Regeringens proposition
1994/95:150

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten
för budgetåret 1995/96, m.m.
(kompletteringsproposition)

Prop.

1994/95:150

Enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § riksdagsordningen avger regeringen
härmed sitt förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret
1995/96.

Stockholm den 18 april 1995

Mona Sahlin

Göran Persson

(F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 som avser en 18 mån-
aders period som lades fram i årets budgetproposition kompletteras med
hänsyn till senare inträffade förändringar rörande såväl inkomst- som
utgiftssidan av budgeten. I samband därmed redovisas en förnyad
beräkning av budgetutfallet för innevarande budgetår. Beräkningarna
visar att budgetunderskottet för budgetåret 1994/95 minskar med 31
miljarder kronor jämfört med vad som beräknades i årets budgetpro-
position. Alltså förutses nu ett underskott om 160,9 miljarder kronor.
Statens lånebehov beräknas till 192,4 miljarder kronor.

Förbudgetåret 1995/96, 18 månader, beräknades i budgetpropositionen
ett underskott på statsbudgeten om 243,4 miljarder kronor. De nya
beräkningarna visar ett underskott på 213,6 miljarder kronor. Statens
lånebehov för samma tidsperiod beräknas till 198,7 miljarder kronor.

I denna propositionen redovisar regeringen i en reviderad finansplan sin
bedömning av hur den ekonomiska politiken bör utformas.

1 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

Regeringen har i årets budgetproposition (prop. 1994/95:100) förelagt Prop. 1994/95:150
riksdagen ett förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96. I de delar
där förslaget innehöll endast beräknade anslagsbelopp har regeringens
förslag därefter redovisats i särskilda propositioner.

Enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § riksdagsordningen skall regeringen -
förutom förslaget till statsbudget i budgetpropositionen - avge ett särskilt
förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för det kommande budgetåret
i den s.k. kompletteringspropositionen. Detta förslag lämnas i förevaran-
de proposition, i vilken regeringen redovisar sin bedömning av den
ekonomiska politiken i en reviderad finansplan. Till den reviderade
finansplanen finns fogad en reviderad nationalbudget. Det reviderade
förslaget till statsbudget för budgetåret 1995/96 upptar såväl förnyade
beräkningar av inkomstitlama, som en sammanställning av de anslagsför-
ändringar som regeringen föreslagit efter budgetpropositionen och de
förslag om ytterligare utgiftsanslag som läggs fram i denna proposition.
I sammanhanget tar regeringen även upp vissa frågor som har samband
med den ekonomiska politiken och budgetpolitiken m.m. och som bör
behandlas av riksdagen under innevarande riksmöte.

Regeringens förslag och bedömningar redovisas närmare i propositionens
bilagor enligt följande förteckning:

Bilaga 1      Reviderad finansplan m.m.

Bilaga 2      Statschefen och Regeringen (första huvudtiteln)

Bilaga 3      Justitiedepartementet (andra huvudtiteln)

Bilaga 4      Utrikesdepartementet (tredje huvudtiteln)

Bilaga 5      Socialdepartementet (femte huvudtiteln)

Bilaga 6      Kommunikationsdepartementet (sjätte huvudtiteln)

Bilaga 7      Finansdepartementet (sjunde huvudtiteln)

Bilaga 8      Utbildningsdepartementet (åttonde huvudtitlen)

Bilaga 9      Jordbruksdepartementet (nionde huvudtiteln)

Bilaga 10     Arbetsmarknadsdepartementet (tionde huvudtiteln)

Bilaga 11      Kulturdepartementet (elfte huvudtiteln)

Bilaga 12     Näringsdepartementet (tolfte huvudtiteln)

Bilaga 13      Civildepartementet (trettonde huvudtiteln)

Bilaga 14     Miljödepartementet (fjortonde huvudtiteln)

Prop. 1994/95:150

REGERINGENS FÖRSLAG TILL

REVIDERAD STATSBUDGET

FÖR BUDGETÅRET

1995/96

Förändringar i förslaget till statsbudget budgetåret 1995/96 Prop. 1994/95:150

Inkomster

Budget-
propositionen
1000-tal kr.

Senare
ändringar
1000-tal kr.

Summa
1000-tal kr.

Skatter

674 862 345

+ 9 770 378

684 632 723

Inkomster av statens verksamhet

28 763 530

+ 6 074 847

34 838 377

Inkomster av försåld egendom

30 700

+   50 000

80 700

Återbetalning av lån

9 424 809

93 990

9 330 819

Kalkylmässiga inkomster

-2 886 000

+ 840 649

-2 045 351

Bidrag m.m. från EU

8 652 000

+  911 000

9 563 000

Extraordinära medel från EU

6 100 000

-

6 100 000

Summa

724 947 384

+ 17 552 884

742 500 268

Underskott

213 642 157

956 142 425

Förändringar i förslaget till statsbudget budgetåret 1995/96 Prop. 1994/95:150

Utgifter

Budget-
propositionen
1000-tal kr.

Senare
ändringar
1000-tal kr.

Summa
1000-tal kr.

Statschefen och regeringen

2 811 560

+   74 652

2 886 212

Justitiedepartementet

29 157 687

+   37 875

29 195 562

Utrikesdepartementet

23 944 183

+   90 580

24 034 763

Försvarsdepartementet

64 071 737

-

64 071 737

Socialdepartementet

271 653 103

- 9 530 000

262 123 103

Kommunikationsdepartementet

36 365 377

-   412 500

35 952 877

Finansdepartementet

118 467 710

+12 948 502

131 416 212

Utbildningsdepartementet

58 915 917

- 1 712 759

57 203 158

Jordbruksdepartementet

17 281 526

+ 60 000

17 341 526

Arbetsmarknadsdepartementet

132 124 301

+ 4 703 052

136 827 353

Kulturdepartementet

6 916 644

37 500

6 879 144

Näringsdepartementet

50 575 177

-   249 069

50 326 108

Civildepartementet

4 168 001

-   131 364

4 036 637

Miljödepartementet

2 735 511

77 701

2 657 810

Riksdagen och dess myndigheter

1 189 223

-

1 189 223

Räntor på statsskulden, m.m.

129 000 000

+ 3 000 000

132 000 000

Oförutsedda utgifter

1 000

-

1 000

Summa:

949 378 657

8 763 768

958 142 425

Minskning av anslagsbehållningar

3 000 000

-2 000 000

1 000000

Beräknat tillkommande utgifts-
behov, netto

16 000 000

-19 000 000

-3 000000

Summa:

968 378 657

-12 236 232

956 142 425

Specifikation av statsbudgetens inkomster 1995/96 Prop. 1994/95:150

1995/96

Tusental kronor

1000 Skatter:

684 632 723

1100 Skatt på inkomst:
103 466 000

1110 Fysiska personers inkomstskatt:

1111 Fysiska personers inkomstskatt
varav:   inkomster1

utgifter

1120 Juridiska personers inkomstskatt:

1121 Juridiska personers inkomstskatt

1123 Beskattning av tjänstegruppliv

1130 Ofördelbara inkomstskatter:

1131 Ofördelbara inkomstskatter

34 133 000

34 133 000

561 652 000

527 519 000

60 475 000

58 525 000

1 950 000

3 318 000

3 318 000

1140 Övriga inkomstskatter:

1141 Kupongskatt

1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt

1143 Bevillningsavgift

1144 Lotteriskatt

5 540 000

900 000

0

0

4 640 000

1200 Socialavgifter och allmänna egenavgifter:

248 056 000

varav:   inkomster

399 609 000

utgifter2

151 553 000

1211 Folkpensionsavgift

61 456 000

1221 Sjukförsäkringsavgift

58 560 000

1231 Bamomsoigsavgift

0

1241 Utbildningsavgift

0

1250 Övriga sociala avgifter, netto:

62 130 000

varav:   inkomster

202 240 000

utgifter

140 110 000

1251 Tilläggspensionsavgift, netto

9 648 000

varav:   inkomster

137 829 000

utgifter

128 181 000

1252 Delpensionsavgift

0

varav:   inkomster

2 101 000

utgifter

2 101 000

'Huvudsakligen utbetalningar till kommuner

2Huvudsakligen utbetalningar till fonder

Prop. 1994/95:150

1995/96

Tusental kronor

1253 Arbetsskadeavgift, netto

varav:   inkomster

utgifter

1254 Arbetsmarknadsavgift

1255 Arbetarskyddsavgift, netto

1256 Lönegarantiavgift

1257 Sjöfolkspensionsavgift, netto

varav:   inkomster

utgifter

1260 Allmänna egenavgifter:

1261 Allmän sjukförsäkringsavgift

1262 Allmän pensionsavgift, netto

varav:   inkomster

utgifter

1281 Allmän löneavgift

1291 Särskild löneskatt

14 231 000

9 779 000

49 000

49 000

11 443 000

11 443 000

4 452 000

44 211 000

1 754 000

2 065 000

0

40 734 000

40 734 000

0

15 481 000

9 695 000

1300 Skatt på egendom:

25 370 723

1310 Skatt på fast egendom:

1311 Skogsvårdsavgifter

1312 Fastighetsskatt

14 725 723

0

14 725 723

1320 Förmögenhetsskatt:

1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt

1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt

2 925 000

2 853 000

72 000

1330 Arvsskatt och gåvoskatt:

1331 Arvsskatt

1332 Gåvoskatt

1 770 000

1 575 000

195 000

1340 Övrig skatt på egendom:

1341 Stämpelskatt

5 950 000

5 950 000

1400 Skatt på varor och tjänster:

307 740 000

1410 Allmänna försäljningsskatter:

187 523 000

1411 Mervärdesskatt

187 523 000

1420,1430 Skatt på specifika varor:

103 742 600

1423 Försäljningsskatt på motorfordon

3 460 000

1424 Tobaksskatt

11 874 000

1425 Skatt på spritdrycker

9 075 500

1995/96

Prop. 1994/95:150

Tusental kronor

1426 Skatt på vin

1427 Skatt på maltdrycker

1428 Energiskatt

1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle

1431 Särskild skatt på el.kraft från kärnkraftverk

1434 Skatt på viss elektrisk kraft

1435 Särskild skatt mot försurning

1440 Överskott vid försäljning av varor med statsmonopol:

1442 Systembolaget AB:s inlevererade överskott

1450 Skatt på tjänster:

1452 Skatt på annonser och reklam

1454 Skatt på spel

1460 Skatt pä vägtrafik:

1461 Fordonsskatt

1470 Skatt på import m.m.:

1471 Tullmedel

1472 Övriga skatter m.m. på import

1473 Jordbruks- och sockeravgifter

1480 Övriga skatter på varor och tjänster:

1481 Övriga skatter på varor och tjänster

2000 Inkomster av statens verksamhet:

2100 Rörelseöverskott:

2110 Affärsverkens inlevererade överskott:

2113 Statens järnvägars inlevererade överskott

2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott

2116 Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade utdelning
och inleverans av motsvarighet till statlig skatt

2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott

2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott:

2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets
garantiverksamhet

4 352 300

5 028 300

66 766 000

500

857 000

2 230 000

99 000

200 000

200 000

1 554 300

1 457 300

97 000

5 607 300

5 607 300

8 788 800

8 064 600

3 300

720 900

324 000

324 000

34 838 377

9 093 036

647 800

0

243 000

346 000

58 800

377 000

377 000

1995/96

Prop. 1994/95:150

Tusental kronor

2725 Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka
det finansiella systemet

2130 Riksbankens inlevererade överskott:

2131 Riksbankens inlevererade överskott

2150 överskott från spelverksamhet:

2151 Tipsmedel

2152 Lotterimedel

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning:

2210 Överskott av fastighetsförvaltning:

2300 Ränteinkomster:

2310,2320 Räntor på näringslån:

2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen

2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån

2318 Ränteinkomster på statens lån till den mindre skeppsfarten

2321 Ränteinkomster på skogsväglån

2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet

2323 Räntor på övriga näringslån, Statens jordbruksverk

2330 Räntor på bostadslån:

2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande

2333 Ränteinkomster på lån för bostadsförsöijning
för mindre bemedlade barn rika familjer

2334 Räntor på övriga bostadslån, Boverket

2340 Räntor på studielån:

2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier
och garantilån för studera

2342 Ränteinkomster på allmänna studielån

2350 Räntor på energisparlån:

2351 Räntor på energisparlån

2360 Räntor på medel avsatta till pensioner:

2361 Räntor på medel avsatta till folkpensionering

O

5 500 000

5 500 000

2 568 236

1 601 158

967 078

6 051 230

92 841

7 000

115

50

6

83 345

2 325

5 190 125

5 184 500

125

5 500

44 650

150

44 500

168 497

168 497

6 000

6 000

Prop. 1994/95:150

1995/96

Tusental kronor

2370 Räntor på beredskapslagring:

2371 Räntor på beredskapslagring och förrådsanläggningar

267 730

267 730

2380,2390 Övriga ränteinkomster:

2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån

2385 Ränteinkomster på lån for studentkårslokaler

2386 Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler

2389 Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder

2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering

2392 Räntor på intressemedel

2394 Övriga ränteinkomster

2395 Räntor på särskilda räkningar i riksbanken

281 387

0

45

9 750

40

900

10 800

199 852

60 000

2400 Aktieutdelning:

4 130 000

2410 Inkomster av statens aktier:

2411 Inkomster av statens aktier

4 130 000

4 130 000

2500 Offentligrättsliga avgifter:

7 917 860

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter

2519 Koncessionsavgift på televisionens område

2521 Avgifter till granskningsnämnden

2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram

2524 Bidrag för arbetsplatsintroduktion

2525 Finansieringsavgift från Arbetslöshetskassor

2526 Utjämningsavgift från Arbetslöshetskassor

2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning

2528 Avgifter vid bergsstaten

2529 Avgifter vid patent- & registreringsväsendet

2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register

2532 Avgifter vid kronofogdenmyndighetema

2534 Avgifter för körkort och motorfordon

2535 Avgifter för statliga garantier

2536 Lotteriavgifter

2537 Miljöskyddsavgift

2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel

2539 Täktavgift

2541 Avgifter vid Tullverket

2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen

2544 Avgifter för Alkoholinspektionens verksamhet

761 345

416 000

6 927

15 500

460 000

1 821 600

63 800

10 600

5 555

256 100

0

1 275 000

926 801

36 676

30 510

75 373

592 279

45 000

86 389

6 500

31 700

10

Prop. 1994/95:150

1995/96

Tusental kronor

2545 Närradioavgifter

5 400

2546 Lokalradioavgifter

178 000

2547 Avgifter för statens telenämnds verksamhet

162 800

2548 Avgifter for finansinspektionens verksamhet

151 500

2549 Avgifter för provning vid riksprovplats

0

2551 Avgifter från kärnkraftverk

256 011

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter

240 494

2600 Försäljningsinkomster:

2624 Inkomster av uppbörd av felparkerings- avgifter

2625 Utförsäljning av beredskapslager

2626 Inkomster vid Banverket

1 562 480

91 352

534 420

936 708

2700 Böter m.m.:

1 379 771

2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter

2712 Bötesmedel

2713 Vattenföroreningsavgift m.m.

2714 Sanktionsavgifter m.m.

764 099

611 404

168

4 100

2800 övriga inkomster av statens verksamhet:

4 704 000

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

2812 Återbetalning av lönegarantimedel

4 404 000

300 000

3000 Inkomster av försåld egendom:

80 700

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner:

50 000

3110 Affärsverkens inkomster av försålda fastigheter
och maskiner:

0

3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader
och maskiner:

3124 Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m.

3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

50 000

0

50 000

3200 Övriga inkomster av markförsäljning:

3211 Övriga inkomster av markförsäljning

1 000

1 000

11

1995/96

3300 övriga inkomster av försåld egendom:

3311 Inkomster av statens gruvegendom

4000 Återbetalning av lån:

4100 Återbetalning av näringslån:

4120 Återbetalning av jordbrukslån:

4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen

4130 Återbetalning av övriga näringslån:

4131 Återbetalning av vattenkraftslån

4133 Återbetalning av statens lån till den mindre skeppsfarten

4135 Återbetalning av skogsväglån

4136 Återbetalning av övriga näringslån Kammarkollegiet

4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk

4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier

4200 Återbetalning av bostadslån m.m.:

4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande

4213 Återbetalning av lån för bostadsförsöijning för
mindre bemedlade bamrika familjer

4214 Återbetalning av övriga bostadslån, boverket

4300 Återbetalning av studielån:

4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier

4312 Återbetalning av allmänna studielån

4313 Återbetalning av studiemedel

4400 Återbetalning av energisparlån:

4411 Återbetalning av eneigisparlån

4500 Återbetalning av övriga lån:

4514 Återbetalning av lån för studentskårlokaler

4515 Återbetalning av lån för allmänna samlingslokaler

4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag

4517 Återbetalning från Portugal fonden

Prop. 1994/95:150

Tusental kronor

29 700

29 700

9 330 819

195 137

40 338

40 338

154 799

366

400

18

143 857

1 958

8 200

4 512 520

4 500 000

520

12 000

3 886 120

120

3 000

3 883 000

360 000

360 000

377 042

260

9 500

2 800

0

12

Prop. 1994/95:150

1995/96

Tusental kronor

4519 Återbetalning av statens bosättningslån                                     0

4521 Återbetalning av lån för inventarier i vissa specialbostäder                 150

4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor                         300 000

4526 Återbetalning av övriga lån                                           64 332

5000 Kalkylmässiga inkomster:

-2 045 351

5100 Avskrivningar och amorteringar:

1 476 649

5120 Avskrivningar pä fastigheter:

5121 Avskrivningar på fastigheter

566 649

566 649

5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader:

5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. komplementkostnader

900 000

900 000

5140 Övriga avskrivningar:

5144 Avskrivningar på forrådsanläggningar förcivilt totalförsvar

10 000

10 000

5200 Statliga pensionsavgifter:

5211 Statliga pensionsavgifter, netto

-3 522 000

- 3 522 000

6000 Bidrag m.m. från EU

9 563 000

6100 Bidrag från EG:s jordbruksfond:

7 038 000

6110 Bidrag från EGs jordbruksfonds garantisektion:

6111 Arealbidrag och trädersättning

6112 Miljöstöd

6113 Interventioner

6114 Exportbidrag

6115 Djurbidrag

6119 Övriga bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion

6 748 000

3 800 000

315 000

1 125 000

900 000

600 000

8 000

6120 Bidrag frän EGs jordbruksfonds utvecklingssektion:
6121 EG-finansierade struktur- och regionalstöd inom
jordbrukssektorn

6200 Bidrag till EG:s fiskefond:

6211 Bidrag från EG:s fiskefond

290 000

290 000

80 000

80 000

13

Prop. 1994/95:150

1995/96

Tusental kronor

Bidrag från EG:s regionalfond:

888 000

6311 Bidrag från EG:s regionalfond

888 000

Bidrag från EG:s socialfond:

1 557 000

6411 Bidrag från EG:s socialfond

1 557 000

Övriga bidrag från EG:
6911 Övriga bidrag från EG

0

0

Återbetalning avseende avgiften till gemenskapsbudgeten:

6 100 000

7111 Återbetalning avseeende avgiften
till gemenskapsbudgeten

6 100 000

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER

742 500 268

14

Specifikation av förändringar i utgiftsanslag för budgetåret ProP- 1994/95:150
1995/96 i förhållande till förslagen i budgetpropositionen

1 000-tal kronor

Huvudtitel, anslag

Beräknat

Senare förslag eller beslut

Förändring

belopp

Ökning (+)

budget-

Propositio-     Anslags-

Minskning(-)

proposi-

nens eller      belopp

tionen

skrivelsens

nummer

/. Statschefen och regeringen

Regeringskansliet m.m., ramanslag

Summa

2 704 095

2 704 095

150

2 778 747

2 778 747

+

+

74 652

74 652

II. Justitiedepartementet

Kampanjkostnader m.m. för val till

Europaparlamentet, reservationsanslag

0

150

30 000

+

30 000

Domstolarna m.m., ramanslag

3 822 817

150

3 830 692

+

7 875

Summa

3 822 817

3 860 692

+

37 875

III. Utrikesdepartementet

Utrikesförvaltningen, ramanslag

2 666 663

150

2 710 363

+

43 700

Utredningar m.m., reservationsanslag

15 809

150

30 809

+

15 000

Fredsbevarande verksamhet, reservationsanslag

1 341 948

150

1 352 808

+

10 860

Övrigt, reservationsanslag

73 331

150

0

-

73 331

Övriga biståndsrelaterade insatser,

reservatonsanslag

0

150

77 200

+

77 200

Kommerskollegium, ramanslag

61 275

152,150

71 025

+

9 750

Europainformation m.m., reservationsanslag

9 000

150

16 200

+

7 200

Delegationen för översättning av EG:s

regelverk

0

150

1

+

1

Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa,

reservationsanslag

855 999

160

856 199

+

200

Summa

5 024 025

5 114 605

+

90 580

V. Socialdepartementet

Bostadsbidrag, förslagsanslag

12 230 000

150

11 320 000

910 000

Föräldraförsäkringen, förslagsanslag

28 463 000

150

27 261 000

1 202 000

Sjukpenning och rehabilitering, förslagsanslag

34 663 000

147,150

31 244 000

3 419 000

Sjukvårdsförmåner m.m., förslagsanslag

23 145 000

150

20 051 000

3 094 000

Förtidspensioner, förslagsanslag

21 080 000

147

20 820 000

260 000

Bidrag till hälso- och sjukvård, förslagsanslag

1 313 025

195

1 345 825

+

32 800

SBL Vaccin AB, reservationsanslag

0

150

40 000

+

40 000

Information om organdonation, reservationsanslag

0

150

10 000

+

10 000

Stimulansbidrag till särskilda boendeformer och

rehabilitering, reservationsanslag

200 000

150

150 000

-

50 000

Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård,

reservationsanslag

720 000

150

75 000

-

645 000

Riksförsäkringsverket, ramanslag

819 626

195

819 326

-

300

Allmänna försäkringskassor, ramanslag

6 452 907

195

6 420 407

-

32 500

Summa       129 086 558          119 556 558    - 9 530 000

15

Prop. 1994/95:150

1 OOO-tal kronor

Huvudtitel, anslag

Beräknat
belopp
budget-
proposi-
tionen

Senare förslag eller beslut

Förändring

Ökning (+)
Minskning(-)

Propositio-
nens eller
skrivelsens
nummer

Anslags-
belopp

VI. Kommunikationsdepartementet

Nyinvesteringar i sto mjärnvägar, ramanslag

9 408 060

150

9 145 560

-   262 500

Byggande av vägar, ramanslag

7 592 656

150

7 442 656

-   150 000

Summa

17 000 716

16 588 216

-   412 500

VII. Finansdepartementet

Byggnadsstyrelsen: Awecklingskostnader,
förslagsanslag

0

150

1

+ 1

Tullverket, ramanslag

1 667 380

rskr.240

1 617 380

50 000

Bidrag till förnyelsefonder på det
statligt reglerade området, reservationsanslag

0

150

1

+ 1

Statligt utjämningsbidrag till kommuner,
förslagsanslag

57 109 500

150

19 036 000

-38 073 500

Skatteutjämningsbidrag till landsting,
förslagsanslag

11 304 000

150

3 768 000

- 7 536 000

Generellt statsbidrag till kommuner,
förslagsanslag

0

150

44 740 000

+44 740 000

Generellt statsbidrag till landsting,
förslagsanslag

0

150

12 048 000

+ 12 048 000

Särskilda insatser för vissa kommuner och
landsting, reservationsanslag

0

150

1 820 000

+1 820 000

Summa

70 080 880

83 029 382

+ 12 948 502

VIII. Utbildningsdepartementet

Enskilda och kommunala högskoleutbildningar
m.m., reservationsanslag

Utvecklingsverksamhet och internationell
samverkan, reservationsanslag

1 939 114

150

1 986 614

+  47 500

90 390

150

60 390

30 000

Vissa särskilda utgifter inom universitet
och högskolor m.m., reservationsanslag
Övriga utgifter inom forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag

735 340

150

675 340

60 000

212 067

164

249 567

+  37 500

Kanslersämbetet, reservationsansanslag

40 212

165

0

40 212

Verket för högskoleservice, ramanslag

Överklagandenämnden för högskolan, ramanslag

111 247

165

0

-    111 247

4 956

165

0

4 956

Rådet för grundläggande högskoleutbildning,
reservationsanslag

64 730

165

0

64 730

Högskoleverket, ramanslag

0

165

240 000

+ 240 000

Verket för högskoleservice

0

165

1

+ 1

Europeisk forskningssamverkan, ramanslag

642 533

150

560 033

82 500

Stud iemedel m.m., förslagsanslag

11 053 125

150

11 028 125

25 000

Vuxenstudiestöd m.m., reservationsanslag
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid
vissa lärarutbildningar, förslagsanslag

3 932 700

150

3 484 600

-   448 100

85 580

150

82 580

3 000

Studiearvode, förslagsanslag

1 620 000

139

0

- 1 620 000

Särskilt vuxenstudiestöd till vissa natur-
vetenskapliga och tekniska utbildningar,
förslagsanslag

0

139

435 600

+ 435 600

Utvecklingsarbete inom Utbildnings-
departementets område, reservationsanslag

25 231

150

41 616

+   16 385

Summa

20 557 225

18 844 466

- 1 712 759

16

Prop. 1994/95:150

1 OOO-tal kronor

Huvudtitel, anslag

Beräknat

Senare förslag eller beslut

Förändring

belopp

Ökning (+)

budget-

Propositio-     Anslags-

Minskning(-)

proposi-

nens eller      belopp

tionen

skrivelsens

nummer

DC. Jordbruksdepartementet

Från EG-budgeten finansierade regionala stöd
till jordbruket, förslagsanslag

Från EG-budgetens jordbruksfond finansierade
regionala stöd, förslagsanslag

Bidrag till fiskevård, reservationsanslag

Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m.,
förslagsanslag

Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet
Bidrag till Statens maskinprovningar,
förslagsanslag

Summa

284 000

150

0

-   284 000

0

150

344 000

+ 344 000

5 418

150

5 418

0

1 500

150

1 500

0

1

150

1

0

8 106

150

8 106

0

299 025

359 025

+ 60 000

X. Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader,
ramanslag

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
reservationsanslag

Bidrag till arbetslöshetsersättning m.m.,
förslagsanslag

Bidrag till lönegarantiersättning,
förslagsanslag

Europeiska socialfonden, förslagsanslag

Arbetarskyddsverket, ramanslag

Arbetsmiljöinstitutet, ramanslag

Yrkesinriktad rehabilitering,
ramanslag

Myndigheter inom arbetslivsområdet, ramanslag
Särskilda åtgärder för arbetshandikappade,
reservationsanslag

Bidrag till Samhall Aktiebolag, reservationsanslag
Institutet för arbetslivsforskning, ramanslag
Arbetsmiljöfonden, ramanslag

Regional utveckling

Lokal iseringsbidrag, reservationsanslag

Regionala utvecklingsinsatser,
reservationsanslag

Täckande av förluster på grund av kreditgarantier
till företag på landsbygden m.m.,förslagsanslag
Ersättning för nedsättning av socialavgifter,
förslagsanslag

Sy ssel sättn ingsb id rag, förslagsanslag

Transportstöd, förslagsanslag
Glesbygdsverket, ramanslag
Expertgruppen för forskning om regional
utveckling (ERU), ramanslag

Lokaliseringslån, reservationsanslag

Europeiska regionala utvecklingsfonden,
förslagsanslag

Ersättning till kommunerna för åtgärder
för flyktingar m.m., förslagsanslag

Summa

2 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

4 328 452

218

5 498 111

+ 1

169 659

33 956 746

218

34 352 016

+

395 270

59 765 000

150

61 358 582

+ 1

593 582

0

150

2 419 600

+ 2 419 600

0

218

593 000

+

593 000

567 739

158

558 096

-

9 643

251 759

158

0

-

251 759

1 159 484

218

0

- 1

159 484

0

158

1 214 483

+ 1

214 483

10 808 081

218

10 366 081

442 000

7 074 628

218

6 774 628

300 000

51 760

158

0

51 760

791 145

158

0

791 145

3 519 383

161

0

- 3 519 383

0

161

450 000

+

450 000

0

161

1 988 625

+ 1

988 625

0

161

1

+

1

0

161

693 000

+

693 000

0

161

300 000

+

300 000

0

161

430 000

+

430 000

0

161

30 930

+

30 930

0

161

12 075

+

12 075

0

161

1

+

1

0

161

338 000

+

338 000

6 647 700

150

6 247 700

-

400 000

128 921 877

133 624 929

+ 4 703 052

17

Prop. 1994/95:150

1 OOO-tal kronor

Huvudtitel, anslag

Beräknat

Senare förslag eller beslut

Förändring

belopp

Ökning (+)

budget-

Propositio-     Anslags-

Minskning(-)

proposi-

nens eller      belopp

tionen

skrivelsens

nummer

XI. Kulturdepartementet

Bidrag till vissa museer m.m.
Stöd till icke-statliga kulturlokaler,

151 528

rskr.251

152 528

+

1 000

förslagsanslag

50 000

150

27 500

-

22 500

Nämnden för hemslöjdsfrågor, ramanslag

3 800

rskr.251

4 550

+

750

Kulturstöd vid ombyggnad m.m.,förslagsanslag

Bidrag till utvecklingsverksamhet inom

255 000

150

240 000

-

15 000

kulturområdet m.m., reservationsanslag

213 762

rskr.252

212 012

-

1 750

Summa

674 090

636 590

-

37 500

XII. Näringsdepartementet

Närings- och teknikutvecklingsverket:
Förvaltningskostnader, ramanslag

295 967

150

302 967

+

7 000

Främjande av kvinnors företagande,
reservationsanslag

Bidrag till tekniköverföring,

200 000

150

150 000

50 000

reservationsanslag

100 000

150

50 000

-

50 000

Investeringsfrämjande, reservationsanslag

97 500

150

75 000

-

22 500

Marknadsdomstolen, ramanslag

8 570

rskr.237

0

-

8 570

Bidrag till förbättring av inomhusklimatet,
reservationsanslag

125 000

150

0

125 000

Revisorsnämnden, förslagsanslag

0

152

1

+

1

Summa

827 037

577 968

-

249 069

XIII. Civildepartementet

Länsstyrelserna m.m., ramanslag

2 686 773

150

2 662 173

24 600

Stöd till trossamfund m.m., reservationsanslag

94 500

150

91 200

-

3 300

Marknadsdomstolen, ramanslag

0

rskr.237

8 570

+

8 570

Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet m.m., reservationsanslag

174 303

150

171 103

3 200

Stöd till kooperativ utveckling, reservationsanslag
Utveckling av ideel verksamhet,

9 750

150

8 750

1 000

reservationsanslag

23 700

150

22 700

-

1 000

Stöd till idrotten, reservationsanslag

rskr.224,

894 694

150

787 860

-

106 834

Summa

3 883 720

3 752 356

-

131 364

XIV. Miljödepartementet

Statens naturvårdsverk, ramanslag

Bidrag till kalkningsverksamhet för sjöar

559 885

150

564 685

+

4 800

och vattendrag, reservationsanslag

240 000

150

210 000

-

30 000

Miljöforskning, reservationsanslag

213 031

150

175 531

-

37 500

Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning,
ramanslag

Förvaltningskostnader för Centralnämnden

95 939

150

88 439

-

7 500

för fastighetsdata, ramanslag

Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden

138 698

166

0

-

138 698

för fastighetsdata

1

166

0

-

1

Lantmäteriet

1

166

0

-

1

Förvaltningskostnader för lantmäteriet, ramanslag

601 158

166

0

-

601 158

Bidrag enligt lantmäteritaxan, förslagsanslag

10 350

166

10 350

0

18

Prop. 1994/95:150

1 OOO-tal kronor

Huvudtitel, anslag

Beräknat
belopp
budget-
proposi-
tionen

Senare förslag eller beslut

Förändring

Ökning (+)

Minskning(-)

Propositio-
nens eller
skrivelsens
nummer

Anslags-
belopp

Förvaltningskostnader för Lantmäteriverket m.m.,

ramanslag

0

166

732 356

+ 732 356

Uppdragsverksamhet vid Lantmäteriverket m.m.

0

166

1

+ 1

Summa

1 859 063

1 781 362

77 701

Summa förändringar

384 741 128

390 504 896

+ 5 763 768

19

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 april 1995

Prop. 1994/95:150

Närvarande: statsrådet Sahlin, ordförande, och statsråden

Peterson, Freivalds, Wallström, Persson, Schori, Blomberg, Hedborg,
Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh,
Johansson

Föredragande: statsrådet Persson och statsråden Sahlin, Freivalds,
Wallström, Schori, Blomberg, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann,
Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Regeringen beslutar proposition 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering
av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m.

(kompletteringsproposition).

20

Bilaga 1

Reviderad finansplan m.m.

Bilaga 1 till kompletteringspropositionen

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Reviderad finansplan m.m.

1 Den ekonomiska politikens inriktning

Målen för den ekonomiska politiken är god tillväxt, ful 1 sysselsättning och
stabila priser. Sunda offentliga finanser krävs för att nå dessa mål och för
att trygga välfärdssamhället. I dessa avseenden är Sverige nu på rätt väg:

*   Den ekonomiska tillväxten är god och inflationen låg. Sysselsätt-
ningen har ökat med 83 000 personer på ett år och bedöms fortsätta
öka i samma takt under de närmaste två åren.

*   Statsfinanserna är under kontroll. Statsskulden som andel av BNP
beräknas stabiliseras redan 1996, ett år tidigare än vad som för-
väntades i budgetpropositionen. Därefter sjunker skuldkvoten. Under-
skottet i de offentliga finanserna beräknas i stort sett elimineras under
mandatperioden.

För att befästa och stärka den goda utvecklingen föreslår regeringen
ytterligare åtgärder inom främst fem områden:

*   Budgetdisciplinen återupprättas. Budgetförstärkningar på 15 miljarder
kronor föreslås for att åtgärda kvarstående finansieringsbehov,
tidigare underskattningar av kostnader och försvagningar i budgeten.

*   Ett utgiftstak föreslås for att hålla de offentliga utgifterna under
kontroll.

*   Trygghetssystemen görs mer uthålliga. Ersättningsnivåerna sänks till
75 procent samtidigt som matmomsen sänks till 12 procent. Denna
strukturella förändring bidrar till lägre offentliga utgifter, lägre
skattetryck och lägre inflation.

*   Den kommunala inkomst- och kostnadsutjämningen förbättras. Dess
utom införs ett balanseringskrav för de kommunala budgetarna och
särskilda åtgärder for att förebygga att kommunerna hamnar på
obestånd.

*   Arbetsmarknadspolitiken effektiviseras ytterligare. Arbetsmarknads-
verket får friare möjligheter att använda resurserna. Åtgärderna
inriktas i högre grad på de långtidsarbetslösa.

I syfte att skapa ett brett parlamentariskt stöd för saneringen av
statsfinanserna och omläggningen av den kommunala inkomst- och
kostnadsutjämningen träffade regeringen den 5 april 1995 en överens-
kommelse med Centerpartiet om huvudinriktningen av den föreliggande
propositionen. Propositionen har därefter utformats i ett nära samarbete
mellan regeringen och Centerpartiet.

Sverige håller på att återhämta sig efter de senaste årens ekonomiska
kris. Återhämtningen sker emellertid från en mycket låg nivå. Fortfarande
återstår mycket innan Sverige åter har en sund ekonomi, stabila
statsfinanser och en tillfredsställande sysselsättningsnivå.

Den närmast katastrofala minskningen av sysselsättningen i början av
1990-talet innebär att det nu behövs en stark sysselsättningsökning under
flera år. Den kraftiga obalansen i de offentliga finanserna innebär
samtidigt att konjunkturuppgången måste utnyttjas för att stärka de
offentliga inkomsterna och minska de offentliga utgifterna. Dessa två
uppgifter ställer stora krav på en uthållig tillväxt, på en stärkt arbetslinje
samt på aktiva åtgärder för att främja flexibilitet och förebygga inflation.

Det svenska näringslivets internationella konkurrensförmåga är mycket
god. Exporten ökade under 1994 med ca 14 procent och den starka export-
ökningen förväntas fortsätta under 1995 och 1996. Industriproduktionen
ökade med 11 procent under 1994 och förväntas fortsätta att öka kraftigt
under 1995 och 1996. Produktionsökningen har följts av en snabb ökning
av investeringarna och en stark utbyggnad av produktionskapaciteten.
Näringslivet redovisar en fortsatt hög orderingång, och planerar för en
fortsatt snabb utbyggnad av produktionskapaciteten och en stark ökning
av produktionen. Bytesbalansen uppvisar ett stabilt överskott som innebär
att folkhushållet under de närmaste åren klarar en betydande amortering
av sin nettoskuld till utlandet.

Sysselsättningen minskade mellan 1990 och 1994 med mer än 500 000
personer. Minskningen har nu hejdats och vänts till en ökning av
sysselsättningen med 83 000 personer på ett år. Företagen planerar för en
fortsatt stark ökning av antalet anställda. Arbetsmarknadspolitiken inriktas
på att underlätta och möjliggöra denna ökade sysselsättning.

Även de offentliga finanserna utvecklas i rätt riktning. Regeringen har
sedan den tillträdde i oktober 1994 lagt fram ett omfattande program for
att stärka statsfinanserna. Med de åtgärder som redovisas i denna
proposition uppgår de samlade budgetförstärkningarna till ca 118
miljarder kronor. Parallellt med detta har regeringen lagt fram ett
ambitiöst åtgärdsprogram med insatser inom arbetsmarknads-, närings-
och utbildningspolitiken för att öka sysselsättningen och minska
arbetslösheten.

Denna politik ger resultat. Den offentliga sektorns sparandeunderskott,
som uppgick till som mest 13,4 procent av BNP år 1993 beräknas i år
minska till 9 procent av BNP for att 1996 sjunka till ca 5 procent och till
mindre än 1 procent 1998. Statsskulden som andel av BNP stabiliseras
redan 1996 for att sedan börja minska. Bakom denna snabba förbättring
ligger såväl konjunkturuppgången som de mycket omfattande budget-
förstärkningarna.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Vid sidan om denna ljusa bild av svensk ekonomi finns emellertid Prop. 1994/95:150
också en mörkare bild. Den ekonomiska utvecklingen påverkas i hög grad Bilaga 1
av vad som sker i vår omvärld. Under de senaste månaderna har ett antal
händelser i omvärlden samverkat till att skapa stora rörelser i växelkurser
och räntor. Dessa händelser har påverkat kronans värde och de svenska
räntorna på ett stundtals dramatiskt sätt.

Den internationella turbulensen har slagit igenom med större kraft i
Sverige än i många andra jämförbara länder. Orsakerna står i första hand
att finna i de svaga offentliga finanserna och Sveriges inflationshistorik.
Den senaste tidens oro på de internationella finansiella marknaderna har
lett till en fortsatt hög och t.o.m. stigande räntenivå i Sverige, samtidigt
som kronan har försvagats. Så länge detta tillstånd fortsätter kan den
ekonomiska återhämtningen komma att dämpas. Den ekonomiska
politiken inriktas på att återställa förtroendet för den svenska ekonomin.
Regeringen kommer att följa utvecklingen noga, och är fast besluten att
göra vad som krävs for att uppnå en god ekonomisk utveckling och sunda
offentliga finanser.

Tabell 1.1 Nyckeltal for svensk ekonomi

Årlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

BNP

-2,6

2,2

2,5

2,9

2,6

2,3

1,7

1,7

Inflation

4,7

2,2

2,9

2,7

2,7

2,8

2,8

2,7

Arbetslöshet

8,2

8,0

7,0

6,1

5,8

5,6

5,6

5,6

Bytesbalans, procent av BNP

-2,2

0,4

2,6

4,0

4,0

4,0

3,7

3,2

Offentlig sektor procent av BNP
Finansiellt sparande

-13,4

-10,4

-9,0

-5,2

-3,5

-0,9

-0,2

0,7

Skattekvot

50,5

50,4

50,8

51,6

51,5

52,2

52,3

52,8

Utgiftskvot

74,3

70,5

69,6

66,4

65,0

62,9

61,8

61,0

Statsskuld

78,5

84,8

90,2

91,3

90,3

87,7

85,3

82,3

Finansiell nettoskuld

12,8

23,3

31,4

34,5

35,7

34,7

33,4

31,2

Anm. Uppgifterna för 1997-2000 i tabellen avser modellberäkningar som bygger på
alternativet med medelhög tillväxt i den reviderade nationalbudgeten. I andra alternativ
redovisas beräkningar med andra utvecklingstal för tillväxt, arbetslöshet, offentliga
finanser m.m.

Källa: Finansdepartementet.

Förutsättningarna för en stark ekonomi

Det svenska välfärdssamhället är beroende av god tillväxt och hög syssel-
sättning. Utan denna grund for sunda offentliga finanser är möjligheterna
mycket begränsade att upprätthålla en godtagbar standard när det gäller
social service och trygghet. Det beror på att det finns ett nära samband
mellan sysselsättning och statsfinanser. En hög arbetslöshet innebär stora
kostnader for kontantstöd till de arbetslösa. Till detta kommer statens
kostnader for arbetsmarknadsåtgärder samt for dem som slås ut från arbets-
marknaden som förtidspensionärer. Dessutom försvagas statens inkomster

vid låg sysselsättning och hög arbetslöshet. De samhällsekonomiska kost-
naderna på grund av betydande produktionsbortfall är därtill omfattande.

Samtidigt är det viktigt att den offentliga sektorns underskott begränsas,
och att budgeten är i rimlig balans sedd över en konjunkturcykel. För-
bättringen under en konjunkturuppgång måste vara tillräcklig för att väga
upp den försämring som följer med en konjunkturnedgång. Den ekono-
miska politiken inriktas därför på att anpassa utgifterna till en långsiktigt
hållbar nivå.

Den offentliga skulden får dessutom inte vara för stor. Hög skuldsätt-
ning medför att de offentliga finanserna är utsatta och mycket känsliga för
tillfälliga svängningar i räntenivåer och växelkurser. En hög skuldsättning
ger vidare höga räntebetalningar. Den ekonomiska politiken inriktas därför
på att stoppa statsskuldökningen, och att så snart som möjligt reducera
statsskulden mätt som andel av BNP. Ett minimikrav är vidare att
skuldkvoten inte får fortsätta att öka från konjunkturcykel till
konjunkturcykel.

Sverige har - i likhet med t.ex. Norge och Finland - betydande offent-
liga finansiella tillgångar i staten och i AP-fonden som gör att den
offentliga finansiella nettoskulden är lägre än genomsnittet för OECD-
ländema. Även om detta är en styrkefaktor, så utgör den höga bruttoskul-
den ändå en allvarlig svaghet, inte minst på grund av de senaste årens
snabba ökning av skulden.

En långsiktigt stabil och utvecklingsbar ekonomi förutsätter vidare
prisstabilitet. Låg inflation skapar goda förutsättningar för en stark och
balanserad tillväxt samtidigt som de fördelningsproblem som följer med
en hög inflation undviks. Den ekonomiska politiken är därför inriktad på
prisstabilitet.

Fullföljandet av denna ekonomiska politik avser att göra Sverige
betydligt mindre sårbart för olika ekonomiska störningar och kriser,
liksom för turbulens på kapital- och valutamarknaderna. Detta är en
förutsättning för mer stabila växelkurser, och därmed också stabilare
villkor för företagande, produktion och investeringar. Lägre inflationsför-
väntningar kommer att kunna minska oron för en försämring av kron-
kursen och därmed kunna ge lägre räntor.

Dessa kriterier - balanserade offentliga finanser, låg skuldsättning, pris-
stabilitet, stabila växelkurser och låga långräntor - är naturliga för alla
ekonomiskt utvecklade länder eftersom de bidrar till att lägga grunden för
god tillväxt och hög sysselsättning. Det är mot denna bakgrund förklarligt
att de också har kommit att ligga till grund för de konvergenskriterier
som EU-ländema gemensamt fastställt för det framtida valutasamarbetet.
Sveriges medlemskap i EU innebär således inte några nya restriktioner för
den ekonomiska politiken. Riksdagen kommer senare att ta ställning till
frågan om ett svenskt deltagande i den europeiska monetära unionen.

För regeringens del är det av största vikt att också ge bekämpning av
arbetslösheten samma ambitiösa behandling som konvergenskriterierna i
EU:s arbete. Det är därför värdefullt att EU:s riktlinjer för den ekono-
miska politiken med aktiv svensk medverkan nyligen har kompletterats
med ökade krav på sysselsättningspolitiken. Årliga rapporter om syssel-

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

sättning och arbetslöshet kommer att redovisas för EU:s ministerråd och Prop. 1994/95:150
länderna uppmanas att utarbeta medelfristiga program för sysselsättningen. Bilaga 1

Som ny medlem i EU bör Sverige liksom andra medlemsländer
presentera ett s.k. konvergensprogram inom kort. Programmet bör
innehålla en redovisning av den politik som Sverige ämnar bedriva för att
uppfylla konvergenskriterierna. En bred politisk samling kring detta
program är väsentlig. Det skulle stärka stabiliteten i den svenska
ekonomiska politiken. Regeringen har därför inbjudit riksdagspartierna till
överläggningar om den ekonomiska poiltiken inför utarbetandet av
konvergensprogrammet.

En politik för sunda offentliga finanser

Regeringen har sedan tillträdet i oktober bedrivit en konsekvent och stram
politik för att öka sysselsättningen, sanera de offentliga finanserna och
stärka Sveriges ekonomi inför nästa lågkonjunktur. Politiken har i allt
väsentligt mötts av ett starkt och brett stöd i riksdagen, och med små
justeringar har regeringens förslag om budgetförstärkande åtgärder även
beslutats.

Det starka parlamentariska stödet speglar en bred medvetenhet hos
folket om att en sanering av statsfinanserna är nödvändig och dessutom
en stor vilja att deltaga i de nödvändiga uppoffringarna. Uppslutningen
bakom politiken är dock helt avhängig av att fördelningen av bördorna är,
och upplevs som, rättvis. Därför har såväl förslagen i denna proposition
som saneringsprogrammet sammantaget en jämn fördelningsprofil. Var
och en skall efter förmåga deltaga i den gemensamma strävan, och var
och en kommer att vinna på att Sverige lyckas ta sig ur den mycket
allvarliga statsfinansiella situationen. Detta arbete är inte minst viktigt
från jämställdhetssynpunkt. Kampen mot arbetslösheten måste prioriteras
för att Sverige skall kunna upprätthålla välfärden och den offentliga
sektorn, vilken är viktig inte minst för kvinnor. Jämställdhetsperspektivet
måste därvid koncentreras på arbetsmarknadspolitiken samt på översynen
av arbetsrätten, bl.a. vad gäller det ofrivilliga deltidsarbetet.

Redan sex veckor efter regeringsskiftet lade regeringen i höstens
ekonomisk-politiska proposition fram förslag till omfattande budgetför-
stärkningar. En andra del av budgetförstärkningarna avsåg finansieringen
av EU-avgiften och presenterades senare i november 1994. I 1995 års
budgetproposition lade regeringen fram förslag om ytterligare utgifts-
minskningar.

Tillsammans med de åtgärder som beslöts under den förra mandat-
perioden beräknas detta program för sanering av de offentliga finanserna
uppgå till ca 113 miljarder kronor motsvarande drygt 7 procent av BNP.
Riksdagen har nu i allt väsentligt godtagit regeringens förslag.

Regeringen följer nu upp det i höstas aviserade programmet för
sanering av de offentliga finanserna genom att säkerställa att de samman-
tagna budgetförstärkningarna blir så stora som avsett. För det första
föreslås budgetförstärkningar som kompenserar för de hittillsvarande

avvikelserna mellan regeringens förslag och riksdagens beslut. För det
andra lägger regeringen nu fram det tidigare aviserade förslaget till
finansiering av arbetsmarknadsåtgärderna i höstens ekonomisk-politiska
proposition och i budgetpropositionen. För det tredje fullföljs finansi-
eringen av EU-avgifiten genom att tidigare förslag nu kompletteras med
ytterligare inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar så att hela
medlemsavgiften blir fullt finansierad. För det fjärde föreslås en
kompletterande finansiering for vissa regelförändringar som beslöts under
den förra mandatperioden, och för vilka kostnaderna har visat sig vara
kraftigt underskattade. En ansvarsfull budgetpolitik förutsätter att även
denna typ av kostnadsöverskridanden finansieras fullt ut. För det femte
föreslås åtgärder för att sänka de offentliga utgifternas nivå samtidigt som
mervärdesskatten på livsmedel reduceras från 21 till 12 procent.

Sammantaget föreslår regeringen i denna proposition permanenta
inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar på sammanlagt 15,4
miljarder kronor. Till detta kommer engångsåtgärder motsvarande
sammanlagt 23,4 miljarder kronor. Regeringens förslag redovisas
utförligare i avsnitt 5 av den reviderade finansplanen.

Tillsammans med de åtgärder som tidigare beslutats av riksdagen
uppgår programmet for sanering av de offentliga finanserna därmed totalt
till 118 miljarder kronor eller ca 7,5 procent av BNP. Det utgör därmed
ett av de största saneringsprogram som genomförts i något industriland
under efterkrigstiden. Av de totala åtgärderna får över 3,5 procentenheter
genomslag 1995, ca 2 procentenheter 1996 och ca 1 procentenhet vardera
åren 1997 och 1998. Därmed får budgetförstärkningarna ett snabbt
genomslag på underskottet och på skuldutvecklingen.

Som framgår av diagram 1.1 bedöms budgetförstärkningsprogrammet
vara tillräckligt for att stabilisera statsskulden som andel av BNP år 1996
vid det scenario med s.k. medelhög tillväxt som redovisas i den
reviderade nationalbudgeten. Det är emellertid inte tillräckligt med en
stabilisering av skuldkvoten på en hög nivå, utan denna bör minska så
snart som möjligt för att öka det ekonomisk-politiska handlingsutrymmet
vid kommande konjunkturavmattningar, och för att höga ränteutgifter inte
skall tränga undan andra angelägna offentliga utgifter.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 1.2 Förstärkning av de offentliga finanserna

Effekt 1998

Miljarder kronor

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Effekter av beslut under föregående mandatperiod        18,3

Proposition 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder

-  Inkomstförstärkningar                                      36,6

-  Avgår därav orsakade utgiftsökningar                       -0,3

-  Utgiftsminskningar                                         24,8

-  Avgår därav orsakade inkomstminskningar                 -4,7

Sammanlagd förstärkning                               56,4

Förslag i budgetpropositionen exkl. tidigare aviserade
förstärkningar

-  Utgiftsminskningar                                         24,6

-  Avgår därav orsakade inkomstminskningar                 -2,1

-  Avgår justeringar i riksdagen m.m.                          -2,1

-  Avgår handlingsprogrammet mot arbetslöshet              -1,1

Sammanlagd förstärkning                               19,3

Finansiering av medlemsavgiften till EU

-  Inkomstförstärkningar i prop. 1994/95:19                   12,4

-  Avgår därav orsakade utgiftsökningar                       -0,2

-  Inkomstförstärkningar i prop. 1994/95:203                   1,8

-  Utgiftsminskningar presenterade

i budget- och kompletteringspropositionema                6,0

Sammanlagd förstärkning                               20,0

Kompletteringspropositionen m.m.

-  Sänkt mervärdesskatt på livsmedel                          -7,7

-  Utgiftsminskningar                                          9,9

-  Inkomstförstärkningar                                       2,6

-  Diverse överskridanden                                     -1,2

Sammanlagd förstärkning                                3,6

Summa föreslagna och beslutade åtgärder                117,6

Avgår medlemsavgiften till EU                             -20,0

Minskad räntebetalning p.g.a. lägre statsskuld                  18,0

Total förstärkning av de offentliga finanserna              115,6

Anm. Siffrorna i tabellen är hämtade från olika propositioner. Merparten poster är
angivna i 1995/96 års prisnivå. Om alla poster räknades i den prisnivån skulle
förbättringen av de offentliga finanserna bli något större.

Av diagram 1.2 framgår att den offentliga sektorns underskott beräknas
bli i stort sett eliminerat 1998. Mot sekelskiftet uppstår ett överskott i de
offentliga finanserna. Detta är en dramatisk förbättring som innebär att
statsfinanserna nu är under kontroll.

Eventuella inkomster från utförsäljning av statlig egendom har inte
beaktats vid beräkningen av framtida underskott och skuldutveckling
utöver den aviserade omorganisationen av SBAB. Under den aktuella
perioden fram till år 2000 kan det tillkomma betydande försäljnings-
inkomster. Detta kan leda till lägre underskott och en snabbare minskning
av statsskulden än den här redovisade.

Försäljningsinkomster av detta slag reducerar statsskulden. De är dock
inte jämförbara med budgetförstärkningar i form av sänkta utgifter eller
höjda skatter, eftersom de medför att såväl statsskulden som statens
tillgångar reduceras. I en aktiv ägarpolitik ingår emellertid att även
förändringar av ägandet kan aktualiseras. Regeringen kommer däremot

inte att föreslå utförsäljningar som alternativ till utgiftssänkningar eller Prop. 1994/95:150
skattehöjningar.                                                           Bilaga 1

Diagram 1.1 Statsskulden och den offentliga sektorns finansiella nettoskuld
1980-2000

Källor: Statistiska centralbyrån, Riksgäldskontoret, Konjunkturinstitutet och Finans-
departementet.

Diagram 1.2 Finansiellt sparande i offentlig sektor 1970-2000

Procent av BNP

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Utgiftstak

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

De offentliga utgifternas nivå är avgörande för hur de offentliga
finanserna kommer att utvecklas. Utrymmet för ytterligare skattehöjningar
är starkt begränsat. Skatteuttaget kan inte höjas nämnvärt utan risk för
negativa ekonomiska återverkningar. De offentliga utgifterna behöver
därför hållas under strikt kontroll. Enligt regeringens uppfattning bör
kontrollen av de offentliga finanserna förbättras genom att riksdagen
fastställer ett tak för de offentliga utgifternas utveckling. Detta utgiftstak
syftar till att mera varaktigt etablera en budgetdisciplin av det slag som
kommer till uttryck i denna proposition.

Innebörden i ett utgiftstak är att regeringen föreslår och riksdagen
beslutar om en högsta nivå för de nominella offentliga utgifterna.
Rutinen för detta finns redan genom den rambudgetprocess som tillämpas
i regeringskansliet och från och med år 1996 också i riksdagen.
Utgiftstaket bör kompletteras med en uppföljning för att säkerställa att de
regeländringar genomförs som kan erfordras för att utgiftstaket inte skall
överskridas.

Den exakta utformningen av utgiftstaket och uppföljningsprocessen
kräver ytterligare beredningsarbete. Detta bör bedrivas i en sådan takt att
ett utgiftstak för de närmaste åren kan fastställas våren 1996 och tillämpas
fullt ut vid arbetet med budgeten för år 1997. Diskussionen om ett
utgiftstak redovisas utförligare i avsnitt 5 av den reviderade finansplanen.

Sänkta utgifter och sänkt matmoms

Sveriges offentliga utgifter är mycket känsliga för konjunktursvängningar.
En av orsakerna till denna känslighet är ersättningsnivåerna i trygg-
hetssystemen. För att skapa en långsiktig uthållighet behöver utgifterna
sjunka relativt kraftigt under denna konjunkturuppgång och får sedan inte
öka för kraftigt. Som en del i denna strävan föreslår regeringen att ersätt-
ningsnivåerna i trygghetssystemen samlat sänks till 75 procent 1 januari
1996.

Förändringar av bidragsnivåer far kraftiga fördelningspolitiska konsek-
venser. Därför kombineras sänkningen av nivåerna med ett förslag om en
sänkning av matmomsen från 21 till 12 procent. Detta gynnar särskilt
barnfamiljer och låginkomsttagare som i allmänhet använder en relativt
stor andel av sin hushållsbudget till matinköp. De sammantagna konse-
kvenserna av förändringarna blir därför mera jämnt fördelade. Genom att
matmomsen sänks beräknas även inflationen minska med inemot en pro-
centenhet under 1996. Reformen innebär vidare strukturella förbättringar
i ekonomin genom att utgiftskvoten och skattekvoten sänks.

Den kommunala ekonomin

Den kommunala verksamheten är starkt beroende av en stabil sam-
hällsekonomi. Genom en stabilisering av de offentliga finanserna, en
uthållig tillväxt och en ökad sysselsättning tryggas den kommunala
verksamhetens ekonomiska bas. Regeringen lägger vidare i denna
proposition fram förslag som syftar till att lägga fast ett antal viktiga
förutsättningar för kommunernas och landstingens verksamhet under de
närmaste åren.

Regeringen föreslår ett nytt system för inkomst- och kostnadsutjämning
mellan kommuner respektive mellan landsting i syfte att skapa mera
likvärdiga förutsättningar för olika kommuners respektive landstings
verksamhet. Systemet införs successivt och avser att kompensera för
skillnader i skattekraft samt i åldersstruktur och andra strukturella
förhållanden. Genom denna utjämning av de ekonomiska förutsättningarna
kommer skillnaderna i skattesats att i större utsträckning spegla skillnader
i service- och avgiftsnivå samt effektivitet. Tillsammans med tidigare
förändringar av kommunernas och landstingens villkor kommer om-
läggningen därmed att främja en mer effektiv resursanvändning inom
denna viktiga sektor. Samtidigt tillsätts en parlamentarisk beredning som
skall arbeta i en sådan takt att förändringar i det nya systemet skall kunna
genomföras vid en kontrollstation efter två år.

Regeringen lägger också fram förslag till ekonomiska regleringar mellan
staten och kommunsektorn. Mot bakgrund av de mycket svaga statliga
finanserna och den förhållandevis goda utvecklingen av kommunernas
skatteunderlag föreslår regeringen att statsbidraget till kommunerna under
1996 i huvudsak endast justeras motsvarande höjningen av arbetsgivarav-
giften i samband med EU-medlemskapet.

De medelfristiga beräkningar som redovisas i denna proposition
förutsätter att de allmänna statsbidragen är nominellt oförändrade under
kommande år fram till år 2000. Regeringens slutliga förslag avseende
bidragen till kommunerna kommer dock att läggas fram först i budgetpro-
positionen för respektive kalenderår. Därvid kommer en avvägning att
göras mot andra angelägna utgiftsområden inom ramen för det utgiftstak
som enligt regeringens förslag skall tillämpas for de offentliga utgifterna.

Det utrymme för skattehöjningar som finns under de närmaste åren är
redan intecknat genom beslutade eller föreslagna statliga skattehöjningar.
Dessa är nödvändiga för att uppnå en tillräcklig förstärkning av stats-
finanserna och för att budgetförstärkningarna skall fördelas på ett rättvist
och därmed hållbart sätt. Fortsatta kommunala skattehöjningar därutöver
skulle kunna hota tillväxten och därmed saneringen av statens finanser.

Den återhållsamma utvecklingen av statsbidragen till kommuner och
landsting, liksom förändringen av utjämningssystemet, innebär betydande
anpassningsbehov i många kommuner och landsting. Regeringen avser att
inventera möjligheterna till ytterligare avregleringar som kan vidga
kommunernas och landstingens möjligheter att göra avvägningar mellan
olika utgiftsområden, samt att effektivisera sin verksamhet.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

10

Regeringen kommer att vara mycket restriktiv med förslag till Prop. 1994/95:150
förändringar som höjer kommunernas respektive landstingens kostnader. Bilaga 1
Om sådana förslag ändå skulle aktualiseras, t.ex. genom att ett an-
svarsområde flyttas från staten till kommunerna, skall finansierings-
principen tillämpas för att neutralisera kostnadseffekterna. Om över-
flyttningen även innebär en utökning av ambitionsnivån skall kost-
nadsökningen finansieras fullt ut genom andra regeländringar. Detta
synsätt är en del av skärpningen av budgetdisciplinen, och ligger i linje
med det förslag regeringen nu aviserar om ett tak för de offentliga
utgifternas utveckling.

För att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk hushållning kommer
kommuner och landsting åläggas att balansera sin budget och att inte låna
till annat än investeringar. Ett förslag till system aviseras för att hantera
situationen om en kommun eller ett landsting riskerar att inte kunna
fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Tillväxt, sysselsättning och arbetsmarknad

Den ekonomiska tillväxten är god. Vårt land erbjuder gynnsamma
betingelser för en avancerad produktion tack vare en öppen ekonomi,
deltagandet i den gemensamma europeiska marknaden, en välutbildad
arbetskraft, en hög kvalitet på infrastruktur och offentliga tjänster samt
stabila samhälleliga förhållanden. Dessutom är konkurrenskraften nu
mycket god på grund av kronans låga kurs, vilket skapar goda förut-
sättningar för att dra nytta av den internationella konjunkturuppgången.

Samtidigt står Sverige inför en mycket krävande uppgift. Mer än
500 000 personer står vid sidan om den reguljära arbetsmarknaden, dvs.
är öppet arbetslösa eller i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. För att
Sverige snabbt skall komma tillbaka till full sysselsättning krävs ett stort
antal nya jobb, huvudsakligen inom den privata sektorn. Flertalet av dessa
jobb måste komma i små och medelstora företag.

Sysselsättningen ökar nu starkt. På ett år har sysselsättningen ökat med
83 000 personer. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsens prognos kommer
sysselsättningsuppgången att fortsätta i samma takt de närmaste två åren.
Ökningen förutses ske främst inom tillverkningsområdet, inom tekniker-
och datayrken samt inom utbildningsområdet. Den totala uppgången
beräknas till 180 000 personer från inledningen av 1995 till slutet av
1996. Detta ligger i linje med regeringens egna bedömningar.

Erfarenheterna från andra länder visar att det kan vara mycket svårt att
minska arbetslösheten om den tillåts att gå över i långtidsarbetslöshet.
Även om arbetslösheten inledningsvis orsakats av en konjunkturnedgång
så övergår den med tiden till att bli strukturell, bl.a. genom att de
arbetslösas kompetens, självförtroende och kontakt med arbetsmarknaden
försvagas. Arbetsmarknadspolitiken inriktas därför på att stärka arbets-
kraflsutbudet, öka flexibiliteten och minska långtidsarbetslösheten. Det är
sålunda angeläget att de arbetslösa är aktiva, utbildar sig och därmed
stärker sina utsikter att få arbete. En starkare arbetslinje måste förenas

3 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

11

med satsningar på kompetenshöjning och ytterligare förbättringar av
arbetsmarknadens flexibilitet.

Genom omfattande utbildningsinsatser höjs arbetskraftens kompetens,
vilket motverkar flaskhalsar i konjunkturuppgången. Ett antal näringspoli-
tiska insatser har gjorts för att stimulera tillväxt och nyföretagande. När
konjunkturen nu förbättras inriktas åtgärderna på att öka sysselsättningen
på den reguljära arbetsmarknaden. Ungdomsintroduktionen underlättar
ungdomars övergång till reguljärt arbete. Genom det tillfälliga riktade
anställningsstödet uppmuntras små och medelstora företag att både
tidigarelägga nyanställningar och att anställa arbetslösa arbetssökande. De
mer resurskrävande åtgärderna inriktas i första hand på personer som stått
utanför den reguljära arbetsmarknaden under lång tid. Det är framför allt
dessa personer som behöver särskilt stöd för att underlätta en återgång till
reguljärt arbete och for att förebygga definitiv utslagning. I takt med att
sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar bör den sammanlagda
åtgärdsvolymen reduceras.

En kraftfull och aktiv regionalpolitik har stor betydelse for att öka
sysselsättningen och bidrar till den ökade tillväxt som är nödvändig för
att obalanserna i den svenska ekonomin skall kunna rättas till.
Regionalpolitiken syftar till tillväxt, rättvisa och valfrihet. Den inriktas på
att sprida tillväxten och att skapa mer likvärdiga levnadsvillkor i alla
delar av landet. Förslag till reformåtgärder på regionalpolitikens område
har nyligen förelagts riksdagen i proposition 1994/95:161.

2  Den ekonomiska utvecklingen

2.1 Den internationella ekonomin

Konjunkturen inom EU-området förbättrades markant under 1994. BNP-
tillväxten uppgick mot slutet av året till ca 3 procent i årstakt. Uppgången
inom EU medförde att BNP-tillväxten inom OECD-området var den
starkaste sedan 1989. Tillväxten i Nordamerika var fortsatt hög och i
Japan inleddes en återhämtning. Inflationen inom EU fortsatte att dämpas
under 1994, men ligger på ca 3 procent trots att medlemsländerna
genomgått en utdragen lågkonjunktur. Inflationen tangerar därmed den
övre gränsen for högsta acceptabla inflation som Europeiska Rådet
fastställt i de övergripande riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

Inom EU förutses under 1995 och 1996 en BNP-tillväxt på drygt 3
procent per år. Det är något över den genomsnittliga tillväxten inom
OECD. I Japan sker en gradvis uppgång medan tillväxten dämpas i USA.
Inflationen inom EU beräknas öka något och riskerar därmed att överstiga

3 procent 1996. Ökningen av inflationen i USA beräknas bli förhållande-
vis måttlig.

Arbetslösheten inom EU fortsätter att vara hög och ligger väsentligt
över nivån i såväl USA som Japan. Dessutom är arbetskraftsdeltagandet
lägre inom EU än i USA och Japan. Under de närmaste åren förväntas en

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

12

viss nedgång i arbetslösheten såväl inom EU som inom OECD, men den Prop. 1994/95:150
kommer trots detta att ligga kvar på en historiskt sett hög nivå.          Bilaga 1

Tabell 2.1 Internationella förutsättningar
Procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

BNP-tillväxt

OECD

1,2

3,0

2,9

2,7

EU

-0,5

2,6

3,0

3,2

Konsumentpriser

OECD

2,8

2,3

2,6

2,9

EU

3,4

3,1

3,0

3,3

Arbetslöshet'

OECD

8,0

8,3

7,9

7,7

EU

11,2

11,8

11,4

10,9

1 Procent av arbetskraften.

Källor: OECD, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Underskottet i de offentliga finanserna inom EU uppgick i genomsnitt
till ca 6 procent av BNP 1994. Det var en viss nedgång från 1993 men
förbättringen var otillräcklig för att förhindra en fortsatt ökning av den
offentliga skuldsättningen. Det förefaller osannolikt att en majoritet av
EU-ländema kommer att uppfylla konvergensvillkoren for de offentliga
finanserna redan 1996. De offentliga finanserna väntas fortsätta att visa
underskott i så gott som samtliga OECD-länder och den offentliga skuld-
sättningen som andel av BNP kan komma att fortsätta att växa något de
närmaste åren.

De långa räntorna steg markant i många OECD-länder under 1994,
delvis som en rekyl efter nedgången under 1993, delvis som en följd av
att tillväxtutsiktema reviderades upp och att inflationsförväntningarna
ökade. Ränteuppgången förstärktes troligen av att också de reala
avkastningskraven har ökat. USA påbörjade i februari 1994 en åtstram-
ning av penningpolitiken varpå ett antal centralbanker i andra OECD-
länder följde efter.

I inledningen av 1995 har det åter blossat upp oro på de finansiella
marknaderna. Den amerikanska dollarn har försvagats kraftigt gentemot
den japanska yenen och D-marken. Samtidigt har D-markens styrka till-
sammans med politisk oro i några länder inom EU medfört att spän-
ningarna inom ERM har ökat, trots de mycket vida fluktuationsbanden.
Riktkursema för de spanska och portugisiska valutorna har justerats.
Utvecklingen har lett till höjningar av styrräntorna i vissa länder i syfte
att försvara växelkurserna. De reala effekterna av uppgången i räntorna
och de stora växelkursfluktuationema har hittills varit begränsade. Om
oron på de finansiella marknaderna blir bestående kan emellertid negativa
effekter på den reala ekonomin de närmaste åren inte uteslutas.

13

2.2 Den svenska ekonomin

Den svenska ekonomin genomgick under början av 1990-talet den
djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Den samlade produktionen
minskade tre år i följd med sammanlagt 5 procent. Det ledde till en
flerdubbling av arbetslösheten samtidigt som den offentliga sektorns
finansiella sparande förvandlades från ett överskott på drygt 4 procent av
BNP 1990 till ett rekordstort underskott motsvarande drygt 13 procent av
BNP år 1993. Detta har i sin tur lett till en snabb ökning av den
offentliga skuldsättningen. Statsskulden uppgick i slutet av 1994 till 1 287
miljarder kronor eller 84,8 procent av BNP.

Under 1994 började ekonomin återhämta sig och BNP ökade med 2,2
procent. Spridningseffekterna från den gynnsamma exportutvecklingen till
andra delar av ekonomin blev allt mer påtagliga, vilket främst tog sig
uttryck i en kraftig investeringsexpansion inom näringslivet.

Den ekonomiska återhämtningen har också medfört en förbättring av
situationen på arbetsmarknaden. Till en början innebar den ökande
efterfrågan på arbetskraft främst att medelarbetstiden ökade. Efter hand
har dock också antalet sysselsatta stigit. Den öppna arbetslösheten har
under inledningen av 1995 varit ca 1 procentenhet lägre än under
motsvarande period 1994. På ett år har sysselsättningen ökat med 83 000
personer. Utvecklingen har också inneburit att underskotten i de offentliga
finanserna har minskat. Riksgäldskontorets bedömning av det statliga
lånebehovet för innevarande budgetår har successivt reviderats ned och
ligger nu på ca 200 miljarder kronor, vilket är ca 40 miljarder kronor
lägre än beräknat i budgetpropositionen.

Återhämtningen för den svenska ekonomin har skett parallellt med en
turbulent utveckling på de finansiella marknaderna. Sedan vårvintern 1994
har obligationsräntorna ökat kraftigt både i Sverige och andra länder.
Ränteuppgången har inte bara gällt de nominella räntorna. De marknads-
noterade realräntorna har också stigit. Trots betydande budgetförstärk-
ningar och en stramare penningpolitik ligger de svenska obligations-
räntorna kvar på en hög nivå samtidigt som kronan är svag. Detta tyder
på att det har varit svårt för Sverige att etablera förtroende på de
finansiella marknaderna för att inflationen kommer att förbli låg, samt för
att vidtagna åtgärder för att konsolidera de offentliga finanserna är
tillräckliga.

Utvecklingen på de svenska finansiella marknaderna har utlösts av en
rad händelser i omvärlden, som politisk osäkerhet i Italien och Spanien
samt den finansiella turbulensen i Mexiko och den därpå följande
försvagningen av dollarn. Jämför man uppgången i obligationsräntor i
olika länder under 1994 är det dock tydligt att uppgången varit störst i
länder med svaga statsfinanser och ofördelaktig inflationshistorik.

Prisutvecklingen har hittills i år blivit ungefar som förutsågs i budget-
propositionen. Höjda indirekta skatter samt relativt stora prisökningar i
producentledet har fått ett mycket begränsat genomslag på priserna i
konsumentledet. Detta har sin grund i den svaga inhemska efterfrågan,
men torde också vara en följd av EU-medlemskapet. Den framtida

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

14

inflationsutvecklingen kommer emellertid att i hög grad bestämmas av hur
lönerna utvecklas mot bakgrund av föreliggande obalanser mellan
ekonomins olika delar.

Industriproduktionen ökade med nära 11 procent under 1994. Kapaci-
tetsutnyttjandet inom industrin steg emellertid inte i samma utsträckning.
Detta speglar den betydande flexibilitet i produktionen som industrin
uppvisat under den innevarande uppgången. Investeringsplanerna för de
närmaste åren är mycket omfattande. För 1995 beräknas industriin-
vesteringarna öka med hela 36 %. Detta möjliggör en fortsatt betydande
expansion av produktion och sysselsättning inom industrin.

Den svenska bytesbalansen uppvisar nu överskott. Överskottet i den
privata sektorns finansiella sparande överstiger således det offentliga
underskottet. Sverige är därigenom ett kapitalexporterande land. Ex-
portvolymen steg under 1993 och 1994 med sammantaget ca 20 procent,
främst genom kraftigt ökande marknadsandelar. Därtill kommer att
världsmarknadspriserna på vissa viktiga svenska exportområden inom
basnäringarna har ökat kraftigt den senaste tiden. Överskottet i bytes-
balansen har dock dämpats av att även importen ökade kraftigt under
1994, trots den konkurrensfördel som producenter på hemmamarknaden
fått gentemot utlandet.

Sedan bedömningen i budgetpropositionen har indikationerna avseende
den realekonomiska utvecklingen i flera avseenden varit positiva. Sådana
indikationer har bl.a. kommit från Konjunkturinstitutets barometer och
SCB:s investeringsenkät. Tecken på en stabil utveckling av den privata
konsumtionen har kunnat utläsas i detaljhandelsstatistiken samt i SCB:s
enkät om hushållens inköpsplaner. Mot detta står den ökande turbulensen
på de finansiella marknaderna med högre räntenivåer och svagare
kronkurs än vad som förväntades i budgetpropositionen.

Den nya informationen i positiv och negativ riktning bedöms ta ut
varandra när det gäller BNP-tillväxten 1995 och 1996. Detta innebär att
BNP fortfarande förväntas öka med ca 2,5 procent i år och med närmare
3 procent nästa år. Däremot har ekonomins tudelning blivit ytterligare
markerad av den finansiella oron, vilket riskerar att öka balansproblemen
i ekonomin på längre sikt.

Bedömningen av den privata konsumtionen är behäftad med stor
osäkerhet. Det höga ränteläget verkar dämpande på utvecklingen. Därtill
kommer att den nödvändiga konsolideringen av statsfinanserna innebär att
hushållens inkomster utvecklas mycket svagt de närmaste åren. Speciellt
gäller detta 1995 då inkomsterna realt minskar med ca 2 procent. Är 1996
förutses inkomsterna i stället öka något.

Det är dock troligt att hushållen till viss del kommer att möta den svaga
inkomstutvecklingen med ett minskat sparande. Hushållens skuldanpass-
ning har varit kraftig de senaste åren samtidigt som priserna på bl.a.
fastigheter och aktier stabiliserats eller stigit. Därmed har hushållens
finansiella förmögenhet åter ökat och behovet av fortsatt skuldanpassning
torde ha avtagit. Det förbättrade arbetsmarknadsläget och den ökande
sysselsättningen är också viktiga positiva faktorer. Risken att drabbas av
arbetslöshet torde uppfattas som allt mindre, vilket främjar konsumtionen.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

15

Sammantaget förväntas den privata konsumtionen minska med 0,5 procent Prop. 1994/95:150
i år samt öka med 1,0 procent 1996.                                    Bilaga 1

Bruttoinvesteringarna i näringslivet ökar nu kraftigt. Under 1994 steg
de med drygt 17 procent medan expansionen inom industrin uppgick till
hela 28 procent. Den snabba produktionstillväxten innebär att kapacitets-
utnyttjandet ökar, vilket i kombination med den goda lönsamheten medför
mycket gynnsamma förutsättningar för ytterligare investeringsökningar i
industrin. Detta är också tydligt i Statistiska centralbyråns investerings-
enkät där investeringsplanerna successivt reviderats upp den senaste tiden.
År 1995 förutses industrins investeringsökning bli 36 procent och 1996
uppgå till ca 20 procent. Tendensen är också att investeringarna allt mer
sker i helt nya produktionsanläggningar och därmed på ett tydligt sätt
innebär en ökad produktionskapacitet. Också i det övriga näringslivet
väntas investeringsexpansionen fortsätta, om än i långsammare takt än i
industrin. Den svaga efterfrågan på stora delar av hemmamarknaden
verkar fortsatt dämpande. De totala bruttoinvesteringarna bedöms stiga
med drygt 11 procent år 1995 trots ett kraftigt fall i bostadsbyggandet.
Under 1996 dämpas ökningstakten i näringslivets investeringar, men
samtidigt förutses då ett ökat bostadsbyggande. Sammantaget växer de
totala bruttoinvesteringarna med knappt 10 procent. Såväl det höga
ränteläget som den svaga kronkursen innebär dock att investerings-
utvecklingen är osäker.

Tabell 2.2 Försörjningsbalans och nyckeltal

Procentuell förändring

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

BNP

2,2

2,5

2,9

2,6

2,3

1,7

1,7

Import

13,2

7,5

6,0

6,6

6,8

6,6

6,3

Privat konsumtion

0,5

-0,5

1,0

2,2

2,2

2,1

2,1

Offentlig konsumtion

-1,0

-0,2

-0,8

-1,1

-1,0

0,0

0,0

Bruttoinvesteringar

-0,4

11,1

9,6

7,4

7,0

4,5

3,4

Lagerinvesteringar1

1,4

-0,3

0,2

0,1

0,1

-0,1

0,2

Export

13,8

10,6

7,3

6,5

5,9

5,1

4,8

Inhemsk efterfrågan

1,4

1,0

2,1

2,3

2,3

1,9

2,0

Nyckeltal
Timlön

3,5

3,5

4,0

4,2

4,5

5,0

5,0

KPI, årsgenomsnitt

2,2

2,9

2,7

2,7

2,8

2,8

2,7

Disponibel inkomst

1,0

-2,2

0,2

1,6

1,4

2,1

1,9

Sparkvot, nivå

8,3

6,7

5,9

5,3

4,5

4,6

4,3

Bytesbalans2

0,4

2,6

4,0

4,0

4,0

3,7

3,2

Sysselsättning

-0,9

2,4

2,0

1,6

1,2

0,4

0,3

Arbetslöshet3

8,0

7,0

6,1

5,8

5,6

5,6

5,6

Ränta, femåriga statsobligationer

9,1

10,6

10,0

9,0

8,5

8,0

8,0

1 Förändring i procent av föregående års BNP.

2 I procent av BNP.

3 I procent av arbetskraften.

Källa: Finansdepartementet.

16

Tabell 2.3 Den offentliga sektorns finanser                                   Prop. 1994/95:150

Procent av BNP, löpande priser                                                      r»-,     1

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Inkomster

60,9

60,1

60,6

61,2

61,4

62,0

61,6

61,7

Utgifter

74,3

70,5

69,6

66,4

65,0

62,9

61,8

61,0

Finansiellt sparande

-13,4

-10,4

-9,0

-5,2

-3,5

-0,9

-0,2

0,7

Primärt finansiellt sparande1

-14,0

-9,6

-7,2

-2,8

-1,2

1,2

1,9

2,7

Olika skuldbegrepp

Statsskuld

78,5

84,8

90,2

91,3

90,3

87,7

85,3

82,3

Offentlig nettoskuld
Konsoliderad offentlig

12,8

23,3

31,4

34,5

35,7

34,7

33,4

31,2

bruttoskuld

74,3

80,1

84,3

84,8

84,0

81,3

78,7

75,5

' Finansiellt sparande exkl. kapitalinkomster och ränteutgifter.

Anm. Kalkylerna som redovisas i tabellen avser alternativet med medelhög tillväxt i
den reviderade nationalbudgeten.

Källa: Finansdepartementet.

Ett fortsatt mycket gynnsamt konkurrensläge tillsammans med den
internationella konjunkturuppgången innebär att exporten fortsätter att
stiga relativt snabbt. De kraftiga investeringarna innebär en betydande
kapacitetetsutbyggnad, vilket möjliggör en sådan utveckling. Exportens
ökningstakt beräknas dock minska från knappt 14 procent 1994 till
7 procent 1996. Under 1996 innebär detta att den svenska exporten växer
i takt med omvärldens efterfrågan. Importen ökade 1994 i nästan samma
takt som exporten. Med tanke på att svenska producenter som konkurrerar
på hemmamarknaden har fått en stärkt konkurrenskraft är denna ut-
veckling anmärkningsvärd. Till en del kan förklaringen ligga i en snabb
lageruppbyggnad av importvaror i slutet av 1994. Under de närmaste åren
beräknas importen öka i ungefär samma takt som efterfrågan i ekonomin.
Detta innebär att de importkonkurrerande företagen inte ökar sin andel av
hemmamarknaden. Bytesbalansöverskottet stiger successivt och beräknas
1996 uppgå till drygt 4,0 procent av BNP, vilket är mycket högt i ett
historiskt och internationellt perspektiv.

Arbetsmarknadsläget har successivt förbättrats sedan inledningen av
1994. Minskningen av arbetslösheten har dock hållits tillbaka av en
ökande medelarbetstid och ett på nytt stigande arbetskraftsutbud.
Återhämtningen i ekonomin, satsningarna på sysselsättningsskapande
åtgärder samt en återgång av medelarbetstiden mot mer normala nivåer
väntas medföra en sammanlagd sysselsättningsökning med 175 000
personer från 1994 till 1996. Detta ligger i linje med Arbetsmarknadssty-
relsens prognos att sysselsättningen kommer att öka med 180 000
personer från inledningen av 1995 till slutet av 1996. Utbudet av
arbetskraft väntas öka när sysselsättningsmöjligheterna förbättras, vilket
bromsar nedgången av arbetslösheten. Arbetslösheten beräknas minska
från 8 procent 1994 till 6,1 procent 1996. Lönerna beräknas stiga med 3,5
procent år 1995 och 4 procent 1996.

Höjda indirekta skatter och sänkta subventioner ger i år ett betydande
bidrag till KPI-ökningen. Genomslaget på KPI torde dock komma att
begränsas något då det relativt svaga efterfrågeläget sannolikt innebär att

17

företagen inte fullt ut kan övervältra kostnaderna på konsumenterna. Nästa
år sänks mervärdesskatten på livsmedel från 21 procent till 12 procent.
Vid fullt genomslag på konsumentpriserna ger detta en prissänkning på
livsmedel med 7,5 procent och dämpar KPI med 1,1 procent.
Sammantaget beräknas KPI-ökningen uppgå till knappt 3 procent per år
1995 och 1996. Nettoprisindex väntas under samma period öka med drygt
2 procent per år.

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande minskade
från toppnivån 13,4 procent av BNP 1993 till drygt 10 procent av BNP
1994 eller ca 158 miljarder kronor. Det är ca 10 miljarder kronor bättre
än vad som beräknades i budgetpropositionen. Under de närmaste två åren
leder uppgången i ekonomin tillsammans med successiva genomslag av
de omfattande budgetförstärkningarna till att den offentliga sektorns
sparandeunderskott 1996 beräknas uppgå till ca 90 miljarder kronor
motsvarande drygt 5 procent av BNP. Då de årliga underskotten i staten
alltjämnt är betydande fortsätter statsskulden att öka och uppskattas i
slutet av 1996 överstiga 90 procent av BNP för att därefter sjunka. Den
offentliga sektorns skuld definierad enligt EU:s konvergensvillkor
beräknas då uppgå till motsvarande knappt 85 procent av BNP.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 2.4 Finansiellt sparande

Miljarder kronor, löpande priser

1993

1994

1995

1996

Offentlig sektor

-193

-158

-146

-90

Hushåll

87

94

81

75

Företag

75

70

108

83

Bytesbalans

-31

7

42

69

2.3 Utvecklingen t.o.m år 2000

Att i dag med fullständig säkerhet bedöma effekterna av regeringens
ekonomiska politik fram t.o.m. år 2000 är inte möjligt. Däremot är det
möjligt att utifrån vissa teoretiska antaganden göra kalkyler över den
ekonomiska utvecklingen. I den reviderade nationalbudgeten (bilaga 1.1)
redovisas tre scenarier för den ekonomiska utvecklingen fram till år 2000.
I denna finansplan redovisas utvecklingen vid alternativet med medelhög
tillväxt.

Den potentiella BNP-tillväxten bedöms uppgå till ca 1,7 procent per år.
Under åren 1995 till 2000 antas den faktiska tillväxten bli något högre så
att gapet mellan faktisk och potentiell produktion sluts strax före
sekelskiftet. Inflationen uppgår till knappt 3 procent per år och bytes-
balansen uppvisar stora överskott under hela perioden. Därmed stärks
förtroendet för den svenska ekonomin. Detta förväntas bl.a. ta sig uttryck
i en fallande räntemarginal gentemot Tyskland, en appreciering av den
svenska kronan, ett minskat hushål Issparande och en fortsatt utbyggnad

18

av näringslivets produktionskapacitet så att inflationsdrivande flaskhalsar
kan undvikas.

Sysselsättningen bedöms i detta scenario stiga med ca 300 000 personer
mellan 1994 och år 2000. Trots detta reduceras den öppna arbetslösheten
med endast 88 000 personer. Att nedgången inte blir kraftigare beror
främst på att deltagandet i arbetskraften ökar när arbetsmarknadsläget
förbättras. Det bör understrykas att dessa siffror avser modellberäkningar
som bygger på alternativet med medelhög tillväxt. Vid en starkare tillväxt
blir utvecklingen bättre.

De offentliga finanserna stärks under återstoden av decenniet. Det
finansiella sparandet i den offentliga sektorn uppgår till 1 procent av BNP
år 2000. Jämfört med år 1994 har då utgifterna som andel av BNP
minskat med drygt 9 procentenheter, medan inkomsterna som andel av
BNP ökat med knappt 1 procentenhet. I nominella tal ökar utgifterna
exkl. utgifitsräntor och exkl. direkta utgifter för arbetsmarknadsstöd från
1994 till år 2000 med i genomsnitt 2,2 procent per år. Statsskulden
uppgår till 82 procent av BNP år 2000. Även om skulden minskat sedan
år 1996, är skuldsättningen vid slutet av perioden fortfarande hög.

De alternativa scenarierna for utvecklingen fram till år 2000 visar att
den offentliga sektorns finanser är känsliga framför allt för tillväxten och
arbetslösheten. I alternativet med låg tillväxt uppvisar de offentliga
finanserna ett underskott på 64 procent av BNP år 2000, bl.a. som en
följd av högre utgifter. Arbetslösheten är den huvudsakliga förklaringen
till de högre utgifterna, även om den högre räntenivån i detta alternativ
också bidrar till relativt sämre offentliga finanser. På grund av dels
löptiden, dels det faktum att statsskulden bara delvis är inhemskt placerad
och dels den offentliga sektorns omfattande räntebärande tillgångar blir
effekten dock begränsad och får fullt genomslag på räntekostnaderna först
efter ett antal år. Om i stället tillväxten under återstoden av decenniet
skulle bli högre än i alternativet med medelhög tillväxt, innebär detta en
markant förbättring av de offentliga finanserna.

Det är regeringens ambition att inrikta politiken på att det högre
tillväxtaltemativet uppnås. Förutsättningarna att nå en högre tillväxtbana
än den i medelaltemativet redovisade, och därmed en lägre arbetslöshet,
bedöms som goda.

3 Den ekonomiska politiken

3.1 En politik för uthållig tillväxt

En uthållig ekonomisk tillväxt är en grundläggande förutsättning för att
minska arbetslösheten, sanera statsfinanserna och stabilisera statsskulden.

Den svenska ekonomins och det svenska näringslivets allt starkare
integration med omvärlden skapar nya betingelser för ekonomisk
utveckling och konkurrensförmåga. Nationen blir allt mer beroende av
gränsöverskridande företag och av deras beslut om produktion och
lokalisering. Möjligheterna att utforma regler och begränsa skadliga

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

19

aktiviteter blir allt mer beroende av mellanstatligt samarbete och
mellanstatliga överenskommelser. Samhällenas stabilitet och arbetskraftens
kompetens blir allt viktigare. Den statliga tillväxtpolitiken måste utvecklas
så att den inrymmer och beaktar dessa nya dimensioner.

Tillväxten kan ge negativa effekter på välfärden om den kommer till
stånd med metoder som sliter på natur och människor. Kostnaderna för
att reparera miljöskadorna ökar, och miljöskulden hotar att växa. Klara
gränser måste finnas för att skydda miljön i vid bemärkelse, och för att
bryta miljöskuldens ökning. Ekonomiska styrmedel bör användas i större
utsträckning inom miljöpolitiken. Kretsloppssamhället ger såväl miljövin-
ster som möjlighet till nya företag och nya jobb. En parlamentarisk
utredning undersöker möjligheterna till en ökad miljörelatering av
skattesystemet.

Miljöproblemen är i hög grad internationella. I det europeiska samar-
betet, liksom i övrigt internationellt samarbete, bör ambitionsnivån höjas
inom det miljöpolitiska området. Producenterna bör ta ett ökat miljö-
ansvar för varor och tjänster. Alla måste som konsumenter i större
utsträckning beakta miljöaspekter i vardagen. Arbetet med kommunala
handlingsprogram, s.k. lokala Agenda 21, kan bli ett stöd för de enskilda
som medborgare och som konsumenter.

Under 1950- och 1960-talen steg den samlade produktionen i Sverige
snabbt. Den tillgängliga arbetskraften ökade genom att kvinnorna fick
förbättrade möjligheter till eget förvärvsarbete, genom arbetskrafts-
invandring, och genom en aktiv arbetsmarknadspolitik som vårdade och
stärkte arbetsutbudet. Den genomsnittliga produktiviteten ökade också
kraftigt genom mekanisering och ökad kapitalintensitet, genom att
arbetskraft fördes över från jordbruk och andra lågproduktiva närings-
grenar till industrin, och genom att industrin genomgick en omfattande
strukturomvandling.

Sedan början av 1970-talet har de ekonomiska drivkrafterna bakom
denna snabba tillväxt försvagats. Sverige har inte längre några dolda
arbetskraftsreserver i jordbruket eller i en låg förvärvsfrekvens. Sverige
har vidare i likhet med de flesta andra västliga industriländer gått över i
en utvecklingsfas som kännetecknas av en starkare sysselsättningsökning
inom olika tjänsteverksamheter än inom industrin. Därmed tenderar också
den genomsnittliga produktivitetsökningen i samhället att avta. Under
1980-talet uppgick BNP-tillväxten till ca 2 procent per år, vilket var lägre
än i OECD-området som helhet. Den långsiktigt svaga tillväxten har sin
huvudsakliga grund i en låg produktivitetstillväxt.

I början av 1990-talet var tillväxten i Sverige kraftigt negativ i samband
med att ekonomin drabbades av den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-
talet. Under åren 1991-1993 minskade Sveriges BNP med ca 5 procent,
samtidigt som den totala produktionen inom OECD-området steg med
över 2,5 procent. Nedgångens djup är resultatet av flera samverkande
faktorer. Överhettningen i den svenska ekonomin under slutet av 1980-
talet ledde till en urholkning av näringslivets konkurrenskraft. Efter den
snabba kreditexpansionen under andra hälften av 1980-talet sjönk
fastighetspriserna och stora kreditförluster drabbade banker och

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

20

finansinstitut. Hushållssparandet ökade dramatiskt och investeringarna föll Prop. 1994/95:150
till en historiskt låg nivå; något som inte är förenligt med en stabilt hög Bilaga 1
tillväxt. Världsekonomin utvecklades dessutom svagt under början av
1990-talet efter 1980-talets långa högkonjunktur.

Förutsättningarna är emellertid nu goda för en relativt stark tillväxt
under återstoden av decenniet. Det finns ett betydande utrymme kvar upp
till den potentiella BNP-nivån samtidigt som ökade investeringar
förbättrar industrins produktionskapacitet. Det finns också en god tillgång
på utbildad och erfaren arbetskraft.

I syfte att få till stånd en stabil och uthållig tillväxt och en ökad
sysselsättning är den ekonomiska politiken inriktad på att förbättra
förutsättningarna för en stark investerings- och produktivitetstillväxt samt
låga pris- och lönekostnadsökningar. Näringspolitiken är inriktad på att
stödja och underlätta för små och medelstora företag.

En stark och uthållig tillväxt i produktion och sysselsättning förutsätter
att den uppgång som inletts inte bryts i förtid på grund av inflations-
drivande bristsituationer, flaskhalsar och överhettningseffekter. Politiken
är därför även inriktad på att främja flexibilitet, expansion och förnyelse.
Stora krav måste ställas på arbetsmarknadens funktionssätt vad gäller
lönebildning, kompetenshöjning och arbetskraftens rörlighet. En ökad
rörlighet underlättar för arbetskraften att övergå till expansiva yrken och
branscher utan att de nominella löneökningarna tilltar.

I ett modernt, högproduktivt och kunskapsintensivt samhälle samverkar
offentlig och privat verksamhet för att tillsammans lägga grunden för
privatliv och produktion. Välfärdssystemen - de gemensamt finansierade
försäkringarna, bidragssystemen och tjänsterna - är den fasta bas som
tillsammans med de breda utbildningssatsningarna gör det möjligt att
forma stabila institutioner, fredliga samhällsförhållanden och goda
samförståndslösningar. Därmed skapas också de nödvändiga förutsätt-
ningarna för en stark och uthållig tillväxt.

Efterkrigstidens starka ekonomiska uppgång gjorde det möjligt att
inleda en utbyggnad av välfärdssystemen på bred front. Utbyggnaden gav
i sig starka positiva dynamiska effekter, inte minst genom att arbetslinjen
tillämpades i de olika systemen. Den inhemska efterfrågan stärktes genom
att utsatta grupper fick en förbättrad levnadsstandard, genom att nya
grupper kunde försörja sig på eget arbete, och genom ett omfattande
bostadsbyggande. Produktionsförmågan stärktes och utvecklades genom
ett kraftigt ökat arbetsutbud, genom kraftiga förbättringar av varje ny
ungdomskulls utbildningsnivå, och genom framväxten av starka och
samarbetsinriktade arbetsmarknadsorganisationer. Under loppet av några
decennier bytte Sverige ansikte.

Den kraftiga utbyggnaden av välfärden gjordes möjlig av sysselsätt-
ningsökning och tillväxt. Allt fler i arbete medförde en växande skattebas
och ökade inkomster för stat och kommuner. På motsvarande sätt har den
minskade sysselsättningen under 1990-talets första år krympt skattebasen,
samtidigt som kostnaderna för arbetslösheten har höjts.

Den uppgift som Sverige nu står inför handlar inte enbart om en
tillfällig budgetsanering, utan också om att mer varaktigt anpassa de

21

offentliga åtagandena till en uthållig nivå på de offentliga inkomsterna.
För närvarande pågår en omfattande översyn på bred front av de svenska
välfärdssystemen. Inget åtagande kan undantas från den nödvändiga
granskningen och omprövningen. Riksdag och regering står inför
uppgiften att modernisera och stabilisera välfärdssystemen.

Det övergripande målet för reformarbetet är således att förbättra
systemens effektivitet, träffsäkerhet och rättvisa samt att samtidigt stärka
drivkrafterna för arbete och egen aktivitet. Samspelet mellan de olika
delarna av välfärdssystemen ägnas särskild uppmärksamhet. De offentliga
finanserna utgör en ofrånkomlig restriktion.

På pensionsområdet träffades en uppgörelse mellan riksdagens partier
under våren 1994. Avsikten är att förbättra sambandet mellan inbetalda
avgifter och erhållna förmåner, respektive mellan nivån på förmånerna
och den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. En parlamenta-
riskt sammansatt genomförandegrupp arbetar vidare med frågorna.
Beslutet om en begränsad prisuppräkning av utgående pensioner dämpar
kostnadsutvecklingen så länge statens budget har ett stort underskott.

På förtidspensioneringens område har kostnaderna ökat under lång tid
genom att fler beviljats förtidspension. Av såväl sociala som samhälls-
ekonomiska skäl är det nödvändigt att den stabilisering och nedgång som
inträffade under 1994 befästs Förtidspension bör utgå endast vid arbets-
oförmåga på grund av medicinska skäl och bör beviljas först när alla
möjligheter att få den försäkrade åter i arbete uttömts.

På sjukförsäkringens område träffades en bred uppgörelse som en del
av 1992 års krisuppgörelse mellan den dåvarande regeringen och
oppositionen. En karensdag har införts och arbetsgivarna har övertagit
ansvaret for sjukersättningen under de första 14 dagarna. De har därmed
fått ökade drivkrafter att följa upp och söka åtgärda en hög korttidsfrån-
varo. Därutöver förslår regeringen nu att ersättningsnivån sänks till 75
procent.

På familj estödets område föreslås också att ersättningsnivån sänks till
75 procent. Barnbidragen sänks till 640 kronor per månad och barn. En
utfasning av de särskilda flerbarnstilläggen i bambidragssystemet har
inletts.

arbetslöshetsförsäkringens område föreslås också att ersättningsnivån
sänks till 75 procent. Regeringen tillsätter inom kort en utredning med
uppgift att se över arbetslöshetsförsäkringens utformning.

Inom området offentligt finansierade tjänster svarar kommuner och
landsting for en mycket stor del av utbudet, antingen i egen regi eller
genom entreprenad. Tjänsteutbudet avser i huvudsak skola, stöd och
omsorg för barn, gamla och handikappade, rådgivning, samt hälso- och
sjukvård. Tjänsterna finansieras med egna skatteintäkter, avgifter och
statsbidrag.

Statsbidragssystemet har lagts om från specialdestinerade till fritt
användbara bidrag. De formella hinder som funnits for kommuners och
landstings möjligheter att fritt utforma sin verksamhet har begränsats.
Kommuner eller landsting förväntas agera ekonomiskt rationellt och

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

22

värdera olika alternativ med hänsyn till pris och kvalitet. Samtidigt
förväntas de ha kvar kontrollen över fördelningen av tjänsterna.

Den svenska hälso- och sjukvården erbjuder det tydligaste exemplet på
att det går att förena en hög effektivitet med ett offentligt ansvar och en
offentlig finansiering. Såväl internationella jämförelser som faktorer som
den låga spädbarnsdödligheten och hög förväntad livslängd visar på ett
hälso- och sjukvårdssystem i världsklass. Samtidigt motsvarar sjukvårds-
kostnaderna en mindre andel av BNP i Sverige än i många jämförbara
länder.

Genom de förändringar av villkoren för kommunal verksamhet som har
genomförts har förutsättningarna ökat for en mer ändamålsenlig
organisation och en förbättrad kostnadseffektivitet. De kommunala
verksamheterna är också utsatta för ett starkt rationaliseringstryck, och
utgifterna för den kommunala konsumtionen beräknas minska från 18
procent av BNP 1995 till 16 procent 1999. Dessa frågor behandlas mer
utförligt i avsnitt 4 av finansplanen.

Inom socialbidragsområdet prövar primärkommunema behovet av
ekonomiskt stöd från fall till fall med ledning av en nationell norm. Stöd
utgår endast till den som saknar egna resurser och som uttömt sina egna
möjligheter att klara sin eller sin familjs försörjning. Prövningen av den
enskildes ekonomiska och sociala förhållanden är därför med nödvändig-
het ingående. Den som kan, skall vidare stå till arbetsmarknadens
förfogande för att få stöd.

Under åttiotalet har också socialtjänsten utvecklats i riktning mot en
starkare inriktning på en arbetslinje; dvs. på rehabilitering och på att
förebygga passivisering och bidragsberoende. Kommunerna bör få en
ökad frihet att anpassa verksamheten enligt sina lokala förutsättningar.
Socialtjänstkommitténs förslag på detta område bereds för närvarande i
regeringskansliet.

En stark och uthållig tillväxt är beroende av att produktiviteten ökar i
hela ekonomin. Samhällets förmåga att anpassa sig till förändringar av
olika slag är härvid av central betydelse. Viktiga förutsättningar är att den
goda konkurrenskraften i näringslivet befästs och att räntenivåerna
sjunker. Detta ställer höga krav på politiken inom en rad områden.

Betydande investeringar i infrastruktur genomförs. Viktiga satsningar
görs för att förbättra underhållet av vägar, järnvägar, skolor och andra
byggnader. Avsevärda insatser görs också inom miljö- och kultur-
områdena. Direktavdrag för byggnadsinvesteringar har införts under
perioden fr. o. m. den 1 november 1994 t.o.m. den 31 maj 1996.
Riksdagen har beslutat att under det närmaste året avsätta 2 miljarder
kronor till bl.a. miljöinvesteringar som förbättrar inomhusklimatet i
bostäder och offentliga lokaler. Nyproduktion av bostäder föreslås
stimuleras genom ett investeringsbidrag om 2 miljarder kronor.

Omfattningen och kvaliteten på utbildningen och forskningen har stor
betydelse för utvecklingen av produktiviteten och tillväxten. Satsningen
på högre utbildning och forskning har ökat. Sammanlagt kommer 90 000
extra utbildningsplatser att erbjudas under 1995 och 1996. Teknik- och
språkutbildningen prioriteras.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

23

Både näringspolitiken och regionalpolitiken har stor betydelse för Prop. 1994/95:150
produktivitetstillväxten genom att bidra till att landets produktionsresurser Bilaga 1
utnyttjas effektivt. Stabilitet, långsiktighet och öppenhet är nödvändiga
förutsättningar för att samhället skall förmå att på ett konstruktivt sätt
möta de krav som den tekniska utvecklingen ställer.

I kunskapssamhället blir ett snabbt utbyte av information en förutsätt-
ning för bibehållen konkurrenskraft. En effektiv infrastruktur för
informationsspridning underlättar för mindre företag att nå ut till
exportmarknader. En bred användning av informationsteknik i samhället
är väsentlig för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Regeringen har
tillsatt en IT-kommission, med uppgift bl.a. att vara rådgivande till
regeringen i övergripande och strategiska frågor inom IT-området.
Kommissionen skall lämna förslag till åtgärder som främjar användningen
av informationsteknik med särskild inriktning på företagande och arbetsliv
samt utbildning och kompetensutveckling. Kommissionen skall samtidigt
samordna de insatser som sker i Sverige gentemot EU.

De små och medelstora företagen har en central roll för att få till stånd
en utveckling med hög och stabil tillväxt och ökad sysselsättning. Det är
därför viktigt att undanröja eventuella hinder som dessa företag möter på
marknaden, såsom brist på kapital, information och service. Särskilda
insatser görs nu för att främja de små och medelstora företagens
möjligheter att ta till vara kunskaper om ny teknik samt utnyttja
kompetens. Staten bidrar bl.a. till att bygga upp ett nätverk där ett stort
antal aktörer - regionala utvecklingsbolag, forskningsinstitut, universitet,
m.fl - lättare kan knytas samman.

Med hänsyn till de små och medelstora företagens behov av riskkapital
avser regeringen att lägga fram förslag om ett särskilt tidsbegränsat s.k.
riskkapitalavdrag. En rätt till kvittning av underskott i nystartad aktiv
näringsverksamhet mot inkomst av tjänst införs. Frågan om permanenta
åtgärder i syfte att underlätta riskkapitalförsörjningen för de små och
medelstora företagen bereds vidare.

Arbetsrätten spelar en viktig roll för produktiviteten och tillväxten.
Regeringen har nyligen tillsatt en kommission med företrädare för
parterna på arbetsmarknaden med uppgift att diskutera den fortsatta
utvecklingen inom arbetsrättens område så att den blir stabil och
långsiktigt hållbar. Kommissionen skall ägna särskild uppmärksamhet åt
små företags villkor. Det är särskilt angeläget att de framtida arbets-
rättsliga lösningarna blir sådana att de går att tillämpa på ett smidigt sätt
i småföretagen. Vidare bör särskild uppmärksameht ägnas åt åtgärder för
att främja jämställdhet mellan könen och förbättra invandrares villkor på
arbetsmarknaden.

3.2 Finans- och penningpolitiken

Regeringen övertog i oktober 1994 ansvaret för en ekonomi som
präglades av stark obalans. Arbetslösheten var mycket hög och de
offentliga finanserna mycket svaga. Sedan dess har både arbetsmarknaden

och de offentliga finanserna förbättrats, men läget är fortsatt allvarligt. År Prop. 1994/95:150
1994 var 13 procent av arbetskraften i öppen arbetslöshet eller i arbets- Bilaga 1
marknadsåtgärder. Underskottet i de offentliga finanserna motsvarade över
10 procent av BNP. Statsskulden motsvarade 85 procent av BNP.

Trots den goda utvecklingen i den reala ekonomin och omfattande
budgetförstärkningar har Sverige påverkats negativt av turbulensen på de
finansiella marknaderna under de senaste månaderna. Framför allt har den
kraftiga försvagningen av den amerikanska dollarn haft stor betydelse.
Kronan har försvagats och räntorna stigit. Om de höga räntorna blir
bestående så hotar de att försvaga tillväxten, bromsa upp
sysselsättningsökningen och försvåra arbetet med att stabilisera de
offentliga finanserna.

Det är nu viktigt att återskapa förtroendet för den svenska ekonomin
och den svenska kronan. Ett problem i detta sammanhang är Sveriges
inflationshistoria och upprepade devalveringar. Sverige behöver nu visa
att prisutvecklingen kan hållas på en stabilt låg nivå. Det stora bud-
getunderskottet i förening med den höga statsskulden bidrar också till
osäkerhet om den fortsatta ekonomiska utvecklingen. En kraftfull och
konsekvent förstärkning av budgeten, begränsning av utgifterna och en
minskad upplåning kommer att stärka förtroendet för den svenska
ekonomin.

Kombinationen av hög arbetslöshet och svaga offentliga finanser
inskränker riksdagens och regeringens handlingsfrihet när det gäller den
ekonomiska politiken. Den nuvarande konjunkturuppgången måste an-
vändas for att stärka de offentliga finanserna, öka sysselsättningen och
åstadkomma en tillräcklig stabilitet före nästa konjunkturavmattning.
Åtgärderna for att sanera statsfinanserna måste kombineras med insatser
för ökad tillväxt och sysselsättning.

Av finanspolitiken krävs i detta läge en svår och känslig balansgång.
Alltför sena och svaga budgetförstärkningar skulle öka riskerna for att
Sverige går in i nästa konjunkturavmattning utan ekonomisk-politisk
handlingsfrihet. Alltför snabba och omfattande budgetförstärkningar skulle
å andra sidan leda till en for kraftig åtstramning och kunna bryta
konjunkturuppgången.

Finanspolitiken inriktas nu på att eliminera underskottet i de offentliga
finanserna under mandatperioden och på att stabilisera statsskulden som
andel av BNP redan 1996, ett år tidigare än beräknat i budgetpro-
positionen. På detta sätt bidrar finanspolitiken till lägre räntor och starkare
krona. Därmed läggs grunden for god tillväxt och hög sysselsättning.

Regeringen har under det halvår som gått sedan regeringsskiftet lagt
fram ett mycket omfattande program som förstärker de offentliga
finanserna. Riksdagen har med små justeringar beslutat i enlighet med
förslagen.

Den första delen av budgetforstärkningsprogrammet presenterades i
höstens ekonomisk-politiska proposition (prop. 1994/95:25) och omfattade
förslag till budgetförstärkningar på ca 56 miljarder kronor. 1995 års
budgetproposition (prop. 1994/95:100) innehöll förslag till utgifts-
minskningar på ytterligare ca 22 miljarder kronor.

25

Kompletteringspropositionen innehåller nu en uppföljning av det i
höstas aviserade budgetförstärkningsprogrammet. För att säkerställa att de
sammanlagda budgetförstärkningarna blir så stora som avsetts föreslås en
rad ytterligare åtgärder. Uppföljningen är väsentlig både för kontrollen
över de offentliga utgifterna och för att stärka förtroendet för den
ekonomiska politiken. Den avser i huvudsak följande finansieringsbehov.

Medlemsavgiften ft/Z EU beräknas efter infasningsperioden uppgå till ca

20 miljarder kronor. Beslut har hittills fattats om en sammanlagd
finansiering på ca 12 miljarder kronor. Regeringen lägger nu fram förslag
till resterande finansiering motsvarande dels tidigare aviserade 5 miljarder
kronor, dels ytterligare ca 3 miljarder kronor. Därmed har regeringen
förelagt riksdagen förslag till full finansiering av medlemsavgiften till
EU. I den mån EU-medlemskapet leder till en starkare ekonomisk
utveckling så kommer denna att stärka statsfinanserna.

Regeringen har tidigare lovat att återkomma med förslag till finans-
iering av de arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder som lades fram
i höstens ekonomisk-politiska proposition, och i programmet ’En nation
i arbete’ i budgetpropositionen. Förslaget avsåg sammanlagda engångsut-
gifter på 9 miljarder kronor och en varaktig utgiftsökning på ca 1 miljard
kronor. Dessa kostnader har medtagits i budgeten för 1995/96. Regeringen
lägger nu fram förslag till full finansiering av dessa kostnader. Det
innebär att intäkterna från den planerade försäljningen av Nordbanken inte
kommer att tas i anspråk för detta ändamål, utan att de i stället används
för att reducera statsskulden.

Avvikelsen mellan regeringens förslag i budgetpropositionen för inne-
varande budgetår och riksdagens beslut med anledning av förslagen
uppgår till ca 1 miljard kronor. Vidare beräknas kostnaderna för
bostadsbidrag samt för assistansersättning bli ca 3 miljarder kronor högre
än vad som tidigare förutsatts. Regeringen lägger nu också fram förslag
till full finansiering av dessa kostnader.

Slutligen föreslår regeringen att mervärdesskatten på livsmedel skall
sänkas från 21 till 12 procent. Inkomstbortfallet uppgår till närmare 8
miljarder kronor. Vidare föreslås ett tidsbegränsat system för stöd till
nyproduktion av bostäder inom en kostnadsram på 2 miljarder kronor.
Kostnaderna för dessa åtgärder skall också finansieras. De 2 miljarder
kronor som tidigare avsatts för skattelättnader i företag används delvis för
riskkapitalavdrag och kvittningsrätt.

Det samlade finansieringsbehovet uppgår därmed till ca 18 miljarder
kronor engångsvis och drygt 15 miljarder kronor varaktigt. För att möta
detta finansieringsbehov föreslås följande engångsvisa åtgärder: In-
dragningar av reservationsmedel (ca 4 miljarder kronor), inleveranser från
statliga bolag och fonder (ca 5 miljarder kronor), en tidigareläggning av
momsuppbörden (ca 8 miljarder kronor) samt andra neddragningar (ca 4
miljarder kronor). De engångsvisa förstärkningarna uppgår därmed till ca

21 miljarder kronor, dvs. mer än finansieringsbehovet. Vidare föreslås
varaktiga budgetförstärkningar på drygt 15 miljarder kronor. Huvuddelen
består av utgiftsneddragningar (ca 12 miljarder kronor) inom främst
Social- och Arbetsmarknadsdepartementens områden. Däri ingår neddrag-

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

26

ningen av ersättningsnivåerna inom socialförsäkringssystemet till Prop. 1994/95:150
75 procent.                                                                Bilaga 1

Det budgetförstärkningsprogram som regeringen därmed sedan tillträdet
föreslagit riksdagen uppgår till ca 118 miljarder kronor motsvarande
ca 7,5 procent av BNP och är ett av de största som genomförts i något
industriland under modem tid. Det beräknas reducera den offentliga
sektorns sparandeunderskott från över 13 procent av BNP 1993 till drygt
5 procent av BNP 1996 och därefter nästan eliminera underskottet 1998.
Statsskuldens andel av BNP stabiliseras redan 1996. Med hänsyn till
vikten av stabila finanser inför nästa lågkonjunktur krävs att skulden inte
bara stabiliseras utan även nedbringas så snart som möjligt. Nuvarande
kalkyler tyder på att skuldkvoten skulle kunna reduceras med närmare 9
procentenheter från 1996 till sekelskiftet.

De offentliga utgifterna är på sikt avgörande för både de offentliga
finanserna och skatteuttagets storlek. För att undvika återkommande
underskottsproblem krävs att de offentliga utgifterna hålls under strikt
kontroll. Regeringen kommer att föreslå riksdagen att ett tak för de
offentliga utgifterna införs. Detta tak bör anges i nominella belopp och
utgöra ramen för regeringens budgetarbete. Budgetuppföljningen skall
förstärkas, och kompletteras med mekanismer för att säkerställa att
utgifterna håller sig inom de budgetramar som fastställts för det aktuella
budgetåret.

Regeringen är fast besluten att göra vad som krävs för att uppnå en god
ekonomisk utveckling och sunda offentliga finanser. Om de offentliga
finanserna skulle förbättras snabbare än vad som nu kan förutses så bör
den därvid uppkomna budgetförstärkningen användas för att uppnå en
ytterligare minskning av skuldbördan.

Penningpol itiken

Prisstabilitet är en viktig förutsättning för en framgångsrik ekonomisk
politik och skapar goda förutsättningar för en hög och balanserad tillväxt.
Länder med varaktigt låg inflation är betydligt mindre sårbara när det
inträffar ekonomiska störningar eller kriser av olika slag. Det är därför av
yttersta vikt att inflationsproblemen inte tillåts återkomma i den svenska
ekonomin.

Penningpolitiken bedrivs självständigt av Riksbanken och har som
huvuduppgift att säkerställa prisstabilitet. För att motverka tendenser till
stigande inflation i delar av ekonomin och stigande inflationsförväntningar
har penningpolitiken stramats åt under senare tid. Riksbanken höjde repo-
räntan första gången i augusti förra året och har därefter höjt den vid ett
flertal tillfällen med sammanlagt över 1 procentenhet.

I samband med turbulensen på de internationella finansiella marknader-
na har kronan försvagats och de långa räntorna stigit. Riksbanken har
betonat önskvärdheten av en förändrad tyngdpunkt av de monetära
förhållandena mot en starkare krona och lägre långa räntor. En sådan
förändring sammanhänger med trovärdigheten för den samlade ekonomis-

4 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

27

ka politiken. Efter hand som det nu etablerade budgetforstärkningspro-
grammet får fullt genomslag förbättras förutsättningarna for en sådan
förskjutning, vilket minskar bördan på penningpolitiken och skapar en
mera balanserad ekonomisk utveckling och en i mindre grad tudelad
ekonomi. Därmed förbättras också förutsättningarna för prisstabilitet.

Ett avskaffande av alla möjligheter till monetär finansiering av statens
utgifter är ett viktigt bidrag till att öka penningpolitikens trovärdighet och
därmed till möjligheterna att uppnå en varaktigt låg och stabil prisutveck-
ling samt låga räntor. Därför föreslår regeringen en lagändring som
innebär att Riksbanken inte får bevilja staten kredit. I praktiken har det
inte skett under senare år. Förändringen bidrar till att skapa en tydligare
institutionell ram för penning- och statsskuldspolitiken. Förslaget
tillgodoser de krav det svenska medlemskapet i EU ställer på en
anpassning av svensk författning till EU:s lagstiftning.

3.3 Sysselsättning, löner och priser

Den ekonomiska återhämtningen har under 1994 börjat få effekt på
sysselsättningen. Mellan början av 1994 och början av 1995 ökade
sysselsättningen med 83 000 personer. Trots denna kraftiga ökning är nu
antalet sysselsatta 526 000 personer färre än under 1990. Ökningen sker
således från en mycket låg nivå, och en betydande potential för ökad
sysselsättning finns fortfarande på arbetsmarknaden. Sysselsättningen
bedöms kunna fortsätta öka i samma höga takt under de närmaste två
åren.

Sysselsättningsuppgången har emellertid inte inneburit en motsvarande
minskning av den öppna arbetslösheten. Främst beror det på att utbudet
av arbetskraft har ökat kraftigt i takt med att möjligheterna att få en
anställning har förbättrats och att antalet som lämnar olika utbildningsåt-
gärder har ökat. Antalet öppet arbetslösa uppgick vid årets början
fortfarande till ca 335 000 personer, vilket är 23 000 färre än under
motsvarande period 1994. Sedan oktober förra året har den totala arbets-
lösheten, dvs. antalet öppet arbetslösa och personer i olika konjunktur-
beroende åtgärder, minskat. Sammantaget uppgår minskningen till ca
40 000 personer, eller ca 1 procent av arbetskraften.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

28

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Diagram 3.1 Sysselsättning och arbetskraftsutbud 1980-1996

Källa: Finansdepartementet.

Trots att antalet sysselsatta ökar och arbetslösheten minskar är
situationen på arbetsmarknaden fortfarande mycket allvarlig. Det mest
akuta problemet är den höga långtidsarbetslösheten. Mer än var tredje
arbetslös har varit arbetslös under längre tid än 6 månader. Situationen for
de äldre arbetslösa är ännu sämre. Bland de långtidsarbetslösa finns också
en betydande rundgång mellan öppen arbetslöshet och olika arbets-
marknadsåtgärder. Enligt arbetsförmedlingens statistik fanns det i slutet
av mars i år 200 000 personer som hade varit inskrivna vid arbetsförmed-
lingen oavbrutet i mer än två år. Det motsvarar var fjärde inskriven.

Med denna utveckling finns det en stor risk att arbetslösheten perma-
nentas på en oacceptabelt hög nivå. Erfarenheterna från övriga Europa är
i detta avseende nedslående. I ett flertal länder började arbetslösheten
stiga kraftigt under mitten av 1970-talet för att inte minska förrän mitten
av 1980-talet. Nedgången blev dock begränsad, trots den i övrigt tämligen
goda ekonomiska utvecklingen. I genomsnitt sjönk arbetslösheten i EU-
ländema med 2,5 procentenheter till drygt 8 procent mellan åren 1985 och
1990.

Den konjunkturberoende arbetslösheten riskerar att bli strukturell om
sysselsättningsökningen inte kommer tillräckligt tidigt och är tillräckligt
kraftig. Det är därför viktigt att arbetsmarknaden fungerar väl så att
arbetslösheten påtagligt kan reduceras utan att löner och priser accelererar.

Inflationen i den svenska ekonomin är nu i nivå med genomsnittet inom
såväl OECD som EU. Denna låga inflationsnivå har dock etablerats under
en lågkonjunktur med mycket hög arbetslöshet. För att erhålla fullt
förtroende för prisstabilitet krävs att inflationen kan hållas tillbaka även

29

under mera normala konjunkturförhållanden. Vid en sådan långsiktig
prisstabilitet skapas förutsättningar för lägre obligationsräntor, ökade
investeringar och därmed också en stabil tillväxt och ökad sysselsättning.

Den snabbt ökande produktionen och uppgången i kapacitetsutnyttjandet
har bidragit till att industrins priser har accelererat under de två senaste
åren. Än så länge har emellertid effekten på konsumentpriserna varit
relativt liten. Industrins försäljningspriser för konsumtionsvaror ökade
under 1994 med mindre än 4 procent, vilket har givit ett begränsat bidrag
till inflationen. Det finns emellertid en risk för att de höjda priserna på
insatsvaror senare kan komma att leda till konsumentprishöjningar. Om
kronan förstärks minskar denna risk.

För att industrins prishöjningar skall bli måttliga även med fortsatt hög
aktivitet måste investeringarna öka så snabbt att det inte uppkommer
några kostnadshöjande flaskhalsar i produktionen. Så sker av allt att döma
också nu. Under 1994 ökade industrins investeringar med 28 procent, och
andelen företag som planerar att utöka kapaciteten ligger enligt KI:s
konjunkturbarometer på historiskt höga nivåer.

Sverige har nu goda möjligheter att fortsätta i en god cirkel med pris-
stabilitet, stark tillväxt, ökad sysselsättning och gradvis återställt
förtroende. Den ekonomiska politiken är emellertid inte ensamt avgörande
för om den fulla tillväxtpotentialen kan utnyttjas. En alltför stark
löneutveckling - allmänt eller i stora delar av ekonomin - riskerar att
bromsa den ekonomiska tillväxten i förtid. Lönebildningen kommer
därmed att vara avgörande för om politiken skall bli framgångsrik och
sysselsättningen öka tillräckligt fort för att förhindra en permanent hög
arbetslöshet.

Den s.k. Edingruppen, som består av fackföreningarnas och arbets-
givarorganisationernas främsta ekonomer, har nyligen belyst de sam-
hällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen under resten av
1990-talet. Gruppen ansluter sig till kravet på en prisstabilitet på god
europeisk nivå, och konstaterar att de svenska lönerna kan öka högst i takt
med lönerna i övriga västeuropeiska länder. Med dessa utgångspunkter
kommer de fram till en norm för lönekostnadsökningamamotsvarande 3,5
procent per år under de närmaste åren. Vid en sådan löneutveckling kan
kronan stärkas och reallönerna förbättras samtidigt som arbetslösheten
minskar.

Edingruppens rapport är en bekräftelse på den breda svenska enigheten
om vad som krävs för att komma ur de grundläggande förtroendeproble-
men. Regeringen anser att det vore ytterst värdefullt om arbetsmarknadens
parter nu förmådde att etablera och upprätthålla denna lönenorm, och
därmed förbättra förutsättningarna för en stark och uthållig ökning av
sysselsättningen. Ansvaret för lönebildningen ligger emellertid på
arbetsmarknadens parter.

Regeringens uppgift är att genom den ekonomiska politiken i allmänhet,
och arbetsmarknadspolitiken i synnerhet, skapa bästa möjliga förut-
sättningar för en låg pris- och löneutveckling samt en låg arbetslöshet.
Den kraftfulla förstärkningen av de offentliga finanserna och sänkningen
av moms på livsmedel bidrar till att minska inflationsförväntningarna.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

30

Regeringen har också ett ansvar för att utgiftsutvecklingen i den offentliga
sektorn hålls under kontroll. Lönebildningen bör dock vara så flexibel att
det går att förena en återhållsam utveckling av lönerna inom den
offentliga sektorn med förändrade lönerelationer där sådana kan motive-
ras; t.ex. for att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor med
likvärdiga arbeten.

Arbetsmarknadspolitiken har traditionellt haft en central roll i den
svenska ekonomiska politiken. I sysselsättningsprogrammet "En nation i
arbete" lades tyngdpunkten på kompetenshöjning och en ökning av
arbetskraftens flexibilitet. Genom bland annat ett ökat antal utbildnings-
platser underlättas övergången från områden eller yrkeskategorier med
hög arbetslöshet till delmarknader med arbetskraftsbrist. Såväl match-
ningsproblem som inflationsdrivande tendenser reduceras därigenom.
Genom det tillfälliga riktade anställningsstödet stärks de arbetslösas
ställning på arbetsmarknaden.

Åtgärderna kommer i och med forslagen i kompletteringspropositionen
och den arbetsmarknadspolitiska propositionen i större utsträckning än
tidigare att riktas mot personer som riskerar en permanent utslagning från
arbetsmarknaden. De unga, de långtidsarbetslösa, de utomnordiska
invandrarna och de äldre som förlorat sitt arbete under lågkonjunkturen
är de grupper som är mest utsatta på dagens arbetsmarknad. Trots att
arbetslösheten fortfarande är lägre bland kvinnor än bland män är det
dessutom av stor vikt att vidta åtgärder som riktas mot att förhindra att
kvinnor slås ut från arbetsmarknaden i samband med att sysselsättningen
kan förväntas utvecklas svagt inom många kvinnodominerade yrken.

Personer som har varit arbetslösa under minst sex månader skall vara
tydligt överrepresenterade i åtgärder under de kommande åren. Dessutom
skall rekryteringsstöd utgå endast till denna grupp. Många invandrare
saknar erfarenhet av svensk arbetsmarknad. För att underlätta för dem att
få praktik bör de ges en ökad tillgång till ALU och arbetsplatsintroduk-
tion. Även de äldre som förlorat arbetet skall prioriteras vid beviljandet
av dessa åtgärder för att beredas möjlighet att upprätthålla en kontakt med
arbetslivet. I vissa fall ges de även möjlighet att anställas med ett
lönebidrag.

Det är viktigt att upprätthålla arbetslinjen. Det innebär att politiken
ytterst inriktas på att återföra de arbetslösa till reguljära jobb. Den
arbetslöses ansvar att stå till arbetsmarknadens förfogande förtydligas. Ett
avvisande av ett lämpligt arbete eller en arbetsplatsintroduktion skall leda
till avstängning från arbetslöshetsersättning. Regeringen avser inom kort
tillsätta en utredning med uppgift att se över arbetslöshetsförsäkringen.
Vidare föreslår regeringen att kompensationsnivån sänks till 75 procent
av tidigare lön. Denna sänkning stärker budgeten och gör de offentliga
utgifterna mindre utsatta för konjunktursvängningar.

En väl fungerande arbetsförmedling utgör grunden for en framgångsrik
arbetsmarknadspolitik. Förmedlingens viktigaste uppgift är att se till att
lediga platser snabbt blir tillsatta. De förändringar i riktning mot färre
regler, stabilare åtgärder och mindre detaljstyrning som föreslås i den

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

31

nyligen framlagda arbetsmarknadspolitiska propositionen kommer att Prop. 1994/95:150
underlätta och effektivisera förmedlarnas verksamhet.                     Bilaga 1

3.4 Skattepolitiken

Den skattepolitik som regeringen har fört sedan sitt tillträde i oktober
1994 har haft två utmärkande drag. De stora underskotten har gett
skattepolitiken en betydelsefull roll vid saneringen av de offentliga
finanserna. Förändringarna i skattereglerna har därutöver bidragit till att
återupprätta den avvägning mellan fördelningspolitiska mål och kraven på
en samhällsekonomiskt effektiv beskattning som gjordes i 1990-91 års
skattereform.

Den fördelningspolitiska profilen på inkomstförstärkningarna avgör om
det sammantagna saneringsprogrammet blir trovärdigt och vinner en bred
acceptans. Genom den ekonomisk-politiska propositionen i november
1994 korrigerades de senaste årens avsteg från skattereformen. De
betydande sänkningarna av skatten på kapitalägande - med högst osäkra
effekter på tillväxten - har återtagits. Tillsammans med övriga för-
ändringar resulterar detta i en inkomstförstärkning på ca 36 miljarder
kronor.

I november 1994 nåddes en parlamentarisk överenskommelse om
finansieringen av den svenska medlemsavgiften till EU inklusive en
höjning av arbetsgivaravgifterna med 1,5 procentenheter ff.o.m. 1 januari
1995. Regeringen fullföljer nu finansieringen av medlemsavgiften genom
olika förslag som tillsammans med tidigare beslut avseende finansiering
av EU-avgiften medför en sammanlagd inkomstförstärkning på ca
14 miljarder kronor. Resten av avgiften på totalt ca 20 miljarder kronor
finansieras genom utgiftsminskningar.

I en särskild proposition läggs förslag om införande av fastighetsskatt
på industribyggnader och kommersiella lokaler. Vidare utvidgas diesel-
oljeskatten till att också omfatta arbetsredskap. Koldioxidskatten,
vattenkraftskatten, kämkraftskatten och elskatten höjs. Frågan om att höja
koldioxidskatten för industrin utöver vad som nu föreslagits utreds vidare.
I detta sammanhang prövas också frågan om att växla fastighetsskatten för
industrin mot ytterligare höjd koldioxidbeskattning. Försäljningsskatten på
motorfordon höjs och indexeras. Avdragsrätten för privata pensions-
försäkringspremier kommer att begränsas. Vidare kommer förslag om
skatt på naturgrus att läggas fram under hösten. Förslag har redan tidigare
lagts fram om beskattning av sjukvårdsförmåner, mervärdesskatt på
begagnade varor m.m. samt kontrolluppgifter för aktieförsäljningar.
Regeringen avser vidare att föreslå en uppstramning av avdragsramama
för representation fr.o.m. inkomståret 1996, vilket beräknas medföra en
årlig inkomstförstärkning på ca 400 miljoner kronor.

Förslag om månadsvis uppbörd av mervärdesskatt och en tidigarelägg-
ning av betalningstidpunkten för skatten har redovisats i betänkandet SOU
1995:12. På grundval av betänkandet kommer regeringen att lägga fram
förslag om månatlig uppbörd och en förkortad kredittid för mervärdes-

32

skatten. Förslaget kommer att utformas så att särskild hänsyn tas till de
minsta företagens situation och möjligheter.

Regeringen lägger också fram förslag om sänkning av mervärdesskatten
på livsmedel från 21 till 12 procent. Eftersom EU:s regler tillåter högst
tre momsnivåer öppnas därmed möjligheten att införa en lägre mervärdes-
skattesats än 12 procent samtidigt som KPl-ökningen begränsas. Regering-
en kommer vidare att lägga fram förslag om mervärdesskatt på dags-
tidningar. Skattebeläggningen bör ge en inkomstförstärkning på minst 0,4
miljarder kronor. Den närmare utformningen bereds vidare.

I den ekonomisk-politiska propositionen avsattes ett särskilt utrymme
om 2 miljarder kronor för åtgärder inom företagsskatteområdet. Åt-
gärderna bör ha sin inriktning mot de mindre företagen och i första hand
syfta till att underlätta riskkapitalförsörjningen. Samråd med företrädare
för näringslivet skall fortsätta.

Som en första åtgärd kommer regeringen att lägga fram förslag om ett
temporärt s.k. riskkapitalavdrag. Förslag om åtgärder i syfte att förbättra
tillgången på riskkapital bereds vidare. Regeringen avser vidare att föreslå
en kvittningsrätt för underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet mot
tjänsteinkomster. Kvittningsrätten bör gälla fr.o.m. inkomståret 1996. Vid
utformningen av kvittningsrätten kommer särskilt att beaktas att systemet
inte lämnar utrymme för skatteundandraganden. Bortfallet av skatteintäk-
ter på grund av riskkapitalavdraget och kvittningsmöjligheten räknas av
från den tidigare nämnda ramen på 2 miljarder kronor.

I tabell 3.1 ges en översiktlig bild av de olika skatteförändringarna och
deras bidrag till budgetsaneringen.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

33

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 3.1 Budgeteffekter genom ändrade skatteregler fördelade på olika slag
av skatter

Effekter för offentlig sektor år 1998 i 1994/95 års priser

Miljarder kronor

Skatter på

Totalt

Förvärvs-
inkomster

Kapital-
ägande

Företag

övrigt1

Ekonomisk-politiska propositionen

23,1

13,7

-0,5

-

36,3

Finansiering av EU-avgift

7,1

2,9

-

4,0

14,0

Förslag i KP m.m.

0,9

0,3

0,9

-6,4

-4,3

varav

Reducerat grundavdrag

0,7

0,7

Beskattning av sjukvårdsförmåner

0,2

-

0,2

Skärpt kontrolluppgiftsskyldighet

0,3

0,3

Moms begagnade varor m.m.

0,4

0,4

Sänkt moms livsmedel

-7,6

-7,6

Moms dagstidningar

0,4

0,4

Ändrad momsuppbörd

0,5

-

0,5

Överskjutande EU-finansiering

-

0,4

0,4

Begränsning representationsavdrag

0,4

-

0,4

Summa

31,1

16,9

0,4

-2,4

46,0

'Konsumtionsskatter och vissa övriga indirekta skatter, bl.a. på näringslivets faktoran-
vändning.

Efter beslutade och nu föreslagna och aviserade förändringar i
skattereglerna - som sammantagna bidrar till att skatterna som andel av
BNP ökar något fram till 1998 men då fortfarande kommer att ligga
under 1990 års nivå - är utrymmet för ytterligare skattehöjningar starkt
begränsat. Detta gäller även kommunalskatterna. Ytterligare skatte-
höjningar riskerar att försämra den svenska ekonomins funktionssätt.

Dock kan omfördelningar komma att aktualiseras för att kraven på en
samhällsekonomiskt effektiv beskattning skall kunna uppfyllas även i
framtiden. Det handlar bl.a. om avvägningen mellan interna krav på
skattereglerna och de krav som följer av den fortgående internationali-
seringen av den svenska ekonomin. Önskemålen om en enhetlig och
likformig beskattning skall förenas med det förhållandet att olika
skattebaser i varierande grad är rörliga över nationsgränserna.

Sveriges medlemskap i EU har redan förändrat både förutsättningarna
for och det faktiska innehållet i den svenska skattepolitiken. Som en följd
av medlemskapet har skattereglerna justerats i en rad avseenden, särskilt
vad gäller mervärdesskatten och olika punktskatter. För att i framtiden
framgångsrikt kunna påverka olika gemensamma ställningstaganden inom
EU på skatteområdet är det av största vikt att Sverige respekterar de
riktlinjer i form av olika direktiv som redan fastlagts. Därigenom ökar
också våra möjligheter att indirekt påverka de framtida förutsättningarna
för den svenska skattepolitiken.

34

Inom EU är för närvarande ett antal skattepolitiska frågor aktuella. Från
miljösynpunkt är det angeläget att fortsatta ansträngningar görs att
åstadkomma en gemensam miniminivå för en koldioxidskatt. På kapital-
beskattningens område är det angeläget att förbättra förutsättningarna för
en effektiv beskattning. I första hand bör informationsutbytet mellan
skattemyndigheterna i de olika medlemsländerna förbättras. Ett gemen-
samt system för beskattningen av ränteinkomster skulle bidra till att ett
rimligt skatteuttag upprätthålls. En tredje sedan lång tid aktuell fråga
gäller mervärdesskattens definitiva utformning, där en central aspekt är
fördelningen av skattebasen mellan medlemsländerna.

Frågan om en s.k. grön skatteväxling med en höjning av skatteuttaget
på miljöskadlig verksamhet och en sänkning av skatten på arbete aktuali-
serats i EU:s vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. För
Sveriges del har en utredning tillsatts, som skall undersöka förutsätt-
ningarna för en ökad miljörelatering av det svenska skattesystemet.
Utredningen kommer bl.a. att behandla en skatteväxlings effekter på
miljön, näringslivets internationella konkurrenskraft, sysselsättningen och
inkomstfördelningen. En grön skatteväxling kan bidra till en samhällseko-
nomiskt sett mer effektiv beskattning. En eventuell omfördelning av
skatteuttaget måste dock ske på ett ansvarsfullt sätt. De svaga offentliga
finanserna gör att eventuella sänkningar måste finansieras fullt ut.

Även om kravet på en samhällsekonomiskt effektiv beskattning kan
motivera förändringar i skattereglerna bör detta i varje enskilt fall avvägas
mot önskemålet om stabila regler. Detta talar för återhållsamhet med
förändringar i skattereglerna.

Tilltron till skattepolitiken handlar också om att om skatter debiteras
och uppbärs på ett effektivt sätt och att olika former av skatteflykt och
skattebrott bekämpas. Detta är väsentligt även ur statsfinansiell och
samhällsekonomisk synvinkel samt av rättviseskäl. Regeringen har nyligen
i en särskild proposition föreslagit en skärpning av kontrolluppgiftsskyl-
digheten vid bl.a. aktieförsäljningar. En särskild kommitté med uppgift att
lämna förslag till en reviderad generalklausul mot skatteflykt har
tillkallats. I avvaktan på utredningens arbete har regeringen föreslagit att
den tidigare gällande lagen återinförs som ett provisorium. I kommitténs
uppdrag ingår vidare att föreslå åtgärder som ger förutsättningar för en
effektivare skattekontroll.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

3.5 Fördelningspolitiska effekter

Den ekonomiska politiken syftar till att stärka tillväxten och sysselsätt-
ningen samtidigt som inflationen hålls på en låg nivå. För att nå dessa
mål och därigenom trygga välfärdssamhället måste de offentliga
finanserna saneras. Uppslutningen bakom en sådan politik är beroende av
att den upplevs som rättvis. Därför har förslagen utformats med syfte att
ge en jämn fördelningsprofil. Nedan redovisas de fördelningspolitiska
effekterna av nu föreslagna åtgärder.

35

Sänkt moms på livsmedel gynnar i första hand barnfamiljer och lågin- Prop. 1994/95:150
komsttagare. För en trebamsfamilj minskar månadsutgiftema för Bilaga 1
livsmedel med ca 400 kronor mot endast ca 80 kronor för ett ensamståen-
dehushåll.

Tabell 3.2 Effekter av sänkt matmoms

Kronor per månad

Familjetyp

Livsmedels-

utgifter

Sänkt matmoms

Ensamstående utan barn

1 090

81

Gifta/sambo utan barn

2 470

184

Ensamstående, ett barn

1 730

129

Gifta/sambo, ett barn

3 110

231

Gifta/sambo, två barn

3 970

295

Gifta/sambo, tre barn

5 400

402

Anm: Livsmedelsutgifter enligt Konsumentverkets budgetprognos för 1995.

Effekten av en sänkt kompensation i arbetslöshetsförsäkringen från
80 procent till 75 procent varierar beroende på tidigare inkomst och
förekomst av bostadsbidrag. Som mest kommer åtgärden att medföra en
minskad disponibel inkomst vid en hel månads arbetslöshet på ca 480
kronor. I de fall bostadsbidragen påverkas, kommer sänkningen att bli
maximalt ca 320 kronor per månad.

Den minskade rätten till avdrag för privata pensionsförsäkringar
kommer att särskilt påverka personer med högre inkomster eftersom
denna typ av försäkringar är vanligare bland höginkomsttagare. De flesta
som har försäkringar av detta slag berörs emellertid inte av begränsningen
eftersom de redan idag sparar mindre än den nu förslagna högsta
avdragsnivån. Som mest minskar värdet av skatteavdraget med närmare
1 700 kronor per månad.

De sammantagna fördelningseffekterna av budgetförstärkningarna i den
ekonomisk-politiska propositionen hösten 1994, budgetpropositionen 1995
- inkl, förändringar vid riksdagsbehandlingen - samt förslagen i denna
proposition visas i diagram 3.2 och 3.3. Beräkningen visar de kom-
binerade direkta (statiska) effekterna av i stort sett alla åtgärder inom
skatte- och transfereringssystemen då de trätt i kraft 1998.

Beräkningen av förslagen i denna proposition omfattar sänkt moms på
livsmedel, en i huvudsak enhetlig ersättningsnivå i sjuk-, föräldra- och
arbetslöshetsförsäkringarna om 75 procent, övriga förändringar i
arbetslöshetsförsäkringen, sänkta bostadsbidrag samt minskad avdragsrätt
för privata pensionsförsäkringar. Effekten av sänkt moms på livsmedel
grundas på faktisk konsumtion i SCB:s undersökning av hushållens
utgifter. Beräkningen förutsätter att momssänkningen helt tillfaller
hushållen och inte producenter m.fl. Den föreslagna minskningen av
bostadsbidragen har i avvaktan på den särskilda utredningen antagits
medföra en återgång till 1994 års regler samt sänkt ersättningsnivå i det

36

övre hyresintervallet. Vissa skärpta villkor i arbetslöshetsförsäkringen har
efterbildats genom en proportionell minskning av utbetalade ersättningar.
I kalkylen får hushållen svagt förbättrad disponibel inkomst, vilket beror
på att vissa budgetförstärkningar som direkt eller indirekt berör hushållen,
inte kan efterbildas fordelningsmässigt. Det gäller bl.a. åtgärder avseende
assistansersättning, koldioxidskatt, fastighetsskatt på kommersiella lokaler
och industrilokaler m.m.

Av de sammantagna budgetförstärkningarna i den ekonomisk-politiska
propositionen, budgetpropositionen och i denna proposition bidrar hushåll
i decilgruppema 9 och 10 (de 20 procent med högst ekonomisk standard)
tillsammans med en mycket stor andel medan hushållen i decilgruppema
1 och 2 (med lägst standard) bidrar med en mindre andel (diagram 3.2).

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Diagram 3.2 Andel av den totala budgetförstärkningen som resp, decilgrupp
bidrar med

Källa: Finansdepartementet.

37

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Diagram 3.3 Decilgrupper. Förändring av disponibel inkomst 1998 genom skatte-
och transfereringsåtgärderna

Procent

Anm. Samtliga hushåll decilindelade efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
Källa: Finansdepartementet.

Diagram 3.3 visar att den disponibla inkomsten förändras mycket
marginellt till följd av de nu föreslagna åtgärderna, med mindre än en
procent i samtliga decilgrupper.

Fördelningsanalysen har också visat att pensionärer gynnas av de nu
presenterade åtgärderna jämfört med andra hushåll medan ensamstående
föräldrar kommer att beröras särskilt av sänkta bostadsbidrag. Även vid
en uppdelning av hushållen på socio-ekonomisk grupp erhålls små förän-
dringar i disponibel inkomst. Nettoeffekten beräknas bli något mer
ogynnsam för högre tjänstemän och gruppen övriga hushåll, där bl.a
företagare, jordbrukare, arbetslösa och studerande ingår.

Analysen visar att åtgärderna i den ekonomisk-politiska propositionen,
budgetpropositionen och denna proposition sammantaget har en rimlig
fördelningsprofil. Även om sänkta sociala transfereringar särskilt berör
hushåll med måttliga eller låga inkomster, så kompenseras det på grupp-
nivå relativt väl av sänkt moms på livsmedel.

Åtgärderna slår relativt jämnt för olika grupper och alla är med och
delar de nödvändiga uppoffringarna. De viktigaste effekterna ur fördel-
ningssynvinkel, nämligen de genom åtgärderna förbättrade förutsätt-
ningarna för hög sysselsättning och låg ränta, kommer utöver de här
redovisade direkta effekterna.

38

4 Den kommunala sektorns ekonomi m.m.       Prop. 1994/95:150

Bilaga 1
Kommuner och landsting svarar för en betydande del av Sveriges
offentliga välfärd, framför allt i form av vård, omsorg och utbildning.
Den kommunala verksamheten är starkt beroende av en stabil sam-
hällsekonomi. En god tillväxt och en hög sysselsättning innebär att
utvecklingen av den kommunala skattebasen tryggas. Låga räntor och låg
inflation minskar trycket på de kommunala kostnaderna.

Den kommunala sektorn har genom sin omfattning också stor samhälls-
ekonomisk betydelse. Av det totala skatteuttaget om 50 procent av BNP
svarar kommunsektorn för 17 procentenheter. Kommunsektorn svarar för
drygt en fjärdedel av den totala sysselsättningen. Omkring en femtedel av
sektorns inkomster utgörs av statsbidrag.

Kommuner och landsting står inför stora utmaningar de närmaste åren.
Sektorn har nu gått igenom några år som präglats av lågkonjunktur,
endast svagt ökade skatteinkomster, och andra snabba förändringar av
förutsättningarna. Kommuner och landsting har dock lyckats klara detta
genom att visa prov på snabb anpassningsförmåga och förmåga att öka
effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Övergången till
generella statsbidrag och en omfattande avreglering har förbättrat förut-
sättningarna för kommuner och landsting att klara problemen. Kärn-
verksamheterna har kunnat bibehållas.

De närmaste åren kommer att präglas av de nödvändiga förstärk-
ningarna av de offentliga ekonomin. Som ett viktigt led i den fortsatta
saneringen av finanserna aviserar regeringen förslag om tak för de
offentliga utgifternas utveckling. Utgiftstaket för den offentliga sektorn
kommer att omfatta även den kommunala sektorn. Statsbidragen kommer
även fortsättningsvis att utvecklas restriktivt. Det kommunala skatteutta-
get får inte öka.

För att ge kommuner och landsting förbättrade förutsättningar att möta
den fortsatt strama situationen föreslår regeringen en omläggning av
statsbidrags- och utjämningssystemet, som skapar en mer rättvis fördel-
ning av resurserna och ger kommuner och landsting mer likvärdiga förut-
sättningar oberoende av skattekraft och strukturella förhållanden.
Samtidigt aviseras en översyn av vissa regelsystem i syfte att skapa en
större följsamhet mellan ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar, och
som ger kommunerna ett större utrymme att prioritera med hänsyn till
lokala förhållanden och åstadkomma en bättre hushållning med resurs-
erna.

Utvecklingen av den kommunala ekonomin

Kommunsektorns finansiella sparande har under åren 1992 och 1993 varit
starkt positivt, vilket främst förklaras av nedväxlingen i pris- och
löneökningstakten samt eftersläpningen i det tidigare systemet för
utbetalning av kommunalskattemedel. År 1994 var det finansiella
sparandet svagt negativt för sektorn som helhet, framför allt på grund av

39

minskade skatteinkomster. Landstingens finansiella sparande är betydligt
bättre än kommunernas, vilket kan bero på att landstingen är dels mindre
konjunkturkänsliga, dels mindre beroende av statsbidrag. År 1995 väntas
det finansiella sparandet bli fortsatt negativt för sektorn som helhet, men
positivt för landstingen. För år 1997 beräknas det finansiella sparandet
bli negativt för sektorn som helhet, men positivt fram till år 2000.
Kommunernas finansiella sparande beräknas dock vara negativt ända fram
till år 1998. Samtidigt som skatteintäkema ökar med i stort sett samma
takt som BNP. Beräkningen innebär att de kommunala konsumtions-
utgifterna sjunker från 18 till 16 procent av BNP fram till år 2000.
Utdebiteringen antas vara oförändrad. Statsbidragen utvecklas fortsatt
restriktivt.

En sådan utveckling av konsumtionsutgifterna bedöms vara förenlig
med strävandena att bibehålla kärnan i välfärden. Kärnverksamheterna
kan i stora drag sägas utgöra omkring 70-80 procent av den samlade
kommunala verksamheten. Sett i ett historiskt tidsperspektiv, och även i
förhållande till andra sektorer, är de senaste och de kommande årens ned-
dragningar tämligen måttliga. Det bör fortfarande finnas utrymme för en
mer effektiv resursanvändning och en ökad kostnadsmedvetenhet.

Det skattefinansierade utrymmet och statsbidragen

Regeringen anser att en modell med utgiftstak bör införas för hela den
offentliga sektorn och därmed också för den kommunala sektorn. Det
innebär att fokus vid bedömningen av det skattefinansierade utrymmet för
sektorn framöver kommer att ligga på den totala utgiftsnivån och
avvägningen mellan kommunala och statliga utgifter. Statsbidragen kan
således komma att reduceras om de samlade kommunala utgifterna
tenderar att bli för höga, resp, ökas om motsatsen skulle vara fallet.
Skatteunderlagsförändringar regleras ej. En överflyttning av verksamhet
och kostnadsansvar mellan staten och kommunsektorn kommer dock att,
i enlighet med finansieringsprincipen, leda till motsvarande justering av
statsbidraget.

Regeringen redovisar en reviderad bedömning av det skattefinansierade
utrymmet för år 1995. I budgetpropositionen aviserades att kommunsek-
torn skall kompenseras för sin andel av den höjning av den särskilda
löneskatten som gjordes för att finansiera EU-inträdet dvs. motsvarande
medel skall återföras till sektorn. Kompensationen uppgår till
2,4 miljarder kronor. Återföringen för år 1995 sker dels genom att en del
av kompensationen används för särskilda insatser för Haninge och
Göteborgs kommuner, dels genom att det generella avdraget från skatte-
inkomsterna för kommuner och landsting sänks från halvårsskiftet 1995.
Avdraget avser tidigare beslutade ekonomiska regleringar mellan staten
och kommunsektorn.

Regeringen redovisar vidare en bedömning av det skattefinansierade
utrymmet för år 1996 och ett förslag till statsbidrag för detta år.
Bedömningen av utrymmet är en avvägning mellan de krav som ställs för

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

40

att stabilisera statsfinanserna och resursbehoven i den kommunala Prop. 1994/95:150
verksamheten. Utgångspunkten är därför nominellt oförändrade stats- Bilaga 1
bidrag. Verksamhetsförändringar regleras enligt finansieringsprincipen.
Den tidigare nämnda kompensationen för höjd arbetsgivaravgift till följd
av medlemskapet i EU läggs in i bidraget. Därtill kommer en ökning av
bidraget till följd av omläggningen av systemet för momskompensation
vilken motsvaras av en minskad utgift, dvs. förändringen är statsfinan-
siellt neutral. Utifrån denna beräkning kommer statsbidragen totalt att
uppgå till 57,2 miljarder kronor för år 1996, varav 45,0 miljarder för
kommuner och 12,2 miljarder kronor för landsting.

De ökade egenavgiftema i sjukförsäkringen och pensionssystemet
innebär en långsammare ökning av skatteunderlaget för kommunsektorn.
Om kommunerna skulle kompenseras av staten för de höjda egenav-
giftema skulle det innebära motsvarande försämring av statens finanser,
som i nuläget är betydligt sämre än kommunernas och landstingens. I
nuvarande statsfinansiella läge måste staten ha möjlighet att fullt ut
tillgodogöra sig effekterna av sådana förändringar i skatteunderlaget som
syftar till att förstärka statens finanser.

Skattetrycket får av samhällsekonomiska skäl inte öka ytterligare.
Regeringen utgår vid bedömningen av det skattefinansierade utrymmet
från att skattenivån inom den kommunala sektom inte höjs jämfört med
1995 års nivå. Det skattefinansierade utrymmet ligger fast. En snabbare
löneökning inom den kommunala sektom ger därför en motsvarande lägre
sysselsättningsutveckling och innebär således ett högre produktivitetskrav
för att uppnå adekvat servicenivå.

Ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem

Regeringen föreslår ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem som så
långt möjligt skall skapa likvärdiga förutsättningar för kommuner och
landsting att kunna bedriva de verksamheter som utgör en viktig del av
välfärdens kärna.

Övergången från specialdestinerade till generella, utjämnande stats-
bidrag, i kombination med en omfattande avreglering, har stärkt den
kommunala självstyrelsen och givit kommuner och landsting kraftigt
förbättrade möjligheter att bedriva verksamheten effektivt utifrån sina
egna förutsättningar. Principen om ett samlat bidrag ligger därför fast,
och kombineras med en förstärkt statlig uppföljning och utvärdering av
den kommunala verksamheten.

En restriktiv utveckling av kommunsektorns resurser ökar kraven på att
dessa resurser fördelas mer rättvist än idag. Det är bl.a. mot denna
bakgrund som det föreslagna utjämningssystemet bör ses. Det finns
indikationer på att fördelningen i det nuvarande bidrags- och utjämnings-
systemet innebär problem, inte minst för kommuner i storstadsregionerna.
Andra kommuner har bättre ekonomiska förutsättningar. Samtidigt måste
omfördelningar av bidragen ske i varsam takt och omfattning.

41

Förslaget innebär bl.a. en långtgående utjämning av skatteinkomster.
Kommuner och landsting som har en relativ skattekraft över genomsnittet
får avstå skatteinkomster till dem med en skattekraft under genomsnittet.
Med den föreslagna inkomstutjämningen uppnås en hög grad av utjäm-
ning mellan kommuner och landsting med hög respektive låg skattekraft.
Summan av de skatteinkomster som omfördelas genom inkomstutjäm-
ningen beräknas för kommunerna till 6,5 miljarder kronor och för
landstingen till 3,6 miljarder kronor i 1994 års nivå.

Förslaget innebär också en utjämning för strukturellt betingade kost-
nadsskillnader mellan kommuner respektive landsting. Syftet är att
åstadkomma "samma standard till samma pris”. Kostnadsutjämningen
avser i första hand obligatoriska verksamheter, men även vissa frivilliga
verksamheter och icke verksamhetsanknutna kostnader. Kostnadsutjäm-
ningen baseras på den s.k. standardkostnadsmetoden, som innebär att
varje verksamhet hanteras för sig och att för respektive verksamhet
specifika faktorer används för att uttrycka behov och struktur. Kost-
nadsutjämningen är så konstruerad att de kommuner och landsting som
har gynnsamma strukturella förhållanden får ett avdrag och de som har
ogynnsamma förhållanden får ett tillägg till skatteinkomsterna.

Nuvarande statsbidrag görs om till ett generellt, invånarbaserat stats-
bidrag för kommuner respektive landsting. Ersättningarna till sjukvårds-
huvudmän för sjukresor och bidragen till kommunernas missbrukarvård
och ungdomsvård läggs in i de generella statsbidragen. Nuvarande avdrag
från skatteinkomsterna kvittas bort mot bidraget.

Utjämningssystemet kommer, även efter vissa justeringar, att innebära
stora förändringar för många kommuner och landsting, främst beroende
på att syftet med det nya systemet delvis skiljer sig från det som gällt
tidigare. Systemet införs successivt. De årliga bidragsminskningama
maximeras till 250 kronor per invånare för kommuner och 150 kronor
per invånare för landstingen. Landsting som får högre bidrag som en
följd av de nya principerna får det högre bidraget direkt utan en
övergångsperiod.

De förstärkningar som gjorts av kostnadsutjämningen samt förläng-
ningen av övergångsreglerna i förhållande till utredningsförslaget innebär
ökade årliga kostnader med ca 2 miljarder kronor år 1996-1998. Därefter
sjunker kostnaden. Regeringen föreslår att de 2,4 miljarder kronor som
skall återföras till kommunsektorn som kompensation för den allmänna
löneavgiften till följd av medlemskapet i EU, för år 1996 används för att
finansiera införandet av systemet. En pott på totalt 400 miljoner kronor
avsätts för särskilda insatser.

En parlamentarisk beredning skall tillsättas som skall se över dels ett
antal i skatteutjämningen ingående faktorer, dels beakta helheten samt
utvärdera reformen. Arbetet skall bedrivas så att förändringar kan göras
efter två år.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

42

Övriga förslag rörande relationen mellan staten och kommuner och
landsting

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Det kommer att ställas mycket stora krav på kommuner och landsting de
närmaste åren för att de skall kunna möta de ökade anspråken på verk-
samheten bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den
oroande ökningen av socialbidragskostnadema. Samtidigt skärps kraven
på hushållning med resurserna. Det förutsätter ett fortsatt arbete med att
effektivisera verksamheten. Det förutsätter också att kommuner och
landsting kan ta det ekonomiska ansvaret för sin verksamhet samt får
större möjligheter att göra avvägningar mellan olika utgiftsområden.

Regeringen kommer därför att undersöka förutsättningarna för regel-
ändringar som innebär ökad frihet för kommuner och landsting att
anpassa sin verksamhet till lokala förutsättningar.

En översyn kommer att göras av kommunallagen i syfte att skapa bättre
förutsättningar för ekonomisk hushållning. Regeringen avser att återinföra
ett krav på balanserad budget samt ett förbud mot lånefinansiering av
annat än investeringar. Ett förslag till lagstiftning för att hantera
situationen när en kommun eller ett landsting inte kan fullgöra sina
betalningsförpliktelser, läggs fram.

5 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

43

5 Budgetfrågor

5.1 Uppföljning av budgetutvecklingen

I den ekonomisk-politiska propositionen hösten 1994 redovisades en rad
åtgärder, såväl besparingar som inkomstförstärkningar, för att stärka de
offentliga finanserna. Regeringen föreslog i prop. 1994/95:40 principer
för finansieringen av EU-medlemskapet. I prop. 1994/95:122 föreslog
regeringen vissa skattehöjningar som ett led i denna finansiering. 1
budgetpropositionen lades förslag om ytterligare budgetförstärkande åt-
gärder i form av utgiftsneddragningar. Regeringen redovisade samtidigt
sin avsikt att återkomma med preciserade förslag angående det åter-
stående finansieringsbehovet om 3 miljarder kronor till följd av EU-
medlemskapet.

För att säkerställa att regeringens program för sanering av de offentliga
finanserna upprätthålls på den nivå som lades fest i budgetpropositionen
har regeringen mycket noga följt såväl budgetutvecklingen för innevaran-
de och nästa budgetår som den fortsatta beredningen av budgetförstärk-
ningsåtgärdema i riksdagen. Utrymmet för det totala offentliga utgifts-
åtagandet är starkt begränsat. Såväl höjda skatter som ökad statlig upp-
låning medför risker för negativa återverkningar på den svenska ekono-
min. Det är därför nödvändigt att införa rutiner och regelsystem som till-
försäkrar regering och riksdag en starkare kontroll över budgeten och
budgetutvecklingen. Regeringen har som ett första steg i detta arbete
under våren följt upp budgetutvecklingen. Uppföljningen har resulterat
i att ett behov av att finansiera redan gjorda utgiftsåtaganden och över-
skridanden har identifierats. Åtgärder har vidtagits eller föreslås nu till
riksdagen i syfte att motverka ökade utgifter. Regeringens uppföljning
kan därmed också betraktas som ett första steg mot att tillämpa ett
utgiftstak (se avsnitt 5.3).

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

5.1.1 Budgetförsvagningar m.m.

Regeringen har i sin budgetuppföljning konstaterat att budgetförsvag-
ningar har uppkommit eller bedöms uppkomma till följd av olika slag av
förändringar på budgetens utgiftssida:

-  nya utgiftsåtaganden som ännu ej finansierats,

-  riksdagsbehandlingen av föreslagna besparingsåtgärder,

-  överskridanden i innevarande års budget varav några med varaktig
effekt,

-  nya utgiftsåtaganden eller inkomstminskningar i kompletteringspropo-
sitionen.

44

Dessa ökade utgifter och bortfallande inkomster bör enligt regeringens Prop. 1994/95:150
uppfattning finansieras så att de inte leder till en negativ effekt på de Bilaga 1
offentliga finanserna. Finansieringsbehovet fördelar sig enligt följande.

Thbell 5.1 Finansieringsbehov

Miljoner kronor, 1995/96 års prisnivå, nettoeffekt på offentlig sektor

Engångsvis Varaktigt

Ännu icke finansierade utgiftsåtaganden
i tidigare propositioner

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i prop. 1994/95:25

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i prop. 1994/95:100
EU-medlemskapet

5 463

7 000

1 052

3 000

Budgetförsvagningar i samband med riksdags-
behandlingen

Avbytarverksamheten (JoU)

Tillfälligt stöd för norra Sverige (JoU)

Utökning av EU-stöd (JoU)

Deltidsersättning i A-kassa (SfU)
Arbetslöshetskassa, arbetslösa under 20 år (AU)

150

20

230

108

632

Korrigeringar i tidigare beräkningar

Justering av felräkning avseende EU:s strukturfonder

-150

820

Större överskridanden

Bostadsbidrag

Assistansersättning

1 880

1 106

1 226

Nya finansieringsbehov i denna proposition

Information om organdonation

Ägartillskott SBL

Investeringsbidrag för nyproduktion av bostäder

Sänkt moms på livsmedel till 12 %
Småföretagsstöd

Regional utveckling

10

40

2 000

400

7 700

260

Summa budgetförsvagningar

17 919

15 028

I budgetuppföljningen har regeringen uppmärksammat dels ett antal
budgetförsvagningar till följd av riksdagsbehandlingen, dels att budgetbe-
lastningen på ett antal regelstyrda anslag överstiger de budgeterade be-
loppen. För att undvika att denna typ av anslag urholkar statsfinanserna
är det viktigt att snabbt få till stånd regeländringar som förhindrar
framtida överskridanden. Regelförändringarna bör utformas så att utgifts-
systemens merbelastning på statsbudgeten upphör.

45

5.1.2 Åtgärder med anledning av budgetuppföljningen

Engångsvisa åtgärder

För att finansiera den engångsvisa budgetbelastning som nu identifierats
i budgetuppföljningen konstaterar regeringen att det krävs engångsvisa
budgetförstärkande åtgärder om sammantaget 18 miljarder kronor. Möj-
ligheten för regeringen att vidta åtgärder i innevarande års budget är
mycket begränsad, varför alla möjligheter att hålla inne ännu ej dispo-
nerade medel måste tas till vara. Regeringen har därför bl.a. sett över
budgetbelastningen på samtliga större reservationsanslag. Regeringen har
vidare inventerat möjligheterna att utnyttja inleveranser från statliga bolag
och fonder samt upplösning av vissa fonder.

Mot bakgrund av det totala engångsvisa finansieringsbehovet har rege-
ringen därför beslutat att som en besparing föra bort medel från vissa
reservationsanslag. Därtill kommer medel från avveckling av Arbets-
livsfonden och Arbetsmiljöfonden. Regeringen ställer vidare krav på
högre utdelning från vissa statliga bolag.

Regeringen föreslår därutöver i denna proposition vissa åtgärder av
engångskaraktär inom Socialdepartementets område. Åtgärderna består
bl.a. av tidigareläggningar av redan föreslagna utgiftsminskningar inom
tandvårds- och läkemedelsområdena samt för slopade kontaktdagar,
minskade resurser till yrkesinriktad rehabilitering samt sänkta bidrag till
missbrukar- och ungdomsvård. Inom Kommunikationsdepartementet före-
slås tillfälligt minskade anslag till väg- och jämvägsinvesteringar. Inom
Jordbruksdepartementets område uppkommer engångsvisa budgetförstärk-
ningar genom utförsäljning av beredskapslager, tillfällig lageravgift på
socker och ris, avveckling av Jordfonden, m.m. Inom Arbetsmarknads-
departementet föreslås tillfälligt minskade anslag till Samhall AB, be-
sparingar på åtgärder för arbetshandikappade samt tidigareläggning av be-
sparingar på lönebidrag. Inom Näringsdepartementet föreslås vissa be-
sparingar på tekniköverföring och inomhusklimat.

Reglerna för momsuppbörd ändras, vilket medför en engångsvis högre
inkomst i statsbudgeten.

Sammantaget uppgår den engångsvisa finansieringen till 23,4 miljarder
kronor, dvs. 5,5 miljarder kronor mer än det ovan angivna engångsvisa
finansieringsbehovet.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

46

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Helår

Tabell 5.2 Engångsvis finansiering1

Miljoner kronor, 1995/96 års prisnivå, nettoeffekt på offentlig sektor

Indragning av reservationsmedel

4 422

varav

U trikesdepartementet

1 000

Socialdepartementet

75

Kommunikationsdepartementet

646

Finansdepartementet

186

Utbildningsdepartementet

214

Jordbruksdepartementet

15

Arbetsmarknadsdepartementet

1 980

Näringsdepartementet

9

Miljödepartementet

297

Inleveranser från statliga bolag och fonder

6 059

Övriga engångsvisa åtgärder

12 938

varav

Socialdepartementet

2 295

Kommunikationsdepartementet

300

Utbildningsdepartementet

86

Jordbruksdepartementet

1 385

Arbetsmarknadsdepartementet

697

Näringsdepartementet

175

Ändrad momsuppbötd

8 000

Summa engångsvis finansiering

23 419

1 Se även Appendix, tabell 5.6.

Finansiering av varaktig karaktär

För att finansiera de varaktiga budgetförsvagningarna, som redovisas i
tabell 5.1, krävs åtgärder som ger en varaktig förstärkning av de
offentliga finanserna med 15 miljarder kronor. Regeringen har huvud-
sakligen övervägt regeländringar i ett antal trygghetssystem.

En åtgärd med varaktig budgeteffekt är att regeringen föreslår att
myndigheterna inte ges kompensation för den allmänna löneavgiften m.m.
Statliga myndigheter har tidigare kompenserats för förändringar i
arbetsgivaravgifter och skatter. Detsamma har gällt vissa organisationer.
Den 1 januari 1995 infördes en allmän löneavgift på 1,5 procent. Vid
samma tidpunkt höjdes de särskilda löneskatterna och den särskilda pre-
mieskatten på grupplivförsäkringar. Regeringen föreslår att riksdagen,
som en besparing, avstår från att kompensera myndigheter och organisa-
tioner för dessa kostnadsökningar. Effekten av denna åtgärd har beräknats
till 875 miljoner kronor.

Regeringen föreslår att kostnaderna för bostadsbidragen minskas
fr.o.m. den 1 juli 1996. Vidare kommer regeringen senare att föreslå
åtgärder vad gäller den statliga assistansersättningen. Åtgärderna och
regelförändringarna säkerställer att de aktuella anslagen ej överskrids.
Vidare föreslår regeringen höjda avgifter inom läkemedelsförsäkringen
fr.o.m. den 1 juli 1995.

47

I 1995 års budgetproposition föreslog regeringen att en enhetlig
ersättningsnivå om 75 procent av inkomstbortfallet i sjuk- och för-
äldraförsäkringen skulle införas. Med hänsyn till behoven av varaktig
förstärkning av de offentliga finanserna finner regeringen det nu moti-
verat att precisera ett mer långtgående förslag till reformering av såväl
sjuk- som föräldraförsäkringen som arbetslöshetsförsäkringen. En enhetlig
ersättningsnivå om 75 procent av den förmånsgrundande inkomsten samt
bibehållande av karensdagen i sjukförsäkringen och sjuklönesystemet
föreslås. Taket för högsta dagersättning i arbetslöshetsersättningen
bibehålls.

En rad besparingar föreslås inom Arbetsmarknadsdepartementets områ-
de. Regeringen föreslår regelförändring gällande ersättningen till deltids-
arbetslösa samt ett skärpt arbetsvillkor och ändrade avstängningsregler i
arbetslöshetsförsäkringen. Därutöver föreslås regelförändringar gällande
subventionsgraden i rekryteringsstöd och beredskapsarbeten. Vidare före-
slås regeländringar i jobb-sökar-aktiviteter samt en avgift för arbetsgivare
som tar emot personer för arbetsplatsintroduktion.

Inom det invandrarpolitiska området föreslås en omläggning av ersätt-
ningen till kommunerna för flyktingmottagandet.

Inkomsterna beräknas öka till följd av förslag om införande av mer-
värdesskatt på dagspress, beskattning av sjukvårdsförmåner, m.m. samt
förslag till finansiering av EU-avgiften genom vissa skatteförändringar.

Sammantaget uppgår den varaktiga finansieringen till 15,7 miljarder
kronor, dvs. i stort sett samma belopp som det ovan angivna varaktiga
finansieringsbehovet.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 5.3 Varaktiga åtgärder for förstärkning av de offentliga finanserna

Miljoner kronor, 1995/96 års prisnivå, nettoeffekt på offentlig sektor

Ingen kompensation för arbetsgivaravgifter, m.m.

Regeländring för bostadsbidrag

Läkemedelsförsäkringen

Regeländring för assistansersättning
"75-procentspaket"

Arbetslöshetsförsäkring, m.m. och regeländringar

i arbetsmarknadspolitiken, m.m.

Flyktingmottagandet

EU-finansiering genom ökade inkomster

Tidningsmoms

Ändrad momsuppbörd, ränteeffekt

Beskattade sjukvårdsförmåner, skärpt kontroll på försäljning
av aktier m.m. samt moms på begagnade varor m.m.
Höjd skatt på kärnkraft

Sänkt representationsavdrag

Övrigt

875

1 500

300

1 226

3 800

3 175

93

1 800

400

450

900

400

400

410

Summa varaktiga åtgärder

15 729

Se även Appendix, tabell 5.7.

48

Finansiering av EU-medlemskapet

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Regeringen redovisade i finansplanen sin syn på hur finansieringen av
EU-medlemskapet skulle genomföras. EU-medlemskapet kan förväntas
leda till en bestående ökad budgetbelastning om ca 20 miljarder kronor
på helårsbasis. I prop. 1994/95:122 föreslog regeringen som en första
etapp skatteförändringar som leder till inkomstförstärkningar på 7,5 mil-
jarder kronor. Propositionerna har antagits av riksdagen. I budgetpropo-
sitionen lämnade regeringen förslag till utgiftsneddragningar om 4,6 mil-
jarder kronor. Därmed hade konkreta förslag om finansiering lämnats för

12,2 miljarder kronor. Regeringen aviserade också i finansplanen förslag
om ökad fastighetsskatt m.m., motsvarande inkomstförstärkningar på
sammanlagt 4,8 miljarder kronor, samt angav sin avsikt att återkomma
med andra förslag till budgetförstärkningar på 3 miljarder kronor för att
täcka resterande del av finansieringsbehovet.

Regeringen har genom förslag i prop. 1994/95:203 föreslagit en in-
komstförstärkning på 7,0 miljarder kronor. Av dessa 7,0 miljarder kronor
är 4,8 miljarder kronor en konkretisering av de inkomstförstärkningar
som aviserats i budgetpropositionen, 1,8 miljarder kronor bidrar till att
täcka en del av det återstående finansieringsbehovet på 3 miljarder kronor
och resterande 0,4 miljarder kronor tillgodoräknas som en inkomstför-
stärkning i denna proposition. Genom förslagen till varaktiga utgiftsned-
dragningar som föreslås i förevarande proposition har därmed kostnaden
för EU-avgiften fullt ut finansierats.

Med anledning av att Sverige vid årsskiftet blev medlem i Europeiska
Unionen (EU) har regeringen haft att ta ställning till utgiftsbehov hos
myndigheter och departement för att fullgöra Sveriges åtaganden gente-
mot EU. Merparten av dessa medel har i budgetpropositionen föreslagits
komma jordbruksadministrationen till godo. Förslag till ökade resurser
för vissa myndigheter redovisas i föreliggande proposition. Kostnaderna
har finansierats genom att en mindre del av den i budgetpropositionen
föreslagna 11-procentiga besparing på myndigheternas förvaltningskost-
nader har återlagts. Detta beaktades i budgetpropositionen under posten
Tillkommande utgiftsbehov, netto.

Fortsatt budgetuppföljning

Den redovisade budgetuppföljningen och åtföljande förslag till kompense-
rande åtgärder utgör ett första steg i en uppstramning av den svenska
budgetprocessen och budgetdisciplinen. Ingen tidigare regering har
genomfört en motsvarande uppföljning. Utan denna genomgång skulle
budgeten kunna uppskattas varaktigt försämras med ett betydande belopp,
främst till följd av överskridanden i innevarande års budget och olika
riksdagsbeslut.

Av de budgetförstärkningsåtgärder som regeringen förslagit har den
största delen också godtagits av riksdagen. Höstens ekonomisk-politiska
proposition godtogs med små ändringar och av förslagen i budgetproposi-

49

tionen ändrades ett mindre antal. De största av de ej antagna förslagen
gäller arbetslöshetsersättningen för ungdomar under 20 år och inom jord-
bruksområdet. På samtliga punkter där riksdagens beslut inneburit bud-
getförsvagningar i förhållande till regeringens förslag har regeringen i
denna proposition återkommit med nya förslag som skall säkerställa att
den av regeringen avsedda budgetförstärkningen uppnås.

I samband med utvecklingsarbetet inför övergången till kalenderbud-
getering, avser regeringen se över såväl innehåll som form i de årliga
budgetförslagen. I samband därmed kommer även den institutionella
ramen för budgethanteringen att skärpas, se avsnitten 5.3 och 5.4. Vidare
avser regeringen höja ambitionsnivån vad gäller beräkningar av budget-
effekter och den löpande uppföljningen av budgeten (budgetprognoserna).
Regeringen avser att även fortsättningsvis noga följa budgetutvecklingen
och ingripa om budgetutfallet riskerar att inte hållas inom uppsatta ramar.

5.2 Det reviderade budgetförslaget

Ändrade redovisningsprinciper

I budgetpropositionen föreslogs en omläggning av redovisningen av sjuk-
och föräldraförsäkringen samt Arbetsmarknadsfonden. Sjuk- och föräldra-
försäkringen bruttoredovisas helt fr.o.m. budgetåret 1995/96. Detta inne-
bär att samtliga inkomster redovisas på inkomstsidan och samtliga utgifter
redovisas på utgiftssidan. Arbetsmarknadsfonden har lyfts in på budgeten
fr.o.m. budgetåret 1995/96. Detta innebär att både inkomster och utgifter
ökar samt att det reviderade budgetsaldot försämras till följd av att
fonden uppvisar ett negativt finansiellt sparande. (För en mer ingående
beskrivning, se Finansplanen bil. 1 s. 93-94).

I denna proposition föreslås ytterligare några redovisningsmässiga för-
ändringar. Dessa berör regleringarna mellan stat och kommuner, den
kommunala momsredovisningen och Lönegarantifonden.

Regleringarna mellan stat och kommun nettoredovisas i dag på stats-
budgetens inkomstsida. En reglering till staten från kommunerna, lands-
tingen och kyrkokommunerna redovisas som en minskad utbetalning från
inkomsttiteln 1111, Fysiska personers inkomstskatt, dvs. som en ökning
av statsbudgetens skatteinkomster. Fr.o.m. 1995/96 föreslås att dessa
regleringar i stället skall redovisas på utgiftsansiag och ingå i de generella
statsbidragen, vilka redan i dag ligger som utgifter under Finansdeparte-
mentets huvudtitel. En reglering som i dag redovisas som en ökad in-
komst kommer i det nya systemet att redovisas som en minskad utgift.
Denna förändring innebär att inkomster och utgifter minskar med samma
belopp - ca 11,8 miljarder kronor för kalenderåret 1996. Budgetsaldot
påverkas inte. (För en detaljerad beskrivning, se bil. 1 kap. 1.3-1.4).

Som en anpassning till EU:s momsregler föreslås att kommunerna
fr.o.m. den 1 januari 1996 inte längre skall få göra momsavdrag för icke-
skattefinansierad verksamhet. I stället för att dra av mervärdesskatten

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

50

betalas medlen tillbaka till kommunerna över det generella statsbidraget
på statsbudgetens utgiftssida. Detta innebär att statens momsintäkter och
det generella statsbidraget båda ökar med samma belopp - ca 19 miljar-
der kronor för kalenderåret 1996. Budgetsaldot påverkas inte heller av
denna förändring. (För en detaljerad beskrivning, se bil. 1 kap. 1.3-1.4).

Vidare föreslår regeringen att Lönegarantifonden lyfts in på statsbud-
geten och bruttoredovisas. Fondens inkomster redovisas under två in-
komsttitlar, 1256 Lönegamntiavgift och 2812 Återbetalning av lönegamn-
timedel. Fondens utgifter redovisas på ett nytt anslag under Arbetsmark-
nadsdepartementet, A6. Lönegarantiersättning. Fonden beräknas ge ett
överskott på ca 1,5 miljarder kronor budgetåret 1995/96 och detta över-
skott används till att betala tillbaka en del av fondens ackumulerade
underskott, vilket för närvarande uppgår till ca 2,5 miljarder kronor.
Detta innebär att både inkomster och utgifter ökar med ca 2,4 miljarder
kronor budgetåret 1995/96 (18 månader). Inte heller denna förändring
påverkar vare sig budgetsaldot eller lånebehovet.

Budgetläget för innevarande och nästa budgetår

Budgetåret 1994/95

1 budgetpropositionen i januari 1995 beräknade regeringen budget-
underskottet för innevarande budgetår till 192 miljarder kronor. Rege-
ringens nuvarande beräkning visar på ett underskott på 160 miljarder
kronor. Det har således skett en mycket kraftig förbättring av saldot. De
största avvikelserna ligger på inkomstsidan. Drygt 10 miljarder kronor
av den förbättring som skett beror på att tidigare prognoser underskattat
företagens taxerade inkomster för 1994. Inkomsterna från fysiska perso-
ners inkomstskatt beräknas också bli högre - ca 11 miljarder kronor -
dels på grund av att preliminärskatteinbetalningama ökat, dels på att
utbetalningarna av överskjutande skatt visat sig bli lägre än vad som
tidigare prognosticerats. En bidragande orsak till att preliminärskattema
ökat bedöms vara att realisationsvinsterna tillfälligt var mycket höga
under 1994 till följd av att skattesatsen höjdes vid årsskiftet från 12,5 till
25 procent. Vidare kan nämnas att utfall avseende mervärdesskatten indi-
kerar att intäkterna blir drygt 5 miljarder kronor högre än tidigare prog-
nosticerats. Utgifterna exkl. statsskuldräntor beräknas bli ca 7 miljarder
kronor lägre än i budgetpropositionen. Detta förklaras huvudsakligen dels
av att förbrukningen av myndigheters anslagsbehållningar beräknas bli ca

2 miljarder kronor lägre, dels att avgiften till EU beräknas bli ca 1 mil-
jard kronor lägre och slutligen att ett stort antal myndigheter bedömer att
utgifter för löner m.m. blir lägre än i budgetpropositionens beräkning.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

51

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 5.4 Statsbudgetens beräknade utfall budgetåret 1994/95
Miljarder kronor

Stats-
budgeten

Budgetpropo-
sitionen

Kompletterings-
propositionen

Inkomster

368,2

394,4

427,0

Utgifter exkl. statsskuldräntor

442,8

469,3

462,6

Statsskuldräntor

76,0

117,0

125,3

Redovisat budgetsaldo

-150,7

-192,0

-160,9

Det reviderade budgetförslaget för 1995/96, 18 månader

Det reviderade budgetförslaget för 1995/96 visar, i likhet med prognosen
för innevarande budgetår, på en bättre utveckling än den som förut-
spåddes i budgetpropositionen. I januari lade regeringen fram ett bud-
getförslag avseende 18 månader som uppvisade ett underskott på 243 mil-
jarder kronor. Regeringen redovisar nu ett underskott på 214 miljarder
kronor.

Den starkare utveckling som registrerades under 1994 får även genom-
slag på prognosen över hur mycket företagen förväntas betala in i in-
komstskatt under 1995/96 med drygt 10 miljarder kronor. Utöver den
ekonomiska utvecklingen är det framför allt de skatteförslag som före-
slagits i propositionen om Finansiering av medlemskapet i Europeiska
Unionen (prop. 1994/95:203) som får effekt samt olika indragningar från
fonder och inleveranser från statliga bolag som beräknas förstärka bud-
geten under kommande budgetår. Därutöver föreslår regeringen bespa-
ringar på ett stort antal områden som leder till att utgifterna beräknas bli
lägre än i budgetpropositionen, se vidare Appendix-tabellema 5.6 och
5.7.

Tabell 5.5 Budgetförslaget för budgetåret 1995/96 (18 månader)
Miljarder kronor

Budgetpropo-
sitionen

Kompletterings-
propositionen

Inkomster

724,9

742,5

Utgifter exkl. statsskuldräntor

839,4

824,1

Statsskuldräntor

129,0

132,0

Redovisat budgetsaldo

-243,4

-213,6

5.3 Ett tak för de offentliga utgifterna

De offentliga utgifterna och samhällsekonomin

De offentliga utgifterna är på sikt avgörande för skatteuttagets nivå.
Utrymmet för ytterligare skattehöjningar är starkt begränsat då skatteutta-
get inte kan höjas utan att det samtidigt medför negativa ekonomiska
återverkningar. Allmänna skattehöjningar gör det svårare att uppnå en
icke inflationsdrivande lönebildning, ökar lönsamheten av skattefusk och

52

skatteplanering och riskerar att leda till lägre investeringar och pro-
duktion. För att skadliga skattehöjningar samt återkommande under-
skottsproblem skall undvikas krävs att de offentliga utgifterna hålls under
strikt kontroll.

De offentliga utgifterna, exklusive ränteutgifterna för statens upplåning,
är lättare att kontrollera genom politiska beslut än budgetunderskott och
skuldutveckling. Detta beror bl.a. på att ränteutvecklingen är svår att
förutsäga samt på att inkomsterna i större utsträckning än utgifterna styrs
av bl.a. konjunkturvariationer och är svåra att prognosticera.

Regeringen anser, mot denna bakgrund att det bör införas ett system
med tak för de offentliga utgifterna. Utgiftsmål tillämpas på ett till synes
framgångsrikt sätt i andra industriländer som i väsentliga avseenden
liknar Sverige.

Ett utgiftstak kan utformas så att regeringen föreslår och riksdagen
beslutar om en högsta nivå för de offentliga utgifterna under ett antal år
framåt. Valet av nivå utgör en avvägning mellan å ena sidan önskemålet
om att kunna tillgodose angelägna utgiftsbehov och å andra sidan önske-
målet om att uppnå en hållbar utveckling av de offentliga finanserna
inom ramen för ett skatteuttag som inte skadar konkurrenskraften.

Ett utgiftsmål för budgetpolitiken tydliggör behovet av politiska
prioriteringar mellan olika utgiftsområden bl.a. genom att överskridanden
kräver motverkande åtgärder på det sätt som föreslås i denna proposition
för budgetåren 1994/95 och 1995/96. Detta kan ses som en första partiell
tillämpning av principen om ett utgiftstak.

De främsta fördelarna med ett utgiftstak är att budgetpolitiken ges en
långsiktig inriktning med högre förutsägbarhet. Ett utgiftstak förebygger
också en utveckling där skatteuttaget måste höjas trendmässigt på ett icke
avsett sätt som en följd av bristfällig utgiftskontroll. Ett utgiftstak ökar
därmed förtroendet för den ekonomiska politiken och främjar tillväxten.

En förstärkning av budgetprocessen

Det svenska statliga budgetsystemet har kritiserats i flera olika samman-
hang för att det inte medger en tillfredsställande budgetkontroll. Svenska
studier som jämför regelverket i Sverige med förhållandena i andra länder
visar att Sverige är ett av de europeiska länder som har den svagaste
budgetkontrollen. Andra europeiska länder, bl.a. flera av de nordiska
länderna, har system och regelverk som medger en bättre kontroll av
budgeten och de offentliga utgifterna.

Sedan slutet av 1980-talet har den statliga budgetprocessen i Sverige
successivt stärkts, bl.a genom övergång till rambudgetering av utgifterna.
Rambudgeteringen har t.ex. resulterat i ett nytt anslagssystem för
myndigheternas förvaltningskostnader. Den nya anslagsformen ramanslag
innebär en ökad delegering till myndigheterna och ett ökat ansvar för
myndigheterna samt att anslagen inte kan överskridas, vilket tidigare var
möjligt.

Numera utgår, till skillnad från i mitten av 1980-talet, budgeteringen
av de statliga utgifterna från en bedömning av det totala utgiftsutrymmet

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

53

som sedan delas upp i utgiftsramar för olika utgiftsområden. Riksdagen
har fattat beslut om att fr.o.m. budgetarbetet 1996 - avseende budgetåret
1997 - tillämpa en rambudgetprocess som utgår från ett beslut om totalt
utgiftsutrymme uppdelat på utgiftsramar för 25 olika utgiftsområden.

Totalt utgiftsutrymme och utgiftsramar kommer att fastställas i inled-
ningen av riksdagens budgetarbete. Därefter vidtar behandlingen i
riksdagens utskott på grundval av de av riksdagen fastställda utgifts-
ramarna. Statsskuldräntoma behandlas som ett särskilt utgiftsområde vid
sidan av de 25 sektorsvisa utgiftsområdena.

Utgiftstaket för den offentliga sektorn måste ges en sådan form att det
klart framgår vad som är ett statligt respektive kommunalt ansvar.
Formerna för uppföljning av den kommunala utgiftsutvecklingen och
processen för att säkerställa att den hålls inom uppsatta ramar blir delvis
andra än för den statliga sektorn.

Regeringen har, som framgått, under flera år i sitt interna arbete
utnyttjat sig av olika slag av utgiftstak och utgiftsramar. Däremot har
budgetpolitiken utåt i allmänhet formulerats i andra termer. Målen för
budgetpolitiken, som riksdagen fastställt på regeringens förslag, har i
allmänhet formulerats som skuldsättningen uttryckt i relation till BNP
eller som storleken på de budgetförstärkningar - skattehöjningar och
utgiftsneddragningar - som regeringen avser att lägga fram. De budget-
politiska målen har i allmänhet avsett medellång sikt, men ibland har de
årsvisa stegen preciserats.

Med den förändring i riksdagens budgetprocess som beslutats, är det
naturligt att utveckla målformuleringen för budgetpolitiken.

Målet att stabilisera statsskulden uttryckt som andel av BNP och att
därefter minska densamma är fortfarande ett övergripande medel- och
långsiktigt mål för budgetpolitiken. Men det bör kompletteras med ett
utgiftstak som är mer operativt och därmed också lättare att löpande följa
upp. Eftersom regeringen i den nya budgetprocessen till riksdagen skall
redovisa både totalt utgiftsutrymme och ramar för de olika utgifts-
områdena, är utgiftsutvecklingen det naturliga operativa målet för budget-
politiken.

Som framgår av genomgången nedan återstår det ett stort antal tekniska
frågor att lösa innan kvantitativa utgiftstak kan fastställas. Redan nu kan
dock vissa allmänna bedömningar göras.

Den offentliga sektorn omfattar dels statliga åtaganden som redovisas
på statsbudgeten, dels statliga åtaganden som redovisas utanför stats-
budgeten (i första hand socialförsäkringssektorn), dels den kommunala
sektorn. Ett utgiftstak bör omfatta samtliga dessa områden. Om det
statliga åtagandet redovisas på eller utanför budgeten är oväsentligt, då
det statliga sparandeunderskottet och styrningen av de totala statliga
åtagandena står i centrum. De omfattande budgetförstärkningar som
beslutats under senare år omfattar också alla typer av statliga åtaganden
oavsett var deras ekonomiska konsekvenser redovisas.

Staten har ansvar för att precisera kommunernas skattefinansierade
utrymme, dvs. i praktiken deras utgiftsutrymme. I de paket för sanering
av de offentliga finanserna som lagts fram har också de statliga bidragen

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

54

till kommunerna och kommunernas utgiftsutveckling varit en viktig
ingrediens. Att bedömningar av den kommunala verksamhetens omfatt-
ning är en central fråga, framgår också av den prioritering mellan
offentliga transfereringar och kommunal verksamhet som socialdemokra-
tin gjorde i valrörelsen och av den politik som förts sedan regeringen
tillträdde. Mot denna bakgrund är det naturligt att ett utgiftstak för de
totala utgifterna omfattar samtliga delsektorer inom den offentliga
sektorn.

Däremot bör två slag av utgifter eventuellt särbehandlas, nämligen
räntorna för statsskulden och de utgifter som är direkt beroende av
konjunkturen. Statsskuldräntoma bestäms i princip av dels statsskuldens
storlek, dvs av de ackumulerade årliga under/överskotten, dels ränte-
nivån. Dessa utgifter kan inte styras av staten, annat än indirekt genom
att underskottens storlek påverkas och genom att förtroendet för den
ekonomiska politiken påverkar statens upplåningskostnad.

Ett antal utgiftsposter är direkt och i stor utsträckning beroende av
konjunkturläget. Detta gäller vissa utgifter inom arbetsmarknadspolitiken.
Det bör prövas närmare om och på vilket sätt dessa utgifter bör omfattas
av ett utgiftstak. Ett alternativ är att de t.ex. omfattas av ett utgiftstak
som gäller över en konjunkturcykel. Även andra utgifter kan påverkas av
konjunkturen antingen på ett indirekt sätt eller i mer begränsad ut-
sträckning. Dessa utgifter bör emellertid inte exkluderas från ett
utgiftstak, utan förändringar bör hanteras inom ramen för utgiftstaket,
vilket också är den praxis som vanligen tillämpas i andra länder.

Ett utgiftstak bör preciseras i nominella termer, främst mot bakgrund
av det prisstabiliseringsmål som gäller för den ekonomiska politiken. För
detta talar också att valet av deflatorer, som är ofrånkomligt med ett realt
utgiftstak, är komplicerat och gör att målet för budgetpolitiken blir
otydligare och svårare att följa om det formuleras i reala termer.

Utgiftstak och ramar för de olika utgiftsområdena måste för att fungera
på ett förutsebart sätt baseras på pålitliga prognoser över utgiftsutveck-
lingen och också följas upp löpande. En höjning av prognoskvaliteten är
en förutsättning för ett väl fungerande system med utgiftstak.

Utgiftsutvecklingen följs upp genom RRV:s budgetprognoser och i
interna processer i regeringskansliet. Utgiftsutvecklingen redovisas också
till riksdagen i budgetpropositionen och kompletteringspropositionen,
ibland också i ekonomisk-politiska propositionen på hösten.

Processerna för uppföljning av utgiftsutvecklingen måste utvecklas,
särskilt på myndigheterna och i regeringskansliet, så att tendenser till
avvikelser från beslutade utgiftstak och ramar snabbt uppmärksammas.

Ansvaret för både prognoser och uppföljning bör i hög grad åläggas
den som disponerar det enskilda anslaget. Det svenska budgetsystemet
baseras på en långtgående decentralisering, vilket förlägger en stor del av
ansvaret för resursutnyttjandet och uppföljningen på den nivå där
verksamheten bedrivs. I enlighet med denna princip bör ansvaret för
uppföljningen av ett utgiftsområde i regeringskansliet läggas på det
departement som svarar för verksamhetsområdet. Samtidigt är det rege-

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

55

ringens samlade ansvar att leva upp till de mål som etablerats och att till
riksdagen redovisa måluppfyllelsen.

Inom regeringskansliet behöver också rutiner och processer utvecklas
så att tendenser till utgiftsöverskridanden snabbt kan korrigeras, antingen
genom beslut av regeringen eller genom att förslag tillställs riksdagen om
åtgärder för att säkerställa att de utgiftstak som är beslutade kan hållas
och att målen för budgetpolitiken uppnås.

Senast i den ekonomisk-politiska propositionen våren 1996 kommer
regeringen att lägga fram förslag om dels den tekniska utformningen av
ett utgiftstak, dels ett kvantitativt angivet utgiftstak för år 1997. För
budgetåret 1995/96 kommer utgiftsöverskidanden ej att accepteras.
Utgiftsutvecklingen kommer att följas noga och åtgärder vidtas vid
tendenser till överskridanden av fastlagda utgiftsnivåer. I denna pro-
position inleds utgiftsuppföljningen med de åtgärder som nu läggs fram
och som kompenserar för ökningar av utgifter till följd av riksdagsbeslut,
överskridanden m.m.

5.4 Uppstramning av regelverket

Utöver införande av ett utgiftstak kommer regeringen att i två andra
avseenden skärpa regelverket avseende de offentliga finanserna.

I årets budgetproposition (bil. 1, avsnittet Budgetpolitisk strategi)
anmäldes att det inom regeringskansliet sedan tidigare pågår ett ut-
redningsarbete rörande en eventuell lagreglering av den statliga budget-
processen och revisionen. Regeringen avser att inom kort tillsätta en
särskild utredare med uppgift att analysera på vilka områden det är
önskvärt med en utökad rättslig reglering av den statliga budgetprocessen.
Arbetet har sin utgångspunkt i riksdagens beslut om rambudgetprocess
och syftar till att klarlägga vilka krav som detta ställer på andra delar av
budgetprocessen, exempelvis vad avser anslagsformer, prognoser och
uppföljning under löpande budgetår samt möjligheter till ompriorite-
ringar. I uppdraget avses också ingå att undersöka hur långsiktigheten i
budgetbesluten kan stärkas, vilket bland annat innebär att olika tekniker
för att förverkliga det fleråriga utgiftstaket kommer att analyseras.

Regeringen har för avsikt att skyndsamt göra en översyn av kommunal-
lagens bestämmelser om ekonomisk förvaltning. Översynen skall syfta till
att skapa ännu bättre förutsättningar för kommuner och landsting att
åstadkomma en god ekonomisk hushållning. Det skall därför utarbetas ett
förslag om hur kravet på balanserad budget skall uttryckas i kommunal-
lagen och vilka krav på den kommunala redovisningen som ett sådant
balanskrav ger upphov till. Vidare skall utarbetas förslag om en lag-
reglering av kommunernas låneverksamhet. Utgångspunkten bör därvid
vara att rätten att ta upp lån i huvudsak begränsas till investeringsverk-
samhet.

Uppstramningen av det institutionella regelverket avseende de offentliga
finanserna omfattar därmed:

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

56

*   För det första den redan beslutade förändringen av riksdagens
budgetprocess med beslut om totalt utgiftsutrymme och ramar för de
olika utgiftsområdena.

*   För det andra införande av ett tak för de offentliga utgifterna, dvs.
för både statliga och kommunala utgifter, inklusive den strikta
uppföljning av utgifterna som inleds i denna proposition.

*   För det tredje framtagandet av en budgetlag som syftar till att samla
och ytterligare skärpa regelverket för den statliga budgetprocessen.

*   För det fjärde det lagreglerade förbud för kommunerna att låna till
konsumtion m.m., som nu bereds.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

57

Appendix

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 5.6 Engångsvisa fmansieringsåtgärder

Miljoner kronor, 1995/96 års priser, nettoeffekt på offentlig sektor

Indragningar av reservationsmedel

Utrikesdepartementet

Bidrag till internationella biståndsprogram
Utvecklingssamarbete genom SIDA

Stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnader
Utvecklingssamarbete genom BITS
U-iandsforskning genom SAREC
Näringslivsbistånd genom SwedeCorp
Projektbistånd till vissa länder m.m.

1 000

360

235

270

60

40

10

25

Socialdepartementet

Bereredskapslagring, utbildning

Övrigt

75

61

14

Kommunikationsdepartementet

Sysselsättningsåtgätder

Diverse äldre anslag

646

510

136

Finansdepartementet

Skatteförvaltningen, lokalförsörjning, SPV m.m.

186

186

Utbildningsdepartementet

Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor
Kanslersämbetet

Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål

Övrigt

214

110

9

92

3

Jordbruksdepartementet

Miljöförbättrande åtgärder

Inköp av livsmedel för beredskapslagring, m.m.
Lån till fiskerinäringen

15

3

10

2

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Särskilda åtgärder för arbetshandikappade

Lokaliseringsbidrag

Regionala utvecklingsinsatser

Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder

1 980

690

160

970

50

110

Näringsdepartementet
Insatser för ny energiteknik

9

9

Miljödepartementet

Åtgärder för att rena Dalälven
Bidrag till miljöarbete, Östersjön
Landskapsvård

297

49

2

246

Summa Indragningar av reservationsmedel

4 422

58

Inleveranser från statliga bolag och fonder                  Prop. 1994/95:150

Beslutade inleveranser:
varav

Nordbanken
Byggnadsstyrelsen

AMU-gruppen
Arbetslivsfonden
Arbetsmiljöfonden

Bilaga 1

3 110

1 000

125

35

1 200

750

Ytterligare planerade inleveranser:

2 949

Summa Inleveranser från statliga bolag och fonder

6 059

Övrig engångsvis finansiering

Socialdepartementet

Höjd självrisk, tandvård

Slopade kontaktdagar

Höjd patientavgift, läkemedel

Stimulansbidrag, särskilda boendeformer
Yrkesinriktad rehabilitering

Bidrag till missbrukar- och ungdomsvård

2 295

500

190

1 250

70

70

215

Kommunikationsdepartementet

Minskade väginvesteringar

Minskade jämvägsinvesteringar

300

150

150

Utbildningsdepartementet

Fortbildning m.m.

Genomförande av skolreformer

Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor

86

15

30

41

Jordbruksdepartementet

Utförsäljning av beredskapslager
Lageravgift på socker och ris
Avveckling av Jordfonden
Resterande exportbidragsmedel

1 385

525

480

360

20

Arbetsmarknadsdepartementet

Tidigareläggning av sänkt lönebidrag
Anslagssänkning, åtgärder för handikappade
Bidrag till Samhall

697

232

165

300

Näringsdepartementet

Tekniköverföring
Inomhusklimat

175

50

125

Inkomster

Ändrad momsuppbörd

8 000

8 000

Summa Övrig engångsvis finansiering

12 938

Totalt Engångsvis finansiering

23 419

6 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1
Rättelse: S. 59 siffrorna rad 2 och 9 byter plats

59

Tabell 5.7 Varaktiga finansieringsåtgärder

Miljoner kronor, 1995/96 års priser och volymer, nettoeffekt på offentlig sektor

Prop. 1994/95:150

1995/96
(12 mån)

1998

Socialdepartementet

2 813

6 826

Bostadsbidrag

0

1 500

75 % ersättningsnivåer i försäkringar; summa

effekter på S-dep., A-dep1., U-dep.

1 900 2

3 800 2

Läkemedelsförsäkring

300

300

Assistansersättning

613

1 226

Kommunikationsdepartementet

75

75

Minskade jämvägsinvesteringar

75

75

Utbildningsdepartementet

75

75

Europeisk utbildningssamverkan

20

20

Europeisk forskningssamverkan

55

55

Arbetsmarknadsdepartementet

2 855

3 268

Regelförändring för arbetslöshetsersättning;

fast och deltid

200

190

Starthjälp

125

125

Regeländringar inom arbetsmarknadspolitiken

620

620

Bidrag till arbetsplatsintroduktion

240

240

Omläggning av kommunbetalningar till flykting-

mottagande

70

93

Schablonbelopp vid rekryteringsstöd och beredskapsarbete

1 200

1 200

Ändrade inträdeskrav till arbetslöshetsförsäkringen och

avstäningstid vid egen uppsägning

400

800

Kulturdepartementet

25

25

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

15

15

Kulturstöd till ombyggnad

10

10

Näringsdepartementet

50

160

Kvinnors företagande

35

35

Investeringsfrämjande

15

15

Neddragning som kommer att specifieras senare

0

110

Civildepartementet

25

25

Länsstyrelserna m.m.

16

16

Stöd till trossamfund

2

2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

2

2

Stöd till kooperativ utveckling

1

1

Utveckling av ideell verksamhet

1

1

Stöd till idrotten

3

3

Miljödepartementet

50

50

Kalkning

20

20

Miljöforskning

25

25

Statens kämkraftinspektion, forskning

5

5

Gemensamt

875

875

Ingen kompensation till myndigheterna för allmän

löneavgift m.m.

875

875

Inkomster

1 050

4 350

Resterande EU-finansiering

0

1 800

Tidningsmoms

200

400

Ändrad momsuppbörd, varaktig ränteeffekt

0

450

Beskattning av sjukvårdsförmåner, kontrolluppgift på

försäljning av aktier m.m. samt moms på begagnade

varor m.m.

600

900

Höjd skatt på kärnkraft

250

400

Sänkt representationsavdrag

0

400

Totalt Varaktig finansiering

7 893

15 729

* Inkl, bibehållet tak i arbetslöshetsförsäkringen.

2 Netto, efter avdrag för förslag i budgetpropositionen 1995.

60

Reviderat budgetförslag och statens
ekonomiska ställning

1 Beräkning av statsbudgetens inkomster och
utgifter för budgetåren 1994/95 och 1995/96

1.1 Beräkningsförutsättningar

Vid beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som görs
om inkomstutvecklingen i samhället av stor betydelse. Riksrevisions-
verket (RRV) har under hand lämnat en beräkning av statsbudgetens in-
komster. Beräkningen i sin slutliga utformning avser RRV att publicera
den 20 april 1995. De antaganden som RRV räknat med redovisas i tabell

1.1. En sammanfattning av beräkningen återfinns i bilaga 1.2. Regering-
en räknar med delvis andra antaganden än RRV. Även dessa antaganden
redovisas i tabell 1.1.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 1.1 Antaganden om den ekonomiska utvecklingen
Procentuell förändring frän föregående år

1994

1995

1996

RRV

Regeringen

RRV

Regeringen

RRV

Regeringen

Lönesumma

4,3

4,3

5,6

5,6

5,7

5,7

Konsumentpriser

årsgenomsnitt

2,2

2,2

2,7

2,9

3,4

2,7

Privat konsumtion,

löpande priser

3,6

3,6

3,0

2,7

4,0

3,4

I RRV:s beräkningar avseende budgetåren 1994/95 (statsbudgetens in-
komster och utgifter) och 1995/96 (statsbudgetens inkomster) har verket
tagit hänsyn till beslut som riksdagen fettat före den 6 april 1995. RRV
har även beaktat förslag från regeringen före denna tidpunkt. Därutöver
har även förslag som lagts fram efter den 6 april och t.o.m. den 12 april
beaktats av regeringen. Det får ankomma på finansutskottet att göra even-
tuellt ytterligare justeringar.

1.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under
budgetåret 1994/95

RRV kommer den 20 april 1995 att presentera en ny beräkning av bud-
getutfellet för 1994/95, budgetprognos nr 5. Beräkningarna av inkomst-
erna för budgetåret 1994/95 redovisas också i verkets inkomstberäkning.

61

Inkomster

I statsbudgeten uppgår inkomsterna för innevarande år till 368 191 mil-
joner kronor. I sin inkomstberäkning beräknar RRV nu de totala in-
komsterna for budgetåret till 427 029 miljoner kronor.

I förhållande till RRV:s beräkning av inkomsterna räknar regeringen
med följande förändringar.

Justeringen görs till följd av vad som tidigare angivits om den eko-
nomiska utvecklingen och således räknas inkomsttiteln 1411 Mervärdes-
skatt ner med 70 miljoner kronor. Förändringen i förhållande till RRV:s
beräkning framgår av tabell 1.2.

Detta innebär att regeringen gör en nedskrivning av inkomsterna med
70 miljoner kronor i förhållande till RRV:s beräkning för budgetåret.
Regeringen beräknar således statsbudgetens inkomster för budgetåret till
426 959 miljoner kronor.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 1J Arvikelser mot RRV:s beräkningar av statsbudgetens inkomster
budgetåret 1994/95

1 OOO-tal kronor

Inkomsttitel

RRV:s
beräkning

Förändring
enligt rege-
ringen

1411 Mervärdesskatt

114 500 000

-70 000

Summa inkomster enligt RRV

427 028 930

Summa förändringar enligt regeringen

-70 000

Summa inkomster enligt regeringen

42« 958 930

I budgetpropositionen beräknade regeringen inkomsterna till 394 366
miljoner kronor. Nuvarande prognos innebär en kraftig upprevidering av
inkomsterna. I stora drag förklaras revideringen av att inkomsterna från
mervärdesskatten beräknas bli drygt 5 miljarder kronor högre till följd av
att utfallet under årets första månader blivit högre. Inkomsterna från
fysiska personers inkomstskatt beräknas också bli högre, ca 11 miljarder
kronor, dels på grund av att preliminärskatteinbetalningama ökat, dels på
grund av att utbetalningarna av överskjutande skatt visat sig bli lägre än
vad som tidigare prognosticerats. En bidragande orsak till att preliminär-
skatterna ökat bedöms vara att de realiserade realisationsvinsterna
tillfälligt var mycket höga under 1994 till följd av att skattesatsen höjdes
vid årsskiftet från 12,5 till 25 procent. Även inkomstskatterna från
juridiska personers inkomstskatt tyder på en bättre utveckling än den som
prognosticerades i budgetpropositionen.

En kraftig ökning i företagens taxerade inkomst för 1994 har noterats
och bedöms bero på en högre vinstnivå i näringslivet än tidigare prog-
noser tytt på och föranleder således en upprevidering av fysiska personers
inkomstskatt med drygt 10 miljarder kronor.

62

Utgifter

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

I budgetpropositionen beräknades utgifterna exkl. statsskuldräntor till

469,3 miljarder kronor. I denna proposition beräknas utgifterna till 462,6
miljarder kronor. De minskade utgifterna förklaras av ett större antal
mindre förändringar. Förbrukningen av reservationsmedel beräknas nu
bli ca 2 miljarder kronor lägre än i budgetpropositionen. Medel som av-
satts i Tillkommande utgiftsbehov för att täcka utgifter för det riktade an-
ställningsstödet (RAS) har lyfts ut och denna kostnad påverkar i stället
Arbetsmarknadsfonden. Kostnaderna för den statliga assistansersättningen
har reviderats ned sedan budgetpropositionen och även det svenska bud-
getbidraget till EU beräknas nu bli något lägre. Ett stort antal myndig-
heter har dessutom reviderat ner sina beräknade lönekostnader m.m. för
återstoden av innevarande budgetår.

I statsbudgeten för innevarande budgetår uppgår utgifterna till 518 855
miljoner kronor. RRV beräknar nu de totala utgifterna till 588 085
miljoner kronor. Verket prognosticerar utgifterna exkl. statsskuldräntor
till 462 285 miljoner kronor. Enligt ovannämnda budgetprognos från
RRV beräknas utgifterna för statsskuldräntoma till 125 800 miljoner
kronor för budgetåret. Regeringen beräknar att utgifterna för stats-
skuldräntor kommer att uppgå till 125 300 miljoner kronor. RRV:s be-
räkning bygger på stoppräntan, dvs. den räntenivå som rådde vid
beräkningstillfället, medan regeringens beräkning bygger på de ränteanta-
ganden som redovisas i denna proposition.

Regeringen beräknade i budgetpropositionen anslaget Räntor pä stats-
skulden m.m. till 117 000 miljoner kronor. Förändringen sedan budget-
propositionen förklaras till övervägande del av att valutaförlusterna stigit
till följd av den lägre kronkursen samt av högre inhemska räntor.

Tabell 1.3 Räntor på statsskulden budgetåret 1994/95
Miljarder kronor

Beräkning
till grund
för stats-
budgeten

Beräkning
till grund
för budget-
propo-
sitionen

Nuvarande
beräk-
ning

Räntor på lån i svenska kronor

47,5

83,6

85,8

Räntor på lån i utländsk valuta

24,2

23,1

23,2

Valutaförluster, netto

4,3

10,3

16,3

Summa

76,0

117,0

125,3

Regeringen beräknar att anslagsbehållningarna på reservationsanslag
under innevarande budgetår kommer att öka med 3 818 miljoner kronor.
Denna beräkning överensstämmer med RRV:s. RRV beräknar den totala
anslagsbehållningen vid budgetårets utgång till 32 640 miljoner kronor,
vilket inkluderar de indragningar av anslagsbehållningar på reservation-
sanslag som skett hittills under budgetåret. Med anledning av de ytter-
ligare indragningar som föreslås justerar regeringen ner beloppet med

63

2 977 miljoner kronor och beräknar därmed de totala anslagsbehåll-
ningarna till 29 663 miljoner kronor vid budgetårets utgång.

För Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto, tar RRV upp noll kro-
nor. Regeringens beräkning överensstämmer med detta.

Nedanstående tabell visar stora avvikelser mellan regleringsbrevens
beslutade utgiftsnivå och regeringens nuvarande prognos. Den viktigaste
förklaringen till avvikelserna är räntor på statsskulden, som i den
nuvarande prognosen överstiger nivån i regleringsbreven med ca 49 mil-
jarder kronor. Detta beror på att räntenivån för budgetåret blivit högre
än vad som beräknades till statsbudgeten. Detta får till följd att de under
våren 1994 prognosticerade överkurserna väntas vändas till underkurser,
vilket innebär att det uppstår en kraftig ökning av statsskuldräntoma.
Systemet med över- respektive underkurser leder i detta fåll till att
statsskuldräntoma ökar mer än vad som motiveras av den ökade ränteni-
vån. En annan stor enskild tillkommande ökning av utgifter som påverkar
utgiftsanslagen är avgiften till EU med anledning av Sveriges med-
lemskap i den Europeiska Unionen den 1 januari 1995. Förändringen i
Tillkommande utgiftsbehov, netto, förklaras i allt väsentligt av intäkterna
av försäljningen av Pharmacia AB, som i regleringsbreven låg under
denna post.

Regeringen beräknar utgifterna under anslaget Särskilda boendeformer
och rehabilitering på Socialdepartementet till 499 miljoner kronor högre
än RRV. De högre utgifterna avser främst stöd till boendeenheter för
psykiskt störda personer. Anslaget Studiemedel m.m. på Utbildnings-
departementet beräknas bli 182 miljoner kronor lägre än RRV:s uppgift
som följd av skillnader i räntenivåer vid beräkningstillfällena.

Sammantaget räknar regeringen med att utgifterna under budgetåret
kommer att uppgå 587 902 miljoner kronor. Beräkningarna sammanfattas
i tabell 1.4.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 1.4 Statsbudgetens utgifter budgetåret 1994/95

Miljoner kronor

Regle-
ringsbrev

RRV1

Rege-
ringen1

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor

och beräkningsanslag

448 439

462 285

462 602

Statsskuldräntor

76 000

125 800

125 300

Förändring i anslagsbehållningar

4 500

0

0

Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto

-9 000

0

0

Summa

519 939

588 085

587 902

1 Den beräknade ökningen av anslagsbehållningarna är inkluderad i utgiftsanslagen.

64

1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under
budgetåret 1995/96

18 månaders budget

Efter beslut i riksdagen om att ändra budgetårets periodicitet, kommer
statsbudgeten fr.o.m. 1997 att omfatta ett kalenderår i stället för att som
nu om&tta perioden den 1 juli-den 30 juni. Budgetåret 1995/96 kommer,
som en öveigångslösning, att om&tta tiden den 1 juli 1995-den 31 decem-
ber 1996, dvs. 18 månader. För att underlätta jämförelser bakåt i tiden
redovisas i vissa av de översiktliga tabellerna i budgetförslaget även
beräkningar av hur budgetåret 1995/96 skulle sett ut om det endast hade
omfattat de första 12 månaderna, dvs. perioden den 1 juli 1995-den
30 juni 1996.

Inkomster beräknade på 18 månader

Sedan budgetpropositionen förelädes riksdagen har dels ett antal pro-
positioner innebärande inkomstförändringar förelagts riksdagen, dels har
den ekonomiska bilden förändrats. Regeringen lägger nu ytterligare för-
slag som påverkar inkomstnivån.

RRV beräknar statsbudgetens totala inkomster till 734 270 miljoner
kronor för budgetåret 1995/96. I det följande redovisas de förändringar
i beräkningarna av inkomsterna i förhållande till RRV:s beräkningar som
regeringen funnit nödvändiga.

Med anledning av att hänsyn tas till de effekter av kommunregleringar-
na som presenteras senare i dag justeras inkomsttiteln 1111 Fysiska
personers inkomstskatt ner med 12 782 miljoner kronor. Samma inkomst-
titel justeras samtidigt upp med 160 miljoner kronor med anledning av
den skrivelse regeringen lade fram för riksdagen den 7 april angående
begränsad avdragsrätt på pensionsförsäkringar.

Inkomsttiteln 1254 Arbetsskadeavgift, netto justens upp med 2 000 mil-
joner kronor på grund av att regeringen gör en annan bedömning avseen-
de belastningen till följd av det riktade anställningsstödet. Vidare justeras
inkomsttiteln 1253 Arbetsskadeavgift, netto upp med 667 miljoner kronor
till följd av att statliga myndigheter fr.o.m. den 1 juli betalar arbets-
skadeavgift på samma sätt som arbetsmarknaden i övrigt.

Regeringen fullföljer i denna proposition de i budgetpropositionen ut-
tryckte ambitionerna att i ökad utsträckning redovisa statsbudgeten brutto.
Således justeras inkomsttiteln 1256Lönegarantiavgift upp med 2 065 mil-
joner kronor på grund av att Lönegarantifonden lyfts in på statsbudgeten
och fondens utgifter lyfts över och redovisas på utgiftssidan.

Till följd av omläggningen av kommunernas momsredovisning justeras
inkomsttiteln 1411 Mervärdesskatt upp med 19 000 miljoner kronor.
Vidare justeras inkomsttiteln ner med 8 200 miljoner kronor med hänsyn
till den sänkning av mervärdesskatten på livsmedel från 21 till 12 procent

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

65

som regeringen redogör för senare i dag. Dessutom justeras titeln ner
med 1 027 miljoner kronor på grund xv vad som tidigare anförts om den
ekonomiska utvecklingen.

Med anledning av propositionen om Finansiering av medlemskapet i
Europeiska unionen (prop. 1994/95:203) justeras följande inkomsttitlar:
1423 Försäljningsskatt motorfordon justeras upp med 560 miljoner kronor
till följd av indexering m.m.; 1428 Energiskatt justeras totalt upp med
2 100 miljoner kronor - dels med 1 000 miljoner kronor till följd av för-
slaget om höjd dieseloljeskatt på arbetsredskap, dels med 700 miljoner
på grund av den allmänna höjningen av koldioxidskatten, dels med 400
miljoner till följd av förslaget om höjd elskatt.

Vidare justeras 1431 Särskild skatt på el.kraft från kärnkraftverk upp
med 650 miljoner kronor på grund av förslaget om höjd kämkraftsskatt.
Inkomsttiteln 1434 Skatt på viss elkraft justeras upp med 900 miljoner
kronor på grund av förslaget om fördubblad vattenkraftsskatt.

Den sammanlagda effekten till följd av prop. 1994/95:203 blir således
4 210 miljoner kronor. Inkomsttiteln 2524 Bidragför arbetsplatsintroduk-
tion justeras upp med 360 miljoner kronor med anledning av att en finan-
sieringsavgift på 1 000 kronor per person och månad införs på åtgärden
arbetsplatsintroduktion.

I konsekvens med regeringens förslag att lagen (1989:484) om arbets-
miljöavgift skall upphöra att gälla vid utgången av 1995 och i samband
med detta låta medel som finns i Arbetslivsfbnden levereras in till
statsbudgeten, justeras inkomsttiteln 2811 övriga inkomster av statens
verksamhet upp med 600 miljoner kronor.

Ull följd av att lönekostnadspålägget höjs - dels för att regeringen har
beslutat att inte kompensera de statliga myndigheterna för höjningen av
den särskilda löneskatten och den särskilda premieskatten på grupplivför-
säkringen för finansiering av medlemskapet i EU, dels som en konse-
kvens av att egenavgifterna höjs per den 1 januari 1996 - kommer in-
komsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter att justeras upp med 1 380
miljoner kronor.

Slutligen görs en nedjustering av inkomsttiteln 6121 EG-finansierade
struktur- och regionalstöd inom jordbrukssektorn med 203 miljoner
kronor, eftersom antagandena vad avser återflödet från EG:s jordbruks-
fond förändrats.

.Sammanlagt innebär detta att inkomsterna räknas upp i förhållande till
RRV:s beräkningar med 8 230 miljoner kronor för budgetår 1995/96.
Regeringen beräknar således statsbudgetens inkomster för budgetåret
1995/96 till 742 500 miljoner kronor. Förändringen i förhållande till
RRV:s beräkningar framgår av tabell 1.5.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

66

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Ihbell 1.5 Avvikelser mot RRVts beräkningar av statsbudgetens inkomster
budgetåret 1995/96, 18 månader

1 OOO-tal kronor

Inkomsttitel

RRV:s
beräkning

Förändring
enligt
regeringen

1111 Fy siska personen inkomstskatt

46 755 000

-12 622 000

1253 Arbetsskadeavgift, netto

3 785 000

667 000

1254 Arbetsmarknadsavgift, netto

42 211 000

2 000 000

1256 Lönegarantiavgift

0

2 065 000

1411 Mervärdesskatt

177 750 000

9 773 000

1423 Försäljningsskatt på motorfordon

2900 000

560 000

1428 Energiskatt

64 666 000

2 100 000

1431 Särskild skatt pä el.kraft

från kärnkraftverk

207 000

650 000

1434 Skatt på viss elektrisk kraft

1 330 000

900 000

2524 Bidrag för arbetslivsintroduktion

100 000

360 000

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

3 804 000

600 000

5211 Statliga pensionsavgifter, netto

-4 902 000

1 380 000

6121 EG-finansierade struktur- och regional-

stöd till jordbrukssektorn

493 000

-203 000

Summa inkomster enligt RRV

734 270 268

Summa förändringar enligt regeringen

8 230 000

Summa inkomster enligt regeringen

742 500 268

I budgetpropositionen beräknade regeringen inkomsterna till 724 947
miljoner kronor. Nuvarande prognos innebär en kraftig upprevidering av
inkomsterna. De största förklaringarna till denna revidering är att de
högre vinstnivåer som noterats i näringslivet för 1994 bedöms kvarstå
även under inkomståren 1995 och 1996 och leder till en upprevidering av
juridiska personers inkomstskatt med knappt 14 miljarder kronor.

Regleringar mellan stat och kommun som tidigare till största delen skett
via skatteunderlaget skall fr.o.m. den 1 januari 1996 ske via utgiftsan-
slag. De regleringar som i budgetpropositionen redovisades under fysiska
personers inkomstskatt lyfts fr.o.m. den 1 januari 1996 över till utgifts-
anslag och motsvarar en minskning av inkomsterna med ca 11 miljarder
kronor. Därutöver förklaras 19 miljarder kronor av den tekniska justering
som får till följd att inkomsterna från mervärdesskatten ökar med 19 mil-
jarder kronor samtidigt som utgifterna ökar med samma belopp på grund
av att kommunerna inte längre skall få göra mervärdesskatteavdrag för
icke skattefinansierad verksamhet.

Regeringens förslag att sänka mervärdesskatten på livsmedel från 21 till
12 procent får däremot motverkande effekt och minskar de prognosticera-
de inkomsterna från mervärdesskatten med ca 8 miljarder kronor.

Utöver ovan nämnda förklaringar tillkommer förslag från regeringen
om diverse inleveranser från statliga bolag och fonder som ökar in-
komsterna med ca 3 miljarder kronor.

Avslutningsvis redovisas förändringarna i indelningen av statsbudgetens
inkomster i förslaget till statsbudget för budgetåret 1995/96 (tabell 1.6).

67

Thbell 1.4 Förslag till förändringar i uppställningen av statsbudgetens inkomster
för budgetåret 1995/96

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Inkomsttitel m.m.

Förslag

1256

1271

Namnåndring

1421
2214
2519

2524

2525

2526
2812
6119
6121

6122

6900

6911

Lönegarantiavgift
Inkomster av arbetsgivaravgifter till Arbetarskydds-
verkets och Arbetsmiljö institutets verksamhet
Bensinskatt
Överskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet
Koncessionsavgift på televisionens område
Bidrag för arbetsplatsintroduktion
Finansieringsavgift från Arbetslöshetskassor
Utjämningsavgift från Arbetslöshetskassor
Återbetalning av lönegarantimedel                     ._______

Övriga bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion Ny inkomsttitel
EG-finansierade struktur- och regionalstöd inom
jordbrukssektorn
EG-finansierade regionala stöd till jordbruket
Övriga bidrag från EG

Övriga bidrag från EG

Upphör

Upphör

Upphör

Ny inkomsttitel
Namnåndring

Ny inkomsttitel
Ny inkomsttitel
Ny inkomsttitel

Namnåndring
Upphör
Ny inkomst
huvudgrupp
Ny inkomsttitel

Vtgifter

I det slutliga förslaget till statsbudget för budgetAret 1995/96 uppgår
utgifterna till 956 142 miljoner kronor.

I Arets budgetproposition upptogs utgifterna till 968 379 miljoner kro-
nor. Av detta belopp svarade utgiftsanslagen exkl. statsskuldräntor för
820 379 miljoner kronor. Tillkommande utgiftsbehov samt minskning av
anslagsbehållningar svarade sammantaget för 19 000 miljoner kronor.
Räntorna på statsskulden beräknades uppgå till 129 000 miljoner kronor.

Sedan riksdagen förelädes budgetpropositionen har dels ett antal pro-
positioner innebärande anslagsförändringar förelagts riksdagen, dels har
riksdagen beslutat om vissa ändringar i förhållande till förslagen i budget-
propositionen. Vidare lägger nu regeringen ett antal ytterligare förslag.
I denna proposition beräknas utgiftsanslagen exkl. statsskuldräntor till
826 142 miljoner kronor och beräkningsanslagen (tillkommande utgifts-
behov och minskning av anslagsbehållningar) till -2 000 miljoner kronor.
Utgifterna under Finansdepartementets huvudtitel har ökat med 12 948
miljoner kronor, vilket i huvudsak kan förklaras av tekniska faktorer som
ej påverkar budgetsaldot. En omläggning sv vissa av kommunernas mer-
värdesskattebetalningar och förändrad redovisning av regleringarna
mellan stat och kommuner föranleder merparten av denna utgiftsökning.
(Se även reviderad finansplan avsnitt 5.2). Inom Socialdepartementets
område minskar utgifterna med 9 530 miljoner kronor, främst till följd
av föreslagna besparingar dels i propositionen om Rätten till förtids-
pension och sjukpenning samt folkpension för gifta (1994/95:147), dels
i denna proposition. Föreslagna besparingar minskar även utgifterna inom
bl.a. Utbildnings-, Kommunikations- och Näringsdepartementets
områden. Inom Arbetsmarknadsdepartementets område föreslås även
betydande besparingar, men dessa uppvägs av tillfälligt ökade utgifter for
bl.a. allergisanering och investeringsbidrag för bostadsbyggande samt

68

bruttoredovisning av Lönegarantifonden. Dessa tillfälliga utgifter Prop. 1994/95:150
summerar till ca 6 400 miljoner kronor.                                Bilaga 1

Beräkningsanslagen har sedan budgetpropositionen reviderats ner med
21 000 miljoner kronor. Detta förklaras till största delen av få relativt
stora förändringar. Medlen som beräknats för att täcka kostnaderna för
det riktiga anställningsstödet har nu överförts till berörd inkomsttitel.
Vissa ökade utgifter beträffande kommunerna som tidigare ingick i beräk-
ningsanslagen har nu lyfts ut (se ovan). Nya regler beträffande inbe-
talningar av mervärdesskatt beräknas nu ge engångsvis ökade inkomster
under 1995/96 vilka redovisas under tillkommande utgiftsbehov, netto.
Slutligen har den beräknade förbrukningen av reservationsmedel justerats
ned sedan budgetpropositionen.

Sammantaget leder detta till att statsbudgetens utgifter exkl. stats-
skuldräntor i denna proposition beräknas bli 824 142 miljoner kronor,
dvs. 15 237 miljoner kronor lägre än i budgetpropositionen.

I samband med regeringens beräkning av anslagskonsekvensema har en
specifikation upprättats över föreslagna och i förekommande fall be-
slutade anslagsförändringar på statsbudgeten i förhållande till budget-
propositionen. Denna specifikation täcker i princip perioden fram t.o.m.
den 19 april 1995.

Anslaget Räntor pä statsskulden m.m. upptogs i budgetpropositionen
för budgetåret 1995/96 till 129 000 miljoner kronor. Belastningen på
detta anslag är beroende av den ackumulerade statsskulden under det
budgetår för vilket anslaget anvisas och av räntenivån inom och utom
landet samt av realiserade valutadifferenser till följd av växelkursför-
ändringar mellan de tidpunkter lånen togs upp respektive löstes in.
Statsskuldräntoma har sedan budgetpropositionen påvericats av ett antal
motverkande faktorer. Ett lägre primärt budgetunderskott har bidragit till
lägre statsskuldräntor samtidigt som en högre räntenivå har ökat be-
lastningen på anslaget. Regeringen gör en annan bedömning på anslaget
Räntor pä statsskulden m.m. än Riksgäldskontoret, som i sitt förslag till
inkomst- och utgiftsstat för Räntor på statsskulden m.m. (se bilaga 1.3)
redovisar 144 000 miljoner kronor. Detta beror på att regeringen baserar
beräkningen på de antaganden om räntenivån som finns publicerade i den
reviderade nationalbudgeten. Riksgäldskontoret baserar däremot sin
beräkning på stoppränta, dvs. den räntenivå som rådde det datum be-
räkningen genomfördes.

Tabell 1.7 Räntor på statsskulden budgetåret 1995/96
Miljarder kronor

Beräkning
i budget-
proposi-
tionen

Nuvarande
beräkning

Räntor pä lån i svenska kronor

88,6

91,0

Räntor pA lån i utländsk valuta

39,6

39,5

Valutaförluster, netto

0,8

1,5

Summa

129,0

132,0

69

Sammantaget innebär detta att statsbudgetens utgiftsanslag för
budgetåret 1995/96 uppgår till totalt 958 142 miljoner kronor.

I syfte att få en så långt möjligt rättvisande bild av hela belastningen
på statsbudgeten beräknas, utöver utgiftsanslagen, på statsbudgetens ut-
giftssida även medel för förändringar i anslagsbehållningar och beräknat
tillkommande utgiftsbehov, netto.

I budgetpropositionen beräknades minskning av anslagsbehållningar på
reservationsanslag under budgetåret 1995/96 komma att uppgå till 3 000
miljoner kronor, netto. Mot bakgrund dels av att förbrukningen av
reservationsmedel överskattats de två föregående budgetåren, dels av de
indragningar av reservationsmedel som gjorts eller kommer att göras,
räknar regeringen nu med att förbrukningen av reservationsmedel blir
1 000 miljoner kronor.

Posten Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto, förs upp på budge-
tens utgiftssida. Vid beräkningen av denna post görs en uppskattning av
sådana utgifts- och inkomstförändringar som inte förts upp på något annat
ställe i budgeten. I budgetpropositionen beräknades denna post till 16 000
miljoner kronor och i denna proposition beräknas det tillkommande ut-
giftsbehovet till -3 000 miljoner kronor. En närmare förklaring ges ovan.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

låbell 1.8 Statsbudgetens utgifter budgetåret 1995/96
Miljoner kronor

Budget-
propositionen

Ny
beräkning

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor

820 379

826 142

Statsskuldräntor

129 000

132 000

Förändring av anslagsbehållningar

3 000

1 000

Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto

16 000

-3 000

Summa

968 379

956 142

1.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1994/95
och 1995/96

Med hänvisning till redovisningen i det föregående beräknas utfallet av
statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och i
förslaget till statsbudget för budgetåret 1995/96 enligt vad som framgår
av tabellerna 1.9 och 1.10.

Beräkningen av budgetutfallet för innevarande budgetår ger vid handen
att budgetunderskottet minskar med 31,0 miljarder kronor jämfört med
vad som beräknades i budgetpropositionen. Nu förutses ett underskott om
160,9 miljarder kronor.

Förändringarna beträffande innevarande budgetår av inkomster och ut-
gifter i förhållande till regleringsbreven sammanfattas i tabell 1.9.
Förändringarna i förhållande till budgetpropositionen för budgetåret
1995/96 samman&ttas i tabell 1.10.

70

Thbell 1.9 Statsbudgetens saldo budgetåren 1993/94-1994/95
Miljarder kronor

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

1993/94

1994/95

Utfall

Regle-
ringsbrev

RRV

Ny be-
räkning

Inkomster

376,9

368,2

427,0

427,0

Utgifter exkl. statsskuldräntor

459,3

443,9

462,3

462,6

Statsskuldräntor

94,7

76,0

125,8

125,3

Saldo

-177,1

-151,7

-161,1

-160,9

Thbell 1.10 Statsbudgetens saldo och statens lånebehov 1995/961
Miljarder kronor

12 mån
Budget-
propo-
sitionen

12 mån
Ny be-
räkning

18 mån
Budget-
propo-
sitionen

18 mån
Ny be-
räkning

Inkomster

505,2

516,4

724,9

742,5

Utgifter

675,7

668,6

968,4

956,1

Saldo

-170,5

-152,2

-243,4

-213,6

Primårsaldo

-53,5

-374

114,4

-81,6

Lånebehov

163,8

142,7

238,5

198,7

Anm. Vhrje delpost är korrekt avrundad

1 I budgetpropositionen föreslogs att Arbetsmarknadsfonden samt sjuk- och för-
äldraförsäkringen skulle bruttoredovisas. I och med denna proposition ökar brutto-
redovisningen på statsbudgeten ytterligare. Nu föreslås att åven Lönegarantifonden
skall bruttoredovisas. Detta ger dock ingen effekt på budgetsaldot, eftersom det
överskott som fonden beräknas generera under 1995/96 används till alt återbetala en
del av fondens ackumulerade underskott.

1.5 Underliggande budgetutveckling

Den underliggande utvecklingen av statsbudgetens saldo erhålls om det
redovisade saldot korrigeras för effekter som är av tillfällig art eller
hänger samman med ändringar i redovisningsprinciperna. Som bas an-
vänds de förhållanden som skall gälla for budgetåret 1995/96. Detta inne-
bär att den underliggande budgetutvecklingen i ett budgetförslag inte
direkt kan jämföras med de redovisningar som gjorts i tidigare års finans-
planer och reviderade finansplaner.

Det bör betonas att det ofta är en bedömningsfråga om en enskild post
skall betraktas som en reguljär inkomst eller utgift eller som en extra-
ordinär effekt. Beräkningarna av det underliggande budgetsaldot får där-
för anses vara behäftade med en viss osäkerhet. Trots att avgränsningen
i det enskilda fallet inte är helt självklar anser regeringen det ändå
angeläget att redovisa en beräkning där tillfälliga inkomster eller utgifter
uteslutits, så att statsbudgetens underliggande utveckling tydliggörs.
Överföringen till bruttoredovisning försvårar jämförelser av budgetsaldo

71

mellan åren, men beräkningen av det underliggande saldot är gjord som
om bruttoredovisning tillämpats även tidigare.

På inkomstsidan har följande effekter betraktats som tillfälliga vid
fnunräkning av det underliggande budgetsaldot:

-  engångsvisa höjningar/sänkningar av skatter eller avgifter,

-  tillfälliga inleveranser från affärsverk till statsbudgeten,

-  tillfälliga indragningar från Arbetslivsfonden och Arbetsmiljöfonden,

-  intäkter av försäljning av statlig egendom.

På utgiftssidan har bl.a. följande effekter betraktats som extraordinära
vid fnunräkning av det underliggande budgetsaldot:

-  valutaförluster/vinster som uppstår vid amortering av statens utlands-
lån,

-  engångsvisa besparingar,

-  det statliga stödet till den finansiella sektorn,

-  periodiseringseffekter till följd av att Riksgäldskontoret emitterar
benchmark-lån till över- eller underkurser se vidare avsnitt 1.7.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 1.11 Underliggande budgetsaldo för budgetåren 1993/94-1995/%

Miljarder kronor, löpande priser

1993/94

1994/95

1995/96

12 mån

Underliggande budgetsaldo

-165,6

-148,2

-150,1

I relation till BNP (%)

11,4 %

9,4 %

9,0 %

1.6 Budgetunderskott, lånebehov och statsskuld

Statens budgetsaldo utgör den viktigaste förklaringen till statsskuldens
förändring och storlek.

Statsskuldsförändringen under en given tidsperiod är lika med det totala
lånebehov som staten har att finansiera samt effekterna av de tillfälliga
bokföringstransaktioner av dispositiv karaktär som Riksgäldskontoret
vidtar och som påverkar redovisningen av statsskuldens storlek. RRV
publicerar i sina budgetprognoser fem gånger per år en prognos över
statens upplåningsbehov för pågående budgetår.

Riksgäldskontoret publicerar månadsvis upplåningsbehovet för två
månader framåt. Vid ett flertal tillfällen har kontoret även valt att
offentliggöra sin syn på lånebehovet för hela budgetåret. Under inne-
varande budgetår har myndigheternas prognoser uppvisat betydande skill-
nader. Ett gemensamt arbete mellan myndigheterna för att utreda skillna-
derna mellan myndigheternas respektive prognoser har inletts. Det är
angeläget att detta arbete fortsätter även i framtiden och ambitionen bör
vara att få ökad överensstämmelse mellan myndigheternas prognoser.

72

Tkbell 1.12 Lånebehov och statsskuld
Miljarder kronor

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

1993/94

1994/95

1995/96

18 mån

Budgetunderskott

177,1

160,9

213,6

Kassamässig korrigering

27,8

-

-

SBAB

-

-

-9,0

Riksgäldskontorets nettoutlåning:

CSN, studielån m.m.

7,3

8,0

10,8

Investeringslån till myndigheter

-8,5

3,6

4,5

Tilläggspensionsavgift (inlåning)

-

-4,0

-16,0

Finansiering av underskott i Arbetsmarknads-
fonden inkl, ränta

36,7

31,2

-

Finansiering av underskott i Lönegarantifonden
inkl, ränta1

0,9

-0,4

-

Vhsakronan AB m.m. (Byggnadsstyrelsen)

13,8

0,8

-1,5

Lån till Sparbanksstiftelsen Första

-3,8

-

-

Infriat garantiåtagande Securum

-13,1

-

-

Bankstöd Retriva och Securum

3,8

-

-4,8

Inlåning från myndigheter (räntekonto)

-

-3,0

-

Övrigt, netto

-0,1

-4,7

1,1

Redovisningsteknisk korrigering

-8,4

-

-

Lånebehov

233,5

192,4

198,7

Skulddispositioner

-15,5

2,4

-6,4

Statsskuldsförändring

218,0

194,8

192,3

Statsskuld vid utgången av respektive
budgetår

1 178,6

1373,4

1 565,7

I relation till BNP

81,3 %

87,5 %

-

Anm- Inbetalning markeras med minustecken.

‘Fr.o.m. 1995/96 tillämpas bruttoredovisning och således redovisas Arbetsmarknads-
fonden och Lönegarantifonden inom statsbudgeten

Riksgäldskontoret har till uppgift att låna för att finansiera utgifter som
beslutats av riksdagen och som inte täcks av statsinkomster. Budgetunder-
skottet utgör den viktigaste beståndsdelen i detta lånebehov (tabell 1.12).
Det är emellertid inte det redovisade budgetutfallet - som med några
viktiga undantag är baserat på inkomst-/utgiftsmässiga principer - som
är relevant i det här sammanhanget, utan i stället dess kassamässiga mot-

73

svårighet. Den motsvaras av utfallet på statsverkets checkräkning i Riks-
banken. I tabellen anges skillnaden mellan redovisat budgetutfall och
rörelserna på statsverkets checkräkning som kassamässiga korrigeringar.
Dessa korrigeringar kan i allmänhet endast göras i efterhand när utfallen
är kända. För prognoser antas att de kassamässiga flödena är lika med
budgetsaldot.

Mot bakgrund av att det successivt skett nedrevideringar av lånebehovet
under innevarande budgetår och att prognoserna historiskt sett ofta under-
skattar förbättringen vid en konjunkturuppgång, kan lånebehovet för bud-
getåret 1994/95 slutligen komma att uppgå till en nivå som är lägre än
ovanstående beräkning. Riksgäldskontorets beräkning för innevarande
budgetår talar också för att detta kan bli fallet.

Riksgäldskontoret har en omfattande utlåning till affärsverk och myn-
digheter, bl.a. till Centrala studiestödsnämnden för studielån. Riks-
gäldskontorets utlåning påverkar inte statsbudgeten men väl statens
lånebehov.

Budgetåret 1995/96 reduceras Riksgäldskontorets nettoutlåning med
16 miljarder kronor, till följd av att kontoret förvaltar medel som
överförs från AP-fonden i enlighet med pensionsöverenskommelsen.
Denna minskning av lånebehovet beräknades i budgetpropositionen till

11,4 miljarder kronor. Skillnaden beror på att i budgetpropositionen
antogs att medel skulle föras över till en premiereserv fr.o.m. september
1996. Nu görs bedömningen att inga medel kommer att betalas ut under
budgetåret.

De förändringar beträffande de statliga bostadslånen som aviserades i
propositionen om Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga
bostadslån m.m. (prop. 1994/95:219) beräknas minska lånebehovet för
1995/96 (18 månader) med ca 10 miljarder kronor.

Statsskuldens förändring påverkas därutöver av transaktioner av dispo-
sitiv karaktär som Riksgäldskontoret gör. Dessa transaktioner, eller
skulddispositioner, är ofta betingade av tidsförskjutningar mellan de
kassamässiga betalningar statsskulden ger upphov till och redovisningen
av dessa. Valutaomvärderingar har störst betydelse för skulddispositio-
nerna. Den del av statsskulden som är placerad i utländsk valuta värderas
löpande till aktuella valutakurser samtidigt som avräkningen mot stats-
budgeten enbart avser de realiserade valutadifferensema. Prognosen for
skulddispositionerna innehåller enbart beräknade realiseringar av
valutadifferenser. De övriga skulddispositionerna prognosticeras inte.

Upplåningsbemyndigande

Liksom föregående år bör riksdagen utfärda bemyndigande för regeringen
enligt lagen (1988:1387) om statens upplåning.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

74

1.7 Kompletterande redovisning av statsskuldräntor

Over- respektive underkurser uppstår när Riksgäldskontoret emitterar
statsobligationer som har en kupongränta som över- eller understiger den
aktuella marknadsräntan vid emissionstillfället.

Över- respektive underkurser är således nuvärdet av mellanskillnaden
mellan den kupongränta långivaren erhåller och den ränta han skulle ha
fått om kupongräntan varit lika stor som marknadsräntan. Regeringens
reviderade budgetförslag baseras på att över- och underkurser redovisas
mot statsbudgeten vid emissionstillfället, dvs. redovisningen är ut-
giftsmässig i enlighet med principerna för redovisning mot statsbudgeten.

Tabell 1.13 Statsskuldräntor

Miljarder kronor

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

1994/95

1995/96

12 mån

1995/96

18 mån

Statsskuldräntor enligt regeringens budgetförslag

125,3

115,0

132,0

Justering för periodiserade över/underkurser

-15,2

-8,9

-11,2

Justerade statsskuldräntor

110,1

106,1

120,8

För att tydliggöra den underliggande budgetutvecklingen görs även en
kompletterande kostnadsmässig redovisning, i vilken nettot av över- och
underkurser har fördelats ut över lånets löptid. För en utförligare
beskrivning, se bilaga 1.2.

1.8 Den långsiktiga konsekvenskalkylen

Finansdepartementet har sedan en lång tid tillbaka varje vår tagit fram en
långsiktig konsekvenskalkyl (LK), som presenterats i form av en bilaga
till den reviderande finansplanen. LK:n är en beräkning som sträcker sig
fem år framåt i tiden och beskriver utvecklingen av statens finanser under
olika scenarier över den ekonomiska utvecklingen förutsatt att inga nya
politiska beslut fettas. Syftet med LK:n har varierat över tiden men de
senaste åren har det främsta syftet varit att ligga grund för den komman-
de höstens budgetarbete.

Till följd av omläggningen från budgetårs- till kalenderårsbudgetering,
som sker i och med att budgetår 1995/96 förlängts till 18 månader,
kommer inte något traditionellt budgetarbete bedrivas under hösten 1995.
Arbetet med 1997 års budget inleds således först i böljan av 1996.

Det innebär att en LK beräknad under våren 1995 skulle vara alltför
inaktuell för att fungera som grund för 1996 års budgetarbete. Inför
övergången till kalenderbudgetår pågår ett utvecklingsarbete inom rege-
ringskansliet för att anpassa det årliga budgetarbetet till de nya krav som
nu ställs på budgetprocessen. Detta utvecklingsarbete kommer även att
inkludera övervägande av LK:ns funktion och innehåll.

7 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

75

Med anledning av vad som ovan sagts har Finansdepartementet, efter
samråd med finansutskottet, beslutat att inte presentera någon långsiktig
konsekvenskalkyl i 1995 års reviderade finansplan.

2 Finansfullmakten

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för budgetåret 1994/95, om
arbetsmarknadsläget kräver det, enligt vissa villkor besluta om utgifter
intill ett sammanlagt belopp av 4 000 000 000 kronor (prop. 1993/94:150
bil. 1, bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:453). Regeringen har inte
beslutat om några utgifter enligt denna finansfullmakt under innevarande
budgetår.

Med hänsyn till arbetsmarknadsläget anser regeringen att det behövs en
finansfullmakt som beredskap för ytterligare sysselsättningsåtgärder
utöver vad som anvisats med anslag. Medel till åtgärder skall i första
hand riktas mot långtidsarbetslösa. Finansfullmakten bör också få
användas för att tidigarelägga, utvidga eller påskynda investeringar som
normalt finansieras med anslag på statsbudgeten. Den bör också kunna
disponeras för andra åtgärder som regeringen bedömer kan ge en
omedelbar effekt på sysselsättningen.

I det nuvarande konjunkturläget är det rimligt att beloppsramen för
finansfullmakten under budgetåret 1995/96 sänks jämfört med in-
nevarande budgetår. För budgetåret 1995/96 förordar regeringen en
finansfullmakt intill ett sammanlagt belopp av 2 000 miljoner kronor.

Regeringen avser att i samband med den allmänna översynen av
budgetprocessen återkomma till riksdagen beträffande den framtida regle-
ringen av finansfullmakten.

3 Årsredovisning för staten 1993/94

3.1 Inledning

Riksrevisionsverket (RRV) har för budgetåret 1993/94 upprättat en
årsredovisning för staten (RRV dnr 33-95-0549). Den omfattar dels
balans- och resultaträkning för staten, dels en sammanställning av den
statliga sektorns tillgångar och skulder.

Med staten avses i princip alla myndigheter under regering och riksdag.
Här ingår försäkringskassorna och fonder som redovisas av statliga
myndigheter - t.ex. arbetsmarknadsfonden och lönegarantifonden - men
inte Riksbanken eller AP-fonden.

Den statliga sektorn omfattar alla statliga verksamheter som staten har
ett väsentligt inflytande över. Med väsentligt inflytande menas i detta
sammanhang att staten har en ägarandel på minst 20 procent. Stiftelser
ingår inte, då de är självägande.

Principiellt kan balans- och resultaträkningarna för den juridiska
personen staten jämföras med motsvarande redovisning för en privatägd

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

76

juridisk person (ett företag) som har mänga verksamheter och arbets-
ställen. De statliga myndigheterna utgör visserligen inte formellt en
koncern, men då de har självständiga ledningar och upprättar egna redo-
visningar skulle de sammantagna kunna betraktas som en sådan. Vanligen
brukar termen koncern annars användas för att beteckna en grupp juri-
diska personer, t.ex. aktiebolag, under gemensamt inflytande eller
ägande.

I den av RRV sammanställda årsredovisningen skall balans- och resul-
taträkningarna för staten i princip vara konsoliderade, dvs. interna
mellanhavanden mellan myndigheter skall vara eliminerade. De kallas
därför i de följande "konsoliderad balansräkning" respektive "konsolide-
rad resultaträkning" för staten, trots att denna benämning normalt inte
används för en redovisning avseende en enskild juridisk person utan
endast i koncernredovisningen.

Det är första gången som det varit möjligt att göra sammanhållna
konsoliderade balans- och resultaträkningar för staten. Det innebär bl.a.
att det saknas jämförelsetal för tidigare år och att den presenterade
redovisningen inte i alla delar uppfyller kraven på enhetlighet och
fullständighet. Trots dessa brister innebär den ett viktigt steg framåt i
arbetet med att förbättra informationen om de statliga verksamheternas
ekonomiska resultat och ställning. Till skillnad från av RRV tidigare
publicerade statistiska sammanställningar som benämnts årsbokslut för
staten baseras de aktuella konsoliderade balans- och resultaträkningarna
på av myndigheterna bokförda värden enligt bokföringsförordningen.

Sammanställningen av den statliga sektorns tillgångar och skulder kan
ses som ett embryo till vad som skulle kunna kallas en egentlig "koncern-
redovisning" för staten, dvs. en konsoliderad redovisning för den statliga
sektorn. Den omfattar emellertid inte någon resultaträkning och kan inte
heller i övrigt jämställas med en utvecklad koncernredovisning. Det är
dock - inte minst mot bakgrund av debatten om statsskuldens storlek - av
stort intresse att på detta sätt få information om den samlade statliga
sektorns förmögenhetsställning.

En årsredovisning för staten kan fylla många syften. För det första ger
den en samlad bild av statens resultat och ställning. Det finns andra
källor som ger liknande information, främst statsbudgeten och national-
räkenskaperna, men årsredovisningen har flera fördelar framför dessa.
Jämfört med statsbudgeten ger den en betydligt mer analytisk fram-
ställning av myndigheternas och statens ekonomi. Statsbudgeten omfattar
dessutom inte hela staten. Till skillnad från nationalräkenskaperna kan
årsredovisningen brytas ned på myndighetsnivå.

För det andra ger en enhetlig redovisning som kan sammanställas på
olika nivåer underlag för effektivare styrning, kontroll och utvärdering.
Möjligheten att bryta ned den ekonomiska redovisningen på operativa
enheter anses ofta vara en central förutsättning för att kunna förmedla
ekonomiska krav från högsta till lägsta nivå i en organisation. Det brukar
uttryckas som att en kravkedja skall skapas mellan organisationens alla
nivåer.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

77

För det tredje kan på sikt en årsredovisning för staten användas som
underlag för analyser av olika slag. Det kan exempelvis gälla hur
intäkter, kostnader och förmögenhet påverkas av ränteutvecklingen.

3.2 Redovisningsprinciper

De konsoliderade balans- och resultaträkningarna för staten har blivit
möjliga att utarbeta genom de förändringar av myndigheternas redovis-
ning som ägt rum under senare år. Från och med räkenskapsåret 1993/94
avger samtliga myndigheter balans- och resultaträkningar. Det har dock
inte varit möjligt att tillämpa de nya redovisningsprinciperna fullt ut for
det aktuella räkenskapsåret.

Följande avvikelser från bokföringsförordningens generella regler kan
nämnas:

—  skatteuppbörd och transfereringar redovisas i huvudsak
kassamässigt

— vägar och järnvägar och huvuddelen av försvarets
anläggningstillgångar har inte tagits upp som tillgångar

—  fordringar och skulder, respektive intäkter och kostnader
inom staten har inte kunnat elimineras fullt ut.

Vidare har inte statens pensionsåtaganden för kompletteringspensioner
till statligt anställda tagits upp som skuld då slutgiltig ställning inte tagits
till hur dessa poster skall redovisas.

Därutöver kan nämnas att tillgångar med svårbestämbara ekonomiska
värden som nationalparker, museisamlingar och krigsmateriel inte
redovisas över huvud taget.

Vissa tillgångar som inte ingår i myndigheternas bokslut har värderats
till en beräknad nukostnad. Dessa tillgångar är vägar, järnvägar, ej
bokförda försvarsanläggningar och pensionsskulder avseende statliga
kompletteringspensioner. Även vissa andra poster - främst statens innehav
av aktier - har värderats till nukostnad som ett komplement till den
bokföringsmässiga värderingen.

Med nukostnad avses för materiella anläggningstillgångar återanskaff-
ningsvärdet minus avskrivningar och för aktier bolagens eget kapital plus
70 procent av obeskattade reserver. Nukostnaden avser att ge en bättre
bild av tillgångarnas och skuldernas marknadsvärden än de bokförda
värdena.

3.3 Statens resultat, tillgångar och skulder 1993/94

I avsnitt 3.3.1 sammanfattas de konsoliderade balans- och resultaträk-
ningarna för staten och i avsnitt 3.3.2 behandlas sammanställningen av
hela den statliga sektorns tillgångar och skulder.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

78

3.3.1 Konsoliderad resultat- och balansräkning för staten

Resultaträkning

Resultaträkningen visar ett kraftigt negativt resultat - minus 220 miljarder
kronor - för budgetåret 1993/94. Även om resultaträkningen till stor del
är upprättad enligt samma principer som företagens redovisningar så är
det inte meningsfullt att beräkna sådana nyckeltal som brukar användas
vid traditionell räkenskapsanalys. Exempelvis är 'nettomarginalen" minus
40 procent.

Det finansiella nettot utgörs i huvudsak av Riksgäldskontorets
finansiella intäkter och kostnader. Riksgäldskontorets redovisning bygger
på kostnadsmässiga principer och skiljer sig därmed från den kassa-
mässiga redovisningen i statsbudgeten. En utförligare redogörelse för
redovisningen av statsskuldräntoma lämnas i bilaga 1.3 till denna
proposition. En skillnad mot företagens redovisning är att orealiserade
valutakursvinster på långfristiga lån ingår i Riksgäldskontorets resultat.

Tabell 3.1 Resultaträkning för staten 1993/94

Miljarder kronor

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Verksamhetens intäkter

Skatter m.m.

Avgifter m.m.

Bidrag, utbetaln. från AP-fonden m.m.
Summa intäkter

465,1

54.8

39.9

559,7

Verksamhetens kostnader

Transfereringar och bidrag
Driftkostnader

531,4

141,8

Avskrivningar
Summa kostnader

18,2

691,4

Verksamhetens resultat

-131,7

Finansiellt netto

-88,6

Årets resultat

-220,2

Huvuddelen av statens kostnader utgörs av transfereringar. Den utan
jämförelse största posten är ålderspensioner. Därnäst följer skatteutjäm-
ningsbidrag till kommuner, arbetslöshetsersättningar och räntebidrag.
Driftkostnaderna består i huvudsak av personal- och lokalkostnader, samt
krigsmateriel. En grov uppdelning av statens kostnader visas i tabell

3.2.

79

Tabell 3.2 översiktlig specifikation av statens kostnader 1993/94
Miljarder kronor

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tkansfereringar                                                      531,4

Därav:

- Ålderspensioner inkl. ATP                                142,4

- Skatteutjämningsbidrag till kommuner                       47,5

- Arbetslöshetsersättning inkl. KAS                            44,5

- Räntebidrag m.m.                                       43,9

- Förtidspensioner och sjukbidrag                            37,0

- Barnbidrag och bidragsförskott, m.m.                       27,0

- Föräldraförsäkring m.m.                                   20,2

- Sjukvård m.m.                                            18,9

- Sjukpenning och rehabilitering                                18,6

- Ptensioner till f.d. statsanställda                                    16,4

- Bidrag till Samhall, folkbildning m.m.                        11,9

- Arbetsmarknadspolitiska åtgärder                             11,4

- Stöd till jordbruket m.m.                                      9,7

- Arbetsskadeförsäkring m.m.                                 8,8

- Studiestöd                                                     8,2

- Stöd till Gota och Sparbanken                                 7,8

- Övrigt                                                    57,2

Driftkostnader                                                    141,8

Därav:

- Försvaret inkl, krigsmateriel                                  38,9

- SJ, Banverket och Vägverket                               20,7

- Polisen                                                       11,0

- Riksskatteverket                                               6,7

- Riksförsäkringsverket inkl, försäkringskassorna                5,4

- Övriga myndigheter                                        59,1

Balansräkning

Balansräkningen för staten skall ge en bild av statens förmögenhetsställ-
ning vid utgången av räkenskapsåret. Den 30 juni 1994 uppgick statens
nettoförmögenhet, dvs. motsvarigheten till ett företags bokförda egna
kapital, till minus 924 miljarder kronor i bokförda värden och till minus
763 miljarder kronor vid en värdering till nukostnad.

Därtill hade staten garantiåtaganden för kapitalskulder på 161 miljarder
kronor. Statens balansräkning i sammandrag visas i tabell 3.3.

80

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 3.3 Balansräkning för staten per 1994-06-30

Miljarder kronor

Bokförda
värden

Beräknad
nukostnad

Omsättningstillgångar m.m.

109,3

110,5

Finansiella anläggningstillgångar

225,1

360,6

Järnvägar, vägar

114,9

Övriga anläggningstillgångar

63,6

93,9

Summa tillgångar

398,0

679,9

Kortfristiga skulder m.m.

131,6

131,6

Avsatt till pensioner

73,1

Långfristiga skulder

1190,1

1237,7

Nettoförmögenhet (eget kapital)

-923,7

-762,5

varav:

- årets resultat

(-220,2)

Summa skulder och eget kapital

398,0

679,9

Garantiåtaganden

161,2

De konsoliderade balans- och resultaträkningarna for staten räkenskaps-
året 1993/94 visar sammanfattningsvis att statens finansiella ställning är
mycket svag. Resultaträkningen visar ett stort underskott och balans-
räkningen en kraftigt negativ nettoförmögenhet. Därmed bekräftas i allt
väsentligt den bild av statens finanser som framkommer i statsbudgetens
och nationalbudgetens ut&llsrapportering. En rapportering enligt
bokföringsmässiga principer kan således inte förändra bedömningen av
det statsfinansiella läget. Tvärtom stärker den slutsaten att en fortsatt
stram finanspolitik är nödvändig.

3.3.2 Statliga sektorns tillgångar och skulder

I sammanställningen över den statliga sektorns tillgångar och skulder
ingår varje verksamhets tillgångar och skulder med så stor del som
motsvarar statens ägarandel.

Den statliga sektorns sammanlagda förmögenhet framgår av tabell 3.4.
Aven om till staten adderas statliga bolags, Riksbankens och AP-fondens
förmögenheter kvarstår för år 1993 en nettoskuld på 251 miljarder kronor
vid en bokföringsmässig värdering och en nettoskuld på 228 miljarder
kronor vid en nukostnadsvärdering.

Mellan åren 1992 och 1993 minskade den statliga sektorns bokförings-
mässiga nettoförmögenhet med omkring 200 miljarder kronor. Staten
(myndigheterna) svarade för mer än hela denna förmögenhetsminslcning
medan övriga delar av den statliga sektorn tillsammans redovisar en

81

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Tabell 3.4 Den statliga sektorns förmögenhet (egna kapital) vid utgången av året
Miljarder kronor

1992

1993

Bokförda värden

Staten (myndigheter)

-692

-924

Statliga bolag exkl. finansinstitut

73

88

Statliga finansinstitut

26

41

Riksbanken

64

83

AP-fonden

507

534

Eliminering av interna poster (ej fullständig)

-42

-58

Totalt

-49

-251

Nukostnad

Totalt

-228

Sammanställningens uppgifter om den statliga sektorns nettoförmögen-
het bör av flera skäl tolkas med försiktighet.

För det första är värderingen av flera av de statliga tillgångarna osäker.
Det gäller särskilt de beräknade värdena för vägar, järnvägar m.m.
Värderingen av skulderna är däremot betydligt säkrare och grundas i
huvudsak på marknadsnoteringar. Vidare baseras sammanställningen på
årsedovisningar som grundas på något olika redovisningsprinciper och
avser olika räkenskapsperioder. Uppgifterna för staten avser budgetår
medan redovisningarna för bolagen, Riksbanken och AP-fonden avser
kalenderår.

För det andra är flera av tillgångarna till stor del reserverade för
särskilda ändamål. Riksbankens förmögenhet är exempelvis en nödvändig
förutsättning för penning- och valutapolitiken. Den kan därför inte tas i
anspråk för att amortera statens skulder. Delar av ränteinkomsterna kan
dock eventuellt användas för att betala räntorna på dessa skulder. Av
särskilt intresse i detta sammanhang är AP-fondens förmögenhet. Ett
synsätt är att dessa tillgångar avser gjorda pensionsåtaganden på liknande
sätt som livförsäkringsbolagens tillgångar svarar för gjorda pensionsutfäs-
telser. AP-fondens medel skulle då inte vara tillgängliga för att reducera
statens skuldsättning eller räntekostnader. Ett annat synsätt är att ATP-
systemet är ett s.k. fördelningssystem som bara behöver en mindre
förmögenhet som buffert för oväntade variationer i pensionsutbetal-
ningama. De överskjutande tillgångarna skulle enligt detta alternativa
synsätt kunna användas för att reducera statsskulden. Det kan nämnas att
gjorda utfästelser inom ATP-systemet motsvarar en aktuariemässigt
beräknad pensionsskuld på omkring 4 000 miljarder kronor.

För det tredje hävdas ibland att vissa statliga tillgångar som inte kan
avyttras bör tas upp som förmögenhet, exempelvis konstskatter. Sådana
tillgångar kan varken användas för att betala räntor eller amortera statens
skulder och bör därför inte ingå i en redovisning av statens nettoförmö-
genhet.

Slutsatsen är att uppgifter om den statliga sektorns nettoförmögenhet
kan ge en alltför positiv bild av statsskuldsituationen - trots att netto-

82

förmögenheten är kraftigt negativ. Delar av tillgångarna är inte till-
gängliga för att reducera statsskulden och ger inte heller avkastning som
kan användas för räntebetalningar. Mycket talar därför för att analyser
av statens skuldsättning bör ta sin utgångspunkt i statsskulden och att
kvittning mot olika tillgångar bör ske i endast begränsad omfattning.

4 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

4.1 Regeringens bedömning och åtgärder med anledning av
revisionens iakttagelser 1994

RRV granskar och avger revisionsberättelser för myndigheter, stiftelser,
bolag och andra oiganisationer.

Innevarande budgetår har RRV uttalat sig om drygt 400 oiganisationer.
RRV:s revision har resulterat i 31 revisionsberättelser med invändning,
varav 29 avser myndigheter, en avser ett bolag och en avser en kyrklig
organisation. Antalet revisionsberättelser med invändningar har ökat
något i förhållande till föregående år. Även antalet revisionsrapporter till
styrelserna har ökat.

Regeringskansliets revisionskontor gör motsvarande årlig revision av
departementen (inkl, utrikesförvaltningen), regeringskansliets förvalt-
ningskontor, RRV och Svenska institutet. Revisionskontorets granskning
har inte föranlett någon invändning.

I budgetpropositionen (prop. 1994/95:100 bil. 1) redogjorde regeringen
kortfattat för RRV:s rapport från år 1994 om resultatet av revisionen och
det ekonomiadministrativa läget. Vidare anmäldes att regeringen skulle
återkomma i kompletteringspropositionen med en närmare redovisning av
vilka åtgärder som vidtas med anledning av att RRV lämnat revisions-
berättelse med invändning eller på andra grunder visat på förhållanden
som bör åtgärdas.

En självklar utgångspunkt för regeringens beredning är att bristfällig
eller ineffektiv användning och redovisning av statliga medel inte kan
accepteras. Att erhålla revisionsberättelse med invändning är allvarligt då
det riskerar att leda till att skattebetalarnas förtroende för statsför-
valtningen minskar. Den ökning av antalet invändningar som skett de
senaste två åren måste brytas. Regeringen förutsätter härvid att ansvariga
styrelser och chefer för de statliga myndigheterna, bolagen och stiftelser-
na gör sitt yttersta för att tillse detta.

Regeringen bedömer att de åtgärder som redovisas i det följande bör
medföra att grunderna för de brister som revisionen identifierat undan-
röjs. Redovisningen har strukturerats efter olika problemområden.
Regeringens bedömning och åtgärder med anledning av RRV:s iakttagel-
ser inom Utbildningsdepartementets område redovisas emellertid i ett
separat avsnitt, bl.a. i syfte att ge plats för en uppföljning av vissa av de
problem som uppmärksammades inom detta område vid 1993 års
revision.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

83

Åtgärder med anledning av att RRV påvisat brister av mer principiell
natur

Frågor av generell karaktär

RRV:s revision har visat att flertalet myndigheter har haft svårt att
relatera resultatet av verksamheten till verksamhetsmål och att koppla
samman den ekonomiska redovisningen med redovisningen av verksam-
heten. Resultatstyrningen förutsätter att resultatet bedöms i förhållande
till uppsatta mål. Regeringen anser att både målformuleringar och bedöm-
ningen av resultatet i förhållande till målen måste förbättras. En inter-
departemental arbetsgrupp har i februari 1995 lagt fram förslag till
åtgärder för att stärka genomförandet av resultatstyrningen (Ds 1995:6).
I rapporten har bl.a. de problem som RRV visat på uppmärksammats.
Arbetsgruppens förslag bereds för närvarande inom Finansdepartementet
(dnr Fi95/1458). Regeringen avser att återkomma till riksdagen under
1995 med en redovisning av de åtgärder som vidtas för att resultatstyr-
ningen skall fungera fullt ut.

RRV har vidare uppmärksammat problem som följer av bristande jäm-
förbarhet i resultatinformation för myndigheter som har samma verksam-
hetsuppdrag men där central myndighet saknas. Regeringen vill, mot
bakgrund av verkets iakttagelse, understryka att en förutsättning för
statsmakternas möjligheter att bedöma resultatet inom olika sektorer är
att berörda myndigheters redovisningar är baserade på samma grunder
och har ett enhetligt informationsinnehåll. Inom universitets- och hög-
skoleområdet och länsstyrelseområdet pågår ett utvecklingsarbete för att
öka jämförbarheten mellan myndigheter med samma verksamhetsuppdrag.
Regeringen kommer att följa utvecklingsarbetet och verka för att möjlig-
heterna till jämförbarhet och därmed till rättvisande tolkning av in-
formationen tillgodoses inom dessa och andra berörda områden.

Vidare har RRV uppmärksammat att omläggningen till nya finansiella
styrmetoder skapar vissa problem inom kapitalförsörjningsområdet vad
gäller bristande regelefterlevnad vid myndigheterna. Det gäller bl.a.
tillämpning av bestämmelserna om att ta upp lån i Riksgäldskontoret för
att finansiera anläggningstillgångar och att administrera såväl räntebelag-
da som icke räntebelagda medel. Flera myndigheter, särskilt de mindre
myndigheterna, uppfattar regelverket om kapitalförsörjning och redovis-
ning som betungande i förhållande till den verksamhet som bedrivs.

Utgångspunkten för den nya finansiella styrningen har varit att
tydliggöra ansvaret för samtliga kostnader i den verksamhet som orsakat
kostnaderna, att skapa förutsättningar för rationella investeringsbeslut
samt att kunna få en fullgod återredovisning av medelsanvändningen och
den ekonomiska ställningen i staten. Mot denna bakgrund kommer
regeringen att vara restriktiv med förändringar av regelverket. Emellertid
skall naturligtvis reglerna utformas så enkelt som möjligt för att
underlätta en ändamålsenlig tillämpning. En löpande översyn av befintliga
förordningar inom området görs av Finansdepartementet. Ofta torde det
dock handla om verksamhetsföreskrifter liksom kompetenshöjande

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

84

insatser for att undanröja brister. RRV genomför för närvarande en över-
syn av bl.a. kapital försörj ningsbestämmel serna för att pröva om rutiner
som av myndigheterna uppfattas som krångliga kan ändras eller om andra
åtgärder kan vidtas utan att effekten av de finansiella styrmetoderna
minskas. I övrigt utgår regeringen från att de åtgärder som bl.a. RRV
kan vidta genom utvecklade föreskrifter, råd och stöd undanröjer de
påvisade problemen.

RRV:s granskning har föranlett verket att rekommendera att affärsver-
kens redovisning av leasingåtaganden förbättras. Regeringen vill under-
stryka vikten av en god och rättvisande redovisning av de ekonomiska
förpliktelser som är förknippade med den statliga verksamheten. Sedan
RRV avgav sin rapport har de principer som skall gälla för hur leasing-
åtaganden skall redovisas klarlagts genom att kompletteringar till före-
skrifterna till bokföringsförordningen har beslutats av RRV. Regeringen
utgår från att de brister som RRV identifierat därmed undanröjs.

RRV har vidare konstaterat att affärsverkens rätt att ingå leasingavtal
bör förtydligas. Det finns också, enligt RRV, behov av att för affärsver-
ken förtydliga avkastningskraven samt att se över styrelsernas samman-
sättning. Dessa rekommendationer avser principfrågor som rör den när-
mare utformningen av statens styrning av affärsdrivande verksamhet,
vilka är relevanta inte bara för affärsverken utan även för bolag och
andra statliga eller statligt ägda affärsdrivande organ. Regeringen avser
att göra en översyn av styrningen av affärsdrivande versamhet och därvid
beakta det underlag som tagits fram. Regeringen avser dock inte, som
RRV föreslår, att nu ompröva behovet av affärsverksformen som sådan.

RRV har även påtalat att det kan finnas skäl att samordna frågor som
rör statens ägande av bolag inom en central funktion i regeringskansliet.
Regeringen delar RRV:s uppfattning att det är angeläget att den
ägarstyming av bolag som utövas inom de olika departementsområdema
är samordnad. I syfte att utveckla ägarstymingen och öka samordningen
i beredning och beslut i ägarfrågor inom regeringskansliet har en in-
terdepartemental referensgrupp bildats vilken inlett en översyn av dessa
frågor. Sedan översynen har slutförts, planerar regeringen att till hösten
redovisa resultatet för riksdagen.

Verket har vidare pekat på att det föreligger oklarheter huruvida
regeringens godkännande erfordras för samtliga typer av privatiseringar.
RRV rekommenderar att regeringen regelmässigt bör besluta i frågor som
innebär avhändande av väsentliga tillgångar eller verksamheter t. ex. i
form av försäljning eller överlåtelse förknippat med avtal att återköpa
tjänster. RRV:s påpekande rör frågor som behandlas bl.a. i betänkandet
om statliga myndigheters avtal (SOU 1994: 136). Förslaget har remissbe-
handlats och är för närvarande föremål för beredning inom Finansde-
partementet (dnr Fi94/3530). Regeringen avser vidare att uppdra åt en
särskild utredare att närmare överväga behovet av att genom lag stärka
den rättsliga regleringen av budgetprocessen och hur en sådan lag skulle
kunna utformas. Frågan om tydliggörande av kompetensfördelning när
det gäller beslut om överlåtelse av statliga tillgångar (och skulder) mellan
riksdag, regering och myndighet avses att ingå i utredarens uppdrag.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

85

Myndigheternas intemkontroll uppvisar enligt RRV fortfarande klara
brister. Som redovisats for riksdagen i årets budgetproposition anser
regeringen att detta förhållande är oacceptabelt. Regeringen avser bl.a.
att genom förordning besluta om striktare krav på införande av intern
revision vid de statliga myndigheterna. Förordningen skall träda i kraft
den 1 juli 1995.

I sammanhanget kan nämnas att regeringen även uppmärksammat
RRV:s iakttagelse att det finns anledning att särskilt prioritera kontroll-
funktioner inom transfererings- och uppbördsmyndigheter och -system för
att på ett bättre sätt tillvarata det statsfinansiella intresset. En allmänt
svag myndighetsbevakning av statens ekonomiska intressen liksom system
som riskerar att leda till bidragsfusk och annat undandragande av statliga
medel kan inte accepteras. Regeringen vill peka på att avsikten med
införandet av intern revision är att höja kvaliteten på myndigheternas
egen kontroll av bl.a. medelshanteringen. Vidare genomför RRV för
närvarande, på regeringens uppdrag, en kartläggning av förekomsten av
fusk med förmåner och bidrag av såväl social karaktär (i första hand
socialförsäkringen) som vad gäller arbetslöshetsersättning och kontant
arbetsmarknadsstöd. Syftet är att kartlägga fuskets omfattning och
karaktär. Svagheter i regelsystem och dess tillämpning skall analyseras.
Det finns, enligt regeringen, ett behov av att mer systematiskt gå igenom
samtliga berörda regelsystem och deras handläggning för att pröva balan-
sen mellan medborgarnas rättigheter och deras skyldigheter gentemot det
allmänna, hur statens åtagande inom respektive område formulerats och
hur statens möjligheter till kontroll tillgodosetts. Regeringens åtgärder
kommer att bero bl.a. på resultaten av RRV:s pågående utredning.

RRV pekar i sin årliga rapport också på behovet av en effektivisering
av myndigheternas informationsförsörjning och användning av infor-
mationsteknik. Regeringen delar RRV:s bedömning.

I 1994 års budgetproposition (prop. 1993/94:100 bil. 1 och bil. 8)
underströk den dåvarande regeringen den offentliga sektorns roll i utveck-
lingen av en elektronisk infrastruktur för informationsförsörjning. Som
utgångspunkt för det fortsatta arbetet angavs också vissa riktlinjer för
förvaltningens informationsförsörjning. En uppföljning gjordes i årets
budgetproposition (bil. 8) där regeringen redovisade inriktningen av ett
program för att förnya den offentliga förvaltningen genom ökad använd-
ning av informationsteknik. Programmet syftar till att utveckla gemen-
samma strategier och stödja erfarenhetsutbyte mellan statliga myndighe-
ter, kommuner och landsting.

RRV har pekat på behovet av att förenkla och förtydliga gällande för-
fattningar som rör bisysslor. Detta gäller särskilt ansvarsfördelningen för
uppföljning och kontroll av de anställdas bisysslor. Enligt RRVrs mening
bör ett regelsystem övervägas som ger arbetsgivaren rätt att kräva att
samtliga bisysslor inrapporteras.

Frågan om bisysslor har nyligen behandlats i propositionen En ändrad
lagstiftning för statsanställda m.fl. (prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:
AU16, rskr. 1993/94:257). Något behov av ändringar i bl.a. reglerna om
s.k. förtroendeskadliga bisysslor ansågs därvid inte föreligga utan

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

86

reglerna fördes i sak oförändrade över till den nya lagen (1994:260) om
offentlig anställning. Regeringen kominer emellertid, mot bakgrund av
bl.a. RRV:s iakttagelser inom universitets- och högskoleområdet,
överväga om verkets förslag i fråga om handläggningen om bisysslor bör
leda till några förändringar på sikt.

Vissa frågor inom några departementsområden

Inom Miljödepartementets område har, liksom förra året, inte någon
myndighet fått revisionberättelse med invändning. Den ekonomiadmini-
strativa kompetensen vid de granskade myndigheterna är dock skiftande.
Några av myndigheterna ligger långt framme beträffande ekonomistyr-
ning, värderingsfrågor och budgetuppföljning. Bland dessa nämns särskilt
Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata. Regeringen
anser att myndigheterna inom området generellt bör arbeta vidare med att
konkretisera sina verksamhetsmål och att utveckla prestations- och
kvalitetsmått. Ett exempel härpå är det arbete som har bedrivits i en
arbetsgrupp med företrädare för Statens naturvårdsverk, Miljödeparte-
mentet, Finansdepartementet och Riksrevisionsverket. Arbetsgruppen har
arbetat med att göra verksamhetsmålen för Naturvårdsverket mera
ändamålsenliga, konkreta och mätbara.

Inom Kulturdepartementets område har RRV bl.a. uppmärksammat
brister i den interna kontrollen, styrningen och uppföljningen, dock ej så
grava att de föranlett revisionsberättelse med invändning. Departementet
har som ett led i dialogen om mål- och resultatstyrningen, anordnat
seminarier för myndigheterna och institutionerna för att tydliggöra
redovisningskraven inför den fördjupade anslagsframställningen 1996
samt för att bereda verksamhetsmål m.m. inför regleringsbrevet 1995/96.

RRV har i sin årliga rapport avseende Försvarsdepartementets område
bl.a. påpekat att myndigheternas resultatredovisningar uppvisar brister i
förhållande till regeringens krav. Det är av mycket stor vikt att myndig-
heternas verksamhet går att bedöma på ett rättvisande sätt. Resultatredo-
visningarna har en nyckelroll i detta sammanhang. Som ett led i att ut-
veckla resultatredovisningarna så att de motsvarar regeringens krav
aviserade regeringen i budgetpropositionen (prop. 1994/95:100 bil. 5) en
konferens för ekonomiansvarig personal inom Försvarsdepartementets
område. Konferensen genomförs i två etapper under våren 1995. Vidare
har hanteringen av förskott inom Försvarsmakten lyfts fram i RRV:s
rapport. Regeringen har uppmärksammat problemet redan i årets
budgetproposition (prop. 1994/95:100 bil. 6 s.99). Frågan bereds för
närvarande inom regeringskansliet med utgångspunkten att de kostnader
som fäller på staten vid förskottsgivning skall beaktas till fullo.

I juni bildades stiftelsen Riskcentrum. Stiftare var Handelskammaren
i Värmland och Karlstad kommun. Enligt stadgarna är Länsstyrelsen i
Värmlands län, Statens Räddningsverk och Högskolan i Karlstad
representerade i styrelsen för Riskcentrum. RRV anser att Länsstyrelsen
och Räddningsverket genom sitt engagemang kringgår statsmakternas i

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

87

olika sammanhang uttalade restriktioner rörande stiftelser. Regeringen har
för avsikt att följa frågan.

Även inom Näringsdepartementets område har arbetet med att utveckla
resultatdialogen med myndigheterna givits hög prioritet vilket resulterat
i kompetensutvecklingsinsatser för handläggare, projektlagd verksamhet
och närmare och tätare dialog med myndigheterna, främst med avseende
på regleringsbrev och årsredovisningar. Departementet kommer att ge
särskild prioritet åt resultatredovisningarna inför nästa årsredovisnings-
tillfälle.

Vad beträffar socialförsäkringsadministrationen inom Socialdepar-
tementets område anser regeringen att det finns anledning att skärpa
kraven på resultatstyrning och på tillsynen över hur reglerna tillämpas
och utvecklas. Som anförs i årets budgetproposition skall en översyn av
socialförsäkringsadministrationen göras. Ansvaret för samordning av
rehabiliteringsåtgärder och insatser för att begränsa behovet av ersättning
vid sjukdom och handikapp har gett socialförsäkringsverksamheten en
mer sammansatt karaktär. Härtill kommer de generella kraven på uppfölj-
ning och utvärdering. Översynen utförs bl.a. mot bakgrund härav.

Vidare anser RRV att försöken att styra missbrukarvården genom
riktade statsbidrag inte varit lyckosamma. Det har inte bidragit till att
stimulera öppna vårdinsatser i den omfattning som önskats. Som framgår
i Socialdepartementets bilaga i denna proposition föreslår regeringen att
huvuddelen av statsbidraget till missbrukar- och ungdomsvård läggs in i
det nya utjämningsbidraget till kommunerna. För att behålla möjligheten
att påverka utvecklingen inom dessa vårdområden föreslås att de särskilda
utvecklingsmedlen finns kvar. Dessa bör disponeras av länsstyrelserna i
form av riktade bidrag till sådana verksamheter som bedöms behöva
utvecklas.

I RRV:s årliga rapport avseende Jordbruksdepartementets område
föreslår verket att det bör prövas om inte ränta skall utgå på belopp som
bidragsmottagare felaktigt erhållit. RRV har konstaterat att återkrav på
felaktigt utbetalda bidrag endast avser kapitalbeloppet och att bidragsmot-
tagare därför räntefritt kan förfoga över felaktigt erhållna belopp en
längre tid. Regeringen har tagit festa på RRV:s synpunkter och för nu in
regler om ränta i samtliga nya författningstexter avseende bidragsutbe-
talningar.

Inom Justitiedepartementets område har RRV uppmärksammat
regeringen på att bristen på helhetssyn och samordning inom rättsväsen-
det kan medföra risk för ineffektiv styrning och bristfälligt resursut-
nyttjande. Sett utifrån ett övergripande perspektiv är det, enligt RRV,
möjligt att betrakta delar av rättsväsendet som ett produktionssystem. I
detta system handläggs ärenden från brottsanmälan till verkställande av
påföljd. För att rättsväsendet skall fungera effektivt i de enskilda stegen
i denna process krävs, enligt RRV, en helhetssyn på den administrativa
styrningen.

I sammanhanget kan noteras att regeringen tillsatt en utredning med
uppgift att ta fram en samlad resultatredovisning for det kriminalpolitiska
området. Ett syfte med en sådan resultatredovisning är att den skall

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

88

kunna ge ett bättre underlag för bedömningen av vilka insatser som ger
bäst resultat i förhållande till de kriminalpolitiska målen.

Inom Arbetsmarknadsdepartementets område har RRV i sin årliga
rapport uppmärksammat regeringen på behovet av åtgärder för styrning
och uppföljning vid Invandrarverket. Regeringen kommer att ta ställning
till eventuella åtgärder när resultatet av RRV:s pågående huvudstudie av
Invandrarverkets ekonomi- och resultatstyrning föreligger. RRV har även
i vissa fäll ifrågasatt Invandrarverkets tillämpning av långa uppsägnings-
tider och avtal om avgångsvederlag. Regeringen förutsätter att Invand-
rarverket följer de generella anvisningar som gäller för statliga myndig-
heter.

Regeringens åtgärder med anledning av revisionsberättelser med
invändning

Invändningar med anledning av att resultatredovisning saknats eller varit
bristfällig

RRV har lämnat invändning i revisionsberättelsen över Statens arbets-
givarverks (numera Arbetsgivarverket, AgV) årsredovisning. Enligt RRV
har gällande regler och vedertagen praxis för den finansiella redovis-
ningen i många fåll inte följts. Resultatredovisningen ger inte en full-
ständig bild av verkets mål och slutprestationer. RRV:s bedömning skall
ses mot bakgrund av att det är tredje året som Statens arbetsgivarverk
upprättat resultatredovisning.

AgV:s styrelse har inkommit till regeringen med en skrivelse där man
redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och vilka anmärkningar som
är föremål för åtgärder med anledning av RRV:s revisionsberättelse.
Regeringen konstaterade redan i budgetpropositionen att kritik riktats, att
regeringen instämmer i kritiken och att bristerna skall tas upp i en dialog
med AgV:s ledning.

Regeringen konstaterade vidare att AgV:s nya och delvis unika orga-
nisation ställer särskilda krav på resultatredovisningen. Regeringen avser
att diskutera denna fråga med AgV:s ledning och i sammanhanget
försäkra sig om att statsmakternas behov av resultatinformation till-
godoses. Efter avslutade diskussioner med AgV, och efter en utvärdering
av de åtgärder som myndigheten vidtagit, kommer regeringen att ta
ställning till eventuellt ytterligare åtgärder.

Försvarets forskningsanstalt har inte redovisat verksamhetsmål för de
olika verksamhetsgrenarna och har inte heller på ett tillfredsställande sätt
redovisat hur resultatet har utvecklats per verksamhetsgren. Inför
innevarande budgetår har regeringen beslutat om verksamhetsgrenar och
överlåtit åt myndigheten att själv besluta om verksamhetsmål. Mot denna
bakgrund utgår regeringen från att resultatredovisningen från och med nu
kommer att uppfylla ställda krav på resultatinformation. Regeringen avser
att i regleringsbrev för nästa budgetår fastställa såväl verksamhetsgrenar
som verksamhetsmål för myndigheten.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

89

Riksförsäkringsverket (RFV) har fått invändning pä grund av att
resultatredovisningen saknar väsentlig information vad avser analys av
resultat i förhållande till målen, väsentliga slutprestationer och kvaliteten
i slutprestationerna. I övrigt har årsredovisningen bedömts rättvisande.

Regeringen anser att RRV:s invändningar är av sådan art att skynd-
samma åtgärder krävs för att förbättra resultatredovisningen. Ett utveck-
lingsarbete i detta syfte bedrivs för närvarande i samarbete mellan
Socialdepartementet, RRV och RFV. Regeringen avser också att ange
verksamhetsmål och indelning i verksamhetsgrenar för nästa budgetår i
regleringsbrevet. Enligt RFV har samarbetet med försäkringskassorna
utökats för att förbättra utformningen av den gemensamma delen av
resultatredovisningen. Inom RFV pågår vidare särskilda utbildnings-
aktiviteter kring årsredovisningen. Avsikten är att kommande resultat-
redovisningar i betydligt högre utsträckning skall analysera fÖrsäk-
ringsutgiftema, redovisa det resultat som socialförsäkringsadministra-
tionen presterat jämte innehålla en analys av resultaten i förhållande till
målen, väsentliga slutprestationer och kvalitet. Vidare skall resultatet av
RFV:s egen verksamhet tydligare framgå. Regeringen följer utvecklingen
och förväntar sig att resultatredovisningarna framdeles kommer att
motsvara regeringens krav.

Invändningar med anledning av otillfredsställande ekonomiadministration
vid större ombildningar av myndigheters verksamhet

Fortifikationsförvaltningens resultatredovisning uppfyller inte ställda krav.
Vidare har kreditramen överskridits med 31,7 miljoner kronor vilket be-
lastat statsverkets checkräkning utan regeringens medgivande. Myndig-
heten har varit föremål för omstruktureringsåtgärder i samband med att
Fortifikationsförvaltningens avvecklades och Fortifikationsverket i stället
inrättades vilket torde ha föranlett en del av bristerna. Regeringen har i
regleringsbrevet för budgetåret 1994/95 givit Fortifikationsverket i
uppdrag att lämna förslag till förbättrad resultatredovisning. Ett förslag
har lämnats från verket. Förslaget visar att ett utvecklingsarbete pågår
inom verket och att resultat kommer att redovisas i årsredovisningen för
innevarande budgetår. Regeringen avser dessutom att återkomma i frågan
i regleringsbrevet. När det gäller överskridandet av kreditramen, som nu
enligt ett yttrande från myndigheten har reglerats, har myndighetens
rutiner förbättrats. Regeringen avser att hålla sig noga informerad om
utvecklingen.

RRV har vidare lämnat revisionsberättelse med invändning for den
förutvarande Militärhögskolan för dels bristfällig redovisning av anlägg-
ningstillgångar, dels for missvisande redovisning av lån upptagna i Riks-
gäldskontoret. Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom
totalförsvaret har fått invändning för felaktig fakturering samt att årets
resultat inte är rättvisande redovisat. RRV har också lämnat invändning
för Civilbefälhavaren i nedre Norrland för handläggningen i ett särskilt
förvaltningsärende rörande ersättning för förlust vid avyttring av bostads-

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

90

rätt. Myndigheten avvecklades vid budgetårets slut och ansvaret övergick
till den nya myndigheten Civilbefölhavama i norra civilomrädet. Myndig-
heterna har till regeringen redovisat vilka åtgärder som vidtagits, bl.a.
pågår ett arbete med att förbättra de ekonomiadministrativa rutinerna.
Regeringen bedömer de redovisade åtgärderna som adekvata varför inga
åtgärder för närvarande vidtas från regeringens sida.

Invändningar med anledning av allvarliga brister i förvaltning eller
redovisning

RRV bedömer att Fiskeriverkets årsredovisning inte i allt väsentligt är
rättvisande. Revisorerna konstaterar bl.a. att vissa kostnader och intäkter
inte är rätt periodiserade och att vissa projektmedel bokförts felaktigt.
Ärendet har behandlats i årets budgetproposition (prop. 1994/95:100 bil.
1).

Fiskeriverket har i ett yttrande till regeringen bl.a. framfört att verket
avser att förstärka den ekonomiadministrativa kompetensen för att
förbättra redovisnings- och bokslutsrutinema. Regeringen bedömer att
RRV:s invändningar är av sådan art att åtgärder snarast bör vidtas. Rege-
ringen har mot denna bakgrund den 30 mars 1995 gett Fiskeriverket i
uppdrag att senast den 2 maj 1995 redovisa vilka åtgärder som verket vid-
tagit för att undanröja bristerna som legat till grund för revisionsanmärk-
ningama.

Tullverket har fått revisionsberättelse med invändning avseende
TUllverkets sätt att sköta uppbördsuppfölj ningen och uppbördsbevak-
ningen. I revisionsrapporten har RRV påvisat stora eftersläpningar i
överlämnandet av förfallna fordringar till kronofogdemyndigheten och
även vad gäller anmälan till konkursförvaltare. Förseningarna innebär att
det finns stor risk att skattemyndigheten gör utbetalningar till företag och
privatpersoner trots att dessa har skulder till TUllverket. RRV är kritisk
till Tullverkets interna kontroll avseende bevakning av uppbördsfordring-
ar.

RRV påtalar vidare brister i tulldatasystemet, som lett till att upp-
skattningsvis 1,9 miljarder kronor inte avräknats löpande mot inkomsttit-
lar på statsbudgeten.

TUllverkets styrelse har inkommit till regeringen med en skrivelse där
man redovisar de åtgärder som vidtagits eller som avses att vidtas med
anledning av RRV:s revisionsberättelse. TUllverket instämmer i allt
väsentligt i RRV:s kritik och redovisar ett åtgärdsprogram för att komma
till rätta med påtalade brister.

Regeringen vill poängtera vikten av att TUllverket snabbt kommer till
rätta med av RRV påtalade brister så att invändningarna som riktas mot
verket för budgetåret 1993/94 är undanröjda för budgetåret 1994/95.
Utöver de åtgärder TUllverket redovisat skall verket snarast slå fest dels
en tidsplan för arbetet med att utveckla tulldatasystemet och med att
skapa ett fungerande systemstöd i uppbördsbevakningen, dels den
närmare utformningen av samarbetet med Kronofogdemyndigheten och

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

8 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

91

Riksskatteverket i syfte att effektivisera överlämnandet av förfallna
fordringar till Kronofogdemyndigheten.

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)
har fått invändning i revisionsberättelsen pä grund av att vissa uppgifter
i balansräkningen inte kan styrkas. Myndigheten har av RRV rekommen-
derats att se över sina rutiner i syfte att åtgärda bristerna. Myndigheten
har anmält att den skall upprätta ett provbokslut per den 31 mars 1995.
Regeringen avser att ta del av detta och vidta de åtgärder som behövs för
att försäkra sig om ett nöjaktigt resultat. Nordiska afrikainstitutets årsre-
dovisning har befunnits missvisande vilket har lett till att RRV har lämnat
revisionsberättelse med invändning. RRV påtalade bl.a. behovet av stärkt
ekonomiadministrativ kompetens i syfte att undvika framtida missvisande
redovisningar. Institutet har till följd därav tagit hjälp av Kammarkollegi-
et för att utarbeta nya rutiner. Vidare har institutet upprättat provbokslut
vilket för närvarande granskas av RRV. Regeringen ser positivt på de
vidtagna åtgärderna och utgår från att problemen skall vara åtgärdade till
nästa årsredovisning.

RRV har i revisionsberättelsen för polisväsendet lämnat invändning
med anledning av brister i den ekonomiska förvaltningen på koncernnivå.
Betydande felvärderingar har gjorts av poster i balansräkningen liksom
att det föreligger bristande jämförbarhet mellan uppgifterna i årsredovis-
ningen. Vidare saknas redovisning av utfall på de inkomsttitlar som
myndigheten redovisar mot. Anslagsredovisningen är också inte helt
rättvisande då anskaffningar av investeringar felaktigt har finansierats
med anslagsmedel istället för med lån. Bristerna beror, enligt RRV, i
huvudsak på för låg redovisningskompetens på den centrala nivån. Riks-
polisstyrelsen (RPS) redovisade till regeringen i december 1994 utveck-
lingen av den ekonomiadministrativa kompetensen och en åtgärdsplan för
att komma tillrätta med bristerna på central nivå, bl.a. skall ytterligare
ekonomer rekryteras till redovisningssektionen.

Regeringen har i planeringsdirektiv för polisväsendet avseende verk-
samheten under budgetåret 1995/96 m.m. uttalat att det är av yttersta vikt
att RPS fullföljer de åtgärder som RPS har åtagit sig att vidta för att
komma till rätta med bristerna.

Även Kriminalvårdsverket har fått revisionsberättelse med invändningar
med anledning av brister i redovisningen, dels av intäkter och inbetal-
ningar, dels av mervärdesskatt och lönekostnadspålägg samt att kund-
fordringar inte har bevakats enligt gällande regler. Detta har bl.a. lett till
vissa ränteförluster. Vidare har det förekommit att anskaffningar av
investeringar har finansierats med anslagsmedel i stället för med lån,
vilket lett till en felaktig belastning av anslaget. Regeringen anser att
RRV:s invändningar är allvarliga och att de skyndsamt bör åtgärdas.
Regeringen har därför i planeringsdirektiv for kriminalvården avseende
verksamheten under budgetåret 1995/96 angett att kriminalvårdsverket
under budgetåret skall ha åtgärdat de grunder som orsakat revisions-
anmärkningen.

RRV har i revisionsberättelsen för Statens institutionsstyrelse (SiS) haft
invändningar mot årsredovisningen som RRV inte anser vara tillförlitlig

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

92

i väsentliga avseenden. Bristerna utgörs bl.a. av att uppgifterna i
balansräkningen om upptagna inventarier och anläggningstillgångar inte
kan styrkas. Vidare är bokföringsunderlaget liksom den löpande
bokföringen bristfällig. Även inbetalningar till RFV avseende lönekost-
nadspålägg har gjorts med fel belopp och inbetalats för sent.

Regeringen anser att RRV:s anmärkningar måste tas på stort allvar,
även om en del av bristema föranletts av initiala problem. Socialdeparte-
mentet har med anledning av RRV:s iakttagelser haft ett flertal över-
läggningar med myndighetens ledning. Även RRV har medverkat som
stöd i arbetet att förbättra de ekonomiska och administrativa systemen
som är nödvändiga för SiS verksamhet.

SiS har i en skrivelse till regeringen redovisat att den vidtagit en rad
åtgärder för att förbättra ekonomiadministrationen. Den interna kontrollen
avseende olika rutiner för olika betalningar har förbättrats. Förstärkningar
av huvudkontorets ekonomiadministration har gjorts. SiS har även
påbörjat en omfattande utbildning av personalen vid institutionerna för att
öka den ekonomiadministrativa kompetensen.

Regeringen ser positivt på de av SiS redovisade åtgärderna och har, för
att säkerställa att de genomförs, ålagt myndigheten att i slutet av april
inkomma med en rapport till Socialdepartementet angående vidtagna
åtgärder i anledning av påtalade ekonomiadministrativa brister. Styrelsen
skall även lämna en prognos för budgetutfallet för innevarande budgetår.

RRV har även lämnat revisionsberättelse med invändning för Drama-
tiska teatern AB med anledning av att vissa produktioner har redovisats
på ett felaktigt sätt i resultaträkningen. Det är naturligtvis viktigt att även
de statliga bolagen lämnar en rättvisande redovisning. Regeringen har via
ägarrepresentantema diskuterat den nu aktuella frågan med bolagets
ledning och utgår från att redovisningen av produktionen framdeles
kommer att vara korrekt.

Invändningar avseende hantering av anslag som står i strid med
riksdagens eller regeringens beslut

Statens konstråd har överskridit reservationsanslaget förvärv av konst för
statens byggnader m.m. med 6,4 miljoner kronor, och har därför erhållit
revisionsberättelse med invändning. Regeringen ser mycket allvarligt på
det inträffade och har den 22 december 1994 fettat beslut om att
Konstrådet inom befintliga anslagsramar skall finansiera överskridandet
inklusive ränta med fördelning på nuvarande och följande budgetår.

Försvarets forskningsanstalt (FOA) har fått invändning i revisions-
berättelsen. Ett av skälen var att det obetecknade anslaget F4. Forsknings-
verksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning utnyttjats med drygt
65 000 kronor utöver anvisade medel. FOA har i skrivelse till regeringen
framhållit att resursförbrukningen inom anslaget nu särskilt följs upp.
Mot denna bakgrund kommer regeringen ej att vidta ytterligare åtgärder
med anledning av revisionsanmärkningen.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

93

Försvarsmaktens årsredovisning för budgetåret 1993/94 omfattar Prop. 1994/95:150
myndigheter som från och med 1 juli 1994 ingår i myndigheten Försvars- Bilaga 1
makten. Revisionsberättelsen innehåller invändningar för flera av dessa
myndigheter. Bl.a. har myndigheterna totalt överskridit tilldelade medel
med 104 miljoner kronor. Samtliga försvarsgrenar och (Jhwr&e/äZ/mwaren
har försummat att bokföra upplupna semester- och andra lönekostnader
motsvarande 800 miljoner kronor. Vidare har redovisningen av avgifter
och ersättningar på totalt 4 miljarder kronor ej bokförts på ett rättvisande
sätt. De invändningar som är oberoende av sammanslagningen till en
myndighet har eller kommer att åtgärdas av Försvarsmakten. Rörande de
överskridna anslagen Marinförband: Anskaffning av anläggningar,
Operativ ledning m.m: Ledning och förbandsverksamhet samt Frivilliga
försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m. av-
ser regeringen att fetta ett särskilt beslut om att överskridanden skall
finansieras inom ramen för tilldelade anslagsmedel innevarande budgetår.
Regeringen kommer dessutom att noga följa upp utvecklingen av
Försvarsmaktens ekonomiadministration.

RRV har i sin granskning av Sametingets årsredovisning för budgetåret
1993/94 invänt mot att 494 000 kronor av anslaget betalats ut som stöd
till partier representerade i Sametinget. Enligt verket får inte anslaget
disponeras för partistöd. Regeringen delar verkets bedömning och har
meddelat Sametinget att tingets medel inte får användas för partistöd eller
andra bidrag till samiska organisationer. För bidrag till samiska
oiganisationer bör även i fortsättningen de av Sametinget disponerade
medlen ur bl.a. Samefonden användas. Regeringen avser således att fetta
beslut om att dra in det för partistöd felaktigt utbetalda beloppet (494 000
kronor) från Samefonden.

Länsstyrelsen i Gotlands län har fått invändningar i revisionsberättelsen
med anledning av att myndigheten överskridit tilldelad anslagspost för
landskapsvårdande åtgärder med 1,9 miljoner kronor och anslagsposten
för kulturstöd med 450 000 kronor. Överskridandena har dock inte inne-
burit att resp, anslag har överskridits utan har finansierats genom om-
fördelning av medel inom berörda anslag. Bristerna hänförs till bristande
intem kontroll vid myndigheten. Regeringen anser att detta är otillfreds-
ställande och har givit Länsstyrelsen i Gotlands län i uppdrag att per den
1 mars 1995 till Statens Naturvårdsverk redovisa vilka förändringar, i de
ekonomiadministrativa rutinerna samt verksamhetskontroll m.m. som
myndigheten vidtagit för att framtida överskridanden inom anslaget
landskapsvårdande åtgärder skall undvikas. Vad gäller överskridandet av
anslagsposten för kulturstöd har myndigheten förbättrat uppföljnings-
rutinerna genom inrättande av ett verksamhetsanpassat ADB-system.
Regeringen bedömer att dessa åtgärder bör undanröja de brister som
RRV påtalat.

RRV har vidare lämnat invändning då länsstyrelsen betalat 3 miljoner
kronor från anslaget för regionala utvecklingsinsatser till högskoleut-
bildningen på Gotland. RRV anser att medlen utgör driftsstöd. Utbetal-
ningens karaktär är föremål för bedömning inom regeringskansliet varför

94

eventuella åtgärder inte nu kan redovisas. Regeringen avser att senare
återkomma till riksdagen i denna fråga.

Länsstyrelsen i Kristianstads län har fått invändning på grund av att
årsredovisningen inte innehöll någon finansieringsanalys. Myndigheten
har därefter inkommit med en finansieringsanalys. Regeringen anser att
det är av stor vikt att beslutade tidpunkter för lämnande av årsredovisning
följs. Länsstyrelsen kommer fortsättningsvis att tillse att så sker.
Regeringen har därför inte för avsikt att vidta någon ytterligare åtgärd i
detta fall.

Linköpings domkapitels fondförvaltning har fått invändningar i
revisionsberättelsen. RRV påtalar att årsbokslutet saknar såväl samlad
balans- och resultaträkning som förklarande noter. RRV avser att ta upp
frågan om en samlad balans- och resultaträkning med förklarande noter
i den grupp, med representanter för kyrkliga organ, som bildats för att
bringa klarhet i vilka regelverk som de kyrkliga myndigheterna skall
följa. Regeringen vill inte föregripa gruppens arbete utan avvaktar dess
resultat. Regeringen kommer därefter ta ställning till eventuella åtgärder.

Åtgärder med anledning av invändningar till myndigheter inom
Utbildningsdepartementets område

För de myndigheter som ligger inom Utbildningsdepartementets område
har RRV avlämnat 65 revisionsberättelser varav 6 med invändningar.
Dessutom har 22 revisionsrapporter avlämnats. De 6 som erhållit
invändningar i revisionsberättelserna är Uppsala universitet, Lunds
universitet, Karolinska institutet, Högskolan i Växjö, Grafiska institutet
och Tomtebodaskolans resurscenter.

Under budgetåret 1993/94 har RRV kunnat konstatera att det finns
brister i kopplingen mellan ansvar, befogenhet, kompetens och kontroll.
På grund av friheten i medelshantering och den långt gångna delegering-
en inom många myndigheter fordras det att denna koppling är mycket
tydlig. RRV konstaterar mot denna bakgrund att det finns behov av
insatser för att utbilda personal, kartlägga ansvar och skapa rutiner inom
ett flertal myndigheter för att uppnå god intem kontroll. Vid ett flertal
universitet och högskolor har dock en uppbyggnad påbörjats sv den
interna revisionen, vilket är ett steg i riktning mot en förbättrad intem
kontroll.

Regeringen vill för sin del betona vikten av att myndigheternas interna
kontroll förbättras och att intemrevision, som ett led i detta arbete, skall
införas i enlighet med vad som anmäldes i 1994 års kompletteringspropo-
sition. För att ge bestående effekter måste arbetet med att utveckla den
interna kontrollen även inkludera ett förtydligande av kopplingen mellan
ansvar, befogenhet, kompetens och kontroll.

Vidare konstaterar RRV att olika redovisningsprinciper i vissa fäll
använts vilket bl.a. resulterat i att uppgifter om årets kapitalförändring
inte på ett enkelt sätt är jämförbara mellan olika universitet och hög-
skolor. Kapitalförändringens storlek påverkas av vilka redovisningsprin-

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

95

ciper som använts bl.a. vid invärdenngen av anläggningstillgångar,
hanteringen av semesterlöneskuld, avskrivningar av anläggningstillgångar
samt hanteringen av reservationer.

Regeringen vill påminna om vikten av att den praxis eller goda redo-
visningssed som etablerats i den statliga förvaltningen tillämpas även
inom universitet och högskolor. Regeringen anser vidare att det är
mycket värdefullt att det s.k. branschrådet etablerats med företrädare för
ett par universitet och högskolor i vilket även RRV deltar i som
diskussionspartner. Branschrådet skall verka för god redovisningssed
etableras för de frågor som är specifika för universitets- och högskoleom-
rådet.

RRV har i revisionsberättelserna och -rapporterna avseende budgetåret
1993/94 framfört anmärkningar på ett antal punkter där redovisningen
inte skett på ett korrekt sätt eller där andra felaktigheter har begåtts och
där åtgärder fordras från myndigheternas sida. Regeringen har med
anledning av detta fattat ett beslut den 12 april 1995 om ett antal åtgärder
som berörda myndigheter skall vidta.

Två frågor är därvid principiellt mest väsentliga nämligen invärdering-
en av anläggningstillgångar samt förvaltningen av donationsmedel. Av
regeringsbeslutet till universitet och högskolor framgår att samtliga
universitet och högskolor som fått anmärkningar av RRV i revisionsbe-
rättelser, rapporter eller promemorior avseende den gjorda invärderingen
av anläggningstillgångar skall rätta upp sin invärdering och redovisning
av ingående balanser för räkenskapsåret 1994/95, så att en rättvisande
redovisning uppnås.

I frågan om donationsmedel har Uppsala universitet tagit upp en check-
räkningskredit för att finansiera renovering av en donationsfästighet,
förvärvat ett kommanditbolag och köpt aktier. Regeringen har i fråga om
Uppsala universitets totala kredit- och låneåtaganden beslutat att de skall
regleras inom gällande regelverk för statliga myndigheter. Vidare avser
regeringen att uppdra åt en särskild utredare att utreda frågan om
förvaltning av donationskapital.

Vissa universitet och högskolor har fått invändning på grund av att de
lämnat årsredovisningen för sent. Regeringen betonar i regeringsbeslutet
vikten av att de tidpunkter som gäller för inlämnandet av årsredovis-
ningarna hålls.

I regeringsbeslutet uppdras åt RRV att särskilt rapportera till regeringen
om resultatet av sin fortsatta granskning av de frågor som berörs i
beslutet och verifiera de åtgärder som respektive universitet och
högskolor vidtagit.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

96

Linköpingskommittén

Regeringen tillkallade under våren 1994 en kommitté med uppdrag att
stödja Linköpings universitet i dess arbete med att åtgärda de påpekanden
som RRV tagit upp i revisionsberättelser och rapporter. Dessutom skulle
kommittén lämna sin bedömning av de åtgärder som universitetet
vidtagit.

Kommitténs bedömning var att Linköpings universitet vidtagit en del
åtgärder som skulle innebära att en del av universitetets problem löstes
(SOU 1994:143). Det kunde också konstateras att universitetet erhöll en
revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1993/94 som inte innehöll
några invändningar. För att universitetet skall uppnå en mer varaktig för-
bättring sv den administrativa styrningen framförde emellertid kommittén
förslag till ytterligare åtgärder. Bland dessa kan noteras att ett tydlig-
görande behöver göras i lokala beslut och delegeringsordningar av
befogenhets- och ansvarsfördelningen mellan den centrala nivån,
fakultetsnivån och institutionsnivån. Dessutom framgick att den admini-
strativa organisationen vid universitetet behöver förenklas och förtydligas.

Av Linköpings universitets svar framgår att universitetet delar
kommitténs syn på behovet av tydlighet i ansvars- och befogenhetsfördel-
ningen och att universitetet avser att vidareutveckla befogenhetsfördel-
ningen. Med anledning av att en ny rektor tillträder den 1 juli 1995 så får
en omprövning av organisationen vänta.

Regeringen gör bedömningen att universitetet beaktat den kritik som
har framförts och att man på ett konstruktivt sätt försöker komma till
rätta med problemen. Mot bakgrund av universitetets yttrande vidtar
regeringen ingen ytterligare åtgärd.

Anmälan om Justitiekanslems yttrande med anledning av regeringens
uppdrag att pröva ett antal jävssituationer

11994 års kompletteringsproposition anfördes att regeringen avsåg att till
Justitiekanslem (JK) överlämna ett antal fåll för prövning där det enligt
RRV kan ha förelegat jävsförhållanden mellan å ena sidan myndigheten
och å andra sidan t.ex. bolag. Regeringen fattade beslut om uppdraget till
JK den 23 juni 1994 och den 15 februari 1995 inkom JK:s yttrande i
frågan. Av yttrandet framgår att JK funnit att jävssituationer förelegat i
samtliga granskade fall. Regeringen ser allvarligt på det inträffade och
har i ett beslut uppmanat samtliga lärosäten att - genom att sprida
kunskap om jävsreglema och på andra sätt - tillse att jävssituationer
undviks.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

97

4.2 Revision av verksamhet i statliga aktiebolag och
stiftelser

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

4.2.1 Riksrevisionsverkets rätt att granska verksamhet

Enligt 1 § lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av
statliga aktiebolag och stiftelser får Riksrevisionsverket (RRV) granska
den verksamhet som staten bedriver i form av aktiebolag eller stiftelse,
om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan förfätttning eller om
staten som ägare eller genom tillskott av anslagsmedel eller genom avtal
eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksam-
heten. I förordningen (1993:958) om Riksrevisionsverkets granskning av
statliga aktiebolag och stiftelser anges vilka bolag och stiftelser som RRV
har rätt att granska.

Lagen fick sin nuvarande lydelse år 1993 mot bakgrund av att staten
i ökad utsträckning beslutat föra över verksamhet som bedrevs av
myndighet till annan verksamhetsform genom bildande av bolag och
stiftelser (prop. 1992/93:150, bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447).
Genom lagändringen fick lagen en generell utformning i stället för att
som tidigare ha innehållit en uppräkning av de aktiebolag och stiftelser
som RRV fick granska. Avsikten med lagändringen var inte att utöka
tillämpningsområdet t.ex. genom att ge RRV rätt att granska verksamhet
i bolag som staten, av konjunkturella eller liknande skäl, iklätts ett
ägaransvar för. Ändringen syftade enbart till en för statsmakterna
effektivare hantering av frågan.

Under år 1994 bildade staten två stiftelsehögskolor - Stiftelsen
Chalmers Tekniska Högskola med Chalmers Tekniska Högskola AB och
Stiftelsen Högskolan i Jönköping med Internationella Handelshögskolan
i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i
Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB och Högskolan i
Jönköping Service AB - vilka nu driver högskoleverksamhet i dotterbo-
lag. Verksamheten är till stor del beroende av uppdrag från staten. RRV
bör ges rätt att granska verksamheterna som stiftelserna och deras
dotterbolag driver. Lagtekniskt bör detta - eftersom stiftelsehögskolornas
konstruktion är av särskilt slag - lösas genom att det i 1 § lagen
(1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och
stiftelser läggs till att RRV också får granska stiftelserna jämte deras
dotterbolag.

4.2.2 Upprättat lagförslag

I enlighet med vad regeringen anfört har inom Finansdepartementet
upprättats förslag till

lag om ändring i lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning
av statliga aktiebolag och stiftelser.

Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1.4.

98

Förslaget, som fäller inom Lagrådets granskningsområde, är av sädan Prop. 1994/95:150
enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande Bilaga 1
från Lagrådet behöver därför inte inhämtas.

4.3 Risk- och skadehanteringen i staten

Regeringens bedömning: Det principiella förbudet för myndig-
heterna att teckna eller låta teckna extern försäkring för statens
egendom eller ansvarighet bör fortfarande gälla.

Bakgrunden till regeringens bedömning: I prop. 1992/93:100 bil. 1
s. 122-129 har föreslagits riktlinjer för risk- och skadehanteringen i
staten. De föreslagna riktlinjerna som har godtagits av riksdagen (bet.
1992/93:FiU20, rskr. 1992/93:189) avser bl.a. myndigheternas riskanaly-
ser, skadeförebyggande arbete och riskfinansiering. Bland annat skall
möjligheten prövas att skapa interna statliga lösningar för riskfinan-
siering. Det konstateras dock att underlag saknas för ett definitivt
ställningstagande till vilka metoder för riskfinansiering som är mest
adekvata.

Riktlinjerna skall mynna i ett nytt regelverk. I avvaktan på det nya
regelverket gäller dock fortfarande den grundregel som innebär att
statliga myndigheter inte får teckna försäkring för statens egendom eller
ansvarighet. Motivet för detta förbud mot extern försäkring är att staten
som helhet har tillräcklig finansiell styrka att hantera sina risker och
skador. Genom sina stora tillgångar kan staten således själv sprida sina
risker. Detta förhållande gäller däremot inte för den enskilda myndig-
heten, som därför har behov av att på något sätt finansiera sina risker och
skador.

Sedan september 1993 gäller förordningen (1993:674) om försäkrings-
skydd m.m. vid statliga tjänsteresor. Den innebär att myndigheterna skall
se till att de anställda är försäkrade eller har motsvarande skydd vid
tjänsteresor. Myndigheterna har möjlighet att ingå i ett internt statligt för-
säkringssystem som täcker skador i samband med tjänsteresor. Det finns
även ett motsvarande system som ersätter skador som uppkommer när
statens fordon är inblandade. Försäkringssystemen förvaltas av Kammar-
kollegiet.

Regeringen har i maj 1994 beslutat att samtliga myndigheter skall
genomföra riskanalyser och göra beräkningar av sina riskkostnader. De
skall även planera och genomföra skadeförebyggande arbete.

Kammarkollegiet har på uppdrag av regeringen utarbetat allmänna råd
för riskanalyser m.m. och har även lämnat övrigt stöd för dessa analyser,
liksom för skadeförebyggande arbete hos myndigheterna. Kollegiet har
också utrett och lämnat förslag om ett utvidgat statligt försäkringssystem.

99

Problem med den nuvarande ordningen

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Det utvecklingsarbete som bedrivs beträffande risk- och skadehanteringen
i staten har visat att flera väsentliga problem kvarstår på området. De kan
sammanfattas på följande sätt.

—  Skadeförebyggande åtgärder främjas inte i tillräcklig utsträckning av
det sätt på vilket risker för närvarande hanteras.

— Finansieringen av kostnaderna för inträffade skador sker på ett
osystematiskt sätt.

— Fördelarna med att kunna jämna ut de enskilda myndigheternas risker
över hela den statliga verksamheten tas inte till vara.

—  Det nuvarande systemet att reglera skador är ineffektivt och alltför
komplext.

—  Informationen om risker och inträffade skador är bristfällig.

Skälen för regeringens bedömning

Fortsatt externt försäkringsförbud

Enligt de riktlinjer för risk- och skadehanteringen som riksdagen antagit
skall myndigheterna själva avgöra hur risker och skador skall finansieras.
Detta ligger i linje med den utveckling som innebär att beslutanderätten
i finansiella frågor skall delegeras till myndigheterna. I riktlinjerna anges
också att externa försäkringslösningar bör undvikas i så stor utsträckning
som möjligt, eftersom den nuvarande självförsäkringsprincipen är mest
fördelaktig från strikt ekonomisk synpunkt.

De nya riktlinjerna om ökad frihet att välja riskfinansiering har hittills
inte tillämpats i någon större utsträckning, eftersom det externa för-
säkringsförbudet i princip fortfarande gäller för myndigheterna. Effekter-
na kan dock i viss mån studeras genom att de har möjlighet att teckna
externa försäkringar för anställda som gör tjänsteresor. Myndigheterna
kan även avtala om motsvarande skydd genom den tjänstereseförsäkring
som förvaltas av Kammarkollegiet.

Möjligheten att teckna externa tjänstereseförsäkringar har främst
personalpolitiska motiv. Det har bedömts som angeläget att snabbt ge
statligt anställda ett försäkringsskydd som motsvarar vad som allmänt
tillämpas för privatanställda. Reglerna har tillkommit mot bakgrund av
det bristande försäkringsskyddet för de efterlevande till de statligt
anställda som omkom vid olyckan på Oskarshamns flygplats år 1989.

Kammarkollegiet har i en promemoria i mars 1994 redovisat sina
erfarenheter av det statliga tjänstereseskyddet. Kollegiet anser bl.a. att det
finns en bristande jämförbarhet mellan de statliga och de externa
försäkringsaltemativen, vilket försvårar premiesättningen och upp-
handlingen.

Den av Kammarkollegiet föreslagna interna statliga försäkringslös-
ningen förutsätter att det nuvarande externa försäkringsforbudet består.

100

Kollegiet anser att de ursprungliga motiven för detta förbud fortfarande Prop. 1994/95:150
är giltiga. De myndigheter som på olika sätt följt arbetet att utveckla ett Bilaga 1
nytt riskfinansieringssystem har inte redovisat någon avvikande upp-
fattning. Sveriges försäkringsförbund, som är en branschorganisation för
försäkringsbolagen, har yttrat sig över Kammarkollegiets principlösning.
Förbundet motsätter sig inte heller det föreslagna systemet och menar att
den sammanhållna lösningen inom staten tveklöst har fördelar.

Regeringen bedömer mot denna bakgrund att det inte är motiverat att
upphäva det externa försäkringsförbud som gäller sedan länge. Det finns
således ur riskfinansieringssynpunkt inte något skäl för staten att anlita
försäkringsbolag som försäkringsgivare. Däremot kan det vara kost-
nadseffektivt att i vissa fäll utnyttja den speciella kompetens som finns i
försäkringsbranschen, t.ex. i frågor om riskteknisk service och skadebe-
siktning. Det regelverk som kommer att utarbetas för risk- och skadehan-
teringen i staten bör därför ha som principiell utgångspunkt ett fortsatt
förbud för statliga myndigheter att teckna extern försäkring för statens
egendom eller ansvarighet.

Utvecklingen av ett nytt riskfinansieringssystem

Det fortsatta arbetet med att utveckla ett internt statligt system för
riskfinansiering har följande inriktning.

Riktlinjerna för risk- och skadehanteringen innebär bl.a. att myndig-
heterna i princip skall bära hela kostnaden för inträffode skador. Sedan
några år gäller att myndigheterna i regel har en ram för sina förvaltnings-
kostnader. För finansieringen av sina skador kommer myndigheterna i
första hand att använda de möjligheter som redan finns inom detta system
med ramanslag, t.ex. anslagskrediter och anslagssparande. Regeringen
kan även besluta om merutgifter på ramanslagen. Ramarna för lån i Riks-
gäldskontoret kan också anpassas med hänsyn till inträffode skador, i den
mån de avser anläggningstillgångar.

Vissa större skador kan inte hanteras inom ramen för en myndighets
befintliga resurser. För att lösa kvarstående finansieringsproblem kommer
därför ett internt statligt försäkringssystem att skapas. Myndigheterna får
möjlighet att ansluta sig till detta system som även omfattar skadeservice,
skadereglering och skadekostnadsrapportering. Försäkringen är avsedd att
gälla i första hand för egendom, följdskador, skadeståndsskyldighet och
förmögenhetsbrott. Vaije myndighet betalar en premie och får som
motprestation ersättning, skadeservice och hjälp med skadereglering på
förutsebara grunder. Premiens storlek är beroende av det faktiska
skadeutfallet hos myndigheten och förutsätts bli justerad efter hand. Även
inriktningen på det skadeförebyggande arbetet skall kunna påverka
premiens storlek. Om en myndighet har en hög skyddsnivå till följd av
skadeförebyggande åtgärder skall detta således leda till lägre premier.

Den likviditetsmässiga riskutjämningen kommer att ske centralt genom
ett räntebärande konto hos Riksgäldskontoret som disponeras av
Kammarkollegiet. Detta konto har i princip samma funktion som de

101

nuvarande interna statliga motorfordons- och tjänstereseförsäkringarna
hos Kammarkollegiet. Avsikten är att dessa försäkringar skall integreras
i det nya riskfinansieringssystemet.

Den tillkommande centrala administrationen skall ha en mycket liten
omfattning. Regeringen förutsätter att kostnaderna för denna admini-
stration väsentligt understiger de direkta besparingar som kan antas
uppstå till följd av systemet. Ett försäkringssystems främsta kännetecken
- att fördela risker mellan de deltagande aktörerna och över tiden -
innebär nämligen i sig ökade möjligheter till besparingar.

Försäkringssystemet kommer att tillämpa relativt höga självrisker.
Därigenom undviks att de centrala delarna av systemet belastas med
administrationen av mindre skador. Dessutom motverkas risken att
försäkringssystemet skulle kunna minska incitamenten för skadeföre-
byggande arbete hos myndigheterna. Höga självrisker innebär även att
riskfinansieringen i stor utsträckning sker genom de metoder som redan
finns till förfogande för myndigheterna.

De löpande större skadorna kommer i första hand att finansieras med
riskutjämningskontots premiemedel. För att kunna hantera högrisksituatio-
ner kommer det dock att finnas möjlighet att utnyttja särskilda krediter
hos Riksgäldskontoret. Myndigheterna kommer att finansiera räntor och
amorteringar för de utnyttjade krediterna i efterhand. Riskfinansiering
genom extern återförsäkring eller samförsäkring kommer därför att ske
endast i undantagsfall, av andra än finansiella skäl. Vid extremt stora
skador kan regeringen besluta om särskilda medelstillskott. I sådana fall
kan sjuttonde huvudtitelns förslagsanslag Oförutsedda utgifter användas.

Det nya riskfinansieringssystemets försäkringsmoment innehar en
ytterligare nedtoning av de efterhandsåtgärder som karaktäriserar den
nuvarande ordningen för risk- och skadehanteringen. De riskanalyser som
genomförts av myndigheterna och det skadeförebyggande arbete som
påbörjats innebär att åtgärder som vidtas i förväg fått ökad vikt. Risk-
finansieringssystemet förutsätter även att det finns en fungerande
skaderapportering. Riskfinansieringen kan således inte hanteras isolerat
utan kompletterar och stödjer övriga delar av systemet för risk- och
skadehantering. Dessutom synliggörs de skadekostnader som uppstår
oavsett vilket risk- och skadehanteringssystem som tillämpas.

Kunskapen om myndigheternas risker och skadeutfall kommer efter
hand att öka, huvudsakligen genom det planerade riskfinansieringssyste-
met. Därmed kommer förutsättningar att finnas för en fortlöpande
anpassning av systemet - t.ex. genom successivt precisare premieberäk-
ningar - så att de totala riskkostnadema för staten kan minimeras.

Det fortsatta utvecklingsarbetet har inriktningen att riskfinansierings-
systemet skall kunna tas i bruk successivt från den 1 januari 1996.
Verksamheten kommer att finansieras med avgifter från myndigheterna
i form av premier.

En myndighet kommer i princip att själv få välja om den skall ingå i
det nya riskfinansieringssystemet. Detta överensstämmer också med de
delegerade styrformer som numera gäller i staten. I enkätsvar till
Kammarkollegiet har flertalet myndigheter visat intresse av att delta i

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

102

systemet. Det ligger dock i sakens natur att incitamentet till fortsatt
deltagande påverkas av hur bl.a. skaderiskema, skadeutfallet och
premiesättningen utvecklas. Dessa förhållanden bestämmer i hög grad
systemets stabilitet. Regeringen avser därför att noga följa utvecklingen
på området. En förutsättningslös uppföljning och utvärdering kommer
dessutom att göras efter några år. Vidare kommer Kammarkollegiet att
få i uppdrag att fortlöpande rapportera till regeringen hur riskfinansie-
ringssystemet tillämpas.

4.4 Konsekvenser för de statliga myndigheterna m.fl. av
införandet av en allmän löneavgift m.m.

I enlighet med riksdagens beslut (bet. 1994/95: SkU16, rskr. 1994/95:
149) infördes en allmän löneavgift fr.o.m. den 1 januari 1995 och från
samma tidpunkt genomfördes höjningar av de särskilda löneskatterna och
den särskilda premieskatten på grupplivförsäkringar för finansiering av
medlemskap i EU.

I årets budgetproposition (prop. 1994/95:100 bil. 1) nämnde regeringen
att statliga myndigheters kostnad för löneavgiften och skattehöjningarna
under budgetåret 1994/95 skulle betalas samlat från tillgängliga medel på
inkomsttitel 5211 Statliga pensionsavgifter, netto.

Regeringen meddelade vidare sin avsikt att återkomma i 1995 års
kompletteringsproposition angående hanteringen av den allmänna
löneavgiften m.m. för budgetåret 1995/96.

Statliga myndigheter har tidigare kompenserats för förändringar av
arbetsgivaravgifter och skatter. Detsamma har gällt vissa organisationer.
Regeringen kommer, som en besparing, att avstå från att kompensera för
kostnaderna för den beslutade allmänna löneavgiften och för höjningen
av de särskilda löneskatterna och premieskatten på grupplivförsäkringar.
Beslutet att inte kompensera för dessa kostnader kommer att omfatta alla
myndigheter och oiganisationer.

4.5 Arbetsgivaravgifter för statliga myndigheter

4.5.1 Ärendet och dess beredning

I 1992 års budgetproposition aviserade regeringen sin avsikt att låta
utreda möjligheterna till att förändra systemet för finansiering av statliga
myndigheters personalomkostnader (prop. 1991/92:100 bil. 1 s. 48, bet.
1991/92:FiU20, rskr. 1991/92:128). Regeringen beslöt den 17 juni 1993
att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att pröva möjligheterna att
ersätta den statliga sektoms lönekostnadspålägg med ett system för
uppbörd av lagstadgade arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och avgifter
som följer av kollektivavtal som motsvarar det system som gäller den
privata sektorn (dir. 1993:89). Syftet var att göra anställningsför-
hållandena inom staten jämförbara med dem som råder på arbets-

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

103

marknaden i övrigt och att förstärka ett självständigt arbetsgivaransvar för
de totala personalkostnaderna vid myndigheterna.

Utredningen har i februari 1995 lagt fram sitt betänkande Fullt
ekonomiskt arbetsgivaransvar (SOU 1995:9). Arbetet har bedrivits i tre
etapper. I etapp 1 behandlades de lagstadgade arbetsgivaravgifterna for
statliga arbetsgivare, i etapp 2 finansieringen av ersättning vid arbets-
skador och i etapp 3 finansieringen av de avtalsreglerade förmåner som
dagens lönekostnadspålägg är avsett att täcka.

Utredningen har i september 1994 avlämnat en lägesrapport avseende
etapperna 1 och 2. Rapporten, som i huvudsak överensstämmer med
betänkandet vad gäller dessa etapper, har remissbehandlats. Regeringen
behandlar här endast de två första etapperna, dvs. den framtida hantering-
en av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna för statliga arbetsgivare och
finansieringen av ersättning vid arbetsskador. När det gäller finans-
ieringen av de avtalsreglerade förmåner som behandlats i utredningens
etapp 3, avser regeringen att återkomma till riksdagen. Regeringen har
dock redovisat sin grundsyn i frågan i prop. 1993/94:150 bil. 1 s. 93 f.

Följande remissinstanser har yttrat sig över lägesrapporten från
utredningen om arbetsgivaravgifter för statliga myndigheter: Arbets-
givarverket, Luftfartsverket, Riksförsäkringsverket, Riksrevisionsverket,
Riksskatteverket, Statens jordbruksverk, Statens järnvägar, Statens löne-
och pensionsverk, Statistiska centralbyrån, Statskontoret.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

4.5.2 Enhetliga regler för uppbörd av arbetsgivaravgifter

Regeringens förslag: Statliga arbetsgivare skall från och med den
1 juli 1995 betala och redovisa lagstadgade arbetsgivaravgifter,
allmän löneavgift och särskilt löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
enligt samma regler som gäller för arbetsmarknaden i övrigt. De
särregleringar som gäller för staten på detta område skall därför
upphävas.

Förutom förändringar av administrativ natur innebär förslaget att
statliga arbetsgivare skall betala arbetsskadeavgift enligt samma
regler som andra arbetsgivare och att arbetsskadeersättning till
statligt anställda skall finansieras via Arbetsskadefonden. Betalnings-
ansvaret for de arbetsskadeersättningar som hänförs till arbetsskador
som reglerats före den 1 juli 1995 och som i dag debiteras statsbud-
getens inkomsttitel Statliga pensionsavgifter, netto, skall också föras
över till Arbetsskadefonden. Beträffande ersättning till arbetstagare
som var anställd hos ett affärsverk när arbetsskadan inträffade
debiteras ersättningen alltjämt verket om skadan fastställts i laga-
kraftvunnet beslut före utgången av juni 1995, i annat fall finansieras
ersättningen av Arbetsskadefonden.

104

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna är uttalat positiva
till utredningens förslag. När det gäller finansiering av ersättning vid
arbetsskada invänder dock Riksförsäkringsverket (RFV) mot att statliga
arbetsgivare skall betala arbetsskadeavgift och anser, bl.a. av stats-
finansiella skäl, att staten som kollektiv även i fortsättningen skall svara
för verkliga kostnader för skadeersättningar. Sjuk- och arbetsskadebered-
ningens arbete bör avvaktas enligt RFV. Även Arbetsgivarverket hänvisar
till Sjuk- och arbetsskadeberedningen och anser det rimligt att de statliga
arbetsgivarna ges nedsättning i avgiften med en procentenhet i avvaktan
på kommande förslag från beredningen. Flertalet remissinstanser förordar
vidare att ikraftträdandebestämmelsema för finansiering av ersättning vid
arbetsskada utformas så att affärsverken inte övergångsvis drabbas av en
hög finansiell belastning.

Bakgrund till regeringens förslag: Staten som arbetsgivare omfettas
av lagen (1981:691) om socialavgifter och staten betalar således redan i
dag lagstadgade arbetsgivaravgifter. Uppbörden av arbetsgivaravgifterna
regleras i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbets-
givare (USAL). Normalt redovisar och betalar arbetsgivaren de olika
lagstadgade arbetsgivaravgifterna tillsammans med innehållen preliminär
skatt till skattemyndigheten månatligen enligt en uppbördsdeklaration.
RFV fördelar vaije månad inkomna avgifter på aktuella inkomsttitlar i
statsbudgeten. USAL gäller dock inte statliga arbetsgivare.

För staten styrs uppbörden av socialavgifterna av en särskild för-
ordning, förordningen (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivarav-
gifter från staten. Enligt denna förordning svarar RFV för inbetalning av
myndigheternas samlade arbetsgivaravgifter genom överföring av medel
från inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto, till respektive in-
komsttitel under inkomsthuvudgruppen Lagstadgade socialavgifter.
Myndigheterna i sin tur betalar avgifterna i form av lönekostnadspålägg
enligt förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av
lönekostnadspålägg. Lönekostnadspålägget är även avsett att finansiera
avtalade förmåner som inte finansieras direkt av arbetsgivaren. Inbe-
talningen av lönekostnadspålägget sker månadsvis till RFV som överför
medlen till statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisar beloppet
mot inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto, på statsbudgeten.

Affärsverken betalar lagstadgade arbetsgivaravgifter till RFV genom
direktinsättning på statens checkräkning. RFV redovisar beloppen mot
inkomsthuvudgruppen Lagstadgade socialavgifter på statsbudgeten.

Vid sidan av de skilda uppbördsrutinema är den enda sakliga skillnaden
mellan statens och övriga arbetsgivares betalning av lagstadgade arbets-
givaravgifter, att staten inte betalar arbetsskadeavgift. Myndigheternas
arbetsskador finansieras i stället kollektivt via lönekostnadspålägget.
Affärsverken debiteras dock de verkliga kostnaderna.

Skälen för regeringens förslag: Regeringens allmänna strävan på den
statliga arbetsmarknaden är att förstärka myndigheternas självständighet
som arbetsgivare. Det finns också skäl att minska särlösningarna och att
öka jämförbarheten med den övriga arbetsmarknaden.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

105

Utredningen har visat att det inte finns några avgörande skäl mot att
låta statliga arbetsgivare följa de regler för redovisning och inbetalning
av lagstadgade arbetsgivaravgifter som gäller för andra arbetsgivare.
Regeringen delar utredningens upp&ttning att ett enhetligt system för all
uppbörd av lagstadgade arbetsgivaravgifter bör skapas genom att gällande
särregleringar för staten upphävs. Bortsett från rent administrativa
konsekvenser innebär detta en förändrad hantering av statens arbets-
skadeersättningar. Från att vara vad som kan kallas självförsäkrare och
betala arbetsskadeersättning till sina anställda, skall staten betala
arbetsskadeavgift. Arbetsskadeersättningar till statligt anställda finansieras

1 fortsättningen via Arbetsskadefonden.

Utredningen har visat att statens arbetsskador kostar mindre än vad
som kommer att inbetalas i arbetsskadeavgift när de allmänna reglerna i

2 kap. 1 § lagen (1981:91) om socialavgifter tillämpas på staten. Anled-
ningen till att staten har relativt låga kostnader för arbetsskadeersättningar
torde enligt utredningen vara att arbetsskadorna är betydligt färre på den
typ av arbetsplatser som är vanliga inom statsförvaltningen än på
arbetsplatser inom arbetslivet i övrigt. Regeringen anser dock att staten
inte skall särbehandlas utan ansluter sig till utredningens syn att de
nackdelar som följer av schablonmässigt satta försäkringsavgifter är
problem som måste lösas för den svenska arbetsmarknaden i dess helhet.
Denna fråga behandlas inom Sjuk- och arbetsskadeberedningen (S 1993:
07). Av utredningen framgår också att det faktum att staten skall betala
arbetsskadeavgift inte innebär någon extra belastning för statens finanser.
Arbetsskadefonden har för närvarande ett ackumulerat underskott som i
mars 1995 uppgick till cirka 21 miljarder kronor. Under de närmaste
åren beräknas de årliga intäkterna från arbetsskadeavgiftema överstiga
utbetalningarna från fonden. Detta årliga överskott överförs till statsbud-
geten såsom amorteringar på den skuld som uppkommit genom de senaste
årens underskott i Arbetsskadefonden. Genom att statliga arbetsgivare
skall börja betala arbetsskadeavgift kommer ytterligare medel att återföras
till statsbudgeten så länge det ackumulerade underskottet kvarstår i
fonden. Statens avgiftsskyldighet skall i övrigt inte utvidgas.

När det gäller affärsverken förordar regeringen en lösning som innebär
att affärsverken finansierar ersättningen för vissa skadefell som inträffat
före den 1 juli 1995, närmare bestämt skador som festställts i laga-
kraftvunnet beslut före nämnda datum. Affärsverken har inte haft
tillräckligt underlag för att kunna beakta andra än sådana skador i
samband med sin ekonomiska planering. Den extra finansiella belastning
som förslaget övergångsvis innebär för affärsverken begränsas genom
denna lösning.

4.5.3 Genomförande

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Av tekniska skäl anser regeringen att myndigheternas ökade kostnader för
den arbetsskadeavgift som de föreslås betala från och med den 1 juli
1995, skall kompenseras av en sänkning av lönekostnadspålägget. Häri-

106

genom krävs ingen omprövning av myndighetsanslagen. Effekten blir att
inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto, kommer att redovisa ett
ökat underskott motsvarande de ökade kostnaderna for myndigheternas
arbetsskadeavgift.

De ytterligare utgifter som kommer att belasta inkomsttiteln Statliga
pensionsavgifter, netto, balanseras av att inkomster från arbetsskade-
avgiftema tillförs statsbudgeten.

Lönekostnadspålägget kommer att uppgå till 7,7 % under budgetåret
1995/96.

4.5.4 Upprättade lagförslag

I enlighet med vad regeringen anfört har inom Socialdepartementet
upprättats förslag till

1.  lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare,

2.  lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter,

3.  lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Lagförslagen finns i bilaga 1.4.

4.5.5 Författningskommentarer

Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Tillämpningsområdet för lagen vidgas genom att meningen om att lagen
inte gäller arbetsgivaravgifter som staten skall betala tas bort. Som en
följd härav tas också hänvisningen till speciella regler för staten bort.
Lagen blir således tillämplig vid uppbörd av samtliga arbetsgivaravgifter.
Den blir även tillämplig på sådana avgifter som avses i förordningen
(1964:484) om mottagande för statens räkning av gåvo- och donations-
medel.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter

Särregleringen för staten upphävs. Genom att ta bort meningen om att
staten inte skall betala arbetsskadeavgift likställs staten med övriga
arbetsgivare.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

9 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

Rättelse: Rättelse: S. 109 rad 4 nedifrån Står: 1989 Rättat till: 1981

107

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring

Genom att statliga arbetsgivare iläggs att betala arbetsskadeavgift enligt
lagen (1981:691) om socialavgifter enligt samma regler som gäller för
andra arbetsgivare kan hänvisningen till speciella regler om avgifter för
staten tas bort. I och med att staten från och med den 1 juli 1995 skall
betala denna avgift skall också utbetald arbetsskadeersättning från och
med samma dag finansieras via Arbetsskadefonden. När det gäller affärs-
verken har i övergångsbestämmelserna tagits in en bestämmelse om att
arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1995 och som fästslagits
som sådan i lagakraftvunnet beslut före nämnda datum, alltjämt skall
finansieras av affärsverken.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

108

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som
regeringen har förordat,

2.  godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som
regeringen har förordat,

3.  godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret
1995/96,

4.  godkänner beräkningen av förändringar i anslagsbehållningarna för
budgetåret 1995/96,

5.  godkänner beräkningen av Beräknat tillkommande utgiftsbehov,
netto för budgetåret 1995/96,

6.   antar förslaget till inkomst- och utgiftsstat rörande Räntor på
statsskulden, m.m. för budgetåret 1995/96,

7.   till Räntor på statsskulden, m. m. för budgetåret 1995/96 anvisar ett
förslagsanslag på 132 000 000 000 kronor,

8.  bemyndigar regeringen att ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om
statens upplåning,

9.  bemyndigar regeringen att för budgetåret 1995/96, om arbets-
marknadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad
som förordats intill ett sammanlagt belopp av 2 000 000 000
kronor,

10. godkänner vad regeringen anfört om ett tak för de offentliga
utgifterna,

11.  antar förslaget till lag om ändring i lagen (1987:519) om Riks-
revisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser,

12. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd
av socialavgifter från arbetsgivare,

13.  antar förslaget till lag om ändring i lagen (1981:691) om socialav-
gifter,

14. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

109

Innehåll

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

Reviderad finansplan m.m.

1   Den ekonomiska politikens inriktning............. 1

2  Den ekonomiska utvecklingen ................. 12

2.1 Den internationella ekonomin............... 12

2.2 Den svenska ekonomin................... 14

2.3 Utvecklingen t.o.m. år 2000 ................ 18

3  Den ekonomiska politiken.................... 19

3.1 En politik för uthållig tillväxt............... 19

3.2 Finans- och penningpolitiken ............... 24

3.3 Sysselsätting, löner och priser............... 28

3.4 Skattepolitiken........................ 32

3.5 Fördelningspolitiska effekter................ 35

4  Den kommunala sektorns ekonomi m.m............ 39

5  Budgetfrågor............................ 44

5.1 Uppföljning av budgetutvecklingen............ 44

5.1.1 Budgetförsvagningar m.m............. 44

5.1.2 Åtgärder med anledning av budgetupp-
följningen ....................... 46

5.2 Det reviderade budgetförslaget .............. 50

5.3 Ett tak för de offentliga utgifterna ............ 52

5.4 Uppstramning av regelverket................ 56

Appendix ............................... 58

Reviderat budgetförslag och statens ekonomiska ställning

1   Beräkning av statsbudgetens inkomster och

utgifter för budgetåren 1994/95 och 1995/96......... 61

1.1   Beräkningsförutsättningar ................ 61

1.2   Statsbudgetens inkomster och utgifter under

budgetåret 1994/95 .................... 61

1.3   Statsbudgetens inkomster och utgifter under

budgetåret 1995/96 .................... 65

1.4  Statsbudgetens saldo för budgetåren 1994/95

och 1995/96 ........................ 70

1.5  Underliggande budgetutveckling ............ 71

1.6  Budgetunderskott, lånebehov och statsskuld ..... 72

1.7  Kompletterande redovisning av statsskuldräntor ...      75

1.8  Den långsiktiga konsekvenskalkylen.......... 75

2  Finansfullmakten ......................... 76

110

3  Årsredovisning för staten 1993/94 ............... 76

3.1 Inledning ........................... 76

3.2 Redovisningsprinciper.................... 78

3.3 Statens resultat, tillgångar och skulder 1993/94 ....      78

3.3.1 Konsoliderad resultat- och balansräkning

för staten  ....................... 79

3.3.2 Statliga sektorns tillgångar och skulder...... 81

4  Ekonomisk styrning av statlig verksamhet.......... 83

4.1 Regeringens bedömning och åtgärder med anledning av

revisionens iakttagelser 1994 ............... 83

4.2 Revision av verksamhet i statliga aktiebolag

och stiftelser ......................... 98

4.2.1 Riksrevisionsverkets rätt att granska verksamhet 98

4.2.2 Upprättat lagförslag................. 98

4.3 Risk- och skadehanteringen i staten ........... 99

4.4 Konsekvenser för de statliga myndigheterna m.fl. av

införandet av en allmän löneavgift m.m.......... 103

4.5 Arbetsgivaravgifter för statliga myndigheter....... 103

4.5.1 Ärendet och dess beredning ............ 103

4.5.2 Enhetliga regler för uppbörd av arbetsgivar-

avgifter ......................... 104

4.5.3 Genomförande .................... 106

4.5.4 Upprättade lagförslag ................ 107

4.5.5 Författningskommentarer.............. 107

Förslag till riksdagsbeslut...................... 109

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1

111

Bilaga 1.1

Reviderad nationalbudget

1995

Reviderad Nationalbudget

Förord

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Den reviderade nationalbudget som härmed läggs fram, beskriver den
internationella och den svenska ekonomins utveckling t.o.m. 1996.

Nationalbudgeten bygger på material från fackdepartementen samt från
olika myndigheter och institutioner. För bedömningen av den internatio-
nella utvecklingen har material erhållits från bl.a. OECD. Beskrivningen
av den svenska ekonomin baseras främst på underlag från Statistiska
centrakbyrån och på den prognos som Konjunkturinstitutet publicerade
den 29 mars. Vidare har seminarier med bransch- och konjunkturexperter
hållits. Ansvaret för de redovisade bedömningarna åvilar dock helt
Finansdepartementets ekonomiska avdelning.

Nationalbudgeten innehåller dessutom kalkyler över ekonomins ut-
veckling i ett något längre perspektiv. Den traditionella prognosen för
1995 och 1996 kompletteras med tre alternativa scenarier över ut-
vecklingen t.o.m. år 2000. Dessa beräkningar är gjorda med stöd av
Konjunkturinstitutets modeller KOSMOS och FIMO. Scenariekapitlet
kompletteras med en analys av de offentliga utgifternas utveckling.

Nationalbudgeten avslutas med två s.k. fördjupningskapitel som syftar
till att ge en djupare bakgrund till analyserna i nationalbudgeten. Dessa
kapitel är av en mer teknisk karaktär än vad som normalt ryms inom en
nationalbudget.

Arbetet med den preliminära nationalbudgeten har letts av departe-
mentsrådet Håkan Frisén. Kalkylerna avslutades den 18 april 1995.

1. Inledning

1.1 Den svenska ekonomin 1995 och 1996

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Under de senaste månaderna har de finansiella marknaderna präglats av
stor oro. Den internationella turbulensen initierades av den finansiella
krisen i Mexiko samt av ökad politisk osäkerhet i Italien och Spanien.
Effekterna för Sveriges del blev dock stora, främst avseende valutan där
kronan tillsammans med andra svaga valutor har följt US-dollam ner i
värde. Även ränteuppgången har varit påtaglig.

Trots betydande budgetförstärkningar och en stramare penningpolitik
ligger därmed de svenska obligationsräntorna kvar på en mycket hög nivå
samtidigt som kronkursen är utomordentligt svag. Det har uppenbarligen
varit svårt för Sverige att etablera förtroende på de finansiella mark-
naderna för att inflationen förblir låg under den pågående ekonomiska
återhämtningen samt att vidtagna budgetåtgärder är tillräckliga.
Bedömningen av ekonomins utveckling blir naturligtvis extra osäker mot
bakgrund av den stora turbulens som råder beträffande valutor och räntor
En central fråga är hur länge oron kommer att råda och hur den påverkar
den reala ekonomin.

Det höga ränteläget tillsammans med den allmänna osäkerhet som nu
råder dämpar den inhemska ekonomiska aktiviteten. Mest påtaglig är
troligen effekten på den privata konsumtionen. Investeringsutvecklingen
torde på kort sikt vara mindre känslig. Inom den exportinriktade delen av
ekonomin är den höga lönsamheten och snabba produktionsökningen
sannolikt viktigare faktorer för investeringsbesluten än ränteläget.
Investeringarna i de näringslivssektorer som är mer beroende av den
privata konsumtionen torde dock i viss mån påverkas, liksom bostads-
byggandet.

Den ytterligare försvagningen av kronan bedöms inte stimulera exporten
i någon större utsträckning. Konkurrenskraftsläget var redan tidigare
mycket starkt och produktionsökningarna rekordstora. Istället accentuerar
den svaga kronkursen två andra problem i ekonomin. Inflationsimpulsen
från importprisema förstärks även om genomslaget i konsumentledet i viss
mån hålls tillbaka av den svaga konsumtionsefterfrågan. Samtidigt ökar
ekonomins tudelning genom ytterligare förbättring av lönsamheten i
exportsektorn medan ökade importpriser begränsar hushållens reala
inkomstutveckling. Därigenom ökar spänningarna i ekonomin vilket bl.a.
riskerar att leda till påfrestningar på lönebildningen.

Sedan bedömningen i budgetpropositionen har signalerna avseende den
realekonomiska utvecklingen dock i flera avseenden varit positiva. BNP-
tillväxten accelererade under fjärde kvartalet förra året, vilket innebar att
ökningen av BNP för helåret 1994 uppgick till 2,2 %. SCB:s senaste
investeringsenkät visar på en ytterligare ökning av de redan höga investe-
ringsplanerna i näringslivet. Konjunkturinstitutets industribarometer
indikerar mycket expansiva produktionsplaner, vilket tyder på att
industrins förmåga att öka uttnyttjandegraden av befintlig produktions-
apparat varit större än väntat. Indikationer på en stabil utveckling av den

privata konsumtionen har kunnat utläsas i detaljhandelsstatistiken samt i
SCB:s enkät om hushållens inköpsplaner. Vissa signaler om en svagare
utveckling har dock kommit den allra senaste tiden. Sammantaget har
dock den kraftiga uppgången i obligationsräntorna det senaste året trots
allt inte haft så stor kortsiktig effekt på den ekonomiska utvecklingen.

I föreliggande prognos för 1995 och 1996 har ny information sedan
budgetpropositionen i positiv och negativ riktning bedömts som ungefär
likvärdig ur ett kortsiktigt tillväxtperspektiv. BNP-tillväxten bedöms bli

2,5 % i år för att öka till 2,9 % procent nästa år.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Tabell 1.1 Prognosförutsättningar

1992

1993

1994

1995

1996

BNP-tillväxt i OECD

1,4

1,2

3,0

2,9

2,7

Konsumentprisökning i OECD

3,1

2,8

2,3

2,6

2,9

Dollarkurs (i kr.)

5,8

7,8

7,7

7,3

7,3

Ecu-index1

101,7

123,0

123,8

128,8

125,0

Tysk ränta 5-års statsobl.

7,8

6,0

6,2

6,9

7,1

Svensk ränta 5-års statsobl.

10,4

8,0

9,1

10,6

10,0

Svensk ränta 6-månaders ssvx

12,6

8,1

7,7

8,9

9,0

1 ECU-index antas vara 127 den 31 december 1995 samt 123 den 31 december 1996
Källor: OECD och Finansdepartementet

Den internationella konjunkturen förstärktes under 1994. Främst bidrog
den kraftiga omsvängningen i Europa, med särskilt hög tillväxt i våra
nordiska grannländer Den japanska ekonomin återhämtade sig också i
viss mån samtidigt som tillväxten tilltog ytterligare i USA. BNP-tillväxten
i OECD blev därmed den högsta sedan 1989. I EU-området förutses
under 1995 och 1996 en BNP-tillväxt på drygt 3 %. I Japan sker en
gradvis uppgång medan den ekonomiska aktiviteten dämpas i USA.

Prognosen för den svenska ekonomins utveckling baseras på antaganden
om valutakurs och räntor som i betydande grad är påverkade av den
senaste tidens händelser. Detta innebär betydligt högre räntor och svagare
krona än vad som låg till grund för bedömningen i den preliminära
nationalbudgeten. En viss nedgång av obligationsräntorna samt en
förstärkning av kronan förutsätts dock.

Tabell 1.2 Växelkursutvecklingen

Procentuella förändringar mellan årsgenomsnitt

1992

1993

1994

1995

1996

ECU-index

0,4

20,9

0,6

4,0

-3,0

Dollar

4,0

33,8

-1,2

-5,4

-0,4

Konkurrentvägt

-0,3

23,8

1,7

3,7

-1,8

Importvägt

-0,8

24,4

1,8

3,9

-1,8

Källor: Riksbanken och Finansdepartementet.

Ett fortsatt mycket starkt konkurrensläge tillsammans med den inter-
nationella konjunkturuppgången innebär att exporten fortsätter att stiga
relativt snabbt. De kraftiga investeringarna innebär en betydande kapaci-
tetsutbyggnad vilket möjliggör en sådan utveckling. Exportens ökningstakt
minskar dock från drygt 13 % 1994 till 7 % 1996. Under 1996 innebär
detta att den svenska exporten växer i takt med omvärldens efterfrågan.
Importen ökade 1994 nästan lika snabbt takt som exporten. Med tanke på
att svenska producenter som säljer på hemmamarknaden fått en stärkt
konkurrenskraft är denna utveckling anmärkningsvärd. Till en del ligger
förklaringen i en uppdriven import under slutet av året till följd av att
medlemskapet i EU innebär nya regler för import till Sverige. Under
prognosperioden bedöms importen stiga i betydligt måttligare takt än
under 1994. Svenska producenter väntas kunna utnyttja sin konkurrensför-
del också på hemmamarknaden samtidigt som efterfrågeexpansionen sker
i något mindre importintensiva delar av ekonomin.

Bedömningen av den privata konsumtionens utveckling är behäftad med
särskilt stor osäkerhet. Det höga ränteläget dämpar utvecklingen.
Incitamenten att spara ökar ytterligare genom att den redan höga
realräntan stiger, särskilt om detta får återverkningar på fastighetspriser
och tillgångspriser. På kort sikt innebär också den finansiella oron att
hushållen torde bli försiktigare, speciellt avseende inköp av kapitalvaror
Konsolideringen av statsfinanserna innebär också att hushållens inkomster
sjunker 1995. Det är dock rimligt att anta att skattehöjningar och bidrags-
minskningar i stor utsträckning var förutsedda av hushållen. I så fall har
hushållen redan, åtminstone delvis, anpassat sin konsumtionsnivå.
Effekten när väl åtgärderna träder i kraft blir då begränsad och tar sig
delvis uttryck i ett minskat sparande.

Flera andra faktorer som bidragit till det höga hushållssparandet under
senare tid har också börjat minska i betydelse. Hushållens har minskat sin
skuldsättningsgrad, som under slutet av 1980-talet var mycket hög.
Vändningen i sysselsättning har varit påtaglig. Risken att drabbas av
arbetslöshet torde ha minskat påtagligt vilket främjar konsumtions-
benägenheten. Därtill finns ett uppdämt behov av att öka inköpen av
kapitalvaror efter en lång period av låga inköp. Av dessa skäl förväntas
en viss minskning av hushållens sparande under prognosperioden.
Sammantaget förväntas ändå den privata konsumtionen minska med 0,5%
under 1995 för att sedan stiga med 1 % 1996.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Tabell 1.3 Försörjningsbalans                                                 Prop. 1994/95:150

Miljarder kr.

1994

Procentuell volymförändring

1992

1993

1994

1995

1996

BNP

1 517,0

-1,4

-2,6

2,2

2,5

2,9

Import

492,3

1,1

-2,8

13,2

7,5

6,0

Tillgång

2 009,3

-0,9

-2,6

4,5

3,7

3,6

Privat konsumtion

820,2

-1,4

-3,7

0,5

-0,5

1,0

Offentlig konsumtion

413,5

-0,0

-0,6

-1,0

-0,2

-0,8

Stat

131,5

1,8

4,4

-0,7

1,5

-0,5

Kommuner

282,0

-0,8

-2,7

-1,2

-1,0

-1,0

Bruttoinvesteringar

208,2

-10,8

-17,6

-0,4

11,1

9,6

Näringsliv

136,6

-15,5

-14,3

17,4

21,1

10,7

Bostäder

36,3

-7,3

-31,0

-37,5

-18,2

12,4

Myndigheter

35,4

0,6

4,3

6,4

5,6

3,2

Lagerinvesteringar1

10,5

1,1

-0,3

1,4

-0,3

0,2

Export

556,7

2,3

7,6

13,8

10,6

7,3

Användning

2 009,3

-0,9

-2,6

4,5

3,7

3,6

Inhemsk användning

1 452,5

-1,8

-5,6

1,4

1,0

2,1

1 Förändring i procent av föregående års BNP.

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Bruttoinvesteringarna i näringslivet ökar nu kraftigt. Under 1994 steg
investeringarna med drygt 17 % i näringslivet totalt, och med 28 % i
industrin. Den snabba produktionstillväxten innebär ett ökande kapacitets-
utnyttjande, vilket i kombination med den goda lönsamheten medför
mycket gynnsamma förutsättningar för en ytterligare investerings-
expansion, speciellt i industrin. År 1995 förutses därför industrins inves-
teringsökning överstiga 35 % och 1996 uppgå till ca 20 %. Tendensen är
också att investeringarna allt mer sker i helt nya produktionsanläggningar
och därmed på ett tydligt sätt innebär en ökad produktionskapacitet.
Också i det övriga näringslivet väntas investeringsexpansionen fortsätta,
om än i långsammare takt än inom industrin. Den svaga efterfrågan inom
stora delar av hemmamarknaden verkar dock fortsatt dämpande. De totala
bruttoinvesteringarna bedöms stiga med drygt 11 % år 1995 trots ett
kraftigt fall i bostadsbyggandet. Under 1996 dämpas ökningstakten i
näringslivets investeringarmen samtidigt förutses bostadsbyggandet vända
uppåt, delvis p.g.a. det nu aviserade investeringsstödet. De totala brutto-
investeringarna beräknas därigenom stiga med ca 10 %.

Lagerinvesteringama ökade kraftigt under 1994. Bidraget till BNP-
tillväxten uppgick till hela 1,4 procentenheter Den starka produktions-
ökningen i industrin ledde till ett ökat behov av insatsvaror och varor i
arbete. Därtill kommer att den extremt omfattande importen under slutet
av 1994 i betydande omfattning utgjorde lagerinvesteringar Dessa lager
väntas avvecklas under 1995, vilket bidrar till att lagerposten ger ett svagt
negativt bidrag till BNP-tillväxten.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagram 1.1 Sysselsättning och arbetskraftsutbud

Anm.: I underliggande arbetskraftsutbud inkluderas även personer i sådana arbets-
marknadspolitiska åtgärder som i AKU inte ingår i arbetskraftsutbudet.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Den genomsnittliga timlönen för ekonomin som helhet ökade 1994 med
ca 3,5 %, enligt nationalräkenskapernas uppgifter om lönesumma och
antal arbetade timmar. Enligt SCB:s s.k. förtjänststatistik var ökningen
närmare en procentenhet lägre. Skillnaden beror till en del på extra
utbetalningar av resultatbonus samt speciellt höga löneutbetalningar för
övertid inför beslutade skattehöjningar vid årsskiftet. Dessa effekter
inräknas ej i förtjänststatistiken. Eftersom utgångsläget blir artificiellt högt
bidrar de i viss utsträckning till att dämpa den uppmätta löneöknings-
takten, baserad på lönnesummestatistik, i år. Sammantaget bedöms
löneökningarna komma att uppgå till 3,5 % respektive 4 % under 1995
och 1996 för ekonomin som helhet, med en något snabbare ökningstakt
inom industrin.

Utvecklingen av konsumentpriserna (KPI) har under början av 1995
blivit ungefar vad som förväntades i den preliminära nationalbudgeten.
Hushållens efterfrågan är fortsatt svag, vilket bidrar till att hålla tillbaka
prisökningarna i konsumentledet. Därtill kan konkurrensbefrämjande
effekterav EU-medlemskapet förväntas dämpa prisutvecklingen. Öknings-
takten för producentpriserna är dock hög, vilket på sikt kan få åter-
verkningar också på konsumentpriserna. Försvagningen av kronan bidrar
också till att höja inflationstrycket i ekonomin genom ökade importpriser
Under prognosperioden kommer höjda indirekta skatter och subventioner
att bidra till ökningen av KPI. Den nu föreslagna sänkningen av
mervärdesskatten på livsmedel fr.o.m. 1 januari 1996 innebär dock att

denna effekt blir förhållandevis liten 1996. Sammantaget beräknas den Prop. 1994/95:150
registrerade inflationstakten uppgå till 3,3 % respektive 2,8 % under Bilaga 1.1
loppet av 1995 och 1996. Nettoprisindex väntas under samma period stiga

med 2,0 respektive 2,4 %.

Tabell 1.4 Nyckeltal

1993

1994

1995

1996

Timlön, kostnad

3,3

3,5

3,5

4,0

KPI, dec.-dec.

3,9

2,3

3,3

2,8

NPI, dec.-dec.

3,6

1,6

2,0

2,4

Disponibel inkomst

-3,5

1,0

-2,2

0,2

Sparkvot (nivå)

7,9

8,3

6,7

5,9

Industriproduktion

1,5

10,6

8,0

6,0

Relativ enhetsarbetskostnad

-24,7

-1,0

-0,6

3,4

Öppen arbetslöshet (nivå)1

8,2

8,0

7,0

6,1

Arbetsmarknads politiska åtgärder1

4,2

5,1

5,1

5,2

Handelsbalans (mdr. kr.)

54,0

68,6

108,9

127,0

Bytesbalans (i % av BNP)

-2,2

0,4

2,6

4,0

1 I % av arbetskraften.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Näringslivets produktion ökade år 1994 med drygt 4 %. Industriproduk-
tionen steg med hela 10,6 % samtidigt som spridningseffekterna till
industrirelaterade delar av tjänstesektorn var påtagliga. Detta bidrog starkt
till att den totala tjänsteproduktionen ökade med 3,5 %. Även under 1995
och 1996 väntas produktionsökningarna i näringslivet bli av storleks-
ordningen 4-4,5 %. Takten i industrins expansion avtar något samtidigt
som byggnadsaktiviteten nu åter börjar tillta. Den offentliga produktionen
väntas fortsätta att minska något de närmaste åren. Sammantaget väntas
BNP öka med 2,5 respektive 2,9 % under 1995 och 1996.

Arbetsmarknadsläget har successivt förbättrats sedan inledningen av
1994. Minskningen av arbetslösheten har dock hållits tillbaka av en
ökande medelarbetstid och ett stigande arbetskraftsutbud. Återhämtningen
i ekonomin, satsningarna på sysselsättningsskapande åtgärder samt en
återgång av medelarbetstiden till mer normala nivåer väntas medföra en
sammanlagd sysselsättningsökning med 175 000 personer under 1995 och
1996. Utbudet av arbetskraft väntas öka när sysselsättningsmöjligheterna
förbättras, vilket bromsar nedgången av arbetslösheten. Den öppna
arbetslösheten beräknas minska från 8,0 % 1994 till 6,1 % 1996.

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick
1994 till ca 157 miljarder kr, eller drygt 10 % av BNP. Beslutade
budgetförstärkningar i kombination med den ekonomiska återhämtningen
gör att underskottet successivt beräknas krympa till ca 90 miljarder kr.
1996, motsvarande 5,2 % av BNP.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagram 1.2 Finansiellt sparande i privat och offentlig sektor samt bytesbalans

KaZ/or.Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 1.5 Sparande

Procent av BNP i löpande pris

1993

1994

1995

1996

Bruttosparande

11,3

14,9

17,6

20,2

Realt sparande

13,5

14,4

15,0

16,2

Fasta investeringar

14,3

13,7

14,7

15,7

Lagerinvesteringar

-0,8

0,7

0,4

0,5

Finansiellt sparande

-2,2

0,4

2,6

4,0

Offentlig sektor

-13,4

-10,4

-9,0

-5,2

Hushåll

6,0

6,2

5,0

4,4

Företag

5,2

4,6

6,6

4,8

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Jämfört med beräkningarna i den preliminära nationalbudgeten innebär
detta att underskottet nu bedöms bli 25 miljarder kr lägre år 1996. Detta
beror huvudsakligen på en tämligen kraftig upprevidering av skattein-
komsterna. Som en följd av bl.a. högre räntor på statsskulden har även de
offentliga utgifterna reviderats upp jämfört med bedömningen i den
preliminära nationalbudgeten.

Bytesbalansen utgörs defintionsmässigt av summan av det privata och
det offentliga finansiella sparandet. Det privata finansiella sparandet
förväntas förbli mycket högt under 1995 och 1996. Förbättringen i det
offentliga sparandet innebär därmed ett successivt ökande bytesbalans-

10 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

överskott. År 1996 beräknas bytesbalansöverskottet bli ca 65 miljarder kr Prop. 1994/95:150
eller ca 4 % av BNP. Eftersom också investeringarna ökar påtagligt Bilaga 1.1
kommer ekonomins bruttosparande att stiga mycket kraftigt. Brutto-
sparandet ökar som andel av BNP från 11 % 1993 till 20 % 1996.

Diagram 1.3 Bruttosparande, fasta investeringar och bytesbalans

Bruttoinvesteringar Bytesbalans Bruttosparande

Anm.: Bruttosparandet är summan av fasta bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar samt
bytesbalansen.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

1.2 Den svenska ekonomin i ett medelfristigt perspektiv

I den reviderade nationalbudgeten presenteras kalkyler avseende den
ekonomiska utvecklingen t.o.m. år 2000. I ett sådant tidsperspektiv är
informationsunderlaget otillräckligt för att prognoser i vanlig mening skall
kunna utarbetas. Mot bakgrund av de stora förändringar som den svenska
ekonomin genomgår ter sig varje scenario över utvecklingen på medellång
sikt som särskilt osäkert. Behovet av längre framåtblickar än den
traditionella tvåårshorisonten är emellertid stort. Den ekonomiska
politiken och de grundläggande ekonomisk-politiska frågeställningarna har
fått en allt större tyngdpunkt mot det medelfristiga perspektivet. I
synnerhet behöver utvecklingen avseende de offentliga finanserna och
arbetsmarknaden belysas också i detta tidsperspektiv.

Tre scenarier för ekonomins utveckling fram till år 2000 presenteras i
kapitel 12. Scenarierna innehåller inga utpräglade konjunkturförlopp utan
avser istället att illustrera utvecklingen mot ett jämviktsläge år 2000. En
central frågeställning är i vilken mån dagens höga arbetslöshet kommer

att permanentas. Scenarierna bygger på olika förutsättningar avseende hur Prop. 1994/95:150
arbetsmarknaden fungerar Detta tar sig uttryck i olika antaganden Bilaga 1.1
avseende jämviktsarbetslöshet, arbetskraftsdeltagande etc. Dessa an-
taganden är avgörande för tillväxtmöjligheterna i ett medelfristigt
perspektiv samt för de offentliga finansernas utveckling. Scenarierna
skiljer sig också med avseende på underliggande tillväxtförmåga samt
graden av trovärdighet för den ekonomiska politiken avseende bl.a.
inflationen och de offentliga finanserna. Ekonomins varierande funktions-
förmåga har också tagit sig uttryck i skilda realränteantaganden mellan
alternativen.

Alternativen är konstruerade så att pris- och löneökningstaktema i stora
drag är desamma i alla alternativ. Alternativet med högre jämviktsarbets-
löshet leder således till lägre tillväxt och inte till högre pris- och
löneökningar. Samtliga alternativ utgår från den prognos för 1995 som
presenteras i den reviderade nationalbudgeten. Alternativen skiljer sig
sedan åt med början 1996.

I samtliga tre alternativ förutsätts att den ekonomiska politik som
föreslås i kompletteringspropositionen fullföljs. I detta ingår också
uppföljning och komplettering av regeringens tidigare propositioner I
övrigt grundar sig kalkylerna på antagandet att skatte- och utgiftsreglema
är oförändrade samt på en restriktiv utveckling av den offentliga
konsumtionen.

Den internationella utvecklingen är gemensam för alternativen.
Liberaliseringen av världshandeln, den europeiska integrationen och en
successivt starkare internationell konjunktur förutsätts ge en tillväxt i
OECD-området på i genomsnitt 2,5-3,0 % under perioden 1995-2000.
Marknaden för svensk export av bearbetade varor till dessa länder ökar
med i genomsnitt drygt 6,5 % per år under perioden.

Scenariernas realekonomiska utveckling

Saneringen av de offentliga finanserna som genomförs under perioden
innebär att hushållens inkomster utvecklas svagt i samtliga alternativ. Den
privata konsumtionens bidrag till tillväxten blir därför begränsat. Den
slutliga effekten av besparingarna beror dock på i vilken grad ekonomins
aktörer anser politiken långsiktigt trovärdig och hållbar. Därigenom
påverkas räntebildning, konsumtions- och investeringsbeteende i hög grad.

Tabell 1.6 Nyckeltal

medel

låg

hög

Årlig förändring, genomsnitt 1996-2000

Timlön

4,5

4,5

4,5

KPI, årsgenomsnitt

2,8

2,9

2,7

NPI

2,3

2,4

2,2

Real disponibel inkomst

1,4

1,2

1,6

Sysselsättning, personer

1,1

0,6

1,5

Produktion, näringsliv

2,9

2,4

3,5

varav industri

3,9

3,0

5,0

Nivå år 2000

Öppen arbetslöshet1

5,6

6,5

4,8

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder1

3,8

4,5

3,0

Hushållens sparkvot2

4,2

6,0

2,3

Finansiellt sparande i offentlig sektor3

0,7

-1,9

2,6

Offentliga sektorns finansiella

nettoskuld3

31,2

41,6

22,7

Bytesbalans3

3,2

4,3

1,5

Exportnetto3

5,8

7,0

4,5

' I % av arbetskraften.

2 I % av disponibel inkomst.

31 % av BNP.

Källa: Finansdepartementet.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Den årliga BNP-tillväxten uppgår i alternativet med medelhög tillväxt
till i genomsnitt 2,2 % åren 1996 till 2000. Summan av den öppna arbets-
lösheten och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder utgör vid slutet
av perioden antal utgör knappt 9,5 % av arbetskraften. Antalet reguljärt
sysselsatta ökar sammanlagt med 230 000 personer De personer som
lämnade arbetskraften under den kraftiga nedgången i ekonomin kommer
i detta scenario i viss utsträckning tillbaka till arbetskraften. Den
realiserade realräntan förutsätts i kalkylen sjunka något från dagens
mycket höga nivåer och uppgår till ca 5 % år 2000.

I alternativet med hög tillväxt ökar BNP med i genomsnitt 2,7 %. Den
totala arbetslösheten uppgår mot slutet av perioden till ca 8 % av
arbetskraften. Arbetsmarknaden fungerar i detta alternativ tillräckligt bra
för att medge en snabbare tillväxt utan att inflationsdrivande löneökningar
uppstår. Den reguljära sysselsättningsökningen uppgår till 340 000
personer och möjliggörs genom att den permanenta utslagningen från
arbetsmarknaden är mindre än i alternativet med medelhög tillväxt.

10

Ihbell 1.7 Försörjningsbalans 1996-2000

Genomsnittlig årlig procentuell förändring i 1991 års priser

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

medel

låg

hög

BNP

2,2

1,7

2,7

Import

6,5

5,3

7,2

Privat konsumtion

1,9

1,3

2,5

Offentlig konsumtion

-0,6

-0,6

-0,6

Bruttoinvesteringar

6,1

4,4

7,5

Lagerinvesteringar1

0,1

-0,1

0,2

Export

5,9

5,7

6,2

Inhemsk användning

2,1

1,2

2,8

' Förändring i procent av föregående års BNP.
Källa: Finansdepartementet.

I alternativet med låg tillväxt uppvisar arbetsmarknaden en låg
flexibilitet, vilket innebär tendenser till inflationsdrivande löneökningar
redan vid en hög arbetslöshet. Arbetslöshetsnedgången avbryts i ett tidigt
skede och summan av de öppet arbetslösa och personer i konjunktur-
beroende åtgärder når inte under 11 % av arbetskraften. Graden av
permanent utslagning från arbetsmarknaden är hög. Den genomsnittliga
BNP-tillväxten stannar vid 1,7%.

Diagram 1.4 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter vid medelhög tillväxt
1970-2000

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

11

Utvecklingen av de offentliga finanserna

De budgetförstärkande åtgärderna tillsammans med den ekonomiska
återhämtningen innebär en successiv minskning av det offentliga
underskottet i samtliga alternativ. I alternativet med medelhög tillväxt
förändras den offentliga sektorns finansiella sparande från ett underskott
på drygt 10 % av BNP år 1994 till ett överskott år 2000 motsvarande ca
1 % av BNP. Förbättringen kan i huvudsak hänföras till att utgiftskvoten,
dvs. utgifternas andel av BNP, minskar med ca 9 procentenheter Av
dessa är ca 3 procentenheter en följd av fattade beslut om utgiftsminsk-
ningar. Utgiftskvoten vid kalkylperiodens slut är dock så pass hög som
61 %. I kapitel 13 diskuteras de offentliga utgifternas utveckling och
struktur mer ingående. Den offentliga skulden når sitt maximum som
andel av BNP under 1996. Skulden enligt Maastrichtdefinitionen, den
offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, uppgår då till ca 85 % av
BNP. Denna kvot minskar till ca 76 % år 2000, vilket fortfarande är
betydlig högre än konvergenskriteriets 60 %.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagram 1.5 Finansiellt sparande i offentlig sektor 1980-2000

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Alternativen med hög och låg tillväxt illustrerar de offentliga finan-
sernas känslighet avseende tillväxt, arbetslöshet och räntenivå. I alterna-
tivet med hög tillväxt minskar den offentliga skulden som andel av BNP
redan 1996. Den konsoliderade bruttoskulden uppgår år 2000 till 67 % av
BNP. Motsvarande nivå i alternativet med låg tillväxt uppgår till närmare
87 %. Skillnaden i den offentliga sektorns primära finansiella sparande i
låg respektive högaltemativet uppgår år 2000 till 3 procentenheter

12

Skillnaden i real BNP-nivå är 5 procentenheter Detta kan tolkas som att Prop. 1994/95:150
utslaget i det offentliga primärsaldot för en viss BNP-skillnad uppgår till Bilaga 1.1
ca 60 %. Denna s.k. elasticitet är ovanligt hög i Sverige jämfört med
omvärlden och avspeglar de relativt starka s.k. automatiska stabilisatorer
som finns i ekonomin.

Diagram 1.6 Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld (enligt Maastricht-
deflnitionen)

Källor: Riksgäldskontoret, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Sammantaget indikerar dessa kalkyler att de föreslagna budgetför-
stärkningarna tillsammans med den ekonomiska återhämtningen innebär
en markant förbättring av den offentliga sektorns finansiella situation i
samtliga alternativ. EU:s konvergenskriterium avseende den offentliga
skuldsättningens nivå (maximalt 60 % av BNP) uppfylls emellertid inte
i något alternativ. Skillnaden är påtaglig mellan alternativen i detta
avseende. Däremot uppfylls konvergenskriteriet avseende den offentliga
sektorns finansiella sparande i samtliga alternativ.

1.3 Fördjupningskapitel

Finansdepartementets kalkyler och bedömningar penetreras och analyseras
djupgående, inte minst av finansiella analytiker. Det kan därför finnas
skäl till att på några centrala punkter redovisa bakgrunden till den analys
som görs i den reviderade nationalbudgeten och kanske främst i de
medelfristiga beräkningarna. Den reviderade nationalbudgeten innehåller

13

därför två s.k. fördjupningskapitel som är av en mer teknisk karaktär än Prop. 1994/95:150
vad som är normalt inom ramen för en nationalbudget.                  Bilaga 1.1

I kapitel Fl redovisas en analys av det nuvarande produktionsreserven

i den svenska ekonomin, det s.k. BNP-gapet. Resultatet indikerar att BNP-
gapet vid utgången av 1994 är av storleksordningen 3 %. Analysen är
gjord inom ramen för den s.k. produktionsfunktionsansatsen och har varit
central vid bedömningen av de medelfristiga tillväxtutsikterna. I kapitlet
redovisas utförligt de olika antaganden som ligger bakom resultatet samt
en känslighetskalkyl för alternativa förutsättningar avseende arbets-
marknaden.

Diagram 1.7 Det svenska produktionsgapet

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

I kapitel F2 analyseras den svenska kronans växelkurs. Utifrån real-
ekonomiska utgångspunkter beräknas det s.k. reala apprecieringsutrymmet
till mellan 10 % och 20 % utgående från förhållanden 1994. Jämfört med
den kronkurs som gällt den senaste tiden blir apprecieringsutrymmet
naturligtvis större. I kapitlet diskuteras också andra aspekter på värdering
av en valuta. Tyngdpunkt läggs på faktorer som är relevanta för dagens
svenska situation och som kan bidra till att förklara den stora avvikelsen
ftån jämviktskursen.

14

2. Internationell utveckling

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Efter några år med svag ekonomisk aktivitet vände konjunkturen uppåt i
EU-länderna under 1994. BNP växte under det andra halvåret med 3 %
i årstakt. Även i Japan vände ekonomin uppåt efter en utdragen period
med dämpad tillväxt. I USA fortsatte produktionen att växa snabbt, även
om en viss avmattning kunde noteras mot slutet av året. BNP-tillväxten
i OECD under 1995 och 1996 väntas ligga strax under 3 %. I EU och
Japan väntas tillväxten tillta, medan den dämpas i USA.

Diagram 2.1 BNP-tillväxt i G5-länderna

USA Japan Tyskland Frankrike Storbritannien

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Inflationen dämpades i EU under loppet av 1994 och uppgick i februari
1995 till 3 % på årsbasis. Det innebär att inflationen efter en utdragen
lågkonjunktur tangerar den övre gräns för vad som anses acceptabelt
enligt de övergripande riktlinjerna för den ekonomiska politiken som
fastställts av Europeiska Rådet och som ska vara uppfyllda senast 1996.
I Japan låg priserna i konsumentledet i stort sett stilla. Under 1994 ökade
världsmarknadspriserna på råvaror; vilket medförde en uppgång i
producentpriserna mot slutet av året. Under 1995 och 1996 förväntas en
viss ökning av inflationen i OECD till ca 3 %. Det är fortfarande en låg
nivå i ett historiskt perspektiv, men ligger i överkant av de inflationsmål
som många länder har antagit.

15

Tabell 2.1 Bruttonationalprodukt, konsumentpriser och arbetslöshet i vissa OECD- Prop. 1994/95:150
Bilaga 1.1

Arlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

Bruttonationalprodukt

USA

3,2

4,0

3,0

2,0

Japan

0,1

1,0

1,9

3,3

Västra iyskland

-1,6

2,3

2,7

3,3

Frankrike

-0,9

2,5

3,1

3,2

Storbritannien

2,1

4,0

3,3

3,1

Danmark

1,4

4,8

3,5

2,8

Finland

-1,7

4,0

4,6

4,6

Norge

2,3

5,1

3,0

2,7

OECD

1,2

3,0

2,9

2,7

EU

-0,5

2,6

3,0

3,2

Konsumentpriser

OECD

2,8

2,3

2,6

2,9

EU

3,4

3,1

3,0

3,3

Arbetslöshet1

OECD

8,0

8,3

7,9

7,7

EU

11,2

11,8

11,4

10,9

1 Procent av arbetskraften

Källor: OECD, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet

En nedgång i arbetslösheten i OECD påbörjades under andra halvåret
1994. I USA väntas arbetslösheten stabiliseras på dagens nivå, 5,5 %.
Arbetslösheten ligger därmed på, eller strax under, den nivå som anses
förenlig med stabila priser Arbetslösheten i EU, som uppgår till
ca 11,5 % av arbetskraften, ligger väsentligt över genomsnittet i OECD.
Här, liksom i Japan, förutses emellertid en gradvis nedgång. I takt med
att sysselsättningen ökar väntas allt fler personer åter aktivt söka jobb,
vilket dämpar nedgången i arbetslösheten.

Förutom en hög arbetslöshet, med en stor andel långtidsarbetslösa, är
det låga arbetskraftsdeltagandet ett problem inom EU. Arbetskrafts-
deltagandet var 1993 endast 65 % jämfört med drygt 75 % i såväl USA
som Japan. Den låga sysselsättningsgraden jämfört med USA och Japan
innebär en relativt sett större belastning på de offentliga utgifterna.
Därmed skapas också behov av högre skatteuttag av den sysselsatta delen
av befolkningen.

De offentliga finanserna i OECD-länderna förbättrades under 1994 och
underskotten uppgick i genomsnitt till knappt 4 % av BNP. Förbättringen
var dock inte tillräcklig för att förhindra en fortsatt ökning av den
offentliga skuldsättningen, mätt som andel av BNP. I EU väntas de
offentliga finanserna förbättras något under de närmaste åren, medan
budgetunderskotten i USA bedöms kvarstå på dagens nivå.

16

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Tabell 2.2 Sysselsättning och arbetskraftsdeltagande

Årlig procentuell förändring

1992

1993

1994

Sysselsättning

USA

0,6

1,5

3,1

Japan

1,1

0,2

0,3

EU

-1,4

-2,0

-0,7

A rhetskraflsdeltagande'

USA

76,8

76,8

-

Japan

75,9

75,9

-

EU

65,8

65,0

-

1 Procent av befolkningen mellan 15-64 år.
Källor: OECD och EU-kommissionen.

I prognosen över den internationella utvecklingen finns vissa delar som
karaktäriseras av betydande osäkerhet. I USA förutsätts t.ex. endast en
måttlig uppgång i inflationen samtidigt som BNP-tillväxten nu gradvis
dämpas. Detta innebär att den penningpolitiska åtstramningen förmår
dämpa inflationstrycket utan att strypa den inhemska efterfrågan. Mot ett
sådant mjuklandningsscenario står att det historiskt sett vid få tillfällen
varit möjligt att uppnå ett konjunkturförlopp av denna typ.

Effekterna av jordbävningen i Kobe på den japanska ekonomin är också
svårbedömda. En viss försening av ekonomins återhämtning förväntas
under inledningen av 1995, men den kan därefter komma att växa
snabbare än tidigare beräknat. Det har befarats att utbudsrestriktioner och
ökat kapitalbehov skulle leda till tilltagande inflation och en uppgång i
räntorna. Någon uppgång i de långa räntorna efter jordbävningen har dock
hittills inte skett, vilket indikerar att dessa farhågor är överdrivna.

De finansiella marknaderna har under de första månaderna 1995
utmärkts av en betydande oro. De reala effekterna av detta, tillsammans
med den globala ränteuppgång som ägde rum 1994, utgör ytterligare ett
osäkerhetsmoment i bedömningarna. Förutom effekterna av konkurrens-
kraftsförskjutningar och ökad inflationsrisk i vissa länder har turbulensen
medfört att flera europeiska valutor har kommit under tryck. Det har fått
till följd att de långa räntorna stigit ytterligare i vissa länder och att
styrräntorna dragits upp för att försvara växelkursen.

Den amerikanska ekonomin växte under 1994 med 4,0 %. De största
tillväxtbidragen kom från privat konsumtion och kraftigt stigande
investeringar Vissa tecken tyder nu på att ekonomin passerat kon-
junkturtoppen. Under början av 1995 har en dämpning kunnat konstateras
i såväl bilförsäljning som industriproduktion och bostadsbyggande. Till
avmattningen har sannolikt den amerikanska centralbankens successiva
höjning av de viktigaste styrräntorna under det senaste året bidragit. Den
penningpolitiska åtstramningen väntas sänka tillväxten i ekonomin till en
mer långsiktigt hållbar nivå. Kapacitetsutnyttjandet är fortfarande högt i
industrin och arbetslösheten förväntas ligga kvar kring 5,5 % - 6,0 %
såväl 1995 som 1996. Löneökningarna var måttliga under 1994 men det

17

finns tecken på en stigande löneökningstakt i år. Inflationen beräknas
därmed tillta något under prognosperioden samtidigt som BNP-tillväxten
mattas av till knappt 3 % i år och till ca 2 % 1996. Nettoexporten väntas
dock ge ett större tillväxtbidrag till följd av dels starkare tillväxt i Europa,
dels den svagare amerikanska dollarn.

BNP-tillväxten i Japan uppgick till nära 1 % 1994. Den privata
konsumtionen har ökat, särskilt vad gäller varaktiga konsumtionsvaror,
och hålls uppe av förbättrade disponibla inkomster. Den stimulans som de
offentliga investeringarna tidigare givit till återhämtningen kommer de
närmaste åren att dämpas. Jordbävningen i Kobe bidrar dock till att hålla
uppe dessa investeringar Inflationen är mycket låg och det finns inga
tecken på att den kommer att stiga nämnvärt de närmaste åren. Kapa-
citetsutnyttjandet i industrin är måttligt, inflationsförväntningarna är låga,
den starka yenen drar ned importprisema och både producent- och
konsumentpriser har fallit. Nivån på den långa räntan, ca 3,5 %, är t.o.m.
lägre än motsvarande ränta på svenska indexobligationer. Arbetslösheten,
som under 1994 steg till 2,9 %, är hög efter japanska förhållanden.
Importen har stigit p.g.a. dels den inhemska ekonomiska återhämtningen,
dels ett ökat utbud av billiga varor i Sydostasien. Nettoexporten har
därigenom gett ett negativt bidrag till tillväxten de senaste två åren och
väntas göra det även fortsättningsvis till följd av den höga Yen-kursen.
BNP-tillväxten väntas uppgå till ca 1,9 % 1995 och beräknas stiga
ytterligare till ca 3,3 % 1996.

Ekonomin i västra Tyskland befinner sig sedan början av 1994 i en
återhämtningsfas. Inledningsvis drevs konjunkturförbättringen främst av
ökande export, men den inhemska efterfrågan har gradvis stigit och var
det fjärde kvartalet 1994 3 % högre än motsvarande period 1993.
Konkurrenskraften i industrin förbättrades under 1994 till följd av låga
löneökningar och en kraftig produktivitetsförbättring. Inflationen har
dämpats från 3,5 % på årsbasis i januari 1994 till 2,3 % i februari 1995.
Styrräntorna hade varit oförändrade sedan maj 1994 innan de åter sänktes
i slutet av mars 1995 efter en stark appreciering av D-marken. Under
1995 väntas BNP-tillväxten hållas tillbaka något av en dämpad utveckling
av den privata konsumtionen. Ökande investeringar och ett positivt bidrag
från nettoexporten bedöms dock medföra en BNP-tillväxt på 2,7 %. När
sedan den privata konsumtionen 1996 ger ytterligare stöd åt den inhemska
efterfrågan beräknas BNP-tillväxten öka till drygt 3 %. Konkurrenskrafts-
situationen är dock ett osäkerhetsmoment för utsikterna under prog-
nosperioden. En tilltagande löneökningstakt i tillverkningsindustrin samt
D-markens appreciering, väntas till en viss del motverkas av fortsatta
produktivitetsförbättringar Inflationen beräknas falla något ytterligare
under inledningen av 1995 för att mot slutet av året och under 1996 åter
stiga något.

I Frankrike växte BNP med 2,5 % 1994. Bruttoinvesteringarna ökade
efter att ha minskat under tre år. Ett markant omslag i lagerinvesteringar-
na svarade för ungefär halva BNP-tillväxten under 1994. Under in-
ledningen av 1995 har signaler om en fortsatt god konjunktur kommit.
Bilförsäljningen har varit fortsatt stark, företagen har reviderat upp sina

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

18

investeringsplaner och hushållens förväntningar har varit stabilt positiva. Prop. 1994/95:150
För 1995 och 1996 väntas en tillväxt på drygt 3 %. Ett osäkerhetsmoment Bilaga 1.1
i denna positiva bild är effekterna av den åtstramning av penningpolitiken
som nödvändiggjorts av behovet att stödja den franska francen. In-
flationen förutses fortsatt höra till de lägre i EU, trots en viss uppgång
under 1996. Arbetslösheten beräknas sjunka något, men kommer trots det
att överstiga genomsnittet i EU. De offentliga finanserna väntas förbättras
något under prognosperioden.

Efter en mycket stark BNP-tillväxt under 1994 i Storbritannien, finns
nu tecken på en avmattning. Både detaljhandelsförsäljningen och
industriproduktionen har utvecklats förhållandevis svagt under inled-
ningen av 1995. Emellertid planerar företagen för ökad produktion varför
avmattningen endast bedöms vara tillfällig. Inflationstakten har ökat något
den senaste tiden. I februari ökade detaljhandelsprisindex rensat för
bostadslåneräntor, med 2,7 % på 12-månadersbasis. Det är det mått den
brittiska centralbanken använder för att bedöma om inflationsmålet
uppfylls. Bank of England har höjt basräntan med sammanlagt 1,5 pro-
centenheter sedan höjningarna inleddes i september 1994. BNP-tillväxten
beräknas dämpas till drygt 3 % 1995 och ligga kvar på i stort sett samma
nivå 1996. Bidraget till BNP-tillväxten från nettoexporten, som 1994 var
starkt postivt, väntas gradvis avta. Sysselsättningen förutses växa
förhållandevis snabbt, vilket medför att arbetslösheten sjunker till ca 7 %
av arbetskraften 1996. Inflationen förväntas öka och överstiga 3 % 1996.

Danmark uppvisade i likhet med Norden som helhet en hög tillväxt
1994. BNP-tillväxten uppgick till närmare 5 %. Under innevarande och
nästkommande år bedöms tillväxten dämpas till ca 3 %. Såväl fallande
sparkvot som en god utveckling av de disponibla inkomsterna har medfört
att den privata konsumtionen varit huvudkomponenten i återhämtningen.
Tillväxten förutses nu breddas främst genom att investeringar tar fart när
kapacitetsutnyttjande och efterfrågan på hemma- och exportmarknader
ökar. Även nettohandeln med utlandet väntas förbättras genom att den
höga importtillväxten dämpas. Förbättrade offentliga finanser leder
sannolikt till att konvergenskriterierna för EMUs tredje etapp uppfylls till
år 1996. Till följd av den ökade ekonomiska aktiviteten beräknas
konsumentpriserna stiga med 2,6 % under 1995. Avgörande här, liksom
i övriga nordiska länder, blir hur årets avtalsrörelse utvecklar sig. Det
största problemet i ekonomin är arbetslösheten, vilken uppgick till 12,1%
1994. Den bedöms dock sjunka till strax under 10 % 1996.

Efter tre år med sjunkande BNP växte Finlands ekonomi med nära 4 %
under 1994. Uppgången väntas fortsätta och BNP-tillväxten bedöms bli
drygt 4,5 % såväl 1995 som 1996. Ett uppdämt köpbehov samt en
sjunkande sparkvot gör att den privata konsumtionen tar fart. Underskottet
i de offentliga finanserna uppgick 1994 till 5,6 % av BNP. Under 1995
bromsas förbättringen av de offentliga finanserna av en skatteåterbäring.
Underskottet i den konsoliderade offentliga sektorn beräknas nästa år till

2,5 % av BNP. Det innebär att Finland kan komma att bedömas uppfylla
alla konvergenskriterier redan 1996, förutom det avseende deltagande i
ERM under minst två år. I takt med att den ekonomiska aktiviteten ökar

19

kommer investeringarna igång. En fortsatt gynnsam utveckling av Prop. 1994/95:150
exporten förutses. Trots detta väntas nettoexporten ge ett negativt BNP- Bilaga 1.1
bidrag. De nu i princip avslutade avtalsförhandlingarna leder till att
genomsnittslönerna väntas öka med ca 5 %. Det kan medföra att arbets-
kraftskostnaderna i Finland ökar snabbare än i konkurrentländerna vilket
kan hota prisstabiliteten. Den finska centralbanken höjde i februari
styrräntorna med 25 räntepunkter som reaktion på löneutvecklingen. En
fortsatt penningpolitisk åtstramning är inte osannolik även om inflation-
stakten för 1995 väntas stanna vid ca 2 %.

För Norge var år 1994 mycket framgångsrikt med en BNP-tillväxt på
drygt 5 %. Den norska ekonomin bedöms utvecklas positivt även under
prognosperioden trots en viss förutsedd avmattning. Under 1994 drevs
tillväxten till stor del av privat och offentlig konsumtion. Den privata
konsumtionen väntas fortsätta att utvecklas positivt under prognosperioden
samtidigt som sparkvoten faller ytterligare något. Industriinvesteringarna
väntas öka kraftigt eftersom industriproduktion och kapacitetsutnyttjande
har börjat att stiga. Investeringarna inom oljesektorn bedöms dock
minska. Ett högt kapacitetsutnyttjande, samt ett eventuellt ofördelaktigt
utfall i årets avtalsrörelse, medför en risk för ökade inflationsförvänt-
ningar. Inflationen var under 1994 endast 1,1 %. En momshöjning på 1
procentenhet i början på 1995 medförde en engångshöjning av priserna.
För 1995 väntas konsumentpriserna därför öka med ca 2,5 %. Utrikeshan-
deln väntas ge ett positivt bidrag till BNP-utvecklingen under prog-
nosperioden, om än något mindre än under 1994. Arbetslösheten, som var

5,4 % under förra året, väntas minska som resultat av den goda kon-
junkturen.

20

3. Utrikeshandeln

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Den svenska varuexporten ökade med 16,9 % 1994. Det är det högsta
ökningstal som uppnåtts sedan början av 1950-talet. Den största ex-
pansionen skedde i Fjärran Östern samt i Central- och Östeuropa. Bakom
exportökningen låg en internationell konjunkturuppgång i kombination
med en mycket god konkurrenskraft för svensk produktion.

Under prognosperioden väntas den ekonomiska tillväxten bli fortsatt
hög inom hela OECD-området, liksom i Fjärran Östern. Den starka
tillväxten i USA under de senaste åren dämpas dock samtidigt som den
tilltar i EU. Den totala marknadstillväxten för bearbetade varor väntas
uppgå till ca 8 % såväl 1995 som 1996.

Under de senaste åren har den svenska exportindustrins konkurrenskraft
förbättrats kraftigt. Förklaringen ligger dels i deprecieringen av den
svenska kronan, dels i en snabb produktivitetstillväxt. Som ett resultat av
detta gjorde exportindustrin stora marknadsandelsvinster både 1993 och
1994. I år bedöms de svenska exportpriserna i utländsk valuta stiga
snabbare än de internationella exportpriserna trots att kronan antas depre-
ciera, mätt som årsgenomsnitt. Det förklaras dock till viss del av
betydande prishöjningar på skogsprodukter och metaller. Dessa pro-
dukter, som i hög grad prissätts på världsmarknaden, har en större andel
i svensk export än i många andra länder. Därmed får prisökningarna
relativt sett större genomslag i de svenska exportpriserna än i de
internationella. Den egentliga konkurrenskraften försämras därför inte i
lika stor utsträckning som relativprisutvecklingen gör gällande. Mot
bakgrund av detta och den gynnsamma konkurrensituation som svensk
exportindustri befinner sig i antas att marknadsandelarna stiger något även
under 1995.

Exporttillväxten bedöms ha kulminerat under 1994, men ökningstalen
blir höga såväl i år som nästa år. Varuexporten bedöms stiga med ca
11 % 1995 och ca 8 % 1996. Under prognosperioden är det marknadstill-
växten som är drivkraften i exportökningen när effekterna av konkurrens-
kraftsförbättringen minskar och marknadsandelsvinstema därmed avtar.
En faktor som kan innebära en restriktion för exporttillväxten är det höga
kapacitetsutnyttjandet, som stigit snabbt inom exportsektorn under de
senaste åren. Investeringsaktiviteten ökar dock under prognosperioden och
inom basindustrin, den mest utsatta sektorn, väntas investeringsuppgången
bli mycket kraftig. Därmed torde det inte uppstå några generella
kapacitetsbrister

Varuimporten ökade förra året med ca 15 %. Mest ökade importen av
investeringsvaror Utvecklingen under loppet av året var brant stigande
och i december noterades en ökning på hela 36 %, från december 1993.
Den extrema tillväxten i december är sannolikt relaterad till Sveriges
inträde i EU och i viss mån en återspegling av att lagerinvesteringarna
samtidigt ökade starkt. Även generellt sett ökade emellertid importen
oväntat mycket under fjolåret, liksom under 1993. Denna utveckling är
svår att förklara utifrån historiska mönster. Efter den starka konkurrens-
kraftförstärkning som skett för inhemskt producerade varor och tjänster,

21

främst till följd av kronans försvagning, skulle en betydande importsubs- Prop. 1994/95:150
titution, till förmån för inhemsk produktion, vara rimlig. I stället steg Bilaga 1.1
importen snabbare än vad som kunde förväntas utifrån efterffågeutveck-
lingen.

Tabell 3.1 Export och import av varor

Miljarder Procentuell volymutveckling        Procentuell prisutveckling

kr.                 ------------------------------------------------

1994

1994

1995

1996

1994

1995

1996

\bruexport

Bearbetade varor

399,2

20,0

12,6

8,5

2,8

8,0

1,5

Fartyg

6,6

-19,4

-44,5

0,0

4,6

6,6

2,3

Petroleumprodukter

10,9

-5,2

3,0

2,9

-5,8

3,7

2,8

Övriga råvaror

54,5

7,3

5,7

3,9

13,7

18,7

6,3

Summa Varuexport

471,2

16,9

10,8

7,8

3,8

9,1

2,1

\bruimport

Bearbetade varor

314,4

15,9

8,4

7,0

3,6

6,0

1,7

Fartyg

2,9

87,7

14,0

-20,2

4,1

7,3

3,2

Råolja

16,2

0,9

2,7

2,5

-5,5

2,7

3,5

Petroleumprodukter

12,3

7,5

3,8

0,8

-5,0

0,1

3,1

Övriga råvaror

51,8

13,3

5,0

6,5

9,7

12,3

2,5

Summa Varuimport

397,7

14,8

7,6

6,3

3,6

6,5

2,0

Anm.: Varuexporten är i tabellen redovisad enligt utrikeshandelsstatistiken. Denna har till
följd av ändrade statistikrutiner i samband med EU-inträdet resulterat i en överskattning av
den faktiska exporten 1994. I nationalräkenskaperna har man sökt kompensera för detta
genom att lägga in en korrigering på -3,5 miljarder kr andra halvåret 1994.
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Under prognosperioden bedöms importen stiga i betydligt måttligare
takt än under fjolåret. Detta förklaras dels av att importen under slutet av
1994 sannolikt var exceptionellt hög till följd av de förändrade importvill-
kor som följde av EU-medlemskapet. Samtidigt förändras tillväxtens
sammansättning i riktning mot en långsammare exportexpansion, vilket
dämpar importökningen. Importprognosen för innevarande år förutsätter
att de senaste årens relativprishöjning för importen i någon mån åter-
speglas i förändrade handelsmönster. Under 1996 beräknas emellertid
importen stiga något snabbare än den s.k. importvägda efterfrågan.

Bytesbalansen visade förra året ett överskott för första gången sedan
1986. Överskottet väntas stiga kraftigt från 6,6 miljarder kr 1994 till ca
69 miljarder kr år 1996, vilket motsvarar 4 % av BNP. Det främsta
bidraget till överskottet kommer från handelsbalansen som 1996 väntas
ge ett överskott på ca 127 miljarder kr, motsvarande 7 % av BNP.
Utvecklingen av handelsbalansen beror såväl på en gynnsam volym - som
prisutveckling för exporten relativt importen.

22

Ihbell 3.2 Bytesbalans

Miljarder kronor

1992

1993

1994

1995

1996

Varuexport

326,0

388,3

467,7

565,2

621,6

Varuimport

290,5

333,4

397,2

455,3

493,6

Korrigeringspost

-1,2

-0,9

-1,9

-1,0

-1,0

Handelsbalans

34,7

54,0

68,6

108,9

127,0

Sjöfartsnetto

8,3

8,5

9,3

10,3

11,1

Övriga transporter

1,4

1,7

1,1

1,2

1,3

Resevaluta

-22,8

-14,2

-15,8

-16,2

-17,1

Övriga tjänster

-0,1

1,6

2,6

1,5

2,6

Tjänstebalans

-13,2

-2,4

-2,8

-3,2

-2,1

Löner

0,6

0,8

0,8

1,0

1,0

Avkastning på kapital

-57,1

-69,8

-46,0

-37,3

-34,6

därav

räntenetto

-66,0

-69,5

-61,4

-59,5

-56,9

direktinvesteringar

9,7

0,0

16,0

24,1

24,5

portföljaktier

-0,8

-0,4

-0,5

-1,9

-2,2

Övriga transfereringar

-15,2

-13,9

-14,0

-27,3

-22,7

Bytesbalansen

-50,6

31,3

6,6

42,2

68,7

Andel av BNP

-3,5

-2,2

0,4

2,6

4,0

Anm.: Bytesbalansen är enligt Riksbankens definition.

Anm.: På grund av avrundning summerar inte alltid delarna till totalen.
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet.

Att bytesbalansen successivt förstärks beror också till viss del på ett
minskat underskott i avkastningen på kapital. Denna post består av ränte-
betalningar till och från utlandet samt av avkastningen från direkt-
investeringar och portföljaktier. Efter en lång period av stigande
underskott vände utvecklingen under 1994. Förbättringen väntas fortsätta
under prognosperioden till följd av dels stigande avkastning på svenska
direktinvesteringar i utlandet, dels minskat underskott i räntenettot.
Stigande överskott i bytesbalansen under 1995 och 1996 bedöms resultera
i en minskning av den räntebärande nettoskulden till utlandet och därmed
minskade räntebetalningar Förbättringen i räntenettot begränsas dock av
att den genomsnittliga räntesatsen på utlandsskulden stiger.

Från och med årsskiftet 1995 påverkas också bytesbalansen av trans-
fereringar till och från EU. Nettobelastningen på bytesbalansen av
avgiften till EU och återflödet till Sverige beräknas uppgå till ca
14 miljarder kronor 1995 och ca 9 miljarder kronor 1996.

11 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

23

4. Näringslivets produktion

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Näringslivets produktion steg med drygt 4 % 1994. Till följd av en
kraftig exporttillväxt var merparten av uppgången 1994 industriledd.
Industriproduktionen ökade med knappt 11 % vilket medförde ett snabbt
stigande kapacitetsutnyttjande. Inom de industrirelaterade delarna av
tjänstesektorn steg produktionen också avsevärt under året.

Tabell 4.1 Näringslivets produktion

Procentuell volymförändring

1992

1993

1994

1995

1996

Jordbruk, fiske och skogsbruk

-2,9

7,4

5,0

3,9

1,9

Industri

-3,3

1,5

10,6

8,0

6,0

El, gas, värme och vattenverk

-1,9

-1,2

0,6

3,5

1,5

Byggnadsindustri

-4,5

-6,6

-4,5

4,5

4,9

Näringslivets tjänster

1,0

-3,6

3,5

2,5

4,1

Summa näringslivet

-1,0

-2,1

4,2

4,1

4,5

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Produktionen i näringslivet beräknas öka med drygt 4 % såväl 1995
som 1996. En tilltagande europeisk tillväxt samt en investeringsledd
uppgång i den inhemska efterfrågan förväntas innebära en fortsatt stark
efterfrågan på industriprodukter Uppgången begränsas dock i viss mån
av det höga kapacitetsutnyttjandet. Den tilltagande aktiviteten i in-
dustrisektorn medför en fortsatt expansion i de industrirelaterade
tjänstebranschema. År 1996 bedöms också uppgången i den privata
konsumtionen ge ett positivt bidrag till tjänsteproduktionen. Byggandets
utveckling vänder i år till följd av kraftigt ökande byggnadsinvesteringar
i näringslivet samt ökande infrastrukturinvesteringar Också de stora ROT-
satsningar som görs, bl.a. inom bostadsområdet, bidrar till uppgången.

4.1 Industrin

Den exportledda konjunkturuppgången i industrin spred sig 1994 också
till de hemmamarknadsorienterade industribranscherna. Den totala
volymökningen uppgick till 10,6 %. Enligt Konjunkturinstitutets kon-
junkturbarometer från mars planerar företagen för en markant höjning av
industriproduktionen också under 1995. Tillväxttakten torde dock avta
bl.a. till följd av kapacitetsbrister inom basindustrin. Bakom uppgången
ligger en förstärkning av det europeiska konjunkturläget samt en ökad
inhemsk efterfrågan på investeringsvaror Under perioden förväntas också
en viss importsubstitution ske till förmån för inhemska tillverkare till
följd av det gynnsamma konkurrensläget.

Det faktiska kapacitetsutnyttjandet uppgick till 89,2 % under fjärde
kvartalet 1994. Utnyttjandegraden låg därmed endast en procentenhet
lägre än den tidigare noterade toppnivån för 1989. Företagens investe-

24

ringsplaner innebär dock en fortsatt kraftig utbyggnad av produktionska- Prop. 1994/95:150
paciteten under prognosperioden. Dessutom kvarstår en viss potential till Bilaga 1.1
ökad utnyttjandegrad av befintlig maskinpark genom exempelvis införande
av fler skift. Enligt Konjunkturinstitutets barometer sjönk kapacitetsut-
nyttjandet under första kvartalet 1995 trots en fortsatt stark produktions-
utveckling. Mycket tyder därför på att några generella flaskhalsproblem
inte torde uppkomma under prognosperioden.

Tabell 4.2 Nyckeltal för industrin

Procentuell förändring

1992

1993

1994

1995

1996

Industriproduktion

-3,3

1,5

10,6

8,0

6,0

Lönekostnad per timme

3,7

0,7

3,9

5,6

5,7

Produktivitet

5,4

6,5

5,1

2,4

2,4

Enhetsarbetskostnad, (ULC)

-1,6

-5,5

-1,1

3,1

3,2

14 OECD-länders ULC

2,2

1,4

-1,8

0,7

1,6

14 OECD-länders ULC, SEK

1,1

25,5

-0,1

3,7

-0,2

Relativ ULC, SEK

-2,7

-24,7

-1,0

-0,6

3,4

Vinstmarginal, förändring

0,7

3,0

0,7

1,4

-0,3

Bruttoöverskottsandel1

23,1

31,3

33,9

37,8

37,3

1 Bruttoöverskottsandelen avser andelen av förädlingsvärdet till faktorpris. Uppgifterna över
lönsamhetsutvecklingen avser industri exkl. petroleumraffinaderier och varv.

Anm.: Konkurrentländernas ULC (Unit Labour Cost, dvs. arbetskostnad per producerad
enhet) och växelkurser är viktade med OECD:s konkurrensvikter, som tar hänsyn till
konkurrensen med både export och hemmaproduktion på exportmarknaden. Konkurrensen
gentemot länder utanför OECD-området är inte inkluderad.

fiä//or.OECD, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Kronförsvagningen samt kraftiga produktivitetsförbättringar har
inneburit en starkt förbättrad konkurrenkraft mellan 1991 och 1994.
Under prognosperioden avtar produktivitetstillväxten genom att utrymmet
för ytterligare stora rationaliseringar bedöms vara begränsat. Tillgången
på arbetskraft förväntas bli god under de närmaste åren. Det gynnsamma
vinstläget och sysselsättningsökningen medför dock att industrilönerna
beräknas stiga med 5 resp 5,5 % åren 1995 och 1996, vilket är drygt 1
procentenhet mer än ökningstakten i konkurrentländerna. Höjningen av
arbetsgivaravgifterna med 1,5 procentenheter samt det riktade anställ-
ningstödet innebär att industrins lönekostnad per timme stiger med 5,6 %
1995 och med 5,7 % 1996. Industrins enhetsarbetskostnad ökar därmed
mer än i konkurrentländerna. Trots detta består i hög grad svensk
industris gynnsamma konkurrenssituation.

25

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagram 4.1 Industrins arbetskostnad per producerad enhet i Sverige relativt 14
OECD-länder 1980-1996

Källor: OECD, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Konjunkturuppgången har inneburit en kraftig lönsamhetsförbättring. År
1994 steg industrins vinstandel, mätt som driftsöverskottet brutto som
andel av förädlingsvärdet, till 34 %. Internationella lönsamhetsjämförelser
visar dock att denna nivå inte är anmärkningsvärd om man beaktar svensk
industris höga andel kapitalintensiv industri. Som en följd av den
internationellt starkt integrerade kapitalmarknaden är det troligt att
vinstandelen kommer att ligga i närheten av denna nivå även mera
långsiktigt.

Insatsvarukostnaden ökar kraftigt i år när världsmarknadspriset på
framförallt basindustriprodukter höjs avsevärt. Den snabbt stigande efter-
frågan i Nordamerika och Västeuropa väntas leda till betydande prishöj-
ningar under prognosperioden. Det bidrar till att de rörliga kostnaderna
ökar med 6 % under 1995. Lönsamheten i industrin förbättras dock ytter-
ligare genom fortsatta prishöjningar inom framför allt basindustrin. 1996
beräknas de rörliga kostnaderna stiga med 3,6 % när ökningstakten för
insatsprisema avtar. Den kraftiga kapacitetsutbyggnaden inom industrin
bedöms leda till att exportföretagen är relativt återhållsamma med
prishöjningar I prognosen har antagits att kronan apprecierar med ca 2 %
mätt som årsgenomsnitt mellan 1995 och 1996. Det innebär minskande
marginaler i exportsektorn vilket medför att lönsamheten i industrin
sjunker något under 1996.

26

4.2 Byggnadsverksamheten

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Byggproduktionen beräknas totalt öka med knappt 10 % mellan 1994 och
1996 efter att ha minskat med 20 % mellan 1991 och 1994. Tecken på en
konjunkturuppgång kunde noteras redan förra året. Vakansgraden på
kommersiella fastigheter stabiliserades samtidigt som priserna steg svagt.
I expansiva delar av landet sjönk vakansgraden. Sammanlagt ökade
bygginvesteringarna i näringslivet med 14 % under 1994. Antalet
påbörjade lägenheter verkar också ha bottnat. Antalet påbörjade lägenheter
uppgick till 12 000 såväl 1993 som 1994 efter att ha minskat kraftigt
under början av 1990-talet.

Tabell 4.3 Byggnadsverksamhet

Procentuell volymförändring

Miljarder
kr
1994

1992

1993

1994

1995

1996

Byggnadsinvesteringar

109,6

-7,7

-19,2

-11,5

3,1

7,3

därav näringsliv

47,5

-11,8

-13,3

14,1

16,0

6,1

myndigheter

25,8

0,7

12,4

5,7

8,5

4,2

bostäder

36,3

-7,3

-31,0

-37,5

-18,2

12,4

Reparation och

underhåll

76,8

-8,4

13,6

7,5

6,6

1,5

Tbtalt

186,5

-7,9

-9,8

-4,6

4,5

4,9

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Det höga resursutnyttjandet i delar av näringslivet beräknas medföra en
kraftig ökning av näringslivets byggnadsinvesteringar under prognospe-
rioden. Därtill har regeringen lagt fram ett stimulanspaket för byggandet
för att förhindra en permanent utslagning av byggkapacitet. Den totala
kostnadsramen på 4,7 miljarder kronor innehåller bl.a. bidrag till
ombyggnation av bostäder samt medel för upprustning av offentliga
lokaler. Dessutom tillkommer närmare 2 miljarder som avser miljö-
investeringar Under perioden påbörjas dessutom ett antal större avgifts-
finansierade infrastrukturprojekt vilka drar upp byggandet ytterligare. De
höga realräntorna samt den svaga utvecklingen av hushållens disponibla
inkomster bedöms dock hålla tillbaka efterfrågan på nya bostäder.
Samtidigt förväntas vakansgraden sjunka markant i takt med att arbets-
marknadsläget förbättras. Det låga igångsättandet under 1993-1994
innebär att mycket få bostäder färdigställs under 1995. Risken för en snar
bostadsbrist inom vissa expansiva regioner är därför överhängande. För
att stimulera nyproduktionen ämnar därför regeringen att införa ett tidsbe-
gränsat investeringsbidrag som avser tiden 20 april 1995 till 31 december
1996. Tillsammans med den ökande bostadsefterfrågan väntas detta leda
till att bostadsproduktionen vänder uppåt under andra halvåret 1995.

27

5. Arbetsmarknad

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Återhämtningen i ekonomin har inneburit att arbetsmarknadsläget
långsamt förbättrats. Sedan inledningen av 1994 har antalet sysselsatta
stigit. Denna uppgång föregicks av ett stigande antal lediga platser. Att
efterfrågan på arbetskraft fortsatt att öka återspeglas i antalet nya platser.
I februari fanns ca 10 000 fler lediga platser än för ett år sedan. Detta
innebär en uppgång med 25 %, dock från en mycket låg nivå. Antalet
varsel har minskat och återgått till de nivåer som rådde under andra
hälften av 1980-talet, dvs. till ca 3 000 per månad. Minskningen av
arbetslösheten till följd av den stigande sysselsättningen har dock hittills
hållits tillbaka av en ökande medelarbetstid och ett stigande arbets-
kraftsutbud. Antalet öppet arbetslösa uppgick till ca 330 000 personer i
början av 1995, vilket är drygt 20 000 färre än för ett år sedan. Samtidigt
minskade antalet deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med ca
15 000 personer

Den markanta uppgången i medelarbetstiden 1994 berodde på färre
semesterdagar, en minskad frånvaro och ett ökat övertidsuttag. Både 1995
och 1996 förutses medelarbetstiden sjunka något. I takt med att ekonomin
förbättras väntas företagen dra ned på övertidsarbete och i större
utsträckning nyanställa personal. Dessutom ökar normalt frånvaron i
samband med konjunkturuppgångar

Den stigande produktionen, satsningarna på sysselsättningsskapande
åtgärder samt en återgång av medelarbetstiden till normala nivåer väntas
medföra en sammanlagd sysselsättningsökning med ca 175 000 personer
mellan 1994 och 1996. Hittills har sysselsättningen stigit främst i den
privata tjänstesektorn, men till viss del också inom industrin. Det är
främst i dessa branscher som expansionen förutses ske också under prog-
nosperioden. Uppgången inom den privata tjänstesektorn beror delvis på
omstruktureringar som innebär att offentlig verksamhet har privatiserats
men också på att industriföretag lägger ut verksamhet på entreprenad
istället för att genomföra den i egen regi. Det är främst uppdragsverksam-
heten, men också samfärdsel samt de industriinriktade delarna av
partihandeln, som expanderar under perioden. Den förväntade sysselsätt-
ningsökningen inom den privata tjänstesektorn, med sammanlagt 120 000
personer mellan 1993 och 1996, innebär att den föregående nedgången
med 7 % mellan 1990 och 1993 återhämtas. Inom industrin bedöms nu
produktivitetsutvecklingen avmattas, efter de föregående årens starka
tillväxt. Den fortsatt kraftiga produktionsökningen väntas därmed ge
utslag i ett betydande nyanställningsbehov. Mellan 1994 och 1996
beräknas antalet sysselsatta i industrin öka med över 80 000 personer,
eller med ca 11 %. Denna uppgång ska dock ses mot bakgrund av den
minskning med närmare 25 % som skedde mellan 1989 och 1993. I
byggnadsverksamheten förutses en viss expansion under prognosperioden
till följd av ökat byggande inom näringsliv och offentlig sektor. För nästa
år väntas en uppgång av bostadsbyggandet delvis till följd av det nu
föreslagna investeringsbidraget. Inom den offentliga verksamheten väntas
sysselsättningen fortsätta att falla.

28

Tabell 5.1 Arbetsmarknad

Tusental personer (i åldrarna 16-64 år)

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Nivå        Förändring från föregående år

1993        1993    1994    1995    1996

Sysselsättning

Jord- och skogsbruk

137

-4

-2

2

0

Industri

772

-69

-10

45

38

Byggnadsverksamhet

236

-36

-17

15

15

Privata tjänster

1 507

-54

31

49

43

Kommunal verksamhet

1 113

-48

-27

-15

-15

Statlig verksamhet

194

-8

-11

-4

-3

Tbtalt

3 964

-221

-38

94

80

Arbetskraft, totalt

4 320

-103

-53

55

45

Arbetslösa

356

120

-16

-39

-35

% av arbetskraften, nivå

8,2

8,2

8,0

7,0

6,1

Personer i arbetsmarknads-

politiska åtgärder, nivå

183

183

216

222

226

% av arbetskraften, nivå

4,2

4,2

5,1

5,1

5,2

Anm.: I begreppet arbetsmarknadspolitiska åtgärder ovan ingår ej åtgärderna jobbsökarak-
tiviteter samt starta-eget-bidrag. Dessa beräknas omfatta ca 13 000 personer år 1996.
Källor: Statistiska centralbyrån (AKU) och Finansdepartementet.

Den höga produktivitetstillväxten i näringslivet under ekonomins
nedgångsfas i början av 1990-talet sammanhängde med omfattande
rationaliseringar och sysselsättningsneddragningar Utvecklingen var
särskilt markant i industrin. Under 1995 och 1996 väntas näringslivets
produktivitetstillväxt gå in i ett lugnare skede och begränsas till
1,0 - 1,5 % per år. En given produktionsökning ger därmed en större
sysselsättning än under de föregående åren.

Bristsituationer som skulle verka hämmande på produktions- och
sysselsättningsexpansionen förutses inte bli något generellt problem.
Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer från mars förväntas det
inte uppstå någon brist på arbetskraft annat än för särskilda yrkesgrupper
inom vissa branscher, t.ex. gällande högutbildad teknisk personal.

I vilken mån arbetslösheten påverkas av den beräknade ökningen av
sysselsättningen med 175 000 personer från 1994 till 1996, är avhängigt
av hur känsligt i det underliggande utbudet är för förändringar i efter-
frågan på arbetskraft. I prognosen beräknas utbudet öka med sammanlagt
100 000 personer mellan 1994 och 1996 till följd av att fler personer
aktivt söker sig ut på arbetsmarknaden när arbetsmarknadsläget ljusnar.
Expansionen av antalet reguljära utbildningsplatser verkar i dämpande
riktning på utbudsökningen. Den öppna arbetslösheten beräknas minska
med 75 000 personer från 1994 till 1996. Samtidigt utökas antalet
personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med ca 10 000 personer. Den
öppna arbetslösheten beräknas därmed falla från 8,0 procent 1994 till 6,1
procent 1996. Ett oroande tecken är att trots att arbetsmarknadsläget har

29

förbättrats kvarstår andelen långtidsarbetslösa på en med svenska mått Prop. 1994/95:150
mätt hög nivå, närmare 40 %. En hög andel långtidsarbetslösa riskerar att Bilaga 1.1
förhindra en flexibelt fungerande arbetsmarknad och lönebildning. De
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som beräknas uppgå till ca 5 % av
arbetskraften, kommer dock i större utsträckning än tidigare att inriktas
mot personer som riskerar en permanent utslagning från arbetsmarknaden.

Detta minskar risken för en inflationsdrivande lönebildning.

30

6. Löner

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

I början av 1990-talet skedde en markant nedväxling av löneutvecklingen,
bl.a. till följd av det snabbt försämrade arbetsmarknadsläget. Den öppna
arbetslösheten steg från ca 1,5 % i slutet av 1980-talet till över 8 % 1993.
Löneökningstakten, som började dämpas markant redan 1991, föll från
närmare 10 % 1990 till 3,3 % 1993. Den underliggande ökningstakten för
1993 var därtill sannolikt uppemot en procentenhet lägre, dvs. uppgick till
ca 2,5 %, delvis till följd av effekter av förändringar i arbetskraftens
sammansättning då sysselsättningen minskar.

Jämfört med denna underliggande utveckling steg löneökningstakten
något 1994, trots att arbetslösheten var mycket hög. Olika statistikkällor
ger dock en något olika bild. Enligt beräkningar utgående från den totala
lönesumman, relaterat till antalet arbetade timmar, steg timlönen med

3,5 % 1994. Enligt den andra statistikkällan, den s.k. förtjänststatistiken,
var ökningen ca 1 procentenhet lägre. En delförklaring kan vara att löne-
summeberäkningama också fångar upp sådant som extra utbetalningar av
resultatbonus som skedde i slutet av förra året. Ovanligt stora löneutbetal-
ningar för övertid och extraarbete har sannolikt gjorts inför höjningarna
av egenavgifterna, den statliga inkomstskatten och av kommunalskatterna
i vissa kommuner. Effekten av dessa faktorer på löneutvecklingen 1994
är emellertid svår att uppskatta.

Enligt den s.k. Edin-gruppens slutsatser kan de svenska arbetskraftskost-
naderna inte öka snabbare än i övriga Västeuropa om Sverige ska kunna
ha en balanserad ekonomisk utveckling med samma prisstabilitet som i
dessa länder. Detta leder fram till en norm för ökningstakten på ca 3,5 %
per år.

Lönerna beräknas öka med 3,5 % respektive 4,0 % 1995 och 1996.
SCB:s senaste inflationsenkät visar att löneförväntningama ligger ungefär
i linje med denna prognos. Löneökningarna väntas således överstiga den
s.k. Edin-normen år 1996, trots att arbetslösheten väntas förbli hög. Detta
kan tolkas som att det kvarstår höga inflations- och löneökningsför-
väntningar eller att arbetsmarknaden inte är tillräckligt flexibel.

Tabell 6.1 Löner

Årlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

Avtal

0,9

1,5

Löneglidning

2,4

2,0

Summa

3,3

3,5

3,5

4,0

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Lönerna i industrin beräknas stiga med ca 1,5 procentenheter mer än
genomsnittet för hela ekonomin, till följd av den snabba expansionen
inom de exportrelaterade näringarna. Tudelningen i ekonomin med en
mycket gynnsam vinstutveckling i de exportberoende branscherna riskerar

31

att försvaga arbetsgivarnas incitament till att hålla tillbaka löneutveck-
lingen. Detta förstärks av den rörliga växelkursen. Å andra sidan bedöms
det inte uppstå lönedrivande bristsituationer vad gäller arbetskraften. Trots
att andelen företag med brist på vissa yrkeskategorier stigit successivt
under 1994 är andelen företag som, enligt konjunkturinstitutets barometer,
uppger denna orsak som huvudsaklig restriktion för produktionsökningar
historiskt sett mycket låg.

En risk finns för spridningseffekter av löneökningarna i industrin till
övriga branscher Risken motverkas dock av den svaga konsumtions-
efterfrågan som försvårar möjligheterna att kompensera löneökningar med
prishöjningar i de hemmamarknadsorienterade näringarna. Tillgången på
arbetskraft är dessutom god inom dessa branscher, förutom vad gäller
vissa delar av uppdragsverksamheten. Inom den offentliga sektorn bedöms
fortsatta besparingskrav, samt ett tydligare samband mellan löne- och
sysselsättningsutvecklingen inom verksamheter som har ett tydligt givet
nominellt utgiftsutrymme, medverka till en långsammare ökningstakt av
timlönerna än i ekonomin som helhet.

Förändringar i arbetskraftens sammansättning, t.ex. att andelen yngre
stiger när sysselsättningen ökar, kan marginellt hålla tillbaka genom-
snittslönen. Å andra sidan motverkas detta genom att sysselsättningen
stiger i branscher med relativt sett högre lönenivå.

Att lönerna i Finland förutses stiga med hela 5 % 1995 skulle kunna
tolkas som ett oroande tecken med tanke på att den finska arbetslösheten
fortfarande ligger på en mycket hög nivå. Detta skulle kunna tas som ett
exempel på att lönebildningen är relativt okänslig för nivån på arbets-
lösheten. I Finland har bl. a. disponibelinkomstema i konjunkturnedgången
fallit betydligt mer, vilket torde öka kraven på löneökningar i ekonomins
återhämtningsfas. Tillväxttakten i den privata konsumtionen och i de
inhemska näringarna är samtidigt betydligt starkare i Finland, något som
enligt tidigare resonemang torde leda till högre löneökningar. Löne-
ökningen i Sverige behöver därmed inte bli lika snabb.

Sammantaget förutsätter denna prognos att de som idag står utan
reguljär sysselsättning kommer att ha en reell inverkan på lönebildningen.
Om lönerna skulle stiga mer än beräknat riskerar den ekonomiska åter-
hämtningen att avbrytas i förtid.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

32

7. Inflation

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Konsumentpriserna har under början av året utvecklats ungefär som
förväntades i den preliminära nationalbudgeten i januari. Från december
till mars ökade KPI med 1,5 % samtidigt som nettoprisindex ökade med
0,7 %. Utfallet visar att utrymmet för prishöjningar i konsumentledet för
närvarande är relativt begränsat. Detta speglar sannolikt hushållens
dämpade efterfrågan. Utvecklingen av efterfrågan är en faktor som
kommer att bestämma inflationen under prognosperioden. Därtill kommer
emellertid också faktorer som hur inflationsförväntningarna och växelkur-
sen utvecklas samt hur lönebildningen fungerar

Diagram 7.1 Konsumentprisutvecklingen
Procentuell förändring över 12 månader

Anm.: Vid beräkning av 12-månaderstalen har en avräkning gjorts för skillnaden mellan
december månads långtidsindex och korttidsindex.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Lönekostnaderna inom näringslivet ökade förra året med 3,3 %>.
Samtidigt förbättrades produktiviteten med drygt 1 %. Enhetsarbetskost-
naden ökade sålunda med ca 2 %, dvs. ungefär i samma takt som de
genomsnittliga konsumentpriserna. Under prognosperioden väntas
löneökningarna tillta något, i synnerhet inom industrin. I kombination
med en relativt oförändrad produktivitetstillväxt beräknas enhetsarbets-
kostnaden öka med 3,0 % 1996. Bidraget till inflationen väntas sålunda
förstärkas något.

Industrins hemmamarknadspriser har under senare tid ökat i tilltagande
takt. Prisökningstakten mätt på årsbasis har stigit från ca 3 % i början av
1994 till drygt 8 % i februari. Detta är delvis en följd av att industrins

33

kapacitetsutnyttjande stigit. Inom vissa branscher ligger man mycket nära Prop. 1994/95:150
kapacitetstaket, vilket kan resultera i högre priser, i synnerhet om altema- Bilaga 1.1
tivet till försäljning på den inhemska marknaden är försäljning i utlandet
till ett högre pris i svenska kronor En betydande del av uppgången för
de totala hemmamarknadspriserna förklaras dock av stigande insatsvaru-
priser Dessa är i många fall orsakade av en prisuppgång på världsmark-
naden, exempelvis gäller detta priset på pappersmassa, metaller och
kemikalier. Industrins hemmamarknadspriser på konsumtionsvaror, som
har den mest direkta kopplingen till utvecklingen av KPI, har inte stigit
i motsvarande grad. Den årliga ökningstakten för dessa produkter låg i
februari på knappt 4 %.

Uppgången i insatsvarupriser påverkar även konsumtionsvaruprisema,
men erfarenheten visar att priserna för dessa grupper kan utvecklas olika
under avsevärd tid. I den rådande situationen är det sannolikt att
prisuppgången på insatsvaror i vissa fall kommer att tas ut i form av
högre exportpriser snarare än på inhemska konsumtionsvaror. Genom den
kraftiga ökning av industrins investeringar som nu sker bedöms inte heller
kapacitetsproblemen utgöra någon betydande inflationsrisk under
prognosperioden. Ett tecken på detta är att industrins kapacitetsutnyttjande
under det första kvartalet i år sjönk enligt Konjunkturinstitutets barometer.
Industrins bidrag till inflationen beräknas sålunda bli relativt oförändrat.

Den svaga utvecklingen för den svenska kronan under början av 1995
är en omständighet som bidrar till att höja inflationstrycket i ekonomin.
Under prognosperioden som helhet antas en viss appreciering ske, men
jämfört med den preliminära nationalbudgeten baseras nu prognosen på
en betydligt svagare krona under hela prognosperioden. I år väntas
därmed importpriserna ge ett större bidrag till inflationen än tidigare
beräknat. Ökningstakten bedöms bli något högre än 1994. Nästa år
beräknas importprisökningarna minska, till följd av den antagna appre-
cieringen.

Inflationsförväntningarnas utveckling har under de senaste månaderna
varierat bland olika grupper i ekonomin. Enligt Riksbankens enkät-
undersökning har inflationsförväntningarna stigit bland flertalet tillfrågade
aktörer, i synnerhet bland arbetstagaroiganisationema. Förväntningarna
om inflationen på 1 å 2 års sikt ligger generellt mellan 3,5 % och 4,0 %.
Högst är inflationsförväntningarna inom industrin. Detta bekräftas av kon-
junkturbarometem enligt vilken inflationsförväntningarna inom industrin
stigit successivt under 1994 och i mars i år låg på 4 % på ett års sikt.
Sannolikt speglar detta delvis den höga aktivitetsnivån inom industrin.
Hushållens inflationsförväntningar har i stället fallit under de senaste
månaderna. Från att ha legat över 3 % i slutet av 1994 sjönk förvänt-
ningarna till något över 2 % i februari. Bilden är sålunda inte helt
entydig. Sammantaget förefaller emellertid inflationsförväntningarna ha
stigit något under vintern.

34

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Ihbell 7.1 Konsumentpriser

Årlig procentuell förändring

1992

1993

1994

1995

1996

KPI årsgenomsnitt

2,3

4,7

2,2

2,9

2,7

KPI dec.-dec.

1,9

3,9

2,3

3,3

2,8

Basbelopp

33 700

34 400

35 200

35 700

36 300

NPI årsgenomsnitt

4,2

4,3

1,4

1,9

2,1

NPI dec.-dec.

2,9

3,6

1,6

2,0

2,4

IPI privat konsumtion

2,6

5,8

3,0

3,2

2,4

OECD, KPI

3,1

2,8

2,3

2,6

2,9

Anm.: Vid beräkningen av 1994 och 1995 års basbelopp har en avräkning skett med 1,9
respektive 0,2 procentenheter för deprecieringens direkta effekter. För 1995 och 1996 har
dessutom gjorts en avräkning på 40 % av den återstående uppräkningsfaktom.

Källor: OECD, Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Under innevarande år bedöms KPI öka med 3,3 % och nästföljande år
med 2,8 %. Förklaringen till att ökningstakten minskar mellan åren är
dels att importpriserna väntas stiga betydligt mer i år än nästa år, dels att
den sammantagna effekten av förändrade indirekta skatter och sub-
ventioner bedöms bli mindre 1996 än under innevarande år. Under
antagande om full övervältring uppgår effekten av dessa åtgärder i år och
nästa år till 1,0 respektive 0,3 procentenheter Bland åtgärderna avseende
1995 kan nämnas indexering av vissa punktskatter, slopandet av det s.k.
ROT-avdraget, höjda arbetsgivaravgiftei; höjd moms på porto och
serveringstjänster; höjda tullar, samt höjd patientavgift för läkemedel och
tandvård. Dessutom infördes i januari ett s.k. ROT-bidrag som emellertid
avskaffas i oktober i år. Nästa år sker bl.a. en höjning av fastighetsskatten
samt en breddning av basen för fastighetsskatt, fastighetstaxering av
småhus, indexering av vissa punkskatter, höjning av bilaccisen, höjd
patitentavgift för tandvård och läkemedel samt momsbeläggning av dags-
tidningar och charterresor till övriga EU-länder Dessutom sänks i januari
mervärdesskatten på livsmedel från 21 % till 12 %, vilket motsvarar en
KPI-minskning på drygt 1 procentenhet.

Hushållens efterfrågan bedöms emellertid bli relativt svag under
prognosperioden. Den privata konsumtionen förutses i år minska med
0,5 % för att nästa år öka med 1,0 %. Samtidigt förväntas konkurrensen
stärkas till följd av medlemskapet i EU. Detta beräknas bidra till att
utrymmet för konsumentprishöjningar i allmänhet torde bli begränsat
under prognosperioden samtidigt som effekten av de nämnda åtgärderna
på skatteområdet inte omedelbart övervältras på konsumenterna fullt ut.
KPI kommer därför inte att höjas i motsvarande grad. I det s.k. Nettopris-
index (NPI) räknas indirekta skatter och subventioner bort. NPI beräknas
i år och nästa år öka med 2,0 % respektive 2,4 %. Avräkningen av
effekten av höjda indirekta skatter och minskade suvbentioner görs
emellertid omedelbart i NPI och med det fulla värdet av förändringen. Då
övervältringen på kort sikt sällan är total kommer NPI därför att
underskatta den underliggande inflationen, d.v.s den inflation som skulle

35

ha etablerats med oförändrade åtgärder, under perioder då indirekta skatter Prop. 1994/95:150
höjs. Vid rimliga antaganden om graden av övervältring kan den Bilaga 1.1
underliggande inflationen grovt beräknas till 2,7 % 1995 och 2,6 % 1996.

36

8. Hushållens ekonomi och privat konsumtion

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

År 1994 skedde en viss återhämtning av hushållens inkomster och
konsumtion efter det kraftiga fallet 1993. Hushållens realt disponibla
inkomster steg med 1 % 1994 medan den privata konsumtionen ökade
med 0,5 %. Uppgången i sparandet fortsatte och sedan 1989 har spar-
kvoten stigit med drygt 13 procentenheter

Tabell 8.1 Hushållens inkomster, konsumtion och sparande

Miljarder kr    Procentuell utveckling      Procentuellt bidrag till

Löpande        1991 års priser            realinkomstutvecklingen

priser

1994

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Lönesumma inkl, sjuklön

655,9

2,1

2,6

2,8

1,5

1,9

2,2

därav timlön före skatt

0,9

0,6

1,1

0,6

0,4

0,9

sysselsättning

1,2

2,0

1,7

0,9

1,5

1,3

Transfereringar från
offentlig sektor

393,0

2,7

-3,0

-4,5

1,2

-1,4

-2,0

Pensioner

205,7

2,8

-0,1

0,0

0,6

0,0

0,0

Sjukförsäkring m.m.

44,7

-7,2

0,7

-6,5

-0,4

0,0

-0,3

Arbetslöshetsbidrag m.m.

57,9

-3,5

-9,5

-15,6

-0,2

-0,6

-1,0

Övriga transfereringar

84,7

13,9

-7,8

-7,4

1,2

-0,8

-0,7

Räntor och utdelningar,
netto

-25,3

0,8

0,9

0,9

Övriga inkomster, netto

182,9

-2,8

0,4

1,2

-0,6

0,1

0,2

Direkta skatter

312,3

5,9

10,5

2,9

-2,0

-3,7

-1,2

Disponibel inkomst

894,1

1,0

-2,2

0,2

1,0

-2,2

0,2

Privat konsumtion

820,2

0,5

-0,5

1,0

Sparkvot, nivå i % av
disponibel inkomst

8,3

6,7

5,9

Anm.: Lönesumma, inkomstöverföringar, räntenetto och skatter är deflaterade med KPI.
Disponibel inkomst är deflaterad med implicit prisindex för privat konsumtion (IPI).
Skillnaden mellan KPI och IPI påverkar posten "Övriga inkomster, netto".

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Inkomstökningen 1994 baserades på en positiv utveckling av löne-
inkomsterna, både genom ökad sysselsättning i timmar och ökad reallön
före skatt. Ett starkt bidrag till inkomstökningen kom från en fortsatt
förbättring av hushållens nettoinkomster av räntor och utdelningar. De
senaste årens höga finansiella sparande har medfört en successiv
förstärkning av hushållens finansiella ställning, såväl genom ökning av
tillgångarna som minskning av skulderna.

Uppgången i sysselsättningen förstärks under 1995 och arbetslösheten
minskar. Den genomsnittliga reala timlönen före skatt stiger något och
den reala lönesumman beräknas öka med 2,6 %. Löneinkomsterna och en
fortsatt förbättring av räntenettot ger sammantaget ett positivt bidrag på

37

nära 3 procentenheter till inkomstutvecklingen 1995. Direkta skatter och Prop. 1994/95:150
transfereringar från offentlig sektor drar ned den realt disponibla Bilaga 1.1
inkomsutvecklingen med ca 5 procentenheter Detta är huvudsakligen en
följd av vidtagna budgetförstärkande åtgärder, men beror även på
minskade bidrag när läget på arbetsmarknaden förbättras. Sammantaget
beräknas hushållens realt disponibla inkomster minska med 2,2 % 1995.
Det är i stort sett oförändrat sedan prognosen i den preliminära national-
budgeten.

Inkomstutvecklingen för 1996 karakteriseras av samma faktorer som

1995. Löne- och kapitalinkomsterna stiger medan ytterligare budgetför-
stärkande åtgärder drar ned inkomsterna. De realt disponibla inkomsterna
beräknas öka med 0,2 %. Hushållens inkomstutveckling för 1996 bedöms
således nu bli starkare än den inkomstminskning på 0,5 % som beräk-
nades i den preliminära nationalbudgeten. Upprevideringen av realin-
komstema är huvudsakligen en följd av att inflationen justerats ned som
ett resultat av sänkt mervärdesskatt.

Den privata konsumtionens utveckling under loppet av det andra
halvåret 1994 var relativt stark. Uppgången torde delvis spegla att ett
antal faktorer som bidragit till den svaga konsumtionsutvecklingen under
början av 1990-talet minskat i betydelse. Hushållen har minskat sin
skuldsättningsgrad som under slutet av 1980-talet var mycket hög. Den
totala skulden satt i relation till den disponibla inkomsten är i dag nere på
samma nivå som i slutet av 70-talet. Amorteringstakten har också avtagit
ordentligt. De svenska hushållens situation förefaller i detta avseende vara
betydligt gynnsammare än t.ex. de finländska. Det branta sysselsättnings-
fallet under perioden från 1991 till 1994 har vänts i en uppgång. Risken
för att någon i hushållet skall drabbas av arbetslöshet har därmed minskat.
Dessutom finns ett behov av att åter öka inköpen av kapitalvaror,
eftersom de senaste årens låga inköp har lett till en föråldring av
kapitalvaruinnehavet. Inköpen av dessa föll i princip oavbrutet från 1991
till det andra halvåret 1994. Därefter har en markant uppgång skett.

Den kraftiga konsumtionsuppgången under loppet av andra halvåret

1994 innebär att den privata konsumtionen som årsgenomsnitt skulle öka
med ca 1 % mellan 1994 och 1995 om konsumtionen under loppet av

1995 skulle ligga kvar på fjärde kvartalets nivå. En oförändrad konsum-
tionsnivå kan förefalla osannolik i ljuset av minskningen av de realt
disponibla inkomsterna till följd av budgetförstärkande åtgärder som
förväntas i år. Det är emellertid inte troligt att hushållen kommer att dra
ned sin konsumtion fullt ut för att möta inkomstminskningen. Enligt den
mest etablerade konsumtionsteorin försöker hushållen anpassa sin
konsumtionsnivå efter de förväntade långsiktiga inkomsterna snarare än
efter de faktiska kortsiktiga inkomsterna. Huruvida ett fall i de faktiska
inkomsterna resulterar i minskad konsumtion avgörs av i vilken mån de
långsiktiga inkomstförväntningarna samtidigt påverkas. Endast om
förväntningarna påverkas ändras konsumtionsnivån.

38

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagram 8.1 Privat konsumtion

Säsongrensad nivå, 1991 års priser, kvartalsdata

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Det förefaller rimligt att hushållen, bl.a. mot bakgrund av att budgetför-
stärkningar diskuterades livligt under valrörelsen, i viss utsträckning
räknat med att de svaga offentliga finanserna skulle komma att påverka
de disponibla inkomsterna. Hushållen kan därmed i viss mån redan ha
anpassat sin konsumtion med hänsyn till de skattehöjningar och bidrags-
minskningar som genomförs 1995 och 1996. I sådana fall kommer inte
budgetförstärkningarna att ge en ytterligare effekt på konsumtionen 1995.
Av olika skäl är det emellertid inte sannolikt att konsumtionsanpassningen
redan varit fullständig. Vissa hushålls konsumtion följer den faktiska
inkomsten, t.ex. som en följd av bristande lånemöjligheter. Dessa hushåll
minskar sin konsumtion när inkomsterna sjunker.

Den statistik som föreligger avseende hushållens beteende hittills i år
ger en något tvetydig bild av riktningen på konsumtionsutvecklingen.
Detaljhandelns starka ökning under slutet av 1994 fortsatte i januari och
enligt SCB noterades en ökningstakt från januari 1994 på hela 6 %.
SCB:s enkät över hushållens inköpsplaner tyder också på att hushållens
framtidsförväntningar blev mer positiva i februari efter en försämring
under de två föregående månaderna. Detta är intressant i och med att
hushållen i februari bör ha fått en bättre bild av hur de påverkas av de
budgetförstärkande åtgärderna.

Enligt Handelns Utredningsinstitut var dock detaljhandelns omsättning
oförändrad i februari jämfört med motsvarande period 1994. Om detta
stämmer innebär det att omsättningen fallit säsongrensat jämfört med
januarinivån. Nybilsregistreringamai början av året tyder också på något

12 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

39

svagare efterfrågan. Denna bild stärks av information rörande antalet Prop. 1994/95:150
tecknade order avseende personbilar som indikerar en relativt starkt Bilaga 1.1
avtagande efterfrågan. Med tanke på den ränte- och valutaoro som rått
under den senaste tiden är det troligt att hushållen faktiskt blivit
försiktigare. Detta talar för att konsumtionen skulle kunna falla tillbaka
under början av 1995. Det är också troligt att vissa hushåll kommer att
minska sin konsumtion i takt med att effekterna av budgetförstärkningarna
blir tydligare.

Under det första halvåret i år bedöms därmed den privata konsumtionen
minska med ca 1,5 % säsongrensat, för att åter öka i måttlig takt under
slutet av året och under 1996. Till följd av den relativt branta uppgången
under senare delen av 1994 beräknas emellertid minskningen av års-
genomsnittet mellan 1994 och 1995 begränsas till 0,5 %. Nästa år bedöms
konsumtionen öka med 1 %.

Prognosen är förenad med risker både på upp- och nedsidan. Det är
t.ex. svårt att säga säkert i vilken mån inkomstminskningen i år är i linje
med hushållens förväntningar, eller om den kommer att innebära en
revidering av den förväntade långsiktiga inkomsten. Lika svårt är att
förutsäga effekten av ränte- och valutaoron. Om förtroendet för den
ekonomiska politiken är svagt kan konsumtionen komma att utvecklas
sämre än prognostiserat. Å andra sidan kan kraften i uppgången vara
underskattad. Inte minst utvecklingen i våra nordiska grannländer tyder
på att konsumtionsuppgången kan bli relativt stark.

Prognosen innebär att hushållens nettosparkvot faller i år från 8,3 % till
6,7 % och ytterligare ned till 5,9 % 1996. Sparkvotsnedgången betyder
emellertid inte att hushållen förväntas öka sin skuldbörda. Hushållens
nettosparande inbegriper såväl realt som finansiellt sparande. Det reala
sparandet, bl.a. hushållens investeringar i småhus, är i dagsläget mycket
lågt och förväntas så förbli under prognosperioden. Det finansiella
sparandet är däremot för närvarande betydligt högre än under 70- och 80-
talet. Samtidigt som hushållen fortsätter att i viss utsträckning minska sina
skulder bygger de samtidigt upp sina finansiella tillgångar. Denna
tillgångsuppbyggnad är sannolikt ett uttryck för ett ökat behov av
buffertar I takt med att dessa buffertar byggs upp minskar emellertid
behovet av ytterligare uppbyggnad. Detta möjliggör en viss minskning av
det finansiella sparandet. Som framgår av diagram 8.2 ligger hushållens
finansiella sparande på en mycket hög nivå, trots den förväntade
nedgången.

40

Diagram 8.2 Hushållens nettosparkvot samt finansiella sparkvot

Sparande i relation till disponibel inkomst

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

41

9. Bruttoinvesteringar

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

De totala bruttoinvesteringarna beräknas öka kraftigt de närmaste åren,
dock från en låg utgångsnivå. En snabbt växande produktion inom de
exportrelaterade näringarna, ett högt kapacitetsutnyttjande samt en hög
lönsamhet väntas leda till betydande kapacitetsutbyggnader inom
näringslivet trots höga räntor Därtill expanderar infrastruktur investering-
arna ytterligare samtidigt som betydande ROT-medel för upprustning av
offentliga lokaler och bostäder tillskjuts under perioden. Sammantaget
beräknas de totala investeringarna öka med 11% 1995 och med 10 %

1996. Detta är en något gynnsammare utveckling än den som förväntades
i den preliminära nationalbudgeten. Det beror främst på att bostadsin-
vesteringama har uppreviderats till följd av det föreslagna investerings-
bidraget. Investeringskvotenexklusive bostadsinvesteringarnai relationtill
BNP förutses ligga på knappt 14 % 1996 och närmar sig därigenom den
långsiktiga trendnivån.

Tabell 9.1 Bruttoinvesteringar efter näringsgren

Miljarder       Årlig procentuell volymförändring

kr               ----------------------------------

1994

1992

1993

1994

1995

1996

Näringslivet

136,6

-15,5

-14,3

17,4

21,1

10,7

Industri

42,5

-20,1

-4,2

27,7

35,9

20,0

Övrigt näringsliv

94,0

-13,9

-17,6

13,6

14,9

6,1

Bostäder

36,3

-7,3

-31,0

-37,5

-18,2

12,4

Nybyggnad

17,2

-19,1

-34,5

-48,8

-14,0

24,0

Ombyggnad

19,1

23,6

-25,1

-20,6

-22,2

0,0

Offentliga myndigheter

35,3

0,6

4,3

6,4

5,6

3,2

Tbtalt

208,2

-10,8

-17,6

-0,4

11,1

9,6

Maskiner

98,6

-16,0

-14,7

18,4

21,5

12,3

Bygg och anläggning

109,6

-7,7

-19,2

-11,5

3,1

7,3

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Kapacitetsutnyttjandet inom de exportberoende näringarna steg
föregående år samtidigt som lönsamheten förbättrades ytterligare. Under
prognosperioden kommer det fortsatt höga kapacitetsutnyttjandet att
utgöra en kraftig investeringsstimulans. Investeringarna inom näringslivet
stimuleras också av möjligheten till direktavdrag för byggnadsinveste-
ringar under perioden november 1994 till maj 1996. Den höga realräntan
balanseras av den höga avkastningen inom näringslivet. Det finns dock en
risk att en bestående hög räntenivå kan dämpa investeringsutvecklingen
inom de hemmamarknadsorienterade sektorerna.

42

Prop. 1994/95:150

Diagram 9.1 Bruttoinvesteringar samt bruttoinvesteringar exklusive bostäder som Bilaga 1.1
andelar av BNP

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Industrins investeringar beräknas öka med ca 36 % i år. Bakom upp-
gången ligger det snabbt ökande resursutnyttjandet och stigande vinst-
marginaler. Enligt SCB:s investeringsenkät från februari i år var
företagens investeringsplaner fortsatt mycket expansiva. Uppgången
förväntas bli mycket kraftig inom framförallt basindustrin som gynnats
avsevärt av stigande världsmarknadspriser

Den höga realräntan under perioden balanseras därtill av den relativt
höga kapitalavkastningen (driftsöverskottet i förhållande till kapitalstock-
en). Industrins lönsamhetsnivå under prognosperioden innebär dessutom
goda möjligheter till egenfinansiering. Driftsöverskottet brutto uppgår
under 1995 till 136 miljarder kronor vilket kan jämföras med de totala
investeringarna på 60 miljarder.

Industrins investeringsvolymer bedöms stiga med ytterligare 20 % 1996,
när investeringarna ökar också inom hemmamarknadsindustrin i takt med
att den inhemska efterfrågan växer. Sveriges fördelaktiga kostnadsläge och
låga företagsbeskattning väntas också utgöra starka incitament till större
utländska etableringar de närmaste åren.

Investeringarna inom övrigt näringsliv vände uppåt med knappt 14 %
under 1994. En svag prisuppgång noterades på kommersiella lokaler
samtidigt som vakansgraden stabiliserades. Det kan förklaras av en
växande produktion inom de industrirelaterade tjänstesektorerna såsom
uppdragsverksamhet och partihandel. Denna utveckling väntas fortsätta
under prognosperioden. Enligt SCB:s enkäter är investeringsplanerna

43

fortsatt expansiva. En del av den beräknade investeringsuppgången inom Prop. 1994/95:150
övrigt näringsliv berorpå infrastruktursatsningarinom samfärdselområdet. Bilaga 1.1
Av dessa kan nämnas Arlandabanan och Öresundsbron. Tillväxten inom
telekommunikationsområdet har också inneburit kraftigt uppreviderade
investeringsplaner inom denna sektor.

De offentliga myndigheterna beräknas öka investeringsvolymen med
knappt 10 % mellan 1994 och 1996. Merparten av expansionen berorpå
de stora avgiftsfinansierade infrastrukturprojekt som påbörjas under 1995.
Kommunernas finansiella situation utgör en restriktion för fortsatta
investeringsökningar. Under perioden 1995-1996 tillförs dock kommu-
nerna sammanlagt ca 1,9 miljarder kronor i s.k. ROT-medel för upp-
rustning av kommunala lokaler. Detta väntas medföra att de kommunala
investeringarna, trots det begränsade finansiella utrymmet, ökar med
sammanlagt 8 % under perioden.

Bostadsinvesteringama bedöms vända uppåt under loppet av 1995 från
en historiskt sett mycket låg nivå. Efterfrågan på bostäder är låg på grund
av den svaga utvecklingen av hushållens disponibla inkomster samt höga
realräntor Förutsättningarna för en viss uppgång är dock goda. På grund
av det låga påbörjandet av nya bostäder under 1993-1994 färdigställs
mycket få bostäder i år samtidigt som det förbättrade arbetsmarknadsläget
leder till ökad bostadsefterfrågan. Därigenom kan antalet outhyrda
lägenheter på expansiva orter sjunka rejält. Det finns också indikationer
på att bostadsbyggandet åter ökar. Orderingången på småhus steg med ca
10 % under 1994 jämfört med 1993. Länsbostadsnämndernas bedöm-
ningar pekar också på en måttlig uppgång under år 1995. De låga fastig-
hetspriserna och de höga realräntorna begränsar dock uppgången. Därmed
riskerar expansiva regioner att drabbas av bostadsbrist. För att stimulera
nyproduktionen av bostäder införs ett tidsbegränsat investeringsbidrag som
avser tiden 20 april 1995 till 31 december 1996. Detta tillsammans med
den ökande bostadsefterfrågan väntas leda till 15 000 påbörjade lägenheter
under 1995. Under förutsättning att räntorna faller 1996 förväntas 18 000
lägenheter börja byggas nästa år.

Antalet påbörjade ombyggnader blev högt under 1994. Det beror delvis
på att viss ombyggnation fortfarande utfördes till 1992 års mer för-
delaktiga subventionsreglet Omfattningen av varje ombyggnad har
minskat drastiskt mellan 1990 och 1993 vilket bidragit till den negativa
volymutvecklingen. Under 1994 minskade emellertid inte längre
kostnaden per ombyggd lägenhet. Detta tyder på att bostadsbolagen nu har
anpassat ombyggnation till det nya subventionssystemet. Trots det höga
ränteläget förväntas antalet ombyggnader förbli relativt högt under
prognosperioden. Investeringsbidraget på 15 % samt bidragen för
förbätttring av inomhusklimat och till äldre- och handikappbostäder med-
verkar till att upprätthålla volymen.

44

Lagerinvesteringar

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Lagerinvesteringarna ökade förra året något mer än vad som beräknades
i den preliminära nationalbudgeten i januari. Framför allt blev lagerök-
ningen inom handel och industri större än väntat. Sammanlagt gav
lagerinvesteringarna ett bidrag till BNP-tillväxten på 1,4 %, dvs. 0,4
procentenheter mer än beräknat. Denna lageruppbyggnad torde vara en
bidragande orsak till att importen steg kraftigt under slutet av året.

En del av lageruppbyggnaden inom handeln är sannolikt av hamstrings-
karaktär och relaterad till Sveriges inträde i den Europeiska unionen.
Detta innebär att handelns lager kan förväntas minska under början av
innevarande år, åtminstone inom detaljhandeln, där den största lagerupp-
byggnaden skedde förra året. Under 1996 väntas ökande försäljning
medföra ett behov att expandera lagren inom både parti- och detaljhandel.
Ett fortsatt rationaliseringsbehov medför dock att lagerkvoten, dvs.
relationen mellan lagerstock och försäljning, bedöms falla något.

En stark ökning av industriproduktionen under prognosperioden torde
resultera i en fortsatt ökning av industrins lager av insatsvaror och varor
i arbete. Avvecklingen av industrins färdigvarulager blev förra året inte
lika omfattande som prognostiserades i den preliminära nationalbudgeten.
Totalt minskades färdigvarulagren med 2,5 miljarder kr eller ca hälften
så mycket som under 1993. Konjunkturbarometem tyder på att en viss
lagerökning skedde under det första kvartalet i år. Ökningen väntas fortgå
i måttlig takt under prognosperioden.

Totalt beräknas lagerinvesteringarna uppgå till 4,4 respektive
7,1 miljarder kr under 1995 och 1996. Genom att lagerinvesteringarna
under förra året uppgick till knappt 10 miljarder kr ger lagren ett negativt
tillväxtbidrag i år på 0,3 procentenheter Nästa år väntas bidraget bli svagt
positivt.

45

10. Den offentliga sektorn

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Den offentliga sektorns finansiella sparande minskade från ett överskott
på ca 57 miljarder kr 1990 till ett underskott på 193 miljarder kr 1993,
motsvarande 13,4 % av BNP. Den mycket kraftiga försämringen beror
huvudsakligen på övergången från en högkonjunktur med överhettning till
en mycket djup lågkonjunktur. Från 1990 till 1993 sjönk antalet
sysselsatta med sammanlagt ca 490 000 personer Därigenom minskade
skatteinkomsterna samtidigt som kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken
och ersättning till de arbetslösa ökade. En ytterligare förklaring till den
kraftiga försämringen av de offentliga finanserna är de statliga utgifterna
för bankstödet år 1993.

Under 1994 minskade underskottet i det finansiella sparandet med
35 miljarder kr till 158 miljarder kr. Detta är 10 miljarder kr bättre än
vad som beräknades i den preliminära nationalbudgeten. Sparandet
exklusive kapitalinkomster och ränteutgifter (primärt sparande) för-
bättrades med ca 56 miljarder kr mellan 1993 och 1994. Därav förklaras
ca 50 miljarder kr av att 1993 belastades av utgifter för bankstöd.

Budgetförstärkningarna tillsammans med tillväxten i ekonomin leder till
att sparandeunderskottet beräknas minska till ca 90 miljarder kr 1996.
Underskottet som andel av BNP reduceras därmed från 10,4 % 1994 till
5,2 % 1996. Huvuddelen av denna förbättring sker under 1996, bl.a.
beroende på tidsförskjutningar av inkomster och utgifter mellan 1995 och
1996 till följd av inträdet i EU. Förbättringen sker främst genom att
utgiftskvoten (utgifterna som andel av BNP) minskar med ca 4 procenten-
heter från 1994 till 1996, trots stigande ränteutgifter Avgiften till EU
samt ökade subventioner till jordbruket m.m. till följd av medlemsskapet
drar upp utgiftskvoten med drygt 1,5 procentenheter fr.o.m. 1995. Den
höjda utgiftsnivån på grund av medlemsskapet i EU kompenseras delvis
av att rabatten på avgiften samt andra återflöden från EU höjer den
offentliga sektorns inkomster. Transfereringarna till hushållen minskar
som ett resultat av besparingar och minskad arbetslöshet. Den offentliga
konsumtionen beräknas minska i volym med 1 % mellan 1994 och 1996.
Neddragningen av den kommunala konsumtionen, som inleddes 1992,
väntas fortsätta under de närmaste åren. Den statliga konsumtionen
beräknas dock öka i volym under 1995, huvudsakligen beroende på
satsningar på underhåll av vägar m.m.

Skattekvoten (skatter och avgifter som andel av BNP) stiger med 1,2
procentenheter mellan 1994 och 1996. De beslutade och föreslagna
skattehöjningarna beräknas ge en varaktig budgeteffekt motsvarande ca

2,5 % av BNP 1996 jämfört med 1994 års skatteregler (inkluderat sänkt
mervärdesskatt på livsmedel 1996). Den begänsade uppgången av skatte-
kvoten mellan 1994 och 1996 beror till stor del på att att de högt
beskattade delarna av BNP utvecklas förhållandevis svagt. Därtill kommer
att de beskattade transfereringarna minskar, vilket har en neddragande
effekt på skattekvoten.

46

Tabell 10.1 Den offentliga sektorns finanser

Löpande priser

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

1993

1994

1995

1996

Miljarder kronor

Inkomster

878,6

911,7

982,6

1 048,9

Skatter

888,3

764,6

823,9

884,2

Kapitalinkomster

100,1

91,8

95,8

94,7

Övriga inkomster

50,3

55,3

62,8

70,0

Utgifter

1 071,7

1 069,3

1 129,0

1 138,4

Transfereringar till hushåll

374,4

393,0

392,1

384,7

Subventioner m.m.

161,5

112,6

132,9

125,1

Ränteutgifter

91,6

104,2

125,1

136,3

Konsumtion

403,5

413,5

428,8

438,5

Investeringar

40,6

46,0

50,0

53,8

Finansiellt sparande

-193,0

-157,6

-146,4

-89,5

Primärt finansiellt sparande

-201,5

-145,1

-117,1

-47,9

Procent av BNP

Inkomster

60,9

60,1

60,6

61,2

Skatter och avgifter

50,5

50,4

50,8

51,6

Utgifter

74,3

70,5

69,6

66,4

Finansiellt sparande

-13,4

-10,4

-9,0

-5,2

Primärt finansiellt sparande

-14,0

-9,6

-7,2

-2,8

Miljarder kronor

Finansiellt sparande

Staten

-237,2

-181,3

-164,0

-108,7

AP-fonden

32,1

25,5

20,6

18,5

Kommunsektorn

12,1

-1,8

-3,0

0,7

Finansiell ställning

Statsskulden

1 132

1 287

1 462

1 565

Konsoliderad skuld1

1 078

1 200

1 367

1 454

Finansiell nettoskuld

185

354

508

590

Procent av BNP

Statsskulden

78,5

84,8

90,2

91,3

Konsoliderad skuld1

74,4

79,1

84,3

84,8

Finansiell nettoskuld

12,8

23,3

31,4

34,5

1 Den konsoliderade skulden är definierad enligt EU:s konvergenskriterier (Maastricht).
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och Finans-
departementet.

Förbättringen av de offentliga finanserna sker i den statliga sektorn.
Statens underskott i det finansiella sparandet förbättras med drygt 70
miljarder kr mellan 1994 och 1996. Det primära underskottet sjunker med
över 100 miljarder kr och beräknas 1996 uppgå till 9 miljarder kr eller
0,5 % av BNP.

AP-fondens sparande har minskat kontinuerligt sedan 1990. Denna
utveckling fortsätter under prognosperioden trots att en egenavgift på 1 %
av avgiftsunderlaget införts ff.o.m. 1995. Förändringari finansieringen av
det allmänna pensionssystemet går emellertid i motsatt riktning. För 1995
och 1996 innebär förändringarna att skattedelen uppgående till 7 % av
ATP-avgifterna förs till statsbudgeten och att 11 % förvaltas av Riks-

47

gäldskontoret under en övergångsperiod. Dessa sistnämnda medel utgör
en preliminär avsättning till premiereserven i det nya reformerade
pensionssystemet. Under 1995 och 1996 förs dock uppbyggnaden av
premiereserven till staten, vilket ger ett positivt bidrag uppgående till ca
10 miljarder kr per år till statens finansiella sparande och även reducerar
lånebehov och statsskuld.

Den kommunala sektorns relativt kraftiga överskott i det finansiella
sparandet 1992 och 1993 var betingat av tillfälliga effekter. År 1994
uppstod åter ett underskott. Detta väntas öka något i år trots kommunala
skattehöjningar med i genomsnitt 0,45 procentenheter, motsvarande ca
4 miljarder kr, och en fortsatt neddragning av konsumtionsvolymen. År
1996 beräknas inkomster och utgifter vara i balans. Statsbidragen till
kommunerna minskar de närmaste åren framför allt genom minskade
överföringar för flyktingmottagande, förstatligande av bostadsbidragen
(1995) och neddragning av bidrag för ROT-åtgärder Sammantaget uppgår
minskningen av statsbidragen till ca 10 miljarder kr mellan 1994 och
1996. Inom kommunsektorn ger landstingens sparande ett fortsatt
överskott medan kommunerna går med underskott under prognosperioden.

Det offentliga sparandeunderskottet och statens lånebehov kommer att
vara stora de närmaste två åren. Därigenom fortsätter statsskulden att öka
och den offentliga sektorns finansiella ställning att försämras. Statsskulden
och den konsoliderade skulden, definierad enligt konvergensvillkoren för
deltagande i EMU, reduceras något genom försäljning av statliga
tillgångar och ökad andel statsobligationer bland AP-fondens tillgångar.
Vid utgången av 1996 beräknas statsskulden uppgå till ca 91,5 % som
andel av BNP och den konsoliderade skulden till ca 85 %. Den finansiella
nettoskulden, som inte påverkas av försäljningar, beräknas då till ca

34,5 % av BNP. Nivån 1996 är emellertid alltjämt lägre än i de flesta
andra länder.

Den relativt låga nivån på nettoskulden medför att den som andel av
BNP stiger med över 20 procentenheter från 1993 till 1996, medan den
konsoliderade skulden ökar med ca 10 procentenheter

Den föreliggande prognosen ger en gynsammare bild av den offentliga
sektorns finanser jämfört med prognosen i den preliminära nationalbud-
geten. Den offentliga sektorns finansiella sparandeunderskott för 1996 har
reviderats från 6,8 % till 5,2 % av BNP. Skatteinkomsterna har justerats
upp med ca 20 miljarder kr. Därav beror drygt hälften på företagens
direkta skatter. De stora skatteinbetalningarna från företagen i början av
1995 visar att de beskattningsbara vinsterna under 1994 blev större än
väntat. En del av dessa vinster är av tillfällig natur, men större delen av
den höga vinstnivån förutses ligga kvar under 1995 och 1996. Även
hushållens direkta skatteinbetalningar blev oväntat stora i slutet av 1994
och i början av 1995. Till viss del avspeglar även detta en permanent
höjning av skatteunderlaget. De offentliga utgifterna beräknas nu bli
marginellt högre än i tidigare beräkningar Det höjda ränteläget leder till
att ränteutgifterna på statsskulden räknats upp med drygt 3,5 miljarder lo-
för 1996. Förden konsoliderade offentliga sektorn balanseras detta delvis
av högre ränteinkomster för AP-fonden.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

48

11. Kapitalmarknaden

Under våren 1994 steg obligationsräntorna kraftigt i både USA och
Europa. Ränteuppgången inleddes i samband med att penningpolitiken i
USA lades om i en mer kontraktiv riktning. Initialt steg framförallt
obligationsräntorna men i takt med den stramare penningpolitiken steg
också de korta amerikanska räntorna. Även de marknadsnoterade
realräntorna steg under 1994. Trots uppgången i obligations- och
realräntor är de nuvarande nivåerna jämförbara med de nivåer som rådde
ett par år tillbaka. En stor del av ränteuppgången bör därmed ses som en
återgång till tidigare nivåer och inte enbart som resultatet av förändrade
konjunktur- eller inflationsutsikter.

Mot slutet av 1994 stannade ränteuppgången i USA och Tyskland av
och framför allt i USA har obligationsräntorna sjunkit under vintern. En
orsak till detta är en minskad oro för att den starka konjunkturen i USA
skall innebära en påtaglig uppgång i inflationen. I stället förefaller det
mer sannolikt att den penningpolitiska åtstramningen har bidragit till att
bromsa ekonomin och att risken för en överhettad konjunktur nu har
avtagit.

Diagram 11.1 Ränteutvecklingen i Sverige 1992-1995

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Anm.: Dagsobservationer, sista observation avser 7 april 1995.
Källa: Finansdepartementet.

De svenska obligationsräntorna följde under våren och sommaren 1994
den internationella uppgången. Räntorna steg dock betydligt mer i Sverige
än t.ex. i Tyskland vilket innebar att differensen mellan svenska och tyska
räntor ökade markant fram till i augusti. Detta överenstämmer väl med

49

det internationella mönstret. Obligationsränteuppgången har varit störst i
länder med svaga statsfinanser och dålig inflationshistorik. En bidragande
orsak till den ökade räntedifferensen är att det utländska innehavet av
räntebärande värdepapper denominerade i kronor minskade med ca
130 miljarder kr under 1994. Innehavet var vid årsskiftet 1994/95
omkring 170 miljarder kr. Samtidigt som räntorna steg försvagades
kronan vilket sammantaget medverkade till mdelningen av den svenska
ekonomin i en lönsam exportberoende del och en hemmamarknadsbe-
roende del med svagare utveckling.

Diagram 11.2 Räntedifferens mot utlandet

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

1993             1994                      1995

Anm.: Dagsobservationer; sista observation avser 7 april 1995.

Källa: Finansdepartementet.

Obligationsräntorna i Sverige sjönk successivt under hösten 1994.
Nedgången har dock vid flera tillfallen brutits då enskilda händelser i
Sverige och utomlands skapat oro på de finansiella marknaderna.
Framförallt har turbulensen på de finansiella marknaderna i Mexiko och
den därpå försvagade dollarkursen givit följdverkningar internationellt.
Dollarförsvagningen förklaras delvis av att USA iklätt sig ett ansvar för
de stödåtgärder som planerats för att stabilisera den mexikanska ekono-
min. Därtill kvarstår det grundläggande problemet med USA:s underskott
i både bytesbalansen och statsbudgeten. Detta har inneburit att den redan
tidigare svaga dollarn försvagats kraftigt under det första kvartalet 1995.
Mexikos problem, tillsammans med politisk oro i Italien och Spanien, har
inneburit stigande räntor och svagare valutor i länder med fundamentala
obalanser. Det minskade intresset för placeringar i dessa länder har å
andra sidan inneburit ett flöde av kapital till valutor som uppfattas som

50

säkra, framför allt D-mark och yen.                                  Prop. 1994/95:150

Efter övergången under 1993 från fluktuationsband på 2,25 procent till Bilaga 1.1
fluktuationsband på 15 procent inom det europeiska valutasamarbetet
stabiliserades ERM-valutoma och konvergensen inom samarbetet tilltog.
Den ökade efterfrågan på D-mark tillsammans med en lägre värdering av
pesetan skapade under mars i år åter stora spänningar inom ERM.

Problemen tvingade fram devalveringar av pesetan och av den portugi-
siska escudon på 7 respektive 3,5 procent. Samtidigt försvagades den
franska francen inom fluktuationsbandet. Valutaoron innebar också att
pundet och liran försvagades påtagligt samt att kronan försvagades
gentemot D-marken. Trots att spänningarna inom ERM avtog under
inledningen av april var kronan fortsatt svag. Försvagningen har varit
särskilt kraftig gentemot D-marken medan kronan varit stabil relativt
dollarn.

Nov Feb Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Feb

1993               1994               1995

Anm.: Dagsobservationer, sista observation avser 7 april 1995.

Källa: Finansdepartementet.

Den senaste utvecklingen inom ERM har åter visat på svårigheten med
ett valutakurssamarbete mellan länder med stora skillnader i statsfinan-
siellt läge och penningpolitiskt förtroendekapital. Valutakurssamarbetet
har visat sig vara känsligt inte bara för störningar som kommer ifrån
medlemsstaterna utan även för störningar som emanerar från stater utanför
samarbetet.

Riksbanken har sedan i augusti 1994 stegvis höjt styrräntorna.
Reporäntan har därmed höjts med omkring en och en halv procentenhet
ifrån sommarens nivå på 6,92 procent. Omläggningen av penningpolitiken

51

syftar till att tidigt motverka de inflationsimpulser som kan uppstå genom
ett högt kapacitetsutnyttjande och en svag krona. Ytterligare ett skäl till
den stramare penningpolitiken är viljan att öka förtroendet för inflations-
målet och på så sätt motverka stigande inflationsförväntningar

Den internationella börsutvecklingen har varit svag från årsskiftet
1993/94 fram till slutet av mars i år. Detta beror till stor del på obliga-
tionsränteuppgången under första halvåret 1994. Sedan dess har börserna
i New York och London noterat en mer positiv kursutveckling medan
övriga europeiska börser haft en fortsatt svag kursutveckling. Tokyobör-
sen har fallit med nära 25 % sedan halvårsskiftet vilket delvis kan
förklaras av effekter efter jordbävningen i Kobe. Även Stockholmsbörsen
har utvecklats tämligen svagt med en uppgång på knappt 10 % sedan in-
ledningen av 1994. Jämfört med andra europeiska börser har ändå
kursutvecklingen på Stockholmsbörsen, speciellt sedan halvårsskiftet, varit
relativt god. Detta kan delvis bero på det stora utländska intresset för
svenska aktier. Under 1994 var de utländska nettoköpen av svenska aktier
ca 48 miljarder kr vilket motsvarar ca 5 % av börsvärdet. Statistiken för
slutet av 1994 och början av 1995 tyder dock på att intresset för svenska
aktier minskat och att det skett en viss försäljning. Därmed är det osäkert
om utländska investerares köp av svenska aktier kommer att bidra till en
positiv kursutveckling på Stockholmsbörsen under 1995.

Bankernas utveckling förefaller allt mer stabil. Under 1994 sjönk
kreditförlusterna i samtliga större bankkoncemer. Det sammanlagda
rörelseresultatet för de fem största bankkoncemerna steg från att ha varit
-14,5 miljarder kr 1993 till 12 miljarder kr 1994. Kapitalsituationen har
förbättrats och relationen mellan det egna kapitalet och utlåningen är hög
för samtliga storbanker Dock har resultatet exklusive kreditförluster
försämrats något under 1994. Detta beror delvis på ränteuppgången och
en fortsatt svag utlåning men det är också en följd av ökad konkurrens
och ett sjunkande räntegap inom banksektorn.

Efter de stora kreditförlusterna under bankkrisen har bankernas rutiner
för kreditgivning blivit stramare. Detta har föranlett oro för att utbudet av
krediter har begränsats på ett sätt som hämmar tillväxten, framför allt i
de små och medelstora företagen. Finansinspektionen har med anledning
av detta särskilt analyserat bankernas utlåning. Analysen tyder på att
konkurrensen om företagskreditema har ökat och att det inte förefaller
finnas ett bristande utbud av krediter till företagen. Utlåningen till små
företag begränsas dock genom att insatsen av eget kapital, och därmed
soliditeten, är låg i dessa.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

52

12. Medelfristiga scenarier

12.1 Inledning, förutsättningar och sammanfattning

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Obalanserna i den svenska ekonomin är så pass omfattande att de inte
förutses försvinna i det korta perspektivet fram t.o.m. 1996. Detta medför
att den ekonomiska politiken måste baseras på en analys över en längre
tidsperiod.

Analyser på medellång sikt är självfallet förknippade med betydande
osäkerheter Av detta skäl presenteras nedan tre olika utvecklingsbanor
med varierande tillväxt och arbetslöshetsutveckling fram t.o.m. sekel-
skiftet.

Den makroekonomiska utvecklingen har bestämts med hjälp av ekono-
metriska modeller. De finns närmare beskrivna bl.a. i bilaga 1, Metoder,
modeller och beräkningar, till Långtidsutredningarna 1992 och 1995.

Politiska förutsättningar

Kalkylerna baseras på den ekonomiska politik som beslutats av riksdagen
samt de åtgärder som föreslås i föreliggande kompletteringsproposition.
För perioden 1997-2000 finns inga beslut vad gäller arbetsmarknads-
politikens omfattning. I de olika scenarierna antas att åtgärdsvolymerna
minskas något snabbare än den öppna arbetslösheten. I övrigt förutsätts
alla regler som styr inkomsterna och utgifterna vara oförändrade fram till
år 2000. Som exempel kan nämnas att barnbidragen hålls nominellt
konstanta efter den beslutade sänkningen för år 1996. Denna ansats
medför att utgifterna sjunker som andel av BNP även efter det att de
flesta budgetförstärkningarna fått fullt genomslag år 1998. Vidare antas
att volym- och prisutveckling för offentlig konsumtion begränsas av den
offentliga sektorns svaga finansiella situation. I mer förenklade modellbe-
skrivningar som utförs av bl.a. IMF och OECD antas ofta att trans-
fereringsutgiftema ökar i takt med den trendmässiga BNP-tillväxten,
vilket således innebär ett implicit antagande om framtida regeländringar
och genererar en större utgiftsökning än den ansats som används i
kalkylerna nedan.

Internationella förutsättningar

Den internationella utvecklingen, som är densamma i de tre scenarierna,
präglas av att de stora industriländerna befinner sig olika konjunkturfaser
Därmed ger de aggregerade tillväxttalen ett förhållandevis jämt kon-
junkturförlopp för världsekonomin. Den årliga BNP-tillväxten i OECD-
området 1995-2000 beräknas till ca 2 3/4 % , se tabell 12.1.

53

Löner och priser

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Arbetsmarknaden förutsätts fungera olika och jämviktsarbetslösheten antas
skilja sig åt mellan de olika alternativen. Detta illustreras bl.a. genom att
löneutvecklingen och inflationen inte skiljer sig nämnvärt, trots betydande
skillnader i tillväxt och arbetslöshet.

Vid utformningen av flera alternativa utvecklingsbanor för svensk
ekonomi krävs också vissa antaganden som dock skiljer sig mellan de
olika scenarierna.

Den svenska kronan stärks och realräntorna stabiliseras

I kapitel F2 diskuteras bl.a. växelkursens bestämningsfaktorer. En slutsats
är att kronan, utifrån en fundamental analys, torde vara undervärderad. De
tre olika scenarierna skiljer sig bl.a. avseende ekonomins flexibilitet samt
avseende förtroendet för svensk ekonomi. Därmed uppkommer skillnader
bl.a. i de offentliga finansernas utveckling. Tillsammans bedöms detta
medföra att utvecklingen av växelkursen, de reala och de nominella
räntorna blir olika i de olika scenarierna, se tabell 12.1.

Tabell 12.1 Förutsättningar

Procent

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

BNP OECD (16)1

3,0

2,9

2,7

2,6

2,8

2,8

2,8

KPI OECD (16)'

2,3

2,6

2,9

3,2

3,1

3,1

3,1

Marknadstillväxt OECD (14)'

10,5

8,2

7,1

6,7

6,5

6,5

6,5

T\sk ränta, 5-års statsobl.

6,2

6,9

7,1

7,3

7,0

7,0

6,8

Medelhög tillväxt

Svensk ränta, 5-års statsobl.

9,1

10,6

10,0

9,0

8,5

8,0

8,0

ECU-index, årssnitt

123,8

128,8

125,0

121,0

118,0

116,0

114,0

Låg tillväxt

Svensk ränta, 5-års statsobl.

9,1

10,6

10,5

9,5

9,0

8,5

8,5

ECU-index, årssnitt

123,8

128,8

126,0

122,8

120,5

119,3

118,0

Hög tillväxt

Svensk ränta, 5-års statsobl.

9,1

10,6

9,5

8,5

8,0

7,5

7,5

ECU-index, årssnitt

123,8

128,8

124,0

119,3

115,5

112,8

110,0

1 Årlig procentuell förändring.

Källor: OECD och Finansdepartementet.

BNP-gap, jämviktsarbetslöshet och potentiell tillväxt

En central faktor för kalkylerna är hur den produktionsnivå som är
förenlig med ett normalt kapacitetsutnyttjande, vilket bl.a. innebär
konstanta pris- och löneökningar, förhåller sig till den faktiska pro-
duktionsnivån. Som diskuteras närmare i kapitel Fl bedöms detta s.k.

54

BNP-gap ha uppgått till ca 3,5 % år 1994 vid rimliga antaganden om bl.a. Prop. 1994/95:150
jämviktsarbetslöshetens storlek. Alternativa antaganden i bl.a. detta Bilaga 1.1
avseende resulterar i olika storlek på BNP-gapet.

Tillväxtmöjligheterna vid konstant resursutnyttjande, den s.k. under-
liggande tillväxten, avgörs av befolknings- och produktivitetsutvecklingen.
Den sistnämnda faktorn beror i sin tur bl.a. på teknisk utveckling,
utbildningsnivå i landet, de regelsystem som råder samt på förändringar
i produktionens kapitalintensitet.

I slutet av 1980- och i början av 1990-talen genomfördes flera genom-
gripande strukturella reformer i syfte att förbättra ekonomins långsiktiga
funktionsförmåga. Som exempel kan nämnas skattereformen, förändringar
inom sjukförsäkringen, pensionsreformen samt EES-avtalet och EU-
medlemskapet. När ekonomin nu åter växer bör detta komma att
manifesteras i högre underliggande tillväxt jämfört med ett läge utan
dessa reformer Det råder emellertid stor osäkerhet vad gäller effekternas
omfattning. Därtill finns osäkerhet om bl.a. jämviktsarbetslöshetens och
därmed också BNP-gapets storlek. Denna osäkerhet avspeglas genom
olika antaganden om tillväxt och arbetslöshetsutveckling i de tre
scenarierna. I samtliga scenarier antas att ett normalt kapacitetsutnyttjande
råder från 1998 samt att BNP-gapet sluts successivt från 1994 t.o.m.
1998. Beräkningarna inkluderar således inte något explicit konjunktur-
mönster.

Sammantaget innebär dessa förutsättningar att det är svårt att jämföra
kalkylerna nedan med andra beräkningar av den ekonomiska utvecklingen
på medellång sikt som inte explicit anger antaganden om BNP-gapets
storlek och om jämviktsarbetslösheten. Det är också svårt att jämföra
scenarierna nedan med kalkyler som lägger in ett markant konjunkturför-
lopp.

I kalkylen med medelhög tillväxt antas BNP öka med 2,2 % per år.
BNP-gapet har bedömts till ca 3,5 % år 1994. Detta innebär, givet att
gapet skall slutas, att den underliggande tillväxten är 1,7 % per år.

I alternativen med låg respektive hög tillväxt antas att de nuvarande och
framtida skillnaderna i arbetsmarknadens funktionssätt kan översättas till
att BNP-gapet år 1994 uppgick till 2 respektive 4,5 %. Den underliggande
tillväxten har antagits vara 1,5 respektive 1,9 %. Sammantaget medför
detta att den genomsnittliga tillväxten i dessa två sidoaltemativ uppgår till
1,7 respektive 2,7 %.

Som jämförelse med antagandena vad gäller den underliggande
tillväxten kan nämnas att BNP steg med i genomsnitt drygt 2,6 % per år
under perioden 1950 till 1994 och med drygt 1,4 % i genomsnitt per år
under perioden 1977 till 1994.

Sammanfattning av kalkylerna

I scenariet med medelhög tillväxt, i vilket BNP växer med 2,2 % per år,
antas att förtroendet för den svenska ekonomin gradvis förstärks,
samtidigt som arbetsmarknadens funktionssätt tillåter att sysselsättningen

13 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

55

ökar utan att inflationen tilltar. Den öppna jämviktsarbetslösheten antas Prop. 1994/95:150
uppgå till drygt 5 1/2 % och tillgången på arbetskraft stiger relativt Bilaga 1.1
befolkningen. Den offentliga sektorns finansiella sparande förstärks till ett
överskott om 1 % av BNP år 2000, och statsskulden som andel av BNP
maximeras år 1996, för att därefter sjunka. Den privata sektorn minskar
sitt finansiella sparande. Detta tar sig uttryck i en stigande privat
konsumtion, trots en relativt blygsam inkomstutveckling, samt i att
produktionskapaciteten i näringslivet byggs ut.

Tabell 12.2 Försörjningsbalans 1996-2000

Genomsnittlig årlig procentuell förändring

medel

låg

hög

BNP

2,2

1,7

2,7

Import

6,5

5,3

7,2

Privat konsumtion

1,9

1,3

2,5

Offentlig konsumtion

-0,6

-0,6

-0,6

Bruttoinvesteringar

6,1

4,4

7,5

Lagerinvesteringar1

0,1

-0,1

0,2

Export

5,9

5,7

6,2

Inhemsk användning

2,1

1,2

2,8

Nyckeltal

Timlön

4,5

4,5

4,5

KPI

2,8

2,9

2,7

NPI

2,3

2,4

2,2

Öppen arbetstlöshet, nivå 20002

5,6

6,5

4,8

Total arbetslöshet, nivå 20002

9,4

11,0

7,8

1 Förändring i procent av föregående års BNP.

2 I procent av arbetskraften.

Källa: Finansdepartementet.

I alternativet med låg tillväxt, BNP stiger med 1,7 % per år mellan
1995 till 2000, illustreras ett scenario där tillväxten hålls tillbaka bl.a. av
att jämviktsarbetslösheten är högre, att arbetsutbudet inte stiger särskilt
mycket och att den underliggande tillväxten är relativt sett lägre. De
offentliga finanserna förbättras långsammare; det offentliga finansiella
sparandet motsvarar -2 % av BNP år 2000 och statsskuldkvoten fortsätter
att öka fram till och med år 1997. Tillsammans medför detta ett svagare
förtroende och ökad osäkerhet vad gäller den svenska ekonomin.
Återhämtningen blir därför långsam, vilket bidrar till en förhållandevis
stor utslagning av arbetskraft.

I alternativet med hög tillväxt stiger BNP med 2,7 % per år. En väl
fungerande arbetsmarknad med relativt sett låg jämviktsarbetslöshet, hög
potentiell produktionsförmåga och en påtaglig förstärkning av förtroendet
för den svenska ekonomin leder till hög tillväxt med bibehållen
prisstabilitet. Arbetslösheten reduceras markant, vilket bl.a. medför att
utslagningen av arbetskraft begränsas. De offentliga finanserna förstärks
därför snabbt. Sparandeöverskottet i den offentliga sektorn uppgår år 2000

56

till knappt 3 % av BNP, medan statsskulden i detta scenario maximeras Prop. 1994/95:150
redan år 1995.                                                         Bilaga 1.1

I den preliminära nationalbudgetens medelfristiga kalkyler uppgick det
offentliga sparandet år 1998 till -2,4 % av BNP. Motsvarande siffra i
dessa kalkyler är -0,9 %. Förbättringen mellan dessa beräkningstillfällen
är hänförlig till dels nationalräkenskapernas utfall för 1994, dels de högre
skatteintäkter som prognosticeras för innevarande och nästa år. I motsatt
riktning verkar den sänkning av matmomsen som skall genomföras fr.o.m.
1996, och som år 1998 innebär en försvagning med ca 9 miljarder kr,
jämfört med januarikalkylerna.

Diagram 12.1 Öppen arbetslöshet och personer i konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Anm.: I procent av arbetskraften.

Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen, Konjunkturinstitutet och
Finansdepartementet.

12.2 Medelhög tillväxt

Detta scenario kännetecknas av att förtroendet för den svenska ekonomin
successivt förstärks. Arbetsmarknadens funktionsförmåga medger en
betydande sänkning av arbetslösheten, utan att inflationsdrivande
flaskhalsar uppstår.

Sveriges exportmarknad för bearbetade varor bedöms växa med drygt

6,5 % inom OECD-området under perioden 1995-2000. Efterfrågan från
Fjärran Östern väntas växa ännu snabbare. Konkurrenskraften försämras
gradvis, vilket beror på att kronan apprecierar och att lönekostnaderna i
den konkurrensutsatta sektorn antas stiga något snabbare i Sverige än

57

utomlands. Försämringen sker emellertid utifrån ett mycket starkt
konkurrensläge, vilket illustreras av att bytesbalansen uppvisar överskott
under hela kalkylperioden. Exporttillväxten antas bli fortsatt stark och
marknadsandelarna att stiga fram t.o.m. 1998 för att först därefter falla
tillbaka något.

Bruttoinvesteringarnas utveckling styrs främst av förväntad avkastning
i förhållande till utkomsten av alternativa placeringar, dvs. finansiella
placeringar och reala investeringar utomlands. Detta innebär att investe-
ringtillväxten är beroende av näringslivets förtroende för svensk ekonomi
och den samlade efterfrågan i landet.

Lönsamheten försvagas något men förblir hög och produktionen i
näringslivet stiger med i genomsnitt knappt 3 % per år. Företagens finan-
siella sparande är högt i utgångsläget, vilket medger en betydande grad
av egenfinansiering av investeringarna och därmed minskad känslighet för
marknadsrealräntor Kapacitetsutnyttjandet är högt i delar av näringslivet.
Dessa gynnsamma förutsättningar medför att investeringarna stiger snabbt.
Den samlade produktionskapaciteten byggs ut, vilket i sin tur innebär att
tillväxten kan realiseras utan att inflationen stiger.

Hushållens realt disponibla inkomster är i stort sett oförändrade mellan
1993 och 1997. Detta är delvis en konsekvens av de budgetkonsoliderande
åtgärder som vidtas under perioden, vilka innebär såväl höjda skatter som
realt sett lägre inkomstöverföringar Under scenariernas två sista år, 1999
och 2000, tillämpas 1998 års regelsystem, vilket bl.a. innebär att den s.k.
värnskatten inte längre tas ut. Detta medför att inkomsterna stiger med
knappt 2 % per år 1998-2000. Mellan 1995 och 2000 stiger hushållens
inkomster med i genomsnitt 1,4 % per år. Den privata konsumtionen, som
föll kraftigt 1992 och 1993, beräknas nå upp över 1991 års nivå först år
1998. Konsumtionen stiger med i genomsnitt knappt 2 % per år under
perioden 1995-2000. Hushållens nettosparande i förhållande till in-
komsterna minskar från knappt 7 % år 1995 till drygt 4 % år 2000. Det
finansiella sparandet förblir dock högre.

Utgifterna för offentlig konsumtion som andel av BNP förutsätts falla
under hela perioden fram till år 2000. Detta är en konsekvens av dels den
ekonomiska politiken och kommunernas begränsade ekonomiska
möjligheter, dels en strikt tolkning av de system som antas råda för åren
1999-2000. Den offentliga konsumtionen, i såväl volym som pris, antas
utvecklas på ungefär samma sätt i de tre olika alternativen.

Importen bestäms främst av den samlade efterfrågan i ekonomin,
förhållandet mellan priserna på inhemskt och utländskt producerade varor
samt av kapacitetsutnyttjandet. Därtill kommer en tilltagande
specialisering i världshandeln. Den importvägda efterfrågan, dvs. en
sammanvägning av de olika efterfrågekomponenterna med avseende på
deras genomsnittliga importinnehåll, stiger med i genomsnitt ca 4,5 % per
år. Relativpriset mellan hemmaproducerade och importerade varor stiger,
men från en låg nivå. Importen av bearbetade varor, vilka år 1994
utgjorde två tredjedelar av den samlade importvolymen, beräknas stiga
med i genomsnitt knappt 7 % per år mellan 1995 och 2000. Importen av
övriga varor och tjänster antas utvecklas något långsammare.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

58

Sammantaget ger utrikeshandeln ett positivt men avtagande bidrag till
tillväxten t.o.m. år 1998. Därefter är bidraget svagt negativt. Exportnettot
som andel av BNP når emellertid sitt maximum år 1996-1997, men
uppgår ändå till knappt 6 % år 2000.

Det privata finansiella sparandet sjunker snabbt från de mycket höga
nivåer som råder i utgångsläget. Är 2000 beräknas det privata finansiella
sparandet motsvara 2 1/2 % av BNP. Såväl hushållens som företagens
finansiella sparande sjunker. Delvis är neddragningen av hushållens
sparande ett uttryck för ökat förtroende och därmed minskat behov av
sparande för framtiden, delvis är det en följd av att hushållssektoms
skuldkonsolidering nu bedöms vara i stort sett avslutad. Hushållens
finansiella sparande uppgår dock till drygt 5 % av den disponibla
inkomsten i slutet av perioden. Företagens finansiella sparande sjunker,
framför allt som en effekt av de ökande investeringarna. Under perioden
fram till år 2000 ökar de totala investeringarna som andel av BNP med
drygt 3 procentenheter Företagens investeringar står för hela den
ökningen.

Diagram 12.2 Bruttosparande och investeringar 1970-2000

Medelhög tillväxt

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Bruttosparandet i ekonomin utgörs av summan av investeringar och
bytesbalansen. Under perioden ökar bruttosparandet genom ökade in-
vesteringar Bytesbalansens saldo motsvarar nettot av affärerna med
utlandet, och utgör därmed tillsammans med värdeförändringar defini-
tionsmässigt förändringen av skulden mot utlandet. Under de närmaste
åren väntas överskottet i bytesbalansen stiga till mycket höga nivåer,

59

varför även nettoskulden mot utlandet faller och ränteutgifterna minskar Prop. 1994/95:150
något. År 2000 uppgår bytesbalansens överskott till 3,2 % av BNP. Bilaga 1.1

läbell 12.3 Arbetsmarknad

1000-tals personer

1995

Förändring till 2000

medel

låg

hög

Reguljärt sysselsatta

3 941

231

121

338

Arbetslösa

301

-55

-20

-89

Konjunkturberoende åtgärder

222

-50

-22

-85

Utbud

4 322

167

96

220

Underliggande utbud

4 465

126

78

164

Källa: Finansdepartementet.

Arbetsmarknaden antas i detta scenario fungera på ett sådant sätt att
summan av de öppet arbetslösa och personer i konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i förhållande till arbetskraften, dvs.
andelen som står utan reguljär sysselsättning, minskar från drygt 12 %
1995 till ca 9,5 % år 2000 utan att det uppstår inflationsdrivande
löneökningar.

Diagram 12.3 Underliggande utbud och reguljär sysselsättning i förhållande till
befolkningen 16-64 år

Medelhög tillväxt

Anm.: Det skuggade området utgörs av summan av öppet arbetslösa och personer i
konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder i förhållande till befolkningen 16-64
år.

Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen, Konjunkturinstitutet och
Finansdepartementet.

60

Såväl sysselsättningen som arbetsutbudet stiger, men i inget fall uppnås Prop. 1994/95:150
de nivåer som rådde under senare delen av 1980-talet. Detta är delvis en Bilaga 1.1
konsekvens av att en större andel av befolkningen befinner sig i ut-
bildning. Den reguljära sysselsättningen beräknas stiga med ca 230 000
personer från år 1995 till år 2000. Arbetskraften ökar i sin tur med ca
170 000 personer, se tabell 12.3.

Lönerna ökar successivt snabbare under perioden. År 2000 antas de
stiga med i genomsnitt 5 %. Lönerna i näringslivet utvecklas något
snabbare än inom den offentliga sektorn. Dels beror detta på att arbets-
kraftsefterfrågan ökar i näringslivet, till skillnad från i den offentliga
sektorn, dels på att statens och kommunernas finansiella utrymme är
starkt begränsat. Inflationen är stabil under hela perioden. Arbetskraftkost-
naderna per producerad enhet stiger emellertid snabbare än priserna, vilket
innebär att lönsamheten försvagas. Trots detta beräknas vinstnivåerna,
beräknade som bruttoöverskott i förhållande till förädlingsvärde, år 2000
ligga över genomsnittet för 1970- och 1980-talen.

Underskottet i den offentliga sektorns finanser uppgick 1995 till
146 miljarder kr, vilket motsvarar 9 % i relation till BNP. Underskottet
beräknas vända till ett överskott på 14 mdr kr år 2000. Omslaget i
förhållande till BNP uppgår till 10 procentenheter

Diagram 12.4 Ibtalt sparande 1970-2000

Medelhög tillväxt

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Förbättringen i det finansiella sparandet beror till största delen på sänkt
utgiftskvot. Utgiftskvoten, dvs. utgifterna som andel av BNP, faller från
år 1995 till 2000 med knappt 9 procentenheter Minskningen av kvoten

beror på besparingar, den ekonomiska återhämtningen samt övriga förut- Prop. 1994/95:150
sättningar om den ekonomiska politiken. Sänkta utgifter för arbets- Bilaga 1.1
marknadsstöd till följd av lägre arbetslösheten svarar för en procentenhet
av minskningen. Offentliga transfereringar exkl. arbetsmarknadsstöd och
räntor minskar med 4,4 procentenheter Detta är till stor del en effekt av
den förbättring som gradvis sker i den reala delen av ekonomin. De
budgetförstärkande åtgärder som vidtagits innebär att utgiftskvoten år
2000 är närmare tre procentenheter lägre än vad den skulle ha varit vid
oförändrade regler Den offentliga konsumtionen minskar som andel av
BNP med 2,6 procentenheter mellan år 1995 och år 2000. Detta innefattar
såväl de besparingar som görs på den statliga konsumtionen som en
förhållandevis restriktiv utveckling av den kommunala konsumtionen. Den
antagna långsammare löneutvecklingen i den offentliga sektorn påverkar
prisutvecklingen för den offentliga konsumtionen relativt t.ex. den
allmänna prisutvecklingen för BNP.

Tabell 12.4 Den offentliga sektorns finanser

Medelhög tillväxt, löpande priser

Miljarder
kr
1995

Procent av BNP, löpande priser

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Inkomster

983

60,9

60,1

60,6

61,2

61,4

62,0

61,6

61,7

Skatter och avgifter

824

50,5

50,4

50,8

51,6

51,5

52,2

52,3

52,8

Kapitalinkomster

96

6,9

6,0

5,9

5,5

6,0

5,9

5,5

5,1

Övriga inkomster

62

3,4

3,7

3,8

4,0

3,9

3,9

3,8

3,8

Utgifter

1 129

74,3

70,5

69,6

66,4

65,0

62,9

61,8

61,0

Transfereringar till hushåll

392

26,0

25,9

24,2

22,4

21,7

21,1

20,8

20,7

Övriga transfereringar

133

11,2

7,4

8,2

7,3

7,0

6,6

6,3

6,2

Ränteutgifter

125

6,4

6,9

7,7

7,9

8,3

8,0

7,6

7,2

Konsumtion, investeringar

479

30,8

30,3

29,5

28,7

27,9

27,2

27,1

26,9

Finansiellt sparande

-146

-13,4

-10,4

-9,0

-5,2

-3,5

-0,9

-0,2

0,7

Stat

-164

-16,4

-11,9

-10,1

-6,3

-4,5

-2,1

-1,5

-0,7

Socialförsäkring

21

2,2

1,7

1,3

1,1

1,0

1,0

0,8

0,6

Kommuner

-3

0,8

-0,1

-0,2

0,0

-0,1

0,2

0,5

0,7

Primärt sparande

-117

-14,0

-9,6

-7,2

-2,8

-1,2

1,2

1,9

2,7

Utgifter exkl. räntor och
arbetsmarknadsstöd

921

907

950

955

976

995

1 023

1 057

Procentuell förändring

4,7

-1,5

4,7

0,6

2,1

1,9

2,8

3,3

Olika skuldmätt:

Nettoskuld, offentlig sektor

508

12,8

23,3

31,4

34,5

35,7

34,7

33,4

31,2

Konsoliderad bruttoskuld

1 367

74,7

79,1

84,3

84,8

84,0

81,3

78,7

75,5

Statsskuld

1 462

78,5

84,8

90,1

91,3

90,3

87,7

85,3

82,3

BNP, nivå

1 442

1 517

1 622

1 714

1 804

1 891

1 970

2 052

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret och Finansdepar-
tementet.

62

Den offentliga sektorns utgifter sjunker alltså med knappt 9 procenten- Prop. 1994/95:150
heter av BNP under perioden. Även uttryckt som volymförändring är Bilaga 1.1
minskningen påtaglig, se tabell 12.5. Framför allt är det transfereringarna
till hushåll som bidrar till förändringen under de återstående åren av
decenniet. I kapitel 13 redovisas utvecklingen av de offentliga utgifterna
mer ingående.

Tabell 12.5 Den offentliga sektorns utgifter i 1991 års priser

Medelhög tillväxt

Nivå Årlig procentuell volymförändring

1995

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Summa utgifter

1 013

1,4

1,8

2,4

-2,0

0,0

-1,4

-0,7

-0,3

Transfereringar till hushåll

348

2,5

2,7

-3,0

-4,5

-0,8

-1,0

0,0

0,9

arbetsmarknadsstöd

48

32,0

-3,5

-9,5

-15,6

-4,4

-6,7

0,2

2,6

Övriga transfereringar

118

-3,0

-2,6

16,6

-8,4

-1,5

-4,1

-2,5

-0,9

Ränteutgifter

111

12,3

11,3

16,7

6,0

7,5

-2,6

-3,2

-4,5

Konsumtion

387

-0,6

-1,0

-0,2

-0,8

-1,1

-1,0

0,0

0,0

Investeringar

48

1,6

11,4

5,6

4,7

0,4

1,3

0,2

1,0

Utgifter exkl. räntor

902

0,4

0,8

0,9

-2,9

-1,0

-1,2

-0,3

0,3

Utgifter exkl. räntor och
arbetsmarknadsstöd

854

-1,1

1,1

1,5

-2,2

-0,8

-1,0

-0,3

0,2

Anm.: Deflatering med implicitprisindex för offentlig konsumtion respektive investeringar
Övriga delar deflaterade med KPI.

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

I dessa kalkyler har vårens uppgörelse på pensionsområdet beaktats så
till vida att överföringarna till Riksgäldskontoret av premiereservdelen av
ÄTP-avgiften genomförs från och med år 1995. Däremot är inga ytter-
ligare överföringar gjorda mellan staten, socialförsäkringssektorn samt
hushållen. Sådana kapitaltransfereringar kan komma att ske till följd av
pensionsberedningens förslag.

Tillväxten som sådan är av stor betydelse för utvecklingen av de
offentliga finanserna. Även tillväxtens sammansättning spelar emellertid
en viss roll. En exportledd tillväxt innebär t.ex. lägre skatteinkomster än
en tillväxt som härrör från den högre beskattade privata konsumtionen.
Under perioden fram till år 2000 stiger löneandelen något medan
vinstandelen minskar i motsvarande utsträckning. Eftersom vinster är
lägre beskattade än löner, innebär en sådan utveckling, allt annat lika, att
den offentliga sektorns skatteinkomster ökar enbart av denna anledning.

63

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagraml2.5 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter 1970-2000

Medelhög tillväxt

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Inkomsterna i relation till BNP ökar med en procentenhet från år 1995
till år 2000. Ökningen står således för en mindre del av förbättringen i
den offentliga sektorns finanser. Skattekvoten ökar något mer, med två
procentenheter, än de totala inkomsterna. De beslutade skattehöjningarna
motsvarar emellertid inkomstökningar om 3,6 procentenheter av BNP år
2000, jämfört med oförändrade regler Under en period med tillväxt och
sjunkande arbetslöshet faller skattekvoten, allt annat lika. De arbetslösa
flyttas in i produktionen och bidrar därmed till BNP-ökningen. Denna
förändring är större än förändringen i skatteintäkter när redan beskattade
bidrag övergår i lön, dvs. skattekvoten sjunker.

Statsskuldkvoten är lägre år 2000 än år 1994 till följd av de överskott
som uppstår de två sista åren i kalkylen. Ränteutgifterna i relation till
BNP faller med 0,5 procentenheter under perioden. Vidare antas det
allmänna ränteläget att sjunka jämfört med dagsläget. En förändring av
marknadsräntorna slår emellertid inte direkt igenom på statens finanser
beroende på att skulden är finansierad genom såväl kort- som långfristig
upplåning. Det dröjer mer än tre år innan halva skulden är omsatt. En
höjning av marknadsräntorna innebär också ökade kapitalinkomster även
för den offentliga sektorn, framför allt AP-fonden, vars räntebärande
tillgångar år 1995 beräknas uppgå till ca 560 miljarder kr.

I detta scenario med medelhög tillväxt antas kronan appreciera mot ecu-
valutoma med i genomsnitt 2,4 % per år mellan åren 1995 till 2000.
Eftersom närmare en tredjedel av statsskulden är placerad i utländsk
valuta, innebär antagandet om appreciering att valutaskulden sänks, då

64

den varje år värderas till aktuell kronkurs. År 2000 motsvarar den Prop. 1994/95:150
ackumulerade värdeförändringen ca 50 miljarder kr.                     Bilaga 1.1

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld i relation till BNP når
sitt maximum år 1996 och reduceras till knappt 76 % år 2000. Med detta
mått avses den offentliga sektorns bruttoskuld minskat med skulder och
fordringar inom sektorn, i huvudsak AP-fondens innehav av stats- och
kommunpapper. Enligt konvergenskriterierna för deltagande i den
monetära unionen inom EU får denna kvot uppgå till högst 60 %.

Som framgår av tabell 12.4 stabiliseras statsskulden som andel av BNP
år 1996, varefter kvoten sjunker. Som nämnts ovan förutsätter kalkylerna
att BNP-gapet reduceras successivt fram t.o.m.år 1998. Om man i stället
lägger in antaganden om en explicit konjunkturcykel, kan resultatet bli att
skuldkvoten stiger under vissa delperioder Resultatet på lång sikt är dock
beroende av vilka förutsättningar som föreligger avseende långsiktig
tillväxt och jämviktsarbetslöshet.

12.3 Låg tillväxt

I detta scenario antas att arbetsmarknaden kännetecknas av bristande
flexibilitet och att förtroendet för den svenska ekonomin är lågt. Detta
medför bl.a. en svagare krona och ett högre ränteläge.

Den svagare apprecieringen i detta alternativ medför att pressen nedåt
på exportpriserna inte är lika kraftig. Tillsammans resulterar detta i en
likartad utveckling av såväl relativpriserna mot omvärlden som av
exporten jämfört med alternativet med medelhög tillväxt.

Det högre ränteläget, som delvis är ett uttryck för investerarnas större
osäkerhet vad gäller svensk ekonomi, tillsammans med en svagare
efterfrågetillväxt medför att de fasta investeringarna stiger långsammare.
Trots detta stiger investeringskvoten, dvs. investeringarnas andel av BNP,
märkbart.

Hushållens inkomstutveckling skiljer sig inte nämnvärt mellan alternati-
ven, vilket delvis beror på att transfereringssystemen är utformade så att
inkomstutvecklingen jämnas ut över konjunkturcykeln. Men den större
osäkerheten beräknas resultera i att hushållen känner ett större behov av
att spara inför framtiden och därmed blir konsumtionsutvecklingen lägre.
Detta kan bl.a. ses som ett uttryck för att hushållen förväntar sig
ytterligare indragningar av framtida inkomster.

Den samlade efterfrågan är lägre jämfört med alternativet med
medelhög tillväxt, vilket medför en svagare importvägd efterfrågan och
importutveckling. Utrikeshandelns bidrag till BNP-tillväxten förblir
positivt under hela perioden t.o.m. år 2000. Exportnettot kulminerar som
andel av BNP först år 1998 och uppgår år 2000 till 7 %.

Arbetsmarknaden kännetecknas i detta alternativ av bristande flexibilitet
genom en förhållandevis hög jämviktsarbetslöshet och mer omfattande
utslagning av arbetskraft. Detta innebär att inflationen tilltar redan efter
en begränsad nedgång i arbetslösheten. Andelen personer utan reguljär
sysselsättning sammanfaller under slutåret med jämviktsnivån på 11 %.

65

Lönerna stiger lika snabbt som i scenariet ovan men produktiviteten
utvecklas något långsammare. Inflationen förblir emellertid måttlig och
konstant, vilket är en konsekvens av att det faktiska resursutnyttjandet
understiger det normala utom under kalkylens två sista år. Lönsamheten
faller gradvis, men nivån år 2000 är trots detta relativt hög sett i ett
historisk perspektiv.

Med en lägre tillväxt sker förbättringarna i den offentliga sektorns
finanser långsammare. Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn
är år 2000 fortfarande negativt, och drygt två procentenheter sämre än vid
medelhög tillväxt. Denna skillnad får som ackumulerad effekt att den
konsoliderade bruttoskulden i den offentliga sektorn uppgår till 88 % av
BNP år 2000, eller 12 procentenheter högre än i medelaltemativet. Som
en följd av de omfattande budgetförstärkningarna samt i någon mån som
en följd av minskad arbetslöshet förbättras det offentliga sparandet ändå
motsvarande drygt 7 procentenheter av BNP jämfört med 1995. Stats-
skuldkvoten når sitt maximum år 1997, och sjunker därefter med drygt en
procentenhet till år 2000. Den offentliga nettoskulden ökar varje år. Den
höga skulden medför en bestående hög räntebörda, vilket tenderar att
tränga undan övriga utgifter. Den offentliga sektorns finanser och vissa
nyckeltal i de alternativa tillväxtscenariema redovisas i tabellbilaga till
detta kapitel.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagram 12.6 Finansiellt sparande i offentlig sektor 1970-2000

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

66

Den högre arbetslösheten resulterar i att utgiftskvoten inte sjunker lika
snabbt som i scenariet med medelhög tillväxt. I fasta priser uppgår den
offentliga sektorns direkta utgifter avseende kontantstöd m.m. per
procentenhet arbetslöshet till omkring 8 miljarder.

Bytesbalansens överskott är större än i alternativet med medelhög
tillväxt. Slutåret för dessa kalkyler uppgår överskottet till drygt 4 % av
BNP, vilket är högt jämfört med tidigare år. Denna utveckling kan också
beskrivas som utebliven investeringsaktivitet.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

12.4 Hög tillväxt

Scenariet med hög tillväxt kännetecknas av ett kraftigt stärkt förtroende
för den svenska ekonomin, en framgångsrik arbetsmarknadspolitik, vilket
tar sig uttryck i en väl fungerande arbetsmarknad med relativt sett låg
jämviktsarbetslöshet och begränsad utslagning samt en något snabbare
produktivitetsutveckling än i de andra alternativen.

Exporten bedöms utvecklas i linje med alternativet med medelhög
tillväxt. Den snabbare apprecieringenav växelkursen kompenseras till viss
del av en långsammare ökning av enhetsarbetskostnaden.

De fasta investeringarna stiger snabbt. Hög lönsamhet, kraftig efter-
frågetillväxt och nedgång i realräntorna medverkar till detta. Produktions-
kapaciteten byggs ut kraftigt, vilket såväl bidrar till som möjliggör den
höga tillväxten.

läbell 12.6 Produktion och produktivitet, årsgenomsnitt 1996-2000

Genomsnittlig procentuell förändring i 1991 års priser

medel

låg

hög

Produktion

Näringslivet

2,9

2,4

3,5

Industri

3,9

3,0

5,0

Övrigt näringsliv

2,5

2,1

2,8

Produktivitet

Näringslivet

1,4

1,2

1,6

Industri

2,1

1,8

2,3

Övrigt näringsliv

1,0

0,9

1,1

Källa: Finansdepartementet.

Hushållens inkomstutveckling är i stort sett densamma som i de andra
alternativen. Mer positiva framtidsförväntningar kombinerat med lägre
räntor medför emellertid en större nedgång i hushållens sparande. Den
privata konsumtionen utvecklas därmed relativt snabbt.

Den privata sektorns finansiella sparande minskar bland såväl hushåll
som företag. Hushållens sparande sjunker i takt med det förbättrade
arbetsmarknadsläget och med den gradvisa återhämtningen av de
offentliga finanserna. Företagens finansiella sparande sjunker på grund av

67

den ökade investeringsaktiviteten. I detta alternativ är tillväxten i hög grad
investeringsledd. Investeringarna som andel av BNP uppgår till knappt
19 % år 2000, vilket är en historiskt sett tämligen hög nivå.

Importen stiger kraftigare och utrikeshandelns bidrag till BNP-tillväxten
blir betydligt lägre. Exportnettot som andel av BNP faller från ca 7 %
1996 till ca 4,5 % år 2000.

Lönsamheten sjunker och slutnivån år 2000 ligger på ungefär samma
nivåer som i alternativet med medelhög tillväxt. Ränteläget är emellertid
lägre, varför lönsamheten i alternativet med hög tillväxt framstår som
bättre än i övriga scenarier

De offentliga finanserna förbättras snabbt. Det offentliga finansiella
sparandet år 2000 ligger två procentenheter högre än i alternativet med
medelhög tillväxt, och motsvarar slutåret för kalkylerna knappt 3 % av
BNP. Det kraftigt förbättrade offentliga sparandet i detta scenario leder
till att den offentliga skulden faller snabbare som andel av BNP än vid
medelhög tillväxt. Detta är en utveckling som karakteriseras av flera
samverkande positiva faktorer, vilka ger en "god spiral". Så ger till
exempel den lägre offentliga skulden en högre trovärdighet för den
svenska ekonomin, bland såväl inhemska som internationella aktörer I
detta scenario sjunker räntorna snabbare, vilket ytterligare bidrar till att
sänka skuldkostnaden för den offentliga sektorn, varför skuldkvoten
minskar än mer. Den konsoliderade offentliga bruttoskulden uppgår år
2000 till 66 % av BNP.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagram 12.7 Offentliga sektorns brutto- och nettoskuld 1980-2000

Källor: Statistiska centralbyrån, Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.

68

Förbättringen av det offentliga sparandet, jämfört med alternativet med
medelhög tillväxt, ligger i huvudsak på utgiftssidan. De offentliga
utgifterna sjunker med arbetslösheten och den fallande räntebördan. In-
komsterna i den offentliga sektorn ökar däremot något långsammare som
andel av BNP än i medelalternativet. Skillnaden i arbetslöshet mellan
alternativen påverkar inte den offentliga sektorns skatteinkomster i större
utsträckning, eftersom även arbetslöshetsersättningarna är beskattade.
Ränteinkomsterna är något lägre än vid medelhög tillväxt, eftersom den
gynnsamma utvecklingen av den svenska ekonomin medger en snabbare
sänkning av det allmänna ränteläget.

Överskotten i bytesbalansen blir betydligt lägre i detta alternativ. Det
privata finansiella sparandet minskar snabbare än förbättringen i det
offentliga finansiella sparandet. Exportnettot uppvisar en betydligt svagare
utveckling, vilket främst berorpå att den kraftiga inhemska efterfrågetill-
växten medför en snabb importtillväxt.

Effekten av de olika tillväxtbanoma för den offentliga sektorns
finansiella ställning redovisas i diagram 12.7.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

69

Tabellbilaga till kapitel 12

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Tabell 12.7 Den offentliga sektorns finanser vid låg tillväxt samt nyckeltal
Löpande priser

Miljarder Procent av BNP
kr ----------------

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Offentlig sektor:

Inkomster

983

60,6

61,3

61,9

62,5

62,2

62,3

Skatter och avgifter

825

50,8

51,6

51,6

52,4

52,4

52,9

Kapitalinkomster

96

5,9

5,7

6,2

6,2

5,8

5,5

Övriga inkomster

62

3,8

4,1

4,0

4,0

3,9

3,9

Utgifter

1 129

69,6

67,4

66,9

65,5

64,7

64,1

Transfereringar till hushåll

392

24,2

22,8

22,5

22,1

21,8

21,7

Övriga transfereringar

133

8,2

7,4

7,2

6,8

6,5

6,4

Ränteutgifter

125

7,7

8,1

8,8

8,7

8,5

8,3

Konsumtion, investeringar

479

29,5

29,0

28,5

28,0

27,8

27,7

Finansiellt sparande

-146

-9,0

-6,1

-5,0

-3,0

-2,5

-1,9

- stat

-164

-10,1

-7,2

-5,8

-3,9

-3,5

-2,9

- socialförsäkring

21

1,3

1,1

1,0

1,0

1,0

0,8

- kommuner

-3

-0,2

0,0

-0,3

-0,2

0,0

0,2

Primärt sparande1

-117

-7,2

-3,7

-2,5

-0,5

0,2

1,0

Utgifter exkl. räntor och
arbetsmarknadsstöd

950

957

978

997

1 023

1 055

Procentuell förändring

4,7

0,8

2,1

2,0

2,6

3,2

Olika skuldmått, offentlig sektor:
Nettoskuld

508

31,3

35,8

39,0

40,3

41,3

41,6

Konsoliderad bruttoskuld

1 367

84,3

86,7

88,3

88,3

88,1

87,3

Statsskuld

1 462

90,1

93,2

94,5

94,2

94,1

93,3

BNP, nivå

1 622

1 697

1 769

1 842

1 916

1 994

Nyckeltal2 :

Real disponibelinkomst

784

-2,3

-0,4

1,3

1,0

2,1

1,7

Hushållens sparkvot3

59

6,6

5,8

5,7

5,2

5,8

6,0

Bytesbalans, % av BNP

42

2,6

3,9

3,9

4,2

4,4

4,3

- exportnetto

106

6,5

7,3

7,5

7,6

7,4

7,0

1 Finansiellt sparande exkl. kapitalinkomster och ränteuppgifter.

2 Årlig procentuell förändring 1995 - 2000.

3 Andel av hushållens disponibelinkomst.

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret och Finansdepar-
tementet.

70

Tabellbilaga till kapitel 12

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Tabell 12.8 Den offentliga sektorns finanser vid hög tillväxt samt nyckeltal
Löpande priser

Miljarder Procent av BNP

kr ----------------

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Offentlig sektor:

Inkomster

983

60,6

61,6

61,5

61,8

61,3

61,1

Skatter och avgifter

825

50,8

52,0

51,7

52,3

52,3

52,6

Kapitalinkomster

96

5,9

5,5

5,8

5,6

5,2

4,7

Övriga inkomster

62

3,8

4,1

4,0

3,9

3,8

3,8

Utgifter

1 129

69,6

65,7

63,5

61,1

59,7

58,5

Transfereringar till hushåll

392

24,2

22,1

21,1

20,4

20,0

19,8

Övriga transfereringar

133

8,2

7,2

6,8

6,4

6,1

6,0

Ränteutgifter

125

7,7

7,8

8,0

7,4

6,9

6,2

Konsumtion, investeringar

479

29,5

28,6

27,6

26,9

26,7

26,5

Finansiellt sparande

-146

-9,0

-4,1

-2,1

0,7

1,6

2,6

- stat

-164

-10,1

-5,4

-3,2

-0,6

0,2

1,2

- socialförsäkring

21

1,3

1,1

1,0

0,9

0,7

0,5

- kommuner

-3

-0,2

0,2

0,2

0,4

0,7

0,9

Primärt sparande1

-117

-7,2

-1,8

0,1

2,5

3,3

4,1

Utgifter exkl. räntor och

arbetsmarknadsstöd

950

954

972

991

1 017

1 050

Procentuell förändring

4,7

0,4

1,9

2,0

2,7

3,2

Olika skuldmått, offentlig sektor:

Nettoskuld

508

31,3

32,9

32,6

29,8

26,7

22,7

Konsoliderad bruttoskuld

1 367

84,3

83,0

80,4

75,8

71,3

66,1

Statsskuld

1 462

90,1

89,6

87,1

82,8

78,8

74,1

BNP, nivå

1 622

1 725

1 823

1 916

2 000

2 087

Nyckeltal2:

Real disponibelinkomst

784

-2,3

0,4

1,9

1,7

2,4

1,5

Hushållens sparkvot3

59

6,6

5,3

4,2

3,3

3,3

2,3

Bytesbalans, % av BNP

42

2,6

3,5

2,7

2,4

2,0

1,5

- exportnetto

106

6,5

6,8

6,3

5,9

5,2

4,6

1 Finansiellt sparande exkl. kapitalinkomster och ränteuppgifter

2 Årlig procentuell förändring 1995 - 2000.

3 Andel av hushållens disponibelinkomst.

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret och Finansdepar-
tementet.

14 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

71

13. De offentliga utgifterna

13.1 Inledning

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

De senaste årens statsfinansiella kris har alltmer fokuserats mot de
offentliga utgifternas utveckling. Utrymmet för ytterligare skattehöjningar
är starkt begränsat då skatteuttaget inte kan höjas utan att det samtidigt
får negativa återverkningar på samhällsekonomin. För att de offentliga
finanserna på sikt ska balansera krävs därför en återhållsam utgifts-
utveckling framöver. En lång rad utgiftssystem utvecklas dock i hög grad
med automatik. Andra är beroende av konjunktur- och ränteläget. För att
ett framtida utgiftsutrymme ska kunna preciseras krävs en analys av såväl
utgifternas historiska utveckling som av den utveckling som kan förväntas
givet regelsystemens nuvarande utformning. I kapitel 13.2 ges först en
kortfattad bild av de offentliga utgifternas sammansättning. Därefter
beskrivs utvecklingen under perioden 1970-1994.1 genomgången belyses
olika sätt att mäta utgifterna och därmed sammanhängande mätproblem.
I kapitel 13.3 diskuteras drivkrafterna bakom utvecklingen av de
offentliga utgifterna. Dessutom tecknas utvecklingen fram till år 2000
utifrån det scenario med medelhög tillväxt som presenteras i kapitel 12.

13.2 De offentliga utgifternas utveckling 1970-1994

De offentliga utgifterna beräknas i år uppgå till drygt 1 100 miljarder kr.
Det är betydligt mer än vad t.ex. näringslivet sammantaget betalar ut i
form av löner, utdelningar, skatter och kollektiva avgifter. Räknat per
invånare motsvarar de offentliga utgifterna ungefär 125000 kronor per
person. Ställs utgifterna i relation till BNP uppgår de till omkring 70 %,
vilket är en väsentligt högre nivå än i andra jämförbara länder.

Staten, kommunerna och landstingen betalar totalt ut närmare
500 miljarder kronor om året (1995) i ersättning till anställda och
betalningar för inköpta varor och tjänster. Detta är ersättningar för gjorda
produktionsinsatser och motsvarar det som i nationalräkenskaperna
benämns offentlig konsumtion och investeringar

Därtill kommer drygt 600 miljarder kr i olika transfereringar Detta är
betalningar som inte är kopplade till någon direkt motprestation från
betalningsmottagarens sida. En transferering förbrukar - i motsats till vad
som gäller konsumtion och investeringar - inga reala resurser i ekonomin
som helhet. Transfereringen utgör en överföring av resurser från en del
av samhället till en annan.

Närmare 400 miljarder kronor av dessa transfereringar riktar sig direkt
till hushållen. En stor del av dessa utbetalningar ombesörjs av socialför-
säkringssystemen: sjukförsäkringen, pensionssystemet, arbetslöshets-
försäkringen osv. Andra transfereringar räknas som bidrag, t.ex. barn-
bidragen, studiebidragen och socialbidragen.

Även företagssektorn erhåller transfereringar från offentlig sektor, t.ex.
subventioner av olika slag. Totalt sett uppgår dessa överföringar till

72

omkring 100 miljarder kronor Till detta kommer ränteutgifter av ungefär
samma omfattning. Staten betalar också ut pengar till omvärlden.
Utgifterna för u-landsbistånd och medlemsavgifter till EU uppgår till
drygt 30 miljarder kronor

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Olika måttstockar

De offentliga utgifternas nivå och utveckling kan beskrivas på ett antal
olika sätt. Ett sätt är att redovisa storleken uttryckt i kronor En annan
möjlighet, som ofta används, är att sätta utgifterna i relation till BNP.
Förändringar i denna kvot är liktydigt med att utgifterna utvecklas
annorlunda än BNP.

En stigande utgiftskvot innebär att skatterna måste öka relativt BNP för
att inte de offentliga finanserna ska försvagas. Detta kan ske antingen
genom att nya skatter införs eller att befintliga skattesatser höjs. Utgifts-
kvoten ger således inte bara ett mått på utgifternas relativa omfattning och
utveckling utan också en antydan om hur stor andel av det sammanlagda
produktionsresultat som måste tillföras den offentliga sektorn för att dessa
överföringar ska kunna finansieras.

I diagram 13.1 framgår hur de offentliga utgifterna utvecklats relativt
BNP under perioden 1970-1994. Utgiftskvoten har ökat från 44 % till
drygt 70 %. Det är framförallt transfereringarna som bidragit till denna
uppgång.

Diagram 13.1 Den offentliga sektorns utgifter

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

73

Det finns naturligtvis också ett intresse av att belysa hur utgifterna
utvecklas i kronor En komplikation som då tillkommer är förekomsten
av prisförändringar Att de offentliga utgifterna ökat från 75 miljarder kr
1970 till drygt 1 100 miljarder kr 1995 beror endast delvis på ökade
offentliga åtaganden. Den främsta förklaringen är istället att priserna idag
är väsentligt mycket högre än för 25 år sedan.

För att ge en mer rättvisande bild av utgifternas utveckling över tiden
brukar därför en korrigering göras för penningvärdets förändring. Ett
problem i detta sammanhang är att det inte föreligger något självklart
prismått som kan användas att korrigera de offentliga utgifterna med.
Nationalräkenskapssystemet innehåller visserligen specifika prisindexar
för offentlig konsumtion och offentliga investeringar, men däremot inte
för transfereringarna.

Ett sätt att komma runt detta problem är att priskorrigera samtliga
offentliga utgifter med prisutvecklingen för totalproduktionen i ekonomin,
dvs. BNP-deflatom. En fördel med att använda just detta prismått är att
det förbättrar möjligheterna till jämförelser mellan den framräknade
volymutvecklingen och utvecklingen av den s.k. utgiftskvoten. Om den
framräknade utgiftsvolymen utvecklas på samma sätt som BNP i fasta
priser är detta liktydigt med en konstant utgiftskvot. Detta behöver
däremot inte vara fallet om ett annat prismått används.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Diagram 13.2 Den offentliga sektorns utgifter

Real utveckling

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

74

I diagram 13.2 åskådliggörs de offentliga utgifternas utveckling då Prop. 1994/95:150
dessa justerats med BNP-deflatorns utveckling. Det framgår att trans- Bilaga 1.1
fereringarna vuxit kraftigt under perioden. Den offentliga sektorns
resursförbrukning har däremot ökat ganska lite sedan 1980-talets början.

Olika mätproblem

De offentliga utgifternas nivå påverkas naturligtvis i hög grad av vilken
avvägning som görs mellan å ena sidan att tillhandahålla avgiftsfria
tjänster, subventioner och inkomstutjämning och å andra sidan
skattetrycket. Ju större vikt som läggs på det förra desto större tenderar
de offentliga utgifterna att bli. Utgifternas nivå påverkas emellertid också
av skattesystemets utformning och det sätt på vilket resursöverföringarna
sker. Förändringar i skatte- och bidragssystem kan resultera i både högre
och lägre utgifter utan att för den skull nivån på de offentliga åtagandena
har ändrats.

Ett exempel på detta är införandet av inkomstskatt för en rad sociala
förmåner som t.ex. sjukpenning och arbetslöshetsunderstöd 1974. Detta
ledde till ökade offentliga utgifter i och med att nivåerna i ersättnings-
systemen samtidigt höjdes för att kompensera förmånstagama för
beskattningen.

Ett exempel som går i motsatt riktning är införandet av momsavdrag för
offentliga myndigheter i samband med skattereformen 1990/91. Denna
åtgärd resulterade i minskade skatteinkomster, men också i minskade
utgifter för offentlig konsumtion och offentliga investeringar Rundgången
blev visserligen mindre, men i sak innebar inte möjligheterna till
momsavlyft någon förändring av den offentliga sektorns resursför-
brukning.

Vid sidan av regeländringar kan också förskjutningar i utgifternas
sammansättning registreras som förändringar i utgiftsnivå och utgiftskvot.
Ett exempel på detta är ÅTP- och avtalspensionernas växande andel av de
sammantagna pensionsutbetalningarna. Eftersom den i realiteten skattefria
folkpensionens andel därmed minskat har skatteandelen vuxit. Detta
innebär att det faktiska stödet till pensionärerna inte vuxit i samma
omfattning som summan av de registrerade pensionsutbetalningarna.

75

Regeländringar av teknisk karaktär som påverkat de offentliga ut-
gifternas storiek:

- Slopade skatteavdrag för vård av barn i utbyte mot
höjda barnbidrag (bl.a. i samband med skattereformen
1990/91)

- Införande av inkomstbeskattning för transfereringar,
t.ex. sjukpenning och arbetslöshetsunderstöd (1974)

- Omläggning av beskattningen från direkt till indirekt
beskattning (skattereformen 1990/91)

- Momsavdrag för offentlig sektor (skattereformen
1990/91)

- Införande av sjuklön (1992)

- Medlemsskapet i EU (1995)

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Olika regeländringar, av teknisk karaktär, i kombination med för-
skjutningar i utgifternas sammansättning kan således påverka de offentliga
utgifternas storlek. Detta innebär att ett mått som utgiftskvoten inte ger
en precis bild av hur de offentliga åtagandena utvecklas relativt det totala
resursutrymmet.

I en ESO-rapport (Ds 1994:133) har ett försök gjorts att beräkna en
nettokvot för de offentliga utgifterna. Beräkningen innebär bl.a. att
transfereringarna justerats för de återflöden av skatter som dessa ger
upphov till. Korrigeringar har också gjorts för olika regeländringar som
t.ex. införandet av sjuklön och möjligheterna till momsavlyft för den
offentliga sektorn. De framräknade nettoutgifiema har sedan ställts i
relation till BNP till faktorpris. I diagram 13.3 återspeglas den offentliga
sektorns sammantagna brutto- och nettoutgifter relativt BNP till mark-
nadspris respektive BNP till faktorpris.

Uppgången i nettokvoten är inte fullt lika dramatisk som uppgången i
bruttokvoten. Denna skillnad kan i hög grad återföras till transfere-
ringarnas utveckling. Höjda indirekta skatter, breddad inkomstbeskattning
och kraftigt ökade utbetalningar av ÄTP har resulterat i att den del av
transfereringarna till hushållen som återförs som skatteintäkter till den
offentliga sektorn i det närmaste fördubblats mellan 1970 och 1993. En
annan faktor som också dämpar nettokvotens utveckling är att de
offentliga ränteutgifterna i denna kalkyl har nettoberäknats, dvs. räntein-
komsterna har dragits bort från ränteutgifterna.

76

Diagram 13.3 Den offentliga sektorns brutto- och nettoutgifter

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Även efter att en korrigering gjorts för återförda skatter, regeländringar;
inkomsträntor m.m. framgår att de offentliga utgifterna ökat påtagligt
sedan 1970. Detta innebär att uppgången i utgiftskvoten endast delvis är
ett resultat av ökad rundgång. Nuvarande nivå på de offentliga utgifterna
framstår som hög också vid en internationell jämförelse. Detta gäller
oavsett valet av redovisningsmetod.

I ovan nämnda ESO-rapport har en jämförelse gjorts mellan Sverige
och fem andra länder1. Den tidsperiod som analyserats är 1980-talet, samt
1990 som ett huvudår för jämförelserna. Då bruttoutgifterna ställs i
relation till BNP ligger Sverige i topp bland de undersökta länderna, med
61 % år 1990. Störst är skillnaderna gentemot Storbritannien och
Tyskland (42,6 respektive 46,6 %). Vid en korrigering för olikheterna i
utgifts- och skattesystem reduceras skillnaderna påtagligt. Avvikelsen
gentemot Storbritannien och Tyskland begränsas till 7,7 respektive 3,6
procentenheter Nettoutgiftskvoten i Danmark och Nederländerna kommer
samtidigt upp i nivå med den svenska. Det är dock viktigt att betona att
denna jämförelse avserår 1990. Därefter har utgiftskvoten i Sverige vuxit
betydligt snabbare än i övriga länder.

Danmark, Norge, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

77

13.3 Drivkrafter bakom de offentliga utgifternas utveckling. Prop. 1994/95:150
Bilaga 1.1

Den offentliga sektorns utgifter är på flera sätt kopplade till nationalin-
komstens utveckling. Höjda löner i näringslivet tenderar att åtminstone på
sikt leda till höjda löner också i den offentliga sektorn. Ersättningarna i
socialförsäkringssystemen är med automatik kopplade till löneutveck-
lingen. En uppgång i antalet sysselsatta får till följd att utgifternas storlek
tenderar att öka i exempelvis sjuk- och föräldraförsäkringen. En höjd
förvärvsfrekvens innebär på sikt ökade utgifter också för pensionssys-
temet. Transfereringar som U-landsbistånd och EU-bidrag är mer eller
mindre direkt kopplade till den samhällsekonomiska utvecklingen.

En stor del av den offentliga sektorns utgifter tenderar således att
långsiktigt utvecklas på ett likartat sätt som BNP. Detta tenderar att ge en
relativt stabil utgiftskvot. Detta gäller dock endast om det inte sker
förskjutningar i demografi och arbetskraftsdeltagande. En ökad andel pen-
sionärer eller en uppgång i arbetslösheten är två faktorer som kan leda till
påtagliga förändringar i utgiftskvoten.

Det finns emellertid också en rad andra faktorer som kan bidra till att
de offentliga utgifterna utvecklas annorlunda än BNP. Storleken på
offentlig konsumtion och investeringar är i hög grad ett resultat av
avgöranden som görs i riksdag och kommunfullmäktige. Uppräkningen
av basbeloppet, som styr ersättningsnivåerna i bl.a. pensionssystemet, har
t.ex. justerats vid flera tillfallen. Utgiftssystem som är reglerade i lag kan
naturligtvis också ändras genom politiska beslut.

Det finns dessutom lagreglerade utgiftssystem där kopplingen till BNP:s
utveckling är mindre uppenbar eller saknas helt. Exempel på det förra är
barnbidragen och bidragsförskotten som styrs av antalet barn respektive
antalet skilsmässor. Ett annat exempel är räntebidragssystemet där utbetal-
ningarna på kort sikt i hög grad styrs av räntans nivå. Detsamma gäller
den offentliga sektorns räntebetalningar på den egna skulden.

Den historiska utvecklingen

I diagram 13.1 framgick att de senaste decenniernas uppgång i ut-
giftskvoten i huvudsak kan återföras till transfereringarnas snabba tillväxt.
I reala termer har dessa i det närmaste fyrdubblats mellan 1970 och 1994
(diagram 13.2). Övriga utgifter, dvs. offentlig konsumtion och offentliga
investeringar, har däremot utvecklats i ungefär samma takt som BNP.

Transfereringarnas snabba tillväxt under perioden 1970-94 har flera
förklaringar:

- ÄTP-systemets gradvisa mognad i kombination med en kontinuerlig
uppgång i antalet förtidspensionärer har medfört att de sammantagna
pensionsutbetalningar vuxit mer än dubbelt så snabbt som BNP.

78

- De senaste årens kraftiga uppgång i arbetslösheten har inneburit att Prop. 1994/95:150
utgifterna för t.ex. A-kassa och AMU-bidrag vuxit snabbt och därmed Bilaga 1.1
uppnått en historiskt sett stor volym.

- Transfereringarna till hushållen har också vuxit till följd av ett ökat stöd
till barnfamiljerna bl.a. genom införandet och utvidgningen av
föräldrapenningen.

- Kostnaderna för räntebidragssystemet (infördes 1975) har vuxit snabbt.
Dels till följd av en kraftig uppgång i såväl priser och volymer för
bostadsbyggandet i slutet av 1980-talet och dels till följd av nuvarande
höga ränteläge.

- Ett flertal år med omfattande statliga budgetunderskott har resulterat i
en kraftigt ökad statsskuld. I kombination med nuvarande höga
ränteläge har detta medfört en påtaglig uppgång i räntebetalningarna
under perioden.

läbell 13.1 Den offentliga sektorns transfereringar

Procent av BNP

1970

1994

Förändring
1970-1994

Hushåll

11,2

25,9

14,7

Arbetslöshet

0,2

3,8

3,6

Pensioner

6,1

13,6

7,5

Övrigt

4,9

8,5

3,6

Räntebidrag

0,0

2,1

2,1

Ränteutgifter

1,9

6,9

5,0

Övriga
transfereringar

2,4

5,3

2,9

Summa

15,5

40,2

24,7

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Det finns således flera orsaker till de offentliga utgifternas förhållande-
vis snabba utveckling under perioden 1970-1994. Av avgörande betydelse
är dock att ett flertal transfereringssystem under lång tid tillåtits växa i
betydligt snabbare takt än skatteunderlaget. Stödet till barnfamiljerna,
pensionssystemet och räntebidragen är några exempel på detta. De senaste
årens uppgång i arbetslösheten och nuvarande höga ränteläge har bidragit
till att höja utgiftsnivån ytterligare.

79

En förstärkning av budgetprocessen

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Ett viktigt mål för budgetpolitiken är att stabilisera statsskulden som
andel av BNP. För att uppnå detta krävs en återhållsam utgiftsutveckling.
Utrymmet för ytterligare skattehöjningar är däremot starkt begränsat.

De offentliga utgifterna är lättare att kontrollera genom politiska beslut
än budgetunderskott och skuldutveckling. Eftersom regeringen i den nya
budgetprocessen till riksdagen ska redovisa både totalt utgiftsutrymme och
ramar för de olika utgiftsområdena, är utgiftsutvecklingen det naturliga
operativa målet för budgetpolitiken. I Finansplanen aviseras införandet av
ett tak för de offentliga utgifterna fr.o.m 1997. Den konkreta utform-
ningen av ett sådant tak blir dock föremål för ytterligare utredningar.

En viktig fördel med ett utgiftstak är att budgetpolitiken härigenom ges
en högre grad av förutsägbarhet. Förutsättningarna för en effektiv ram-
budgetering varierar dock mellan olika utgiftsområden. För att en styrning
av utgiftsutvecklingen ska framstå som trovärdig krävs att utgifter som av
olika skäl inte kan eller bör styras istället särbehandlas. Det gäller dels
räntorna för statsskulden och dels utgifter som är ytterst konjunkturkäns-
liga.

Möjligheterna att på förhand fastställa kostnaderna för statsskulden är
av naturliga skäl begränsade. Det förutsätter, vid sidan av en i övrigt
perfekt budgetprognos, en korrekt bedömning av nivån på framtida räntor
och valutakurser Liknande svårigheter föreligger för utgiftsområden där
utgifternas storlek kan variera i betydande grad till följd av den samhälls-
ekonomiska utvecklingen. Exempel på detta är statens utgifter för
arbetsmarknadsstöd.

Utvecklingen 1994-2000

Den beskrivning som här görs av de offentliga utgifternas utveckling fram
t.o.m.år 2000 baseras på scenariet med medelhög tillväxt som presenteras

1 kapitel 12.1 detta scenario förutsätts BNP öka med i genomsnitt 2,3 %
per år under perioden 1994-2000. Den totala arbetslösheten minskar
samtidigt från 13,1 % till 9,4 %.

Denna utveckling innebär att den offentliga sektorns reala utgifter
beräknas bli i stort sett oförändrade mellan 1994 och 20002. Nivån dras
visserligen upp av fortsatt växande räntebetalningar och den tillkommande
avgiften till EU. Därtill kommer att också offentlig konsumtion, offentliga
investeringar och stödet till pensionärer ökar något under perioden. Den
utgiftsökning som dessa faktorer ger upphov till balanseras dock av en
motsvarande nedgång för övriga transfereringar

Att utgifisvolymen minskar i åtskilliga utgiftssystem, inte bara i relativa
termer utan också i absoluta tal, är i vissa fall en naturlig följd av den

2

Med reala utgifter avses liksom tidigare utgifterna i löpande priser deflaterade med BNP-
deflatom.

80

makroekonomiska utvecklingen. Sjunkande arbetslöshet leder automatiskt Prop. 1994/95:150
till att mindre pengar behöver betalas ut i form av t.ex. arbetslöshets- Bilaga 1.1
understöd. Ett fortsatt lågt byggande i kombination med sjunkande räntor
och den pågående successiva avvecklingen av räntebidragen innebär att
kostnaderna för räntebidragssystemet reduceras påtagligt. Även andra
utgiftssystem får vidkännas minskningar till följd av medvetna be-
sparingar Det minskade stödet till barnfamiljerna är ett exempel på detta.

Kombinationen av realt oförändrade utgifter och en genomsnittlig BNP-
tillväxt på 2,3 % leder till att utgiftskvoten sjunker med drygt 9
procentenheter mellan 1994 och 2000. Nedgången är påtaglig för såväl
transfereringarna som den offentliga sektorns egna resursutnyttjande. Den
offentliga sektorns konsumtion och investeringar sjunker från drygt 30 %
av BNP 1994 till 27 % av BNP år 2000. Detta är i nivå med den andel
som rådde i början av 1970-talet.

Trots denna nedgång i den offentliga sektorns egna resursutnyttjande
dröjer sig de sammantagna offentliga utgifterna kvar på en nivå som
överstiger 60 % av BNP. Detta bör betecknas som en hög nivå, inte minst
i ett internationellt perspektiv. Transfereringarna motsvarar år 2000
ungefär 35 % av BNP vilket är en dubbelt så hög nivå som i början av
1970-talet. Till hälften förklaras denna uppgång av ökade pensioner och
arbetsmarknadsstöd till hushållen. En annan starkt bidragande faktor är de
ökade ränteutgifterna.

Diagram 13.4 Offentliga transfereringar

Procent av BNP

Procent av BNP

1970   1974   1978   1982

Pensioner

Arbetslöshetsersättning

1986   1990   1994   1998

Ränteutgifter

Räntebidrag Övrigt

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Betraktas utvecklingen istället i nominella termer ökar de offentliga
utgifterna under denna period med i genomsnitt 2,4 % per år. Om ränteut-

81

giftema samt överföringarna till hushållen i form av arbetsmarknadsstöd Prop. 1994/95:150
exkluderas uppgår ökningstakten till 2,6 %. Att de totala utgifterna Bilaga 1.1
utvecklas något långsammare än detta justerade utgiftsmått förklaras av
sjunkande räntor och arbetslöshet.

Diagram 13.5 Den offentliga sektorns utgifter

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

I diagram 13.5 framgår att variationerna i de offentliga utgifternas
utveckling endast till en del låter sig förklaras av ränteutgifternas och
arbetsmarknadsstödets utveckling. Andra faktorer som t.ex. inflationens
utveckling har haft en avgjort större betydelse. Regeländringar av teknisk
karaktär är också en faktor som bör uppmärksammas.

Förekomsten av regeländringar försvårar inte bara möjligheterna till
analys av historiska data - de utgör också en komplikation då nivån på ett
framtida utgiftstak ska fastställas. Dels därför att det kan vara svårt att på
förhand fastställa de exakta effekterna av t.ex. en skatteändring och dels
därför att ytterligare justeringar av ett redan justerat utgiftsmått kan leda
till att målet för budgetpolitiken blir mindre tydligt.

82

Fl. Potentiell produktion

Fl.l Inledning

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Avgörande för tillväxten under de närmaste åren är dels den svenska
ekonomins underliggande tillväxtförmåga och dels omfattningen av den
konjunkturella återhämtningen efter den djupa recessionen. Ett sätt att
fånga in hur stort det konjunkturella bidraget till BNP-tillväxten kan
förväntas bli är att beräkna storleken på det s.k. produktionsgapet.
Produktionsgapet anger hur mycket den faktiska produktionen understiger
den trendmässiga, eller potentiella, produktionsnivå som kan upprätthållas
varaktigt, utan att priser och löner accelererar Ett positivt gap innebär att
arbetskraften och kapitalet är underutnyttjat samtidigt som inflationen i
allmänhet sjunker. Ett negativt produktionsgap, dvs. den faktiska
produktionen är större än den potentiella, avspeglar en ohållbar över-
hettning med stigande pris- och löneökningar.

Ekonomins produktionsgap är av stor betydelse för utformningen av
finanspolitiken. Ett litet positivt gap i kombination med ett stort
budgetunderskott indikerar att den cykliska komponenten i budget-
underskottet är liten och att kraftfulla åtgärder krävs för att minska dess
storlek.

Problemet är, emellertid, att den potentiella produktionen inte är direkt
mätbar och därmed inte heller produktionsgapet. Olika metoder har därför
kommit till användning för att beräkna den potentiella produktionsnivån,
vilket ofta leder till olika slutsatser. Syftet med föreliggande kapitel är att
uppskatta det svenska produktionsgapets storlek och att diskutera olika
osäkerhetsmoment som ligger till grund för en sådan bedömning.

Kapitlet inleds med en kort genomgång av konjunkturteori. Avsnittet
behandlar olika teorier som söker förklara vad det är som ger upphov till
konjunkturrörelser I nästföljande avsnitt diskuteras två vanliga mått på
potentiell produktion - s.k. HP-filtrering och produktionsfunktions-
ansatsen. I det avslutande avsnittet redovisas försök att uppskatta det
svenska produktionsgapet med en produktionsfunktionsansats.

Fl.2 Konjunkturcykelteori

Konjunkturcykelteori baseras på att det går att dela upp produktions-
utvecklingen i en trendkomponent och en cyklisk komponent. Kan inte en
cyklisk komponent urskiljas så är det inte heller meningsfullt att tala om
en konjunkturcykel. Det traditionella synsättet är att den trendmässiga
tillväxten utvecklas i en jämn takt medan konjunkturcykeln beskrivs av
efterfrågedrivna variationer kring denna långsiktiga tillväxttrend.

I modern makroteori ses i allmänhet inte konjunkturcykeln som produk-
tionsavvikelser från en långsiktig linjär trend. Utvecklingen av pro-
duktionen över tiden beskrivs istället av att ekonomin utsätts för olika
typer av förändringar; s.k. chocker. En del chocker, exempelvis teknisk
utveckling och befolkningstillväxt, har i huvudsak varaktiga (trend-

83

mässiga) effekter på produktionsnivån - teknisk utveckling leder till en
högre produktionsförmåga såväl idag som i framtiden. Andra chocker har
mer tillfälliga effekter på produktionsnivån. Det kan handla om föränd-
ringar i hushållens sparande eller penningmängdsförändringar Variationer
i produktionsnivån som inte är övergående bestämmer den trendmässiga
utvecklingen. Det finns heller ingen anledning att tro att varaktiga chocker
leder till en jämnt stigande utveckling av produktionstrenden, utan den
kan förändras mellan olika år.

För att under dessa mer komplexa förhållanden kunna urskilja den
konjunkturella delen av produktionen krävs ytterligare antaganden. En
vanlig utgångspunkt är att tillfälliga chocker ger upphov till tillfälliga
effekter. Tillfälliga chocker uppfattas oftast som efterfrågechocker
Utbudschocker, däremot, antas leda till varaktiga produktionseffekter. Det
traditionella synsättet är att cykliska fluktuationer förklarar en mycket stor
del av den kortsiktiga produktionsutvecklingen - det är tillfälliga
efterfrågechocker som ger upphov till omfattande konjunkturrörelser
Under senare år har det uppmärksammats att också störningar från
ekonomins utbudssida kan ha betydelse för produktionsutvecklingen på
kort sikt.

En idag utbredd uppfattning är att tillfälliga efterfrågebortfall kan ge
upphov till, om inte permanenta effekter, så i alla fall utdragna anpass-
ningsprocesser - arbetslösheten sägs uppvisa persistens i anpassningen.
Det är speciellt den europeiska arbetslöshetsutvecklingen under 1980-talet
som pekar på detta. Arbetslösheten där har visat tydliga tendenser att
ligga kvar på höga nivåer långt efter det att den initiala konjunkturned-
gång som orsakade uppgången i arbetslösheten har passerat.

Med denna mer sammansatta bild av effekterna av efterfråge- och
utbudschocker blir slutsatserna vad det gäller konjunkturbedömningar och
utformningen av den ekonomiska politiken svårare. I synnerhet kan
begreppet potentiell produktion bli svårt att definiera eftersom det är
oklart hur persistensproblemen på arbetsmarknaden skall hanteras.
Annorlunda uttryckt så leder förekomsten av långa anpassningsprocesser
till att distinktionen mellan trend och cykel blir otydlig och beroende av
tidsperspektivet för analysen. Detta får till följd att beräkningar av
potentiell produktion lätt blir osäkra och svåra att tolka.

Fl.3 Olika mått på potentiell produktion

I detta avsnitt presenteras två olika metoder att beräkna den potentiella
produktionsnivån: Hodrick & Prescott (HP) filter metoden och en
produktionsfunktionsansats. Gemensamt för ansatserna är att de försöker
urskilja konjunkturcykeln från den underliggande trendmässiga produk-
tionsutvecklingen.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

84

HP-filter metoden

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Det s.k. HP-filtret är en tidsseriemetod för att urskilja den trendmässiga
produktionsutvecklingen från den cykliska. Metoden används av bland
andra Sveriges Riksbank. Vid beräkning av trenden skall skillnaden
mellan den faktiska produktionen i varje period och trenden vara så liten
som möjligt, men trenden skall också förändras så lite som möjligt mellan
två perioder. Dessa två krav står alltid i konflikt med varandra och en
avvägning mellan dem måste göras. Ju mer anpassningsbar trenden görs
desto större vikt läggs vid det första kravet. Stor vikt vid detta krav
innebär att en förändring i produktionsnivån i hög grad uppfattas som
varaktig. I diagram Fl.l illustreras utvecklingen av den potentiella pro-
duktionsnivån i Sverige beräknad med HP-filter1 Som framgår av
diagrammet är produktionsgapet mycket litet i slutet av 1994.

Diagram Fl.l Det svenska produktionsgapet beräknat med HP-filter
Säsongrensade kvartalsdata, 1991 års priser

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Osäkerheten förknippad med metoden har framför allt att göra med att
det är svårt att göra en korrekt avvägning mellan vad som är en varaktig

1 Trenden i diagrammet har anpassats så att den faktiska produktionsutvecklingen i
allmänhet genererar konjunkturcykler som är 4-6 år långa. Den trend som genereras av HP-
filtret överanpassas dock till utfall under slutet av perioden. Genom att uttnyttja prognoser
över den framtida produktionsutvecklingen kan innevarande års produktionsgap beräknas
så att överanpassningen inte blir lika kraftig. I diagram Fl. 1 har Finansdepartementets BNP-
prognoser avseende åren 1995 och 1996 utnyttjats.

85

produktionsförändring och vad som är en tillfällig. Även om avvägningen
är korrekt så fångar metoden endast det genomsnittliga förhållandet
mellan trend och konjunktur - ibland kan konjunkturkomponenten i en
produktionsförändring vara större än sin historiska andel och ibland kan
den vara mindre. En mer allmän invändning mot tidsseriemetoder som
inte bygger på ekonomisk teori är att de ofta inte är lämpliga för analys
av dramatiska förändringar som inträffar mycket sällan. Det kraftiga
produktionsfallet i Sverige under 1990-talets början kan felaktigt tolkas
som ett överdrivet fall i den potentiella produktionsnivån även om det i
själva verket handlar om en ovanligt djup lågkonjunktur. Trots dessa
brister framstår ändå HP-filtrering som en relativt enkel och användbar
metod för att anpassa flexibla trender till olika tidsserier

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Produktionsfunktionsansatsen

Med den s.k. produktionsfunktionsansatsen analyseras produktionsnivån
utgående från användningen av produktionsfaktorerna arbetskraft och
kapital samt dessa faktorers produktivitet. Sambandet mellan produktionen
och produktionsfaktorerna studeras formellt med hjälp av en s.k. pro-
duktionsfunktion (se figur Fl.l). Den potentiella produktionsnivån
definieras av jämviktsnivåerna för antalet arbetade timmar och kapital-
stocken samt den varaktiga komponenten i den totala faktorproduktiviteten
(TFP). Ett viktigt steg i beräkningarna är att minska arbetskraftsutbudet
i jämvikt med den arbetslöshetsnivå som är förenlig med konstanta
löneökningar och konstant inflation. Med denna definition av jäm-
viktsarbetslöshet blir också kopplingen mellan produktionsgap och
inflation tydlig; är den faktiska arbetslösheten lägre än jämviktsarbets-
lösheten är risken stor för att löneökningstakten, och i förlängningen
inflationen, stiger. Den trendmässiga produktionsutvecklingen blir således
liktydig med en produktionsutveckling som är förenlig med oförändrad
inflation. Jämviktsnivån vad gäller kapitalstocken sätts i allmänhet till
dess faktiska nivå.

Fördelen med produktionsfunktionsansatsen är att den tvingar analyti-
kern att bilda sig en uppfattning om bidragen från olika produktions-
faktorer och den tekniska utvecklingen till tillväxten. Kunskapen om det
exakta förhållandet mellan insatser av produktionsfaktorer och pro-
duktionsresultatet är dock begränsad. Det finns också empiriska och
teoretiska problem med att mäta och definiera en aggregerad kapitalstock
samt med att beräkna nivån på jämviktsarbetslösheten. Dessa problem bör
dock inte misskreditera produktionsfunktionsansatsen jämfört med andra
metoder att beräkna potentiell BNP. Skillnaden är snarare den att
fundamentala osäkerhetsfaktorer görs mer tydliga. Det är exempelvis
uppenbart att den potentiella produktionsnivån i stor utsträckning beror på
arbetslöshetens jämviktsnivå. Det kan därför vara en fördel att ha ett mått
på potentiell BNP som lätt låter sig anpassas till olika bedömningar av
jämviktsarbetslösheten. Används istället rena tidsseriemetoder(exempelvis

86

HP-filter) är det omöjligt att utröna vilken nivå på jämviktsarbetslösheten Prop. 1994/95:150
som ligger implicit i ett givet produktionsgap.                            Bilaga 1.1

Figur Fl.l Produktionsfunktionsansatsen - en principskiss

Fl.4 Sveriges potentiella produktion

I följande avsnitt redovisas beräkningar av den potentiella produktions-
nivån och produktionsgapets storlek för åren 1983-94. Den valda metoden
är i grunden en produktionfunktionsansats även om HP-filtrering också
används i syfte att urskilja underliggande trender i vissa tidsserier
Metoden är för övrigt densamma som den som numera används och
förespråkas av OECD. Att metoden är densamma betyder emellertid inte
att beräkningen av produktionsgapet överensstämmer med OECD:s.
Skillnader i bedömningar av trendnivåerna i olika tidsserier (exempelvis
jämviktsarbetslöshetens storlek) och val av tidsserier leder till betydande
skillnader.

Utgångspunkten för analysen är att förädlingsvärdet i det svenska
näringslivet betraktas utifrån en produktionsfunktion (se figur Fl.l).2
Förädlingsvärdet i näringslivet vid en given tidpunkt beror på antalet

Produktionsfunktionen antas vara av Cobb-Douglas typ. I logaritmerad form har den
följande utseende,

y(t) =a*n +(l-a)k + e,

där y är förädlingsvärdet i näringslivet, n är antalet arbetade timmar, kär kapitalstocken och
e är totalfaktorproduktiviteten (TFP). Den valda produktionsfunktionen skall inte betraktas
som en exakt representation av näringslivets 'verkliga’ produktionsfunktion. Istället börden
ses som ett bokföringssystem som fångar in bidragen från arbete, kapital och totalfaktorpro-
duktivitet till näringslivets samlade förädlingsvärde.

15 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

87

arbetade timmar, kapitalstockens storlek och totalfaktorproduktiviteten Prop. 1994/95:150
(TFP).                                                                         Bilaga 1.1

Trenden i totalfaktorproduktivitet

För att beräkna potentiell produktion måste trenden i TFP bestämmas.
Utgående från faktiskt antal arbetade timmar samt kapitalstocken i
näringslivet kan den faktiska totalfaktorproduktiviteten räknas ut. Den
relativa vikten av arbete i förhållande till kapital (parameter a i fotnot 2)
approximeras med lönernas andel av näringslivets förädlingsvärde. Denna
andel har sedan 1980 varit ca 70 % och uppvisar inte så stora variationer.
Ett HP-filter har slutligen använts för att eliminera tillfälliga variationer
i den beräknade produktiviteten.3

Trenden i antalet arbetade timmar

Det mest komplexa i beräkningarna är att uppskatta den trendmässiga
(varaktiga) nivån för antalet arbetade timmar i näringslivet. I figur Fl.2
ges en översiktlig bild av de olika delmomenten. För att göra dis-
tinktionen mellan varaktig och konjunkturell arbetslöshet tydlig definieras
den konjunkturella arbetslösheten som den del av arbetslösheten som har
eliminerats när konjunkturläget är normalt.4 I denna analys, liksom i de
medelfristiga kalkylerna, betraktas 1999 som ett år då konjunkturläget är
normalt.

Ett viktigt ställningstagande är att avgöra hur stor del av skillnaden
mellan faktiskt och totalt arbetsutbud som kan antas vara konjunktur-
beroende. Med totalt arbetsutbud avses här den faktiska arbetskraften,
enligt definitionen i AKU, samt personer i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder som inte klassificeras som tillhörande arbetskraften (exempelvis
arbetsmarknadsutbildning, ungdomspraktik och arbetslivsutveckling).
Därtill har lagts de latent arbetssökande, dvs. personer som velat och
kunnat arbeta men inte sökt arbete (se diagram Fl.2).

3 I syfte att korrigera för överanpassning i trenden vid HP-filtrering har BNP-utvecklingen
t.o.m. år 2000 i scenariot för medelhög tillväxt (se kapitel 12) utnyttjats för att generera en
TFP serie som går fram till år 2000. Serien har sedan filtrerats med HP-filter.

4

För, exempelvis, de latent arbetslösa förutsätts 18 % erhålla arbete på den reguljära
arbetsmarknaden i ett normalt konjunkturläge (se tabell Fl.l). För att erhålla det totala
antalet latent arbetslösa som erhåller reguljära arbeten i ett normalt konjunkturläge, dvs.
1999, skall en justering också göras med befolkningstillväxten fram till denna tidpunkt.

88

Figur Fl .2 lYenden i antalet arbetade timmar i näringslivet

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

För definition se texten.

Diagram Fl.2 lötalt-, trendmässigt- och faktiskt arbetsutbud

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

89

Mellan åren 1983-91 var antalet personer i åtgärder som ej ingår i Prop. 1994/95:150
arbetskraften relativt konstant. Efter 1991 har antalet personer i åtgärder Bilaga 1.1
utanför arbetskraften ökat kraftigt. Hälften av ökningen utöver den
genomsnittliga nivån för åren 1983-91 bedöms vara konjunkturell, medan
dessa åtgärder i övrigt antas vara av varaktig natur. På ett liknande sätt
uppskattas drygt en fjärdedel av uppgången sedan 1991 av antalet latent
arbetssökande vara konjunkturell, medan återstoden är varaktig.5 Den
varaktiga andelen avser således den andel som inte får reguljära arbeten

i ett normalt konjunkturläge.

Tabell Fl.l Konjunkturell arbetslöshet för olika typer av arbetslöshet

Nivå 19911

Nivå 1994"

Konjunkturell andel år 1994 i %

Huvud

Hög

Låg

alternativ

flexibilitet

flexibilitet

Personer i åtgärder

utanför arbetskraften

68 000

161 000

34

46

22

Latent arbetslösa

66 000

184 000

18

25

12

Öppet arbetslösa

134 000

340 000

31

40

15

Undersysselsatta

(miljoner timmar)

141

237

29

39

19

Produktionsgap % av BNP2

3,2

4,9

1,4

1 Årsgenomsnitt.

2 Avser fjärde kvartalet 1994.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

I tabell Fl.l sammanfattas bedömningarna vad gäller den konjunkturella
andelen för olika grupper av arbetslösa. De i tabellen angivna sido-
alternativen diskuteras senare. I diagram Fl .2har de varaktiga komponen-
terna i åtgärder utanför arbetskraften och latent arbetssökande, vid
huvudalternativet, dragits ifrån det totala utbudet vilket ger det varaktiga
arbetskraftsutbudet (betecknat som trendutbudet). Trendnivån i arbets-
utbudet har således minskat med drygt 200 000 personer sedan 1990.
Nedgången är anmärkningsvärt stor med tanke på att den arbetsföra
befolkningen samtidigt ökade med ca 250 000 personer. Huvudalternativet
avspeglar således en utveckling där den djupa lågkonjunkturen i början av
1990-talet resulterat i en ganska omfattande utslagning i form av varaktigt
fler personer i åtgärder utanför arbetskraften och varaktigt högre latent
arbetslöshet.

Mer specifikt definieras den konjunkturella delen av personer i åtgärder utanför
arbetskraften (PÅUAK) som,

konjunkturell del av PÅUAK ett visst år =0,5* (PÅUAK för ett visst år -
genomsnittlig PÅUAK för åren 1983-91).

Den konjunkturella andelen latent arbetslösa definieras på motsvarande sätt med den viktiga
skillnaden att koefficienten är 0,3 i stället för 0,5.

90

Att korrekt uppskatta nivån på den öppna jämviktsarbetslösheten (den Prop. 1994/95:150
varaktiga eller strukturella arbetslösheten) är, tillsammans med be- Bilaga 1.1
dömningen av den varaktiga delen av arbetsutbudsminskningen, det mest
osäkra momentet i beräkningarna. Det finns ett antal empiriska under-
sökningar som tyder på att den öppna jämviktsarbetslösheten 1980-89 i
princip sammanföll med den genomsnittliga öppna arbetslöshetsnivån
under samma år, dvs. ca 2,5 % av arbetskraften. Samtidigt var prisutveck-
lingen under 80-talet inte förenlig med extern balans givet en fast
växelkurs - en aspekt som i allmänhet inte fångas in i de empiriska
analyserna. Fram till 1989 antas därför att den öppna jämviktsarbet-
lösheten varje år var 3 %, dvs. något högre än den genomsnittliga nivån.
För åren 1989-93 har Anders Forslund vid Uppsala Universitet estimerat
utvecklingen av den öppna jämviktsarbetslösheten med hjälp av en makro-
ekonomisk modell.6 Hans beräkningar ger vid handen att den öppna jäm-
viktsarbetslösheten har ökat med mellan 1,3 och 3,8 procentenheter under
denna tidsperiod. I beräkningarna antas att den öppna jämviktsarbets-
lösheten har ökat från 3 % 1989 till drygt 5,5 % av arbetskraften 1994,
vilket är ett genomsnitt av Anders Forslunds olika uppskattningar.

Nivån 5,5 % av arbetskraften skall tolkas som den förväntade nivån för
den öppna arbetslösheten när den svenska ekonomin åter befinner sig i ett
normalt konjunkturläge. Denna bedömning är betingad av att den totala
åtgärdsvolymen, dvs personer i åtgärder såväl i som utanför arbetskraften,
antas uppgå till knappt 4 % av arbetskraften 1999. Jämviktsarbets-
löshetens omfattning är därför inte oberoende av arbetsmarknadspolitiken.
Den totala arbetslösheten förväntas följaktligen uppgå till knappt 9 1A %
år 1999. Ökar antalet personer i åtgärder utöver vad som antagits sjunker
troligen den öppna jämviktsarbetslösheten. Nivån 5,5 % överensstämmer
också relativt väl med den nivå på den öppna arbetslösheten som förutses
år 1999 i de medelfristiga kalkylerna.

Den potentiella sysselsättningen i hela ekonomin erhålls som skillnaden
mellan arbetsutbudstrenden och jämviktarbetslösheten.7 För att få fram
den potentiella sysselsättningen i näringslivet minskas den potentiella
sysselsättningen i hela ekonomin med den faktiska sysselsättningen i den
offentliga sektorn.

Den potentiella sysselsättningen i näringslivet multipliceras sedan med
trenden i medelarbetstiden i näringslivet. Därtill har lagts den uppskattade
konjunkturella komponenten i antalet timmar som undersysselsatta önskar
arbeta. Slutligen erhålls då potentiellt antal arbetade timmar i näringslivet.

Medelarbetstiden har ökat sedan 1980 efter att fallit under 1970-talet.

Se Anders Forslund (1994), 'Unemployment. Is Sweden still different’, stencil,
Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

7

Ungefär 25 % av antalet personer i åtgärder tillhör arbetskraften (exempelvis be-
redskapsarbeten och rekryteringsstöd). Dessa personers arbetsinsatser påverkar också
produktionsvärdena i näringslivet och offentlig sektor. Det förefaller rimligt att deras bidrag
till produktionsvärdena är högre givet att de får reguljära arbeten. I beräkningarna har dock
inte hänsyn tagits till att en omvandling från åtgärder i arbetskraften till reguljära arbeten
faktiskt motiverar en smärre uppjustering av potentiell BNP.

91

Ökningen har varit snabbare under 90-talets lågkonjunkturår. En
förklaring till uppgången kan vara att företagen har varit relativt ovilliga
att öka antalet sysselsatta under lågkonjunkturåren. Det är också möjligt
att de lägre marginalskattesatserna som infördes i och med skattereformen
har ökat incitamenten till att arbeta fler timmar.8

Undersysselsättningen, dvs. skillnaden mellan önskad och faktisk
arbetstid för dem som arbetar färre timmar än de önskar av arbets-
marknadsskäl, har ökat kraftigt under de senaste åren. År 1990 uppgick
undersysselsättningen till ca 100 miljoner timmar. Motsvarande siffra år
1994 var knappt 240 miljoner timmar. Hälften av uppgången har bedömts
vara av cyklisk natur, dvs. ca 70 miljoner timmar (se tabell Fl.l).

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Potentiell produktion

Alla beståndsdelar i det potentiella produktionsmåttet för näringslivet är
nu framtagna; löneandelen, trenden i TFP, potentiellt antal arbetade
timmar samt den faktiska kapitalstocken. Övergången till potentiell
produktion i hela ekonomin görs genom att addera faktisk offentlig
produktion och faktisk produktion i hushållssektorn till potentiell pro-
duktion i näringslivet. I diagram Fl.3 illustreras den faktiska BNP-
utvecklingen tillsammans med utvecklingen i potentiell BNP. Det är svårt
att utläsa ett traditionellt konjunkturmönster från utvecklingen av
produktionsgapen under 80-talet. Mellan 1984-87 är produktionsgapen
mycket små. Utvecklingen mellan åren 1987-91 kan karaktäriseras som
en ovanligt lång men samtidigt ganska måttfull överhettning (i den
meningen att de beräknade produktionsgapen inte är speciellt stora).

Den mycket låga tillväxten i potentiell BNP efter 1991 förklaras av att
den djupa konjunkturnedgången har bedömts resultera i en varaktig
nedgång i det faktiska arbetsutbudet som en följd av varaktigt högre
nivåer för antalet i åtgärder utanför arbetskraften, den latenta arbets-
lösheten och undersysselsättningen samt en varaktig uppgång i jäm-
viktsarbetslösheten. En sådan tämligen dyster tolkning av utvecklingen
förefaller rimlig i ett medelfristigt perspektiv.

Trots denna ganska dystra bild av de varaktiga skadeverkningarna av
den djupa lågkonjunkturen så kvarstår ett betydande produktionsgap i
slutet av 1994 motsvarande drygt 3 % av BNP.

Storleken på produktionsgapet överensstämmer väl med de tillväxtan-
taganden som ligger till grund för scenariot med medelhög tillväxt i de
medelfristiga kalkylerna (se kapitel 12). I detta scenario är den genom-
snittliga tillväxten mellan år 1995 till år 2000 ca 2,2 %. Med en under-
liggande tillväxt om 1,7 %, samt ett produktionsgap uppgående till drygt
3 % av BNP som sluts 1999, så genererar gapanalysen i princip samma
genomsnittliga tillväxt fram till år 2000.

Den permanenta komponenten i medelarbetstiden har beräknats genom att HP-filtrera
tidsserien.

92

Diagram Fl .3 Det svenska produktionsgapet beräknat med en produktionsfunktions- Prop. 1994/95:150
ansats                                                                      Bi]aga

Källor: Statistiska centralbyrån, Bengt Hansson och Finansdepartementet.

Kan det relativt stora gapet tolkas som att Sverige inte har ett in-
flationsproblem? Det finns åtminstone tre anledningar till varför en sådan
tolkning inte kan göras. För det första är den potentiella produktionsnivån
konstruerad så att den är förenlig med konstant inflation. I Sveriges fall
är den genomsnittliga historiska inflationen högre än inflationsmålet
varför den pågående övergången från höginflationsekonomi till lågin-
flationsekonomi innebär att inflationsförväntningarna måste nedjusteras.
Det andra skälet till inflationsoro är takten som gapet sluts i. Skulle gapet
minska för snabbt kan en sådan utveckling ge upphov till betydande
anpassningskostnader med risk för flaskhalsar i produktionen och
överhettningstendenser på arbetsmarknaden. För det tredje innebär den
kraftiga tudelningen av den svenska ekonomin en risk för snabbt stigande
löner och priser i de sektorer där kapacitetsutnyttjandet är högt. En sådan
utveckling kan också resultera i att löne- och prisökningarna sprids till
övriga delar av ekonomin. Slutsatsen är därför att det inte är möjligt att
närma sig den potentiella produktionsnivån hur snabbt som helst utan att
inflationsmålet, och därmed en viktig förutsättning för en hög under-
liggande tillväxt, hotas.

93

Bidragen till potentiell BNP

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

I tabell Fl .2 redovisas bidragen till tillväxten i potentiell BNP från arbete,
kapital, TFP samt offentlig sektor. Som framgår av tabellen sjönk
potentiell BNP år 1992 och 1993. Förklaringen har till stor del att göra
med persistensproblem på arbetsmarknaden, vilket bidraget från arbets-
kraften under 90-talet återspeglar.

lhbell F1.2 Bidrag till tillväxten i potentiell BNP 1984-19941

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

BNP-tillväxt (potentiell)2

2,5

2,1

2,3

2,1

1,9

2,4

1,9

0,5

-0,1

-0,4

1,3

Bidrag från näringslivet

Arbetskraft

0,4

0,2

0,5

0,5

0,6

0,9

0,5

-0,4

-0,5

-0,7

0,6

Kapital

Total faktor-

0,5

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

0,7

0,4

0,2

0,0

produktivitet

1,2

1,1

0,8

0,6

0,3

0,1

0,1

0,2

0,4

0,7

1,0

Bidrag från offentlig sektor

0,5

0,2

0,2

0,2

0,1

0,4

0,4

0,0

-0,5

-0,6

-0,3

' Utöver bidrag frän näringslivet och offentlig sektor tillkommer även ett bidrag frän
hushållssektorn. Detta bidrag är dock sä litet att det genomgäende avrundas till noll. Därför
redovisas det inte i tabellen.

2 Pä grund av avrundning summerar inte alltid delarna till totalen.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Det finns ett intressant mönster i bidragsutvecklingen under senare
delen av 1980-talet och början av 1990-talet. Bidraget från den totala
faktorproduktiviteten började falla redan 1986, bidraget från arbetskraften
föll kraftigt mellan 1989 och 1990, medan fallet i kapitalbidraget inföll
något senare. Totalfaktorproduktivitetsbidraget började öka redan 1991
och 1994 kommer det största bidraget till tillväxten från TFP. År 1994 är
bidraget från arbetskraften återigen positivt medan kapitalbidraget ännu
följer en negativ trend. Den negativa utvecklingen av förädlingsvärdet i
offentlig sektor under 1990-talet har inte motverkats av en expansion i
näringslivet utan genomslaget i den potentiella tillväxttakten har varit
stort.

Sidoaltemativ

Många av de bedömningar som ligger till grund för den redovisade
beräkningen av produktionsgapets storlek är mycket osäkra. Med den s.k.
produktionfunktionsansatsen tydliggörs dock de centrala antagandena.
Speciellt svårt är det att avgöra storleken på den varaktiga minskningen
av arbetsutbudet samt på jämviktsarbetslöshetens nivå. Det huvud-
alternativ som presenterades ovan representerar dock en balanserad
bedömning. I detta delavsnitt redovisas beräkningar av produktionsgapets
storlek vid alternativa rimliga antaganden avseende arbetsmarknadens
funktionssätt.

94

I det första sidoalternativet antas arbetsmarknaden vara mer flexibel, Prop. 1994/95:150
t.ex. som en följd av framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Den varaktiga Bilaga 1.1
minskningen i arbetsutbudet är då mer begränsad (se tabell Fl.l)
samtidigt som jämviktsarbetslösheten är lägre; drygt 4,5 % i stället för
drygt 5,5 %. BNP-gapet uppgår då till närmare 5 % av BNP.

I det andra sidoalternativet antas arbetsmarknaden vara mindre flexibel,
dvs. persistensproblemen på arbetsmarknaden är allvarligare än i huvud-
alternativet. Antagandena är i detta fall de spegelvända i förhållande till
den positiva utvecklingen (se tabell Fl.l). Den varaktiga minskningen av
arbetsutbudet är här ännu större än i huvudalternativet samtidigt som
jämviktsarbetslösheten är högre; drygt 6,5 % i stället för drygt 5,5 %.
BNP-gapet uppgår då till knappt 1,5 % av BNP i slutet av år 1994.

Fl.5 Sammanfattning

Till följd av den djupa lågkonjunkturen har Sverige en mycket stor
arbetskraftsreserv. Denna reserv har under 1990-talets första år vuxit
mycket snabbt och uppgick 1994 till drygt 800 000 personer och består
av personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, latent arbetslösa, öppet
arbetslösa och undersysselsatta. Den höga nivån och den snabba tillväxten
i arbetskraftsreserven under 1990-talets lågkonjunktur är den viktigaste
förklaringen till varför den potentiella produktionen i slutet av 1994 var
högre än den faktiska.

Lågkonjunkturens negativa inverkan på den potentiella produktionsnivån
under 1990-talets inledning illustrerarpå ett slående sättpersistensproblem
på arbetsmarknaden och därmed svårigheterna med att urskilja en
trendkomponent som är oberoende av konjunkturcykeln. I vilken
utsträckning arbetsutbudet är högre och arbetslösheten är lägre när Sverige
återigen befinner sig i ett normalt konjunkturläge är det mycket svårt att
uttala sig om. I ett huvudalternativ, som också måste bedömas som det
mest sannolika alternativet, faller den öppna arbetslösheten till drygt

5,5 % år 1999. Givet att andra kategorier av arbetslöshet utvecklas på ett
liknande sätt kan produktionsgapet i slutet av 1994 uppskattas till drygt
3 % av BNP. I ett mer optimistiskt, men inte osannolikt, alternativ är
istället produktionsgapet knappt 5 %. Skulle däremot persistensproblemen
på arbetsmarknaden vara allvarligare än förväntat är produktionsgapet
mindre än 1,5 % av BNP.

95

F2. Den svenska kronans växelkursutveckling

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

De senaste tjugo åren har den svenska kronans växelkurs varit utsatt för
tvära kast med devalveringar och valutakriser Som framgår av diagram
F2.1 har kronans nominella värde i princip halverats mellan 1970 och
utgången av 1994. Utvecklingen under det första kvartalet 1995 har
inneburit en ytterligare försvagning motsvarande ca 4 %. För en öppen
och internationellt beroende ekonomi som den svenska är växelkursen en
mycket viktig variabel vid makroekonomiska kalkyler av den typ som
redovisas i kapitel 12. Finansdepartementets prognoser har sedan en tid
tillbaka baserats på ett antagande om en apprecierande krona. Syftet med
föreliggande kapitel är därför att ge en en bild av grunderna för en sådan
analys och i viss mån av de faktorer som har motverkat en sådan ut-
veckling.

Diagram F2.1 Kronans nominella växelkursutveckling vägd mot 14 OECD-länder,
1970-1994

Källa: Finansdepartementet.

Detta kapitel behandlar först begrepp relaterade till reala och nominella
växelkurser, långsiktig jämvikt samt huvudidéema för värdering av en
valuta. Därefter studeras och analyseras kronans värde vid slutet av 1994
i relation till en långsiktig jämvikt. Kapitlet avslutas med en diskussion
om växelkursens utveckling mot sekelskiftet.

96

F2.1 Växelkurser och långsiktig jämvikt

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Växelkursen är priset på ett lands valuta uttryckt i termer av ett annat
lands valuta. Detta pris sätts på den internationella valutamarknaden och
bestäms således, som andra tillgångar, av utbud och efterfrågan. Valuta
är emellertid en helt nominell vara utan egentligt egenvärde och med
speciella egenskaper som gör att det blir ett ovanligt komplext instrument
att värdera. Valuta fungerar både som bytesmedel och värdebevarare.
Detta medför att växelkursen inte bara beror på den köpkraft pengarna
representerar med dagens prisnivåer. Förväntningar om pengarnas
framtida köpkraft blir också mycket viktiga när växelkursen bestäms.

Den nominella växelkursen är särskilt betydelsefullt för en liten
ekonomi med stor utrikeshandel. Växelkursens värde bestämmer ett lands
bytesförhållanden och konkurrenskraft genom att direkt påverka relativ-
priset på landets produkter på den internationella marknaden. Växelkursen
påverkar också värdet på alla utländska tillgångar, varor och produktions-
faktorer uttryckt i svenska kronor

Den reala växelkursen definieras som priset för en uppsättning varor i
ett land relativt ett annat land uttryckt i samma valuta1. Justeringar av den
reala växelkursen kan därför komma till stånd både genom prisförändring-
ar samt förändringar av den nominella växelkursen. Om Sveriges
inflationstakt överstiger den utländska kommer svenska varor att bli
dyrare jämfört med utländska vid en given nominell växelkurs, dvs. den
reala växelkursen apprecierar Samma effekt erhålles om den nominella
växelkursen apprecierar genom att antalet enheter utländsk valuta per
krona stiger. Då minskar priset på utländska varor relativt de svenska.

Ekonomisk teori säger att ett ekonomiskt system strävar efter jämvikt.
Prisbildningen är marknadsinstrumentet för att nå jämvikt. Frågan är vad
som menas med jämvikt när det gäller ekonomin i stort och vilken roll
växelkursen spelar. I öppna ekonomier brukar intern och extern balans
nämnas som mål för den ekonomiska politiken.

Med extern balans menas vanligen att bytesbalansen inte uppvisar så
stora underskott att landet i framtiden inte klarar av att återbetala sin
utlandsskuld. Ett underskott i bytesbalansen är liktydigt med att landet
bygger upp en skuld till utlandet. Den långsiktiga hållbarheten i en sådan
situation är av central betydelse. På kort och medellång sikt kan
underskott i bytesbalansen motiveras av en rad olika skäl, t.ex. gynsamma
investeringsmöjligheter och demografiska faktorer

Med intern balans menas att de inhemska produktionsresurserna är fullt
utnyttjade samtidigt som det råder prisstabilitet.

Växelkursen spelar en roll i uppfyllandet av både extern och intern
balans. Relativpriset på internationellt handlade varor påverkar efterfrågan
både på export och import och därmed den externa balansen. Växelkursen

Den reala växelkursen, q, definieras som; q = e * (ph / p’);där e är den nominella
växelkursen, uttryckt som antal enheter utländsk valuta per krona, och ph, p° är den
inhemska respektive utländska prisnivån.

97

påverkar också den interna balansen genom att förändra den relativa Prop. 1994/95:150
lönsamheten mellan skyddad och konkurrensutsatt sektor. En hög Bilaga 1.1
vinstnivå i den konkurrensutsatta sektorn p.g.a. en realt undervärderad
valuta leder till en omfördelning av produktionsresurser inom landet.

F2.2 Växelkursteorier

Det finns flera teorier för att förklara utvecklingen av växelkurser
Gemensamt för många av dessa teorier är att de varit ämnade att förklara
växelkursens utveckling under perioder som karaktäriserats av speciella
problem, som t.ex. stora underskott i bytesbalansen eller hög inflation. I
detta avsnitt skisseras viktigare idéer och begrepp samt de slutsatser som
kan dras.

Arbitrageteorier

Teorin om köpkraftsparitet, eller Purchasing Power Parity (PPP),
beskriver en av de grundläggande idéerna om växelkurser. Tanken är att
om en vara kan köpas och handlas mellan två länder så kommer
växelkursen att justeras så att varan kostar lika mycket uttryckt i
gemensam valuta. I annat fall kan riskfria, s.k. arbitragevinstei; göras
genom handel. Detta går under namnet "lagen om ett pris".

PPP förekommer i olika versioner Om lagen om ett pris gäller för
enskilda varor så kommer varukoigar att kosta lika mycket i gemensam
valuta, detta kallas absolut PPP En svagare version, relativ PPP, säger att
prissutvecklingen i gemensam valuta skall vara densamma. Detta tillåter
för bestående skillnader i relativa prisnivåer p.g.a transportkostnader,
handelshinder m.m. För industrialiserade länder har relativ PPP ett
empiriskt stöd på lång sikt.

PPP är främst ett långsiktigt jämviktsvillkor mellan priser och växelkurs
och utgår från flexibilitet i pris- och växelkursbildningen. Vid nationella
prisförändringar justeras växelkursen, och vid en växelkursförändring
justeras priserna, på ett sådant sätt att arbitragemöjligheter försvinner.

Sammanfattningsvis gäller alltså att enligt PPP så förklaras utvecklingen
av den nominella växelkursen helt genom relativa inflationstakter vilket
medför att den reala växelkursen hålls konstant.

Räntan

Räntan har en central plats vid bedömningar av växelkursen. En viktig
distinktion att göra är den mellan korta och långa löptider på räntebärande
papper. Korta räntor bestäms till stor del av Riksbankens penningpolitik
vilken påverkar utbudet av pengar i ekonomin. Den långa räntan däremot
speglar förväntningar om framtiden, främst inflation och växelkursför-
väntningar, och bestäms på obligationsmarknaden. Den nominella räntan

98

för längre löptider kan delas upp i en realränta samt inflationsför-
väntningar (normalt ingår också en riskpremie vilken bortses från för
tillfället).

Avkastningen på en investering i en obligation denominerad i utländsk
valuta består, utöver upplupen ränta, dels av värdeförändringen på
obligationen och dels på växelkursens förändring. Under ett antagande om
rationella förväntningar och riskneutrala investerare skall den förväntade
avkastningen vara lika, oberoende av vilken valuta pengarna placeras i.
Därför bör ett relativt högre ränteläge i en valuta motsvaras av en
motsvarande förväntad depreciering av växelkursen. I annat fall är
arbitragevinster möjliga. Detta antagande kallas öppen ränteparitet och
medför att räntedifferenser utgör ett mått på marknadens förväntningar
om växelkursen. På längre sikt när inflationsförväntningar övergår till
faktiska prishöjningar sammanfaller öppen ränteparitet och PPP Öppen
ränteparitet visar dock tydligare på förväntningarnas roll när dagens
växelkurs bestäms.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Teorier med trögrörliga priser

Priser på varor och tjänster är av naturliga skäl mer trögrörliga än
växelkurser. En förändring i den nominella växelkursen leder därför på
kort och medellång sikt till en förändring i relativpriser mellan länder,
dvs. den reala växelkursen förändras. I de teorier vilka antar trögrörliga
priser sker anpassningen av den reala växelkursen genom att efterfrågan
på varor och arbetskraft förändras. En real depreciering leder till att
avkastningen på produktion av handlade varor ökar och kapitalstocken
byggs ut i det land där "övervinster" uppkommit. Följden blir att utbudet
av varor och efterfrågan på valuta skiftar så att den reala växelkursen
successivt återgår till en långsiktig jämvikt.

Viktiga variabler i detta sammanhang är sambandet mellan bytesbalans,
internationella marknadsandelar, relativ lönsamhet och den reala växelkur-
sen, vilka tillsammans kan visa på perioder där den reala växelkursen ger
"för hög" eller "för låg" konkurrenskraft.

Växelkursen i ett tillgångsmarknadsperspektiv

Andra teorier betonar att växelkursen är en viktig del av priset på
finansiella tillgångar snarare än på varor, vilket kan vara naturligt med
tanke på att bara några procent av den dagliga omsättningen på valuta-
marknaden är relaterad till köp och försäljning av varor Den största delen
av valutahandeln placeras i räntebärande finansiella tillgångar. Därmed
fungerar växelkursen på kort sikt främst till att skapa jämvikt på de
finansiella marknaderna och inte på varumarknaden.

Internationella investerare håller portföljer av internationella tillgångar
och efterfrågar tillgångar i olika valutor för att sprida riskerna globalt.
Om t.ex. investerare i allmänhet vill ha en större andel tillgångar

99

denominerade i D-mark och i sina portföljer, som en följd av ökat Prop. 1994/95:150
förtroende för den tyska prisstabilitetspolitiken, ökar efterfrågan på D- Bilaga 1.1
mark som då apprecierar Sådana portföljskiften torde till stor del ligga
bakom D-markens uppgång under första kvartalet 1995. Den amerikanska
dollarn har däremot, i ökande grad, uppfattats som en riskfylld valuta.
Växelkurs och räntor mellan D-mark och dollar anpassas då tills den
önskade portföljsammansättningen uppnås vid de nya förhållandena.
Sådana perioder kan föranleda turbulens på valutamarknaderna eftersom
dessa valutor ingår i en så stor andel av världens valutatransaktioner

För att förstå valutakursens utveckling gäller det således att bestämma
vad som styr efterfrågan och utbudet på pengar i olika valutor. På lång
sikt skall pengar användas för konsumtion varför pengarnas förväntade
köpkraftförändring, dvs. inflationen, är viktig liksom de andra fundamen-
tala faktorer som tagits upp ovan.

På kortare sikt kan dock andra hänsyn vara viktigare. Detta gäller fram-
för allt förhållanden som på kort sikt påverkar avkastningen på tillgångar
denominerade i en viss valuta, t.ex. stora aktörers placeringar och utbudet
av obligationer eller andra värdepapper. Därför kan växelkursens rörlighet
påverkas av hur stor del av den utestående obligationsstocken som hålls
av placerare som ständigt omprövar sin portfölj sammansättning avseende
valutor. Om endast en liten del ägs av sådana placerare blir valutaflödena
mindre under turbulenta perioder på valutamarknaderna. Detta kan vara
en förklaring till att den finska markkan har påverkats mindre än den
svenska kronan under turbulensen under det första kvartalet 1995. En
förhållandevis större andel svenska värdepapper ägs av placerare med
valutamässigt diversifierade portföljer.

Reala förändringar och jämviktskursen

PPP utgår ifrån att den reala växelkursen är oförändrad över tiden och
övriga teorier förklarar först och främst kortsiktiga fluktuationer kring och
justeringar mot en långsiktig real jämviktskurs. Reala förändringar i
ekonomin påverkar dock den långsiktiga reala växelkursen. Ändrade
handels- och produktionsmönster leder t.ex. till förändringar i den
långsiktiga reala jämviktsväxelkursen. Förändringar i prisförhållandet
mellan ett lands export- och importvaror påverkar också ett lands handels-
mönster och därmed den långsiktiga reala jämviktskursen. Den kraftiga
ökningen av oljepriset 1973 tenderade således att reducera kronans
långsiktiga reala växelkurs så att exportvolymen i förhållande till
importvolymen blev motsvarande högre. Skiften i teknologi, preferenser,
handelspolitik och tillväxten av arbetskraft förändrar också den långsiktiga
jämvikten.

100

Avvikelser från jämviktskurs

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

De teorier som redovisats ovan bygger på olika jämviktsargument. Det
finns ett antal förklaringar till varför växelkursen kan avvika från ett
långsiktigt realt jämviktsläge.

En förklaring till avvikelser från reala jämvikter kan vara spekulativa
bubblor. Om valutaplacerare är mer intresserade av vad andra placerare
väntas göra än av underliggande fundamentala faktorer kan det uppstå
situationer då marknaden drar för kraftigt åt ett håll. Till sist kommer
marknaden till en punkt då priserna uppfattas som uppenbart orimliga och
bubblan spricker

En ytterligare förklaring för avvikelser från en långsiktig jämviktskurs
kan vara att det finns risk för ett mycket dåligt scenario som aldrig
realiseras. Det kan t.ex. finnas en viss risk för att inflationen skall bli
mycket hög även om detta inte är den mest troliga utvecklingen. Även om
sannolikheten är liten kan det få betydande effekter på räntor och valutor.
Därtill kräver placerare extra riskpremium för att hålla tillgångar i en
sådan riskfylld valuta. Om inflationen förblir låg har växelkursen tillsynes
avvikit från långsiktig jämvikt som inte går att förklara med realiserade
fundamentala faktorer.

En sista hypotes kan ses som en syntes av ovan diskuterade teorier med
trögrörliga priser och teorier baserade på ett tillgångsmarknadsperspektiv.
Den amerikanske ekonomen Dombusch visade hur en nominell chock,
vilken inte på sikt skall påverka den reala växelkursen, kan leda till
överreaktioner i den nominella växelkursen när priserna är trögrörliga och
därmed en kortsiktig förändring i den reala växelkursen, s.k. over-
shooting. Växelkursen avviker på kort sikt, för att skapa jämvikt på de
finansiella marknaderna, från den kurs som ger jämvikt på varu-
marknaden. På längre sikt anpassar sig dock varupriserna varför den reala
växelkursen återgår till den långsiktiga jämvikten.

F2.3 Mätproblem och kalkyler

I detta avsnitt görs en empirisk studie av kronans reala växelkurs 1994
och huruvida den representerade en jämvikt eller ej. För att göra detta
måste det först bestämmas mellan vilka priser och vilka valutor en
jämförelse skall ske. Dessutom måste det fastställas vilken kurs som
representerar en jämvikt.

Vilken typ av prisindex bör användas?

Det första problemet rör vilka prisserier som skall användas när reala
växelkurser beräknas. Prisindexen bör i första hand avspegla relativa
förändringar i internationellt handlade varor Det är också mer relevant
att jämföra den relativa prisutvecklingen och inte absoluta skillnader i
prisnivåer. Det finns flera anledningar till att prisnivåer kan skilja sig åt

101

mellan länder, t.ex. regleringar; handelshinder, transaktionskostnader,
skatter m.m.

Relativa arbetskraftskostnader per producerad enhet (RULC, Relative
Unit Labour Cost) är ett av de vanligast använda måtten. Det fungerar
som ett jämförande mått på produktionskostnad och har fördelen att det
på ett direkt sätt mäter konkurrenskraften samt justerar för relativa
förändringar i produktivitet. En nackdel med ULC är begränsningen till
bara en produktionsfaktor, arbetskraft. Länder kan dessutom ha olika
kapital- och arbetskraftskvoter varför ett lågt värde på ULC kan bero på
hög kapitalintensitet snarare än på låga lönekostnader. Ett ytterligare val
när det gäller RULC är om indexet skall inbegripa hela, eller bara delar
av, ekonomin. Om exportindustrin använder en stor andel av inhemskt
producerade insatsvaror i produktionen påverkas konkurrenskraften
indirekt av arbetskraftskostnadsutvecklingen i de inhemska sektorerna. Ett
bredare RULC-index kan därför vara mer rättvisande.

Ett annat relevant index är relativa exportpriser vilket mäter priser på
internationellt handlade varor En nackdel är dock att det är ett ganska
smalt index. Varor som i och för sig skulle hinna handlas internationellt,
men inte gör det för att relativpriset är för högt, är t.ex. underpresentera-
de. Dessutom kan exportmönster skilja sig avsevärt mellan länder vilket
försvårar en jämförelse.

Andra möjliga mått är BNP-deflator, konsumentpris- samt producent-
prisindex. Dessa har dock nackdelen att de även inbegriper en stor andel
av hemmamarknadsvaror, vilka inte direkt påverkar den internationella
konkurrenskraften.

En annan fråga är emot vilka valutor växelkursens utveckling skall
mätas. Den vanligaste metoden är att vikta ihop utvecklingen i priser och
växelkurser i relation till de största handelspartnerna. Som vikter används
då normalt export- och importandelar. Även här finns ett antal faktorer
att ta hänsyn till, som bl.a. konkurrenseffekter i tredje land. Svenska varor
konkurrerar t.ex. inte enbart med tyska varor i Tyskland utan även på
andra marknader.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Vilken nivå på växelkursen representerar en jämvikt?

För att bedöma om den svenska kronans reala växelkurs avviker från en
långsiktig jämvikt måste det bestämmas vilken real växelkurs som
representerar en sådan jämvikt. Som norm för den svenska kronans
utveckling antas här att perioden 1985-1986 kännetecknades av intern och
extern balans. Detta antagande är baserat på följande observationer:

* Den öppna arbetslösheten (2,4 %) låg på en nivå som då var förenlig
med icke-accelererande priser

* Den offentliga sektorns finansiella sparande uppvisade ett litet under-
skott motsvarande 1,3 % av BNP.

102

* Kapacitetsutnyttjandet inom industrin låg på en relativt normal nivå. Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

* Det samlade finansiella sparandet i ekonomin, bytesbalansen, uppvisade
ett marginellt överskott.

Det finns givetvis ett antal faktorer som kan ha påverkat den långsiktiga
reala jämviktskursen sedan 1985/86 som finans- och valutaavregleringen
under slutet på åttiotalet, Sveriges relativt låga tillväxttakt samt det
kraftiga oljeprisfallet 1986. Det är dock svårt att avgöra vilken effekt
dessa faktorer kan ha haft. Sammanvägt kan ändå 1985/86 antas represen-
tera en jämvikt relativt väl, men resultaten i analysen nedan bör tolkas
med försiktighet.

Undervärderad krona är 1994

Analysen i detta avsnitt baseras främst på teorierna om relativ-PPP och
trögrörliga priser som redovisades ovan. Den svenska industrins konkur-
renskraft sätts i centrum. En analys av svensk konkurrenskraft och handel
med utlandet ger en indikation på huruvida kronan vid 1994 års utgång
var realt över- eller undervärderad i relation till en extern och intern
balans.

Diagram F2.2 Kronans nominella och reala växelkurs 1980-1994 vägd mot 14 OECD-
länder

Källa: Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

16 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

103

Diagram F2.2 visar den reala växelkursens utveckling sedan 1980 i
indexform vägt mot 14 OECD-länder. Genomsnittet av 1985 och 1986 har
satts till 100. De index som redovisas är relativa enhetsarbetskrafts-
kostnader för tillverkningsindustrin (RULC), relativa exportpriser samt
relativa konsumentprisdeflatorer. Kostnadskrisen före devalveringen 1982
framgår klart. Lika tydlig är den därpå följande gradvisa urholkningen av
konkurrenskraften under åttiotalet. I detta perspektiv synes deprecieringen
sedan 1992 till stor del motiverad utifrån tidigare svensk pris- och
löneutveckling. Utvecklingen tyder dock också på en överreaktion jämfört
med den antagna långsiktiga reala växelkursen. Relativt 1985/86 stod den
svenska kronan i slutet av 1994 på en nivå som var, beroende på index,
5-20 % lägre. Den reala växelkursen mätt med RULC var 1994 20 %
under 1985/86-års nivå. De relativa exportpriserna är dock bara 5,5%
lägre vilket kan tyda på att en stor del av konkurrenskraftsförbättringen
har tagits ut i högre vinster. Med hänsyn tagen till deprecieringen under
inledningen av 1995 synes kronan nu vara ännu mer undervärderad ur ett
konkurrenskraftsperspektiv. Utrikeshandelns nettoöverskott i procent av
BNP har förbättrats kraftigt till historiskt höga nivåer relativt de som
rådde 1985/86. Även detta tyder på en synnerligen god konkurrenskraft
för svensk exportindustri och således en real undervärdering (diagram
F2.3).

Diagram F2.3 Den svenska handeln med varor och tjänster, netto, i % av BNP

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Källa: Finansdepartementet.

En annan viktig indikator när svensk konkurrenskraft analyseras är ut-
vecklingen av kostnader och priser relativt marknadsandelar och vinster.
En exportör som skall reagera på en växelkursförändring kan i princip
välja mellan att justera priser eller försäljningsvolym. Därför bör priser,

104

marknadsandelar och vinster studeras i ett sammanhang. På lång sikt kan Prop. 1994/95:150
dock inte vinstnivån i Sverige avvika från nivån i våra konkurrentländer Bilaga 1.1
Det skulle i så fall leda till ökade investeringar och en anpassning av
vinsterna.

Diagram F2.4 visar svensk exportindustris marknadsandelar, relativa
exportpriser samt bruttoöverskott. Sedan deprecieringen 1992 har svensk
industri återtagit stora delar av de då förlorade marknadsandelarna.
Samtidigt har kostnadsläget förbättrats mer än relativprissänkningama
(diagram F2.2) varför även vinstmarginalerna har ökat. Detta bekräftas av
utvecklingen av bruttoöverskotten, vilka är kapitalersättningen brutto i
förhållande till förädlingsvärdet. Under 1993 och 1994 har vinstnivåerna
i Sverige ökat kraftigt och översteg med mer än 20 % nivån 1985/86.

Sammantaget tyder detta på en undervärdering av kronan. Vinsterna är
betydligt högre samtidigt som Sverige återtagit den största delen av de
förlorade markandsandelarna. Det är dessutom rimligt att anta att Sverige
skall ha lägre marknadsandelar än för tio år med tanke på den snabba
globaliseringen och att omvärlden trendmässigt växer snabbare än Sverige.
Om dagens relativpriser skulle bibehållas fram till år 2000 skulle svensk
exportindustris marknadsandelar öka kraftigt. Ekonometriska skattningar
ger vid handen att för att stabilisera marknadsandelarna på 1985/86-års
nivå krävs en real appreciering på ca 10 7c.

Diagram F2.4 Relativa exportpriser, marknadsandelar och bruttoöverskott för svensk
export av bearbetade varor

Index 1985-1986 = 100

130

120

110

100

90

80

70

60

50

1980   1982   1984   1986   1988   1990   1992   1994

Källa: Finansdepartementet.

105

F2.4 Motiv till undervärdering

Även om en analys ur ett konkurrenskraftsperspektiv visar att kronan är
undervärderad kan det finnas rationella anledningar till att så är fallet.
Ovan redovisades teorier vilka mer betraktade växelkursen som en
komponent i relativpriset på finansiella tillgångar. Det är enligt detta
synsätt det totala utbudet på valuta som är av intresse, inte bara den andel
som kan relateras till handel med varor och tjänster. Förklaringsfaktorer
som därutöver ofta sätts i centrum är Sveriges offentliga finanser och
beroendet av utländska investerare. Diagram F2.5 och F2.6 kan ge en
uppfattning om hur dessa storheter påverkar växelkursens utveckling.

Diagram F2.5 Handelsbalans, bytesbalans och kapitalavkastning, netto

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

Andel av BNP, procent

Källa: Finansdepartementet.

Diagram F2.5 visar att Sverige haft flera år med stora underskott i
bytesbalansen trots en positiv handelsbalans. Detta har bl.a. berott på stora
negativa underskott i kapitalavkastningen, vilket främst består av ett
negativt räntenetto. Detta innebär att den svenska nettoutlandsskulden
kontinuerligt har växt. I avsnittet ovan om extern balans diskuterades att
en ohållbar situation i bytesbalans och utlandsskuldutvecklingen kan leda
till en real depreciering av valutan när marknaden försöker balansera
situationen. En positiv bytesbalans är nödvändig för att amortera
utlandsskulden. En real depreciering kan då motiveras med att tillräckliga
överskott i handelsbalansen måste skapas för att finansiera underskotten
i kapitalavkastningen och stabilisera utlandsskulden vid en hållbar nivå.
Offentliga finanserna är här av betydelse. Bytesbalansen är per definition
lika med nationens bruttosparande minus investeringar. Diagram F2.6

106

visar det svenska finansiella sparandet i privat och offentlig sektor Prop. 1994/95:150
tillsammans med bytesbalansen. Om bytesbalansen ska förbli positiv när Bilaga 1.1
det privata sparandet normaliseras krävs ett starkare offentligt sparande.

Diagram F2.6 Bytesbalans, privat och offentligt finansiellt sparande

Källa: Finansdepartementet.

Andra argument som relaterar växelkursens utveckling till de offentliga
finanserna fokuserar mer på vad som händer om staten ej lyckas sanera
sin ekonomi tillräckligt. Det finns en från marknaden upplevd risk för hög
inflation som en följd av de svaga offentliga finanserna, en risk som
förstärks av Sveriges ofördelaktiga inflationshistoria. Underskott i de
offentliga finanserna påverkar inflationsförväntningarna och därmed
växelkursen. Inflationsförväntningarna påverkas dock också av många
andra faktorer som t.ex. arbetsmarknadens funktionssätt. En annan
potentiell risk är att staten väljer att finansiera underskotten genom ökade
skatteuttag vilket kan ha negativa konsekvenser för den svenska ekono-
mins funktionssätt genom ökade skattekilar och utträngningseffekter. En
sådan utveckling skulle kunna leda till en lägre tillväxtpotential med en
förväntad real depreciering som följd.

En ytterligare faktor som sätter de offentliga finanserna i fokus är de
krav som ställs för deltagande i EMU:s tredje etapp som fungerar som en
måttstock för jämförelser. Svaga offentliga finanser minskar möjligheten
att delta i en monetär union vilket kan bidra till en ökad osäkerhet om
framtida växelkurs-, pris- och ränteutveckling.

På valutamarknaden upplevs för närvarande en mycket stor osäkerhet
om den svenska ekonomiska utvecklingen vilket har påverkat växelkurs
och räntor Eftersom försvagningen av den reala växelkursen rimligen inte

107

kan motiveras av otillräcklig konkurrenskraft framstår utvecklingen av de
offentliga finanserna som en förklaring till kronans svaga utveckling.
Givet att konsolideringen av de offentliga finanserna blir framgångsrik
samt att prisstabiliteten upprätthålls kommer förtroendet för svensk
ekonomi successivt att öka och effekten på växelkursen av de osäker-
hetsargument som redogjorts för ovan kommer att mattas av. I de
medelfristiga kalkylerna som redovisas i kapitel 12 förbättras de offentliga
finanserna successivt. Underskottet i offentlig sektor minskar snabbt och
statsskulden som andel av BNP stabiliseras under 1996. Inflationen
stabiliseras på en nivå som understiger 3 %. När denna utveckling
realiseras torde de fundamentala aspekterna på kronans värdering få
genomslag och en appreciering därmed komma till stånd.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

F2.5 En real appreciering, men hur?

Analysen i avsnitt F2.3 tyder på att det finns ett realt apprecieringstryck
i svensk ekonomi någonstans i ett intervall mellan 5-20 %. De medel-
fristiga kalkylerna har som grundantagande en nominell appreciering på
7 % till år 2000 jämfört med 1994 års nivå. Den reala apprecieringen
under motsvarande period uppgår till mellan 6-19 % beroende på val av
prisindex. Den reala växelkursen mätt med RULC antas appreciera med
19 %. Med relativa exportpriser på bearbetade varor blir apprecieringen
istället 6 % och med relativ konsumentprisdeflator 7 %.

En real appreciering kan emellertid realiseras genom såväl en nominell
appreciering som en relativt högre inflation än omvärlden. En högre
inflation är förenad med samhällsekonomiska kostnader och är av flera
skäl inte önskvärd. De flesta kontrakt och avtal ingås i nominella termer.
En effekt av inflation är att det reala värdet av nominella kontrakt
förändras över tiden vilket påkallar kostsamma justeringar. Priser måste
ändras, skatteskalor förskjuts, det reala värdet av nominella skulder och
lån förändras osv. Ovanstående kostnader uppstår även om inflationen är
förväntad. Oväntad inflation orsakar ytterligare kostnader genom att den
medför oönskade förmögenhetsöverföringar mellan låntagare och
kreditgivare. Oväntad inflation gör också prissignaler otydliga, vilket kan
leda till felaktiga investeringsbeslut. Det ekonomiska och monetära
samarbetet inom EU kräver att inflation hålls på en låg europeisk nivå.
Enligt Maastricht-avtalet skall Riksbanken ha en självständig och
oberoende ställning med huvuduppgift att säkerställa prisstabilitet. Detta
ökar sannolikheten att en real appreciering kommer till stånd genom en
nominell appreciering av kronan.

En ytterligare möjlighet är att den reala apprecieringen realiseras genom
en relativt låg produktivitetsutveckling. Detta kan ske genom att den goda
konkurrenssituationenminskar omvandlingstrycket i den konkurrensutsatta
sektorn samtidigt som lönerna följer med omvärldens löneutveckling.
Detta skulle leda till en relativ urholkning av konkurrenskraften och höjda
enhetsarbetskraftskostnader, dvs. en real appreciering mätt i ULC. En
sådan utveckling skulle inte leda till lika stora KPI-ökningar som vid en

108

generell löneinflation. Istället skulle vinsterna i den konkurrensutsatta
sektorn mer specifikt dämpas. En sådan process skulle vara lik den som
upplevdes efter 1982-års devalvering. Ett lägre omvandlingstryck medför
dock andra nackdelar eftersom nödvändiga strukturella förändringar
uteblir vilket försämrar industrins möjligheter att hävda sig på de
internationella marknaderna på sikt.

Sammanfattningsvis tycks det således som att kronan är realt under-
värderad ur ett konkurrenskraftsperspektiv med ca 10-20 %. Detta ligger
i linje med de antaganden som görs i de medelfristiga analyserna. Att
kronan värderas till dagens lägre nivåer kan till stor del förklaras av den
osäkerhet det statsfinansiella läget och Sveriges ofördelaktiga inflations-
historia medför. På sikt bör dock denna misstro mot svensk ekonomi avta
och en real appreciering komma till stånd. Det är då både önskvärt och
troligt att denna reala appreciering företrädesvis realiseras genom en
nominell appreciering av kronan.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

109

Innehåll

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

1   Inledning

1.1   Den svenska ekonomin 1995 och 1996               1

1.2   Den svenska ekonomin i ett                        8

medelfristigt perspektiv

1.3   Fördjupningskapitel                                 13

2   Internationell utveckling                                 15

3   Utrikeshandeln                                        21

4   Näringslivets produktion                               24

4.1   Industrin                                             24

4.2   Byggnadsverksamheten                          27

5  Arbetsmarknad                                    28

6   Löner                                                 31

7   Inflation                                                     33

8   Hushållens ekonomi och privat konsumtion            37

9   Bruttoinvesteringar                                    42

10  Den offentliga sektorn                                  46

11  Kapitalmarknaden                                 49

12  Medelfristiga scenarier                                   53

12.1  Inledning, förutsättningar och sammanfattning       53

12.2  Medelhög tillväxt                                  57

12.3  Låg tillväxt                                           65

12.4  Hög tillväxt                                        67

13  De offentliga utgifterna                                  72

13.1  Inledning                                          72

13.2  De offentliga utgifternas utveckling 1970-1994      72

13.3  Drivkrafter bakom de offentliga

utgifternas utveckling                                78

Fl  Potentiell produktion                                   83

Fl.l  Inledning                                           83

Fl.2  Konjunkturcykelteori                               83

Fl.3  Olika mått på potentiell produktion                 84

Fl.4  Sveriges potentiella produktion                     87

Fl. 5  Sammanfattning                                  95

110

F2 Den svenska kronans växelkursutveckling

96

Prop. 1994/95:150

F2.1 Växelkurser och långsiktig jämvikt

97

Bilaga 1.1

F2.2 Växelkursteorier

98

F2.3 Mätproblem och kalkyler

101

F2.4 Motiv till undervärdering

106

F2.5 En real appreciering, men hur?

108

111

Tabeller

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

1.1

Prognosförutsättningar

2

1.2

V äxelkursutvecklingen

2

1.3

Försörjningsbalans

4

1.4

Nyckeltal

6

1.5

Sparande

7

1.6

Nyckeltal

10

1.7

Försörjningsbalans 1996-2000

11

2.1

Bruttonationalprodukt, konsumentpriser och
arbetslöshet i vissa OECD-länder

16

2.2

Sysselsättning och arbetskraftsdeltagande

17

3.1

Export och import av varor

22

3.2

Bytesbalans

23

4.1

Näringslivets produktion

24

4.2

Nyckeltal för industrin

25

4.3

Byggnadsverksamhet

27

5.1

Arbetsmarknad

29

6.1

Löner

31

7.1

Konsumentpriser

35

8.1

Hushållens inkomster,
konsumtion och sparande

37

9.1

Bruttoinvesteringar efter näringsgren

42

10.1

Den offentliga sektorns finanser

47

12.1

Förutsättningar

54

12.2

Försörjningsbalans 1996-2000

56

12.3

Arbetsmarknad

60

12.4

Den offentliga sektorns finanser

62

12.5

Den offentliga sektorns utgifter i
1991 års priser

63

12.6

Produktion och produktivitet,
årsgenomsnitt 1996-2000

67

12.7

Den offentliga sektorns finanser
vid låg tillväxt samt nyckeltal

70

12.8

Den offentliga sektorns finanser
vid hög tillväxt samt nyckeltal

71

13.1

Den offentliga sektorns transfereringar

79

Fl.l

Konjunkturell arbetslöshet för olika
typer av arbetslöshet

90

Fl.2

Bidrag till tillväxten i potentiell BNP 1984-1994

94

112

Diagram

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.1

1.1

Sysselsättning och arbetskraftsutbud

5

1.2

Finansiellt sparande i privat och
offentlig sektor samt bytesbalans

7

1.3

Bruttosparande, fasta investeringar
och bytesbalans

8

1.4

Den offentliga sektorns inkomster vid
medelhög tillväxt 1970-2000

11

1.5

Finansiellt sparande i offentlig sektor 1980-2000

12

1.6

Den konsoliderade offentliga
sektorns bruttoskuld (enligt Maastricht-definitionen)

13

1.7

Det svenska produktionsgapet

14

2.1

BNP-tillväxt i G5-ländema

15

4.1

Industrins arbetskostnad per producerad enhet
i Sverige relativt 14 OECD-länder 1980-1996

26

7.1

Konsumentprisutvecklingen

33

8.1

Privat konsumtion

39

8.2

Hushållens nettosparkvot samt finansiella sparkvot

41

9.1

Bruttoinvesteringar samt bruttoinvesteringar
exklusive bostäder som andelar av BNP

43

11.1

Ränteutvecklingen i Sverige 1992-1995

49

11.2

Räntedifferens mot utlandet

50

11.3

Växelkurs för D-mark och dollar

51

12.1

Öppen arbetslöshet och personer i konjunktur-
beroende arbetsmarknadspolitiska åtgärder

57

12.2

Bruttosparande och investeringar 1970-2000

59

12.3

Underliggande utbud och reguljär syssel-
sättning i förhållande till befolkningen 16-64 år

60

12.4

Totalt sparande 1970-2000

61

12.5

Den offentliga sektorns inkomster och
utgifter 1970-2000

64

12.6

Finansiellt sparande i offentlig sektor 1970-2000

66

12.7

Offentliga sektorns brutto- och
nettoskuld 1980-2000

68

13.1

Den offentliga sektorns utgifter

73

13.2

Den offentliga sektorns utgifter

74

13.3

Den offentliga sektorns brutto- och nettoutgifter

77

13.4

Offentliga transfereringar

81

13.5

Den offentliga sektorns utgifter

82

Fl.l

Det svenska produktionsgapet beräknat
med HP-filter

85

Fl.2

Totalt-, trendmässigt- och faktiskt arbetsutbud

89

Fl.3

Det svenska produktionsgapet beräknat
med en produktionsfunktionsansats

93

F2.1

Kronans nominella växelkursutveckling
vägd mot 14 OECD-länder, 1970-1994

96

F2.2

Kronans nominella och reala växelkurs

113

1980-1994 vägd mot 14 OECD-länder

103

Prop. 1994/95:150

F2.3

Den svenska handeln med varor och tjänster,
netto, i % av BNP

104

Bilaga 1.1

F2.4

Relativa exportpriser; marknadsandelar och brutto-
överskott för svensk export av bearbetade varor

105

F2.5

Handelsbalans, bytesbalans och
kapitalavkastning, netto

106

F2.6

Bytesbalans, privat och offentligt
finansiellt sparande

107

114

Bilaga 1.2

Utdrag ur

Riksrevisionsverkets
reviderade inkomst-
beräkningar för budgetåret
1995/96

REGERINGEN

FINANSDEPARTEMENTET

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

Riksrevisionsverkets reviderade inkomstberäkning
för budgetåret 1995/96

Riksrevisionsverket (RRV) skall enligt sin instruktion varje år till regeringen
lämna en reviderad beräkning av statsbudgetens inkomster för det kommande
budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkningen i kompletterings-
propositionen. RRV redovisar med denna skrivelse nya beräkningar av in-
komsterna för budgetåret 1995/96 avseende de större inkomsttitlarna samt
vissa speciellt konjunkturkänsliga inkomsttitlar. I anslutning till beräkning-
arna har även en ny prognos för budgetåret 1994/95 gjorts. Underlag för be-
räkningarna har inhämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av
inkomstskatterna har dessutom uppgifter utnyttjats dels från RRV:s taxerings-
statistiska undersökning avseende inkomståret 1993, dels från RRV:s aktiebo-
lagsenkät.

Här presenteras en sammanfattning av beräkningsresultaten. I den av RRV
utgivna publikationen Inkomstberäkning våren 1995 lämnas kommentarer till
förändringar för vissa titlar avseende budgetåret 1995/96, där RRV nu föror-
dar förändringar. För att underlätta jämförelse med prognoserna i den revide-
rade nationalbudgeten presenteras också beräkningsresultaten kalenderårsvis
för åren 1994-1996.

RRV:s inkomstberäkning från hösten 1994 finns utgiven i en separat pub-
likation och kan tillsammans med den av RRV utgivna Inkomstliggaren an-
vändas som ett komplement till den nu presenterade reviderade inkomstberäk-
ningen. Inkomstliggaren innehåller utförliga beskrivningar av vilka inkomster
som hänför sig till de olika inkomsttitlarna och vilka bestämmelser som gäller
för dessa.

Generaldirektör Inga-Britt Ahlenius har beslutat i detta ärende i närvaro av
direktör Anette Wik, revisionsdirektör Per Östling, avdelningsdirektör Bir-
gitta Hallstener, avdelningsdirektör Jörgen Hansson, byrådirektör Peter Hå-
kansson, förste revisor Urban Karlström, byråassistent Catarina Frank-Lund-
kvist och föredragande, förste revisor Johan Fall.

Stockholm den 20 april 1995

Inga-Britt Ahlenius

Johan Fall

Sammanfattning

Förutsättningar

Riksrevisionsverkets (RRV) förslag till reviderad beräkning av statsbudgetens
inkomster för budgetåret 1995/96 och den nu gjorda beräkningen av inkoms-
terna för budgetåret 1994/95 grundas på beslut av statsmakterna samt förslag
som har lagts fram av regeringen. I föreliggande beräkningar har hänsyn tagits
till följande propositioner, lagrådsremisser och utskottsbetänkanden:

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

prop. 1994/95:99

prop. 1994/95:100

prop. 1994/95:137

prop. 1994/95:146

prop. 1994/95:158

prop. 1994/95:182

prop. 1994/95:197

Prop.1994/95:209

1994/95:SkU20

1994/95 :AU20

Lagrådsremiss

Förändringar i arbetslöshetsersättningen

Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96

Stöd för nyanställningar

Ändringar i lagen om lageravgift på socker och ris
Ny myndighetsorganisation inom arbetslivs-
området m.m.

Beskattning av fri hälso- och sjukvård samt andra för-
måner

Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

Kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av värdepap-
per m.m.

Skatteutskottets betänkande om skattepolitik
Arbetsmarknadsutskottets betänkande om stöd till ny-
anställningar

Mervärdesskatt på begagnade varor m.m.

En principöverenskommelse har nyligen träffats mellan regeringen och Cen-
terpartiet. Före tryckningen av föreliggande inkomstberäkning har emellertid
inte några förslag presenterats i form av propositioner eller andra parlamenta-
riska dokument. I de beräkningar, som nu presenteras, har därmed inte hänsyn
tagits till sagda principöverenskommelse.

Förutom de institutionella förutsättningarna är bedömningen av konjunktur-
utvecklingen betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens inkomster. RRV
har därför haft kontakt med Finansdepartementet under det pågående arbetet
med den reviderade nationalbudgeten för år 1995 och med Konjunkturinstitu-
tet. På grundval härav har RRV utgått från följande grundläggande antagan-
den för beräkningarna:

Antaganden för
vissa centrala
variabler

1994

Förändr.
jfr. med
budget-
prop.

1995

Förändr.
jfr. med
budget-
prop.

1996

Förändr.
jfr. med
budget-
prop.

BNP, volym

2,2

+ 0,2

2,6

+/-0

2,8

-0,1

Utbetald lönesumma

4,3

+ 0,8

5,6

-0,1

5,7

+ 0,1

Privat konsumtion.

volym

0,5

-0,1

0,0

+/-0

1,0

+/-0

Privat konsumtion, pris

3,6

+/-0

3,0

+ 0,1

4,0

+/-0

Bostadslåneränta, pro-

cent

8,60

0

9,00

-0,35

10,65

+ 0,40

Konsumentprisindex

årsmedeltal

2,2

+/-0

2,7

-0,2

3,4

-0,3

Arbetslöshet, procent

8,0

+ 0.1

7,1

-0,1

6,3

-0,4

Siffrorna avser procentuell förändring från föregående år, där annat en anges

Vidare grundas beräkningarna nu på aktuellare uppgifter för inkomstskat-
terna. RRV har även på sedvanligt sätt genomfört en enkät bland svenska ak-
tiebolag under februari månad för att förbättra underlaget för beräkningen av
juridiska personers inkomstskatt.

Budgetåren 1995/96 och 1995/96-96

Riksdagen har beslutat att statsbudgeten skall löpa per kalenderår (januari -
december) fr.o.m. kalenderåret 1997.1 övergångsperioden från det nuvarande
brutna räkenskapsåret (juli - juni) kommer budgetåret att omfatta 18 månader.
I vissa fall blir det intressant att särskilt studera den första 12-månadersperio-
den inom detta budgetår, bl.a. för att underlätta jämförelser över tiden. I
RRV:s inkomstberäkning hösten 1994 introducerades följande notation för de
olika budgetårsperiodema.

1995/96              Avser 12-månadersperioden fr.o.m. juli 1995 t.o.m.

juni 1996.

1995/96-96           Avser 18-månadersperioden fr.o.m. juli 1995 t.o.m.

december 1996.

Även i RRVs inkomstberäkning våren 1995 tillämpas denna notation. I före-
liggande inkomstberäkning kommenteras i huvudsak förändringar mellan nu-
varande beräkning och beräkningarna i budgetpropositionen vad gäller bud-
getåren 1994/95 samt 1995/96-96.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

17 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

Statsbudgetens totala inkomster
budgetåren 1994/95 och 1995/96-96

Enligt de nu reviderade beräkningarna uppgår statsbudgetens inkomster för
budgetåret 1994/95 till 427 029 mkr vilket är 32 663 mkr mer än vad som be-
räknades i budgetpropositionen. För budgetåret 1995/96-96 uppgår inkoms-
terna till 734 270 mkr, vilket är en ökning med 9 323 mkr i förhållande till
beräkningarna i budgetpropositionen. Diagrammet nedan visar inkomsternas
inbördes storleksmässiga fördelning för budgetåret 1995/96-96.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

Budgetåret 1995/96-96
Totala inkomster 734 mdkr

Övrig skatt
på varor och
tjänster, 16%

EU-anknutna

inkomster, 2%

Juridiska

personers skatt, 8%

Fysiska
personers skatt, 6%

Övriga
skatter, 5%

Övriga

inkomster, 5%

Mervärdesskatt, 24%

Socialavgifter och
allmänna egenavgifter, 34%

Utveckling av inkomsterna

En fullständig specifikation per inkomsttitel av RRV:s beräkningar av stats-
budgetens inkomster för beräkningsperioden framgår av tabell A i tabellbila-
gan. I följande tabell presenteras några av de större förändringarna mellan
föreliggande beräkning och beräkningarna i budgetpropositionen. Därefter re-
dogörs närmare för vissa av dessa beräkningar.

Större förändr.
jämfört med
budget-
prop.

1994/95

Förändr.
jfr. med
budget-
prop.

1995/96-96

Förändr.
jfr. med
budget-
prop.

Totala inkomster

427 029

+ 32 663

734 270

+ 9323

Fysiska personer

36 755

+ 11 046

46 755

-2071

Juridiska personer

48 474

+ 15 596

58 525

+ 13 825

Socialavgifter och

allmänna egenavgifter

75 484

+ 89

243 324

-6 880

Mervärdesskatt

1 14 500

+ 5 730

177750

+ 1 100

Bensinskatt

13 570

-9 133

0

- 35 909

Energiskatt

27 545

+ 8 791

64 666

+ 36 342

Inkomster av

statens verksamhet

28 398

+ 1 396

33 878

+ 5 115

Övriga inkomster

82 303

- 852

109 372

-2 197

Fysiska personers inkomstskatt

Nettot på titeln Fysiska personers inkomstskatt beräknas för budgetåret
1994/95 till 36755 mkr. Det är en ökning med 11 046 mkr jämfört med bud-
getpropositionen. För budgetåret 1995/96-96 beräknas nettot på titeln till
46 755 mkr, vilket är en minskning med 2071 mkr jämfört med budgetpropo-
sitionen.

Ökningen av inkomsttitelns netto för budgetåret 1994/95 förklaras bland
annat av att antagandet om lönesummans utveckling justerats upp i förhål-
lande till beräkningarna i budgetpropositionen. Ökningarna i preliminärskat-
teinbetalningar förklaras även av att realisationsvinsterna bedöms ha ökat
kraftigt mellan inkomståren 1993 och 1994. En förklaring till de stora realisa-
tionsvinsterna under 1994 utgår från följande. Skattesatsen på aktievinster
sänktes från 25 procent till 12,5 procent fr.o.m. 1994 och under hösten 1994
lade regeringen förslag, som nu antagits av riksdagen, om en höjning av skat-
tesatsen till 30 procent fr.o.m. 1995. Den tillfälligt låga skattesatsen bedöms
ha motiverat aktieägare att under 1994 realisera ackumulerade värdeökningar
på aktier. Det bör särskilt betonas att inkomstökningarna till följd av de höga
realisationsvinsterna är av engångskaraktär, dvs de slår inte igenom framåt i
tiden.

Minskningen av inkomsttitelns netto för budgetåret 1995/96-96 förklaras i
huvudsak av att prognosen ökat för utbetalningar av kommunalskattemedel.
Denna ökning hänger samman med konstruktionen av systemen för kommu-
nalskatteutbetalningar.

De utbetalningar som skett och kommer att ske under 1994 och 1995 byg-
ger på tidigare gjorda prognoser. De revideringar av antagandena för bl.a. lö-
nesummans utveckling som Finansdepartementet gjort, innebär att de tidigare
gjorda prognoserna varit alltför försiktiga och att utbetalningarna därför bör
korrigeras upp. Korrigeringarna sker dels genom en slutavräkning (s.k. 14:e
utbetalning) avseende 1994, dels genom en delavräkning (s.k. 13:e utbetal-
ning) avseende 1995. Slut- och delavräkningama fastställs i december 1995
och sker i januari 1996. Nuvarande prognoser för dessa slut- och delavräk-
ningar har alltså justerats upp i förhållande till budgetpropositionens beräk-
ningar till följd av uppjusteringarna av antagandena om bl.a. lönesummans
utveckling. Dessa uppjusteringar bidrar till uppjusteringen av kommunalskat-
teutbetalningama under budgetåret 1995/96-96.

Juridiska personers inkomstskatt

Nettot på titeln Juridiska personers inkomstskatt beräknas för budgetåret
1994/95 till 48474mkr. Det är en ökning med 15 596mkr jämfört med bud-
getpropositionen. För budgetåret 1995/96-96 beräknas nettot på titeln till
58 525 mkr, vilket är en ökning med 13 825 mkr jämfört med budgetproposi-
tionen.

Resultatet av RRV:s bolagsenkät och utfallet från RSV:s löpande redovis-
ning av inbetald preliminär F-skatt visar att juridiska personers taxerade in-
komster ökat kraftigt från inkomståret 1993 till inkomståret 1994. Mot bak-
grund av detta och de övriga undersökningar RRV vidtagit revideras progno-
sen för nettot på inkomsttiteln upp för inkomståret 1994/95.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

Denna upprevidering bedöms att i huvudsak kvarstå för inkomståren 1995 och
1996. Detta förklarar även att nettot på inkomsttiteln ökar under budgetåret
1995/96-96 jämfört med budgetpropositionen.

Lagstadgade socialavgifter och allmänna egenavgifter

Nettot för inkomsthuvudgruppen Socialavgifter och allmänna egenavgifter
beräknas för budgetåret 1994/95 till 75 484 mkr. Det är en ökning med 89 mkr
jämfört med budgetpropositionen. För budgetåret 1995/96-96 beräknas nettot
till 243 324 mkr, vilket är en minskning med 6 880 mkr jämfört med budget-
propositionen.

För budgetåret 1995/96-96 har i huvudsak följande förändringar skett sedan
beräkningarna i budgetpropositionen. För det första har riksdagen beslutat om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av utbildningsvikariat och anställ-
ningsstöd. Kostnaderna för dessa åtgärder sker genom möjlighet för arbetsgi-
vare att göra avdrag från Arbetsmarknadsavgiften. De härav minskade in-
komsterna förklarar huvuddelen av minskningen av socialavgifterna för bud-
getåret 1995/96-96. För det andra kommer en växling att ske för två arbetsgi-
varavgifter. Växlingen innebär en minskning av Sjukförsäkringsavgiften och
samtidigt en motsvarande ökning av Arbetsmarknadsavgiften. Totalt sett på-
verkas inte statsbudgetens inkomster av avgiftsväxlingen.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt är den beloppsmässigt största inkomsttiteln på statsbudgetens
inkomstsida. Nettot på titeln Mervärdesskatt beräknas för budgetåret 1994/95
till 114 500 mkr. Det är en ökning med 5 730 mkr jämfört med budgetproposi-
tionen. För budgetåret 1995/96-96 beräknas nettot på titeln till 177 750 mkr,
vilket är en ökning med 1 100 mkr jämfört med budgetpropositionen.

Ökningen för budgetåret 1994/95 beror främst på en utfallskorrigering från
Tullverkets sida vad gäller inbetalningar av mervärdesskatt till följd av att
företagen importerade mer varor än normalt före Sveriges inträde i EU.

Ökningen förbudgetåret 1995/96-96 förklaras bl.a. av förslaget i lagrådsre-
miss om mervärdesskatt på begagnade varor. Förslagen där beräknas öka in-
komsterna med drygt 500 mkr. Övrig ökning hänför sig till ändrade antagan-
den om utvecklingen för framför allt maskininvesteringar.

En principöverenskommelse har träffats mellan regeringen och Centerpar-
tiet bl.a. angående en sänkning av mervärdesskatten på livsmedel (s.k. mat-
moms). Före tryckningen av föreliggande inkomstberäkning har emellertid
inte några förslag presenterats i form av propositioner eller andra parlamenta-
riska dokument. RRV:s beräkningar utgår från det grundläggande antagandet
om ekonomisk politik i linje med hittills kända propositioner m.m. Mot denna
bakgrund inkluderar föreliggande beräkningar inte någon förändring beträf-
fande matmomsen.

RRV har av naturliga skäl inte heller gjort några effektberäkningar för even-
tuella förändringar av mervärdesskatten på dagstidningar (eller något annat)
område. Generellt bedömer emellertid RRV att en sådan förändring skulle ge
i sammanhanget förhållandevis marginella effekter för statsbudgetens in-
komster.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

RRV beräknar att en sänkning av matmomsen från 21 procent till
12 procent fr.o.m. den 1 juli 1995 skulle innebära en minskning av statsbudge-
tens momsintäkter om 9 300 mkr för budgetåret 1995/96-96. Om sänkningen
införs fr.o.m. den 1 januari 1996 beräknas effekten till 6700 mkr.

Bensinskatt och Energiskatt

Enligt lagen om skatt på energi skall skatt betalas för bränslen och elektrisk
kraft. Av denna anledning flyttas skatt på bensin till inkomsttiteln Energiskatt
fr.o.m. den 1 januari 1995. Flyttningen är strikt bokföringsmässig och ger inte
några ekonomiska konsekvenser för statsbudgetens inkomster. Inkomsttiteln
bensinskatt kommer att upphöra budgetåret 1995/96-96.

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av statens verksamhet beräknas för budgetåret 1994/95 till
28 398 mkr. Det är en ökning med 1 396 mkr jämfört med budgetpropositio-
nen. För budgetåret 1995/96-96 beräknas dessa inkomster till 33 878 mkr, vil-
ket är en ökning med 5 115 mkr jämfört med budgetpropositionen.

Ökningen för budgetåret 1994/95 förklaras bl.a. av att utdelningen på sta-
tens aktier i Vin & Sprit AB justerats upp med drygt 700 mkr i förhållande
till beräkningarna i budgetpropositionen. Den ökade utdelningen är att be-
trakta som extraordinär.

Ökningen för budgetåret 1995/96-96 förklaras bl.a. av inleveranser av
fondmedel från Arbetslivsfonden samt den medelsfond som finns knuten till
Arbetsmiljöfonden. Inleveranserna beräknas uppgå till knappt 1 400 mkr och
skall ske i samband med att en ny myndighetsorganisation inom arbetslivsom-
rådet införs. Även dessa inleveranser kan betraktas som extraordinära.

Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster

På de flesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster. På ett
mindre antal titlar, men med betydande belopp, redovisas även utgifter. För
dessa titlar sker en nettoredovisning, dvs. saldot av inkomster och utgifter tas
upp på statsbudgetens inkomstsida. För att tydliggöra detta förhållande pre-
senterar RRV sedan hösten 1994 även vissa bruttoinkomster och -utgifter i
anslutning till nettobeloppen i tabell A i tabellbilagan. Utöver detta presente-
ras i tabell C i tabellbilagan en mer utförlig sammanställning av bruttobelop-
pen budgetåren 1994/95 och 1995/96-96.

Regeringen har i årets budgetproposition lagt vissa principiella förslag an-
gående ett framtida budgetsystem för staten. Regeringen har bl.a. föreslagit
dels att inkomster och utgifter som i dag ligger utanför statsbudgeten skall
redovisas på statsbudgeten, dels att bruttoredovisning tillämpas i större ut-
sträckning än i dag. Dessa förslag innebär bland annat förändringar för redo-
visningen av inkomsthuvudgruppen Socialavgifter och allmänna egen-
avgifter.

Den största differensen mellan brutto- och nettoredovisningen finns på in-
komsttypen Skatter. Bland inkomstskatterna består bruttoinkomsterna till

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

största delen av fysiska och juridiska personers preliminärskatter (statlig och
kommunal inkomstskatt m.m.). Utgifterna under denna huvudgrupp utgörs
bl.a. av utbetalningar av kommunalskattemedel och överskjutande skatt.

Som nämnts ovan får regeringens förslag till ökad bruttoredovisning m.m.
betydelse för redovisningen av arbetsgivaravgifter. Emellertid kommer det
även framdeles att finnas utgifter av betydande omfattning från denna huvud-
grupp. I bruttoredovisningen ingår bl.a. ATP-avgifter och vissa andra arbets-
givaravgifter som överförs till fonder eller konton utanför statsbudgeten. Ut-
gifterna utgörs således av utbetalningar till ATP-systemet samt olika fonde-
ringar inom den statliga sektorn.

Inom huvudgruppen Skatt på varor och tjänster utgörs bruttoutgiftema i
huvudsak av återbetalningar av mervärdesskatt och den statliga sektorns kom-
pensation för i princip all ingående mervärdesskatt.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELLBILAGA

TABELL A

TABELL B

TABELL C

RRV:s inkomstberäkning våren 1995

RRV:s inkomstberäkning våren 1995, per kalenderår
Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRVs

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

1000

Skatter m.m.:

348 081 983

379 860 223

31 778 240

674 862 345

678 539 723

3 677 378

466 431 923

1100

Skatt på inkomst:

65 407 000

92 125 000

26 718 000

104 394 000

116 088 000

11 694 000

87 028 000

1110

Fysiska personers
inkomstskatt:

25 709 000

36 755 000

11 046 000

48 826 000

46 755 000

-2 071 000

34 590 000

1111

Fysiska personers
inkomstskatt

25 709 000

36 755 000

11 046 000

48 826 000

46 755 000

-2 071 000

34 590 000

varav Inkomster

342 958 000

352 770 000

9 812 000

555 306 000

561 492 000

6 186 000

376 826 000

varav Utgifter

317 249 000

316015000

-1 234 000

506 480 000

514 737 000

8 257 000

342 236 000

1120

Juridiska personers
inkomstskatt:

34 087 000

49 684 000

15 597 000

46 645 000

60 475 000

13 830 000

46 616 000

1121

Juridiska personers
inkomstskatt

32 878 000

48 474 000

15 596 000

44 700 000

58 525 000

13 825 000

45 316 000

1122

Avskattning av
företagens reserver

0

0

0

0

0

0

0

1123

Beskattning av
tjänstegruppliv

1 209 000

1 210 000

1 000

1 945 000

1 950 000

5 000

1 300 000

1130

Ofördelbara
inkomstskatter:

2 096 000

2 096 000

0

3 318 000

3 318 000

0

2 182 000

1131

Ofördelbara
inkomstskatter

2 096 000

2 096 000

0

3 318 000

3 318 000

0

2 182 000

1140

Övriga inkomst-
skatter:

3 515 000

3 590 000

75 000

5 605 000

5 540 000

■65 000

3 640 000

1141

Kupongskatt

475 000

475 000

0

1 050 000

900 000

-150 000

500 000

1142

Utskiftningsskatt
och ersättningsskatt

0

0

0

0

0

0

0

1143

Bevillningsavgift

0

0

0

0

0

0

0

1144

Lotteriskatt

3 040 000

3 115 000

75 000

4 555 000

4 640 000

85 000

3 140 000

1200

Socialavgifter och
allm. egenavgifter:

75 395 000

75 484 000

89 000

250 204 000

243 324 000

-6 880 000

161 043 000

varav Inkomster

241 671 000

240 915 000

-756 000

405 718 000

396 942 000

-8 776 000

263 023 000

varav Utgifter

166 276 000

165 431 000

-845 000

155 514 000

153 618 000

-1 896 000

101 980 000

1211

Folkpensions-
avgift

37 999 000

37 743 000

-256 000

61 409 000

61 456 000

47 000

41 078 000

1221

Sjukförsäkrings-
avgift, netto

3 172 000

3 255 000

83 000

65 573 000

58 560 000

-7 013 000

40 722 000

varav Inkomster

50 278 000

50 235 000

-43 000

65 573 000

58 560 000

-7 013 000

40 722 000

varav Utgifter

47 106 000

46 980 000

-126 000

0

0

0

0

1222

Allmän sjukförsäkringsavgift Namnändring, enl nedan (1261)

1231 Bamomsorgsavgift

0

0

0

0

0

0

0

1241 Utbildningsavgift

0

0

0

0

0

0

0

1251 Övriga socialavgifter, netto Namnändring, enl nedan (1250)

1250

Övriga socialavgifter,
netto

varav Inkomster

varav Utgifter

9 121 000

125 218 000

116 097 000

9 251 000

124 592 000

115 341 000

130 000

-626 000

-756 000

56 977 000

201 167 000

144 190 000

57 398 000

199 573 000

142 175 000

421 000

-1 594 000

-2 015 000

35 270 000

129 674 000

94 404 000

1251

Tilläggspensions-
avgift, netto

2 565 000

2 564 000

-1 000

9 628 000

9 648 000

20 000

6 405 000

varav Inkomster

86 749 000

87 093 000

344 000

137 547 000

137 829 000

282 000

91 493 000

varav Utgifter

84 184 000

84 529 000

345 000

127 919 000

128 181 000

262 000

85 088 000

1252

Delpensionsavgift

0

0

0

0

0

0

0

varav Inkomster

1 332 000

1 337 000

5 000

2 099 000

2 101 000

2 000

1 405 000

varav Utgifter

1 332 000

1 337 000

5 000

2 099 000

2 101 000

2 000

1 405 000

10

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRV:s

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

1253

Arbetsskadeavgift,
netto
varav Inkomster
varav Utgifter

1 356 000

8 437 000

7 081 000

1 487 000

8 470 000

6 983 000

131 000

33 000

-98 000

3 100 000

13 412 000

10 312 000

3 785 000

13 564 000

9 779 000

685 000

152 000

-533 000

2 501 000

9 005 000

6 504 000

1254

Arbetsmarknads-
avgift, netto

5 200 000

5 200 000

0

44 249 000

42 211 000

-2 038 000

25 201 000

varav Inkomster

26 253 000

25 250 000

-1 003 000

44 249 000

42 211 000

-2 038 000

25 201 000

varav Utgifter

21 053 000

20 050 000

-1 003 000

0

0

0

0

1255

Arbetarskydds-
avgift, netto

0

0

0

0

1 754 000

1 754 000

1 163 000

varav Inkomster

1 113 000

1 108 000

-5 000

1 753 000

1 754 000

1 000

1 163 000

varav Utgifter

1 113 000

1 108 000

-5 000

1 753 000

0

-1 753 000

0

1256

Lönegarantiavgift,
netto

0

0

0

0

0

0

0

varav Inkomster

1 299 000

1 303 000

4 000

2 063 000

2 065 000

2 000

1 369 000

varav Utgifter

1 299 000

1 303 000

4 000

2 063 000

2 065 000

2 000

1 369 000

1257

Sjömanspensions-
avgift, netto

0

0

0

0

0

0

0

varav Inkomster

35 000

31 000

-4 000

44 000

49 000

5 000

38 000

varav Utgifter

35 000

31 000

-4 000

44 000

49 000

5 000

38 000

1260 Allmänna egen-

avgifter
varav Inkomster
varav Utgifter

12 936 000

16 009 000

3 073 000

13 069 000

16 179 000

3 110 000

133 000

170 000

37 000

40 346 000

51 670 000

11 324 000

40 734 000

52 177 000

11 443 000

388 000

507 000

119 000

25 480 000

33 056 000

7 576 000

1261

Allmän sjukför-
säkringsavgift

12 936 000

13 069 000

133 000

40 346 000

40 734 000

388 000

25 480 000

1262

Allmän pensions-
avgift, netto

0

0

0

0

0

0

0

varav Inkomster

3 073 000

3 110 000

37 000

11 324 000

11 443 000

119 000

7 576 000

varav Utgifter

3 073 000

3 110 000

37 000

11 324 000

11 443 000

119 000

7 576 000

1271

Inkomster av arbets-
givaravgifter till
ASV:s och AMI:s
verksamhet

595 000

593 000

-2 000

938 000

0

-938 000

0

1281

Allmän löneavgift

4 097 000

4 090 000

-7 000

15 468 000

15 481 000

13 000

10 265 000

1291

Särskild löneskatt

7 475 000

7 483 000

8 000

9 493 000

9 695 000

202 000

8 228 000

1300 Skatt på egendom:

23 574 423

22 775 423

-799 000

25 751 723

25 370 723

-381 000

22 830 723

1310

Skatt på fast
egendom:

14 419 423

14 419423

0

14 725 723

14 725 723

0

14 725 723

1311

Skogsvårdsavgifter

0

0

0

0

0

0

0

1312

Fastighetsskatt

14 419 423

14 419 423

0

14 725 723

14 725 723

0

14 725 723

1320

Förmögenhetsskatt:

2 855 000

2 855 000

0

2 886 000

2 925 000

39 000

2 925 000

1321

Fysiska personers
förmögenhetsskatt

2 785 000

2 785 000

0

2 814 000

2 853 000

39 000

2 853 000

1322

Juridiska personers
förmögenhetsskatt

70 000

70 000

0

72 000

72 000

0

72 000

1330

Arvsskatt och
gåvoskatt:

1 000 000

1 180 000

180 000

1 500 000

1 770 000

270 000

1 180 000

1331

Arvsskatt

900 000

1 050 000

150 000

1 350 000

1 575 000

225 000

1 050 000

1332

Gåvoskatt

100 000

130 000

30 000

150 000

195 000

45 000

130 00

1340

Övrig skatt på
egendom:

5 300 000

4 321 000

-979 000

6 640 000

5 950 000

-690 000

4 000 000

1341

Stämpelskatt

5 300 000

4 321 000

-979 000

6 640 000

5 950 000

-690 000

4 000 000

11

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRVs

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ninS

ändring

tionen

ändring

räkning

1400 Skatt på varor

och tjänster:

183 705 560

189 475 800

5 770 240

294 512 622

293 757 000

-755 622

195 530 200

1410

Allmänna för-
säljningsskatter:

108 770 000

114 500 000

5 730 000

176 650 000

177 750 000

1 100 000

117850 000

1411

Mervärdesskatt

108 770 000

114 500 000

5 730 000

176 650 000

177 750 000

1 100 000

117 850 000

1420,

1430 Skatt på
specifika varor:

63 809 600

63 560 400

-249 200

100 258 100

99 532 600

-725 500

66 317 700

1421

Bensinskatt

22 703 000

13 570 000

-9 133 000

35 909 000

0

-35 909 000

0

1422

Särskilda varuskatter

0

0

0

0

0

0

0

1423

Försäljningsskatt
på motorfordon

1 358 100

1 665 000

306 900

2 656 100

2 900 000

243 900

2 000 000

1424

Tobaksskatt

7 618 000

7 844 000

226 000

11 654 000

11 874 000

220 000

7 780 000

1425

Skatt på sprit-
drycker

6 125 000

5 936 600

-188 400

10 203 000

9 075 500

-1 127 500

6 097 000

1426

Skatt på vin

3 256 000

2 950 200

-305 800

4 887 600

4 352 300

-535 300

3 029 900

1427

Skatt på malt-
drycker

2 873 000

3 124 500

251 500

4 930 900

5 028 300

97 400

3 209 000

1428

Energiskatt

18 753 000

27 544 600

8 791 600

28 324 000

64 666 000

36 342 000

43 094 900

1429

Särskild avgift på
svavelhaltigt bränsle

500

500

0

500

500

0

500

1431

Särsk. skatt på el.kraft
fr. kärnkraftverk

138 000

140 000

2 000

194 000

207 000

13 000

147 000

1434

Skatt på viss elektrisk
kraft

920 000

720 000

-200 000

1 405 000

1 330 000

-75 000

886 600

1435

Särskild skatt mot
försurning

65 000

65 000

0

94 000

99 000

5 000

72 800

1440

Överskott vid försäljning av
varor med statsmonopol: 200 000

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

1442

Systembolaget AB:s
inlevererade överskott

200 000

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

1450

Skatt på tjänster:

1 072 800

1 068 300

-4 500

1 592 000

1 554 300

-37 700

1 030 100

1451

Reseskatt

0

0

0

0

0

0

0

1452

Skatt på annonser
och reklam

977 800

968 300

-9 500

1 507 000

1 457 300

-49 700

965 100

1454

Skatt på spel

95 000

100 000

5 000

85 000

97 000

12 000

65 000

1460

Skatt på vägtrafik:

3 987 900

3 987 500

-400

5 620 600

5 607 300

■13 300

3 987300

1461

Fordonsskatt

3 987 900

3 987 500

-400

5 620 600

5 607 300

-13 300

3 987 300

1462

Kilometerskatt

0

0

0

0

0

0

0

1470

Skatt på import m.m.:

5 429 260

5 836 200

406 940

9 582 822

8 788 800

-794 022

5 929 100

1471

Tullmedel

5 249 284

5 293 200

43 916

8 633 888

8 064 600

-569 288

5 441 300

1472

Övriga skatter m.m.
på import

30 910

3 900

-27 010

93 000

3 300

-89 700

2 200

1473

Jordbruks- och
sockeravgifter

149 066

539 100

390 034

855 934

720 900

-135 034

485 600

1480

Övriga skatter på
varor och tjänster:

436 000

323 400

-112 600

609 100

324 000

-285 100

216 000

1481

Övriga skatter på
varor och tjänster

436 000

323 400

-112 600

609 100

324 000

-285 100

216 000

12

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 mäna-

BERÄKNING

budget-

RRV:s

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

2000

Inkomster av statens
verksamhet:

27 001 312

28 397 761

1 396 449

28 763 530

33 878 377

5 114 847

27 865 249

2100

Rörelseöverskott:

9 342 073

8 691 183

-650 890

9 496 846

9 093 036

-403 810

8 227 389

2110

Affärsverkens inlever-
erade överskott:

449 890

482 350

32 460

521 600

647 800

726 200

631 133

2111

Postverkets
inlevererade överskott

0

0

0

0

0

0

0

2112

Televerkets
inlevererade överskott

0

0

0

0

0

0

0

2113

SJ:s inlevererade överskott       0

0

0

0

0

0

0

2114

Luftfartsverkets
inlevererade
överskott

120 600

108 600

-12 000

162 000

243 000

81 000

226 333

2116 Affärsverket svenska
kraftnäts inlevererade
utdelning och inleverans

av motsvarighet till
statlig skatt

285 000

335 000

50 000

296 000

346 000

50 000

346 000

2118

Sjöfartsverkets
inlevererade överskott

44 290

38 750

-5 540

63 600

58 800

-4 800

58 800

2720

Övriga mynd.s
inlevererade överskott:

7 008 000

308 000

-700 000

988 268

377 000

-677 268

377 000

2124

Inlevererat överskott av

Riksgäldskontorets
garantiverksamhet

281 000

308 000

27 000

277 000

377 000

100 000

377 000

2125

Inlevererat över-
skott av åtgärder för
att stärka det
finansiella systemet

727 000

0

-727 000

711 268

0

-711 268

0

2130

Riksbankens
inlevererade
överskott:

6 200 000

6 200 000

0

5 400 000

5 500 000

700 000

5 500 000

2131

Riksbankens
inlevererade
överskott

6 200 000

6 200 000

0

5 400 000

5 500 000

100 000

5 500 000

2750

Överskott från
spel verksamhet:

7 684 183

1 700 833

76 650

2 586 978

2 568 236

-78 742

7 719 256

2151

Tipsmedel

1 011 736

1 003 393

-8 343

1 583 600

1 601 158

17 558

1 138 896

2152

Lotterimedel

672 447

697 440

24 993

1 003 378

967 078

-36 300

580 360

2200

Ö:skott av statens
fastighetsförvaltn.:

2 145 000

2 548 100

403 100

0

0

0

0

2270

Överskott av
fastighetsförvaltning:

2 145 000

2 548 100

403 100

0

0

0

0

2214

Ö:skott av Byggn.
styr:s verksamhet

2 145 000

2 548 100

403 100

0

0

0

0

2300

Ränteinkomster:

4 276 825

4 311 733

34 908

6 061 053

6 051 230

-9 823

4 155 164

2370,

2320 Räntor på
näringslån:

47017

67 391

20 374

703 609

92 841

-70 768

56 241

13

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRVs

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

2314 Ränteink. på lån

till fiskerinäringen

11 412

5 000

-6 412

17 848

7 000

-10 848

5 000

2316

Ränteinkomster på
vattenkraftslån

93

93

0

115

115

0

82

2318

Ränteinkomster på
statens lån till den
mindre skeppsfarten

350

350

0

50

50

0

50

2321

Ränteinkomster på
skogsväglån

8

8

0

6

6

0

6

2322

Räntor på övriga
näringslån,
Kammarkollegiet

33 214

60 000

26 786

83 345

83 345

0

49 308

2323

Räntor på övriga
näringslån,

Statens jordbruksverk

1 940

1 940

0

2 245

2 325

80

1 795

2325

Räntor på Postverkets
statslån

0

0

0

0

0

0

0

2330

Räntor på bostadslån: 3 389 485

3 557 800

168 315

5 022 095

5 190 125

168 030

3 443 395

2332

Ränteink. på lån

för bostadsbyggande    3 387 400

3 553 700

166 300

5 019 000

5 184 500

165 500

3 439 300

2333

Ränteinkomster på
lån för bostadsförsörjning
för mindre bemedlade
bamrika familjer

85

100

15

95

125

30

95

2334

Räntor på övriga
bostadslån, Boverket

2 000

4 000

2 000

3 000

5 500

2 500

4 000

2340

Räntor på studielån:

31 090

31 090

0

44 650

44 650

0

30 600

2341

Ränteinkomster på statens
lån för universitetsstudier
och garantilån för
studerande

90

90

0

150

150

0

100

2342

Ränteinkomster på
allmänna studielån

31 000

31 000

0

44 500

44 500

0

30 500

2350 Räntor på energi-

spar lån:

128 243

130 382

2 139

166 449

168 497

2 048

115 566

2351 Räntor på energi-
sparlån

128 243

130 382

2 139

166 449

168 497

2 048

115 566

2360 Räntor på medel

avsatta till pensioner:

6 000

6 000

0

6 000

6 000

0

6 000

2361 Räntor på medel avs.

till folkpensionering

6 000

6 000

0

6 000

6 000

0

6 000

2370 Räntor på beredskaps

lagring:

410 349

247 427

-162 922

442 984

267 730

-175 254

267 730

2371 Räntor på beredskaps-
lagring och förråds-
anläggningar

410 349

247 427

-162 922

442 984

267 730

-175 254

267 730

2380,2390 Övriga ränte-

inkomster:

264 641

271 643

7 002

275 266

281 387

6 121

235 632

2383 Ränteink. på statens
bosättningslån

0

0

0

0

0

0

0

14

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRV:s

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

2385

Ränteink. på lån för
studentkårslokaler

40

40

0

45

45

0

30

2386

Ränteinkomster på
lån för allmänna
samlingslokaler

7 500

7 500

0

9 750

9 750

0

7 000

2389

Ränteinkomster på
lån för inventarier i
vissa specialbostäder

25

27

2

40

40

0

20

2391

Ränteinkomster på
markförvärv för jord-
brukets rationalisering

900

1 200

300

900

900

0

700

2392

Räntor på intresse-
medel

5 600

5 600

0

5 750

10 800

5 050

5 500

2394

Övriga ränte-
inkomster

170 576

167 276

-3 300

218 781

199 852

-18 929

162 382

2395

R:tor på särsk.
räkningar i Riksbanken

80 000

90 000

10 000

40 000

60 000

20 000

60 000

2400

Aktieutdelning:

3 496 900

4 255 900

759 000

3 205 000

4 130 000

925 000

4 130 000

2410

Inkomster av
statens aktier:

3 496 900

4 255 900

759 000

3 205 000

4 130 000

925 000

4 130 000

2411

Inkomster av
statens aktier

3 496 900

4 255 900

759 000

3 205 000

4 130 000

925 000

4 130 000

2500

Offentligrättsliga
avgifter:

4 059 414

4 714 599

655 185

4 843 052

7 557 860

2 714 808

5 375 308

2511

Expeditions- och
ansökningsavgifter

542 863

530 556

-12 307

767 238

761 345

-5 893

508 899

2519

Koncessionsavgift
på televisionens område

0

0

0

0

416 000

416 000

388 000

2521

Avgifter till gransknings
nämnden

4618

4 618

0

9 698

6 927

-2 771

6 927

2522

Avgifter för granskning
av filmer och
videogram

10 000

10 000

0

15 500

15 500

0

10 000

2524

Bidrag för ungdoms-
praktik

748 800

458 000

•290 800

216 000

100 000

-116 000

100 000

2525

Finansieringsavgift
från arbetslöshetskassor

0

0

0

0

1 821 600

1 821 600

1 214 400

2526

Utjämningsavgift från
arbetslöshetskassor

0

0

0

0

63 800

63 800

63 800

2527

Avgifter för stats-
kontroll av krigsmate-
riel tillverkningen

5 500

5 500

0

10 600

10 600

0

5 500

2528

Avgifter vid
bergsstaten

4 125

6 000

1 875

5 555

5 555

0

4 055

2529

Avg. vid patent- och
registreringsväsendet

20 000

20 000

0

10 100

256 100

246 000

219 200

2531

Avgifter för registrering
i förenings- m.fl.
register

9 550

9 550

0

0

0

0

0

2532

Avgifter vid kronofogde-
myndigheterna

600 000

860 000

260 000

850 000

1 275 000

425 000

870 000

15

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRVs

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRVtsbe-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

2534

Avgifter för körkort
och motorfordon

644 986

1 289 511

644 525

884 715

926 801

42 086

659 816

2535

Avgifter för statliga
garantier

106 245

165 000

58 755

36 676

36 676

0

20 069

2536

Lotteriavgifter

13 650

13 650

0

30 510

30 510

0

20 405

2537

Miljöskyddsavgift

63 483

65 006

1 523

72 524

75 373

2 849

65 056

2538

Miljöavgift på bekämpningsmedel
och handelsgödsel        354 346

355 349

1 003

630 000

592 279

-37 721

361 840

2539

Täktavgift

30 000

30 000

0

45 000

45 000

0

30 000

2541

Avgifter vid

Tullverket

86 267

91 869

5 602

91 560

86 389

-5 171

57 881

2542

Patientavg. vid
tandläkarutbildningen

4 500

4 500

0

6 500

6 500

0

4 500

2543

Skatteutjämningsavgift

0

0

0

0

0

0

0

2544

Avgifter för
Alkoholinsp:s
verksamhet

4000

18 600

14 600

43 500

31 700

j1 800

30 900

2545

Närradioavgifter

3 600

3 600

0

5 400

5 400

0

3 600

2546

Lokalradioavgifter

118 923

118 923

0

146 750

178 000

31 250

128 750

2547

Avg. för Post- & Tele-
styr:s verksamhet

209 841

199 700

-10 141

205 091

162 800

-42 291

162 800

2548

Avgifter för
Finansinsp:s
verksamhet

101 000

101 000

0

200 100

151 500

■48 600

81 500

2549

Avgifter för
provning vid
riksprovplats

4 000

4 700

700

0

0

0

0

2551

Avgifter från kärn-
kraftverken

163 764

163 764

0

255 608

256 011

403

170 674

2552

Övriga offentligrätts-
liga avgifter

205 353

185 203

-20 150

304 427

240 494

-63 933

186 736

2600

Försäljnings-
inkomster:

1 431 967

1 540 328

108 361

1 836 470

1 562 480

-273 990

1 161 535

2611

Inkomster vid
kriminalvården

170 000

170 000

0

270 000

0

-270 000

0

2624

Ink. av uppbörd av
felparkeringsavgifter

52 552

58 609

6 057

81 751

91 352

9 601

58 609

2625

Utförsäljning av
beredskapslager

561 000

637 770

76 770

471 000

534 420

63 420

524 110

2626

Inkomster vid

Banverket

648 415

673 949

25 534

1 013 719

936 708

-77 011

578 816

2700

Böter m.m.:

960 103

955 918

-4 185

1 447 109

1 379 771

-67 338

961 853

2711

Restavgifter och
dröjsmålsavgifter

533 693

540 659

6 966

788 009

764 099

-23 910

551 047

2712

Bötesmedel

414 306

412 181

-2 125

640 963

611 404

•29 559

407 592

2713

Vattenförorenings-
avgift m.m.

104

78

-26

137

168

31

114

2714

Sanktionsav-
gifter m.m.

12000

3000

-9000

18000

4100

-13900

3100

16

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRV:s

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

2800

Övr. inkomster av
statens verksamhet:

1 289 030

1 380 000

90 970

1 874 000

4 104 000

2 230 000

3 854 000

2811

Övr. inkomster av
statens verksamhet

1 289 030

1 380 000

90 970

1 874 000

3 804 000

1 930 000

3 654 000

2812

Återbetalning av
lönegarantimedel

0

0

0

0

300 000

300 000

200 000

3000

Inkomster av

försåld egendom:      8 786 640

8 793 640

7 000

30 700

80 700

50 000

80 700

3100

Ink. av försålda
byggnader och maskiner:

0

20 000

20 000

0

50 000

50 000

50 000

3110

Affärsverkens inkomster
av försålda fastigheter
och maskiner:

0

0

0

0

50 000

50 000

50 000

3120

Statliga myndighetersinkomster
byggnader och maskiner:

av försålda

0 20 000

20 000

0

50 000

50 000

50 000

3124

Statskontorets inkomster
av försålda datorer m.m.

0

0

0

0

0

0

0

3125

Fortifikationsverkets
förs, av fastigheter

0

20 000

20 000

0

50 000

50 000

50 000

3200

3211

Övriga inkomster
av markförsäljning:

Övriga inkomster
av markförsäljning

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

3300

Övriga inkomster
av försåld
egendom:

8 785 640

8 772 640

-13 000

29 700

29 700

0

29 700

3311

Inkomster av statens
gruvegendom

30 640

30 640

0

29 700

29 700

0

29 700

3312

Övriga inkomster av
försåld egendom

8 755 000

8 742 000

-13 000

0

0

0

0

4000

Återbetalning av
lån:

6 700 434

6 030 583

-669 851

9 424 809

9 330 819

-93 990

6 284 699

4100

Återbetalning av
näringslån:

93 718

107 730

14 012

195 137

195 137

0

109 422

4110

Återbetalning av
industri lån:

0

0

0

0

0

0

0

4120

Återbetalning av
jordbrukslån:

26 969

26 969

0

40 338

40 338

0

26 911

4123

Återbetalning av
lån till fiskerinäringen

26 969

26 969

0

40 338

40 338

0

26 911

4130

Återbetalning av
övriga näringslån:

66 749

80 761

14 012

154 799

154 799

0

82 511

17

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRVs

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

4131 Återbetalning av

vattenkraftslån

240

240

0

366

366

0

251

4133

Återbetalning av
statens lån till den
mindre skeppsfarten

3 100

3 100

0

400

400

0

400

4135

Återbetalning av
skogsväglån

21

21

0

18

18

0

18

4136

Återbetalning av
övriga näringslån,
Kammarkollegiet

55 988

70 000

14012

143 857

143 857

0

74 356

4137

Återbetalning av
övriga näringslån,
Statens jordbruksverk

1 800

1 800

0

1 958

1 958

0

1 386

4138

Återbetalning av
tidigare infriade
statliga garantier

5 600

5600

0

8 200

8 200

0

6 100

4200 Återbetalning av

bostadslån m.m.:

3 505 375

2 810 500

-694 875

4 606 520

4 512 520

-94 000

3 108 350

4212 Återbetalning av

lån för bostads-

byggande

3 500 000

2 800 000

-700 000

4 600 000

4 500 000

- 1(X) 000

3 100 000

4213 Återbetalning av

lån för bostadsförsörjning

för mindre bemedlade
bamrika familjer

375

500

125

520

520

0

350

4214 Återbet. av övr.

bostadslån, Boverket

5 000

10 000

5 000

6 000

12000

6 000

8000

4300 Återbetalning av

studielån:

2 584 070

2 584 070

0

3 886 120

3 886 120

0

2 564 080

4311

Återbetalning av
statens lån för
universitetsstudier

70

70

0

120

120

0

80

4312

Återbetalning av
allmänna studielån

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

2000

4313

Återbetalning av
studiemedel

2 581 000

2581 000

0

3 883 000

3 883 000

0

2 562 000

4400

Återbetalning av
energisparlån:

250 000

250 000

0

360 000

360 000

0

250 000

4411

Återbetalning av
energisparlån

250 000

250 000

0

360 000

360 000

0

250 000

4500

Återbetalning av
övriga lån:

267 271

278 283

11 012

377 032

377 042

10

252 847

4514

Återbet. av lån
för studentkårslokaler

200

200

0

260

260

0

180

4515

Återbetalning av
lån för allmänna
samlingslokaler

7 000

15 000

8 000

9 500

9 500

0

6 500

4516

Återbet. av utgivna
startlån och bidrag

2 500

2 500

0

2 800

2 800

0

2 000

18

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRV:s

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:sbe-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

4517 Återbetalning från
Portugalfonden

4519 Återbetalning av
statens bosättningslån
4521 Återbetalning av lån
för inventarier i
vissa specialbostäder

4525 Återbet. av lån för
svenska FN-styrkor

4526 Återbetalning av
övriga lån

13 463

13 463

0

0

90

120

200 000

200 000

44 018

47 000

5000

Kalkylmässiga
inkomster:

1 071 000

1 062 723

5100

Avskrivningar
och amorteringar:

2 782 000

2 781 723

5110

Affärsverkens avskrivn-
ingar och amorteringar:

0

0

5113

Statens järnvägars
avskrivningar

0

0

5120

Avskrivningar
på fastigheter:

500 000

566 609

5121

Avskrivningar
på fastigheter

500 000

566 609

5130

Uppdragsmynd.s
komplementkostn.

2 272 000

2 205 114

5131

Uppdragsmyndig-
heters m.fl. komple-
mentkostnader

2 272 000

2 205 114

5140

Övriga avskrivningar:

10 000

10 000

5143

Avskrivningar på

ADB-utrustning

0

0

5144

Avskrivningar på
förrådsanläggningar
för civilt totalförsvar

10000

10 000

5200

Statliga pensions-
avgifter, netto:

-1 711 000

-1 719 000

5211

Statliga pensions-
avgifter, netto

-1 711 000

-1 719000

6000

Bidrag från
EU m. m.

525 000

684 000

6100

Bidrag från EG:s
jordbruksfond

525 000

684 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

140

150

10

100

0

300 000

300 000

0

200 000

2 982

64 332

64 332

0

44 067

-8 277

-2 886 000

-3 425 351

-539 351

-1 791 351

-277

1 410 000

0

1 476 649
0

66 649

1 476 649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 609

500 000

566 649

66 649

566 649

66 609

500 000

566 649

66 649

566 64

-66 886

900 000

900 000

0

900 000

-66 886

900 000

900 000

0

900 000

0

10 000

10 000

0

70 000

0

0

0

0

0

0

10000

10 000

0

10000

-8 000

-4 296 000

-4 902 000

-606 000

-3 268 000

-8 000

-4 296 000

-4 902 000

-606 000

-3 268 00

159 000

8 652 000

9 766 000

1 114 000

7 411 000

159 000

6 572 000

7 241 000

669 000

5 781 000

19

18 Riksdagen 1994/95. 1 samt. Nr 150. Bil. 1

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL A

1994/95

1995/96-96

1995/96

RRV:s INKOMST-

Enligt

Enligt

Enligt

Enligt

(12 måna-

BERÄKNING

budget-

RRVs

budget-

RRV:s

der) Enligt

VÅREN 1995

proposi-

beräk-

För-

proposi-

beräkning

För-

RRV:s be-

tusental kronor

tionen

ning

ändring

tionen

ändring

räkning

6110 Bidrag från EG :s

jordbruksfonds

gar.sekt.

525 000

684 000

159 000

6 245 000

6 748 000

503 000

5 570 000

6111 Arealbidrag och

trädesersättning

0

0

0

3 550 000

3 800 (XX)

250 000

3 600 000

6112 Miljöstöd

0

0

0

4(X) (XX)

315 000

-85 000

307 000

6113 Intervention

375 (XX)

375 (XX)

0

1 125 (XX)

1 125 000

0

750 000

6114 Exportbidrag

150 (XX)

300 (XX)

150 000

450 000

900 (XX)

450 000

600 (XX)

6115 Djurbidrag

0

0

0

720 (XX)

600 (XX)

-120 000

305 000

6119 Övr. bidr. fr. EG:s

jordbruksfonds gar.sekt.

0

9 (XX)

9 000

0

8 (XX)

8 000

8000

6120 Bidrag från EG:s

jordbruksfonds utv.sekt.

0

0

0

327 000

493 000

166 000

211 000

6121 EG-fin. strukt.- o.

reg.-stöd t. jordbr.sekt.

0

0

0

327 (XX)

493 (XX)

166 000

21! 000

6200

Bidrag från EG:s
fiskefond

0

0

6211

Bidrag från EG:s
fiskefond

0

0

6300

Bidrag från EG:s
regionalfond

0

0

631!

Bidrag från EG:s
regionalfond

0

0

6400 Bidrag från EG:s

socialfond

0

0

6411

Bidrag från EG:s
socialfond

0

0

6900

Övriga bidrag
från EG

0

0

6911

Övriga bidrag

från EG

0

0

7000

Extraordinära

7111

medel från EU

Återbet. avs.

2 200 000

2 200 000

avg. t. gemenskaps-
budgeten

2 200 (XX)

2 200 (XX)

0

80 000

80 000

0

0

0

80 (XX)

80 (XX)

0

0

0

700 000

888 000

188 000

592 000

0

700 000

888 (XX)

188 000

592 000

0

1 300 000

1 557 000

257 000

1 038 000

0

1 300 000

1 557 (XX)

257 (XX)

1 038 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 100 000

6 100 000

0

4 150 000

0

6 100 000

6 100 000

0

4 150 000

SUMMA INKOMSTER

394 366 369

427 028 930

32 662 561

724 947 384

734 270 268

9 322 884

510 432 220

20

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL B

RRV:s INKOMSTBERÄKNING VÅREN 1995

PER KALENDERÅR
tusental kronor

1994

1995

1996

1000

Skatter m.m.:

345 591 893

419 773 423

485 955 723

1100

Skatt på inkomst:

53 534 401

95 119 000

91 636 000

1110

Fysiska personers inkomstskatt:

14 879 000

40 250 000

37477000

1111

Fysiska personers inkomstskatt

14 879 000

40 250 000

37 477 000

varav Inkomster

327 191 000

367 649 000

390 565 000

varav Utgifter

312 309 000

327 399 000

353 088 000

1120

Juridiska personers inkomstskatt:

32 692 600

49 002 000

48 392 000

1121

Juridiska personers inkomstskatt

32 378 000

47 751 000

47 047 000

1122

Avskattning av företagens reserver

-997 400

0

0

1123

Beskattning av tjänstegruppliv

1 312 000

1 251 000

1 345 000

1130

Ofördelbara inkomstskatter:

2 346 543

2 227 000

2 227 000

1131

Ofördelbara inkomstskatter

2 346 543

2 227 000

2 227 000

1140

Övriga inkomstskatter:

3 616 258

3 640 000

3 540 000

1141

Kupongskatt

506 774

475 000

500 000

1142

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt

237

0

0

1143

Bevillningsavgift

0

0

0

1 144

Lotteriskatt

3 109 247

3 165 000

3 040 000

1200

Socialavgifter och allm. egenavgifter:

70 613 749

115 314 900

170 632 000

varav Inkomster

231 713 757

251 156 800

274 542 000

varav Utgifter

161 100 008

135 841 900

103 910 000

1211

Folkpensionsavgift

36 337 669

39 439 600

41 893 000

1221

Sjukförsäkringsavgift, netto

8 438 630

19 277 600

37 761 000

varav Inkomster

53 562 521

44 139 300

37 761 000

varav Utgifter

45 123 891

24 861 700

0

1222

Allmän sjukförsäkringsavgift

Namnändring, enl nedan (1261)

1231

Barnomsorgsavgift

382 774

0

0

1241

Utbildningsavgift

1 743

0

0

1251

Övriga socialavgifter, netto

Namnändring, enl nedan (1250)

1250

Övriga socialavgifter, netto

3 225 431

18 647 500

42 381 000

varav Inkomster

119 201 548

122 785 700

138 580 000

varav Utgifter

115 976 117

104 138 200

96 199 000

1251

Tilläggspensionsavgift, netto

0

5 676 000

6 536 000

varav Inkomster

82 683 957

88 999 300

93 367 000

varav Utgifter

82 683 957

83 323 300

86 831 000

1252

Delpensionsavgift

0

0

0

varav Inkomster

1 301 922

1 366 400

1 433 000

varav Utgifter

1 301 922

1 366 400

1 433 000

1253

Arbetsskadeavgift, netto

-1 974 169

2 135 500

2 716 000

varav Inkomster

9 627 810

8 753 400

9 221 000

varav Utgifter

11 601 979

6 617 900

6 505 000

1254

Arbetsmarknadsavgift, netto

5 199 600

10 268 000

31 943 000

varav Inkomster

23 228 193

21 166 700

31 943 000

varav Utgifter

18 028 593

10 898 700

0

1255

Arbetarskyddsavgift, netto

0

568 000

1 186 000

varav Inkomster

1 090 453

1 133 200

1 186 000

varav Utgifter

1 090 453

565 200

0

1256

Lönegarantiavgift, netto

0

0

0

varav Inkomster

1 242 625

1 332 400

1 397 000

varav Utgifter

1 242 625

1 332 400

1 397 000

1257

Sjömanspensionsavgift, netto

0

0

0

varav Inkomster

26 588

34 300

33 000

varav Utgifter

26 588

34 300

33 000

21

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL B

RRV:s INKOMSTBERÄKNING VÅREN 1995

PER KALENDERÅR
tusental kronor

1994

1995

1996

1260

Allmänna egenavgifter

12 718 000

20 662 000

29 789 000

varav Inkomster

12718000

27 504 000

37 500 000

varav Utgifter

0

6 842 000

7711 000

1261

Allmän sjukförsäkringsavgift

12 718 000

20 662 000

29 789 000

1262

Allmän pensionsavgift, netto

0

0

0

varav Inkomster

0

6 842 000

7711 000

varav Utgifter

0

6 842 000

7711 000

1271

Inkomster av arbetsgivaravgifter till

0

0

0

ASV:s och AMI:s verksamhet

839 543

302 600

0

1281

Allmän löneavgift

-308

9 098 000

10 473 000

1291

Särskild löneskatt

8 670 267

7 887 600

8 335 000

1300

Skatt på egendom:

25 608 105

22 545 423

22 630 723

1310

Skatt på fast egendom:

17026 350

14 419 423

14 725 723

1311

Skogsvårdsavgifter

110 000

0

0

1312

Fastighetsskatt

16 916 350

14 419 423

14 725 723

1320

Förmögenhetsskatt:

2 174 000

2 855 000

2 925 000

1321

Fysiska personers förmögenhetsskatt

2 112 000

2 785 000

2 853 000

1322

Juridiska personers förmögenhetsskatt

62 000

70 000

72 000

1330

Arvsskatt och gåvoskatt:

1 120 743

1 178 000

1 180 000

1331

Arvsskatt

1 000 351

1 049 000

1 050 000

1332

Gåvoskatt

120 392

129 000

130 000

1340

Övrig skatt på egendom:

5 287 012

4 093 000

3 800 000

1341

Stämpelskatt

5 287 012

4 093 000

3 800 000

1400

Skatt på varor och tjänster:

195 835 638

186 794 100

201 057 000

74/0

Allmänna försäljningsskatter:

123 995 680

110 626 100

120 700 000

1411

Mervärdesskatt

123 995 680

110 626 100

120 700 000

1420,

1430

Skatt på specifika varor:

61 033 922

64 466 200

68 960 100

1421

Bensinskatt

22 029 710

2 038 000

0

1422

Särskilda varuskatter

10 538

0

0

1423

Försäljningsskatt på motorfordon

1 722 503

1 707 200

2 000 000

1424

Tobaksskatt

7 281 173

7 991 900

7 984 000

1425

Skatt på spritdrycker

5 376 106

6 004 300

6 183 800

1426

Skatt på vin

2 970 762

2 980 200

3 068 500

1427

Skatt på maltdrycker

3 228 204

3 165 900

3 261 900

1428

Energiskatt

17 398 740

39 548 700

45 354 900

1429

Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle

29

500

500

1431

Särsk. skatt på el.kraft fr. kärnkraftverk

136 653

139 100

147 000

1434

Skatt på viss elektrisk kraft

817 046

819000

886 700

1435

Särskild skatt mot försurning

62 458

71 400

72 800

1440

Överskott vid försäljning av varor
med statsmonopol:

76 908

200 000

200 000

1442

Systembolaget AB:s inlevererade
överskott

76 908

200 000

200 000

1450

Skatt på tjänster:

/ 150 468

1 033 600

/ 042 800

1451

Reseskatt

-6 617

0

0

1452

Skatt på annonser och reklam

1 032 714

969 100

975 800

1454

Skatt på spel

124 371

64 500

67 000

1460

Skatt på vägtrafik:

4 074 328

3 972 800

3 987 300

1461

Fordonsskatt

4 064 408

3 972 800

3 987 300

1462

Kilometerskatt

9 920

0

0

22

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL B

RRV:s INKOMSTBERÄKNING VÅREN 1995

PER KALENDERÅR
tusental kronor

1994

1995

1996

1470

Skatt på import m.m.:

5 074 322

6 240 200

5 950 800

1471

Tullmedel

5 074 322

5 455 200

5 468 600

1472

Övriga skatter m.m. på import

0

5 000

2 200

1473

ordbruks- och sockeravgifter

0

780 000

480 000

1480

Övriga skatter på varor och tjänster:

430 010

255 200

216 000

1481

Övriga skatter på varor och tjänster

430 010

255 200

216 000

2000

Inkomster av statens verksamhet:

32 893 030

28 362 017

24 279 054

2100

Rörelseöverskott:

12 118 912

8 667 061

8 373 673

2110

Affärsverkens inlevererade överskott:

553 789

436 750

647 800

2111

Postverkets inlevererade överskott

185 079

0

0

2112

Televerkets inlevererade överskott

11 809

0

0

2113

SJ:s inlevererade överskott

0

0

0

2114

Luftfartsverkets inlevererade överskott

68 900

63 000

243 000

2116

Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade
utdelning och inleverans av motsvarighet till
statlig skatt

277 600

335 000

346 000

2118

Sjöfartsverkets inlevererade överskott

10 401

38 750

58 800

2120

Övriga mynd.s inlevererade överskott:

352 219

308 000

377000

2124

Inlevererat överskott av Riksgäldskon-
torets garantiverksamhet

352 219

308 000

377 000

2125

Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka
det finansiella systemet

0

0

0

2130

Riksbankens inlevererade överskott:

9 500 000

6 200 000

5 500 000

2131

Riksbankens inlevererade överskott

9 500 000

6 200 000

5 500 000

2150

Överskott från spel verksamhet :

1 712 904

1 722 311

1 848 873

2151

Tipsmedel

1 039 440

1 063 608

1 156 058

2152

Lotterimedel

673 464

658 703

692 815

2200

Ö:skott av statens fastighetsförvaltn.:

4 192 796

403 100

0

2210

Överskott av fastighetsförvaltning:

4 192 796

403 100

0

2214

Ö:skott av Byggn.styr:s verksamhet

4 192 796

403 100

0

2300

Ränteinkomster:

5 428 748

4 096 716

4 158 888

2310.

2320

Räntor på näringslån:

93 411

103 975

52 507

2314

Ränteink. på lån till fiskerinäringen

3 376

5 400

5 000

2316

Ränteinkomster på vattenkraftslån

75

84

74

2318

Ränteinkomster på statens lån till den
mindre skeppsfarten

852

175

25

2321

Ränteinkomster på skogsväglån

10

8

6

2322

Räntor på övriga näringslån.

Kammarkollegiet

78 770

96 468

45 677

2323

Räntor på övriga näringslån,
Statens jordbruksverk

2 233

1 840

1 725

2325

Räntor på Postverkets statslån

8 095

0

0

2330

Räntor på bostadslån:

4 2 79 870

3 304 707

3 573 785

2332

Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande

4 276 758

3 300 189

3 570 200

2333

Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning
för mindre bemedlade bamrika familjer

95

118

85

2334

Räntor på övriga bostadslån, Boverket

3017

4 400

3 500

2340

Räntor på studielån:

38 903

28 790

29 100

2341

Ränteinkomster på statens lån för universitets-
studier och garantilån för studerande

90

90

100

23

19 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL B

RRV:s INKOMSTBERÄKNING VÅREN 1995

PER KALENDERÅR
tusental kronor

1994

1995

1996

2342

Ränteinkomster på allmänna studielån

38 813

28 700

29 000

2350

Räntor på energisparlån:

146 314

128 462

112 517

2351

Räntor på energisparlån

146 314

128 462

112517

2360

Räntor på medel avsatta till pensioner:

6 115

6 000

6 000

2361

Räntor på medel avsatta till folkpensionering

6 115

6 000

6 000

2370

Räntor på beredskaps lagring:

540 831

227 973

151 002

2371

Räntor på beredskapslagring och
förrådsanläggningar

540 831

227 973

151 002

2380,

2390

Övriga ränteinkomster:

323 304

296 809

233 977

2383

Ränteink. på statens bosättningslån

173

0

0

2385

Ränteink. på lån för studentkårslokaler

36

35

30

2386

Ränteinkomster på lån för allmänna
samlingslokaler

8 078

7 600

6 750

2389

Ränteinkomster på lån för inventarier i
vissa specialbostäder

28

23

20

2391

Ränteinkomster på markförvärv för
jordbrukets rationalisering

919

700

700

2392

Räntor på intressemedel

10 725

6 400

5 500

2394

Övriga ränteinkomster

142 954

192 051

160 977

2395

R:tor på särsk. räkningar i Riksbanken

160 391

90 000

60 000

2400

Aktieutdelning:

2 218 684

4 955 900

3 430 000

2410

Inkomster av statens aktier:

2 218 684

4 955 900

3 430 000

2411

Inkomster av statens aktier

2 218 684

4 955 900

3 430 000

2500

Offentligrättsliga avgifter:

4 477 792

4 686 609

5 156 145

2511

Expeditions- och ansökningsavgifter

563 498

538 167

512 834

2519

Koncessionsavgift på televisionens område

0

416 000

2521

Avgifter till granskningsnämnden

4618

6 927

0

2522

Avgifter för granskning av filmer och
videogram

9 943

10 300

10 000

2524

Bidrag för ungdomspraktik

284 561

352 600

0

2525

Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor

607 200

1 214 400

2526

Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor

0

63 800

2527

Avgifter för statskontroll av krigs-
materieltillverkningen

4 976

6 100

5 600

2528

Avgifter vid bergsstaten

4 980

6 200

3 055

2529

Avg. vid patent- och registreringsväsendet

9 400

142 200

133 900

2531

Avgifter för registrering i förenings- m.fl.
register

11 689

7 150

0

2532

Avgifter vid kronofogdemyndigheterna

862 997

892 700

870 000

2534

Avgifter för körkort och motorfordon

1 358 562

633 389

644 223

2535

Avgifter för statliga garantier

208 634

22 138

19 438

2536

Lotteriavgifter

1 552

23 133

20 355

2537

Miljöskyddsavgift

64 093

65 823

65 056

2538

Miljöavgift på bekämpningsmedel
och handelsgödsel

183 293

516 774

363 354

2539

Täktavgift

38 473

29 900

30 000

2541

Avgifter vid Tullverket

156 589

63 477

57 881

2542

Patientavg. vid tandläkarutbildningen

6 484

4 400

4 500

2543

Skatteutjämningsavgift

0

0

0

2544

Avgifter för alkoholinspektionens verksamhet

0

22 400

27 900

2545

Närradioa vgifter

2 062

5 400

3 600

2546

Lokalradioavgifter

27 495

165 358

129 250

2547

Avg. för Post- och Telestyr:s verksamhet

214 536

135 670

121 230

2548

Avgifter för Finansinsp:s verksamhet

91 874

82 400

81 500

24

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL B

RRV:s INKOMSTBERÄKNING VÅREN 1995

PER KALENDERÅR
tusental kronor

1994

1995

1996

2549

Avgifter för provning vid riksprovplats

8 373

0

0

2551

Avgifter från kärnkraftverken

176 225

165 601

170 674

2552

Övriga offentligrättsliga avgifter

182 885

181 202

187 595

2600

Försäljningsinkomster:

1 325 386

1 654 355

921 853

2611

Inkomster vid kriminalvården

243 708

86 900

0

2624

Ink. av uppbörd av felparkeringsavgifter

53 942

78 252

58 609

2625

Utförsäljning av beredskapslager

375 231

917 630

152 460

2626

Inkomster vid Banverket

652 505

571 573

710 784

2700

Böter m.m.:

1 127 855

927 676

964 495

2711

Restavgifter och dröjsmålsavgifter

732 102

510 901

551 657

2712

Bötesmedel

391 874

413 361

409 624

2713

Vattenföroreningsavgift m.m.

3 179

114

114

2714

Sanktionsavgifter m.m.

700

3 300

3 100

2800

Övr. inkomster av statens verksamhet:

2 002 857

2 970 600

1 274 000

2811

Övr. inkomster av statens verksamhet

2 002 857

2 870 600

1 074 000

2812

Återbetalning av lönegarantimedel

100 000

200 000

3000

Inkomster av försåld egendom:

19 823 466

51 640

80 700

3100

Ink. av försålda byggnader och maskiner:

0

20 000

50 000

3110

Affärsverkens inkomster av försålda
fastigheter och maskiner:

0

0

50 000

3120

Statliga myndigheters inkomster av
försålda byggnader och maskiner:

0

20 000

50 000

3124

Statskontorets inkomster av försålda
datorer m.m.

0

0

0

3125

Fortifikationsverkets förs, av fastigheter

0

20 000

50 000

3200

Övriga inkomster av markförsäljning:

833

1 000

1 000

3211

Övriga inkomster av markförsäljning

833

1 000

1 000

3300

Övriga inkomster av försåld egendom:

19 822 633

30 640

29 700

3311

Inkomster av statens gruvegendom

40 260

30 640

29 700

3312

Övriga inkomster av försåld egendom

19 782 373

0

0

4000

Återbetalning av lån:

7 574 345

6 602 894

6 082 344

4100

Återbetalning av näringslån:

740 085

162 109

107 607

4110

Återbetalning av industrilån:

0

0

0

4120

Återbetalning av jordbrukslån:

17 540

30 769

27 138

4123

Återbetalning av lån till fiskerinäringen

17 540

30 769

27 138

4130

Återbetalning av övriga näringslån:

722 545

131 340

80 469

4131

Återbetalning av vattenkraftslån

176

286

169

4133

Återbetalning av statens lån till den
mindre skeppsfarten

3 552

1 600

200

4135

Återbetalning av skogsväglån

24

21

18

4136

Återbetalning av övriga näringslån,
Kammarkollegiet

700 085

122 054

72 803

4137

Återbetalning av övriga näringslån,
Statens jordbruksverk

2816

1 679

1 179

4138

Återbetalning av tidigare infriade statliga
garantier

15 892

5 700

6 100

25

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL B

RRV:s INKOMSTBERÄKNING VÅREN 1995

PER KALENDERÅR
tusental kronor

1994

1995

1996

4200

Återbetalning av bostadslån m.m.:

3 718 781

3 199 794

2 907 345

4212

Återbetalning av lån för bostadsbyggande

3 709 316

3 190 919

2 900 000

4213

Återbetalning av lån för bostadsförsörjning
för mindre bemedlade bamrika familjer

436

575

345

4214

Återbet. av övr. bostadslån, Boverket

9 029

8 300

7 000

4300

Återbetalning av studielån:

2 599 003

2 677 777

2 580 080

4311

Återbetalning av statens lån för
universitetsstudier

69

77

80

4312

Återbetalning av allmänna studielån

2 289

3 100

2000

4313

Återbetalning av studiemedel

2 596 645

2 674 600

2 578 000

4400

Återbetalning av energisparlån:

257 918

269 700

235 000

4411

Återbetalning av energisparlån

257 918

269 700

235 000

4500

Återbetalning av övriga lån:

258 558

293 514

252 312

4514

Återbet. av lån för studentkårslokaler

170

191

170

4515

Återbetalning av lån för allmänna
samlingslokaler

9 124

14 425

6 275

4516

Återbet. av utgivna startlån & bidrag

2 558

2 400

1 700

4517

Återbetalning från Portugalfonden

0

13 463

0

4519

Återbetalning av statens bosättningslån

270

0

0

4521

Återbetalning av lån för inventarier i
vissa specialbostäder

21

170

100

4525

Återbet. av lån för svenska FN-styrkor

219 139

201 900

200 000

4526

Återbetalning av övriga lån

27 276

60 965

44 067

5000

Kalkylmässiga inkomster:

13 293 043

-733 277

-2 123 351

5100

Avskrivningar och amorteringar:

14 489 050

1 468 723

1 476 649

5110

Affärsverkens avskrivningar och
amorteringar:

0

0

0

5113

Statens järnvägars avskrivningar

0

0

0

5120

Avskrivningar på fastigheter:

13 061 741

566 609

566 649

5121

Avskrivningar på fastigheter

13 061 741

566 609

566 649

5130

Uppdragsmynd:s komplementkostn.

1 321 091

892 114

900 000

5131

Uppdragsmyndigheters m.fl. komplement-
kostnader

1 321 091

892 114

900 000

5140

Övriga avskrivningar:

106 218

10000

10000

5143

Avskrivningar på ADB-utrustning

94 675

0

0

5144

Avskrivningar på förrådsanläggningar
för civilt totalförsvar

11 543

10 000

10 000

5200

Statliga pensionsavgifter, netto:

-1 196 007

-2 202 000

-3 600 000

5211

Statliga pensionsavgifter, netto

-1 196 007

-2 202 000

-3 600 000

6000

Bidrag från EU m. m.

0

2 394 000

8 056 000

6100

Bidrag från EG:s jordbruksfond

0

1 579 000

6 346 000

6110

Bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion

0

1 559 000

5 873 000

6111

Arealbidrag och trädesersättning

0

200 000

3 600 000

6112

Miljöstöd

0

0

315 000

6113

Intervention

0

750 000

750 000

6114

Exportbidrag

0

600 000

600 000

26

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL B

RRV:s INKOMSTBERÄKNING VÅREN 1995

PER KALENDERÅR
tusental kronor

1994

1995

1996

6115

Djurbidrag

0

0

600 000

6119

Övriga bidrag från EG:s jordbruksfonds
garantisektion

9 000

8 000

6/20

Bidrag från EG:s jordbruksfonds utvecklings-
sektion

0

20 000

473 000

6121

EG-fin. strukt.- och reg.-stöd inom jordbruks-
sektorn

0

20 000

473 000

6200

Bidrag från EG:s fiskefond

0

0

80 000

6211

Bidrag från EG:s fiskefond

0

0

80 000

6300

Bidrag från EG:s regionalfond

0

296 000

592 000

6311

Bidrag från EG:s regionalfond

0

296 000

592 000

6400

Bidrag från EG:s socialfond

0

519 000

1 038 000

6411

Bidrag från EG:s socialfond

0

519000

1 038 000

6900

Övriga bidrag från EG

0

0

0

6911

Övriga bidrag från EG

0

0

0

7000

Extraordinära medel från EU

0

4 275 000

4 025 000

7111

Återbet. avs. avgiften till gemenskapsbudgeten

0

4 275 000

4 025 000

SUMMA INKOMSTER

419 175 777

460 725 697

526 355 470

27

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1:2

TABELL C___

BRUTTOREDOVISNING AV STATSBUDGETENS INKOMSTER                  Nettoinkomst

miljoner kronor                            Inkomster              Utgifter           på statsbudgeten

1994/95 1995/96-96      1994/95 1995/96-96    1994/95  1995/96-96

1000

Skatter m.m.

1 017 847

1 589 886

637 987

911 346

379 860

678 540

varav

1100

Skatt på inkomst

422 687

651 926

330 561

535 838

92 126

116 088

1200

Socialavgifter och
allm. egenavgifter

240 915

396 942

165 431

153 618

75 484

243 324

1400

Skatt på varor
och tjänster

331 471

515 647

141 995

221 890

189 476

293 757

1000

Övriga skatter

22 774

25 371

2000

Inkomster av statens
verksamhet

28 398

33 878

0

0

28 398

33 878

3000

Inkomster av för-
såld egendom

8 794

81

0

0

8 794

81

4000

Återbetalning

av lån

6 031

9 331

0

0

6 031

9 331

5000

Kalkylmässiga
inkomster

23 333

32 580

22 270

36 005

1 063

-3 425

varav

5200

Statliga pensions-
avgifter, netto

20 551

31 103

22 270

36 005

-1 719

-4 902

6000

Bidrag från EU m.m.

684

9 766

0

0

684

9 766

7000

Extraordinära
medel från EU

2200

6100

0

0

2 200

6 100

Summa

1 087 287

1 681 622

660 257

947 351

427 029

734 270

28

Bilaga 1.3

Beräkningar för anslaget
räntor på statsskulden, m.m.,
budgetåret 1995/96

Beräkningar för anslaget räntor på statsskulden,
m.m.

Inledning

I regeringens proposition 1994/95:100 med förslag till statsbudget för
budgetåret 1995/96 upptogs under utgiftsanslaget XVI. Räntor på stats-
skulden, m.m. ett - efter samråd med Riksgäldskontoret - preliminärt
beräknat belopp på 129 miljarder kronor. I bilaga 17 till budgetpro-
positionen angående Räntor på statsskulden, m.m. erinrades om att
förslaget i budgetpropositionerna under senare år reviderats i komplette-
ringspropositionema och att avsikten därför var att återkomma till
riksdagen i kompletteringspropostionen med förslag till beräkning av
anslag för statsskuldräntoma avseende budgetåret 1995/96.

Riksgäldskontoret får härmed överlämna förslag till beräkning av
anslaget Räntor på statsskulden, m.m. för budgetåret 1995/96. Samtidigt
lämnas en beskrivning som syftar till att belysa utvecklingen av ränteut-
gifter för statsskulden, m.m. under några år bakåt i tiden samt en förnyad
beräkning av dessa utgifter för innevarande budgetår.

Ränteutgifter för statsskulden, m.m. 1990/91 - 1993/94

Statsskulden har ökat snabbt sedan budgetåret 1989/90 då statsfinanserna
i stort sett var balanserade. Den snabba försämring av statsfinanserna
som skett sedan dess har främst orsakats av konjunkturutvecklingen som
dels medfört minskade inkomstskatter och mervärdesskatt, dels ökat
utgifterna för arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitik. Krisen
i den finansiella sektorn har vidare medfört stora utgifter i form av
bankstöd under budgetåren 1992/93 och 1993/94.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.3

Tabell 1 Statsskuldens förändring 1989/90 - 1993/94, mdkr

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

Statsskuldens

förändring

-7,3

44,2

84,3

249,6

218,0

Trots en kraftig ökning av lånebehovet under 1990/91 och 1991/92
minskade de totala utgifterna för statsskulden dessa budgetår. Detta
förklaras bl.a. av fallande marknadsräntor men också av att en ökad
kreditgivning till affärsverk och myndigheter m.m. har genererat ökande
ränteinkomster. Systemet med emissioner av benchmarklån har fr.o.m.
1991/92 medfört att kontoret erhållit stora inkomster i form av överkurser
vid emissionerna till följd av att marknadsräntan varit lägre än kupong-
räntan. Budgetåret 1991/92 minskade nettoutgiftema även till följd av
Riksbankens rekvisitioner av statsskuldväxlar, vilket medförde en

20 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 1

omperiodisering av ränteutgifter, netto, till påföljande budgetår. Under
1992/93 bidrog stora inkomsträntor för behållningar innestående på konto
i Riksbanken till följd av den omfattande valutaupplåningen till att hålla
nere de totala ränteutgifterna på lån i svenska kronor.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.3

Tabell 2 Räntor på statsskulden, m.m. Mifjoner kronor

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

Utgifter

Räntor på lån

i svenska kronor

57 834,6

59 840,2

66 838,5

75 086,4

Räntor på lån

i utländsk valuta

7 332,6

6 719,8

19 474,0

23 902,7

Valutaförluster

1 869,7

4 047,9

46 036,4

42 975,2

Underkurs vid
emission

602,4

256,3

2 648,7

5 398,0

Kursförluster

407,7

1 330,8

2 831,6

3 016,2

Depositioner på lån
i utländsk valuta

149,2

136,5

-12,6

Summa utgifter

68 047,0

72 344,2

137 965,6

150 365,9

Inkomster
Räntor på lån i
svenska kronor

3 130,9

3 576,3

6 173,4

11 073,2

Räntor på lån i
utländsk valuta

346,0

410,6

429,4

486,8

Valutavinster

2 217,0

3 432,3

43 458,6

24 900,1

Överkurs vid
emission

279,1

4 319,3

8 637,6

15 130,9

Kursvinster

994,8

438,6

6 136,8

3 995,6

Preskriberade obligationer,
kuponger och vinster

45,9

124,3

39,6

43,1

Summa inkomster

7 013,7

12 301,5

64 875,5

55 629,7

Nettoutgifter

61 033,3

60 042,7

73 090,1

94 736,2

Utgifterna för räntor på lån i utländsk valuta minskade under åren
1990/91 och 1991/92. Förklaringen är att lånestocken i utländsk valuta
minskade. Under hela denna period gällde den s.k. valutalånenormen som
innebar att Riksgäldskontoret inte skulle nettoupplåna i utländsk valuta.
Under 1992/93 skedde en mycket kraftig ökning av utgifterna för lån i
utländsk valuta. Detta avspeglar den omfattande valutaupplåning som
ägde rum för Riksbankens räkning och som kontoret sedermera fått ta i
anspråk för att finansiera budgetunderskottet. Den kraftiga ökningen av
räntor på statsskulden m.m. under 1993/94 förklaras främst av ökade
valutaförluster, netto. En stor del av de lån i utländsk valuta som togs
upp under 1992/93 betalades tillbaka under 1993/94, vilket innebar att
valutaförluster realiserades.

Riksgäldskontoret har under de senaste åren valt att koncentrera
obligationsupplåningen till ett fåtal s.k. benchmarklån. Riksgäldskontoret
har för närvarande sju benchmarklån. Lånen har fest kupongränta. Istället
för att emittera nya lån med nya villkor vid vaije emission sker obliga-
tionsemissionerna genom att benchmarklånen utökas. Koncentrationen

underlättar handeln och ökar därför likviditeten (omsättningsbarheten) i
lånen. Investerarnas krav på ersättning för likviditetsrisken minskar
därmed vilket kommer staten tillgodo i form av lägre räntor. Denna form
av upplåning medför emellertid också betydande effekter på statsbud-
geten. Benchmarklånen har kupongräntor som avspeglar marknads-
räntorna då de böljade emitteras. Om marknadsräntan vid senare
emissionstillfällen understiger kupongräntan erhåller Riksgäldskontoret en
överkurs, dvs. pris över obligationens nominella kurs. Denna är lika stor
som nuvärdet av skillnaden mellan kupongräntan och marknadsräntan
över obligationens löptid. Överkurserna redovisas vid emissionstillfället
som inkomster och minskar därmed anslagsbelastningen detta budgetår.
Vid räntefall ökar överkurserna på benchmarklånen samtidigt som
ränteutgifterna i framtiden hålls på en högre nivå än om kontoret
emitterat lån med lägre kupongränta. Vid räntehöjningar blir effekterna
omvända. Om dessa effekter på ränteutgifterna till följd av överkurserna
hade exkluderats skulle ökningen av utgifterna för statsskuldräntor under
budgetåret 1993/94 ha varit än större än den nu redovisade. Överkurserna
uppgick till 9,7 miljarder kronor netto för budgetåret 1993/94.

Kostnadsmässig redovisning av räntor på statsskulden, m.m.

Redovisningen av räntor på statsskulden, m.m. på budgeten är helt
utgiftsmässig. Finansutskottet har efterfrågat (1993/94: FiU20, 1994/-
95:FiU10) en kompletterande kostnadsmässig redovisning av stats-
skuldräntoma för att tydliggöra den underliggande utvecklingen av
ränteutgifterna.

En kostnadsmässig redovisning innebär en periodisering av utgifter och
inkomster till den period de anses tillhöra. Orealiserade vinster och
förluster liksom upplupna kostnader och intäkter ingår sålunda i en
kostnadsmässig redovisning. Vid en utgiftsmässig redovisning av
exempelvis en nollkupongobligation, som endast har en räntebetalning då
lånet förfäller, redovisas hela ränteutgiften vid förfällotidpunkten. I en
kostnadsmässig redovisning däremot anses räntan uppkomma under lånets
hela löptid och fördelas därför ut jämnt över lånets löptid. En utgifts-
mässig redovisning av nollkupongobligationer tenderar med andra ord att
underskatta den verkliga räntebelastningen.

De över- och underkurser som uppstår vid emissioner av benchmarklån
redovisas på budgeten som inkomst respektive utgift vid emissionstillfället
enligt beskrivningen ovan. I en motsvarande kostnadsmässig redovisning
fördelas istället över- och underkurserna ut över lånens löptid. Räntekost-
naden, som består av de periodiserade över- och underkurserna till-
sammans med den årliga kupongräntan, kommer därmed att avspegla
marknadsräntan vid emissionstillfället.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.3

Tabell 3 Kostnader netto, Miljoner kronor

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

Räntekostnader för

lån i svenska kronor

56 632,9

61 375,1

66 884,4

60 932,9

Räntekostnader för

lån i utländsk valuta

6 937,3

5 974,9

21 978,2

25 006,5

Underkurs vid

emission

60,0

-252,4

-1 060,1

-3 838,8

Valutaförluster

1 184,0

-85,2

36 950,2

11 259,4

Kursförluster

17 743,0

1 992,1

34 498,5

-43 781,2

Preskriberade obligationer,

kuponger och vinster

-45,9

-124,1

-39,8

-43,0

Summa kostnader, netto

82 511,3

68 880,4

159 211,4

49 535,8

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.3

Vid en jämförelse av hur kostnader och utgifter har utvecklats är det
mest ändamålsenligt att jämföra nettobelopp. Tabell 3 visar därför ränte-
kostnader netto. Ränteutgifterna i tabell 2 kompletteras med en nettoredo-
visning av samma utgifter i tabell 4.

Tabell 4 Räntor på statsskulden, m.m., utgifter, netto.
Miljoner kronor

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

Räntor på lån i svenska

kronor

54 703,7

56 263,9

60 665,1

64 013,2

Räntor på lån i utländsk

valuta

6 986,6

6 309,2

19 044,6

23 415,9

Valutaförluster

-347,3

615,6

2 577,8

18 075,1

Underkurs vid emission

323,3

-4 063,0

-5 988,9

-9 732,9

Kursförluster

-587,1

892,2

-3 305,2

-979,4

Depositioner på lån

i utländsk valuta

0,0

149,2

136,5

-12,6

Preskriberade obligationer,

kuponger och vinster

-45,9

-124,3

-39,6

-43,1

Summa utgifter, netto

61 033,3

60 042,8

73 090,3

94 736,2

Tabell 3 visar att räntekostnaderna netto för lån i svenska kronor stiger
till och med budgetåret 1992/93 för att sedan minska under 1993/94. Det
kan tyckas förvånansvärt att räntekostnaderna sjunker under 1993/94
samtidigt som statsskulden ökar med över 200 mdkr. Förhållandet
förklaras av att räntekostnaderna både 1992/93 och 1993/94 påverkades
av exceptionella förhållanden. Under 1992/93 emitterade Riksgäldskon-
toret stora volymer på den inhemska penning- och obligationsmarknaden.
Det höga ränteläget, framförallt under hösten 1992, medförde dessutom
höga genomsnittliga emissionsräntor. Räntekostnaderna under budgetåret
blev därför ovanligt höga.

Vid ingången av 1993/94 hade Riksgäldskontoret en kassabehållning på
170 mdkr på kontorets checkräkning i Riksbanken. Kassabehållningen
var, som nämnts, resultatet av kontorets omfettande upplåning på valuta-

marknaderna för Riksbankens räkning under 1992/93. Under 1993/94
kunde kassabehållningen användas till att finansiera den allra största delen
av lånebehovet. Det mesta av återstoden av lånebehovet finansierades på
valutamarknaderna. Nettoupplåningen på den inhemska penning- och
obligationsmarknaden var därför ytterst maiginell och upplåningen kunde
i stort sett begränsas till att refinansiera förfållande lån. De låga
emissionsvolymema tillsammans med fallande räntor under budgetåret
förklarar varför räntekostnaderna för lån i svenska kronor under
budgetåret 1993/94 sjunker trots ett högt totalt lånebehov. Minskningen
blir dessutom mer markant vid en jämförelse med 1992/93 eftersom
räntekostnaderna då faller från en hög nivå.

Både vad gäller nollkupongobligationer och över- och underkurser
innebär en kostnadsmässig redovisning en jämnare fördelning över åren
än en utgiftsmässig redovisning. Det gäller emellertid inte för alla
kostnader. I tabell 3 över nettokostnader för åren 1990/91-1993/94 visar
tvärtom valutaförluster och kursförluster en betydligt större variation
mellan åren än den utgiftsmässiga redovisningen i tabell 4 för samma år.
Anledningen till de större variationerna i den kostnadsmässiga redovis-
ningen är att stora rörelser i ränte- och valutakurser under ett år direkt
får full effekt på hela skuldstocken.

En kronförsvagning under ett budgetår får enligt utgiftsmässiga
principer endast genomslag på valutakursdifferensema i den mån
valutaförlusterna realiseras genom att lån betalas tillbaka under året. I en
kostnadsmässig redovisning tas även orealiserade valutakursdifferenser
upp. Detta innebär att de valutaförluster som kan beräknas till följd av en
kronförsvagning ett år skall kostnadsföres för alla lån det året oavsett när
lånen skall betalas tillbaka. En kostnadsmässig redovisning av valutakurs-
differenser leder således inte till en utjämning över åren på samma sätt
som kostnadsföring av ränteutgifter. Enligt en rekommendation från
Bokföringsnämnden (BFN R7:12) skall skulder i utländsk valuta värderas
till den växelkurs som gäller på balansdagen och skillnaden mellan an-
skaffningsvärde och balansdagens växelkurs skall resultatföres. Konse-
kvensen blir (BFN R7:13) att valutakursförluster inte får fördelas över
flera år. I en kostnadsmässig prognos över valutadifferenser med an-
tagande om oförändrade valutakurser uppstår således inga beräknade
valutakursdifferenser.

Liknande förhållanden gäller för kursdifferenserna. Kursdifferenserna
avspeglar värdeförändringen av hela den utestående skulden till följd av
förändringen av marknadsräntan under året. Vid kostnadsberäkningen
värderas skulden till den marknadsränta som råder på balansdagen. Vid
stora svängningar i marknadsräntan uppstår stora orealiserade kurs-
differenser som till allra största delen sannolikt inte kommer att påverka
belastningen på statsbudgeten. Om räntan svänger tillbaka året därpå
kommer kursdifferenser med motsatt tecken i stället att uppstå. I
Riksgäldskontorets resultaträkning återförs dock de orealiserade kurs-
differenserna dvs de påverkar inte årets resultat. Som ett led i Riks-
gäldskontorets strävan att jämna ut lånebehovet köper kontoret regel-
bundet upp delar av statsskulden före de ordinarie förfallen. Vid

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.3

uppköpen realiseras kursdifferenser om marknadsräntan vid uppköpstill- Prop. 1994/95:150
fallet avviker från räntan som löper på lånet, vilket då påverkar Bilaga 1.3
statsbudgeten. Omfattningen på uppköpen har varit stor bland annat då
benchmarklån har köpts upp ett år före förfall och ersatts med statsskuld-
växlar med motsvarande återstående löptid.

Riksgäldskontorets realräntelån är nollkupongobligationer med lång
löptid där återbetalningsbeloppet årligen räknas upp med konsument-
prisindex. En utgiftsmässig redovisning innebär en underskattning av den
verkliga räntebelastningen. En periodisering av den reala delen av
ränteutgiften är möjlig att göra då den reala räntan bestäms vid emission-
stillfället. Periodisering av inflationsdelen kan göras avseende den fram
till beräkningstillfället upplupna inflationen. Vad gäller prognoser är dock
inflationsdelen svårare att periodisera eftersom den framtida utvecklingen
av konsumentprisindex inte är känd.

Sammantaget uppvisar nettokostnaderna en större variation än nettout-
giftema. En kostnadsmässig redovisning ger en i ekonomisk mening
bättre bild över när resursuppoffringen sker. Den fullständigt kost-
nadsmässiga redovisningen kan däremot inte sägas visa någon slags
underliggande utveckling av utgifterna. Den underliggande utvecklingen
åskådliggörs enligt Riksgäldskontoret bäst genom de poster i kostnads-
redovisningen som avser räntekostnader netto och över-/underkurser netto
(i tabell 3: rad 1-3). De periodiserade valuta- och kursdifferenserna
avspeglar i större utsträckning utvecklingen av valutakurser och
marknadsräntor under året än den underliggande utvecklingen av
ränteutgifterna. Vad gäller prognosperspektivet är därför ett alternativ att
de nuvarande utgiftsmässiga prognoserna av statsskuldräntor kompletteras
med en periodisering av dels över- och underkurser vid emission, dels
med ränteutgifter för realräntelånen.

Antagande om lånebehov och finansiering

Riksgäldskontorets huvuduppgift är att ta upp lån för statens räkning och
förvalta statsskulden. Målet är att klara av uppgiften till så låg kostnad
som möjligt. Med ett stort lånebehov blir uppgiften svårare och målupp-
fyllelsen allt viktigare. Redan i dagsläget utgör utgifterna för räntorna på
statsskulden m.m. ca 17 procent av statsbudgetens totala utgifter, vilket
motsvarar drygt 8 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Ränteut-
gifterna kommer att öka snabbt de närmaste åren till följd av statsbud-
getens underskott.

Statsskuldens kostnader påverkas till allra största delen av beslut om
statens inkomster och utgifter samt av ränte- och valutautvecklingen.
Detta är beslut och händelser som kontoret inte kan påverka. Riks-
gäldskontoret kan däremot i viss utsträckning påverka och hålla nere
kostnaderna för upplåningen genom att välja en sammansättning av stats-
skulden som med hänsyn till valuta- och ränteutvecklingen leder till låga
kostnader. Kostnaderna kan också hållas nere genom effektiva emissions-
tekniker och genom utformning av instrumenten och upplåningen så att

hög omsättning befrämjas och därmed placerarnas likviditetsrisker
minimeras. Riksgäldskontoret kan också aktivt deltaga i arbetet med att
utveckla och effektivisera marknadsplatserna i likviditetsbefrämjande
syfte, bl a genom att minska transaktionskostnaderna och öka genom-
lysningen (information om avslutade affärer). En rationell administration
och låga provisionskostnader bidrar också till att hålla nere de totala
kostnaderna för statsskulden. Kostnaderna för den egna administrationen
och provisionskostnadema belastar dock andra anslag än Räntor på stats-
skulden m.m.

Belastningen på anslaget är således i hög utsträckning beroende av
utvecklingen av lånebehovet, räntorna och valutakurserna, dvs. faktorer
som samtliga är mycket svåra att göra prognoser över. Detta medför att
anslagsbelastningen också är mycket svår att bedöma. Till grund för
beräkningen som redovisas här ligger ett lånebehov för innevarande
budgetår på ca 180 mdkr och nästa budgetår på ca 210 mdkr (18-
månader). Vidare baseras beräkningarna på aktuella räntor och valuta-
kurser.

Riksgäldskontoret gör bedömningen att lånebehovet framgent endast till
en mindre del kan täckas av valutaupplåning och privatmarknadsupplå-
ning. Merparten av nettolånebehovet måste således finansieras på den
inhemska penning- och obligationsmarknaden.

Valutaupplåningen kommer att bedrivas inom de övergripande riktlinjer
som beslutats av riksdagen. Utifrån dessa riktlinjer har regeringen
beslutat att valutaupplåningen skall uppgå till minst 30 mdkr netto för
1995. Dessutom har regeringen givit Riksgäldskontoret flexibilitet att i
viss utsträckning öka upplåningen i utländsk valuta om goda villkor som
sänker statens lånekostnader kan erhållas.

Utifrån Riksgäldskontorets perspektiv är det viktigt att upplåningen
diversifieras, dvs. sprids ut, på flera olika marknader, valutor och
instrument. Därigenom kan olika investerarkategoriers specifika
inriktningar och riskprofiler tillgodoses av kontorets produkter. Därmed
kommer deras ersättningsanspråk i form av riskpremier att minska med
lägre räntekostnader för kontoret som följd. Fler aspekter måste dock tas
med i bedömningen av nivån på upplåningen i utländsk valuta. Upp-
låningen i utländsk valuta begränsas högst reellt av att villkoren
försämras om volymerna blir alltför stora. Den mycket omfattande
upplåningen i utländsk valuta som skett sedan hösten 1992 har medfört
att valutaskulden blivit så stor att enbart refinansieringen av förfållande
obligationslån uppgår till ca 50 mdkr per år de närmaste åren. Upp-
låningen därutöver, dvs. nettoupplåningen, beslutas av regeringen. Något
beslut för 1996 finns ej ännu. Riksgäldskontorets beräkningsantagande för
1996 är att nettoupplåningen kommer att uppgå till 20-30 mdkr.

Privatmarknadsupplåningen, dvs. upplåningen mot Allemansspar,
premieobligationer och Riksgäldskonto beräknas ge ett mindre nettotill-
skott i finansieringen av lånebehovet för 1994/95 och 1995/96. Risken är
dock stor att utfallet blir väsentligt sämre bl a till följd av att konkurren-
sen om hushållens sparmedel för närvarande är stark samtidigt som

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.3

kostnadseffektivitet ur kontorets synvinkel innebär att kostnaderna för Prop. 1994/95:150
denna upplåning inte får överstiga kostnaderna för alternativ upplåning. Bilaga 1.3

Det stora lånebehovet i kombination med en relativt sett begränsad
valutaupplåning och en i stort sett oförändrad privatmarknadsupplåning
ställer stora krav på den återstående upplåningen, dvs. upplåningen på
den inhemska penning- och obligationsmarknaden.

Riksgäldskontoret började 1994 att emittera realräntelån. Hittills har
emitterats 6 mdkr inom en av Riksgäldskontorets styrelse fäställd ram på
40 mdkr. För närvarande emitteras ca 1 mdkr per månad. Eftersom lånen
emitteras som nollkupongobligationer får detta stor betydelse för de
redovisade ränteutgifterna eftersom all ränta på sådana lån belastar
statsbudgeten först när lånen förfäller till inlösen. I denna beräkning av
ränteutgifterna ingår realräntelån med 1 mdkr i månaden.

Ränteutgifter m.m. 1994/95 och 1995/96

Utifrån dessa antaganden om lånebehov och finansiering kan utgifterna
för statsskulden i form av bl a ränteutgifter och realiserade kurseffekter
på räntor och valutor beräknas.

Anslaget Räntor på statsskulden, m.m. har i statsbudgeten för
budgetåret 1994/95 upptagits till 76 miljarder kronor och i budget-
propositionen 1995 har för budgetåret 1994/95 upptagits ett beräknat
belopp av 117 miljarder kronor. I budgetpropositionen 1995 beräknades
anslagsbelastningen för 1995/96 till 129 miljarder kronor. Beräkningarna
för 1995/96 avser 18 månader. I tabell 5 redovisas inkomst- och
utgiftsstat för räntor på statsskulden i statsbudgeten för 1994/95 upptaget
belopp och en nu reviderad beräkning samt förslag avseende budgetåret
1995/96.

Tabell 5 Beräknade räntor pä statsskulden, m.m.
Tusentals kronor

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.3

Enligt stats-
budgeten
1994/95

Reviderad
beräkning
1994/95

Förslag

1995/96

Utgifter

Räntor på lån i
svenska kronor

79 565 000

83 760 000

108 335 000

Räntor på lån i
utländsk valuta

24 600 000

22 800 000

40 000 000

Valutaförluster

5 300 000

30 300 000

7 700 000

Underkurs vid
emission

1

17 200 000

14 000 001

Kursförluster

1

5 100 000

1

Depositioner på
lån i utländsk valuta

1

-125 000

1

Summa utgifter

109 465 003

159 035 000

170 035 003

Inkomster
Räntor på lån i
svenska kronor

12 000 000

12 400 000

21 900 000

Räntor på lån i
utländsk valuta

400 000

Valutavinster

1 000 000

13 800 000

4 100 000

Överkurs vid
emission

20 000 001

4 800 000

1

Kursvinster

1

3 000 000

1

Preskriberade
obligationer, kuponger
och vinster

65 001

35 000

35 001

Summa inkomster

33 465 003

34 035 000

26 035 003

Nettoutgifter

76 000 000

125 000 000

144 000 000

För att tydliggöra den underliggande utvecklingen av ränteutgifterna
görs även en kompletterande kostnadsmässig redovisning. Nettot av över-
och underkurser vid emission av benchmarklån liksom realräntan på
Riksgäldskontorets nollkupongobligationer med real ränta har i tabell 6
periodiserats över lånens hela löptid.

Tabell 6 Justering av beräknade räntor på statsskulden, m.m.,
Miljarder kronor

1994/95    1995/96

Ränteutgifter, netto

125,0

144,0

Justering för över/-underkurser

-15,0

-16,0

Justering för nollkupongräntor

0,2

1,4

Justerade ränteutgifter, netto

110,2

129,4

Ränteutgifterna netto på lån i svenska kronor for budgetåret 1994/95 Prop. 1994/95:150
beräknas överstiga beloppet i statsbudgeten med 49 mdkr. Detta beror Bilaga 1.3
framförallt på att beräkningen av statsskuldräntoma i statsbudgeten
baserades på ränteantaganden som understeg de vid beräkningstillfället
aktuella marknadsräntorna. Därefter har marknadsräntorna stigit
ytterligare. De i statsbudgeten antagna överkurserna netto på 20 mdkr har
därigenom förbytts till underkurser på 11 mdkr. Därtill kommer ökade
valutaförluster under året. Beräkningen av underkurserna för budgetåret
1995/96 är gjord utifrån räntenivåerna i mitten av april 1995. Skulle
marknadsräntorna stiga eller sjunka med en procentenhet jämfört med
denna nivå från och med den 1 juli 1995 skulle ränteutgifterna netto för
budgetåret 1995/96 sjunka resp stiga med ca 10 mdkr, varav under-
kurserna svarar för huvuddelen.

Ränteutgifterna på lån i utländsk valuta för budgetåret 1994/95
beräknas i stort sett motsvara det upptagna beloppet i statsbudgeten.
Däremot beräknas realiserade valutadifferenser resultera i en förlust på
ca 16,5 mdkr mot tidigare beräknade 4 mdkr. Ökningen av valuta-
förlusterna netto härrör dels från kronförsvagningen, dels från förtida
återbetalning av lån. Riksgäldskontoret har vid gynnsamma mark-
nadstillfällen ersatt dyr upplåning med kostnadseffektivare upplåning,
vilket resulterar i lägre framtida räntekostnader. Samtidigt har valutaför-
luster realiserats. Detta medför i sin tur att omfattningen av framtida
valutaförluster minskar.

En ränteförändring med en procentenhet från 1 juli 1995 skulle för
lånen i utländsk valuta leda till att ränteutgifterna, under i övrigt
oförändrade förhållanden, förändras med ca 2,9 mdkr under budgetåret
1995/96. En förändring av kronkursen med en procent medför på lik-
nande sätt en förändring av valutadifferensema netto med ca 0,7 mdkr
för budgetåret 1995/96.

10

Bilaga 1.4

Lagförslag

Författningsförslag                                       Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.4

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:519) om
Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och
stiftelser

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets
granskning av statliga aktiebolag och stiftelser1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

1 §

Riksrevisionsverket får granska den verksamhet som staten bedriver i
form av aktiebolag eller stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag eller
någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott
av anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett
bestämmande inflytande över verksamheten.

Dessutom får Riksrevisionsverket
granska verksamhet som bedrivs av
Stiftelsen Chalmers Tekniska
högskola och Stiftelsen Högskolan
i Jönköping och deras dotterbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

1 Lagen omtryckt 1993:957.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.4

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1984:668) om uppbörd av social-
avgifter från arbetsgivare1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag ges bestämmelser om uppbörd av arbetsgivaravgifter enligt
lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller inte arbetsgivarav-
gifter som staten skall betala. Så-
dana avgifter påförs och redovisas
enligt bestämmelser som meddelas
av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången på
lön som betalas ut efter ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt 1991:98.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.4

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter1
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §2

En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3 - 5 §§ för
varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 6,23 procent,

2. folkpensionsavgift med 5,86 procent,

3. tilläggspensionsavgift med 13,00 procent,

4. delpensionsavgift med 0,20 procent,

5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,

6. arbetsmarknadsavgift med 4,32 procent,

7. arbetarskyddsavgift med 0,17 procent,

8. lönegarantiavgift med 0,20 procent.

Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträf-
fande ersättning som avses i 11 kap. 2 § första stycket m och femte
stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggs-
pensionsavgift.

Staten betalar inte arbetsskade-

avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på avgiftspliktig
ersättning som betalas ut från och med samma dag.

1 Lagen omtryckt 1989:633.

2 Senaste lydelse 1994:1957.

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § och 8 kap. 3 § lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring1 skall ha följande lydelse.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 1.4

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.

Om avgifter för finansiering av
arbetsskadeförsäkringen föreskrivs
i lagen (1981:691) om social-
avgifter. För staten gäller särskil-
da bestämmelser som meddelas av

§

Om avgifter för finansiering av
arbetsskadeförsäkringen föreskrivs
i lagen (1981:691) om socialav-
gifter.

regeringen.

8 kap.

Den allmänna försäkringskassa
som avses i 2 § första stycket skall
så snart det kan ske bestämma den
ersättning som skall betalas ut.
Denna försäkringskassa får dock
uppdra åt en arman försäkrings-
kassa att bestämma ersättningen.

Beträffande ersättning till arbets-
tagare hos staten gäller särskilda
bestämmelser som meddelas av

§

Den allmänna försäkringskassa
som avses i 2 § första stycket skall
så snart det kan ske bestämma den
ersättning som skall betalas ut.
Denna försäkringskassa får dock
uppdra åt en annan försäkrings-
kassa att bestämma ersättningen.

regeringen.

Frågan om den försäkrade har ådragit sig en arbetsskada skall endast
prövas i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt denna lag.

Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring
om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i fråga om
ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Beslut som meddelas enligt denna lag skall gälla omedelbart, om ej
annat föreskrivs i beslutet eller bestäms av den myndighet som har att

pröva beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Ersättning till arbetstagare som var anställd hos ett affärsverk när ar-
betsskada inträffade debiteras alltjämt verket om skadan fastställts i laga-
kraftvunnet beslut före utgången av juni 1995.

1 Lagen omtryckt 1993:357.

Bilaga 2

Statschefen och regeringen

1 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 2-14.

Bilaga 2 till kompletteringspropositionen 1995

Prop. 1994/95:150

Bilaga 2

Statschefen och regeringen

(första huvudtiteln)

B. Regeringen

B 1. Regeringskansliet m.m.

Detta anslag är uppfört i statsbudgeten för innevarande budgetår med
1 687 419 000 kronor. Vidare har riksdagen på tilläggsbudget anvisat
24 925 000 kronor under denna anslagsrubrik (prop. 1994/95:95, bet.
1994/95:KU24, rskr. 1994/95:129). Anslaget på tilläggsbudget avsåg
uteslutande medel till Utbildningsdepartementets verksamhet.

Detta innebär att riksdagen sammanlagt för budgetåret 1994/95 har
anvisat 1 712 344 000 kronor för att täcka kostnaderna för verksam-
heten inom regeringskansliet. För budgetåret 1995/96 har riksdagen,
efter förslag i årets budgetproposition, anvisat 2 704 095 000 kronor för
ändamålet (prop. 1994/95:100 bil. 2, bet. 1994/95:KU32, rskr.
1994/95:236).

Behovet av medel för att bekosta verksamheten inom regerings-
kansliet ökar av naturliga skäl under sådana budgetår då regeringsskifte
sker. Utgifterna ökar bl.a. genom att kostnader uppkommer för avtals-
enliga ersättningar och andra övergångsanordningar för den tidigare
regeringens politiskt anställda. En tillträdande regering vill självfallet
också organisera verksamheten inom regeringskansliet på det sätt som
anses lämpligast mot bakgrund av regeringens politiska intentioner och
den fortgående samhällsutvecklingen. Regeringsformens avsiktligt
knapphändiga bestämmelser om regeringsarbetet och regeringskansliets
organisation har motiverats med att varje regering skall ha stor frihet att
organisera sitt arbete efter vad som under rådande förhållanden anses
mest ändamålsenligt. Detta betyder inte att man kan bortse från det
statsfmansiella läget och regeringen har också begränsat anspråken på
ytterligare anslagsmedel utan att för den skull eftersätta behovet av en
väl fungerande organisation för riksstyrelsen. Som anmäldes redan i
budgetpropositionen bör departementen, i likhet med vad som gäller för
statsförvaltningen i övrigt, genom rationaliseringar åstadkomma
besparingar om 5 procent av deras anvisade anslagsmedel, beräknade på
en 12-månadersperiod. En sådan besparing uppgår till ca 35 miljoner
kronor.

I årets budgetproposition (prop. 1994/95:100 bil. 2 s. 4) har anmälts
att regeringen avser att besluta om merutgift på anslaget Regerings-
kansliet m.m. när det gäller de övergångsvisa kostnaderna för ersätt-
ningar till avgångna statsråd, statssekreterare och politiskt sakkunniga

m.fl. Dessa kostnader kan nu beräknas närmare och uppgår till ca 38 Prop. 1994/95:150
miljoner kronor, vilket belopp väl ligger inom de generella gränser för Bilaga 2
merutgifter på ramanslag som riksdagen medgett. I övrigt kommer
regeringen att begränsa utgifterna för verksamheten inom regerings-
kansliet under innevarande budgetår till vad riksdagen tidigare har
anvisat.

När det gäller förmåner för statssekreterare som avgår i samband med
regeringsskiften m.m. vill regeringen i detta sammanhang erinra om att
den överenskommelse mellan riksdagspartierna som gällt sedan år 1985
(se skr. 1985/86:177, bet. 1986/87:AU9, rskr. 1986/87:80) nyligen har
ersatts av en annan överenskommelse i detta ämne. Regeringen kommer
under detta riksmöte att redovisa överenskommelsen närmare i en
särskild skrivelse till riksdagen.

Sveriges inträde i Europeiska unionen (EU) den 1 januari 1995 har
fått vittgående konsekvenser för arbetet inom regeringskansliet. Även
om hänsyn tagits till de möjligheter till rationaliseringar och omför-
delningar som är möjliga att genomföra har de ökade åtagandena lett till
ett ökat medelsbehov. Svensk medverkan i EU-organen ökar resekost-
naderna och ett behov av att anställa ytterligare personal finns i de
departement som är mest berörda av Europasamarbetet. Mot bl.a. denna
bakgrund finner regeringen att det för budgetåret 1995/96 behöver
anvisas medel utöver vad riksdagen redan beslutat om med anledning av
regeringens förslag i årets budgetproposition. Det ytterligare belopp
som bör anvisas för nästa budgetår uppgår till inemot 75 miljoner
kronor. Det ankommer på regeringen att fördela dessa medel, liksom
anslaget i övrigt, på olika ändamål inom regeringskansliet. Utrikes-
departementets verksamhet bekostas emellertid inte från detta anslag
utan från anslaget Utrikesförvaltningen under tredje huvudtiteln. Även
där finns ett ytterligare medelsbehov till följd av EU-medlemskapet och
regeringen återkommer till detta i det följande (bilaga 4).

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

med ändring av riksdagens beslut (bet. 1994/95:KU32, rskr.
1994/95:236) till Regeringskansliet m.m. för budgetåret 1995/96 anvisar
ett ramanslag på 2 778 747 000 kronor.

Bilaga 3

Justitiedepartementet

Bilaga 3 till kompletteringspropositionen 1995

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

JUSTITIEDEPARTEMENTET
(Andra huvudtiteln)

A. Allmänna val m.m.

A 7. Kampanj kostnader m.m. för val till Europaparlamentet

I budgetpropositionen (prop. 1994/95:100 bil. 3, s. 16) föreslår rege-
ringen att 146,6 miljoner kr anvisas under anslaget A 1. Allmänna val
under andra huvudtiteln för nästa budgetår. I beloppet ingår beräknade
utgifter på 140 miljoner kr för val i september 1995 till EU-parlamentet.
För riksdagspartiernas information i samband med detta val har emeller-
tid inga medel beräknats.

Riksdagspartierna har ett givet intresse av att nå ut med information
till väljarna, bl.a. för att informera om hur de ser på de EU-frågor som
aktualiseras i valet. Information kan också behövas för att personröstning
skall kunna tillämpas. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
30 miljoner kr anvisas för detta ändamål.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

till Kampanjkostnader m.m. för val till Europaparlamentet för budget-
året 1995/96 anvisar ett reservationsanslag på 30 000 000 kr.

D. Domstolsväsendet m.m.

D 2. Domstolarna m.m.

Bakgrund

Under denna anslagsrubrik har riksdagen efter förslag i budgetpropo-
sitionen för budgetåret 1995/96 anvisat ett ramanslag på 3 822 817 000
kr (prop. 1994/95:100, bil. 3, bet. 1994/95:JuU 15, rskr. 1994/95:255).

I budgetpropositionen angavs att de allmänna förvaltningsdomstolarna
till följd av ny lagstiftning på jordbruksområdet skulle tillföras ett stort
antal nya mål vilket skulle medföra betydande kostnadsökningar för
domstolsväsendet. Där utlovades vidare att regeringen skulle återkomma
till frågan om domstolarnas resursbehov för de nya måltypema i
kompletteringspropositionen.

Till följd av ändrad lagstiftning på arbetsmarknadsområdet kommer
vidare beslut om arbetslöshetsersättning ff.o.m. den 1 oktober 1995 att

överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol från arbetslöshetskassa
respektive länsarbetsnämnd i stället för att först överklagas till
Arbetsmarknadsstyrelsen (se prop. 1994/95:218 En effektivare arbets-
marknadspolitik m.m.). Detta kommer att medföra en ökad tillströmning
av mål om arbetslöshetsersättning till förvaltningsdomstolarna.

Regeringens överväganden

Den nya jordbrukslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 1995 (prop.
1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126). Såvitt i dag kan
bedömas kommer de nya reglerna inte att medföra en ökad mål-
tillströmning av den omfattning som befarades i budgetpropositionen. Ett
visst behov av resursförstärkning kan dock konstateras. Detta kan
beräknas till 1,3 miljoner kr per år eller till 2 miljoner kr för budgetåret
1995/96 (18 månader).

Behovet av resursförstärkning för den ökade tillströmningen av mål
om arbetslöshetsersättning kan beräknas till 4,7 miljoner kr per år. Med
hänsyn till att lagstiftningen träder i kraft först den 1 oktober 1995
uppgår behovet budgetåret 1995/96 till 5,875 miljoner kr.

Regeringen föreslår därför att ytterligare 7,875 miljoner kr tillförs
anslaget D 2. Domstolarna m.m.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

med ändring av riksdagens beslut (bet 1994/95:JuU 15, rskr.
1994/95:255) till Domstolarna m.m. för budgetåret 1995/96 anvisar ett
ramanslag på 3 830 692 000 kr.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

Arvoden på rättshjälpsområdet

Sammanfattning

I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om ersättning till
biträden enligt rättshjälpslagen och offentliga försvarare som i huvudsak
innebär att timkostnadsnormen skall styra all ersättning för arbete på
rättshjälpsområdet - såväl inom som utom det taxesatta området - och
att regeringen skall fastställa denna norm.

Ändringarna innebär också att den betydelse vid bedömningen av
ersättning för arbete som tidsåtgången bör ha - och som den i praxis
redan har fatt - kommer till uttryck i lagtexten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1995.

1 Ärendet och dess beredning                     Prop. 1994/95:150

Bilaga 3
Regeringen har i budgetpropositionen (prop. 1994/95:100 bil. 3 s. 15
och 73) aviserat besparingar inom rättshjälpsområdet för budgetåret
1995/96 (12 månader) med 14 miljoner kr.

Inom Justitiedepartementet har utarbetats ett utkast till lagrådsremiss
som behandlar frågor om arvoden till biträden och offentliga försvarare.
Utkastets lagförslag finns i bilaga 1. Ett antal myndigheter och orga-
nisationer har getts tillfälle att lämna synpunkter på utkastet. Skriftliga
yttranden har inkommit från Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslem,
Hovrätten för Nedre Norrland, Kammarrätten i Göteborg, Stockholms
tingsrätt, Norrköpings tingsrätt, Länsrätten i Malmöhus län, Domstols-
verket, Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, Rättshjälps-
nämnden, Statens invandrarverk, Sveriges advokatsamfund och Före-
ningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer. Yttrandena finns
tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju95/792).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 16 mars 1995 att inhämta Lagrådets yttrande
över de lagförslag som finns i bilaga 2. Lagrådets yttrande finns i
bilaga 3. Lagrådet har anfört synpunkter på lagförslagen när det gäller
frågan hur föreskriften om att ersättning skall bestämmas med tillämp-
ning av timkostnadsnormen förhåller sig till bestämmelsen att ersätt-
ningen skall vara skälig och vad som gäller i fall en domstol skulle
anse att timkostnadsnormen inte uppfyller kravet på skälig ersättning.
Regeringen har i huvudsak följt Lagrådets förslag. Vi återkommer till
Lagrådets synpunkter i författningskommentaren (avsnitt 8). Vi har
därutöver gjort vissa redaktionella ändringar i lagtexten.

2 Bakgrund

För att stärka de offentliga finanserna måste utgiftsnedskämingar göras
på alla samhällsområden. I årets budgetproposition anges att utgifterna
skall minska med början redan budgetåret 1995/96. De sammanlagda
besparingarna för rättsväsendet är beräknade att under kommande
budgetår uppgå till 400 miljoner kr och utgifterna skall skäras ned med
ytterligare 600 miljoner kr t.o.m. budgetåret 1998. Den största utgifts-
nedskämingen under kommande budgetår drabbar polisväsendet
(235 miljoner kr) medan domstolsväsendet och kriminalvården skall
spara 89 respektive 50 miljoner kr. På rättshjälpsanslaget skall en
besparing med 14 miljoner kr göras under budgetåret 1995/96. De
ytterligare utgiftsnedskämingar inom rättsväsendet som skall göras t.o.m.
budgetåret 1998 är inte fördelade på verksamhetsområden.

En särskild utredare fick i juni 1993 i uppdrag av regeringen att göra
en genomgripande översyn av rättshjälpslagen (1972:429) och lämna

förslag till ändringar som kan leda till ökad effektivitet och kostnads- Prop. 1994/95:150
besparingar och till att rättshjälpsresursema koncentreras till de områden Bilaga 3
där de bäst behövs. Uppdraget skall redovisas i september 1995. De
förslag som Rättshjälpsutredningen kommer att lämna beräknas leda till
betydande besparingar.

Ersättningen för arbete till advokater och andra jurister på rättshjälps-
området bestäms enligt fast praxis utifrån en timkostnadsnorm som
årligen fastställs av regeringen på grundval av beräkningar från Dom-
stolsverket. Dessa grundas i sin tur på självkostnadema vid de allmänna
advokatbyråerna. Timkostnadsnormens utveckling de senaste tiotalet åren
har varit orsak till en stor andel av den ökande belastningen på rätts-
hjälpsanslaget. Redan mycket blygsamma förändringar när det gäller
timersättningen ger kraftiga förändringar på den totala kostnadsnivån. En
förändring med några kronor motsvarar flera miljoner på rättshjälps-
anslaget. Det är mot denna bakgrund angeläget att se till att regeringen
ges de instrument som krävs för en effektiv kontroll över nivån på
timersättningen. Det handlar framför allt om att skapa förutsättningar för
att dämpa den årliga höjning av timersättningen som är mer eller mindre
inbyggd i dagens system. Förändringar som rör ersättningen på
rättshjälpsområdet kan också få ett snabbt genomslag. Rättshjälpsutred-
ningens uppdrag omfattar visserligen även dessa frågor. Det är dock
möjligt att göra vissa förändringar redan nu.

3 Gällande bestämmelser om arvoden till
rättshjälpsbiträden och offentliga försvarare m.fl.

Biträden enligt rättshjälpslagen (1972:429), bodelningsförrättare och
medlare har enligt lagens 22 § rätt till skälig ersättning för arbete,
tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Vid bedömningen av vad
som är skäligt arvode skall uppdragets art och omfattning beaktas.
Hänsyn skall också tas till andra omständigheter av betydelse, såsom den
skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med samt den tid
som har lagts ned på uppdraget. I bestämmelsen anges också att
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer taxa
som skall tillämpas vid bestämmande av ersättningen.

Målsägandebiträden har enligt 5 § lagen (1988:609) om målsägande-
biträde rätt till ersättning enligt vad som sägs i 22 § rättshjälpslagen.
Detsamma gäller för offentliga biträden (44 § rättshjälpslagen). En
bestämmelse om ersättning till offentlig försvarare av samma innehåll
som 22 § första stycket rättshjälpslagen finns i 21 kap. 10 § rättegångs-
balken (RB).

Bestämmelserna om ersättning till biträden enligt rättshjälpslagen och
offentliga försvarare fick sin nuvarande utformning år 1982 (se prop.
1981/82:28, bet. 1981/82:JuU19, rskr. 1981/82:105). Syftet med lagänd-
ringarna var att få till stånd en striktare prövning av ersättningsanspråk
som samtidigt premierade effektivitet och skicklighet hos biträden och

offentliga försvarare. Bakgrunden till förändringarna var den kritik som Prop. 1994/95:150
riktats mot metoden att bestämma ersättning inom rättshjälpsområdet. Bilaga 3

Bland annat hävdades att hänsynen till ett uppdrags svårighetsgrad och
till den skicklighet med vilket det utförts hade eftersatts när tidsfaktorn
blivit avgörande för ett arvodes storlek. I propositionen underströks att
tidsåtgången alltid måste vara en viktig faktor vid arvodesbestämningen
men att det är angeläget att myndigheterna ägnar avsevärt större
uppmärksamhet än hittills åt de övriga faktorer som skall avgöra
arvodets storlek.

4 Taxorna och timkostnadsnormen

När rättshjälpslagen infördes förutsattes att ersättningen till biträden och
offentliga försvarare till stor del skulle bestämmas med tillämpning av
taxor, främst saktaxor, där utgångspunkten var den arbetstid en genom-
snittsadvokat lägger ned på ett genomsnittsärende av den ärendekategori
som taxesätts (prop. 1972:4 s. 273 ff). Det framhölls att den timersätt-
ning som får anses skälig är av stor betydelse när taxor skall fastställas
och att utgångspunkten därvid borde vara den genomsnittliga kostnaden
per timme för advokatverksamhet. Vidare angavs att självkostnadema
vid de allmänna advokatbyråerna torde få tillmätas stor betydelse.

Emellertid har endast två taxor införts på rättshjälpsområdet; en taxa
för ersättning till biträde i mål om äktenskapsskillnad efter gemensam
ansökan (den s.k. äktenskapsskillnadstaxan) och en taxa för ersättning
till offentliga försvarare i vissa brottmål i tingsrätt och hovrätt (den s.k.
brottmålstaxan). Den viktigaste faktorn i taxesystemet är, såsom också
förutsattes vid rättshjälpslagens tillkomst, den ersättning per timme som
får anses skälig, den s.k. timkostnadsnormen. Normen baseras på den
genomsnittliga kostnaden per timme vid de allmänna advokatbyråerna.
De beräknade totala kostnaderna divideras med det antal timmar
juristerna tillsammans antas kunna debitera under året. I de totala kost-
naderna ingår lönekostnader, lokalkostnader, kapitalkostnader samt
övriga kostnader såsom för utbildning, ersättning till redovisningscentral,
sjukvårdsersättning m.m.

Timkostnadsnormen har i rättstillämpningen blivit normgivande vid
bestämmande av ersättning inom hela rättshjälpsområdet. Alltsedan rätts-
hjälpslagen infördes, och även efter de lagändringar som gjordes 1982,
har i domstolars och andra myndigheters praxis timkostnadsnormen varit
bestämmande för ersättningen per timme för arbete. Högre timersättning
har i brottmål bestämts i mål som rört speciella ämnesområden och
svårbedömda rättsfrågor, där försvararen haft särskild kännedom om och
erfarenhet av rättsområdet och även i mål som har pågått under avsevärd
tid och inneburit stor bundenhet för försvararen (se NJA 1989 s. 14 och
NJA 1993 s. 237). Praxis kan betecknas som restriktiv när det gäller
bedömningen av yrkanden om förhöjd ersättning per timme.

Tidigare beslutades taxorna - och därmed också timkostnadsnormen -
av Domstolsverket efter delegering från regeringen. I november 1990

återtog regeringen befogenheten att bestämma taxorna enligt rättshjälps- Prop. 1994/95:150
lagen. Från och med år 1992 har Domstolsverket återfått rätten att Bilaga 3
fastställa taxor men regeringen har behållit rätten att besluta den tim-
kostnadsnorm som skall ligga till grund för taxorna (jfr 22 § andra
stycket rättshjälpsförordningen, 1979:938). Som underlag för beslutet har
regeringen beräkningar från Domstolsverket grundade på självkost-
nadema vid de allmänna advokatbyråerna och synpunkter från Sveriges
advokatsamfund.

Timkostnadsnormens konstruktion behandlades i regeringens propo-
sition 1992/93:109 om ändring i rättshjälpslagen m.m. (s. 40 ff.). Bland
annat anmärktes att de nuvarande beräkningsgrunderna för att fastställa
timkostnadsnormen är relativt komplicerade och förenade med en hel del
svagheter. I propositionen föreslogs inga ändringar i systemet. Det
anmärktes dock att regeringen inte är tvingad att vid fastställande av
timkostnadsnormen enbart utgå från självkostnadema vid de allmänna
advokatbyråerna och vidare att det finns utrymme för att i kost-
nadsdämpande riktning göra en friare bedömning än den som utvecklats
under den tid Domstolsverket fastställde taxorna. I propositionen avise-
rades att olika timkostnadsnormer borde gälla för brottmålstaxan resp,
äktenskapsskillnadstaxan i enlighet med vad som gällde före år 1988.

Regeringen fastställde genom beslut den 5 november 1992 normen för
brottmålstaxan till 850 kr och normen för äktenskapsskillnadstaxan till
890 kr inklusive mervärdesskatt. Normen bestämdes på grundval av
beräkningar från Domstolsverket enligt vilka självkostnaden för år 1993
var 908 kr inklusive mervärdesskatt. För brottmålens del innebar rege-
ringens beslut en sänkning från den tidigare gällande nivån och för
tvistemålens del att gällande nivå kvarstod.

Högsta domstolen prövade under år 1993 flera fall om ersättningen i
brottmål och timkostnadsnormen. Ett av dessa (NJA 1993 s. 114) rör
ersättning utanför det taxesatta området till en offentlig försvarare.
Frågan i målet var om en timersättning enligt den timkostnadsnorm på
850 kr som regeringen beslutat innebär att en offentlig försvarare får
skälig ersättning för sitt uppdrag. Högsta domstolen fann att själv-
kostnadema vid de allmänna advokatbyråerna får tillmätas stor betydelse
vid den bedömningen i vart fall till dess andra beräkningsmetoder har
utarbetats. Då det enligt Högsta domstolen inte framkommit att timer-
sättningen till en offentlig försvarare borde bestämmas till ett lägre
belopp än Domstolsverkets beräkningar visade, fann domstolen att skälig
ersättning var 910 kr.

Ett annat fall (NJA 1993 s. 260) rör ersättning i brottmål inom det
taxesatta området. I det målet prövade Högsta domstolen om den taxa
som byggde på en timkostnadsnorm på 850 kr var behäftad med ett
sådant uppenbart fel som avses i 11 kap. 14 § regeringsformen och
därmed kunde åsidosättas. Högsta domstolen fann dock att taxan var
bindande inom sitt tillämpningsområde och anförde bl.a. att skälig ersätt-
ning är ett vagt begrepp och att det kan finnas utrymme för olika
beräkningsmetoder när det gäller att bestämma ersättningsnivån. Två
justitieråd var skiljaktiga och menade att den av regeringen beslutade                   6

timkostnadsnormen stod i uppenbar strid med den överordnade

bestämmelsen i 21 kap. 10 § 1 st RB om skälig ersättning till offentlig Prop. 1994/95:150
försvarare. Enligt 11 kap. 14 § regeringsformen skulle därför den på Bilaga 3
grundval av timkostnadsnormen beslutade brottmålstaxan inte tillämpas.

Regeringen bestämde den 29 april 1993 en ny gemensam timkostnads-
norm för brottmålstaxan och äktenskapsskillnadstaxan till 910 kr inklu-
sive mervärdesskatt att gälla ff.o.rn. den 1 juli 1993 t.o.m. den 30 juni
1994. Den 11 maj 1994 bestämdes - likaledes på grundval av
beräkningar från Domstolsverket - timkostnadsnormen till 935 kr
inklusive mervärdesskatt för tiden ff.o.rn. den 1 juli 1994 t.o.m. den 30
juni 1995.

Riksrevisionsverket fick i maj 1993 i uppdrag av regeringen att se
över beräkningsgrunderna för fastställande av timkostnadnormen. I sin
rapport (Rättshjälp - till vilken kostnad) redovisade verket alternativa
modeller för beräkning av timkostnadsnormen och modifierade modeller
av en sådan norm. Rapporten har överlämnats till Rättshjälpsutredning-
en.

Timkostnadsnormen utgör, utöver vad som redovisats ovan, också
underlag för den konkursförvaltartaxa som tillämpas när en konkurs
avskrivs enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672).

5 Nivån på timersättningen

Regeringens förslag: All ersättning för arbete som skall lämnas
till offentliga försvarare och till biträden på rättshjälpsområdet i
övrigt skall bestämmas med tillämpning av en timkostnadsnorm
som beslutas av regeringen. Ersättningen skall bestämmas med
utgångspunkt i den tidsåtgång som kan anses rimlig med hänsyn
till uppdragets art och omfattning. Timersättningen får avvika från
timkostnadsnormen t.ex. om arbetet har utförts på ett mindre
skickligt eller särskilt skickligt sätt.

Timkostnadsnormen skall bestämmas på grundval av Domstols-
verkets beräkningar av självkostnadema vid de allmänna advokat-
byråerna.

Utkastets förslag överensstämmer med regeringens förslag. Vissa
språkliga skillnader finns dock.

Yttranden över utkastet: Flertalet av dem som har yttrat sig över
utkastet till lagrådsremiss har tillstyrkt eller lämnat förslagen utan
erinran. Hovrätten för Nedre Norrland känner dock tvekan till de före-
slagna lagändringarna och anser att det är betänkligt att utan närmare
utredning ändra grunderna för ersättningsreglerna. Hovrätten menar att
Rättshjälpsutredningens förslag bör avvaktas. Liknande synpunkter
framförs av Rättshjälpsnämnden som menar att förslaget innebär en
principiellt ny syn på ersättningsreglerna. Nämnden motsätter sig dock
inte att förslagen genomförs. Sveriges advokatsamfund och Föreningen

jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråer är negativa till förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Som tidigare har nämnts ligger
beräkningar av självkostnadema vid de allmänna advokatbyråerna till
grund för timersättningen till offentliga försvarare och till biträden på
rättshjälpsområdet i övrigt. Beräkningsgrunderna har kritiserats från
olika håll och det finns ett antal faktorer i underlaget som bör kunna bli
föremål för en närmare diskussion. Även konstruktionen med själv-
kostnader som underlag för ersättningsnormen som sådan kan ifråga-
sättas. Kostsamma investeringar ett år påverkar t.ex. timkostnadsnormen
i höjande riktning och innebär alltså att inkomsterna blir högre de
kommande åren. Den motsatta ordningen, att inkomsterna styr vilka ut-
gifter som kan belasta en verksamhet, är rimligare. En normalkostnad
för investeringar snarare än den faktiska kostnaden är kanske bättre som
underlag för fastställande av nivån på timersättningen. När det gäller de
poster som avser investeringar och utbildning och övriga expenser är det
också så att inte alla sådana kostnader är fasta, och alla sådana kostnader
är inte heller helt och hållet nödvändiga för verksamhetens bedrivande.
Det är rimligt att kräva att denna typ av utgifter anpassas efter den
ekonomiska situationen. Framför allt bör kostnader av angivet slag inte
med automatik medföra en höjning av timkostnadsnormen påföljande år.

Advokatsamfundet pekar i sitt yttrande över utkastet till lagrådsremiss
på att utbildning är en nödvändig investering och att kostnaderna för
allmänheten och rättsväsendet blir större om advokaterna inte utbildar
och fortbildar sig. Regeringen delar uppfattningen att utbildning och
fortbildning är viktigt. Det är dock en annan fråga hur det ekonomiska
ansvaret skall fördelas för den fortbildning av olika slag och med olika
inriktning som kan förekomma för dem som arbetar på advokatbyråer,
allmänna och privata. Det är t.ex. inte självklart att kostnader för
utbildning med inriktning på affärsjuridik eller vissa delar av EU-rätten
skall ingå i underlaget för den ersättning som betalas för arbete på
rättshjälpsområdet, där brottmål och familjemål dominerar.

En annan av de faktorer i beräkningarna av självkostnadema vid de
allmänna advokatbyråerna som kan diskuteras är den andel av arbets-
tiden som kan debiteras. Den har också ganska nyligen förändrats. Fram
till år 1992 förutsattes 75 procent av arbetstiden för juristerna vara
debiterbar. Därefter har underlaget grundats på en andel debiterbar tid på

72,5 procent. Advokatsamfundet har för sin del i olika sammanhang
hävdat att andelen bör vara 70 procent. Det är uppenbart att frågan om
hur stor andel av arbetstiden som kan anses debiterbar är något som kan
bedömas på olika sätt och som man svårligen kan få ett entydigt svar på.

Även andra poster i underlaget kan diskuteras och är också föremål för
delade meningar. En brist i det nuvarande systemet är att det inte tar
hänsyn till de skillnader som finns mellan allmänna och privata advokat-
byråer, något som kan verka såväl höjande som sänkande på timkost-
nadsnormen. Det bör anmärkas att advokatsamfundet, som regelmässigt
yttrar sig över Domstolsverkets beräkningar innan underlaget lämnas till
regeringen, anser att självkostnadema är alltför lågt beräknade.

Regeringen anser att det skulle kunna finnas fördelar med ett förändrat
system för beräkning av timkostnadsnormen. Rättshjälpsutredningen

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

skall behandla också den frågan. I avvaktan på resultatet av utredningens
arbete finns inget annat alternativ än att låta de allmänna advokat-
byråerna och beräkningarna av självkostnadema vid dem utgöra underlag
för beräkning av timkostnadsnormen. Underlaget bör även fortsätt-
ningsvis arbetas fram av Domstolsverket. Advokatsamfundet påpekar i
sitt yttrande över utkastet till lagrådsremiss att ett centralt framtaget
underlag, som t.ex. grundas på kostnadsförhållandena vid de allmänna
advokatbyråerna, kan vara värdefullt som underlag för domstolarnas
bedömning av ersättning, men att en sådan timkostnadsnorm inte bör
vara formellt bindande och inte beslutas av regeringen.

Såsom redovisats i det föregående finns det anledning att kritisera en
ordning som innebär att kostnaderna vid de allmänna advokatbyråerna
ett visst år okritiskt läggs till grund för beräkning av den timersättning
som skall utgå kommande år. Det var knappast den ordning som
förutsattes vid 1972 års reform. Det är uppenbart att regeringen kritiskt
måste kunna granska och justera de olika poster som ingår i underlaget
- såväl i sänkande som i höjande riktning - när normen bestäms. Det
bör återigen framhållas att redan små avvikelser från beräkningsunder-
laget innebär märkbara förändringar i nivån på normen. Exempelvis
angav Riksrevisionsverket i sin ovan nämnda rapport att sänkningen av
andelen debiterbar tid med 2,5 procentenheter medförde att kostnaden
per debiterbar timme blev 23 kr högre än den skulle ha blivit med
oförändrad andel debiterbar tid. Övervägandena i den här delen har inte
föranlett några kritiska kommentarer från de instanser som har beretts
tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss.

Storleken på den timkostnadsnorm som årligen bestäms är av stor
betydelse för belastningen på rättshjälpsanslaget, särskilt som denna i
praxis har kommit att bli vägledande för den ersättning som bestäms på
hela rättshjälpsområdet. Det är, som regeringen inledningsvis har fram-
hållit, angeläget med en effektiv kostnadskontroll på området.

Regeringen föreslår mot bakgrund av det anförda dels att principen om
att timkostnadsnormen skall styra all ersättning för arbete på rätts-
hjälpsområdet - såväl inom som utom det taxesatta området - lagfästs,
dels att regeringen skall fastställa normen.

Den ordning som gäller i dag, nämligen att den ersättning som tiller-
känns rättshjälpsbiträden m.fl. och offentliga försvarare skall vara skälig,
bör behållas. Däremot bör - som vi strax skall utveckla närmare -
regleringen i rättegångsbalken och rättshjälpslagen ändras så att det
uttryckligen föreskrivs att domstolar och andra myndigheter vid bedöm-
ningen av skäligheten av yrkat arvode skall utgå från den tid som
faktiskt har lagts ned på uppdraget och som kan anses rimlig att lägga
ned mot bakgrund av uppdragets art och omfattning. Ersättningen skall
bestämmas med tillämpning av den av regeringen beslutade timkostnads-
normen, men en möjlighet att sänka timersättningen, t.ex. på grund av
bristande skicklighet, eller att höja timersättningen därför att uppdraget
har utförts med särskilt stor skicklighet bör finnas. I sådana fall skall
timkostnadsnormen kunna frångås.

Regeringen kommenterar i det följande förslagets skilda delar bl.a mot
bakgrund av Lagrådets yttrande och de i ärendet inkomna yttrandena

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

över utkastet till lagrådsremiss. Vi återkommer med ytterligare kommen- Prop. 1994/95:150
tarer i författningskommentaren.                                          Bilaga 3

Från advokatsamfundets sida är man kritisk till en sådan förändring av
nuvarande ordning som utkastet innebär. Samfundet menar att den
föreslagna konstruktionen är egendomlig och att domstolen ges två
anvisningar där den ena anger att domstolen skall döma ut skälig ersätt-
ning och den andra att den skall döma ut den ersättning regeringen
anvisar. Samfundet anför också att förslaget bygger på en misstro mot
domstolarna, nämligen på uppfattningen att domstolarna inte skulle klara
uppgiften att bestäma skälig ersättning, och att regeringen genom den
föreslagna konstruktionen avser att hindra domstolarna att döma fel.
Samfundet anför samtidigt att det inte är fel med en ”timkostnadsnorm”
så länge den används bara som just en utgångspunkt. Enligt samfundet
är det av praktiska skäl lämpligt - kanske t.o.m. nödvändigt - att det
finns någon form av ”normalarvode” som utgångspunkt. Däremot är det
enligt samfundet fel om domstolarna ges sådana anvisningar att de blir
bundna av dem utom i undantagsfall. Ett sådant system har enligt
samfundet motsatt effekt än den regeringen - liksom samfundet - anser
eftersträvansvärd; nämligen att gynna effektivitet och skicklighet.

Med anledning av samfundets påpekanden konstaterar regeringen
inledningsvis att lagtexten bör förtydligas så att skillnaden mellan den av
regeringen beslutade timkostnadsnormen och den timersättning som
domstolen - eller myndigheten - bestämmer i det enskilda fallet klart
framgår.

Regeringen vill framhålla att bundenheten till timkostnadsnormen i
praxis är så stor att den föreslagna ändringen i praktiken inte är särskilt
omvälvande. Den väsentliga förändringen består i att regeringen ges
kontroll över den normala ersättning per timme som betalas över rätts-
hjälpsanslaget och där vaije krona per timme har stor betydelse.
Regeringen får naturligtvis inte bestämma en timkostnadsnorm som är
lägre än vad som utgör skälig ersättning per timme för arbete utfört med
”normal” omsorg och skicklighet. Bestämmelsens konstruktion, att
ersättningen skall vara skälig och bestämmas med tillämpning av
timkostnadsnormen, förutsätter att timkostnadsnormen håller sig inom
ramen för vad som är skäligt. Regeringen återkommer till Lagrådets
synpunkter på denna fråga i författningskommentaren (avsnitt 8.1). Vi
vill också framhålla att det knappast är relevant att tala om rätt eller fel
i det här sammanhanget. Såsom Högsta domstolens majoritet anförde i
det ovan refererade rättsfallet NJA 1993 s. 260, är begreppet skälig
ersättning vagt, och det kan finnas utrymme för olika beräkningsmetoder
när det gäller att bestämma ersättningsnivån.

Avsikten med förslaget är ingalunda den att domstolarna endast i
exceptionella undantagsfall skall kunna avvika från timkostnadsnormen.
Tvärtom är det, som samfundet anför, eftersträvansvärt med ett ersätt-
ningssystem som bättre gynnar effektivitet och skicklighet. Förslaget
tillgodoser enligt regeringens mening det kravet eftersom det uttryck-
ligen lyfter fram att domstolarna och myndigheterna får avvika från
timkostnadsnormen i höjande eller sänkande riktning beroende på den                 10

skicklighet som biträdet eller försvararen har visat; det torde i dag vara

mindre vanligt att begärd ersättning sänks på grund av att kvaliteten på
arbetet varit undermålig. Det är också i praktiken svårt att få förhöjd
ersättning när arbetet utförts med särskild skicklighet.

Den av regeringen beslutade timkostnadsnormen blir mot denna bak-
grund ett slags ”normalarvode” som domstolarna skall fastställa i alla de
mål och ärenden som utförts med normal skicklighet.

Advokatsamfundet kritiserar också förslaget för att det innebär en
cementering av nuvarande praxis som är fixerad vid tidsåtgången. Enligt
samfundet bör i stället åtgärder vidtas som leder åt motsatt håll.

Som samfundet anför har inte tidsåtgången i praxis fatt den mindre
tyngd vid bedömningen av arvoden som eftersträvades genom reformen
1982. Regeringen gör bedömningen att tidsåtgången tvärtom i praktiken
kommit att bli den viktigaste faktorn vid prövningen av ersättning för
arbete. När den yrkade ersättningen för arbete frångås är det t.ex. en
vanlig motivering att biträdet eller försvararen kunde utfört uppdraget på
kortare tid. Det kan ifrågasättas om det är möjligt att åstadkomma en
ordning där skickligheten viktas mot tidsåtgången på det sätt som
samfundet vill och som eftersträvades med 1982 års reform. Vi menar
för vår del att den vägen har visat sig vara svårframkomlig, och kanske
t.o.m. omöjlig. Den betydelse tidsåtgången har fatt i praktiken bör i
stället komma till uttryck i lagtexten.

Vårt förslag innebär alltså i så måtto en kodifiering av praxis att det
uttryckligen föreskrivs att hänsyn skall tas till tidsåtgången när arvodet
bestäms. Regeln balanseras emellertid av att det i lagtexten lyfts fram att
domstolarna vid arvodesprövningen skall ta hänsyn till den skicklighet,
eller bristande skicklighet, som biträdet eller försvararen visat. Förslaget
innebär således att såväl tidsåtgången som snabbheten och skickligheten
skall inverka på ersättningens storlek och regleringen bör rent av ha
förutsättningar att bättre än de nu gällande reglerna uppnå de syften som
eftersträvades med 1982 års reform.

Advokatsamfundet anför i sitt yttrande vidare att det inte är rimligt att
ersätta alla advokater och biträdande jurister med samma belopp per
arbetad timme. Det kan t.ex. ta tio timmar för en biträdande jurist att
upprätta en inlaga där en erfaren advokat presterar en motsvarande
inlaga på halva tiden. Regeringen vill här framhålla att förslaget i det
avseendet inte innebär någon förändring i förhållande till vad som gäller
i dag. Det är alltså inte meningen att den tid som faktiskt har lagts ner
på uppdraget okritiskt skall läggas till grund för ersättningen. Förslaget
innebär - i likhet med vad som redan gäller - att det är den tidsåtgång
som kan anses rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning som
berättigar till ersättning. Häri ligger att domstolen skall värdera hur
många timmar en ”normalskicklig” advokat behöver för ett motsvarande
uppdrag och inte ge ersättning för fler timmar. En särskilt skicklig
advokat, som t.ex. har betydande erfarenhet på ett visst område och
därför arbetat ovanligt snabbt, kan kompenseras genom att han - såsom
redovisats i det föregående - får en timersättning som ligger över
timkostnadsnormen. Skillnaden i förhållande till gällande rätt är att det
nu lagregleras hur den i en kostnadsräkning angivna tidsåtgången skall
bedömas.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

2 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 2—14.

Stockholms tingsrätt menar att det, om forslaget genomfors, finns en Prop. 1994/95:150
risk för att försvarare och biträden mer frekvent begär förhöjd ersättning, Bilaga 3
vilket kan orsaka merarbete för domstolarna. Det är möjligt att antalet
yrkanden om ersättning över normen kan öka. Det är delvis avsikten
med förslaget, liksom det är avsikten att ersättningen oftare än nu skall
kunna jämkas nedåt. Något markant ökning av arbetsbelastningen kan
dock inte befaras. Det är tvärtom troligt att en praxis till stöd för
rättstillämpningen utvecklar sig relativt snabbt.

Hithörande frågor behandlas för närvarande av Rättshjälpsutredningen
och regeringen vill framhålla att den nu föreslagna ordningen inte
innebär något hinder mot att reglema utvecklas och förbättras genom
förslag från utredningen.

6 Ekonomiska konsekvenser

Som anförts inledningsvis har det i årets budgetproposition aviserats en
besparing på rättshjälpsanslaget med 14 miljoner kr för det kommande
budgetåret (12 månader). När det gäller de besparingseffekter som kan
uppnås med förändringar av nivån på timersättningen leder - som redan
framhållits - även mycket blygsamma förändringar till kraftiga föränd-
ringar på rättshjälpsanslaget. En utebliven höjning av timkostnadsnormen
på några kronor kan spara flera miljoner.

Den nu gällande timkostnadsnormen gäller t.o.m. 30 juni 1995. En ny
norm skall alltså fastställas under våren för att gälla det kommande året.
Domstolsverket har nyligen lämnat ett underlag för fastställande av
timostnadsnormen för den perioden. Enligt underlaget är den beräknade
självkostnaden per timme för den kommande perioden högre än den nu
gällande normen. Som framgått i det föregående skall timkostnadsnorm-
en bestämmas på grundval av Domstolsverkets underlag, men efter en
kritisk granskning av de olika poster som ingår. Frågan skall beredas
inom Justitiedepartementet, bl.a efter överläggningar med advokatsam-
fundet. Regeringen gör den preliminära bedömningen att det finns ut-
rymme att åstadkomma den besparing på rättshjälpsanslaget som har
aviserats.

Eftersom timkostnadsnormen också utgör underlag för den konkurs-
förvaltartaxa som tillämpas i konkurser som skrivs av enligt 10 kap. 1 §
konkurslagen, får en förändring av nivån på normen också effekt på det
anslag som belastas av de konkurskostnader som inte kan tas ut av
konkursboets medel.

7 Ikraftträdande m.m.

Lagändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1995. Några övergångs-
bestämmelser behövs inte.

8 Författningskommentar

8.1 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken

21 kap. 10 §

Bestämmelsens nya lydelse tar sikte på bedömningen av det arvode en
offentlig försvarare begär for sitt uppdrag och innebär att normalnivån
på den timersättning en offentlig försvarare skall tillerkännas bestäms av
regeringen. Regeln innebär en kodifiering av den ordning som utvecklats
enligt praxis samtidigt som den uttryckligen ger regeringen mandat att
bestämma timkostnadsnormens storlek. Den nya bestämmelsen innebär
också att grunderna för hur arvode skall bestämmas ändras genom att
den vikt som i praktiken fästs vid den tidsåtgång som redovisas i
kostnadsräkningama även kommer till uttryck i lagtexten. Ersättningen
för arbete skall enligt den nya lydelsen bestämmas med utgångspunkt i
den tidsåtgång som kan anses rimlig med hänsyn till uppdragets art och
omfattning med tillämpning av den timkostnadsnorm regeringen fast-
ställer. Timersättningen får avvika från normen om den skicklighet och
omsorg som uppdraget har utförts med eller andra omständigheter ger
anledning till det.

Vid prövningen av arvodesyrkanden skall domstolen beakta det arbete
som har lagts ned på uppdraget och den tidsåtgång som redovisas. Anser
domstolen att arbetet har tagit för lång tid med hänsyn till uppdragets art
eller omfattning eller att arbetet delvis inte är ersättningsgillt skall det
yrkade beloppet sättas ned med utgångspunkt i den tidsåtgång som
bedöms som rimlig. Som huvudregel skall den av regeringen fastställda
timkostnadsnormen betalas för varje ersättningsgill arbetstimme. Timer-
sättningen får dock sättas ned om arbetet har utförts på ett mindre
skickligt sätt eller höjas om det har utförts särskilt skickligt. En advokat
som är särskilt skicklig, t.ex. genom att han eller hon har en särskild
förtrogenhet med det aktuella rättsområdet, och därmed har arbetat
snabbare än en ”normalskicklig” advokat bör alltså kunna ersättas med
ett timarvode som ligger över timkostnadsnormen. Också andra om-
ständigheter av betydelse i det enskilda fallet kan beaktas, både i
sänkande eller höjande riktning. I vissa fall kan det t.ex. komma i fråga
att både sätta ned begärt belopp för att arbetet har tagit längre tid än
som är rimligt och sänka timersättningen, om uppdraget har utförts
mindre skickligt. Regleringen medger inte att timersättningen höjs på
den grunden att en advokat har särskilt höga omkostnader för t.ex.
kontor och liknande. Naturligtvis bör inte heller timersättningen i det
enskilda fallet sänkas för den som har särskilt låga fasta kostnader i sin
advokatverksamhet. Däremot kan det, i likhet med vad som gäller i dag,
beaktas i höjande riktning att en offentlig försvarare i ett omfattande mål
är bunden under en lång tid.

Den inledande meningen i första stycket behålls oförändrad. Offentliga
försvarare skall alltså ha rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan
och utlägg som uppdraget har krävt. Lagrådet utgår från att förskriften
om tillämpning av timkostnadsnormen - liksom vad som föreskrivs
angående tidsåtgång för uppdraget - avses vara underordnad bestäm-

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

melsen om att ersättningen skall vara skälig. I sitt yttrande lämnar Prop. 1994/95:150
Lagrådet två alternativa förslag till justeringar av lagtexten. Regeringen Bilaga 3
delar Lagrådets uppfattning om förhållandet mellan föreskrifterna om att
ersättningen skall vara skälig och att ersättningen skall bestämmas med
tillämpning av timkostnadsnormen. Andra och tredje meningarna i första
stycket kan beskrivas som en precisering av föreskriften i första
meningen. Sambandet mellan de två föreskrifterna bör komma till ut-
tryck genom att de inledande orden i andra meningen formuleras om.
Bestämmelsen har formulerats något annorlunda än enligt Lagrådets
förslag.

Lagrådet tar också upp vad som gäller i fall en domstol skulle anse att
timkostnadsnormen inte uppfyller kravet på skälig ersättning (jfr NJA
1993 s. 114 och 260). Mera konkret gäller frågan om och i så fall under
vilka förutsättningar timkostnadsnormen kan åsidosättas. Såsom Lagrådet
konstaterar kan timkostnadsnormen åsidosättas endast om det är
uppenbart att den står i strid med bestämmelsen om att ersättning skall
vara skälig (11 kap. 4 § regeringsformen).

I andra stycket görs ett tillägg som innebär att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer fastställer hur ersättningen för
tidsspillan skall beräknas. Förändringen innebär en kodifiering av den
praxis som har utvecklats, enligt vilken ersättningen för tidsspillan
betalas med utgångspunkt i ett fastställt belopp som formellt endast
gäller inom det taxesatta området. Det är lämpligt att Domstolsverket
bestämmer ersättningen för tidsspillan enligt den nya bestämmelsen på
samma sätt som gäller för det taxesatta området.

De taxor som finns i dag gäller enbart för ersättning till offentliga
försvarare i sådana brottmål där endast en tilltalad och en offentlig
förvarare förekommer, och där den sammanlagda förhandlingstiden
understiger tre timmar och 45 minuter. Även om en utvidgning av det
taxesatta området skulle göras torde knappast alla brottmål komma att
omfattas. Ett tillägg av redaktionell art har därför gjorts avseende
bemyndigandet att fastställa taxa, som förtydligar att taxor fastställs som
skall tillämpas vid bestämmande av ersättning i vissa fall.

8.2 Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen
(1972:429)

22 §

Ändringen i första stycket motsvarar ändringen i 21 kap. 10 § rätte-
gångsbalken. Vad som sagts i författningskommentaren till den bestäm-
melsen gäller också här. Lagrådets synpunkter på lagtexten i 21 kap.
10 § rättegångsbalken gäller även 22 § rättshjälpslagen. Därutöver skall
förhållandet mellan den nya lydelsen av första stycket och paragrafens
tredje stycke kommenteras.

Enligt de nu gällande bestämmelserna i tredje stycket skall det när
ersättning bestäms beaktas om ett rättshjälpsbiträde genom vårdslöshet
eller försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen. Vidare gäller att

14

ersättningen får jämkas om biträdet har missbrukat sin behörighet att Prop. 1994/95:150
bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution, eller om det Bilaga 3
annars finns särskilda skäl. Bedömningen enligt första stycket skall göras
fristående från den bedömning som skall göras enligt tredje stycket.

Bestämmelserna tar sikte på olika fall. Den prövning som förutsätts i
första stycket skall göras i samtliga fall där begärt arvode skall prövas.
En prövning enligt tredje stycket kan däremot endast bli aktuell om
biträdet föranlett kostnader för rättshjälpen genom sitt agerande eller när
ett ärende misskötts i så hög grad att bestämmelser om avvisande av
ombud kan tillämpas (se prop. 1978/79:90 s. 210). Ersättning kan i
sådana fall jämkas till noll, vilket inte är avsett vid en tillämpning av
första stycket.

9 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429).

15

10 Lagtext

10.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 10 § rättegångsbalken skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

Offentlig försvarare har rätt
till skälig ersättning av allmänna
medel för arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt.
Vid bedömningen av vad som är
skäligt arvode skall uppdragets
art och omfattning beaktas.
Hänsyn skall också tas till andra
omständigheter av betydelse, så-
som den skicklighet och den om-
sorg som uppdraget har utförts
med samt den tid som har lagts
ned på uppdraget. Har försva-
raren lämnat den misstänkte råd-
givning i saken enligt rätts-
hjälpslagen (1972:429), skall av-
drag göras för den rådgivnings-
avgift som försvararen uppburit.

Regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer fast-
ställer taxa som skall tillämpas
vid bestämmande av ersätt-
ningen.

Föreslagen lydelse

21 kap.

10 §'

Offentlig försvarare har rätt till
skälig ersättning av allmänna
medel för arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt.
Ersättningen för arbete skall
bestämmas med utgångspunkt i
den tidsåtgång som är rimlig
med hänsyn till uppdragets art
och omfattning och med tillämp-
ning av den timkostnadsnorm
som regeringen fastställer. Tim-
ersättningen får avvika från tim-
kostnadsnormen, om den skicklig-
het och den omsorg som upp-
draget har utförts med eller
andra omständigheter av bety-
delse ger anledning till det. Har
försvararen lämnat den miss-
tänkte rådgivning i saken enligt
rättshjälpslagen (1972:429), skall
avdrag göras för den rådgivnings-
avgift som försvararen uppburit.

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer
fastställer den taxa som skall
tillämpas vid bestämmande av
ersättningen i vissa fall samt
meddelar föreskrifter om beräk-
ning av ersättningen för tids-
spillan.

'Senaste lydelse 1983:920.

16

Offentlig försvarare får inte förbehålla sig ytterligare ersättning av den Prop. 1994/95:150
misstänkte. Om så ändå har skett, är förbehållet utan verkan.             Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

17

10.2 Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Härigenom föreskrivs att 22 § rättshjälpslagen (1972:429) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §

Biträde, bodelningsförrättare
och medlare har rätt till skälig
ersättning för arbete, tidsspillan
och utlägg som uppdraget har
krävt. Vid bedömningen av vad
som är skäligt arvode skall
uppdragets art och omfattning
beaktas. Hänsyn skall också tas
till andra omständigheter av
betydelse, såsom den skicklighet
och den omsorg som uppdraget
har utförts med samt den tid
som har lagts ned på uppdraget.
Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer fastställer
taxa som skall tillämpas vid
bestämmande av ersättningen.

Biträde, bodelningsförrättare
och medlare har rätt till skälig
ersättning för arbete, tidsspillan
och utlägg som uppdraget har
krävt. Ersättningen för arbete
skall bestämmas med utgångs-
punkt i den tidsåtgång som är
rimlig med hänsyn till upp-
dragets art och omfattning och
med tillämpning av den timkost-
nadsnorm som regeringen fast-
ställer. Timersättningen får av-
vika från timkostnadsnormen,
om den skicklighet och den om-
sorg som uppdraget har utförts
med eller andra omständigheter
av betydelse ger anledning till
det. Regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestäm-
mer fastställer den taxa som

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

skall tillämpas vid bestämmande
av ersättningen i vissa fall samt
meddelar föreskrifter om beräk-
ning av ersättningen för tids-
spillan.

Vid biträdesbyte enligt 21 § andra stycket gäller i fråga om det nya
biträdets rätt till ersättning för arbete som har utförts före beslutet om
bytet vad som sägs i 19 § första stycket.

Har biträde, bodelningsförrättare eller medlare genom vårdslöshet eller
försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen, skall detta beaktas vid
ersättningens bestämmande. Om biträde missbrukat sin behörighet att
bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution eller det eljest
föreligger särskilda skäl, far ersättningen jämkas.

Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid domstol av
domstolen. Ersättning till biträde i annat fall och till bodelningsförrättare
fastställes av Rättshjälpsmyndigheten. Ersättning till medlare fastställes
av domstolen.

Ersättning till biträde skall fastställas i samband med att den rättsliga

18

'Senaste lydelse 1993:9.

angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller avslutas på något Prop. 1994/95:150
annat sätt. Ersättningen till bodelningsförrättare eller medlare skall Bilaga 3
fastställas när uppdraget har slutförts.

Har ett biträde underlåtit att i tid begära ersättning vid den domstol
som haft att besluta om den och har biträdet därigenom förlorat rätten
att få ersättning fastställd av domstolen, far Rättshjälpsmyndigheten
fastställa ersättningen under förutsättning att biträdet inte kände till att
angelägenheten varit anhängig vid domstolen eller att underlåtenheten
beror på något annat ursäktligt misstag. Ersättningen skall då alltid
stanna på staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

19

Lagförslagen i utkastet till lagrådsremiss

1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 10 § rättegångsbalken skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3.1

Nuvarande lydelse                    Föreslagen lydelse

21 kap.

Offentlig försvarare har rätt
till skälig ersättning av allmänna
medel för arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt.
Vid bedömningen av vad som är
skäligt arvode skall uppdragets
art och omfattning beaktas.
Hänsyn skall också tas till andra
omständigheter av betydelse, så-
som den skicklighet och den om-
sorg som uppdraget har utförts
med samt den tid som har lagts
ned på uppdraget. Har för-
svararen lämnat den misstänkte
rådgivning i saken enligt rätts-
hjälpslagen (1972:429), skall av-
drag göras for den rådgivnings-
avgift som försvararen uppburit.

Regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer fast-
ställer taxa som skall tillämpas
vid bestämmande av ersätt-
ningen.

Offentlig försvarare får inte forbel
misstänkte. Om så ändå har skett, ä

§'

Offentlig försvarare har rätt till
skälig ersättning av allmänna
medel for arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt
Ersättning för arbete skall
bestämmas med beaktande av
uppdragets art och omfattning
och med tillämpning av den tim-
ersättning (timkostnadsnorm)
som regeringen fastställer. Er-
sättningen för avvika från tim-
kostnadsnormen om andra om-
ständigheter av betydelse, såsom
den skicklighet och den omsorg
som uppdraget har utförts med,
ger anledning till det. Har för-
svararen lämnat den misstänkte
rådgivning i saken enligt rätts-
hjälpslagen (1972:429), skall av-
drag göras för den rådgivnings-
avgift som försvararen uppburit.

Regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer fast-
ställer hur ersättning för tids-
spillan skall beräknas samt den
taxa som skall tillämpas vid
bestämmande av ersättning i
vissa fall.

tålla sig ytterligare ersättning av den
■ förbehållet utan verkan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

'Senaste lydelse 1983:920.

20

2 Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) Prop. 1994/95:150
Härigenom föreskrivs att 22 § rättshjälpslagen (1972:429) skall ha Bilaga 3.1
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §

Biträde, bodelningsförrättare
och medlare har rätt till skälig
ersättning för arbete, tidsspillan
och utlägg som uppdraget har
krävt. Vid bedömningen av vad
som är skäligt arvode skall
uppdragets art och omfattning
beaktas. Hänsyn skall också tas
till andra omständigheter av be-
tydelse, såsom den skicklighet
och den omsorg som uppdraget
har utförts med samt den tid
som har lagts ned på uppdraget.
Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer fastställer
taxa som skall tillämpas vid
bestämmande av ersättningen.

Biträde, bodelningsförrättare
och medlare har rätt till skälig
ersättning för arbete, tidsspillan
och utlägg som uppdraget har
krävt. Ersättning för arbete skall
bestämmas med beaktande av
uppdragets art och omfattning
och med tillämpning av den tim-
ersättning (timkostnadsnorm)
som regeringen fastställer. Er-
sättningen får avvika från tim-
kostnadsnormen om andra om-
ständigheter av betydelse, såsom
den skicklighet och den omsorg
som uppdraget har utförts med,
ger anledning till det. Rege-
ringen eller den myndighet rege-
ringen bestämmer fastställer hur
ersättning för tidsspillan skall
beräknas samt den taxa som

skall tillämpas vid bestämmande
av ersättning i vissa fall.

Vid biträdesbyte enligt 21 § andra stycket gäller i fråga om det nya
biträdets rätt till ersättning för arbete som har utförts före beslutet om
bytet vad som sägs i 19 § första stycket

Har biträde, bodelningsförrättare eller medlare genom vårdslöshet eller
försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen, skall detta beaktas vid
ersättningens bestämmande. Om biträde missbrukat sin behörighet att
bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution eller det eljest
föreligger särskilda skäl, far ersättningen jämkas.

Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid domstol av
domstolen. Ersättning till biträde i annat fall och till bodelningsförrättare
fastställes av Rättshjälpsmyndigheten. Ersättning till medlare fastställes
av domstolen.

Ersättning till biträde skall fastställas i samband med att den rättsliga
angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller avslutas på något
annat sätt. Ersättningen till bodelningsförrättare eller medlare skall fast-
ställas när uppdraget har slutförts.

'Senaste lydelse 1993:9.

21

Har ett biträde underlåtit att i tid begära ersättning vid den domstol
som haft att besluta om den och har biträdet därigenom förlorat rätten
att få ersättning fastställd av domstolen, får Rättshjälpsmyndigheten
fastställa ersättningen under förutsättning att biträdet inte kände till att
angelägenheten varit anhängig vid domstolen eller att underlåtenheten
beror på något annat ursäktligt misstag. Ersättningen skall då alltid
stanna på staten.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3.1

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

22

Lagrådsremissens lagförslag                           Prop. 1994/95:150

Bilaga 3.2

1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 10 § rättegångsbalken skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 kap.

10 §'

Offentlig försvarare har rätt
till skälig ersättning av allmänna
medel för arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt.
Vid bedömningen av vad som är
skäligt arvode skall uppdragets
art och omfattning beaktas.
Hänsyn skall också tas till andra
omständigheter av betydelse,
såsom den skicklighet och den
omsorg som uppdraget har ut-
förts med samt den tid som har
lagts ned på uppdraget. Har
försvararen lämnat den miss-
tänkte rådgivning i saken enligt
rättshjälpslagen (1972:429), skall
avdrag göras för den rådgiv-
ningsavgift som försvararen upp-
burit.

Offentlig försvarare har rätt till
skälig ersättning av allmänna
medel för arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt.
Ersättning för arbete skall
bestämmas med utgångspunkt i
den tidsåtgång som kan anses
rimlig med hänsyn till upp-
dragets art och omfattning, och
med tillämpning av den timkost-
nadsnorm som regeringen fast-
ställer. Timersättningen får av-
vika från timkostnadsnormen om
andra omständigheter av be-
tydelse, såsom den skicklighet
och den omsorg som uppdraget
har utförts med, ger anledning
till det. Har försvararen lämnat
den misstänkte rådgivning i
saken enligt rättshjälpslagen
(1972:429), skall avdrag göras
för den rådgivningsavgift som
försvararen uppburit.

Regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer fast-
ställer taxa som skall tillämpas
vid bestämmande av ersätt-
ningen.

Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer
fastställer hur ersättning för tids-
spillan skall beräknas samt den
taxa som skall tillämpas vid
bestämmande av ersättning i
vissa fall.

'Senaste lydelse 1983:920.

23

Offentlig försvarare får inte förbehålla sig ytterligare ersättning av den Prop. 1994/95:150
misstänkte. Om så ändå har skett, är förbehållet utan verkan.             Bilaga 3.2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

24

2 Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Härigenom föreskrivs att 22 § rättshjälpslagen (1972:429) skall ha
följande lydelse.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3.2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §

Biträde, bodelningsförrättare
och medlare har rätt till skälig
ersättning för arbete, tidsspillan
och utlägg som uppdraget har
krävt. Vid bedömningen av vad
som är skäligt arvode skall
uppdragets art och omfattning
beaktas. Hänsyn skall också tas
till andra omständigheter av be-
tydelse, såsom den skicklighet
och den omsorg som uppdraget
har utförts med samt den tid
som har lagts ned på uppdraget.
Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer fastställer
taxa som skall tillämpas vid
bestämmande av ersättningen.

Biträde, bodelningsförrättare
och medlare har rätt till skälig
ersättning för arbete, tidsspillan
och utlägg som uppdraget har
krävt. Ersättning for arbete skall
bestämmas med utgångspunkt i
den tidsåtgång som kan anses
rimlig med hänsyn till upp-
dragets art och omfattning, och
med tillämpning av den timkost-
nadsnorm som regeringen fast-
ställer. Timersättningen får av-
vika från timkostnadsnormen om
andra omständigheter av be-
tydelse, såsom den skicklighet
och den omsorg som uppdraget
har utförts med, ger anledning
till det. Regeringen eller den
myndighet som regeringen be-
stämmer fastställer hur ersätt-
ning for tidsspillan skall beräk-
nas samt den taxa som skall

tillämpas vid bestämmande av
ersättning i vissa fall.

Vid biträdesbyte enligt 21 § andra stycket gäller i fråga om det nya
biträdets rätt till ersättning för arbete som har utförts före beslutet om
bytet vad som sägs i 19 § första stycket.

Har biträde, bodelningsförrättare eller medlare genom vårdslöshet eller
försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen, skall detta beaktas vid
ersättningens bestämmande. Om biträde missbrukat sin behörighet att
bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution eller det eljest
föreligger särskilda skäl, får ersättningen jämkas.

Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid domstol av
domstolen. Ersättning till biträde i annat fall och till bodelningsförrättare
fastställes av Rättshjälpsmyndigheten. Ersättning till medlare fastställes
av domstolen.

Ersättning till biträde skall fastställas i samband med att den rättsliga
angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller avslutas på något

'Senaste lydelse 1993:9.

25

annat sätt. Ersättningen till bodelningsförrättare eller medlare skall
fastställas när uppdraget har slutförts.

Har ett biträde underlåtit att i tid begära ersättning vid den domstol
som haft att besluta om den och har biträdet därigenom förlorat rätten
att få ersättning fastställd av domstolen, får Rättshjälpsmyndigheten
fastställa ersättningen under förutsättning att biträdet inte kände till att
angelägenheten varit anhängig vid domstolen eller att underlåtenheten
beror på något annat ursäktligt misstag. Ersättningen skall då alltid
stanna på staten.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3.2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

26

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1995-03-23

Närvarande: justitierådet Torkel Gregow, justitierådet Lars Ä.
Beckman, regeringsrådet Sigvard Holstad.

Enligt en lagrådsremiss den 16 mars 1995 (Justitiedepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Cecilia
Renfors.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet.

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken

21 kap. 10 §

Paragrafen, som reglerar offentlig försvarares rätt till ersättning i
anledning av uppdraget, föreslås ändrad på så sätt att en av regeringen
fastställd timkostnadsnorm över lag skall vara avgörande vid bestäm-
mande av ersättning för arbete. Det föreslås också bl.a. att betydelsen av
den tidsåtgång som arbetet krävt skall komma till klart uttryck i lag-
texten.

I förslaget har den nuvarande första meningen i första stycket, enligt
vilken offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna
medel för arbete, tidspillan och utlägg som uppdraget har krävt, behållits
oförändrad. I en andra mening anges att ersättning för arbete skall be-
stämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som kan anses rimlig med
hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den
timkostnadsnorm som regeringen fastställer. I tredje meningen ges före-
skrifter om förutsättningar för att timersättningen skall få bestämmas till
belopp som avviker från timkostnadsnormen. Andra stycket i förslaget
innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter angående ersättning
för tidsspillan och att fastställa taxa som skall tillämpas vid bestäm-
mande av ersättning i vissa fall.

Förslaget föranleder frågan hur föreskriften i första stycket andra
meningen om att ersättning för arbete skall bestämmas med tillämpning
av timkostnadsnormen förhåller sig till bestämmelsen i första meningen
om att ersättningen skall vara skälig. Lagrådet utgår från att föreskriften
om tillämpning av timkostnadsnormen - liksom vad som föreskrivs
angående tidsåtgång för uppdraget - avses vara underordnad bestäm-
melsen om att ersättningen skall vara skälig (jfr lagrådsremissen s. 15);
annars skulle paragrafen innehålla två skilda regler om bestämmande av
ersättningen.

Detta samband bör enligt Lagrådets mening komma till tydligare
uttryck än som skett i remissförslaget. En möjlighet är att de inledande
orden i första stycket andra meningen jämkas på följande sätt:

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3.3

27

3 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 150. Bil. 2-14.

”Ersättningen skall i fråga om arbete bestämmas ... ”. I så fall bör Prop. 1994/95:150
motsvarande ändringar göras i andra stycket. Ett annat och mera Bilaga 3.3
klargörande alternativ är att andra-fjärde meningarna i första stycket i
förslaget får bilda ett särskilt, andra stycke, varvid andra och tredje
styckena i förslaget blir tredje och fjärde stycken. Första meningen i
första stycket skulle då utgöra ett särskilt stycke, dock med tillägg av en
mening av förslagsvis följande lydelse: ”Vid tillämpning härav skall
beaktas vad som sägs i andra och tredje styckena”.

Förslaget aktualiserar också frågan vad som gäller i fall en domstol
skulle anse att timkostnadsnormen inte uppfyller kravet på skälig
ersättning (jfr NJA 1993 s. 114 och 260). Mera konkret gäller frågan om
och i så fall under vilka förutsättningar timkostnadsnormen kan
åsidosättas. Som bestämmelsen är konstruerad kunde det möjligen
hävdas att frågan om åsidosättande inte skulle avse själva timkostnads-
normen utan lagbestämmelsen om tillämpningen av timkostnadsnormen.
Så bör dock inte regleringen uppfattas. Jämförelse skall alltså göras
mellan timkostnadsnormen och regeln om skälig ersättning. Eftersom
timkostnadsnormen skall fastställas av regeringen och vara tillämplig på
alla ersättningar som tillkommer offentliga försvarare, kan den åsido-
sättas endast om det är uppenbart att den står i strid med bestämmelsen
om att ersättningen skall vara skälig (11 kap. 14 § regeringsformen).

Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen

22 §

Vad Lagrådet har anfört i anslutning till förslaget om ändring av 21 kap.
10 § rättegångsbalken gäller också den föreslagna ändringen i 22 §
rättshjälpslagen.

28

Rättsdatablad

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

Författningsrubrik

Bestämmelser som       Celexnummer för

inför, ändrar, upp-       bakomliggande EG-

häver eller upprepar     regler

ett normgivnings-
bemyndigande

Rättegångsbalken

21 kap. 10 §

Rätthjälpslagen

(1972:429)

22 §

29

Innehållsförteckning

Prop. 1994/95:150

Bilaga 3

A.    Allmänna val m.m................................... 1

A 7. Kampanjkostnader m.m. för val till Europaparlamentet ....   1

D.    Domstolsväsendet m.m................................ 1

D 2. Domstolarna m.m............................... 1

Arvoden på rättshjälpsområdet.............................. 2

Sammanfattning .................................... 2

1      Ärendet och dess beredning ............................ 3

2     Bakgrund......................................... 3

3      Gällande bestämmelser om arvoden till rättshjälpsbiträden och

offentliga försvarare m.fl............................... 4

4     Taxorna och timkostnadsnormen ......................... 5

5     Nivån på timersättningen .............................. 7

6     Ekonomiska konsekvenser ............................. 12

7     Ikraftträdande m.m................................... 12

8     Författningskommentar................................ 13

8.1    Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken ......... 13

8.2    Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) . .   14

9      Förslag till riksdagsbeslut.............................. 15

10    Lagtext........................................... 16

10.1   Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken........... 16

10.2   Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) ...  18

Bilaga 3.1     Lagförslagen i utkastet till lagrådsremiss .............. 20

1      Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken ..... 20

2      Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

(1972:429).............................. 21

Bilaga 3.2     Lagrådsremissens lagförslag....................... 23

1      Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken ..... 23

2       Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

(1972:429).............................. 25

Bilaga 3.3     Lagrådets yttrande.............................. 27

Rättsdatablad............................................ 29

30

Bilaga 4

Utrikesdepartementet

Bilaga 4 till kompletteringspropositionen 1995                Prop. 1994/95:150

Bilaga 4

Utrikesdepartementet

(tredje huvudtiteln)

A. Utrikesförvaltningen m.m.

A 1. Utrikesförvaltningen

I regeringens prop. 1994/95:100 bil. 4 har för utrikesförvaltningen
föreslagits ett ramanslag på 2 666 663 000 kr (1 764 495 000 kr för 12-
månadersperioden).

Från detta anslag finansieras löner och andra förvaltningskostnader, till
vilka främst hör kostnader för lokaler och bostäder utomlands,
utlandstillägg samt deltagande i internationella möten och förhandlingar.

Till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen den 1 januari
1995 har merkostnader uppstått vid bl.a. EU-representationen i Bryssel
och vid det nyupprättade EU-sekretariatet på handelsavdelningen samt för
att upprätthålla vissa tekniskt-administrativa stödfunktioner. Vidare ställer
ett aktivt svenskt medlemskap i EU krav på ökad närvaro vid möten och
förhandlingar både i Bryssel och i andra EU-huvudstäder.

Vid fastställandet av förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96
kunde inte hänsyn tas till dessa merkostnader. Regeringen anser därför att
anslaget utöver tidigare förslag bör tillföras ytterligare 43 700 000 lo-
under det förlängda budgetåret 1995/96.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

med ändring av riksdagens beslut (bet. 1994/95 :UU 14, rskr.
1994/95:216) till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1995/96 anvisar ett
ramanslag på 2 710 363 000 kr.

A 5. Utredningar m.m.

I regeringens prop. 1994/95:100 bil. 4 har för ändamålet utredningar m.m.
föreslagits ett reservationsanslag på 15 809 000 kr (10 478 000 kr för 12-
månadersperioden).

Från anslaget finansieras främst utredningar inom Utrikesdepartementets
verksamhetsområde.

Som medlem i EU kommer Sverige att delta i den s.k.
översynskonferensen om EU-samarbetet som medlemsstaterna beslutat
skall inledas år 1996. Regeringen har beslutat tillsätta en parlamentarisk
kommitté med uppdrag att belysa viktigare sakfrågor och stimulera den
offentliga debatten inför denna regeringskonferens. Vid fastställandet av
förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 kunde inte hänsyn tas till
de merkostnader som detta förberedelsearbete kommer att medföra.
Regeringen anser därför att anslaget utöver tidigare förslag bör tillföras
ytterligare 15 000 000 kr under det förlängda budgetåret 1995/96 för att
även andra angelägna utredningar skall kunna fullföljas.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

med ändring av riksdagens beslut (bet. 1994/95 :UU 14, rskr.
1994/95:216) till Utredningar m.m. för budgetåret 1995/96 anvisar ett
reservationsanslag på 30 809 000 kr.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 4

B. Bidrag till vissa internationella organisationer

B 9. Fredsbevarande verksamhet

I regeringens prop. 1994/95:100 bil. 4 har för fredsbevarande verksamhet
föreslagits ett reservationsanslag på 1 341 948 000 kr. Av samma
proposition bil. 1, sid. 112 framgår att anslag som pris- och
löneomräknats budgeterats med hänsyn till ett produktivitetskrav om
0,99 % på 12-månadersbasis, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga
produktivitetsförbättringen inom näringslivets tjänstesektor under de
senaste tio åren. Anslaget för fredsbevarande verksamhet räknas normalt
upp med en pris- och löneomräkningsfaktor som motsvarar den som
tillämpas för Försvarsmaktens anslag. I budgetarbetet räknades anslaget
för fredsbevarande verksamhet dock upp med en procentsats som
förutsatte ett produktivitetskrav om 0,99 %. Det är regeringens mening att
anslaget i fråga bör undantas från produktivitetskravet och räknas upp
med 0,99 % eller 10 860 000 kr under budgetåret 1995/96 (18 månader).

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

med ändring av riksdagens beslut (bet. 1994/95 :UU 14, rskr.
1994/95:216) till Fredsbevarande verksamhet för budgetåret 1995/96
anvisar ett reservationsanslag på 1 352 808 000 kr.

C. Internationellt utvecklingssamarbete

Prop. 1994/95:150

Bilaga 4

C 7. Övriga biståndsrelaterade insatser 1

1 I prop. 1994/95:100 bil. 4 redovisat under anslaget C 7. Övrigt.

Regeringen har i prop. 1994/95:100 bil. 4 i tabeller på sid. 14 och sid. 76
redovisat ett felaktigt belopp för avräkningama från biståndsramen. Det
korrekta beloppet för avräkningama för övriga biståndskostnader under
andra anslag skall vara 386 700 000 kr (257 800 000 kr för tolv månader)
och det totala beloppet för avräkningar 2 894 700 000 kr (1 929 800 000
kr för tolv månader). Utgiftsutrymmet under littera C. Internationellt
utvecklingssamarbete har som en följd av felräkningen blivit 3 869 000
kr för litet. Beloppet bör enligt regeringen anvisas anslagsposten 3. Övriga
insatser under anslaget C 7, vars rubrik samtidigt ändras till Övriga
biståndsrelaterade insatser.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

med ändring av riksdagens beslut (bet. 1994/95:UU15, rskr.
1994/95:242) till Övriga biståndsrelaterade insatser för budgetåret
1995/96 anvisar ett reservationsanslag på 77 200 000 kr.

E. Utrikeshandel och exportfrämjande

E 1. Kommerskollegium

Regeringen har i prop. 1994/95:100 bil. 4 föreslagit att till
Kommerskollegium anvisas 61 275 000 kr för budgetåret 1995/96
(40 548 000 kr för 12-månadersperioden). Regeringen har också i nämnda
proposition anmält sin avsikt att återkomma till riksdagen i frågan om
förstärkning av kollegiets verksamhet mot bakgrund av EU-medlemskapet.
Regeringen har vidare i prop. 1994/95:152 Regler för godkända och
auktoriserade revisorer föreslagit en reduktion av kollegiets anslag för
budgetåret 1995/96 med 5 250 000 kr (3 500 000 kr för 12-
månadersperioden). Regeringen återkommer nu till frågan om förstärkning
av kollegiets verksamhet.

Regeringens avsikt att aktivt medverka i utformningen av den
gemensamma handelspolitiken inom EU och att tillse att svenska intressen
tillvaratas så långt som möjligt innebär nya arbetsuppgifter och krav för
den handelspolitiska förvaltningen. Kommerskollegium spelar härvid en
viktig roll.

Genom EU-medlemskapet utsträcks Kommerskollegiums uppgifter till
att tillhandahålla beslutsunderlag och utredningar på en rad nya områden

inom ramen för tullunionen och den gemensamma handelspolitiken. Prop. 1994/95:150
Behovet av dylikt underlag har vuxit dels genom det stora antal frågor Bilaga 4
som Sverige som EU-medlem har att ta ställning till på det
handelspolitiska området, dels genom att den gemensamma
handelspolitiken är komplex och mångfacetterad och att arbetet med att
formulera svenska ställningstaganden därför i hög grad kräver den typ av
expertkunskaper som finns inom Kommerskollegium. Dessutom bedrivs
inom EU en mycket aktiv politik när det gäller att utveckla förbindelserna
med andra länder och denna politik innefattar i hög grad handelspolitiska
initiativ. Även medverkan i utformningen av EU:s ställningstaganden i
alla de frågor som kommer att diskuteras inom den nya
världshandelsorganisationen WTO ställer krav på svenska analyser och
utredningar. Ett område som kräver särskild uppmärksamhet är frågan om
EU:s användning av handelspolitiska skyddsinstrument, framför allt på
antidumpningsområdet.

EU-medlemskapet innebär också att kollegiet administrerar ett stort
antal importlicenser framför allt på teko-området. Sverige utgör i detta
avseende en del av EU-administrationen, vilket leder till nya
arbetsuppgifter också i form av t.ex. samrådsförfaranden och
datakommunikation med kommissionen.

Kommerskollegium fungerar som ett informationscentrum för frågor om
regelverket i EG/EU. Ett stort informationsbehov föreligger såväl hos
företag som hos allmänheten om vilka regler som gäller i medlemskapet.

Även vad gäller handelsprocedurfrågoma har kraven ökat på kollegiet.
Detta område är omfattande och hanteras inom EU under respektive
generaldirektorat. Tidigare har för svensk del EFTA-sekretariatet stått för
bevakning, samordning och utformning av inlagor i olika sammanhang.
I medlemskapet måste således Sverige bevaka och arbeta med
handelsprocedurfrågoma i kommissionens olika grupperingar utan det
bistånd som EFTA-sekretariatet har stått för.

Sammantaget medför den redovisade utökningen av
Kommerskollegiums ansvarsområden och uppgifter behov av ökade
resurser med 15 000 000 kr för det förlängda budgetåret 1995/96.
Insatserna finansieras genom neddragningar av annan verksamhet inom
Utrikesdepartementets huvudtitel.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

under tredje huvudtitelns ramanslag Kommerskollegium för budgetåret
1995/96 anvisar 15 000 000 kr utöver vad som har föreslagits i prop.
1994/95:100 bil. 4 och prop. 1994/95:152.

E 6. Europainformation m.m.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 4

Regeringen har i prop. 1994/95:100 bil. 4 föreslagit att 9 000 000 kr
tilldelas en fortsatt saklig och bred informationsverksamhet om det
europeiska integrationsarbetet under budgetåret 1995/96. Vidare har en
särskild utredare tillsatts med uppgift att utreda hur den samlade
samhälleliga Europa-informationen bör vara utformad efter den 30 juni
1995 (dir. 1994:159). Utredaren har inte kommit med sina förslag än.
Sekretariatet för Europainformation - som fram till folkomröstningen
svarade för sådan information om EES och EU - har genom riksdagens
beslut getts möjlighet att fortsätta sin informationsverksamhet till
allmänheten även under våren 1995 mot bakgrund av att
informationsinsatser krävs med anledning av förberedelserna inför
regeringskonferensen år 1996 (prop. 1994/95:105 avsnitt 3, bet. KU
1994/95:31, rskr. 1994/95:173). Därutöver har regeringen inrättat en
parlamentarisk kommitté med uppdrag att under år 1995 förbereda
Sveriges medverkan i regeringskonferensen år 1996 genom utredningar
och aktiviteter avsedda att stimulera den offentliga debatten (dir.
1995:15).

En rad insatser planeras vid Utrikesdepartementet vilka kräver utökade
resurser jämfört med tidigare föreslaget belopp för budgetåret 1995/96 om
9 miljoner kronor. Utgångspunkten är att Sekretariatet för
Europainformation upphör som planerat den 30 juni 1995. Detta medför
att Utrikesdepartementet behöver ökade resurser för att komplettera sin
nuvarande verksamhet. De insatser som planeras är - förutom
publikationer av olika slag om EU och eventuellt EES bl.a. i form av s.k.
grönböcker - informationsmaterial som t.ex. Fakta Europa, faktaskriftserie
inför regeringskonferensen, s.k. medborgarsamtal om EU m.fl. aktiviteter
som inte omfattas av uppdraget till den parlamentariska kommittén. För
dessa insatser behövs ytterligare 7 200 000 kr för det förlängda budgetåret
1995/96. Insatserna finansieras genom neddragningar av annan verksamhet
inom Utrikesdepartementets huvudtitel.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

under tredje huvudtitelns reservationsanslag Europainformation m.m.
för budgetåret 1995/96 anvisar 7 200 000 kr utöver vad som har
föreslagits i prop. 1994/95:100 bil. 4.

E 10. Delegationen för översättning av EG:s regelverk

1995/96 Nytt anslag (förslag)             1 000

Regeringen beslutade den 18 januari 1990 att tillsätta en delegation för att
svara för översättning av det regelverk som omfattades av EES-avtalet.
Delegationen har sedermera fatt i uppdrag att också översätta de EG-

rättsakter som aktualiseras vid ett svenskt medlemskap. Delegationens
uppgift slutförs under våren 1995.

Gemenskapens institutioner har att från datum for Sveriges medlemskap
i EU svara for översättning till svenska av relevanta dokument.
Institutionernas personalresurser for översättning visar sig emellertid
inledningsvis vara bristfälliga och man har därför vänt sig till den svenska
regeringen med begäran om visst stöd i denna fråga.

Enligt regeringens mening är det angeläget att bistå gemenskapens
institutioner med översättningsarbetet på uppdragsbasis under en
begränsad övergångsperiod till dess att institutionerna byggt upp sin
översättningskapacitet. Därmed erhålls också ett inflytande över det
svenska EG-regelverkets språkliga utveckling under en infasningsperiod.
Regeringen beslutade den 6 april att ge Delegationen for översättning av
EG:s regelverk i uppdrag att ge förslag om en fortsatt verksamhet under
en begränsad övergångsperiod samt att inleda förhandlingar om avtal med
de berörda institutionerna.

Den fortsatta översättningsverksamheten skall till skillnad från tidigare
helt finansieras av berörda institutioner på uppdragsbasis.
Uppdragsintäktema och kostnaderna for verksamheten föreslås redovisas
under ett nytt 1 000-kronors anslag.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

till Delegationen for översättning av EG:s regelverk for budgetåret
1995/96 anvisar ett anslag på 1 000 kr.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 4

Bilaga 5

Socialdepartementet

Bilaga 5 till kompletteringspropositionen 1995

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

Socialdepartementet

(Femte huvudtiteln)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1.   antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:49)
om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.,

2.   antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring,

3.   godkänner vad regeringen föreslår om en enhetlig kompensa-
tionsnivå om 75 % i sjuklönesystemet samt i sjuk- och föräldra-
försäkringarna (avsnitt 4),

4.   godkänner att ersättningen från sjukförsäkringen till sjukvårds-
huvudmännen för sjukresor slopas per den 1 januari 1996,

5.   till förslagsanslaget Sjukvårdsförmåner m.m. för budgetåret
1995/96 anvisar ett belopp som är 3 094 000 000 kronor lägre
än vad som föreslagits i prop. 1994/95:100 bil. 6,

6.   till förslagsanslaget Föräldraförsäkringen för budgetåret
1995/96 anvisar ett belopp som är 1 202 000 000 kronor lägre
än vad som föreslagits i prop. 1994/95:100 bil. 6,

7.   till förslagsanslaget Sjukpenning och rehabilitering för budget-
året 1995/96 anvisar ett belopp som är 3 419 000 000 kronor
lägre än vad som föreslagits i prop. 1994/95:100 bil. 6,

8 godkänner att statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård
slopas per den 1 januari 1996,

9.   till reservationsanslaget Bidrag till missbrukarvård och ung-
domsvård för budgetåret 1995/96 anvisar ett belopp som är
645 000 000 kronor lägre än vad som föreslagits i prop.
1994/95:100 bil. 6,

10.  till reservationsanslaget Stimulansbidrag till särskilda boende-
former och rehabilitering for budgetåret 1995/96 anvisar ett
belopp som är 50 000 000 kronor lägre än vad som föreslagits i
prop. 1994/95:100 bil. 6,

11.  till SBL Vaccin AB för budgetåret 1995/96 anvisar ett för-
slagsanslag på 40 000 000 kronor,

12.  till Information om organdonation m.m. for budgetåret 1995/96
anvisar ett reservationsanslag på 10 000 000 kronor,

13.  till ramanslaget Allmänna försäkringskassor for budgetåret
1995/96 anvisar ett belopp som är 32 500 000 kronor lägre än
vad som föreslagits i prop. 1994/95:100 bil. 6,

14.  till ramanslaget Riksförsäkringsverket for budgetåret 1995/96
anvisar ett belopp som är 300 000 kronor lägre än vad som
föreslagits i prop. 1994/95:100 bil. 6,

15.  till förslagsanslaget Bidrag till hälso- och sjukvård för budget-
året 1995/96 anvisar 32 800 000 kronor utöver vad som före-
slagits i prop. 1994/95:100 bil. 6,

16.  godkänner inriktningen av de besparingsåtgärder inom bostads-
bidragssystemet som regeringen förordar (avsnitt 13),

17.  till förslagsanslaget Bostadsbidrag för budgetåret 1995/96 an-
visar ett belopp som är 910 000 000 kronor lägre än vad som
föreslagits i prop. 1994/95:100 bil. 6.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

2.1 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av
läkemedelskostnader, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1981:49) om begränsning av läke-
medelskostnader, m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

3

I andra fall än som avses i 2 §
skall det fastställda priset för sam-
tidigt på grund av sjukdom för-
skrivna och inköpta läkemedel
sättas ned med hela det belopp
som överstiger 135 kronor för ett
läkemedel och med hela det be-
lopp som överstiger 35 kronor för
varje ytterligare läkemedel. Ned-
sättningen med hela det belopp
som överstiger 135 kronor skall
göras på det läkemedel som har
högst pris. Nedsättning skall göras
endast till den del det sammanlag-
da priset för läkemedlen överstiger
135 kronor med tillägg av 35
kronor för varje läkemedel utöver
det första. Om en förskrivning är
avsedd att expedieras mer än en
gång, gäller nedsättningen köpe-
summan vid varje avsett
expeditionstillfälle.

Vid beräkning av prisnedsättnin-
gen beaktas inte den avgift som
kan ha uttagits för expedition av
telefonförskrivna läkemedel.

Föreslagen lydelse

i

I andra fall än som avses i 2 §
skall det fastställda priset för sam-
tidigt på grund av sjukdom för-
skrivna och inköpta läkemedel
sättas ned med hela det belopp
som överstiger 160 kronor för ett
läkemedel och med hela det be-
lopp som överstiger 60 kronor för
varje ytterligare läkemedel. Ned-
sättningen med hela det belopp
som överstiger 160 kronor skall
göras på det läkemedel som har
högst pris. Nedsättning skall göras
endast till den del det sammanlag-
da priset för läkemedlen överstiger
160 kronor med tillägg av 60
kronor för varje läkemedel utöver
det första. Om en förskrivning är
avsedd att expedieras mer än en
gång, gäller nedsättningen köpe-
summan vid varje avsett
expeditionstillfälle.

Vid beräkning av prisnedsätt-
ningen beaktas inte den avgift
som kan ha uttagits för expedition
av telefonförskrivna läkemedel.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även när skyddsläkemedel i
annat fall än som avses i 2 § andra stycket förskrivs till havande eller
ammande kvinna eller till barn.

'Lydelse enligt prop. 1994/95:100 bil. 6. (Senaste lydelse 1994:317.)

4 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 150. Bil. 2-14.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Med det fastställda priset enligt första stycket avses ett pris som har
fastställts av Riksförsäkringsverket. Om ett pris inte har fastställts på ett
läkemedel i denna ordning omfattas läkemedlet inte av prisnedsättning.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före-
skrifter

1. om vilka receptfria läkemedel som omfattas av prisnedsättningen,
och

2. om undantag från prisnedsättningen för ett visst receptbelagt läke-
medel eller en viss grupp av sådana läkemedel.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2.2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 och 12 §§ lagen (1962:381) om all-
män försäkring1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

4 kap.

10 §2

En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn,
som inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete
i samband med

1. sjukdom eller smitta hos barnet,

2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,

3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård,

4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder
besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förut-
sättning att sistnämnda barn omfattas av bestämmelserna om tillfällig
föräldrapenning.

För vård av ett barn vars levnadsålder understiger 240 dagar utges till-
fällig föräldrapenning enligt första stycket endast om tillsynen av barnet
är stadigvarande ordnad eller om barnet vårdas på sjukhus. För vård av
ett barn som är äldre än som nyss sagts utges tillfällig föräldrapenning
enligt första stycket inte för tid under vilken annars föräldrapenning
skulle ha uppburits; undantag gäller dock om barnet vårdas på sjukhus.

En förälder har rätt till tillfällig
föräldrapenning från och med det
kalenderår under vilket barnet
fyller fyra år till och med det
kalenderår under vilket barnet
fyller tolv år även när föräldern
avstår från förvärvsarbete i sam-
band med föräldrautbildning, be-
sök i barnets skola eller besök i
förskoleverksamhet eller skol-
barnsomsorg i vilken barnet deltar
(kontaktdagar). En förälder till
barn som omfattas av 1 lagen
(1993:387) om stöd och service
till vissa funktions hindrade har
dock rätt till kontaktdagar från
barnets födelse till dess att det
fyller sexton år.

En förälder till barn som om-
fattas av 1 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funk-
tionshindrade har rätt till tillfällig
föräldrapenning från barnets
födelse till dess att det fyller sex-
ton år även när föräldern avstår
från förvärvsarbete i samband med
föräldrautbildning, besök i barnets
skola eller besök i förskoleverk-
samhet eller skolbarnsomsorg i
vilken barnet deltar (kontakt-
dagar).

1 Lagen omtryckt 1982:120.

2 Senaste lydelse 1994:605.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

Rätt till tillfällig föräldrapenning tillkommer även en fader som avstår
från förvärvsarbete i samband med barns födelse för att närvara vid
förlossningen, biträda i hemmet eller vårda barn. Motsvarande gäller i
tillämpliga delar för en fader vid adoption av barn, om barnet inte fyllt
tio år. Som adoption anses även att någon tar emot ett barn i avsikt att
adoptera det.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

12 §3

Tillfällig föräldrapenning enligt 10 § första stycket och 10 a § utges
under sammanlagt högst 60 dagar för varje barn och år. Tillfällig för-
äldrapenning enligt 11 § utges under högst 60 dagar för varje barn och
år. Om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete av skäl som anges i
10 § första stycket 1, 3 och 4 och 10 a § utges tillfällig föräldrapenning
under ytterligare högst 60 dagar för varje barn och år.

Tillfällig föräldrapenning enligt
10 § tredje stycket utges under
högst två dagar per barn och år. I
fall som avses i 10 § tredje stycket
andra meningen utges dock till-
fälligföräldrapenning under högst
tio dagar per barn och år.

Tillfällig föräldrapenning enligt
10 § tredje stycket utges under
högst tio dagar per barn och år.

Tillfällig föräldrapenning enligt 10 § fjärde stycket utges under högst
tio dagar per barn. Sådan tillfällig föräldrapenning utges inte för tid efter
sextionde dagen efter barnets hemkomst efter förlossningen. Vid adop-
tion räknas tiden från den tidpunkt föräldrarna fått barnet i sin vård.

Uppbär en förälder oavkortade löneförmåner under tid då han bedriver
studier, jämställs avstående från studier med avstående från förvärvs-
arbete vid tillämpning av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning, i
den mån föräldern går miste om löneförmånerna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

3 Senaste lydelse 1993:743.

3 Inledning

Med anledning av det ansträngda budgetläget gör regeringen bedöm-
ningen att såväl engångsbesparingar som regelförändringar som innebär
bestående besparingar, behöver göras inom Socialdepartementets om-
råde.

En enhetlig ersättningsnivå om 75 % av förmånsgrundande inkomst i
såväl sjukersättningssystemen och föräldraförsäkringen som arbetslös-
hetsförsäkringen föreslås införas den 1 januari 1996. Karensdagen bibe-
hålls i sjukförsäkringen och sjuklönesystemet.

För att stoppa utgiftsutvecklingen inom systemen för bostadsbidrag och
assistansersättning föreslår regeringen att regelförändringar genomförs.

Med anledning av ändrat administrativt huvudmannaskap för ersätt-
ningar till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster föreslås att me-
del överförs från Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkrings-
kassorna till sjukvårdshuvudmännen.

Som en följd av införandet av ett generellt statsbidrag till landsting och
kommuner fr.o.m. år 1996 avskaffas den särskilda ersättningen från
sjukförsäkringen för sjukresor. Vidare läggs det riktade statsbidraget till
missbrukarvård och ungdomsvård in i det generella statsbidraget till
kommunerna.

Som engångsbesparingar tidigareläggs regelförändringar rörande tand-
vårdsförsäkringen och läkemedelsförmånen samt föräldraförsäkringen.
Ytterligare engångsbesparingar är bl.a. indragningar av vissa reservatio-
ner och neddragning av föreslaget belopp för yrkesinriktad rehabilitering
för budgetåret 1995/96. Vidare avses vinstmedel från Systembolaget AB
och Apoteksbolaget AB tillföras staten.

Regeringen föreslår att medel anvisas till två nya anslag, dels ett
avseende kapitaltillskott till SBL Vaccin AB (40 miljoner kronor), dels
ett avseende medel för information om organdonation m.m. (10 miljoner
kronor).

Utdelning från Systembolaget AB

1 preliminärt bokslut för år 1994 redovisar Systembolaget AB årets vinst
till 262 miljoner kronor efter skatt. Efter avsättning för fondemission och
till reservfond avses 210 miljoner kronor inlevereras till statsverket.

Utdelning från Apoteksbolaget AB

Apoteksbolaget ägs till två tredjedelar av staten och till en tredjedel av
bolagets pensionsstiftelse. Bolaget är inte vinstmaximerande, vilket inne-
bär att bolagets försäljningsmarginaler sänks när ekonomin så tillåter.
Den senaste förändringen genomfördes den 1 januari 1994 då försälj-
ningsmarginalen sänktes med drygt två procentenheter. Dessförinnan
hade marginalen sänkts med två procentenheter den 1 juni 1993.

Apoteksbolagets omsättning uppgick till 18,7 miljarder kronor år 1994,
vilket innebär en ökning med 11 procent. Ökningen beror främst på att

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

det forskrivs allt mer avancerade och därmed dyrare läkemedel. Resulta-
tet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 435 miljoner kronor.

Vid bolagsstämma den 7 juni 1995 avses beslut bli fattat om en ut-
delning till ägarna om 330 miljoner kronor varav 110 miljoner kronor
med automatik tillfaller bolagets pensionsstiftelse.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

Indragning av vissa reservationer m.m.

Regeringen har i dag beslutat att som besparing dra in reservationer
motsvarande ca 14 miljoner kronor från femte huvudtiteln. Anslag som
berörs är bl.a. Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och
sjukvård i krig (2,6 miljoner kronor), Bidrag till missbrukar- och ung-
domsvård (1,3 miljoner kronor), Bidrag till organisationer (1,8 miljoner
kronor), Bidrag till husläkarsystemet (4 miljoner kronor). Vidare har
nyligen regeringen dragit in reservationer motsvarande 61,4 miljoner
kronor.

Dessutom har regeringen beslutat att som besparing dra in 20 miljoner
kronor från anslaget Stimulansbidrag till särskilda boendeformer och
rehabilitering m.m. för innevarande budgetår.

Sammanfattning av föreslagna besparingar och reformer

Sammantaget innebär förslagen inom Socialdepartementets ansvars-
område i denna proposition att nettobesparingen uppgår till
0,5 miljarder kronor för budgetåret 1994/95, till 5,8 miljarder kronor
budgetåret 1995/96, till 5,5 miljarder kronor år 1997 och till

4,8 miljarder kronor år 1998.

Föreslagna engångsbesparingar för perioden t.o.m. år 1998 uppgår
sammantaget till ca 2,8 miljarder kronor.

Föreslagna finansieringsåtgärder och reformer i miljoner kronor (netto)

94/95      95/96

(6 mån)    18 mån

12 mån

1997

1998

Varaktiga finansieringsåtgärder

Bostadsbidrag

(960701)

- 750

0

- 1 500

- 1 500

75%-paketet:
exkl. förslag i
BP 95
(960101)'

- 1 790

- 895

- 1 790

- 1 790

Assistanser-
sättning

- 1 226

-613

- 1 226

- 1 226

94/95

(6 mån)

95/96

18 mån

12 mån

1997

1998

Engångsvisa finansieringsåtgärder

Tandvård: höjd
självrisk
(950701,
tidigarelägg-
ning)

- 300

- 200

- 200

Läkemedel:
höjd egen-
avgift
(950701)2

- 1 200

- 800

- 800

-300

Indragning av
reservationer

- 75

Utdelning
Systembolaget

-210

Utdelning

Apoteks-
bolaget

- 220

Stimulans-
bidrag till sär-
skilda boen-
deformer

- 20

- 50

- 50

Bidrag till
missbrukarvård

-215

-215

Yrkesinriktad
rehabilitering

- 70

- 47

Slopande av
kontaktdagar
(950701,
tidigarelägg-
ning)

- 190

- 130

Summa
finansiering

-525

- 5 791

- 2 950

-5 516

-4 816

Reformer

Ägartillskott

SBL Vaccin
AB

+ 40

+ 40

Information
organdonation

+ 10

+ 10

Summa refor-
mer

+ 50

+ 50

Totalt

- 525

-5 741

-2 900

-5 516

-4 816

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

1) I budgetpropositionen 1995 beräknades "75%-paketet" innebära en sammanlagd
besparing om 225 miljoner kronor. Det nu förslagna "75%-paketet" innebär en sam-
manlagd besparing om 2 015 miljoner kronor, dvs. 1 790 miljoner kronor utöver vad
som föreslagits i BP 95. Därtill kommer besparingar hänförliga till ändringar i bl.a.
havandeskapspenning och närståendepenning. Dessa besparingar kommer att precise-
ras senare under året.

2) Av besparingen är 300 miljoner kronor (12 mån) varaktig finansiering.

4 Enhetlig ersättningsnivå på 75 %

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

Regeringens förslag: En enhetlig ersättningsnivå om 75 % av för-
månsgrundande inkomst skall införas i sjukersättningssystemen och
föräldraförsäkringen ff.o.rn. den 1 januari 1996. Karensdagen bibe-
hålls i sjukersättningssystemen.

Skälen för regeringens förslag: I 1995 års budgetproposition föreslog
regeringen att en enhetlig ersättningsnivå om 75 % av förmånsgrundande
inkomst skulle införas i sjukersättningssystemen och föräldraför-
säkringen. Samtidigt som förslaget ingick i besparingsprogrammet, var
det ett ställningstagande för att en allmän ohälsoförsäkring också i fort-
sättningen skall stå för merparten av försäkringsskyddet vid inkomstbort-
fall orsakat av sjukdom eller skada. Som ett led i strävandena att skapa
en både rättvis och effektiv försäkring var det regeringens mening att
den enhetliga ersättningen skulle utges från första dagen, dvs. att karens-
dagen skulle avskaffas.

Det ingick också i regeringens förslag att den mer precisa utform-
ningen av försäkringsskyddet vid ohälsa skulle utredas vidare av Sjuk-
och arbetsskadeberedningen (S 1993:07). Med hänsyn till fortsatt osäker-
het i det ekonomiska och statsfinansiella läget finner regeringen det nu
motiverat att precisera ett mer långtgående förslag. I syfte att minska
kostnaderna för försäkringarna och samtidigt ge ett försvarligt skydd mot
inkomstbortfall bör det fr.o.m. den 1 januari 1996 införas en enhetlig
ersättningsnivå om 75 % av den förmånsgrundande inkomsten i såväl
sjuk- och föräldraförsäkringarna som i arbetslöshetsförsäkringen (om
arbetslöshetsförsäkringen, se bilaga 11 till denna proposition). Denna
ersättningsnivå införs även i sjuklönesystemet. Den kostnadsbesparing
som därvid uppkommer för arbetsgivarna kommer att neutraliseras.
Karensdagen bibehålls i sjukförsäkringen och sjuklönesystemet.

Villkoren i sjukersättningssystemen skiljer sig på olika sätt från vill-
koren i arbetslöshetsförsäkringen. Försäkringarna har olika ändamål.
Arbetslöshetsförsäkringen skall dels ge ekonomisk trygghet vid arbets-
löshet, dels vara så utformad att den underlättar och stimulerar till så
snar återgång som möjligt till produktivt arbete. Sjukförsäkringen skall
ge skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom eller skada. Även inom sjuk-
försäkringen tillämpas arbetslinjen på så sätt att ersättningen är relaterad
till förvärvsinkomsten och genom att den försäkrade får stöd för rehabili-
tering.

Den höga arbetslösheten utsätter arbetsmarknadspolitiken och arbetslös-
hetsförsäkringen för stora påfrestningar. Arbetslösheten medför också
hälsoproblem. Det finns en kontaktyta mellan trygghetssystemen, som
gör att enhetliga villkor kan verka stödjande för att systemen skall fun-
gera väl både ur individernas och det allmännas synvinkel. Omkring
25 % av de långtidssjukskrivna saknar i dag arbete. Om ersättningarna
görs likvärdiga, behöver inte någon arbetslös känna sig frestad att söka

10

förlänga sjukskrivningstiden snarare än att aktivt börja söka ett nytt
arbete. Därmed undviks också den passivisering som riskerar att följa av
sjukskrivning.

Även andra villkor i ett trygghetssystem än ersättningarnas storlek kan
ha betydelse för hur effektiva åtgärderna i angränsande trygghetssystem
blir. För en långtidssjuk som saknar arbete är drivkrafterna for rehabili-
tering utomordentligt svaga om den som tillfrisknar riskerar arbetslöshet
utan någon rätt till ersättning. Detta är ett exempel bland flera på frågor
som rör samspelet mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Andra
konkreta frågor rör kvalifikationsregler samt försäkrad inkomst. Huru-
vida dessa skillnader är rationella eller kan behöva ändras, bör analyse-
ras gemensamt av Sjuk- och arbetsskadeberedningen och en kommande
utredning om arbetslöshetsförsäkringen. En särskild utredning kommer
vidare att tillsättas i samråd mellan social- och arbetsmarknadsministrar-
na för att göra en bred analys av de äldres situation på en alltmer
krävande och rörlig arbetsmarknad samt av alternativ till förtidspensione-
ring när ohälsoprövningen för förtidspension skärps.

Ersättning med 75 % av den förmånsgrundande inkomsten och en
karensdag innebär en stram allmän ohälsoforsäkring. Den ger ändå
skydd på en försvarlig nivå och bygger på principen om inkomstrelate-
rad ersättning. Att en enhetlig nivå införs har till syfte att skapa en
stabil allmän försäkring. De många olika nivåerna i nu gällande försäk-
ringar har varit svåröverskådliga for den enskilde och administrativt
betungande för försäkringskassorna. Det är också tveksamt vilken be-
tydelse den förhöjda ersättningen vid rehabilitering har for att goda re-
sultat skall uppnås. För dem som är sjuka mer än ett år innebär hittills-
varande regel om sänkt ersättning från 80 till 70 % en svårförståelig
sänkning av levnadsstandarden. Särregler i försäkringen leder också
naturligen till diskussion av hur rationella de är och därmed också till
frekventa förändringar. Det är nu regeringens syfte att skapa en stabilare
allmän ohälsoforsäkring.

Redan idag finns på marknaden tilläggsforsäkringar, ofta genom avtal
mellan arbetsmarknadens parter, som ger ersättning i olika situationer
utöver vad den allmänna försäkringen ger. Med lägre ersättning från den
allmänna försäkringen kan intresset for och betydelsen av tilläggsforsäk-
ringar bli större. Dessa kan utformas som värdefulla komplement till den
allmänna försäkringen. Det finns emellertid risker för och exempel på att
avtalsförsäkringar ger förstärkningar främst till dem som sällan riskerar
att råka ut for ohälsa och som därför till en låg kostnad kan förhandla
sig till en förmån. Om påtagliga skillnader skulle utvecklas på detta sätt
i de sociala villkoren för olika grupper på arbetsmarknaden, riskerar det
samlade försäkringsskyddet att bli orättvist. Detta vore i sig olyckligt
och skulle urgröpa försäkringens stabilitet och effektivitet eftersom omo-
tiverade skillnader i förmåner föder krav på kompensation. Ett annat
problem med avtalsförsäkringar är att de kan ge förmåner som upphäver
eller i alltför hög grad minskar de självrisker som finns i den allmänna
försäkringen. En alltför generös utfyllnad vid sjukfrånvaro eller for äldre
med nedsatt arbetsförmåga kan medföra ett ökat utnyttjande av den all-
männa försäkringen vars kostnader därmed stiger.

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

11

Ett gemensamt intresse bör finnas, inte minst i nuvarande ekonomiska
läge, för det allmänna och för arbetsmarknadens parter att få till stånd
stabila, trygga och ekonomiskt hållbara villkor i arbetslivet. Ett rättvist
och effektivt samlat försäkringsskydd har stor betydelse för detta. Det är
mot den bakgrunden som Sjuk- och arbetsskadeberedningen i nya direk-
tiv avses få i uppdrag att i samråd med företrädarna för parterna ana-
lysera samspelet mellan tilläggsförsäkringar och den allmänna ohälsofor-
säkringen. Om en samsyn kan nås kring kriterier för hur det samlade
försäkringsskyddet skall bli rättvist och effektivt, skapas också förutsätt-
ningar for att frågor om tilläggsförsäkringar helt lämnas till parternas
ansvar. De särskilda minskningsregler som nu gäller för sjukpenning kan
då slopas. En fördel med att parterna tar på sig en del av ansvaret for
det samlade försäkringsskyddet är att kostnaderna då mer omedelbart
beaktas inom lönebildningen.

Inom Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna drivs
ett systematiskt arbete med att minska ohälsotalet. Ansträngningarna för
att minska de långa sjukskrivningarna och förtidspensioneringen har
avsatt tydliga resultat. Antalet personer som är sjukskrivna mer än ett år
minskade med drygt 5 000 mellan åren 1993 och 1994 till 31 983. Även
den tidigare ökningen av antalet beviljade förtidspensioner bröts under år
1994 med en minskning från 62 465 år 1993 till 48 531 år 1994. Att de
långa sjukskrivningarna minskar utan att förtidspensioneringarna blir fler,
kan vara ett tecken på att insatserna for rehabilitering blivit effektivare.
I sitt fortsatta arbete är det angeläget att Sjuk- och arbetsskadebered-
ningen gör en bedömning av hur verksamheten fungerar och om åtgärder
för att öka arbetsgivarens engagemang såväl i förebyggande insatser som
i rehabilitering ytterligare kan förbättra resultaten. Ett sätt att öka arbets-
givarens intresse i detta sammanhang är en förlängd sjuklöneperiod. Sjuk-
och arbetsskadeberedningen kommer att ges i uppdrag att pröva sjuk-
löneperiodens längd och förlängning.

Det föreligger inga klara belägg for att den förhöjda ersättning som
utgår i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering har någon påtaglig
betydelse för rehabiliteringsarbetet. Av besparingsskäl föreslår regeringen
därför att även rehabiliteringspenningen sänks till 75 % av förmåns-
grundande inkomst.

Ersättningsnivån i föräldraförsäkringen och vissa andra dagersättningar
bör liksom i sjukförsäkringen vara 75 % av förmånsgrundande inkomst.
Den sänkta ersättningsnivån i föräldraförsäkringen bör gälla även for
barn födda före 1995. Ersättning i den tillfälliga föräldrapenningen bör
också i fortsättningen utges från första dagen. Den förhöjda ersättningen
från 15:e dagen i den tillfälliga föräldrapenningen slopas av besparings-
skäl. Förhöjd ersättning med 10 procentenheter under en pappa- och
mammamånad bibehålls för att föräldraförsäkringen skall fortsätta att
stimulera till jämställdhet i föräldraskap och i arbetslivet.

Regeringen avser att senare under året återkomma till riksdagen med
lagförslag så att förändringarna kan träda i kraft den 1 januari 1996.

Sammanlagt innebär de här redovisade förslagen en besparing inom
sjukersättningssystemen och föräldraförsäkringen på brutto drygt

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

12

3 miljarder kronor. Detta motsvarar netto drygt 2 miljarder kronor, vilket    Prop. 1994/95:150

utgör en besparing om 1 790 miljoner kronor utöver förslagen i budget-    Bilaga 5

propositionen. Därtill kommer besparingar hänförliga till ändringar i bl.a.
havandeskapspenning och närståendepenning.

Besparingar avseende sjukersättning och föräldraförsäkring

Åtgärd

Besparing mkr (Netto)

Sjuklön (karensdag +75%-nivå)

-       580 mkr

Sjukpenning (karensdag +75%-nivå)

-       542 mkr

Rehabiliteringspenning (75%-nivå)

-       260 mkr

Tillfällig föräldrapenning (75%-nivå)

-        115 mkr

Föräldrapenning (75%-nivå)

-       681 mkr

Pappa/mamma-månad; två månader

(85%-nivå)

+        163 mkr

Summa

2 015 mkr

5 Höjda patientavgifter for läkemedel och
tandvård m.m.

Läkemedel

Regeringens förslag: Den 1 juli 1995 höjs patientavgiften for inköp
av prisnedsatta läkemedel. Avgiften höjs till högst 160 kronor och till
60 kronor for varje ytterligare samtidigt inköpt sådant läkemedel.

Skälen till regeringens förslag: I 1995 års budgetproposition föreslog
regeringen bl.a. en höjning av patientavgiften för prisnedsatta läkemedel
till högst 135 kronor och till 35 kronor för varje ytterligare samtidigt
inköpt sådant läkemedel. Riksdagen har ännu inte behandlat detta för-
slag. Som skäl for förslaget angavs en fortsatt oroande ökning av sjuk-
försäkringens kostnader for läkemedelsförmånen. Regeringen gav sam-
tidigt Kommittén for hälso- och sjukvårdens finansiering och organisa-
tion (HSU 2000) i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna for ett
överförande av kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen från Riksför-
säkringsverket till sjukvårdshuvudmännen. I utredningsuppdraget ingår
också att göra en samlad översyn av utformningen av läkemedelsför-
månen, inklusive högkostnadsskyddet. Kommittén skall enligt direktiven
redovisa sitt uppdrag härom till regeringen senast vid utgången av maj
1995.

Det har framkommit att den starka ökningen av sjukförsäkringens kost-
nader för läkemedelsförmånen fortsätter under år 1995. Regeringen har
därför bedömt att ytterligare kostnadsdämpande åtgärder erfordras i av-

13

vaktan på att det pågående översynsarbetet i HSU 2000 om läke-
medelsförmånen slutförs. I årets budgetproposition har regeringen avise-
rat besparingsåtgärder på sammanlagt 1 700 miljoner kronor fr.o.m. år
1998 vilka bl.a. avser läkemedelsförmånen.

Mot bakgrund av den fortsatta kostnadsutvecklingen för läkemedelsför-
månen och det ansträngda statsfinansiella läget har vi nu gjort den be-
dömningen att det är motiverat att tidigarelägga läkemedelsbesparingen.

Därför förordar vi att patientavgifterna vid inköp av prisnedsatta läke-
medel höjs från den i budgetpropositionen föreslagna nivån, dvs. högst
135 kronor och högst 35 kronor för varje ytterligare samtidigt inköpt
prisnedsatt läkemedel, med ytterligare 25 kronor per inköpt läkemedel
till högst 160 resp. 60 kronor fr.o.m. den 1 juli 1995. Den nu föreslagna
avgiftshöjningen, som förutsätter ändring i lagen (1981:49) om begräns-
ning av läkemedelskostnader m.m., beräknas minska försäkringskost-
naderna med ca 1 200 miljoner kronor för budgetåret 1995/96. Av de
minskade försäkringskostnaderna utgör 300 miljoner kronor (12 mån) en
varaktig besparing. Resterande del är tidigareläggning av 1998 års åt-
gärder.

Tandvård

Prop. 1994/95:150

Bilaga 5

Regeringens bedömning: Den s.k. självrisken i ersättningsbestäm-
melserna för vuxentandvård bör höjas från 500 till 700 kronor fr.o.m.
den 1 juli 1995.

Skälen för regeringens bedömning: I budgetpropositionen redovisade
regeringen sin avsikt att fullfölja den föregående regeringens arbete med
att reformera ersättningssystemet för vuxentandvård med beaktande av
vad riksdagen anfört bl.a. i fråga om de civilrättsliga aspekterna på ett
system med premietandvård. Därvid angavs att inriktningen är att ett
reformerat ersättningssystem skall kunna träda i kraft den 1 januari 1996
och att kostnaderna för det förändrade systemet skall rymmas inom en
ram på ca 2 450 miljoner kronor. Detta skulle innebära en besparing på
600 miljoner kronor. Vidare angav regeringen att en reformering av
ersättningssystemet för vuxentandvård skapar förutsättningar för att
senare under mandatperioden minska tandvårdskostnadema genom ytter-
ligare strukturella förändringar inom tandvården. Detta skulle ske fr.o.m.
år 1998.

Med hänsyn till det allvarliga statsfinansiella läget bedömer vi att det
är nödvändigt att redan fr.o.m. den 1 juli 1995 ytterligare minska för-
säkringskostnaderna för vuxentandvård. Denna minskning skall ses som
en tidigareläggning av 1998 års besparing.

Mot den bakgrunden anser regeringen att kostnadsminskningen bör ske
genom att den självrisk på 500 kronor som gäller sedan den 1 september
1994 för varje behandlingsperiod höjs till 700 kronor fr.o.m. den 1 juli
1995. Denna förändring i ersättningbestämmelsema, som förutsätter

14

ändring i tandvårdstaxan (1973:638), beräknas minska forsäkringens    Prop. 1994/95:150

kostnader med ca 200 miljoner kronor per år. Detta innebär att utgifts-     Bilaga 5

ramen for tandvård år 1996 uppgår till ca 2 250 miljoner kronor.

Ersättning för sjukresor

Regeringens förslag: Ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårds-
huvudmännen som lämnas för sjukresor skall fr.o.m. år 1996 tillföras
det nya generella statsbidraget till landstingen.

Regeringen har i Finansdepartementets bilaga (bilaga 7) till denna pro-
position föreslagit och redovisat skälen för att fr.o.m. år 1996 avskaffa
den del av ersättningen från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen
som lämnas för sjukresor. Medlen, som för år 1995 uppgår till
1 344 miljoner kronor, föreslås i stället tillföras det föreslagna nya gene-
rella statsbidraget till landstingen.

Något ersättningsbelopp för sjukresor för år 1996 är inte fastlagt men
det har vid anslagsberäkningen för budgetåret 1995/96 förutsatts vara
oförändrat, dvs. 1 344 miljoner kronor. Detta innebär att anslaget Sjuk-
vårdsförmåner m.m. för budgetåret 1995/96 bör reduceras med ett mot-
svarande belopp.

Anslagsber