
att prövningstillstånd skall krävas för sekretessmål i Regeringsrätten och

Prop. 1994/95:27

136

Högsta domstolen. Ändringarna avseende prövningstillstånd för Prop. 1994/95:27
sekretessmål träder i kraft den 1 juli 1994. Övriga ändringar träder i
kraft den 1 oktober 1994. Ytterligare måltyper har efter hand förts till
länsrätt som första domstolsinstans, såsom exempelvis mål enligt
ordningslagen (prop. 1992/93:210, bet. 1993/94 :JuUl, rskr. 1993/94:1,
SFS 1993:1617) och mål enligt tobakslagen (prop. 1992/93:185, bet.

1992/93:SoU26, rskr. 1992/93:356, SFS 1993:581).

I detta ärende tar regeringen upp en stor del av Domstolsutredningens
övriga förslag om nedflyttning av mål från kammarrätt till länsrätt och
frågan om det skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt för aktuella
och dem näraliggande måltyper. Frågan om instansordningen i
sekretessmål behandlas inte i detta ärende utan övervägs ytterligare. Inte
heller behandlas sådana målgrupper som är föremål för överväganden i
andra sammanhang eller där överklagandebestämmelsen har tagits in i
en förordning.

I betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten (SOU 1992:138)
föreslås bl.a. en ändring i regeringsformen som innebär att det i lag
skall kunna bestämmas att inom det förvaltningsrättsliga området inte
bara Regeringsrätten utan även kammarrätt skall kunna bevilja resning
och återställande av försutten tid samt att de extraordinära rättsmedlen
skall regleras i en särskild lag.

Regeringen har i grundlagspropositionen Normgivningsfrågor på
dataskyddsområdet, m.m. (prop. 1993/94:116) bl.a. föreslagit en sådan
ändring i 11 kap. 11 § regeringsformen att det i lag skall kunna
bestämmas att på förvaltningsrättens område inte bara Regeringsrätten
utan även en lägre förvaltningsdomstol skall kunna bevilja resning och
återställande av försutten tid. Ändringen föreslås träda i kraft den 1
januari 1995. Riksdagen har nyligen som vilande antagit regeringens
förslag till ändring i regeringsformen (1993/94:KU36, rskr.
1993/94:359).

I detta ärende tar vi upp frågan om kammarrätt skall kunna bevilja
resning och återställande av försutten tid när ärendet avgjorts av länsrätt
eller en förvaltningsmyndighet. I samband därmed behandlas också
frågan om kammarrätt skall kunna pröva ansökningar enligt lagen
(1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, om avgörandet
fattats av en förvaltningsmyndighet, och frågan om en förlängning av
lagens giltighetstid.

Betänkandena har remissbehandlats. En förteckning över de
remissinstanser som har yttrat sig över Domstolsutredningens
betänkande finns intagen i Ds 1993:5 (i bilaga 1) liksom en
sammanställning av remissvaren. En förteckning över de
remissinstanser som har yttrat sig över SOU 1992:138 bör fogas till
protokollet som bilaga 1. En sammanställning av remissvaren i nu
aktuella delar finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju92/4966).

Slutligen tar vi upp vissa frågor som har samband med den beslutade
nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen.

Lagrådet                                                           Prop. 1994/95:27

Regeringen beslutade den 25 augusti 1994 att inhämta Lagrådets
yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 2. Lagrådet har lämnat
lagförslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 3. Det till
Lagrådet remitterade förslaget (nr 2:86) till ändring i kyrkolagen
(1992:300) tas inte upp i denna proposition eftersom det delvis omfattar
samma lagrum som behandlas i regeringens skrivelse (1994:1) till
kyrkomötet.

Vissa redaktionella ändringar har gjorts i de remitterade förslagen.
Efter lagrådsgranskningen har vidare gjorts en följdändring i lagförslag
103.

4 Bakgrund

Före 1971 års förvaltningsreform fanns det egentligen bara två allmänna
förvaltningsdomstolar, nämligen Regeringsrätten samt för vissa måltyper
den dåvarande Kammarrätten, som låg i Stockholm och hade hela riket
som domkrets. Vid reformen inrättades två slags länsdomstolar,
länsrätter och länsskatterätter. Dessa domstolar var organisatoriskt
knutna till länsstyrelserna, från vilka de tog över vissa uppgifter.
Genom reformen år 1971 byggdes kammarrättsorganisationen ut
kraftigt. En ny kammarrätt inrättades i Göteborg. Senare tillkom även
kammarrätter i Sundsvall och Jönköping. Kammarrätterna blev allmänna
förvaltningsdomstolar. Kammarrätternas målområde ändrades så att det
i stort blev detsamma som Regeringsrättens.

Genom länsrättsreformen år 1979 tillskapades de nuvarande fristående
länsrätterna. Först därigenom blev organisationen av allmänna för-
valtningsdomstolar komplett. Förutom uppgiften att vara besvärsinstans
har länsrätten från år 1979 och senare även fått uppgiften att besluta
som första instans i en rad förvaltningsfrågor. I andra måltyper har
länsrätterna till uppgift att pröva överklaganden av beslut som har
fattats av förvaltningsmyndigheter. I princip kan alla beslut som fettas
av länsrätt överklagas till kammarrätt. Emellertid överklagas alltjämt
många förvaltningsmyndigheters beslut inte till en överordnad
myndighet eller till länsrätt utan direkt till kammarrätt. Inom denna
grupp finns ärenden av vitt skilda slag. Om man räknar antalet måltyper
kan denna grupp sägas vara den dominerande i förvaltningsrättskip-
ningen.

När länsrätterna bildades, övertog de arbetsuppgifter som tidigare
hade utförts av länsdomstolama. En av anledningarna till att läns-
rätternas målområde inte ökades i samband med omorganisationen var
att man ansåg att de nya domstolarna skulle utgöra bärkraftiga enheter
med befintligt målområde. Länsrätternas målområde utökades dock den
1 juli 1991 genom att Riksförsäkringsverkets och allmän försäkrings-
kassas beslut i ärenden om socialförsäkring sedan dess skall överklagas
till länsrätt (prop. 1990/91:80) och den 1 januari 1992 när länsrätterna

138

fick uppgiften att som första instans pröva frågor om psykiatrisk Prop. 1994/95:27
tvångsvård (prop. 1990/91:58). Som framgått av det föregående har
också fler ärendetyper tillförts länsrätterna successivt.

Som nämnts ovan kan i princip alla beslut som fettats av länsrätt
överklagas till kammarrätt. Domstolen är skyldig att pröva alla mål som
överklagas till den. Från och med den 1 oktober 1994 gäller dock
generella regler om prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt i de
fell det är särskilt föreskrivet. Sådana föreskrifter har meddelats för
studiestöds-, kriminalvårds- och de flesta körkortsmålen. För när-
varande finns också förslag i riksdagen om att det skall krävas
prövningstillstånd i kammarrätt for ytterligare måltyper, t.ex. tillstånd i
dataärenden (prop. 1993/94:217). Prövningstillstånd skall meddelas om
det finns anledning att ändra länsrättens avgörande (ändringsdispens),
om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överprövning
görs (prejudikatdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl att
pröva talan (extraordinär dispens).

Kammarrätterna handlägger  i dag  omkring  280 måltyper.

Kammarrättens prövning är fullständig.

Kammarrättens avgöranden kan i allmänhet överklagas till
Regeringsrätten. Fram till den 1 juli 1995 överklagas dock socialförsäk-
ringsmål till den särskilda slutinstansen Försäkringsöverdomstolen.
Regeringsrätten och Försäkringsöverdomstolen tar inte upp alla över-
klaganden till fullständig prövning. För att dessa domstolar skall pröva
överklaganden av en kammarrätts beslut i ett mål som har anhängig-
gjorts i kammarrätten genom överklagande eller underställning, krävs
att domstolen meddelar prövningstillstånd; prejudikatdispens eller
extraordinär dispens. Prövningstillstånd i Regeringsrätten krävs dock
inte för vissa måltyper där Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslem
för talan.

Förfarandet i de allmänna förvaltningsdomstolarna regleras i första
hand av bestämmelserna i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar (AFDL) och förvaltningsprocesslagen (1971:291;
FPL).

I lagen om allmänna förvaltningsdomstolar finns regler om bl.a.
organisation, behörighet, domforhet, ledamöter, nämndemän och
sakkunniga. Förvaltningsprocesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om
måls anhängiggörande, handläggning, bevismedel och beslut. För-
valtningsprocesslagen hänvisar beträffande vissa processuella frågor till
bestämmelserna i rättegångsbalken.

Länsrätten är som regel domfor med en lagferen domare och tre
nämndemän. Flertalet mål avgörs på handlingarna. Det gäller t.ex. mål
om skatter, körkort och bistånd. Muntlig förhandling förekommer dock
i alla typer av mål. I t.ex. mål om tvångsomhändertagande av barn eller
missbrukare samt taxeringsmål där det förekommer skattetillägg är
länsrätten skyldig att hålla muntlig förhandling om den enskilde har
begärt det. Många mål kan även avgöras av en lagferen domare ensam.
Detta gäller för ett antal i 18 § AFDL uppräknade mål samt mål i vilka
saken är uppenbar.                                                                   139

I kammarrätten avgörs enligt huvudregeln målen av tre lagfema

ledamöter. Även vissa frågor som kommer upp under beredningens Prop.
gång i ett mål skall beslutas kollegialt. Det gäller t.ex. avslag på en
begäran om muntlig förhandling. Frågor om prövningstillstånd får
avgöras av två ledamöter, om de är ense om slutet. I vissa typer av mål
deltar två nämndemän. Det gäller bl.a. mål om tvångsomhändertagande
av bam eller missbrukare, verkställighet av allmän domstols dom
beträffande vårdnad om eller umgänge med bam samt socialförsäkring.

I Regeringsrätten avgörs målen normalt av fem regeringsråd. Dom-
stolen är dock domför med fyra regeringsråd, om tre av dessa är ense
om slutet. Frågor om prövningstillstånd får avgöras av ett regeringsråd.

5 Utgångspunkter

En av grundtankarna i det reformarbete som under senare år har
bedrivits på rättsväsendets område har varit att tyngdpunkten i rättskip-
ningen skall ligga i första instans, dvs. den första domstolsprövningen
skall ske i tingsrätt respektive länsrätt. De högre domstolsinstansema
skall endast överpröva de domar som har överklagats från den närmast
lägre instansen.

Principen att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans
samt att talan skall väckas i denna är praktiskt taget helt genomförd vid
de allmänna domstolarna. Så är däremot inte fallet när det gäller de
allmänna förvaltningsdomstolarna. Någon enhetlig instansordning finns
inte inom denna domstolsorganisation. Den största delen av målen
prövas visserligen av länsrätt som första domstolsinstans men merparten
av de måltyper som prövas av kammarrätt får sin första
domstolsprövning där. Enligt Domstolsutredningen bör en principiell ut-
gångspunkt vara att den första domstolsprövningen i ett förvaltnings-
ärende alltid sker i länsrätt. Utredningen föreslår därför att den första
domstolsprövningen av ett stort antal typer av förvaltningsmål skall ske
i länsrätt i stället för i kammarrätt. Förslaget har genomgående fått ett
positivt mottagande under remissbehandlingen.

Frågan om instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna
behandlades som redan nämnts i 1993 års budgetproposition (prop.
1992/93:100 bil. 3 s. 24 f och s. 93). Föredragande statsrådet uttalade
därvid bl.a. att Domstolsutredningens principiella utgångspunkt är den
riktiga och att tyngdpunkten i rättskipningen borde ligga i första instans
också inom de allmänna förvaltningsdomstolarna och att hon avsåg att
senare presentera regeringens förslag i dessa delar i en eller flera
propositioner.

Enligt föredragandens mening var det emellertid av flera skäl
angeläget att redan då ta ställning till den principiella frågan om
instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Genom
propositionen föreslog därför regeringen att riksdagen skulle godkänna
de angivna riktlinjerna för instansordningen i de allmänna förvalt-
ningsdomstolarna. Riksdagen biföll som redovisats ovan regeringens
förslag.

1994/95:27

140

I enlighet med det principiella ställningstagande som sålunda gjorts Prop. 1994/95:27
när det gäller förvaltningsrättskipningen pågår i regeringskansliet ett
arbete med att genomfora omläggningen av instansordningen hos de
allmänna förvaltningsdomstolarna så att länsrätt skall vara första
dömande instans i målen. Som framgått är det en omfattande uppgift att
förverkliga den nya principen. Det är därför lämpligt att gå fram
etappvis. Såsom tidigare nämnts har den första etappen genomförts.

Vid en genomgång av de måltyper som överklagas till kammarrätt
som första domstolsinstans i jämförelse med dem som överklagas till
länsrätt framstår det som uppenbart att det inte är målens karaktär som
varit avgörande för till vilken instans de skall överklagas. Att målen
kommer från en central myndighet, särskild nämnd eller liknande synes
inte heller ha påverkat valet av första domstolsinstans.

Som ett skäl mot att flytta ned en viss måltyp från kammarrätt till
länsrätt brukar ibland anföras att förvaltningsmyndigheternas prövning
av ärenden är av mycket kvalificerad natur och bygger på god
kännedom och bred erfarenhet av det aktuella ämnesområdet. Enligt
regeringens mening utgör detta förhållande inget skäl mot en
nedflyttning i instansordningen. De allmänna förvaltningsdomstolarna
har - liksom de allmänna domstolarna - en annan roll än förvaltnings-
myndigheterna. De är inte specialiserade till sin funktion utan har till
uppgift att göra en mer allmän juridisk bedömning. En allmän
förvaltningsdomstols uppgift är i första hand att överpröva - inte
ompröva - förvaltningsbesluten. Den omständigheten att det hos de
förvaltningsmyndigheter som arbetar med ett avgränsat ämnesområde
ofta finns en mycket god materiell sakkunskap som inte finns hos
domstolarna saknar därför enligt vår mening egentlig betydelse när det
gäller att avgöra om en viss måltyp lämpar sig för en nedflyttning i
instanskedjan.

Inte heller det förhållandet att ett förvaltningsärende har prövats av en
central eller regional myndighet med en särskilt kvalificerad
sammansättning eller av en domstolsliknande nämnd av det slag som
t.ex. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd representerar utgör enligt
regeringens mening tillräckligt skäl för att beslutet skall överklagas
direkt till kammarrätt. Vi anser, liksom Domstolsutredningen, att
oavsett hur kvalificerad förvaltningsmyndigheten än är kan och bör dess
prövning inte ersätta en domstolsprövning. Den omständigheten att en
domstolsliknande nämnd i vissa sammanhang - t.ex. vid tillämpningen
av artikel 5 eller 6 i den europeiska konventionen för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna - kan anses uppfylla de krav
på självständig prövning som ställs ändrar inte denna bedömning. I
annat fall borde man rent logiskt fullfölja resonemanget genom att
konstatera att någon överprövning av förvaltningsdomstol över huvud
taget inte är nödvändig och detta oavsett om det är länsrätt eller
kammarrätt som är första domstolsinstans.

Det förekommer att den som arbetar med ett ämnesområde anser att
just detta är så speciellt att det kräver en särskild ordning även för
domstolsprövning. Det hävdas t.ex. att viss materiell lagstiftning är mer                 141

komplicerad än annan lagstiftning. Regeringen delar i likhet med

Domstolsutredningen inte denna uppfattning. Vid genomgången av de Prop. 1994/95:27
måltyper som i dag överklagas till kammarrätt som första
domstolsinstans har vi i princip inte funnit någon måltyp som så mycket
skiljer sig från dem som i dag prövas av länsrätt som första
domstolsinstans att det krävs juristkollegial sammansättning för
prövningen i första domstolsinstans. Allmänt sett innefattar de heller
inte en svårare juridisk materia än de mål som i dag prövas av länsrätt.

Många av de måltyper som enligt Domstolsutredningens förslag skall
flyttas ner i instansordningen är s.k. enpartsmål. Det innebär att om en
domstol ändrar en förvaltningsmyndighets beslut till fördel för den
enskilde kan inte myndigheten eller någon annan överklaga beslutet.
Den omständigheten att många måltyper, om förslaget genomförs,
kommer att avgöras av samtliga 24 länsrätter förändrar inte, enligt
regeringens mening, förutsättningarna för en enhetlig rättstillämpning i
enpartsmålen eftersom de i många fall redan tidigare varit spridda på
flera avdelningar på samtliga kammarrätter. Regeringen avser emellertid
att på grundval av Domstolsutredningens förslag under hösten 1994
påbölja ett arbete med att se över processordningen hos de allmänna
förvaltningsdomstolarna. I det sammanhanget kommer också frågan om
partsställningen inom förvaltningsprocessen att behandlas.

De principiella riktlinjer riksdagen har beslutat för instansordningen i
de allmänna förvaltningsdomstolarna innebär att första domstolsinstans
for de mål som i dag överklagas till kammarrätt som första
domstolsinstans skall vara länsrätt.

Såsom framgått av redogörelsen i det föregående handlar det om att
flytta ned ett stort antal måltyper. I 1993 års budgetproposition
anmärktes att en principiell ordning med länsrätt som första instans inte
behöver gälla för samtliga måltyper och att den fortsatta beredningen av
Domstolsutredningens förslag får visa om det i fråga om vissa måltyper
kan vara motiverat med undantag. Regeringen redovisar i det följande
under olika avsnitt sina överväganden i denna fråga. Störst intresse
tilldrar sig härvid naturligtvis de måltyper som har någon större volym.
Till dessa hör bl.a. kommunalbesvärsmålen - exklusive de
kyrkokommunala målen, vilka kommer att behandlas i annat
sammanhang - (avsnitt 6). Av de mål som härrör från länsstyrelse och
där länsstyrelse har fattat beslut som första instans är mål om
körkortstillstånd den största målgruppen (avsnitt 7). I kammarrätt
förekommer det också ett stort antal måltyper där beslut av olika
förvaltningsmyndigheter eller särskilda nämnder överklagas direkt till
kammarrätt. Målen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd förtjänar
här särskild uppmärksamhet (avsnitt 8). I respektive avsnitt tar vi upp
frågan om det skall krävas prövningstillstånd i kammarrätt för de
aktuella måltypema samt (i avsnitt 9) for ytterligare några måltyper. De
måltyper som kan förekomma hos flera förvaltningsmyndigheter - t.ex.
mål enligt lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap som kan
förekomma hos länsstyrelse, Statens invandrarverk och Utlännings-
nämnden - redovisas endast under ett avsnitt.

De målgrupper som inte behandlas i detta ärende är de som berörs av                142

arbete som pågår i annat sammanhang och som avser bl.a. frågan om

instansordningen. Som exempel kan nämnas att Regionberedningen (C Prop. 1994/95:27
1992:06) bl.a. behandlar frågan om länsstyrelsens prövning av
överklagande (dir. 1992:86). Länsstyrelsens roll i t.ex. plan- och
byggärenden behandlas även av Plan- och byggutredningen (dir.
1992:104) och Miljöorganisationsutredningen (dir 1993:43). Ytterligare
exempel är förslagen till ny lotterilag (prop. 1993/94:182), lagen om
genetiskt modifierade organismer (prop. 1993/94:198) och miljöbalken
(prop. 1994/95:10). De kvarvarande skattemål som överklagas direkt
till kammarrätt behandlas inte heller med hänsyn till pågående arbete
med skattelagstiftningen. Av skäl som vi närmare redovisar i avsnitt 8
behandlas inte heller sekretessmålen och vissa andra måltyper som har
samband med dessa.

Inte heller behandlas i detta ärende det stora antal måltyper som i dag
överklagas till kammarrätt som första domstolsinstans och där
överklagandebestämmelsen finns i en förordning.

Från och med den 1 oktober 1994 har 14 § lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL) en sådan lydelse att länsrätt ges
behörighet att pröva mål i de fall det föreskrivs i lag eller annan
författning. Det innebär således att en överklagandebestämmelse till
länsrätt kan tas in i en förordning. I förarbetena till ändringen (prop.
1993/94:133 s. 30) diskuterades det nu valda sättet att reglera
länsrätternas behörighet mot bakgrund av 11 kap. 4 § regeringsformen.
Bestämmelsen utformades efter mönster av 8 § AFDL som ju hänvisar
till vad som föreskrivs i både lag och förordning om kammarrätternas
kompetens. Regeringen ansåg, trots den kritik som uttalats mot
lösningen i 8 § AFDL, med hänsyn till de klara motivuttalanden som
gjordes i samband med tillkomsten av 11 kap. 4 § regeringsformen samt
till att frågan om domstolsprövning av normbeslut och förvaltnings-
beslut då behandlades av Fri- och rättighetsutredningen (dir. 1991:119)
att den i 8 § AFDL använda tekniken bör kunna användas i fort-
sättningen även för länsrätt till dess ett mer principiellt ställningstagande
skall göras.

När det nu föreslås att genom lagändringar flytta ned ett stort antal
måltyper till länsrätt måste motsvarande ändringar göras i de
förordningar som finns i anslutning till lagarna för att undvika en
blandad ordning för överklagande inom samma måltyp. Over-
klaganderegleringen bör inte annat än övergångsvis finnas i förord-
ningar utan i möjligaste mån i lag. Nödvändiga förordningsändringar får
göras successivt fram till dess att de nu föreslagna lagändringarna träder
i kraft.

Avslutningsvis vill regeringen anmärka att det med tanke på det stora
antal måltyper det rör sig om i ärendet inte är möjligt att redovisa
överväganden om varje slag av mål för sig. Regeringen begränsar sig
därför till övergripande synpunkter med undantag för de måltyper som
särskilt angivits i det föregående.

Allra sist kan här nämnas att vissa frågor av intresse i detta
sammanhang behandlas i Fri- och rättighetskommitténs slutbetänkande,
Domstolsprövning av förvaltningsärenden (SOU 1994:117). Delvis                143

berörs detta arbete i det följande.

6 Kommunalbesvärsmål

Regeringens förslag: Den första domstolsprövningen av
kommunalbesvärsmål skall göras i länsrätt i stället för i
kammarrätt.

Länsrätten skall i kommunalbesvärsmålen vara domför med en
lagforen ledamot och två särskilda ledamöter.

I kammarrätten skall de särskilda ledamöterna behållas.

Prövningstillstånd skall gälla for kommunalbesvärsmål i ledet
länsrätt - kammarrätt.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens när det gäller
instansordningen. Såvitt gäller domförhetsreglema föreslås att
länsrättens normala domförhetsregler skall användas och att den
nuvarande särskilda sammansättningen i kammarrätten tas bort.
Utredningen lämnar inget förslag såvitt avser frågan om prövnings-
tillstånd.

Remissinstanserna: Det stora flertalet remissinstanser som yttrat sig i
denna del ansluter sig till utredningens förslag. Några få instanser
motsätter sig nedflyttning från kammarrätt till länsrätt. Ett antal
instanser har synpunkter på de föreslagna domförhetsreglema och anser
att dessa bör ses över ytterligare.

Skälen för regeringens förslag: Sedan mitten av 1980-talet har det
pågått ett omfattande arbete med att utforma förslag till en ny
kommunallag. Kommunallagskommittén presenterade under år 1990 ett
förslag till ny kommunallag i betänkandet Ny kommunallag (SOU
1990:24). Förslaget resulterade i den nu gällande kommunallagen (prop.
1990/91:117, bet. 1990/91 :KU38, rskr. 1990/91:369, SFS 1991:900).
Den nya kommunallagen framhäver tydligare än den tidigare särdragen
i kommunalbesvärsprocessen. I stället för begreppet kommunalbesvär
infördes begreppet laglighetsprövning. Uttrycket kommunalbesvär
används dock fortfarande, t.ex. när kommunalbesvär och
forvaltningsbesvär jämförs med varandra.

I kommunallagen (1991:900) återfinns reglerna om laglighetsprövning
i lagens 10 kap. Regler om laglighetsprövning finns även i 9, 22 och 37
kap. kyrkolagen (1992:300), 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen
(1985:894), 1 kap. 19 § och 2 kap. 9 § lagen (1979:411) om ändringar
i Sveriges indelning i kommuner och landsting och 23 § lagen
(1979:412) om kommunala indelningsdelegerade. Såsom nämnts i
avsnitt 5 behandlas inte de kyrkokommunala målen i detta
lagstiftningsarbete utan de kommer att behandlas i annat sammanhang.

Kommunalbesvär kännetecknas av att endast kommunmedlemmar har
rätt att klaga, att beslutet kan angripas endast på vissa i lag angivna
grunder och att domstolen kan undanröja det kommunala beslutet men
inte sätta annat beslut i dess ställe.

Utmärkande för forvaltningsbesvär är däremot att rätten att överklaga

Prop. 1994/95:27

144

är begränsad till den som beslutet rör, att beslutet gått denne emot, att Prop. 1994/95:27
det överklagade beslutet omprövas allsidigt och att bifall till
överklagandet kan leda till positiv ändring.

Vid sidan av dessa grundläggande skillnader finns det också en rad
andra olikheter. Som exempel kan nämnas att en kommun inom
kommunalbesvärsområdet i regel kan fatta ett nytt beslut under
besvärsprocessens gång. Vid forvaltningsbesvär överflyttas däremot i
regel den fortsatta ärendehandläggningen till besvärsinstansen
(domstolen). Ett annat särdrag för kommunalbesvären är att
överklagandetiden löper från den dag då tillkännagivandet av
beslutsprotokollet anslogs på kommunens anslagstavla och löper ut tre
veckor senare. Besvärstiden för forvaltningsbesvär löper från den dag
då part fått del av beslutet.

Skillnaderna mellan kommunalbesvär och forvaltningsbesvär förklaras
av att de båda besvärstypema har olika syften. Förvaltningsbesvären är
ett medel för den enskilde som drabbas av ett beslut att skydda sina
intressen genom att påkalla att beslutet överprövas av ett högre organ
eller en domstol. Kommunalbesvären tjänar framför allt som medel för
kommunmedlemmarna i allmänhet att få till stånd en kontroll av
kommunala besluts laglighet. Genom kommunalbesvärsreglema hålls
denna kontroll inom bestämda gränser, vilket är betingat av hänsynen
till den kommunala självstyrelsen.

Kammarrätten är i kommunalbesvärsmål domför med tre lagfarna
domare och två särskilda ledamöter som har god kännedom om
kommunal verksamhet. Vissa kommunalbesvärsmål kan dock avgöras
av kammarrätten i dess normala sammansättning.

Före år 1981 prövades kommunalbesvärsmålen av länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kunde överklagas till Regeringsrätten. Det
behövdes inte prövningstillstånd för att Regeringsrätten skulle pröva
besvären. Landstingskommunala beslut kunde överklagas direkt till
Regeringsrätten. Frågan om en ändrad instansordning för
kommunalbesvärsmålen har diskuterats i flera utredningar.
Kommunalbesvärskommittén lämnade i december 1978 delbetänkandet
Instansordningen i kommunalbesvärsmål (SOU 1978:84). Kommittén
ansåg att kammarrätt skulle vara första domstolsinstans i
kommunalbesvärsmål samt att det inte borde finnas någon länsinstans
under kammarrätten eftersom en sådan skulle innebära att det skulle ta
längre tid att få ett slutligt avgörande i målen. Remissopinionen var
delad. Ca 60 remissinstanser tillstyrkte förslaget medan ett 40-tal ansåg
att en länsinstans borde behållas.

Föredragande departementschefen anslöt sig i propositionen till
kommitténs uppfattning att det inte skulle finnas någon länsinstans
(prop. 1979/80:105). Han ansåg att behovet av att i rimlig tid få ett
slutligt avgörande vägde tyngre än den kritik som hade riktats mot
förslaget. Riksdagen godtog departementschefens överväganden (bet.
1979/80:KU 46, rskr. 1979/80:270). Den nuvarande instansordningen
har funnits sedan den 1 januari 1981. Den innebär att kammarrätten
som första domstolsinstans prövar kommunalbesvärsmål. För att                145

Regeringsrätten skall pröva ett mål krävs prövningstillstånd.

10 Riksdagen 1994/95. 1 samt. Nr 27

Under år 1992 kom det in ca 1 400 mål till kammarrätterna avseende Prop. 1994/95:27
kommunallagen. Av dessa kom ca 316 in till Kammarrätten i
Stockholm, ca 470 till Kammarrätten i Göteborg, ca 300 till
Kammarrätten i Jönköping och ca 315 till Kammarrätten i Sundsvall.

Domstolsverket har utrett hur målen fördelar sig på de olika länen.

Enligt dennna utredning skulle 1565 kommunalbesvär och 123
överklaganden enligt kyrkolagen fördelas enligt följande.

Tabell 1

Län

Antal mål

Län

Antal mål

Stockholm

200

Kristianstad

65

Uppsala

60

Malmöhus

140

Södermanland

40

Halland

40

Gotland

5

Göteborgs och Bohus

15

Västmanland

40

Älvsborg

70

Östergötland

100

Värmland

5

Jönköping

70

Kopparberg

45

Kronoberg

35

Gävleborg

55

Kalmar

90

Västernorrland

35

Blekinge

20

Jämtland

20

Skaraborg

50

Västerbotten

70

Örebro

45

Norrbotten

110

Kommunalbesvärsmålen är som tidigare nämnts en relativt stor grupp
mål som inte har prövats av domstol innan de kommer till kammarrätt.
Detta förhållande stämmer dåligt med principen att tyngdpunkten i
rättskipningen skall ligga i första instans. Regeringen anser att en
positiv effekt av en nedflyttning av kommunalbesvärsmålen i
instanskedjan skulle vara att man återinfor en prövning inom länet.
Ytterligare en fördel med att målen flyttas till länsrätt är att
instansordningen blir mera enhetlig. Den nuvarande ordningen är inte
helt bekymmersfri. Det kan ibland vara svårt for både den enskilde och
beslutsmyndigheten att avgöra om ett överklagande är ett kommunal-
besvär eller ett forvaltningsbesvär och om det därför skall överklagas
till kammarrätt eller länsrätt. Som exempel kan nämnas att vissa beslut
enligt socialtjänstlagen kan angripas både genom forvaltningsbesvär och
genom kommunalbesvär. Om länsrätterna handlägger båda typerna av
besvär elimineras risken att besvären sänds till fel domstol med
tidsutdräkt och eventuella rättsförluster som följd.

Huvudargumentet mot att länsrätt prövar kommunalbesvärsmål är
risken for att handläggningstiden för de mål som fullföljs blir for lång.
Ett annat argument som några av remissinstanserna anfört är att det
krävs en juristkollegial sammansättning vid den första domstols-
prövningen. Även det förhållandet att kommunalbesvärsmålen många
gånger gäller lagligheten av beslut fattade av stora beslutande
församlingar brukar anföras mot en nedflyttning.                                         146

Regeringen delar Domstolsutredningens uppfattning att kommunal-

besvärsmålen allmänt sett inte kan anses vara sä särpräglade i Prop. 1994/95:27
forhällande till andra mäl att det bör hindra en nedflyttning. De
särskilda sammansättningsregler som gäller i kommunalbesvärsmäl
utgör - som vi strax återkommer till - inte heller något hinder mot en
nedflyttning. Inte heller kan det ha någon avgörande betydelse hur
många personer som har deltagit i ett beslut vid valet av vilken domstol
som skall överpröva ett ärende. Handläggningstiden fram till ett
lagakraftvunnet beslut behöver inte förlängas för de mål som stannar i
länsrätt, eftersom en nedflyttning av målen till länsrätt samtidigt innebär
att målen generellt sett bör få en kortare handläggningstid vid den första
domstolsprövningen än vad som är fallet i dag. Det beror bl.a. på att
vaije enskild länsrätt kommer att få ett betydligt mindre antal kom-
munalbesvärsmål än vad respektive kammarrätt har i dag. Däremot kan
det finnas en risk för att handläggningstiden förlängs i de mål som
överklagas till kammarrätt. Det kan i viss mån motverkas av om det -
som vi återkommer till i det följande - krävs prövningstillstånd för
kommunalbesvärsmål i kammarrätt. Det bör här även beaktas att
kammarrätternas arbetsbelastning minskar, ju fler mål som flyttas till
länsrätt.

Huvudskälet till att man övergav tanken på en länsinstans vid 1981 års
reform var att man ville undvika de stötande långa väntetider som
ibland förekommit i fall som fullföljdes till Regeringsrätten. I dagsläget
råder inte samma besvärande förhållanden i Regeringsrätten. Situationen
i Regeringsrätten borde förbättras ytterligare genom de nyligen
beslutade reglerna om att prövningstillstånd skall gälla i sekretessmål
(prop. 1993/94:133) samt genom att fler mål överprövas först i länsrätt.

En förutsättning för nedflyttning av kommunalbesvärsmålen till
länsrätt är att länsrätten vid sin prövning har en sammansättning som
svarar mot de krav som måste ställas.

Vid behandling av kommunalbesvärsmål skall kammarrätten bestå av
tre Jagfama ledamöter och två särskilda ledamöter. I vissa fall är dock
kammarrätten domför utan de särskilda ledamöterna (13 a § AFDL).

Länsrättens normala sammansättning vid avgörande av mål är en
juristdomare och tre nämndemän, (18 § AFDL). Länsrätten är dock
domför med en lagfaren domare ensam i vissa angivna fall. Vid en
nedflyttning av kommunalbesvärsmålen till länsrätt måste det övervägas
om länsrättens vanliga sammansättningsregler även bör gälla kommunal-
besvärsmålen eller om det behövs en särskild sammansättning i dessa
mål.

Som tidigare har nämnts var det inte målens karaktär som var
huvudskälet till att man valde kammarrätt som besvärsinstans i stället
for länsrätt. Regeringen delar Domstolsutredningens uppfattning att
kommunalbesvärsmålen inte är så särpräglade i förhållande till andra
mål att den första besvärsprövningen behöver ske i juristkollegial
sammansättning. Regeringen anser det därför inte motiverat att ändra
länsrätts normala sammansättning såvitt avser inslaget av jurister om
målen flyttas ner.

Den av Domstolsutredningen föreslagna sammansättningen dvs. en                147

juristdomare och tre nämndemän anser regeringen däremot i likhet med

Justitiekanslem inte tillfredsställande, eftersom den innebär att i Prop. 1994/95:27
länsrättens avgöranden av besvär över landstings och kommuners beslut
kommer nämndemän att delta, vilka utsetts genom val förrättade av just
samma landsting och kommuner.

Med den föreslagna sammansättningen utan särskilda ledamöter
bedömde Domstolsutredningen ”det sannolikt att domstolen i många fall
kommer att anse det nödvändigt att inhämta yttrande från sakkunnigt
håll for att få ett ordentligt beslutsunderlag innan den avgör målet.
Kommunförbundet och Landstingsförbundet bör kunna utnyttjas för
sakkunnigutlåtande.” Att regelmässigt vara tvungen att inhämta
sakkunnigyttranden anser regeringen inte är någon bra ordning dels
därför att det finns risk for en fördröjning av handläggningen, dels
därför att de föreslagna sakkunniginstansema ofta biträder kommunen i
processen.

Frågan om expertledamöters medverkan i domstolsarbetet har
diskuterats i flera lagstiftningsärenden, senast i propositionen om
psykiatrisk tvångsvård, m.m. (prop. 1990/91:58). Lagrådet ansåg vid
sin granskning av lagförslaget att länsrätten vid prövningen av målen
skulle förstärkas med en erfaren psykiatriker. Möjligheten för länsrätten
att anlita en psykiatriker som utomstående sakkunnig ansåg Lagrådet
inte utgöra ett likvärdigt alternativ. Därvid erinrade Lagrådet bl.a. om
att rätten vid överläggningen till dom inte har någon sakkunskap till
hjälp vid bedömningen av den medicinska argumenteringen.
Departementschefen hade förståelse för att sakkunskap i medicinska
frågor behöver kunna utnyttjas vid den rättsliga prövningen. Att låta en
erfaren psykiatriker delta som ledamot i alla mål som skall avgöras av
fullsutten rätt skulle ge en garanti för att psykiatriska frågeställningar
blir väl belysta inför rättens avgörande. Enligt departementschefens
bedömning kunde man dock inte utgå från att en läkarledamot generellt
skulle behövas i vaije sådant mål. Departementschefen framhöll vidare
att en ordning med en läkarledamot i rätten inte bara är till fördel utan
också är förenad med en klar nackdel från rättssäkerhetssynpunkt. En
viktig aspekt är att det ligger nära till hands och i vaije fall inte kan
uteslutas att en läkarledamot under överläggning infor domstolens
avgörande lämnar upplysningar i medicinska frågor av sådan innebörd
att beslutsunderlaget tillförs något nytt utan att patienten får del av
uppgifterna och bereds möjlighet att bemöta dessa. Departementschefen
framhöll att det således fanns en risk för att avgörandet av målet
kommer att bygga på väsentliga medicinska uppgifter och bedömningar
som inte har kommunicerats med parten. Mot denna bakgrund var han
inte beredd att förorda en lösning med en särskild ledamot i rätten. Han
ansåg däremot att det föreslagna systemet med särskilda fasta
sakkunniga som tillhandagår domstolen med yttrande borde kunna
utvecklas något.

Särskilda ledamöter i kommunalbesvärsmål har funnits i tio år.
Erfarenheterna av systemet har ansetts vara positiva i allt väsentligt.
Särskilt värdefulla har ledamöternas kunskaper om kommunala
förhållanden varit i mål rörande den kommunala kompetensen.                         148

Det som talar för ett system med särskilda ledamöter i kommunal-

besvärsmål är att de otvivelaktigt tillför domstolen erforderlig sak- Prop. 1994/95:27
kunskap på ett område som till stor del får sitt innehåll genom praxis.

Regeringen anser det därför lika angeläget att nu tillföra länsrätterna
samma sakkunskap som ansågs vara nödvändig för kammarrätterna när
de tillfördes dessa mål. Till skillnad från de särskilda ledamöter som
finns inom andra områden är de särskilda ledamöterna i kommunal-
besvärsmål inte utsedda för att avge synpunkter på tekniskt
komplicerade förhållanden. I stället motiveras ledamöternas deltagande
av att de har god kännedom om kommunala förhållanden. Detta är av
stort värde eftersom de sakfrågor som kan förekomma i dessa mål rör
sig inom ett mycket vidsträckt område. De särskilda ledamöterna utgörs
bl.a. av tjänstemän inom den offentliga verksamheten och inslaget av
jurister är inte obetydligt. De skäl som hindrade införandet av särskilda
ledamöter i mål om psykiatrisk tvångsvård har därför ingen giltighet
såvitt gäller kommunalbesvärsmålen.

Mot bakgrund härav föreslår regeringen att den första domstols-
prövningen av kommunalbesvärsmål skall vara länsrätt och att länsrätt i
kommunalbesvärsmål skall vara domför med en ordinarie ledamot och
två särskilda ledamöter. I kammarrätt bör de särskilda ledamöterna vara
kvar enligt det nu gällande systemet. Den nya regeln föranleder en
ändring av 17 § och införandet av två nya paragrafer i lagen om
allmänna förvaltningsdomstolar (17 a och 17 b §§).

Nedflyttningen av kommunalbesvärsmål från kammarrätt till länsrätt
innebär att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Instans-
kedjans längd, kravet på ett snabbt lagakraftvunnet avgörande, den
föreslagna sammansättningen i länsrätt och utformningen av reglerna
om prövningstillstånd i kammarrätt gör att kommunalbesvärsmålen,
även om målens karaktär gör att det kommer att bli vanligt att bevilja
prövningstillstånd, bör omfattas av systemet med prövningstillstånd i
ledet länsrätt - kammarrätt.

7 Mål där länsstyrelsen beslutar som första
instans

Regeringens förslag: I detta avsnitt föreslås att den första
domstolsprövningen av ett stort antal måltyper där länsstyrelse
beslutat som första instans skall göras i länsrätt i stället för i
kammarrätt.

Prövningstillstånd skall gälla för dessa måltyper i ledet länsrätt -
kammarrätt.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Utredningen
lämnar dock inget förslag såvitt avser frågan om prövningstillstånd.

Remissinstanserna: Remissutfallet är splittrat. Vissa instanser godtar
utredningens förslag i dess helhet, vissa andra avstyrker förslaget helt

149

eller i vissa delar. Flera instanser påpekar olägenheten med en för lång Prop. 1994/95:27
instanskedja och några framhåller därför att förslaget i denna del måste
behandlas i samband med frågan om ett införande av prövningstillstånd
i ledet länsrätt - kammarrätt.

Skälen för regeringens förslag: Bland länsstyrelsens många uppgifter
ingår tillståndsgivning, godkännande, auktorisation och registrering. Ett
exempel på registreringsmål är mål enligt hgen (1950:382) om svenskt
medborgarskap. Lagen medger ett förenklat förfarande genom anmälan
hos länsstyrelse. Enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag
förutsätter drivandet av ett sådant företag länsstyrelses auktorisation och
godkännande av personal. Det är typiska myndighetsuppgifter. Dom-
stolsprövning i ovan nämnda fell blir aktuell först när en länsstyrelse
vägrar registrering eller att lämna ett tillstånd eller återkallar ett givet
tillstånd. Länsstyrelsens beslut i dessa frågor kan i många fell över-
klagas till kammarrätt.

Beträffande var och en av dessa måltyper finns det inte något som
talar emot att tillämpa huvudprincipen att den första domstolsprövningen
skall ligga i länsrätt. Med undantag för mål som gäller körkortstillstånd
m.m. - som vi återkommer till i det följande - förekommer flertalet av
de aktuella måltypema endast undantagsvis. I sådana mål måste
domaren ofta på nytt sätta sig in i lagstiftning och förarbeten. Det tar
därför i regel längre tid att avgöra sådana mål än mer frekventa mål.
Det problemet kan möjligen bli något mer påtagligt i länsrätt än i
kammarrätt. Problemet skall emellertid inte överdrivas eftersom
merparten av de måltyper det nu är fråga om, förekommer så sällan i
kammarrätterna att man inte heller i dessa domstolar kan arbeta upp
någon större förtrogenhet med målen. Man skall också komma ihåg att
varje kammarrätt består av flera avdelningar och att antalet ordinarie
juristdomare i länsrätterna inte är större än i kammarrätterna.

Nedflyttningen av dessa måltyper till länsrätt och rättens
sammansättning - en ordinarie ledamot och tre nämndemän - innebär
även att avgörandena i målen får en bättre lokal förankring. Regeringen
föreslår därför att samtliga här aktuella måltyper flyttas ned i
instanskedjan, nämligen mål enligt

- hgen (1933:269) om ägofred,

- lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap,

- lagen (1952:166) om häradsallmänningar,

- lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna,

- hgen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,

- delgivningslagen (1970:428),

- lagen (1972:435) om överlastavgift,

- lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

- lagen (1974:191) om bevakningsföretag,

- lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

- lagen (1976:997) om vattenförbund,

- lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet

m.m.,

- ransoneringslagen (1978:268),                                                      150

- lagen (1979:560) om transportförmedling,

- lagen (1979:561) om biluthyrning,

- socialtjänstlagen (1980:620),

- vattenlagen (1983:291),

-jaktlagen (1987:259),

- lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

- yrkestrafiklagen (1988:263),

- lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,

- lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.,

- minerallagen (1991:45) och

- lagen (1992:1368) om tillstånd till forvärv av fäst egendom.

Nedflyttningen av nu aktuella mål från kammarrätt till länsrätt innebär
att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Innan ett mål
anhängiggörs i länsrätt har ärendet redan prövats av länsstyrelse. Ett
system med obegränsad rätt till prövning i kammarrätt skulle medföra
en alltför lång instanskedja för dessa mål. Redan det skälet talar för ett
krav på prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt. Ingen av
måltypema är sådan att det finns anledning att avstå från en sådan
ordning.

Justitiekanslem har rätt att föra talan i mål enligt lagen (1990:484) om
övervakningskameror m.m. Justitiekanslem bör inte omfattas av kravet
på prövningstillstånd i kammarrätt. I propositionen om en reformerad
datalag (prop. 1993/94:217) föreslås bl.a. en sådan ändring av 34 a §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) som innebär ett generellt undantag
från prövningstillstånd i kammarrätt när talan förs av Riksdagens
ombudsmän eller Justitiekanslem. I det här framlagda förslaget till
ändring i förstnämnda lag räcker det därför med en erinran om den
generella regeln.

Särskilt om mål om körkortstillstånd m.m.

Som redan nämnts överprövar länsrätt fr.o.m. den 1 oktober 1994
länsstyrelses beslut om körkortsingripande. Andra körkortsärenden
överklagas däremot direkt i kammarrätt.

Den som vill ha ett körkort måste, förutom att avlägga förarprov,
ansöka om och få ett körkortstillstånd. Det är länsstyrelsen i det län där
sökanden är kyrkobokförd som prövar om körkortstillstånd kan
meddelas. Vistas sökanden i ett annat län, kan länsstyrelsen flytta över
prövningen till den länsstyrelse där sökanden vistas. Om sökanden inte
är kyrkobokförd i Sverige, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där
sökanden vistas.

Körkortstillstånd får meddelas endast den som med hänsyn till sina
personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av
motordrivet fordon. Tillståndet gäller under fyra år. Länsstyrelsen kan
på sökandens begäran ge förhandsbesked i frågan om det finns hinder
mot att körkortstillstånd meddelas.

Länsstyrelsen skall när ansökningen kommer in förordna om
personutredning i de fall det behövs. Personutredningen görs av
polismyndigheten som med eget yttrande överlämnar utredningen till

Prop. 1994/95:27

151

länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan forordna om ytterligare utredning, t.ex. Prop.
läkarundersökning eller inhämtande av yttrande från sociala
myndigheter.

Om länsstyrelsen vid prövningen av en ansökan eller en begäran om
förhandsbesked anser att det finns hinder mot att körkortstillstånd
meddelas, skall länsstyrelsen bestämma en spärrtid under vilken
körkortstillstånd inte får meddelas. Spärrtid skall dock inte bestämmas,
om beslutet att inte meddela körkortstillstånd beror på sjukdom eller
underlåtenhet att följa ett föreläggande.

Länsstyrelsen skall när den meddelar körkortstillstånd även föreskriva
de villkor för körkort som föranleds av medicinska skäl.

Körkortstillstånd krävs inte bara när en person för första gången skall
bli innehavare av ett körkort utan även i en del fell då körkortet har
varit återkallat. Körkortstillstånd kan meddelas under löpande spärrtid,
dvs. den tid under vilket körkortet är återkallat. En sådan ansökan får
inte prövas slutligt förrän tidigast två månader före spärrtidens utgång.

Länsstyrelsens beslut att inte meddela körkortstillstånd, att bestämma
en spärrtid samt att meddela ett negativt förhandsbesked får överklagas
till kammarrätten.

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar besluta om undantag från
körkortslagstiftningens bestämmelser. Länsstyrelsens beslut i dispens-
frågor överklagas inte till domstol utan till Vägverket.

Länsstyrelsen beslutar även i frågor om godkännande och utbyte av
utländska körkort.

Under år 1992 meddelade länsstyrelserna ca 211 000 beslut i körkorts-
ärenden. Den absolut största delen avsåg beslut om körkortstillstånd.
Även om merparten av besluten är gynnande för den enskilde, är antalet
avslagsbeslut inte litet. Många avslagsbeslut överklagas till kammarrätt.
Under år 1992 kom det in drygt 1 000 sådana mål till kammarrätterna.

Det finns inget som talar emot att tillämpa huvudprincipen - att den
första domstolsprövningen skall ligga i länsrätt - på mål om körkorts-
tillstånd m.m. Det finns tvärtom starka skäl för en ändrad ordning (jfr
bet. 1993/94:JuU24). Länsrätterna har en stor erfarenhet av att
handlägga körkortsmål. De har sedan år 1979 beslutat som första
instans i frågor som gäller ingripande mot innehavare av körkort och
kommer från den 1 oktober 1994 att vara besvärsinstans till läns-
styrelsen i sådana frågor. Den bedömning som skall göras i nu aktuella
måltyper är i princip densamma som länsrätterna redan gör när de
återkallar körkort. Det är också värdefullt att det är enhetliga regler för
överklagande för hela körkortsområdet.

Nedflyttningen av mål om körkortstillstånd m.m. från kammarrätt till
länsrätt innebär att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans.
Innan ett mål anhängiggörs i länsrätt har ärendet redan prövats av
länsstyrelse. I likhet med vad som från den 1 oktober blir gällande
beträffande övriga körkortsmål (prop. 1993/94:133) bör det ställas upp
ett krav på prövningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt för att
undvika en alltför lång instanskedja för dessa mål.

Förslagen föranleder en ändring i 47 § körkortslagen (1977:477).

1994/95:27

152

8 Andra mål som prövas av kammarrätt som
första domstolsinstans

Regeringens förslag: I detta avsnitt föreslås att den första
domstolsprövningen av ett stort antal andra måltyper som i dag
prövas av kammarrätt som första domstolsinstans skall göras i
länsrätt i stället för i kammarrätt.

Prövningstillstånd skall gälla för dessa måltyper i ledet länsrätt -
kammarrätt.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. Utredningen
lämnar dock inget förslag såvitt avser frågan om prövningstillstånd.

Remissinstanserna: En knapp majoritet av de remissinstanser som har
yttrat sig över målen från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
tillstyrker utredningens förslag. Många instanser anser dock att det med
hänsyn till nämndens kvalificerade sammansättning och målens karaktär
finns skäl att särbehandla just dessa mål och göra undantag från
principen att den första domstolsprövningen skall ske i länsrätt. Vissa
instanser anser att nämndens beslut skall som i dag överprövas av
kammarrätt, vissa andra att nämndens beslut kan överklagas direkt till
Regeringsrätten. Socialstyrelsen anser att nämndens funktion bör
regionaliseras och att den nuvarande nämnden kan utgöra överpröv-
ningsinstans vars beslut eventuellt skall kunna överklagas till Regerings-
rätten. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd föreslår i sitt yttrande att
nämnden görs till specialdomstol och får bli sista instans i dessa mål.
Några remissinstanser - som godtar utredningens förslag om ned-
flyttning från länsrätt till kammarrätt - förordar en annan lösning av
forumfrågan. De anser att det inte är bra att endast en enda länsrätt blir
behörig att pröva dessa mål. De instanser som har yttrat sig över övriga
målgrupper ansluter sig till utredningens ställningstagande.

Skälen för regeringens förslag: Kammarrätterna handlägger i dag
drygt 280 måltyper. Omkring 80 av dessa måltyper har prövats av
länsrätt innan de kommer till kammarrätt. De nu presenterade förslagen
innebär att ytterligare 92 måltyper blir prövade av länsrätt. Kammar-
rätterna kommer således trots detta att som första domstolsinstans
överpröva förvaltningsbeslut i ett stort antal måltyper. Även om mål-
typema är många, är dock antalet mål relativt begränsat. Det handlar
här om mål som överklagas till kammarrätt från regionala eller centrala
förvaltningsmyndigheter eller särskilda nämnder som är inrättade for
särskilda måltyper. I lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor finns ett exempel på mål som - utan att vara kommunal-
besvär - överklagas direkt från kommunal nämnd till kammarrätt. Det
som kan överklagas år beslut om avgift för att medge undantag från
lokal vägtrafikföreskrift. Mål enligt patientjoumallagen (1985:562)
överklagas från Socialstyrelsen och kan bl.a. avse återlämnande av
patientjournal. Det förekommer även att flera myndigheter prövar mål
enligt samma lag, vilket innebär att en måltyp hos kammarrätt kan

Prop. 1994/95:27

153

komma från olika underinstanser. Ett exempel på sådana mål är mål Prop. 1994/95:27
enligt aktiebolagslagen (1975:1385) där beslut att utse minoritetsrevisor
eller, om behörig revisor saknas, att utse sådan, liksom vissa
registreringsfrågor kan överklagas. Målen kommer både från Patent-
och registreringsverket och länsstyrelse.

Som nämnts ovan behandlar vi i detta ärende inte alla de måltyper
som faller under denna grupp. Det gäller bl.a. sådana som redan är
föremål för lagstiftningsarbete, vari det bl.a. ingår en översyn av
överklagandebestämmelsema. Inte heller behandlas frågan om ned-
flyttning av sekretessmål i detta lagstiftningsarbete. I fråga om mer-
parten av sekretessmålen inger det inga betänkligheter att flytta ned
målen. Emellertid finns det ett fåtal fell där den nuvarande process-
ordningen inger betänkligheter. Det gäller om en allmän handling
förvaras hos t.ex. Justitiekanslem, en av regeringen särskilt tillsatt
undersökningskommission, Säkerhetspolisen eller annan myndighet
under regeringen. Domstolsutredningens förslag innebär att målgruppen
i sin helhet förs till länsrätt med uppgiften att avgöra målet med ett
beslut som, om det innebär att uppgifter lämnas ut, inte kan överklagas
eller inhiberas. Denna konsekvens inger regeringen betänkligheter med
tanke på de viktiga allmänna intressen som sekretessen i sådana mål kan
tänkas avse att skydda. Frågan bör därför övervägas ytterligare. I det
sammanhanget kommer även instansordningen avseende övriga måltyper
som berör yttrandefriheten att behandlas, såsom beslut av Biografbyrån
och Granskningsnämnden för radio och TV.

De principiella överväganden som vi har redovisat i det föregående
(avsnitt 5) är tillämpliga även i fråga om nu aktuella måltyper. Inga av
dessa målgrupper utom mål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
mål enligt tullagen (1987:1065) och mål enligt utlänningslagen
(1989:529) är särskilt vanligt förekommande.

En invändning, som bl.a. framkom under Domstolsutredningens
arbete, mot att sprida ut dessa måltyper med få mål från fyra till 24
domstolar är att en sådan åtgärd i vissa fell kan innebära att en länsrätt
kan få väldigt få mål av en viss typ och att vissa måltyper därför borde
koncentreras till några domstolar så att dessa kan bygga upp erforderlig
kompetens. Eftersom belägenheten av centralmyndigheten, såvitt den
inte överprövat en regional/lokal myndighets beslut, kommer att bli
styrande för till vilken länsrätt beslutet skall överklagas enligt den
nyligen beslutade ändringen i 14 § AFDL, som träder i kraft den 1
oktober 1994, kommer en bestämd måltyp i allmänhet att koncentreras
till en länsrätt.

I likhet med Domstolsutredningen anser regeringen därför att det för
beslut enligt de lagar som redovisas i det följande inte finns något som
talar emot att tillämpa huvudprincipen, om att den första domstols-
prövningen skall ligga i länsrätt. Det förhållandet att de överklagbara
besluten fettats av en central myndighet eller en for ändamålet särskilt
inrättad nämnd förändrar inte den grundläggande bedömningen. Vi
återkommer till den frågan i anslutning till att vi behandlar målen från
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Vissa av Finansinspektionens                154

beslut bör dock, som vi skall återkomma till, undantas. Regeringen

föreslår därför att övriga här aktuella måltyper flyttas ned i Prop. 1994/95:27
instanskedjan, nämligen mål enligt

- lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser,

- lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftan-

läggningar m.m.,

- lagen (1944:133) om kastrering,

- lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva

försäkringsrörelser i Sverige,

- religionfrihetslagen (1951:680),

- luftfartslagen (1957:297),

- lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och
sjukvårdens område,

- lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

- lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fell,

- lagen (1972:262) om understödsföreningar,

- växtskyddslagen (1972:318),

- lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i

utlandet m.m.,

- handelsregisterlagen (1974:157),

- bisjukdomslagen (1974:211),

- transplantationslagen (1975:190),

- aktiebolagslagen (1975:1385),

- lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,

- lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,

-jordförvärvslagen (1979:230),

- lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark,

- skogsvårdslagen (1979:429),

- lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fertyg,

- försäkringsrörelselagen (1982:713),

- lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur,

- lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel,

- lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och

sjukvården m.m.,

- lagen (1985:295) om foder,

- lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik,

- patientjoumallagen (1985:562),

- skollagen (1985:1100),

- bilavgaslagen (1986:1386),

- bankrörelselagen (1987:617),

- tullagen (1987:1065),

- fartygssäkerhetslagen (1988:49),

- strålskydd slagen (1988:220),

- lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon,

- lagen (1989:508) om forsäkringsmäklare,

- utlänningslagen (1989:529),

- aktiekontolagen (1989:827),

- lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,

- lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,                                          155

- jämvägssäkerhetslagen (1990:1157),

- insiderlagen (1990:1342),                                            Prop. 1994/95:27

-lagen (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna

hälsoundersökningar,

- lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människor,

- bostadsrättslagen (1991:614),

- lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

- lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

- lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

- lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

- lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

- läkemedelslagen (1992:859),

- lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

- lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,

- lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,

- högskolelagen (1992:1434),

- lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,

- lagen (1992:1672) om paketresor,

- lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område,

- fiskelagen (1993:787),

- lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige

och

- lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket

De vanliga domförhetsreglema i länsrätt bör gälla för dessa mål.

Det ovan sagda innebär att bl.a. ett antal av Finansinspektionens be-
slut bör överklagas till länsrätt. Vissa av Finansinspektionens avgöran-
den rör viktiga ekonomiska intressen, såsom beviljande och återkallelse
av tillstånd att driva värdepappersrörelse, finansieringsverksamhet samt
auktorisation av börs, marknadsplats eller clearingorganisation. Sådana
beslut kan vara av central betydelse for Sveriges finansiella system.
Detta system utmärks bl.a. av en mycket stor rörlighet och snabbhet.
En tids osäkerhet om ett finansiellt instituts rätt att driva verksamhet
kan påverka hela det finansiella systemet. Det är därför av
samhällsekonomiska skäl nödvändigt att slutliga beslut i dessa frågor
meddelas så fort som möjligt. Regeringen bedömer att den normala
instansordningen med länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten i dessa
fell inte uppfyller de särskilda krav på snabbhet som måste ställas i
dessa mål, och detta även om det skulle krävas prövningstillstånd i
kammarrätt. Dessa måltyper bör därför också i fortsättningen prövas av
kammarrätt i första instans. Detsamma gäller vissa med tillståndsgivning
näraliggande frågor samt beslut om varning inom ramen för
Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Det gäller vissa mål enligt
lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige, lagen (1972:262) om understödsföreningar,
försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1989:508) om försäkrings-
mäklare, lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse, lagen (1992:543) om börs- och clearingverk-
samhet, lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag och lagen                156

(1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige. Vid en

sådan ordning är det också naturligt att den med tillståndsfrågor Prop. 1994/95:27
sammanhängande rätten för sökanden att begära förklaring av kammar-
rätten att ärendet onödigt uppehålls, t.ex. i samband med en ansökan
om oktroj eller annat verksamhetstillstånd, om regeringen eller Finans-
inspektionen inte fattat beslut inom viss tid efter det att ansökan gavs in,
ligger kvar i kammarrätt. En sådan rätt finns enligt 7 kap. 25 § bank-
rörelselagen (1987:617), 46 § lagen om värdepappersfonder och 6 kap.

2 § lagen om kreditmarknadsbolag.

För de måltyper som föreslås nedflyttade från kammarrätt till länsrätt
innebär det att instanskedjan förlängs med en domstolsinstans. Ett
system med en obegränsad rätt till prövning i kammarrätt skulle
medföra en alltför lång instanskedja. Även för dessa måltyper bör det
därför redan av det skälet ställas upp ett krav på prövningstillstånd i
ledet länsrätt - kammarrätt (jfr prop. 1993/94:133).

Beträffande de förordningsändringar som bör göras bl.a. for att
undvika olika besvärsvägar för likartade beslut, se avsnitt 5.

Särskilt om mål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

I lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
(tillsynslagen) finns bestämmelser bl.a. om allmänna åligganden för
personalen, om ansvar for fel och försummelser i vården och ordningen
for ansvarets utkrävande samt om återkallelse av legitimation. Patienten
har getts en aktiv roll både i vården och i det disciplinära förfarandet.
Tillsynen över hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning sker dels
genom arbetsgivare, dels genom staten. Tillsynslagen reglerar endast
statens tillsyn. Arbetsgivarens tillsyn regleras genom arbetsrättslig
lagstiftning och kollektivavtal.

Frågor om disciplinansvar och om återkallelse av legitimation prövas
av en särskild myndighet, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN). Den prövar även för närvarande ärenden enligt 6 § lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika samt enligt 5 § förordningen
(1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och
teknisk sprit m.m. HSAN:s beslut kan överklagas till kammarrätten.
Eftersom HSAN är belägen i Stockholm prövas besvären av Kammar-
rätten i Stockholm.

Från och med den 1 oktober 1994 ersätts tillsynslagen av lagen
(1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och
lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens
område (prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410). I
lagen om disciplinpåföljd m.m på hälso- och sjukvårdens område ges
bl.a. bestämmelser om disciplinpåföljd för hälso- och sjukvårdspersonal
i deras yrkesutövning och om återkallelse av legitimation m.m. Enligt
lagens definition är disciplinpåföljd erinran eller varning. I övrigt
innebär lagen bl.a. att systemet för att ingripa mot försummelser som
begås av enskilda yrkesutövare inom hälso- och sjukvården så långt som
möjligt anpassas till vad som gäller arbetsmarknaden i övrigt. Disciplin-
påföljd enligt den föreslagna lagstiftningen begränsas till fell när någon

157

som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utför arbete som är av Prop. 1994/95:27
särskild betydelse for patientsäkerheten. Handläggningen i HSAN
stramas upp.

HSAN inrättades den 1 juli 1980 och ersatte då medicinalväsendets
ansvarsnämnd som var knuten till Socialstyrelsen. HSAN blev då en
självständig myndighet. Syftet med att göra nämnden till en egen
myndighet var att den skulle få en fristående ställning i förhållande till
de olika intressenterna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta skulle
öka rättstryggheten för den enskilde patienten och stärka allmänhetens
och personalens fortroende för nämndens saklighet och opartiskhet.

HSAN består av en ordförande och åtta andra ledamöter och är
beslutför med ordförande och sex andra ledamöter. Dessa utses av
regeringen för tre år. Enligt lagen om disciplinpåföljd m.m. skall
ordföranden ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter skall har
särskild insikt i hälso- och sjukvård. Av ledamöterna skall en utses efter
förslag av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet och en
på förslag av vardera LO, TCO och SACO. De fyra återstående skall
utses bland personer som kan anses företräda allmänhetens intresse. Det
har blivit praxis att utse dessa fyra efter förslag från de politiska
partierna i riksdagen. För vaije ledamot skall det utses ett tillräckligt
antal ersättare.

Disciplinmål skall prövas av HSAN på anmälan av Socialstyrelsen
eller av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan
anmäla saken, en nära anhörig till denne eller på anmälan av
Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslem. Frågor om återkallelse av
legitimation och andra frågor om begränsning av legitimerade yrkes-
utövares, och i visst fall icke-legitimerade yrkesutövares, behörighet tas
upp av HSAN på anmälan av Socialstyrelsen, på ansökan av den som
saken gäller, samt i vissa fall på anmälan av Riksdagens ombudsmän
eller Justitiekanslem.

Huvuddelen av anmälningarna kommer från patienter. Socialstyrelsen
svarar för omkring en tiondel av alla ärenden medan Riksdagens
ombudsmän och Justitiekanslem svarar för en ytterst liten del av den
totala ärendemängden.

Om HSAN finner att fel eller försummelse har förekommit som
innebär ett åsidosättande av vad yrkesutövningen kräver, kan HSAN
tilldela den felande disciplinpåföljd i form av erinran eller den strängare
påföljden varning.

HSAN prövar också frågor om återkallelse av legitimationer eller
annan behörighet att utöva yrket. Detta kan aktualiseras av Social-
styrelsen om en legitimerad yrkesutövare varit grovt oskicklig vid
utövningen av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva
yrket. Detsamma gäller om han på grund av sjukdom eller annan
liknande omständighet - såsom missbruk av alkohol eller narkotika -
inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande. I det sistnämnda fallet kan
HSAN förordna om läkarundersökning och om interimistisk återkallelse
av legitimationen i avvaktan på resultatet av en undersökning.

Av de ärenden som avgörs av HSAN skall nämnden i dess helhet delta                158

om beslutet gäller återkallelse av legitimation och annan behörighet att

utöva yrke inom hälso- och sjukvården. Beslut som innebär att ett Prop. 1994/95:27
ärende om disciplinpåföljd avgörs i sak får fettas av ordföranden ensam,
om beslutet inte gäller en fråga av principiell beskaffenhet och grundad
anledning finns att anta att ärendet inte skulle kunna leda till någon
disciplinpåföljd.

Behöriga att överklaga ett slutligt beslut av HSAN är Socialstyrelsen
samt, om beslutet gått honom emot, anmälare och annan som beslutet
angår, såsom den anmälde själv. Socialstyrelsen har i sin roll som
tillsynsmyndighet en generell rätt att överklaga HSAN:s slutliga beslut
for att tillvarata allmänna intressen. Av 7 § lagen (1968:765) med
instruktion for Riksdagens ombudsmän och 7 § lagen (1975:1339) om
Justitiekanslems tillsyn framgår att även Riksdagens ombudsmän och
Justitiekanslem har rätt att överklaga beslut om disciplinansvar eller
behörighetsfråga med anledning av fel i yrkesutövningen.

Till Kammarrätten i Stockholm inkom år 1991 456 överklaganden och
år 1992 496 överklaganden.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Regeringsrätten. Prövningen
hos Regeringsrätten förutsätter prövningstillstånd, såvida inte
Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslem för talan.

Att alla disciplinmål prövas av kammarrätt som första domstolsinstans
strider mot de av riksdagen godkända riktlinjerna att tyngdpunkten i
rättskipningen skall ligga i första instans. I detta sammanhang bör också
framhållas att ett inte obetydligt antal av de ärenden som överklagas är
sådana som har avgjorts av ordföranden ensam. Flera remissinstanser
har som skäl mot att flytta disciplinmålen till länsrätt bl.a. pekat på
HSAN:s kvalificerade sammansättning. Regeringen är medveten om att
flera förvaltningsmyndigheters, däribland HSAN:s, prövning av ett
ärende ofta är av mycket kvalificerad natur och bygger på god
kännedom och bred erfarenhet av det ämnesområde som det är fråga
om. Som vi redan framhållit i det föregående (avsnitt 5) anser
regeringen i likhet med Domstolsutredningen att oavsett hur kvalificerad
den prövande förvaltningsmyndigheten än är kan och bör dess prövning
inte ersätta en domstolsprövning. Den omständigheten att förvaltnings-
ärendet har prövats av en central eller regional myndighet med
kvalificerad sammansättning eller av en nämnd med en domstols-
liknande sammansättning föranleder inte någon annan bedömning. För
en nedflyttning till länsrätt talar även det förhållandet att många mål om
disciplinpåföljd, främst vissa sådana där talan förs av enskild, inte är så
komplicerade att målen skulle behöva avgöras av en juristkollegial
sammansättning i första domstolsinstans. Regeringen anser därför att
den principiella utgångspunkten även här bör få genomslag och att den
första domstolsprövningen av beslut från HSAN alltså skall ske i
länsrätt.

Vid riksdagsbehandlingen av den nyligen beslutade lagen om
disciplinpåföljd m.m. gjordes vissa tillkännagivanden till regeringen.
Bl.a. uttalade riksdagen att regeringen bör återkomma till denna med
förslag till ett mer differentierat sanktionssystem för hälso- och
sjukvårdspersonalen och att regeringen på nytt bör pröva frågan om att
öka möjligheterna till interimistisk delegitimering. Med hänsyn till detta

159

anser regeringen att det är för tidigt att i detta ärende lägga fram förslag Prop. 1994/95:27
om nerflyttning av dessa mål till länsrätten.

9 Prövningstillstånd i biståndsmål och
socialförsäkringsmål m.m.

Regeringens förslag: Prövningstillstånd skall införas för
biståndsmål och socialförsäkringsmål m.fl. i ledet länsrätt -
kammarrätt.

Nämndemannamedverkan i kammarrätt i socialförsäkringsmål
avskaffas.

De konsekvensändringar som krävs i och med att För-
säkringsöverdomstolen läggs ner genomförs.

Skälen för regeringens Förslag: Sedan den 1 juli 1991 överklagas en
försäkringskassas och Riksförsäkringsverkets beslut i socialförsäk-
ringsärenden till länsrätt (prop. 1990/91:80, bet. 1990/91 :JuUl8, rskr.
1990/91:216). Länsrätts avgöranden överklagas till kammarrätt. Fram
till den 1 juli 1995 överklagas kammarrätts avgöranden i socialförsäk-
ringsmål till Försäkringsöverdomstolen då domstolen skall läggas ned
och dess arbetsuppgifter övertas av Regeringsrätten (prop. 1992/93:215,
bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372). I samma lagstiftningsärende
beslöts även att länsrätt fr.o.m. den 1 juli 1993 som första domstols-
instans skall pröva vissa mål som överklagas från Arbetsmarknads-
styrelsen.

När socialfÖrsäkringsmålen tillfördes kammarrätter och länsrätter var
det en helt ny måltyp för dessa domstolar. Den nya instansordningen
har nu gällt så pass länge att både länsrätterna och kammarrätterna har
tillägnat sig en god kompetens och erfarenhet på socialförsäkrings-
området. Det har naturligtvis underlättats av att de flesta domarna i de
nedlagda försäkringsrätterna numera tjänstgör i länsrätt eller kammar-
rätt.

En konsekvens av reformeringen av domstolsprövningen av
socialfÖrsäkringsmålen är att instanskedjan har förlängts med minst en
instans. Riksdagen har nyligen beslutat att det skall krävas prövnings-
tillstånd i kammarrätt i de mål som överklagats till länsrätt från Arbets-
marknadsstyrelsen, dvs. mål enligt lagen (1973:370) om arbetslöshets-
försäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd (prop.
1993/94:209, bet. 1993/94:AU26, rskr. 1993/94:459)

Enligt regeringens mening bör det därför nu ställas upp ett krav på
prövningstillstånd även i övriga socialförsäkringsmål i ledet länsrätt -
kammarrätt.

Mål om bistånd enligt socialtjänstlagen och andra bidragsmål
påminner delvis om socialfÖrsäkringsmålen. Regeringen gör därför,
såvitt avser frågan om prövningstillstånd, samma bedömning beträffande

160

dessa mål, dvs. även för dem bör det ställas upp ett krav på pröv- Prop. 1994/95:27
ningstillstånd i ledet länsrätt - kammarrätt.

Förslagen innebär ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
socialtjänstlagen (1980:620), lagen (1992:1068) om introduktions-
ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, lagen (1992:1574)
om bostadsanpassningsbidrag m.m., lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade och lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl.

Vid slutligt avgörande i sak av socialförsäkringsmål är länsrätt domför
med en lagfaren domare och tre nämndemän i enlighet med huvudregeln
i 17 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL).
När kammarrätt avgör sådana mål skall nämndemän ingå i rätten, om
nämndemän ingått i länsrätten, 20 kap. 11 § andra stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Av 18 § tredje stycket 11 AFDL
framgår att länsrätt alltid är domför med en lagferen domare ensam i
mål i vilket saken är uppenbar, således också i socialförsäkringsmål.

Enligt de domförhetsregler som gällde för försäkringsrätt var dom-
stolen domför med tre ledamöter som var försäkringsrättsråd eller
försäkringsrättsassessorer. Två nämndemän skulle dessutom ingå i
rätten vid prövning av överklaganden av beslut av socialförsäkrings-
nämnd och beslut enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller motsvarande äldre
bestämmelser.

Till grund för reformförslagen Rättskipningen i socialförsäkringsmål
(prop. 1990/91:80) låg bl.a. promemorian Rättskipningen i social-
försäkringsmål; Instansordning och organisation (Ds 1990:80). I
promemorian togs bl.a. upp frågan om vilka domförhetsregler som
skulle gälla i länsrätt och kammarrätt. Slutsatsen var att för länsrätterna
borde gälla den för dessa domstolar normala sammansättningen en
lagferen domare och tre nämndemän. För kammarrätterna föreslogs att
sammansättningen skulle vara den som gällde för försäkringsrätt, dvs.
normalt tre yrkesdomare och två nämndemän.

Under remissbehandlingen av förslagen i promemorian framförde
Kammarrätten i Sundsvall att det saknades skäl för att nämndemän
skulle ingå i kammarrätt. Övriga remissinstanser tillstyrkte den före-
slagna domförhetsregeln i kammarrätt eller kommenterade den inte
särskilt.

I propositionen anförde (s. 48 f) föredragande departementschefen
bl.a. att det med den av henne förordade instansordningen var naturligt
att låta länsrätternas normala domförhetsregler med en lagferen domare
och tre nämndemän bli utgångspunkten för övervägandena i dom-
förhetsfrågan. Slutsatsen blev att en sådan sammansättning i länsrätterna
var fullt godtagbar från rättssäkerhetssynpunkt. Såvitt avsåg kammar-
rätterna ansåg departementschefen att det, särskilt med tanke på att icke
lagfema ledamöter skulle delta såväl i länsrätt som i Försäkrings-
överdomstolen, saknades anledning att då överväga annan samman-
sättning än den som normalt användes i försäkringsrätt. Hon var med-
veten om att den föreslagna ordningen innebar en viss utvidgning av                 jöj

lekmannamedverkan på denna nivå.

11 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 27

I kammarrätt förekommer medverkan av nämndemän, utöver i mål om Prop. 1994/95:27
socialförsäkring, endast i mål som rör tvångsomhändertagande av
personer samt i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken.

SocialfÖrsäkringsmålen liknar till sin karaktär mål som avser bistånd
enligt socialtjänstlagen eller bidrag enligt t.ex. lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag. De har däremot inte någon likhet med de mål
vari nämndemannamedverkan i övrigt förekommer i kammarrätt.

I konsekvens med det sagda och med att Försäkringsöverdomstolens
uppgifter fr.om. den 1 juli 1995 övertas av Regeringsrätten, i vilken
domstol någon lekmannamedverkan inte förekommer, bör nämnde-
mannamedverkan i kammarrätt i socialförsäkringsmål upphöra fr.o.m.
den 1 juli 1995. Förslaget innebär ändringar i lagen (1962:381) om
allmän försäkring, lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och
lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

I samband härmed anser regeringen det lämpligt att genomföra de
konsekvensändringar som krävs i och med att Försäkringsöverdomstolen
läggs ner. Det innebär justeringar i lagen om allmän försäkring, lagen
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, förvaltningsprocess-
lagen (1971:291), skadeståndslagen (1972:207), rättshjälpslagen
(1972:429), lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant
arbetsmarknadsstöd.

10 Extraordinära rättsmedel

10.1 Bakgrund

När ett avgörande av en domstol eller en förvaltningsmyndighet inte kan
överklagas sägs det ha laga kraft. I princip avslutas alla förfaranden
med ett lagakraftägande avgörande. Många gånger blir ett avgörande
verkställbart först samtidigt med att det vinner laga kraft.

Ett lagakraftvunnet avgörande har i många fall också den verkan att
saken inte kan bli föremål for någon ny prövning. Inom förvaltnings-
rättens område är detta mindre vanligt än inom de allmänna domstolar-
nas. Den som i en förvaltningsrättslig fråga fått avslag på en framställ-
ning kan sålunda i de flesta fall göra en ny framställning om samma sak
och genom att anföra nya omständigheter och bevis uppnå en annan
utgång. De avgöranden inom förvaltningsrätten som inte kan bli föremål
för ny prövning är t.ex. skattemål och i princip sådana avgöranden som
är gynnande för den enskilde.

Principerna om laga kraft och om andra hinder mot att en sak prövas
på nytt fyller framför allt två funktioner. För det första tillgodses
parternas och det allmännas intresse av att kunna lita på och rätta sig
efter det avgörande som förfarandet har mynnat ut i. För det andra har
principerna en processekonomisk betydelse genom att parterna och det
allmänna inte behöver belastas med något nytt förfärande rörande
samma sak.

De berörda principerna skulle dock kunna motverka sina egna syften,

162

om det inte fanns möjligheter att under vissa förutsättningar bryta Prop. 1994/95:27
igenom dem. Rättssäkerhetsskäl kan nämligen med styrka kräva att det
sker en ny prövning, och allmänhetens förtroende för rättstillämpningen
skulle kunna äventyras, om även vissa klart oriktiga avgöranden tilläts
bestå. Under vissa förutsättningar kan därför ett lagakraftvunnet av-
görande angripas med hjälp av ett särskilt, så kallat extraordinärt
rättsmedel. De extraordinära rättsmedlen är av flera slag.

Enligt 11 kap. 11 § regeringsformen kan Regeringsrätten bevilja
resning i ett avgjort ärende eller återställande av försutten tid när fråga
är om ärende for vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvalt-
ningsmyndighet är högsta instans. I annat fåll beviljas resning och
återställande av försutten tid av Högsta domstolen eller, i den mån det
föreskrivs i lag, av annan domstol som inte är förvaltningsdomstol.
Närmare bestämmelser om resning och återställande av försutten tid
meddelas enligt grundlagsparagrafen i lag. För förfarandet i Högsta
domstolen finns regler i rättegångsbalken. Såvitt avser Regeringsrätten
finns inga lagbestämmelser om under vilka förutsättningar som en
extraordinär åtgärd av nu angivet slag kan beviljas.

Regeringen har i en grundlagsproposition föreslagit en ändring av 11
kap. 11 § regeringsformen så att även lägre förvaltningsdomstol skall
kunna bevilja resning eller återställande av försutten tid, i den mån det
föreskrivs i lag, inom det område där Regeringsrätten i dag har
behörighet (prop. 1993/94:116). Riksdagen har nyligen som vilande
antagit regeringens förslag (1993/94:KU36, rskr. 1993/94:359).

Gemensamt för instituten resning och återställande av försutten tid är
att de avser ett uppbrytande av ett lagakraftvunnet avgörande. Resning
förutsätter att det anförs något förhållande som är ägnat att försvaga
tilltron till avgörandets riktighet och innebär att saken tillåts bli prövad
på nytt. Härvid beaktar Regeringsrätten även grova processuella
felaktigheter till skillnad mot vad som gäller enligt rättegångsbalkens
resningsregler. Förklaringen är att det inom förvaltningsrätten inte finns
någon motsvarighet till rättegångsbalkens speciella rättsmedel domvillo-
besvär.

Ett återställande av försutten tid förutsätter att det anförs något
förhållande som ger part en giltig ursäkt för att inte ha företagit viss
processhandling i laga tid. Genom återställandet möjliggörs en fortsatt
process.

För det fell att ett avgörande av visst slag inte hindrar ett nytt
avgörande rörande saken behövs endast för mycket speciella fell regler
om resning eller återställande av försutten tid. Domar och beslut inom
förvaltningsrätten utgör inte i lika stor utsträckning som avgöranden i
tvistemål och brottmål hinder mot en ny prövning av saken. Behovet av
extraordinära åtgärder är därför inte lika allmänt på förvaltnings-
domstolarnas område som på de allmänna domstolarnas.

I Högsta domstolen förekommer vaije år över 300 resningsfell och i
Regeringsrätten är det ca 400. Antalet återställandefell är också större i
Regeringsrätten än i Högsta domstolen, bortemot 100 i Regeringsrätten
mot något dussin i Högsta domstolen.

163

10.2 Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar om
resning och återställande av försutten tid

Regeringens förslag: Prövningen av ansökningar om resning i
ett lagakraftvunnet avgörande samt återställande av försutten tid
skall göras av kammarrätt i stället för av Regeringsrätten om
avgörandet meddelats av länsrätt eller av förvaltningsmyndighet.

Betänkandets förslag: Kammarrätt skall pröva ansökan om resning
samt återställande av försutten tid om det lagakraftvunna avgörandet
meddelats av en länsrätt eller av en förvaltningsmyndighet vars beslut i
saken efter överklagande kunnat komma under kammarrätts prövning.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser, utom Sveriges
Advokatsamfund tillstyrker förslaget. Advokatsamfundet anser att
frågan bör övervägas ytterligare. Regeringsrätten anser det dock
önskvärt att välja en mera radikal lösning beträffande kammarrätternas
behörighetsområde.

Skälen för regeringens förslag: Rättskipningen vid Högsta domstolen
och Regeringsrätten reformerades år 1971 (prop. 1971:30). Mål-
sättningen for reformen var att de båda domstolarna skulle utgöra
prejudikatinstanser, dvs. de skulle ha att svara for vägledande avgöran-
den, vilket bl.a. kom till uttryck genom att det for överprövning i de
båda domstolarna normalt skulle krävas att de beviljade prövnings-
tillstånd (dispens). Vid sidan av överprövningsuppgiftema skulle Högsta
domstolen och Regeringsrätten liksom tidigare ha att pröva frågor om
bl.a. resning och återställande av försutten tid.

Genom en ändring år 1988 i regeringsformen öppnades en möjlighet
att i lag föreskriva att i stället för Högsta domstolen en annan domstol
som inte är förvaltningsdomstol skall få bevilja åtgärden. Riksdagen
har, som nämnts ovan, inom Regeringsrättens behörighetsområde
genom ett vilande grundlagsbeslut gjort motsvarande ändring av rege-
ringsformen avseende de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Nämnda år (prop. 1987/88:58, bet. 1988/89:JuU7, rskr. 1988/89:33,
SFS 1988:1451) bestämdes bl.a. att hovrätterna skall pröva frågor om
resning i vissa fell, främst när det gäller tingsrättsavgöranden. Frågor
om återställande av försutten tid får prövas av en hovrätt bl.a. när det
gäller en frist för överklagande till tingsrätt eller hovrätt. Hovrättens
beslut kan överklagas till Högsta domstolen. Därvid gäller krav på
prövningstillstånd.

Syftet med 1988 års reform var att förbättra förutsättningarna för
prejudikatbildningen i Högsta domstolen. Erfarenheterna av den reform
som skett på den allmänna domstolssidan när det gäller besluts-
funktionerna är goda. Regeringen anser att man utifrån dessa
erfarenheter nu bör gå vidare i syfte att åstadkomma en mer rationell
användning av Regeringsrättens resurser genom att ge kammarrätt
behörighet att bevilja resning och återställa försutten tid. Regerings-
rätten får därigenom möjlighet att ägna ytterligare tid och kraft åt sin

Prop. 1994/95:27

164

huvuduppgift. Därmed förbättras förutsättningarna for en god Prop. 1994/95:27
prejudikatbildning och en sådan främjar den totala processekonomin i
samhället.

När det gäller att bestämma kammarrättemas kompetensområde be-
träffande de extraordinära rättsmedlen måste man beakta vissa särskilda
frågeställningar. Det finns beslut av förvaltningsmyndigheter och lägre
domstolar som kan bli föremål för extraordinära åtgärder trots att de
inte kan överklagas. Vad först gäller extraordinära åtgärder beträffande
kammarrättsbeslut skulle det självklart innebära en inte obetydlig
arbetslättnad for Regeringsrätten att även denna prövning flyttades till
kammarrätt.

Motsvarande fråga diskuterades vid reformen på det allmänna
domstolsområdet. Den föredragande departementschefen uttalade därvid
(prop. 1987/88:58 s. 23) att man, åtminstone tills erfarenheter vunnits
av reformen beträffande tingsrättsavgöranden, såvitt möjligt borde hålla
fast vid principen att frågor rörande de särskilda rättsmedlen prövas av
en instans som är högre än den som har meddelat det angripna
avgörandet. Resultatet blev att en hovrätt inte kan besluta om en
extraordinär åtgärd beträffande sitt eget beslut. Regeringen anser att
motsvarande bör gälla i fråga om kammarrätt.

Vad det sedan gäller sådana beslut av förvaltningsmyndigheter och
lägre domstolar som kan bli föremål för extraordinära åtgärder trots att
de inte kan överklagas föreslås i betänkandet att kammarrätts kompetens
skall begränsas, såvitt avser resning, till sådana avgöranden som träffats
av en länsrätt eller av en förvaltningsmyndighet vars beslut i saken efter
överklagande kunnat komma under kammarrätts prövning. Motsvarande
begränsning föreslås även för återställande av försutten tid. Hos
Regeringsrätten utgör dessa ärenden en inte obetydlig del av arbetet
med de extraordinära rättsmedlen. För att inte syftet med reformen skall
gå förlorad anser regeringen att kammarrätts kompetens även bör
omfatta sådana beslut av förvaltningsmyndigheter som kan bli föremål
för extraordinära åtgärder trots att de inte kan överklagas t.ex. det
ständigt ökande antalet resningsansökningar i utlänningsärenden.
Därigenom undviker man också den konsekvensen att en extraordinär
åtgärd beträffande ett avgörande av lägsta instans måste prövas i högsta
instans därför att ett överklagande av avgörandet inte ansetts böra
tillåtas. Med den angivna ordningen kvarstår Regeringsrätten som
prövningsinstans beträffande beslut av regeringen och - fram till
utgången av juni 1995 - Försäkringsöverdomstolen.

Övergångsvis kan det inträffa att en ansökan om t.ex. resning inte
hunnit avgöras av Regeringsrätten när kammarrätten får in en ansökan
avseende samma ärende. I sådant fell bör Regeringsrätten ha möjlighet
att överlämna sitt ärende till kammarrätten för gemensam handläggning.

När beslutsbefogenheten rörande extraordinära rättsmedel för vissa fell
flyttades ned från Högsta domstolen till hovrätt var det på tal att
hovrättsavgöranden skulle få överklagas bara om hovrätten på grund av
behovet av enhetlig rättstillämpning eller annars fenn synnerliga skäl att
tillåta detta (prop. 1987/88:58 s. 29). Slutet blev emellertid att det för
överklaganden av hovrättsbeslut till Högsta domstolen kom att gälla

165

samma regler for såväl extraordinära fall som för andra. Detta innebär Prop. 1994/95:27
att överklagande får ske men att det krävs prövningstillstånd i Högsta
domstolen. Regeringen anser att samma lösning bör väljas beträffande
forvaltningsrättsliga avgöranden. Det betyder att kammarrätts avgörande
får överklagas till Regeringsrätten och att det krävs prövningstillstånd i

Regeringsrätten for att få målet prövat där.

10.3 Lagregleringen av de extraordinära rättsmedlen

Regeringens forslag: Grundförutsättningarna for kammarrätt att
bevilja en extraordinär åtgärd lagregleras.

Betänkandets förslag: En särskild lag om särskilda rättsmedel inom
förvaltningsrätten vari grunderna, förfarandet m.m. regleras, föreslås.

Remissinstanserna: Nästan alla anser det vara en fordel om
rättsområdet lagregleras. Flera instanser anser dock att vissa paragrafer
behöver bearbetas ytterligare samt att lagregleringen bör arbetas in i
den processlag som skall gälla för förvaltningsdomstolarna. Endast
Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslem och Regeringsrätten berör
frågan hurvida en lagreglering är nödvändig för en nedflyttning.
Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslem ifrågasätter om det är
nödvändigt med en särskild lag på området. Regeringsrätten anser att de
extraordinära rättsmedlen måste underkastas en närmare lagreglering
men att den inte får vara alltför detaljerad.

Skälen för regeringens förslag: Inom det forvaltningsrättsliga
området finns det inga lagbestämmelser som reglerar under vilka
förutsättningar som en extraordinär åtgärd kan beviljas. Frågan om att
reglera detta område har diskuterats under lång tid. Redan i betänkandet
Förvaltningsförferandet (SOU 1946:69 s. 209) framhölls att tillskapan-
det av författningsbestämmelser om extraordinära rättsmedel i förvalt-
ningsmål var en så angelägen uppgift att den borde äga fortur i
reformarbetet. I det senare principbetänkandet Administrativt rättsskydd
(SOU 1955:19) konkretiserades önskemålen om lagstiftning, och i
besvärssakkunnigas slutbetänkande Lag om förvaltningsförferandet
(SOU 1964:27) förordades att ett särskilt kapitel om extraordinära
rättsmedel skulle fogas in i en allmän forferandelag. Den år 1971
tillkomna förvaltningsprocesslagen grundade sig emellertid inte direkt
på de besvärssakkunnigas förslag utan på en departementspromemoria
Förfärandet i förvaltningsdomstol (Stencil Ju 1970:11). I promemorian
upptogs inga bestämmelser om de extraordinära rättsmedlen och frågan
reglerades inte i förvaltningsprocesslagen. Inte heller i anslutning till
tillkomsten av 1974 års regeringsform eller senare har någon reglering
införts.

En lagreglering av de extraordinära rättsmedlen inom förvaltnings-
rätten erbjuder åtskilliga svårigheter. Särskilt de skäl som skall före-
ligga för att resning skall få beviljas är på förvaltningsområdet mer
skiftande än på de allmänna domstolarnas område och institutet kan inte

166

tillämpas på samma sätt som beträffande tvistemåls- och brottmåls- Prop. 1994/95:27
avgöranden av allmän domstol. En orsak till detta är den mycket
skiftande karaktären på förvaltningsärendena och -målen.

I betänkandet föreslås att de extraordinära rättsmedlen inom förvalt-
ningsrätten skall regleras i en särskild lag. Det anförs i betänkandet att
en sådan lag är en förutsättning för att flytta ned hanteringen av de
särskilda rättsmedlen. I regeringens proposition Normgivningsfrågor på
dataskyddsområdet, m.m. (prop. 1993/94:116), vari ändringen av 11
kap. 11 § regeringsformen föreslås, anförs bl.a. att för att en nedflytt-
ning skall kunna ske krävs av rättssäkerhetsskäl att förutsättningarna för
en tillämpning av de berörda instituten lagregleras (s. 23).

Det presenterade betänkandet kännetecknas av ett mycket grundligt
analysarbete. Trots det har flera remissinstanser påpekat att, med hän-
syn till förvaltningsrättens speciella karaktär, den föreslagna författ-
ningstexten måste bearbetas ytterligare. Riksdagens ombudsmän och
Justitiekanslem har till och med satt ifråga om det verkligen är
nödvändigt med en särskild lag på området och att den hittillsvarande
frånvaron av reglering på området inte synes ha haft någon menlig
inverkan på rättssäkerheten. De flesta remissinstanserna är av den
uppfattningen att en lagreglering av området bör inarbetas i den
processlag som skall gälla för förvaltningsdomstolarna.

Enligt regeringens mening bör de extraordinära rättsmedlen lagreg-
leras. Regeringen delar remissinstansernas syn både vad gäller komp-
lexiteten av lagstiftning på området samt att en sådan reglering bör
inarbetas i förvaltningsprocesslagen. Som tidigare nämnts (avsnitt 5)
avser regeringen att under hösten år 1994 påbörja arbetet med en
reformering av förvaltningsprocesslagen. Tills vidare bör det därför, i
enlighet med Riksdagens ombudsmäns förslag, vara tillräckligt att
grundförutsättningarna för att bevilja en extraordinär åtgärd lagregleras.
En fortsatt enhetlig rättstillämpning bör enligt regeringens mening vara
möjlig med hänsyn till den grundliga praxisgenomgång som finns
redovisad i utredningsbetänkandet.

Grundprinciperna bör komma till uttryck i två nya paragrafer i
förvaltningsprocesslagen, 37 b och 37 c §§.

11 Rättsprövning

11.1 Bakgrund

För att säkerställa att svensk rätt motsvarar Sveriges åtaganden enligt
artikel 6 i den europeiska konventionen angående de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna infördes lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (prop. 1987/88:69, bet.
1987/88:KU38, rskr. 1987/88:189). Rättsprövningslagen, som är tids-
begränsad, trädde i kraft den 1 juni 1988. Den skulle ursprungligen
tillämpas på beslut som meddelats under tiden från ikraftträdandet till
utgången av år 1991. Giltighetstiden är förlängd till utgången av år

167

1994 (prop. 1990/91:176, bet. 1991/92:KU12, rskr. 1991/92:51, SFS Prop. 1994/95:27
1991:1825).

Syftet med lagstiftningen var att Europakonventionens krav på
domstolsprövning av förvaltningsbeslut helt skulle tillgodoses genom att
det i lagen överlämnades till Regeringsrätten att i vissa fall pröva om ett
förvaltningsbeslut står i överensstämmelse med gällande rätt. Vid lagens
tillkomst förutsattes att erfarenheterna av tillämpningen skulle ge
underlag för ett ställningstagande i fråga om reglerna borde
permanentas eller om de borde ändras i något avseende (prop.
1987/88:69 s. 30). En sådan prövning redovisades av regeringen i
propositionen om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut (prop. 1990/91:176). Eftersom Europadomstolen vid
den tiden ännu inte prövat något klagomål över beslut som meddelats
med stöd av rättsprövningslagen ansåg regeringen att det var för tidigt
att definitivt ta ställning till om lagen i dess dåvarande form borde
permanentas. Domstolen hade inte heller prövat frågan om huruvida de
nämnder som bl.a. enligt rättsprövningslagen jämställs med domstolar
vid tillämpningen av artikel 6 kunde godtas som sådana. Till detta kom
att arbetet med den översyn av olika författningar som behandlats i den
proposition som låg till grund för lagen ännu inte var avslutat. Inom
regeringskansliet pågick även en genomgång av EG:s regelverk med
anledning av de då pågående EES-förhandlingama. Dessa skäl ansåg
regeringen talade för att det var för tidigt att permanenta lagen. I
avvaktan på en slutlig utvärdering av lagens tillämpning förlängdes
giltighetstiden den 1 januari 1992 med ytterligare tre år. Samtidigt
gjordes några justeringar i lagens förfaranderegler.

I januari 1992 tillkallades på regeringens uppdrag den kommitté som
kom att anta namnet Fri- och rättighetskommittén (Ju 1992:01).
Utredningens uppdrag (dir. 1991:119) var dels att överväga en
förstärkning av regeringsformens fri- och rättighetsskydd och om
Europakonventionen kan införlivas med den interna svenska rätten, dels
att utreda frågor som rör domstolskontroll av normbeslut och förvalt-
ningsbeslut.

Kommittén överlämnade i april 1993 ett delbetänkande, Fri- och
rättighetsfrågor (SOU 1993:40). I den proposition (prop. 1993/94:117)
som följde på betänkandet föreslog regeringen att riksdagen bl.a. skulle
anta en lag om inkorporering i svensk rätt av den europeiska
konventionen angående skydd for de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. I detta sammanhang hänvisade regeringen till
Fri- och rättighetskommitténs fortsatta arbete såvitt gällde den
tveksamhet som kunde råda i fråga om svensk lagstiftning fullt ut
överensstämmer med artikel 6 sådan den kommit att tolkas av
Europadomstolen liksom med artikel 13 om rätten till inhemskt
rättsmedel. Riksdagen har under våren 1994 beslutat att anta det i
propositionen framlagda förslaget till lag om den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (bet. 1993/94:KU24, rskr. 1993/94:246).
Lagen träder i kraft den 1 januari 1995.

168

11.2 Rättsprövningslagens giltighetstid bör förlängas
ytterligare en tid

Prop. 1994/95:27

Regeringens förslag: Rättsprövningslagens giltighetstid förlängs
med tre år.

Skälen for regeringens förslag: Fri- och rättighetskommittén har
den 7 september 1994 till regeringen överlämnat sitt slutbetänkande,
Domstolsprövning av förvaltningsärenden (SOU 1994:117). Kommittén
anser att regeringen bör vara den instans som prövar överklaganden
endast i de fall det är for att utöva politisk styrning av praxis eller i de
fall ärenden berör områden som inte lämpar sig för domstolsprövning.
Därför föreslås att en ny princip införs i förvaltningsrätten. Principen
innebär att beslut i förvaltningsärenden som huvudregel får överklagas
hos de allmänna förvaltningsdomstolarna såvida inte något annat är
särskilt föreskrivet. Förslaget innebär emellertid inte att rättsprövnings-
lagen blir överflödig, eftersom regeringen i vissa förvaltningsärenden
kommer att kvarstå som överklagandeinstans samt i vissa förvaltnings-
ärenden som första och enda instans. Kommittén föreslår därför att
rättsprövningslagen permanentas, för att tillförsäkra den enskilde en
sådan rätt till domstolsprövning som avses i artikel 6 i Europa-
konventionen. Några ändringar i lagens tillämpningsområde eller vad
avser domstolprövningens omfattning föreslås inte.

De överväganden och förslag som gjorts om införande av en ny
princip inom förvaltningsrätten samt överflyttningar av vissa
ärendegrupper, t.ex. vissa besvär i ärenden rörande tillstånd att driva
verksamhet, till prövning i allmän förvaltningsdomstol anser kommittén
ligger väl i linje med strävanden att uppfylla EG:s krav på
domstolsprövning av förvaltningsbeslut. I den mån regeringen kvarstår
som överprövningsinstans eller prövar förvaltningsärenden som första
och enda instans uppfyller rättsprövningslagen EG-rättens krav på
domstolsprövning av förvaltningsbeslut enligt kommittén. I det tidigare
nämnda betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten behandlas
också bl.a. frågan om rätt till muntlig förhandling i Regeringsrätten,
både vad avser vanliga förvaltningsmål och rättsprövningsmål.
Betänkandet i denna del bereds för närvarande i Justitiedepartementet.

Som redan angetts i bakgrunden är rättsprövningslagens giltighetstid
för närvarande begränsad till utgången av år 1994. Eftersom Fri- och
rättighetskommittén precis avslutat sitt arbete och beredningen av det
ännu inte hunnit påbötjas anser regeringen att lagens giltighetstid bör
förlängas ytterligare så att det finns tillräcklig tid för att mot bakgrund
av Fri- och rättighetskommitténs förslag ta ställning i fråga om lagen
bör permanentas eller ändras i något avseende. Även om det är
osannolikt att ett sådant ställningstagande skall dröja mer än något år
föreslår regeringen att förlängningen av giltighetstiden också denna
gång blir tre år.

169

11.3 Nedflyttning av prövningen av vissa ansökningar enligt prop. 1994/95:27
rättsprövningslagen

Regeringens förslag: Prövningen av en ansökan enligt lagen
(1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall
göras av kammarrätt i stället för av Regeringsrätten om beslutet
meddelats av en förvaltningsmyndighet.

Skälen för regeringens förslag: Genom rättsprövningslagen har det
överlämnats åt Regeringsrätten att i vissa fell pröva om ett
förvaltningsbeslut står i överensstämmelse med gällande rättsregler. Om
domstolen finner att beslutet strider mot någon rättsregel, skall den
upphäva beslutet.

För att Regeringsrätten skall pröva en ansökan krävs att ett antal i
lagen angivna villkor är uppfyllda. Ett villkor är att en ansökan skall ha
kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet.
Om en ansökan kommer in för sent kan den försuttna tiden återställas
(se RÅ 1990:46). Regeringsrätten kan även beroende på omständig-
heterna betrakta en ansökan om rättsprövning som en framställning
avseende resning och pröva den i sådan ordning. Även i andra fell,
såsom när det är oklart vilket rättsmedel som åsyftas med en
framställan, måste Regeringsrätten avgöra enligt vilket rättsmedel
framställningen skall prövas.

Av det ovan sagda framgår att prövningen enligt lagen om
rättsprövning och de extraordinära rättsmedlen ligger nära varandra, är
det inte det ena är det ofta det andra som blir aktuellt. Mot bakgrund
härav anser regeringen att det är mest ändamålsenligt att kammarrätt,
om sådan domstol såsom vi föreslagit (avsnitt 11.2) ges behörighet att
pröva de extraordinära rättsmedlen, även ges behörighet att pröva
ansökningar enligt lagen om rättsprövning. Kammarrätts kompetens bör
begränsas på samma sätt som beträffande de extraordinära rättsmedlen,
dvs. den skall pröva avgöranden meddelade av förvaltningsmyndigheter
(länsrätternas beslut är inte aktuella här) men inte beslut av regeringen.
Samma villkor som gäller för Regeringsrätten för att ta upp ett ärende
till prövning bör gälla för kammarrätt.

För Regeringsrätten finns det särskilda sammansättningsregler när det
gäller prövningen enligt rättsprövningslagen. Regeringsrätten är i dessa
fell domför i mindre sammansättning än den normala om prövningen är
av enkelt slag. Kammarrätt bör enligt regeringens mening alltid pröva
ansökningar enligt rättsprövningslagen i sin normala sammansättning,
dvs. med tre ordinarie lagfema ledamöter. Kammarrätts avgörande bör
kunna överklagas till Regeringsrätten enligt de regler som gäller för
överklagande av kammarrätts avgöranden i resningsärenden, dvs. enligt
de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen.

170

12 Kostnader m.m.

Regeringens förslag i detta ärende innebär stora förändringar som berör
alla delar av den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen. Den
stora majoriteten av de målgrupper som kammarrätten i dag prövar
som första domstolsinstans flyttas ned till länsrätt. Prövningstillstånd i
ledet länsrätt - kammarrätt skall krävas för många målgrupper, bl.a. för
stora grupper som socialförsäkringsmål och mål enligt socialtjänstlagen.
Regeringsrätten avlastas i vissa fell prövningen av extraordinära
rättsmedel och ansökningar enligt rättsprövningslagen.

De beräkningar som kan göras av vilka besparingar som reformerna
avseende Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna
(prop. 1993/93:133) möjliggör är av naturliga skäl behäftade med stor
osäkerhet. Regeringen gör emellertid mot bakgrund av de beräkningar
som gjorts den bedömningen att reformerna på sikt kommer att medföra
relativt stora besparingar i förhållande till vad som gäller i dag.
Osäkerheten om vilka de totala effekterna verkligen blir skall dock inte
underskattas.

De besparingar som kan ske bör användas där förstärkningar bäst
behövs inom domstolsväsendet. Därvid bör i första hand beaktas att
arbetssituationen i de allmänna förvaltningsdomstolarna har varit
bekymmersam, bl.a. på grund av ökad måltillströmning (jfr prop.
1993/94:100 bil. 3 s. 126 f). Delar av de effektivitetsvinster som
reformerna innebär måste därför tas i anspråk för att nedbringa
besvärande balanser under bibehållande av en fortsatt hög avverk-
ningstakt av de mål som efterhand blir klara för avgörande. Härigenom
kan på längre sikt ett tillfredsställande balansläge och en rimlig
arbetssituation främjas. Vid bedömningen måste vidare beaktas bl.a. att
det dels finns skäl att anta att antalet skattemål, som under senare tid
minskat avsevärt, kommer att öka i framtiden till följd av större aktvitet
från skattemyndigheternas sida (jfr ang. prop. bil. 3 s. 126), dels är
sannolikt att Sveriges anslutning till EES-avtalet och ett eventuellt
inträde i Europeiska unionen kommer att medföra en ökad belastning
för domstolarna i allmänhet och för de allmänna förvaltnings-
domstolarna i synnerhet.

Mot den angivna bakgrunden gör regeringen den bedömningen att
minskningar av den allmänna forvaltningsdomstolsorganisationen nu bör
beslutas endast där det redan i dag står helt klart att organisationen är
för stor sett också på några års sikt.

Länsrätterna

Överflyttningen till länsstyrelsen av prövningen i första instans av målen
om körkortsingripande som nyligen beslutats av riksdagen på grundval
av regeringens förslag (prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr.
1993/94:319) kommer att innebära en väsentligt minskad arbetsbörda
för länsrätterna redan ft.o.m. den 1 oktober 1994. Minskningen
kommer att i endast mindre omfattning uppvägas av den ökning av

Prop. 1994/95:27

171

arbetsbördan som nedflyttningen av studiestöds- och kriminalvårdsmålen Prop. 1994/95:27
per samma datum medför. Genom den fortsatta nedflyttningen av mål
enligt förslagen i detta ärende och i övrigt kommer dock arbetsbördan
att väsentligt öka för länsrätterna. De beräkningar som gjorts i bl.a.
promemorian Domstolsväsendet - Organisation och administration i
framtiden (Ds 1992:38 s. 187 fl) samt därefter av Domstolsverket pekar
visserligen på att inte heller de fortsatta reformerna medför att
arbetsbördan for länsrätterna kommer att helt motsvara vad som gällde
innan körkortsmålen överflyttades till länsstyrelserna. Med beaktande av
vad som ovan anförts angående förutsättningarna allmänt för att minska
förvaltningsdomstolsorganisationen samt särskilt den påfrestning det till
en början innebär för länsrätterna att ta sig an ett mycket stort antal nya
måltyper, ger beräkningarna emellertid enligt regeringens mening inte
anledning att nu besluta om nedskärningar i länsrättsorganisationen. En
viss beredskap bör i stället finnas för att möjliggöra sådana förändringar
i en framtid. Det finns anledning att behandla frågan i kommande års
budgetpropositioner.

Kammarrätterna

Den nedflyttning av mål till länsrätt som reformerna innebär måste i sig
medföra en väsentlig minskning av kammarrätternas arbetsbörda. Till
denna kommer de effektivitetsvinster som kan följa av att kammar-
rätterna kommer att pröva merparten av dit fullföljda mål endast om
prövningstillstånd meddelas. Effekterna av införandet av
prövningstillstånd måste emellertid anses så osäkra att de inte kan
beaktas redan i förevarande sammanhang.

De beräkningar som gjorts av vilka effekter en instansordningsreform
skulle få för kammarrätterna har i allmänhet gjorts med den utgångs-
punkten att samtliga målgrupper, således även sekretessmålen,
byggnadsmålen och HSAN-målen, skulle flyttas ned till länsrätten samt
utan beaktande av den prövning av extraordinära rättsmedel m.m. som
nu föreslås läggas på kammarrätterna. Dessa beräkningar utvisar att
runt nio kammarrättsavdelningar borde avvecklas (se t.ex. Ds 1992:38
s. 106 och 191). Enligt regeringens bedömning talar mycket för att de
nu aktuella reformerna innebär att en minskning i storleksordningen sju
- åtta avdelningar slutligt kommer att visa sig motiverad. Det bör
emellertid här ännu en gång understrykas att de antaganden som kan
göras är osäkra. De ordinarie domarnas särskilda anställningsskydd
medför också en betydande osäkerhet. För närvarande bör, med
beaktande av vad som tidigare anförts angående förutsättningarna
allmänt för att minska den nuvarande organisationen, utgångspunkten
vara att vid vaije kammarrätt en avdelning skall kunna avvecklas per
den 1 juli 1995. Beredskap bör dessutom finnas för ytterligare
förändringar senare. Regeringen avser att återkomma till frågan bl.a. i
1995 års budgetproposition.

172

Regeringsrätten                                                        Prop.

Enligt en nyligen beslutad ändring i 3 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar (prop. 1993/94:190, bet. 1993/94JuU:30, rskr.
1993/94:377) består Regeringsrätten från den 1 oktober 1994 av minst
16 regeringsråd. Den har för närvarande 19 ledamöter. De nu
ifrågavarande reformerna kommer otvivelaktigt att leda till en minskad
arbetsbörda för domstolen. Särskilt införandet av prövningstillstånd i
sekretessmålen samt nedflyttningen till kammarrätten av behörigheten i
vissa fell att pröva frågor om extraordinära rättsmedel m.m. torde
innebära lättnader. Häremot skall ställas att Regeringsrätten fr.o.m den
1 juli 1995 övertar Försäkringsöverdomstolens roll som slutinstans i mål
om socialförsäkring och i samband därmed får överta en balans som
torde komma att bestå av halvtannat tusental mål. Sammantaget finns
därför inte nu tillräcklig grund for en minskning av Regeringsrättens
organisation.

13 Ikraftträdande m.m.

Bestämmelsen om längre av giltighetstid för lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut bör träda i kraft den 1 januari
1995.

Förslagen om nedflyttning av måltyper till länsrätt samt kraven på
prövningstillstånd i kammarrätt bör träda i kraft den 1 april 1995. För
dessa ändringar bör övergångsvis gälla att om beslut meddelats före
ikraftträdandet ärendet skall överklagas eller prövas enligt äldre
bestämmelser.

Även reglerna om prövning av ansökningar om resning, återställande
av försutten tid och om rättsprövning bör träda i kraft den 1 april 1995.
Ansökningar som vid utgången av mars 1995 kommit in till Regerings-
rätten men ännu inte avgjorts bör handläggas enligt äldre bestämmelser.

Reglerna om avskaffandet av nämndemän i kammarrätt i
socialförsäkringsmål bör träda i kraft samtidigt som Försäkrings-
överdomstolen läggs ner, dvs. den 1 juli 1995.

14 Författningskommentar

14.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring

20 kap. 11 §

I ett nytt fjärde stycke anges att det skall krävas prövningstillstånd vid
överklagande till kammarrätten. I och med att krav på prövningstillstånd
nyligen inforts i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd kommer krav på
prövningstillstånd att gälla inom hela socialförsäkringsområdet eftersom

1994/95:27

173

övrig lagstiftning inom området hänvisar till nu aktuell parargraf.

14.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar

2 §

Paragrafen har ändrats så att Regeringsrätten har behörighet att pröva
ansökningar om extraordinära rättsmedel endast i den mån kammarrätt
inte är behörig (jfr 8 § lagen om allämänna förvaltningsdomstolar och
11 kap. 11 § regeringsformen ).

I  paragrafen infors två nya punkter som reglerar kammarrätts
behörighet att pröva ansökningar om extraordinära rättsmedel och
ansökningar enligt rättsprövningslagen. Kammarrätt skall således kunna
pröva sådana ansökningar när ett ärende avgjorts av länsrätt eller
förvaltningsmyndighet. Skälet för ändringen har behandlats i avsnitt 11
och 12.

II och 13 a §§

Ändringarna föranleds av att termen kommunalbesvär inte längre skall
användas vid överklagande av kommunala beslut.

17a och 17 b §§

I dessa paragrafer har tagits in bestämmelser om särskild
sammansättning av länsrätt vid prövning av överklagande av kommunala
beslut.

I 17 a § har tagits in särskilda domförhetsregler vid denna prövning.
Utöver en lagfaren ledamot skall, i likhet med vad som gäller i
kammarrätt enligt 13 a §, två särskilda ledamöter delta i handläggningen
av dessa mål. Enligt en undantagsregel behöver de särskilda
ledamöterna inte delta i handläggningen bl.a. när målet inte avgörs
slutligt, när en åtgärd som avser endast måls beredande vidtas eller när
saken är uppenbar.

I 17 b § anges kvalifikationskraven för de särskilda ledamöterna.
Kraven är desamma som de som gäller för särskilda ledamöter i
kammarrätt enligt 13 b §. Vidare föreskrivs att regeringen bestämmer
antalet särskilda ledamöter for vaije länsrätt och utser ledamöterna.
Tjänstgöringstiden har i likhet med vad som gäller i kammarrätterna
bestämts till tre år.

14.3 Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen
(1971:291)

35 §

När kammarrätt prövar frågor om resning och återställande av försutten
tid har frågorna anhängiggjorts genom ansökan. Eftersom kammarrätts

Prop. 1994/95:27

174

avgöranden avseende resning och återställande av försutten tid kan Prop. 1994/95:27
överklagas till Regeringsrätten och reglerna om prövningstillstånd skall
omfatta även dessa avgöranden har paragrafen justerats till att omfatta
även beslut i mål som väckts i kammarrätt genom ansökan.

37 b och 37 c §§

I paragraferna finns de grundläggande bestämmelserna för beviljande av
de extraordinära rättsmedlen. Skälen för att tills vidare inte göra
regleringen mer detaljerad framgår av avsnitt 11.3.

Paragraferna gäller för både Regeringsrätten och kammarrätt.
Regeringsrätten har inte tidigare haft någon lagreglering under vilka
förutsättningar som den kan bevilja en extraordinär åtgärd. Den nu
gjorda regleringen är inte avsedd att ändra nuvarande praxis för vare sig
resning eller återställande av försutten tid. För en översikt av denna
hänvisas till betänkandet Några frågor angående Regeringsrätten (SOU
1992:138). Med hänsyn till att regleringen i förvaltningsprocesslagen
innebär en kodifiering av rättstillämpningen uppstår vissa språkliga
skillnader i förhållande till rättegångsbalken, (58 kap. 11 § RB och
37 c §), se betänkandet s. 159 ff. Likformigheten i rättstillämpningen
kammarrätterna emellan kan tillgodoses genom att en eller två
avdelningar på vaije kammarrätt prövar ansökningar om de extra-
ordinära rättsmedlen.

Att kammarrätts beslut i mål angående resning och återställande av
försutten tid får överklagas framgår av 33 §. Överklagandet prövas av
Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövnings-
tillstånd.

14.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

1 §

Paragrafen har ändrats så att kammarrätt ges behörighet att pröva
ansökningar enligt lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
om det tidigare avgörandet fattats av en förvaltningsmyndighet. Vilken
kammarrätt som är behörig i det enskilda fallet framgår av förordningen
(1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

3-5 §§

Paragraferna har endast justerats så att de skall passa även för
kammarrätternas handläggning.

14.5 Förslagen till lagändringar inom det kommunalrättsliga
området

Regler om laglighetsprövning finns i 1 kap. 19 § och 2 kap. 9 § lagen
(1979:411) om Sveriges indelning i kommuner och landsting, 23 §
lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade, 4 kap. 10 §                175

kommunalforbundslagen (1985:894) och 10 kap. kommunallagen Prop. 1994/95:27
(1991:900).

I kommunallagen anges att det krävs prövningstillstånd vid över-
klagande till kammarrätten.

I lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting,
lagen om kommunala indelningsdelegerade och kommunalförbundslagen
hänvisas bl.a. till 10 kap. kommunallagen. Det innebär att överklagande
enligt dessa lagar även omfattas av kravet på prövningstillstånd vid
överklagande till kammarrätt.

14.6 Övriga förslag till lagändringar

Ändringarna innebär en anpassning av bestämmelserna till den
föreslagna nya instansordningen, kravet på prövningstillstånd vid
överklagande till kammarrätt, avskaffandet av nämndemannamedverkan
i socialförsäkringsmål i kammarrätt samt nedläggningen av
Försäkringsöverdomstolen.

Förslagen innefattar vidare vissa språkliga ändringar.

176

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig
över betänkandet Några frågor angående
Regeringsrätten (SOU 1992:138)

Remissyttranden över betänkandet har avgetts av Riksdagens
ombudsman, Justitiekanslem, Svea hovrätt, Hovrätten för Västra
Sverige, Regeringsrättens ledamöter, Kammarrätten i Stockholm,
Kammarrätten i Göteborg, Kammarrätten i Sundsvall, Kammarrätten i
Jönköping, Länsrätten i Stockolms län, Försäkringsöverdomstolen,
Riksåklagaren, Riksskatteverket, Skatterättsnämnden, Fri- och
rättighetskommittén (Ju 1992:01), Juridiska fakultetsnämnden vid
Stockholms universitetet, Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds
universitet, Patentbesvärsrätten, Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 1

177

12 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 27

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1929:116)
om tillsyn över stiftelser

Härigenom föreskrivs att 20 § lagen (1929:116) om tillsyn över
stiftelser skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 §

Mot beslut av Konungens befall-
ningshavande enligt denna lag
föres talan hos kammarrätten
genom besvär.

Förbud enligt 16 § så ock
förordnande jämlikt 18 § andra
stycket lände till efterrättelse utan
hinder av förd klagan.

Beslut av Konungens befall-
ningshavande enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Förbud enligt 16 § och förord-
nande enligt 18 § andra stycket
skall gälla även om det över-
klagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1971:579.

178

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269)
om ägofred

Härigenom föreskrivs att 46 a § lagen (1933:269) om ägofred skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

46

Talan mot länsstyrelses beslut
enligt 23, 41, 42 eller 43 § eller
om förordnande av förrättnings-
man enligt 40 § föres hos kam-
marrätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse
enligt denna lag, beträffande vilket
förbud mot klagan icke före-
skrivits, föres talan hos regeringen
genom besvär.

Föreslagen lydelse

■ §'

Länsstyrelses beslut enligt 23,
41, 42 eller 43 § eller om förord-
nande av förrättningsman enligt
40 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av länsstyrelse
enligt denna lag, beträffande vilket
förbud mot klagan inte före-
skrivits, får överklagas hos rege-
ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1977:667.

179

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1942:335)
om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanlägg-
ningar m.m.

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1942:335) om särskilda skydds-
åtgärder for vissa kraftanläggningar m.m.' skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

17

Mot prövningsmyndighetens be-
slut rörande ersättning enligt 7 §
föres talan hos kammarrätten
genom besvär.

Talan mot annat beslut av pröv-
ningsmyndigheten enligt denna lag
föres hos regeringen genom be-
svär. Där ej annorlunda förord-
nas, skall beslutet dock omedel-
bart lända till efterrättelse.

Föreslagen lydelse

§2

Prövningsmyndighetens beslut
om ersättning enligt 7 § får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av prövnings-
myndigheten enligt denna lag får
överklagas hos regeringen. Be-
slutet skall dock gälla omedelbart
om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1978:163. Senaste lydelse av lagens rubrik 1978:163.

2Senaste lydelse 1982:488.

180

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133)
om kastrering

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1944:133) om kastrering skall ha

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Mot Socialstyrelsens beslut i
ärende angående kastrering föres
talan hos kammarrätten genom
besvär.

Föreslagen lydelse

,1

Socialstyrelsens beslut i ärende
om kastrering får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1975:692.

181

5 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:272)
om rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige

Härigenom föreskrivs att 25 a § lagen (1950:272) om rätt för utländ-
ska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige1 skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 a §2

Finansinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten att fullgöra
sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att sända in
behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.

Finansinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna lag
än som avses i första stycket med vite.

Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget
genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan

Finansinspektionen döma ut vitet.

Finansinspektionens beslut vari-
genom vite enligt första stycket
förelagts eller utdömts får över-
klagas hos kammarrätten genom
besvär.

Finansinspektionens beslut vari-
genom vite enligt första stycket
förelagts eller utdömts får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammar-

rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1989:1082. Senaste lydelse av lagens rubrik 1982:1083.

2Senaste lydelse 1993:1305.

182

6 Förslag till lag om ändring i lagen (1950:382)
om svenskt medborgarskap

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1950:382) om svenskt med-
borgarskap1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

12 §2

Statens invandrarverks beslut enligt denna lag får överklagas till Ut-
länningsnämnden utom i fall som avses i andra stycket.

Beslut av en länsstyrelse, Statens
invandrarverk eller Utlännings-
nämnden enligt 11 § får över-
klagas till kammarrätten.

Beslut av en länsstyrelse, Statens
invandrarverk eller Utlännings-
nämnden enligt 11 § får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Bestämmelser om Utlänningsnämnden finns i 7 kap. 3 § andra stycket
utlänningslagen (1989:529).

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1984:682.

2Senaste lydelse 1991:1574.

183

7 Förslag till lag om ändring i religionsfrihets-
lagen (1951:680)

Härigenom föreskrivs att 15 § religionsfrihetslagen (1951:680) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

15 §'

Pastors beslut enligt denna lag får överklagas hos domkapitlet.

Domkapitlets beslut får över-
klagas hos kammarrätten.

Domkapitlets beslut får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Beslut enligt denna lag av den
som avses i 14 § får överklagas
hos kammarrätten.

Också beslut enligt denna lag av
den som avses i 14  § får

överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:488.

184

8 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:166)
om häradsallmänningar

Härigenom föreskrivs att 47 § lagen (1952:166) om häradsallmän-
ningar skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

47 § 2
En förvaltningsmyndighets beslut
enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos kam-
marrätten.

mom.1

En förvaltningsmyndighets beslut
enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1990:90.

185

9 Förslag till lag om ändring i lagen (1952:167)
om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Härigenom föreskrivs att 46 § lagen (1952:167) om allmänningsskogar
i Norrland och Dalarna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

46 § 2
En förvaltningsmyndighets beslut
enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos kam-
marrätten.

mom.1

En förvaltningsmyndighets beslut
enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1990:91.

186

10 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen
(1957:297)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 22 § och 14 kap. 2 § luftfartslagen
(1957:297)’ skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

4 kap. 22 §

Länsrätten prövar                  Allmän förvaltningsdomstol prövar

1. frågor om återkallelse av luftfartscertifikat och elevtillstånd samt
frågor om varning,

2. frågor om nedsättning av tid som bestämts av länsrätten enligt 14 §
första stycket.

Frågor om omhändertagande av certifikat prövas av de myndigheter
som regeringen bestämmer. Regeringen får också uppdra åt annan att

pröva sådana frågor.

Frågor huruvida certifikat skall
försättas ur kraft prövas av
länsrätten, om certifikatet har
omhändertagits enligt 16 § första
stycket eller om i annat fall fråga
om återkallelse av certifikatet är
anhängig vid länsrätten.

Frågor huruvida certifikat skall
försättas ur kraft prövas av allmän
förvaltningsdomstol, om certifi-
katet har omhändertagits enligt
16 § första stycket eller om i
annat fåll fråga om återkallelse av
certifikatet är anhängig vid
länsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Luftfartsverkets beslut enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen överklagas i frågor, som rör
certifikat, elevtillstånd, behörig-
hetsbevis, tillstånd att tjänstgöra
på luftfartyg utan certifikat, regi-
strering av luftfartyg eller förbud
för luftfartyg att avgå, hos kam-
marrätten och i övriga frågor hos
regeringen.

14 kap. 2 §

Luftfartsverkets beslut enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen överklagas i frågor, som rör
certifikat, elevtillstånd, behörig-
hetsbevis, tillstånd att tjänstgöra
på luftfartyg utan certifikat, regi-
strering av luftfartyg eller förbud
för luftfartyg att avgå, hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Luftfartsverkets beslut i andra
frågor än som avses i första

‘Lagen omtryckt 1986:166.

187

stycket får överklagas hos rege-
ringen.

Beslut som avses i denna paragraf gäller omedelbart, om inte annat
forordnas.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

188

11 Förslag till lag om ändring i lagen (1960:409)
om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och
sjukvårdens område

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1960:409) om forbud i vissa fall
mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande
lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Föreslagen lydelse

11 §‘

Nuvarande lydelse

Talan mot Socialstyrelsens beslut

enligt 9 § föres hos kammarrätten
genom besvär.

Förbud som avses i 9 § skall
lända till omedelbar efterrättelse,
om ej annorlunda förordnas.

Socialstyrelsens beslut enligt 9 §
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Förbud som avses i 9 § skall
gälla omedelbart, om inte något
annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1971:624.

189

12 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 11 och 13 §§ lagen (1962:381) om
allmän forsäkring1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 kap. 11 §2

Beslut av en allmän försäkrings-
kassa eller Riksförsäkringsverket i
ärenden om försäkring enligt
denna lag får överklagas hos
länsrätten genom besvär. Ett
beslut som har fattats av en
tjänsteman hos försäkringskassan
får dock inte överklagas av en
enskild innan beslutet har om-
prövats enligt 10 §. Besvär som
anförs av en enskild över ett
sådant beslut innan beslutet har
omprövats skall anses som en
begäran om omprövning enligt
nämnda paragraf.

Vid prövning av besvär över
länsrättens beslut i mål som avses
i första stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om nämnde-
män deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som
avses i denna paragraf överklagas
genom besvär hos Försäkrings-
överdomstolen.

Beslut av en allmän försäkrings-
kassa eller Riksförsäkringsverket i
ärenden om försäkring enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Ett
beslut som har fattats av en
tjänsteman hos försäkringskassan
får dock inte överklagas av en
enskild innan beslutet har om-
prövats enligt 10 §. En enskilds
överklagande av ett sådant beslut
innan beslutet har omprövats skall
anses som en begäran om
omprövning enligt nämnda para-
graf.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

13 §

Har en besvärshandling före
besvärstidens utgång kommit in
till en länsrätt, kammarrätt, För-
säkringsöverdomstolen, Riksför-
säkringsverket eller en allmän för-
säkringskassa, som inte har

Har ett överklagande inom
klagotiden kommit in till en
allmän förvaltningsdomstol, Riks-
försäkringsverket eller en allmän
försäkringskassa, som inte har
meddelat det överklagade beslutet,

‘Lagen omtryckt 1982:120.

2Senaste lydelse 1991:215.

190

meddelat det överklagade beslutet,
skall besvärshandlingen över-
sändas till den myndighet som
meddelat beslutet och anses

skall överklagandet översändas till Prop. 1994/95:27
den myndighet som meddelat Bilaga 2
beslutet och anses inkommet i rätt

tid.

inkommen i rätt tid.

Vid besvär över beslut i mål
eller ärenden om försäkring enligt
denna lag skall besvärshandlingen
vara inkommen inom två månader
från den dag då klaganden fick del
av beslutet eller, om besvären
anförts av Riksförsäkringsverket,
inom två månader från den dag då
beslutet meddelades.

överklagande av beslut i mål
eller ärenden om försäkring enligt
denna lag skall vara inkommet
inom två månader från den dag då
klaganden fick del av beslutet
eller, om överklagandet anförts av
Riksförsäkringsverket, inom två
månader från den dag då beslutet
meddelades.

Vad som sägs i denna paragraf om
överklagande skall i tillämpliga
delar gälla en begäran om
omprövning enligt 10 §.

Vad som sägs i denna paragraf
om besvär skall i tillämpliga delar
gälla en begäran om omprövning
enligt 10 §.

Allmän försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och domstols beslut
skall omedelbart gälla, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms
av den domstol som har att pröva beslutet.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller kravet på prövningstillstånd i
kammarrätt den 1 april 1995 och i övrigt den 1 juli 1995. Beslut som
har meddelats före den 1 april 1995 överklagas enligt äldre
bestämmelser.

191

13 Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15

Beslut av Sveriges geologiska
undersökning i ärende som avses i
7 § och i ärende om återkallelse
av tillstånd på grund av att före-
skrift eller villkor för tillståndet
har åsidosatts samt tillsynsmyndig-
hetens beslut enligt 12 § över-
klagas hos kammarrätten.

Annat beslut av myndighet enligt

§'

Beslut av Sveriges geologiska
undersökning i ärende som avses i
7 § och i ärende om återkallelse
av tillstånd på grund av att före-
skrift eller villkor för tillståndet
har åsidosatts samt tillsynsmyndig-
hetens beslut enligt 12 § över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

denna lag överklagas hos regering-

en.

Beslutet gäller även om det överklagas, om inte annorlunda förord-
nats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:49.

192

14 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:244)
om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs att 35 § lagen (1970:244) om allmänna vatten-
och avloppsanläggningar1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ärende, som enligt 2, 6, 7, 31
eller 33 § skall handläggas av
länsstyrelse, tages upp av
länsstyrelsen i det län, där
va-anläggningen har eller skall ha
sitt verksamhetsområde eller
huvuddelen av detta.

Länsstyrelsen kan vid behov
anlita sakkunnig. Den sakkunnige
har rätt till ersättning med belopp,
som länsstyrelsen bestämmer.
Huvudmannen för den va-anlägg-
ning som ärendet rör betalar
ersättningen. Om ärendet ej avser
befintlig eller planerad anlägg-
ning, betalas ersättningen av
kommunen.

Talan mot länsstyrelses beslut
enligt 7 eller 33 § eller om ersätt-
ning till sakkunnig som avses i
andra stycket föres hos kammar-
rätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse
enligt denna lag föres talan hos
regeringen genom besvär.

35 §

Ärende, som enligt 2, 6, 7, 31
eller 33 § skall handläggas av
länsstyrelse, tas upp av läns-
styrelsen i det län, där va-anlägg-
ningen har eller skall ha sitt
verksamhetsområde eller huvud-
delen av detta.

Länsstyrelsen kan vid behov
anlita sakkunnig. Den sakkunnige
har rätt till ersättning med belopp,
som länsstyrelsen bestämmer.
Huvudmannen för den va-anlägg-
ning som ärendet rör betalar
ersättningen. Om ärendet inte
avser befintlig eller planerad
anläggning, betalas ersättningen av
kommunen.

Länsstyrelses beslut enligt 7 eller
33 § eller om ersättning till sak-
kunnig som avses i andra stycket
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Annat beslut av länsstyrelsen
enligt denna lag får överklagas
hos regeringen.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1976:842.

193

13 Riksdagen 1994195. 1 samt. Nr 27

15 Förslag till lag om ändring i delgivningslagen
(1970:428)

Härigenom föreskrivs att 22 § delgivningslagen (1970:428) skall ha
följande lydelse

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

22 §>

Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas även

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

vid delgivning av annat än handling.

Lagen gäller i tillämpliga delar
när någon på grund av föreskrift i
författnig har att, utan samband
med mål eller ärende, ombesöija
delgivning. I fall som avses i 15
eller 16 § får han påkalla biträde
hos länsstyrelsen som föranstaltar
om delgivning på hans bekostnad.
Länsstyrelsens beslut i
delgivningsfrågor enligt denna
paragraf får överklagas hos
kammarrätten.

Lagen gäller i tillämpliga delar
när någon på grund av föreskrift i
författnig har att, utan samband
med mål eller ärende, ombesöija
delgivning. I fall som avses i 15
eller 16 § får han påkalla biträde
hos länsstyrelsen som föranstaltar
om delgivning på hans bekostnad.
Länsstyrelsens beslut i delgiv-
ningsfrågor enligt denna paragraf
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1990:1410.

194

16 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar'

dels att 2, 8, 11, 13 a, 17 och 20 §§ skall ha följande lydelse,

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

dels att det i lagen skall införas två
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

2

Regeringsrätten prövar

1. besvär över kammarrätts be-
slut enligt förvaltningsprocess-
lagen (1971:291) som inte skall
prövas av försäkringsöverdomstol-
en,

2. besvär över annat beslut i
förvaltningsärende som enligt lag
eller av riksdagen beslutad
författning eller enligt instruktion
for kammarrätterna anförs hos
domstolen.

Om regeringsrättens behörighet
att pröva ansökningar om resning
och återställande av försutten tid
finns bestämmelser i 11 kap. 11 §
regeringsformen. I 7 kap. 7 §
tredje stycket utlänningslagen
(1989:529) finns vidare bestäm-
melser om att regeringsrätten i
vissa fall prövar om beslut om
förvar skall bestå.

8

Kammarrätt prövar

1. besvär som enligt lag eller
annan författning anförs hos dom-
stolen,

nya paragrafer, 17 a och 17 b §§ av

Föreslagen lydelse

§2

Regeringsrätten prövar

1. överklagande av kammarrätts
beslut enligt förvaltningsprocess-
lagen (1971:291).

2. överklagande av annat beslut i
förvaltningsärende som enligt lag
eller enligt instruktion för
kammarrätterna görs hos dom-
stolen.

Enligt 11 kap. 11  § rege-

ringsformen skall Regeringsrätten
pröva ansökningar om resning och
återställande av försutten tid i
andra fall än som anges i 8 §. 17
kap. 7   § tredje stycket ut-

länningslagen (1989:529) finns
vidare bestämmelser om att
regeringsrätten i vissa fall prövar
om beslut om förvar skall bestå.

§’

Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag
eller annan författning görs hos
domstolen,

'Lagen omtryckt 1981:1323.

2Senaste lydelse 1991:208.

3Senaste lydelse 1989:540.

195

2. mål som underställs domstolen enligt folkbokföringslagen Prop. 1994/95:27

(1967:198),

Bilaga 2

3. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning for kostnader i ärenden
och mål om skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i den

lagen,

4. ansökningar om resning i mål
eller ärende om det målet eller
ärendet slutligt avgjorts av en
länsrätt eller förvaltnings-
myndighet,

5. ansökningar om återställande
av försutten tid för överklagande
eller därmed jämförbar åtgärd till
länsrätt, kammarrätt eller
förvaltningsmyndighet

6. ansökningar enligt lagen
(1988:205) om rättsprövning av
vissa förvaltningsbeslut i den ut-
sträckning som är föreskrivet i den
lagen.

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

11 §4

Kammarrätt är delad i avdelningar. Regeringen får bestämma att
avdelning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt
säte.

Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande
samt av minst två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av
kammarrätt vid behandling av
vissa mål finns bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) och lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av
filmer och videogram. Bestäm-
melser om särskild samman-
sättning vid behandling av
kommunalbesvärsmål finns i

13 a §.

Om särskild sammansättning av
kammarrätt vid behandling av
vissa mål finns bestämmelser i
fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) och lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av
filmer och videogram. Bestäm-
melser om särskild samman-
sättning vid behandling av mål
enligt 10 kap. kommunallagen
(1991:900) och 22 kap.
kyrkolagen (1992:300) finns i
13a§.

13 a §

Kammarrätten skall vid
behandling av kommunalbesvärs-
mål bestå av tre lagfarna leda-

Kammarrätten skall vid
behandling av mål enligt 10 kap.
kommunallagen (1991:900) och 22

'Senaste lydelse 1990:897.

196

möter och två sådana särskilda
ledamöter som anges i 13 b §.

Kammarrätten är dock domför
utan de särskilda ledamöterna i
sådana fall som anges i 12 § andra
stycket 1-3 samt vid prövning av
besvär som uppenbarligen inte kan
bifallas.

kap. kyrkolagen (1992:300) bestå
av tre lagfarna ledamöter och två
sådana särskilda ledamöter som
anges i 13 b §.

Kammarrätten är dock domfor
utan de särskilda ledamöterna i
sådana fell som anges i 12 § andra
stycket 1-3 samt vid prövning av
överklagande som uppenbarligen
inte kan bifellas.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

17 §5

Länsrätt är domför med en lag-
feren domare och tre nämndemän,
om inte annat följer av 18 §.

Länsrätt är domför med en lag-
feren domare och tre nämndemän,
om inte annat följer av 17 a eller
18 §.

Om det behövs med hänsyn till målets omfettning eller någon annan
särskild omständighet, får fyra nämndemän sitta i rätten.

Om det inträffar förfell bland nämndemännen sedan handläggningen
har påbörjats, är rätten domför med två nämndemän.

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns,
förutom i 18 §, bestämmelser i festighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall
festställa hur många nämndemän som skall finnas i vaije län för tjänst-
göring i länsrätten. Länsrätten fördelar tjänstgöringen mellan nämnde-
männen efter samråd med dem.

17 a §

Länsrätten skall vid behandling
av mål enligt 10 kap.
kommunallagen (1991:900) och 22
kap. kyrkolagen (1992:300) bestå
av en lagfaren ledamot och tvä så-
dana särskilda ledamöter som
anges i 17 b §.

Länsrätten är dock domför utan
de särskilda ledamöterna i sådana
fall som anges i 18 § första stycket
1-3, fjärde stycket 6 och 11.

17 b §

Regeringen bestämmer antalet
särskilda ledamöter för vaije
länsrätt. De särskilda ledamöterna
skall ha god kännedom om kom-

5Senaste lydelse 1983:372.

197

munal verksamhet. De förordnas
av regeringen för tre år.

Om en särskild ledamot avgår
under tjänstgöringstiden, utses en
ny ledamot för den tid som åter-
står. Ändras antalet särskilda
ledamöter, får en nytillträdande
ledamot utses för kortare tid än tre
är.

Länsrätten fördelar tjänstgöring-
en mellan de särskilda ledamöter-
na efter samråd med dem.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

20 §6

Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medborgare,
som är folkbokförd i länet och som inte är underårig eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid domstol, skatte-
myndighet, länsstyrelse eller under
länsstyrelse lydande myndighet,
allmän försäkringskassa eller Riks-
försäkringsverket får inte vara
nämndeman. Detsamma gäller lag-
fåren domare, åklagare, polisman
och advokat eller annan som har
till yrke att föra andras talan inför
rätta samt ledamot av skattenämnd
eller socialförsäkringsnämnd och
icke lagfaren ledamot av Försäk-
ringsöverdomstolen .

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i
kammarrätt.

Anställd vid domstol, skatte-
myndighet, länsstyrelse eller under
länsstyrelse lydande myndighet,
allmän försäkringskassa eller
Riksförsäkringsverket får inte vara
nämndeman. Detsamma gäller lag-
låren domare, åklagare, polisman
och advokat eller annan som har
till yrke att föra andras talan inför
rätta samt ledamot av skattenämnd
eller socialförsäkringsnämnd.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte
skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som
nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter tre år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § 1 och 20 § den 1 juli 1995 och
i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats fore ikraftträdandet
överklagas enligt äldre bestämmelser. Ansökningar som avses i 8 § 4
och 5 som före utgången av mars 1995 kommit in till Regeringsrätten
men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.
Regeringsrätten får dock överlämna ett sådant ärende till kammarrätten.

6Senaste lydelse 1993:349.

198

17 Förslag till lag om ändring av förvalt-
ningsprocesslagen (1971:291)

Härigenom föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen (1971:291)'
dels att 37 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 33 och 35 §§ samt

dels att rubrikerna närmast före 33 och 35 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 37 b och 37 c §§,
samt närmast fore 37 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1
Denna lag gäller rättskipning i
Regeringsrätten,
länsrätt samt i
domstolen.

kammarrätt och

Försäkringsöver-

§2

Denna lag gäller rättskipning i
Regeringsrätten, kammarrätt och
länsrätt.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Överklagande

33

beslut förs talan

Mot länsrätts

hos kammarrätt. Mot kammarrätts
beslut förs talan hos Regerings-
rätten, om inte annat följer av
särskilda bestämmelser. Talan förs
genom besvär.

Talan får föras av den som
beslutet angår, om det gått honom
emot.

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte över-
klagas.

Länsrätts beslut överklagas hos
kammarrätt. Kammarrätts beslut
överklagas hos Regeringsrätten.

Beslutet får överklagas av den
som det angår, om det gått honom
emot.

Lydelse enligt prop. 1993/94:217 Föreslagen lydelse

Särskilda regler om över-
klagande hos Regeringsrätten

35 §4

Ett överklagande av kammar- Ett överklagande av kammar-

‘Senaste lydelse av 37 a § 1993:575.

2Senaste lydelse 1991:211.

'Senaste lydelse 1994:436.

“Senaste lydelse 1994:000.

199

rättens beslut i ett mål som har
väckts hos kammarrätten genom
överklagande, underställning eller
ansökan prövas av Regeringsrätten
endast om Regeringsrätten har
meddelat prövningstillstånd.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

rättens beslut i ett mål som har
väckts hos kammarrätten genom
överklagande eller underställning
prövas av regeringsrätten endast
om regeringsrätten har meddelat
prövningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fest. En
upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslem för i mål
om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller
detaljhandeln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att
utöva veterinäryrket,

2. talan som Justitiekanslem för i mål enligt datalagen (1973:289)
eller lagen (1990:484) om övervakningskameror m. m.

Resning och återställande av
försutten tid

37 b §

Resning får beviljas i mål eller
ärende om det på grund av något
särskilt förhållande finns
synnerliga skäl att pröva saken på
nytt.

37 c §

Om tiden för överklagande eller
en därmed jämförbar åtgärd har
försuttits på grund av
omständighet som utgör giltig
ursäkt, får tiden återställas.

Denna lag träder i kraft, såvitt gäller 1,31 och 33 §§ den 1 juli 1995
och i övrigt den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före den 1 april
1995 överklagas enligt äldre bestämmelser.

200

18 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:119)
om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Talan mot Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt
enligt denna lag föres hos kam- denna lag får överklagas hos
marrätten genom besvär.           allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

201

19 Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen
(1972:207)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207)*
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Talan om ersättning enligt 2 §
får ej föras med anledning av
beslut av riksdagen eller
regeringen eller av Högsta
domstolen, Regeringsrätten eller
Försäkringsöverdomstolen, om
icke beslutet upphävts eller
ändrats. Sådan talan får ej heller
föras med anledning av beslut av
lägre myndighet, vilket efter
överklagande prövats av rege-
ringen, Högsta domstolen,
Regeringsrätten eller Försäkrings-
överdomstolen utan att beslutet
upphävts eller ändrats.

3 kap. 7 §2

Talan om ersättning enligt 2 § får
inte föras med anledning av beslut
av riksdagen eller regeringen eller
av Högsta domstolen eller
Regeringsrätten, om inte beslutet
upphävts eller ändrats. Sådan talan
får inte heller föras med anledning
av beslut av lägre myndighet,
vilket efter överklagande prövats
av regeringen, Högsta domstolen
eller Regeringsrätten, utan att
beslutet upphävts eller ändrats.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om beslut som har
meddelats av Försäkringsöverdomstolen före ikraftträdandet gäller
3 kap. 7 § i sin äldre lydelse.

'Lagen omtryckt 1975:404.

2Senaste lydelse 1989:926.

202

20 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:262)
om understödsföreningar

Härigenom föreskrivs att 75 § lagen (1972:262) om understödsföre-
ningar skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

75 §
Mot beslut i sådant tillstånds-
ärende, på vilket enligt
bestämmelser i denna lag 22, 29,
46 eller 76 § lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar äger
motsvarande tillämpning, och mot
sådant beslut av Finans-
inspektionen som ej meddelats i
särskilt fall föres talan hos rege-
ringen genom besvär.

Föreslagen lydelse

Mot annat beslut av Finans-
inspektionen enligt denna lag föres
talan hos kammarrätten genom
besvär.

Beslut i sådant tillståndsärende,
på vilket enligt bestämmelser i
denna lag 22, 29, 46 eller 76 §
lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar skall tillämpas, och
sådant beslut av Finans-
inspektionen som inte meddelats i
särskilt fall får överklagas hos
regeringen.

Beslut om vägrad registrering
enligt 65 § och om åtgärd enligt
71 § får överklagas hos kammar-
rätten.

Annat beslut av Finansinspek-
tionen enligt denna lag för över-
klagas hos länsrätten. Prövnings-
tillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten av länsrättens
avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1624.

203

21 Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen
(1972:318)

Härigenom föreskrivs att 11 § växtskyddslagen (1972:318) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11

Statens jordbruksverks beslut i
ett särskilt fell enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten.

Beslut som meddelats med stöd
inte något annat bestäms.

§*

Statens jordbruksverks beslut i
ett särskilt fell enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

■ 5 eller 7 § gäller omedelbart, om

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:389.

204

22 Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen
(1972:429)

Härigenom föreskrivs att 5 b § rättshjälpslagen (1972:429)’ skall ha

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

följande lydelse.

Nuvarande lydelse

5

Med domstol förstås i denna lag
allmän domstol, allmän förvalt-
ningsdomstol, Försäkringsöver-
domstolen och Arbetsdomstolen.
Vad i lagen sägs om domstol skall
även gälla arrendenämnd och
hyresnämnd.

Föreslagen lydelse

b §2

Med domstol förstås i denna lag
allmän domstol, allmän förvalt-
ningsdomstol och Arbetsdom-
stolen. Vad i lagen sägs om
domstol skall även gälla arrende-
nämnd och hyresnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

‘Lagen omtryckt 1993:9.

2Senaste lydelse 1994:832.

205

23 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435)
om överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1972:435) om överlastavgift
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

11

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Skrivelsen med
överklagandet skall ha kommit in
till länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag då klaganden fick del
av beslutet. För allmänna ombudet
räknas dock tiden från beslutets
dag. I fråga om överklagande
tillämpas vidare 8 kap. 4, 6, 11
och 13 §§ lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsav-
gifter. Vid tillämpningen av 8
kap. 6 § skall dock motpartens tid
för överklagande vara två veckor.

Föreslagen lydelse

§'

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Skri-
velsen med överklagandet skall ha
kommit in till länsstyrelsen inom
tre veckor från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. För all-
männa ombudet räknas dock tiden
från beslutets dag. I fråga om
överklagande tillämpas vidare 8
kap. 4, 6, 11 och 13 §§ lagen
(1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Vid tillämp-
ningen av 8 kap. 6 § skall dock
motpartens tid för överklagande
vara två veckor.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1990:14.

206

24 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:137)
om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i
utlandet m.m.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1973:137) om ekonomiskt bi-
stånd till svenska medborgare i utlandet m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

11

Talan mot beslut i ärende som
avses i denna lag föres hos kam-
marrätten genom besvär.

Föreslagen lydelse

§’

Beslut i ärende som avses i
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1978:273.

207

25 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:370)
om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 98 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsför-
säkring' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

98 §2

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut
i ärende angående medlems rätt
till ersättning eller medlemskap i
en arbetslöshetskassa enligt denna
lag överklagas hos länsrätt, om
inte annat följer av lagen
(1969:93) om begränsning av
samhällsstöd vid arbetskonflikt.
Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Vid prövning av överklagande av
länsrättens beslut i mål som avses
i första stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om
nämndemän deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som
avses i denna paragraf överklagas
hos Försäkringsöverdomstolen.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut
i ärende angående medlems rätt
till ersättning eller medlemskap i
en arbetslöshetskassa enligt denna
lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol, om inte annat
följer av lagen (1969:93) om
begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fell än som
avses i första stycket överklagas hos regeringen. Arbetsmarknads-
styrelsens beslut om fusion får överklagas endast av sådan arbetslöshets-
kassa som berörs av beslutet.

Utan hinder av vad som sägs i 41 § första stycket får styrelsen för en
förening som vägrats registrering såsom arbetslöshetskassa överklaga
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut i ärendet om registrering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

‘Lagen omtryckt 1991:1334.

2Senaste lydelse 1994:930.

208

26 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:371)
om kontant arbetsmarknadsstöd

Härigenom föreksrivs att 33 c § lagen (1973:371) om kontant arbets-
marknadsstöd1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

33 c §2
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut
om rätt till ersättning överklagas
hos länsrätt, om inte annat följer
av lagen (1969:93) om be-
gränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Vid prövning av överklagande av
länsrättens beslut i mål som avses
i första stycket skall nämndemän
ingå i kammarrätten, om nämnde-
män har deltagit i länsrätten.

Kammarrättens beslut i mål som

Arbetsmarknadsstyrelsens beslut
om rätt till ersättning överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol,
om inte annat följer av lagen
(1969:93) om begränsning av
samhällsstöd vid arbetskonflikt.
Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

avses i denna paragraf överklagas

hos Försäkringsöverdomstolen.

Arbetsmarknadsstyrelsens och Riksförsäkringsverkets beslut enligt
denna lag i andra fell än som avses i första stycket överklagas hos
regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

‘Lagen omtryckt 1982:433.

2Senaste lydelse 1994:000.

209

14 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 27

27 Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) Prop. 1994/95:27
om förvaltning av samfälligheter                      Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 67 § lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

67

Fastighetsregistermyndighetens
beslut, varigenom ansökan om
eller anmälan for registrering
avskrivits eller registrering vägras
enligt denna lag, får överklagas
hos kammarrätten inom två
månader från dagen för beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 §
första stycket första eller tredje
punkten, 32 §, 33 § första stycket,
61 § eller 64 § får överklagas hos
regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får
överklagas hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

§2

Fastighetsregistermyndighetens
beslut, varigenom ansökan om
eller anmälan för registrering
avskrivits eller registrering vägras
enligt denna lag, får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol
inom två månader från dagen för
beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 §
första stycket första eller tredje
punkten, 32 §, 33 § första stycket,
61 § eller 64 § får överklagas hos
regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får
överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1987:128.

2Senaste lydelse 1990:1498.

210

28 Förslag till lag om ändring i handelsregister- Prop. 1994/95:27
lagen (1974:157)                                        Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen (1974:157) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

21 §

Talan mot registreringsmyndig-
hetens beslut, varigenom ansökan
om eller anmälan för registrering
avskrivits eller registrering väg-
rats, föres hos kammarrätten
genom besvär inom två månader
från beslutets dag. I samma ord-
ning föres talan mot beslut enligt
17 §.

Registreringsmyndighetens be-
slut, varigenom ansökan om eller
anmälan för registrering avskrivits
eller registrering vägrats, får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol inom två månader
från beslutets dag. Detsamma
gäller i fråga om beslut enligt
17 §.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

211

29 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191)
om bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1974:191) om
bevakningsföretag1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

15 §

Länsstyrelsens beslut i ärenden Länsstyrelsens beslut i ärenden
enligt denna lag får överklagas enligt denna lag får överklagas
hos kammarrätten.                 hos allmän förvaltningsdamstol.

Rikspolisstyrelsen får överklaga länsstyrelsens beslut i ärenden om
auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1989:148.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

212

30 Förslag till lag om ändring i bisjukdomslagen
(1974:211)

Härigenom föreskrivs att 9 § bisjukdomslagen (1974:211) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §*

En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruks-
verk.

Annat beslut av en förvaltnings-
myndighet i ett särskilt fall enligt
lagen eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som har meddelats med si

Annat beslut av en förvaltnings-
myndighet i ett särskilt fall enligt
lagen eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

>d av 3 eller 5 § gäller omedelbart,

om inte något annat bestäms.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:390.

213

31 Förslag till lag om ändring i transplantations-
lagen (1975:190)

Härigenom föreskrivs att 11 § transplantationslagen (1975:190) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

H §

Talan mot socialstyrelsens beslut Socialstyrelsens beslut enligt 4 §
enligt 4 § andra stycket föres hos andra stycket får överklagas hos
kammarrätt.                        allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

214

32 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417)
om sambruksföreningar

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1975:417) om sambruksföre-
ningar1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

19 §2

Bestämmelserna i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av
stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får
dock inte registreras, om sambruksföreningens firma på grund av be-
stämmelserna i 18 § tredje stycket denna lag inte får föras in i Patent-
och registreringsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar skall ske i en
särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 15 kap. 1 §
lagen om ekonomiska föreningar.

Länsstyrelsens beslut enligt 16 §
överklagas till kammarrätten
genom besvär.

Länsstyrelsens beslut enligt 16 §
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1987:671.

2Senaste lydelse 1992:1453.

215

33 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997)
om vattenförbund

Härigenom föreskrivs att 11 och 31 §§ lagen (1976:997) om vattenför-
bund skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

11 §'

Förrättningsman förordnas av länsstyrelsen. Förrättningsman skall äga
den kunskap och erfarenhet som uppdraget kräver.

Innan förordnande meddelas, kan länsstyrelsen fordra att sökanden
ställer säkerhet för förrättningskostnaden.

Mot beslut av länsstyrelsen om
förordnande av förrättningsman
föres talan hos kammarrätten
genom besvär.

31

Stadgarna skall för att bli
gällande fastställas av läns-
styrelsen. Innan sådan fastställelse
skett och anmälan om styrelseval
gjorts hos länsstyrelsen, kan
förbundet ej förvärva rättigheter
eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets
stadgar skall genast underställas
länsstyrelsen för fastställelse.
Beslutet får ej tillämpas, innan det
har fastställts.

Ändras styrelsens samman-
sättning, skall anmälan därom
göras hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut om förord-
nande av förrättningsman får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

§

Stadgarna skall för att bli
gällande fastställas av läns-
styrelsen. Innan sådan fastställelse
skett och anmälan om styrelseval
gjorts hos länsstyrelsen, kan
förbundet inte förvärva rättigheter
eller ikläda sig skyldigheter.

Beslut om ändring av förbundets
stadgar skall genast underställas
länsstyrelsen för fastställelse.
Beslutet får inte tillämpas, innan
det har fästställts.

Ändras styrelsens samman-
sättning, skall anmälan om detta
göras hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenförbund. Förteckningen

skall innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.

Talan mot länsstyrelses beslut
enligt första eller andra stycket
föres hos kammarrätten genom
besvär.

En länsstyrelses beslut enligt
första eller andra stycket får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

'Senaste lydelse 1983:663.

216

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

217

34 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:439)
om kommunal energiplanering

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1977:439) om kommunal energi-
planering skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Talan mot beslut om föreläggan- Beslut om föreläggande av vite
de av vite föres hos kammarrätten får överklagas hos allmän förvalt-
genom besvär.                      ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

218

35 Förslag till lag om ändring i körkortslagen
(1977:477)

Härigenom föreskrivs att 47 § körkortslagen (1977:477)' skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

47

Länsstyrelsens beslut enligt 39 §
första stycket får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Läns-
styrelsen for det allmännas talan i
ett sådant mål. Den får föra talan
även till formån för den enskilda

§2

Länsstyrelsens beslut enligt 39 §
får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Länsstyrelsen for
det allmännas talan i ett sådant
mål. Den får föra talan även till
förmån for den enskilda parten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

parten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1980:977.

2Senaste lydelse 1994:442.

219

36 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:654)
om kungörande i mål och ärenden hos myndighet
m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1977:654) om kungörande i mål
och ärenden hos myndighet m.m. skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

7

Bestämmelserna i denna lag äger
motsvarande tillämpning, om
enligt föreskrift i lag eller annan
författning kungörande av viss
åtgärd skall ombesöijas av annan
än myndighet. Anser denne att 3 §
andra stycket sista meningen bör
tillämpas eller att kungörelsen bör
avfattas enbart på främmande
språk, skall han hänskjuta frågan
till länsstyrelsens prövning. Läns-
styrelsens beslut i sådana frågor
får överklagas hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

§*

Bestämmelserna i denna lag skall
tillämpas, om enligt föreskrift i
lag eller annan författning
kungörande av viss åtgärd skall
ombesörjas av annan än
myndighet. Anser denne att 3 §
andra stycket sista meningen bör
tillämpas eller att kungörelsen bör
avfattas enbart på främmande
språk, skall han hänskjuta frågan
till länsstyrelsens prövning. Läns-
styrelsens beslut i sådana frågor
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1990:1413.

220

31 Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234)
om nämnder för vissa trafikfrågor

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

2

En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut får
inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndighetema och polismyndigheterna får
överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga
beslut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får En nämnds beslut enligt 4 § får
överklagas hos kammarrätten.       överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

2Senaste lydelse 1992:1649.

221

38 Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen
(1978:268)

Härigenom föreskrivs att 52 och 53 §§ ransoneringslagen (1978:268)
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

52

Talan mot beslut som har med-
delats enligt 27 §, 35 §, 38 §, 39
§ första stycket, 41 eller 42 §
föres hos kammarrätt genom be-
svär.

Talan mot sådant beslut enligt
denna lag som har meddelats av
annan myndighet än domstol och
som ej avses i första stycket eller i
17 eller 23   § föres hos

förvaltningsmyndighet i den
ordning regeringen föreskriver.
Möjligheten att anföra besvär får
därvid begränsas sä, att talan får
föras hos endast en besvärsinstans.

53

Förvaltningsmyndighets eller
kammarrätts beslut vid tillämpning
av denna lag och av föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen länder till efterrättelse utan
hinder av anförda besvär, om ej
annat följer av 22 § andra stycket
eller föreskrives i beslutet.

Föreslagen lydelse

§

Beslut som har meddelats enligt
27 §, 35 §, 38 §, 39 § första
stycket, 41 eller 42 § får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Sådant beslut enligt denna lag
som har meddelats av annan
myndighet än domstol och som
inte avses i första stycket eller i
17 eller 23 § överklagas hos
förvaltningsmyndighet i den
ordning regeringen föreskriver.
Möjligheten att överklaga får
därvid begränsas till att gälla
endast en instans.

§

Förvaltningsmyndighets, läns-
rätts eller kammarrätts beslut vid
tillämpning av denna lag och av
föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen får verkställas
även om det överklagas, om inte
annat följer av 22 § andra stycket
eller föreskrivs i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

222

39 Förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen
(1979:230)

Härigenom föreskrivs att 18 § jordförvärvslagen (1979:230)’ skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

18 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos Jordbruks-
verket.

Jordbruksverkets beslut får Jordbruksverkets beslut får
överklagas hos kammarrätten.       överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1991:670.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

223

40 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411)    Prop. 1994/95:27

om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och   Bilaga 2

landsting

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 19 § och 2 kap. 9 § lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting1 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap. 19 §*

Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller,
om indelningsdelegerade skall utses, valet av delegerade och ändringens
ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en
annan kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap.
kommunallagen (1991:900).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen,
också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och av

medlemmar av en sådan kommun.

Om kammarrätten har upphävt
ett beslut eller förbjudit att det
verkställs, får kammarrättens be-
slut överklagas också av andra
kommuner som berörs av indel-
ningsändringen och medlemmar av
en sådan kommun.

Om länsrätten eller kammar-
rätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, får
domstolens beslut överklagas
också av andra kommuner som
berörs av indelningsändringen och
medlemmar av en sådan kommun.

2 kap. 9 §3

Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring och
ändringens ikraftträdande fettas av landstingsfullmäktige, landstings-
styrelsen eller en annan nämnd hos landstinget, överklagas enligt
bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av landstinget, också

av andra landsting som berörs
medlemmar av ett sådant landsting.

Om kammarrätten har upphävt
ett beslut eller förbjudit att det
verkställs, får kammarrättens
beslut överklagas också av andra
landsting som berörs av indel-

av indelningsändringen och av

Om länsrätten eller kammar-
rätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, får
domstolens beslut överklagas
också av andra landsting som be-

'Lagen omtryckt 1988:198. Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.

2Senaste lydelse 1991:1693.

3Senaste lydelse 1991:1693.

224

ningsändringen och av medlemmar
av ett sådant landsting.

rörs av indelningsändringen och Prop. 1994/95:27
av medlemmar av ett sådant Bilaga 2
landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

225

15 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 27

41 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412)
om kommunala indelningsdelegerade

Härigenom forskrivs att 23 § lagen (1979:412) om kommunala
indelningsdelegerade skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

23 §'

Beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssamman-
satta organ får överklagas enligt bestämmelserna i 10 kap. kommunal-
lagen (1991:900). Besluten får överklagas av varje kommun som har
valt delegerade och av den som är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 § kommunallag-
en tillämpas gäller, om kammar-
rätten har upphävt ett beslut eller
förbjudit att det verkställs, att
kammarrättens beslut får över-
klagas även av en kommun som
har valt delegerade och den som
är medlem av en sådan kommun.

När 10 kap. 14 § kommunal-
lagen tillämpas gäller, om
länsrätten eller kammarrätten har
upphävt ett beslut eller förbjudit
att det verkställs, att domstolens
beslut får överklagas även av en
kommun som har valt delegerade
och den som är medlem av en
sådan kommun.

Bestämmelserna i 10 kap. 15 § kommunallagen om rättelse av verk-
ställighet tillämpas på beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer
eller partssammansatta organ.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:1694.

226

42 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:425)
om skötsel av jordbruksmark

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1979:425) om skötsel av jord-
bruksmark skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

13 §■

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Statens jordbruksverk.

Jordbruksverkets beslut i ett
särskilt fell enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos kammarrätten.

Jordbruksverkets beslut i ett
särskilt fell enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:393.

227

43 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429)

Härigenom föreskrivs att 40 § skogsvårdslagen (1979:429)’ skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

40 §

Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrel-

sen.

Skogsstyrelsens beslut i ett
särskilt fell enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos kammarrätten.

Skogsstyrelsens beslut i ett
särskilt fell enligt lagen eller
enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Statens naturvårdsverk får överklaga Skogsvårdsstyrelsens beslut i fell
som avses i 25 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1993:553.

228

44 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:560)
om transportförmedling

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1979:560) om transportför-
medling skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Beslut om varning
får inte överklagas.

5 kap. 2 §

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Beslut
om varning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1988:1500.

229

45 Förslag till lag om ändring i lagen (1979:561)
om biluthyrning

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1979:561) om
biluthyrning1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

5 kap. 2 §

Länsstyrelsens beslut enligt Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Beslut om varning allmän förvaltningsdomstol. Beslut
får inte överklagas.                    om varning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1988:1501.

230

46 Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424)
om åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § lagen (1980:424) om åtgärder
mot vattenförorening från fartyg1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

9 kap
Beslut som har meddelats av
Sjöfartsverket i frågor som avses i
7 kap. 4 § första stycket, 5 eller 6
§ får överklagas hos kammarrätten
genom besvär.

Beslut i andra frågor som avses
i 1-7 kap. får överklagas genom
besvär

1.   hos Sjöfartsverket, om
beslutet har meddelats av en annan
myndighet som inte är central
förvaltningsmyndighet och ej
heller kommunal myndighet, eller

2. hos regeringen, om beslutet ha
en annan myndighet som är central

Föreslagen lydelse

Beslut som har meddelats av
Sjöfartsverket i frågor som avses i
7 kap. 4 § första stycket, 5 eller 6
§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut i andra frågor som avses i
1-7 kap. får överklagas

1. hos Sjöfartsverket, om
beslutet har meddelats av en annan
myndighet som inte är central
förvaltningsmyndighet och inte
heller kommunal myndighet, eller

meddelats av Sjöfartsverket eller av
förvaltningsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1983:463.

231

47 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620)

Härigenom föreskrivs att 73 och 74 §§ socialtjänstlagen (1980:620)’
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Socialnämndens beslut
överklagas hos länsrätten,

Socialnämndens beslut får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol, om nämnden har
meddelat beslut i fråga om
bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 §,
eller eftergift enligt 37 §.

73 §2
får
om
nämnden har meddelat beslut

fråga om

bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 §,
eller eftergift enligt 37 §.

Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första
stycket.

Beslut i frågor som avses i första
stycket gäller omedelbart. En
länsrätt eller kammarrätt får dock
förordna att dess beslut skall
verkställas först sedan det har
vunnit laga kraft.

Beslut i frågor som avses i första
stycket gäller omedelbart. En
länsrätt eller kammarrätt får dock
förordna att dess beslut skall
verkställas först sedan det har
vunnit laga kraft.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

74 §
Länsstyrelsens beslut i ärenden
om tillstånd enligt 69 § eller om
föreläggande eller förbud enligt
70 § får överklagas hos kammar-
rätten genom besvär.

Länsstyrelsens beslut om före-
läggande eller förbud enligt 70 §
och kammarrättens motsvarande
beslut gäller omedelbart.

Länsstyrelsens beslut i ärenden
om tillstånd enligt 69 § eller om
föreläggande eller förbud enligt
70 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut om före-
läggande eller förbud enligt 70 §
och domstols motsvarande beslut
gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

‘Lagen omtryckt 1988:871.

2Senaste lydelse 1990:53.

232

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

233

48 Förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § och 20 kap. 7 §
försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ha förlande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

19 kaj
Finansinspektionens beslut om
att avslå en begäran om att
utfärda intyg enligt 2 a kap. 1 §
fjärde stycket, om att förbjuda
gränsöverskridande verksamhet
enligt 19 kap. 77 § fjärde stycket
eller om att förelägga eller
utdöma vite enligt 21 kap. 2 § får
överklagas hos kammarrätten.
Inspektionens beslut i övrigt enligt
denna lag får överklagas hos
regeringen

Inspektionen får bestämma att
verksamhetens drivande enligt

>. 13 §'

Finansinspektionens beslut om
att förbjuda gränsöverskridande
verksamhet enligt 19 kap. 11 §
fjärde stycket får överklagas hos
kammarrätten.

Inspektionens beslut om att avslå
en begäran om att utfärda intyg
enligt 2 a kap. 1 § fjärde stycket
eller om att förelägga eller ut-
döma vite enligt 21 kap. 2 § får
överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande.

Inspektionens beslut i övrigt
enligt denna lag får överklagas
hos regeringen.

tt beslut om föreläggande eller om
1  § sjunde stycket skall gälla

omedelbart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

20 kap. 7 §2

Finansinspektionens beslut var-
igenom en anmälan avskrivits eller
en registrering vägrats enligt 4 §
första stycket överklagas hos
kammarrätten genom besvär inom
två månader från beslutets dag.
Detsamma gäller sådana beslut av
finansinspektionen som avses i 4 §
tredje stycket med undantag av
beslut enligt 21 kap. 2 §.

Finansinspektionens beslut var-
igenom en anmälan avskrivits eller
en registrering vägrats enligt 4 §
första stycket överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol inom
två månader från beslutets dag.
Detsamma gäller sådana beslut av
finansinspektionen som avses i 4 §
tredje stycket med undantag av
beslut enligt 21 kap. 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

‘Senaste lydelse 1993:1304.

2Senaste lydelse 1991:1767.

234

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

235

49 Förslag till lag om ändring i vattenlagen
(1983:291)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 6 § vattenlagen (1983:219) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 kap. 6 §
enligt

Länsstyrelsens beslut
denna lag får överklagas hos
kammarrätten, om beslutet avser

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol, om
beslutet avser

1. förordnande av förrättningsman enligt 12 kap.,

2. förordnande om undersökningar som avses i 18 kap. 2 § andra
stycket eller av besiktningsman enligt 18 kap. 3 eller 4 §,

3. förordnande om vattenskyddsområde och föreskrifter enligt 19 kap.
2 och 3 §§,

4. kostnader som anges i 20 kap. 11 eller 12 §,

5. prövning av säkerhet enligt 3 § detta kapitel,

6. föreläggande enligt 2 kap. 9 § tredje stycket, 19 kap. 1 § tredje
stycket, 21 kap. 3 § eller förbud enligt detta kapitels 4 § första stycket.

I övrigt får länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos rege-
ringen.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1989:513.

236

50 Förslag till lag om ändring i lagen (1983:738)
om bekämpande av salmonella hos djur

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1983:738) om bekämpande av
salmonella hos djur skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

7 §>

Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jordbruks-
verket.

Jordbruksverkets beslut i ett Jordbruksverkets beslut i ett
särskilt fäll får överklagas hos särskilt fäll får överklagas hos
kammarrätten.                     allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
något annat bestäms.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1993:1479.

237

51 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409)
om avgift på gödselmedel

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1984:409) om avgift på gödsel-
medel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

9 §>

Jordbruksverkets beslut enligt        Jordbruksverkets beslut enligt

8 § får överklagas hos kammar- 8 § får överklagas hos allmän för-
rätten.                               valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:913.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

238

52 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:542) Prop. 1994/95:27
om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk- Bilaga 2
vården m.m.

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1984:542) om behörighet att
utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

11 §

Socialstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten genom besvär.

Socialstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som Socialstyrelsen eller
kammarrätten meddelar enligt
denna lag skall gälla omedelbart,
om inte annat förordnas.

Beslut som Socialstyrelsen eller
domstol meddelar enligt denna lag
skall gälla omedelbart, om inte
annat förordnas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

239

53 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:295)
om foder

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1985:295) om foder skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Beslut av Jordbruksverket i

ärende som avses i 3 a § tredje
stycket, 13 § första stycket, 14
eller 15 § får överklagas hos
kammarrätten. Föreskrifter om
överklagande av beslut av Jord-
bruksverket med stöd av ett be-
myndigande enligt 4, 6 och 8 §§
meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av
annan myndighet till vilken Jord-
bruksverket överlåtit att utöva
tillsyn får överklagas hos Jord-
bruksverket. Jordbruksverkets
beslut i ett sådant ärende får
överklagas hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

19 §'

Beslut av Jordbruksverket i
ärende som avses i 3 a § tredje
stycket, 13 § första stycket, 14
eller 15 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Före-
skrifter om överklagande av beslut
av Jordbruksverket med stöd av
ett bemyndigande enligt 4, 6 och
8 §§ meddelas av regeringen.

Beslut av länsstyrelsen eller av
annan myndighet till vilken Jord-
bruksverket överlåtit att utöva
tillsyn får överklagas hos Jord-
bruksverket. Jordbruksverkets
beslut i ett sådant ärende får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1681.

240

54 örslag till lag om ändring i lagen (1985:449)
om rätt att driva viss linjetrafik

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1985:449) om rätt att driva viss
linjetrafik skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

8 §‘

Vägverkets beslut får överklagas Vägverkets beslut får överklagas
hos kammarrätten.                  hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1992:1650.

241

16 Riksdagen 1994/95. 1 samt. Nr 27

55 Förslag till lag om ändring i patientjoumal-
lagen (1985:562)

Härigenom föreskrivs att 14 och 17 §§ patientjoumallagen (1985:562)
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

14

Socialstyrelsens beslut i fråga
om omhändertagande eller åter-
lämnande av patientjournaler får
överklagas hos kammarrätten.

§*

Socialstyrelsens beslut i fråga
om omhändertagande eller åter-
lämnande av patientjournaler får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

17 §2

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patient-
journal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall
förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för
ansökan, dels att patientjournalen eller den del därav som skall förstöras
uppenbarligen inte behövs för patientens vård och dels att det från
allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för patient-
journalen beredas tillfälle att yttra sig.

Om Socialstyrelsen har avslagit
en ansökan om förstöring av en
patientjournal, får beslutet över-
klagas hos kammarrätten genom
besvär. Om Socialstyrelsens beslut
innebär bifall till en sådan an-
sökan, får beslutet inte överklag-
as.

Om Socialstyrelsen har avslagit
en ansökan om förstöring av en
patientjournal, får beslutet över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Om Socialstyrelsens be-
slut innebär bifall till en sådan an-
sökan, får beslutet inte överkla-
gas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1992:459.

2Senaste lydelse 1992:459.

242

56 Förslag till lag om ändring i kommunalför-
bundslagen (1985:894)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 § kommunalförbundslagen skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

4 kap. 10 §'

Bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i tillämp-
liga delar i fråga om kommunalförbund. Beslut får överklagas av såväl
medlemmar av förbundet som medlemmar av vaije kommun eller lands-
ting som ingår i förbundet.

I fråga om överklagande av
kammarrättens beslut tillämpas 10
kap. 14 § kommunallagen. Om
kammarrätten har upphävt ett
beslut eller förbjudit att det verk-
ställs, får kammarrättens beslut
överklagas också av en förbunds-
medlem.

I fråga om överklagande av
länsrättens beslut tillämpas 10
kap. 14 § kommunallagen. Om
länsrätten eller kammarrätten har
upphävt ett beslut eller förbjudit
att det verkställs, får beslutet
överklagas också av en förbunds-
medlem.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:1695.

243

57 Förslag till lag om ändring i skollagen
(1985:1100)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12, 14 och 16 §§, 9 kap. 17 § och 10
kap. 6 § skollagen (1985:1100)' skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

3 kap. 12 §

På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare skall eleven befrias
från skyldighet att delta i annars obligatoriska inslag i verksamheten,
om det med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva
att eleven deltar.

Befrielse skall alltid medges från undervisning i religionskunskap, om
eleven tillhör ett trossamfund, som har regeringens tillstånd att i skolans
ställe ombesöija sådan undervisning, och eleven visar att han deltar i

denna.

Om elevens vårdnadshavare
kräver det, skall begäran om be-
frielse prövas av styrelsen för ut-
bildningen eller, för elever utanför
det offentliga skolväsendet, av den
styrelse som ansvarar för grund-
skolan i elevens hemkommun. Av-
slås begäran vid sådan prövning,
får beslutet överklagas hos kam-
marrätten.

Om elevens vårdnadshavare
kräver det, skall begäran om be-
frielse prövas av styrelsen för ut-
bildningen eller, för elever utanför
det offentliga skolväsendet, av den
styrelse som ansvarar för grund-
skolan i elevens hemkommun. Av-
slås begäran vid sådan prövning,
får beslutet överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

14 §

Om en skolpliktig elev i en skola utanför det offentliga skolväsendet
för bam och ungdom är frånvarande i stor utsträckning utan giltig or-
sak, skall huvudmannen för skolan anmäla förhållandet till barnets hem-
kommun. Kommunen skall pröva om barnet skall åläggas skolgång i
grundskolan eller särskolan eller, om skäl föreligger, överlämna an-
mälan till huvudmannen för särskolan eller specialskolan, som skall
pröva om barnet skall åläggas skolgång där.

Beslut om att ålägga barnet skol- Beslut om att ålägga barnet skol-
gång får överklagas hos kammar- gång får överklagas hos allmän
rätten.                              förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

16 §

Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för bam och
ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vård-
nadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får

1 Lagen omtryckt 1991:1111.

244

styrelsen for utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att
iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

beslutet överklagas.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.

Beslut av styrelsen för utbild-
ningen i ärenden enligt denna
paragraf får överklagas hos kam-
marrätten.

Beslut av styrelsen för utbild-
ningen i ärenden enligt denna
paragraf får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

9 kap. 17 §2

Beslut av Statens skolverk i Beslut av Statens skolverk i

ärenden om godkännande eller
återkallande av godkännande för
en fristående skola enligt 1, 5
eller 12 § samt beslut i ärenden
om elevavgifter enligt 7 § får
överklagas hos kammarrätten.

Beslut av styrelsen för utbild-
ningen i ärenden om godkännande
eller återkallande av godkännande
för en fristående skola för särskild

ärenden om godkännande eller
återkallande av godkännande för
en fristående skola enligt 1, 5
eller 12 § samt beslut i ärenden
om elevavgifter enligt 7 § får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Beslut av styrelsen för utbild-
ningen i ärenden om godkännande
eller återkallande av godkännande
för en fristående skola för särskild

skolplikt enligt 1 § tredje stycket 2
eller 12 § får överklagas hos
kammarrätten.

skolplikt enligt 1 § tredje stycket 2
eller 12 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 3, 4 och 16
§§ får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som
avses i 3 § får överklagas endast av barnets vårdnadshavare. Beslut som
avses i 16 § får överklagas endast av eleven eller företrädare för denne.

10 kap. 6 §’

Beslut i ärenden enligt 4 § om
att fullgöra skolplikten på annat
sätt än som anges i denna lag får
överklagas hos kammarrätten.

Beslut i ärenden enligt 4 § om
att fullgöra skolplikten på annat
sätt än som anges i denna lag får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

2Senaste lydelse 1993:800.

3Senaste lydelse 1993:800.

245

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

246

58 Förslag till lag om ändring i bilavgaslagen
(1986:1386)

Härigenom föreskrivs att 11 § bilavgaslagen (1986:1386) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

H §

Ett beslut av en myndighet om
föreläggande enligt 5 § eller om
kontrollavgift eller dispensavgift i
ett särskilt fell enligt 9 och 10 §§
får överklagas hos kammarrätten.

Ett beslut av en myndighet om
föreläggande enligt 5 § eller om
kontrollavgift eller dispensavgift i
ett särskilt fell enligt 9 och 10 §§
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1991:2010.

247

59 Förslag till lag om ändring i jaktlagen
(1987:259)

Härigenom föreskrivs att 54 § jaktlagen (1987:259) skall ha följande
lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

54 §'
Länsstyrelsens beslut enligt 33 §
om registrering av licensområde
får överklagas hos kammarrätten.
Beslut enligt
beslut enligt
klagas.

12

33

om

Föreskrifter
dighet med stöd
regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt 33 §
om registrering av licensområde
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Beslut enligt 12 §
samt övriga beslut enligt 33 § får
inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.
överklagande av sådana beslut som fattats av en myn-
av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av

§ samt övriga
§ får inte över-

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1991:1769.

248

60 Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen
(1987:617)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 24 § och 8 kap. 8 § bankrörelselagen
(1987:617) skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Finansinspektionens beslut enligt
överklagas.

Beslut som avses i 21 § första
stycket får överklagas hos kam-
marrätten. Inspektionens beslut i
övrigt enligt denna lag, bankaktie-
bolagslagen (1987:618), spar-
bankslagen (1987:619) och
föreningsbankslagen (1987:620)
får överklagas hos regeringen, om
annat inte är föreskrivet.

Inspektionen får bestämma att ett
återkallelse skall gälla omedelbart.

8 kap.

Ett beslut av Finansinspektionen
som innebär att anmälan avskrivits
eller registrering har vägrats enligt
4 § andra stycket får överklagas
till kammarrätten inom två månad-
er från beslutets dag. Detsamma
gäller ett beslut av Finansinspek-
tionen som avses i 5 § 1-3 och 5.

6 § och 21 § andra stycket får inte

Beslut som avses i 21 § första
stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Inspektionens
beslut i övrigt enligt denna lag,
bankaktiebolagslagen (1987:618),
sparbankslagen (1987:619) och
föreningsbankslagen (1987:620)
får överklagas hos regeringen, om
annat inte är föreskrivet.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

om förbud, föreläggande eller

Ett beslut av Finansinspektionen
som innebär att anmälan avskrivits
eller registrering har vägrats enligt
4 § andra stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol
inom två månader från beslutets
dag. Detsamma gäller ett beslut av
Finansinspektionen som avses i 5
§ 1-3 och 5.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1992:1613.

2Senaste lydelse 1992:1613.

249

61 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

15 kap. 6 §

Myndighets beslut i tillstånds-
ärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 §,
8 kap. 3-5 §§, 9 kap. 6 § eller 8 §
första stycket 1 eller 10 kap. 6 §
femte stycket överklagas till
regeringen genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyn-
digheten som innebär att anmälan
har avskrivits eller registrering har
vägrats enligt 4 § första och andra
styckena överklagas till kammar-
rätten genom besvär inom två
månader från beslutets dag. Det-
samma gäller ett beslut av regi-
streringsmyndigheten som avses i
4 § fjärde stycket.

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag överklagas i övriga fall
till kammarrätten genom besvär.

Myndighets beslut i tillstånds-
ärenden enligt 6 kap. 3 eller 4 §,
8 kap. 3-5 §§, 9 kap. 6 § eller 8 §
första stycket 1 eller 10 kap. 6 §
femte stycket får överklagas till
regeringen.

Ett beslut av registreringsmyn-
digheten som innebär att anmälan
har avskrivits eller registrering har
vägrats enligt 4 § första och andra
styckena överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol inom två
månader från beslutets dag. Det-
samma gäller ett beslut av regi-
streringsmyndigheten som avses i
4 § fjärde stycket.

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag överklagas i övriga fall
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

250

62 Förslag till lag om ändring i tullagen
(1987:1065)

Härigenom föreskrivs att 30, 89, 90, 100 och 104 §§ tullagen
(1987:1065) skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

30 §>

Ränta utgår på tull och annan
skatt som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering
eller eftertulltaxering,

2. enligt beslut av Generaltull-
styrelsen, kammarrätten eller
regeringsrätten,

3. i fell som avses i 82 §, när
tull eller annan skatt undandragits,

4. i fell som avses i 24 § första
eller tredje stycket lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m.

Om tull eller annan skatt enligt
lägre belopp än som slutligt feststäl

Ränta utgår på tull och annan
skatt som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering
eller eftertulltaxering,

2. enligt beslut av General tull-
styrelsen och allmän förvaltnings-
domstol,

3. i fell som avses i 82 §, när
tull eller annan skatt undandragits,

4. i fell som avses i 24 § första
eller tredje stycket lagen
(1987:1069) om tullfrihet m.m.

preliminärt beslut har erlagts med
Its, utgår ränta på det överskjutande

beloppet.

Ränta enligt första eller andra stycket utgår dock inte på belopp som
får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdeskattelagen
(1994:200).

Om utfärdande av särskild tullräkning fördröjs till följd av att den som
tagit han om en vara med stöd av hemtagningsttllstånd inte anmält varan
till förtullning inom föreskriven tid, utgår ränta.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan skatt tillämpas även
beträffande ränta enligt denna paragraf.

89 §2

Frågor om tulltillägg och för-
seningsavgift prövas av tullmyn-
digheten. Kammarrätten prövar
dock, på talan av det allmänna
ombudet som avses i 98 §, frågor
om tulltillägg på grund av oriktiga
uppgifter i mål om tull eller annan
skatt. Sådan talan får föras, om
den oriktiga uppgiften inte har

Frågor om tulltillägg och för-
seningsavgift prövas av tullmyn-
digheten. Allmän förvaltnings-
domstol prövar dock, på talan av
det allmänna ombudet som avses i
98 §, frågor om tulltillägg på
grund av oriktiga uppgifter i mål
om tull eller annan skatt. Sådan
talan får föras, om den oriktiga

‘Senaste lydelse 1994:218.

2Senaste lydelse 1991:157.

251

godtagits efter prövning i sak eller
inte har prövats i målet. Talan
skall väckas inom ett år från
utgången av den månad då domen
eller det slutliga beslutet i målet
har vunnit laga kraft.

uppgiften inte har godtagits efter
prövning i sak eller inte har
prövats i målet. Talan skall väckas
inom ett år från utgången av den
månad då domen eller det slutliga
beslutet i målet har vunnit laga
kraft.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Den tullskyldiges yrkande i fråga om tulltillägg eller förseningsavgift
skall utan hinder av vad som annars gäller om överklagande prövas, om
beslutet om den tull eller annan skatt som tulltillägget eller försenings-
avgiften avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller, om det
allmänna ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för den
tullskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan domstolen
forordna att det skall tas upp och vidare handläggas av tullmyndigheten.

Innan beslut fattas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift
skall den tullskyldige om möjligt ges tillfälle att yttra sig.

Underrättelse om att tullmyndigheten överväger att påföra tulltillägg
eller förseningsavgift får ske genom överföring av elektroniskt doku-

ment.

90 §2

Bestämmelserna om eftergift av tulltillägg och förseningsavgift skall
beaktas, även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det
föranleds av vad som har förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg
eller förseningavgift.

Om tull eller annan skatt sätts ned, skall också vidtas den ändring i
beslutet om tulltillägg som nedsättningen kan föranleda.

Vid handläggningen i kammar-
rätt av mål om tulltillägg eller
förseningsavgift skall muntlig
förhandling hållas, om den tull-
skyldige begär det. Muntlig för-
handling behövs dock inte, om det
inte finns anledning anta att tull-
tillägg eller förseningsavgift
kommer att utgå.

100

Generaltullstyrelsens beslut
enligt denna lag eller enligt be-
stämmelser som utfärdats med
stöd av lagen får överklagas hos

Vid handläggningen i länsrätt
eller kammarrätt av mål om tull-
tillägg eller förseningsavgift skall
muntlig förhandling hållas, om
den tullskyldige begär det. Munt-
lig förhandling behövs dock inte,
om det inte finns anledning anta
att tulltillägg eller förseningsavgift
kommer att utgå.

§3

Generaltullstyrelsens beslut
enligt denna lag eller enligt be-
stämmelser som utfärdats med
stöd av lagen får överklagas hos

2Senaste lydelse 1987:1221.

3Senaste lydelse 1992:643.

252

kammarrätten genom besvär, när allmän förvaltningsdomstol, när Prop. 1994/95:27
det är fråga om                    det är fråga om                    Bilaga 2

1. fastställelse av tull eller annan skatt och prövningen inte gäller
sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av
tull och annan skatt som meddelats med stöd av regeringens bemyndig-
ande,

2. uttag av tull eller annan skatt ur en vara enligt 10 § fjärde stycket
eller 35 §,

3. temporär tullfrihet,

4. restitution av tull eller annan skatt,

5. ursprungsintyg enligt protokoll 3 till Sveriges avtal med Europeiska
ekonomiska gemenskapen eller bilaga B till konventionen angående
upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen,

6. inskränkning i rätten att förfoga över en vara,

7. förhandsbesked,

8. ränta eller dröjsmålsavgift,

9. tulltillägg eller förseningsavgift,

10. ersättning som avses i 56 § andra stycket, 69 § andra stycket eller

71 §, eller

11. utdömande av vite.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Om Generaltullstyrelsen har avvisat en ansökan om förhandsbesked
eller återkallat ett lämnat förhandsbesked eller meddelat ett beslut som
avses i 59 § tredje stycket, får beslutet inte överklagas.

I övrigt överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller
enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen hos regeringen.

104 §

Överklagande i särskild ordning över beslut av annan tullmyndighet än
Generaltullstyrelsen prövas av styrelsen.

Är tulltaxering, omtulltaxering,
eftertulltaxering eller fråga om
tulltillägg eller förseningsavgift
föremål för prövning av kammar-
rätten eller avgjord av Generaltull-
styrelsen genom beslut som har
vunnit laga kraft, ankommer det
på kammarrätten att pröva över-
klagandet. Har frågan prövats av
kammarrätten eller regerings-
rätten, skall överklagandet prövas
av regeringsrätten.

Är tulltaxering, omtulltaxering,
eftertulltaxering eller fråga om
tulltillägg eller förseningsavgift
föremål för prövning av länsrätt
eller kammarrätt eller avgjord av
Generaltullstyrelsen genom beslut
som har vunnit laga kraft, skall
länsrätten eller kammarrätten
pröva överklagandet. Har frågan
prövats av länsrätten skall frågan
prövas av kammarrätten. Har
frågan prövats av kammarrätten
eller regeringsrätten, skall
överklagandet prövas av rege-
ringsrätten.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

253

Regeringsrätten och kammar-
rätten får, om överklagande som
har gjorts i särskild ordning skall
tas upp till prövning, förordna att
överklagandet skall vidare hand-
läggas av Generaltullstyrelsen.

Allmän förvaltningsdomstol får,
om överklagande som har gjorts i
särskild ordning skall tas upp till
prövning, forordna att överklagan-
det skall vidare handläggas av
General tullstyrelsen.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

254

63 Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhets-
lagen (1988:49)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988:49)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

13 kap. 3 §

Ett beslut enligt denna lag som inte skall underställas någon får över-
klagas

1. hos Sjöfartsverket, om beslutet har meddelats av en myndighet som
inte är central förvaltningsmyndighet,

2. hos regeringen, om beslutet avser ett fartygs bemanning eller ett
medgivande enligt 5 kap. 12 § andra stycket och har meddelats av en
central förvaltningsmyndighet,

3. hos kammarrätten i andra fall 3. hos allmän förvaltningsdom-

än som avses i 1 och 2.               stol i andra fell än som avses i 1

och 2.

Ett provisoriskt beslut om minimibesättning får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

255

64 Förslag till lag om dels fortsatt giltighet av
lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut, dels ändring i samma lag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:205) om rättsprövning
av vissa förvaltningsbeslut, som gäller till utgången av år 19941
dels att lagen skall fortsätta att gälla till utgången av år 1997,
dels att 1 och 3-5 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

På ansökan av en enskild part i
ett sådant förvaltningsärende hos
regeringen eller en förvaltnings-
myndighet som rör något förhåll-
ande som avses i 8 kap. 2 eller
3 § regeringsformen skall Rege-
ringsrätten pröva om avgörandet i
ärendet strider mot någon rätts-
regel på det sätt som sökanden
angivit eller som i övrigt klart
framgår av omständigheterna i
ärendet.

På ansökan av en enskild part i
ett sådant förvaltningsärende hos
regeringen eller en förvaltnings-
myndighet som rör något för-
hållande som avses i 8 kap. 2 eller
3 § regeringsformen skall domstol
pröva om avgörandet i ärendet
strider mot någon rättsregel på det
sätt som sökanden angivit eller
som i övrigt klart framgår av
omständigheterna i ärendet.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som
innebär myndighetsutövning mot den enskilde,
annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och
inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning.

Regeringsrätten prövar avgöran-
den av regeringen och kammarrätt
avgöranden av en förvaltnings-
myndighet inom kammarrättens
domkrets.

3 §3

Ansökan om rättsprövning ges in
till Regeringsrätten. Den skall ha
kommit in dit inom tre månader
från dagen för beslutet.

Ansökan om rättsprövning ges in
till den domstol som skall pröva
ansökan. Den skall ha kommit in
dit inom tre månader från dagen
for beslutet.

I ansökan skall sökanden ange på vilket sätt han anser att avgörandet

'Lagens giltighetstid senast förlängd 1991:1825.

"Senaste lydelse 1991:1825.

3Senaste lydelse 1991:1825.

256

strider mot någon rättsregel och vilka omständigheter han vill åberopa
till stöd för detta.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Ett förvaltningsbeslut skall gälla
trots att rättsprövning kan ske.
Regeringsrätten får dock be-
stämma att beslutet tills vidare inte
skall gälla.

Ett förvaltningsbeslut skall gälla
trots att rättsprövning kan ske.
Domstolen får dock bestämma att
beslutet tills vidare inte skall
gälla

5 §4

Om Regeringsrätten finner att
forvaltningsbeslutet strider mot
någon rättsregel och det inte är
uppenbart att felet saknat betydel-
se for avgörandet, skall Rege-
ringsrätten upphäva beslutet och,
om det behövs, återförvisa ärendet
till den myndighet som meddelat
beslutet. I annat fäll står beslutet
fäst.

Om domstolen finner att förvalt-
ningsbeslutet strider mot någon
rättsregel och det inte är uppen-
bart att felet saknat betydelse for
avgörandet, skall domstolen upp-
häva beslutet och, om det behövs,
återförvisa ärendet till den myn-
dighet som meddelat beslutet. I
annat fäll står beslutet fest.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 1, 3-5 §§ den 1 april 1995, och i
övrigt den 1 januari 1995. Ansökningar, i ärenden där avgörandet
fättats av en förvaltningsmyndighet, som vid utgången av mars år 1995
kommit in till Regeringsrätten men ännu inte avgjorts handläggs enligt
äldre bestämmelser. Om en ansökan som skall prövas av kammarrätt
kommer in till Regeringsrätten, skall Regeringsrätten vidarebefordra
ansökan till den kammarrätt som har att pröva den. Ansökan skall
därvid anses ha kommit in till kammarrätten den dag som den kom in
till Regeringsrätten.

4Senaste lydelse 1991:1825.

257

17 Riksdagen 1994/95. 1 samt. Nr 27

65 Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen
(1988:220)

Härigenom föreskrivs att 42 § strålskyddslagen (1988:220) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

42 §

Beslut i särskilda fell enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Beslut i frågor som
avses i 27 § överklagas dock hos
regeringen.

Beslut i särskilda fall enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Beslut
i frågor som avses i 27 § över-
klagas dock hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna
lag med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.

Beslut som meddelats enligt denna lag skall gälla omedelbart om inte
annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

258

66 Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen
(1988:263)

Härigenom föreskrivs att 23 § yrkestrafiklagen (1988:263)' skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

23 §2

Tillståndsmyndighetens beslut
enligt denna lag får överklagas
hos kammarrätten, om inte något
annat anges i andra stycket. Beslut
om varning får dock inte över-
klagas.

Tillståndsmyndighetens beslut
enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol,
om inte något annat anges i andra
stycket. Beslut om varning får
dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i frågor om beviljande av tillstånd till linjetrafik
och om omprövning av tillstånd enligt 11 § får överklagas hos Väg-
verket. Vägverkets beslut i sådana frågor får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Lagen omtryckt 1988:1499.

2Senaste lydelse 1992:1651.

259

67 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:328)
om fordonsskatt på utländska fordon

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1988:328) om fordonsskatt på
utländska fordon1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

16 §

Beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen
får överklagas av den skattskyldige hos Generaltullstyrelsen. Över-
klagandet skall ha kommit in inom ett år från den dag då beslutet med-
delades.

Beslut av Generaltullstyrelsen får Beslut av Generaltullstyrelsen får
överklagas hos kammarrätten.       överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse av lagens rubrik 1992:1442.

260

68 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 24 §, 3 kap. 19 §, 4 kap. 16 § och
5 kap. 15 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beslut av länsstyrelsen över-
klagas hos kammarrätten när det
gäller

1. fastställelse av gränserna för
ett fomlämningsområde enligt 2 §,

2. särskilda ordningsföreskrifter
enligt 9 §,

3. fridlysning enligt 9 § eller

4.  tillstånd att medföra och
använda metallsökare enligt 20 §.

Beslut av Riksantikvarieämbetet

2 kap. 24 §

Beslut av länsstyrelsen över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol när det gäller

1. fastställelse av gränserna för
ett fomlämningsområde enligt 2 §,

2. särskilda ordningsföreskrifter
enligt 9 §,

3. fridlysning enligt 9 § eller

4.  tillstånd att medföra och
använda metallsökare enligt 20 §.

Beslut av Riksantikvarieämbetet

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

enligt 16 § överklagas hos kam- enligt 16 § överklagas hos allmän
marrätten.                          förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
Beslut i övrigt enligt detta kapitel av länsstyrelsen eller Riksantikvarie-
ämbetet får överklagas hos regeringen, om inte annat följer av 25 §.

Kommunen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt 2 § andra styck-
et, 9 § första-fjärde styckena och 12 § andra stycket.

Beslut av länsstyrelsen över-
klagas hos kammarrätten när det
gäller

1. byggnadsminnesförklaring
enligt 1 §,

2. skyddsföreskrifter enligt 2 §,

3. förbud mot åtgärder enligt
5 §,

4. anmälningsplikt enligt 6 §,

5. deposition enligt 12 § första
stycket,

6. tillstånd eller villkor för
tillstånd enligt 14 §,

3 kap. 19 §

Beslut av länsstyrelsen över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol när det gäller

1. byggnadsminnesförklaring
enligt 1 §,

2. skyddsföreskrifter enligt 2 §,

3. förbud mot åtgärder enligt
5 §,

4. anmälningsplikt enligt 6 §,

5. deposition enligt 12 § första
stycket,

6. tillstånd eller villkor for
tillstånd enligt 14 §,

‘Senaste lydelse 1991:474.

261

7. jämkning av skyddsföreskrift-

er eller hävande av byggnads-
minnesförklaring enligt 15 § första
stycket,

8. dokumentation enligt 15 §

tredje stycket,

9. föreläggande enligt 16 § eller

10. föreläggande enligt 17  §

första stycket.

Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne
får överklagas endast av Riksantikvarieämbetet.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

7. jämkning av skyddsföreskrift-
er eller hävande av byggnads-
minnesförklaring enligt 15 § första
stycket,

8. dokumentation enligt 15  §

tredje stycket,

9. föreläggande enligt 16 § eller

10. föreläggande enligt 17  §

första stycket.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

4 kap. 16 §

Beslut som anges i 3, 9 och

13 §§ får överklagas hos kammar-
rätten. Sådana beslut får alltid
överklagas av domkapitlet.

Beslut som anges i 3, 9 och

13 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Sådana beslut
får alltid överklagas av domkapit-
let.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
Beslut enligt 4, 10 och 14 §§ får överklagas hos regeringen.

5 kap. 15 §

Om en tillståndsmyndighet har
avslagit en ansökan om tillstånd
till utförsel, får beslutet över-
klagas hos kammarrätten.

Om en tillståndsmyndighet har
avslagit en ansökan om tillstånd
till utförsel, får beslutet över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
Andra beslut som en tillståndsmyndighet har meddelat enligt detta
kapitel, får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

262

69 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:508)
om försäkringsmäklare

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1989:508) om försäkringsmäk-
lare skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

17

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas till kam-
marrätten.

Föreslagen lydelse

§’

Finansinspektionens beslut om
vägrad registrering och om åtgärd
enligt 15 § får överklagas hos
kammarrätten.

Annat beslut av Finansinspektio-
nen får överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1993:1308 (jfr 1993:1646).

263

70 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen
(1989:529)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 6, 7 och 9 §§ utlänningslagen
(1989:529) skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

7 kap.

Statens invandrarverks eller en
polismyndighets beslut om att
omhänderta en biljett får av
utlänningen överklagas till kam-
marrätten.

Föreslagen lydelse

6 §*

Statens invandrarverks eller en
polismyndighets beslut om att
omhänderta en biljett får av utlän-
ningen överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut av en polismyndighet, av
Statens invandrarverk eller av Ut-

länningsnämnden om förvar får av
utlänningen överklagas till den
kammarrätt som skall överpröva
beslut av invandrarverket. Kam-

Beslut av en polismyndighet, av
Statens invandrarverk eller av Ut-

länningsnämnden om förvar får av
utlänningen överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

marrättens beslut får överklagas

enligt bestämmelserna i förvalt-
ningsprocesslagen (1971:291).

Beslut om förvar får överklagas utan samband med ärendet i övrigt
och utan begränsning till viss tid.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Om ett beslut om förvar har fattats av det statsråd som har till uppgift
att föredra ärenden enligt denna lag, prövar Regeringsrätten på fram-
ställning av utlänningen, om åtgärden skall bestå.

En förvaltningsmyndighets beslut

1. om ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag,

2. att avvisa ombud eller biträde, eller

3. i en jävsfråga,

får överklagas utan samband med ärendet i övrigt.

Beslut om ersättning överklagas Beslut om ersättning överklagas

'Senaste lydelse 1992:578.

2Senaste lydelse 1991:1573.

264

till kammarrätten.

hos allmän förvaltningsdomstol.     Prop. 1994/95:27

Prövningstillstånd krävs vid Bilaga 2
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

265

71 Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen
(1989:827)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § och 8 kap. 1 § aktiekontolagen
(1989:827) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beslut enligt 1 § eller 3 § andra
eller tredje stycket av den myndig-
het som regeringen bestämmer får
överklagas hos kammarrätten.
Finansinspektionens beslut i frågor
som rör tillsynen får överklagas
hos regeringen.

3 kap. 4 §

Beslut enligt 1 § eller 3 § andra
eller tredje stycket av den myndig-
het som regeringen bestämmer får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till

kammarrätten.
ens beslut i
tillsynen får
regeringen.

Finansinspektion-
frågor som rör
överklagas hos

Ett beslut som avses i första eller andra stycket skall verkställas även
om det har överklagats, om inte den myndighet som har att pröva
överklagandet förordnar något annat.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

8 kap. 1 §l

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall
pröva frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd för någon
att införas i aktiebok enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen
(1975:1385), 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713) och 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen
(1987:618).

En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med
särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen.
Auktorisationen eller tillståndet kan återkallas av den myndighet som
har meddelat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsido-
satts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för
auktorisation eller tillstånd inte längre föreligger.

Beslut i frågor om auktorisation
eller tillstånd som har meddelats
av annan än regeringen får över-
klagas hos kammarrätten. Beslutet
skall verkställas även om det har
överklagats, om inte kammarrätten
förordnar annat.

Beslut i frågor om auktorisation
eller tillstånd som har meddelats
av annan än regeringen får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Beslutet skall verkställas
även om det har överklagats, om
inte domstolen förordnar annat.

Prövningstillstånd krävs vid

‘Senaste lydelse 1990:1314.

266

överklagande till kammarrätten. Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

267

72 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:484)
om övervakningskameror m.m.

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1990:484) om övervaknings-
kameror m.m. skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

18

Länsstyrelsens beslut får över-
klagas hos kammarrätten.

Justitiekanslem får föra talan för
att tillvarata allmänna intressen.
Beslut om tillstånd att använda en
övervakningskamera och om
undantag enligt 3 § tredje stycket
från upplysningsplikten får
överklagas även av den kommun
där den plats finns dit över-
vakningskameran skall kunna
riktas och, om kameran skall
kunna riktas mot en arbetsplats,
av en organisation som företräder
de anställda.

Föreslagen lydelse

§

Länsstyrelsens beslut får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Justitiekanslem får överklaga ett
beslut för att ta tillvara allmänna
intressen. Beslut om tillstånd att
använda en övervakningskamera
och om undantag enligt 3 § tredje
stycket från upplysningsplikten får
överklagas även av den kommun
där den plats finns dit över-
vakningskameran skall kunna
riktas och, om kameran skall
kunna riktas mot en arbetsplats,
av en organisation som företräder
de anställda.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
utom i fall som avses i andra
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

268

73 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712)
om undersökning av olyckor

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

14 §

Beslut enligt 8 § andra stycket, Beslut enligt 8 § andra stycket,
11 eller 12 § får överklagas hos 11 eller 12 § får överklagas hos
kammarrätten.                     allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

269

74 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1114) Prop. 1994/95:27
om värdepappersfonder                              Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 46 § lagen (1990:1114) om värdepappers-
fonder skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

46 §'
Finansinspektionens beslut enligt 41 § och 44 § andra stycket får inte
överklagas.

Andra beslut i särskilda fell som
Finansinspektionen meddelar en-
ligt denna lag får överklagas hos
kammarrätten.

Beslut som Finansinspektionen
meddellar med stöd av 3, 7 a, 10,
11, 43 och 44 a §§ får överklagas
hos kammarrätten.

Andra beslut i särskilda fell som
Finansinspektionen meddelar en-
ligt denna lag får överklagas hos
länsrätten. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens

avgörande.

Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 § inte fettat
beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden
begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har
inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en
sådan förklaring lämnats, skall det anses som att ansökan har avslagits.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1992:1320.

270

75 Förslag till lag om ändring i järnvägs-
säkerhetslagen (1990:1157)

Härigenom föreskrivs att 35 § jämvägssäkerhetslagen (1990:1157)
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

35

Beslut som Banverket i särskilt
fall har meddelat enligt denna lag
eller enligt föreskrift som med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos kammarrätten. Andra
beslut av Banverket får överklagas
hos regeringen.

Föreslagen lydelse

§

Beslut som Banverket i särskilt
fall har meddelat enligt denna lag
eller enligt föreskrift som med-
delats med stöd av lagen får över-
klagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
Andra beslut av Banverket får
överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

271

76 Förslag till lag om ändring i insiderlagen
(1990:1342)

Härigenom föreskrivs att 20 § insiderlagen (1990:1342) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

20 §

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Inspektionen får
bestämma att ett beslut skall gälla
omedelbart.

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Inspektionen får bestämma att ett
beslut skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

"Senaste lydelse 1992:557.

272

77 Förslag till lag om ändring i minerallagen
(1991:45)

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 § minerallagen (1991:45) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

16 kap. 1 §*

I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

Beslut                             Överklagas hos

Beslut av bergmästaren i frågor
som gäller undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i frågor
som gäller meddelande av bearbet-
ningskoncession, tillstånd till
överlåtelse av koncession eller
ändring av villkoren för en kon-
cession

Beslut av bergmästaren i frågor
om förlängning av giltighetstiden
för en bearbetningskoncession
enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i andra
frågor som gäller bearbetnings-
koncession

Tillstånd av bergmästaren till
byggande av väg enligt 3 kap. 3 §
andra stycket

Beslut av bergmästaren i fråga
som avses i 3 kap. 7 §

Förhandsbesked av bergmästaren
enligt 4 kap. 9 § tredje stycket

Kammarrätten

Regeringen

Regeringen

Kammarrätten

Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen

Sveriges geologiska undersökning

‘Senaste lydelse 1992:466.

273

18 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 27

Tillstånd av bergmästaren att
lägga igen utfraktsväg, ort eller
borrhål enligt 5 kap. 8 § eller 13
kap. 6 §

Beslut av bergmästaren i ärende
om ersättning enligt 7 kap. 1 §

Beslut av förrättningsmyndigheten
i 8 kap. 7 §

Beslut av förrättningsmyndigheten
i ärende om markanvisning

Tillstånd av bergmästaren att
lägga ned gruva eller motsvarande
anläggning enligt 14 kap. 4 §
tredje stycket

Beslut av bergmästaren i andra
frågor enligt denna lag

Beslut av länsstyrelsen i frågor
som avses i 3 kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen i frågor om
prövande av säkerhet enligt
17 kap.

Beslut av Statens jordbruksverk
eller Skogsstyrelsen enligt 8 kap.
6 a § första eller fjärde stycket.

Sveriges geologiska undersökning

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller stöire delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Sveriges geologiska undersökning

Kammarrätten

Regeringen

Kammarrätten

Kammarrätten

Föreslagen lydelse

16 kap. 1 §

I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller följande.

274

Beslut

Överklagas hos

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Beslut av bergmästaren i frågor
som gäller undersökningstillstånd

Beslut av bergmästaren i frågor
som gäller meddelande av bearbet-
ningskoncession, tillstånd till
överlåtelse av koncession eller
ändring av villkoren for en kon-
cession

Beslut av bergmästaren i frågor
om förlängning av giltighetstiden
för en bearbetningskoncession
enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i andra
frågor som gäller bearbetnings-
koncession

Tillstånd av bergmästaren till
byggande av väg enligt 3 kap. 3 §
andra stycket

Beslut av bergmästaren ifråga som
avses i 3 kap. 7 §

Förhandsbesked av bergmästaren
enligt 4 kap. 9 § tredje stycket

Tillstånd av bergmästaren att
lägga igen utfraktsväg, ort eller
borrhål enligt 5 kap. 8 § eller 13
kap. 6 §

Beslut av bergmästaren i ärende
om ersättning enligt 7 kap. 1 §

Beslut av förrättningsmyndigheten
i 8 kap. 7 §

Beslut av förrättningsmyndigheten
i ärende om markanvisning

Allmän förvaltningsdomstol

Regeringen

Regeringen

Allmän förvaltningsdomstol

Sveriges geologiska undersökning

Länsstyrelsen

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

Den fastighetsdomstol inom vars
område marken som tvisten gäller
eller större delen därav är belägen

275

Tillstånd av bergmästaren att
lägga ned gruva eller motsvarande
anläggning enligt 14 kap. 4 §
tredje stycket

Beslut av bergmästaren i andra
frågor enligt denna lag

Beslut av länsstyrelsen i frågor
som avses i 3 kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen i frågor om
prövande av säkerhet enligt
17 kap.

Sveriges geologiska undersökning

Allmän förvaltningsdomstol

Regeringen

Allmän förvaltningsdomstol

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Beslut av Statens jordbruksverk Allmän förvaltningsdomstol
eller Skogsstyrelsen enligt 8 kap.

6 a § första eller fjärde stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

276

78 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:114)
om användning av viss genteknik vid allmänna
hälsoundersökningar

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1991:114) om användning av viss
genteknik vid allmänna hälsoundersökningar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Socialstyrelsens beslut enligt Socialstyrelsens beslut enligt
denna lag får överklagas hos denna lag får överklagas hos
kammarrätten.                     allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

277

79 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:115)    Prop. 1994/95:27

om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte       Bilaga 2

med befruktade ägg från människa

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1991:115) om åtgärder i forsk-
nings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

7 §

Socialstyrelsens beslut enligt 5 § Socialstyrelsens beslut enligt 5 §

får överklagas hos kammarrätten. får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

278

80 Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen
(1991:614)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614)
skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

11 kap. 5 §

Beslut om behörighet som in-
tygsgivare enligt 3 kap. 3 § om
det meddelats av myndighet som
regeringen bestämt, och beslut i
ärende om tillstånd att upplåta
bostadsrätt enligt 4 kap. 2 § eller
om förskott enligt 5 kap. 5 § får
överklagas hos kammarrätt.

Beslut om behörighet som in-
tygsgivare enligt 3 kap. 3 § om
det meddelats av myndighet som
regeringen bestämt, och beslut i
ärende om tillstånd att upplåta
bostadsrätt enligt 4 kap. 2 § eller
om förskott enligt 5 kap. 5 § får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Senaste lydelse 1992:1451.

279

81 Förslag till lag om ändring i kommunallagen
(1991:900)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1,5, 6, 7, 13 och 14 §§ kommunal-
lagen (1991:900) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

10 kap. 1 §

Vaije medlem av en kommun
eller ett landsting har rätt att få
lagligheten av kommunens eller
landstingets beslut prövad genom
att överklaga dem hos kammar-
rätten.

Varje medlem av en kommun
eller ett landsting har rätt att få
lagligheten av kommunens eller
landstingets beslut prövad genom
att överklaga dem hos länsrätten.

5 §
Klagomålen skall ges in till

överklagandet skall ges in till

kammarrätten.

länsrätten.

Klagomålen skall ha kommit in

till kammarrätten inom tre veckor

Överklagandet skall ha kommit

in till länsrätten inom tre veckor

från den dag då det tillkännagavs
på kommunens eller landstingets
anslagstavla att protokollet över
beslutet justerats.

Anslaget om protokollsjusteringen
under hela klagotiden för att tiden sl

7

Om klagomålen före klagotidens
utgång har kommit in till kom-
munen eller landstinget i stället
för till kammarrätten, skall över-
klagandet ändå prövas.

13

Föreskrifter om hur kammar-
rättens beslut överklagas hos
regeringsrätten finns i förvalt-
ningsprocesslagen (1971:291).

från den dag då det tillkännagavs
på kommunens eller landstingets
anslagstavla att protokollet över
beslutet justerats.

måste vara uppsatt på anslagstavlan
tall löpa ut.

§

Om överklagandet före klago-
tidens utgång har kommit in till
kommunen eller landstinget i
stället för till länsrätten, skall
överklagandet ändå prövas.

§

Föreskrifter om hur länsrättens
beslut överklagas finns i förvalt-
ningsprocesslagen (1971:291).

Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten

14 §

Om kammarrättens beslut har Om länsrättens beslut har gått

280

gått klaganden emot, får bara
klaganden själv överklaga beslutet.

Om kammarrätten har upphävt
ett beslut eller forbjudit att det
verkställs, får kammarrättens
beslut överklagas av kommunen
eller landstinget och av deras
medlemmar.

klaganden emot, får bara klagan-
den själv överklaga beslutet.

Om länsrätten har upphävt ett
beslut eller förbjudit att det verk-
ställs, får länsrättens beslut över-
klagas av kommunen eller lands-
tinget och av deras medlemmar.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

281

82 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument' skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap. 1 §

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
kammarrätten. Inspektionen får
bestämma att ett beslut skall gälla
omedelbart.

Finansinspektionens beslut enligt
denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. In-
spektionen får bestämma att ett
beslut skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1992:558.

282

83 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (1991:981) om värde-
pappersrörelse skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

7kt

Finansinspektionens beslut enligt
inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen
meddelar enligt denna lag får
överklagas hos kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett
enligt 6 kap. 7 eller 8 § eller on
omedelbart.

Föreslagen lydelse

1 §

kap. 6 § och 10 § andra stycket får

Beslut som Finansinspektionen
meddelar med stöd av 1 kap. 3 §,
2 kap. 3 och 7 §§, 3 kap. 4 § och
6 kap. 9 § får överklagas hos
kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen
meddelar enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten. Pröv-
ningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande

beslut om forbud eller föreläggande
i återkallelse enligt 9 § skall gälla

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

283

84 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) Prop. 1994/95:27
om rättspsykiatrisk undersökning                      Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 16 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

16 §

Kriminalvårdsstyrelsens beslut Kriminalvårdsstyrelsens beslut

enligt 8 § andra stycket får över- enligt 8 § andra stycket får över-

klagas hos kammarrätten.           klagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

284

85 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m. skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

27

Beslut som avses i 16 § andra
eller tredje stycket, 18 eller 20 §,
21 § andra stycket eller 30 § får
överklagas hos kammarrätten.

Beslut enligt denna lag i andra fåll
ordning som regeringen bestämmer.

Föreslagen lydelse

§

Beslut som avses i 16 § andra
eller tredje stycket, 18 eller 20 §,
21 § andra stycket eller 30 § får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten
får överklagas på det sätt och i den

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

285

86 Förslag till lag om ändring i kyrkolagen
(1992:300)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 21 §, 22 kap. 1, 4 och 5 §§, 44 kap.
11 och 12 §§ och 45 kap. 29 § kyrkolagen (1992:300) skall ha följande
lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap. 21 §

I fråga om överklagande av beslut av kyrkliga indelningsdelegerade,
arbetsutskottet eller en kommitté tillämpas 22 kap. 1-4 §§. Beslut får
överklagas också av varje församling eller kyrklig samfällighet som
berörs av indelningsändringen och av den som är folkbokförd i en sådan

församling.

I fråga om överklagande av
beslut av kammarrätten tillämpas
22 kap. 5 §. Ett beslut, varigenom
kammarrätten har bifallit över-
klagandet eller förbjudit att det
överklagade beslutet verkställs, får
också överklagas av en församling
eller kyrklig samfällighet som
berörs av indelningsändringen och
av den som är folkbokförd i en
sådan församling.

I fråga om överklagande av
beslut av länsrätten eller kammar-
rätten tillämpas 22 kap. 5 §. Ett
beslut, varigenom länsrätten eller
kammarrätten har bifallit över-
klagandet eller förbjudit att det
överklagade beslutet verkställs, får
också överklagas av en församling
eller kyrklig samfällighet som
berörs av indelningsändringen och
av den som är folkbokförd i en
sådan församling.

Föreskrifterna i 22 kap. 6 § om rättelse av verkställighet tillämpas i
fråga om beslut av indelningsdelegerade, arbetsutskottet eller av en

kommitté.

22 kap. 1 §

Kyrkofullmäktiges eller kyrko-
stämmans beslut får, om inte
något annat är särskilt föreskrivet,
överklagas hos kammarrätten.
Överklagandet får grundas bara på
omständigheter som innebär att
beslutet

Kyrkofullmäktiges eller kyrko-
stämmans beslut får, om inte
något annat är särskilt föreskrivet,
överklagas hos länsrätten. Över-
klagandet får grundas bara på
omständigheter som innebär att
beslutet

1. inte har tillkommit i laga ordning,

2. stär i strid mot lag eller annan författning,

3. på något annat sätt överskrider kyrkofullmäktiges eller kyrkostäm-
mans befogenhet,

4. kränker klagandens enskilda rätt, eller

5. annars vilar på orättvis grund.

Skrivelsen med överklagandet Skrivelsen med överklagandet
skall ha kommit in till kammar- skall ha kommit in till länsrätten

286

rätten inom tre veckor från den
dag då justeringen av det protokoll
som fördes över beslutet tillkänna-
gavs på församlingens anslags-
tavla. Om skrivelsen före över-
klagandetidens utgång har kommit
in till församlingen, skall över-
klagandet ändå prövas.

inom tre veckor från den dag då
justeringen av det protokoll som
fördes över beslutet tillkännagavs
på församlingens anslagstavla. Om
skrivelsen före överklagandetidens
utgång har kommit in till försam-
lingen, skall överklagandet ändå
prövas.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och de omständig-
heter på vilka överklagandet grundas. Klaganden får inte anföra någon
ny omständighet till grund för överklagandet efter överklagandetidens

utgång.

4 §

Kammarrätten skall inhämta Länsrätten skall inhämta stifts-
stiftsstyrelsens yttrande över över- styrelsens yttrande över över-
klagandet, om det behövs.           klagandet, om det behövs.

Vid tillämpning av förvaltningsprocesslagen (1971:291) anses försam-
lingen som part.

Ett föreläggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen får inte gälla
sådan brist i skrivelsen med överklagandet som består i att denna inte
anger den eller de omständigheter på vilka överklagandet grundas.
Föreskriften i 29 § förvaltningsprocesslagen om rätt att utan yrkande
besluta till det bättre för enskild tillämpas inte.

5

Beslut av kammarrätten som har
gått klaganden emot får över-
klagas bara av denne.

Ett beslut, varigenom kammar-
rätten har bifallit ett överklagande
eller förbjudit att det överklagade
beslutet verkställs, får överklagas
av församlingen och av den som
är folkbokförd i församlingen.

§

Beslut av länsrätten eller
kammarrätten som har gått
klaganden emot får överklagas
bara av denne.

Ett beslut, varigenom länsrätten
eller kammarrätten har bifallit ett
överklagande eller förbjudit att det
överklagade beslutet verkställs, får
överklagas av församlingen och av
den som är folkbokförd i
församlingen.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

44 kap. 11 §

Val av prästledamot och ersätta- Val av prästledamot och ersätta-
re för denne får överklagas hos re för denne får överklagas hos
kammarrätten.                       länsrätten.

Skrivelsen med överklagandet skall ges in till domkapitlet inom tio
dagar efter det att valet avslutades.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

287

12 §

Domkapitlet skall inhämta val-
forrättarens förklaring över över-
klagandet samt valsedlar och
övriga valhandlingar. Domkapitlet
skall sända dessa handlingar och
överklagandet med eget yttrandet
till kammarrrätten.

Domkapitlet skall inhämta val-
förrättarens förklaring över över-
klagandet samt valsedlar och
övriga valhandlingar. Domkapitlet
skall sända dessa handlingar och
överklagandet med eget yttrandet
till länsrätten.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

45 kap. 29 §

Elektors- och biskopsvalen över- Elektors- och biskopsvalen över-
klagas hos kammarrätten.           klagas hos länsrätten.

Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in inom tre veckor från
den dag då biskopsförslaget har blivit kungjort genom anslag.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

288

87 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:543)
om börs- och clearingverksamhet

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

12 kap. 1 §
Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 § och 8 § andra stycket får
inte överklagas.

Beslut som Finansinspektionen
meddelar med stöd av 1 kap. 1 §,

2 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, 8 kap.

3 §, 9 kap. 6 §, 10 kap. 4 § och
11 kap. 7 § får överklagas hos
kammarrätten,

Andra beslut som Finansinspek-
tionen meddelar enligt denna lag
får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som Finansinspek-
tionen meddelar enligt denna lag
får överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande
enligt 11 kap. 6 § eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 § skall gälla
omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

289

19 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 27

88 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen
(1992:859)

Härigenom föreskrivs att 28 § läkemedelslagen (1992:859) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Beslut som Läkemedelsverket i

ett enskilt fell meddelat enligt
denna lag eller enligt en föreskrift
som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos kammar-
rätten.

Beslut som Läkemedelsverket
eller kammarrätten i ett enskilt fell
meddelar skall gälla omedelbart,
om inte annat förordnas.

Föreslagen lydelse

28 §

Beslut som Läkemedelsverket i
ett enskilt fell meddelat enligt
denna lag eller enligt en föreskrift
som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten

Beslut som Läkemedelsverket,
länsrätten eller kammarrätten i ett
enskilt fell meddelar skall gälla
omedelbart, om inte annat för-
ordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

290

89 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:860)
om kontroll av narkotika

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1992:860) om kontroll av narko-
tika skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Beslut som Läkemedelsverket

eller Generaltullstyrelsen i ett
enskilt fell meddelat enligt denna
lag eller enligt en föreskrift som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten.

Beslut som Läkemedelsverket,
Generaltullstyrelsen eller kammar-
rätten i ett enskilt fell meddelar
skall gälla omedelbart, om inte
annat beslutas.

Föreslagen lydelse

14 §*

Beslut som Läkemedelsverket
eller Generaltullstyrelsen i ett
enskilt fell meddelat enligt denna
lag eller enligt en föreskrift som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten

Beslut som Läkemedelsverket,
Generaltullstyrelsen, länsrätten
eller kammarrätten i ett enskilt fell
meddelar skall gälla omedelbart,
om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

'Senaste lydelse 1994:000.

291

90 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1068) Prop. 1994/95:27
om introduktionsersättning för flyktingar och vissa Bilaga 2
andra utlänningar

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1992:1068) om introduktions-
ersättning for flyktingar och vissa andra utlänningar skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

5 §

Kommunens beslut att inte betala Kommunens beslut att inte betala

ut introduktionsersättning får över- ut introduktionsersättning får över-
klagas hos länsrätten.               klagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut om introduktionsersättningens storlek får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

292

91 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1119)
om teknisk kontroll

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§

Beslut av Styrelsen för teknisk
ackreditering enligt 15 § och om
åtgärd enligt 18 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

23

Beslut av Styrelsen för teknisk
ackreditering enligt 15 § och om
åtgärd enligt 18 § får överklagas
hos kammarrätten.

Bestämmelserna i 23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223) om hur
beslut överklagas skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 9 § av
bolag eller annan juridisk person.

Prövningstillständ krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

293

20 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 27

92 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) Prop. 1994/95:27

om Sveriges ekonomiska zon                         Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekono-
miska zon skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

18 §

Andra beslut i särskilda fell än
sådana som regeringen eller all-
män domstol har meddelat enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos kammar-
rönen.

Andra beslut i särskilda fell än
sådana som regeringen eller all-
män domstol har meddelat enligt
denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarränen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

294

93 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1368) Prop. 1994/95:27
om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom         Bilaåa 2

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa
förvärv av fast egendom skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

4

Frågor om förvärvstillstånd
prövas av länsstyrelsen. Läns-
styrelsens beslut får överklagas
hos kammarrätten.

Föreslagen lydelse

§

Frågor om förvärvstillstånd
prövas av länsstyrelsen. Läns-
styrelsens beslut får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

295

94 Förslag till lag om ändring i högskolelagen
(1992:1434)

Härigenom att 4 kap 7 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande
lydelse.

4 kap. 7 §

En for högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande.
Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som domare.

Nämndens beslut i avskiljande- Nämndens beslut i avskiljande-
frågor får överklagas till kammar- frågor får överklagas till allmän
rätt av studenten.                   förvaltningsdomstol av studenten.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det,
omprövas efter två år.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

296

95 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1574) Prop. 1994/95:27
om bostadsanpassningsbidrag m.m.                  Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1992:1574) om bostads-
anpassningsbidrag m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

18 §

Kommunens beslut enligt denna Kommunens beslut enligt denna

lag fär överklagas hos länsrätten. lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

297

96 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1610) Prop. 1994/95:27
om kreditmarknadsbolag                             Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1992:1610) om kredit-
marknadsbolag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap. 1 §

Finansinspektionens beslut enligt
inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen
meddelar enligt denna lag får
överklagas hos kammarrätten.

kap. 6 och 22 §§ andra stycket får

Beslut som inspektionen med-
delar med stöd av 1 kap. 2 §,

2 kap. 3 och 8 §§ samt 5 kap. 11,

15, 17 och 19 §§ får överklagas
hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen
meddelar enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten. Pröv-
ningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av
länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller
återkallelse skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

298

97 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) Prop. 1994/95:27
om paketresor                                        Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1992:1672) om paketresor skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

23

Om Konsumentverket enligt 22 §
andra stycket har förelagt en
arrangör eller en återförsäljare att
tillhandahålla en handling, får
beslutet överklagas hos kammar-
rätten. Andra beslut av Konsu-
mentverket enligt 22 § får inte
överklagas.

Föreslagen lydelse

§

Om Konsumentverket enligt 22 §
andra stycket har förelagt en
arrangör eller en återförsäljare att
tillhandahålla en handling, får
beslutet överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut
av Konsumentverket enligt 22 §
får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

299

98 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 27 § lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beslut av en sådan nämnd som
avses i 22 § eller av länsstyrelsen
får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol om beslutet avser

27 §

Beslut av en sådan nämnd som
avses i 22 § eller av länsstyrelsen i
får överklagas hos länsrätten om 1
beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,

2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3. återbetalning enligt 12 §,

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, eller

6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten
eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först
sedan det vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

300

99 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:649)
om marknadsreglering på fiskets område

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1993:649) om marknadsreglering
på fiskets område skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14

Beslut av en myndighet i ett sär-
skilt fell enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten,
utom i fråga om en import- eller
exportlicens som får överklagas
hos regeringen.

§

Beslut av en myndighet i ett sär-
skilt fell enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol, utom i fråga om en
import- eller exportlicens som får
överklagas hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

301

100 Förslag till lag om ändring i fiskelagen
(1993:787)

Härigenom föreskrivs att 51 § fiskelagen (1993:787) skall ha följande
lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

51 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut i särskilda
fall meddelade enligt denna lag
eller enligt bestämmelser som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten.

Fiskeriverkets beslut i särskilda
fåll meddelade enligt denna lag
eller enligt bestämmelser som
meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

302

101 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1302)
om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (1993:1302) om
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

8 kap. 6 §

Finansinspektionens beslut om

1. att avslå en ansökan om koncession enligt 3 kap. 3 eller

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

4 §,

2. att avslå en ansökan om att
utfärda intyg enligt 3 kap. 6 §
tredje stycket,

3. att förbjuda en försäkrings-
givare att förfoga över sina
tillgångar enligt 6 kap. 5 § femte
stycket,

4.  att återkalla koncession för
gränsöverskridande verksamhet
eller förbjuda sådan verksamhet
enligt 6 kap. 8 § tredje eller fjärde
stycket eller

5. att förelägga vite

får överklagas till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut i övrigt
regeringen.

Finansinspektionen får bestämma
gälla omedelbart.

2. att förbjuda en försäkrings-
givare att förfoga över sina
tillgångar enligt 6 kap. 5 § femte
stycket eller

3. att återkalla koncession för
gränsöverskridande verksamhet
eller förbjuda sådan verksamhet
enligt 6 kap. 8 § tredje eller fjärde
stycket får överklagas hos
kammarrätten.

Finansinspektionens beslut om
att avslå en ansökan om att
utfärda intyg enligt 3 kap. 6 §
tredje stycket eller om att
förelägga vite får överklagas hos
länsrätten. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till
kammarrätten av länsrättens
avgörande.

enligt denna lag får överklagas hos
att beslut enligt första stycket skall

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

303

102 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Invandrarverkets eller

22 §

social- Invandrarverkets eller social

nämndens beslut enligt denna lag
får överklagas hos länsrätten.

nämndens beslut enligt denna lag
får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Invandrarverkets beslut får överklagas hos länsrätten i det län där

utlänningen vistades när beslutet lättades.

Beslut enligt denna lag får överklagas endast av den enskilde.

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.
Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

304

103 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:802)
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385)' i
paragrafens lydelse enligt lagen (1994:802) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

18 kap. 7 §

i till-

Mot myndighets beslut
ståndsärende enligt 2 kap. 1 §, 8
kap. 4 eller 11 §§, 10 kap. 2 eller
3 §§, 11 kap. 6 eller 8 §§ första
stycket 1 eller 12 kap. 8 § föres
talan hos regeringen genom
besvär.

Mot länsstyrelsens beslut enligt
denna lag i annat fall än enligt
första stycket föres talan hos
kammarrätten genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyn-
digheten att avskriva anmälan eller
vägra registrering enligt 4 § första
stycket överklagas hos kammar-
rätten inom två månader från
beslutets dag. Detsamma gäller ett
sådant beslut av reg istre rings-
myndigheten som avses i 4 a §, 4
kap. 13 § andra stycket, 6 kap.
7 § tredje stycket, 13 kap. 18 §,
14 kap. 15 § första stycket, 21
och 29 §§ samt 19 kap. 2 §.

En myndighets beslut i till-
ståndsärende enligt 2 kap. 1 §, 8
kap. 4 eller 11 §§, 10 kap. 2 eller
3 §§, 11 kap. 6 eller 8 §§ första
stycket 1 eller 12 kap. 8 § får
överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt
denna lag i annat fell än enligt
första stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut av registrerings-
myndigheten att avskriva anmälan
eller vägra registrering enligt 4 §
första stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol inom
två månader från beslutets dag.
Detsamma gäller ett sådant beslut
av registreringsmyndigheten som
avses i 4 a §, 4 kap. 13 § andra
stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket,
13 kap. 18 §, 14 kap. 15 § första
stycket, 21 och 29 §§ samt 19
kap. 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

‘Lagen omtryckt 1993:150.

305

104 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:845)
om behörighet att utöva veterinäryrket

Härigenom föreskrivs att 31 § lagen (1994:845) om behörighet att
utöva veterinäryrket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:27

Bilaga 2

31 §

Ansvarsnämndens beslut och
Jordbruksverkets beslut i ett sär-
skilt fell enligt denna lag får
överklagas hos kammarrätten.

Ansvarsnämndens beslut och
Jordbruksverkets beslut i ett sär-
skilt fell enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

306

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994-09-14

Närvarande: f.d. regeringsrådet Magnus Sjöberg, justitierådet Johan
Munck, regeringsrådet Leif Lindstam.

Enligt en lagrådsremiss den 25 augusti 1994 (Justitiedepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om
ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser, m.m.

Föredraganden, kammarrättsassessorn Thomas Rolén, anmäler att
avsikten är att förslaget till ändring i kyrkolagen (1992:300) - förslag
2:86 - f.n. inte skall föreläggas riksdagen.

Förslagen i övrigt föredras och lämnas utan erinran.

Prop. 1994/95:27

Bilaga 3

307

Justitiedepartementet                                     Prop. 1994/95:27

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 september 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden

Friggebo, Laurén, Hörnlund, Olsson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik,

Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Ask

Föredragande: statsrådet Hellsvik

Regeringen beslutar proposition 1994/95:27 Fortsatt reformering av
instansordningen m.m. ide allmänna förvaltningsdomstolarna.

gotab 47052, Stockholm 1994

308