Regeringens proposition

1994/95:100

Förslag till statsbudget för budgetåret
1995/96

Prop.

1994/95:100

Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag
till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar
inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifika-
tioner som fogats till förslaget.

Stockholm den 22 december 1994

Ingvar Carlsson

Göran Persson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslaget till statsbudget för budgetåret 1995/96 avser en 18-månaders
period och visar en omslutning av 968 379 miljoner kronor. Budgetför-
slaget utvisar ett underskott på 243 431 miljoner kronor.

Statens lånebehov under budgetåret 1995/96 beräknas uppgå till 238 531
miljoner kronor.

1 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100

Förslagen rörande de inkomst- och utgiftsposter som ingår i statsbudgeten Prop. 1994/95:100
redovisas närmare och motiveras i bilagor till propositionen enligt
följande förteckning. Bilagan 1 behandlar den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken och innehåller en preliminär nationalbudget för år 1995.

Bilaga  1       Finansplanen

Bilaga  2       Statschefen och regeringen (första huvudtiteln)

Bilaga  3       Justitiedepartementet (andra huvudtiteln)

Bilaga  4       Utrikesdepartementet (tredje huvudtiteln)

Bilaga  5       Försvarsdepartementet (fjärde huvudtiteln)

Bilaga  6       Socialdepartementet (femte huvudtiteln)

Bilaga  7       Kommunikationsdepartementet (sjätte huvudtiteln)

Bilaga  8       Finansdepartementet (sjunde huvudtiteln)

Bilaga  9       Utbildningsdepartementet (åttonde huvudtiteln)

Bilaga 10      Jordbruksdepartementet (nionde huvudtiteln)

Bilaga 11       Arbetsmarknadsdepartementet (tionde huvudtiteln)

Bilaga 12       Kulturdepartementet (elfte huvudtiteln)

Bilaga 13       Näringsdepartementet (tolfte huvudtiteln)

Bilaga 14       Civildepartementet (trettonde huvudtiteln)

Bilaga 15       Miljödepartementet (fjortonde huvudtiteln)

Bilaga 16      Riksdagen och dess myndigheter m.m.

(femtonde huvudtiteln)

Bilaga 17       Räntor på statsskulden, m.m. (sextonde huvudtiteln)

Bilaga 18 Oförutsedda utgifter (sjuttonde huvudtiteln)

Bilaga 19 Beredskapsbudget för totalförsvarets civila del

När det gäller anslag till riksdagen och myndigheter under riksdagen har
Riksdagens förvaltningsstyrelse den 7 december 1994 beslutat om förslag
till anslag för nästa budgetår under femtonde huvudtiteln. Förslagen har
överlämnats till Finansdepartementet och återfinns i bilaga 16.

Prop. 1994/95:100

REGERINGENS FÖRSLAG TILL

STATSBUDGET

FÖR BUDGETÅRET

1995/96

Prop. 1994/95:100

Statsbudget för budgetåret 1995/96

Inkomster

Skatter m.m.

Inkomster av statens verksamhet

Inkomster av försåld egendom
Återbetalning av lån
Kalkylmässiga inkomster
Bidrag m.m. från EU
Extraordinära medel från EU

Summa kr.

674 862 345 000

28 763 530 000

30 700 000

9 424 809 000

- 2 886 000 000

8 652 000 000

6 100 000 000

724 947 384 000

Underskott

Summa kr.

243 431 273 000

968 378 657 000

Utgiftsanslag:

Statschefen och regeringen

2

811

560

000

Justitiedepartementet

29

157

687

000

Utrikesdepartementet

23

944

183

000

Försvarsdepartementet

64

071

737

000

Socialdepartementet

271

653

103

000

Kommunikationsdepartementet

36

365

377

000

Finansdepartementet

118

467

710

000

Utbildningsdepartementet

58

915

917

000

Jordbruksdepartementet

17

281

526

000

Arbetsmarknadsdepartementet

132

124

301

000

Kulturdepartementet

6

916

644

000

Näringsdepartementet

50

575

177

000

Civildepartementet

4

168

001

000

M ilj ödepartementet

2

735

511

000

Riksdagen och dess myndigheter

1

189

223

000

Räntor på statsskulden, m.m.

129

000

000

000

Oförutsedda utgifter

1

000

000

Minskning av anslagsbehållningar

Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto

Summa kr.

Prop. 1994/95:100

949 378 657 000

3 000 000 000

16 000 000 000

968 378 657 000

Specifikation av statsbudgetens inkomster 1995/96 Prop. 1994/95:100

1995/96                                                               Tusental kronor

1000 Skatter m.m.

674 862 345

1100 Skatt på inkomst

104 394 000

1110 Fysiska personers inkomstskatt, netto
1111 Fysiska personers inkomstskatt
varav:   inkomster

utgifter1

555 306 000

506 480 000

48 826 000

48 826 000

1120 Juridiska personers inkomstskatt, netto
1121 Juridiska personers inkomstskatt
1123 Beskattning av tjänstegruppliv

46 645 000

44 700 000

1 945 000

1130 Ofördelbara inkomstskatter

1131 Ofördelbara inkomstskatter

3 318 000

3 318 000

1140 Övriga inkomstskatter

1141 Kupongskatt

1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt

1143 Bevillningsavgift

1144 Lotteriskatt

5 605 000

1 050 000

0

0

4 555 000

1200 Socialavgifter och allmän egenavgifter
varav: inkomster
utgifter2

1211 Folkpensionsavgift

1221 Sjukförsäkringsavgift

1231 Bamomsorgsavgift

1241 Utbildningsavgift

405 718 000

155 514 000

250 204 000

61 409 000

65 573 000

0

0

1250 Övriga sociala avgifter, netto

1251 Tilläggspensionsavgift

varav:   inkomster

utgifter

1252 Delpensionsavgift

varav:   inkomster

utgifter

1253 Arbetsskadeavgift

varav:   inkomster

utgifter

1254 Arbetsmarknadsavgift

137 547 000

127 919 000

2 099 000

2 099 000

13 412 000

10 312 000

9 628 000

0

3 100 000

44 249 000

1 Huvudsakligen utbetalningar till kommuner

2 Huvudsakligen överföringar till fonder

1995/96

Prop. 1994/95:100

Tusental kronor

1255 Arbetarskyddsavgift

varav:   inkomster

utgifter

1256 Lönegarantiavgift

varav:   inkomster

utgifter

1257 Sjöfolkspensionsavgift

varav:   inkomster

utgifter

1 753 000

1 753 000

2 063 000

2 063 000

44 000

44 000

7260 Allmänna egenavgifter

1261 Allmän sjukförsäkringsavgift

1262 Allmän pensionsavgift

varav:   inkomster

utgifter

1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till

40 346 000

40 346 000

0

11 324 000

11 324 000

arbetarskyddsverk och arbetsmiljöinstitutets verksamhet
1281 Allmän löneavgift
1291 Särskild löneskatt

938 000

15 468 000

9 493 000

1300 Skatt på egendom

25 751 723

1310 Skatt på fast egendom

1311 Skogsvårdsavgifter

1312 Fastighetsskatt

14 725 723

0

14 725 723

1320 Förmögenhetsskatt

1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt

1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt

2 886 000

2 814 000

72 000

1330 Arvsskatt och gåvoskatt

1331 Arvsskatt

1332 Gåvoskatt

7 500 000

1 350 000

150 000

1340 Övrig skatt på egendom

1341 Stämpelskatt

6 640 000

6 640 000

1400 Skatt på varor och tjänster

1410 Allmänna försäljningsskatter

1411 Mervärdesskatt

294 512 622

176 650 000

176 650 000

1420, 1430 Skatt på specifika varor

1421 Bensinskatt

1423 Försäljningsskatt på motorfordon

1424 Tobaksskatt

100 258 100

35 909 000

2 656 100

11 654 000

1995/96

Prop. 1994/95:100

Tusental kronor

1425 Skatt på spritdrycker

1426 Skatt på vin

1427 Skatt på maltdrycker

1428 Energiskatt

1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle

1431 Särskild avgift för oljeprodukter m.m.

1434 Skatt på viss elektrisk kraft

1435 Särskild skatt mot försurning

1440 Överskott vid försäljning av varor med statsmonopol

1442 Systembolaget AB:s inlevererade överskott

1450 Skatt på tjänster

1452 Skatt på annonser och reklam

1454 Skatt på spel

1460 Skatt på vägtrafik

1461 Fordonsskatt

1470 Skatt på import

1471 Tullmedel

1472 Övriga skatter m.m. på import

1473 Jordbruks- och sockeravgifter

1480 Övriga skatter på varor och tjänster

1481 Övriga skatter på varor och tjänster

2000 Inkomster av statens verksamhet

2100 Rörelseöverskott

2110 Affärsverkens inlevererade överskott

2113 Statens järnvägars inlevererade överskott

2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott

2116 Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade utdelning och
inleverans av motsvarighet till statlig skatt

2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott

2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott

2124 Inlevererat överskott av riksgäldskontorets
garantiverksamhet

2125 Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka det
finansiella systemet

10 203 000

4 887 600

4 930 900

28 324 000

500

194 000

1 405 000

94 000

200 000

200 000

1 592 000

1 507 000

85 000

5 620 600

5 620 600

9 582 822

8 633 888

93 000

855 934

609 100

609 100

28 763 530

9 496 846

527 600

0

162 000

296 000

63 600

988 268

277 000

711 268

1995/96

Prop. 1994/95:100

Tusental kronor

2130 Riksbankens inlevererade överskott

2131 Riksbankens inlevererade överskott

2750 Överskott från spelverksamhet

2151 Tipsmedel

2152 Lotterimedel

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning

2210 Överskott av fastighetsförvaltning

2214 Överskott av byggnadsstyrelsens verksamhet

2300 Ränteinkomster

2310 , 2320 Räntor på näringslån

2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen

2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån

2318 Ränteinkomster på statens lån till den mindre skeppsfarten

2321 Ränteinkomster på skogsväglån

2322 Räntor på övriga näringslån, kammarkollegiet

2323 Räntor på övriga näringslån, statens jordbruksverk

2330 Räntor på bostadslån

2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande

2333 Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för mindre
bemedlade bamrika familjer

2334 Räntor på övriga bostadslån, boverket

2340 Räntor på studielån

2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och
garantilån för studera

2342 Ränteinkomster på allmänna studielån

2350 Räntor på energisparlån

2351 Räntor på energisparlån

2360 Räntor på medel avsatta till pensioner

2361 Räntor på medel avsatta till folkpensionering

2366 Ränteinkomster på medel avsatta till pension för vissa av
riksdagens verk

5 400 000

5 400 000

2 586 978

1 583 600

1 003 378

6 061 053

103 609

17 848

115

50

6

83 345

2 245

5 022 095

5 019 000

95

3 000

44 650

150

44 500

166 449

166 449

6 000

6 000

0

1995/96

Prop. 1994/95:100

Tusental kronor

2370 Räntor på beredskapslagring

2371 Räntor på beredskapslagring och förrådsanläggningar

2380 , 2390 Övriga ränteinkomster

2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån

2385 Ränteinkomster på lån för studentkårs- lokaler

2386 Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler

2389 Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa
specialbostäder

2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets
rationalisering

2392 Räntor på intressemedel

2394 Övriga ränteinkomster

2395 Räntor på särskilda räkningar i riksbanken

2400 Aktieutdelning

2410 Inkomster av statens aktier

2411 Inkomster av statens aktier

442 984

442 984

275 266

0

45

9 750

40

900

5 750

218 781

40 000

3 205 000

3 205 000

3 205 000

2500 Offentligrättsliga avgifter

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter

2517 Trafiksäkerhetsavgift

2521 Avgifter till granskningsnämnden

2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram

2524 Bidrag för ungdomspraktik

2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning

2528 Avgifter vid bergsstaten

2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet

2531 Avgifter för registrering i förenings m.fl. register

2532 Utsökningsavgifter

2534 Avgifter för körkort och motorfordon

2535 Avgifter för statliga garantier

2536 Lotteriavgifter

2537 Miljöskyddsavgift

2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel

2539 Täktavgift

2541 Avgifter vid tullverket

2542 Patientavgifter vid tandläkar- utbildningen

2544 Avgifter för alkoholinspektionens verksamhet

2545 Närradioavgifter

2546 Lokalradioavgifter

4 843 052

767 238

0

9 698

15 500

216 000

10 600

5 555

10 100

0

850 000

884 715

36 676

30 510

72 524

630 000

45 000

91 560

6 500

43 500

5 400

146 750

10

1995/96

Prop. 1994/95:100

Tusental kronor

2547 Avgifter för statens telenämnds verksamhet

2548 Avgifter för finansinspektionens verksamhet

2549 Avgifter för provning vid riksprovplatse

2551 Avgifter från kärnkraftverk

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter

205 091

200 100

0

255 608

304 427

2600 Försäljningsinkomster

1 836 470

2611 Inkomster vid kriminalvården

2622 Inkomster vid statens livsmedelsverk

2624 Inkomster av uppbörd av felparkerings avgifter

2625 Utförsäljning av beredskapslager

2626 Inkomster vid banverket

270 000

0

81 751

471 000

1 013 719

2700 Böter m.m.

1 447 109

2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter

2712 Bötesmedel

2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

2714 Sanktionsavgifter m.m.

788 009

640 963

137

18 000

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet

1 874 000

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

1 874 000

3000 Inkomster av försåld egendom

30 700

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner

0

3110 Affärsverkens inkomster av försålda fastigheter och maskiner
3113 Statens järnvägars inkomster av försåldafastigheter
och maskiner

0

0

3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader
och maskiner

3124 Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m.

0

0

3200 Övriga inkomster av markförsäljning

1 000

3211 Övriga inkomster av markförsäljning

1 000

11

Prop. 1994/95:100

Tusental kronor

1995/96

3300 Övriga inkomster av försåld egendom

29 700

3311 Inkomster av statens gruvegendom

3312 Övriga inkomster av försåld egendom

29 700

0

4000 Återbetalning av lån                                        9 424 809

4100 Återbetalning av näringslån                                          195 137

4110 Återbetalning av industrilån                                                    0

4120 Återbetalning av jordbrukslån                                           40 338

4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen                                 40 338

4130 Återbetalning av övriga näringslån                                        154 799

4131 Återbetalning av vattenkraftslån                                            366

4133 Återbetalning av statens lån till den mindre skeppsfarten                   400

4135 Återbetalning av skogsväglån                                             18

4136 Återbetalning av övriga näringslån kammarkollegiet                   143 857

4137 Återbetalning av övriga näringslån, statens jordbruksverk                 1 958

4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier                       8 200

4200 Återbetalning av bostadslån m m

4 606 520

4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggande

4213 Återbetalning av lån för bostadsförsörjnför mindre
bemedlade bamrika familjer

4214 Återbetalning av övriga bostadslån, boverket

4 600 000

520

6 000

4300 Återbetalning av studielån

3 886 120

4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier

4312 Återbetalning av allmänna studielån

4313 Återbetalning av studiemedel

120

3 000

3 883 000

4400 Återbetalning av energisparlån

360 000

4411 Återbetalning av energisparlån

360 000

12

1995/96

Prop. 1994/95:100

Tusental kronor

4500 Återbetalning av övriga lån

377 032

4514 Återbetalning av lån för studentskårlokaler                                 260

4515 Återbetalning av lån för allmänna samlingslokaler                      9 500

4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag                            2 800

4517 Återbetalning från portugalfonden                                         0

4519 Återbetalning av statens bosättningslån                                       0

4521 Återbetalning av lån för inventarier i vissa specialbostäder                 140

4525 Återbetalning av lån för svenska fn-styrkor                          300 000

4526 Återbetalning av övriga lån                                          64 332

5000 Kalkylmässiga inkomster                                 -2 886 000

5100 Avskrivningar och amorteringar                                  1 410 000

5110 Affärsverkens avskrivningar och amorteringar                                    0

5120 Avskrivningar på fastigheter                                           500 000

5121 Avskrivningar på fastigheter                                        500 000

5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader                            900 000

5131 Uppdragsmyndigheters m. fl. komplementkostnader                 900 000

5140 Övriga avskrivningar                                                   10 000

5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar förcivilt

totalförsvar                                                             10 000

5200 Statliga pensionsavgifter

-4 296 000

5211 Statliga pensionsavgifter, netto
varav:   inkomster

utgifter

-4 296 000

31 275 000

35 571 000

6000 Bidrag m.m. från EU

8 652 000

6100 Bidrag från EG:s jordbruksfond

6 572 000

6110 Bidrag från EGs jordbruksfonds garantisektion

6 245 000

6111 Arealbidrag och trädesersättning

3 550 000

6112 Miljöstöd

400 000

6113 Interventioner

1 125 000

6114 Exportbidrag

450 000

6115 Djurbidrag

720 000

13

Prop. 1994/95:100

1995/96

Tusental kronor

6120 Bidrag från EGs jordbruksfonds utvecklingssektion

6121 EG-finansierade strukturstöd inom livsmedelssektorn

6122 EG-finansierade regional stöd till jordbrukare

327 000

132 000

195 000

6200 Bidrag från EG:s fiskefond

80 000

6211 Bidrag från EG:s fiskefond

80 000

6300 Bidrag från EG:s regionalfond

700 000

6311 Bidrag från EG:s regionalfond

700 000

6400 Bidrag från EG:s socialfond

1 300 000

6411 Bidrag från EG:s socialfond

1 300 000

7000 Extraordinära medel från EU

6 100 000

7111 Återbetalning avseeende avgiften till
gemenskapsbudgeten

6 100 000

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER

724 947 384

14

Specifikation av utgiftsanslagen 1995/96

I. Statschefen och regeringen

A Kungliga hov- och slottstaten

1 Kungliga hov- och slottstaten, ramanslag

B Regeringen

1 Regeringskansliet m.m., ramanslag

Prop. 1994/95:100

2 811 560 000

107 465 000

107 465 000

2 704 095 000

2 704 095 000

15

Prop. 1994/95:100

II

. Justitiedepartementet

29 157 687 000

A

Allmänna val m.m.

393 198 000

1

Allmänna val, förslagsanslag

146 600 000

2

Stöd till politiska partier, förslagsanslag

230 400 000

3

Svensk författningssamling, förslagsanslag

1 518 000

4

Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m.,
förslagsanslag

3 879 000

5

Information om ekonomisk brottslighet, reservationsanslag

1 000

6

Bidrag till brottsförebyggande arbete, reservationsanslag

10 800 000

B Polisväsendet
16 081 744 000

1  Rikspolisstyrelsen, ramanslag

2  Säkerhetspolisen, förslagsanslag

3  Polishögskolan

4  Statens kriminaltekniska laboratorium, ramanslag

5  Lokala polisorganisationen, ramanslag

6  Utlänningsärenden, förslagsanslag

760 179 000

714 432 000

1 000

72 840 000

14 400 792 000

133 500 000

C Åklagarväsendet
905 073 000

1  Riksåklagaren, ramanslag

2 Åklagarmyndigheterna, ramanslag

42 962 000

862 111 000

D Domstolsväsendet m.m.

1  Domstolsverket, ramanslag

2 Domstolarna m.m., ramanslag

3 908 085 000

85 268 000

3 822 817 000

E Kriminalvården
6 151 653 000

1  Kriminalvårdsstyrelsen, ramanslag

2 Kriminalvården, ramanslag

3  Utlandstransporter, förslagsanslag

161 999 000

5 750 982 000

238 672 000

16

F Rättshjälp m.m.

1  Rättshjälpskostnader, förslagsanslag

2  Rättshjälps myndigheten, ramanslag

3  Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

4  Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag, förslagsanslag

5  Vissa domstolskostnader m.m., förslagsanslag

6  Diverse kostnader för rättsväsendet, förslagsanslag

G Övriga myndigheter

1  Justitiekanslern, ramanslag

2  Datainspektionen, ramanslag

3  Brottsoffermyndigheten: Förvaltningskostnader, ramanslag

4  Brottsoffermyndigheten: Ersättning för skador på grund av brott,
förslagsanslag

5  Brottsförebyggande rådet, ramanslag

6 Gentekniknämnden, ramanslag

2 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100

Prop. 1994/95:100

1 516 884 000

1 178 300 000

18 911 000

1 000

16 995 000

249 475 000

53 202 000

201 050 000

11 481 000

33 994 000

12 281 000

102 500 000

37 708 000

3 086 000

17

Prop. 1994/95:100

III. Utrikesdepartementet

A Utrikesförvaltningen m.m.

1  Utrikesförvaltningen, ramanslag

2  Kursdifferenser, förslagsanslag

3  Honorärkonsuler, förslagsanslag

4  Nordiskt samarbete, förslagsanslag

5  Utredningar m.m., reservationsanslag

6 Officiella besök m.m., förslagsanslag

7  Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.,
förslagsanslag

B Bidrag till vissa internationella organisationer

1  Förenta nationerna, förslagsanslag

2  Nordiska ministerrådet, förslagsanslag

3  Europarådet, förslagsanslag

4  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
förslagsanslag

5  Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), förslagsanslag

6  Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete. m.m.
förslagsanslag

7  Internationell råvarulagring, förslagsanslag

8  Övriga internationella organisationer m.m., förslagsanslag

9  Fredsbevarande verksamhet, reservationsanslag

10 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE),
förslagsanslag

11 Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU,
förslagsanslag

C Internationellt utvecklingssamarbete

1  Bidrag till internationella biståndsprogram, reservationsanslag

2 Utvecklingssamarbete genom den nya myndigheten,
reservationsanslag

3  Den nya myndigheten och Styrelsen för u-landsutbildning

i Sandö (Sandö U-centrum), ramanslag

4  Bidrag till EG:s gemensamma bistånd, reservationsanslag

5  Swedfund International AB, förslagsanslag

6  Nordiska afrikainstitutet, ramanslag

7  Övrigt, reservationsanslag

23 944 183 000

2 731 767 000

2 666 663 000

1 000

26 999 000

2 115 000

15 809 000

13 770 000

6 410 000

2 300 237 000

351 353 000

472 500 000

36 339 000

46 460 000

1 000

17 515 000

2 625 000

5 040 000

1 341 948 000

13 823 000

12 633 000

17 141 431 000

4 762 500 000

11 586 600 000

619 916 000

90 000 000

1 000

9 083 000

73 331 000

18

Prop. 1994/95:100

D Information om Sverige i utlandet m.m.

1  Svenska institutet, reservationsanslag

2  Övrig information om Sverige i utlandet, reservationsanslag

E Utrikeshandel och exportfrämjande

1  Kommerskollegium, ramanslag

2  Exportfrämjande verksamhet, reservationsanslag

3  Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för
skadeersättningar, förslagsanslag

4  Krigsmaterielinspektionen, ramanslag

5  Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet

6  Europainformation m.m., reservationsanslag

1 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk
Exportkredit, förslagsanslag

8  Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av
fartyg m.m., förslagsanslag

9  Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning
till u-länder, förslagsanslag

F Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m.

1  Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området,
reservationsanslag

2  Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande
utveckling, reservationsanslag

3  Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI), reservationsanslag

4  Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet

5  Utrikespolitiska Institutet

6  Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk
betydelse, reservationsanslag

G Samarbete med Central- och Östeuropa

1  Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa,
reservationsanslag

2  Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga
garantier till länder i Central- och Östeuropa, förslagsanslag

3  Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt
stöd och exportkreditgarantier, reservationsanslag

105 170 000

88 784 000

16 386 000

357 039 000

61 275 000

231 439 000

1 000

8 204 000

5 118 000

9 000 000

1 000

1 000

42 000 000

92 539 000

3 641 000

17 000 000

32 360 000

18 711 000

15 579 000

5 248 000

1 216 000 000

* 855 999 000

* 1 000

* 360 000 000

Beräknat belopp

19

Prop. 1994/95:100

IV. Försvarsdepartementet

64 071 737 000

A Försvarsmakten m.m.

59 371 831 000

1 Försvarsmakten, ramanslag

59 260 534 000

2 Ersättningar för kroppsskador, förslagsanslag

111 297 000

B Vissa Försvarsmakten närstående myndigheter

617 749 000

1 Fortifikationsverket

1 000

2 Försvarets materielverk

1 000

3 Militärhögskolan, ramanslag

12 857 000

4 Försvarets radioanstalt, ramanslag

604 890 000

C Funktionen Civil ledning och samordning
529 231 000

Överstyrelsen för civil beredskap:

1     Civil ledning och samordning, ramanslag

2     Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m., reservationsanslag

3  Civilbefälhavarna, ramanslag

Överstyrelsen för civil beredskap:

4     Kompetensutveckling och stöd till länsstyrelserna, ramanslag

5     Ersättning till kommunerna för beredskapsförberedelser,
förslagsanslag

119 960 000

107 710 000

53 940 000

4 500 000

243 121 000

D Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst
1 703 805 000

1  Befolkningsskydd och räddningstjänst, ramanslag

2 Skyddsrum m.m., förslagsanslag

3  Förebyggande åtgärder mot jordsked och andra naturolyckor

4  Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m., förslagsanslag

984 795 000

681 509 000

37 500 000

1 000

E Funktionen Psykologiskt försvar
21 814 000

1 Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag

21 814 000

20

Prop. 1994/95:100

F Funktionen Försörjning med industrivaror

Överstyrelsen för civil beredning:

1  Försörjning med industrivaror, ramanslag

2 Industriella åtgärder, reservationsanslag

3 Kapitalkostnader, förslagsanslag

4 Täckande av förluster till följd av statliga
beredskapsgarantier m.m., förslagsanslag

G Övrig verksamhet

1  Statens försvarshistoriska museer, ramanslag

2 Kustbevakningen, ramanslag

3  Försvarets forskningsanstalt

4  Försvarsforskning: Hänsynstagande till A-, B- och
C-stridsmedel, m.m., ramanslag

5  Försvarshögskolan, ramanslag

6  Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag

7  Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet

8  Totalförsvarets pliktverk, ramanslag

9  Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom
totalförsvaret

10 Vissa mindre nämnder, förslagsanslag

11 Överklagandenämnden för totalförsvaret, ramanslag

12 Totalförsvarets chefsnämnd, förslagsanslag

13 Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet,
förslagsanslag

14 Utredning av allvarliga olyckor, förslagsanslag

15 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret

16 Utbildning av civilpliktiga, förslagsanslag

357 502 000

102 027 000

3 549 000

251 925 000

1 000

1 469 805 000

68 201 000

512 707 000

1 000

166 175 000

13 396 000

30 244 000

1 000

314 371 000

1 000

743 000

8 441 000

1 107 000

308 000

1 378 000

148 157 000

204 574 000

21

Prop. 1994/95:100

V. Socialdepartementet

271 653 103 000

A Familjer och barn

71 885 690 000

1

Allmänna barnbidrag, förslagsanslag

23 493 000 000

2

Bostadsbidrag, förslagsanslag

12 230 000 000

3

Föräldraförsäkring, förslagsanslag

28 463 000 000

4

Bidragsförskott, förslagsanslag

5 022 000 000

5

Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, förslagsanslag

12 670 000

6

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, förslagsanslag

35 520 000

7

Barnpensioner, förslagsanslag

449 000 000

8

Vårdbidrag för handikappade barn, förslagsanslag

2 180 500 000

B

Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och
ålderdom

178 409 575 000

1

Sjukpenning och rehabilitering, förslagsanslag

34 663 000 000

2

Sjukvårdsförmåner m.m., förslagsanslag

23 145 000 000

3

Närståendepenning, förslagsanslag

41 400 000

4

Handikappersättningar, förslagsanslag

1 416 800 000

5

Förtidspensioner, förslagsanslag

21 080 000 000

6

Vissa yrkesskadeersättningar m.m., förslagsanslag

9 150 000

7

Ålderspensioner, förslagsanslag

80 125 000 000

8

Efterlevandepensioner till vuxna, förslagsanslag

2 429 000 000

9

Särskilt pensionstillägg, förslagsanslag

18 200 000

10 Bostadstillägg till pensionärer, förslagsanslag

15 200 000 000

11

Ersättning till Posten AB m.m., förslagsanslag

282 025 000

C Hälso- och sjukvård

1  Bidrag till hälso- och sjukvård, förslagsanslag

2  Insatser mot aids, reservationsanslag

3  Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig, ramanslag

4  Bidrag till Spri, förslagsanslag

5  Bidrag till WHO, förslagsanslag

6  Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar

7  Bidrag till vissa utbildningsinsatser, reservationsanslag

8  Bidrag till psykiatriområdet, reservationsanslag

9  Allmänt bidrag till hälso- och sjukvården, reservationsanslag

2 735 567 000

1 313 025 000

272 830 000

245 465 000

40 800 000

65 560 000

3 887 000

5 000 000

594 000 000

195 000 000

22

Prop. 1994/95:100

Omsorg om äldre och handikappade

Stimulansbidrag till särskilda boendeformer och rehabilitering,
reservationsanslag

Vissa statsbidrag inom handikappområdet, reservationsanslag

Bostadsanpassningsbidrag m.m., förslagsanslag

Statsbidrag till vårdartjänst m.m., förslagsanslag

Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder,
reservationsanslag

Bidrag till handikapporganisationer

Bidrag till pensionärsorganisationer

Ersättning för texttelefoner, förslagsanslag

Bilstöd till handikappade, förslagsanslag

Kostnader för statlig assistansersättning, förslagsanslag

Sveriges Hundcenter AB-Statens Hundskola, förslagsanslag

Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik

Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård, reservationsanslag

Bidrag till organisationer, reservationsanslag

Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Alkohol- och drogpolitiska åtgärder, reservationsanslag

Bidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl., reservationsanslag

Myndigheter under Socialdepartementet

Riksförsäkringsverket, ramanslag

Allmänna försäkringskassor, ramanslag

Socialstyrelsen, ramanslag

Folkhälsoinstitutet, ramanslag

Smittskyddsinstitutet, ramanslag

Läkemedelsverket

Rättsmedicinal verket, ramanslag

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag

Statens institut för psykosocial miljömedicin, ramanslag

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, ramanslag
Barnombudsmannen, ramanslag

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, ramanslag

Nämnden för vårdartjänst, ramanslag

Handikappombudsman, ramanslag

Statens institutionsstyrelse: Central förvaltning, ramanslag

Statens institutionsstyrelse: Vårdverksamhet, ramanslag

Alkoholinspektionen, ramanslag

Alkoholsortimentsnämnden, ramanslag

8 294 512 000

200 000 000

1 035 000 000

1 000 000

235 435 000

118 183 000

193 872 000

3 669 000

156 352 000

610 000 000

5 741 000 000

1 000

880 761 000

720 000 000

47 445 000

11 946 000

74 000 000

27 370 000

9 412 950 000

819 626 000

6 452 907 000

527 629 000

195 244 000

132 118 000

1 000

248 173 000

31 574 000

15 099 000

29 135 000

11 604 000

8 961 000

12 642 000

11 551 000

34 245 000

719 973 000

21 000 000

1 000 000

23

Prop. 1994/95:100

19 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag

20 Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel,
reservationsanslag

G Jämställdhetsfrågor

1  Jämställdhetsombudsmannen m.m., ramanslag

2  Särskilda jämställdhetsåtgärder, reservationsanslag

8 550 000

131 918 000

34 048 000

13 489 000

20 559 000

24

Prop. 1994/95:100

VI. Kommunikationsdepartementet

A Infrastruktur

1  Vägverket: Administrationskostnader, ramanslag

2  Drift och underhåll av statliga vägar, ramanslag

3  Byggande av vägar, ramanslag

4  Byggande av länstrafikanläggningar, ramanslag

5  Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar, reservationsanslag

6  Vägverket: Försvarsuppgifter, reservationsanslag

7  Vägverket: Kostnader för registerverksamhet, ramanslag

8 Vägverket: Uppdragverksamhet m.m.

9  Banverket: Administrationskostnader, ramanslag

10 Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar, ramanslag

11 Nyinvesteringar i stomjärnvägar, ramanslag

12 Ersättning till Banverket för vissa kapitalkostnader, förslagsanslag

13 Jämvägsinspektionen, ramanslag

14 Banverket: Försvarsuppgifter, reservationsanslag

B Sjöfart

1  Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m., förslagsanslag

2  Transportstöd för Gotland, förslagsanslag

3  Handelsflottans kultur- och fritidsråd

4  Ersättning till viss kanaltrafik m.m., förslagsanslag

5  Bidrag till svenska rederier, förslagsanslag

6  Åtgärder mot vattenförorening från fartyg, förslagsanslag

C Luftfart

1  Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag

2  Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen,
reservationsanslag

D Post och telekommunikation

1  Post- och telestyrelsen, ramanslag

2  Upphandling av särskilda samhällsåtaganden, reservationsanslag

3  Ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings-och
kassaservice, reservationsanslag

4 Kostnader förenade med statens ägande i SOS Alarmering AB,
reservationsanslag

5  Informationsteknik: Telekommunikation m.m., reservationsanslag

36 365 377 000

32 258 374 000

463 631 000

5 867 250 000

7 592 656 000

2 374 000 000

329 449 000

43 826 000

598 513 000

1 000

445 992 000

4 396 175 000

9 408 060 000

648 000 000

27 335 000

63 486 000

922 634 000

68 624 000

250 000 000

1 000

94 008 000

510 000 000

1 000

121 500 000

106 300 000

15 200 000

1 336 069 000

248 981 000

539 588 000

300 000 000

210 000 000

37 500 000

25

Prop. 1994/95:100

Kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster m.m.

1 108 828 000

Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från

AB Swedcarrier, förslagsanslag

Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m., reservationsanslag

Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik,
reservationsanslag

Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila
delen av totalförsvaret, reservationsanslag

1 000

795 900 000

309 471 000

3 456 000

Kommunikationsforskning

345 902 000

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Bidrag till Statens väg- och transportforskningsinstitut, ramanslag
Kommunikationsforskningsberedningen, ramanslag

Bidrag till forskning om el- och hybridfordon, reservationsanslag
Statistik och prognoser, ramanslag

Transportinformatik, reservationsanslag

1 000

49 356 000

197 735 000

61 000 000

34 810 000

3 000 000

Meteorologi, geoteknik m.m

258 702 000

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
ramanslag

EUMETSAT, reservationsanslag

Statens geotekniska institut

Bidrag till statens geotekniska institut, ramanslag

Statens haverikommission

1 000

182 802 000

53 000 000

1 000

22 897 000

1 000

Övriga ändamål

13 368 000

Viss internationell verksamhet, ramanslag

Kostnader för avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst m.m.,
förslagsanslag

13 083 000

285 000

26

Prop. 1994/95:100

VII. Finansdepartementet

A Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet

1  Riksskatteverket, ramanslag

2  Skattemyndigheterna, ramanslag

3 Kronofogdemyndigheterna, ramanslag

4  Förrättningskostnader m.m., förslagsanslag

5  Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.,
förslagsanslag

B Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning

1  Statens lokalförsörjningsverk, ramanslag

2 Täckning av merkostnader för lokaler m.m., förslagsanslag

3  Statens fastighetsverk

4  Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar,
reservationsanslag

C Riksgäldskontoret och kostnader för statsskuldens
förvaltning

Riksgäldskontoret:

1  Förvaltningskostnader, ramanslag

2  Kostnader för upplåning och låneförvaltning, förslagsanslag

3  Garantiverksamhet, förslagsanslag

4  In- och utlånings verksamhet

D Vissa centrala myndigheter m.m.

1  Tullverket, ramanslag

2  Konjunkturinstitutet, ramanslag

3  Finansinspektionen, ramanslag

4  Riksrevisionsverket, ramanslag

5  Utvecklingsarbete, reservationsanslag

6  Statskontoret, ramanslag

Statistiska centralbyrå:

7     Statistik, register och prognoser, ramanslag

8    Uppdragsverksamhet

9  Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag

118 467 710 000

9 038 931 000

486 917 000

6 532 463 000

1 880 579 000

123 972 000

15 000 000

141 177 000

31 176 000

35 000 000

1 000

75 000 000

1 835 288 000

114 844 000

1 720 442 000

1 000

1 000

2 763 107 000

1 667 380 000

41 899 000

150 463 000

257 157 000

56 355 000

86 010 000

494 557 000

1 000

9 285 000

27

Prop. 1994/95:100

E Statliga arbetsgivarfrågor

1  Arbetsgivarverket

2  Till regeringens disposition för vissa stabsuppgifter, ramanslag

3  Statens löne- och pensionsverk

4  Vissa avtalsstyrda anslag, förslagsanslag

5  Tjänstepensioner för skolledare och lärare

F Bankstödsnämnden och åtgärder för att stärka det finansiella
systemet

1  Bankstödsnämnden, ramanslag

2  Åtgärder för att stärka det finansiella systemet, förslagsanslag

G Bidrag och ersättning till kommunerna

1 Statligt utjämningsbidrag till kommuner, förslagsanslag

3  Skatteutjämningsbidrag till landsting, förslagsanslag

H Sveriges avgift till gemenskapsbudgeten

1  Tullavgift, förslagsanslag

2  Jordbruks- och sockeravgifter, förslagsanslag

3  Mervärdeskattebaserad avgift, förslagsanslag

4  Avgift baserad på bruttonationalinkomsten, förslagsanslag

I Övriga ändamål

1  Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, förslagsanslag

2  Exportkreditbidrag, förslagsanslag

3  Kostnader för vissa nämnder m.m., förslagsanslag

4 Bokföringsnämnden, förslagsanslag

5  Bidrag till Stiftelsen för utveckling av god redovisningssed,
förslagsanslag

6  Statliga ägarinsatser m.m. i Nordbanken, förslagsanslag

7  Bidrag till kapitalet i Europeiska investeringsbanken,
förslagsanslag

8  Ekonomiska rådet, reservationsanslag

9  Bonusränta för ungdomsbosparande, förslagsanslag

10 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån, förslagsanslag

3 694 236 000

1 000

5 745 000

1 000

21 751 000

3 666 738 000

16 501 000

16 500 000

1 000

68 413 500 000

57 109 500 000

11 304 000 000

29 700 000 000

6 700 000 000

1 100 000 000

12 000 000 000

9 900 000 000

2 864 970 000

1 000

1 000

2 015 000

6 551 000

900 000

1 000

2 850 000 000

2 500 000

3 000 000

1 000

28

Prop. 1994/95:100

VIII. Utbildningsdepartementet

58 915 917 000

Skolväsendet
4 096 264 000

Statens skolverk, ramanslag

Statens institut för handikappfrågor i skolan, ramanslag

Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp,
reservationsanslag

Stöd för utveckling av skolväsendet, reservationsanslag

Forskning inom skolväsendet, reservationsanslag

Fortbildning m.m., reservationsanslag

Genomförande av skolreformer, reservationsanslag

Särskilda insatser på skolområdet, förslagsanslag

Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala
skolväsendet m.m., förslagsanslag

Sameskolor, ramanslag

Specialskolor m.m., ramanslag

Statens skola för vuxna i Härnösand, ramanslag

Statens skola för vuxna i Norrköping, ramanslag

Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m., förslagsanslag

Bidrag till driften av fristående skolor, förslagsanslag

364 409 000

167 407 000

30 405 000

106 235 000

40 430 000

126 571 000

156 277 000

358 003 000

1 644 605 000

48 768 000

594 515 000

30 380 000

27 718 000

125 916 000

274 625 000

Folkbildning

3 585 303 000

Bidrag till folkbildningen

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen

Bidrag till kontakttolkutbildning, reservationsanslag

3 472 357 000

102 140 000

10 806 000

Universitet och högskolor m.m.

27

349

573

000

Uppsala universitet: Grundutbildning, reservationsanslag

1

092

632

000

Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning,

reservationsanslag

1

349

219

000

Lunds universitet: Grundutbildning, reservationsanslag

1

810

729

000

Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, reservationsanslag

1

394

255

000

Göteborgs universitet: Grundutbildning, reservationsanslag

1

315

255

000

Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning,

reservationsanslag

1

078

541

000

Stockholms universitet: Grundutbildning, reservationsanslag

903

440

000

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning,

reservationsanslag

1

096

034

000

Umeå universitet: Grundutbildning, reservationsanslag

913

782

000

Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, reservationsanslag

742

419

000

Prop. 1994/95:100

Linköpings universitet: Grundutbildning, reservationsanslag
Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning,
reservationsanslag

Karolinska institutet: Grundutbildning, reservationsanslag
Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning,
reservationsanslag

Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm: Grundutbildning,
reservationsanslag

Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm: Forskning och
forskarutbildning, reservationsanslag

Högskolan i Luleå: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Luleå: Forskning och forskarutbildning,
reservationsanslag

Danshögskolan: Grundutbildning, reservationsanslag
Dramatiska institutet: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Borås: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Falun/Borlänge: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan Gävle/Sandviken: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Halmstad: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Grundutbildning,
reservationsanslag

Högskolan i Karlstad: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Skövde: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning,
reservationsanslag

Högskolan i Växjö: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskolan i Örebro: Grundutbildning, reservationsanslag
Högskoleutbildning på Gotland: Grundutbildning, reservationsanslag
Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning, reservationsanslag
Konstfack: Grundutbildning, reservationsanslag

Konsthögskolan: Grundutbildning, reservationsanslag
Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, reservationsanslag
Mitthögskolan: Grundutbildning, reservationsanslag

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning,
reservationsanslag

Mälardalens högskola: Grundutbildning, reservationsanslag
Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning, reservationsanslag
Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, reservationsanslag
Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m.,
reservationsanslag

Utvecklingsverksamhet och internationell samverkan,
reservationsanslag

Vissa särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.,
reservationsanslag

793 665 000

487 320 000

475 139 000

759 359 000

865 903 000

732 139 000

447 371 000

245 733 000

28 772 000

69 030 000

149 867 000

195 708 000

184 156 000

101 473 000

213 480 000

91 239 000

316 277 000

146 903 000

99 470 000

79 887 000

239 515 000

292 925 000

26 042 000

50 534 000

139 021 000

67 054 000

405 816 000

365 090 000

116 559 000

219 484 000

19 890 000

32 854 000

1 939 114 000

90 390 000

735 340 000

30

Prop. 1994/95:100

46 Övriga utgifter inom grundutbildning, reservationsanslag

47 Övriga utgifter inom forskning och forskarutbildning,
reservationsanslag

48 Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor, reservationsanslag

49 Forskningsstödjande åtgärder vid mindre och medelstora
högskolor, reservationsanslag

50 Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning, ramanslag

51 Kanslersämbetet, reservationsanslag

52 Verket för högskoleservice, ramanslag

53 Överklagandenämnden för högskolan, ramanslag

54 Rådet för grundläggande högskoleutbildning, reservationsanslag

55 Kostnader för Chalmers tekniska högskolas avvecklingsorganisation,
förslagsanslag

56 Kostnader för Högskolans i Jönköping avvecklingsorganisation,
förslagsanslag

D Nationella och internationella forskningsresurser

1  Forskningsrådsnämnden: Forskning och forskningsinformation,
reservationsanslag

2  Forskningsrådsnämnden: Förvaltning, ramanslag

3  Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Forskning,
reservationsanslag

4  Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning,
ramanslag

5  Medicinska forskningsrådet: Forskning, reservationsanslag

6  Medicinska forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag

7  Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, reservationsanslag

8  Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag

9  Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, reservationsanslag

10 Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag

11 Rymdforskning, reservationsanslag

12 Rådet för forskning om universitet och högskolor,
reservationsanslag

13 Kungl. biblioteket, ramanslag

14 Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, ramanslag

15 Arkivet för ljud och bild, ramanslag

16 Institutet för rymdfysik, ramanslag

17 Polarforskning, ramanslag

18 Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan

Sverige och EU, ramanslag

19 Europeisk forskningssamverkan, ramanslag

20 Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål, reservationsanslag

21 Vissa bidrag till forskningsverksamhet, reservationsanslag

22 Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning, reservationsanslag

1 449 053 000

212 067 000

18 802 000

232 700 000

2 296 979 000

* 40 212 000

* 111 247 000

* 4 956 000

* 64 730 000

1 000

1 000

3 909 650 000

131 465 000

14 159 000

341 100 000

15 351 000

552 004 000

20 302 000

900 017 000

27 644 000

463 978 000

13 533 000

65 125 000

* 12 149 000

263 754 000

11 971 000

34 611 000

57 600 000

31 710 000

11 901 000

642 533 000

61 554 000

78 799 000

158 390 000

* Beräknat belopp

31

Prop. 1994/95:100

Studiestöd m.m.

19 914 300 000

Centrala studiestödsnämnden m.m., ramanslag

Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet

Studiehjälp m.m., förslagsanslag

Studiemedel m.m., förslagsanslag

Vuxenstudiestöd m.m., reservationsanslag

Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, förslagsanslag
Bidrag till vissa studiesociala ändamål, förslagsanslag
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa
lärarutbildningar, förslagsanslag

Studiearvode, förslagsanslag

265 622 000

1 000

2 752 293 000

11 053 125 000

3 932 700 000

186 249 000

18 730 000

85 580 000

1 620 000 000

Övriga ändamål

60 827 000

Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., förslagsanslag
Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område,
reservationsanslag

35 596 000

25 231 000

32

Prop. 1994/95:100

IX. Jordbruksdepartementet

A Internationellt samarbete

1 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.,
förslagsanslag

B Jordbruk och trädgårdsnäring

1  Statens jordbruksverk, ramanslag

2  Stöd till jordbrukets rationalisering, m.m., förslagsanslag

3  Stöd till jordbrukets företagshälsovård, förslagsanslag

4  Rådgivning och utbildning, reservationsanslag

5  Omställningsåtgärder i jordbruket m.m., förslagsanslag

6  Stöd till sockerbruket på Gotland m.m., förslagsanslag

7  Strukturstöd inom livsmedelssektorn, förslagsanslag

8  Från EG-budgeten finansierat strukturstöd, förslagsanslag

9  Regionala stöd till jordbruket, förslagsanslag

10 Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till
jordbruket, förslagsanslag

11 Miljöersättningar inom jordbruket, förslagsanslag

12 Från EG-budgeten finansierade miljöersättningar, förslagsanslag

13 Arealersättning och djurbidrag m.m., förslagsanslag

14 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter,
förslagsanslag

15 Köp och försäljning av mjölkkvoter, förslagsanslag

16 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar, m.m.,
förslagsanslag

C Fiske

1  Fiskeriverket, ramanslag

2  Främjande av fiskerinäringen, reservationsanslag

3  Strukturstöd till fisket m.m., förslagsanslag

4  Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.,
förslagsanslag

5  Bidrag till fiskevård, reservationsanslag

6  Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m., förslagsanslag

D Sametinget och rennäringen m.m.

1  Sametinget, ramanslag

2  Främjande av rennäringen, reservationsanslag

17 281 526 000

40 000 000

40 000 000

14 254 799 000

244 500 000

67 500 000

37 500 000

28 296 000

72 502 000

12 500 000

58 500 000

103 500 000

1 452 000 000

284 000 000

800 000 000

800 000 000

8 540 000 000

1 575 000 000

1 000

179 000 000

279 898 000

93 459 000

5 684 000

53 837 000

120 000 000

* 5 418 000

* 1 500 000

130 715 000

15 082 000

18 025 000

* Beräknat belopp

3 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 100

33

Prop. 1994/95:100

Prisstöd till rennäringen, förslagsanslag

Ersättningar för viltskador m.m., förslagsanslag

Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall, förslagsanslag
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., reservationsanslag

Djurskydd och djurhälsovård

Statens veterinärmedicinska anstalt, ramanslag

Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, ramanslag

Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård, förslagsanslag
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, reservationsanslag
Centrala försöksdjursnämnden, ramanslag

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, förslagsanslag

Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor

Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet

Bidrag till Statens utsädeskontroll, förslagsanslag

Statens växtsortnämnd, ramanslag

Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet

Bidrag till Statens maskinprovningar, förslagsanslag

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, reservationsanslag
Bekämpande av växtsjukdomar, förslagsanslag

57 000 000

38 300 000

1 000

2 307 000

363 622 000

102

697

000

1

000

101

289

000

7

500

000

39

151

000

10

110

000

102

874

000

50 378 000

1 000

691 000

1 002 000

* 1 000

* 8 106 000

36 634 000

3 943 000

Livsmedel

425 836 000

Statens livsmedelsverk, ramanslag

136

294

000

Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m.

1

000

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden, ramanslag

5

647

000

Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m., förslagsanslag

189

589

000

Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m., förslagsanslag

1

000

Livsmedelsstatistik, förslagsanslag

55

304

000

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten,

förslagsanslag

9

000

000

Konsument- och marknadsföringsåtgärder inom livsmedelsområdet,

reservationsanslag

30

000

000

Utbildning och forskning
1 736 278 000

Sveriges lantbruksuniversitet, ramanslag

Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning, reservationsanslag

1 420 657 000

229 935 000

Beräknat belopp

34

Prop. 1994/95:100

3  Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltningskostnader,
ramanslag

4  Stöd till kollektiv forskning, reservationsanslag

5  Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, förslagsanslag

15 399 000

69 000 000

1 287 000

35

Prop. 1994/95:100

X. Arbetsmarknadsdepartementet

132 124 301 000

A Arbetsmarknad
98 056 199 000

1

2

3

4

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reservationsanslag

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, reservationsanslag

4 328 452 000

33 956 746 000

6 000 000

Vissa kostnader för avveckling av AMU-gruppen som myndighet m.m.,

förslagsanslag

5 Bidrag till arbetslöshetsersättning m.m., förslagsanslag

1 000

59 765 000 000

B Arbetslivsfrågor m.m.
20 753 836 000

1  Arbetarskyddsverket, ramanslag

2  Arbetsmiljöinstitutet, ramanslag

3  Yrkesinriktad rehabilitering, ramanslag

4  Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

5  Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, reservationsanslag

6  Bidrag till Samhall Aktiebolag, reservationsanslag

7  Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m., förslagsanslag

8  Institutet för arbetslivscentrum, ramanslag

9 Arbetsdomstolen, ramanslag

10 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsanslag

11 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, förslagsanslag

12 Internationella avgifter, förslagsanslag

13 Arbetsmiljöfonden, ramanslag

* 567 739 000

* 251 759 000

1 159 484 000

1 000

10 808 081 000

7 074 628 000

1 000

* 51 760 000

22 399 000

2 561 000

83 000

24 195 000

* 791 145 000

C Regional utveckling

* 3 519 383 000

D Invandringen m.m.

9 794 883 000

1

Statens invandrarverk, ramanslag

589 200 000

2

Förläggningskostnader mm, förslagsanslag

1 756 000 000

3

Åtgärder för invandrare, reservationsanslag

38 420 000

4

Överföringar av och andra åtgärder för flyktingar m.m.,
förslagsanslag

396 420 000

5

Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m.,
förslagsanslag

6 647 700 000

6

Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen

23 033 000

7

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m., ramanslag

7 160 000

8

Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl., förslagsanslag

97 000 000

Beräknat belopp

36

Prop. 1994/95:100

9 Utlänningsnämnden, ramanslag

10 Internationell samverkan inom ramen för flykting- och
migrationspolitiken m.m., reservationsanslag

11 Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism, reservationsanslag

12 Särskilda insatser i invandrartäta områden, reservationsanslag

82 450 000

5 500 000

27 000 000

125 000 000

4 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 100

37

Prop. 1994/95:100

XI. Kulturdepartementet

6 916 644 000

A Styrning, samordning och utveckling
9 459 000

1 Utveckling, internationellt samarbete m.m., ramanslag

9 459 000

B Arkiv, museer och kulturmiljövård

2 466 968 000

Arkiv m.m.

1 Riksarkivet, landsarkiven och Krigsarkivet, ramanslag

328 926 000

2 Språk- och folkminnesinstitutet, ramanslag

43 682 000

3 Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag

6 981 000

Museer m.m.

4 Centrala museer: Myndigheter, ramanslag

655 818 000

5 Centrala museer: Stiftelser

180 068 000

6 Bidrag till vissa museer m.m.

151 528 000

7 Bidrag till regionala museer, förslagsanslag

121 970 000

8 Stöd till icke-statliga kulturlokaler, förslagsanslag

50 000 000

9 Riksutställningar

51 500 000

10 Nämnden för hemslöjdsfrågor, ramanslag

3 800 000

11 Främjande av hemslöjden, förslagsanslag

21 149 000

12 Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag

120 000

13 Sysselsättningsinsatser på kulturområdet, reservationsanslag

235 000 000

Kulturmiljövård

14 Riksantikvarieämbetet, ramanslag

15 Kulturmiljövård, förslagsanslag

16 Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

17 Kulturstöd vid ombyggnad m.m., förslagsanslag

193 919 000

112 406 000

1 000

255 000 000

Forskning

18 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, ramanslag

55 100 000

C Konstarterna och det tryckta ordet
4 362 439 000

Allmän kulturverksamhet m.m.

1  Statens kulturråd, ramanslag

2  Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.,
reservationsanslag

3  Bidrag till samisk kultur, reservationsanslag

41 428 000

213 762 000

15 773 000

38

Prop. 1994/95:100

Ersättningar och bidrag till konstnärer

4 Konstnärsnämnden, ramanslag

5  Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer, reservationsanslag

6  Bidrag till konstnärer, reservationsanslag

7  Inkomstgarantier för konstnärer m.m., förslagsanslag

8  Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk
genom bibliotek m.m., förslagsanslag

9  Ersättning till rättighetshavare på musikområdet

Teater, dans och musik

10 Bidrag till Svenska riksteatern, Operan och Dramatiska teatern

11 Bidrag till Svenska rikskonserter

12 Bidrag till regional musikverksamhet, förslagsanslag

13 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner, förslagsanslag

14 Bidrag till fria teater- dans- och musikgrupper m.m.,
reservationsanslag

15 Bidrag till Musikaliska akademien

Bibliotek, litteratur och tidskrifter

16 Bidrag till regional biblioteksverksamhet, förslagsanslag

17 Litteraturstöd, reservationsanslag

18 Stöd till kulturtidskrifter, reservationsanslag

19 Stöd till bokhandel, reservationsanslag

20 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
reservationsanslag

21 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag

22 Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av
videogram på teckenspråk, reservationsanslag

23 Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska
språknämnden, förslagsanslag

Bildkonst, konsthantverk m.m.

24 Statens konstråd, ramanslag

25 Förvärv av konst för statens byggnader m.m., reservationsanslag

26 Bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden, förslagsanslag

27 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, reservationsanslag

28 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

Film m.m.

29 Stöd till svensk filmproduktion m.m., reservationsanslag

30 Stöd till filmkulturell verksamhet, reservationsanslag

31 Stöd till fonogram och musikalier, reservationsanslag

9 708 000

81 299 000

45 569 000

33 653 000

158 699 000

5 063 000

921 010 000

105 646 000

359 655 000

573 393 000

88 884 000

5 183 000

53 916 000

65 180 000

29 250 000

12 152 000

19 500 000

78 496 000

26 250 000

5 113 000

7 562 000

42 057 000

22 500 000

2 337 000

2 370 000

91 020 000

90 780 000

19 107 000

39

Prop. 1994/95:100

Dagspress och taltidningar

Presstödsnämnden och taltidningsnämnden, ramanslag
Driftstöd till dagspressen, förslagsanslag
Utvecklingsstöd till dagspressen, reservationsanslag
Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till
dagspressen, förslagsanslag

Distributionsstöd till dagspressen, förslagsanslag
Stöd till radio och kassettidningar, reservationsanslag

7 922 000

827 000 000

1 000

1 000

109 500 000

191 700 000

Radio och television

77 778 000

Radio- och TV-verket, ramanslag

Granskningsnämnden för Radio och TV, ramanslag

Avveckling av Radionämnden, Kabelnämnden, Närrad ionämnden
och Styrelsen för lokalradiotillstånd ramanslag

Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland, förslagsanslag
Statens biografbyrå, ramanslag

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen m.m.,
reservationsanslag

11 130 000

10 196 000

297 000

43 666 000

11 589 000

900 000

40

Prop. 1994/95:100

XII. Näringsdepartementet

50 575 177 000

A Näringspolitik m.m
1 254 220 000

1  Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader,
ramanslag

2  Småföretagsutveckling, reservationsanslag

3  Främjande av kvinnors företagande, reservationsanslag

4  Bidrag till tekniköverföring, reservationsanslag

5  Investeringsfrämjande, ramanslag

6  Turistfrämjande, reservationsanslag

295 967 000

241 550 000

200 000 000

100 000 000

97 500 000

99 000 000

7  Kostnader för avveckling av Styrelsen för Sverigebilden, förslagsanslag          1 000

8  Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m., förslagsanslag        4 000 000

9  Räntestöd m.m. till varvsindustrin, förslagsanslag                        40 000 000

10 Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens

vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m, förslagsanslag                         1 000

11 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen,

reservationsanslag                                                      15 000 000

12 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m.

förslagsanslag                                                                1 000

13 Avgift till europeiska kol- och stålgemenskapen, förslagsanslag           150 000 000

14 Avgifter till vissa internationella organisationer, ramanslag                 11 200 000

B Skogsnäring
637 223 000

1  Skogsvårdsorganisationen, förslagsanslag

2  Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter, ramanslag

3  Bidrag till skogsvård m.m., förslagsanslag

4  Stöd till byggande av skogsvägar, förslagsanslag

5  Insatser för skogsbruket, reservationsanslag

6  Bidrag till skogsfröplantager, reservationsanslag

1 000

424 200 000

60 000 000
1 000
147 000 000

6 021 000

C

Teknologisk infrastruktur m.m.

457 597 000

1

Patent- och registreringsverket

1 000

2

Patentbesvärsrätten, ramanslag

15 920 000

3

Bidrag till SIS - Standariseringen i Sverige

Styrelsen för teknisk ackreditering:

54 045 000

4

Myndighetsverksamhet, ramanslag

20 800 000

5

U ppdragsverksamhet

1 000

6

Bidrag till riksmätplatsverksamhet, reservationsanslag

10 800 000

7

Bidrag till provnings- och mätteknisk FoU, m.m., reservationsanslag

72 900 000

8

Elsäkerhetsverket, ramanslag

61 400 000

41

Prop. 1994/95:100

Sprängämnesinspektionen, ramanslag

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersöknings-
verksamhet m.m., ramanslag

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning,
reservationsanslag

23 000 000

191 400 000

7 330 000

Marknads- och konkurrensfrågor

106 770 000

Marknadsdomstolen, ramanslag

Konkurrensverket, ramanslag

Konkurrensforskning, reservationsanslag

8 570 000

90 600 000

7 600 000

Energi

1 400 230 000

Handlingsberedskap, reservationsanslag

Åtgärder inom elförsörjningen, reservationsanslag

Statens oljelager: Förvaltningskostnader, ramanslag

Statens oljelager: Kapitalkostnader, förslagsanslag

Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom
energiområdet, förslagsanslag

Vissa åtgärder för effektivare användning av energi,
reservationsanslag

Insatser för ny energiteknik, reservationsanslag

Bidrag till Energiteknikfonden, förslagsanslag

Energiforskning, reservationsanslag

Bioenergiforskning, reservationsanslag

Åtgärder för energieffektiviseringar m.m. i bl.a. Baltikum och
Östeuropa, reservationsanslag

41 466 000

66 372 000

110 900 000

235 490 000

1 000

130 000 000

345 000 000

72 000 000

310 100 000

88 900 000

1 000

Teknisk forskning och utveckling

2 426 535 000

Teknisk forskning och utveckling, reservationsanslag
Informationsteknologi, reservationsanslag

Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
reservationsanslag

Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader, ramanslag

Rymdverksamhet, ramanslag

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

1 066 465 000

536 500 000

48 800 000

8 670 000

757 900 000

8 200 000

42

Prop. 1994/95:100

Bygg- och bostadsväsende

Boverket: Förvaltningskostnader, ramanslag

Boverket: Uppdragsverksamhet,

Räntebidrag m.m., förslagsanslag

Investeringsbidrag för bostadsbyggande, förslagsanslag

Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder i
hyres- och bostadsrättshus, förslagsanslag

Vissa lån till bostadsbyggande, förslagsanslag

Statens bostadskreditnämnd:Förvaltningskostnader, ramanslag

Statens Bostadskreditnämnd:Garantiverksamhet, förslagsanslag

Statens råd för byggnadsforskning: Förvaltningskostnader, ramanslag
Byggforskning, reservationsanslag

Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, förslagsanslag

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, förslagsanslag

Bidrag till förbättring av inomhusklimatet, reservationsanslag

44 292 602 000

207 900 000

1 000

43 300 000 000

200 000 000

25 000 000

1 000 000

22 100 000

1 000

34 500 000

247 100 000

105 000 000

25 000 000

125 000 000

43

Prop. 1994/95:100

XIII. Civildepartementet

A Länsstyrelserna m.m.

1  Länsstyrelserna m.m., ramanslag

2  Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter, ramanslag

3 Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet

B Trossamfund m.m.

1 Stöd till trossamfund m.m., reservationsanslag

C Konsumentfrågor

1  Konsumentverket, ramanslag

2 Allmänna reklamationsnämnden, ramanslag

3  Stöd till konsumentorganisationer, reservationsanslag

4  Konsumentforskning, reservationsanslag

5  Bidrag till miljömärkning av produkter

D Ungdomsfrågor

1  Ungdomsstyrelsen, ramanslag

2  Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m.,
reservationsanslag

3  EU:s utbytesprogram Ungdom för Europa, förslagsanslag

E Folkrörelse- och idrottsfrågor, kooperativa frågor, m.m.

1  Lotteriinspektionen, ramanslag

2  Stöd till kooperativ utveckling, reservationsanslag

3  Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m., förslagsanslag

4  Utveckling av ideell verksamhet, reservationsanslag

5  Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet,
reservationsanslag

6  Stöd till idrotten, reservationsanslag

4 168 001 000

2 721 188 000

2 686 773 000

34 414 000

1 000

94 500 000

94 500 000

138 255 000

101 687 000

20 518 000

6 150 000

3 000 000

6 900 000

194 642 000

12 498 000

174 303 000

7 841 000

1 019 416 000

26 124 000

9 750 000

60 000 000

23 700 000

5 148 000

894 694 000

44

Prop. 1994/95:100

XIV. Miljödepartementet

A Miljövård

1  Statens naturvårdsverk, ramanslag

2  Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag

3  Bidrag till kalkningsverksamhet till sjöar och vattendrag,
reservationsanslag

4  Investeringar inom miljöområdet, reservationsanslag

5  Miljöforskning, reservationsanslag

6  Sanering och återställning av miljöskadade områden,
reservationsanslag

7  Forskning för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling,
reservationsanslag

8  Investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt
hållbar riktning, reservationsanslag

9 Koncessionsnämnden för miljöskydd, ramanslag

10 Kemikalieinspektionen

11 Särskilda projekt, reservationsanslag

12 Bidrag enligt internationella miljökonventioner och avtal m.m.,
förslagsanslag

13 Visst internationellt miljösamarbete, reservationsanslag

14 Stockholms internationella miljöinstitut, reservationsanslag

2 735 511 000

1 653 511 000

559 885 000

76 653 000

240 000 000

285 668 000

213 031 000

19 880 000

35 324 000

100 000 000

27 011 000

1 000

11 965 000

11 925 000

54 168 000

18 000 000

B Strålskydd, kärnsäkerhet m.m.

1  Statens strålskyddsinstitut, ramanslag

2  Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, ramanslag

3  Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, ramanslag

4  Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m.,
förslagsanslag

324 141 000

116 379 000

91 583 000

95 939 000

20 240 000

C Lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.
757 859 000

1  Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata,
ramanslag

2  Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata

3  Lantmäteriet

4  Förvaltningskostnader för lantmäteriet, ramanslag

5  Bidrag enligt lantmäteritaxan, förslagsanslag

6  Statens va-nämnd, ramanslag

* 138 698 000

* 1 000

* 1 000

* 601 158 000

* 10 350 000

7 651 000

Beräknat belopp

45

XV. Riksdagen och dess myndigheter

A Riksdagen

1 Riksdagens ledamöter och partier m.m., förslagsanslag

2 Riksdagsutskottens resor utom Sverige, reservationsanslag

3 Riksdagens förvaltningskostnader, ramanslag

4 Riksdagens byggnader m.m., reservationsanslag

Prop. 1994/95:100

1 189 223 000

1 113 440 000

610 610 000

3 800 000

441 800 000

57 230 000

B Riksdagens myndigheter

1 Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, ramanslag

2 Riksdagens revisorer och deras kansli, ramanslag

75 783 000

50 437 000

25 346 000

46

Prop. 1994/95:100

XVI. Räntor på statsskulden, m.m.

A Räntor på statsskulden m.m.

1 Räntor på statsskulden mm, förslagsanslag

129 000 000 000

129 000 000 000

129 000 000 000

47

Prop. 1994/95:100

XVII. Oförutsedda utgifter

A Oförutsedda utgifter

1 Oförutsedda utgifter, förslagsanslag

1 000 000

1 000 000

1 000 000

48

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 december 1994 Prop. 1994/95:100

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin,
Hjelm-Wallén, Peterson, Hellström, Freivalds, Wallström, Persson,
Tham, Schori, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson, Uusmann,
Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: samtliga

Regeringen beslutar proposition 1994/95:100 Förslag till statsbudget för
budgetåret 1995/96.

49

Bilaga 1 till budgetpropositionen 1995

Finansplanen

Prop.

1994/95:100

Bilaga 1

Anmälan till budgetpropositionen 1995 såvitt avser
finansplanen

1 Den ekonomiska politikens inriktning

Regeringens ekonomiska politik lägger grunden för en ny period av eko-
nomisk tillväxt, ökad sysselsättning och sunda statsfinanser.

Med de förslag som presenteras i årets budgetproposition förbättras på
ett avgörande sätt möjligheterna att komma till rätta med de två stora pro-
blemen i den svenska ekonomin: den höga arbetslösheten och den stats-
finansiella krisen. Dessa båda obalanser är intimt förknippade med
varandra och måste därför angripas samtidigt. Kan inte arbetslösheten
nedbringas och sysselsättningen öka, kan inte heller statsfinanserna
saneras och obalanserna i de offentliga finanserna hävas. Kan inte
budgetunderskottet tas ned och statsskulden stabiliseras, kan inte heller
arbetslösheten minska i den omfattning som krävs för att upprätthålla
välfärdssamhället.

Det är mot den här bakgrunden som regeringen presenterar ett om-
fattande program för att sanera statsfinanserna. Aldrig någonsin tidigare
har en så kraftig neddragning av statens utgifter förelagts riksdagen.
Tillsammans med tidigare beslutade och föreslagna budgetförstärkningar,
som inkluderar betydande skatte- och avgiftshöjningar, uppgår detta
program till ca 113 miljarder kronor i förstärkning av de offentliga
finanserna år 1998.

Parallellt med detta introducerar regeringen det hittills största och mest
ambitiösa åtgärdsprogrammet för att öka sysselsättningen och minska
arbetslösheten. Syftet med denna omläggning av närings-, arbetsmark-
nads- och utbildningspolitiken är att främja sysselsättningen i näringslivet
och att höja den allmänna utbildningsnivån i samhället. Därutöver vidtas
en rad insatser för de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden: ung-
domar och långtidsarbetslösa.

Genom dessa båda program sker under den närmaste åren en radikal
förbättring av Sveriges finansiella balans. De offentliga finanserna stärks
tack vare åtgärderna för att minska statens utgifter och öka dess in-

1 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

komster. Därtill kommer de gynnsamma effekterna av att sysselsättningen
ökar. Mellan 1994 och 1996 halveras nästan underskottet i statsfinan-
serna. Bytesbalansen visar ett växande överskott. Sverige kommer som
nation att vara ett kapitalexporterande land och kommer inte att vara
beroende av att låna utomlands. Vårt land har samtidigt en prisstabilitet
på god europeisk nivå. Den underliggande inflationen stannar på

2 procent.

Även den reala ekonomin förbättras. Tillväxten väntas uppgå till 2,5-

3 procent per år de närmaste två åren. Den bakomliggande tillväxten är
dock starkare; en del av tillväxten måste på kort sikt tas i anspråk för att
sanera statsfinanserna. Investeringarna fortsätter att öka. Raset i syssel-
sättningen hejdas och vänds till en stark ökning 1995 och 1996. För
första gången sedan 1989 minskar den totala arbetslösheten under nästa
år.

De långsiktiga tillväxtförutsättningama i Sverige är goda. Vårt land kan
erbjuda gynnsamma betingelser för en avancerad produktion tack vare en
välutbildad arbetskraft, en hög kvalitet på infrastruktur och offentliga
tjänster samt en stor flexibilitet i det svenska samhället. Utöver dessa
styrkefaktorer innebär det svenska medlemskapet i den Europeiska unio-
nen (EU) att klarhet har skapats för en viktig del av det svenska närings-
livets villkor. Medlemskapet bidrar till att göra Sverige mer attraktivt
som investeringsland och till att stärka växtkraften i den svenska eko-
nomin.

Sammantaget innebär detta att förutsättningarna är goda för att klara
statsfinanser och sysselsättning, och därmed välfärden. För den skull
skall problemen inte underskattas. Återhämtningen sker från en mycket
låg nivå. Dessutom måste en svår avvägning göras mellan olika typer av
åtgärder i den ekonomiska politiken.

I det allmänna valet i höstas gav det svenska folket ett entydigt mandat
till riksdag och regering: få i gång tillväxten, minska arbetslösheten,
skapa sunda statsfinanser och stabilisera statsskulden samt klara väl-
färden. Det är det uppdraget som regeringen nu fullföljer.

I den preliminära nationalbudgeten redovisas tre olika teoretiska till-
växtscenarier för den svenska ekonomin fram till år 1998. I medelalter-
nativet, med en årlig tillväxt på ca 2,5 procent, stabiliseras statsskulden
som andel av BNP år 1997 och faller något år 1998. Den öppna arbets-
lösheten minskar betydligt, men beräknas trots detta ligga på närmare
6 procent år 1998.

Förutsättningarna för en högre tillväxtbana än den i medelaltemativet
redovisade, och därmed en lägre arbetslöshet 1998, är emellertid goda.
Det är också regeringens ambition att arbetslösheten skall vara lägre. Av-
görande härvidlag är bl.a. riksdagens behandling av de nu föreslagna åt-
gärderna, utfallet i årets avtalsrörelse och ytterligare politiska initiativ
under mandatperioden.

Regeringen kommer att följa utvecklingen noga och är beredd att vidta
åtgärder för att saneringen av statsfinanserna skall lyckas och att förut-
sättningarna för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet upprätthålls.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Vägen ur den ekonomiska krisen är lång och kommer att ta tid, inte
minst tar det tid att nedbringa arbetslösheten till rimliga nivåer. Men
Sverige är ett bra land med goda förutsättningar. Vårt land har byggts
upp med ansvar, solidaritet och framtidstro. Det är på den värderings-
mässiga grunden som regeringens ekonomiska politik vilar.

Den ekonomiska politikens uppgift

Det moderna svenska samhället har aldrig någonsin tidigare stått inför
svårare ekonomiska utmaningar än i dag:

•  Arbetslösheten är rekordhög. Var åttonde person i arbetskraften står
utanför den ordinarie arbetsmarknaden. De ekonomiska och sociala
konsekvenserna av arbetslösheten hotar att underminera välfärdssam-
hället.

•  Den ekonomiska utvecklingen hämmas av en betydande obalans
mellan sparande och investeringar i den privata sektorn; en obalans
som hänger samman med det stora offentliga underskottet. Det finan-
siella sparandet är för högt och investeringarna är för låga. Bostads-
byggandet är rekordlågt.

•  Statsfinanserna har försämrats drastiskt. Aldrig tidigare i modem
svensk historia har de offentliga finanserna försämrats så kraftigt som
under de senaste tre åren. De offentliga inkomsterna har fallit sam-
tidigt som de offentliga utgifterna har skjutit i höjden. Statsskulden
är rekordhög.

•  Den ekonomiska tillbakagången och de senaste tre årens felaktiga
ekonomiska politik har lett till ökade fördelningspolitiska spänningar
i samhället. Klyftorna och motsättningarna i Sverige har ökat.

Detta är utgångsläget för den ekonomiska politiken. Obalanserna i
ekonomin måste motverkas samtidigt genom en sammanhållen och väl av-
vägd ekonomisk politik.

Arbetslösheten och den därav följande statsfinansiella krisen är inte
bara ett resultat av en internationell lågkonjunktur och av strukturella
problem. Den är också resultatet av en politisk oförmåga att hantera de
problem som Sverige som nation har ställts inför under de gångna åren
och av en inhemsk politik som förstärkt lågkonjunkturen i stället för att
motverka den. Det är skälet till att krisen i vårt land har blivit djupare
och varaktigare än i andra länder.

Vad som nu står på spel är ytterst det svenska välfärdssamhällets fram-
tid. Så länge obalanserna på arbetsmarknaden och i statsfinanserna kvar-
står fördjupas misstron mot den svenska ekonomin och den svenska
kronan. Bryts inte denna utveckling riskerar Sverige att gå in i nästa

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

konjunkturnedgång i förtid, och utan att ha återfått kontrollen över vare Prop. 1994/95:100
sig arbetslösheten eller statsfinanserna.                                      Bilaga 1

Den snabbt växande statsskulden - som till stor del sammanhänger
med arbetslösheten - är ohållbar också från demokratisk synpunkt. De
stora upplåningsbehoven begränsar den politiska handlingsfriheten och de
demokratiska institutionernas kraft. Därför är en balans mellan privat
sysselsättning och offentliga åtaganden och en över tiden bättre balanse-
rad statsbudget förutsättningar för ett starkt folkstyre och nationell
suveränitet.

Arbetslösheten urholkar statens finanser genom att skatteinkomsterna
minskar och kostnaderna för stöd och bidrag ökar. Budgetunderskottet
beror till stor del på arbetslösheten. Men ett budgetunderskott blockerar
också möjligheterna att öka sysselsättningen. Därför går det inte att
enbart spara sig ur krisen. Det går inte heller att varaktigt få ned
arbetslösheten genom en offentligt finansierad sysselsättning. De nya
jobben måste komma i den privata sektorn.

Vägen ur den ekonomiska krisen ställer stora krav på sammmanhållning
och solidaritet. Att ta Sverige ur den ekonomiska krisen är en uppgift
som inte kan klaras utan uppoffringar och brett folkligt stöd. Därför
måste alla vara med och bära de bördor som krispolitiken innebär. Det
finns i dag en stark vilja i hela det svenska samhället att bidra till att lösa
krisen. Det är regeringens starka ambition att ta till vara denna vilja till
insatser i kampen mot arbetslöshet och statsskuld.

Den centrala uppgiften är att få till stånd en stabil och uthållig tillväxt,
och att komma tillbaka till full sysselsättning. Det är bara genom att sätta
hela folket i arbete som vi kan begränsa bidragsberoendet, stärka stats-
finanserna och återskapa en stabil ekonomisk grund för välfärdssamhället.

Den ekonomiska politikens tre hörnstenar

Sveriges starka internationella konkurrensförmåga erbjuder under några
år framöver ett unikt tillfälle att få till stånd en starkare tillväxt och en
ökad sysselsättning, och samtidigt att komma till rätta med statsfinans-
erna. Det är av utomordentlig vikt att denna återhämtning i ekonomin ut-
nyttjas för att främja sysselsättningen och sanera statsfinanserna. Den
ekonomiska politiken måste vara inriktad på att mobilisera nationens sam-
lade förmåga, att förbättra produktiviteten och att ta till vara allas vilja
att arbeta och skapa nya resurser.

Regeringens ekonomiska politik bygger på tre hörnstenar; saneringen
av statsfinanserna, bekämpningen av arbetslösheten och en rättvis fördel-
ningspolitik.

Balansen mellan de två första uppgifterna är svår och känslig. Om de
budgetförstärkande åtgärderna är för begränsade ökar risken för fortsatt
höga räntor, minskat förtroende för den svenska kronan och bestående
hög arbetslöshet. Budgetförstärkande åtgärder medför emellertid att den
inhemska efterfrågan försvagas, oavsett om de utformas som inkomst-
förstärkningar eller som utgiftsminskningar. Försvagningen motverkas

dock av att räntenivån kommer att vara lägre, osäkerheten mindre och
framtidstron större än om inga åtgärder vidtas. Om åtgärderna är för
omfattande kan uppgången komma av sig och arbetslösheten av det skälet
bli kvar på en för hög nivå.

Samtidigt går det inte att klara budgetunderskottet och statsskulden om
inte sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Skall det vara
möjligt att få ned räntan krävs också en kraftfull tillväxt- och sysselsätt-
ningspolitik för att få ned arbetslösheten.

En stark och uthållig tillväxt och en kraftigt ökad sysselsättning förut-
sätter att uppgången inte bryts i förtid på grund av bristsituationer, flask-
halsar och överhettningseffekter. Den omfattande utslagningen av företag
och arbetstillfällen under 1990-talets första år har ökat riskerna för en
sådan utveckling. Därför inriktas nu politiken på att stödja och underlätta
expansion och förnyelse. Åtgärder föreslås för att förbättra främst de små
och medelstora företagens finansiering och stimulera investeringar och
nyanställningar. Samtidigt läggs arbetsmarknads- och utbildningspolitiken
om så att åtgärderna stärker och förbättrar utbudet av arbetskraft.
Åtgärderna ges en tydlig inriktning på att via utbildning, kompetenshöj-
ning och ökad rörlighet uppnå flexibilitet på arbetsmarknaden så att
inflationsdrivande flaskhalsar inte skall behöva uppstå.

Prisstabilitet är en viktig förutsättning för den ekonomiska politiken.
Hög inflation är inte förenlig med vare sig goda produktionsförutsättning-
ar, bibehållen konkurrenskraft, ökad sysselsättning eller fortsatt god
välfärd. En hög inflation är också förödande för alla fördelningspolitiska
ambitioner. Med en prisstabilitet på god europeisk nivå läggs i stället en
fast grund för en stabil och varaktig uppgång i investeringar, tillväxt och
sysselsättning.

Den tredje hörnstenen i regeringens ekonomiska politik är en rättvis
fördelningspolitik. Saneringen av statsfinanserna kommer att kräva upp-
offringar, och alla måste ta sin del av dessa för att politiken skall kunna
få den folkliga förankring som är en förutsättning för framgång. Bara om
krispolitiken är rättvis kommer alla att ta ansvar för uppgiften att föra
Sverige ur krisen. Därför har regeringen som en del av saneringspro-
grammet föreslagit betydande inkomstförstärkningar, som i särskilt stor
utsträckning bärs av höginkomsttagare och kapitalägare. Regeringen avser
vidare att så långt möjligt värna kommunernas förutsättningar att till-
handahålla vård, omsorg och utbildning. Det går dock inte att undvika
betydande utgiftsminskningar i transfereringssystemen. De viktigaste
fördelningspolitiska insatserna är emellertid i dagens läge inte att värna
alla delar av utgiftsprogrammen. Det viktiga är i stället att skapa
förutsättningar för en varaktigt hög sysselsättning och att därmed
förhindra att stora grupper för lång tid ställs utan möjlighet till egen
försörjning.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Det ekonomisk-politiska programmet

I höstens ekonomisk-politiska proposition tog regeringen det första steget
mot en ny ekonomisk politik. Det innefattade dels åtgärder för att stärka
statsfinanserna, dels vissa åtgärder för att stimulera investeringar i
näringslivet, förbättra de arbetssökandes yrkeskunnande och kompetens
samt främja geografisk rörlighet. Sammantaget lade regeringen fram för-
slag till inkomstökningar och utgiftsminskningar som förbättrar de
offentliga finanserna 1998 med 56,4 miljarder kronor.

Riksdagen har i december beslutat om svenskt medlemskap i EU i
enlighet med folkomröstningsresultatet. För att undvika en försvagning
av statsfinanserna föreslog regeringen (prop. 1994/95:122) att med-
lemsavgiften till EU skulle finansieras genom ökade skatter och avgifter
samt minskade utgifter. Medlemsavgiften beräknas uppgå till ca
20 miljarder kronor år 1998.

Budgetpropositionen utgör ett nytt viktigt steg i arbetet på att sanera
statsfinanserna och att stimulera sysselsättningen i näringslivet och
bekämpa arbetslösheten. Budgetpolitiken är utformad för att stärka för-
troendet för statsmakternas förmåga att komma till rätta med statens
lånebehov samtidigt som den skapar utrymme i den reala ekonomin för
ökad produktion, investeringar och tillväxt. Det är avgörande för till-
växten att få till stånd en utveckling som leder till att det finansiella
sparandet i den privata sektorn - över 170 miljarder kronor år 1994 -
investeras och skapar nya arbetstillfällen. En sådan utveckling är be-
roende av räntorna och dessa är i sin tur beroende av det statliga låne-
behovet. Den ekonomiska politiken måste således arbeta från två håll sam-
tidigt: å ena sidan kraftfulla åtgärder för att öka sysselsättning, å andra
sidan kraftfulla åtgärder för att sänka utgifterna och förstärka inkomster-
na.

Regeringen fullföljer med budgetpropositionen sitt arbete med att lägga
fram ett konkret och kraftfullt program för sanering av statsfinanserna
och stabilisering av statsskulden. Medan över hälften av åtgärderna i
novemberpropositionen avsåg inkomstförstärkningar, redovisar regeringen
nu förslag på ytterligare utgiftsminskningar på sammanlagt närmare
25 miljarder kronor, vilka förbättrar de offentliga finanserna 1998 med
21,7 miljarder kronor. Konkreta förslag läggs även fram om utgiftsminsk-
ningar som skall finansiera en del av EU-avgiften.

Under det senaste året har konjunkturen vänt och en ekonomisk upp-
gång inletts. Konjunkturuppgången skapar förutsättningar för en stramare
finanspolitik än under den föregående lågkonjunkturen. De budgetför-
stärkande åtgärder som nu läggs fram kan därför vara omfattande utan att
uppgången i ekonomisk aktivitet och sysselsättning hotas. I stället bidrar
de till en stabilare utveckling och en mer varaktig uppgång i sysselsätt-
ningen.

De budgetförstärkningar som beslutats av eller förelagts riksdagen upp-
går till 113,2 miljarder kronor. Till detta kommer att den lägre stats-
skulden även vid en oförändrad räntenivå ger ränteutgifter som är ca
18 miljarder kronor lägre. Å andra sidan ökar utgifterna med medlems-

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

avgiften till EU med ca 20 miljarder kronor. Sammantaget minskar Prop. 1994/95:100
därmed underskottet i de offentliga finanserna med 111,2 miljarder Bilaga 1
kronor år 1998.

Av de budgetförstärkande åtgärderna på sammanlagt drygt 7 procent
av BNP får över 3 procentenheter genomslag 1995, ca 1,5 procentenheter
1996 och ca 1 procentenhet vardera åren 1997 och 1998. I ett interna-
tionellt perspektiv är detta ett mycket omfattande program för att sanera
statsfinanserna. Dessa beslutade och föreslagna åtgärder på budgetens
utgifts- respektive inkomstsida är en viktig del av saneringen av stats-
finanserna. Hur stor denna förstärkning blir är beroende av hur snabb
tillväxten blir. Såvitt nu kan bedömas kommer underskottet i statens
finansiella sparande att nära nog halveras från ca 13 procent av BNP år
1994 till ca 7 procent år 1996 och statsskulden att statsskulden att
stabiliseras som andel av BNP år 1997 för att därefter falla något år
1998.

Tabell 1.1 Förstärkning av de offentliga finanserna

Saldoeffekt 1998 i 1994/95 års penningvärde. Miljarder kronor

Effekt av beslut under föregående mandatperiod

18,3

Prop. 1994/95:25

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

Inkomstförstärkningar

36,6

Avgår därav orsakade utgiftsökningar

-0,3

Utgiftsminskningar

24,8

Avgår därav orsakade inkomstminskningar

-4,7

Sammanlagd förstärkning

56,4

Förslag i budgetpropositionen (prop. 1994/95:100)

exkl. tidigare aviserade förstärkningar

Utgiftsminskningar

24,6

Avgår därav orsakade inkomstminskningar

-2,1

Avgår övriga reformer

-0.8

Sammanlagd förstärkning

21,7

Finansiering av medlemsavgiften till EU

Inkomstförstärkningar

12,4

Avgår därav orsakade utgiftsökningar

-0,2

Utgiftsminskningar

4,6

Sammanlagd förstärkning

16,8

Summa föreslagna och beslutade åtgärder

113,2

Minskad räntebetalning pga lägre statsskuld

ca 18

Medlemsavgift till EU

ca -20

Summa förstärkningar av de offentliga finanserna

111,2

Återstår att finansiera av EU-avgifterna

ca 3

Total förstärkning av de offentliga finanserna

114,2

Det handlingsprogram mot arbetslösheten som redovisas i ett senare
avsnitt omfattar sammanlagt ca 42 miljarder kronor. Huvuddelen av
kostnaderna täcks genom omfördelningar av befintliga anslag. Program-
met innebär tillfälligt ökade utgifter för 1995/96 på ca 2,2 miljarder

kronor och minskade intäkter till statsbudgeten på högst 7 miljarder Prop. 1994/95:100
kronor; allt räknat efter de besparingar som redovisas inom arbets- Bilaga 1
marknadspolitiken. Regeringen avser att finansiera denna merbelastning
med engångsvisa åtgärder.

Tillväxtförutsättningarna

Strukturen på den svenska ekonomin är sådan att balansen i de offentliga
finanserna är starkt beroende av en hög sysselsättning i näringslivet. När
sysselsättningen sjunker i näringslivet uppstår snabbt stora underskott i
de offentliga finanserna, såsom fallet var 1991-1994. När sysselsättningen
ökar i näringslivet förbättras de offentliga finanserna.

Tabell 1.2 Finansiellt sparande

Miljarder kronor

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Offentlig sektor

-16

-112

-193

-168

-161

-115

Privat sektor

-13

64

166

174

185

175

Totalt inhemskt sparande
= Bytesbalans saldo

-29

-48

-27

6

24

60

Källa: Finansdepartementet.

Under de närmaste två åren kommer de offentliga finanserna att för-
bättras och Sverige kommer att få ett växande överskott i bytesbalansen.
Sverige är redan 1994 en nettoexportör av kapital. Sverige som land är
inte beroende av att låna utomlands. I den mån som svenska staten eller
svenska företag tar upp lån utomlands är det enbart för att man där-
igenom kan erhålla bättre lånevillkor än vad som erbjuds på den svenska
marknaden. Staten kommer för sin del att öka upplåningen i utländsk
valuta.

Sparandebalansen visar samtidigt att det finns ett stort finansiellt
sparande i den privata sektorn och att detta ger utrymme för kraftigt
ökade investeringar och sysselsättning. Ju snabbare produktionskapacite-
ten byggs ut i den privata sektorn, desto snabbare kan underskottet i den
offentliga sektorn reduceras.

De ekonomiska förutsättningarna för en kraftig industriell expansion är
mycket gynnsamma under de kommande åren. Enbart under 1995
beräknas industrins driftsöverskott brutto uppgå till 118 miljarder kronor,
vilket kan jämföras med industrins totala investeringar som 1995 väntas
uppgå till 54 miljarder kronor. Industrins höga lönsamhet innebär att en
stor del av investeringarna kan självfinansieras samtidigt som soliditeten
stärks och företagens kreditmöjligheter avsevärt förbättras.

Den ekonomiska politiken är därför inriktad på att åstadkomma en
snabb och varaktig ökning av sysselsättningen och att säkerställa att
denna ökning i första hand sker i näringslivet. En grundläggande förut-
sättning är att det svenska näringslivet kan behålla en god internationell

konkurrenskraft. Den position som de svenska företagen har i dag är be-
roende av flera faktorer. En faktor är de omfattande insatserna för att
förbättra produktiviteten i företagen. En annan faktor är parternas med-
verkan till avtal som inte är inflationsdrivande. En tredje faktor är den
låga kronkursen. Den ekonomiska politiken kan emellertid inte ensidigt
baseras på denna konkurrensfördel. Det är regeringens ambition att
genom en förtroendeskapande politik och ekonomisk tillväxt stärka den
svenska kronan och därmed skapa en bättre balans mellan exportverksam-
het och hemmamarknad. Det betyder att fortsatta förbättringar av produk-
tiviteten kommer att bli allt viktigare för att hävda konkurrenskraften och
åstadkomma ekonomiska framsteg. En förnyelse av arbetslivet med en
modernisering av arbetets organisation och en bred höjning av de an-
ställdas kompetens är den avgörande faktorn. Dessa frågor måste i fort-
sättningen ägnas ökad uppmärksamhet, i första hand av arbetsmarknadens
parter.

En stark och uthållig tillväxt och en kraftig ökning av sysselsättningen
förutsätter att den nu pågående konjunkturuppgången inte bryts i förtid
på grund av bristsituationer - flaskhalsar - på arbetsmarknaden, på
varumarknaderna eller när det gäller kapitalmarknaden. Därför läggs
närings-, arbetsmarknads- och utbildningspolitiken om för att kraftfullt
understödja den ekonomiska politikens grundläggande uppgift att skapa
goda förutsättningar för arbete och utveckling och en icke-inflatorisk
tillväxt. Parallellt med dessa initiativ behövs en rad initiativ för att ta
vara på de möjligheter som EU-medlemskapet ger Sverige.

I den preliminära nationalbudgeten redovisas tre olika scenarier för den
svenska ekonomins utveckling t.o.m. år 1998. I medelaltemativet beräk-
nas sysselsättningen öka med närmare 300 000 personer under mandat-
perioden, under förutsättning att arbetsmarknaden fungerar väl och under
förutsättning av en lönebildning som är förenlig med samhällsekonomisk
balans. Den öppna arbetslösheten skulle emellertid fortfarande vara alltför
hög 1998, närmare 6 procent. Den ekonomiska politiken kommer därför
fortlöpande att utformas så att möjligheter till starkare tillväxt tas till
vara. Regeringens ambition är att ytterligare nedbringa arbetslösheten
under mandatperioden. Det är också av största vikt att det blir en bred
uppslutning både inom riksdagen och hos arbetsmarknadens parter som
stärker förtroendet för den ekonomiska politiken och för den svenska
ekonomin. Då skulle tillväxten och sysselsättningen kunna öka mer och
arbetslösheten reduceras ytterligare.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Näringspolitiken

Uppgiften för näringspolitiken är att medverka till en snabb förnyelse och
utveckling inom företagssektorn. Investeringsnivån måste höjas markant
för att bygga upp en ny produktionskapacitet i stället för den som har gått
förlorad under de senaste årens ekonomiska stagnation och tillbakagång.

En ny grundläggande förutsättning för näringspolitiken är att Sverige
sedan årsskiftet fullt ut deltar i det ekonomiska och politiska samarbetet

på alla områden inom EU. Medlemskapet innebär att klarhet har skapats Prop. 1994/95:100
för en viktig del av det svenska näringslivets villkor. De svenska före- Bilaga 1
tagen kommer nu att arbeta på samma villkor som alla andra företag på
den inre marknaden. Beslutet bidrar till att göra Sverige mer attraktivt
som investeringsland, både för svenska och utländska företag som
planerar etableringar. Detta bör bidra till att stärka växtkraften i den
svenska ekonomin.

En annan grundläggande förutsättning är ett väl fungerande samspel
mellan de stora exportföretagen och de små och medelstora företagen i
tillväxtprocessen. Exportföretagens framgångar innebär ökade möjligheter
för de mindre företag som i många fall fungerar som underleverantörer.
Men det är samtidigt viktigt att konstatera att villkoren för de mindre och
medelstora företagen på flera områden är annorlunda än för de stora
företagen och kräver särskild uppmärksamhet och särskilda åtgärder.
Många av de mindre företagen arbetar på den svenska marknaden, där
efterfrågan för närvarande är mycket svagare än på exportmarknaden.
Det innebär att den kraftiga förbättringen av lönsamheten är mycket
ojämnt fördelad. Det finns därför behov av insatser för att lösa problem
kring de mindre företagens finansiering. I denna proposition föreslås
därför åtgärder för att bättre tillgodose företagens behov av riskkapital
och underlätta småföretagens expansion.

Arbetsrätten är ett annat område där det behövs särskilda lösningar för
de mindre företagen. Denna fråga kan i många fall lösas direkt av parter-
na inom ramen för nu gällande arbetsrätt. Därtill kommer att regeringen
gett den nya arbetsrättsutredningen i uppdrag att särskilt uppmärksamma
dessa frågor.

Regeringen planerar vidare att förstärka resurserna till de särskilda
lånen till kvinnliga företagare, genomföra särskilda satsningar för kun-
skapsöverföring till de små och medelstora företagen samt vidta åtgärder
för att främja utländska företags etableringar i Sverige.

Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken

Arbetsmarknadspolitiken har en central roll i den ekonomiska politiken.
Den skall främja ekonomisk tillväxt, stabilitet och en rättvis fördelning.
Den traditionella arbetsmarknadspolitiken har de senaste åren fått bära en
tung börda. En stor del av insatserna har inriktats på att få till stånd
särskilt anordnade arbetstillfällen i form av ungdomspraktik och ALU-
verksamhet. Det är nu hög tid för nya grepp och för en ny inriktning.

Sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden måste nu stå i
centrum för politiken. Åtgärder som syftar till att skapa arbetstillfällen
vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden måste begränsas till att avse
insatser för dem som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. De
ekonomiska resurserna måste omdisponeras från långvariga kontantstöd
till tillfälliga stimulanser för expansion och nyanställning i näringslivet
och till en allmän kompetenshöjning. Välfärden, den ekonomiska till-
växten och näringslivets internationella konkurrensförmåga är helt be-

10

roende av arbetskraftens kunskap och kompetens. Sveriges redan goda Prop. 1994/95:100
system för återkommande utbildning bör förbättras ytterligare. Den Bilaga 1
yrkesmässiga och geografiska rörligheten måste främjas.

Det räcker inte med utbildad arbetskraft för att uppnå god ekonomisk
tillväxt. Det fordras också att företaget på ett flexibelt sätt kan använda
den kompetens som står till förfogande. Samspelet mellan utbildning och
arbetsliv behöver förbättras. Ambitionerna när det gäller insatser mot
ungdomsarbetslösheten måste höjas kraftigt. Arbetslinjen skall betonas
långt starkare än vad som skett under de gångna åren.

Som ett led i en sådan ny inriktning införs en temporär stimulans till
nyanställningar i näringslivet i form av en reduktion av arbetsgivarav-
gifterna med upp till 6 000 kronor per månad. Denna åtgärd har till syfte
att motverka både arbetslöshet och inflation genom att sänka kostnaderna
för expansion och produktionsökning. Vidare föreslås att villkoren för
utbildningsvikariat förbättras för att både stimulera till utbildning av
redan anställda och till rekrytering av vikarier.

Utöver dessa direkt anställningsfrämjande insatser läggs ett omfattande
förslag om utbildnings- och kompetenshöjning fram för att möta de
ständigt ökade kraven på kompetens i arbetslivet. Sammanlagt tillkommer
ca 90 000 extra platser inom det reguljära utbildningsväsendet under
1995. Särskilda insatser förslås när det gäller utbildning i teknik och
språk.

Särskilt utsatta på arbetsmarknaden är de unga. Därför förstärks de
arbetsmarknadspolitiska insatserna både i form av kommunalt uppfölj-
ningsansvar, ungdomsintroduktion, ett ökat antal utbildningsplatser samt
en ny form av praktik, s.k. Europa-stipendier. En ny form av utbildning
i datorhantering (Datortek) införs i alla kommuner i syfte att ge arbets-
lösa ungdomar utbildning i modem teknik. Syftet med alla dessa insatser
är att ungdomarna så snabbt som möjligt skall komma i arbete eller ut-
bildning. Alla ungdomar under 25 år skall ha fått ett lämpligt erbjudande
inom 100 dagar.

Insatserna för dem som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa
förstärks genom att rekryteringsstödet reserveras för dessa sökande och
att stödet kan användas i förening med det allmänna nyanställningsstödet.
ALU-arbeten skall i fortsättningen användas i första hand för att bryta
eller förhindra uppkomst av långtidsarbetslöshet. Utomnordiska invand-
rare som har särskilt stora svårigheter att få arbete skall få ökade möj-
ligheter till arbetspraktik.

Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring måste
hävdas. Kontraktet mellan den enskilde och samhället måste göras tydligt.

Skattepolitiken

Skattepolitikens utformning är av grundläggande betydelse både för till-
växten och för den ekonomiska fördelningen. Genom skattereformen
1990-1991 fick Sverige ett modernt skattesystem. Riksdagen har under
hösten fattat beslut om att återupprätta de principer som låg till grund för

11

skattereformen. Riksdagen har också beslutat om åtgärder för att för-
stärka budgetens inkomstsida. Utrymmet för ytterligare skattehöjningar
är nu starkt begränsat. Även kommunerna bör vara ytterst återhållsamma
med skattehöjningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen av kom-
munalskatterna och väga in den vid bedömningen av kommunernas finan-
siella utrymme.

Inom ramen för ett i huvudsak oförändrat skatteuttag kan förskjutningar
mellan olika skatter aktualiseras i framtiden. Med tanke på behovet av
stabila spelregler bör emellertid varje förändring övervägas noga. Inom
EU pågår en diskussion om växling mellan skatt på arbete och miljö-
relaterade skatter. För Sveriges del kommer denna fråga att prövas av en
parlamentarisk utredning.

När det gäller företagsbeskattningen har regeringen avsatt 2 miljarder
kronor till en reform som i första hand skall användas för att reducera
skatteuttaget för de mindre och medelstora företagen. Inriktningen på
denna reform skall bestämmas efter samråd med näringslivet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Åtgärder för att hävda prisstabiliteten

En viktig uppgift för den ekonomiska politiken är att hävda en prisstabili-
tet på god europeisk nivå. De tidigare två decenniernas inflationsperiod
bröts vid ingången till 1990-talet. Genom stabiliseringsavtalet 1991
växlade löneutvecklingen över till en mera sund och uthållig nivå. Denna
nya inriktning fullföljdes i avtalsrörelsen 1993. Konsumentprisökningama
stannade 1994 under 3 procent och förväntas fortsätta i ungefär samma
takt framöver. Den underliggande inflationen torde stanna på ca 2 pro-
cent. En uppvärdering av kronan, som följd av det minskade budget-
underskottet, det växande överskottet i bytesbalansen och den starkare
tillväxten förväntas bidra till att hålla tillbaka höjningarna av import-
priserna.

För att hävda denna prisstabilitet måste den ekonomiska politikens olika
medel medverka aktivt. Ju fler insatser som görs för att undanröja hinder
på arbetsmarknaden och på olika varumarknader, desto mindre krav ställs
på penningpolitiken att genom räntehöjningar motverka inflationstenden-
ser i ekonomin. Det är bl.a. av dessa skäl som arbetsmarknads- och ut-
bildningspolitiken nu läggs om med stark betoning på sådana åtgärder -
yrkesmässig och geografisk rörlighet - som skall underlätta företagens
expansion och förhindra uppkomsten av flaskhalsar.

Det fortsatta arbetet

Sammanfattningsvis innebär den ekonomiska politik som presenteras i
budgetpropositionen, och den utveckling som nu kan överblickas, att en
fast grund läggs för att:

• Statsfinanserna kan saneras och statsskulden stabiliseras senast 1998.

12

•  Sverige under de närmaste åren kan ha ett betydande överskott i
bytesbalansen. Sverige kommer därmed att vara nettoexportör av
kapital.

•  En prisstabilitet på god europeisk nivå kan hävdas. Sverige kan
därmed inleda en period av icke-inflatorisk tillväxt och ökad
sysselsättning.

Den ekonomiska politiken syftar till att Sverige vid övergången till
2000-talet åter skall stå ekonomiskt starkt med sunda statsfinanser, arbete
åt alla och en väl utbyggd välfärd. Från en sådan styrkeposition kan
Sverige spela en aktiv och pådrivande roll i det ekonomiska och politiska
samarbetet, i Europa och globalt.

En sådan gynnsam ekonomisk utveckling är beroende av en bred sam-
verkan i hela samhället. De politiska partierna har ett särskilt ansvar att
medverka till stabila majoriteter och en handlingskraftig riksdag. Rege-
ringen har som ambition att söka uppnå så breda majoriteter som möjligt
i riksdagen. På samma sätt har regeringen ambitionen att få till stånd ett
väl fungerande samspel med näringslivet, både med de stora företagen
och med de mindre och medelstora. Nya former för sådan samverkan
håller på att utvecklas.

Arbetsmarknadens parter har också en nyckelroll. Statsmakterna kan
besluta om en ny inriktning och nya inslag i arbetsmarknadspolitiken,
men effekterna av dessa åtgärder är i stor utsträckning beroende av en
aktiv medverkan från parterna i arbetslivet. Av ännu större betydelse är
de villkor som skapas direkt av arbetsmarknadens parter genom avtal
eller praxis i arbetslivet. Därför måste förnyelsen av villkoren på arbets-
marknaden bedrivas parallellt av staten och parterna.

Det finns därför starka skäl att understryka vikten av det arbete som nu
börjar komma i gång mellan parterna när det gäller såväl praktisk sam-
verkan kring rekryterings- och utbildningsbehov liksom förhandlingar om
förnyelse av de arbetsrättsliga villkoren. Detta arbete bör bedrivas över
hela fältet med det uttalade syftet att parterna tar ett ökat ansvar för att
arbetsmarknaden skall fungera väl och för att de arbetslösa snabbt skall
komma in i arbete, utbildning eller annan arbetsförberedande verksamhet.

Regeringen strävar således efter att få till stånd en ekonomisk utveck-
ling med hög tillväxt och sysselsättning, låg arbetslöshet och starka
offentliga finanser. Den närmaste tiden blir avgörande för om en sådan
gynnsam utveckling skall kunna uppnås. Två omständigheter är särskilt
viktiga, dels möjligheten att i riksdagen få uppslutning kring den fram-
lagda ekonomiska politiken, dels behovet att i den kommande avtals-
rörelsen få till stånd avtal och en löneutveckling som gör det möjligt att
behålla en prisstabilitet på god europeisk nivå och därmed hävda närings-
livets konkurrenskraft. Detta ställer stora krav på arbetsmarknadens
parter att finna lösningar som förenar löntagarnas krav på en rimlig och
rättvis andel av produktionsresultatet med företagens krav på en kostnads-
och produktivitetsutveckling som ger utrymme för den nödvändiga ut-
byggnaden av produktionskapaciteten.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

13

2 Det ekonomiska arvet

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Den svenska ekonomin befinner sig nu i en återhämtning efter tre år av
nedgång. Dessa tre år har präglats av den svagaste produktionsutveckling
som Sverige har upplevt sedan 1930-talet. På bara tre år har arbets-
lösheten tredubblats, den offentliga sektorns underskott tiodubblats och
statsskulden fördubblats. Den samlade produktionen har minskat under
tre år i rad.

Nedgångens djup är resultatet av flera samverkande faktorer. Världs-
ekonomin utvecklades svagt under början av 1990-talet, efter 1980-talets
långa högkonjunktur. Överhettningen i den svenska ekonomin mot slutet
av 1980-talet skapade problem för industrins internationella konkurrens-
kraft. Åtgärderna i slutet av 1980- och början av 1990-talet för att lösa
den svenska ekonomins strukturella problem hade ännu inte burit frukt.
En kraftig uppgång av realräntan och en dramatisk omsvängning i hus-
hållssparandet medförde ett kraftigt fall i den inhemska efterfrågan.

Dessa faktorer kan emellertid inte ensamma förklara den starka upp-
gången i arbetslöshet och den fleråriga negativa tillväxten. Andra länder
drabbades av liknande problem, men förmådde att vända en nedgång till
en ny period av tillväxt. Sverige var ett av de få länder som under lång
tid drabbades av en kraftig produktionsnedgång. En viktig förklaring till
detta är att den ekonomiska politik som fördes under den gångna mandat-
perioden fördjupade och förlängde konjunkturnedgången. De åtgärder
som genomfördes bidrog till en kraftig dämpning av efterfrågan, bl.a.
genom sin fördelningspolitiska profil, vilket fick starkt negativ effekt på
sysselsättningen och därigenom på de offentliga finansernas utveckling.
Den svaga och delvis motsägelsefulla finanspolitiken ökade konsumen-
ternas osäkerhet och omvärldens tvivel, och bidrog därmed på ett av-
görande sätt till den ekonomiska krisen.

2.1 1980-talet - budgetsanering och överhettning

Spara och arbeta

Fram till mitten av 1970-talet var Sveriges offentliga finanser balansera-
de. Under åren 1976-1982 var den ekonomiska tillväxten svag och stats-
finanserna försämrades kraftigt. I början av 1980-talet var därmed arbets-
lösheten och budgetunderskottet den ekonomiska politikens dominerande
problem. Efter regeringsskiftet 1982 lades den ekonomiska politiken om.
Bland annat genomfördes en devalvering för att stärka den svenska kon-
kurrenskraften. En sanering av de offentliga finanserna inleddes, bl.a.
genom att merparten av de riktade industrisubventionema slopades.

Omläggningen inledde en stark och lång återhämtning av den svenska
ekonomin. Den inhemska efterfrågan ökade och arbetslösheten sjönk
stadigt. Finanspolitiken, tillväxten och den ökade sysselsättningen innebar

14

att budgetunderskottet, som 1982 motsvarade 13 procent av BNP, kunde Prop. 1994/95:100
pressas tillbaka och vändas till ett överskott i slutet av 1980-talet.         Bilaga 1

Diagram 2.1 Statens budgetsaldo 1960/61-1993/94

Procent av BNP

Källa: Riksrevisionsverket och Finansdepartementet.

Efter Bretton Woods-systemets upplösning i början av 1970-talet ökade
integrationen av de internationella finansmarknaderna. Eurovalutamark-
nademas framväxt, koncernernas globalisering och informationsteknolo-
gins genombrott innebar under 1980-talet att penningpolitikens villkor
förändrades. I Sverige växte en grå kreditmarknad fram vid sidan av den
officiella och reglerade. Regleringarna på kreditmarknaden urholkades,
men hotade ändå att snedvrida kapitalets användning och hämma den
svenska ekonomins tillväxt.

Den svenska kreditmarknaden avreglerades i mitten av 1980-talet. Där-
med skapades förutsättningar för en mer rationell resursallokering i
näringslivet, samtidigt som hushållen inte längre var lika utlämnade åt
kreditinstitutens godtycke t.ex. vid köp av bostäder. Ett syfte med
avregleringen var att undanröja den grå utlåningsmarknaden och öka den
mer ordnade banksektorns andel av kreditmarknaden. Bankerna förmådde
emellertid inte hantera den avreglerade marknadens krav och risker, och
såg inte vådan av den starka uppgången i värderingen av aktier och
fastigheter. Kreditgivningen ökade dramatiskt, gynnad av hög inflation
och skattesystemets möjligheter till stora ränteavdrag.

Överhettningen

I förening med avregleringen frigjordes stora mängder institutionellt
kapital. Den kvarvarande valutaregleringen gjorde att de finansiella
placeringarna måste ske inom landet. Därmed drevs priset på realkapital
och andra tillgångar i höjden. Detta stärkte hushållens lånemöjligheter
och framtidsförväntningar, vilket drev upp konsumtionen. Hushållens

15

sparkvot sjönk dramatiskt och deras konsumtion var under 1988-1989 Prop. 1994/95:100

5 procent högre än de disponibla inkomsterna.                          Bilaga 1

Diagram 2.2 Konsumtionskvoten och sysselsättning i privat sektor 1980-1994

Anm.: Konsumtionskvoten är hushållens konsumtion som andel av deras disponibla
inkomst, dvs. en spegelbild av den mer konventionellt använda sparkvoten.
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Den ökade konsumtionen och det omfattande byggandet drev upp
sysselsättningen till mycket höga nivåer. Arbetslösheten var under slutet
av 1980-talet under 2 procent och förvärvsfrekvensen ökade till 84 pro-
cent. Inom expansiva sektorer uppkom påtagliga flaskhalsproblem, vilket
drev upp löneglidningen och via följsamhetskrav ledde till problem på
hela arbetsmarknaden. Bristen på arbetskraft hämmade de konkurrensut-
satta sektorernas möjlighet att tillgodogöra sig omvärldens efterfrågan.
Inflationen pressades upp och konkurrenskraften urholkades.

I detta skede blev en reformering av skattesystemet, en åtstramning av
finanspolitiken och en helhetslösning på arbetsmarknaden en viktig upp-
gift för den ekonomiska politiken. Skatteretörmen genomfördes åren 1990
och 1991. Parallellt med denna reform inledde regeringen överläggningar
med arbetsmarknadens parter om ett stabiliseringsavtal för att bryta kost-
nadsinflationen. Sådana avtal träffades på våren 1991 över hela arbets-
marknaden. Dessa åtgärder tillsammans med insatser för att öka kon-
kurrensen i näringslivet bidrog effektivt till att få ner prisstegringarna och
inflationsförväntningarna och att lägga grunden för en varaktigt lägre
inflationstakt. Samtidigt togs en rad initiativ för att motverka den
arbetslöshet som följde med den internationella konjunkturnedgången och
den försvagade efterfrågan på exportmarknaderna. De arbetsmarknads-
politiska insatserna för att höja kompetensen i arbetskraften fördubblades,
investeringsfonderna frisläpptes i hela landet och beslut fattades om ett
omfattande program för investeringar i infrastruktur.

16

2.2 1990-talet - nya budgetunderskott och efterfrågekris

1992 - ett förlorat år

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Efter regeringsskiftet i oktober 1991 fick den ekonomiska politiken en ny
inriktning. Den fick som överordnad uppgift att bekämpa en överhettning,
som vid det laget redan hade försvunnit. Nya fördelningspolitiska prin-
ciper etablerades. Genom stora skattesänkningar fick vissa grupper sär-
skilda stimulanser, medan andra fick se sina ekonomiska villkor för-
sämras. Samtidigt utmålades överhettningen fortfarande som det stora
problemet och fick motivera åtstramningar, trots att arbetslösheten växte
och förvärrades av indragningarna. Detta ledde till ökat bidragsberoende
och underskott i de offentliga finanserna. De strukturella förändringar
som aviserades förblev i många stycken oprecisa, vilket ökade osäker-
heten hos många av aktörerna i ekonomin.

De åtstramande åtgärderna riktades mot bostadsinvesteringama, den
privata konsumtionen och kommunerna, vilka tillsammans svarade för ca
70 procent av den samlade inhemska efterfrågan. Den privata konsum-
tionen fortsatte att sjunka och sparkvoten steg till närmare 8 procent av
den disponibla inkomsten. Därmed hade sparkvoten stigit med samman-
lagt ca 12,5 procentenheter sedan 1989. Denna kraftiga förändring från
konsumtion till sparande fick stora effekter på hela ekonomin. Den
åtstramande politiken i en svag konjunktur fick en depressiv verkan på
ekonomin under 1992. Bruttonationalprodukten minskade med 1,4 pro-
cent och sysselsättningen i den privata sektorn sjönk under 1992 med
165 000 personer.

Nedgången i ekonomin var resultatet av en rad faktorer såväl inom
landet som utomlands. Effekterna av den tyska återföreningen kom att få
särskilt stor betydelse. Samtidigt som den ekonomiska tillväxten för-
svagades i Europa, kom en svag finanspolitik i Tyskland att tvinga fram
höjda räntor där och därmed också i övriga länder. Detta skapade stora
spänningar i det europeiska valutasamarbetet under hösten 1992.

Den europeiska valutaoron ledde till en kraftig stegring av den svenska
räntenivån och Riksbanken tvingades till en rad höjningar av marginal-
räntan för att stabilisera situationen. De stigande räntorna förvärrade den
finanskris som utlösts av fastighetsprisernas snabba nedgång. Den borger-
liga regeringens bräckliga parlamentariska underlag och oförmåga att
hantera en svår ekonomisk-politisk situation ledde snabbt fram till en akut
förtroendekris, som tog sig uttryck i att Riksbanken höjde marginal räntan
till 500 procent.

På initiativ av den socialdemokratiska oppositionen träffades under
september och oktober tre uppgörelser om ekonomisk-politiska åtgärder.
Den första innebar ytterligare åtgärder för att komma till rätta med
arbetslösheten och det växande budgetunderskottet. Den andra innebar en
garanti som skulle skydda insättamas pengar i bankerna och därmed
stabilisera situationen för det finansiella systemet. Den tredje uppgörelsen

17

2 Riksdagen 1994/95. 1 sanil. Nr 100. Bilaga I

innebar en förstärkning av näringslivets konkurrenskraft genom en s.k. Prop. 1994/95:100
intern devalvering.                                                            Bilaga 1

Under hösten kom land efter land att överge samarbetet kring fasta
växelkurser. Sverige övergav den fasta växelkursen i november och
kronan föll kraftigt gentemot andra valutor.

Diagram 2.3 Kronkurs och ränta 1992-1994

Anm.: Veckogenomsnitt, sista observationen avser den 14 december 1994.
Källa: Finansdepartementet.

1993 - från kris till depression

Deprecieringen av kronan innebar stora konkurrensfördelar för den kon-
kurrensutsatta sektorn under 1993. Det dröjde dock innan de positiva
effekterna blev märkbara. Samtidigt pressades den hemmamarknadsinrik-
tade delen av den svenska ekonomin tillbaka av ytterligare åtstramningar.

Antalet konkurser fortsatte att vara mycket högt och sysselsättningen
fortsatte att sjunka. Sammantaget förlorade Sverige vart tionde arbetstill-
fälle under 1992 och 1993; sysselsättningen minskade med 414 000 per-
soner. I och med det urholkades skattebaserna och den offentliga sektorns
inkomster sjönk snabbt.

18

Diagram 2.4 Sysselsättning och offentliga inkomster 1980-1994

Källa: Finansdepartementet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Fallet i sysselsättningen tredubblade den öppna arbetslösheten till
8 procent 1993. Den totala arbetslösheten nådde ca 12,5 procent. Kost-
naderna för arbetslösheten bidrog till att den offentliga utgiftskvoten steg
kraftigt från 63,0 procent av BNP 1991 till 74,3 procent 1993.

Diagram 2.5 Öppen arbetslöshet och offentliga utgifter 1980-1994

Källa: Finansdepartementet.

Den kraftigt åtstramande politiken under en lågkonjunktur fick mot-
svarande effekt på svensk ekonomi under åren 1992 och 1993 som den
fick på europeisk ekonomi tio år tidigare; antalet arbeten minskade med
ca en halv miljon, investeringarna sjönk med en fjärdedel och BNP
minskade tre år i rad, sammanlagt med 4 procent. Genom de minskningar
i inkomsterna och ökningar av utgifterna som detta innebar för staten steg
statsskulden från knappt 45 procent av BNP i juni 1991 till ca 80 procent
i juni 1994.

19

Den ekonomiska nedgången har varit kraftigare i Sverige än i något
annat land, med undantag av Finland. Den internationella konjunkturen
förklarar således bara en mindre del av fallet. I jämförelse med den
svenska ekonomins långsiktiga trend hade Sverige förlorat ca 12 procent
av sin möjliga produktion mellan 1989 och 1993. Det motsvarar en ute-
bliven produktion och uteblivna inkomster på ca 170 miljarder kronor.
Ar 1991 hörde Sveriges offentliga finanser till de starkaste i OECD-
kretsen. Tre år senare hade endast Grekland ett större budgetunderskott.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Diagram 2.6 BNP per capita Sverige och EU 1980-1994

Index 1980 = 100

Källor: OECD, EUROSTAT, SCB och Finansdepartementet.

1994 - återhämtning från låg nivå

Under sommaren 1993 började de första tecknen på återhämtning kunna
skönjas. Den låga kronkursen gav en exportökning med ca 7,5 procent
och en svag uppgång i industriproduktionen. Industriinvesteringarnas
nedgång begränsades till ca 4 procent för helåret 1993. Finanspolitiken
förmådde dock inte stilla hushållens oro för underskott och arbetslöshet,
och realräntans nedgång bröts i början av 1994. Den privata konsumtio-
nen sjönk med 3,7 procent och investeringarna med ca 18 procent, vilket
innebär att BNP sammantaget sjönk under 1993. Den öppna arbetslös-
heten steg till 8,2 procent.

Valårets passiva ekonomiska politik undergrävde förtroendet för svensk
ekonomi, vilket - tillsammans med osäkerheten inför EU-omröstningen
och riksdagsvalet - fick räntan att stiga kraftigt under hela våren och
sommaren 1994, efter ett drygt år av nedgång. Vinsterna i exportsektorn
ökade kraftigt och industriinvesteringarna steg med ca 20 procent, men
hemmamarknaden har först de senaste månaderna börjat hämta sig. In-
vesteringsfältet under perioden 1991-1993 har bidragit till att delar av
industrin redan nu närmar sig sitt produktionstak, trots den höga arbets-
lösheten. Otakten mellan export- och hemmamarknadssektorema har ock-
så fördröjt de offentliga finansernas återhämtning.

20

Återhämtningen i svensk ekonomi har utan tvekan inletts, men den sker
från en mycket låg nivå.

Summering

Nedgången i ekonomin har lämnat stora problem efter sig som nu måste
lösas: massarbetslöshet, ett budgetunderskott på över 10 procent av BNP,
en snabbt ökande statsskuld och höga realräntor. På fyra områden har
den ekonomiska politiken varit otillräcklig:

•  Arbetsmarknadspolitiken har varit för svag. De åtgärder som satts in
har i alltför stor grad varit verkningslösa eller bidragit till utträngning
på arbetsmarknaden. Arbetskraftsdeltagandet har sjunkit från 83,2 till
77,7 procent mellan 1991 och 1994. Antalet långtidsarbetslösa har
stigit från 24 000 i september 1991 till 121 000 i september 1994.
Ungdomsarbetslösheten har nått rekordnivåer på långt över 100 000
personer i åldern 16-24.

•  Skattepolitiken har inneburit sänkningar av kapital- och förmögen-
hetsskatter omfattande 25 miljarder kronor och höjningar av skatten
på arbete med 29 miljarder kronor. Detta har omfördelat inkomster
från konsumtionsbenägna till sparbenägna grupper i samhället, vilket
bidragit till att hämma den inhemska efterfrågan, samtidigt som det
minskat förståelsen för de åtgärder som behöver vidtas för att stärka
de offentliga finanserna.

•  Bristen på budgetdisciplin är den tredje negativa faktorn. Under ned-
gångsåren misslyckades regeringen med att hålla igen den statliga
konsumtionen. Förtroendet för budgetarbetet undergrävdes och
stärkte misstron mot den ekonomiska politiken och analysunderlaget.
Misstron och underskotten möttes med planer och strategier snarare
än med konkreta åtgärder.

•  Politiken mot kommunerna är den fjärde faktorn. Den borgerliga rege-
ringen fullföljde den tidigare initierade omläggningen till generella
statsbidrag, vilket skapade förutsättningar för ökad ekonomisk effek-
tivitet i kommunerna, men misslyckades med uppgiften att skapa ett
bra system för kostnadsutjämning.

3 Sverige och den Europeiska Unionen

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska Unionen
(EU). Genom medlemskapet får regering och riksdag möjligheter att på
europeisk nivå verka för politiska beslut och åtgärder som kan bidra till
gynnsammare förutsättningar för svensk ekonomi och svensk välfärd.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

21

Samarbetet och det gemensamma beslutsfattandet inom EU kommer att
ha stor betydelse för den ekonomiska politiken, men omfattar också andra
frågor och områden såsom miljöpolitiken.

Medlemskapet innebär att Sverige blir en del av en gemensam marknad
utan gränser och hinder för människor, tjänster, varor och kapital. De
svenska företagens hemmamarknad blev redan med EES-avtalet mång-
dubbelt större. Samtidigt som möjligheterna vidgades så skärptes också
konkurrensen för de företag som hittills haft en skyddad hemmamarknad.
För dessa företag skärptes också kraven på kontinuerlig omvandling och
förnyelse, liksom kraven på företagens och de anställdas internationella
kompetens och orientering.

Arbetsmarknads-, närings- och utbildningspolitiken kommer att ut-
formas med hänsyn till detta och i syfte att stärka och stödja de berörda
företagens och medborgarnas verksamhet på den inre europeiska markna-
den.

Medlemskapet skapar också nya förutsättningar för skattepolitiken. De
gemensamma besluten har hittills inriktats på gemensamma miniminivåer
för mervärdesskatt och andra indirekta skatter. Sverige kommer att inom
EU aktivt stödja ansträngningarna att också få till stånd godtagbara mini-
minivåer för kapitalskatter, bolagsskatter och miljöskatter liksom det
gemensamma arbetet för att åstadkomma bättre skattekontroll och effek-
tivare bekämpning av skattefusk och ekonomisk brottslighet.

EU-ländema bedriver ett gemensamt arbete med inriktning på en euro-
peisk ekonomisk och monetär union (EMU). Sverige har i medlemskaps-
förhandlingama gjort klart att Sverige inte kommer att förhindra detta
arbete. Sverige deklarerade dock samtidigt att den svenska riksdagen
skall avgöra om och när Sverige kan ansluta sig till en den tredje fasen
i EMU, som innefattar en gemensam valuta. Sveriges Riksbank har för
Sveriges del undertecknat avtalet om det europeiska monetära systemet
(EMS). Däremot deltar inte Sverige i växelkurssamarbetet ERM. Riks-
banken har uttalat att kronan kommer att flyta under avsevärd tid.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

3.1 Sätt Europa i arbete

EU har gjort kampen mot arbetslösheten och arbetet för jämställdhet till
en överordnad uppgift och antagit en handlingsplan för tillväxt, konkur-
renskraft och sysselsättning. Handlingsplanen bygger på EU-kommissio-
nens vitbok och omfattar åtgärder både på gemenskapsnivå och på natio-
nell nivå. Vid EU:s toppmöte i Essen enades det Europeiska rådet, dvs.
stats- och regeringscheferna, om åtgärder på fem nyckelområden:

1.  Investeringar i yrkesutbildning skall främjas för att förbättra arbets-
tagarnas möjligheter till sysselsättning.

2.  Den ekonomiska tillväxten skall göras mera arbetsintensiv genom
mera flexibla former för att organisera arbetet, genom en lönepolitik
som främjar investeringar och genom lokala och regionala initiativ

22

för att skapa arbetstillfällen bl.a. på det sociala områden och inom Prop. 1994/95:100
miljövården.                                                          Bilaga 1

3.  Sociala avgifter skall reduceras i sådan omfattning att det blir en
märkbar effekt på rekryteringen av arbetskraft.

4.  Arbetsmarknadspolitiken skall läggas om från en passiv till en aktiv
politik och effektiviseras, bl.a. genom att åtgärder som motverkar
arbetsviljan undviks.

5.  Särskilda insatser skall göras för dem som är hårdast drabbade av
arbetslösheten, särskilt ungdomar och långtidsarbetslösa.

Det Europeiska rådet uppmanade medlemmarna att översätta dessa re-
kommendationer till politiska åtgärder som skall sträcka sig över flera år
och anpassas efter den ekonomiska och sociala situationen i respektive
land. Toppmötet beslutade också om att utvecklingen på arbetsmarknaden
nu skall följas upp på samma sätt som man följer den finansiella utveck-
lingen. Den första rapporten skall avlämnas inför toppmötet i december

1995.

De europeiska socialdemokraterna har utarbetat ett program - Sätt
Europa i arbete - för tillväxt och sysselsättning. Det innehåller en
konkretisering och vidareutveckling av tankegångar från EU:s vitbok om
sysselsättning. Den svenska regeringen kommer i samverkan med andra
regeringar att ta initiativ inom EU på grundval av detta program. Det
innebär att regeringen kommer att arbeta för att EU skall ha samma höga
ambitioner för tillväxt och sysselsättning som för det monetära sam-
arbetet. Regeringen kommer vidare att inom EU verka för ökade investe-
ringar i nya jobb, i kunskaper och kvalifikationer och i en utbyggd och
väl fungerande infrastruktur.

Västeuropa har en i hög grad integrerad ekonomi. 93 procent av alla
varor och tjänster som förbrukas inom Västeuropa produceras här; endast
7 procent går i global handel. Det ekonomisk-politiska samarbetet inom
EU ger nu möjligheter till en ökad samordning av den ekonomiska politi-
ken. För att denna skall kunna vara tillräckligt ambitiös krävs att med-
lemsländerna för en aktiv arbetsmarknadspolitik för att förhindra struk-
turella obalanser mellan utbud och efterfrågan, för att stärka arbets-
tagarnas kvalifikationer och underlätta strukturomvandling, och därmed
skapa en ökad flexibilitet och lägre inflation. Sverige har en lång tradition
av aktiv arbetsmarknadspolitik. Denna politik har haft gynnsamma effek-
ter. Många av EU:s medlemsländer har fört en mer passiv politik, men
ett omtänkande tycks nu vara på väg. Sverige kommer inom EU med
kraft att driva frågan om en mer aktiv arbetsmarknadspolitik.

Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen bör ge nya möjligheter
att stärka infrastrukturen. För att understödja den ekonomiska tillväxten
i Europa har EU beslutat stödja ett antal transeuropeiska nätverk genom
finansiering och på andra sätt. Särskilt intressanta ur svensk synvinkel
bland de 14 projekt som finns med i första omgången är Öresundsbron

23

och den s.k. Nordiska Triangeln, vilken skall förbättra förbindelserna
mellan Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Vidare blir Sverige medlem i
den Europeiska Investeringsbanken (EIB) som på relativt goda villkor
finansierar bl.a. infrastrukturprojekt, gärna med inriktning på att förbättra
miljön och den regionala balansen. Ett större antal svenska projekt disku-
teras nu inom banken.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

3.2 Konvergensfrågorna

Det europeiska rådet fastställer årligen övergripande rekommendationer
för den ekonomiska politiken. De nu gällande rekommendationerna an-
togs i juli 1994 och en utvärdering av i vilken utsträckning medlems-
länderna bedriver en politik som är förenlig med dessa genomfördes
under hösten.

Ett övergripande mål för EU är att bidra till ekonomisk tillväxt. En
förutsättning för bestående ekonomiska framsteg är att det råder hög grad
av finansiell stabilitet. EU har därför även beslutat om riktlinjer för att
främja sunda offentliga finanser och stabila priser. De s.k. konvergens-
kriterierna syftar till att skapa de förutsättningar som krävs för att man
skall kunna uppnå en sådan finansiell stabilitet. Dessa kriterier innebär
bl.a. att underskottet i de offentliga finanserna bör vara högst 3 procent
av BNP och att den offentliga skulden bör uppgå till högst 60 procent av
BNP.

Maastrichtfördraget innehåller också ett särskilt förfarande vid alltför
stora underskott. Om ett land har - eller riskerar att få - ett alltför stort
budgetunderskott kan finansministerrådet (Ekofin) rekommendera vilka
åtgärder som landet bör vidta. Tio av tolv medlemsländer befanns ha allt-
för stora underskott när denna procedur tillämpades första gången hösten

1994.

Som medlem i EU bör Sverige utarbeta ett konvergensprogram. Det ut-
arbetas inte i första hand för EU:s skull utan för att det ligger i Sveriges
eget intresse att ha sunda offentliga finanser, låg inflation, låga räntor och
stabil växelkurs. Konvergensprogrammet bör innehålla:

1.  en redovisning av målen för den ekonomiska politiken,

2.  en redovisning av den ekonomiska politik som avses föras för att
nå dessa mål och

3.  bedömningar av den ekonomiska utvecklingen.

Programmet förväntas visa hur konvergensvillkoren kan uppfyllas.
Såvitt nu kan bedömas kommer Sverige att kunna uppfylla de flesta kon-
vergensvillkoren år 1998. Det gäller för underskottet i de offentliga
finanserna, inflationen och räntenivån. Det stora underskottet i statsbud-
geten och den stora och snabbt växande statsskulden gör emellertid att det

24

kommer att ta flera år innan villkoret att statsskulden inte får överstiga
60 procent av BNP kan uppfyllas. Detta problem delas av flera EU-
länder. Viss oklarhet råder också rörande tolkningen av kravet avseende
en stabil växelkurs.

Regeringen avser att på basis av föreliggande finansplan och dess be-
handling i riksdagen överlämna ett konvergensprogram till rådet under
våren 1995. Finansplanen innehåller en utförlig genomgång av alla de
delar som behövs för ett svenskt konvergensprogram.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

4 Den ekonomiska utvecklingen

4.1 Den internationella ekonomin 1995 och 1996

Efter en svag BNP-tillväxt under perioden 1991-1993 utvecklas OECD-
ländemas ekonomi nu i en mycket mer gynnsam takt. Återhämtningen
som inleddes i USA har efter hand spridit sig först till Europa och nu
också till Japan. BNP-tillväxten i OECD-området som helhet uppgick till
nära 3 procent 1994 och väntas fortsätta i samma takt under 1995 och

1996. De sydostasiatiska ekonomierna har under hela 1990-talet uppvisat
en stabilt hög tillväxt, vilket visar att de i allt mindre utsträckning är
beroende av utvecklingen i OECD-ländema. Den höga tillväxten i regio-
nen väntas fortsätta också under de kommande åren.

Tabell 4.1 Internationella förutsättningar

Årlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

BNP

EU

-0,6

2,3

2,8

3,1

OECD

1,1

2,8

2,8

2,7

Konsumentpriser

EU

3,2

2,8

2,9

3,3

OECD

2,8

2,3

2,7

3,0

Arbetslöshet (% av arbetskraften)
EU

10,7

11,6

11,3

10,9

OECD

8,0

8,3

7,9

7,7

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Den starkare ekonomiska aktiviteten väntas leda till att inflationen i
OECD ökar något. Detta beror främst på en tilltagande prisstegringstakt
i USA, men även i Europa förväntas en något högre inflation.

Arbetslösheten i OECD nådde en topp under första halvåret 1994. Där-
efter har en viss nedgång påbörjats. Trots en förhållandevis hög tillväxt
1995 och 1996 beräknas emellertid arbetslösheten endast minska med ca
0,5 procentenhet till drygt 7,5 procent av arbetskraften. Arbetslösheten
i Europa ligger väsentligt över genomsnittet i OECD och väntas göra så
även de närmaste åren.

25

Underskotten i de offentliga finanserna i OECD-ländema väntas sjunka Prop. 1994/95:100
något 1995 och 1996 av såväl strukturella som konjunkturella orsaker. Bilaga 1
Nedgången är dock förhållandevis måttlig och den offentliga sektorns
skuldsättning i genomsnitt i OECD förutses fortsätta att öka något, till
drygt 70 procent av BNP.

Som följd av den mer gynnsamma internationella utvecklingen har av-
sättningsmarknaderna för svensk export vuxit betydligt 1994, jämfört med
de närmast föregående åren. Eftersom den internationella konjunkturen
nu stärks väntas en gynnsam marknadstillväxt för svensk export också
1995 och 1996.

4.2 Den svenska ekonomin 1995 och 1996

För den svenska ekonomin förändras tillväxtens drivkrafter under de
närmaste åren. De snabba marknadsandelsvinstema för svensk export,
som uppnåtts genom den dramatiska förstärkningen av konkurrenskraften,
väntas nu avta. Den förstärkta internationella efterfrågan möjliggör dock
en fortsatt stark exporttillväxt. En tilltagande investeringsaktivitet förutses
emellertid utgöra den starkaste drivkraften för tillväxten under de
närmaste åren, i takt med att kapacitetsutnyttjandet stiger i främst indu-
strin och i de exportrelaterade tjänstesektorerna. Medlemskapet i EU för-
väntas förstärka investeringsuppgången. Samtidigt dämpas konsumtions-
utvecklingen av den nödvändiga budgetkonsolideringen. Totalt väntas
BNP-tillväxten uppgå till ca 2,6 procent under 1995 och sedan tillta något
under 1996.

Den bakomliggande tillväxten är betydligt starkare. De budgetför-
stärkningar som föreslagits i denna och tidigare propositioner innebär
dock att eri del av tillväxten på kort sikt tas i anspråk för saneringen av
statsfinanserna. Internationella studier av liknande budgetsaneringar visar
att tillväxten i gengäld blir starkare räknat på medellång sikt.

Jämfört med den bedömning som presenterades i den ekonomisk-poli-
tiska propositionen i höstas (prop. 1994/95:25) innebär föreliggande
prognos en till synes kraftig nedrevidering av den beräknade tillväxten
för 1994 och 1995. Denna förklaras dock till övervägande del av tekniska
faktorer. Nationalräkenskaperna har sedan den senaste prognosen bytt
s.k. basår för fastprisberäkningama. Detta innebär att beräkningarna nu
övergått till att göras i 1991 års priser i stället för 1985 års. Detta på-
verkar viktförhållandena mellan olika efterfrågekomponenter. Så får t.ex.
bostadsinvesteringar en betydlig högre vikt i 1991 års priser eftersom
byggkostnaderna steg så kraftig under perioden mellan 1985 och 1991.
Fallet i bostadsinvesteringar under 1994 och 1995 ger därför ett betydligt
större negativt bidrag till tillväxten med det nya basåret. Totalt beräknas
effekten av basårsbytet ha dragit ner den beräknade tillväxten med
0,6 procentenheter för både 1994 och 1995.

26

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Tabell 4.2 Försörjningsbalans

Procentuell volymförändring, 1991 års priser

1993

1994

1995

1996

Privat konsumtion

-3,7

0,6

0,0

1,0

Offentlig konsumtion

-0,6

-0,2

0,0

-1,0

Stat

4,4

0,5

2,0

-1,0

Kommuner

-2,7

-0,5

-1,0

-1,0

Bruttoinvesteringar

-17,6

-1,3

9,5

8,5

Näringsliv

-14,3

16,6

20,1

10,1

Bostäder

-31,0

-39,3

-28,4

9.2

Myndigheter

4,3

6,5

9,2

1,7

Lagerinvesteringar1

-0,3

1,0

0,0

0,1

Export

7,6

12,2

9.5

7,3

Import

-2,8

11,0

7,0

5,1

BNP

-2,6

2,0

2,6

2,9

1 Förändring i procent av föregående års BNP.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Det höga ränteläget har försvagat den begynnande uppgången av den
privata konsumtionen. Preliminärt bedöms den privata konsumtionen ha
ökat 0,6 procent under 1994. Den nödvändiga konsolideringen av stats-
finanserna medför att hushållens inkomster utvecklas mycket svagt de
närmaste två åren. Detta gäller speciellt år 1995 då de realt disponibla
inkomsterna minskar med ca 2,4 procent, trots en ökning av löneinkom-
sterna genom att sysselsättningen ökar.

De minskande inkomsterna under 1995 och 1996 bedöms dock komma
att mötas med ett minskat sparande. Hushållens skuldanpassning har varit
kraftig de senaste åren samtidigt som tillgångspriserna stabiliserats eller
stigit. Utvecklingen har medfört att hushållens finansiella förmögenhet
åter ökat. Sammantaget förmodas behovet av ytterligare skuldanpassning
ha avtagit, vilket styrks av att utlåningen till hushållen stabiliserades
under 1994 efter att ha minskat i över två år. Därtill förutses räntorna
fortsätta att sjunka de närmaste två åren från närmare 10,5 procent i
december 1994, som en följd av omläggningen av den ekonomiska poli-
tiken, inte minst som följd av minskande underskott i statsbudgeten.
Vidare kommer arbetsmarknadsläget nu successivt att förbättras genom
den stigande sysselsättningen. Risken för att drabbas av arbetslöshet torde
därför uppfattas som allt lägre vilket bör leda till en ökad konsumtions-
benägenhet. Sammantaget förväntas den privata konsumtionen förbli oför-
ändrad 1995 och öka med 1 procent 1996.

Bruttoinvesteringarna i näringslivet vände kraftigt uppåt under 1994,
dock från en mycket låg nivå. Ökningen uppgick preliminärt till drygt
16 procent. Inom industrin var expansionen ca 20 procent. Den snabba
produktionstillväxten innebär att industrins kapacitetsutnyttjande stiger
ytterligare, vilket i kombination med den mycket goda lönsamheten gör
att investeringsexpansionen inom industrin väntas överstiga 30 procent

1995. Investeringarna inom övriga delar av näringslivet dämpas i viss
mån fortfarande av den svaga hemmamarknaden samt av ett betydande
överskott på kommersiella lokaler. Allt fler tecken tyder dock på att

27

utvecklingen är på väg att vända. Priserna på kommersiella fastigheter
har stabiliserats och flera tjänstesektorer redovisar nu expansiva pro-
duktionsplaner. De investeringsstimulanser som lades fram i den eko-
nomisk-politiska propositionen i november väntas också bidra till investe-
ringsuppgången. De totala bruttoinvesteringarna förutses stiga med ca
9 procent under 1995 trots ett fortsatt kraftigt fall i bostadsbyggandet.
Under 1996 förutses näringslivets investeringsexpansion dämpas något
samtidigt som bostadsbyggandet åter väntas öka, om än svagt. Totalt be-
räknas därför investeringsuppgången bli nästan lika betydande 1996 som
under 1995. Det höga ränteläget innebär dock en särskilt stor osäkerhet
vad avser investeringsutvecklingen.

Ett fortsatt gynnsamt kostnadsläge tillsammans med den internationella
konjunkturuppgången innebär att exporten fortsätter att stiga relativt
kraftigt. Ökningen bedöms bli knappt 10 procent 1995 och ca 7 procent

1996. Importens ökningstakt beräknas dämpas genom att hemmamark-
nadsföretagen utnyttjar det gynnsamma konkurrensläget för att i någon
mån vinna marknadsandelar. Utvecklingen leder till att såväl handels- -
som bytesbalansen förbättras de kommande åren, trots att kronan
förväntas appreciera.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Tabell 4.3 Nyckeltal

Procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

Timlön, kostnad

3,3

2,8

3,5

4,0

KPI, dec-dec

4,1

2,8

2,9

3,7

NPI, dec-dec

3,6

1,9

2,0

1,7

Disponibel inkomst

-3,5

1,4

-2,4

-0,5

Sparkvot (nivå)

7,9

8,5

6,3

4,9

Industriproduktion

1,5

9,0

7.0

6,8

Sysselsättning

-5,3

-0,9

2,7

1,8

Total arbetslöshet (nivå)

12,5

13,0

11,6

10,8

Öppen arbetslöshet (nivå)

8,2

7,9

6,8

6,1

Bytesbalans (% av BNP)

-1,9

0,4

1,5

3,6

Privata sektorns finansiella

sparande (% av BNP)

11,5

11,6

11,6

10,4

Öffentliga sektorns finansiella

sparande (% av BNP)

-13,4

-11,2

-10,2

-6,8

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Det svåra läget på arbetsmarknaden förbättrades något under loppet av
1994. Under 1995 väntas återhämtningen i ekonomin tillsammans med
det nu framlagda handlingsprogrammet mot arbetslöshet få mer genom-
gripande effekter för sysselsättningen, som beräknas öka med 100 000
personer. Sysselsättningsexpansionen fortsätter också 1996 om än i något
långsammare takt. Effekterna på arbetslösheten begränsas dock av att
även utbudet av arbetskraft kan väntas öka när situationen på arbets-
marknaden ljusnar. Den öppna arbetslösheten förväntas minska från
7,9 procent 1994 till 6,5 procent 1996.

28

Diagram 4.1 Sysselsättning och arbetskraftseffekter

Källa: Finansdepartementet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Den ekonomiska återhämtningen väntas till följd av den höga arbets-
lösheten och ökat arbetskraftsutbud leda till en begränsad uppgång i löne-
öknings takten. I första hand beräknas den ökade efterfrågan på arbetskraft
leda till ökad sysselsättning och endast i mindre utsträckning till en högre
lönenivå. För att detta skall förverkligas ställs dock stora krav på rörlig-
het på arbetsmarknaden. Kravet på flexibilitet skärps av att uppgången är
ojämnt fördelad mellan sektorer och regioner. Det finns en risk att en
högre löneökningstakt inom de expansiva och lönsamma delarna av
näringslivet sprids till andra delar av ekonomin.

Inflationen - mätt med konsumentprisindex - i den svenska ekonomin
har under loppet av 1994 visat vissa tecken på att stiga. Under hela prog-
nosperioden kommer emellertid höjda indirekta skatter och minskade sub-
ventioner att utgöra en press uppåt på konsumentprisindex. Av den prog-
nosticerade KPI-ökningen med 2,9 procent respektive 3,7 procent under
1995 och 1996 beräknas 0,7 respektive 1,5 procentenheter förklaras av
detta. Nettoprisindex väntas således öka med ca 2 procent om året under
prognosperioden, vilket indikerar ett lågt underliggande inflationstryck.

Det allt högre resursutnyttjandet inom industrin har bidragit till höjda
producentpriser, framför allt på insatsvaror. Den förväntat svaga utveck-
lingen av den privata konsumtionen i kombination med fortsatt god till-
gång på arbetskraft medför dock att såväl lönekostnader som marginaler
beräknas stiga långsamt. Industrins investeringar ökar dessutom starkt
vilket minskar risken för ytterligare flaskhalsar i produktionen. De
inflationistiska spridningseffekterna torde därmed bli relativt begränsade.

29

Diagram 4.2 Konsumentprisindex och nettoprisindex

Källa: Finansdepartementet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas för
1994 uppgå till ca 168 miljarder kronor eller drygt 11 procent av BNP.
Det är en förbättring med 25 miljarder kronor sedan 1993, vilket helt
beror på att stödet till bankerna faller bort från utgifterna. Under de
närmaste två åren leder uppgången i ekonomin tillsammans med ett suc-
cessivt allt starkare genomslag av redan vidtagna och nu föreslagna bud-
getförstärkande åtgärder till en mycket kraftig reducering av den offent-
liga sektorns sparandeunderskott. För 1996 beräknas underskottet till ca
115 miljarder kronor eller knappt 7 procent av BNP. Då de årliga sparan-
deunderskotten i staten och den offentliga sektorn alltjämt är betydande
fortsätter statsskulden och den offentliga sektorns nettoskuld att öka. I
slutet av 1996 uppskattas statsskulden uppgå till ca 95 procent av BNP
och den offentliga sektorns finansiella nettoskuld till ca 39 procent av
BNP.

4.3 Kalkyler för perioden 1994-1998

Obalanserna i den svenska ekonomin är så kraftiga att de inte kan elimi-
neras på kort sikt. Underskottet i de offentliga finanserna var 1994 ca
11 procent av BNP och den totala arbetslösheten, inkl, personer i arbets-
marknadspolitiska åtgärder, uppgick till ca 13 procent. De förslag som
regeringen redovisar i denna budgetproposition lägger emellertid grunden
för en stabilisering av ekonomin under mandatperioden.

Det är inte möjligt att i dag med säkerhet överblicka effekterna av
denna politik på tre-fyra års sikt. Däremot är det möjligt att göra kalkyler
av den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren med utgångspunkt från
vissa antaganden. Sådana kalkyler redovisas i den preliminära national -
budgeten. Av de tre scenarier som där presenteras återges här medel-

30

alternativet, vilket innebär att BNP växer med drygt 2,5 procent per år
under perioden 1994-1998, inflationen stannar vid ca 3 procent per år
och bytesbalansen uppvisar betydande överskott. Därvid förutsätts att för-
troendet för den svenska ekonomin gradvis förstärks. Detta tar sig uttryck
i successivt fallande räntemarginal gentemot Tyskland, ett minskat hus-
hållssparande och att näringslivet fortsätter att bygga ut sin produktions-
kapacitet i sådan omfattning att inflationsdrivande flaskhalsar kan und-
vikas.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Tabell 4.4 Försörjningsbalans och nyckeltal 1994-1998

Procentuell förändring i 1991 års priser

1994

1995

1996

1997

1998

BNP

2,0

2,6

2,9

2,8

2,5

Import

11,0

7,0

5,1

7,7

7,8

Privat konsumtion

0.6

0,0

1,0

2,4

2,2

Offentlig konsumtion

-0,2

0,0

-1,0

-1,1

-1,0

Bruttoinvesteringar

Lagerinvesteringar1

-1,3

9,5

8,5

8,8

8,1

1,0

0,0

0,1

0.1

0.1

Export

12,2

9,5

7,3

7,2

6,7

Inhemsk efterfrågan

1,1

1,4

1,8

2,6

2,5

Nyckeltal

Timlön

2,8

3,5

4,0

4,3

4,6

KPI, årsgenomsnitt

2,2

2,9

3,7

2,8

2,9

Disponibel inkomst

1,4

-2,4

-0,5

1,4

1,3

Sparkvot, nivå

8.5

6,3

4,9

4,1

3,3

Bytesbalans2

0.4

1,5

3,6

2,9

2.8

Sysselsättning

-0,9

2,7

1,8

1,4

1,0

Öppen arbetslöshet3

Total arbetslöshet3

7,9

6,8

6,1

5,8

5,6

13,0

11,6

10,8

10.1

9,5

Ränta, femåriga statsobligationer

9,1

10,0

9,3

8,5

8,0

1 Förändring i procent av föregående års BNP.

2 I procent av BNP.

3 I procent av arbetskraften.

Källa: Finansdepartementet.

Sysselsättningen beräknas i denna kalkyl öka med närmare 300 000
personer mellan 1994 och 1998. Trots det faller den öppna arbetslösheten
bara från knappt 8 procent 1994 till närmare 6 procent 1998. Den totala
arbetslösheten, dvs. inkl, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
faller till 9,5 procent 1998. Att nedgången i arbetslösheten inte blir större
är en följd av att arbetskraftsutbudet ökar när arbetsmarknaden förbättras.

Den långsamma nedgången i arbetslösheten understryker behovet av en
stark tillväxt och en flexibel arbetsmarknad. Med en högre tillväxt, drygt
3 procent per år under perioden 1994-1998, förväntas antalet sysselsatta
öka med ca 400 000 personer och den totala arbetslösheten falla till
8 procent. För att denna utveckling skall bli möjlig krävs att förtroendet
för ekonomin förstärks markant så att räntorna faller och den privata kon-
sumtionen och investeringarna stiger. Det krävs också en väl fungerande
arbetsmarknad där lediga jobb snabbt kan finna kvalificerade arbets-
sökande och där lönebildningen inte driver upp inflationen.

31

Som tidigare redovisats inriktas budgetpolitiken på att stabilisera Prop. 1994/95:100
statsskulden som andel av BNP senast år 1998. Med de mycket om- Bilaga 1
fattande åtgärder som regeringen föreslår kommer statsskulden i medel-
alternativet att stabiliseras redan 1997 och falla något 1998. Även med
något lägre tillväxt och högre ränta stabiliseras statsskulden 1998.

Källa: Finansdepartementet.

Nivån på statsskulden kommer emellertid att vara mycket hög i slutet
av perioden, över 90 procent av BNP. Det gör under alla omständigheter
den svenska ekonomin mycket sårbar. Räntehöjningar slår hårt på stats-
finanserna. Därför bör en stabilisering av statsskulden ses som ett
etappmål. När det är uppnått bör skuldkvoten reduceras. Det kan noteras
att tidigare saneringsprogram inte varit tillräckligt konkreta och om-
fattande för att uppnå målet att stabilisera statsskulden. Såvitt nu kan
bedömas kommer det saneringsprogram på totalt över 7 procent av BNP
som nu konkretiserats att vara tillräckligt för att uppnå det uppsatta
målet.

Tabell 4.5 Den offentliga sektorns finanser 1994-1998

Procent av BNP, löpande priser

1994

1995

1996

1997

1998

Inkomster

59,4

60,3

60,6

61,6

62,0

Utgifter

70,6

70,4

67,4

66,4

64,4

Finansiellt sparande1

-11,2

-10,2

-6,8

-4,8

-2,4

Primärt finansiellt sparande

-9,9

-8,5

-4,1

-1,8

0,6

Olika skuldbegrepp

Statsskuld

86,0

92,2

95,7

96,1

94,4

Offentlig nettoskuld

25,3

34,1

39,2

41,3

41,0

Konsoliderad offentlig brutto-
skuld

81,0

87,3

90,9

92,0

91,0

1 Finansiellt sparande exkl. kapitalinkomster och ränteutgifter.
Källa: Finansdepartementet.

Balansen i de offentliga finanserna bör även ses i ett vidare perspektiv Prop. 1994/95:100
än enbart stabilisering av statsskulden. Andra väsentliga mått är statens Bilaga 1
budgetunderskott, den offentliga sektorns finansiella sparande och den
offentliga sektorns primära finansiella sparande (dvs. inkomster och ut-
gifter exkl. räntor). Även i dessa avseenden kommer balansen att för-
bättras. Statens budgetunderskott reduceras betydligt till år 1998, under-
skottet i den offentliga sektorns finansiella sparande minskar till drygt
2 procent av BNP och den offentliga sektorns primära sparande uppvisar
ett mindre överskott.

Tabell 4.6 Den offentliga sektorns utgifter 1994-1998

Miljarder Årlig procentuell volymförändring

kr 1994   ----------------------------------------

1991 års
priser

1994

1995

1996

1997

1998

Transfereringar till hushåll

348

0,5

-3,1

-2,9

-1.4

-0,5

Övriga transfereringar

101

-6,0

19,4

-7,1

-6,7

-5,9

Konsumtion

391

-0,2

-0,1

-1,0

-1,1

-1,0

Investeringar

45

10,0

13,9

-1,5

2,6

2,6

Summa exkl. räntor

885

-0,2

1,7

-2,5

-1,7

-1,2

Räntor

104

17,6

7,7

6,2

12,6

-0,7

Summa inkl, räntor

988

1,4

2,3

-1,6

0,1

-1,1

Anm.: Exkl. kapitaltransfereringar.

Källa: Finansdepartementet.

Nivån på de offentliga utgifterna är i längden avgörande. Utgifterna
måste minska i reala termer de närmaste åren. Det måste ske genom både
besparingar och genom att den ekonomiska tillväxten reducerar behovet
av offentliga insatser. Med de åtgärder regeringen föreslår beräknas de
offentliga utgifterna (exkl. räntor) minska i reala termer över perioden
1994-1998 och utgiftskvoten sjunka med ca 6 procentenheter.

De budgetförstärkningar regeringen föreslår kommer i sig att ha en
dämpande inverkan på inhemsk efterfrågan. Dessa återhållande effekter
kommer emellertid att motverkas av den minskade osäkerhet om fram-
tiden för både konsumenter och investerare, som följer med en utveckling
mot sunda statsfinanser. De kommer också att motverkas genom att de
långa räntorna sjunker och genom att penningmarknadsräntoma kan bli
lägre än annars skulle vara fallet.

Om inga budgetförstärkningar genomförs skulle de offentliga finanserna
i stället genomgå en katastrofal utveckling. Även om tillväxten skulle
vara densamma som i medelaltemativet och räntorna sjunka successivt,
vilket i sig är osannolikt, skulle statsskulden som andel av BNP stiga till
ca 110 procent i slutet av 1998, se diagram 4.3. Mer sannolikt är att till-
växten skulle bli svag eller utebli, och att räntenivån skulle bli hög och
variera kraftigt till följd av återupprepade finansiella kriser. Det är också
troligt att budgetförstärkningar ändå skulle tvingas fram, men då som
resultat av finansiella kriser och vid ett mer olämpligt tillfälle. Att avstå
från budgetförstärkningar är därför inget alternativ.

33

3 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Diagram 4.4 Offentliga sektorns finansiella sparande 1980-1998

Procentuell andel av BNP

Betydelsen av tillväxt och sysselsättning för de offentliga finanserna
framgår tydligt av de olika alternativ som redovisas i den preliminära
nationalbudgeten. I högaltemativet är den offentliga sektorns finansiella
sparande ca 1,5 procent av BNP bättre än i medelaltemativet, vilket mot-
svarar knappt 30 miljarder kronor.

5 En politik för tillväxt, sysselsättning
och välfärd

5.1 En politik för tillväxt

En stabil och ekologiskt hållbar tillväxt under lång tid förutsätter att
samhället ständigt omvandlas för att möta förändringar i omvärlden, nya
tekniska möjligheter och de krav som dessa förändringar ställer på med-
borgarna. Grunden för en sådan omvandling är att var och en i samhället
upplever det som meningsfullt och stimulerande att delta i utvecklingen
och se de nya möjligheterna. En central uppgift för tillväxtpolitiken är att
stödja och underlätta detta omdanande av samhället. De mer akuta in-
satserna för att stabilisera statsfinanserna och vända arbetslösheten till en
hög och stabil sysselsättning får inte skymma detta mål.

En hög ökning av produktiviteten är också en nödvändig förutsättning
för god tillväxt, hög reallöneutveckling och utvecklad välfärd. En sådan
utveckling ställer stora krav på kontinuerliga och omfattande investeringar
i ny teknik. De kraftigt minskade investeringarna under början av 1990-
talet är ur detta perspektiv allvarliga, och den nuvarande höga realräntan
utgör ett påtagligt hot mot en bred ökning av investeringarna.

Sett i ett mer långsiktigt perspektiv har förhållandet mellan kostnaden
för arbetskraft respektive för kapital visat sig vara en betydande faktor.
Om lönerna sänks för att skapa fler arbeten, är det mer lönsamt för före-

34

tagen att anställa billig arbetskraft än att investera i ny teknik, vilket
successivt hotar att minska produktivitetstillväxten. Ett exempel på en
sådan utveckling är USA, där lönespridningen har ökat markant de
senaste 20 åren. En mycket låg arbetslöshetsersättning och minimilöner
som tangerar existensminimum har visserligen skapat en lägre öppen
arbetslöshet än i Europa, men samtidigt har produktiviteten utvecklats
betydligt sämre.

Att öka löneskillnaderna som ett sätt att angripa arbetslösheten är en
mycket kortsiktig strategi, och hotar både den rättvisa fördelningen och
samhällets långsiktiga förmåga till tillväxt. Detsamma gäller för an-
ställningstryggheten. Den skall skydda mot godtyckliga och diskrimine-
rande uppsägningar, men får inte skapa onödiga och svårhanterliga hinder
för den ständigt nödvändiga omvandlingen av produktionsorganisationen.
Ett alltför dåligt anställningsskydd försämrar hushållningen med arbets-
kraft, genom att det ger incitament för kortsiktiga och lågproduktiva an-
ställningsformer. Det riskerar också att leda till att arbetslösheten kon-
centreras till svaga grupper, och att långtidsarbetslösheten och utslag-
ningen av arbetslivet ökar.

Omfattningen och kvaliteten på utbildningen är av avgörande betydelse
för samhällets möjligheter. Utbildning är en samhällelig investering i
mänsklig kunskap och kompetens som genererar en avkastning som
visserligen är svår att mäta, men som icke desto mindre är väsentlig för
den långsiktiga tillväxten. Därför har regeringens program för sanering
av statsfinanserna utformats i syfte att så långt möjligt undvika be-
sparingar i den kommunala sektorn, där grundskola och gymnasieskola
är viktiga verksamheter. Vidare innebär regeringens program mot arbets-
lösheten att antalet utbildningsplatser i kommunal vuxenutbildning,
folkhögskola och på högskolan utökas. Dessutom skall möjligheterna att
öka intresset för tekniska och naturvetenskapliga studier tas till vara.

Sverige har inom många områden världsledande forskning och ett gott
samarbete mellan universitet och näringsliv samt många marknadsledande
företag inom högteknologiska områden som kommunikation, kraft och
läkemedel. För att möjliggöra en fortsatt internationellt konkurrenskraftig
spjutspetsverksamhet måste näringspolitiken syfta till att hitta långsiktiga
och övergripande lösningar som förmår att ge såväl bredd i utvecklings-
arbetet som en kapitalisering av dess konkurrenskraftiga resultat.

En annan grundläggande förutsättning för tillväxt är ett väl fungerande
samspel mellan de stora exportföretagen och de små och medelstora före-
tagen. Teknik som utvecklas i stora företag bör så långt möjligt spridas
och nyttiggöras på andra håll. Exportföretagens framgångar innebär
ökade möjligheter för de mindre företag som i många fall fungerar som
underleverantörer. Men det är samtidigt viktigt att konstatera att villkoren
för de mindre och medelstora företagen på flera områden är annorlunda
än för de stora företagen, och att detta kräver särskild uppmärksamhet
och särskilda åtgärder. Många av de mindre företagen arbetar på den
svenska marknaden, där efterfrågan för närvarande är mycket svagare än
på exportmarknaden. Det innebär att den kraftiga förbättringen av lön-

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

35

samheten är mycket ojämnt fördelad. Det finns därför behov av insatser Prop. 1994/95:100
för att lösa problemen kring de mindre företagens finansiering.           Bilaga 1

Stabilitet, långsiktighet och öppenhet är nödvändiga förutsättningar för
en stark tillväxt och för att samhället skall förmå att på ett konstruktivt
sätt möta de ökade krav som den snabba tekniska utvecklingen ställer.
Regeringen strävar därför efter en bred och bestående politisk över-
enskommelse om företagandets villkor.

Åtgärder för att främja en bred användning av informationsteknologi

De grundläggande förutsättningarna för att få till stånd en ökad och bred
användning av informationsteknologi i landet får sammantaget anses som
mycket goda. Sverige har goda förutsättningar att ligga i täten av den
internationella utvecklingen när det gäller användning av informations-
teknologi och teknikutveckling.

Regeringen har ett särskilt ansvar för att utvecklingen inom informa-
tionsteknologins område tas till vara som en positiv kraft i samhälls-
utvecklingen. Regeringen avser att ge åtgärder som främjar en bred an-
vändning av informationsteknologi hög prioritet.

Regeringen avser att initiera utredningsarbete och åtgärder inom ett
antal områden i syfte att öka användningen av informationsteknologi. Det
gäller bl.a. användningen av informationsteknologi i små och medelstora
företag, i arbetslivet, inom utbildningsområdet och i offentlig sektor.

Det är angeläget att den nya tekniken görs tillgänglig för alla på lik-
värdiga villkor. Könsskillnader när det gäller användning av informations-
teknologi måste motverkas. Funktionshindrades tillgång till tekniken bör
uppmärksammas.

Inom regeringskansliet pågår ett antal projekt som rör främjande av an-
vändning av informationsteknologi, bl.a. när det gäller konsekvenser för
rättsordningen samt inom ramen för ett s.k. Toppledarforum med före-
trädare för statliga myndigheter samt för kommun- och landstingsför-
bunden. Detta arbete kommer senare att redovisas för riksdagen.

En politik för ekologiskt hållbar tillväxt

Regeringen kommer att föra en aktiv politik för att åstadkomma en lång-
siktigt hållbar tillväxt och en god hushållning med gemensamma resurser.
Ett miljöanpassat näringsliv kan också stärka konkurrenskraften. Pro-
ducenterna bör ta ett ökat miljöansvar för varor och produkter under hela
deras livscykler. Ekonomiska styrmedel för att reducera avfallsmängderna
övervägs. Kemikaliekontrollens substitionsprincip skall hävdas i EU:s
arbete. Transportsystemet skall miljöanpassas och EU:s arbete med
skärpta avgaskrav drivas på. Miljöns roll i den kommunala översikts-
planeringen stärks. Möjligheterna att införa naturvårdsavgift på skogs-
bruket analyseras. Ett samlat program för skyddet av fjällområden läggs
fram.

36

Ekonomiska styrmedel bör användas i större utsträckning inom miljö-
politiken. En parlamentarisk utredning kommer att genomföras om möj-
ligheterna till en ökad miljörelatering av skattesystemet. Ett nytt förslag
till miljöbalk kommer att föreläggas riksdagen.

Hotet mot miljön känner inga nationsgränser. Därför behövs en gemen-
sam och ambitiös miljöpolitik i det europeiska samarbetet. Samarbetet
kring Östersjön är särskilt viktigt. Det första avtalet om svenskt stöd för
avloppsrening i Baltikum har just undertecknats för den lettiska staden
Liepaja. Projektet är ett samarbete mellan bl.a. Liepaja och Norrköping
samt de lettiska, svenska och finska regeringarna och Världsbanken. Av-
talen för Klaipeda i Litauen och Hapsalu i Estland står nu i tur. Vän-
ortssamarbetet mellan städer och tätorter runt Östersjön har en allt större
betydelse också för att skydda den gemensamma miljön. Det svenska
stödet till utbyggnad av avloppsreningsverk i Östersjöområdet ges ytter-
ligare resurser.

En politik för jämställdhet

En viktig förutsättning för jämställdhet är möjligheten för både kvinnor
och män att vara ekonomiskt oberoende och kunna försörja sig själva
genom eget arbete. De svenska kvinnorna förvärvsarbetar i dag i nästan
lika hög utsträckning som männen - 72 respektive 74 procent. Antalet
arbetslösa kvinnor är i dag något mindre än antalet arbetslösa män. I takt
med att sysselsättningen inom de exportorienterade verksamheterna ökar
kan emellertid männens andel av de arbetslösa förväntas minska.

Detta är en följd av den könsuppdelade arbetsmarknaden. En fortsatt
återhållsam utveckling inom den offentliga sektorn innebär risker för att
fler kvinnor blir långtidsarbetslösa. Särskilt gäller detta äldre kvinnor som
redan i dag har stora svårigheter att få en ny anställning. I budgetpropo-
sitionen redovisas därför förslag för att stärka kvinnors möjligheter till
sysselsättning, utbildning och kompetensutveckling och motverka utslag-
ning från arbetsmarknaden.

Flera utredningar visar på omfattande löneskillnader mellan kvinnor
och män. Detta bidrar till att ett stort antal lågavlönade och lågutbildade
kvinnor blir beroende av bidrag från det allmänna, trots eget förvärvs-
arbete. Ca 235 000 kvinnor har också ofrivilligt deltidsarbete. Jämställd-
hetsministem avser att bjuda in arbetsmarknadens parter till överlägg-
ningar för att höra deras uppfattning om vad som kan göras för att
komma till rätta med löneskillnaderna.

En stark offentlig sektor har bidragit till att öka jämställdheten mellan
kvinnor och män. Den har omvandlat oavlönat arbete till avlönat och sam-
tidigt gjort kvinnors tjänstearbete möjligt. Att försvara den gemensamma
finansierade omsorgen om barn och gamla är därför en av de viktigaste
uppgifterna för jämställdhetsarbetet, men också en förutsättning för
ekonomisk tillväxt. Regeringen avser att så långt möjligt värna sådana
viktiga kommunala och landstingskommunala verksamheter som vård,

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

37

omsorg och skola. Det förutsätter dock att det är möjligt att i stället lägga Prop. 1994/95:100
ut de nödvändiga utgiftsminskningarna på andra utgiftsprogram.          Bilaga 1

5.2 Finans- och penningpolitiken

Efter tre år med en mycket negativ utveckling beräknas BNP åter öka
med 2 procent 1994 och 2,5-3 procent per år under åren 1995 och 1996.
Återhämtningen sker emellertid från en låg nivå och är inte tillräckligt
stark för att ensam åstadkomma den nödvändiga saneringen av stats-
finanserna. Betydande inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar
kommer därför att krävas under de kommande åren om statsskulden skall
kunna stabiliseras.

Sveriges statsskuld och budgetunderskott är bland de största inom
OECD-området. Statsskulden vid slutet av 1994 beräknas till ca

I 300 miljarder kronor eller 86 procent av BNP. Underskottet i de
offentliga finanserna beräknas uppgå till ca 170 miljarder kronor eller ca

II procent av BNP 1994. Räntebetalningarna på statsskulden beräknas
uppgå till 100 miljarder kronor.

Underskotten bidrar i hög grad till att räntenivån i Sverige är hög.
Budgetunderskotten, försvagning av valutakursen och tidigare inflation
kan förklara det mesta av ränteskillnaderna mellan olika länder. Den höga
räntan håller i sin tur tillbaka både investeringar och konsumtion och
bromsar därmed efterfrågan och tillväxten i ekonomin.

Fortsatta underskott blir dessutom ett välfärdsproblem när en allt större
del av statens skatteinkomster går till att betala räntorna på statsskulden
och därmed tränger ut andra angelägna utgifter. Att stärka de offentliga
finanserna är därför ett sätt att på sikt stärka välfärdssamhället.

Den ökande statsskulden leder även långsiktigt till fördelningsproblem
mellan generationer, men också mellan befolkningsgrupper. Om dagens
generation ökar statsskulden lämnar den över betalningsbördan till
kommande generationer.

Det allvarligaste är emellertid den begränsning av det ekonomisk-
politiska handlingsutrymmet som en kraftig skulduppbyggnad för med
sig. Om Sverige möter nästa internationella lågkonjunktur utan att ha
stabiliserat de offentliga finanserna blir det mycket svårt att parera ett
efterfrågebortfall och en ökad arbetslöshet.

Även i början av 1980-talet var de offentliga underskotten mycket
stora. Återhämtningen av de offentliga finanserna under 1980-talets långa
och starka högkonjunktur gick relativt snabbt och 1988 uppvisade budge-
ten ett litet överskott. Det finns dock flera skäl som talar för att återhämt-
ningen nu kommer att gå betydligt långsammare.

• Arbetslösheten var mycket låg under 1980-talets högkonjunktur.

Under 1990-talets lågkonjunktur steg arbetslösheten till nivåer som
inte setts sedan 1930-talet. Dagens konjunkturuppgång bidrar till att

minska arbetslösheten, men inte ens mycket optimistiska bedömare
tror att arbetslösheten kommer att gå ner till 1980-talets nivåer.

•  I hägnet av kreditmarknadens avreglering ökade den privata konsum-
tionen och minskade hushållens sparande kraftigt under andra hälften
av 1980-talet. Som lägst uppgick sparkvoten till minus 5 procent år
1989. Den höga privata konsumtionen medförde att statens inkomster
ökade markant. I längden kunde emellertid inte hushållen spendera
mer än sin disponibla inkomst. Hushållen kan förväntas vara
betydligt mer återhållsamma i sina konsumtionsbeslut under komman-
de år än vad som var fallet under slutet av 1980-talet.

•  Statsskulden är betydligt större nu än den var på 1980-talet. Många
års ackumulerade underskott har skapat en mycket stor statsskuld.
Därutöver är realräntan hög. Räntebetalningarna på statsskulden tar
därigenom en allt större del av budgetens utgifter i anspråk.

Mot denna bakgrund är ett kraftfullt och trovärdigt budgetförstärk-
ningsprogram nödvändigt. En utgångspunkt för detta program är att bud-
getförstärkningarna i kombination med ökad sysselsättning och tillväxt
skall leda till att statsskulden stabiliseras som andel av BNP senast 1998.

I höstens ekonomisk-politiska proposition föreslogs budgetförstärk-
ningar på ca 57 miljarder kronor netto. Dessa överensstämde i huvudsak
med de åtgärder som tidigare hade presenterats i socialdemokraternas val-
manifest. Riksdagen har med små justeringar beslutat i enlighet med
dessa förslag.

Regeringen har vidare i en särskild proposition föreslagit hur medlems-
avgiften till EU skall finansieras. Avgiften uppgår till ca 20 miljarder
kronor 1998 och föreslogs finansieras med både utgiftsminskningar och
skattehöjningar. Propositionen har antagits av riksdagen och innebär bl.a.
att en betydande del av finansieringen sker redan från årsskiftet i form av
en höjning av arbetsgivaravgifterna med 1,5 procentenheter.

I valrörelsen begärde socialdemokraterna ett öppet mandat av väljarna
för att vidta ytterligare åtgärder om det skulle visa sig vara nödvändigt.
Som konstaterades i den ekonomisk-politiska propositionen medför det
försämrade statsfinansiella utgångsläget, som bl.a. beror på högre räntor,
att det krävs ytterligare budgetförstärkningar för att stabilisera stats-
skulden under innevarande mandatperiod. Regeringen aviserade därför
redan i höstens ekonomisk-politiska proposition att budgetpropositionen
1995 skulle inkludera ytterligare förslag till budgetförstärkande åtgärder
om sammanlagt 20 miljarder kronor, huvudsakligen i form av utgiftsned-
dragningar. Detta fullföljs i föreliggande proposition med förslag om
minskade utgifter av denna storleksordning.

Genom dessa mycket omfattande budgetförstärkningar läggs den ekono-
miska politiken om på ett sätt som lägger grunden till en hållbar ut-
veckling av de offentliga finanserna. Därmed skapas förutsättningar för
en stark och uthållig återhämtning av produktion, sysselsättning och

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

39

välfärd. Den fördelningsmässigt viktigaste effekten är att en sådan ut-
veckling förbättrar sysselsättningsmöjligheterna även för utsatta grupper.

Budgetförstärkningarna är utformade så att de får ett särskilt stort
genomslag på de offentliga finanserna redan 1995 och 1996 för att ge så
snabba effekter som möjligt på skuldutveckling, ränta och växelkurs.

För att minska sårbarheten och skapa ekonomisk-politiskt handlings-
utrymme i framtiden vore det önskvärt att inte bara stabilisera utan även
minska skuldkvoten. Om de offentliga finanserna skulle förbättras
snabbare än vad som nu kan förutses bör den därvid uppkomna budget-
förstärkningen användas för att uppnå en minskning av skuldbördan.

För att återupprätta förtroendet för de offentliga finanserna och däri-
genom skapa förutsättningar för lägre räntor måste budgetdisciplinen
stärkas. Under de senaste åren har budgetpolitiken varit alltför svag
genom att skatter har sänkts och utgifter ökats utan adekvat finansiering.
I fortsättningen måste således utgiftsökningar och inkomstminskningar
vara fullt finansierade genom samtidigt beslutade utgiftssänkningar eller
inkomstökningar. De offentliga finanserna är så svaga att varje ofinansie-
rad utgiftsökning eller inkomstminskning riskerar att ge ofördelaktiga
effekter på ekonomin via räntan och växelkursen, även om åtgärden i
övrigt är väl motiverad.

Som ett stöd för att stärka budgetdisciplinen pågår ett utredningsarbete
avseende statsbudgeten som bl.a. syftar till en fullständigare och tydligare
redovisning av statens utgifter och inkomster. Ett första steg i denna
riktning tas redan i budgetförslaget för 1995/96.

Regeringen har beslutat öka statens skuld i utländsk valuta och sam-
tidigt införa en flexibilitet för Riksgäldskontoret vid valutaupplåningen.
Riksgäldskontoret skall under 1995 låna minst 30 miljarder kronor netto
i utländsk valuta. Detta motsvarar en bruttoupplåning om ca 90 miljarder
kronor då valutalån om ca 60 miljarder kronor beräknas förfalla under
1995. Under vissa perioder har upplåning i utländsk valuta kunnat ske till
lägre kostnader än upplåning i svenska kronor. Genom att regeringens
beslut om statens upplåning i utländsk valuta har varit beloppsmässigt
precisa under de senaste åren, har det saknats flexibilitet för Riks-
gäldskontoret att löpande välja att finansiera budgetunderskottet på den
marknad som erbjuder de mest fördelaktiga villkoren. Regeringen inför
nu en sådan flexibilitet. Riksgäldskontoret ges möjlighet att i viss
utsträckning öka upplåningen i utländsk valuta utöver de nyss nämnda
nivåerna. Denna möjlighet bör utnyttjas i den mån goda finansieringsvill-
kor kan erhållas på den internationella kapitalmarknaden.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Penningpolitiken

Prisstabilitet är en viktig förutsättning för en framgångsrik ekonomisk
politik. Erfarenheterna visar att hög inflation försämrar förutsättningarna
för en balanserad och uthållig tillväxt. Länder med varaktigt låg infla-
tionstakt är betydligt mindre sårbara när det inträffar ekonomiska stör-
ningar eller kriser av olika slag. Detta har varit mycket påtagligt i sam-

40

band med den turbulens som vid olika tillfällen rått på de finansiella Prop. 1994/95:100
marknaderna under de senaste åren. Det är därför av yttersta vikt att Bilaga 1
inflationsproblemen inte tillåts återkomma i den svenska ekonomin.

Penningpolitikens huvuduppgift är att säkerställa en låg inflation. Riks-
banksfullmäktige har definierat inflationsmålet som att inflationen enligt
konsumentprisindex skall uppgå till 2 procent med en marginal uppåt och
nedåt på 1 procentenhet. Detta är i linje med inflationsmålen i andra
europeiska länder. Omläggningen av finanspolitiken ger ett ökat för-
troende för den ekonomiska politiken samt förutsättningar för en starkare
växelkurs och lägre marknadsräntor. Därmed minskar bördan på penning-
politiken.

En bieffekt av saneringen av statsfinanserna är att nedtrappningen av
subventioner och höjningen av vissa indirekta skatter leder till att
konsumentpriserna stiger. Därmed finns en risk att ökningstakten i kon-
sumentprisindex åtminstone under en period överstiger 3 procent. Den
stramare finanspolitiken bidrar dock till att det underliggande inflations-
trycket minskar.

5.3 Arbetsmarknad och sysselsättning

Sedan 1990 har antalet sysselsatta minskat med 525 000 personer. Den
totala arbetslösheten (inkl, personer i åtgärder) har ökat med 425 000
personer, och den öppna arbetslösheten med 260 000 personer. Den
minskade sysselsättningen har således lett till att arbetskrfaten minskat
med ca 100 000 personer. Under den nu inledda återhämtningen kommer
på motsvarande sätt den ökade sysselsättningen att bidra till ett ökat
arbetsutbud.

Mot den här bakgrunden finns en betydande risk att Sverige drabbas av
samma höga och permanenta arbetslöshet som i många andra länder. För
att minska risken för en permanent hög arbetslöshet krävs resoluta och
snabba insatser för att underlätta och stödja en varaktig ökning av syssel-
sättningen. Även statsfinansiella skäl talar för kraftigt höjda ambitioner
vad gäller ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Det finns ingen möjlighet att snabbt nå tillbaka till 1990 års sysselsätt-
ningsnivå. Då var ekonomin överhettad och bristen på arbetskraft om-
fattande. Utslagningen av företag och arbetstillfällen under början av
1990-talet gör det nödvändigt med omfattande insatser för att ersätta den
produktionskapacitet som har gått förlorad. De yrkes- och kompetens-
mässiga obalanserna på arbetsmarknaden har samtidigt sannolikt ökat.

Politiken kan därför inte ensidigt inriktas på en snabb ökning av efter-
frågan på arbetskraft. Den måste i stället lägga stor vikt vid åtgärder för
att anpassa utbudet av arbetskraft till strukturen på efterfrågan, vid att
förebygga och förhindra brist på kompetent arbetskraft inom olika del-
arbetsmarknader och vid att allmänt förbättra arbetsmarknadens funk-
tionssätt. Åtgärder för att stärka arbetskraftens kompetens och underlätta
företagens nyanställningar samt inriktningen av arbetsförmedlingens

41

arbete har därvid stor betydelse, liksom åtgärder för att bryta den köns-
uppdelade arbetsmarknaden.

Regeringen lägger fram ett omfattande handlingsprogram för att stimu-
lera tillväxt och sysselsättning och för att minska arbetslösheten. Hand-
lingsprogrammet har följande inriktning.

1.  Uthållig tillväxt

Det skall ta till vara det utrymme som nu finns på arbets- och kapi-
talmarknaderna och bidra till en uthållig ekonomisk tillväxt. Syftet är
att skapa sådana villkor att Sverige får fler företag och fler före-
tagare.

2.  Nya jobb i näringslivet

Det skall bidra till fler arbetstillfällen och säkerställa att de nya
arbetstillfällena i första hand kommer till stånd i näringslivet.

3.  Jämställdhet i arbetslivet

Det skall bidra till att resurstillväxten och den ökade sysselsättningen
fördelas så att kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden stärks.

4.  Bättre kompetens för jobben

Det skall bidra till en höjd utbildningsnivå och till höjd kompetens i
arbetslivet för att säkerställa en fortsatt förbättring av produktivitet
och en fortsatt god konkurrenskraft.

5.  En väg tillbaka från arbetslöshet

Det skall ge de arbetslösa möjlighet till arbete eller arbetsförbe-
redande åtgärder och på så sätt minska behovet av passivt kontant-
stöd.

6.  Kamp mot ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet

Det skall bidra till att höja ambitionerna när det gäller att bekämpa
ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet. Målet är att ungdomar
skall ha utbildning, arbete eller arbetsförberedande åtgärd senast
inom 100 dagar.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Näringspolitiken

Uppgiften för näringspolitiken är att medverka till en snabb förnyelse och
utveckling inom företagssektorn. Svenskt näringsliv skall kännetecknas
av ny teknologi, nya produkter, hög kompetens och hög förädlingsgrad.
Det är regeringens uppfattning att investeringsnivån måste höjas markant
och att ny produktionskapacitet nu måste byggas upp i stället för den som
har gått förlorad under de senaste årens ekonomiska stagnation och
tillbakagång.

Det finns goda förutsättningar att få till stånd en ökning av investering-
arna, i första hand inom industrin. Lönsamheten är mycket god i närings-

42

livet och det finns ett stort finansiellt sparande i den privata sektorn, som Prop. 1994/95:100
ger utrymme för kraftigt ökade investeringar och sysselsättning. Under Bilaga 1
1995 beräknas industrins driftsöverskott brutto uppgå till 118 miljarder
kronor, vilket kan jämföras med industrins totala investeringar, vilka
väntas uppgå till 54 miljarder kronor. Industrins höga lönsamhet innebär
att en stor del av investeringarna kan självfinansieras samtidigt som
soliditeten stärks och företagens kreditmöjligheter avsevärt förbättras.

En ny grundläggande förutsättning för näringspolitiken är att Sverige
sedan årsskiftet är medlem i EU och fullt ut deltar i det ekonomiska och
politiska samarbetet. Medlemskapet innebär att klarhet har skapats för en
viktig del av det svenska näringslivets villkor. De svenska företagen
kommer nu att arbeta på samma villkor som alla andra företag på den
inre marknaden. Beslutet bidrar till att göra Sverige mer attraktivt som
investeringsland. Detta bör bidra till att stärka växtkraften i den svenska
ekonomin. För att stimulera företag att etablera sig i Sverige föreslår
regeringen att en självständig organisation bildas för kontakt med de
utländska företagen och med särskilda resurser för marknadsföring av
Sverige.

En annan grundläggande förutsättning är ett väl fungerande samspel
mellan de stora exportföretagen och de små och medelstora företagen i
tillväxtprocessen. Exportföretagens framgångar innebär ökade möjligheter
för de mindre företag som i många fall fungerar som underleverantörer.
Men det är samtidigt viktigt att konstatera att villkoren för de mindre och
medelstora företagen på flera områden är annorlunda än för de stora före-
tagen och kräver särskild uppmärksamhet och särskilda åtgärder.

Arbetsrätten är ett område där det behövs särskilda lösningar för de
mindre företagen. Denna fråga kan i många fall lösas direkt av parterna
inom ramen för nu gällande arbetsrätt. Därtill kommer att regeringen gett
den nya arbetsrättsutredningen i uppdrag att särskilt uppmärksamma dessa
frågor.

Många av de mindre företagen arbetar på den svenska marknaden, där
efterfrågan för närvarande är mycket svagare än på exportmarknaden.
Det innebär att den kraftiga förbättringen av lönsamheten är mycket
ojämnt fördelad. Det finns därför behov av insatser för att lösa pro-
blemen kring de mindre företagens finansiering.

Som ett led i detta bör statens engagemang i Atle och Bure nu om-
prövas. Målet är att erbjuda företag i tidigt utvecklingsskede en finan-
siering som stärker soliditeten. Vidare bör AP-fonden få ökade möjlig-
heter att tillföra riskkapital till de små och medelstora företagen.
Regeringen kommer också att överväga ett s.k. riskkapitalavdrag, som
innebär en möjlighet för privatpersoner att göra avdrag för förvärv av
nyemitterade aktier i onoterade bolag. Regeringen planerar vidare att för-
stärka resurserna till de särskilda lånen till kvinnliga företagare.

Teknikspridningen är avgörande för näringslivets möjligheter till ut-
veckling. Regeringen föreslår särskilda insatser för att skapa en infra-
struktur för kunskapsförmedling till de mindre och medelstora företagen.

Sverige ligger sedan länge bland de främsta länderna när det gäller
informationsteknologi och teknikanvändning. Den tekniska utvecklingen

43

går mycket snabbt och därför behövs det insatser för att främja en fortsatt Prop. 1994/95:100
utveckling och användning av informationsteknologin. Regeringen avser Bilaga 1
att ta initiativ till utredningar och åtgärder inom ett antal områden i syfte
att öka användningen av informationsteknologi. Det gäller bl.a. använd-
ningen av teknologin i små och medelstora företag, i arbetslivet, inom
utbildningsområdet och inom den offentliga sektorn.

Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken

Arbetsmarknadspolitiken har en central roll i den ekonomiska politiken.
Den skall främja ekonomisk tillväxt, stabilitet och en rättvis fördelning.

Arbetsmarknadspolitiken har de senaste åren med snabbt växande
arbetslöshet fått bära en alltför tung börda. En stor del av insatserna har
inriktats på att få till stånd särskilt anordnade arbetstillfällen vid sidan av
den ordinarie arbetsmarknaden i form av ungdomspraktik och ALU-
verksamhet. Det är nu hög tid för nya grepp och för en ny inriktning.

Det är sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden som nu måste
stå i centrum för verksamheten. Åtgärder som syftar till att skapa arbets-
tillfällen vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden måste begränsas till
att avse insatser för dem som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.
De ekonomiska resurserna måste omdisponeras från långvariga kontant-
stöd till tillfälliga stimulanser för expansion och nyanställning i näringsli-
vet. Den yrkesmässiga och geografiska rörligheten måste främjas.
Samspelet mellan utbildning och arbetsliv måste förbättras. Ambitionerna
när det gäller insatser mot ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet
måste höjas kraftigt. Arbets- och utbildningslinjen måste betonas långt
starkare än vad som skett under de gångna åren.

Som ett led i en sådan ny inriktning införs en temporär stimulans till
nyanställningar i näringslivet i form av en reduktion av arbetsgivarav-
gifterna med upp till 6 000 kronor per månad i 12 månader. Denna
åtgärd har till syfte att motverka både arbetslöshet och inflation genom
att sänka kostnaderna för expansion och produktionsökning. Åtgärden
innebär en stimulans till företagen att tidigarelägga rekryteringen och den
ger samtidigt ett incitament att rekrytera bland de arbetslösa i stället för
att rekrytera personal från andra företag. Reduktionen av avgiften avser
tillsvidareanställning av personer som är registrerade som arbetslösa.
Stödet beräknas omfatta ca 110 000 personer under 1995 och innebär att
näringslivets avgifter sänks med upp till 7 miljarder kronor. Genom
denna åtgärd skall behovet av andra åtgärder och av kontantstöd vid
arbetslöshet kunna reduceras kraftigt. Förslaget om det nya anställnings-
stödet kommer att föreläggas riksdagen i en särskild proposition. Den nya
stimulansen skall gälla för nyanställning av arbetslösa som sker fr.o.m.
den 10 januari t.o.m. den 30 juni 1995. Särskilda medel har avsatts för
information om anställningsrabatten.

Vidare föreslås villkoren för utbildningsvikariat förbättras och medel
avsätts för i genomsnitt 20 000 vikariat per månad. Denna åtgärd har en
dubbel effekt i form av höjd kompetens hos dem som har arbete och nya

44

arbetstillfällen för de arbetslösa. Avdraget för kostnader för vikarie höjs
till 500 kronor per dag och det maximala avdraget för utbildnings-
kostnader höjs till 40 000 kronor per utbildad.

För att motverka arbetslösheten i byggbranchen har beslut redan fattats
om stimulanser till bygginvesteringar. Dessa stimulanser bör nu komplet-
teras med ett 30-procentigt bidrag till förbättringar av inomhusklimatet
i skolor och på daghem.

Utöver dessa direkta anställningsfrämjande insatser läggs ett omfattande
förslag om utbildnings- och kompetenshöjning för att möta de ständigt
ökade kraven på kompetens i arbetslivet. Sammanlagt kommer 90 000
extra utbildningsplatser att skapas under 1995 och 1996. Totalt innebär
denna satsning en utökning av utbildningen med ca 16 000 platser.

Inom denna ram föreslås särskilda insatser när det gäller utbildning i
teknik och språk för att möta behoven hos exportindustrin. 9 000 platser
tillkommer på högskolans naturvetenskapliga och tekniska utbildning och
särskilt gynnsamma villkor, ett s.k. N/T-arvode på 12 000 kronor per
månad, tillskapas. 3 500 platser inrättas på högskolan för språkutbildning.

På gymnasieskolans yrkesinriktade linjer införs ett nytt tredje år för att
ge fördjupning och breddning av yrkesutbildningen. Detta innebär 16 000
platser. Ett tredje gymnasieår inrättas på Komvux. Ytterligare 10 000
platser för arbetslösa inrättas inom folkhögskolan.

På regeringens förslag beslutade riksdagen i höstas att höja ambitio-
nerna när det gäller Komvux och arbetsmarknadsutbildningen. Medel av-
sätts för sammanlagt 136 500 platser i arbetsmarknadsutbildningen, ut-
bildning i företag samt Komvux.

En ny form av praktik för arbetslösa akademiker införs i form av en
ettårig aspirantutbildning. En ny form av praktikplatser, Europa-
stipendier för arbetslösa ungdomar, bör prövas i samarbete med svenska
exportföretag.

Regeringen vill vidare åstadkomma en nyform av flexibilitet mellan ut-
bildning och arbetsliv, som gör att en ledig plats skall ha förtur framför
fortsatta studier. Studier som på så sätt avbryts skall kunna återupptas
efter avslutat arbete eller på lämpligt sätt kombineras med ett arbete.
Regeringen kommer att tillkalla en särskild utredare för att i samråd med
parterna och utbildningsanordnare utforma ett förslag.

När det gäller ungdomar är den föreslagna stimulansen till nyanställ-
ningar särskilt betydelsefull. Därtill kommer den ökade tillgången på
yrkesinriktad utbildning i form av det tredje gymnasieåret och tillkomsten
av fler platser i högskolan. Vidare förstärks de arbetsmarknadspolitiska
insatserna både i form av kommunalt uppföljningsansvar, den nya ung-
domsintroduktionen, ett ökat antal utbildningsplatser samt en ny form av
praktik, s.k. Europa-stipendier. Datortek införs i alla kommuner i syfte
att ge arbetslösa ungdomar utbildning i modem teknik. Målet med alla
dessa insatser är att ungdomarna så snabbt som möjligt skall komma i
arbete eller utbildning och att alla skall ha fått ett lämpligt erbjudande
inom 100 dagar.

Insatserna för de långtidsarbetslösa förstärks genom att rekryterings-
stödet reserveras för dessa sökande och att stödet kan användas i förening

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

45

med det allmänna nyanställningsstödet. Därmed bör de långtidsarbetslösas
möjligheter att få nytt fotfäste på arbetsmarknaden öka markant. Stödet
beräknas omfatta i genomsnitt 26 000 långtidsarbetslösa. Beredskaps-
arbeten och ALU-arbeten skall i fortsättningen användas i första hand för
att bryta eller förhindra uppkomst av långtidsarbetslöshet. Medel avsätts
för i genomsnitt 8 000 respektive 10 000 sådana arbetstillfällen. Utom-
nordiska invandrare som har särskilt stora svårigheter att få arbete, skall
få ökade möjligheter till arbetspraktik. Medel avsätts för i genomsnitt
5 000 platser per månad.

Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring måste
hävdas. Nya initiativ behövs för att göra kontraktet mellan den enskilde
och samhället tydligare. Regeringen har tillsatt två utredningar; dels om
återkommande arbetsplatskontakter, dels om nya organisatoriska former
för att förstärka arbetssökandet, s.k. arbetsföretag. Regeringen vill redan
nu föreslå att de arbetslösas kontakt med arbetslivet förbättras genom ett
system med återkommande arbetsplatskontakter. Medel har avsatts för
20 000 platser i genomsnitt per månad.

Parternas medverkan

Arbetsmarknadens parter har en nyckelroll när det gäller att åstadkomma
ekonomiska och sociala framsteg. Statsmakterna kan utforma och besluta
om en ny inriktning och nya grepp i arbetsmarknadspolitiken, men
effekterna av dessa åtgärder är i stor utsträckning beroende av en aktiv
medverkan från parterna i arbetslivet. Av ännu större betydelse är de
villkor som skapas direkt av arbetsmarknadens parter genom avtal eller
praxis i arbetslivet. Därför måste förnyelsen av villkoren på arbets-
marknaden bedrivas parallellt av staten och parterna.

Regeringen vill därför understryka vikten av det arbete som nu börjar
komma i gång mellan parterna när det gäller såväl praktisk medverkan
kring rekryterings- och utbildningsbehov som förhandlingar om förnyelse
av de arbetsrättsliga villkoren. Detta arbete bör nu bedrivas över hela
fältet med det uttalade syftet att parterna tar ett ökat ansvar för att
arbetsmarknaden fungerar väl och att de arbetslösa snabbt kommer in i
arbete eller utbildning eller annan arbetsförberedande verksamhet.

Lönebildningen kommer att vara av avgörande betydelse för förutsätt-
ningarna att nå framgång i den ekonomiska politiken. Tudelningen av
ekonomin i en expansiv exportorienterad del och en trög hemmamark-
nadsorienterad del, liksom de stora skillnaderna mellan efterfrågans och
utbudets struktur, medför betydande risker. Den svaga kronkursen har
gett betydande konkurrensfördelar och kraftiga vinstförbättringar för den
exportorienterade sektorn. Dessa måste nu kanaliseras till investeringar
i både utbyggd kapacitet och förbättrade produktionsmetoder för att
sysselsättningsökningen skall bli stabil och varaktig. Om vinstökningarna
i stället leder till kraftiga lönekostnadsökningar riskerar dessa att snabbt
spridas till andra delar av den privata sektorn och den offentliga sektorn,
som i det nuvarande konjunkturläget inte har förmåga att bära sådana

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

46

lönekostnadsökningar. En sådan utveckling skulle allvarligt försvåra möj-
ligheterna att lösa sysselsättningsuppgiften.

Arbetsmarknadens parter har således ett stort ansvar för möjligheterna
att nå framgång. I deras händer ligger det huvudsakliga ansvaret för
lönebildningen. Under 1995 löper en stor del av avtalen ut. Det är en
kritisk punkt. Då avgörs om svenskt näringsliv skall bibehålla sin goda
konkurrenskraft och därmed kraftfullt kunna bidra till nödvändig tillväxt,
fler arbeten och därmed goda möjligheter att sanera statsfinanserna.
Statens ansvar är att klart ange de politiska förutsättningarna. Om lönerna
genom parternas försorg länkas in i en strategi för tillväxt innebär detta
minskad inflationsrisk och förbättrade offentliga finanser, vilket ökar
utrymmet för en appreciering av kronan, låga räntor och därmed högre
investeringar och en större uthållig sysselsättningsökning.

5.4 Strukturpolitiken

För att uppnå en uthållig ökning av sysselsättning och välfärd krävs en
strukturpolitik som stärker Sveriges produktionsförmåga och där männi-
skors vilja till arbete och skapande tas till vara.

Utbyte av varor och tjänster mellan olika länder befrämjar en stark och
uthållig tillväxt. De upphandiingsregler som tillämpas inom EU innebär
i princip att producenter i olika länder skall kunna konkurrera på lika
villkor om den offentliga sektorns upphandling. Sådana konkurrensregler
är särskilt viktiga för att undvika diskriminering av producenter från ett
litet land som Sverige. Sverige bör både inom EU och i andra fora verka
för fortsatta sänkningar av tullar och andra handelshinder.

Den svenska konkurrenslagstiftningen har skärpts och blivit mer lik den
som gäller i många andra EU-länder. Regeringen avser att vara restriktiv
med att bevilja undantag från den nya lagstiftningen. Sverige bör såväl
nationellt som internationellt verka för en strikt konkurrenspolitik som
främjar konsumenternas intresse.

Principerna för reformeringen av det allmänna ålderspensionssystemet
har antagits av riksdagen. Sambandet mellan livsinkomst och pension för-
stärks och pensionsutgiftemas följsamhet till den samhällsekonomiska ut-
vecklingen förbättras. Pensionsreformen skall nu fullföljas genom konkret
lagstiftning, där värdet av pensionsförmånerna kopplas till både pris-
utvecklingen och den realekonomiska utvecklingen. Reformeringen inne-
bär att vid en svag ekonomisk utveckling kommer pensionsutgiftema att
bli lägre än med dagens system.

Även i övrigt bör socialförsäkringarna utformas så att de befrämjar
arbete och motverkar passivitet. Den reformering av sjukförsäkringen
som inleddes 1990 och som sedan under bred parlamentarisk enighet
följdes upp genom införande av en sjuklöneperiod har bidragit till lägre
sjukfrånvaro. Genom sjuklöneperioden har arbetsgivarna fått starkare
incitament att utforma arbetsmiljön i vid mening på ett sätt som reducerar
risken för ohälsa.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

47

Antalet förtidspensionärer har ökat under en lång tid. Fler människor
utestängs permanent från arbetsmarknaden och kostnaderna stiger. Av
såväl sociala som samhällsekonomiska skäl är det nödvändigt att den nu-
varande trenden inom förtidspensioneringen bryts. Förtidspension bör
utges först när alla möjligheter att återge den försäkrade arbetsförmågan
har prövats. Förtidspensionen bör renodlas så att den endast utgör er-
sättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av medicinska orsaker.
Arbetsmarknadsskäl bör inte ge rätt till förtidspension.

Under våren 1995 kommer regeringen att presentera en proposition
med förslag om förbättrad beredning av beslut om sjukpenning och för-
tidspension. Sjuk- och arbetsskadeberedningen kommer att få i uppdrag
att pröva grunderna för och beräkningen av förtidspension och sjukersätt-
ning. Bl.a. bör ändrade kvalifikationsvillkor och förändrad beräkning av
s.k. antagen inkomst övervägas. I samband med beredningen av dessa
förslag under hösten 1995 kommer regeringen att förslå regeländringar
som tillsammans med tidigare i år beslutade regeländringar ger den be-
sparing om 3 miljarder kronor netto som ingick i det socialdemokratiska
valmanifestet.

Inom familjestödet kommer utredningsarbetet att inriktas mot att ut-
forma enklare och effektivare stödformer som inte motverkar jämställdhet
och intresset att arbeta.

5.5 Skattepolitiken

Skattepolitiken syftar till en samhällsekonomiskt effektiv beskattning som
också tillgodoser fördelningspolitiska mål. Genom 1990-1991 års skatte-
reform lades en god grund för det svenska skattesystemet. Reformen var
fördelningspolitiskt balanserad genom att de sänkta skattesatserna kom-
binerades med en breddning av olika skattebaser som i första hand
minskade avdragsmöjligheterna för personer med höga inkomster.
Balansen bröts genom den förra regeringens politik, som bl.a. innebar
långtgående sänkningar av skatteuttaget på kapitalinkomster. Reglerna
blev också mer komplicerade samt skapade ökade möjligheter till skatte-
planering. Genom höstens ekonomisk-politiska proposition (prop.
1994/95:25) återupprättades den avvägning mellan effektivitets- och för-
delningsmål som gjordes i skattereformen. Därutöver föreslogs och
beslutades ett antal åtgärder för att stärka budgeten i syfte att stabilisera
statsskulden senast år 1998.

De förslag till ökade skatter och avgifter som redovisades i den eko-
nomisk-politiska propositionen och i propositionen om finansiering av den
svenska medlemsavgiften till EU kommer att ge en total, nettoberäknad,
inkomstförstärkning för offentlig sektor som uppgår till drygt 3 procent
av BNP. Regeringen kommer att under 1995 förelägga riksdagen proposi-
tioner rörande de delar som det ännu inte fattats beslut om. Utrymmet för
ytterligare skattehöjningar är därefter begränsat. Ytterligare höjningar av
skatterna riskerar att försämra ekonomins funktionssätt bl.a. genom att

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

48

de ger försämrade förutsättningar för en icke-inflationsdrivande löne- Prop. 1994/95:100
utveckling. Vidare skulle lönsamheten för skatteplanering och skattefusk Bilaga 1
öka. Riskerna med fortsatta skattehöjningar är också knutna till effekterna
av enskilda skatter på bl.a. investeringar, tillväxt och sysselsättning även
om det inte finns några klara och enkla samband mellan det totala skatte-
trycket och den ekonomiska tillväxten.

Även kommunerna bör vara ytterst återhållsamma med skattehöjningar.
Höjda kommunalskatter skärper den samlade beskattningen av arbete, vil-
ket sänker hushållens köpkraft och försvårar saneringen av statsfinan-
serna. Regeringen kommer att följa utvecklingen av kommunalskatterna
och väga in denna vid bedömningen av kommunernas finansiella ut-
rymme.

Inom ramen för ett i huvudsak oförändrat totalt skatteuttag kan i
framtiden förskjutningar mellan olika skatter aktualiseras för att
skattesystemet i dess helhet skall uppfylla kraven på en samhällsekono-
miskt effektiv beskattning. Med tanke på behovet av stabila skatteregler,
där dessa tillåts verka under en följd av år, bör emellertid varje
förändring övervägas noga.

Genom medlemskapet i EU får Sverige möjlighet att påverka de gemen-
samma besluten på skatteområdet. I EU:s vitbok om tillväxt, konkur-
renskraft och sysselsättning uppmärksammas flera skattepolitiska frågor.
De höga skatterna på arbete ses som ett särskilt problem vad gäller
tillskapandet av det stora antalet jobb som krävs för att arbetslösheten
skall kunna reduceras. Höjda miljöskatter och höjda skatter på kapital
pekas ut som alternativ finansiering av offentliga utgifter. Ett annat
område i vitboken gäller bl.a. de skattemässiga villkoren för små och
medelstora företag.

Vid sidan av de två huvudsyftena i skattepolitiken, att uppnå en effektiv
beskattning som även tillgodoser fördelningspolitiska mål, bör skatte-
systemet utformas med hänsyn till konsekvenserna för miljön. En even-
tuell växling mellan skatter på arbete och miljöskatter aktualiserar andra
effektivitetsproblem än de som handlar om önskemålet att begränsa sned-
vridningar. Här betonas skatternas roll som ekonomiskt styrmedel, där
påverkan på resursanvändningen blir ett positivt värde. Om skatterna för-
ändras så att kostnaderna för negativ miljöpåverkan beaktas av enskilda
konsumenter och producenter kan välfärden i vid mening gynnas. En
effektiv påverkan medför å andra sidan ett skattebortfall som minskar
utrymmet för en skatteväxling. Ansvaret för statsfinanserna kräver att
man är uppmärksam på detta dilemma.

Frågan om en växling mellan skatter på arbete och miljörelaterade
skatter kommer att prövas av den parlamentariska utredning som om-
nämnts. Utredningen kommer att pröva vilken avvägning som bör göras
mellan effekterna på sysselsättning, miljö och internationell konkurrens-
kraft. Här ansluter kommitténs arbete till den europeiska diskussionen
och den framtida utvecklingen inom EU blir av stor betydelse för
Sverige.

Den svenska skattepolitiken har sedan lång tid tillbaka haft en in-
riktning som skapar goda villkor för investeringar i Sverige. 1990-1991

49

4 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

års skattereform innebar att den goda internationella konkurrenskraften

1 företagsskattereglema bibehölls och att skattereglerna gavs en ut-
formning som gagnar tillväxt och omvandling i näringslivet. Sedan dess
har uttaget av bolagsskatt höjts. I den ekonomisk-politiska propositionen
har regeringen avsatt ett utrymme för en reduktion av skatteuttaget med

2 miljarder kronor. Inriktningen på denna reform skall fastläggas efter
pågående samråd med näringslivet. I den europeiska diskussionen tilldelas
de små och medelstora företagen en central roll när det gäller skapandet
av ny sysselsättning. Bland annat mot denna bakgrund kan övervägas en
inriktning av den fortsatta reformeringen av den svenska företagsbeskatt-
ningen där skatteuttaget reduceras för i första hand de mindre och
medelstora företagen samtidigt som man så långt möjligt bibehåller enkla
och neutrala regler.

Från såväl fördelningspolitiska som statsfinansiella och samhällsekono-
miska utgångspunkter är det av avgörande betydelse att skattebrott och
olika former av skatteflykt motverkas. Ytterligare uppmärksamhet be-
höver därför riktas mot förutsättningarna för en effektiv skattekontroll.
Enklare - och härigenom mera svårmanipulerade - skatteregler bör
eftersträvas.

5.6 Fördelningseffekter av politiken

De grundläggande fördelningspolitiska målen är en rättvis fördelning av
ekonomiska resurser, ett effektivt skydd för utsatta grupper och en lika
tillgång till offentlig service av hög kvalitet. I kärva tider ökar kraven på
fördelningspolitiken. Det finns en hög beredskap att acceptera åtgärder
i välfärdssystemen för att sanera statsfinanserna, men den förutsätter att
bördorna delas av alla. Även de som har arbete och som inte regelbundet
behöver stöd från den offentliga sociala välfärden måste göra uppoff-
ringar. Insikten har också ökat att fördelningen måste vara rättvis i ett
längre perspektiv och mellan olika generationer.

Regeringens insatser för att åstadkomma en uthållig ekonomisk tillväxt,
skapa arbete och förbättra statens finanser är av grundläggande betydelse
också för barnens välfärd. Regeringen vill så långt möjligt värna för barn
viktiga verksamheter. Men det gäller inte bara att slå vakt om resurserna
utan i lika hög grad att se till att de används på bästa sätt.

Att barnomsorg, skola, fritidshem, barnkultur, bamsjukvård m.m.
håller en jämn och hög kvalitet är avgörande för barns trygghet och ut-
veckling. Det går att i efterhand kompensera några år med lägre materiell
standard. En otrygg omsorg de första levnadsåren, eller en förlorad skol-
tid, är däremot nästan omöjliga att ersätta. De utgiftsminskningar som nu
krävs för att sanera statsfinanserna har därför i stället lagts på bidrag och
subventioner. Samtidigt har stor vikt lagts vid att transfereringssystemens
generella karaktär inte rubbas.

Sverige har i jämförelse med andra europeiska länder både en hög
kvinnlig förvärvsfrekvens och ett högt födelsetal. Vår föräldraförsäkring

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

50

och barnomsorg har bidragit till att ingen i vårt land behöver ställas inför
valet att arbeta eller skaffa barn. Att föräldrar som saknar arbete erbjuds
barnomsorg är därtill en förutsättning för att de skall kunna vara enga-
gerade i att söka arbete eller utbilda sig.

Under senare år har en rad rapporter visat att barn och ungdomar med
invandrarbakgrund i större utsträckning än andra har flera problem sam-
tidigt. För invandrarbarn, liksom för andra unga, är generella insatser
som bidrar till att minska orättvisorna och skapa en mer rättvis fördelning
i samhället avgörande för att deras villkor skall kunna förbättras.

Under de senaste årens lågkonjunktur har ungdomarna varit en av de
grupper som drabbats särskilt hårt. Den allt längre utbildningstiden och
den ökade arbetslösheten innebär att ungdomars inkomster, och därmed
möjligheter till en självständig ekonomi, har kommit senare i livet.

Ur ett framtidsperspektiv är dagens höga arbetslöshet bland ungdomar
särskilt oroande. Ett väl fungerande och demokratiskt samhälle förutsätter
att vi ger alla ungdomar, inte bara några, rätten att vara med i arbets-
livets gemenskap, rätten att bli tagna i anspråk. Kampen mot arbetslös-
heten handlar därför i sin förlängning om en kamp för grundläggande
demokratiska värden. Särskilt vikt har lagts vid åtgärder för ungdomar.

Den viktigaste fördelningspolitiska insatsen är att föra en ekonomisk
politik som åter gör det möjligt för alla medborgare som kan arbeta att
försörja sig genom eget arbete. Det är dock oundvikligt att denna politik
på kort sikt kommer att medföra fördelningspolitiska påfrestningar. Till
följd av framför allt den sänkta kronkursen ökar vinsterna snabbt i det
svenska näringslivet, vilket är nödvändigt för att investeringarna skall öka
och därmed bidra till en god tillväxt och ökad sysselsättning. Den höga
realräntan och utvecklingen på kapitalmarknaden ger allt bättre utdelning
för hushåll med förmögenheter. Å andra sidan utvecklas den inhemska
och den offentliga sektorn svagt - och arbetslösheten är hög. Denna tu-
delning av ekonomin är ett hot mot en rättvis fördelning. Alla parter
måste ta ett ökat ansvar för att förhindra en upprepning av 1980-talets
spiral med stora lönehöjningar, kompensationskrav och accelererande in-
flation.

Samtidigt är det nödvändigt att minska de offentliga utgifterna för att
sanera statsfinanserna. För att värna tillgången till och kvaliteten i
barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg måste en
stor del av minskningen avse olika transfereringar till hushållen. Trans-
fereringarna har störst betydelse för hushåll med låga eller genomsnittliga
inkomster och svarar ofta för en viktig del av försörjningen just för de
grupper som bör värnas. Det är därför knappast möjligt att minska de
offentliga utgifterna för transfereringar utan att det får vissa negativa
fördelningspolitiska effekter på kort sikt.

En ekonomisk politik med mindre utgiftsminskningar och en passiv håll-
ning till arbetslösheten skulle få betydligt allvarligare följder. De stora
underskotten skulle fortsätta att växa, vilket skulle ge en kraftig press
uppåt på räntan. Hushållen skulle drabbas direkt genom ökade utgifter för
bl.a. boende och indirekt genom lägre investeringar och en svagare ut-
veckling av sysselsättningen. De ökande kostnaderna för räntan på stats-

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

51

skulden skulle dessutom snabbt tränga ut även de mest angelägna sociala
utgifterna och därmed öka välfardsklyftorna. De kommande generationer-
na skulle tvingas ta över en stor skuld och därmed få lägre disponibla
inkomster och sämre offentlig service. En hög och bestående arbetslöshet
är det största hotet mot välfården och en rättvis fördelning.

Det bästa sättet att minska utgifterna för de offentliga transfereringarna
är att på olika sätt minska antalet arbetslösa. Det handlingsprogram för
minskad arbetslöshet som presenteras i denna proposition innebär att
arbetslinjen sätts framför bidragslinjen. Allt fler människor kommer att
åter kunna försörja sig själva. Rehabiliteringsinsatser och andra åtgärder
kommer på liknande sätt att minska utgifterna för långtidssjukskrivning
och förtidspension.

Vid bedömningen av olika alternativ att direkt minska ersättningarna
inom familjepolitiken och socialförsäkringen, har fördelningspolitiska
hänsyn vägts mot andra viktiga mål. Åtgärder som medför ökad använd-
ning av inkomstprövning eller sänkta ersättningstak i socialförsäkringen
kan visserligen kortsiktigt ge mindre negativa fördelningseffekter, men
de riskerar att underminera stödet för den generella välfärdspolitiken.
Dessutom medför de högre marginaleffekter, vilket motverkar arbetslin-
jen. Minskat utbyte av arbete kan dessutom skapa risker för fattigdoms-
fällor, som indirekt kan öka utgifterna för transfereringar. Inkomst-
prövning eller sänkta ersättningstak bör därför användas restriktivt.

När resurserna är begränsade, måste de emellertid utnyttjas effektivare.
Åtgärderna i familjepolitiken och socialförsäkringen är utformade så att
välfärdspolitiken behåller sin generella karaktär och ger ett försvarligt
stöd till alla dem som måste kunna lita på den offentliga sociala trygg-
heten.

De sammanlagda fördelningseffekterna av åtgärdsprogrammen i den
ekonomisk-politiska propositionen och i denna proposition redovisas i
diagrammen 5.1-5.4. Kalkylen baseras på 1992 års SCB-undersökning av
hushållens inkomster, framskriven till 1994 års ekonomiska och
demografiska förhållanden. Diagrammen visar de kombinerade direkta
(statiska) effekterna av i stort sett alla åtgärder inom skatte- och
transfereringssystemen då alla åtgärder trätt i kraft 1998. Det är viktigt
att framhålla att någon hänsyn inte har tagits till de förväntade effekterna
på räntor och sysselsättning.

Av de föreslagna budgetförstärkningarna bidrar hushåll i decilgrupp 10
(de 10 procent med högst ekonomisk standard) med 28 procent. Hushåll
i decilgrupp 9 bidrar med ytterligare ca 12 procent. Hushållen i decil-
gruppema 1 och 2 (med lägst ekonomisk standard) bidrar tillsammans
med ca 11 procent, se diagram 5.1.

Analyserna visar också en något större procentuell minskning av den
disponibla inkomsten för hushåll i lägre decilgrupper än för dem med
genomsnittliga inkomster. De 10 procent av hushållen med högst
ekonomisk standard beräknas emellertid få den största minskningen, se
diagram 5.2.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

52

Diagram 5.1 Andel av den totala budgetförstärkningen som respektive decilgrupp Prop. 1994/95:100

Anm.: Samtliga hushåll decilindelade efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
Källa: Finansdepartementet.

Diagram 5.2 Decilgrupper. Förändring av disponibel inkomst 1998 genom
skatte- och transfereringsåtgärderna

Anm.: Samtliga hushåll decilindelade efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
Källa: Finansdepartementet.

53

Sammantaget medför regeländringarna en oförändrad inkomstpridning Prop. 1994/95:100
(mätt med den s.k. Gini-koefficienten). Åtgärderna har visserligen en Bilaga 1
svagt regressiv fördelningsprofil över decilgruppema 2 till 8. Det beror
på att minskningarna av transfereringarna för hushåll med lägre ekono-
misk standard inte fullt ut uppvägs av de ökade skatter som får betalas
av hushåll med högre inkomster. Många hushåll med låga och genomsnitt-
liga inkomster har dock i dag ekonomiska bekymmer till följd av arbets-
lösheten och de gynnas vid en ökad sysselsättning. Även efter dessa
mycket omfattande åtgärdsprogram har Sverige förutsättningar att bevara
en jämn fördelning av de ekonomiska resurserna jämfört med andra
länder.

Indelningen i familjetyper visar att de föreslagna nedskärningarna i
främst barnbidragen, flerbarnstilläggen och bostadsbidragen medför att
familjer med tre eller fler barn får den största minskningen av den
disponibla inkomsten. Detta uppvägs inte av effekterna av inkomstför-
stärkningarna. Den totala effekten av ändrade skatte- och transfererings-
regler beräknas bli ca 3 procentenheter större för familjer med tre eller
fler barn jämfört med övriga familjetyper. Barnfamiljer gynnas dock sär-
skilt av att den kommunala verksamheten prioriteras, genom t.ex. rimliga
avgifter och god kvalitet i barnomsorgen, bra utbildning och sjukvård
osv, se diagram 5.3.

Diagram 5.3 Familjetyper. Förändring av disponibel inkomst 1998 genom
skatte- och transfereringsåtgärderna

Källa: Finansdepartementet.

54

En uppdelning på s.k. socio-ekonomiska grupper visar att effekten av Prop. 1994/95:100
åtgärderna blir störst för hushåll med högre tjänstemän och lägst för Bilaga 1
arbetarhushåll, se diagram 5.4. Även med denna indelning skiljer sig
genomsnittseffekten för olika grupper med högst ca 2 procentenheter.
Beräkningarna har vidare visat att nettoeffekterna av åtgärderna i
genomsnitt är lika för kvinnor och män. Män berörs i högre grad av
skatteåtgärderna, kvinnor av de ändrade transfereringarna. Gruppen
ålderspensionärer beräknas få ungefär samma förändring av den
ekonomiska standarden som genomsnittshushållen. Hushåll i åldem 45-64
år utan barn berörs i något mindre utsträckning av åtgärderna.

Diagram 5.4 Socio-ekonomiska grupper. Förändring av disponibel inkomst 1998
genom skatte- och transfereringsåtgärderna

Källa: Finansdepartementet.

Sammantaget ger den fördelningspolitiska analysen vid handen att åt-
gärderna slår relativt jämnt för olika grupper av hushåll; inga undantas
från de krav som ställs för att sanera de offentliga finanserna. De grupper
som berörs något mer än andra har antingen gynnats av de senaste årens
skattepolitik, eller kommer att dra störst fördel av handlingsprogrammet
mot arbetslöshet och av politiken för att värna kvaliteten i barnomsorg,
utbildning, vård och andra offentliga verksamheter. Med en starkare eko-
nomisk återhämtning - med bl.a. ökad sysselsättning och sänkt ränta -
blir fördelningseffekterna mer gynnsamma än vad som framgår av den
här redovisade statiska beräkningen av regeländringar. Det sammanhän-
ger med de positiva effekterna av lägre arbetslöshet och utgiftsräntor,
särskilt för barnfamiljer och ungdomar.

55

Åtgärdernas fördelningsprofil och den antagna ekonomiska utvecklingen 1994/95:100
skulle bli betydligt mer ogynnsam med antagande om en mer passiv eko- Bilaga 1
nomisk politik och sysselsättningspolitik. Följderna av en sådan politik
skulle ännu kraftigare drabba just barnfamiljer, handikappade, pensionä-
rer och andra svaga grupper - genom ökad arbetslöshet, kraftigt sänkt
ekonomisk trygghet och nedskärningar i utbildningen, sjukvården, barn-
omsorgen, äldreomsorgen osv.

6 Budgetförslaget och förstärkningar av den
offentliga sektorns finanser

6.1 Samlade förstärkningar av de offentliga finanserna

I propositionen om Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. (prop.
1994/95:25) föreslogs förstärkningar av de offentliga finanserna på
sammanlagt 56,4 miljarder kronor år 1998. Dessutom aviserades att för-
slag om budgetförstärkningar med ytterligare 20 miljarder kronor skulle
föreläggas riksdagen i budgetpropositionen.

Sammantaget innebär förslagen i budgetpropositionen, EU-finansiering
exkluderad, förslag till utgiftsminskningar med 22,5 miljarder kronor år
1998, varav 10,5 miljarder kronor infaller under tolvmånadersåret
1995/96. De samlade budgetförstärkningarna som förelagts riksdagen i
den ekonomisk-politiska propositionen och i budgetpropositionen uppgår
därmed till 78,1 miljarder kronor 1998, varav 39,4 miljarder kronor
beräknas få effekt 1995/96 (12 månader), exkl. konsekvenser av EU och
regeringens handlingsprogram mot arbetslösheten.

Tabell 6.1 Samlade förstärkningar för den offentliga sektorn 1995/96 och 19981

Miljarder kronor, 1994/95 års priser och volymer

1995/96

(12 månader)

1998

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder

Inkomstförstärkningar

19,7

36,6

Avgår utgiftsökningar

-0,3

Summa

19,7

36,3

Utgiftsminskningar

12.1

24,8

Avgår inkomstbortfall

-2,0

-4,7

Summa

10,1

20,1

Summa Vissa ekonomisk-politiska åtgärder

29,8

56,4

Budgetpropositionen

Utgiftsminskningar exkl. EU-ftnansering

12,1

24,6

Avgår inkomstbortfall

-1,6

-2,1

Övriga reformer

-0,9

-0,8

Summa budgetpropositionen

9,6

21,7

Förstärkning av den offentliga

sektorns finanser

39,4

78,1

1 I tabellen särredovisas ej EU-avgiften och dess finansiering (se avsnitt 6.4) och ej
heller regeringens handlingsprogram mot arbetslöshet.

56

I budgetförslaget lägger regeringen fram ett omfattande handlingspro- Prop. 1994/95:100
gram mot arbetslöshet. Programmet innebär en genomgripande omlägg- Bilaga 1
ning av den hittillsvarande arbetsmarknadspolitiken - innebärande att
merparten av åtgärderna kan finansieras inom hittillsvarande budget-
ramar. En tillfällig merbelastning uppstår på statsbudgeten med 9,2 mil-
jarder kronor 1995/96 (12 månader). Regeringen avser att finansiera
denna merbelastning med engångsvisa åtgärder. Dessutom föreslås en rad
smärre reformer inom diverse departementsområden.

Vid sidan av arbetet med att återställa balansen i de offentliga finan-
serna krävs andra insatser för att öka kontrollen över inkomst- och ut-
giftsutvecklingen. Regeringen redovisar under avsnittet Ekonomisk styr-
ning av statlig verksamhet strategin för dessa insatser. Ett väsentligt
inslag i detta arbete är att göra budgetdokumenten mer heltäckande och
lättöverskådliga.

6.2 Budgetförslaget och jämförbarhet med tidigare år

Budgetförslaget för 1995/96 kan vara svårt att jämföra med tidigare år av
två anledningar.

För det första omfattar det kommande budgetåret en 18-månaders-
period (den 1 juli 1995 t.o.m. den 31 december 1996). Detta som en
övergångslösning till det system med kalenderbudgetår vilket börjar gälla
fr.o.m. år 1997.

För det andra görs en övergång till ökad bruttoredovisning på stats-
budgeten. Motivet för detta är att ge en tydligare bild av statens åtagan-
den och underlätta förståelsen av statsbudgeten samt att skapa större
likhet mellan det redovisade budgetsaldot och statens lånebehov. Det är
av olika skäl inte möjligt att redan fr.o.m. föreliggande budgetförslag
genomföra en fullständig övergång till bruttoredovisning.

Utgifterna för sjuk- och föräldraförsäkringen redovisas i dag till 85 pro-
cent på inkomstsidan, dvs. dessa utgifter redovisas som minskade in-
komster. Fr.o.m. budgetåret 1995/96 kommer samtliga utgifter för sjuk-
och föräldraförsäkringen att budgeteras och redovisas på statsbudgetens
utgiftssida. Denna förändring innebär att inkomsterna och utgifterna ökar
med samma belopp. Budgetsaldot påverkas följaktligen inte.

Vidare föreslås de inkomster och utgifter som tillhör arbetsmarknads-
fonden fortsättningsvis redovisas över statsbudgeten. Denna förändring
innebär att budgetens redovisade omslutning ökar samt att det redovisade
budgetsaldot försämras till följd av att arbetsmarknadsfonden för när-
varande uppvisar ett negativt finansiellt sparande. Försämringen av bud-
getsaldot motverkas av att Riksgäldskontorets nettoupplåning minskar
med samma belopp. Förändringarna är således endast redovisnings-
mässiga vilket framgår av att statens lånebehov inte påverkas.

Med övergången till bruttoredovisning på statsbudgeten ges en mer
korrekt bild av statens samlade åtaganden i ekonomiska termer än med
den redovisning som hittills tillämpats. Denna förändring innebär därmed

57

att underlaget för diskussionen om budgetpolitiken görs mer lättillgäng-
ligt, vilket är angeläget också av demokratiska skäl.

De två förändringar som nu föreslås är de volymmässigt dominerande.
Det återstår dock ett antal mindre förändringar för att uppnå fullständig
bruttoredovisning. Regeringen avser återkomma med förslag om sådana
förändringar.

I nedanstående tabell görs en jämförelse mellan hur budgetsaldo och
lånebehov m.m. skulle sett ut med de gamla redovisningsprinciperna och
hur de nu presenteras.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Tabell 6.2 Statsbudgeten och statens lånebehov budgetåren 1993/94-1995/96
Miljarder kronor

1993/94

Utfall

1994/95

Rege-
ringens
beräk-
ning

1995/96

12 mån
Netto1

1995/96

12 mån

Brutto2

1995/96

18 mån
Netto1

1995/96
18 mån
Brutto2
Förslag
till stats-
budget

Inkomster

376,9

394,4

433,9

505,2

615,2

724,9

Utgifter

554,0

586,3

587,3

675,7

833,7

968,4

Budgetsaldo

-177,1

-192,0

-153,4

-170,5

-218,5

-243,4

Primärt budget-

saldo

-82,4

-75,0

-36,4

-53,5

-89,5

-114,4

Lånebehov

233,5

229,0

163,8

163,8

238,5

238,5

Primärt lånebehov

138,8

112,0

46,8

46,8

109,5

109,5

1 Enligt nuvarande redovisningsprinciper.

2 Enligt föreslagna redovisningsprinciper.

6.3 Åtgärder för att förstärka budgeten

Regeringens budgetförslag innebär utöver de förslag som beslutats i
anledning av propositionen 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åt-
gärder, m.m. budgetförstärkningar på totalt 27,1 miljarder kronor för år
1998 och 15,1 miljarder kronor för tolvmånadersåret 1995/96. Av de
föreslagna budgetförstärkningarna exkl. EU-finansiering för 1998 utgör
22,5 miljarder kronor utgiftsminskningar. I det följande redogörs för be-
sparingarna i på den statliga konsumtionen samt därefter förslagen
område för område.

Besparingar i statlig konsumtion

Regeringen aviserade i propositionen 1994/95:25 om Vissa ekonomisk-
politiska åtgärder, m.m. sin avsikt att återkomma till riksdagen med
förslag till konkreta förslag till besparingar på den statliga konsumtionen.
Regeringen presenterar nu konkreta förslag till besparingar på samman-
taget 2,4 miljarder kronor budgetåret 1995/96 och 5,6 miljarder kronor
år 1998.

58

Utgångspunkten för regeringens förslag har varit att samtliga myndig- Prop. 1994/95:100
heters anslag fram till budgetåret 1998 skall reduceras med 11 procent Bilaga 1
jämfört med redan fattade beslut. Besparingarna skall inledas redan den
1 juli 1995. Vid utgången av 1996 skall besparingen motsvara en nivå-
sänkning på 5 procent.

Vissa avsteg från det generella sparkravet har emellertid gjorts. Det
gäller t.ex. vissa myndigheter som får nya omfattande uppgifter vid ett
EU-medlemskap, myndigheter som nyligen har genomgått en större om-
strukturering och myndigheter som är relativt nybildade. Även myndig-
heter vars verksamhet är utsatt för ett omfattande efterfrågetryck eller får
nya arbetsuppgifter, åläggs ett mindre omfattande sparkrav. Det gäller
t.ex. kriminalvården, arbetsförmedlingarna och skattemyndigheterna.

Åtgärder inom Justitiedepartementets område

Inom Justitiedepartementets område föreslås att utgifterna reduceras med
0,4 miljarder kronor för budgetåret 1995/96 (12 månader). Därefter före-
slås utgifterna inom rättsväsendet minskas med ytterligare 0,6 miljarder
kronor så att den sammanlagda besparingen uppgår till 1 miljard kronor
år 1998. Åtgärderna innebär bl.a. att stödet till politiska partier reduceras
och att polisväsendet sparar 235 miljoner kronor. Domstolarna sparar
vidare 89 miljoner kronor och kriminalvården 50 miljoner kronor.

Rättshjälpsutredningens arbete kan förväntas leda till ökade möjligheter
att begränsa kostnader för allmän rättshjälp. För 1995/96 föreslås därför
att en besparing motsvarande 14 miljoner kronor tas ut på rättshjälps-
anslaget.

Åtgärder inom Utrikesdepartementets område

Inom Utrikesdepartementets verksamhetsområde föreslår regeringen ut-
giftsbegränsningar om totalt 1,6 miljarder kronor för budgetåret 1995/96
(12 månader) och år 1998 uppnås drygt 1,9 miljarder kronor. Ca 1,2 mil-
jarder kronor av dessa är minskade utgifter för bistånd, östeuropa-sam-
arbete, EFTA m.m. som vidtas som en följd av medlemskapet i EU. Ut-
över förslagen i den ekonomisk-politiska propositionen om biståndsramen
föreslås nu ytterligare besparingar, främst inom utrikesförvaltningen.

Åtgärder inom Försvarsdepartementets område

Besparingarna inom Försvarsdepartementets område föreslås uppgå till
1,3 miljarder kronor tolvmånadersåret 1995/96. År 1998 beräknas be-
sparingen uppgå till 2 miljarder kronor. Förslagen aviserades i den
ekonomisk-politiska propositionen.

59

Regeringen har vidare aviserat ytterligare utgiftsbegränsningar i
samband med nästa försvarsbeslut om det säkerhetspolitiska läget så
tillåter, vilka motsvarar minst 2 miljarder kronor.

För budgetåret 1995/96 (12 månader) föreslås en generell besparing på
statlig konsumtion om drygt 0,7 miljarder kronor. Vissa strukturella åt-
gärder föreslås, som t.ex. avveckling av nämnden för strategisk försvars-
forskning.

Regeringen avser vidare att medge att Försvarsmakten senarelägger
materielbeställningar m.m. om ca 500 miljoner kronor.

Åtgärder inom Socialdepartementets område

Inom Socialdepartementets område föreslås nettobesparingar för 1995/96
(12 månader) uppgående till 4,7 miljarder kronor. År 1998 föreslås be-
sparingar på 7,8 miljarder kronor utöver de förslag som redovisades i
den ekonomisk-politiska propositionen (se Appendix). Huvuddelen av be-
sparingarna faller på regelförändringar i transfereringssystemen.

Besparingarna 1995/96 (12 månader) fördelas mellan förmånerna för
sjukvård, pensioner och familjepolitik. Fr.o.m. år 1997 föreslås be-
sparingar även i sjukförsäkringen. Nedan ges kortfattade kommentar till
besparingarna de första tolv månaderna 1995/96 inom respektive område.

Den största besparingen inom det familjepolitiska området utgörs av att
barnbidraget sänks med 125 kronor per månad. Detta gäller dock ej en-
samstående med barn. Därutöver minskas bostadsbidragen (och avskaffas
helt för äldre hushåll utan barn). En förskjutning av utbetalningstid-
punktema genomförs. Åtgärderna innebär att den utredning, som avise-
rades i propositionen om Vissa ekonomisk politiska åtgärder, m.m.,
preciseras och delvis tidigareläggs.

Folkpensionsförmånen för gift pensionär förändras på så sätt att för-
månen alltid skall uppgå till 78,5 procent av basbeloppet oavsett om den
andra maken arbetar eller inte.

Folkpensionsförmånen för förtidspensionärer föreslås sänkas med
6 procentenheter samtidigt som pensionstillskottet höjs i motsvarande
grad. Nuvarande grundnivå inom förtidspensioneringen ligger därmed fast
och besparingen uppstår genom att pensioner utöver grundnivå reduceras.

Vidare föreslås förändringar i beräkningen av bostadstillägg till pen-
sionärer samt förändringar i beräkningen av det särskilda grundavdraget
för pensionärer. Liksom inom det familjepolitiska området förskjuts ut-
betalningstidpunktema.

Sjukvårdsförmånerna reduceras genom höjda egenavgifter i läkemedels-
och tandvårdsförsäkringarna. Vidare höjs patientavgiften vid sjukhusvård
för pensionärer.

Fr.o.m. den 1 januari 1997 föreslås enhetliga ersättningsnivåer på
75 procent inom sjuk- och föräldraförsäkringen. Därigenom avskaffas
karensdagen i sjukförsäkringen och ersättning för långtidssjuka höjs.
Förhöjd ersättning med 10 procentenheter utgår vid rehabilitering liksom

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

60

i den tillfälliga föräldrapenningen och under de månader i föräldraförsäk- Prop. 1994/95:100
ringen som inte kan överlåtas på den andra föräldern.                     Bilaga 1

Åtgärder inom Kommunikationsdepartementets område

Inom Kommunikationsdepartementet föreslås besparingar om samman-
taget 2,9 miljarder kronor år 1998. Av dessa kommer 1,15 miljarder
kronor att få genomslag budgetåret 1995/96 (12 månader). Dessutom
återbetalar Luftfartsverket en skuld på 50 miljoner budgetåret 1995/96
(12 månader).

Besparingsförslagen avser bl.a. minskningar i investeringsanslagen för
vägar och järnvägar. Detta innebär att det investeringsprogram som be-
slutades år 1993 senareläggs. Vidare minskas anslaget Ersättning till
Posten AB för rikstäckande betalnings- och kassaservice. Dessutom
minskas bidragen till enskilda vägar och kommunala flygplatser.

Åtgärder inom Finansdepartementets område

På Finansdepartementets område föreslås besparingar på samtliga
myndigheter. Sammantaget fram till år 1998 föreslås besparingar på
knappt 1,5 miljarder kronor, varav 0,9 miljarder kronor kan hänföras till
tolvmånadersperioden 1995/96. För att tillförsäkra skatteförvaltningen
goda resurser för skatteindrivning och skattekontroll föreslår regeringen
att besparingen för skatteförvaltningen mildras i jämförelse med det gene-
rella besparingskrav regeringen ställt på statlig konsumtion. Besparingen
på skatteförvaltningen uppgår trots detta till 0,3 miljarder år 1998. Till
följd av Sveriges medlemskap i EU från årsskiftet 1994/95 bortfaller en
betydande mängd administrativa rutiner för den svenska utrikeshandeln.
Den besparing som därmed riktas mot tullen föreslås uppgå till 30 pro-
cent, eller knappt 0,4 miljarder kronor fram till år 1998. Därutöver sker
en besparing genom att bidraget till EES avvecklas från årsskiftet
1994/95. Denna besparing bör dock ses som en delfinansiering av med-
lemsavgiften till EU.

Åtgärder inom Utbildningsdepartementets område

Inom Utbildningsdepartementets område föreslås besparingar om totalt
2,4 miljarder kronor. Av dessa kommer 1,2 miljarder kronor att få
genomslag budgetåret 1995/96 (12 månader). Därutöver medför den
minskade indexeringen av basbeloppet, som föreslogs i prop. 1994/95:25,
en besparing på 0,1 miljarder kronor 1995/96 (12 månader) respektive
0,2 miljarder kronor 1998 på studiemedelsanslaget.

På skolområdet föreslås besparingar med nästan 95 miljoner kronor de
första 12 månaderna av budgetåret 1995/96. Den sammantagna nivåsänk-
ningen år 1998 beräknas till ca 0,2 miljarder kronor inom skolområdet.

61

Grundskolan och motsvarande skolformer undantas dock helt från Prop. 1994/95:100
besparingskrav.                                                            Bilaga 1

För universitet och högskolor uppgår besparingsförslagen till drygt

0,3 miljarder kronor den första tolvmånadersperioden. Nivåsänkningen
inom högskolesektorn kommer att uppgå till något mer än 1 miljard
kronor år 1998.

Besparingsförslagen inom forskningsområdet uppgår till knappt 160 mil-
joner kronor den första tolvmånadersperioden. Forskningens nivåsänkning
år 1998, där den största besparingen föreslås på forskningsrådsmedel, blir
drygt 250 miljoner kronor.

Förslagen inom studiestödet innebär bl.a. minskade studiebidrag vid
gymnasiestudier, slopat bamtillägg i vuxenstudiestödet, minskade resurser
för korttidsstudiestöd samt att det statliga bidraget till studerandes resor
upphör. Besparingsförslagen den första tolvmånadersperioden uppgår till
ca 0,7 miljarder kronor. Inom det studiesociala området beräknas nivå-
sänkningen, inkl, vissa ytterligare åtgärder år 1998, uppgå till ca 0,9 mil-
jarder kronor.

Åtgärder inom Jordbruksdepartementets område

Inom Jordbruksdepartementets område föreslås besparingar 1995/96 (12
månader) om ca 1,5 miljarder kronor. De största besparingarna avser
EG:s miljöprogram, 1 miljard kronor, samt EG:s stöd till mindre gynna-
de områden i södra Sverige, 150 miljoner kronor. Vidare görs betydande
besparingar inom utbildnings- och forskningsområdet, 0,2 miljarder kro-
nor. Övriga besparingar uppgår till knappt 0,2 miljarder kronor.

Fram t.o.m. år 1998 kommer utöver de besparingar som föreslås för
1995/96 (12 månader) ytterligare 0,5 miljarder kronor att sparas.

Åtgärder inom Arbetsmarknadsdepartementets område

Huvuddelen av de föreslagna besparingarna inom Arbetsmarknadsdeparte-
mentets område består av regeländringar inom arbetslöshetsförsäkringen
och inom arbetsmarknadspolitiken. Besparingarna uppgår 1995/96 (12
månader) till knappt 6 miljarder kronor och ca 8,8 miljarder kronor år
1998.

Den största besparingen görs genom regelförändringar inom arbets-
löshetsförsäkringen. Inom arbetsmarknadsområdet genomförs besparingar
genom sänkning av ersättningsnivåerna för vissa utbildningsbidrag.
Vidare föreslås en stegvis nedtrappning av lönebidraget vid anställning
av arbetshandikappade.

Regionalpolitikens anslagsnivå minskas med 0,5 miljarder kronor på 12
månader. Medlemskapet i EU innebär dock att Sverige kommer att få ett
betydande återflöde från EU:s strukturfonder på ca 2,4 miljarder kronor
per år.

62

Åtgärder inom Invandring m.m.

Regeringen föreslog i prop. 1994/95:25 att utgifterna för invandring
m.m. kan minskas med minst 760 miljoner kronor år 1998 jämfört med
tidigare planer. Regeringen bedömer nu att utgifterna i stället kan
reduceras med 800 miljoner kronor. Reduceringarna kan åstadkommas
dels genom förbättrad inressekontroll och regel- och organisations-
förändringar som gör asylprövningsprocessen och verkställighet av av-
lägsnandebeslut effektivare, dels genom att vidareutveckla de förslag som
diskuterades i den socialdemokratiska propositionen om lindring av
orsaker bakom flykt och påtvingad migration samt planeringsramar för
invandring (prop. 1990/91:195).

Konkreta förslag för hur besparingsåtgärderna kan uppnås skall lämnas
av den parlamentariska kommitté som har till uppgift att se över invand-
rings- och flyktingpolitiken. Kommunala förslag bör kunna genomföras
fr.o.m. den 1 juli 1996.

Åtgärder inom Kulturdepartementets område

Inom Kulturdepartementets område föreslås besparingar i statlig konsum-
tion, vilket beräknas ge 159 miljoner kronor år 1998 i besparing. Vidare
föreslås besparingar i utgifterna för den avgiftsfinansierade radio- och
TV-verksamheten på 551 miljoner kronor år 1998. Koncessionsavgifterna
från TV4 föreslås tillföras statsbudgetens inkomstsida. Inom Kulturdepar-
tementets område föreslås också ett reformutrymme på 250 miljoner
kronor.

Åtgärder inom Näringsdepartementets område

Inom Näringsdepartementets område föreslås åtgärder för år 1995/96 (12
månader) om sammantaget 380 miljoner kronor. Förslaget till besparingar
inom Näringsdepartementets område hänför sig främst till europeiskt FoU
samarbete, där anslagen även nedräknats med avseende på bortfallande
EES-avgifter. Inom Sveriges geologiska undersökning sker avveckling av
den maringeologiska verksamheten.

Produktivitets- och effektivitetskrav har utlagts på myndigheternas
förvaltningsanslag, bidragsanslag samt övriga anslag för statlig konsum-
tion.

T.o.m. budgetåret 1998 föreslås, utöver tidigare föreslagna åtgärder,
budgetförstärkningar om ytterligare 520 miljoner kronor.

Reformerna inom Näringsdepartementets område hänför sig främst till
teknisk forskning och utveckling.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

63

Åtgärder inom Civildepartementets område

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Inom Civildepartementets verksamhetsområde föreslås besparingar mot-
svarande 367 miljoner kronor år 1998. För budgetåret 1995/96 (12 måna-
der) uppgår besparingarna till 137 miljoner kronor. Besparingarna i den
statliga konsumtionen avser i huvudsak åtgärder som berör länsstyrelser-
na. I övrigt berörs Kammarkollegiet, Konsumentverket och Allmänna
reklamationsnämnden.

Vidare görs besparingar på statsbidragen till ideella organisationer.
Nära hälften av neddragningarna görs på de bidrag som innehåller lokal-
stöd dvs. stöd till allmänna samlingslokaler och trossamfund.

Åtgärder inom Miljödepartementets område

Regeringen föreslår att besparingar på 425 miljoner kronor netto genom-
förs under mandatperioden. För budgetåret 1995/96 föreslås varaktiga
besparingar på 215 miljoner kronor samt reformer för 115 miljoner varav
100 miljoner engångsvis.

Åtgärder beträffande de kyrkliga kommunerna

Regeringen uttalade i den ekonomisk-politiska propositionen att även de
kyrkliga kommunerna bör bidra till saneringen av statens finanser. Mot
denna bakgrund lämnade regeringen förslag om att de kyrkliga kommu-
nerna skall ersätta staten för administrationen av kyrkoskatten. Detta
föreslogs för år 1995 ske genom en procentuell minskning av de kyrkliga
kommunernas skattemedelsfordran på staten. För tiden därefter anmälde
regeringen avsikten att återkomma till riksdagen med förslag. För år
1995 beräknades ersättningen uppgå till 300 miljoner kronor. Riksdagen
biföll regeringens förslag.

Regeringen gör nu bedömningen att de kyrkliga kommunerna under de
närmaste åren bör kunna bidra till att ytterligare förstärka statsbudgeten.
De årliga förstärkningarna med avseende på de kyrkliga kommunerna bör
ökas till 500 miljoner kronor. Regeringen avser att återkomma till denna
fråga i vårens kompletteringsproposition.

6.4 Finansiering av medlemskapet i EU

Folkomröstningen om EU den 13 november innebar ett ja till medlem-
skap, och riksdagen har efter detta beslutat att Sverige skall bli medlem
i den Europeiska unionen.

EU-medlemskapet bedöms medföra en bestående ökad belastning upp-
gående till ca 20 miljarder kronor på helårsbasis. I propositionen om
budgeteffekter av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen m.m.

64

(prop. 1994/95:40) har regeringen lämnat förslag till bl.a. principer för Prop. 1994/95:100
finansieringen av avgiften till gemenskapsbudgeten. Principerna har fast- Bilaga 1
ställts av riksdagen den 15 december 1994. En av principerna är att ett
svenskt medlemskap inte får leda till en ökning av statens upplåningsbe-
hov utan skall finansieras fullt ut genom en kombination av utgiftsned-
dragningar och inkomstförstärkningar. Regeringens uppfattning är vidare
att finansieringen främst skall beröra de områden som gynnas av ett med-
lemskap. Den sociala sektorn bör ej drabbas.

Regeringen föreslår nu utgiftsneddragningar med 4,6 miljarder kronor
för att finansiera medlemskapet. I detta är ej inräknat regeringens förslag
inom det jordbrukspolitiska området avseende EG:s miljöprogram och
stöd till mindre gynnade områden i södra Sverige. Regeringen har tidi-
gare lagt förslag om inkomstförstärkningar på totalt 7,6 miljarder kronor.
Vidare kommer regeringen att återkomma med förslag om inkomstök-
ningar under våren uppgående till 4,8 miljarder kronor. Totalt innebär
dessa åtgärder att den offentliga sektorns finanser förstärks med 17 milj-
arder kronor. Ytterligare 3 miljarder kronor återstår således att finan-
siera. Regeringen avser återkomma vid senare tillfälle med förslag.

Medlemskapet föranleder ökade utgifter för administration och förvalt-
ning inom vissa statliga myndigheter. Detta gäller även regeringskansliet.
I vissa fall har regeringen beaktat de tillkommande resursbehovet vid
medelstilldelningen. Regeringen avser att i vissa andra fall återkomma till
riksdagen med närmare förslag under våren 1995.

Utgiftsneddragningar

De föreslagna utgiftsneddragningama om 4,6 miljarder kronor för finan-
siering av medlemskapet i EU, innebär i de flesta fall inte minskade
resurser till berörda sektorer, då medel i stället utbetalas från gemen-
skapsbudgeten.

Inom Utrikesdepartementets område görs en neddragning på drygt
1 miljard kronor inom områdena bistånd och östsamarbete. Vidare bort-
faller Sveriges bidrag till EFTA samt till EFTA:s fond för ekonomisk och
social utjämning, totalt drygt 0,5 miljarder kronor, som en direkt följd
av medlemskapet i EU.

Flertalet departement berörs av nedjusteringar på sammanlagt 0,6 mil-
jarder kronor inom de områden som i EU-sammanhang benämns gemen-
samma program. Häri ingår exempelvis forskning, utbildning, miljö,
transeuropeiska nätverk, kultur och konsumentpolitik.

Inom det arbetsmarknads- och regionalpolitiska området reduceras ut-
gifter om knappt 2,1 miljarder kronor, varav 0,5 miljarder kronor avser
regionalpolitiken.

Slutligen vidtas utgiftsbegränsningar uppgående till ca 0,4 miljarder
kronor avseende den del av medlemsavgiften som berör EU-institutioner-
nas administration.

65

5 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

Inkomstförstärkningar

Åtgärderna som skall genomföras på inkomstsidan för att finansiera med-
lemskapet är generellt sett riktade mot de sektorer som gynnas av ett
medlemskap. Åtgärderna skall i första hand belasta produktionen. Totalt
uppgår de olika förslagen på inkomstsidan till 12,4 miljarder kronor år
1998 och 10,6 miljarder kronor för år 1995/96 (12 månader).

Regeringen föreslog i proposition 1994/95:122 om Finansiering av
medlemskap i EU att en allmän löneavgift på 1,5 procent införs, dvs. att
arbetsgivaravgiften höjs i motsvarande grad. Detta innebär en förstärk-
ning på 8,4 miljarder kronor netto för tolvmånadersåret 1995/96 och
6,3 miljarder kronor år 1998. Anpassningen av de svenska mervärdes-
skattereglema innebär också att vissa skatter justeras och leder år 1998
till en inkomstförstärkning på 1,1 miljard kronor. De höjda miljöav-
gifterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel som infördes den
3 november 1994 innebär vidare en förstärkning på 0,2 miljarder kronor.

För att finansiera resterande delar av EU-medlemskapet avser regering-
en att under våren lägga fram förslag om en rad åtgärder, bl.a. fastig-
hetsskatt på i dag skattefria fastigheter fr.o.m. år 1996. Det gäller
jordbruksfastigheter, skogsmark, industribyggnader och kommersiella
lokaler. De höjda skatterna på dessa fastigheter väntas ge en inkomstför-
stärkning på 3,5 miljarder kronor år 1998.

Regeringen återkommer också med förslag till inkomstförstärkningar
inom energi- och miljöområdet, bl.a. höjd koldioxidskatt för industrin
och skatt på dieselolja för arbetsredskap. Dessa förslag beräknas ge en
inkomstförstärkning om 1,3 miljarder kronor år 1998.

6.5 Handlingsprogram mot arbetslöshet

Regeringen lägger nu fram ett handlingsprogram mot arbetslöshet om-
fattande drygt 500 000 personer, vilket innebär en omläggning av befint-
lig arbetsmarknadspolitik i kombination med förändrad inriktning av nu-
varande rekryteringsstöd och ett nytt tillfälligt sysselsättningsstöd.

Programmet innebär ökade kostnader tillfälligt över statsbudgeten på
sammanlagt 2,2 miljarder kronor i form av ökade utgifter för budgetåret
1995/96 (12 månader) och minskade intäkter om högst 7 miljarder kronor
till följd av det nya sysselsättningsstödet. För budgetåret 1995/96 (18
månader) beräknas ökade kostnader och minskade intäkter om totalt ca
10 miljarder kronor.

6.6 Kommunal ekonomi

Mellan åren 1985 och 1991 hade kommunsektorn ett negativt finansiellt
sparande på mellan 2 och 8 miljarder kronor per år. Inkomsterna täckte
de löpande utgifterna. Investeringarna finansierades med upplåning, för-

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

66

säljning av tillgångar eller minskat rörelsekapital. Åren 1992 till 1994 var
det finansiella sparandet positivt. Detta förklaras bl.a. av den allmänna
nedväxlingen i pris- och löneökningstakten samt eftersläpningen i det
gamla systemet för utbetalningar av kommunalskattemedel. År 1995 be-
räknas det finansiella sparandet vända till ett underskott för sektorn.
Landstingen beräknas dock under hela perioden 1992 t.o.m. 1996 ha ett
positivt finansiellt sparande. Kommunsektorns totala utgifter för konsum-
tion förväntas öka. Det är kommunerna som svarar för ökningen.

Under perioden 1994 t.o.m. 1996 väntas landstingen dra ner sina ut-
gifter för konsumtion. Sysselsättningen i kommunsektorn fortsätter att
minska men enligt preliminära bedömningar från Svenska Kommunför-
bundet antas de kommunala skattehöjningarna inför år 1995 leda till att
neddragningarna i verksamheterna inte blir fullt så stora som tidigare
antagits. Kommunsektorns realinvesteringar förväntas öka både år 1995
och 1996. Kommunsektorns finansiella resurser, dvs. skatter och stats-
bidrag, motsvarande under 1980-talet ungefär på 22 procent av BNP. År
1995 beräknas denna andel ligga på 20 procent och sjunka med ytterliga-
re 1 procentenhet år 1996. Det kan förklaras dels av den effekt systemet
för utbetalning av kommunalskattemedel får vid en nedväxling av den all-
männa löne- och prisökningstakten och dels av att statsbidragen utvecklats
restriktivt sedan ett antal år. En ytterligare förklaring är att de avdrags-
gilla egenavgiftema i pensions- och sjukförsäkringssystemet minskar
kommunernas och landstingens skatteinkomster. Regeringen kommer att
översiktligt under Finansdepartementets verksamhetsområde presentera
sin syn på kommunsektorn och dess roll i samhällsekonomin samt
aktuella frågor inom det kommunala området.

I regeringskansliet har de kommunala frågor som tidigare legat inom
Civildepartementets ansvarsområde överförts till Finansdepartementet.
Det innebär att Finansdepartementet är ansvarigt för frågor om kommunal
ekonomi och lagstiftning, struktur och indelningsfrågor samt utvecklings-
frågor. Detta ger en förbättrad möjlighet till samordning av de över-
gripande kommunala frågorna i regeringsarbetet. Dialogen mellan rege-
ringen och företrädare för kommunsektorn kan därmed också förenklas
och förbättras. Regeringen kommer senare idag att översiktligt redovisa
sin syn på kommunerna och dess roll i samhällsekonomin samt aktuella
frågor inom det kommunala verksamhetsområdet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

67

Appendix

Budgetförstärkningar

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Tabell 6.4 Förstärkningar av de offentliga finanserna i budgetförslaget

Miljoner kronor, 1994/95 års priser och volymer

1995/96

(12 månader)

1998

Justitiedepartementet1

- Polisväsendet

235

- Övrigt

165

Summa

400

1 000

Utrikesdepartementet

- Biståndet

707

707

- Samarbete Central- och Östeuropa

335

335

- Slopat EFTA-bidrag

114

114

- Övrigt

144

457

Summa

1 300

1 613

Socialdepartementet2

Familjepolitik m.m.

- Sänkt barnbidrag

1 146

2 345

- Sänkt ersättning föräldraförsäkring

1 310

- Övrigt

370

740

- Avgår familjepol. utredning, aviserat

i prop. 1994/95:25

-3 700

Pensioner

2 553

3 800

Sjukförsäkring och sjukvårdsförmåner

1 085

1 481

Övrigt

- 43

726

Pågående och kommande översyner

1 702

Summa före skattebortfall

5 111

8 404

Avgår skattebortfall

-373

-604

Summa efter skattebortfall

4 738

7 800

Kommunikationsdepartementet

- Investeringar i vägar och järnväg

660

2 660

- Inleverans Luftfartsverket

50

-

- Övrigt

490

240

Summa

1 200

2 900

Finansdepartementet

- Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet

141

408

- Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning

86

98

- Övriga myndigheter

166

427

- Statliga arbetsgivarfrågor

101

101

- Besparingar till följd av EU-medlemskap

421

421

Summa

915

1455

Regeringen avser återkomma med precisering avseende besparingar år 1998.

2 Besparingarna inom familjepolitiken för år 1998 redovisas exkl. den i den ekono-
misk-politiska propositionen aviserade utredningen om besparingar inom familjepoliti-
ken. Detta för att undvika dubbelräkning vid summering av föreslagna besparingar i
den ekonomisk-politiska propositionen och budgetpropositionen.

68

1995/96

(12 månader)

1998

Utbildningsdepartementet

- Skolsektorn

95

200

- Universitet och högskolor

325

1 024

- Forskning

159

254

- Studiestöd

686

925

Summa

1 265

2 403

Jordbruksdepartementet

- Miljöersättningar inom jordbruket

974

974

- Stöd till mindre gynnade områden

150

150

- Forskning och utbildning

200

200

- Övrigt

172

672

Summa

1 496

1 996

Arbetsmarknadsdepartementet

- Utbildningsbidrag

1 025

1 025

- Utbildning i företag

572

1 433

- Regionalpolitik

500

500

- Arbetsmarknadsfonden

2 918

3 948

- Övrigt

964

1 955

Summa före skattebortfall

5 979

8 861

Avgår skattebortfall

-1 221

-1 527

Summa efter skattebortfall

4 758

7 334

Kulturdepartementet

- Statlig konsumtion

48

159

- Inleveranser som möjliggörs av besparing
på Sveriges Radio och TV

158

551

Summa

206

710

Näringsdepartementet

- Europeiskt FoU-samarbete

191

316

- Effektiviseringskrav

80

220

- Övrigt

109

364

Summa

380

900

Civildepartementet

- Statlig konsumtion

94

280

- Organisationsbidrag

43

87

Summa

137

367

Miljödepartementet1

- Bidrag till miljöarbete

31

- Bidrag till kalkningsverksamhet

38

- Miljöforskning

30

- Miljöinsatser i Östersjöregionen

46

- Övrigt

70

Summa

215

425

1 Regeringen avser återkomma med precisering avseende besparingar år 1998.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

69

1995/96

(12 månader)

1998

Skatteadministrationsersättning från
kyrkliga kommuner

100

200

Avgår besparingar statlig konsumtion,
redovisas i prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-
politiska åtgärder m.m.

-2 000

-2 000

Avgår EU-finansiering

-4 600

-4 600

Summa före skattebortfall

12 104

24 634

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

70

Omprövning och förnyelse av
offentlig förvaltning

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

Utgångspunkter för regeringens förvaltningspolitik

Regeringens förvaltningspolitik skall ge riktlinjer för arbetet med för-
valtningens organisation och struktur, lednings- och verksamhetsformer
samt styrningen av statliga verksamheter. Den skall ge vägledning såväl
för dem som arbetar i den löpande verksamheten som för dem som har
till uppgift att utveckla och förändra verksamheten i den statliga för-
valtningen.

Förvaltningspolitiken har successivt utvecklats och redovisats för riks-
dagen. Omfattande förändringar har genomförts från början av 1980-talet
och framåt och viktiga resultat är i dag uppnådda.

Genom det förnyelsearbete som bedrivits finns en bra grund i form av
principer och riktlinjer för förvaltningens organisation och styrning. Det
gäller nu att bygga vidare på denna grund och få en hög verkningsgrad
i det praktiska förvaltnings- och förändringsarbetet.

Det statsfinansiella läget kräver fortsatta besparingar och strukturför-
ändringar i den statliga förvaltningen. En omfattande omprövning av
offentliga åtaganden pågår.

Internationaliseringen och medlemskapet i EU ställer den offentliga för-
valtningen inför nya utmaningar. Ändamålsenliga organisations- och
arbetsformer i statsförvaltningen är en förutsättning för ett väl fungerande
europeiskt förvaltningssamarbete.

Samtidigt måste förvaltningen tillgodose medborgarnas krav på tjänster
av god kvalitet liksom på information om och insyn i den statliga verk-
samheten.

Den informationsteknologiska utvecklingen ger tillsammans med övriga
förvaltningspolitiska åtgärder möjligheter till nya och effektivare arbets-
sätt i den offentliga verksamheten. Därmed skapas ytterligare förutsätt-
ningar såväl för en rationellare administration som för en effektivare
information och service till medborgare och företag.

Inriktningen av det fortsatta arbetet

Den gemensamma sektorn är grunden för välfärdssamhället. För att
trygga jobben och välfärden krävs en effektiv förvaltning. Samtidigt är
besparingar och produktivitetsförbättringar nödvändiga för att sanera
statens finanser. Under de närmaste åren kommer omfattande organisa-
tions- och strukturförändringar att behövas för att åstadkomma en resurs-
snålare förvaltning med en så långt möjligt bibehållen servicenivå.

71

Sådana omfattande förändringar kan givetvis inte genomföras utan pro-
blem. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma och hantera sådana effekter
för såväl medborgarna i stort som för de anställda.

Ett aktivt ledarskap och en aktiv kompetensutveckling inom förvaltning-
en är avgörande för framgångsrikt förändringsarbete. Regeringen kommer
därför att ta initiativ till en ökad dialog med myndigheternas ledning.
Förvaltningspolitiken måste utvecklas och genomföras i samverkan mellan
regeringskansli och olika delar av förvaltningen.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en utförligare redo-
visning av den förvaltningspolitik som kommer att bedrivas under man-
datperioden.

I detta sammanhang redovisas sammanfattningsvis vissa pågående eller
planerade förvaltningspolitiska åtgärder, som utförligare beskrivs i
Finansdepartementets bilaga till årets budgetproposition.

Styrningen av förändringsarbetet i förvaltningen skall förbättras.

Tydligare riktlinjer kommer att utvecklas när det gäller formerna för
statlig verksamhet.

Återkommande uppföljningar av strukturförändringarna kommer att
göras och redovisas för riksdagen.

Personalkonsekvenserna vid strukturförändringarna har hittills kunnat
hanteras på ett tillfredsställande sätt. Fortsatt uppmärksamhet kommer
ägnas åt att lindra negativa konsekvenser.

Erfarenheterna av genomförda omställningar och avvecklingar ger
underlag för ytterligare förbättringar i kompetens och rutiner.

Regeringen återkommer i fråga om myndigheternas ledningsformer.

Ytterligare satsningar på chefsförsörjning och chefsutveckling kommer
att göras.

En grund håller på att läggas för verksamhetsfömyelse genom bl.a. en
ökad användning av informationsteknologi. Arbetet med att skapa en
öppen elektronisk infrastruktur för informationsförsörjning bedrivs i
samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Den svenska statsförvaltningen skall inom ramen för EU-samarbetet
medverka i utvecklingen av transeuropeiska nätverk för informations-
utbytet mellan administrationer i medlemsländerna. Den statliga för-
valtningen har en viktig roll i det arbete som bedrivs inom EU för att
föra in Europa i informationssamhället och därmed skapa förutsättningar
för ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1

72

Ekonomisk styrning av statlig
verksamhet

1994/95:100

Bilaga 1

1 Budgetpolitisk strategi

Budgetpolitiken är en central komponent i regeringens ekonomiska politik
för tillväxt, sysselsättning och ett bevarande av välfärdsstaten. Att
statsmakterna har kontroll över inkomst- och utgiftsutvecklingen är av
fundamental betydelse för trovärdigheten. Vid sidan av det kort- och
medelsiktiga arbetet på att återställa balansen i de offentliga finanserna
pågår också ett långsiktigt inriktat förändringsarbete. Några inslag i detta
berörs i det följande.

1.1 De offentliga åtagandena och statens roll

Analyser av offentliga verksamheters effektivitet brukar separeras i frågor
om verksamheternas inriktning - vad man gör - och deras produktivitet -
hur man gör. På ett mer grundläggande plan krävs att man motiverar att
staten överhuvudtaget påtar sig ett ansvar för ett visst område. Denna
fråga får särskild relevans i den rådande statsfinansiella situationen.
Riksdagen har beslutat att statsskulden i förhållande till BNP skall
stabiliseras till år 1998 (prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiUl, rskr.
1994/95:145). En väsentlig del av detta budgetpolitiska mål skall
fullgöras genom utgiftsminskningar. Det är regeringens bedömning att
detta inte kan infrias enbart genom besparingar i traditionell mening;
offentliga utgifter måste på ett mer grundläggande sätt omprövas för att
utrymme för omprioriteringar skall kunna skapas.

Som ett led i denna omprövning gäller generella kommittédirektiv som
innebär att varje kommitté och särskild utredare skall pröva det offentliga
åtagandet inom sitt område. En liknande prövning ingår i det löpande
budgetarbetet inom regeringskansliet. Den rådande utgiftsstrukturen utgör
inte längre en given utgångspunkt för budgetarbetet.

Det offentliga åtagandet tar sig en mängd olika former, vilka i vissa fall
är resultatet av historiska tillfälligheter eller motiv som inte längre är
giltiga. Oklarheter råder ibland om syftena med åtagandet. En fortgående
renodling av motiven för de offentliga åtagandena måste ske, liksom en
återkommande prövning av vilken verksamhetsform som är lämpligast.
Myndighetsutövning och affärsverksamhet bör hållas åtskilda. I de fall
staten har ett ägarintresse i affärsverksamhet bör ägarrollen definieras
klart och utövas aktivt.

73

1.2 Budgetprocessen

Internationella jämförande undersökningar har belagt att den institutio-
nella ramen för budgetprocessen har stor betydelse för processens
faktiska utfall, mätt som statligt upplåningsbehov, ackumulerad skuld
eller motsvarande. Det har också visats att Sverige i detta avseende har
svaga institutioner {Statsskulden och budgetprocessen, Ds 1992:126).
Vissa förstärkningar av institutionerna är under genomförande. Resul-
tatstyrning av den statliga verksamheten jämte en förbättrad finansiell
styrning ger ökade möjligheter för statsmakterna att såväl koncentrera
intresset på övergripande frågeställningar som att utvärdera prestationer
och effekter. Inom regeringskansliet har budgetprocessen vänts såtillvida
att samhällsekonomiska förutsättningar i större utsträckning än tidigare
styr resurstilldelningen. Den förändrade uppläggningen av riksdagens
budgetarbete som nyligen beslutats kommer att stärka denna del av
budgetprocessen.

Trots dessa förbättringar är det regeringens bedömning att Sverige har
en lång väg att gå innan den statliga budgetprocessen uppfyller de krav
som i dag ställs i andra, med Sverige jämförbara länder. Detta gäller i
synnerhet mot bakgrund av de offentliga utgifternas storlek i relation till
ekonomin som helhet.

Ett första problem gäller automatiken i utgiftsutvecklingen. Omkring
70 procent av utgifterna - siffran beror av definitionen - är styrda av
någon form av automatik i den meningen att det krävs politiska beslut för
att påverka dem. Detta kan skapa svårigheter i en situation där ompriori-
teringar krävs. En översyn av det regelverk som styr utgiftsutvecklingen
krävs därför, så att de offentliga utgifterna i större utsträckning kan
anpassas till inkomstförändringar för den offentliga sektorn.

Subventioner exempelvis i form av skattenedsättningar av olika slag
prövas inte systematiskt på samma sätt som utgifterna. Detta behandlas
för närvarande av särskild utredare (dir. 1994:13), och avsikten är att en
redovisning av sådana subventioner årligen skall presenteras för riksdagen
som underlag för en prövning.

En annan central dimension i budgetarbetet är graden av långsiktighet.
De svenska budgetbesluten är ettåriga, och tidshorisonten utöver det
närmaste året berörs bara i utblickar och konsekvensanalyser. Genom sitt
beslut att stabilisera statsskulden till år 1998 har statsmakterna satt en
ram för agerandet på längre sikt som kan ha stor betydelse som
förtroendeskapande åtgärd och därigenom påverka den faktiska ut-
giftsutvecklingen i gynnsam riktning via räntebildningen. Denna ökade
långsiktighet bör vara ett permanent inslag i den ekonomiska politiken.
Ett utredningsarbete bedrivs för närvarande i syfte att utröna i vilka
avseenden sådana flerårsbeslut i riksdagen kan vara påkallade.

Arbete bedrivs också i regeringskansliet med att göra budgetdokumentet
mer heltäckande och transparent. Det långsiktiga målet bör vara att alla
utgifter som riksdagen beslutar om normalt redovisas på statsbudgeten,
så att upplåningsbehovet bättre överensstämmer med budgetsaldot. En
närmare koppling mellan redovisningen av statens finanser och national-

1994/95:100

Bilaga 1

74

räkenskaperna eftersträvas. Det pågående utvecklingsarbetet med en ny 1994/95:100
statsbudgetmodell och årsredovisning för staten kommer att öka den Bilaga 1
ekonomiska redovisningens informationsvärde. Det är också viktigt för
den politiska debatten att budgetpropositionen blir mer läsvänlig.

Vad beträffar genomförande- och utvärderingsfaserna krävs en
snabbare återföring till regering och riksdag av det faktiska utfallet under
pågående budgetår för såväl inkomster som utgifter. Avvikelser från den
förutsedda utvecklingen måste snabbt identifieras och analyseras, så att
motåtgärder kan vidtas. Tillkommande utgifter måste, om inte exceptio-
nella omständigheter föreligger, finansieras genom omprioriteringar.
Huvudansvaret för att föreslå sådana omprioriteringar åvilar berörda
myndigheter och departement.

Genom den nya budgetprocessens krav på beslutsunderlag i form av
prestations- och effektredovisningar förbättras möjligheterna till ut-
värdering och omprövning. Ännu omfattas dock bara en mindre del av
de statliga utgifterna systematiskt av dessa redovisningar - främst utgifter
för förvaltningsändamål - varför ett betydande utvecklingsarbete krävs.
Även bidrag, transfereringar och subventioner måste på sikt omfattas. 1
detta sammanhang är det också viktigt att uppmärksamma behovet av att
utveckla statsmakternas uppföljning och utvärdering av kommunsektorns
ekonomi och verksamhet mot uppsatta nationella mål. En sådan upp-
följning och utvärdering är ett centralt underlag för statsmakternas årliga
beslut om det skattefinansierade utrymmet för kommunal verksamhet.

Regelverket kring budgetprocess och revision är i Sverige lagfäst i långt
mindre utsträckning än i andra jämförbara länder. Utöver regeringsfor-
mens allmänna reglering av finans- och kontrollmakten är gällande be-
stämmelser spridda på ett antal förordningar och enskilda beslut i
samband med riksdagens behandling av budget- och kompletterings-
propositioner. Detta försvårar överblicken och riskerar att leda till
oklarheter. Ett otydligt sanktionssystem riskerar också att minska
respekten för gällande regelverk. Utredning rörande en eventuell
lagreglering av budgetprocess och revision bedrivs för närvarande inom
regeringskansliet.

75

2 Budgetering och redovisning av statens
verksamhet

1994/95:100

Bilaga 1

2.1 Principer för budgetering och redovisning av statens
verksamhet

Regeringens förslag: Verksamheter som påverkar statens lånebehov
och verksamheter som riksdagen regelstyr bör i normalfallet tas upp
på statsbudgeten.

Riksdagen har uppdragit åt regeringen att överväga hur stor del av den
statligt reglerade verksamheten som skall tas upp på den statliga bud-
geten. I kompletteringspropositionen våren 1994 lämnade regeringen en
övergripande redovisning av utgångspunkterna för Finansdepartementets
utredningsarbete rörande ett framtida budgetsystem för staten. Regeringen
tar i det följande upp vissa principiella frågor som grund för det fortsatta
utvecklingsarbetet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med
förslag till en ny statsbudgetmodell under år 1995. Ambitionen är att ett
nytt budgetsystem skall kunna tillämpas för 1997 års statsbudget.

En betydande del av statens verksamhet redovisas idag utanför stats-
budgeten. För att uppnå ökad fullständighet i statsbudgeten krävs att
inkomster och utgifter för statlig verksamhet som idag ligger utanför
statsbudgeten redovisas på budgeten. Denna budgetproposition innebär
ett steg i den riktningen genom att utgifterna för bidrag till arbetslöshets-
försäkring m.m. nu lyfts in på budgeten.

Inför det fortsatta utvecklingsarbetet bör enhetliga principer för vilka
verksamheter som skall tas upp på statsbudgeten fastställas. Regeringen
föreslår att följande två huvudprinciper skall läggas till grund för
ställningstagande till vilka verksamheter som skall budgeteras och
redovisas på statsbudgeten. För det första bör samtliga verksamheter som
påverkar statens lånebehov i normalfallet tas upp på statsbudgeten.
Härmed minskar den skillnad som i dagens system finns mellan statsbud-
getens saldo och statens upplåningsbehov betydligt. För det andra bör
verksamheter som riksdagen regelstyr och som har konsekvenser för
statens inkomster och utgifter i normalfallet tas upp på statsbudgeten. De
budgetmässiga effekterna av olika regelbeslut skulle därmed ingå i
riksdagens framtida beslut om ramar för olika utgiftsområden. Ända-
målsenligheten i dessa principer vad gäller t.ex. avgiftsfinansierad
efterfrågestyrd verksamhet och statliga s.k. placeringsfonder (t.ex. AP-
fonden) bör särskilt prövas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under senare år har flera frågor aktualiserats rörande principer för hur
statens inkomster och utgifter bör budgeteras och redovisas på statsbud-
geten. Vikten av ökad bruttoredovisning av statsbudgetens utgifter och
inkomster har särskilt framhållits. Med en sådan redovisning menas att

76

inkomster och utgifter redovisas brutto, dvs. var för sig på särskilda in- 1994/95:100
komsttitlar och utgiftsanslag. Idag förekommer nettoredovisning både på Bilaga 1
budgetens inkomst- och utgiftssida. På inkomstsidan är t.ex. flertalet in-
komsttitlar för skatter och socialavgifter nettoredovisade. Regeringen
anser att bruttoredovisning bör tillämpas i större utsträckning. Ett steg
mot bruttoredovisning tas i årets budgetförslag genom att utgifterna för
sjuk- och föräldraförsäkringarna i sin helhet redovisas på utgiftssidan.

2.2 Utredning om skillnaden mellan redovisningen av
statsbudgetens inkomster och utgifter och redovisningen
i nationalbudgeten av statens inkomster och utgifter

För den ekonomiska politikens utformning är det av vikt att regeringen
har tillgång till ett fullgott underlag i form av beräkningar och be-
dömningar av statsfinansernas utveckling på kort och lång sikt. Be-
räkningar och sammanställningar av den offentliga sektorns finanser görs
idag av ett antal olika myndigheter och instanser. De olika beräkningarna
och sammanställningarna fyller sina specifika syften vilka i de flesta fall
är reglerade i lag. För att uppnå dessa syften använder myndigheterna
olika modeller och system för analys och redovisning, vilket leder till
svårigheter i samband med jämförelser och avstämningar mellan
beräkningarna.

Det redovisade utfallet och prognoser över statsbudgetens inkomster
och utgifter redovisas av Riksrevisionsverket (RRV). RRV redovisar även
statens totala verksamhet som följer nationalräkenskapernas fördelning av
statens inkomster och utgifter på realekonomiska arter. Nationalräkenska-
perna sammanställs av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Regeringen redovisar normalt en bedömning av det ekonomiska läget
och statsbudgetens utveckling i budgetpropositionen och i kompletterings-
propositionen. Redovisningen sker dels i form av förslag till statsbudget,
dels som redovisning av det finansiella sparandet i nationalräkenskapster-
mer. I samband med dessa redovisningar krävs en avstämning mellan de
båda beräkningarna. Avstämningen försvåras dock av de olika metoder
som används för framtagning av dessa beräkningar. Det är angeläget att
de bedömningar som regeringen redovisar är konsistenta. Regeringen har
därför för avsikt att ge chefen för Finansdepartementet bemyndigande att
tillkalla en utredare för att se över skillnaderna mellan de olika redovis-
ningarna. Utredaren bör i ett första steg kartlägga skillnaderna mellan de
olika redovisningssystemen. I ett andra steg bör utredaren utarbeta förslag
till metoder för att kunna göra avstämningar mellan de olika beräk-
ningarna.

77

2.3 Införande av årsredovisning för staten

1994/95:100

Bilaga 1

Genom att nya redovisningsprinciper införts vid samtliga statliga myndig-
heter finns nu möjlighet att ta fram en årsredovisning för staten inne-
hållande bl.a. ett konsoliderat årsbokslut (resultat- och balansräkning)
som baseras på traditionella bokföringsmässiga grunder. Härmed erhålls
en redovisning av statens finanser som bör vara av stort värde för stats-
makterna och andra som har att fatta beslut mot bakgrund av en
bedömning av statens finansiella ställning.

RRV har givits i uppdrag att ta fram en årsredovisning för staten.
Verket kommer att i februari 1995 publicera årsredovisningen för staten
avseende budgetåret 1993/94. Regeringen avser att återkomma till riks-
dagen under 1995 i fråga om årsredovisningen för staten och i samband
med detta även kommentera årsredovisningen för staten för 1993/94.

78

3 Resultatet av RRV:s granskning 1994

1994/95:100

Bilaga 1

RRV har nyligen i sin årliga rapport till regeringen redovisat sina
iakttagelser för 1994 (RRV rapport daterad 1994-12-01). Iakttagelserna
är dels av generell karaktär, dels mer specifika för resp, departements-
område.

Regeringen redovisar i det följande en sammanfattning av RRV:s gene-
rella iakttagelser. Regeringen avser att i kompletteringspropositionen
närmare redovisa vilka åtgärder som vidtas med anledning av att RRV
har lämnat revisionsberättelser med invändning eller på andra grunder har
visat på förhållanden som bör åtgärdas. Vi vill dock redan nu klargöra
att regeringen inte accepterar att statliga medel används på ett felaktigt
eller ineffektivt sätt, inte heller att få bristfällig information om hur de
statliga medlen använts. RRV har härvid en viktig funktion att fylla
genom sin granskning och avrapportering till berörda organisationer och
till regeringen. Regeringen fäster stort avseende vid resultatet av revi-
sionen och kommer att lägga stor omsorg vid att omhänderta verkets iakt-
tagelser och på erforderligt sätt verka för att brister avhjälps.

3.1 RRV:s iakttagelser

I rapporten lyfter RRV fram generella iakttagelser från den årliga revi-
sionen samt vissa effektivitetsproblem i statsförvaltningen. I likhet med
förra året har granskningen även föranlett RRV att ägna ett särskilt av-
snitt åt iakttagelser rörande omstrukturering av statlig verksamhet samt
verksamhet som överförts till annan verksamhetsform.

För 29 av 260 myndigheter har RRV avgett en revisionsberättelse med
invändning. Samma revisionsberättelse innehåller ibland flera typer av
invändningar varför dessa inte låter sig klassificeras på ett entydigt sätt.
RRV gör dock en grov indelning vilken innebär att för 19 av myndig-
heterna är grunden för invändningen huvudsakligen brister i förvaltning
eller att årsredovisningen är missvisande i väsentliga avseenden. I fyra
fall har myndigheten inte uppmärksammat regeringens krav på åter-
rapportering i väsentliga avseenden. I tre fall utgör grunden främst att
anslag hanterats i strid med gällande bestämmelser och i två fall är in-
vändningen hänförlig till en bristfällig intern styrning i samband med
större omställningar av verksamheten.

RRV medverkar även i revision av ett drygt hundratal bolag och stiftel-
ser, där ett bolag, Kungliga dramatiska teatern AB, erhållit revisionsbe-
rättelse med invändning. Vidare granskas 23 kyrkliga organisationer av
RRV, där resultatet av granskningen innebar att Domkapitlet i Linköping
erhöll invändning i revisionsberättelsen. I båda dessa fall är grunden för
invändningen att deras redovisning är missvisande i väsentliga avseenden.

Granskningsresultatet innebär att antalet revisionsberättelser med in-
vändning ånyo har ökat i förhållande till föregående år. I två av fallen,
Byggnadsstyrelsen och Kungliga dramatiska teatern AB, lämnas dessutom

79

revisionsberättelse med invändning för andra året i följd. Även antalet
revisionsrapporter till organisationernas styrelser har ökat. Som en för-
klaring av flera nämner RRV att flera myndigheter för första gången
lämnat årsredovisning och fullt ut tillämpar de nya redovisnings- och
finansieringsmetoderna.

Verkets samlade bedömning är att kvaliteten på myndigheternas redovis-
ning förbättrats, men att det av antalet revisionsberättelser med invänd-
ning framgår att relativt många myndigheter ännu inte uppnått en godtag-
bar nivå. Speciellt oroande är, menar RRV, att flera av de största myndig-
heterna, som borde ha alla förutsättningar för hög kvalitet på sin redo-
visning, ingår i denna grupp. Liksom tidigare år finns det myndigheter
som fortsatt visar liten respekt för de beslut som statsmakterna fattat.

Granskningen visar även på ljuspunkter. Kvaliteten på årsredovis-
ningarna har utvecklats positivt i den meningen att de flesta myndigheter
som lämnat årsredovisning för första gången har lämnat bättre redovis-
ningar än vad övriga myndigheter gjorde i sina första årsredovisningar.
De myndigheter som redan tidigare avgivit årsredovisning har också för-
bättrat sin redovisning främst vad gäller prestationer, volymer och kost-
nader. Undantag utgörs främst av myndigheter inom försvarsområdet som
varit föremål för förändringar, vissa tillsynsmyndigheter samt några av
de stora koncerniiknande myndigheterna. De flesta myndigheterna har
också haft svårt att relatera resultatet till verksamhetsmål och att koppla
ihop informationen i den ekonomiska redovisningen med den i resultatre-
dovisningen. RRV pekar på att en mer utvecklad dialog mellan berörda
myndigheter och regeringskansliet, i vilken behoven och kraven på ut-
formningen av redovisningen klargörs, kan undanröja en del av dessa
problem. Årets granskning har även föranlett RRV att uppmärksamma
problem som följer av bristande jämförbarhet mellan myndigheters resul-
tatinformation, i de fall de har samma verksamhetsuppdrag men där en
central myndighet saknas.

Liksom föregående år lyfter RRV fram myndigheternas internkontroll
som ett stort problemområde. Verket bedömer att den interna kontrollen
försämrats ytterligare inom många myndigheter, och att det största beho-
vet av åtgärder föreligger hos de största och ofta koncernliknande
myndigheterna mot bakgrund av deras ekonomiska betydelse. RRV hänvi-
sar i sammanhanget till en nyligen avgiven rapport till regeringen om
behovet av och förslag om förstärkt intern kontroll och utbyggd intern
revision. Regeringens ställningstagande till RRV:s förslag i denna fråga
redovisas i avsnitt 5. RRV konstaterar vidare att statsanställdas engage-
mang i affärsverksamhet i flera fall inte varit förenligt med gällande
regler om bissyslor och jäv. Verket bedömer att omfattningen av detta
problem bör föranleda en prövning av om det bör ges större möjligheter
för arbetsgivaren att begära en redovisning av arbetstagarens engagemang
i privat affärsverksamhet med anknytning till verksamheten i anställ-
ningen.

När det gäller omläggningen till nya finansiella styrmetoder framstår
de nya metoderna inom kapitalförsörjningsområdet vara det som genere-
rar flest problem. RRV pekar här särskilt på modellen med lån i Riks-

1994/95:100

Bilaga 1

80

gäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltnings-
ändamål som i alla delar inte synes accepteras av myndigheterna. Även
tillämpningen av räntekonto har brustit vid en del myndigheter. Tekniskt
sett fungerar dock dessa modeller väl.

RRV redovisar även ett antal iakttagelser vad gäller bristande regel-
efterlevnad vid myndigheterna. Respekten för statsmakternas beslut är i
flera fall låg, med bl.a. överskridanden av anslag (i ca tio fall med bety-
dande belopp) eller bristande redovisning mot statsbudgeten som följd.
RRV pekar dock på att bristande regelefterlevnad, i de fall det är fråga
om mycket små myndigheter, kan vara hänförligt till att de generella be-
stämmelserna för redovisning och kapitalförsörjning uppfattas som väl
komplicerade och krävande i förhållande till den verksamhet som bedrivs.

När det gäller affärsverk anser RRV att det nu kan finnas anledning att
överväga om affärsverksformen längre behövs mot bakgrund av de om-
struktureringar som skett inom affärsverkssektorn och att den traditionella
myndighetsformen blivit mer flexibel. RRV pekar även på vikten av att
affärsverken utvecklar redovisningen av leasingåtaganden, då det annars
föreligger risk för att regeringens och berörda styrelsers beslutsunderlag
får för låg kvalitet. Vidare rekommenderar RRV, mot bakgrund av
gjorda iakttagelser, att befogenheter och ansvar, bl.a. vad gäller rätten att
ingå leasingavtal, liksom avkastningskraven förtydligas samt att styrelser-
nas sammansättning ses över.

Årets granskning har återigen föranlett RRV att uppmärksamma beho-
vet av att generella riktlinjer utfärdas till myndigheterna om avveckling
och ombildning samt att tydliggöra reglerna för myndigheters medverkan
i bildande av bolag och stiftelser, i enlighet med vad regeringen anmälde
i 1994 års kompletteringsproposition. RRV har även funnit att myndighe-
ter fortsatt att bilda stiftelser utan att inhämta regeringens tillstånd. Som
exempel kan nämnas att verket i en särskild kartläggning av stiftelse-
bildningar inom länsstyrelseområdet fann att för endast sju av 49 identi-
fierade stiftelser har statsmakternas tillstånd inhämtats. RRV pekar även
på att de principer statsmakterna lagt fast för RRV:s medverkan i
revision av bolag och stiftelser ännu inte fått fullt genomslag. I samman-
hanget förordas att RRV:s rätt att utse medrevisor även bör komma i
fråga för statliga företag eller statligt bildade fonder och stiftelser där
staten utsett s.k. lekmannarevisorer. RRV påtalar även att bl.a. mängden
statliga företag och komplexiteten i de frågor som ankommer på staten
som ägare av företag talar för att det kan finnas skäl att samordna frågor
som rör statens ägande av bolag inom en central funktion inom regerings-
kansliet. RRV:s granskning har även påvisat skäl som talar för att rege-
ringen bör fatta beslut om alla typer av privatiseringar, dvs. även vad
gäller försäljning av väsentliga tillgångar och s.k. outsourcing (dvs. när
tillgångar överlåts till ett företag mot avtal att köpa motsvarande tjänster
av företaget).

RRV har även redovisat iakttagelser vad gäller effektiviteten i statsför-
valtningen. Verket framhåller bl.a. att stabila regelsystem som är lätta att
administrera är avgörande för effektiviteten i skattekontrollen. RRV har
även funnit att det finns betydande vinster att göra inom skatteområdet

1994/95:100

Bilaga 1

81

6 Riksdagen 1994195. 1 samt. Nr 100. Bilaga 1

genom förstärkning av momskontrollen och genom snabbare inbetalning
av skatter och avgifter. Verket menar att det under lång tid skett en
successiv förskjutning i hanteringen av transfereringar och uppbörd från
kontroll och värn om det allmännas medel i riktning mot service och råd-
givning. Detta torde, enligt RRV, ha påverkat den statsfinansiella utveck-
lingen i negativ riktning. Verket bedömer att det därför kan finnas anled-
ning att prioritera funktioner inom myndigheterna som t.ex. bevakar att
kostnadsdrivande praxisutveckling i transfereringssystemen undviks eller
att servicenivån till skattepliktiga inte leder till att staten förlorar skatte-
och avgiftsinkomster.

Vidare pekar RRV på behovet av en samlad översyn av den statliga
fondförvaltningen. Verket bedömer även att det finns betydande bespa-
ringar att göra genom bättre upphandlingsförfarande, bättre kapacitetsut-
nyttjande av den statliga fordonsparken och bättre planering och underlag
inför större investeringsbeslut inom infrastrukturområdet. RRV redovisar
även förslag till åtgärder för att effektivisera asylprocessen och in-
tegrationsarbetet inom invandrarområdet. RRV:s granskning har också
påvisat behovet av en mer utvecklad strategi och kompetens inom IT-
området. RRV har även granskat statens tillsyn inom olika sektorer, bl.a.
telemarknaden och den finansiella marknaden. Verket har härvid funnit
att tillsynen skulle kunna göras mer effektiv genom mer entydiga uppdrag
att övervaka marknadernas utveckling och genom renodling av tillsyns-
myndigheternas uppgifter.

1994/95:100

Bilaga 1

82

4 Resultatstyrning

1994/95:100

Bilaga 1

Regeringens bedömning:

— Resultatstyrningen utvecklas positivt.

— Årsredovisningarna är, trots vissa brister, av stort värde för
regeringens löpande uppföljning av den statliga verksamheten.

I 1994 års kompletteringsproposition redovisades utgångspunkterna för
att stärka genomförandet av resultatstyrningen. En interdepartemental
arbetsgrupp tillsattes för att ta fram underlag för regeringens fortsatta
ställningstaganden. Arbetsgruppens slutrapport kommer att färdigställas
i början av 1995. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under
1995 med bedömning och förslag till åtgärder för att stärka genomför-
andet av resultatstyrningen.

I RRV:s årliga rapport om resultatet av årets granskning, vilken
redovisas i avsnitt 3, lämnas även vissa iakttagelser vad gäller ut-
vecklingen av resultatstyrningen.

Regeringen har på begäran från riksdagen fortlöpande redogjort för
utvecklingen av resultatstyrningen. I det följande redovisas erfarenheter
från och regeringens bedömning av utvecklingen av resultatstyrningen
under det gångna året.

Erfarenheter av årsredovisningarna

Mot bakgrund av de ökade krav som ställts på myndigheterna och de
omfattande förändringar som genomförts i den finansiella styrningen är
utvecklingen av årsredovisningarna god. Kvaliteten i den ekonomiska
redovisningen har höjts, även om det finns myndigheter som fortfarande
inte lyckats uppnå en godtagbar nivå. De myndigheter som i år lämnat
sin första årsredovisning har i allmänhet lämnat en årsredovisning av
högre kvalitet än de myndigheter som lämnade sin första årsredovisning
1992 och 1993. Inom ett flertal myndigheter pågår ett utvecklingsarbete,
vilket framdeles ytterligare bör kunna öka årsredovisningarnas kvalitet.

RRV menar i sin rapport att ambitionen i arbetet med årsredovisningen
är hög hos de flesta myndigheter. Vid en bedömning måste, enligt RRV,
beaktas att införandet av resultatstyrning kräver ett långsiktigt och
uthålligt engagemang på alla nivåer. RRV menar att beställningar och
krav i regleringsbreven i vissa fall måste bli tydligare. En av för-
klaringarna till att vissa myndigheter haft problem att redovisa resultat är
att de mål som statsmakterna beslutat för verksamheten ännu inte brutits
ner till en uppföljningsbar nivå.

83

Erfarenheter av de fördjupade anslagsframställningarna

I budgetberedningen under hösten 1994 har ett tiotal myndigheter och
deras verksamhetsområden genomgått fördjupad prövning. För flertalet
av dessa lägger regeringen i denna proposition förslag om verksamhetens
framtida inriktning. RRV har studerat ett urval av de fördjupade
anslagsframställningarna. Erfarenheterna från årets anslagsframställningar
liknar dem som redovisats tidigare år. Det finns fortfarande brister i
resultatanalyserna, vilket förklaras såväl av att myndigheterna har
problem att finna en lämplig informationsstruktur och aggregeringsnivå
som att analyskapaciteten inte varit tillräcklig. Endast undantagsvis har
myndigheterna kritiskt granskat och ifrågasatt sin egen verksamhet.

Analyser av kostnader, kvalitet och effekter är mer frekventa och
fylligare än tidigare, men det finns, enligt RRV, fortfarande utrymme för
förbättringar. Positivt är att nya myndigheter, som lämnat sin första
fördjupade anslagsframställning, producerat väl genomarbetade resultat-
analyser och förslag om den framtida inriktningen av verksamheten som
till viss del baseras på analyserna av verksamheten. Sammantaget är
bilden av de fördjupade anslagsframställningarna något mer positiv än
tidigare år.

Regeringens bedömning

En rad positiva effekter har åstadkommits i reformarbetet med att
utveckla resultatstyrningen i budgetprocessen. Hösten 1994 är första
gången samtliga myndigheter avger årsredovisning. Ett stort antal
myndigheter lämnar årsredovisningar av god kvalitet. En successiv
anpassning av resultatredovisningen sker till regeringens behov av in-
formation för löpande styrning och kontroll. Resultatstyrningen anpassas
vidare till de skilda förutsättningar som gäller för olika delar av den
statliga verksamheten. Departementen uppfattas mer nyanserade i
dialogen med myndigheterna. I samtliga dessa avseenden måste dock ut-
vecklingen fortsätta.

Regeringen konstaterar med tillfredställelse att myndigheternas intresse
och förmåga att i olika avseenden analysera sin verksamhet har ökat
påtagligt sedan slutet av 1980-talet. Årsredovisningarna och särskilt
resultatredovisningens värde som instrument för regeringens löpande
uppföljning och kontroll har ökat.

Vissa av årets iakttagelser är av central betydelse. De dokument som
finns i budgetprocessen bör bättre anpassas till en effektiv resultatstyr-
ning. Främst bör en ökad flexibilitet i den långsiktiga planeringen efter-
strävas. Årsredovisningen skall även framdeles vara ett instrument för
den årliga löpande avrapporteringen och kontrollen av verksamheten i
förhållande till de krav som ställs på verksamheten.

1994/95:100

Bilaga 1

84

5 Ökade krav för god intern kontroll i staten

1994/95:100

Bilaga 1

Regeringens bedömning: Att den interna kontrollen fungerar i de
statliga myndigheterna, särskilt vad gäller de stora myndigheter som
ansvarar för stora medelsflöden, är ett oavvisligt krav från regering-
ens sida. RRV har visat att många myndigheter inte har vidtagit er-
forderliga åtgärder för att uppmärksamma och åtgärda brister i detta
avseende. Det ankommer på regeringen att försäkra sig om att identi-
fierade brister i statsförvaltningen beivras. Regeringen avser att be-
sluta om en förordning som innebär att samtliga myndigheter med
omfattande intern delegering av ansvar och befogenheter och som
administrerar stora medelsflöden skall ha intern revision som själv-
ständigt granskar den interna kontrollen i verksamheten. Det an-
kommer på berörda myndigheter att avsätta erforderliga medel för
internrevisionen inom ramen för befintliga resurser.

Bakgrund

RRV:s granskningar visar att den interna kontrollen vid myndigheterna
i åtskilliga fall har blivit sämre. Även riksdagens revisorer har upp-
märksammat problemet. Bristerna är inte minst bekymmersamma då det
är en utveckling som pågått under flera år trots myndighetsledningarnas
entydiga ansvar för att en ändamålsenlig uppföljning och kontroll finns
i myndigheten. De bakomliggande orsakerna är flera, bl.a. hög grad av
delegering/decentralisering inom myndigheter utan att myndighetsled-
ningen tillförsäkrat sig en god uppföljning och kontroll, högre krav på
ekonomisk redovisning utan att detta föranlett tillräcklig kompetensupp-
byggnad inom myndigheten liksom den tekniska utvecklingen inom ADB-
området. Det är också fråga om otillräcklig uppmärksamhet och för-
ståelse för de problem som har att göra med intern kontroll. Det är sär-
skilt oroande att iakttagelserna i flera fall avser större myndigheter vilka
omhändertar stora betalningsflöden i staten, och att brister kvarstår år
från år.

RRV har nyligen inkommit med förslag till regeringen om åtgärder för
en stärkt intern kontroll vid de statliga myndigheterna. Vid sidan av bl.a.
ökade stöd- och revisionsinsatser från RRV:s sida, föreslår RRV princi-
per som bör ligga till grund för regeringens ställningstagande avseende
inrättande av intern revision vid statliga myndigheter. RRV lämnar även
ett förslag till förordning om intern revision i staten.

Internrevisionens uppgifter

Internrevisionens primära uppgift är att granska dels den interna kon-
trollen i system, rutiner och organisation inom myndigheten, dels hur bok-

85

förings- och annan ekonomisk redovisningsskyldighet som myndigheten
omfattas av fullgörs samt att avrapportera resultatet av granskningen till
högsta ledningen för åtgärder. Kriterier för en god intemrevision är att
den skall bedrivas enligt internationell standard för god revisionssed och
grundas på av styrelsen (eller av myndighetschefen om styrelse saknas)
beslutad revisionsplan baserad på en analys av de risker som myndighe-
tens internkontroll exponeras för. Vidare skall intemrevisionen bedrivas
självständigt och verka oberoende i förhållande till den löpande verksam-
heten och ledningen. Att internrevisionen har rätt professionell kompetens
relaterat till den kontrollmiljö som finns i organisationen är också ett
väsentligt kriterium för en god intern revision.

Regeringens bedömning

Det statsfinansiella läget talar för att särskild omsorg läggs vid kontroll
av att de statliga resurserna används korrekt och effektivt. Detta är natur-
ligtvis av stor vikt för allmänhetens fortsatta förtroende för myndigheter-
nas förmåga att förvalta skattebetalarnas medel. Dessa skäl har också le-
gat till grund för regeringens ställningstagande att de myndigheter som
har betalningsansvaret för medel med koppling till EG-budgeten skall
etablera eller förstärka befintliga funktioner för intern revision (jfr prop.
1994/95:40). Regeringen anser att det ligger i det allmännas intresse att
försäkra sig om att myndighetsledningarna, som komplement till den
externa revisionen, har professionella intemrevisorer för egen självständig
granskning av kvaliteten på den interna kontrollen och redovisningen där
så erfordras.

Det finns vissa kriterier som bör läggas till grund för en bedömning av
huruvida en myndighet regelmässigt bör ha intern revision. De viktigaste
är dels omfattningen av de medelsflöden som myndigheten ansvarar för,
dels graden av delegering inom stora myndigheter eller mellan central
myndighet och regionala/lokala myndigheter.

För att säkra överblick, oberoende och jämförbarhet bör internrevisio-
nen normalt, i enlighet med god sed på området, vara placerad direkt
under verksledningen eller motsvarande, med hela myndighetskoncemens
verksamhet som granskningsområde. I det fall verkets operativa verksam-
het utförs med hjälp av myndighet utanför verket, t.ex. av en läns-
styrelse, bör även den verksamheten ingå i granskningen för att ingå i
underlaget för intemrevisionens rapportering till verkets styrelse (eller
verkschef om styrelse saknas).

Om kriteriet ansvar för stora medelsflöden definieras som en nivå på
omsättningen och denna sätts till en miljard kronor innebär de två an-
givna kriterierna att följande myndigheter bör ha intern revision: Invan-
drarverket, Jordbruksverket, Skogsvårdsorganisationen, Lantmäteriverket,
Arbetsmarknadsverket, Närings- och teknikutvecklingsverket, Riksför-
säkringsverket och de allmänna försäkringskassorna, Domstolsverket,
Kriminal vårdsverket, Polisorganisationen, Försvarsmakten, Riksskattever-
ket med skatte- och kronofogdemyndigheterna, Tullverket, Boverket,

1994/95:100

Bilaga 1

86

SIDA, Vägverket, Banverket, Centrala Studiestödsnämnden, Kungliga
tekniska högskolan, Karolinska institutet samt Universiteten i Uppsala,
Stockholm, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. Vissa av dessa myn-
digheter har redan etablerat intern revision, för andra har regeringen
särskilt beslutat att de skall ha intern revision. Organisatorisk inplacering,
uppgifter och mandat varierar dock. Då de redovisade kriterierna pekar
på en ganska god träffbild av de största myndigheterna som svarar för de
mer centrala statliga uppgifterna avser regeringen att lägga dessa kriterier
till grund för generell tillämpning av bestämmelser om intern revision i
staten. Det ankommer på berörda myndigheter att avsätta erforderliga
medel för den interna revisionen inom ramen för befintliga resurser. Be-
stämmelserna avses även bli tillämpliga på andra myndigheter som själva
väljer att inrätta internrevisionen eller för vilka regeringen beslutar
särskilt skall ha intern revision.

1994/95:100

Bilaga 1

87

6 Konsekvenser för de statliga myndigheterna av 1994/95:100
införandet av en allmän löneavgift m.m.         Bllaga 1

Riksdagen beslutade den 20 december 1994 (SkU:16, rskr. 149) att en
allmän löneavgift för finansiering av medlemskap i EU skall tas ut på
löneinkomst och inkomst av annan förvärvsverksamhet från och med den
1 januari 1995. Avgiftens storlek uppgår till 1,5 % och skall beräknas på
det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter till
folkpensioneringen enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Som en
konsekvens härav höjs också de särskilda löneskatterna och premieskatten
på grupplivförsärkringar.

Avgiftsskyldigheten omfattar alla som betalar arbetsgivaravgifter,
således även statliga myndigheter.

Betalningen av den allmänna löneavgiften och av de särskilda löneskat-
terna bör för budgetåret 1994/95 betalas samlat från tillgängliga medel
på inkomsttitel 5211 Statliga pensionsavgifter, netto.

Regeringen avser att återkomma i 1995 års kompletteringsproposition
med förslag till hantering av den allmänna löneavgiften för budgetåret
1995/96.

88

Budgetförslaget och statens
ekonomiska ställning

1994/95:100

Bilaga 1

1 Beräkning av statsbudgetens inkomster och
utgifter för budgetåren 1994/95 och 1995/96

1.1 Beräkningsförutsättningar

Statsbudgeten budgetåren 1994/95 och 1995/96

Riksrevisionsverket (RRV) har den 19 december 1994 redovisat en
beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåren 1994/95 och
1995/96. De antaganden som RRV grundat sina beräkningar på framgår
av tabell 1. Dessa antaganden, dvs. pris- och lönesummeutvecklingen
samt utvecklingen av den privata konsumtionen är fundamentala för
beräkningen av statsbudgeten. En sammanfattning av beräkningen finns
i bilaga 1.2.

Under slutskedet av arbetet med den preliminära nationalbudgeten har
antagandena om den ekonomiska utvecklingen reviderats. Det innebär att
de beräkningar som regeringen nu redovisar baserar sig på den ekonomis-
ka utveckling som presenteras i finansplanen, bilaga 1 (avsnitt 4). Även
vissa av dessa antaganden återfinns i tabell 1. I övrigt finns ingen
anledning att avvika från RRV:s beräkningsförutsättningar.

Tabell 1. Antaganden om den ekonomiska utvecklingen
Procentuell förändring

1994

1995

1996

RRV

Regeringen

RRV

Regeringen

RRV

Regeringen

Lönesumma

3,5

3,5

5,5

5,7

5,5

5,6

Konsumentpriser,

årsgenomsnitt

2,2

2,2

3,2

2,9

3,6

3,7

Privat konsumtion,

löpande priser

3,8

3,6

2,7

2,9

4,0

4,0

1.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret
1994/95

RRV:s senaste beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1994/95 utgörs
av verkets budgetprognos nr 2/3 från den 19 december 1994. Be-
räkningarna av inkomsterna för budgetåret 1994/95 redovisas även i
verkets inkomstberäkning.

89

Inkomster

I sin inkomstberäkning, publicerad den 19 december 1994, har RRV för
budgetåret 1994/95 beräknat inkomsterna till 396 735 miljoner kronor.
Till följd av att antagandena om den ekonomiska utvecklingen reviderats
justeras inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt ned med 1 088
miljoner kronor. Det reviderade antagandet om den privata konsumtio-
nens utveckling m.m. föranleder nedjustering av inkomsttiteln Juridiska
personers inkomstskatt med 310 miljoner kronor samt en nedjustering av
inkomsttiteln Mervärdesskatt med 65 miljoner kronor. Med hänsyn till att
nedsättningsregeln avseende koldioxidskatt för energiintensiva företag blir
kvar även efter den 1 januari 1995 m.m. har inkomsttiteln Energi-
skatt justerats ned med 930 miljoner kronor. Inkomsttiteln Jordbruks- och
sockeravgifter och inkomsttiteln Avgifter för alkoholinspektionens
verksamhet justeras upp med 20 respektive 4 miljoner kronor.

Sammantaget medför justeringarna en beräknad minskning av inkom-
sterna med 2 369 miljoner kronor jämfört med RRV:s beräkning.
Ändringarna framgår av tabell 2.

1994/95:100

Bilaga 1

Tabell 2. Avvikelser mot RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster
budgetåret 1994/95

Tusentals kronor

RRVs
beräkning

Förändring
enligt
regeringen

1111 Fysiska personers inkomstskatt

26 797 000

-1 088 000

1121 Juridiska personers inkomstskatt

33 188 000

-310 000

1411 Mervärdesskatt

108 835 000

-65 000

1428 Energiskatt

19 683 000

-930 000

1473 Jordbruks- och sockeravgifter

129 066

+ 20 000

2544 Avgifter för alkoholinspektionens

verksamhet

0

+4 000

Summa inkomster

396 735 369

Summa avvikelser enligt regeringen

-2 369 000

RRV:s beräkningar föranleder i övrigt inte någon erinran. Sammantaget
medför justeringarna av RRV:s beräkningar att regeringen beräknar
inkomsterna för budgetåret 1994/95 till 394 366 miljoner kronor.

90

Utgifter                                                            1994/95:100

Bilaga 1
Enligt regleringsbreven1 för innevarande budgetår uppgår utgifterna på
statsbudgeten till 519 939 miljoner kronor. RRV har i sin prognos
beräknat de totala utgifterna till 585 802 miljoner kronor.

RRV har beräknat belastningen på anslaget Räntor på statsskulden
m.m. till 119 400 miljoner kronor. RRV baserar sin prognos på s.k.
stoppränta, dvs. den räntenivå som gällde vid beräkningstillfället antas
gälla under hela beräkningsperioden. Med anledning av att regeringen
bygger sin beräkning på de räntenivåer som presenteras i finansplanen,
bilaga 1 (avsnitt 4) beräknar regeringen belastningen på anslaget för
budgetåret 1994/95 till 117 000 miljoner kronor.

Tåbell 3. Räntor på statsskulden budgetåret 1994/95

Miljarder kronor

Beräkning till
grund för stats-
budgeten

Nuvarande
beräkning

Räntor på lån i svenska kronor

47,5

83,6

Räntor på lån i utländsk valuta

24,2

23,1

Valutaförluster, netto

4,3

10,3

Summa

76,0

117,0

Med anledning av, i huvudsak, andra ränteantaganden justeras anslaget
Studiemedel m.m. ner med 95 miljoner kronor i förhållande till RRV:s
prognos. Till följd av att Länsstyrelsen i Kalmar län, efter regeringsbe-
slut, har betalat ut 3,7 miljoner kronor till 1914 års Järnvägskonsortiums
donationsfond belastas anslaget Oförutsedda utgifter med ytterligare 3,7
miljoner kronor.

Vidare görs en nedjustering av anslaget Stöd till jordbruket och
livsmedelsindustrin i norra Sverige, med 95 miljoner kronor till följd av
att konstruktionen av stödet till norra Sverige från och med medlemsska-
pet i EU blir en annan samt att utbetalningarna kommer att göras vid
andra tidpunkter under budgetåret än tidigare.

Till följd av framför allt nya beräkningsgrunder från Europeiska In-
vesteringsbanken räknas anslaget Bidrag till Europeiska Investerings-
banken upp med 50 miljoner kronor. Slutligen räknas utgifterna upp med
80 881 tusen kronor med anledning av regeringens förslag om tilläggs-
budget I till statsbudgeten för budgetåret 1994/95 (prop. 1994/95:105).

Enligt RRV kommer de totala Anslagsbehållningarna på reserva-
tionsanslag under innevarande budgetår att öka med 1 561 miljoner

'Vissa anslag inom Försvarsdepartementets område har i regleringsbreven justerats för
lokalkostnader (prop. 1993/94:150. bil. 1.). Inom Utbildningsdepartementets område
har anslagen till univertsitetet och högskolor justerats med anledning av övergång till
lånefinansiering av anläggningstillgångar (prop. 1993/94:100, bil. 1).

91

kronor och uppgå till 37 027 miljoner kronor vid innevarande budgetårs
slut. Regeringen ansluter sig till RRV:s bedömning.

I tabell 4 redovisas utvecklingen av anslagsbehållningarna mellan bud-
getåren 1993/94 och 1994/95.

1994/95:100

Bilaga 1

Tabell 4. Anslagsbehållningarna vid utgången av budgetåren 1993/94 och 1994/95
Miljarder kronor

Huvudtitel

1993/94

1994/95

Utrikesdepartementet

9 274

8 984

Kommunikationsdepartementet

4 802

6 336

Övriga huvudtitlar

21 390

21 707

Summa

35 466

37 027

RRV har för Tillkommande utgiftsbehov, netto tagit upp -1 000
miljoner kronor. Dessa utgifter bör beräknas till 2 000 miljoner kronor.

Sammantaget leder ovan nämda justeringar av RRV:s beräkningar till
en uppjustering av utgifterna med 545 miljoner kronor. Utgiftsanslagen
beräknas därmed till 468 908 miljoner kronor.

Utgifterna beräknas därmed sammantaget till 586 347 miljoner kronor
för budgetåret 1994/95.

Tabell 5. Regleringsbrevens utgifter budgetåret 1994/95

Miljarder kronor

Regleringsbrev

RRV

Regeringen

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor

448 439

468 963

468 908

Statsskuldräntor

76 000

119 400

117 000

Förändring i anslagsbehållningar

4 500

-1 561

-1 561

Beräknat tillkommande utgiftsbehov,

netto    -9 000

-1 000

2 000

Summa

519 939

585 802

586 347

Ovanstående tabell visar stora avvikelser mellan regleringsbrevens
beslutade utgiftsnivå och regeringens nuvarande prognos. Den viktigaste
förklaringsfaktorn till avvikelsen är räntor på statsskulden som i den
nuvarande prognosen överstiger nivån i regleringsbreven med 41
miljarder kronor. Det beror på en högre räntenivå under hösten samt att
regeringen därmed gör en annan bedömning av räntan för det återstående
budgetåret än tidigare. Detta får till följd att de i våras prognosticerade
överkurserna nu väntas övergå i underkurser vilket innebär att det uppstår
en kraftig ökning av statsskuldräntorna. En annan stor enskild ökning av
utgifterna som har tillkommit är avgiften till EU till följd av att Sverige
blivit medlem i den Europeiska Unionen fr.o.m. den första januari 1995,
vilket påverkar utgiftsanslagen. Förändringen i tillkommande utgiftsbehov
förklaras i allt väsentligt av de beräknade intäkterna av försäljningen av
Pharmacia som i regleringsbreven låg under posten Beräknat tillkomman-
de utgiftsbehov, netto.

92

1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 1994/95:100
1995/96                                                  Bilaga 1

Ökad bruttoredovisning på statsbudgeten

I syfte att tydliggöra och underlätta förståelsen av redovisningen på
statsbudgeten kommer vissa utgifter att bruttoredovisas i statsbudgeten
från och med budgetåret 1995/96.

Sjuk- och föräldraförsäkringen

På inkomsttitel 1221, Sjukförsäkringsavgift, netto, redovisas idag 85 %
av utgifterna för sjuk- och föräldraförsäkringen. Övriga 15 % redovisas
på anslag på utgiftssidan. Från och med budgetåret 1995/96 kommer
samtliga utgifter för sjuk- och föräldraförsäkringen att budgeteras och
redovisas på budgetens utgiftssida. Detta innebär att de redovisade
inkomsterna på inkomsttiteln 1221 ökar med 73,4 miljarder kronor, och
att de sammanlagda utgifterna på anslagen A3 och Bl - B3 på Socialde-
partementets område ökar med motsvarande belopp. Förändringen
innebär följaktligen att statsbudgetens omslutning ökar. Budgetsaldot
liksom upplåningsbehovet påverkas däremot inte.

Arbetsmarknadsfonden

Inkomster och utgifter som regleras via arbetsmarknadsfonden kommer
från och med budgetåret 1995/96 att redovisas över statsbudgeten. För
närvarande inbetalas arbetsmarknadsavgifter till statsbudgeten men dessa
inkomster förs sedan, med undantag för den del som avser finansiering
av utbildningsbidrag, vidare till arbetsmarknadsfonden. Från fonden
utbetalas medel för arbetslöshetskasseersättning och KAS m.m. Fondens
saldo påverkar sedan Riksgäldskontorets upplåningsbehov. Från och med
budgetåret 1995/96 kommer dessa inkomster och utgifter att redovisas
över statsbudgeten. Inkomsterna kommer att redovisas under en ny
inkomsttitel, 1254, Arbetsmarknadsavgift, och utgifterna kommer att
redovisas över anslaget A5 Bidrag till arbetslöshetsersättning inom
Arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel på statsbudgetens utgiftssida.
Denna omläggning påverkar både statsbudgetens omslutning och saldo.
Omslutningen stiger och saldot förändras med arbetsmarknadsfondens
finansiella sparande med undantag för den del av utgifterna som avser
utbildningsbidrag. Eftersom Arbetsmarknadsfonden för närvarande
uppvisar ett negativt finansiellt sparande leder omläggningen till en
försämring av det redovisade budgetsaldot. Denna försämring av det
redovisade saldot uppgår till 24,9 miljarder kronor budgetåret 1995/96.
Förändringen påverkar dock inte statens lånebehov och försämrar inte de

93

offentliga finanserna. Omläggningen ger däremot en bättre överensstäm- 1994/95:100
melse mellan det redovisade budgetsaldot och statens lånebehov.          Bilaga 1

18-månaders budgetår

Efter beslut i riksdagen om att ändra budgetårets periodicitet, kommer
statsbudgeten från och med 1997 att omfatta ett kalenderår i stället för att
som nu omfatta perioden 1 juli - 30 juni. Budgetåret 1995/96 kommer
som en övergångslösning, att omfatta tiden 1 juli 1995 - 31 december
1996, dvs. 18 månader. För att underlätta jämförelser bakåt i tiden
redovisas i vissa av de översiktliga tabellerna i budgetförslaget även
beräkningar av hur budgetåret 1995/96 skulle sett ut om det endast hade
omfattat de första 12 månaderna, dvs. perioden juli 1995 - juni 1996.

Inkomster beräknade på 18 månader

RRV beräknar statsbudgetens inkomster till 618 230 miljoner kronor för
budgetåret 1995/96. Inkomsterna påverkas av de förändrade redovisnings-
principer som regeringen föreslår i denna proposition. Dessa redovis-
ningstekniska förändringar leder till att beräkningarna av inkomsterna
justeras upp med 109 777 miljoner kronor.

De skillnader i antaganden om pris- och löneutveckling som tidigare
redovisats samt vissa förändringar som föreslås i förslaget till statsbudget
för nästa budgetår m.m. föranleder regeringen att justera ned inkomsterna
med 3 059 500 tusen kronor. Inkomsttiteln Fysiska personers inkomsskatt
justeras upp med 1 421 miljoner kronor. Vidare justeras inkomsttiteln
Juridiska personers inkomsskatt ned med 1 336 miljoner kronor, och
inkomsttiteln Mervärdesskatt upp med 250 miljoner kronor. Inkomsttiteln
Sjukförsäkringsavgift, netto, justeras ned med 1 096 miljoner kronor.
Med anledning av en reviderad prisutveckling justeras inkomsttitlarna
Bensinskatt, Tobaksskatt, Skatt på spritdrycker, Skatt på vin och Skatt på
maltdrycker ned med sammanlagt 78 miljoner kronor. Med hänsyn till att
nedsättningsregeln vad avser koldioxidskatt för energiintensiva företag
blir kvar även efter den 1 januari 1995 m.m. justeras inkomsttiteln
Energiskatt ned med 2 264 miljoner kronor. Avgifter för Alkoholinspektio-
nens verksamhet justeras upp med 43 500 tusen kronor.

Sammantaget innebär avvikelserna från RRV:s beräkningar en upp-
skrivning av inkomsterna för budgetåret 1995/96 med 106 717 500 tusen
kronor. Regeringen beräknar således statsbudgetens inkomster för bud-
getåret 1995/96 till 724 947 384 tusen kronor. Förändringarna i för-
hållande till RRV:s beräkningar framgår av tabell 6.

94

Tabell 6. Avvikelser mot RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster
budgetåret 1995/96

Tusentals kronor

1994/95:100

Bilaga 1

RRVs            Avvikelse

beräkning           enligt

regeringen

Inkomsttitel

1111

Fysiska personers inkomstskatt

47 405 000

+ 1 421 000

1121

Juridiska personers inkomstskatt

46 036 000

-1 336 000

1221

Sjukförsäkringsavgift, netto

-6 697 000

-1 096 000

1411

Mervärdesskatt

176 400 000

+250 000

1421

Bensinskatt

35 956 000

-47 000

1424

Tobaksskatt

11 662 000

-8 000

1425

Skatt på spritdrycker

10 215 000

-12 000

1426

Skatt på vin

4 892 600

-5 000

1427

Skatt på maltdrycker

4 936 900

-6 000

1428

Energiskatt

30 588 000

-2 264 000

2544

Avgifter till alkoholinspektionens
verksamhet

0

+43 500

Summa inkomster

Summa avvikelser enligt regeringen

728 006 884 1

-3 059 500

1 Summan i Riksrevisionsverkets beräkning är korrigerad så att den bruttoredovisas
på samma sätt som regeringens förslag till statsbudget. (Se avsnitt 1.3)

Avslutningsvis redovisas förändringarna i indelningen av statsbudgetens
inkomster i förslaget till statsbudget för budgetåret 1995/96 (tabell 7).

95

Tabell 7. Förslag till förändringar i uppställningen av statsbudgetens inkomster
för budgetåret 1995/96

1994/95:100

Bilaga 1

Inkomsttitel/Inkomsthuvudgrupp/Inkomstgrupp

Förslag

1000

Skatter m.m

Namnändring

1142

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt

Upphör

1143

Bevillningsavgift

Upphör

1200

Socialavgifter och allmänna egenavgifter

Namnändring

1221

Sjukförsäkringsavgift

Namn ändring

1222

Allmän sjukförsäkring

Namnändring

1250

Övriga socialavgifter, netto

Ny inkomstgrupp

1251

Allmän tilläggspensionsavgift, netto

Namnändring

1252

Delpensionsavgift, netto

Ny inkomsttitel

1253

Arbetsskadeavgift, netto

Ny inkomsttitel

1254

Arbetsmarknadsavgift

Ny inkomsttitel

1255

Arbetarskyddsavgift, netto

Ny inkomsttitel

1256

Lönegarantiavgift, netto

Ny inkomsttitel

1257

Sjömanspensionsavgift, netto

Ny inkomsttitel

1260

Allmänna egenavgifter

Ny inkomstgrupp

1261

Allmän sjukförsäkringsavgift

Ny inkomstgrupp

1262

Allmän pensionsavgift, netto

Ny inkomsttitel

1281

Allmän löneavgift

Ny inkomsttitel

1311

Skogsvårdsavgift

Upphör

1470

Skatt på import m.m.

Namnändring

1472

Övriga skatter m.m. på import1

Ny inkomsttitel

1473

Jordbruks- och sockeravgift1

Ny inkomsttitel

2521

Avgifter til! granskningsnämnden

Ny inkomsttitel

2544

Avgifter för alkoholinspektionens verksamhet

Ny inkomsttitel

3124

Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m.

Upphör

3125

Fortifikationsverkets inkomster av
försålda fastigheter1

Ny inkomsttitel

6000

Bidrag från EU m.m.1

Ny inkomsttyp

6100

Bidrag från EG:s jordbruksfond

Ny inkomst-
huvudgrupp

6110

Bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion

Ny inkomstgrupp

6111

Arealbidrag och trädesersättning1

Ny inkomsttitel

6112

Miljöstöd1

Ny inkomsttitel

6113

Intervention1

Ny inkomsttitel

6114

Exportbidrag1

Ny inkomsttitel

6115

Djurbidrag1

Ny inkomsttitel

6120

Bidrag från EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion1t

Ny inkomstgrupp

6121

EG-finansierade strukturstöd inom livsmedelssektorn1

Ny inkomsttitel

6122

EG-finansierade regionala stöd till jordbruket1

Ny inkomsttitel

6200

Bidrag från EG:s fiskefond1

Ny inkomst-
huvudgrupp

6211

Bidrag från EG:s fiskefond1

Ny inkomsttitel

6300

Bidrag från EG:s regionalfond1

Ny inkomst-
huvudgrupp

6311

Bidrag från EG:s regionalfond1

Ny inkomsttitel

6400

Bidrag från EG:s socialfond1

Ny inkomst-
huvudgrupp

6411

Bidrag från EG:s socialfond1

Ny inkomsttitel

7000

Extraordinära medel från EU1

Ny inkomsttyp

7111

Återbetalning avseende avgiften
till gemenskapsbudgeten1

Ny inkomsttitel

1 Inkomsttiteln införd fr.o.m. budgetåret 1994/95

Regeringen återkommer i samband med sin behandling av anslaget till
Försvarsmakten om att låta Försvarsmakten ta del av vissa av de in-
komster som redovisas på inkomsttiteln 4525 Återbetalning av lån för
svenska FN-styrkor.

96

Utgifter beräknade på 18 månader

1994/95:100

Bilaga 1

I förslaget till statsbudget för budgetåret 1995/96 uppgår utgifterna
sammanlagt till 968 379 miljoner kronor. Utgiftsanslag exkl. stats-
skuldräntor svarar då för 820 379 miljoner kronor.

Statsskuldsräntorna beräknas till 129 000 miljoner kronor för bud-
getåret 1995/96. Beräkningen är baserad på underlag från Riksgäldskon-
toret och de ränteantaganden som redovisats i den preliminära national-
budgeten (bilaga 1.1, avsnitt 1). Riksgäldskontoret emitterar stats-
obligationer med i förväg bestämda kupongräntor. Dessa kupongräntor
avspeglar således inte det aktuella ränteläget vid emissionstillfället. Detta
leder till att det uppstår s.k. under- och överkurser vid emissionstillfället.
I avsnitt 1.4 görs en kompletterande redovisning med periodiserade över-
och underkurser.

Anslagsbehållningarna på reservationsanslag beräknas minska med
3 000 miljoner kronor under budgetåret 1995/96.

I syfte att förslaget till statsbudget skall visa en realistisk budgetbelast-
ning förs på budgetens utgiftssida upp posten Beräknat tillkommande
utgiftsbehov, netto. Denna beräknas till 16 000 miljoner kronor. Vid
beräkningen av denna post har en uppskattning gjorts av sådana utgifts-
och inkomstförändringar som inte redovisats på något annat ställe i
förslaget till statsbudget.

Tabell 8. Statsbudgetens utgifter budgetåret 1995/96

Miljoner kronor

Förslag till
statsbudget

Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor

820 379

Statsskuldräntor

129 000

Förändring av anslagsbehållningar

3 000

Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto

16 000

Summa

968 379

1.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1994/95 och
1995/96

Med hänvisning till redovisningen i det föregående avsnittet beräknas
utfallet av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår
och förslaget till statsbudget för budgetåret 1995/96 såsom framgår av
tabell 9 och tabell 12.

Sammanfattningsvis beräknas budgetunderskottet till 192,0 miljarder
kronor för 1994/95 och till 243,4 miljarder kronor för 1995/96.

97

7 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

Tabell 9. Statsbudgeten och statens lånebehov 1993/94 - 1995/96
Miljarder kronor

1994/95:100

Bilaga 1

1993/94

Utfall

1994/95

Reger-
ingens
beräk-
ning

1995/96

12 mån
Netto1

1995/96

12 mån

Brutto2

1995/96

18 mån
Netto1

1995/96
18 mån
Brutto2
Förslag
till stats-
budget

Inkomster

376,9

394,4

433,9

505,2

615,2

724,9

Utgifter

554,0

586,3

587,3

675,7

833,7

968,4

Budgetsaldo

-177,1

-192,0

-153,4

-170,5

-218.5

-243,4

Primärt budget-

saldo

-82,4

-75,0

-36,4

-53,5

-89,5

-114,4

Lånebehov

233,5

229,0

163,8

163,8

238,5

238,5

Primärt lånebehov

138,8

112,0

46,8

46,8

109,5

109.5

1 Enligt nuvarande redovisningsprinciper

2 Enligt föreslagna redovisningsprinciper

Kompletterande redovisning av statsskuldräntor

Över- respektive underkurser uppstår när Riksgäldskontoret emitterar
statsobligationer som har en kupongränta som över- eller understiger den
aktuella marknadsräntan vid emissionstillfället.

Över- respektive underkurser är således nuvärdet av mellanskillnaden
mellan den kupongränta långivaren erhåller och den ränta han skulle ha
fått om kupongräntan varit lika stor som marknadsräntan. I regeringens
budgetförslag redovisas nettot av över- och underkurser mot statsbud-
geten vid det prognostiserade emissionstillfället, dvs. redovisningen är
utgiftsmässig i enlighet med principerna för redovisning mot statsbud-
geten.

Tabell 10. Statsskuldräntor

Miljarder kronor

1994/95            1995/96           1995/96

12-mån           18-mån

Statsskuldräntor
enl. regeringens

budgetförslag

117,0

117,0

129,0

Justering för
periodiserade
över/underkurser

-13,6

-6,1

-7,7

Justerade stats-

skuldräntor

103,4

110,9

121,3

För att tydliggöra den underliggande budgetutvecklingen görs även en
kompletterande kostnadsmässig redovisning, i vilken nettot av över- och
underkurserna har fördelats ut över lånets löptid.

98

Tabell 11. Justerat budgetsaldo för över- och underkurser budgetåren
1994/95 - 1995/96

Miljarder kronor

1994/95:100

Bilaga 1

1994/95

1995/96

12-mån

1995/96

18-mån

Inkomster

394,4

505,2

724,9

Utgifter exkl. stats-
skuldräntor

469,3

558,7

839,4

Justerade stats-
skuldräntor

103,4

110,9

121,3

Justerat budget-
saldo

-178,3

-164,4

-235,8

99

1994/95:100

Bilaga 1

s
o

o
o
o

Q

o
o

cn

o o o o o o o o
o o o o o o o o
ooooooo o
>0000x000 Tf

Xt co O O O O O  00

niTi >oo oo o  m

tNOOTf    o  r-

'CcmNooTio

oo r- xt oo \o —-   cs

Tt OO O\ CN oo O   rf

cn       •         n

C5

s

100

2 Underliggande budgetutveckling

1994/95:100

Bilaga 1

Den underliggande utvecklingen av statsbudgetens saldo erhålls när det
redovisade saldot korrigeras för effekter som är av tillfällig art eller
sammanhänger med förändringar i redovisningsprinciperna. Som bas
används de förhållanden som gäller för innevarande budgetår. Den
underliggande budgetutvecklingen i ett budgetförslag kan inte omedelbart
jämföras med de redovisningar som gjorts i tidigare års finansplaner och
reviderade finansplaner.

Det bör betonas att det ofta är en bedömningsfråga om en enskild post
skall betraktas som en reguljär inkomst eller utgift eller som en tillfällig
sådan. Trots att avgränsningarna i det enskilda fallet inte är helt
självklara anser regeringen det ändå angeläget att redovisa en beräkning
där tillfälliga inkomster eller utgifter uteslutits, så att statsbudgetens
underliggande utveckling inte undanskyms.

På inkomstsidan betraktas bl.a. följande effekter som tillfälliga vid
framräkning av det underliggande budgetsaldot:

— vissa engångsvisa höjningar eller sänkningar av skatter och avgifter

— tillfälliga extra inleveranser från affärsverk och myndigheter till
statsbudgeten

— vissa engångseffekter vid medlemsskap i EU vad gäller moms m.m.

— försäljning av statliga företag

På utgiftssidan betraktas bl.a. följande effekter som tillfälliga vid
framräkning av det underliggande budgetsaldot:

— valutaförluster eller valutavinster som uppstår vid amortering av
statens utlandslån

— engångsvisa besparingar

— periodiseringseffekter till följd av att Riksgäldskontoret emitterar
statsobligationer till under- respektive överkurser.

Tabell 13 visar statsbudgetens underliggande utveckling under perioden
1993/94-1995/96.

Tabell 13. Underliggande budgetsaldo för budgetåren 1993/94-1995/96

Miljarder kronor

1993/94

1994/95

1995/96
(12 mån)

1995/96
(18 mån)

Underliggande budgetsaldo

-170,0

-178,8

-146,4

-209,8

Som andel av BNP

11,7%

11,5%

8,9%

101

3 Lånebehov och statsskuld

1994/95:100

Bilaga 1

Statliga utgifter som beslutats av riksdagen och som inte täcks av
statsinkomster, finansieras genom upplåning av Riksgäldskontoret.
Budgetunderskottet utgör den viktigaste beståndsdelen i Riksgäldskonto-
rets lånebehov (tabell 14). Det är emellertid inte det redovisade budgetut-
fallet baserat på inkomst- och utgiftsmässiga principer som är relevant i
detta sammanhang, utan i stället dess kassamässiga motsvarighet, dvs.
utfallet på statsverkets checkräkning i Riksbanken. I tabellen är skillnaden
mellan redovisat budgetutfall och rörelserna på statsverkets checkräkning
angiven som kassamässiga korrigeringar. Dessa korrigeringar kan i
allmänhet endast göras i efterhand när utfallen är kända. I prognos-
perspektivet antas att de kassamässiga flödena är lika med budgetsaldot.
Det är viktigt att betona att detta antagande görs då den kassamässiga
korrigeringen de senaste åren gett upphov till relativt stora avvikelser
mellan det budgeterade lånebehovet och det faktiska utfallet.

Riksgäldskontoret har en omfattande utlåning till affärsverk och andra
myndigheter, bl.a. till Centrala studiestödsnämnden för studielån.

Statsskuldens förändring påverkas därutöver av olika typer av
skulddispositioner, dvs. transaktioner av dispositiv karaktär som Riks-
gäldskontoret gör. Av störst betydelse därvidlag är valutaomvärderingar
till följd av att valutaskulden löpande omvärderas till aktuella valutakurser
samtidigt som avräkningen mot statsbudgeten enbart avser de realiserade
valutadifferenserna. Prognosen för skulddispositionerna innehåller
beräknade realiseringar av valutadifferenser och omvärdering av
valutaskulden. De övriga skulddispositionerna kan inte prognosticeras.

102

Tabell 14. Lånebehov och statsskuld

Miljarder kronor

1994/95:100

Bilaga 1

1993/94

utfall

1994/95

1995/96

(18 mån)

Budgetunderskott

177,1

192,0

243,4

Kassamässiga korrigeringar

27,8

Riksgäldskontorets nettoutlåning:

CSN, studielån m.m.

7,3

8,3

11,4

Investeringslån till myndigheter

-8,5

5,0

5,5

Tilläggspensionsavgift

(inlåning)

-3,8

-11,4

Finansiering av underskott

i Arbetsmarknadsfonden

inkl, ränta1

36,7

30,3

Finansiering av underskott

i Lönegarantifonden inkl, ränta

0,9

-0,2

-1,4

Vasakronan AB m.m.

(Byggnadsstyrelsen)

13,8

-0,6

-3,4

Lån till Sparbanksstiftelsen Första

-3,8

Arlandabanan

1,0

Infriat garantiåtagande

i Securum

-13,1

Bankstöd Retriva och Securum

3,8

-4,8

Övrigt, netto

-0,1

-3,0

-0,8

Redovisningsteknisk korrigering

-8,4

Lånebehov

233,5

229,0

238,5

Skulddispositioner

-15,5

-13,9

-21,4

Statsskuldförändring

218,0

215,1

217,1

Statsskuld vid utgången

av resp, budgetår

1 178,6

1 393,7

1 610,7

Som andel av BNP

81,3%

90,0%

Anm: Inbetalning markeras med minustecken.

1 Fr.o.m. 1995/96 tillämpas bruttoredovisning och således redovisas Arbetsmarknads-
fondens underskott inom statsbudgeten (se avsnitt 1.3).

103

4 Redovisning av verksamheten med statliga
garantier m.m. för budgetåret 1993/94

1994/95:100

Bilaga 1

Riksrevisionsverket (RRV) har lämnat preliminär redovisning av
verksamheten med statliga kreditgarantier inklusive grundfondsför-
bindelser. Uppgifterna bygger på myndigheternas rapportering till RRV:s
system för kreditgarantiredovisning (System KG) och vissa myndigheters
årsredovisningar. Den definitiva redovisningen kommer att återfinnas i
RRV:s publikation Årsredovisning för staten 1993/94.

Uppgifterna avser garantistockens ställning per den 30 juni 1994. De
redovisade utgifterna och inkomsterna för verksamheten avser budgetåret
1993/94. Garantier i utländska valutor redovisas till den kurs som gällde
den 30 juni 1994. Hänsyn till senare kursfluktuationer har alltså inte
tagits.

I det följande lämnas en sammanställning av och kommentarer till de
uppgifter som garantiförvaltande myndigheter lämnat. I redovisningen
ingår uppgifter om statens ansvarsförbindelser i form av kreditgarantier
och borgen samt grundfondsförbindelser. Kreditgarantierna är till skillnad
från grundfondsförbindelserna kopplade till en viss kredit. En kredit-
garanti är ett statligt borgensåtagande som oftast gäller såsom för egen
skuld. En grundfondsförbindelse är en förbindelse att betala ett bestämt
belopp för att undvika en likvidation eller se till att garantimottagarens
kapital hålls intakt.

Syftet med kreditgarantier

Kreditgarantierna används av staten som ett näringspolitiskt medel för att
stödja verksamheter av samhälleligt intresse. Kreditgarantier tjänar därvid
som ett komplement till finansieringsmöjligheter på den allmänna kredit-
marknaden. Kreditgarantier används, respektive har använts, för att
stödja exempelvis jordbruket, varvsindustrin, energiförsörjningen,
exporten och bostadsbyggandet. Under senare år har kreditgarantier
använts i samband med bankkrisen och för investeringar i infrastrukturen.

Gällande garantiramar

Gällande garantiramar per den 1 juli 1994 uppgår totalt till 279,5
miljarder kronor, vilket är 22,7 miljarder kronor mer än föregående år.
En stor beloppsökning har skett av Riksgäldskontorets (RGK) garantiram
med 43,8 miljarder kronor på grund av omfattande engagemang avseende
pensionsåtaganden till bolagiserade affärsverk och övertagande av en
garanti som tidigare administrerats av Televerket. Andra ändringar är en
utökning av Statens bostadskreditnämnds (BKN) garantiram med 6,8
miljarder kronor och en minskning av Bankstödsnämndens (BSN)
garantiram med 9,6 miljarder kronor. För de myndigheter som inte har

104

en specificerad garantiram räknas garanterad kapitalskuld som garanti- 1994/95:100

ram. Detta gäller BKN och BSN.                                     Bilaga 1

Gjorda garantiutfästelser

Gjorda garantiutfästelser per den 30 juni 1994 uppgår till 208,6 miljarder
kronor, vilket innebär en ökning med 6,4 miljarder kronor jämfört med
föregående år. Denna nettoökning hänför sig till RGK 18,4, BKN 6,8
och Exportkreditnämnden (EKN) 2,5 miljarder kronor. BSN har minskat
sina utfästelser med 9,5 och Televerket med 11,4 miljarder kronor.
Televerkets garanti flyttades till RGK efter bolagiseringen. Gjorda
garantiutfästelser är summan av garanterad kapitalskuld samt gjorda
utfästelser som ej tagits i anspråk. För de flesta myndigheter är tiden
mellan utfästelse och ianspråktagande kort, vilket innebär att beloppen för
utfästelse och kapitalskuld är lika stora. EKN har dock ett arbetssätt som
innebär att de alltid har en stor mängd utfästelser som inte är tagna i
anspråk. Den 30 juni 1994 uppgick dessa utfästelser till 47,4 miljarder
kronor.

Garanterad kapitalskuld

Den garanterade kapitalskulden per den 30 juni 1994 var 161,2 miljarder
kronor, vilket är 7,3 miljarder kronor mer än året före. Ökningen hänför
sig till motsvarande förändringar som redovisats vad det gäller utfästelse
per myndighet. Dock har EKN:s kapitalskuld ökat med 3,3 samtidigt som
utfästelsen ökat med 2,5 miljarder kronor. De sex myndigheter som
garanterat störst kapitalskuld är RGK 65,9, EKN 40,0, BSN 20,3, BKN
19,8, Riksbanken 13,0 och SJV 1,9 miljarder kronor. Dessa myndigheter
står för drygt 99,8 procent av den totala garanterade kapitalskulden.

Antalet garantier

Cirka 42 000 garantier fanns den 30 juni 1994. Medelvärdet för
kapitalskulden per garanti är ungefär 4 miljoner kronor. Minsta enskilda
garanti uppgick till 500 kronor och största enskilda var 27 miljarder
kronor. De myndigheter som utfärdat det största antalet garantier är BKN
med 20 147 garantier, SJV 10 900 och EKN cirka 10 000. Dessa tre
myndigheter står för 98 procent av det totala antalet kreditgarantier.
Övriga myndigheter har utfärdat tillsammans drygt 1 000 garantier.

Utvecklingen under de senaste tio åren

Trenden för total garantiram, utfästelse och kapitalskuld var fram till och
med budgetåret 1991/92 svagt uppåtgående. Budgetåret 1992/93 visade

105

en stor ökning som nästan helt kan tillskrivas bankkrisen och om- 1994/95:100
läggningen av bostadsstödet. Dessa två händelser ledde till bildandet av Bilaga 1
de två myndigheterna BSN och BKN, som idag tillhör de största
garantigivarna. Av kapitalskuldens ökning på 42,2 miljarder kronor under
budgetåret 1992/93 stod BSN för 29,8 och BKN för 11,8 miljarder
kronor.

Garantiutfärdande myndigheter

Bankstödsnämnden

Beslutet att inrätta BSN fattades i december 1992. Vid utgången av
budgetåret 1993/94 redovisas tre ansvarsförbindelser som totalt uppgår
till 20 303 miljoner kronor. De tre var till Securum (10 miljarder
kronor), Sparbanksstiftelserna (6,8) och Retriva (3,5). Inkomsterna från
kreditgarantiavgifter uppgick under budgetåret 1993/94 till 294,8 (100,0)
miljoner kronor. Avgiftsnivån på BSN:s garantier är 1 procent. BSN
betalade under budgetåret 1993/94 ut 20 231 (23 399) miljoner kronor
som ersättning för infriade garantier. Av tidigare infriade garantier har
399,9 (0,0) miljoner kronor återvunnits. Det tidigare avtalet med
Sparbanken Sveriges ägare, Sparbanksstiftelserna, har omförhandlats till
marknadsmässiga villkor vad gäller ränta och garantiavgift. Gentemot
Föreningsbanken har BSN också ett åtagande, men något direkt stöd har
inte utbetalats. Rekonstruktionen av Gota Bank har däremot inneburit en
mycket stor belastning för staten. Bankkrisen har kostat skattebetalarna
stora belopp och totalt har 65 miljarder kronor betalats ut. Av detta har
43,6 miljarder kronor betalats ut vid infrianden av kreditgarantier.

Statens bostadskreditnämnd

BKN inrättades den 1 januari 1992 och har till uppgift att arbeta för en
effektivt fungerande garantigivning för finansiering av bostadsbyggande.
Budgetåret 1993/94 registrerades 4 824 nya garantier med ett sammanlagt
garanterat belopp på 7 051 miljoner kronor. Garantistocken uppgick
därmed vid budgetårets slut till 19 827 miljoner kronor och antalet
garantier var 20 147. Inkomsterna från kreditgarantiavgifter uppgick
under budgetåret 1993/94 till 101,2 (67,5) miljoner kronor. Avgiftsnivån
på BKN:s garantier är 0,5 procent. BKN betalade under budgetåret
1993/94 ut 126,7 (0,4) miljoner kronor som ersättning för infriade
garantier. Av detta belopp har 5,7 (0,2) miljoner kronor återvunnits från
kommuner med borgensåtaganden.

106

Exportkreditnämnden och Beredningen för internationellt
tekniskt-ekonomiskt samarbete

1994/95:100

Bilaga 1

Den totala garantiramen utökades till 73 miljarder kronor då EKN i april
1993 fick i uppdrag av regeringen att inom ramen av 1 miljard kronor
lämna garantier för affärer med Baltikum och Ryssland. EKN admini-
strerar så kallade biståndsgarantier på uppdrag av Beredningen för
internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS). Biståndsgarantierna
ingår i EKN:s redovisning. Utestående utfästelser och kapitalskuld den
30 juni 1994 var 87,5 (85,0) respektive 40,0 (36,7) miljarder kronor. Av
detta stod BITS för 9,9 respektive 8,9.

De totala garantiavgifterna under budgetåret 1993/94 uppgick till 370
miljoner kronor, vilket är en ökning med 104 miljoner kronor från
föregående år. Avgiftsnivån för EKN och BITS ligger på 1 respektive 0,5
procent, om utestående kapitalskuld jämförs med avgifterna under året.

Statens jordbruksverk och länsstyrelsernas lantbruksenheter

Verksamheten med lantbruksgarantier redovisas dels av SJV som
disponerar anslaget för täckande av kreditförluster och dels av länsstyrel-
sernas lantbruksenheter som administrerar de enskilda garantierna. Den
30 juni 1994 uppgick kapitalskulden för lantbruksgarantierna till 1,9 (2,0)
miljarder kronor, vilket är en halvering jämfört med början av åttiotalet,
då den uppgick till cirka 3,7 miljarder kronor. Antalet garantier har
minskat från cirka 25 000 för tio år sedan till dagens 10 900 (11 900).
Avgifterna för lantbruksgarantierna är 1 procent.

Riksbanken

Riksbanken har ett garantiåtagande på 1 696 miljoner USD i Världs-
banken. Den 30 juni 1994 motsvarade det 13 025 (13 120) miljoner
kronor. Enligt regeringsbeslut garanterar staten de förluster som kan
uppkomma på kapitalinsatsen i Världsbanken. Förändringarna de senaste
åren beror endast på förändringar i kursrelationen mellan USD och
svenska kronor. Någon avgift tas inte ut på denna garanti. Från och med
1 januari 1995 har denna garanti överförts från Riksbanken till Finans-
departementet.

Riksgäldskontoret

Enligt instruktionen för RGK skall målet för hanteringen av garantienga-
gemanget vara att kostnaderna för verksamheten skall täckas av dess
intäkter sett över en längre tidsperiod. Målet för verksamheten är vidare
att bidra till att andra myndigheters garantigivning bedrivs på ett effektivt
sätt. Vidare skall RGK meddela föreskrifter och allmänna råd för statliga

107

garantier till näringslivet samt följa kostnaderna för och omfattningen av   1994/95:100

detta. RGK har i sin redovisning fördelat sina garantier på olika Bilaga 1
näringsområden.

RGK:s garantiåtagande uppgick per den 30 juni 1994 till 65,9 miljarder
kronor. Detta innebär en ökning av åtagandet med 18,5 miljarder.
Ökningen beror till största delen på RGK:s alltmer omfattande engage-
mang för garantier avseende pensionsåtaganden till bolagiserade
affärsverk och andra myndigheter. Den största ökningen rör Telia AB,
pensionsåtaganden till Telia AB och övertagande av de garantier som
tidigare utfärdats av Televerket. De sex största garantimottagama är
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa (27,0 miljarder kronor), Telia
AB (4,8), Forsmarks Kraftgrupp AB (4,5), Sveriges Allmänna Hypoteks-
bank (2,3), Nordiska Investeringsbanken (2,0) och Stockholmsleder AB
(2,0). Tillsammans med statliga pensionsåtaganden (15,8) utgör dessa
nästan 90 procent av RGK:s garantier. Avgifterna uppgår till 0,4 procent
av total kapitalskuld.

Övriga garantiutfärdande myndigheter

Ytterligare 28 myndigheter, Presstödsnämnden, Skogsstyrelsen, Närings-
och teknikutvecklingsverket, Överstyrelsen för civil beredskap, Luft-
fartsverket, Fiskeriverket, Utrikesdepartementet, Kammarkollegiet,
Centrala studiestödsnämnden, Statens vägverk och 18 länsstyrelser, har
utfärdat drygt 500 garantier på totalt 290 miljoner kronor. Detta belopp
utgör knappt 0,2 procent av statens totala garantiåtagande. Avgiftsnivån
för denna grupp av garantier ligger på knappt 1 procent.

Övriga ansvarsförbindelser

En typ av ansvarsförbindelser som inte tagits med tidigare i redovis-
ningen till riksdagen av den statliga garantiverksamheten är de skuld- och
garantiförbindelser som avser åtaganden gentemot internationella
utvecklingsbanker och utvecklingsfonder. I RGK:s årsredovisning är
dessa upptagna till 5,2 miljarder kronor som statliga ansvarsförbindelser.
Några avgifter tas inte ut för dessa ansvarsförbindelser.

Den 18 december 1992 beslutade riksdagen om en allmän statlig
garanti för det svenska betalningssystemet. Statens garanti omfattar,
förutom bankerna och deras dotterbolag, också vissa andra kreditinstitut
med statlig anknytning. Syftet med denna statliga garanti är att trygga
stabiliteten i betalningssystemet och säkra kreditförsörjningen. Det
statliga åtagandet är av temporär natur och skall avvecklas när för-
hållandena är sådana att det inte längre föreligger något hot mot
stabiliteten i det finansiella systemet. Denna statliga garanti är inte med
i siffersammanställningarna i föreliggande redovisning eftersom den inte
entydigt kan bestämmas beloppsmässigt. Någon avgift tas inte ut för
denna garanti.

108

Utgifter till följd av infriade garantier

Utgifterna till följd av infriade garantier under budgetåret 1993/94 uppgår
till 21,7 (24,5) miljarder kronor, vilket motsvarar 15 procent av total
kapitalskuld. De största infriandena redovisas av BSN med 20,2 (23,4)
miljarder kronor, EKN med 1,2 (1,1) och BKN med 0,1 (0,0). Exklusive
BSN uppgår infriandena till 1 procent av total kapitalskuld.

Inkomster från lämnade garantier

Inkomster från garantiavgifter under budgetåret 1993/94 uppgår till 1 007
miljoner kronor, jämfört med 606 under föregående budgetår. In-
komsterna genereras främst av EKN (328), BSN (295), RGK (262) och
BKN (101). Garantiavgifterna uppgår till 0,6 procent av total kapital-
skuld. Riksdagens beslut att avgiften på statliga garantier skall vara 1
procent uppnås inte under 1993/94. En lägre genomsnittlig avgiftsnivå
uttas av Riksbanken (0 procent), RGK (0,4 procent) och BKN (0,5
procent). Övriga myndigheters avgiftsnivå ligger på 1 procent.

Inkomster till följd av återbetalning av infriade garantier uppgår till
1526 miljoner kronor jämfört med 598 föregående budgetår. Dessa in-
komster härrör främst från exportkreditgarantiema (975) där stora återbe-
talningar har gjorts från Brasilien, Indien, Iran, Etiopien, Mexiko och
Argentina. Sparbanksstiftelserna har återbetalat 400 miljoner kronor till
BSN, avseende tidigare infriade garantier.

Det ekonomiska utfallet av verksamheten

Summan av inkomster från garantiavgifter och återbetalningar för tidigare
infriade garantier har i förhållande till utgifter för infriade garantier
resulterat i ett stort nettounderskott på 19 150 miljoner kronor. Utfallet
exklusive BSN visar ett mindre överskott på 386 miljoner kronor.
Föregående budgetår visade också ett stort nettounderskott på 23 317
miljoner kronor. Exklusive BSN blev utfallet föregående år ett litet
underskott på 19 miljoner kronor.

Sammanställning av statliga garantier

Tabellen nedan visar i sammandrag garantiramar, utfästelser och
kapitalskuld för samtliga statliga garantier per den 30 juni 1994, samt
inkomster och utgifter för statliga garantier under budgetåret 1993/94.

1994/95:100

Bilaga 1

109

Tabell 15. Statliga garantier per den 30 juni 1994 (garantiram per den 1 juli 1994/95:100

1994)                                                                          Bilaga 1

Miljoner kronor

Garantier
utfärdade av

Gällande
garantiram
per den
1 juli 1994

Gjorda
garantiut-
fästelser
per den
30 juni
1994

Garanterad
kapitalskuld
per den
30 juni
1994

Under budgetåret 1993/94 per den

30 juni 1994

Utgifter till
följd av
infriade
garantier

Inkomster
från garanti
avgifter

Inkomster
till följd av
återbetal-
ningar av
tidigare
infriade
garantier

Riksgäldskontoret

148 930,2

65 852,0

65 852,0

78,2

261,7

129,2

Bankstödsnämnden

20 303,0

20 303,0

20 303,0

20 231,0

294,8

399,9

Statens bostadskreditnämnd

19 827,1

19 827,1

19 827,1

126,7

101,2

5,7

Riksbanken

13 025,3

13 025,3

13 025,3

0,0

0,0

0,0

Statens jordbruksverk

3 768,0

1 881,0

1 881,0

22,0

19,0

3,0

Delsumma

205 853,6

120 888,4

120 888,4

20 435,9

676,7

537,8

Övriga

617,3

292,5

292,5

7,0

2,6

13,1

Delsumma

206 470,9

121 180,9

121 180,9

20 442,9

679,3

550,9

Exportkreditnämnden

73 000,0

87 460,0

40 034,0

1 240,0

328,0

974,8

Totalsumma

279 470,9

208 640,9

161 214,9

21 682,9

1 007,3

1 525,7

110

5 Budgetering av förvaltningskostnadsanslag för
budgetåret 1995/96

1994/95:100

Bilaga 1

5.1 Kompensation för prisutvecklingen

Som ett led i rambudgetprocessen har anslagen till myndigheterna för det
förlängda budgetåret 1995/96 avseende resurser för löner, lokaler och
övriga förvaltningskostnader genom s.k. pris- och löneomräkning
kompenserats för den faktiska prisutvecklingen under föregående budgetår
(1993/94) samt för perioden juli - december 1994 (schablonframskrivning
med oförändrad priskompensation). Särskilda indextal för lö-
nekostnadsutveckling, baserade på prisutvecklingen inom den konkurren-
sutsatta sektorn och de allmänna prisförändringarna för övriga för-
valtningskostnader har använts.

Budgeteringen av lokalkostnadsdelen i myndigheternas förvaltningsan-
slag var tidigare baserad på Byggnadsstyrelsens avisering av hyra till
resp, myndighet. Eftersom myndigheterna från den 1 juli 1993 ansvarar
för sin egen lokalförsörjning inom ramen för anvisat ramanslag har i
årets budgetproposition en ny beräkningsteknik använts. De övergripande
principerna för omläggningen presenterades i 1994 års kompletterings-
proposition (prop. 1993/94:150, bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:453).

Den använda beräkningstekniken för lokalkostnader bygger på en
schablonmässig omräkning av den samlade resursnivån för lokalanskaff-
ning på statsbudgeten. Som bas för beräkningen ligger, i huvudsak,
Byggnadsstyrelsens tidigare hyresaviseringar till resp, myndighet. Den
utifrån dessa aviseringar fastställda resursnivån har justerats med
utgångspunkt i en övergripande bedömning av de förväntade nivåerna på,
av myndigheterna, under budgetåret ny- och omtecknade hyreskontrakt.
För de unika kultur- och s.k. ändamålsfastigheter som förvaltas av
Statens fastighetsverk, där myndighetens verksamhet är integrerad med
fastigheten, har i princip det tidigare budgeteringssystemet tillämpats.

Den använda beräkningstekniken leder till att incitamentet att spara på
lokalkostnader ligger kvar hos myndigheten. Detta genom att myndig-
heten ges möjlighet att tillgodogöra sig besparingar, dels om hyresnivån
på de av myndigheten ny- och omtecknade kontrakten ligger under den
hyresnivå som schablonmässigt beräknats för myndigheten, dels när
myndigheten minskar sin lokalyta i relation till den tidigare av Byggnads-
styrelsen anvisade lokalytan.

Den årliga omräkningen av anslagen för att kompensera för prisutveck-
lingen på lokaler kommer fortsättningsvis, på samma sätt som för löner
och övriga förvaltningskostnader, vara baserad på en övergripande
bedömning av den faktiska prisutvecklingen. När det gäller s.k.
ändamålsfastigheter kan särskilda analyser och beräkningar behöva göras.

Pris- och löneomräkningen avseende budgetåret 1995/96 grundar sig
således på en bedömning av prisutvecklingen under perioden 1 juli 1993
- 31 december 1994. En avstämning mot den verkliga prisutvecklingen

111

under denna period kommer att göras inom ramen för pris- och löneom-
räkningen i nästkommande budgetarbete.

Vidare har anslag som pris- och löneomräknats budgeterats med hänsyn
till ett produktivitetskrav om 0,99 % på 12-månadersbas, vilket motsvarar
den genomsnittliga årliga produktivitetsförbättringen inom näringslivets
tjänstesektor under de senaste tio åren. Motsvarande produktivitetskrav
gäller även för de myndigheter som driver avgiftsbelagd verksamhet där
myndigheter disponerar inkomsterna. Fjärde huvudtitelns anslag IV Al
Försvarsmakten är dock undantaget från detta produktivitetskrav.

Den på ovan redovisade sätt schablonmässigt framräknade totala
priskompensationen till myndigheterna har lagts till grund för en prövning
av statens totala utgifter för förvaltning. Den enskilda myndighetens
samlade behov av medel, anvisade via ramanslag, har därefter på
sedvanligt sätt prövats och vägts mot andra utgifter på statsbudgeten inom
ramen för de samlade resurserna.

1994/95:100

Bilaga 1

112

6 Lån i Riksgäldskontoret för myndigheters
investeringar i anläggningstillgångar för
förvaltningsändamål

1994/95:100

Bilaga 1

Regeringens förslag: Regeringen skall för budgetåret 1995/96 få
besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstill-
gångar för förvaltningsändamål intill ett sammanlagt belopp av
12 400 000 000 kronor.

Riksdagen har godkänt ett generellt införande av lån i Riksgäldskonto-
ret (RGK) för myndigheters investeringar i anläggningstillgångar för för-
valtningsändamål fr.o.m. budgetåret 1993/94 enligt de principer som
redovisades i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 1, bet.
1992/93 :FiU20, rskr. 1992/93:189).

6.1 Lånebemyndigande för budgetåret 1995/96

I följande tabell redovisas för varje departementsområde dels utfallet
avseende upptagna lån i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål
den 30 juni 1994, dels låneramar som regeringen lämnat till myndig-
heterna för innevarande budgetår med hänsyn tagen till regeringsbeslut
som fattats t.o.m. den 15 december 1994 och dels beräknat sammanlagt
lånebehov för budgetåret 1995/96.

I enlighet med vad som beslutats om principerna för lånemodellen
avser låneramsbeloppen den totala skuld som regeringen via myndig-
heterna högst får ha till RGK under det aktuella budgetåret.

Tabell 16. Lånebemyndigande för budgetåret 1995/96

Kronor

Up|

itagr

la lån

Tilldel

ade

låne-

Lånera

imar

Departementsområde

1994-06

>-30

ramar

1994/95

1995/96

Justitiedep.

566

501

700

1 841

340

000

2 603

900

000

Utrikesdep.

53

254

600

83

630

000

237

550

000

Försvarsdep.

57

199

100

680

260

000

1 592

518

000

Socialdep.

325

697

700

758

600

000

942

300

000

Kommunikationsdep.

42

453

600

133

350

000

177

050

000

Finansdep.

470

809

600

1 020

500

000

1 005

390

000

Utbildningsdep.

18

638

900

2 983

584

000

3 419

573

000

Jordbruksdep.

247

072

500

452

950

000

470

900

000

Arbetsmarknadsdep.

287

672

400

384

900

000

398

115

000

Kulturdep.

37

437

100

95

212

000

137

289

000

Näringsdep.

55

362

400

97

850

000

274

070

000

Civildep.

47

123

200

110

600

000

180

400

000

Miljö- och naturresursdep.

162

317

500

229

212

000

343

175

000

Till regeringens disposition

928

012

000

617

770

000

Summa

2 371

542

300

9 800

000

000

12 400

000

000

113

8 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

Budgetåret 1993/94 omfattades flertalet myndigheter av lånemodellen. 1994/95:100
Riksdagen bemyndigade regeringen att för dessa myndigheter ta upp lån Bilaga 1
i RKG intill ett sammanlagt belopp av 4 500 000 000 kronor (prop.

1992/93:100 bil. 1, bet. 1992/93:FiU20, rskr. 1992/93:189)

Av tabellen framgår att myndigheternas sammanlagda låneskuld vid
budgetårets utgång uppgick till 2 371 542 300 kronor. De främsta skälen
till skillnaden mellan den sammanlagda tilldelade låneramen och den
sammanlagda låneskulden torde vara följande.

Myndigheternas investeringsbeteende har förändrats till följd av att
myndigheterna belastas med hela kapitalkostnaden för investeringarna.
Myndigheterna har senarelagt planerade investeringar. Myndigheterna har
amorterat mer än planerat vad gäller den delen av myndigheternas
låneskuld till Riksgäldskontoret som tidigare var en kapitalskuld till Stats-
kontoret för ADB-utrustning. Anledningen till att myndigheterna
amorterar mer än planerat är att amorteringstiden, som Statskontoret
beslutade, för ADB-utrutsningen varit för lång i förhållande till den
ekonomiska livslängden. Den sammanlagda tilldelade låneramen för
budgetåret 1993/94 har beräknats från myndigheternas redovisning av
planerade investeringar, vilka sannolikt har innehållit ett visst mått av
överplanering. Myndigheterna har i vissa fall varit obenägna att ta upp
lån i Riksgäldskontoret i de fall myndigheterna har haft medel tillgängliga
i form av anslagssparande och överskott i avgiftsfinansierad verksamhet.

Det är emellertid ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser om
utvecklingen av myndigheternas investeringsverksamhet.

Regeringen beräknar för budgetåret 1995/96 det samlade lånebeloppet
till 12 400 000 000 kronor. Av beloppet beräknas 617 770 000 kronor
ställas till regeringens disposition för att möta oförutsedda behov, vilket
utgör 5 % av det sammanlagda lånebeloppet. Utökningen jämfört med
innevarande budgetårs låneramar beror dels på att budgetåret 1995/96
avser 18 månader, dels på att den totala upplåningsvolymen successivt
ökar de närmast följande budgetåren eftersom amorteringarna inte blir
lika stora som upplåningen förrän samtliga investeringar i anläggningstill-
gångar för förvaltningsändamål är finansierade med lån i RGK.

114

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1994/95:100

Bilaga 1

1.  godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som
regeringen har förordat i det föregående,

2.  godkänner de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som
regeringen har förordat i det föregående,

3.  godkänner riktlinjerna för budgetering och redovisning av statens
verksamhet i enlighet med vad regeringen har förordat (Ekonomisk
styrning av statlig verksamhet, avsnitt 2.1),

4.  för budgetåret 1995/96, i avvaktan på slutliga förslag i komplette-
ringspropositionen och i enlighet med vad regeringen har förordat i
det föregående,

a) beräknar statsbudgetens inkomster,

b) beräknar förändringar i anslagsbehållningarna,

c) beräknar Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto.

5.  bemyndigar regeringen att för budgetåret 1995/96 besluta om lån i
Riksgäldskontoret till investeringar i myndigheters anläggningstill-
gångar för förvaltningsändamål intill ett sammanlagt belopp av

12 400 000 000 kronor (Budgetförslaget och statens ekonomiska
ställning, avsnitt 6.1).

115

Innehåll

1994/95:100

Bilaga 1

Finansplanen

1

Den ekonomiska politikens inriktning

1

2

Det ekonomiska arvet

13

2.1 1980-talet - budgetsanering och överhettning

14

2.2 1990-talet - nya budgetunderskott och efterfrågekris

17

3

Sverige och den Europeiska unionen

21

3.1 Sätt Europa i arbete

22

3.2 Konvergensfrågorna

24

4

Den ekonomiska utvecklingen

25

4.1 Den internationella ekonomin 1995 och 1996

25

4.2 Den svenska ekonomin 1995 och 1996

26

4.3 Kalkyler för perioden 1994-1998

30

5

En politik för tillväxt, sysselsättning och välfärd

34

5.1 En politik för tillväxt

34

5.2 Finans- och penningpolitiken

38

5.3 Arbetsmarknad och sysselsättning

41

5.4 Strukturpolitiken

47

5.5 Skattepolitiken

48

5.6 Fördelningseffekter av politiken

50

6

Budgetförslaget och förstärkningar av den offentliga
sektorns finanser

56

6.1 Samlade förstärkningar av de offentliga finanserna

56

6.2 Budgetförslaget och jämförbarhet med tidigare år

57

6.3 Åtgärder för att förstärka budgeten

58

6.4 Finansiering av medlemskapet i EU

64

6.5 Handlingsprogram mot arbetslöshet

66

6.6 Kommunal ekonomi

66

Appendix:

Budgetförstärkningar

68

Omprövning och förnyelse av offentlig förvaltning                   71

116

Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

1994/95:100

Bilaga 1

1 Budgetpolitisk strategi

73

1.1 De offentliga åtagandena och statens roll

73

1.2 Budgetprocessen

74

2 Budgetering och redovisning av statens verksamhet

76

2.1 Principer för budgetering och redovisning av statens

verksamhet

76

2.2 Utredning om skillnaden mellan redovisningen av

statsbudgeten och utgifter och redovisningen i

nationalbudgeten av statens inkomster och utgifter

77

2.3 Införande av årsredovisning för staten

78

3 Resultatet av RRV:s granskning 1994

79

3.1 RRV:s iakttagelser

79

4 Resultatstyrning

83

5 Ökade krav för god intern kontroll i staten

85

6 Konsekvenser för de statliga myndigheterna av

införandet av en allmän löneavgift m.m.

88

Budgetförslaget och statens ekonomiska ställning

1   Beräkning av statsbudgetens inkomster och utgifter för

budgetåren 1994/95 och 1995/96                            89

1.1 Beräkningsförutsättningar                                      89

1.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under

budgetåret 1994/95                                       89

1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under

budgetåret 1995/96                                       93

1.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1994/95

och 1995/96                                           97

2  Underliggande budgetutveckling                              101

3  Lånebehov och statsskuld                                    102

4  Redovisning av verksamheten med statliga garantier m.m.

för budgetåret 1993/94                                       104

5   Budgetering av förvaltningskostnadsanslag för

budgetåret 1995/96                                          111

5.1 Kompensation för prisutvecklingen                        111

117

6 Lån i Riksgäldskontoret för myndigheters investeringar
i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål
6.1 Lånebemyndigande för budgetåret 1995/96

Förslag till riksdagsbeslut

1994/95:100

113 Bilaga 1

113

115

118

Bilaga 1.1

Preliminär nationalbudget
för 1995

Preliminär Nationalbudget

Förord

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Den preliminära nationalbudget som härmed läggs fram, beskriver den
internationella och den svenska ekonomins utveckling t.o.m. 1996.

Nationalbudgeten bygger på material från fackdepartementen samt från
olika myndigheter och institutioner. För bedömningen av den internatio-
nella utvecklingen har material erhållits från bl.a. OECD. Beskrivningen
av den svenska ekonomin baseras främst på underlag från Statistiska
centralbyrån och på den prognos som Konjunkturinstitutet publicerade
den 13 december. Ansvaret för de redovisade bedömningarna åvilar dock
helt Finansdepartementets ekonomiska avdelning.

Nationalbudgeten innehåller dessutom kalkyler över ekonomins utveck-
ling i ett något längre perspektiv. Den traditionella prognosen för 1995
och 1996 har kompletterats med tre alternativa scenarier över utveck-
lingen t.o.m. 1998. Dessa beräkningar är gjorda med stöd av Kon-
junkturinstitutets modeller KOSMOS och FIMO.

Arbetet med den preliminära nationalbudgeten har letts av departe-
mentsrådet Håkan Frisén. Kalkylerna avslutades den 22 december 1994.

Inledning

1.1 Utvecklingen 1995-96

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Återhämtningen i den svenska ekonomin, från den djupaste krisen sedan
1930-talet, förstärktes successivt under 1994. Spridningseffekterna från
den gynnsamma exportutvecklingen till andra delar av ekonomin har
blivit allt påtagligare. Investeringsaktiviteten i näringslivet ökade betydligt
trots de höga realräntorna. Under hösten kunde också en tydligare för-
bättring av arbetsmarknadsläget skönjas. Efter tre år med kraftigt fällande
produktion ökade BNP med ca 2 % under 1994.

Diagram 1.1 Produktion i industrin och i den övriga ekonomin

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Under de närmaste åren förändras i viss mån tillväxtens drivkrafter.
Perioden med snabba marknadsandelsvinster för svensk export, som upp-
nåtts genom den dramatiska förbättringen av konkurrenskraften, bedöms
nu vara avslutad. Den förstärkta internationella efterfrågan möjliggör
dock en fortsatt god exporttillväxt. En tilltagande investeringsaktivitet
förutses utgöra den starkaste drivkraften till tillväxten under de närmaste
åren som en följd av stigande kapacitetsutnyttjande. Samtidigt dämpas
den privata konsumtionsutvecklingen av den nödvändiga budgetkonsolide-
ringen. Ur arbetsmarknadssynpunkt kännetecknades såväl nedgångsfäsen
som början av återhämtningen av en stark produktivitetsuppgång. Efter-
hand ökade sysselsättningen i antal arbetade timmar, vilket dock till-
godosågs genom en kraftigt stigande medelarbetstid. Dessa faktorer har

bidragit till att uppskjuta förbättringen i sysselsättningsläget. Under de
närmaste åren förutses dock antalet sysselsatta öka relativt kraftigt. En
normalisering av utvecklingen avseende såväl produktivitet som medel-
arbetstid är naturlig i takt med att konjunkturuppgången allt mer befästs.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 1.2 Marknadstillväxt och volymutveckling för svensk export

Källor: Konjunkturinstitutet, Statisktiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Totalt väntas BNP (till marknadspriser) öka med 2,6 % 1995 och med
2,9 % 1996. Samtidigt beräknas den sammanlagda sysselsättningsupp-
gången från 1994 till 1996 uppgå till ca 170 000 personer.

Jämfört med den bedömning som presenterades i den ekonomisk-poli-
tiska propositionen i november 1994 innebär detta en nedrevidering av
BNP-tillväxten för 1995 med 0,8 procentenheter. Denna förklaras dock
till övervägande del av tekniska faktorer. Nationalräkenskaperna har
sedan den senaste prognosen bytt s.k. basår för fastprisberäkningama.
Man har nu övergått till att göra beräkningarna i 1991 års priser istället
för i 1985 års. Detta påverkar viktförhållandena mellan olika efterfråge-
komponenter. Bostadsinvesteringar får t.ex. en betydlig större vikt i 1991
års priser eftersom prisuppgången i denna sektor var så kraftig mellan
1985 och 1991. Det kraftiga fallet för dessa under 1994 och 1995 ger
därför en betydligt större negativ effekt på tillväxten med det nya basåret.
Totalt beräknas effekten på tillväxten av basårsbytet uppgå till drygt en
halv procentenhet såväl för 1994 som 1995. Detta innebär att bytet av
basår mer än väl förklarar nedrevideringen av BNP-tillväxten för 1994.
Nedrevideringen av BNP-prognosen för 1995 beror till ca 3/4 på basårs-
bytet.

Tabell 1.1 Effekter av basårsbytet på tillväxtprognosen

1994

1995

Nuvarande prognos:

BNP 1991 års priser

2,0

2,6

BNP 1985 års priser

2,6

3,2

Novemberprognosen:

BNP 1985 års priser

2,5

3,4

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Ränte- och valutaförutsättningar

Under 1994 har de svenska räntorna stigit mycket kraftigt. Uppgången
kan dekomponeras i en internationell ränteuppgång och en ökad ränte-
skillnad gentemot omvärlden. Knappt hälften av den svenska ränteupp-
gången på femåriga statsobligationer motsvaras av högre tyska räntor.
Återstoden beror således på en högre ränteskillnad.

Tabell 1.2 Prognosförutsättningar

Årsgenomsnitt

1993

1994

1995

1996

BNP-tillväxt i OECD

1,1

2,8

2,8

2,7

Konsumentprisökning i OECD

2,8

2,3

2,7

3,0

Världsmarknadst ill växt1

-2,1

9,1

8,0

7,1

Dollarkurs (i kr)

7,8

7,7

7,4

7,2

Ecu-index2

123,2

124,0

121,6

117,9

Tysk ränta 5-års statsobl.

6,0

6,2

7,0

7,2

Svensk ränta 5-års statsobl.

8,0

9,1

10,2

9,2

Svensk ränta 6-månaders ssvx.

8,1

7,6

8,4

8,3

1 Avser bearbetade varor i 14 OECD-länder.

2 ECU-index antas vara 123,5 den 31 december 1994, 120 den 31 december 1995
samt 116 den 31 december 1996.

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Orsaken till de höga svenska obligationsräntorna synes framfor allt vara
farhågor om hög inflation på medellång och lång sikt. De höga inflations-
förväntningarna har dels att göra med Sveriges inflationshistorik, dels
med den snabbt ökande offentliga skuldsättningen. Förtroendet för för-
mågan att vidmakthålla en låg inflation på längre sikt har hittills knappast
befästs på något avgörande sätt, trots låga inflationstal. Att inflationen
har varit låg under den djupa lågkonjunktur Sverige har genomgått är inte
förvånande och har därför ännu inte övertygat placerare om att inflatio-
nen kommer att förbli låg även under en kommande högkonjunktur.

Det är dock svårt att fullt ut förklara den svenska ränteuppgången
under 1994 med förändringar i ekonomiska faktorer såsom inhemska och
internationella realräntekrav, inflationsförväntningar och förväntade
växelkursrörelser.

I prognosen förutses fallande femåriga obligationsräntor. Räntefallet är
dock relativt måttligt. Skillnaden mellan den femåriga räntan och inflatio-
nen 1996 är fortfarande hög. Anledningen till de successivt lägre lång-

räntorna är ett ökande förtroende för en hållbar statsskuldsutveckling
samt för en långsiktig prisutveckling som är förenlig med inflationsmålet.
Utrymmet för en svensk räntenedgång begränsas emellertid av att en viss
uppgång av de internationella långräntoma förefaller sannolik. En sådan
utveckling kan ses som ett naturligt element i den internationella konjunk-
turuppgången.

Den svenska kronan antas appreciera gentemot de övriga EU-ländemas
valutor samt mot dollarn under 1995 och 1996. Kostnads- och prisjäm-
förelser med viktiga konkurrentländer och en stark prognostiserad bytes-
balansutveckling indikerar att det finns ett betydande utrymme för en real
appreciering av den svenska kronan. Med nuvarande inflationsutsikter
förutsätts detta utrymme omsättas i en nominell kronappreciering.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Den internationella ekonomin

Efter en årlig BNP-tillväxt på endast drygt 1 % under perioden 1991-93,
växte totalproduktionen i OECD med nära 3 % 1994. Tillväxten i USA
var fortsatt stark samtidigt som det skedde en markant förbättring av kon-
junkturen i Europa. Även i Japan har nu en återhämtning inletts. Inflatio-
nen i OECD fortsatte att falla i inledningen av 1994 och uppgick till
2,2 % under första halvåret. Under andra halvåret skedde dock en viss
uppgång. Arbetslösheten i OECD kulminerade i böljan av 1994 och en
långsam nedgång har nu inletts. Arbetslösheten i Europa ligger väsentligt
högre än i USA och Japan.

Under de närmaste två åren förutses ett harmoniskt konjunkturförlopp
med förhållandevis hög tillväxt och måttlig inflation. Däremot sjunker
arbetslösheten endast långsamt och budgetunderskotten fortsätter att vara
stora i många länder. BNP-tillväxten i OECD beräknas till nära 3 %
såväl 1995 som 1996. I USA sker en gradvis avmattning, medan aktivi-
teten i Europa och Japan tilltar. Arbetslösheten i OECD förutses minska
till drygt 7,5 % av arbetskraften 1996. Inflationen väntas stiga något i
OECD-området som helhet. Detta beror främst på tilltagande prisökning-
ar i USA. Den genomsnittliga inflationen i OECD dras dock ned kraftigt
av en mycket låg inflation i Japan.

Löner och inflation

Lönebildningen, och arbetsmarknadens flexibilitet i övrigt, kommer att
vara avgörande för Sveriges möjligheter att i framtiden kombinera en hög
tillväxt med låg inflation. Under prognosperioden bedöms de genomsnitt-
liga löneökningarna dämpas av den historiskt sett höga arbetslösheten.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 1.3 Löner och priser

Årlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

Timlön, kostnad

3,3

2,8

3,5

4,0

KPI dec.-dec.

4,1

2,8

2,9

3,7

NPI dec.-dec.

3,9

1,9

2,0

1,7

KPI årsgenomsnitt

4,7

2,2

2,9

3,7

NPI årsgenomsnitt

4,3

1,4

1,8

1,8

Anm.: KPI = Konsumentprisindex, NPI = Nettoprisindex.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Den genomsnittliga löneökningstakten under 1994 uppgick preliminärt
till 2,8 %, vilket var en halv procentenhet lägre än 1993. I samband med
stigande sysselsättning beräknas den genomsnittliga lönen öka med 3,5 %
respektive 4 % 1995 och 1996. Industrins löner väntas årligen stiga med
1,5-2 procentenheter mer än genomsnittet i ekonomin.

Inflationstrycket i den svenska ekonomin har under loppet av 1994 visat
vissa tecken på att stiga. Konsumentprisernas (KPI) ökningstakt tilltog
från ca 2 % under våren 1994 till knappt 3 % vid slutet av året. Det
stigande kapacitetsutnyttjandet inom industrin har bidragit till höjda
producentpriser, framför allt på insatsvaror. Det finns dock skäl att tro
att spridningseffekterna blir relativt begränsade framöver. Den goda till-
gången på arbetskraft i kombination med en förväntat svag utveckling av
den privata konsumtionen torde medföra att såväl lönekostnader som mar-
ginaler stiger relativt långsamt. Industrins investeringar ökar dessutom
starkt vilket minskar risken för ytterligare flaskhalsar i produktionen.
Under hela prognosperioden kommer emellertid höjda indirekta skatter
och minskade subventioner att medverka till att öka konsumentprisindex.
Av den prognostiserade KPI-ökningen på 2,9 respektive 3,7 % under
1995 och 1996 beräknas 0,7 respektive 1,5 procentenheter förklaras av
detta. Nettoprisindex, där dessa effekter exkluderas, beräknas därför stiga
med knappt 2 % varje år.

Utrikeshandel

Det mycket starka konkurrensläget för svensk export har medfört snabba
volymökningar under 1993 och 1994. Marknadsandelarna har ökat på de
traditionella marknaderna inom OECD. Samtidigt har påtagliga export-
ökningar skett till de snabbväxande marknaderna i Fjärran Östern. Under
1995 och 1996 stiger de svenska arbetskraftskostnaderna (i gemensam
valuta) något mer än konkurrenternas samtidigt som kapacitetsrestriktio-
ner alltmer börjar göra sig gällande. Ett fortsatt gynnsamt kostnadsläge
tillsammans med den internationella konjunkturuppgången innebär dock
att exporten fortsätter att stiga relativt kraftigt. Ökningen bedöms bli
knappt 10 % 1995 och ca 7 % 1996.

Importen ökade preliminärt med hela 11 % under 1994. Till en del
beror detta på en stark efterfrågan från exportsektorn samt på det kraftiga

lageromslaget. Den konkurrensfördel som importkonkurrerande hemma-
marknadsföretag erhållit genom deprecieringen av kronan har ännu inte
inneburit att man kunnat öka sina marknadsandelar. Under 1995 och
1996 dämpas ökningen i importefterfrågan något samtidigt som hemma-
marknadsföretagen förväntas kunna utnyttja det gynnsamma konkurrens-
läget i en större utsträckning. Därigenom dämpas importens ökningstakt.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Inhemsk efterfrågan

Det höga ränteläget har försvagat den begynnande uppgången av den
privata konsumtionen. En säsongrensad förstärkning noterades dock under
det 3:e kvartalet och enligt statistik över detaljhandeln från Handelns
Utredningsinstitut har denna uppgång fortsatt också under 4:e kvartalet.
Preliminärt bedöms den privata konsumtionen ha ökat med 0,6 % under

1994. Konsolideringen av statsfinanserna medför att hushållens inkomster
utvecklas mycket svagt de närmaste åren. Detta gäller speciellt år 1995
då de realt disponibla inkomsterna minskar med närmare 2,5 %, trots att
sysselsättningsuppgången ger upphov till en relativt kraftig ökning av
löneinkomsterna. De minskande inkomsterna under 1995 bedöms dock
komma att mötas med ett minskat sparande. Denna bedömning kan moti-
veras av flera skäl. Hushållens skuldanpassning har varit kraftig de
senaste åren och mycket tyder på att denna process nu går mot sitt slut.
Därtill kommer att förändringen i arbetsmarknadsläget nu blir allt tyd-
ligare genom den stigande sysselsättningen. Risken för att drabbas av
arbetslöshet torde därför uppfattas som betydligt lägre än för bara något
år sedan, vilket väntas leda till en ökad konsumtionsbenägenhet. Det är
också rimligt att anta att de föreslagna statsfinansiella besparingarna i stor
utsträckning var förutsedda av hushållen. I så fäll har hushållen redan
tidigare, åtminstone delvis, anpassat sin konsumtionsnivå varför effekten
när åtgärderna väl träder i kraft blir begränsad. Av dessa skäl bedöms
den privata konsumtionen 1995 förbli oförändrad jämfört med 1994 års
nivå, för att sedan öka med ca 1 % år 1996.

Tabell 1.4 Nyckeltal

Årlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

Disponibel inkomst

-3,5

1,4

-2,4

-0,5

Sparkvot (nivå)

7.9

8.5

6,3

4,9

Industriproduktion

1,5

9,0

7,0

6,8

Relativ enhetsarbetskostnad

-24,8

-1.0

5,5

3,2

Handelsbalans (mdr. kr)

54,3

70,9

93,8

114,6

Bytesbalans (mdr. kr)

-27,1

5,5

23,5

59,9

Bytesbalans (% av BNP)

-1,9

0,4

1,5

3,6

Öppen arbetslöshet1

8,2

7,9

6,8

6,1

Arbetsmarknadspol itiska åtgärder1

4,2

5,1

4,8

4,7

1 1 % av arbetskraften

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 1.3 Privat konsumtion och disponibel inkomst

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Tabell 1.5 Försörjningsbalans

Miljarder
kr 1993

Procentuell volymförändring

1993

1994

1995

1996

BNP

1 442,2

-2,6

2,0

2,6

2,9

Import

420,5

-2,8

11,0

7,0

5,1

Tillgång

1 862,7

-2,6

3,9

3,6

3,4

Privat konsumtion

792,1

-3,7

0,6

0,0

1,0

Offentlig konsumtion

403,5

-0,6

-0,2

0,0

-1,0

Stat

127,7

4,4

0,5

2,0

-1,0

Kommuner

275,8

-2,7

-0,5

-1,0

-1,0

Bruttoinvesteringar

205,6

-17,6

-1,3

9,5

8,5

Näringsliv

114,4

-14,3

16,6

20,1

10,1

Bostäder

57,5

-31,0

-39,3

-28,4

9,2

Myndigheter

33,7

4,3

6,5

9,2

1,7

Lagerinvesteringar1

-11,6

-0,3

1,0

0,0

0,1

Export

473,1

7,6

12,2

9,5

7,3

Användning

1 862,7

-2,6

3,9

3,6

3,4

Inhemsk användning

1 389,6

-5,6

1,1

1,4

1,8

1 Förändring i procent av föregående års BNP.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Bruttoinvesteringarna i näringslivet vände kraftigt uppåt under 1994,
dock från en mycket låg nivå. Ökningen uppgick preliminärt till 15 %.
Inom industrin var expansionen ca 20 %. Genom den extremt kraftiga
nedgången inom bostadssektorn minskade ändå de totala bruttoinveste-
ringarna något jämfört med 1993. Den snabba produktionstillväxten inom
industrin innebär att kapacitetsutnyttjandet nu ökar väsentligt, vilket i

kombination med den mycket goda lönsamheten gör att investerings- Prop. 1994/95:100
expansionen väntas överstiga 30 % 1995. Investeringarna inom övriga Bilaga 1.1
delar av näringslivet hämmas i viss mån fortfarande av den svaga hem-
mamarknaden samt ett betydande överskott på kommersiella lokaler. Allt-
fler tecken tyder dock på att utvecklingen är på väg att vända. Priserna
på kommersiella fastigheter har stabiliserats och flera tjänstesektorer
redovisar nu expansiva produktionsplaner. De investeringsstimulanser
som föreslogs i den ekonomisk-politiska propositionen i november bidrar
också till investeringsexpansionen. De totala bruttoinvesteringarna för-
utses stiga med ca 9 % under 1995 trots ett fortsatt kraftigt fall i bostads-
byggandet. Under 1996 förutses näringslivets investeringsexpansion däm-
pas något samtidigt som nedgången i bostadsbyggandet då bedöms ha
upphört. Totalt väntas därför investeringsuppgången 1996 bli nästan lika
betydande som under 1995.

Det höga ränteläget verkar dämpande på investeringsutvecklingen. Den
goda lönsamheten i kombination med en mycket snabb produktionstillväxt
inom stora delar av näringslivet innebär emellertid att investeringar i real-
kapital är attraktiva även vid förhållandevis höga realräntor. Det goda
vinstläget i många företag innebär också att en stor del av investeringarna
kan finansieras med egna medel.

Diagram 1.4 Bruttoinvesteringar

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Lagerinvesteringarna gav ett betydande positivt bidrag till tillväxten
1994, preliminärt ca en procentenhet. I takt med den stigande produktio-
nen växte industrins lager av insatsvaror och varor i arbete. Ett påtagligt
omslag skedde också i partihandelns lager, där en betydande lageravveck-

9 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

ling 1993 förbyttes i en kraftig uppbyggnad 1994. I viss mån torde denna
lageruppbyggnad förklara den snabbt ökande importen under slutet av

1994.

Produktion och arbetsmarknad

Industriproduktionen ökade 1994 med ca 9 %. Kapacitetsutnyttjande! har
stigit snabbt och ligger nu förhållandevis högt. Enligt Konjunkturinstitu-
tets barometer planerar ändå industriföretagen för stora produktionsök-
ningar också under 1995. Mot bakgrund av expansiva investeringsplaner
samt en viss ytterligare potential till högre utnyttjandegrad av realkapital-
stocken förutses tämligen höga tillväxttal för industriproduktion såväl
1995 som 1996. Takten i produktionsuppgången förväntas dock avta
under prognosperioden. Uppgången i den privata tjänstesektorns produk-
tion var påfallande kraftig under 1994 och inträffade också tidigare än
beräknat. Tillväxttakten i den privata tjänsteproduktionen väntas tillta
något under prognosperioden, men hålls tillbaka av den svaga utveck-
lingen av den privata konsumtionen. Produktionen i byggnadssektorn fort-
satte 1994 att minska kraftigt för tredje året i rad. Ett tilltagande investe-
ringsbehov i näringlivet tillsammans med de föreslagna stimulansåtgärder
för byggande innebär dock att byggproduktionen väntas tillta fr.o.m.

1995. Sammantaget förutses en uppgång av näringlivets produktion med
ca 4,5 % såväl 1995 som 1996, vilket är historiskt sett mycket höga till-
växttal.

Det svåra läget på arbetsmarknaden förbättrades något under loppet av
1994. Sysselsättningen, mätt som antal arbetade timmar, ökade betydligt.
En ökad medelarbetstid innebar emellertid att antalet sysselsatta personer
fortsatte att minska 1994 jämfört med 1993. Under 1995 väntas dock
antalet sysselsatta öka med 2,7 %, vilket motsvarar ca 105 000 personer.
Sysselsättningsexpansionen fortsätter också 1996 om än i något lång-
sammare takt.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

10

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 1.5 Sysselsättning och arbetskraftsutbud

Tusental personer

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Den öppna arbetslösheten förväntas minska från 7,9 % av arbetskraften
1994 till 6,1 % 1996, mätt som årsgenomsnitt. Effekterna på arbetslös-
heten begränsas dock av att även utbudet av arbetskraft kan väntas öka
när situationen på arbetsmarknaden ljusnar. Andelen av befolkningen
mellan 16 och 64 år som utgör arbetskraften, dvs de som arbetar eller är
arbetslösa, har sjunkit från nästan 85 % 1990 till 77 % 1994. Många av
de personer som försvunnit ur arbetskraften förväntas återvända till
arbetsmarknaden när sysselsättningsutvecklingen förbättras.

Sparande

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas för
1994 uppgå till ca 168 miljarder kr eller drygt 11 % av BNP. Det är en
förbättring med ca 25 miljarder kr sedan 1993. Därmed har de senaste
årens ökning av underskottet brutits. Under de närmaste två åren leder
uppgången i ekonomin, tillsammans med successiva genomslag av de
budgetförstärkande åtgärderna, till en relativt kraftig reducering av den
offentliga sektorns sparandeunderskott. För 1996 beräknas underskottet
till knappt 7 % av BNP. Statens finansiella sparande förbättras i än högre
grad, från ett underskott 1993 på ca 237 miljarder kr till ca 120 miljarder
kr 1996 eller ca 7 % av BNP. Statens finanser förbättras i begränsad
utsträckning 1995 medan förstärkningen 1996 är kraftig. Detta samman-
hänger till en del med periodiseringseffekter av skatteinkomsterna, t.ex.
till följd av ändrad momsuppbörd genom EU-medlemskapet. Därtill kom-

11

mer också effekter av tillväxtens sammansättning. År 1995 utvecklas Prop. 1994/95:100
t.ex. momsbasema mycket svagt av detta skäl. Sparandet i AP-fonden Bilaga 1.1
halveras och den kommunala sektorns sparandeöverskott vänds till under-
skott mellan 1993 och 1996. I och med att de årliga underskotten i staten
och den offentliga sektorn alltjämnt är betydande fortsätter statskulden
och den offentliga sektorns nettoskuld att öka. I slutet av 1996 uppskattas
statskulden uppgå till ca 95 % av BNP och den offentliga sektorns finan-
siella nettoskuld till 40 % av BNP.

Tabell 1.6 Öppen arbetslöshet, sysselsättning och arbetskraft samt korrigerat för
arbetsmarknadspolitiska åtgärders direkta inverkan

Tusental, genomsnitt per år

1993

1994

1995

1996

Reguljär sysselsättning

3 927

3 871

3 942

4 022

Åtgärder i arbetskraften1

36

59

93

86

SysseLsatta

3 964

3 929

4 035

4 108

Arbetslösa

356

338

296

279

Arbetslösa inkl, i åtgärder

539

555

506

473

Underliggande arbetskraft

4 466

4 426

4 449

4 494

Åtgärder utanför arbetskraften2

147

159

117

117

Arbetskraft

4 320

4 267

4 332

4 377

Omfattar beredskapsarbete, rekryteringsstöd, ungdomsintroduktion, utbildnings-
vikariat och företagsutbildning.

2Omfattar arbetsmarknadsutbildning, ungdomspraktik/kommunalt uppföljningsansvar
och arbetslivsutveckling.

Anin.I begreppet arbetsmarknadspolitiska åtgärder ovan ingår ej utökningen av den
reguljära utbildningen som genomförts inom arbetsmarknadspolitikens och utbildnings-
politikens gemensamma ram. Omfattningen av denna uppgår under kommande
budgetår till ca 90 000 platser. Deltagande i dessa räknas som varande utanför
arbetskraften ovan. Inte heller ingår personer som beräknas få del av det nu föreslagna
särskilda sysselsättningsstödet eller de som erhållit arbete genom infrastruktursats-
ningar. Dessa beräknas till ca 110 000 resp 50 000 personer. Dessa ingår i reguljär
sysselsättning ovan. Viss hänsyn har tagits till personer som deltar i s.k. datortek samt
i det s.k. utvecklingsåret mm. Adderas samtliga ovanstående program till de ca
200 000 personerna (86 000 +117 000) i tabellen ovan kan en total uppskattning av
antalet som berörs av arbetsmarknadspolitiken beräknas till drygt 500 000 personer
för kommande budgetår.

Källa: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet.

Bytesbalansen utgörs definitionsmässigt av summan av det privata och
offentliga finansiella sparandet. Det privata finansiella sparandet förutses
minska de närmaste åren. Denna minskning är dock inte lika kraftig som
förbättringen i den offentliga sektorn varför bytesbalansen förstärks under
prognosperioden. Det finansiella sparandet i företagssektorn kvarstår på
en onormalt hög nivå. Under 1995 ökar också det reala sparandet genom
den tilltagande investeringsaktiviteten. Sammantaget innebär detta en rela-
tiv kraftig ökning av det totala bruttosparandet i ekonomin, dvs reala
investeringar plus bytesbalans. Som andel av BNP ökar bruttosparandet
från 11,6 % bottenåret 1993 till ca 19 % 1996.

12

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 1.7 Sparande

Procent av BNP i löpande priser

1993

1994

1995

1996

Bruttosparande

11,6

14,0

16,0

18,9

Realt sparande

13,5

13,7

14,5

15,4

Fasta investeringar

14,3

13,4

14,2

15,0

Lagerinvesteringar

-0,8

0,3

0,3

0,4

Finansiellt sparande

-1.9

0.4

1.5

3,6

Offentlig sektor

-13,4

-11,2

-10,2

-6,8

Hushåll

6,0

6,5

5,0

4,0

Företag

5,5

5,1

6,6

6,4

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Diagram 1.6 Finansiellt sparande i privat och offentlig sektor saint bytesbalans

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

1.2 Den svenska ekonomin i ett medelfristigt perspektiv

I den preliminära nationalbudgeten presenteras kalkyler avseende den
ekonomiska utvecklingen t.o.m. år 1998. I ett sådant tidsperspektiv är
införmationsunderlaget otillräckligt för att prognoser i vanlig mening skall
kunna utarbetas. Mot bakgrund av de stora förändringar som den svenska
ekonomin genomgår ter sig varje scenario över utvecklingen på medel-
lång sikt som särskilt osäkert. Samband och erfarenheter baserade på
historiska tidsserier med andra skatte- och regelsystem i ekonomin har
begränsat värde i en situation som i så många avseenden avviker från
tidigare perioder.

13

Behovet av längre framåtblickar än den traditionella tvåårshorisonten Prop. 1994/95:100
är emellertid stort. Den ekonomiska politiken och de grundläggande Bilaga 1.1
ekonomisk-politiska frågeställningarna har fått en allt större tyngdpunkt
mot det medelfristiga perspektivet. I synnerhet behöver utvecklingen för
de offentliga finanserna och på arbetsmarknaden belysas också i detta
tidsperspektiv. Det svenska medlemskapet i EU och ambitionen att delta
i det europeiska monetära samarbetet ställer också krav på utarbetandet
av ett konvergensprogram i ett medelfristigt perspektiv. Konvergenskri-
terierna enligt Maastrichtfördraget avser bl.a. maximigränser för den
offentliga sektorns finansiella underskott (3 % av BNP), samt för den
konsoliderade bruttoskulden (60 % av BNP). Även inflationstakt, långa
marknadsräntor samt växelkursutveckling ingår i kriterierna.

Tre olika scenarier för ekonomins utveckling under perioden 1996-1998
redovisas. Huvudsyftet med scenarierna är att illustrera hur ekonomin
utvecklas i olika avseenden vid skilda tillväxttakter. Obalanserna på
arbetsmarknaden och i de offentliga finanserna är mycket stora. I scena-
rierna illustreras tillväxtens betydelse för hur dessa frågor utvecklas i ett
längre tidsperspektiv. Syftet är alltså inte att ange vilka förutsättningar i
form av ekonomisk politik m.m. som krävs för att åstadkomma en viss
tillväxt.

Förutsättningar

Förutsättningarna för en hög och uthållig tillväxt måste i grunden betrak-
tas som gynnsamma. Ett antal strukturella reformer har genomförts de
senaste åren t.ex. skattereformen, utökad konkurrenslagstiftning, reformer
avseende sjuk- och arbetsskadeförsäkringar samt pensionssystemet m.m.
Genom dessa reformer har den långsiktiga tillväxtförmågan i ekonomin
stärkts. Därtill kommer att resursutnyttjandet i ekonomin i utgångsläget
är lågt, genom att en betydande del av arbetskraften saknar reguljär
sysselsättning.

I samtliga tre alternativ förutsätts fullföljande av den ekonomiska poli-
tik som föreslagits i höstens ekonomisk-politiska proposition, i EU-finan-
sieringspropositionen samt i föreliggande budgetproposition.

Även den internationella utvecklingen är gemensam för alternativen.
Liberaliseringen av världshandeln, den europeiska integrationen och en
successivt starkare internationell konjunktur förutsätts ge en tillväxt i
OECD-området på knaptt 3 % årligen under periden 1996-1999. Markna-
den för svensk export av bearbetade varor till dessa länder ökar därmed
med i genomsnitt 6,5 % per år under perioden. Därtill kommer att de
sydostasiatiska ländernas expansion väntas fortsätta. Inflationsbekämp-
ningen inom OECD-ländema förväntas ha fortsatt hög prioritet varför den
genomsnittliga prisutvecklingen på världsmarknaden väntas uppgå till
knappt 3 %.

De tre scenarierna skiljer sig åt med avseende på arbetsmarknadens
funktionssätt samt graden av trovärdighet för den ekonomiska politiken
avseende bl.a. inflationen och de offentliga finanserna. Arbetsmarknadens

14

anpassningsförmåga är av avgörande betydelse för möjligheterna att på-
tagligt kunna sänka arbetslösheten utan att löneökningarna tilltar på ett
inflationsdrivande sätt. Ekonomins varierande funktionsförmåga har också
tagit sig uttryck i något skilda ränteantaganden mellan alternativen. Den
femåriga statsskuldsräntan antas sjunka till 8 % som årsgenomsnitt i
alternativet med medelhög tillväxt. Räntan antas vara 1/2 procentenhet
högre respektive lägre i de två övriga alternativen 1998.

Alternativen är konstruerade så att pris- och löneökningstaktema i stora
drag är desamma i alla alternativ. Detta gäller också produktivitetsutveck-
lingen. Inflationstrycket kan naturligtvis antas vara högre vid ett högre
resursutnyttjande i ekonomin. Förutsättningarna är dock att ekonomins
funktionsätt varierar i de olika alternativen varför inflationstendenser upp-
står vid olika grad av resursutnyttjande.

Alternativen skiljer sig åt med början 1996. Samtliga alternativ utgår
från den prognos för 1995 som presenteras i nationalbudgeten. Alterna-
tivet med medelhög tillväxt sammanfaller detta år med nationalbudgetens
prognos.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Scenariernas realekonomiska utveckling

Den kraftfulla saneringen av de offentliga finanserna som genomförs
under perioden innebär att hushållens inkomster utvecklas svagt i samtliga
alternativ. Den privata konsumtionens bidrag till tillväxten blir därför
begränsad i samtliga scenarier. Den slutliga effekten av besparingarna
beror dock på i vilken grad ekonomins aktörer anser politiken långsiktigt
trovärdig och hållbar. Därigenom påverkas räntebildning, konsumtions-
och investeringsbeteende i hög grad.

Tabell 1.8 Försörjningsbalans 1996—1998

Genomsnittlig årlig procentuell förändring

medel

hög

låg

BNP

2,7

3,4

2,0

Import av varor och tjänster

6,9

8,5

5,7

Privat konsumtion

1,9

2,5

1,2

Offentlig konsumtion

-1,0

-0,8

-1,3

Bruttoinvesteringar

8,5

11,0

6,4

Lagerinvesteringar'

0,1

0,3

-0,2

Export av varor och tjänster

7,1

7,4

6,7

Inhemsk användning

2,3

3,4

1,2

Anm. 'Förändring i procent av föregående års BNP.
Källa: Finansdepartementet.

Den årliga genomsnittliga BNP-tillväxten uppgår i alternativet med
medelhög tillväxt till 2,7 %. Ett successivt större förtroende för den
svenska ekonomin samt en hög lönsamhet i näringslivet medför en fort-
satt utbyggnad av produktionskapaciteten samtidigt som hushållen min-
skar sitt sparande. Effekterna av budgetförstärkningarna på efterfrågan

15

blir därför begränsad. Utvecklingen av produktion och efterfrågan inne- Prop. 1994/95:100
bär att situationen på arbetsmarknaden gradvis förbättras. Under åren Bilaga 1.1
1996 till 1998 skapas knappt 200 000 nya jobb. Den totala arbetslösheten
uppgår i detta alternativ till ca 9,5 % av arbetskraften. De personer som
lämnade arbetskraften under den kraftiga nedgången i ekonomin kommer

i detta scenario i betydande utsträckning tillbaka till arbetskraften.

Diagram 1.7 Öppet arbetslösa samt personer i konjunkturberoende

arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

I alternativet med låg tillväxt uppvisar arbetsmarknaden en låg flexi-
bilitet, vilket innebär tendenser till inflationsdrivande löneökningar redan
vid en hög arbetslöshet. Osäkerheten om huruvida utvecklingen av de
offentliga finanserna är hållbar tilltar. Den bestående höga arbetslösheten
skapar osäkerhet om hur den ekonomiska politiken kommer att utformas.
Osäkerheten tar sig uttryck i något högre räntor än i de övriga alterna-
tiven samt en dämpad investerings- och konsumtionsbenägenhet hos före-
tag och hushåll. Den genomsnittliga BNP-tillväxten i detta alternativ upp-
går till 2,0 %. Arbetslöshetsnedgången avbryts i ett tidigt skede och
summan av de öppet arbetslösa och personer i konjunkturberoende åtgär-
der når inte under 11 % av arbetskraften. Graden av permanent utslag-
ning från arbetsmarknaden är också högre än i alternativet med medelhög
tillväxt.

16

Tabell 1.9 Nyckeltal 1996-1998

medel

hög

låg

Arlig förändring, genomsnitt 1996—1998

Timlön

4,3

4,3

4,3

KPI, årsgenomsnitt

3,1

3,1

3,2

NPI

2,1

2,1

2,2

Real disponibel inkomst

0,8

1,1

0,4

Sysselsättning, personer

1,4

2,4

0,7

Produktion, näringsliv

3,8

4,5

3,0

varav industri

5,4

6,2

4,3

Nivå år 1998

Öppen arbetslöshet1

5,6

4,7

6,6

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder1

3,9

3,3

4,6

Hushållens sparkvot2

3,3

2,5

4,1

Finansiellt sparande i offentlig sektor

Offentliga sektorns finansiella
nettoskuld’

-2,4

-0,9

-4,5

41,0

36,8

45,8

Bytesbalans3

2,7

1,0

3,1

Bruttosparande3

20,0

19,8

19,2

Exportnetto3

5,9

4,5

6,5

1 I % av arbetskraften.

2 I % av disponibel inkomst.

3 I % av BNP.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Källa: Finansdepartementet.

I scenariet med hög tillväxt ökar BNP med i genomsnitt 3,4 %. Arbets-
marknaden är i detta alternativ tillräckligt flexibel för att medge en
snabbare tillväxt utan att inflationsdrivande löneökningar uppstår. För-
troendet för hållbarheten i den ekonomiska utvecklingen ökar efterhand
som sysselsättningen ökar och de offentliga finanserna förbättras. Detta
leder till lägre realräntor och reducerad osäkerhet vilket bidrar till en
snabbare konsumtions- och investeringstillväxt. Antalet reguljärt syssel-
satta ökar i denna kalkyl med ca 330 000 under åren 1996 till 1998. Den
goda efterfrågan på arbetskraft innebär också att den andel av befolk-
ningen som tillhör arbetskraften ökar väsentligt. Den totala arbetslösheten
sjunker till 8 % år 1998.

Den finansiella utvecklingen

De kraftiga budgetförstärkande åtgärderna innebär en successiv minsk-
ning av det offentliga underskottet i samtliga alternativ. Den ekonomiska
tillväxten är också av stor betydelse för de offentliga finansernas utveck-
ling. En ökad sysselsättning och höjda reallöner leder till ökade skatte-
inkomster och minskar utgifterna för arbetslösheten. Även räntenivåerna
har betydelse för de offentliga finanserna. Den ökande skuldsättningen de
senaste åren har ökat statsfinansernas känslighet for ränteförändringar.

17

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 1.8 Offentliga sektorns inkomster och utgifter, medelhög tillväxt

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Det privata finansiella sparandet minskar under kalkylperioden från
den mycket höga nivå som råder i dagsläget. Speciellt är företagens
finansiella sparande anmärkningsvärt högt. I takt med en ökande investe-
ringsaktivitet är det därför naturligt att företagen minskar sitt finansiella
sparande. I samtliga alternativ förblir bytesbalansen positiv under kalkyl-
perioden. Detta är tydligast i alternativet med låg tillväxt där den privata
sektorns konsumtions- och investeringsbeteende är som mest försiktigt,
vilket tar sig uttryck i en lägre import.

18

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 1.9 Finansiellt sparande i offentlig sektor 1980-1998

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

I alternativet med medelhög tillväxt minskar den offentliga sektorns
finansiella underskott från ca 10 % 1995 till 2,4 % 1998, som andel av
BNP. Därmed uppfylls EU:s konvergenskriterium i detta avseende. Det
primära finansiella sparandet, dvs. exklusive ränteutgifter och kapital-
inkomster, visar ett svagt överskott 1998 uppgående till ca 0,5 % av
BNP. De offentliga utgifterna minskar, som andel av BNP, från ca 70 %
1995 till drygt 64 % 1998, till en betydande del beroende på lägre ut-
gifter för arbetsmarknadsstöd i olika former. Samtidigt ökar inkomsterna
från ca 60 % till ca 62 % under samma period. Såväl utgifts- som in-
komstandelar tenderar dock normalt att minska under en period med
stigande resursutnyttjande i ekonomin. Detta är delvis en avspegling av
de s.k. automatiska stabilisatorernas verkan. De budgetförstärkande åt-
gärderna som vidtagits har därför i högre grad än vad som antyds av
ovanstående siffror bidragit till att hålla uppe inkomstkvoten.

Statsskulden når sitt maximum, som andel av BNP, under åren 1996
och 1997 då den båda åren uppgår till drygt 95 %. Såväl statsskulden
som den konsoliderade offentliga bruttoskulden enligt Maastrichtdefini-
tionen minskar 1998. Skulden enligt Maastrichtdefinitionen uppgår dock
till ca 90 % av BNP, vilket avsevärt överstiger konvergenskriteriet. Den
offentliga sektorns finansiella nettoskuld, som andel av BNP, beräknas
i stort sett vara oförändrad mellan 1997 och 1998.

19

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 1.10 Statsskuld 1980-1998

Källor: Konjunkturinstitutet och Riksgäldskontoret.

I alternativet med låg tillväxt förbättras de offentliga finanserna i en
långsammare takt. Detta beror bl.a. på högre utgifter för arbetslöshet
samt lägre skatteintäkter jämfört med alternativet med medelhög tillväxt.
Därtill kommer också att räntenivån antas vara högre vilket ökar belast-
ningen på statens ränteutgifter. Underskottet i det finansiella sparandet år
1998 uppgår till ca 4,5 %, såväl för hela den offentliga sektorn som för
staten. Därmed ökar statsskulden, som andel av BNP, något även år
1998. Denna ökningen från 1997 är dock mycket begränsad.

I alternativet med hög tillväxt blir förbättringen av de offentliga finan-
serna så kraftig att såväl statsskuldkvoten som skuldkvoten enligt
Maastrichtkriteriet, som andel av BNP, når sitt maximum redan år 1996.

Sammantaget indikerar dessa kalkyler att de föreslagna budgetförstärk-
ningarna innebär en markant förbättring av den offentliga sektorns finan-
siella situation i samtliga alternativ. Tillväxten och arbetslöshetens bety-
delse illustreras av att statsskuldskvoten minskar år 1998 vid såväl hög
som medelhög tillväxt, medan en viss ökning sker 1998 i fallet med låg
tillväxt. EU:s konvergenskriterium avseende den offentliga skuldsättning-
ens nivå (maximalt 60 % av BNP) är långt ifrån att uppfyllas i något
alternativ. Däremot uppfylls konvergenskriteriet avseende den offentliga
sektorns finansiella sparande såväl i alternativet med hög som med
medelhög tillväxt genom att underskottet understiger 3 % av BNP.

20

Diagram 1.11 Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld

(enligt Maastrichtdefinition)

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Källor: Konjunkturinstitutet och Riksgäldskontoret.

21

2 Internationell utveckling

2.1 Sammanfattande översikt

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Under perioden 1991-93 uppgick den årliga tillväxten i OECD till endast
drygt 1 %. Återhämtningen, som inleddes i USA, började sprida sig till
allt fler länder under loppet av 1993 och 1994 översteg tillväxten den
trendmässiga takten. I USA har uppgången nu kulminerat och en viss
dämpning kan förväntas den närmaste tiden. I Europa har vändningen va-
rit påfallande snabb. Fortfarande finns dock betydande outnyttjade pro-
duktionsreserver i flertalet europeiska länder, varför tillväxten väntas till-
ta ytterligare. Den japanska ekonomin ligger efter övriga huvudregioner
i konjunkturcykeln, men det förefaller som om en återhämtning har
etablerats.

BNP-tillväxten beräknas till 2,8 % i OECD 1994 respektive 2,3 % i
OECD-Europa. Under 1995 och 1996 beräknas tillväxten bli knappt 3 %
i OECD som helhet, medan den i Europa väntas överstiga 3 % 1996. I
USA kommer den inhemska efterfrågan gradvis att dämpas under prog-
nosperioden. Däremot väntas den inhemska efterfrågan i Europa och Ja-
pan tillta. I Europa beror detta främst på en ökad investeringsaktivitet och
i Japan på en uppgång i privat konsumtion.

Tabell 2.1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-liinder
Årlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

USA

3,1

3,8

2,9

2,2

Japan

0,1

1,0

2,4

2,9

Västra Tyskland

-1,7

2,0

2,4

3,2

Frankrike

-1,0

2,1

3,0

3,3

Storbritannien

2,0

3,7

3,3

2,8

Danmark

1,4

4,6

3,3

2,8

Finland

-2,4

3,7

4,8

4,1

Norge

2,2

4,8

2,9

2,6

OECD-Europa

-0,6

2,3

2,8

3,1

OECD-totalt

1.1

2.8

2,8

2.7

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Inflationen i OECD dämpades till ca 2,2 % under det första halvåret
1994, den lägsta nivån sedan 1963. Inflationen ser dock ut att ha nått sin
botten. En viss uppgång i prisökningstakten kan förutses när produk-
tionsgapet i framför allt USA elimineras och efter hand minskar i Euro-
pa. I OECD beräknas prisökningstakten till 2,7 % 1995 och 3 % 1996.
I Europa väntas inflationen något överstiga 3 % 1996. Det innebär att
den genomsnittliga inflationen i EU hotar att överstiga nivån 2-3 %, vil-
ken angivits som riktvärde i EUs riktlinjer för den ekonomiska politiken
som antagits av Europeiska Rådet.

Arbetslösheten i OECD ser ut att ha kulminerat nära 8,5 % under det
första halvåret 1994 och väntas gradvis sjunka under prognosperioden till

22

7,7 %. I USA förutses arbetslösheten ligga strax under den nivå som an-
ses förenlig med stabil inflation. I Europa antas arbetslösheten sjunka en-
dast långsamt. I takt med att de ekonomiska utsikterna förbättras kommer
även arbetskraftsutbudet att öka, vilket begränsar nedgången i arbetslös-
heten.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 2.2 Konsumentpriser och arbetslöshet i vissa OECD-länder
Årlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

KPI

USA

3,0

2,7

3,5

3,8

Japan

1,3

0,5

0,4

0,6

Västra Tyskland

4,1

3,0

2,3

2,5

Frankrike

2,1

1,8

2,0

2,5

Storbritannien

1,5

2,4

3,0

3,4

Danmark

1,2

2,0

2,5

3,0

Finland

2-r2

1,2

2,3

2,7

Norge

2,3

1,5

2,3

2,7

OECD-Europa

3,2

2,8

2,9

3,3

OECD-totalt

2,8

2.3

2,7

3,0

Arbetslöshet1

OECD-Europa

10,7

11,6

11,3

10,9

OECD-totalt

8,0

8,3

7,9

7,7

1 Procent av arbetskraften.

Källor: OECD oclt Finansdepartementet.

De offentliga finanserna har förbättrats i många länder. Underskottet
i den offentliga sektorns finansiella sparande i OECD som helhet sjönk
från 4,2 % av BNP 1993 till ca 3,7 % av BNP 1994. Förbättringen är
såväl cyklisk som strukturell. Under prognosperioden väntas inga ytter-
ligare förbättringar i USA, medan underskottet i Europa minskar. I Japan
stärks de offentliga finanserna när finanspolitiken skiftar över till att bli
mer restriktiv.

Medlemstatema i EU strävar efter att uppnå en högre grad av konver-
gens i sina ekonomier. Maastrichtfördraget har flera mekanismer för att
koordinera medlemstatemas ekonomiska politik. Det mest centrala är de
konvergenskriterier som länderna ska uppfylla innan växelkurserna slut-
ligen låses i tredje etappen av EMU. Dessa kriterier sätter bl.a. maximi-
gränser för den offentliga sektorns budgetunderskott (3 av BNP) och
konsoliderade bruttoskuld (60 % av BNP). Även inflationstakt, långa
marknadsräntor samt växelkursutveckling ingår i kriterierna. Inflation och
långa räntor i genomsnitt under en tidsperiod får inte överstiga nivån i en
referensgrupp länder med mer än 1,5 respektive 2 procentenheter. Denna
referensgrupp består av de tre länder som uppvisar störst prisstabilitet.
Europeiska rådet utformar dessutom ett antal övergripande ekonomiska
riktlinjer vilka medlemstatema rekommenderas att följa. Dessa syftar
bl.a. till att uppnå ökad ekonomisk konvergens. Vidare presenterar
medlemmar vilka inte uppfyller kraven, ekonomiska program för att nå
de uppsatta målen, s.k. konvergensprogram.

23

I tabell 2.3 visas situationen vad gäller konvergenskriterierna under
1994 för nuvarande och blivande medlemsstater. I nuläget är det endast
ett fåtal länder som uppfyller samtliga villkor, nämligen Luxemburg,
Tyskland och Irland. Irland gör detta i kraft av att ha uppvisat en
trendmässigt fallande skuldkvot. Allmänt sett är det kriterierna som gäller
de offentliga finanserna som vållar de största problemen. Sverige
uppfyller för närvarande endast kriterierna för inflation och den långa
räntan. Spanien, Grekland, Italien och Portugal, har problem även med
dessa variabler. En första prövning av konvergensvillkorens efterlevnad
kommer att tas vid utgången av 1996. Om en majoritet av medlemslän-
derna uppfyller de nödvändiga kraven, kan beslut fattas om att inleda
EMUs tredje etapp. Att så skulle ske ter sig emellertid tämligen
osannolikt.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 2.3 Uppfyllandet av konvergenskriterierna 1994

Underskott1

Skuld1

KPI2

Ränta1

Belgien

5,5

140

2,6

7,7

Danmark

4,3

78

2,0

7,7

Tyskland

2,9

51

3,0

6,7

Grekland

14,1

121

10,8

-

Spanien

7,0

63

4,8

9,9

Frankrike

5,8

50

1,8

7,1

Irland

2,4

89

2,8

7,8

Italien

9,6

124

3,8

10,1

Luxemburg

-1,3

9

2,3

7,0

Nederländerna

3,8

79

2,7

6,8

Portugal

6,2

70

5,5

10,1

Storbritannien

6,3

50

2,4

7,9

Sverige

11,2

82

2,2

9,1

Österrike

4,4

65

3,5

6,5

Finland

4,7

72

1,2

8,0

Konvergenskriterium

3 %

60 %

3,2 %

9,6 %

^Källor: EU-kommissionen och Finansdepartementet.

^Källor: EU-kommissionen, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet. För
Grekland, Irland, Luxemburg och Portugal har privatkonsumtionsdeflator använts.

OBS: Underskott och skuld är uttryckta som andel av BNP. KPI visar årlig
procentuell förändring. Räntan avser ca 10-åriga löptider och visar genomsnittet fram
till oktober 1994. Kriterierna för KPI och räntan är uträknade genom ett aritmetiskt
genomsnitt av de tre länder som ingår i referensgruppen. Dessa länder markeras med
stjärna (*).

Utvecklingen på de internationella finansiella marknaderna har stått
mycket i fokus de senaste åren. Diskussionen har bl.a. gällt i vilken grad
de höjda realräntorna hindrar återhämtningen. Det är dock inte självklart
att den nuvarande internationella realräntenivån ska uppfattas som onor-
malt hög. De långa realräntorna i OECD uppgick nämligen till omkring
5 % i genomsnitt under 1980-talet. Om jämförelsen i stället görs med
realräntorna på 1960- och 1970-talet, framstår dock dagens räntor som
mycket höga.

I vissa länder, inklusive Sverige, är realräntorna mycket höga även
jämfört med 1980-talets nivåer. Detta gäller framför allt efter den ränte-
uppgång som skett sedan början av året. Dessa länder kännetecknas ofta

24

av att de har en ofördelaktig inflationshistoria. Detta förefaller vara den
viktigaste anledningen till varför räntorna stigit olika mycket i olika län-
der. Även situationen för de offentliga finanserna förefaller till viss del
förklara räntedifferensema.

Världshandeln utvecklades starkt under 1994. Marknadstillväxten för
svensk export beräknas ha varit ca 9 %. Det kan jämföras med 1993 då
marknaden minskade med 2 %. Den snabba vändningen i Europa är en
viktig förklaring till förbättringen. Importen ökade särskilt mycket i de
nordiska länderna. Världshandelns utveckling på medellång sikt förstärks
av det nya GATT-avtalet som träder i kraft 1 januari 1995.

Osäkerhetsmomenten under prognosperioden förefaller vara måttliga.
Tillväxten kommer att bli förhållandevis hög och något omedelbart infla-
tionshot föreligger inte i flertalet länder. På nedåtsidan är den främsta ris-
ken att ränteuppgången har en större negativ effekt på investeringsaktivi-
teten än vad som nu förutses. Det förefaller dock som om vinstnivåer och
kapacitetsutnyttjande på kort sikt är viktigare bestämningsfaktorer för in-
vesteringarna än ränteläget. På uppåtsidan finns en risk att dynamiken i
konjunkturförstärkningen underskattas. De problem som den ekonomiska
politiken ställs inför de närmaste åren är hur den höga arbetslösheten kan
reduceras och hur en långsiktigt hållbar position i de offentliga finanserna
ska kunna uppnås.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

2.2 Länderöversikter

USAs ekonomi växte 1994 för andra året i rad snabbare än den potentiella
tillväxten. Investeringarna fortsatte att öka snabbt, medan den privata
konsumtionen utvecklats i påfallande jämn takt sedan återhämtningen in-
leddes 1991. Det skedde också en lageruppbyggnad under 1994. Även
exporten har ökat kraftigt. Tillväxten det första halvåret 1994 var den
högsta hittills under högkonjunkturen. Det finns tecken på att uppgången
nu har kulminerat. Bl.a. har inköpen av nya bilar dämpats. Dessutom har
bostadsbyggandet utvecklats svagt under en tid, även om den senaste no-
teringen visar på en ökning igen. Finanspolitiken har varit något åtstra-
mande under 1994 genom bl.a. nedskärningar av försvarsutgiftema. Till-
sammans med en konjunkturell förstärkning beräknas underskottet i den
offentliga sektorn ha sjunkit till ca 2 % av BNP 1994. Penningpolitiken
har gradvis stramats åt. Efter höjningen i november 1994 ligger den
viktigaste styrräntan på 5,5 %. Trots att kapacitetsutnyttjandet är rekord-
högt och arbetslösheten ligger under den nivå som tidigare genererat sti-
gande löneökningar, har inflationen ännu inte stigit påtagligt. Löneök-
ningarna har fortsatt att vara måttliga. BNP-tillväxten beräknas avta till
2,9 % 1995 och 2,2 % 1996. Investeringarna och den privata konsumtio-
nen dämpas. De räntehöjningar som genomförts och som förväntas
genomföras, kommer att ha en dämpande effekt på hushållens inkomster
och företagens investeringar. Inflationen beräknas tillta något och uppgå

25

10 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

till nära 4 % 1996. Arbetslösheten beräknas ligga kvar kring 5,5 % av Prop. 1994/95:100
arbetskraften såväl 1995 som 1996.                                       Bilaga 1.1

Tabell 2.4 Försörjningsbalans USA

Procentuell volymförändring

1994

1995

1996

Privat konsumtion

3,4

2,7

2,0

Offentlig konsumtion

-1,0

0,4

0,3

Bruttoinvesteringar

11,8

6,1

3,7

Bidrag frän nettoexport

-0,6

0,2

0,3

BNP

3,8

2,9

2,2

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Den japanska ekonomin tycks nu ha passerat botten efter ett par års
stagnation. Tillväxten i BNP uppgick till ca 1 % 1994 men bedöms öka
till 2,4 % respektive 2,9 % under 1995 och 1996. Det är den inhemska
efterfrågan som leder uppgången. Den expansiva finanspolitiken och de
genomförda stimulanspaketen har givit positiva effekter på den privata
konsumtionen. Apprecieringen av yenen har ökat konkurrenstrycket i
ekonomin och industrin har genomfört produktivitetsförbättringar och
kostnadsnedragningar. Detta har bl.a. skett genom innehållande av
bonuslöner, ökat inslag av importerade insatsvaror samt utflyttning av
produktionsverksamhet till omkringliggande låglöneländer. En generellt
sett god tillgång av ledig kapacitet har hållit tillbaka industriinvesteringar-
na. Nu börjar dock kapacitetsutnyttjandet öka i vissa sektorer samt
vinstutsiktema överlag förbättras. Detta leder till att de privata in-
vesteringarna, främst i maskiner och utrustning, kommer att växa under
de kommande åren. Finanspolitiken väntas nu bli återhållsam varför den
offentliga konsumtionen och de offentliga investeringarna bedöms växa
i långsammare takt under 1995 och 1996. Ökad importefterfrågan och
svag exporttillväxt gör att nettoexporten fortsatt kommer att lämna ett ne-
gativt bidrag till BNP-tillväxten. Inflationstakten väntas förbli låg varför
den låga nominella räntenivån torde bestå. Konsumentpriserna bedöms
stiga med mindre än 1 % de närmaste åren.

Tabell 2.5 Försörjningsbalans Japan

Procentuell volymförändring

1994

1995

1996

Privat konsumtion

2,5

3,5

3,8

Offentlig konsumtion

2,5

2,0

1,5

Bruttoinvesteringar

-0,1

2,1

2,7

Bidrag från nettoexport

-0,7

-0,7

-0,5

BNP

1,0

2,4

2,9

Källor: OECD och Finansdepartementet.

26

Uppgången i västra Tyskland inleddes under det andra kvartalet 1993.
Återhämtningen har varit exportledd, men har efter hand som konjunk-
turuppgången mognat spridit sig till övriga delar av ekonomin. De lägre
räntorna under 1993 och i inledningen av 1994 är en delförklaring till
uppgången i ekonomin. Industrin har dessutom genomfört omfattande ra-
tionaliseringar, vilket stärkt konkurrenskraften betydligt. Arbetslösheten
förefaller ha nått sin högsta nivå under sommaren 1994 varefter en ned-
gång har skett. Inflationen dämpades något under loppet av 1994 och
uppgick till 2,7 % på årsbasis i november. Penningpolitiken lättades un-
der förra våren men Bundesbank har låtit reporäntan vara oförändrad se-
dan i maj 1994. Samtidigt har penningmängdsökningen modererat. Finans-
politiken under 1994 var stram. Förbättringen i de offentliga finanserna
har uppnåtts bl.a. genom en strikt kontroll av de offentliga utgifterna.
Offentliga sektorns finansiella underskott sjönk 1994 till under 3 % av
BNP. BNP-tillväxten väntas gradvis tillta under prognosperioden och når
drygt 3 % 1996. Under 1995 hålls den privata konsumtionen tillbaka av
en svag utveckling i de disponibla inkomsterna, bl.a. beroende på åter-
införandet av den s.k. solidaritetsavgiften. Hushållen väntas inte minska
sitt sparande ytterligare från dagens nivå som är historiskt sett mycket
låg. Inflationen väntas nå sin botten under 1995 och en viss begränsad
uppgång förutses 1996. Som en reaktion på detta väntas Bundesbank
inleda en uppdragning av styrräntorna.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 2.6 Försörjningsbalans västra Tyskland

Procentuell volymförändring

1994

1995

1996

Privat konsumtion

0,8

0,8

9 9

Offentlig konsumtion

-0,3

1,0

0,5

Bruttoinvesteringar

1,8

4,3

6,0

Bidrag från nettoexport

0,8

0,6

0,5

BNP

2,0

2,4

3,2

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Tillväxttakten i Storbritannien tilltog ytterligare under andra halvåret
1994 och uppgick då till ca 4 % i årstakt. Den privata konsumtionen var
drivande bakom återhämtningen 1992 och 1993. Under 1994 gav netto-
exporten ett starkt positivt bidrag till BNP-tillväxten samtidigt som inves-
teringsaktiviteten tilltog betydligt. Inflationstakten har slutat att dämpas,
men inflationen har hållit sig på en oväntat låg nivå trots stark tillväxt
och stigande importpriser. Löneökningarna har varit måttliga samtidigt
som produktiviteten ökat. Arbetslösheten har sjunkit gradvis sedan början
av 1993 och understiger nu 9 % av arbetskraften. Det finns dock ett stort
inslag av deltidsarbete bland de som nu blivit sysselsatta. Penningpoliti-
ken stramades åt under hösten då basräntan höjdes med sammanlagt en
procentenhet till 6,25 %. Det föreligger dock en betydande marginal gen-
temot Tyskland i de långa räntorna, vilket tyder på att trovärdighet för
inflationsbekämpningen ännu inte etablerats. Finanspolitiken var stram

27

under 1994 och budgetunderskottet reducerades både strukturellt och cyk-
liskt. Enligt det budgetförslag som lades fram i slutet av november beräk-
nas underskottet i den offentliga sektorn minska till 3 % av BNP 1995.
BNP-tillväxten beräknas uppgå till 3,7 % 1994 och 3,3 % 1995. Under
1996 sker en viss dämpning. Okade investeringar, stark exporttillväxt och
stigande sysselsättning driver ekonomin. Ytterligare förväntade åtstram-
ningar av finans- och penningpolitiken bidrar till dämpningen. Inflationen
väntas öka något till ca 3,5 % 1996. Därmed riskeras inflationsmålet på
1-4 % att överskridas. I slutet av regeringens innevarande mandatperiod,
dvs. 1996-97 ska nämligen inflationen vara i den nedre delen av inter-
vallet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 2.7 Försörjningsbalans Storbritannien
Procentuell volymförändring

1994

1995

1996

Privat konsumtion

2,4

2,4

2,7

Offentlig konsumtion

1,5

1,0

1,0

Bruttoinvesteringar

5,0

7,0

6,0

Bidrag från nettoexport

0,6

0,2

-0,2

BNP

3,7

3,3

2,8

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Återhämtningen i Frankrike har stärkts i linje med övriga kontinental-
europeiska länder. Den inhemska efterfrågan var svag fram till det första
kvartalet 1994, men har därefter tagit fart. Hushållens sparande har mins-
kat som en följd av de bättre ekonomiska utsikterna. Nedragningen av
lagren dämpades kraftigt under 1994, vilket gav ett betydande bidrag till
BNP-tillväxten. Inflationen har stabiliserats under 2 % och är sedan en
tid tillbaka bland de lägsta inom EU. Den tilltagande tillväxten har ännu
inte haft någon positiv effekt på arbetslösheten, vilken har uppgått till ca
12,5 % av arbetskraften sedan början av 1994. Penningpolitiken fortsatte
att lättas under inledningen av 1994, men styrräntorna har varit oföränd-
rade sedan i juli. De långa räntorna har stigit med ca 2 procentenheter
sedan början av 1994 och räntemarginalen gentemot Tyskland har ökat.
Även budgetunderskottet ökade något förra året. Tillväxten förutses upp-
gå till ca 3 % 1995 för att sedan accelerera något ytterligare 1996. Höga
vinster och stigande kapacitetsutnyttjande leder till en god utveckling av
investeringarna. Okad sysselsättning bör medverka till att sparkvoten dras
ned ytterligare. Inflationen förväntas stiga något men bedöms fortfarande
att vara bland de lägsta i EU. Budgetunderskottet beräknas minska under
prognosperioden. Under 1995 höjs vissa indirekta skatter och de
offentliga utgifterna hålls realt oförändrade.

28

Prop. 1994/95:100

Tabell 2.8 Försörjningsbalans Frankrike

Procentuell volymförändring

1994

1995

1996

Privat konsumtion

1,5

2,4

2,5

Offentlig konsumtion

1,2

1,0

1,0

Bruttoinvesteringar

0,3

4,6

6,0

Bidrag från nettoexport

-0,1

-0,1

0,1

BNP

2,1

3,0

3,3

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Danmark är inne i en stark tillväxtfas. BNP-tillväxten uppgick
preliminärt till 4,6 % under 1994 men dämpas gradvis till 2,8 % 1996.
Motorn i den danska uppgången har varit privat konsumtion. Detta
kommer dock att skifta något i och med att uppgången breddas med hjälp
av förbättrad nettoexport samt investeringsaktivitet. Hushållens disponibla
inkomster ökar bl.a. genom den inkomstskattesänkning som genomfördes
i böljan av 1994. Även sparkvoten sjunker, vilket bidrar till att hålla
konsumtionen uppe. Investeringarna väntas under prognosperioden stiga
kraftigt när kapacitetsutnyttjandet nu närmat sig historiskt höga nivåer.
Inflationstakten är på låga 2 % men väntas stiga till ca 3 % 1996.
Avgörande för inflationsutvecklingen blir, förutom ökade priser på
insatsvaror, huruvida den ökade ekonomiska aktiviteten mynnar ut i höjda
löneanspråk. Finanspolitiken kommer att stramas åt, vilket leder till att
budgetunderskottet 1996 kommer att understiga de 3 % som stipuleras i
konvergenskriterierna för EMU. Arbetsmarknadsläget, med en hög
strukturell arbetslöshet, är fortfarande det främsta problemet i den danska
ekonomin. Arbetslösheten uppgår till 12 % av arbetskraften. Den
förbättrade konjunkturen och införda arbetsmarknadsåtgärder väntas ge
en minskning i arbetslösheten med ett par procentenheter fram till 1996.

Tabell 2.9 Försörjningsbalans Danmark

Procentuell volymförändring

1994

1995

1996

Privat konsumtion

5,6

4,2

3,0

Offentlig konsumtion

1,2

0,7

0,6

Bruttoinvesteringar

6,5

6,0

5,6

Bidrag från nettoexport

-1,5

-0,2

0,1

BNP

4,6

3,3

2,8

Källor: OECD och Finansdepartementet.

I Finland slog konjunkturomsvängningen definitivt igenom under andra
hälften av 1994. BNP ökade preliminärt med 3,7 % 1994 och under 1995
och 1996 väntas en tillväxt på 4,8 % respektive 4,1 %. Tudelningen i
ekonomin är påtaglig. Det är fortfarande exporten som är motorn i eko-
nomin, men dess bidrag till tillväxten kommer att dämpas de närmsta två
åren beroende på den finska markens appreciering under 1994 samt en

29

ökad importefterfrågan. Den privata konsumtionen väntas öka kraftigt un- Prop. 1994/95:100
der 1995 och 1996 beroende på ökad optimism bland hushållen och en Bilaga 1.1
neddragning av sparandet efter de senaste årens skuldsanering. De ljusare
framtidsutsikterna visar sig också i en kraftig tillväxt i bruttoinvestering-
arna, speciellt inom tillverkningsindustrin, då vinster och kapacitetsut-
nyttjande stiger till mer normala nivåer. Inflationstrycket är fortfarande
lågt i ekonomin och förväntas så förbli. En viss uppgång i inflationstakten
kan dock ej uteslutas, mycket beroende på löneutvecklingen. Penning-
politiken är relativt expansiv men de långa realräntorna ligger på ca 8 %.

Dessa kan dock pressas nedåt i takt med att förtroendet för inflationsbe-
kämpningen ökar och saneringen av statsfinanserna fortgår. Den offent-
liga konsumtionen kommer fortsätta att minska de närmsta åren. Det
främsta problemet i den finska ekonomin är arbetslösheten som i slutet
av 1994 låg kring 18 % av arbetskraften. Under prognosperioden bedöms
arbetslösheten minska till följd av den ökade ekonomiska aktiviteten.

Tabell 2.10 Försörjningsbalans Finland

Procentuell volymförändring

1994

1995

1996

Privat konsumtion

0,0

4,7

4,5

Offentlig konsumtion

-3,2

-1,5

-0,3

Bruttoinvesteringar

6,8

13,0

10,0

Bidrag från nettoexport

2,3

0,0

-0,3

BNP

3,7

4,8

4,1

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Norge uppvisar en stark återhämtning. Under 1994 ökade BNP med
4,8 %. Under 1995 och 1996 sker en viss dämpning till 2,9 % respektive
2,6 %. Norska folkets nej i folkomröstningen om medlemskap i EU vän-
tas inte få några substantiella effekter på norsk ekonomi inom prognos-
perioden, men på längre sikt påverkas den norska tillverkningsindustrin.
Fastlandsekonomin växte något långsammare under 1994 än den samlade
ekonomin, men bedöms utvecklas i linje med denna under 1995 och
1996. Ett relativt lågt ränteläge stimulerar den privata konsumtionen, vil-
ken hållits tillbaka av en längre period av skuldsanering. Ett högt kapaci-
tetsutnyttjande och det gynnsamma ränteläget bidrar till att investeringar-
na ökar. Nettoexporten ger ett positivt bidrag till tillväxten i takt med att
konjunkturen i omvärlden förbättras. Inflationen var fortsatt låg 1994 och
uppgick till 1,5 %. Denna bedöms öka gradvis till 2,7 % 1996. Ett osä-
kerhetsmoment är de kommande löneförhandlingarna och dess effekter
på inflationstakten och penningpolitiken. Arbetslösheten uppgick till
5,5 % i slutet av 1994, vilket är lågt i ett europeiskt perspektiv men högt
efter norska förhållanden. Arbetslösheten beräknas sjunka ner mot 4,5 %
fram till 1996. De redan starka offentliga finanserna kommer att förbätt-
ras i takt med den stärkta konjunkturen.

30

Tabell 2.11 Försörjningsbalans Norge

Procentuell volymförändring

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

1994

1995

1996

Privat konsumtion

4,1

3,2

2,6

Offentlig konsumtion

3,2

1,4

1,2

Bruttoinvesteringar

4,0

3,2

3,3

Bidrag från nettoexport

1,8

0,8

1,1

BNP

4,8

2,9

2,6

Källor: OECD och Finansdepartementet.

31

3 Utrikeshandel

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

En internationell konjunkturuppgång samt en god konkurrenskraft med-
förde att varuexporten ökade med hela 14 % under 1994. Det är det
högsta ökningstal som noterats sedan 1973. Marknadstillväxten för bear-
betade varor uppgick till ca 9 % 1994. Under prognosperioden beräknas
marknadstillväxten till ca 8 % per år, samtidigt som svensk exportindustri
väntas ta ytterligare marknadsandelar. Detta medför en fortsatt stark ex-
portutveckling. Även varuimporten ökade mycket kraftigt under 1994,
trots en betydande konkurrenskraftsförstärkning för importkonkurrerande
inhemsk produktion. Under 1995 och 1996 avtar dock importökningen.

Överskottet i både handelsbalansen och bytesbalansen stiger under 1995
och 1996. Överskottet i bytesbalansen 1996 väntas uppgå till 59,9 mil-
jarder kr, vilket motsvarar 3,6 % av BNP.

3.1 Export och import

En fortsatt stark internationell konjunktur ökar efterfrågan på svenska ex-
portvaror under prognosperioden. Inom hela OECD-området stiger den
ekonomiska aktiviteten. Bland enskilda länder är det främst de nordiska
grannländerna som väntas nå de högsta tillväxttalen. Under det senaste
året är det emellertid på marknaderna i Fjärran Östern samt i Central och
Östeuropa som de svenska företagen noterat de största exportframgång-
ama. Exporten till dessa regioner steg med 30 respektive 50 % i löpande
priser och tillsammans svarar de nu för ca 13 % av Sveriges varuexport.
Under prognosperioden fortsätter exporten att stiga till dessa områden.
Den totala marknadstillväxten för bearbetade varor uppgår under 1995
och 1996 till ca 8 % såväl 1995 som 1996.

Industrins konkurrenskraft har kraftigt förbättrats under de senaste
åren. Detta beror dels på deprecieringen av den svenska kronan, dels på
en snabb produktivitetstillväxt. Den relativa enhetsarbetskostnaden har
fallit betydligt mer än efter devalveringarna 1981 och 1982. Ökad kon-
kurrenskraft ledde till att exportindustrin gjorde stora marknadsandels-
vinster under 1993. Effekten av en relativprissänkning slår dock igenom
med viss fördröjning vilket innebär att marknadsandelsvinsten bedöms bli
störst 1994. Under 1995 och 1996 förutsätts en viss appreciering av kro-
nan vilket bidrar till en relativprishöjning och därmed en försämrad kon-
kurrenskraft. Försämringen är dock liten mot bakgrund av den gynnsam-
ma konkurrenssituation som exportindustrin befinner sig i. Därför antas
vissa marknadsandelsvinster göras även under 1995 och 1996.

32

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 3.1 Exportinarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar och export
av bearbetade varor

Procentuell förändring

1992

1993

1994

1995

1996

Exportinarknadstillväxt

14 OECD-länder

2,8

-3,1

9,1

8,0

7,1

Totalt

3,9

-1,0

8,6

8,3

7,7

Priser

14 OECD-länders
exportpriser, SEK

-1,4

23,9

2,2

0,7

0,1

Svenska exportpriser

-2,1

8,4

3,0

2,0

0,8

Relativpris

-0,7

-12,5

0,8

1,3

0,7

Marknadsandelar, volym

14 OECD-länder

7,9

6,7

3,4

0,7

Totalt

-4,2

9,7

7,6

3,3

0,6

Exportvolym

14 OECD-länder

0,5

4,6

16,4

11,7

7,8

Totalt

-0,4

8,6

16,9

11,9

8,4

Anm.: Exportmarknadstillväxt avser en sammanvägning av importökningen av bear-
betade varor i olika länder. Som vikter har använts ländernas andelar som mottagare
av svensk export av bearbetade varor. OECD-ländernas importpriser vägs samman på
motsvarande sätt.

Källor: Konjunkturinstitutet, OECD och Finansdepartementet.

Den kraftiga exportökningen under 1993 och 1994 har lett till att kapa-
citetsutnyttjandet stigit snabbt. Under 1995 kan kapacitetsutnyttjandet
innebära en restriktion för exportökningen inom vissa sektorer, främst
inom basindustrin. Investeringarna antas dock öka kraftigt under
prognosperioden, vilket betyder att det inte bör uppkomma några
generella kapacitetsbrister.

Deprecieringen av den svenska kronan innebar att företagen kunde höja
exportpriser och vinstmarginaler kraftigt under 1993 samtidigt som rela-
tivpriset sjönk. År 1994 stannade exportprisökningen på ca 3 %, vilket
innebar en svag relativprishöjning. Under 1995 och 1996 stiger företa-
gens rörliga kostnad till följd av snabba prisökningar på vissa basindustri-
varor samt relativt höga löneökningar i förhållande till produktivitetstill-
växten. Apprecieringen av kronan antas dock medföra en viss press nedåt
på företagens prissättning. Mot bakgrund av företagens nuvarande höga
vinstnivåer förefaller det rimligt att företagen värnar om sitt konkur-
rensläge genom att hålla tillbaka kostnadsövervältringen på priserna ge-
nom sänkta vinstmarginaler. Den förutsedda utbyggnaden av produktions-
kapacitet under 1995 och 1996 bör också medföra att företagen håller
nere prisökningarna för att kunna ta ytterligare marknadsandelar.

33

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 3.1 Marknadsandelar och relativpris för exporten av bearbetade
varor

Källor: Konjunkturinstitutet, OECD, Statistiska Centralbyrån och Finansdepartementet

Sammantaget innebär den allt starkare internationella efterfrågan i kom-
bination med en fortsatt gynnsam konkurrenssituation att varuexporten
ökar kraftigt resten av prognosperioden, med 10,2 % 1995 och 7,6 %
1996.

Importen av varor ökade under de tre första kvartalen 1994 med knappt

13 % jämfört med motsvarande period 1993. Den största ökningen note-
rades för importen av insatsvaror, som ökade med 22 %.

Förändringen av svensk efterfrågan riktad mot import beräknas med
hjälp av den s.k. importvägda efterfrågan. Detta mått visar utvecklingen
av de olika efterfrågekomponentema, sammanvägda med avseende på ge-
nomsnittligt importinnehåll av bearbetade varor. Den importvägda efter-
frågan sjönk under perioden 1990 till 1993 med mellan 3 och 5 % årli-
gen. Nedgången förklaras till största delen av ett kraftigt fall i maskin-
investeringar och privat varukonsumtion. Importen av bearbetade varor
sjönk med drygt 7 % 1991, men därefter har importen varit klart starkare
än vad den importvägda efterfrågan motiverar. Det är naturligt att im-
porten växer något snabbare än den importvägda efterfrågan. Detta speg-
lar den trendmässiga ökningen av världshandeln. I synnerhet 1993 var
emellertid ökningen av importen oförklarligt stor. Till följd av den kraf-
tiga exportexpansionen och en betydande uppgång för maskin- och lager-
investeringarna beräknas den importvägda efterfrågan ha ökat med 11 %
1994. Importen av bearbetade varor bedöms samtidigt ha stigit med nära

14 %.

34

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 3.2 Importvägd efterfrågan på bearbetade varor

Bidrag till förändringen av importvägd efterfrågan, procentenheter

1993

1994

1995

1996

Offentlig varukonsumtion

0,2

-0,1

0,3

-0,1

Privat varukonsumtion

-2,4

-0,1

-0,1

0,6

Byggnadsinvesteringar

-1,8

-1,1

0,1

0,3

Maskininvesteringar

-2,0

3,9

3,9

2,7

Export av bearbetade varor

2,7

6,0

4,4

3,1

Lagerförändringar

-0,4

2,5

-0,8

0,2

Iinportvägd efterfrågan

-3,7

11,1

7,8

6,8

Import av bearbetade varor

3,2

13,8

7,5

5,7

Anm.: Beräkningarna av importvägd efterfrågan utgår från konstant importinnehåll.
Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Importens relativa avvikelse från efterfrågeutvecklingen var mindre
1994 än året dessförinnan, men skillnaden är ändå svårförklarligt stor.
Deprecieringen av den svenska kronan och lägre relativa enhetsarbets-
kostnader har medfört en betydande förstärkning av konkurrenskraften för
svenska producenter gentemot utländska. Hemmamarknadsprisema för
bearbetade varor har i relation till importpriset sjunkit med mer än 10 %
sedan 1992. Utifrån det historiska mönstret skulle importen därmed för-
väntas utvecklas svagare än vad som indikeras av efterfrågeutvecklingen.
Orsaken till underskattningen torde delvis ligga i att importbenägenheten
i den kraftigt expanderande exportindustrin är högre än genomsnittligt
och att importandelen i maskininvesteringama ökat. Den djupa lågkon-
junkturen har också ha slagit ut inhemska underleverantörer, vilket kan
ha givit upphov till vissa utbudsproblem. Vidare är ett leverantörsbyte
förenat med vissa kostnader, vilket medför att prisförändringar sannolikt
slår igenom med betydande tidsfördröjning.

Under prognosperioden bedöms effekten av den kraftiga relativprisför-
bättringen för den inhemska produktionen göra sig alltmer gällande. Ök-
ningstakten för den importvägda efterfrågan väntas minska betydligt
1995, bl.a. på grund av att lagerinvesteringama växlar från ett positivt
till ett negativt bidrag. Importen av bearbetade varor väntas i princip sti-
ga i takt med efterfrågan, vilket innebär att den inhemska produktionen
inte längre tappar marknadsandelar.

Under 1996 väntas den inhemska industrin vinna marknadsandelar,
trots att relativpriset mellan hemmaproduktion och import beräknas stiga
till följd av den antagna apprecieringen. Förklaringen är att produktions-
kapaciteten byggs ut relativt kraftig samtidigt som relativpriset fortfarande
gör inhemsk produktion mycket konkurrenskraftig.

35

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 3.3 Export och import av varor

Miljarder
kr
1993

Procentuell volymutveckling

Procentuell prisutveckling

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Varuexport

Bearbetade varor

323,7

16,9

11,9

8,4

3,0

2,0

0,8

Fartyg

7,7

-24,3

-41,6

2,6

4,1

4,3

1,3

Petroleumprodukter

12,2

-5,0

2,7

2,3

-6,1

3,0

0,8

Övriga råvaror

44,6

5,7

5,1

3,2

13,2

12,2

3,9

Suiiuna Varuexport

388,3

14,0

10,2

7,6

3.9

3.2

1,1

Varuimport

Bearbetade varor

262,5

13,8

7,5

5,7

4,0

2,3

0,4

Fartyg

1,5

119,9

5,9

-21,7

3,6

2,8

1,1

Råolja

17,1

-4,6

2,7

2,6

-6,5

3,1

1,1

Petroleumprodukter

12,0

13,0

4,0

1,1

-5,1

0,2

1,1

Övriga råvaror

40,2

4,2

5,7

4,4

10,2

9,4

3,6

Sununa Varuimport

333,3

12,2

6.9

5,0

3,9

3.1

0,9

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

De totala nivåerna på export- och importvolymen påverkas troligen ej
i större utsträckning av det svenska medlemskapet i EU. Vissa samman-
sättningseffekter, med avseende på såväl länder som varor, är ändå att
vänta. Medlemskapet innebär att alla handelsrestriktioner vad gäller jord-
bruks- och livsmedelsprodukter slopas gentemot EU-ländema. Därmed
ökar troligen handeln med dessa produkter. Som medlemmar i EU kom-
mer Sverige att bl.a. tillämpa EU:s antidumpningstullar samt kvoterings-
system för import av vissa varor, främst tekovaror, från länder utanför
unionen. Detta torde medföra att det sker en omfördelning mot ökad
handel med EU-ländema.

3.2 Bytesbalansen

Överskottet i handelsbalansen stiger till följd av den starka exporten. Ar
1996 beräknas överskottet uppgå till ca 115 miljarder kr, vilket motsvarar
6,8 % av BNP.

Nettot av handeln med tjänster förbättrades avsevärt under 1993,
främst till följd av en uppgång i resevalutanettot. Det svenska utlands-
resandet föll drastiskt till följd av minskade disponibla inkomster för hus-
hållen samt på grund av deprecieringen av kronan. Samtidigt ökade ut-
ländsk turism i Sverige. Under 1994 ökade utlandsresandet åter och nettot
försämrades. Ar 1995 bedöms den svaga inkomstutvecklingen ha en till-
fälligt återhållsam effekt på resandet, trots att apprecieringen av kronan
innebär att det blir något billigare att resa utomlands. Aret därpå växer
underskottet i resevalutanettot på nytt. Försämringen i resevalutanettot
motverkas av ökade intäkter från sjöfart och övriga tjänster som genere-
ras av ökad varuexport. Därmed förbättras det totala tjänstenettot.

36

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 3.4 Bytesbalans

Miljarder kr

1992

1993

1994

1995

1996

Varuexport

326,0

388,3

460,0

522,8

569,0

Varuimport

290,9

333,3

388,3

428,3

453,7

Korrigeringspost

-0,8

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Handelsbalans

34,3

54,3

70,9

93,8

114,6

Sjöfartsnetto

8,4

9,5

9,4

10,2

11,0

Övriga transporter

1,4

1,7

1,2

1,2

1,3

Resevaluta

-22,8

-14,2

-16,7

-15,3

-17,1

Övriga tjänster

-0,4

1,4

1,8

2,0

3,1

Tjänstebalans

-13,4

-1.6

-4.3

-1.9

-1,8

Löner

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

Avkastning på kapital
därav

-54,0

-67,0

-47,6

-40,5

-31,8

räntenetto

-62,9

-66,6

-62,9

-60,6

-56,6

d i rekt investe r i ngar

9,7

0,0

16,0

22,0

27,0

portföljaktier

-0,8

-0,4

-0,7

-1,9

-2,2

Övriga transfereringar

-15,2

-13,6

-14,1

-28,4

-21,7

Bytesbalans

-47.6

-27,1

5,5

23,5

59,9

Andel av BNP

-3,3

-1,9

0,4

1,5

3,6

Anm.: På grund av avrundning summerar inte alltid delarna till totalen.
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet.

Posten avkastning på kapital består av räntebetalningar till och från ut-
landet samt av avkastningen från direktinvesteringar och portföljaktier.
Efter en lång period av successivt stigande underskott vände utvecklingen
under 1994. Denna förbättring väntas fortsätta under prognosperioden.

Räntenettot beror på storleken på den räntebärande nettoskulden mot
utlandet samt av det svenska och internationella ränteläget. Underskottet
i räntenettot steg snabbt under 1992 och 1993 beroende på att den ränte-
bärande utlandsskulden ökade. Stora bytesbalansunderskott ledde under
dessa år till en kraftig skulduppbyggnad i utländsk valuta. Dessutom hade
deprecieringen av kronan stor inverkan på nettoskuldens storlek. Stigande
överskott i bytesbalansen 1995 och 1996 resulterar i en minskning av den
räntebärande nettoskulden. Till detta bidrar också den antagna apprecie-
ringen av kronan. Därmed förbättras räntenettot successivt.

Under slutet av 1980-talet byggde svenska företag upp ansenliga till-
gångar i utlandet genom direktinvesteringar. Dessa är betydligt större än
utländska företags tillgångar i Sverige och därmed har den samlade av-
kastningen också varit betydligt högre. Den kraftiga lönsamhetsförbätt-
ringen inom svensk exportindustri under 1993 har dock lett till att avkast-
ningen på utlandets direktinvesteringstillgångar i Sverige ökat kraftigt.
Denna omsvängning har medfört en revidering av bytesbalansen med ca
13 miljarder kr 1993. 1 takt med att den internationella konjunkturen
vänder uppåt ökar dock avkastningen på de svenska utlandstillgångama
vilket innebär att nettot stiger igen fram till 1996.

Under 1995 och 1996 påverkas också bytesbalansen av medlemskapet
i EU. Nettobelastningen på bytesbalansen av avgiften till EU och åter-

37

flödet till Sverige beräknas uppgå till ca 13,6 miljarder kr 1995 och Prop. 1994/95:100
8,6 miljarder kr 1996.                                                    Bilaga 1.1

Sammantaget visade bytesbalansen 1994 ett överskott för första gången
sedan 1986. Överskottet väntas stiga till 59,9 miljarder kr 1996, vilket
motsvarar 3,6 % av BNP. Det främsta bidraget till förbättringen kommer
från handelsbalansen, men därutöver bidrar också minskningen i under-
skottet av avkastning på kapital.

38

4 Näringslivets produktion

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Näringslivets produktion steg 1994 med närmare 4 % efter att ha fallit
tre år i rad. Uppgången var i betydande grad industriledd. Det mycket
gynnsamma konkurrensläget har medfört en snabb exportuppgång. Indust-
riproduktionen ökade med hela 9 % under 1994. Spridningseffekter med-
förde att produktionen steg också i de industrirelaterade tjänstesektorerna,
medan byggproduktionen minskade med ytterligare 5 % till följd av fort-
satt fallande bostadsinvesteringar.

Tabell 4.1 Näringslivets produktion

Procentuell volymförändring

1992

1993

1994

1995

1996

Jordbruk, fiske och skogsbruk

-2,9

7,4

4,9

3,9

1,9

Industri

-3,3

1,5

9,0

7,0

6,8

El-, gas-, värme- och vattenverk

Byggnadsindustri

-1,9

-1,2

0,0

2,0

0,5

-4,5

-6,6

-5,5

4,2

3,0

Näringslivets tjänster

1,0

-3,6

2,9

3,3

3,7

Summa näringslivet

-1.0

-2,1

3.6

4,4

4,4

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Under prognosperioden förväntas den investeringsledda uppgången i
den inhemska efterfrågan samt en tilltagande europeisk tillväxt resultera
i att industriproduktion fortsätter att stiga snabbt, vilket leder till ett högt
genomsnittligt kapacitetsutnyttjande. Några generella flaskhalsproblen
torde dock inte uppkomma. Produktionen i den privata tjänstesektorn be-
räknas öka med över 3 % såväl 1995 som 1996. År 1995 är det främst
tjänstebranscher som är beroende av industrins utveckling som växer. År
1996 beräknas dock den privata konsumtionen ge ett större positivt bidrag
till tjänsteproduktionen. Byggverksamheten stiger till följd av kon-
junkturuppgången samt det stimulanspaket som är inriktat på bygginves-
teringar. Under 1996 förväntas också bostadsproduktionen återigen öka.

4.1 Industri

Den svenska industrins mycket gynnsamma konkurrensläge väntas bestå
under de närmaste två åren, trots en viss appreciering av den svenska
kronan. Den goda internationella konjukturen samt en tilltagande inhemsk
efterfrågan förväntas medföra en snabb industriell expansion. En fortsatt
god produktivitetsutveckling samt måttliga lönekostnadsökningar innebär
att lönsamheten beräknas ligga kvar på en hög nivå. Genom att realräntan
väntas falla ökar den relativa avkastningen på industriell verksamhet.
Sammantaget förväntas det medföra en betydande investeringsuppgång
och därmed utökad produktionskapacitet.

39

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 4.2 Nyckeltal för industrin

Procentuell förändring

1992

1993

1994

1995

1996

Industriproduktion

-3,3

1,5

9,0

7,0

6,8

varav

basindustri

4,0

6,5

4,0

4,4

3,4

verkstadsindustri exkl. varv

-4,2

0,2

14,7

9,3

8,7

övrig industri

-4,4

1,1

5,3

5,5

5,8

Konkurrenskraft

Lönekostnad per timme

3,7

0,7

3,6

6,6

5,5

Produktivitet

5,4

6,5

3,8

1,9

2,8

Enhetsarbetskostnad, (ULC)

-1,6

-5,5

-0,2

4,6

2,6

14 OECD-länders ULC, SEK

0,9

25,8

0,8

-0,8

-0,6

14 OECD-länders ULC

2,0

1,6

-0,9

0,6

1,8

Relativ ULC, SEK

-2,5

-24,8

-1,0

5,5

3,2

Anm.: Konkurrentländernas ULC (Unit Labour Cost, dvs. arbetskostnad per prod-
ucerad enhet) och växelkurser är viktade med OECD:s konkurrentvikter, som tar
hänsyn till konkurrensen med både export och hemmaproduktion på exportmarknaden.
Konkurrensen gentemot länder utanför OECD-området är inte inkluderad.

Källor: Konjunkturinstitutet, OECD, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Industriproduktionen steg med 9,0 % under 1994. Produktionsnivån be-
räknas vid årsskiftet 1994/1995 ha passerat den tidigare toppnivån note-
rad i början av 1990. Konjunkturuppgången berör nu praktiskt taget hela
industrin även om efterfrågeökningen är betydligt större inom de export-
inriktade sektorerna än inom de hemmamarknadsorienterade. Under pe-
rioden juli-september 1994 var orderingången från hemmamarknaden
11 % högre än under motsvarande period 1993. Ökningen från export-
marknaden uppgick till 23 %.

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer planerar industriföre-
tagen för en markant höjning av produktionen åtminstone till och med
första halvåret 1995. En viss förstärkning av konjunkturläget i Europa
samt en ökad inhemsk efterfrågan på framför allt investeringsvaror väntas
medföra att industriproduktionen växer stabilt även under resten av prog-
nosperioden. Under perioden förväntas också en viss importsubstitution
ske till förmån för svenska leverantörer. På grund av bl.a. långa kon-
traktstider har många av de svenska storföretagen, trots det gynnsamma
kostnadsläget, ännu inte gått över till inköp från svenska underleverantör-
er i den utsträckning som de ändrade relativpriserna motiverar. Industri-
produktionen beräknas öka med ca 7 % vardera åren 1995 och 1996.

40

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 4.1 Industriproduktion och kapacitetsutnyttjande

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Det höga kapacitetetsutnyttjandet har ökat oron för att produktionsök-
ningen skall avstanna och priserna stiga snabbt på grund av kapacitets-
brist. Inom exempelvis järn- och stålindustrin uppgick det faktiska kapa-
citetsutnyttjandet till över 96 % tredje kvartalet 1994. Andelen företag
som uppger ökade leveranstider för insatsvaror har också ökat. För in-
dustrin som helhet är dock fortfarande utnyttjandegraden lägre än vid slu-
tet av 1980-talet. Under tredje kvartalet 1994 var det faktiska kapacitets-
utnyttjandet 88,6 % vilket kan jämföras med 90,2 % då det nådde sin
förra topp. Det möjliga kapacitetsnyttjandet med befintlig arbetsstyrka har
dock fortsatt att stiga i takt med personalrekryteringama och uppgick till
93,8 %. Produktionspotentialen var således vid denna tidpunkt ca 5 %.

De tre senaste åren (1992-1994) har nettokapitalstocken minskat med
knappt 5 %. Beräkningarna av denna baseras dock på historiska avskriv-
ningstakter. Med utgångspunkt i produktion och kapacitetsutnyttjandet
kan den möjliga produktionskapaciteten beräknas, vilket ger en något
annorlunda bild. Den steg nämligen med ca 3 % mellan 1992 och 1994.
Under perioden har sannolikt det inledningvis svaga vinstläget och där-
efter den mycket kraftiga konjunkturuppgången medfört att maskiner och
anläggningar behållits längre tid i produktion än normalt. Samtidigt har
utnyttjandetiden ökat genom införande av extra skift m.m. Sannolikt
kvarstår en viss potential till utökad produktionskapacitet genom bl.a.
ökad utnyttjandetid. Investeringsprognosen innebär att kapitalstocken
växer med 2,5 % 1995 och med närmare 5 % 1996. Därmed torde inte
några generella s.k. flaskhalsproblem uppstå under prognosperioden trots
den snabba produktionsökningen. Denna bild bekräftas också av Konjunk-

41

11 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

turinstitutets industribarometer där företagen planerar för en fortsatt hög Prop. 1994/95:100
produktionsökning och en kraftig utbyggnad av produktionskapaciteten Bilaga 1.1
första halvåret 1995. Även den sannolikt goda tillgången på kvalificerad
arbetskraft begränsar risken för flaskhalsproblem. Inom vissa branscher
inom basindustrin begränsas produktionsökningarna av ett i dagsläget
mycket högt resursutnyttjande. De investeringsplaner som föreligger inne-
bär dock att produktionskapaciteten byggs ut avsevärt under året vilket
minskar risken för flaskhalsproblem även inom detta område.

Konkurrenskraft

Lågkonjunkturen i början av 1990-talet innebar att ett omfattande ratio-
naliseringsarbete inleddes. Tillsammans med vändningen i industrikon-
junkturen har detta medfört en hög produktivitetstillväxt i svensk industri.
Enligt de reviderade nationalräkenskaperna steg arbetsproduktiviteten med
12 % mellan 1991 och 1993. År 1994 steg produktiviteten preliminärt
med ytterligare ca 4 %.

Produktivitetsförbättringen tillsammans med försvagningen av kronan
och sänkningen av arbetsgivaravgifterna den 1 januari 1993 har medfört
en starkt förbättrad konkurrenskraft. Den relativa enhetsarbetskostnaden
minskade med 26 % jämfört med Sveriges 14 viktigaste konkurrentländer
mellan 1992 och 1994. Den rationaliseringspotential som fanns efter före-
gående högkonjunktur bedöms nu i stort vara uttömd. Därigenom avtar
produktivitetstillväxten.

Industrin väntas genomföra stora investeringar såväl 1995 som 1996,
samtidigt som sysselsättningen ökar. Från och med 1996 förväntas pro-
duktivitetstillväxten tillta. Tillgången på kvalificerad arbetskraft bedöms
förbli god. Sysselsättningsökningen och det höga vinstläget förväntas
ändå innebära att lönerna ökar med 5,5 % vardera prognosåren. Höj-
ningen av arbetsgivaravgifterna med 1,5 procentenheter innebär då att
industrins lönekostnad per timme stiger med 6,6 % år 1995. Samman-
taget beräknas därmed industrins enhetsarbetskostnad öka i en takt som
överstiger våra konkurrentländers. Frånsett de högre lönekostnadsök-
ningama i Sverige kan det förklaras av att industrin utomlands ligger
senare i konjunkturfäsen än den svenska. Därigenom ökar produktiviteten
snabbare (3,0 %) 1995 utomlands än i Sverige. Under 1996 utvecklas
däremot kostnaden per producerad enhet i Sverige i en takt som är unge-
fär lika hög som i omvärlden.

Den antagna apprecieringen av kronan innebär att industrins relativa
enhetsarbetskostnad, räknat i gemensam valuta, beräknas öka med ca 8 %
jämfört med Sveriges 14 viktigaste konkurrentländer under prognosperio-
den 1995-1996. Trots detta är konkurrenskraften 1996 starkare än efter
devalveringen 1982. Således består i hög grad svensk industris gynnsam-
ma konkurrenssituation.

42

Diagram 4.2 Industrins arbetskostnad per producerad enhet i Sverige relativt Prop. 1994/95:100

14 OECD-länder 1980-1996                                              Bilaga 1.1

Källor: OECD, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Industrins lönsamhet

Lågkonjunkturen i början av 1990-talet medförde en kraftig lönsamhets-
försämring. Industrins soliditet urholkades därmed. Ar 1993 steg indust-
rins bruttomarginal, mätt som bruttoöverskottet i procent av bruttopro-
duktionsvärdet, till ca 11 % vilket är en nivå som är högre än efter de-
valveringarna i början av 1980-talet. Det var framförallt de exportoriente-
rade företagen som kunde höja sina marginaler medan de hemmamark -
nadsinriktade företagen till följd av höjda importpriser och en låg efter-
frågan sänkte sina marginaler.

Ar 1994 steg lönsamheten ytterligare trots höga importprishöjningar
och stigande råvarupriser. Vinstökningen kan förklaras av produktivitets-
höjningen och de måttliga lönekostnadsökningama. Den förväntade app-
recieringen under 1995 begränsar importprishöjningama. Insatsvarukost-
naden beräknas ändå öka relativt kraftigt. Det kan förklaras dels av den
internationella prisuppgången på basindustriprodukter, dels av höjningen
av arbetsgivaravgiften på 1,5 % som leder till högre hemmamarknadspri-
ser på bearbetade varor. Produktpriserna väntas stiga med knappt 5 %,
vilket innebär att vinstandelen stiger något. Det är framförallt basin-
dustrin som genomför mer betydande prishöjningar medan exportföre-
tagen i andra branscher förväntas sänka marginalerna. Den kraftiga kapa-
citetsutbyggnaden bedöms leda till att exportföretagen är relativt återhåll-
samma vad avser prishöjningar. Hemmamarknadsföretagen kan däremot

43

i begränsad omfattning höja sina marginaler i det rådande konjunktur- Prop. 1994/95:100
läget.                                                                          Bilaga 1.1

Tabell 4.3 Industrins rörliga kostnader, produktpriser, marginaler per
producerad enhet samt bruttoöverskottsandel

1992

1993

1994

1995

1996

Procentuell förändring
per producerad enhet:

Förbrukningskostnad

-2,3

4,4

4,9

4,5

3,2

Lönekostnad1

0,1

-7,2

-0,2

3,6

2,7

Lönekostnad per timme

4,5

-1,7

3,6

6,6

5,5

Produktivitet

4,4

5,8

3,8

1,8

2,7

Summa rörlig kostnad

-1,8

1,0

3,5

4,3

3,1

Produktpris

-1,1

4,4

4,4

4,8

2,7

Bruttomarginai, nivå

8,1

11,1

11,8

12,2

11,8

Marginal förändring

0,7

3,1

0,6

0,5

-0,4

Bruttoöverskottsandel"

23,1

31,3

33,4

34,7

34,1

1 Lönekostnad per timme avser löner inkl, kollektiva avgifter och icke varuanknutna
indirekta skatter per arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion i fasta priser
per arbetad timme.

* Som andel av förädlingsvärdet till faktorpris.

Anm.; Uppgifterna avser industri exkl. petroleumraffinaderier och varv.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Stigande produktivitetstillväxt men också en lugnare prisutveckling på
basindustriprodukter medför att insatskostnaden ökar betydligt långsam-
mare 1996. Införandet av en skatt på industrifastigheter drar dock upp
kostnaderna något. Exportföretagen förväntas höja priserna i takt med
konkurrenterna, vilket innebär sänkta marginaler efttersom den svenska
kronan väntas apprecieras. Detta bidrar 1996 också till att ökningstakten
av de rörliga kostnaderna avtar genom att importprisökningama minskar.
Hemmamarknadsföretagen väntas utnyttja de låga kostnadsökningarna till
nödvändiga marginalförstärkningar. Sammantaget sjunker dock lönsam-
heten något under 1996.

De mått som används i framställningen är grova lönsamhetsmått. De
beaktar exempelvis inte företagens kapitalkostnader. Den genomsnittliga
lönsamheten i OECD-ländema, mätt som vinstandelen (dvs. driftsöver-
skottet brutto som andel av förädlingsvärdet) har stabilt legat över 30 %
samtidigt som räntenivån i många av länderna ligger betydligt under den
svenska. I det perspektivet framstår den svenska lönsamheten inte som
anmärkningvärt hög.

44

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 4.3 Industrins bruttomarginal 1980-1996

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

4.2 Byggnadsverksamhet

Byggsektorn expanderade snabbt i slutet av 1980-talet. Tillväxten inom
den privata tjänstesektorn innebar ett behov av fler arbetsplatser. Av-
regleringen av kreditmarknaden samt höga inflationsförväntningar bidrog
till snabbt stigande fastighetspriser och därmed ökade investeringarna i
bl.a. kommersiella fastigheter. Bostadsproduktionen stimulerades därtill
av statliga subventioner.

Tabell 4.4 Byggnadsverksamhet

Miljarder
kr 1993
Löpande
priser

Årlig procentuell volymförändring

1992

1993

1994

1995

1996

Byggnadsinvesteringar

123,6

-7,2

-19,2

-13,9

2,6

5,4

näringslivet

41,4

-11,8

-13,3

9,4

20,5

5,6

myndigheter

24,6

0,7

12,4

5,8

12,5

2,0

bostäder

57,5

-7,3

-31,0

-39,3

-28,4

9,2

Reparationer och

underhåll

74,7

-8,4

13,6

7,0

6,9

0,0

Totalt

198,3

-7,9

-9,8

-6,3

4.2

3,1

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Konjunkturnedgången i början av 1990-talet samt stigande realräntor
ledde till prisfall på bostäder och kommersiella fastigheter, vilket i sin tur

45

ledde till låga byggnadsinvesteringar åren därefter. Mellan 1991 och 1994
sjönk byggproduktionen med mer än 20 %. En vändpunkt kunde dock
noteras under loppet av 1994. Vakansgraden på kommersiella fastigheter
stabiliserades samtidigt som priserna i genomsnitt steg med ca 3 % mel-
lan 1993 och första halvåret 1994. Detta tillsammans med konjunkturupp-
gången medförde en ökning av näringslivets bygginvesteringar med
10 %. Den totala byggproduktionen föll dock ytterligare under 1994 på
grund av kraftigt fällande bostadsinvesteringar. I oktober 1994 uppgick
arbetslösheten inom Byggnadsarbetarförbundet till 22 % vilket var en
nedgång med två procentenheter jämfört med året innan.

För att undvika en permanent utslagning av byggarbetskraft och
maskinkapacitet och därmed förhindra framtida flaskhalsar i byggpro-
duktionen har regeringen lagt fram ett stimulanspaket för byggandet. Det
innehåller bl.a. direktavdrag till 50 % för byggnadsinvesteringar i nä-
ringslivet, ökade reparationer av vägar och järnvägar samt ROT-medel
till kommunala byggnader och till bostäder. Den totala kostnadsramen är
på 4,7 miljarder kronor. Direktavdraget torde främst leda till tidigare-
läggningar av byggnadsinvesteringar i branscher med en tydlig efter-
frågetill växt. Det kan exempelvis gälla investeringar i parti- och detalj-
handel.

Sammantaget innebär stimulanspaketet, den fortsatta satsningen på in-
frastrukturinvesteringar samt konjunkturuppgången att byggnadsverksam-
het väntas öka med 4 % 1995. En stor del av den ökade byggproduktio-
nen utgörs av reparationer. Ar 1996 beräknas också bostadsinvestering-
ama öka något, vilket bidrar till att byggproduktionen stiger med ytter-
ligare 3 %.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 4.4 Byggnadsinvesteringar per sektor 1970-1996

46

4.3 Privat tjänstesektor

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Nedgången i tjänsteproduktionen inföll senare än för industriproduktio-
nen. Den svaga utvecklingen av den privata konsumtionen 1992 och 1993
fick betydande återverkningar på stora delar av tjänstesektorn. Över hälf-
ten av den svenska tjänsteproduktionen går till privat slutkonsumtion,
antingen direkt eller via andra branscher. Tjänstesektorns direkta export
är begränsad och utgör omkring 8 % av sektorns produktion. Det är
framför allt transportsektorn som exporterar tjänster. Tjänstesektorns ex-
port blir dock långt större när hänsyn tas också till den indirekta använd-
ningen, dvs. den del som levereras till industrin. Räknas både den direkta
och indirekta användningen in går ungefär en fjärdedel av tjänsteproduk-
tionen på export.

Eftersom tjänsteproduktion i huvudsak är hemmamarknadsorienterad
var de direkta effekterna av deprecieringen små. Det dröjde till tredje
kvartalet 1993 innan mer påtagliga effekter av exportuppgången kunde
skönjas. Tidigast i uppgångtäsen var partihandel riktad mot industriföre-
tag samt delar av uppdragsverksamheten.

Den kraftiga exporttillväxten samt den svaga ökningen av privat kon-
sumtion innebar att tjänsteproduktionen steg med knappt 3 % under 1994.
Det var framförallt inom de industrirelaterade delarna av handeln och i
transportsektorn som uppgången var märkbar. Också inom delar av upp-
dragsverksamheten samt inom bank och försäkring steg produktionen till
följd av den ökade aktiviteten inom industrin. Däremot var utvecklingen
svagare i de delar som vänder sig till privata slutanvändare. Under 1994
steg dock produktionen i detaljhandeln. En del av den uppmätta upp-
gången i tjänstesektorn kan förklaras av att statliga och kommunala verk-
samheter som bolagiserades definitionsmässigt förts över till tjänstesek-
torn.

Under prognosperioden 1995-1996 beräknas tjänsteproduktionen öka
med över 3 % per år. Enligt Konjunkturinstitutets tjänstebarometer kom-
mer produktionen att stiga i de flesta delbranscher under inledningen av
1995. De höga investeringsökningama medför att uppdragsverksamheten
expanderar kraftigt under året. Uppgången väntas också fortsätta inom
partihandeln. Konjunkturvändningen i byggsektorn innebär att partihandel
inriktad på byggmaterial förväntas öka efter en lång nedgångsperiod.
Däremot fortsätter de delar av tjänstesektorn som i huvudsak leverar till
privata slutanvändare att utvecklas svagt. Det gäller bl.a. detaljhandel och
hotell och restaurang. Ar 1996 beräknas dock produktionen utvecklas
fördelaktigt även i de sektorer som är beroende av den privata konsum-
tionen medan de industrirelaterade verksamheterna går in i en lugnare
tillväxtfas.

47

5 Arbetsmarknad

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Sysselsättningen passerade under 1994 sitt bottenläge och tecknen på en
återhämtning blev allt tydligare under hösten. Mätt som årsmedeltal öka-
de dock den totala arbetslösheten (öppen arbetslöshet plus personer i ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder) jämfört med 1993. Efterfrågan på arbets-
kraft har stigit, vilket återspeglats i ett ökat antal lediga platser samt färre
varsel och konkurser. Uppgången av antalet lediga platser sker dock från
en mycket låg nivå. Antalet är fortfarande mindre än hälften av vad som
registrerades i slutet av 1980-talet. Varslen om uppsägningar är däremot
i stort sett tillbaka till de låga nivåer som rådde under andra hälften av
1980-talet. Sysselsättningen har börjat stiga främst inom den privata
tjänstesektorn och i industrin. Den öppna arbetslösheten började minska,
jämfört med läget 12 månader tidigare, i april månad 1994. För den to-
tala arbetslösheten noterades motsvarande nedgång först under de sista
månaderna av 1994.

Diagram 5.1 Antal varsel och antal nyanmälda lediga platser

Anm.: Det är endast serien över antal nyanmälda lediga platser som är säsongrensad.
Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet.

År 1995 beräknas antalet sysselsatta öka med 2,7 %, vilket är den
första uppgången på fyra år. I vilken mån arbetslösheten påverkas av
sysselsättningsuppgången är avhängigt av hur känsligt utbudet av arbets-
kraft är för förändringar i efterfrågan på arbetskraft. 1 prognosen beräk-
nas utbudet öka med 1,5 % 1995 till följd av att fler personer aktivt sö-
ker arbete när arbetsmarknadsläget ljusnar. Den öppna arbetslösheten
beräknas uppgå till knappt 7 % av arbetskraften 1995. År 1996 förutses

48

sysselsättningen fortsätta att stiga, men i avtagande takt, med 1,8 %. Den Prop. 1994/95:100
öppna och totala arbetslösheten fäller därmed till 6,1 % respektive Bilaga 1.1
10,8 %.

5.1 Sysselsättning och arbetskraftsutbud

Sysselsättningen började säsongrensat att stiga i böljan av 1994. Den
branta nedgången under loppet av 1993 innebär dock att den genomsnitt-
liga nivån under helåret var närmare en procent lägre än under 1993.
Ökningen av antalet sysselsatta hölls första halvåret 1994 tillbaka av en
markant uppgång av medelarbetstiden. Uppgången var en följd av det
lägre antalet semesterdagar, sjunkande frånvaro och ett ökat övertidsut-
tag. En viss säsongrensad uppgång av sjukfrånvaron kan nu registreras
vilket bidrar till att bromsa ökningen i medelarbetstiden. Mellan helåren
1993 och 1994 ökade medelarbetstiden med ca 2 %.

Industrin svarade till viss del för sysselsättningsökningen 1994. Mer-
parten av uppgången noterades dock inom näringslivets tjänstesektorer.
En bidragande orsak var en ökande efterfrågan på tjänster från industrins
sida. Under lågkonjunkturen har man inom industrin sannolikt skurit ned
på funktioner som ej är direkt produktionsanknutna. Det är tänkbart att
man vid nuvarande uppgång i högre utsträckning väljer att köpa sådana
tjänster. Inom byggnadsverksamheten skedde en klar uppbromsning av
det tidigare kraftiga fallet. För den offentliga sektorn fortsatte däremot
nedgången med en i stort sett oförminskad takt. Bakom minskningen lig-
ger besparingar och rationaliseringar men också bolagisering av offentlig
verksamhet. Den sistnämnda faktorn skulle också delvis kunna förklara
den starka utvecklingen inom näringslivets tjänstesektorer.

Sysselsättningsökningen under 1994 föregicks av en liten uppgång i
antalet lediga platser under 1993. Under loppet av 1994 steg vakanserna
ytterligare. Ökningen var störst inom industrin men även övriga
branscher berördes. Uppgifterna om arbetskraftsbrist i Konjunkturinstitu-
tets konjunkturbarometer bekräftar denna bild. Företagen planerar också
för att nyanställa personal, särskilt på arbetarsidan. Även länsarbetsnämn-
dernas bedömningar under hösten tyder på en positiv sysselsättningsut-
veckling framöver. Denna bild sammanfaller i stor utsträckning med före-
liggande prognos.

Sysselsättningen väntas stiga med 2,7 % 1995 och med ytterligare
1,8 % 1996 i samband med att den ekonomiska tillväxten stärks. Detta
är den kraftigaste sysselsättningsökningen sedan mitten av 1970-talet. En
normalisering av produktivitetstillväxt och medelarbetstid, tillsammans
med sysselsättningsstimulerande åtgärder, bidrar till utvecklingen. I antal
motsvaras uppgången av ca 180 000 fler sysselsatta 1996 jämfört med
1994. Återhämtningen sker dock från en mycket låg nivå. Under lågkon-
junkturen föll antalet sysselsatta med över 500 000 personer.

49

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 5.2 Sysselsättning och arbetskraftsutbud

Anm.: Underliggande arbetskraftsutbud inkluderar deltagarna i åtgärderna arbets-
marknadsutbildning, UP och ALU i arbetskraften.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

I industrin väntas antalet sysselsatta öka med drygt 80 000 personer,
eller med ca 11 %, från 1994 till 1996. Ökningen skall dock ses mot
bakgrund av den minskning med närmare 25 % som skedde mellan 1989
och 1993. Även inom byggnadsverksamheten förutses en viss expansion
under prognosperioden, bl.a. som en följd av ekonomisk-politiska åt-
gärder inom investerings- och ROT-sektorema. År 1996 beräknas ca
20 000 fler vara sysselsatta inom byggnadsverksamheten. Uppgången
väntas emellertid bli störst inom den privata tjänstesektorn. Antalet
sysselsatta i denna bransch förutses vara ca 100 000 fler 1996 än 1994.
Nedgången med 7 % från 1990 till 1993 är då återhämtad. Det är främst
uppdragsverksamheten, men också varuhandel och samfärdsel, som ex-
panderar. Inom den offentliga verksamheten väntas sysselsättningen fort-
sätta att falla, om än i avtagande takt. Under prognosperioden förutses en
minskning med sammanlagt ca 30 000 personer.

50

Tabell 5.1 Arbetsmarknad

Tusental personer (i åldrarna 16—64 år)

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Nivå Förändring från föregående år

1993

1992

1993

1994

1995

1996

Sysselsättning

Jord- och skogsbruk

137

-6

-4

_2

2

0

Industri

772

-81

-69

5

45

38

Byggnadsverksamhet

236

-39

-36

-18

15

6

Privata tjänster

1 507

-39

-54

22

61

43

Kommunal verksamhet

1 113

-27

-48

-25

-13

-11

Statlig verksamhet

194

_2

-8

-11

-4

-3

Totalt

3 964

-193

-221

-35

106

73

Arbetskraft, totalt

4 320

-102

-103

-53

65

45

Arbetslösa

356

102

120

-18

-41

-28

% av arbetskraften

8.2

5.3

8,2

7.9

6.8

6.1

Personer i arbetsmarknads-

politiska åtgärder

183

166

183

217

210

204

% av arbetskraften, nivå

4,2

3,8

4,2

5,1

4,8

4,7

Antn.I begreppet arbetsmarknadspolitiska åtgärder ovan ingår ej utökningen av den
reguljära utbildningen som genomförts inom arbetsmarknadspolitikens och utbildnings-
politikens gemensamma ram. Omfattningen av denna uppgår under kommande
budgetår till ca 90 000 platser. Deltagande i dessa räknas som varande utanför
arbetskraften ovan. Inte heller ingår personer som beräknas få del av det nu föreslagna
särskilda sysselsättningsstödet eller de som erhållit arbete genom infrastruktursats-
ningar. Dessa beräknas till ca 110 000 resp 50 000 personer. Dessa ingår i reguljär
sysselsättning ovan. Viss hänsyn har tagits till personer som deltar i s.k. datortek samt
i det s.k. utvecklingsåret mm. Adderas samtliga ovanstående program till de ca 200
000 personerna (86 000 + 117 000) i tabellen ovan kan en total uppskattning av
antalet berörs av arbetsmarknadspolitiken beräknas till drygt 500 000 personer för
kommande budgetår.

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU) och Finansdepartementet.

Den höga produktivitetstillväxten i näringslivet under ekonomins ned-
gångsfas i början av 1990-talet, som var särskilt markant inom industri-
och byggsektor, var en följd av omfattande rationaliseringar och neddrag-
ningar av antalet anställda. Produktivitetstillväxten under 1995 och 1996
väntas begränsas till knappt 1,0-1,5 % per år. Den lägre ökningstakten
förklaras till viss del av ROT-satsningama som är både arbetsintensiva
och som till viss del, enligt nationalräkenskapernas definitioner, inte höjer
det samlade förädlingsvärdet i näringslivet men väl ökar sysselsättningen.
Den registrerade produktivitetsökningingen under tidigare år kan delvis
vara en överskattning till följd av den starka expansionen av arbets-
marknadspolitiska åtgärder i form av ungdomspraktik och arbetsliv-
sutveckling. Personer i sådana åtgärder har rimligtvis bidragit med ett
visst produktionsvärde samtidigt som personerna ej räknas som syssel-
satta. Effekten kan nu bli den motsatta i och med att en neddragning av
dessa åtgärder kommer att ske under 1995 och 1996. Även de särskilda
sysselsättningsstimulerande åtgärderna tenderar att minska produktivitets-
ökningen.

Både 1995 och 1996 förutses medelarbetstiden sjunka något. I takt med
att konjunkturen stärks väntas företagen dra ned på övertidsarbete och i
större utsträckning nyanställa personal. Dessutom ökar normalt frånvaron
i samband med konjunkturuppgångar.

51

Hur arbetslösheten påverkas av sysselsättningsuppgången under prog-
nosperioden är avhängigt av hur utbudet av arbetskraft kommer att ut-
vecklas. Antalet personer i arbetskraften minskade med ca 280 000 per-
soner mellan 1990 och 1994. Hela nedgången orsakades av ett sjunkande
arbetskraftsdeltagande, eftersom befolkningen i arbetsför ålder steg. År
1990 deltog över 84 % av befolkningen i åldern 16-64 år i arbetskraften.
År

1994 beräknas andelen ha fallit till under 78 %.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 5.2 Produktion och sysselsättning i timmar

Årlig procentuell förändring

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Näringslivet

Produktion

1,6

-1,7

-0,6

-2,0

3,6

4,3

4,4

Sysselsättning

0,5

-3,4

-3,6

-4,6

2,1

3,6

2,7

Produktivitet

1,0

1,8

3,1

2,7

1,4

0,7

1,6

Industri

Produktion

-0,9

-6,4

-3,3

1,5

9,0

7,0

6,8

Sysselsättning

.9 9

-6,3

-8,2

-4,7

5,0

5,0

3,9

Produktivitet

1,3

-0,0

5,4

6,5

3,8

1,9

2,8

Byggnadsverksamhet

Produktion

0,3

-0,2

-4,5

-6,6

-5,5

4,2

3,0

Sysselsättning

0,0

-2,3

-9,5

-10,2

-5,5

4,0

1,7

Produktivitet

0,3

2,1

5,5

4,1

0,0

0,2

1,3

Privata tjänster
Produktion

2,5

0,5

1,0

-3,6

2,9

3,2

3,7

Sysselsättning

2,1

-1,7

-1,6

-2,9

2,3

3,4

2,9

Produktivitet

0,4

2,2

2,7

-0,8

0,6

-0,2

0,8

Offentliga tjänster

Produktion

1,9

0,2

-2,5

-2,9

-0,9

-1,2

-1,3

Totalt

Produktion

1,7

-1,1

-1,0

2,5

3,0

3,1

Sysselsättning

0,8

-2,3

-3,5

-4,2

1,2

2^2

1,6

Produktivitet

0,9

1,2

2,5

2,1

1,3

0,8

1,5

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Effekten på arbetslösheten av stigande efterfrågan på arbetskraft under
loppet av 1994 bromsades av att utbudet också ökade. Tydligast var upp-
gången bland ungdomar. Utbudsökningen väntas fortsätta under prognos-
åren. I samband med konjunkturuppgången och en stigande efterfrågan
på arbetskraft kommer många nya arbetssökande ut på arbetsmarknaden.
Det finns ett stort outnyttjat arbetskraftsutbud i ekonomin. Under tredje
kvartalet i år var ca 170 000 personer latent arbetssökande, dvs. de ville
och kunde arbeta men hade inte aktivt sökt arbete. Samtidigt ville över
350 000 personer arbeta mer än de normalt gör om inte arbetsmarknads-
skäl hade hindrat dem. Ett antal faktorer bromsar dock utbudsökningen.
Av de som försvunnit från arbetskraften under konjunkturnedgången åter-
vänder en del med viss fördröjning medan andra mer permanent har för-
svunnit ut ur arbetskraften. Orsakerna kan bl.a. vara påbörjande av lång-
varig utbildning, arbete utomlands eller förtidspensionering. Sammantaget
bedöms antalet personer i arbetskraften stiga med 1,5 % resp. 1,0 % år

52

1995 och 1996. Det relativa arbetskraftstalet beräknas öka med drygt Prop. 1994/95:100

1 procentenhet i genomsnitt mellan 1994 och 1996, till knappt 79 %. Bilaga 1.1

5.2 Öppen arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Arbetslösheten steg dramatiskt under lågkonjunkturen i början av 1990-
talet. Från en nivå på ca 1,5 % 1990 ökade den öppna arbetslösheten till
över 8 % 1993. Samtidigt steg andelen deltagande i olika arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder med 3 procentenheter till drygt 4 %.

Tabell 5.3 Relativ arbetslöshet i olika åldrar

Procentandel av arbetskraften i respektive åldersgrupp

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

16-19 år

4,1

4,0

3,5

3,4

5,1

7,5

11,6

19,2

16,0

20-24 år

6,2

4,6

3,6

3,1

3,1

6,1

11,5

18,1

16,7

25-54 år

1,9

1,5

1,3

1,1

1,2

2,3

4,5

7,1

6,9

55-64 år

3,4

2,1

1,7

1,3

1,5

2,1

3,2

5,5

6,5

Totalt

2,7

2,1

1.8

1,5

1,7

2.9

5,3

8.2

7.9

Anm.: Siffrorna för år 1986 är inte helt jämförbara med värden för åren därefter på
grund av omläggning av mätmetod i AKU från år 1987. Ännu en omläggning genom-
fördes i januari 1993. För att skapa jämförbarhet är därför nivån preliminärt justerad
fr.o.m. 1987.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Under loppet av 1994 skedde en tydlig vändning av arbetsmarknads-
situationen. Den öppna arbetslösheten var lägre än under motsvarande
period 1993 varje månad från och med april 1994. De senaste månaderna
har även den totala arbetslösheten minskat jämfört med läget 12 månader
tidigare. Antalet öppet arbetslösa uppgick till ca 310 000 personer mot
slutet av 1994, vilket är drygt 50 000 färre än under motsvarande period
1993. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgick sam-
tidigt till ca 230 000 personer, en ökning med ca 10 000 på ett år.

Den tidigare uppgången av arbetslösheten var mer markant bland män-
nen än bland kvinnorna. Nu när arbetslösheten fäller är det bland männen
som nedgången är starkast. En förklaring är sannolikt att sysselsättningen
i nedgångsfasen föll starkast inom de mansdominerade industri- och
byggsektorerna. Återhämtningen är nu också i hög utsträckning koncent-
rerad till mansdominerade delar av näringslivet.

Antalet långtidsarbetslösa minskar men deras andel av det totala antalet
öppet arbetslösa stiger. Detta ökar risken för att lönerna skall accelerera
redan vid en hög arbetslöshetsnivå. I genomsnitt uppgick andelen lång-
tidsarbetslösa till närmare 40 % mot slutet av 1994, vilket motsvarar ca
120 000 personer. Under föregående lågkonjunktur uppgick andelen lång-
tidsarbetslösa som mest till ca 30 %. Fortfarande är dock andelen betyd-
ligt lägre än vad som registreras i de flesta EU-länder, där en andel på
60-75 % är vanlig. En orsak till Sveriges låga andel är att personer som
deltagit i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd klassificeras som långtidsar-
betslösa först efter en därpå följande arbetslöshetsperiod på sex månader.

53

Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utökades i takt Prop. 1994/95:100
med arbetsmarknadens försvagning. Andelen i åtgärder beräknas ha nått Bilaga 1.1
en toppnivå på 5 % av arbetskraften 1994. Till skillnad från tidigare låg-
konjunkturer förskjöts tyngdpunkten vid denna recession mot en större
andel s.k. utbildningsinsatser, där ersättningsnivån understiger den som
gäller vid beredskapsarbeten. Av de personer som deltog i någon arbets-
marknadspolitisk åtgärd (exkl. företagsutbildning) i slutet av 1994 ut-
gjordes ca 75 % av arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsutveckling eller
ungdomspraktik. Därtill utökades den ordinarie utbildningen av arbets-
marknadsskäl.

Tabell 5.4 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Tusental, genomsnitt per år

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Utanför arbetskraften

Arbetsmarknads-

utbildning

42

39

59

86

53

61

Ungdomspraktik

22

58

54

Arbctsl ivsutveckl ing

35

44

1 arbetskraften

Beredskapsarbete

10

8

11

16

14

17

Ungdomslag1

5

3

10

9

-

-

Avtalad inskolningsplats

1

2

3

4

1

0

Rekryteringsstöd

3

2

5

14

9

23

Utbildningsvikariat

1

8

10

14

Fö retagsutb il dn ing"

4

3

4

6

3

3

Totalt

65

57

93

165

183

216

Andel av arbetskraften4

1,4

1,2

2,0

3,7

4,3

5,1

Åtgärder för arbets-

handikappade3

85

88

86

85

84

77

1 T.o.m 30 juni 1989 ungdomslag. Den 1 juli 1989 — juni 1992 särskild inskolnings-
plats.

2 Utbildning vid permitteringshot, flaskhalsutbildning m.m. Omräknat till heltidsutbil-
dade.

3 Samhall, lönebidrag, Arbetsmarknadsinstitutet och offentligt skyddat arbete.

4 Samtliga åtgärder exkl. arbetshandikappade. Arbetskraften omräknad till 1993 års
AKU-definition.

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen.

Trots att produktionen väntas öka de närmaste åren bedöms arbetslös-
heten kvarstå på en relativt hög nivå. Andelen i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder beräknas minska i samband med att sysselsättningen stiger. Det
nu framlagda programmet mot arbetslösheten innebär en reducering av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder till förmån för mer direkta sysselsätt-
ningsstimulanser och en expansion av platserna inom det reguljära utbild-
ningsväsendet. Ett exempel på detta är det nu föreslagna sysselsättnings-
stödet, som är inriktat mot arbetslösa. I den utökade ordinarie utbild-
ningen beräknas ca 75 000 personer delta innevarande budgetår. Det är
ca 8 000 fler än under budgetåret innan. Nästa budgetår beräknas antalet
stiga med ytterligare ca 14 000 personer. Av tabell 5.5 framgår antalet
deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder grupperat efter om de defi-
nitionsmässigt ökar sysselsättningen eller minskar utbudet av arbetskraft.

54

Tabell 5.5 Öppen arbetslöshet, sysselsättning och arbetskraft samt korrigerat för
arbetsmarknadspolitiska Åtgärders direkta inverkan

Tusental, genomsnitt per år

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

1993

1994

1995

1996

Reguljär sysselsättning

3 927

3 871

3 942

4 022

Åtgärder i arbetskraften'

36

59

93

86

Sysselsatta

3 964

3 929

4 035

4 108

Arbetslösa

356

338

297

269

Arbetslösa inkl, i åtgärder

539

555

506

473

Underliggande arbetskraft

4 466

4 426

4 449

4 494

Åtgärder utanför arbetskraften2

147

159

117

117

Arbetskraft

4 320

4 267

4 332

4 385

'Omfattar beredskapsarbete, rekryteringsstöd, ungdomsintroduktion, utbildnings-
vikariat och företagsutbildning.

^Omfattar arbetsmarknadsutbildning, ungdomspraktik, kommunalt uppföljningsansvar
och arbctslivsutveckling.

Källa: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet.

Den öppna arbetslösheten beräknas sammantaget minska med ca 60 000
personer från 1994, till 285 000 personer som genomsnitt 1996. Det
motsvarar en nedgång från 7,9 % 1994 till 6,1 % av arbetskraften 1996.
Samtidigt beräknas antalet personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder (exkl. arbetshandikappade) successivt reduceras från 5,1 % till
4,7 % av arbetskraften. Det innebär att den totala arbetslösheten faller
från 13,0 % 1994 till 10,8 % 1996.

Diagram 5.3 Öppet arbetslösa samt personer i konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Tusental personer

600 n-----------

500 -

400 7

300-

200 -

100 i

Öppet arbetslösa+personer i åtgärder

T

’rr

| Oppet arbetslösa

T---------1---------T

0

1980 1982 1984

/Inni.; Arbetslösheten är omräknad till 1993 års definition enligt AKU.
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

55

6 Löner

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Den svenska lönebildningen står inför nya förutsättningar i en rad olika
avseenden. Erfarenheterna i Sverige är begränsade av hur bl.a. lönebild-
ningen fungerar i en situation med hög arbetslöshet. Flexibiliteten på ar-
betsmarknaden, inte minst vad gäller arbetskraftens rörlighet och löne-
bildningen, kommer att vara avgörande för möjligheten att reducera ar-
betslösheten på ett kraftfullt och varaktigt sätt. Historiskt har de genom-
snittliga reallönerna i Sverige varit förhållandevis flexibla men anpass-
ningen har till stor del skett via nedjustering av växelkursen. I framtiden
måste en större del av reallöneanpassningen ske genom flexibla nominella
löner.

Det finns ett antal faktorer som pekar mot en svagare löneutveckling
under prognosperioden än under 1980-talet. Den viktigaste faktorn är den
avsevärt lägre inflationen. Även reallönen kan emellertid väntas öka för-
hållandevis långsamt på grund av den höga arbetslösheten. Vidare verkar
strukturella åtgärder, t.ex. sänkta ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäk-
ringssystemet, i samma riktning. Trots att den strukturella arbetslösheten
har stigit i förhållande till de låga nivåer som rådde under 1980-talet för-
utses den faktiska arbetslösheten överstiga den strukturella, och därmed
hålla tillbaka löneutvecklingen, under hela prognosperioden. Den genom-
snittliga lönen beräknas öka med 3,5 % respektive 4 % 1995 och 1996.
Industrins löner väntas årligen stiga med 1,5-2 procentenheter mer än
genomsnittet.

6.1 Historisk utveckling

Den svenska arbetsmarknaden har i ett internationellt perspektiv varit
flexibel i den meningen att den beräknade strukturella arbetslösheten,
dvs. den arbetslöshetsnivå som är förenlig med icke accelererande löner
och priser, har varit låg. Den strukturella arbetslösheten har skattats till
drygt 2,5 % under 1980-talet. Vidare kännetecknades svensk lönebildning
historiskt av nominallönestelheter nedåt, små löneskillnader och hög ge-
nomsnittlig reallöneflexibilitet, dvs. att de genomsnittliga reallönerna har
anpassat sig till arbetsmarknadsläget.

Under 1980-talet steg lönerna inom industrin med i genomsnitt ca
8,5 %. Det var ca två procentenheter mer än genomsnittet för OECD-
ländema. Produktiviteten steg inte snabbare än i andra länder varför in-
dustrins konkurrenskraft urholkades. Även inom övriga delar av ekono-
min steg lönerna i nästan samma takt som i industrin till följd av det
överhettade arbetsmarknadsläget.

I början av 1990-talet skedde en markant nedväxling av löneutveck-
lingen, bl.a. till följd av den snabbt försämrade arbetsmarknadssituatio-
nen. Den öppna arbetslösheten steg från ca 1,5 % i slutet av 1980-talet
till över 8 % 1993. Löneökningstakten, som började dämpas betydligt
redan 1991, föll från närmare 10 % 1990 till 3,3 % 1993.

56

Löneökningen 1993 kan emellertid synas vara hög med tanke på det Prop. 1994/95:100
mycket svaga arbetsmarknadsläget, något som också ekonometriska skatt- Bilaga 1.1
ningar indikerar. En del av den registrerade löneökningen 1993 kan dock
förklaras av sammansättningseffekter som uppstår då sysselsättningen
minskar. Som exempel kan nämnas att den genomsnittliga lönen stiger
när de sist anställda, som vanligen har en lägre lön än genomsnittet, av-
skedas först. En stigande övertid bidrar också till att öka den genomsnitt-
liga timlönen. Vidare höjer avgångsvederlag vid uppsägningar tillfälligt
lönekostnaden i förhållande till antalet arbetade timmar. Efter korrigering
för dessa faktorer uppgick löneökningen 1993 till ca 2,5 %.

6.2 Utvecklingen under prognosperioden

Att i dagsläget bedöma löneutvecklingen är förenat med osedvanligt stor
osäkerhet. Erfarenheterna av hur den svenska lönebildningen fungerar vid
hög arbetslöshet är mycket begränsade. Detsamma gäller effekterna på
löneutvecklingen av en rörlig växelkurs samt av den avsevärt lägre infla-
tionstakten.

Löneutfallet under 1994 pekar mot en fortsatt uppbromsning i den re-
gistrerade löneökningstakten. Sett till löneutvecklingen schablonmässigt
justerad för ovan diskuterade sammansättningseffekter skedde dock en
mindre uppgång. Den registrerade timförtjänstökningen uppgick till
knappt 3 %. Därav består ungefär hälften av avtalsmässiga höjningar och
resten av löneglidning. Hänsyn har tagits till att två färre semesterdagar
höjer antalet arbetstimmar och därmed sänker timförtjänsten. Ökningen
av den genomsnittliga månadslönen är således närmare en procentenhet
högre.

Det s.k. Rehnbergavtalet reglerade löneökningarna under 1991 och
1992. Under 1993 slöts nya tvååriga löneavtal för nästan hela arbets-
marknaden. Dessa avtal löper i stor utsträckning ut under första halvåret
1995.

En avgörande fråga för den framtida löneutvecklingen är hur känslig
lönebildningen är för arbetsmarknadsläget. Enligt teorier om jämvikts-
arbetslöshet borde löneökningstakten falla så länge arbetslösheten över-
stiger den strukturella arbetslöshetsnivån. Det finns ett antal olika sätt att
beräkna den strukturella arbetslösheten. Alla kalkyler bör dock tolkas
med stor försiktighet eftersom det är svårt att göra ekonometriska skatt-
ningar när det finns få observationer med så hög arbetslöshet. Enligt
olika svenska ekonometriska skattningar uppgick den strukturella öppna
arbetslöshetsnivån ca 2,5-3 % 1992, beroende på vilket beräkningssätt
som använts (Holmlund 1993). Det finns också andra studier, bl.a. från
OECD, som indikerar att nivån kan vara betydligt högre. Erfarenheten
från andra länder visar att arbetslöshet som är hög av konjunkturskäl
under en längre tid tenderar att permanentas och därmed övergå till att
bli strukturell. Den strukturella arbetslösheten under prognosperioden kan
därför väntas vara högre än under 1992 och 1993.

57

12 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

En faktor som riskerar att höja den strukturella arbetslösheten är en ut-
dragen period med hög arbetslöshet eftersom detta innebär en hög lång-
tidsarbetslöshet. Löneökningar dämpas enligt internationella studier i
mindre grad av lång- än av korttidsarbetslöshet. Mot slutet av 1994 var
andelen långtidsarbetslösa 39 % av den öppna arbetslösheten. Det är
högre än under 1980-talets början då andelen som högst uppgick till
30 % som årsgenomsnitt.

Mot denna bakgrund är det troligt att den strukturella öppna arbetslös-
heten framöver är betydligt högre än 2,5-3 % men ändå lägre än den nivå
på 6,1 % arbetslöshet som prognostiseras för 1996. På samma sätt är det
troligt att den strukturella totala arbetslösheten väsentligt överstiger tidi-
gare normalnivåer på ca 5 % men ändå understiger den för 1996 prog-
nostiserade nivån på 10,8 %. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik, lik-
som en allmänt flexibel arbetsmarknad, bör kunna reducera dessa nivåer.

Även vid en pessimistisk bedömning av den strukturella arbetslösheten
torde denna således understiga den prognostiserade arbetslösheten. Där-
med borde, enligt detta synsätt, löneökningarna bli successivt lägre. Vissa
internationella erfarenheter indikerar dock att lönebildningen är mer käns-
lig för förändringen av än nivån på arbetslösheten. En sjunkande arbets-
löshet kan därför leda till successivt högre löneökningar redan vid en för-
hållandevis hög arbetslöshet. Avgörande är sannolikt hur de arbetslösas
kompetens kan upprätthållas samt i vilken mån arbetsmarknaden är flexi-
bel så att olika typer av vakanser kan uppkomma och fyllas utan att löner
och priser utvecklas på ett ohållbart sätt.

En ytterligare fråga är hur lönebildningen fungerar vid en låg infla-
tionstakt i en ekonomi som har nominallönestelheter nedåt, dvs. att nomi-
nella lönesänkningar inte uppkommer. Som tidigare nämnts bidrog inte
den kraftiga uppgången av arbetslösheten 1992 och 1993 till en tillräcklig
sänkning av de nominella lönerna, vilket kan indikera en bristande flexi-
bilitet. Ä andra sidan medverkade sannolikt, som tidigare nämnts, bl.a.
sammansättningseffekter bland de sysselsatta till att den uppmätta ök-
ningen av genomsnittslönen överskattade den underliggande löneutveck-
lingen.

Av stor relevans för lönebildningen är också frågan huruvida de rela-
tiva lönerna kommer att anpassas till efterfrågan och utbud på olika del-
arbetsmarknader eller om löneföljsamheten kommer att vara fortsatt stor
mellan sektorer, branscher och individer. Nominallönestelheter nedåt för-
svårar relativlöneförändringar, i synnerhet om den genomsnittliga nomi-
nallöneökningen är låg. Om nominallönestelheter nedåt existerar innebär
det ett golv för löneökningstakten som gör att marknadsmässiga relativ-
löneförskjutningar kan resultera i en tilltagande löneökningstakt i en
strukturomvandlingfas.

Den i förhållande till 1980-talet återhållsamma tillväxten i övriga eko-
nomin torde dock innebära att lönerna inom industrin kan utvecklas star-
kare utan att påtagliga spridningseffekter uppstår. Till skillnad mot tidi-
gare lågkonjunktur väntas inte aktiviteten i byggsektorn öka markant.
Samtidigt fortsätter sannolikt sysselsättningen att fålla inom den offentliga
sektorn. Utbildningsinsatser och en aktiv arbetsmarknadspolitik väntas

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

58

underlätta överföringen av arbetslösa från branscher med låg tillväxt-
potential till branscher som expanderar och därmed minska trycket på
relativlöneändringar som allokeringsinstrument.

Sammantaget pekar såväl den höga arbetslösheten som ett antal andra
faktorer mot en långsam utveckling av lönerna de närmaste åren. 1 sam-
band med ökad sysselsättning och fortsatt höga vinster nästa år förutses
dock löneökningstakten tillta något. Lönerna inom industrin beräknas sti-
ga mer samtidigt som lönerna i byggnadssektorn ökar mindre än genom-
snittet. Ökningen av genomsnittslönen kan i någon mån dämpas av för-
ändringar i arbetskraftens sammansättning, t.ex. att andelen yngre stiger
när sysselsättningen ökar. A andra sidan motverkas denna effekt delvis
av att sysselsättningen stiger i branscher med relativt sett högre lönenivå.
Sammantaget beräknas lönerna för hela ekonomin i genomsnitt öka med
3,5 % 1995 och 4 % 1996.

Osäkerhet i löneprognosen finns både på uppåt- och nedåtsidan. Löne-
ökningen kan bli högre om löntagarna i högre utsträckning erhåller kom-
pensation för höjda priser, skatter och avgifter. En annan riskfaktor här-
rör från ekonomins tudelning med en stark exportsektor och en svagare
hemmamarknad. Löneökningarna i och spridningseffekterna från den ex-
pansiva delen av ekonomin kan bli större än beräknat och därmed leda
till en högre genomsnittlig löneökningstakt i ekonomin som helhet. A
andra sidan finns faktorer som pekar mot en svagare löneökningstakt. Ut-
vecklingen under 1994 bekräftar bilden av en måttlig löneutveckling, vil-
ket talar för viss reallöneflexibilitet. Vidare indikerade en tidigare publi-
cerad intlationsenkät, som SCB gjort på Riksbankens uppdrag, att såväl
arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer väntar sig en svagare löneut-
veckling den närmaste tiden än vad som beräknas enligt denna prognos.

Inom OECD-området beräknas lönerna inom tillverkningsindustrin öka
med ca 4 % 1995 och 1996. Den svenska industrins löner väntas således
stiga med ca 1,5 procentenheter mer per år trots att en större del av
arbetslösheten förhoppningsvis är cyklisk i Sverige än i andra länder.
Tillsammans med effekter av deprecieringen av den svenska kronan, en
stark produktivitetsutveckling och sänkta arbetsgivaravgifter medför
löneutvecklingen att den relativa enhetsarbetskostnaden ändå kan sjunka
med ca 17 % mellan 1992 och 1996. Utvecklingen 1995 och 1996
innebär dock en viss försvagning av konkurrenskraften trots fortsatt hög
arbetslöshet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

59

Diagram 6.1 Nominell timlön inom industrin

Ärlig procentuell förändring

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Anm.: OECD-liinderna är samtnanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent
till Sverige pä världsmarknaden.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

60

7 Inflation

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Inflationstrycket varierar för närvarande starkt mellan olika sektorer i den
svenska ekonomin. Inom vissa delar av industrin är kapacitetsutnyttjandet
högt, vilket bidragit till avsevärda prishöjningar, framför allt på insats-
varor. Samtidigt är efterfrågan från hushållen fortfarande svag. Detta
minskar möjligheterna för företagen att höja sina marginaler på hemma-
marknaden. Genom att tillgången på arbetskraft är god är också infla-
tionsimpulsema från lönebildningen måttliga.

Den svenska inflationstakten, mätt som KPI:s ökningstakt på årsbasis,
ökade under 1994 och uppgick i november till 2,4 %. Till följd av att
KPI sjönk kraftigt av tekniska orsaker i december 1993 beräknas infla-
tionstakten vid slutet av året öka till 2,8 %. Prisökningen under 1994 för-
klaras till stor del av höjda importpriser. Till en del är detta ett resultat
av den kraftiga deprecieringen av kronan under 1992 och 1993. Dess-
utom steg de internationella råvarupriserna kraftigt. Enbart prisuppgången
på kaffe förklarar 0,3 procentenheter av konsumentprisindex ökning un-
der 1994. Boendekostnaderna ökade också förhållandevis mycket. Detta
orsakades framför allt av hyresutvecklingen. Egenhemsposten i KPI
ökade långsammare till följd av att räntekostnaderna var ungefär oför-
ändrade.

Under 1994 bidrog höjda indirekta skatter och minskade subventioner
till konsumentprisindexökning. Utvecklingen av konsumentpriserna exklu-
sive indirekta skatter och subventioner visas av nettoprisindex. Under
1994 beräknas nettoprisindex ökning ha uppgått till 1,9 %.

Den exportinriktade industrin möter för närvarande en mycket stark
efterfrågan. Detta har fört med sig en kraftig ökning av industriproduktio-
nen, i synnerhet inom delar av basindustrin. I dessa branscher är kapaci-
tetsutnyttjandet uppskattningsvis på samma nivå som år 1989. I kombina-
tion med den internationella råvaruprisuppgången har detta medfört att
industrins hemmamarknadspriser stigit i allt snabbare takt under det se-
naste året. Det finns en risk för att dessa prisstegringar fortplantas till
övriga delar av ekonomin. Ännu så länge förefaller emellertid dessa
spridningseffekter ha varit begränsade. Under perioden oktober 1993 till
oktober 1994 steg t.ex. hemmamarknadspriserna totalt med 6,2 %.
Hemmamarknadens insatsvarupriser ökade emellertid med 9,3 % medan
konsumentvaruprisema steg med endast 4,0 %.

Jämfört med tidigare perioder med högt kapacitetsutnyttjande inom in-
dustrin är sannolikt kopplingen till inflationen svagare nu. Under tidigare
högkonjunkturer har arbetsmarknaden snabbt utgjort en tillväxtrestriktion.
Detta har resulterat i snabbt stigande lönekostnader, vilket givit högre
inflation. Under prognosperioden beräknas arbetsmarknaden inte ge upp-
hov till några allvarligare flaskhalsar i produktionen. Den totala öppna
arbetslösheten väntas sjunka, men trots det ligga över den arbetslöshets-
nivå vid vilken inflationen tenderar att öka. Företagen väntas nu ha större
incitament att hålla nere priserna för att vinna marknadsandelar än då
arbetsmarknaden utgjorde ett hinder för vidare expansion. En brist på
realkapital är sannolikt lättare att åtgärda än brist på arbetskraft.

61

Inflationsförväntningarna är mycket betydelsefulla för den faktiska in-
flationsutvecklingen. Olika undersökningar pekar relativt entydigt på att
inflationsförväntningarna höjts under det senaste året. Detta gäller såväl
hushållen som penningmarknadens aktörer och industrin. Inflationsför-
väntningarna på ett års sikt varierar mellan 2,5 och 4 %. Förväntningarna
är högst inom industrin och bland penningmarknadens aktörer. Bland hus-
hållen och detaljhandeln är förväntningarna lägre. Undersökningarna indi-
kerar att inflationsförväntningarna är högre på längre sikt.

Den kraftiga deprecieringen av kronan sedan november 1992 har med-
fört ett avsevärt tryck uppåt på den svenska prisnivån. Hur stor effekten
blir av denna valutakursförsvagning är av avgörande betydelse för den
framtida inflationen. Konjunkturinstitutet har på uppdrag av regeringen
beräknat effekten på konsumentprisindex av den initiala deprecieringen
som skedde vid övergången till rörlig växelkurs. Beräkningen tyder på
att effekten på konsumentprisindex ökning uppgick till 1,90 procenten-
heter från oktober 1992 till oktober 1993 och 0,18 procentenheter under
nästföljande 12-månadersperiod. Redan under det andra året efter depre-
cieringen har sålunda effekten minskat avsevärt. Efter en kraftig försvag-
ning under slutet av 1992 och det första halvåret 1993 har kronan varit
förhållandevis stabil. Den importvägda växelkursen var i december 1994
jämförbar med nivån i augusti 1993. Om mönstret skulle vara detsamma
som för den initiala deprecieringen skulle detta innebära att inflations-
trycket under prognosperioden till följd av den tidigare försvagningen av
kronan skulle vara relativt begränsat. För detta talar också den relativt
svaga utvecklingen av hushållens efterfrågan. Den antagna apprecieringen
av kronan möjliggör emellertid en förstärkning av marginalerna hos ut-
ländska exportörer och inhemska importörer, utan att importen därmed
stiger i pris i relation till inhemsk produktion. Det är därför sannolikt att
en relativt stor del av den antagna apprecieringen av kronan kommer att
resultera i återställda marginaler hos de utländska exportörerna respektive
de svenska importörerna, snarare än att komma de svenska konsumenter-
na tillgodo i form av lägre priser.

Tillgångsprisutvecklingen inkluderas normalt inte i inflationsbegreppet.
Prisutvecklingen på fastigheter kan emllertid säga något om hur efter-
frågan utvecklas, genom effekter på investeringar och privat konsumtion.
Efter en betydande höjning av priserna på småhus under den andra halvan
av 1980-talet föll småhusprisema från 1991 till 1993 med drygt 15 %.
Under samma period sjönk den privata konsumtionen med 5 %. Under
1994 återhämtade sig priserna på småhus något. I november låg prisnivån
i riket som helhet 5 % över nivån vid början av året, vilket dock innebar
en nedgång med 1 % jämfört med läget i juli.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

62

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 7.1 Konsumentpriser

Årlig procentuell förändring

1993

1994

1995

1996

KPI dec.-dec.

4,1

2,8

2,9

3,7

Nettoprisindex dec.-dec.

3,9

1,9

2,0

1,7

Importpriser, totalt

16,1

5,0

2,4

1,4

Bostäder, totalt

2,9

2,8

2,8

3,3

Indirekta skatter, bidrag i procentenheter

0,3

0,5

0,7

1,5

Diverse taxor

7,4

4,1

4,4

4,1

Konkurrensutsatt svensk produktion

1,9

2,9

4,6

4,2

Arbetskraftskostnad i näringslivet

-0,1

1,1

2,0

2,9

Vinstmarginal, bidrag i procentenheter

-1,0

-0,4

-0,2

-0,3

KPI årsgenomsnitt

4,7

2,2

2.9

3,7

Nettoprisindex årsgenomsnitt

4.3

1.4

1.8

1.8

Prisindex för inhemsk användning

3,9

2,5

2,8

2,9

OECD (16) KPI

2.8

2.3

2.7

3,0

Implicitprisindex

5,8

3,0

2,9

3,0

Basbelopp

34 400

35 200

35 700

36 300

Anm.: Diverse taxor består av läkemedel, läkarvård, tandläkararvode, lotter m.m.,
TV-licens, post och tele samt resor och transporter. Nettoprisindex är KPI exkl.
indirekta skatter och subventioner. Vid beräkningen av 1994 och 1995 års basbelopp
har en avräkning gjorts med 1,9 resp. 0,2 procentenheter för deprecieringens direkta
effekter. För 1995 och 1996 har därefter gjorts en avräkning med 40 % av den åter-
stående uppräkningsfaktorn i enlighet med regeringens förslag avseende indexering av
basbeloppet. OECD-länderna är sammanvägda enligt BNP-viktcr.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Under loppet av 1994 beräknas KPI ha ökat med 2,8 %. Det är betyd-
ligt högre än bedömningen i den reviderade nationalbudgeten i april. För-
ändringen av prognosen beror främst på högre importpriser och ränte-
kostnader. Båda dessa faktorer har att göra med den ränte- och valutaoro
som rådde under sommaren. Dessutom har de internationella priserna
ökat mer än väntat. Däremot har inte den inhemskt genererade inflationen
överträffat prognosen.

Under 1995 och 1996 beräknas importpriserna ge ett mindre bidrag till
konsumentprisindex än under 1994. Dels beror detta på att importprisema
steg kraftigt 1994 som ett resultat av vissa tillfälliga faktorer, t.ex. dålig
kaffeskörd i Brasilien, dels antas kronan apprecieras under prognosperio-
den. En viss prishöjning bedöms bli resultatet av att importen i samband
med EU-medlemskapet styrs över till länder med något högre prisnivå än
tidigare leverantörsländer.

Arbetskraftskostnaden per producerad enhet beräknas ge ett växande
bidrag till inflationen under de kommande två åren. Det beror på att ar-
betskraftskostnaden ökar något snabbare, samtidigt som produktiviteten
växer långsammare än tidigare.

Under både 1995 och 1996 påverkas konsumentprisindex kraftigt av
höjda indirekta skatter och sänkta subventioner. Ar 1995 omfattar åtgär-
derna bl.a. höjd arbetsgivaravgift, höjd moms på restaurangtjänster och
porto, höjda tullar samt indexering av vissa punktskatter. Dessutom för-
svinner det s.k. ROT-avdraget, men samtidigt införs ett ROT-bidrag.
Netto ger dessa två förändringar ett bidrag på 0,1 % till KPI. Näst-

63

följande år påverkas fastighetsskatterna via en rad olika åtgärder. Bland Prop. 1994/95:100
dessa kan nämnas höjd fastighetsskatt med 0,2 procentenheter samt Bilaga 1.1
breddning av fastighetsskatten till att gälla även jordbruk-, industri-,
skogsfästigheter samt kommersiella lokaler. Dessutom sker en ordinarie
omtaxering av småhus. I övrigt sker bl.a. en indexering av punktskatter
samtidigt som ovan nämnda ROT-bidrag upphör. Den sammantagna
effekten uppskattas till 0,7 procentenheter 1995 och 1,5 procentenheter
1996. En stor del av skattehöjningarna, i synnerhet 1996, kommer att på-
verka bostadssektorn. Den svaga privata efterfrågan som prognostiseras
torde emellertid innebära att såväl hyresvärdar som handel kommer att
ha svårt att fullt ut övervältra de indirekta skatterna på hyresgäster och
kunder. Detta innebär att KPI inte väntas stiga med hela den beräknade
effekten av höjda indirekta skatter. Sammantaget väntas konsumentpris-
index öka med 2,9 % 1995 och 3,7 % 1996.

Diagram 7.1 Konsumentprisutvecklingen

Procentuell förändring över 12 månader

Anm.: Vid beräkningen av 12-månadcrstalen liar en avräkning gjorts för skillnaden
mellan december månads långtidsindex och korttidsindex.

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Konsumentprisindex är det vanligaste måttet på inflation, men vid en
mer fullständig analys av inflationsutvecklingen bör man också studera
andra mått. Prisindex för inhemsk användning speglar t.ex. prisutveck-
lingen i hela ekonomin medan KPI endast beaktar prisutvecklingen för
privat konsumtion. Som framgår av tabell 7.1 förutses detta prismått stiga
med knappt 3 % per år 1995 och 1996. Det kan också vara önskvärt att
kunna beskriva konsumentprisutvecklingen rensat för effekter av olika

64

finanspolitiska åtgärder. KPI påverkas av prishöjningar oberoende av om
dessa beror på underliggande faktorer eller höjda indirekta skatter och
sänkta subventioner. Dessa effekter räknas bort i det s.k. nettoprisindex.
Som framgår av diagram 7.1 växer skillnaden mellan utvecklingstalen för
KPI och NPI under prognosperioden. Skillnaden i ökningstakt förklaras
dels av de föreslagna ändringarna i indirekta skatter och subventioner,
vilka ger ett bidrag till KPI på 1,5 procentenheter 1996, dels av en ordi-
narie nedtrappning av räntebidragen. Denna nedtrappning beräknas ge ett
bidrag till KPI på ca 0,5 procentenheter. Tillväxttakten i nettoprisindex
skall dock inte tolkas som den inflation som skulle ha etablerats om skat-
ter och subventioner skulle ha varit oförändrade. I nettoprisindex har
nämligen konsumentprisindex rensats mekaniskt med den fulla effekten
av en förändrad indirekt skatt eller subvention. Effekten räknas bort sam-
tidigt som förändringen träder i kraft. På kort sikt är det inte troligt att
denna typ av förändringar får ett omedelbart genomslag i KPI, annat än
för vissa åtgärder som exempelvis en fastighetsskatteförändring avseende
egnahem. Under perioder med kraftiga förändringar av indirekta skatter
och subventioner kan därför NPI underskatta den underliggande inflatio-
nen.

Genom att KPI påverkas så pass mycket av förändrade indirekta skatter
och subventioner under 1996 är det troligt att den registrerade 12-måna-
derstakten kommer att falla under början av 1997 när dessa effekter
klingar av. Redan i januari 1997 försvinner effekten av de åtgärder som
rent tekniskt påverkar KPI i januari 1996. Dessa åtgärder uppgår upp-
skattningsvis till ca 0,7 procentenheter. De åtgärder som förväntas slå
igenom i KPI med större tidsfördröjning, exempelvis höjningen av arbets-
givaravgiften, ger ett bidrag till 12-månaderstakten som successivt för-
svinner under 1997. Samtidigt är det troligt att marginalerna pressats ned
under 1996 till följd av de höjda indirekta skatterna och subventionerna.
När skattehöjningarna minskar är det därför sannolikt att marginalerna
höjs. I de medelfristiga kalkylerna bedöms KPI öka med knappt 3 % i
genomsnitt under 1997.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

65

8 Hushållens ekonomi och privat konsumtion

Prop. 1995/94:100

Bilaga 1.1

År 1994 steg hushållens realt disponibla inkomster med ca 1,5 % enligt
preliminära beräkningar. Även den privata konsumtionen ökade efter de
senaste årens nedgång. Uppgången i sparandet fortsatte emellertid och
därmed har sparkvoten stigit med 13,5 procentenheter sedan 1989. Bud-
getförstärkningarna i den offentliga sektorn bidrar till att hushållens realt
disponibla inkomster fäller med ca 2,5 % 1995. En ytterligare minskning
med 0,5 % förutses för 1996. Den privata konsumtionen väntas hållas
uppe genom att hushållen drar ned sitt sparande. Därigenom kan konsum-
tionen vara oförändrad 1995 och öka med 1 % 1996, se tabell 8.1.

Tabell 8.1 Ilushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och sparande

Löpande priser

1993

1994

1995

1996

Miljarder kronor

Löner

628,8

650,9

687,9

726,1

Företagarinkoinster

55,0

58,8

62,9

65,2

Räntor och utdelningar, netto

-31,7

-25,1

-19,8

-15,7

Inkomstöverföringar från

offentlig sektor

374,4

387,4

386,0

386,2

Övriga inkomster, netto

121,8

129,0

133,0

130,7

Direkta skatter, avgifter m.m

288,5

303,6

348,5

368,3

Disponibel inkomst

859,7

897,5

901,6

924,2

Privat konsumtion

792,1

820.7

844,4

878,6

Sparkvot, nivå i %

7.9

8,5

6.3

4.9

Procentuell utveckling

1991 års priser

Disponibel inkomst

-3,5

1.4

-2.4

-0,5

Privat konsumtion

-3.8

0,6

0.0

1,0

Källor-, Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

8.1 Hushållens inkomster

Hushållens realt disponibla inkomster sjönk med 3,5 % 1993, efter att ha
ökat kraftigt under de första åren av 1990-talet. År 1994 skedde en viss
återhämtning av realinkomstema, som steg med ca 1,5 %. Ökningen ba-
serades på en positiv utveckling av löneinkomsterna, både genom ökad
sysselsättning i timmar och ökad reallön före skatt. Även pensionsin-
komstema steg realt, delvis till följd av att inflationen var lägre 1994 än
1993. De senaste årens höga finansiella sparande har medfört en succes-
siv förbättring av hushållens nettoinkomster av räntor och utdelningar.
För 1994 gav förändringen av räntenettot ett bidrag med nära 1 procent-
enhet till inkomstökningen. Skatte- och avgiftshöjningar bidrog till att dra
ned inkomstutvecklingen med knappt 1 procentenhet, se tabell 8.2.

66

Prop. 1995/94:100

Bilaga 1.1

Tabell 8.2 Hushållens inkomster

Miljarder kr Procentuell utveckling       Procentuellt bidrag till

Löpande 1991 års priser             realinkomstutvecklingen

priser

1993

1993

1994

1995

1996

1993

1994

1995

1996

Lönesununa exkl. sjuklön

628,8

-6.5

1.3

2,7

1.8

-4.9

1.0

2.0

1.4

därav timlön före skatt

-1,5

0,5

0,6

0,3

-1,1

0,4

0,4

0,2

sysselsättning

-5,1

0,8

2,1

1,5

-3,8

0,6

1,6

1,2

Transfereringar från
offentlig sektor

374,4

2,4

1.2

-3,1

-3,6

1.0

0,5

-1,4

-1,6

Pensioner

195,8

0,0

2,7

0,5

-1,4

0,0

0,6

0,1

-0,3

Sjukförsäkring m.m.

47,1

-10,0

-3,3

-3,0

0,0

-0,6

-0,2

-0,2

0,0

Arbetslöshetsbidrag m.m.

58,6

31,9

-7,4

-17,0

-10,5

1,6

-0,5

-1,1

-0,6

Övriga transfereringar

72,8

-0,1

7,3

-3,0

-7,2

0,0

0,6

-0,3

-0,6

Räntor och utdelningar, netto

-31,7

0,3

0.8

0.7

0,5

Övriga inkomster, netto

176.8

-5,2

0,0

1.7

-0.5

-1,1

0.0

0.3

-0,1

Direkta skatter och avgifter

288,5

-3.4

3,0

11,6

1.9

1.1

-1,0

-4.0

-0,7

Disponibel inkomst

859,7

-3,5

1.4

-2.4

-0,5

-3,5

1.4

-2,4

-0,5

Anm.: Lönesumma, inkomstöverföringar, räntenetto och skatter är deflaterade med
konsumentprisindex (KPI). Disponibel inkomst och tillfälligt sparande är deflaterade
med implicit prisindex för privat konsumtion (IPI). Skillnaden mellan KPI och IPI
påverkar posten ”övriga inkomster, netto".

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Uppgången i sysselsättningen förstärks under 1995 och arbetslösheten
väntas minska. Den genomsnittliga reala timlönen före skatt stiger något
och den reala lönesumman beräknas öka med drygt 2,5 %. Arbetsin-
komsterna och fortsatt förbättring av räntenettot ger tillsammans med öv-
riga privata inkomster ett positivt bidrag på 3 procentenheter till in-
komstutvecklingen 1995. Direkta skatter och transfereringar från den of-
fentliga sektorn drar ned den realt disponibla inkomstutvecklingen med
ca 5,5 procentenheter, delvis som en följd av minskade bidrag när läget
på arbetsmarknaden förbättras. Den ändrade inriktningen av arbetsmark-
nadspolitiken, med ökat stöd till reguljär sysselsättning och minskning av
sysselsättningsskapande åtgärder, leder också till att löneinkomsterna ökar
och bidragen minskar. Regelförändringar beträffande skatter och
transfereringar beräknas minska hushållens inkomster med ca 30 miljar-
der kr, vilket motsvarar knappt 3,5 % av disponibel inkomst. De statliga
höjningarna av de direkta skatterna och avgifterna för hushållen beräknas
till ca 20 miljarder kr, jämfört med 1994 års regelsystem. Därtill kommer
kommunala skattehöjningar med i genomsnitt 0,42 procentenheter, vilket
motsvarar ca 3,5 miljarder kr. Slopandet av vårdnadsbidraget, re-
duceringen av uppräkningen av pensionerna och andra besparingar mins-
kar transfereringarna till hushållen med ca 8,5 miljarder kr före skatt.
Sammantaget beräknas de realt disponibla inkomsterna minska med
2,4 % 1995. Därav ger privata inkomster ett positivt bidrag med 3 pro-

67

centenheter, medan direkta skatter och transfereringar från den offentliga
sektorn ger ett negativt bidrag på ca 5,5 procentenheter.

Inkomstutvecklingen för 1996 karakteriseras av samma faktorer som
1995. Arbets- och kapitalinkomsterna stiger medan ytterligare budgetför-
stärkande åtgärder drar ned inkomsterna. De direkta skatterna ökar ge-
nom ytterligare 1 procentenhets höjning av egenavgiftema. Uppräkningen
av pensioner och andra basbeloppsanknutna transfereringar reduceras
även 1996. Därtill kommer bl.a. minskningar av barnbidragen, bostads-
bidragen och den skärpning av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen som
föreslås från den 1 juli 1995. De realt disponibla inkomsterna väntas
minska med 0,5 %. Till minskningen bidrar skatter och transfereringar
från offentliga sektorn med knappt 2,5 procentenheter.

Sammanfattningsvis bryts, under prognosperioden, de senaste årens
trend med ökade transfereringar från den offentliga sektorn. Det beror
huvudsakligen på ändringar i regelsystemen, men också på att situationen
på arbetsmarknaden förbättras. Inkomstökningar till följd av stigande
sysselsättning motverkas delvis av att bidrag faller bort. Socialförsäkring-
arna och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som under nedgången i
sysselsättningen till stor del ersatt bortfallande löneinkomster, får motsatt
effekt nu när sysselsättningen ökar. De s.k. automatiska stabilisatorerna
verkar således i båda riktningarna.

8.2 Privat konsumtion och sparande

Efter en säsongrensad uppgång under loppet av 1993 föll den privata
konsumtionen tillbaka något under andra kvartalet 1994. Konsumtions-
dämpningen sammanföll med en period med betydande oro på de finan-
siella marknaderna. Valutakursen försvagades och räntorna steg. Hushål-
lens framtidsförväntningar försköts samtidigt i negativ riktning.

Under det tredje kvartalet stärktes åter konsumtionen säsongrensat. Un-
der perioden januari till och med september 1994 ökade den privata kon-
sumtionen med ca 0,7 % jämfört med motsvarande period 1993. Hushål-
lens framtidsförväntningar avseende den framtida arbetslösheten förbätt-
rades samtidigt. Förväntningarna om den egna ekonomin och Sveriges
ekonomi blev emellertid något mer negativa under loppet av 1994, men
andelen hushåll med positiva förväntningar överväger fortfarande. Indika-
tioner från bl.a. Handelns utredningsinstitut pekar mot att även det fjärde
kvartalet 1994 var relativt starkt, i synnerhet gäller detta hushållens inköp
av sällanköpsvaror. För helåret 1994 beräknas konsumtionen ha ökat med
0,6 %. Det skulle innebära att sparkvoten steg från 7,9 % till 8,5 %.

Prop. 1995/94:100

Bilaga 1.1

68

Diagram 8.1 Privat konsumtion

Säsongrensad nivå, 1991 års priser, kvartalsdata

Prop. 1995/94:100

Bilaga 1.1

Miljarder kronor

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Ar 1995 väntas den realt disponibla inkomsten sjunka med ca 2,5 %.
Detta bedöms dock inte leda till en motsvarande minskning av den priva-
ta konsumtionen. Enligt den mest väletablerade konsumtionsteorin be-
stäms hushållens konsumtion inte främst av den faktiska kortsiktiga in-
komstutvecklingen, utan av den förväntade långsiktiga inkomstutveck-
lingen. En jämförelse av den privata konsumtionen och den realt dispo-
nibla inkomsten visar också att samvariationen mellan dessa båda variab-
ler varit relativt låg, i synnerhet från mitten av 1980-talet och framåt.
Sparkvoten har därmed varierat kraftigt.

I vilken mån den sjunkande disponibelinkomsten kominer att föranleda
en minskad privat konsumtion beror sålunda i hög grad på om hushållen
förutsett de skattehöjningar och transtereringsminskningar som drar ned
den disponibla inkomsten 1995. 1 den mån dessa förändringar förutsetts
har konsumtionen sannolikt anpassats redan tidigare. Minskningen av den
disponibla inkomsten kan då balanseras av en sänkt sparkvot. Det är
emellertid inte troligt att hushållen redan gjort en fullständig anpassning
av sin konsumtion. Informationen om inkomstminskningen har t.ex. inte
nått ut till alla, vilket gör att vissa hushåll reagerar först när inkomsterna
påverkas. Empiriska studier tyder dessutom på att mellan 25 och 35 %
av hushållen agerar på ett sätt som innebär att man inte kan eller vill
utjämna konsumtionen över tiden, utan istället konsumerar hela sin in-
komst. Dessa hushåll justerar sin konsumtion först när de disponibla in-
komsterna faller. Den isolerade effekten av besparingarna bör således

69

vara att konsumtionen faller, dock inte i samma grad som inkomsten.
Hushållen har sannolikt förutsett att inkomsterna kommer att falla till
följd av de svaga offentliga finanserna och därför till en del justerat ned
sin konsumtion redan tidigare. Det finns emellertid en risk för att de
föreslagna åtgärderna är mer långtgående än hushållen förväntat. I sådana
fall blir den kontraktiva effekten på konsumtionen större än prognostise-
rat.

Det finns också ett antal faktorer som väntas påverka konsumtionen i
positiv riktning under prognosperioden. Den mest betydelsefulla faktorn
är att sysselsättningen inte längre fäller. Internationella data visar en på-
taglig korrelation mellan sysselsättningsförändringen och den privata kon-
sumtionen. När en person blir arbetslös påverkas i hög grad den förvän-
tade framtida inkomsten vilket resulterar i en lägre konsumtion. I en si-
tuation med fällande sysselsättning påverkas emellertid konsumtionen inte
bara av att de arbetslösa konsumerar mindre, utan även av att de som
fortfarande har sysselsättning upplever en ökad risk för arbetslöshet och
därmed lägre framtida inkomster. En ökad sannolikhet för en försämring
av framtida inkomster resulterar i en anpassning av konsumtionen. Den
svenska sysselsättningen föll med mer än 10 % från 1990 till 1994. Detta
har sannolikt varit en starkt bidragande orsak till att konsumtionen föll
med 5 % samtidigt som sparkvoten ökade med nära 9 procentenheter.
Under 1995 och 1996 väntas sysselsättningen öka med 2,7 resp. 1,8 %
per år och den öppna arbetslösheten sjunka från 7,9 till 6,1 %. Detta om-
slag skulle kunna utgöra en mycket stark stimulans till den privata kon-
sumtionen.

Prop. 1995/94:100

Bilaga 1.1

Diagram 8.2 Sysselsättningen 1980-1996

Tusental personer

4500

4400

4300

4200

4100

4000

3900

3800

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Kiillor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån oeli Finansdepartementet.

70

En annan faktor som enligt olika studier starkt påverkat den privata
konsumtionen under senare år är utvecklingen av tillgångspriserna. Av-
regleringen av kreditmarknaderna vid mitten av 8O-talet, i kombination
med stigande fastighetspriser möjliggorde en lånefinansierad konsumtions-
ökning. När skattelättnaden för utgiftsräntor begränsades i samband med
skattereformen började hushållen sträva efter att reducera sina skulder.
Resultatet blev en minskad efterfrågan på småhus och ett prisfall mellan
1991 och 1993 på drygt 15 %. Som en följd av att fastighetspriserna föll
försämrades hushållens balansräkningar, vilket ökade amorteringsbehoven
ytterligare.

Sedan årsskiftet 1993/1994 har priserna på småhus emellertid ökat med
5 %. En viss nedgång registrerades under perioden juli-september, men
enligt den senaste mätningen stiger priserna åter. Eftersom hushållens
finansiella sparande ökat kraftigt under de senaste åren och hushållens
aktieinnehav stigit i värde har därmed hushållens förmögenhet, ställt i
relation till den disponibla inkomsten, ökat under 1993 och 1994. Den
amortering av hushållens skulder som skett från fjärde kvartalet 1991 har
dessutom visat tecken på att avta. Under fjärde kvartalet 1993 och första
kvartalet 1994 ökade skulderna något. Under de nästföljande två kvar-
talen amorterades skulderna åter ned, men i en betydligt långsammare
takt än tidigare.

Diagram 8.3 Hushållens formögenhetskvot
Förmögenhet i relation till disponibel inkomst

Prop. 1995/94:100

Bilaga 1.1

ztnni.: Småhus värderade med hjälp av taxeringsvärden och köpeskiUingskoefficienter.
Kiillor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

71

Från nivån år 1991 har hushållens inköp av sällanköpsvaror fallit med Prop. 1995/94:100
ca 15 %. Under samma period har den totala privata konsumtionen, en- Bilaga 1.1
ligt nationalräkenskaperna, minskat med ca 5 %. Inköp av sällanköps-
varor är dock i ekonomisk mening att betrakta som investeringar snarare
än konsumtion. Den kraftiga minskningen av inköpen har därför kunnat
genomföras utan att den egentliga konsumtionen sjunkit i samma grad.
Den låga nivån på nyinköpen innebär emellertid att det successivt byggs
upp ett behov av fömyelseinköp. Detta torde under prognosperioden leda
till att hushållen ökar sina inköp av kapitalvaror, om inte annat så för att
undvika en fortsatt konsumtionsminskning. Ökningen av dessa inköp kan
då bli betydande.

Sammanfattningsvis finns det i dagsläget krafter som verkar i såväl
uppdragande som neddragande riktning vad gäller utvecklingen av den
privata konsumtionen. Trots en minskning av de disponibla inkomsterna
bedöms konsumtionen bli oförändrad 1995. Därefter väntas en uppgång
med 1 % under 1996. Det innebär att sparkvoten sjunker med drygt 3
procentenheter från 1994 till 1996. Det finns en risk för att denna spar-
kvotsnedgång inte kommer till stånd. Denna risk består främst i svårig-
heten att bedöma i vilken mån de föreslagna budgetförstärkningarna är
i linje med hushållens förväntningar. Det är inte heller otroligt att det pri-
vata sparandet, till följd av en önskan att stärka den egna ekonomiska
tryggheten, kommer att ligga på en historiskt sett hög nivå i framtiden.
Samtidigt finns det en möjlighet att den positiva dynamiken, i första hand
till följd av det förändrade arbetsmarknadsläget, är underskattad.

Diagram 8.4 Hushållens sparkvot

Nettosparande i relation till disponibel inkomst

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

72

9 Investeringar

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Uppgången i de totala bruttoinvesteringarna beräknas bli kraftig de när-
maste åren. En snabbt växande produktion och en hög lönsamhet lägger
grunden till investeringsökningen i näringslivet under såväl 1995 som
1996. Därtill ger möjligheten till direktavdrag för byggnader i närings-
livet ytterligare stimulanseffekt. Vidare bör EU-medlemskapet ha minskat
osäkerheten om näringslivets framtidsförutsättningar.

Tabell 9.1 Bruttoinvesteringar efter näringsgren

Miljarder Årlig procentuell volymförändring

kr 1993    -------------------------------------------

Löpande
priser

1992

1993

1994

1995

1996

Näringsliv

114,4

-15,5

-14,3

16,6

20,1

10,1

Offentliga myndigheter

33,7

0,6

4,3

6,5

9,2

1,7

Bostäder

57,5

-7,3

-31,0

-39,3

-28,4

9,2

Totalt

205,6

-10,8

-17,6

-1.3

9.5

8.5

därav maskiner

81,3

-16,0

-14,7

20,0

17,9

11,7

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Bruttoinvesteringarna sjönk preliminärt med ca 1 % år 1994. Från en
låg utgångsnivå vände näringslivets investeringar kraftigt uppåt under
loppet av året. Ett stort antal outhyrda lägenheter samt en hög realränta
innebar en fortsatt kraftig tillbakagång i bostadsproduktionen.

Den exportledda konjunkturuppgången väntas medföra en betydande in-
vesteringsökning inom de exportberoende näringarna under hela prog-
nosperioden 1995-1996. Ett växande behov av ersättningsinvesteringar
samt mot slutet av perioden ett stigande resursutnyttjande bidrar till en
volymökning också i de hemmamarknadsberoende delarna av närings-
livet. En förbättring av arbetsmarknadsläget samt svagt stigande bostads-
priser väntas medföra en viss återhämtning av bostadsinvesteringama mot
slutet av perioden. Tilltagande infrastrukturinvesteringar samt ett stimu-
lanspaket inriktat på bygginvesteringar bidrar också till den snabbt sti-
gande investeringsaktiviteten under perioden.

Sammantaget beräknas investeringarna öka med ca 9 % årligen 1995
och 1996. Investeringskvoten, dvs bruttoinvesteringarnas andel av BNP,
uppgår trots detta endast till 15 % 1996, vilket fortfarande är en kraftig
minskning sedan 1989 då kvoten uppgick till 22 %. Frånräknat bostadsin-
vesteringama närmar sig dock kvoten den långsiktiga trendnivån.

73

13 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

Diagram 9.1 Bruttoinvesteringar samt bruttoinvesteringar exklusive bostäder Prop. 1994/95:100
som andelar av BNP                                                     Bilaga 1 1

Källor: Statistiska centralbyrån oclt Finansdepartementet.

9.1 Näringslivets investeringar

Efter ett kraftigt fall i näringslivets investeringar under åren 1989-1993
(-40 %) ägde en markant vändning rum under loppet av 1994. Mätt som
årsgenomsnitt steg näringslivets investeringar med knappt 17 % mellan
1993 och 1994. Uppgången berodde framför allt på ett snabbt ökande re-
sursutnyttjande inom exportindustrin och inom de exportrelaterade tjänste-
sektorerna, samtidigt som näringslivets lönsamhet förbättrades ytterligare.

Under prognosperioden kominer den höga lönsamheten och det fortsatt
höga kapacitetsutnyttjandet inom de exportberoende delarna av närings-
livet att utgöra en kraftig investeringsstimulans. Investeringarna inom de
hemmamarknadsorienterade delarna av näringslivet dämpas dock av den
svaga utvecklingen av privat konsumtion och det låga bostadsbyggandet.
Ett successivt växande behov av ersättningsinvesteringar samt förväntade
lägre räntor medför dock att investeringarna förutses öka också inom de
hemmamarknadsorienterade delama av näringslivet. Under perioden no-
vember 1994-maj 1996 medges dessutom direktavdrag för byggnadsin-
vesteringar. Genom möjligheten till direktavdrag sjunker de reala för-
räntningskraven på investeringen. Effekten på byggnadsinvesteringarna
beräknas till ca 4 miljarder kr under perioden. Till största delen är detta
en effekt av tidigareläggning, vilket medför färre byggnadsprojekt efter
stimulansperiodens utgång.

74

Tabell 9.2 Bruttoinvesteringar i näringslivet

Miljarder
kr 1993
Löpande
priser

Ärlig procentuell volymförändring

1992

1993

1994

1995

1996

Industri

32,6

-20,1

-4,2

20,0

33,1

19,3

Basindustri

7,0

-37,0

-21,7

37,5

54,0

19,0

Verkstadsindustri

12,9

-22 7

-18,3

12,8

37,0

22,0

Övrig industri

12,7

-6,3

-9,2

18,0

16,1

16,3

Statliga affärsverk

18,4

-10,1

3,0

6,2

14,8

-2,9

Övrigt näringsliv

63,4

-14,8

-22,1

18,4

15,4

8,4

Totalt

114,4

-15,5

-14,3

16.6

20,1

10,1

därav byggnader

41,4

-11,8

-13,3

9,4

20,5

5,6

maskiner

73,0

-17,9

-14,9

21,6

20,1

12,9

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Industrins investeringar ökade med 20 % 1994 efter att ha fallit med
drygt 40 % mellan 1989 och 1993. Uppgången var mest markerad inom
den exportinriktade delen av industrin, men även inom den mer hemma-
marknadsberoende s.k. övriga industrin noterades ökade volymer.

Kapacitetsutnyttjandet steg under loppet av 1994 och uppgick under
tredje kvartalet till 88,6 %, vilket är en uppgång med 6 procentenheter
jämfört med samma period föregående år. Mot bakgrund av den prog-
nostiserade produktionsuppgången är därmed behovet av kapacitetsut-
byggnad stor. Statistiska centralbyråns investeringsenkät från oktober

1994 indikerar också en mycket kraftig investeringsökning under 1995.
Enkäten besvarades dessutom före EU-omröstningen och den ekonomisk-
politiska propositionen, vilket innebär att en del av industriföretagen san-
nolikt kommer att upprevidera investeringsplanerna för 1995 och 1996.

De ekonomiska förutsättningarna för en kraftig industriell expansion är
mycket gynnsamma under prognosperioden. Industrins höga lönsamhet
har inneburit att soliditeten stärkts vilket höjer kreditvärdigheten. Möjlig-
heten till egenfmansiering har också ökat i takt med allt större vinster.
Bara under 1995 beräknas industrins driftsöverskott brutto uppgå till 118
miljarder kr, vilket kan jämföras med de totala investeringarna på
54 miljarder kr.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer bekräftar bilden av en
betydande kapacitetsutbyggnad inom industrin. Realräntorna är visserli-
gen fortfarande höga men väntas sjunka något under prognosperioden. En
lägre räntenivå är central för att investeringsvolymerna skall kunna stiga
också inom de hemmamarknadsorienterade företagen i takt med att den
inhemska efterfrågan växer. Mot bakgrund av de goda investeringsförut-
sättningama beräknas därför industrins investeringar öka med drygt 30 %

1995 för att stiga med ytterligare knappt 20 % 1996. Det medför att
kapitalstocken växer med 2,5 resp 4,5 % respektive år. Ett osäker-
hetsmoment i bedömningen är dock utvecklingen av utländska företags
expansion i Sverige. Blir den stor kan eventuellt investeringsuppgången
ha underskattats något. Sveriges fördelaktiga kostnadsläge, låg företags-
beskattning, hög kompetensnivå hos arbetskraften samt en väl utvecklad

75

industriell tradition, bör under de närmaste åren utgöra starka incitament Prop. 1994/95:100
för etablering i Sverige.                                                      Bilaga 1.1

Basindustrins investeringar ökade kraftigt redan 1994. Utgångsnivån
var dock mycket låg. Lönsamheten har snabbt förbättrats efter deprecie-
ringan av kronan och prishöjningar på världsmarknaden. Den överkapaci-
tet som tidigare ansågs råda i Europa har minskat i takt med den oväntat
starka produktionsuppgången. Inom verkstadsindustrin bedöms investe-
ringarna öka med 37 resp 22 % 1995 och 1996. Under perioden är det
framförallt maskin- och transportmedelsindustrin som genomför kapaci-
tetshöjande investeringar. En betydligt lägre investeringsuppgång kan för-
väntas inom s.k. övrig industri. Det låga kapacitetsutnyttjandet och den
fortsatt svaga hemmamarknadsefterfrågan begränsar uppgången.

Investeringarna inom övrigt näringsliv dämpas fortfarande av en svag
hemmamarknad och ett överskott på kommersiella lokaler inom stora de-
lar av landet. Den låga investeringsnivån under perioden 1990-1993 har
dock inneburit att kapitalstockarna anpassats till en mer långsiktig nivå.
Alltfler tecken tyder också på att utvecklingen är på väg att vända. Pri-
serna på kommersiella fastigheter har under loppet av 1994 stigit svagt
(3 %) samtidigt som vakansgraden, dvs andelen lediga lokaler i förhål-
lande till stocken, har stabiliserats. I ett internationellt perspektiv är inte
vakansgraden anmärkningsvärt hög. Från en mycket låg utgångsnivå steg
också investeringarna i kommersiella lokaler under 1994. Denna utveck-
ling väntas fortsätta.

Många av tjänstesektorerna, bl.a. den exportrelaterade uppdragsverk-
samheten, redovisar mycket expansiva produktionsplaner, vilket förväntas
medföra en kraftig investeringsexpansion. En del av den beräknade upp-
gången inom övrigt näringsliv beror på infrastrukturinvesteringama inom
samfärdselområdet som t.ex. Arlandabanan och Oresundsbron. Lönsam-
heten har också stärkts inom övrigt näringsliv vilket ger utrymme för
större investeringar i takt med att aktiviteten i ekonomin stiger. Den sva-
ga utvecklingen av den privata konsumtionen medför dock att nivån på
investeringarna inom varuhandel samt inom restaurang- och hotell-
branschen förblir låga under hela prognosperioden. Trots det blir den
procentuella ökningen stor också i dessa sektorer. Direktavdraget för
byggnader medför dessutom att en del investeringar tidigareläggs.
Sammantaget innebär detta att investeringarna inom övrigt näringsliv sti-
ger med ca 15 % 1995 och med ca 8 % 1996.

76

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

9.2 Offentliga investeringar

Tabell 9.3 Offentliga investeringar

Miljarder
kr 1993
Löpande
priser

Ärlig procentuell volymförändring

1992

1993

1994

1995

1996

Statliga myndigheter

13,8

-19,6

26,0

7,6

18,0

1,4

Statliga affärsverk

18,4

-10,1

3,0

6,2

14,8

-2,9

Staten

32,2

-0.1

12.3

6.8

16,2

-0,9

Kommunala myndigheter

19,9

-7,6

-7,9

5,7

2,4

1,9

Kommunala affärsverk

3,9

-2,8

-23,1

-5,6

15,5

-3,6

Kommunerna

23,8

-6,7

-10,7

3,9

4,3

1,0

Totalt

56,0

-3.3

1.5

5.6

11.4

-0,2

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Under 1994 steg de offentliga investeringarna med drygt 5 % på grund
av ökade statliga infrastruktursatsningar. Våren 1993 beslutade Riksdagen
om ekonomiska ramar på totalt 98 miljarder kr för väg- och jämvägsin-
vesteringar för perioden 1994-2003. Utöver planeringsramen har för bud-
getåret 1994/95 anvisats 1,6 miljarder kr, vilka är avsedda för länsvägar.
Besluten innebär att infrastrukturinvesteringama väntas kulminera under
1995-1996 for att sedan ligga kvar på en hög nivå de närmaste åren. I
vilken takt som infrastrukturplanema kan genomföras efter 1996 beror
dock av hur statens finanser utvecklar sig. I jämförelse med tidigare pla-
ner sänks anslagen något för prognosperioden 1995-1996.

De statliga myndigheternas investeringar steg med över 60 % mellan
1991 och 1994 främst som en följd av Vägverkets expansion. Vasakro-
nans (f.d Byggnadsstyrelsen) investeringar registreras efter den 1 oktober

1993 under näringslivet. Frånräknat Vasakronan ökade därför de statliga
myndigheternas volymer med över 70 % under samma period. Mellan

1994 och 1996 beräknas investeringarna i gator och vägar öka ytterligare.
Därmed stiger de statliga myndigheternas investeringsvolymer med
knappt 20 % under prognosperioden.

Investeringsökningen för de statliga affärsverken beräknas till knappt
12 % mellan 1994 och 1996. Detta beror främst på ökade infrastrukturin-
vesteringar inom SJ och Banverket samt volymökningar av Telia. Övriga
statliga affärsverk beräknas öka volymerna i begränsad omfattning.

De kommunala investeringarna ökar i långsam takt under prognosperio-
den. Kommunernas finansiella situation utgör en restriktion för fortsatt
utbyggnad av verksamheten. Den låga bostadsproduktionen i år samt de
begränsade investeringarna i kommersiella lokaler minskar också behovet
av kommunal infrastrukturutbyggnad. Uppdragande på investeringarna är
dock de ROT-medel som tillförs under 1995 för eftersatta kommunala be-
hov om sammanlagt ca 800 miljoner kr. Det gäller bl.a. medel för upp-
rustning av lokaler, bullerdämpande åtgärder samt utbyggnad av fjärr-
värmeverk.

77

9.3 Bostadsinvesteringar

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Bostadsinvesteringarna föll mycket kraftigt under 1994. Antalet påbörjade
lägenheter gick ned till ca 9000 vilket kan jämföras med 70 000 påbörja-
de lägenheter som noterades år 1990. De successivt minskade bostads-
subventionerna, högre realräntor efter skatt samt ett stort antal outhyrda
lägenheter (54 000 i september) har medfört att prisnivån på andrahands-
marknaden i allmänhet understiger nyproduktionspriset vilket gör det
olönsamt att bygga.

Diagram 9.2 Antal outhyrda lägenheter respektive antal påbörjade lägenheter

Anm: Antalet outhyrda lägenheter avser den 1 mars respektive år t.o.m. 1993, samt
antalet outhyrda lägenheter i september 1994. Antalet påbörjade lägenheter omfattar
både flerfamiljshus och småhus.

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Enligt Statens Institut för Byggnadsforskning skulle priserna på andra-
handsmarknaden behöva stiga med åtminstone 15 % innan bostadspro-
duktion generellt sett åter blir lönsam. Redan idag är priserna på exis-
terande bostadsfastigheter i vissa centralt belägna områden dock tillräck-
ligt höga för att göra nyproduktion lönsam. Förutsättningarna för en ökad
nybyggnation under prognosperioden förbättras gradvis. Priserna på både
egnahem och hyreshus har under det första halvåret 1994 stigit med ca
5 % samtidigt som produktionskostnaden legat stilla. Under både 1995
och 1996 förväntas räntorna falla något samtidigt som antalet outhyrda
lägenheter väntas sjunka avsevärt. Det sistnämnda är en följd av det för-
bättrade arbetsmarknadsläget och det låga antalet påbörjade lägenheter
under 1993-1994. Därigenom kan produktionen av lägenheter i attraktiva
områden och på orter med en begynnande bostadsbrist komma att öka.

78

Höjningen av fastighetsskatten från 1,5 % till 1,7 % den 1 januari 1996 Prop. 1994/95:100
bedöms bara i mindre omfattning dämpa bostadsbyggandet. Ett osäker- Bilaga 1.1
hetsmoment är dock de allmännyttiga bostadsbolagens låga självfinans-
ieringsgrad vilket kan fördröja uppgången när staten drar ned sitt risk-
tagande genom minskade subventioner. Antalet påbörjade lägenheter vän-
tas stiga till 14 000 respektive 18 000 lägenheter 1995 och 1996. Utveck-
lingen av den faktiska byggvolymen följer dock inte detta antal. Till följd
av den låga igångsättningen under 1994 faller nybyggnadsvolymen även
under 1995. Nyinvesteringsvolymen beräknas falla med ca 22 % under
1995 för att sedan stiga med ca 21 % 1996. Enligt Boverkets långsiktiga
bedömning som till en del baseras på demografiska faktorer kan bostads-
produktionen efter 1996 stiga till mellan 30 000 och 35 000 bostäder årli-
gen.

Tabell 9.4 Bostadsinvesteringar

Miljarder Årlig procentuell volymförändring
kr 1993    ---------------------------------

Löpande
priser

1992

1993

1994

1995

1996

Nybyggnad

33,6

-19,1

-34,5

-51,9

-22,0

21,4

Flerbostadshus

24,0

-35,1

0,9

-57,5

-25,1

20,9

Småhus

9,6

2,5

-64,8

-37,9

-16,8

22,2

Ombyggnad

23,9

23,6

-25,1

-20,5

-34,2

-4,0

Flerbostadshus

19,0

44,9

-17,8

-99 9

-45,8

-10,0

Småhus

5,0

-10,6

-44,1

-13,9

5,9

6,6

Totalt

57,5

-7,3

-31,0

-39,3

-28,4

9,2

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Det förhållandevis höga påbörjandet av ombyggnader under 1994 beror
delvis på att viss ombyggnation fortfarande utfördes till 1992 års mer för-
delaktiga subventionsregler. Nedtrappningen av bostadssubventionerna
samt den svaga utvecklingen av hushållens disponibla inkomster har dock
medfört att omfattningen av varje ombyggnad i genomsnitt blivit mindre.
Den svaga fastighetsprisutvecklingen har sannolikt också bidragit till
detta. Under 1990 uppgick den genomsnittliga ombyggnadskostnaden till
ca 600 000 kr. År 1994 hade kostnaden per lägenhet minskat till
230 000 kr. Vid dessa mindre omfattande ombyggnader är kreditrestrik-
tionema mindre än vid nyproduktion av bostäder vilket innebär att antalet
påbörjade ombyggnader beräknas bli relativt högt under hela pro-
gnosperioden. Dessutom verkar de särskilda bidrag som kan erhållas
under 1995 uppdragande. Det gäller bl.a. bidrag för förbättring av
inomhusklimat samt ombyggnadsmedel för äldre- och handikappbostäder.
Trots det fortsätter volymerna att falla under hela prognosperioden. De
fallande ombyggnadsinvesteringama är en anpassning till en mer
långsiktig nivå. Boverket räknar med att ca 30 000 lägenheter per år
behöver byggas om under 1990-talet. Enligt prognosen kommer ca
29 000 ombyggnationer att påbörjas under 1996.

79

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 9.3 Bostadsinvesteringar

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

9.4 Lagerinvesteringar

De totala lagerstockama beräknas under 1994 ha ökat med drygt 3 miljar-
der kr. Industrins totala lager var i stort sett oförändrade, efter att ha
minskat med drygt 5 miljarder kr året innan. Lagren av färdigvaror
minskade ungefär i samma takt som under 1993, medan en betydande ök-
ning registrerades för insatsvarulagren och varor i arbete. Inom partihan-
deln skedde en betydande lageruppbyggnad samtidigt som detaljhandels-
lagren var relativt oförändrade.

Tabell 9.5 Lagervolymförändringar

Miljarder kr, 1991 års priser

1993

1994

1995

1996

Jord- och skogsbruk

-0,3

0,2

0,6

0,4

Industri

-5,2

0,0

3,4

4,4

El- och vattenverk

-0,5

0,0

0,0

0,0

Partihandel

-2,8

3,2

-0,6

-0,5

Detaljhandel

-1,3

0,0

-0,2

-0,5

Totalt

-10,1

3,3

3,1

3,8

BNP-bidrag

-0,3

1,0

0,0

0,1

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Industrins lager av färdigvaror befinner sig i nuläget på en historiskt
låg nivå. Det förefaller därför troligt att man skulle önska en viss ökning

80

av dessa under prognosperioden. En fortsatt hög efterfrågan, i synnerhet Prop. 1994/95:100
ifrån utlandet, väntas dock innebära att färd igvaru lag ren förblir oföränd- Bilaga 1.1
rade under 1995 för att sedan öka något under 1996. I takt med att pro-
duktionen stiger bedöms dock lagren av insatsvaror och varor i arbete
öka successivt under hela perioden.

Konjunkturinstitutets tjänstebarometer tyder på att lageruppbyggnaden
inom partihandeln till viss del var ofrivillig och att man avser att minska
lagren i framtiden. Även detaljhandelslagren uppges vara större än öns-
kat. Under prognosperioden väntas därför såväl detalj- som partihandel
minska sina lager ytterligare.

Diagram 9.4 BNP-utveckling och lagerbidrag

Procent resp, procentenheter

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Lagerinvesteringamas bidrag till tillväxten uppgick preliminärt till en
procentenhet 1994. Jämfört med Finansdepartementets prognos i novem-
ber är det en upprevidering med knappt en halv procentenhet. Bakom det
större bidraget ligger dels ökade lagerinvesteringar under 1994, men ock-
så en betydande nedrevidering av investeringarna under 1993. Under
1995 och 1996 förutses de totala lagerinvesteringarna bli av samma stor-
lek som 1994, vilket innebär att tillväxtbidraget blir obetydligt. Under
1994 bedöms omslaget i lagerinvesteringama i hög grad ha bidragit till
den snabba ökningen av importen. Den prognostiserade lagerutvecklingen
väntas leda till att importens ökningstakt dämpas, i synnerhet 1995.

81

10 Den offentliga sektorn

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Den offentliga sektorns finanser försämrades kraftigt mellan 1991 och
1993, huvudsakligen till följd av den långa och djupa lågkonjunkturen.
För 1994 beräknas underskottet i den offentliga sektorns finansiella
sparande till motsvarande drygt 11 % av BNP. Underskottet minskar
successivt under de närmaste två åren och beräknas 1996 motsvara
knappt 7 % av BNP. Förbättringen av det finansiella sparandet sker inom
den statliga sektorn, medan AP-fondens och kommunsektorns sparande
minskar.

10.1 Den konsoliderade offentliga sektorn

Under första hälften av 1970-talet hade den offentliga sektorn finansiella
sparandeöverskott motsvarande 3-5 % av BNP. Den svaga ekonomiska
utvecklingen i slutet av decenniet och under de första åren av 1980-talet
medförde en kraftig försämring av de offentliga finanserna. När konjunk-
turen bottnade 1982 uppgick underskottet i det finansiella sparandet till
motsvarande ca 7 % av BNP. Konjunkturuppgången bidrog till att under-
skottet minskade till 3,8 % av BNP år 1985. Sparandet förbättrades sedan
ytterligare under den långa högkonjunkturen och 1990 uppnåddes ett
finansiellt överskott motsvarande ca 4 % av BNP, se diagram 10.1.

Diagram 10.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande 1970-1996

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

82

Mellan 1982 och 1985 minskade underskottet huvudsakligen genom att
utgifterna exklusive räntor föll med 3 procentenheter som andel av BNP.
Hälften av denna nedgång berodde på en relativt långsam real utveckling
av den offentliga konsumtionen. Den fortsatt starka förbättringen i de
offentliga finanserna under 1980-talets andra hälft förklaras i huvudsak
av att skattekvoten (skatterna som andel av BNP) steg från 50 % 1985 till
nära 56 % 1990, samt av att ränteutgiftena minskade när den finansiella
ställningen förbättrades. Bakom ökningen av skattekvoten låg flera
faktorer. De under perioden tilltagande löne- och prisökningarna, i
kombination med de icke inflationsskyddade starkt progressiva skatte-
skalorna, medförde att skatteuttaget ökade. Skatteinkomsterna ökade
också genom att tillväxten leddes av den högt beskattade privata
konsumtionen, som under några år t.o.m. översteg hushållens disponibla
inkomster. Löneandelen ökade och vinstandelen i näringslivet sjönk.
Eftersom löner är avsevärt högre beskattade än vinster, särskilt på kort
sikt, bidrog detta också till den ökade skattekvoten.

Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande 1990 förbyttes
på endast tre år till ett underskott 1993 på ca 13,5 % av BNP. Denna
mycket kraftiga försämring är huvudsakligen en följd av övergången från
en högkonjunktur till en djup lågkonjunktur. Från 1990 till 1993 sjönk
antalet sysselsatta med sammanlagt ca 490 000 eller 11 %. Därigenom
minskade skatteinkomsterna samtidigt som kostnaderna för arbetsmark-
nadspolitiken och ersättning till arbetslösa steg. Därtill kommer utgifterna
för bankstödet 1993.

För 1994 beräknas underskottet i det finansiella sparandet ha minskat
till 11,2 % av BNP. Förbättringen fortsätter under prognosperioden och
1996 beräknas sparandeunderskottet uppgå till knappt 7 % av BNP. Det
innebär att underskottet halveras mellan 1993 och 1996. Det primära
sparandet (sparandet exklusive kapitalinkomster och ränteutgifter)
förbättras ännu starkare, från -14 % 1993 till ca -4 % 1996, se tabell
10.1.

Förbättringen i det offentliga sparandet sker både genom ökade
skatteinkomster och minskade utgifter. Skattekvoten stiger med 1,5
procentenheter mellan 1994 och 1996. Det kan jämföras med att
beslutade och föreslagna skattehöjningar beräknas ge en varaktig
budgeteffekt 1996 på 2,8 % av BNP jämfört med 1994 års regler. Den
begränsade ökningen av skattekvoten beror på att de högt beskattade
delarna av BNP utvecklas förhållandevis svagt. Även betalningsrutiner
och redovisningsprinciper påverkar skattekvoten. Som framgår av tabell
10.2 beror den relativt svaga utvecklingen av skattekvoten, relativt
storleken på skattehöjningarna, främst på att inkomsterna av mervärdes-
skatten sjunker med ca 1 procentenhet som andel av BNP mellan 1994
och 1996. Det är en följd av att skattebaserna för mervärdesskatten, den
privata konsumtionen och bostadsbyggandet utvecklas svagt. Företagens
skatteinbetalningar reduceras 1995 genom att avskattningen av reser-
verade vinstmedel upphör och 1996 genom direktavdrag för byggnads-
investeringar. Inkomsterna av arbetsgivaravgifter dras ned under 1995

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

83

och 1996 av att kostnaderna for det aviserade anställningstödet belastar
arbetsgivaravgifterna.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 10.1 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter

Löpande priser

1993

1994

1995

1996

Miljarder kronor

Inkomster

878,6

895,7

957,7

1 020.3

Skatter

728,2

750,7

799,5

863,7

Kapital inkomster

100,1

91,1

96,1

87,3

Övriga inkomster

50,3

53,8

62,1

69,3

Utgifter

1 071,6

1 063,9

1 119,1

1 135,2

Transfereringar till hushåll

374,4

387,4

386,2

386,2

Övriga transfereringar

161,5

107,7

131,4

126,3

Ränteutgifter

91,6

110,3

122,2

133,8

Konsumtion

403,5

414,1

427,6

436,7

Investeringar

40,6

44,4

51,7

52,3

Finansiellt sparande

-193,0

-168,2

-161,4

-114,9

Primärt finansiellt sparande

-201,4

-149,2

-135,3

-68,5

Procent av BNP

Inkomster

60,9

59,4

60,3

60,6

Skatter och avgifter

50,5

49,8

50,3

51,3

Utgifter

74,3

70,6

70,4

67,4

Finansiellt sparande

-13,4

-11,2

-10,2

-6,8

Primärt finansiellt sparande

-14,0

-9,9

-8,5

-4,1

Anm.: I investeringar ingår investeringar i personalbostäder, lagerinvesteringar samt
köp och försäljning av fastigheter och mark.

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och Finans-
departementet.

Den totala marginaleffekten på en arbetsinkomstökning av skatter,
avgifter och inkomstrelaterade bidrag beräknas uppgå till 61,3 % 1994.
Marginaleffekten stiger till 64,8 % år 1996, vilket i stort sett innebär en
återgång till 1991 års nivå på 64 %.

Tabell 10.2 Skatter och avgifter

Andel av BNP i procent

1993

1994

1995

1996

Hushållens direkta skatter och avgifter

19,6

19,8

21,0

20,9

Företagens direkta skatter

2,3

2,2

1,7

1,8

Arbetsgivaravgifter

13,7

13,3

14,4

14,4

Mervärdesskatt

8,5

8,1

6,8

7,2

Övriga indirekta skatter

6,5

6,3

6,4

6,9

Skatter och avgifter

50,5

49,8

50,3

51,3

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och Finans-
departementet.

Den offentliga sektorns utgifter har ökat kraftigt under konjunktur-
nedgången och översteg år 1993 74 % som andel av BNP. År 1994 sjönk
utgiftskvoten till ca 70,5 %. Nedgången var huvudsakligen en följd av att
utgifterna för bankstödet föll bort. Övriga utgiftsminskningar förtogs av
höjda ränteutgifter, se tabell 10.3.

Mellan 1994 och 1996 beräknas utgiftskvoten fälla med drygt 3
procentenheter. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden gör att

84

utgifterna for arbetslösheten går ned. Besparingar i transfererings-
systemen till hushållen beräknas brutto före skatt till ca 18 miljarder kr
1996, jämfört med 1994 års regler. Det låga bostadsbyggandet bidrar till
att räntebidragen till bostäder fortsätter att minska. Besparingar i stat och
kommun väntas medföra att den offentliga konsumtionen sjunker i volym
mellan 1994 och 1996. Ränteutgifterna ökar emellertid och beräknas 1996
motsvara ca 8 % av BNP. Utgiftskvoten dras upp fr.o.m. 1995 av den
svenska avgiften till EU samt av ökade subventioner till jordbruket. EU-
avgiften bokförs brutto och uppgår till ca 20 miljarder kr per år under
prognosperioden. Rabatten på avgiften om ca 4 miljarder kr per år under
1995 och 1996 samt återflödet från EU bokförs bland den offentliga
sektorns inkomster. Sammantaget beräknas utgiftskvoten till ca 67,5 %
år 1996.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 10.3 Offentliga sektorns utgifter

Andel av BNP i procent

1993

1994

1995

1996

Totala utgifter

74,3

70,6

70,4

67,4

Transfereringar till hushåll

26,0

25,7

24,3

22,9

Pensioner

13,6

13,6

13,4

12,9

Sjukförsäkring m.m.

3,3

3,1

2,9

2,9

Arbetslöshetsbidrag m.m.

4,1

3,7

3,0

2,6

Övriga transfereringar

5,0

5,3

5,0

4,6

Övriga transfereringar

11.2

7,1

8,3

7,5

därav räntebidrag till

bostäder

2,5

2,1

2,0

1,6

bankstöd

3,5

transfereringar till utlandet

inkl. EU-avgift

0,8

0,9

2,0

1,9

Räntor

6.4

7,3

7,9

7,9

Konsumtion

28.0

27,5

26,9

25,9

Investeringar m.m

2,8

2,9

3,3

3,1

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

I tabell 10.4 redovisas beräkningar för några viktiga faktorers bidrag
till förändringen av den offentliga sektorns finansiella sparande mellan
åren.

Efter den mycket kraftiga försämringen av det offentliga sparandet
mellan 1992 och 1993 förbättras sparandet successivt under perioden
1994-1996. En stark positiv effekt på sparandet var att utgifterna för
bankstödet 1993, på ca 50 miljarder kr, föll bort 1994. I övrigt beräknas
det förbättrade konjunkturläget ge ett relativt svagt bidrag till
förbättringen av sparandet. Detta beror på att kostnaderna för arbets-
lösheten och och arbetsmarknadspolitiska åtgärder förväntas ligga kvar
på en hög nivå under prognosperioden.

Som nämnts ovan har tillväxtens sammansättning stor betydelse för
skatteinkomsterna. Dessa effekter beaktas under rubriken "skattebasför-
skjutningar och periodiseringar". Under 1995 är sammansättningen av
tillväxten oförmånlig för det offentliga sparandet genom den svaga
utvecklingen av den privata konsumtionen. Därtill kommer ett tillfälligt

85

skattebortfall på ca 6 miljarder kr 1995, på grund av förändringar i Prop. 1994/95:100
uppbörden av mervärdesskatt i samband med inträdet i EU. Bilaga 1.1
Förskjutningar mellan skattebaserna och periodiseringar får motsatt effekt
på det offentliga sparandet 1996.

Regeländringarna i skatte- och transfereringssystemen har sedan 1993
haft en budgetförstärkande inriktning. Beslutade och föreslagna skatte-
höjningar och reducerade transfereringar beräknas, efter avdrag för
nettoavgiften till EU, ge en budgetförstärkning på ca 28 miljarder kr
1995 och ytterligare ca 25 miljarder kr 1996. Effekten av regeländ-
ringarna är här beräknade jämfört med föregående års regler. Detta
innebär vissa avvikelser från redovisningar som avser beslutade
regeländringar jämfört med ett läge utan nya beslut.

Tabell 10.4 Förändring av den offentliga sektorns finansiella sparande

Löpande priser                       1993

1994

1995

1996

Miljarder kronor

Faktiskt finansiellt sparande             -193

-168

-161

-115

Förändring

25

7

46

Förklarande faktor till förändringen

Räntor och kapitalinkomster,
netto

-28

-7

-20

Konjunkturläget inkl, bankstöd

51

12

9

Skattebasförskjutningar och
periodiceringar

-2

-29

8

Regeländringar avseende skatter
och transfereringar inkl.
EU-avgift

14

28

25

Volymförändringar avseende
offentlig konsumtion och
investeringar

-3

-7

5

Övrigt

-8

10

19

Källa: Finansdepartementet.

Utgifterna för den offentliga konsumtionen och investeringarna bestäms
i huvudsak genom anslag till verksamheten. Utgiftsutvecklingen på
utgifterna avgörs av såväl besparingar som ökade ambitioner, t.ex.
beträffande arbetsmarknadspolitik och utbildning. För 1995 ger den
sammantagna effekten av volymförändringar i offentlig konsumtion och
investeringar en budgetförsvagning på ca 7 miljarder kr. Det beror på en
relativt kraftig uppgång i investeringarna medan den offentliga
konsumtionen beräknas vara oförändrad mellan 1994 och 1995.
Besparingar i den offentliga konsumtionen och avtrappning av
investeringarna väntas leda till volymminskningar motsvarande ca
5 miljarder kr 1996.

86

Den i tabell 10.4 oförklarade restposten avspeglar både icke medtagna
faktorer och osäkerheten i beräkningarna. Ett positivt bidrag till sparandet
ges av att utgifterna för räntebidragen minskat sedan 1994 (även bortsett
från regeländringar), till följd av den kraftiga nedgången i bostads-
byggandet. I motsatt riktning går den underliggande försvagningen i
ATP-systemet. Omslaget från negativ till positiv restpost mellan 1994 och
1995 kan tyda på att konjunkturförbättringen ger en kraftigare budget-
förstärkning än vad som ligger i beräkningsmodellen för konjunktur-
faktorn. Erfarenheten av uppgången mellan 1982 och 1985, då den
offentliga sektorns sparande förbättrades snabbt, talar för en sådan
tolkning. Den positiva restposten 1995 och 1996 kan också vara ett
tecken på att tidigare genomförda regeländringar får genomslag på
sparandet med en viss eftersläpning. Av förändringen av det finansiella
sparandet från 1993 till 1996 på sammanlagt 78 miljarder kr kan 56
miljarder kr förklaras av de faktorer som identifieras i tabell 10.4.

De stora sparandeunderskotten har lett till en försämring av den
offentliga sektorns finansiella förmögenhet. År 1990 hade den offentliga
sektorn en finansiell nettofordran motsvarande 8 % av BNP. De sedan
1991 snabbt försämrade statsfinanserna har medfört att den offentliga
sektorn fått en nettoskuld, som vid utgången av 1994 beräknas till
motsvarande ca 25 % av BNP. Vid samma tidpunkt beräknas brutto-
skulden (statskulden + den kommunala sektorns skulder) till ca 93 % av
BNP. Om man från bruttoskulden drar den offentliga sektorns innehav av
egna skuldförbindelser erhålls den konsoliderade bruttoskulden. Det är
detta skuldbegrepp som avses i EMU:s konvergensvillkor. Den konsoli-
derade bruttoskulden uppgick i slutet av 1994 till ca 81 % av BNP.
Konsolideringen av bruttoskulden består för svensk del i huvudsak av att
bruttoskulden minskas med AP-fondens innehav av statspapper.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagrain 10.2 Den offentliga sektorns skuldutveckling 1980-1996

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

87

Eftersom den offentliga sektorn kommer att ha fortsatt stora underskott
i det finansiella sparandet de närmaste två åren, växer den offentliga
skulden, dock i avtagande takt, se diagram 10.2.

10.2 Staten inklusive sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna

Staten inklusive sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna omfattar, förutom
den del av statens verksamhet som ingår i statsbudgeten, även fonder
m.m. utom budgeten, bl.a. arbetsmarknadsfonden. Statliga affärsverk och
bolag ingår däremot inte.

Försämringen av den offentliga sektorns finansiella sparande från 1990
avspeglas i en ännu större nedgång av statens finansiella sparande. Det
minskade från ett överskott på 19 miljarder kr 1990 till ett underskott
1993 på 237 miljarder kr. Underskottet minskade under 1994 till 195
miljarder kr.

Mellan 1994 och 1996 beräknas det finansiella sparandet förbättras med
75 miljarder kr, vilket kan jämföras med 53 miljarder kr för hela den
offentliga sektorn. Den större förbättringen för staten beror på att 18 %
av ATP-avgiftema går till staten och att bidragen till den kommunala
sektorn sjunker under prognosperioden. (Se nedan i avsnitten om AP-
fonden och kommunsektorn).

Underskottet i det statliga sparandet beräknas uppgå till ca 173
miljarder kr 1995 och ca 120 miljarder kr 1996. Exkluderas statens
kapitalinkomster och ränteutgifter erhålls det primära sparandet, som
1996 beräknas visa ett underskott på ca 20 miljarder kr eller drygt 1 %
av BNP, se tabell 10.5.

Det primära sparandet förstärks med över 100 miljarder kr mellan 1994
och 1996. Den stora statskulden och ett relativt högt ränteläge medför att
ränteutgifterna under samma period stiger med ca 22 miljarder kr.
Samtidigt minskar kapitalinkomsterna med ca 6 miljarder kr, delvis till
följd av att inlevererade överskott från Riksbanken sjunker.

Statens lånebehov är vanligtvis större än underskottet i det finansiella
sparandet på grund av statlig utlåning. T.ex. studielån ökar lånebehovet
men påverkar inte finansiellt sparande. För 1994 var emellertid
lånebehovet lägre än sparandeunderskottet, till stor del beroende på att
lånebehovet reducerades genom försäljningar av aktier. Försäljning av
finansiella tillgångar minskar lånebehovet och statskulden, men påverkar
liksom utlåningen inte det finansiella sparandet. Det finns även andra
faktorer som medför differenser mellan finansiellt sparande och låne-
behov. Bland dessa kan nämnas skillnaden i periodisering av inkomster
och utgifter, där lånebehovet är mer kassamässigt definierat. Lånebehovet
beräknas sjunka från ca 190 till 140 miljarder kr mellan 1994 och 1996.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

88

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 10.5 Staten inkl, .sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna
Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag

Löpande priser

1993

1994

1995

1996

Miljarder kronor

Inkomster

451,4

466,0

522,7

571,8

Skatter och avgifter

392,0

411,3

461,6

513,5

Kapitalinkomster

34,1

28,2

31,4

22,6

Övriga inkomster

25,2

26,5

29,7

35,8

Utgifter

688,6

661,4

695,8

692,1

Transfereringar till hushåll

233,4

242,3

234,8

229,4

Bidrag till kommuner

86,0

76,1

70,4

64,1

Övriga transfereringar

140,8

87,0

110,4

105,0

Ränteutgifter

81,1

101,3

113,1

123,1

Konsumtion

127,5

132,1

139,2

142,8

Investeringar

19,0

22,6

27,9

27,7

Finansiellt sparande

-237,2

-195,4

-173,1

-120,2

Procent av BNP

-16,4

-13,0

-10,9

-7,1

Primärt finansiellt sparande

-189,5

-122,3

-91,4

-19,7

Procent av BNP

-13,1

-8,1

-5,7

-1,2

Lånebehov

242

189

181

140

Statsskuld

1 132

1 296

1 466

1 610

Procent av BNP

78,5

86,0

92,2

95,7

Anm.: I investeringar ingår även lagerinvesteringar samt nettot av köp och försäljning
av fastigheter och mark.

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och Finans-
departementet.

Statskulden uppgick i slutet av 1994 till 86 % av BNP. Den växer till
ca 95 % i slutet av 1996. Statsskuldens förändring avviker från låne-
behovet på grund av omvärderingar och andra skulddispositioner.

Den statliga konsumtionen har ökat kraftigt i volym sedan slutet av
1980-talet. Uppgången beror huvudsakligen på ökade inköp av varor och
tjänster, särskilt för försvarets räkning, medan den statliga syssel-
sättningen minskat något. År 1994 steg den statliga konsumtionen med
0,5 % i volym, vilket är lägre än tidigare under 1990-talet. De föreslagna
extra satsningarna på underhåll av infrastruktur och utbildning bidrar till
att den statliga konsumtionen beräknas öka med 2 % i volym 1995. För
1996 väntas konsumtionsvolymen minska med 1 % till följd av bespa-
ringar och nedtrappning av de särskilda åtgärderna inom infrastrukturen.

10.3 Allmänna pensionsfonden

Den allmänna tilläggspensioneringen (ATP) finansieras till övervägande
del genom avgifter till den Allmänna pensionsfonden (AP-fonden). AP-
fonden har dessutom inkomster på avkastningen av fondens tillgångar,
som i slutet av 1994 uppgick till ca 600 miljarder kr. Inte sedan 1990 har
avgiftsinkomsterna täckt pensionsutbetalningama. En ökande andel av
pensionerna finansieras med avkastningen på AP-fondens kapital. Det
beror delvis på den svaga utvecklingen av lönesumman under de senaste
åren, vilket dragit ned avgiftsinkomsterna. Men det finns också en

89

14 Riksdagen 1994195. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

trendmässig försvagning i AP-systemet, eftersom antalet pensionärer med Prop. 1994/95:100
full ATP ökat och fortsätter att öka starkt.                                  Bilaga 1.1

Tabell 10.6 Allmänna pensionsfonden

Löpande priser

1993

1994

1995

1996

Miljarder kronor

Inkomster

134,5

136,0

132,7

136,5

Avgifter

81,0

83,2

79,4

83,5

Övriga inkomster

53,4

52,7

53,4

52,9

Utgifter

102,3

109,4

115,6

121,8

ATP

101,4

108,4

114,5

120,6

Övriga utgifter

0,9

1,0

1,1

1,1

Finansiellt sparande

32,1

26,5

17,1

14,7

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och Finans-
departementet.

Av de skäl som diskuterats ovan har AP-fondens finansiella sparande
minskat successivt från ca 47 miljarder kr 1990 till 26,5 miljarder kr
1994. Förslaget till ett reformerat pensionssystem påverkar AP-fondens
sparande redan under 1995 och 1996. Den definiva utformningen av det
nya pensionssystemet kommer emellertid inte att föreligga förrän senare
under 1995. Ar 1995 införs en allmän egenavgift på 1 % på avgiftsunder-
laget som en del av finansieringen till det nya reformerade pensions-
systemet. Därigenom ökar avgiftsinkomsterna till AP-fonden med 7,5
miljarder kr per år. I motsatt riktning går att skattedelen på 7 % av ATP-
avgiftema förs till statsbudgeten och 11 % av ATP-avgiftema ska
förvaltas av riksgäldskontoret under en övergångstid. Dessa sistnämnda
medel utgör en preliminär avsättning till premiereserven i det nya
pensionssystemet. Ar 1997 kommer 1995 års avsättning till premie-
reserven att fördelas på individuella konton grundat på 1995 års taxering.
Hushållen kommer då att själva kunna välja var medlen ska placeras. Då
kommer sparandet också att övergå till hushållssektom i redovisningen.
Under 1995 och 1996 förs dock uppbyggnaden av premiereserven till
staten, vilket ger ett positiv bidrag till statens finansiella sparande och
även reducerar lånebehov och statskuld. AP-fondens avgiftsinkomster
reduceras emellertid med 18 % eller ca 16 miljarder kr per år till följd
av förändringarna exklusive avgiftshöjningen. Det bidrar till att AP-
fondens finansiella sparande nästan halveras mellan 1994 och 1996, se
tabell 10.6.

10.4 Den kommunala sektorn

Den kommunala sektorn består av kommuner, landsting samt kyrko-
kommuner och kommunalförbund. Efter en lång följd av år med under-
skott i det finansiella sparandet, uppvisade sektorn relativt stora överskott
under åren 1992 och 1993.

90

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 10.7 Den kommunala sektorns inkomster och utgifter

Löpande priser. Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser

Miljarder kr.

1993

1994

1995

1996

Inkomster

390,9

382,0

381,6

384,9

Skatter

255,8

255,7

259,4

267,5

Bidrag från staten

och socialförsäkringssektorn

86,0

76,1

70,4

64,1

Övriga inkomster

49,1

50,3

51,9

53,3

Utgifter

378,7

381,2

386,9

394,0

Transfereringar till hushåll

39,5

36,7

36,9

36,1

Övriga transfereringar

41,9

41,0

38,2

39,6

Konsumtion

275,8

281,9

288,2

293,7

Investeringar

21,4

21,7

23,7

24,5

Finansiellt sparande

12,2

0,8

-5,3

-9,0

- kommuner

4,5

-3,3

-7,1

-11,0

- landsting

7,2

3,8

3,2

3,5

- kyrkor, församlingar, m.m.

0,5

0,3

-1,4

-1,5

Som andel av BNP, procent:

Skatter och statsbidrag

23,7

22,0

20,7

19,7

Konsumtion

19,1

18,7

18,1

17,5

Finansiellt sparande

0,8

0,1

-0,3

-0,5

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Statistiska centralbyrån och
Finansdepartementet.

År 1994 försämrades det finansiella sparandet i kommuner och lands-
ting. Den låga nominella löneökningstakten mellan åren 1991 och 1992
och den lägre tillväxten i ekonomin som helhet innebär att slutavräk-
ningslikviden, enligt det gamla systemet för utbetalning av kommunal-
skattemedel, och därmed även de totala skatteinkomsterna minskade år
1994. Det finansiella sparandet år 1994 beräknas ha uppgått till ca 1 mil-
jard kr. Detta sparande härrörde främst från landstingssektorn, medan
kommunerna hade ett underskott på drygt 3 miljarder kr. Konsumtions-
volymen sjönk med 0,5 % och sysselsättningen inom hela den
kommunala sektorn drogs ned med motsvarande ca 23 000 personer. Att
antalet sysselsatta minskade så starkt beror också på att arbetstiden per
sysselsatt ökade. Såväl konsumtionsvolym som sysselsättning föll relativt
sett mer inom landstingssektorn än inom kommunerna.

År 1995 sjunker det finansiella sparandet ytterligare, till ett underskott
om drygt 5 miljarder kr. De kommunala skatteintäkterna ökar med ca
3,5 miljarder kr, huvudsakligen till följd av en skattehöjning med
preliminärt 42 öre. Efter att beräkningarna avslutats har kommunerna
lämnat preliminära uppgifter, som sammantaget pekar på en höjning av
den genomsnittliga skattesatsen med 45 öre. Att skatteinkomsterna, trots
skattehöjningen, inte ökar mer år 1995 beror på att det gamla
utbetalningssystemet for kommunal skattemedel inte längre ger någon
eftersläpande avräkningseffekt samt att de avdragsgilla egenavgifter som
höjs fr.o.m. år 1995 minskar kommunernas skatteinkomster. Bidragen
från stat och socialförsäkring minskar med 6 miljarder kr till följd av

91

minskad flyktingmottagning samt bortfall av vissa engångsvisa ersätt- Prop. 1994/95:100
ningar. Av utgifterna inom den kommunala sektorn väntas övriga transfe- Bilaga 1.1
reringsutgifter falla som en följd av det förbättrade konjunkturläget.
Konsumtionsvolymen sjunker med ytterligare 1 %, vilket medför en
sysselsättningsminskning på ca 14 000 personer. Den höjda arbets-
givaravgiften i samband med EU-finansieringen ökar kommunsektorns
konsumtionsutgifter. Under 1995 väntas landstingen ha fortsatta
överskott, medan det kommunala sparandet fäller till ett underskott om
7 miljarder kr. Även övrigsektom väntas uppvisa ett underskott. År 1995
tar kommunerna i fyra län över ansvaret för omsorgen av psykiskt sjuka,
vilket medför en skatteväxling mellan kommuner och landsting.

Under år 1996 sjunker det finansiella sparandet i kommunsektorn
ytterligare till 9 miljarder kr. Konsumtionsvolymen bedöms fälla med
1 % och övriga utgifter beräknas öka endast i liten utsträckning.
Utbetalningarna av socialbidrag minskar dels som en följd av den
allmänna förstärkningen av ekonomin, dels till följd av minskad
flyktingmottagning i kommunerna. Den senare utvecklingen innebär
emellertid att statsbidragen till kommunerna faller även 1996.
Landstingen väntas uppvisa fortsatta överskott, medan sparandet i
kommunerna försämras ytterligare. År 1996 antas underskottet i
kommunerna uppgå till 11 miljarder kr. Detta får som följd en ökad
skuldsättning och därmed högre ränteutgifter.

Att kommunernas finansiella sparande försämras mer än landstingens
under hela perioden beror bl.a. på att statsbidragen svarar för en relativt
sett större andel av inkomsterna i kommunerna än i landstingen. Därför
blir under de närmaste åren effekten av nominellt oförändrade statsbidrag
större för kommunerna än landstingen.

De skattefmansierade intäkterna, dvs. skatter och statsbidrag, fäller
under perioden till knappt 20 % av BNP. Samtidigt drar kommunsektorn
ned sina utgifter. Anpassningen av utgifterna sker dock inte i takt med
inkomstutvecklingen, vilket leder till att sparandet försämras under
prognosperioden.

Regeringen avser att i vårens kompletteringsproposition återkomma
med en bedömning av och förslag beträffande det finansiella utrymmet
för kommunsektorn år 1996.

92

11 Kapitalmarknad

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Under 1994 har omsvängningen i världskonjunkturen blivit allt tydligare.
Inflationsförväntningarna har stigit i takt med konjunkturuppgången och
därigenom bidragit till den internationella ränteuppgången. Den nominella
räntan har vidare påverkats av att realräntan steg kraftigt under 1994. I
länder där realränteobligationer noteras steg den reala räntan med mellan
0,8 och 2,1 procentenheter under perioden januari till november. I slutet
av november låg de noterade realräntorna på 3,9 % i Storbritannien,
4,9 % i Canada och 5,4 % i Australien. Delvis är uppgången en åteigång
till de högre realräntor som rådde för ett par år sedan men någon
förklaring till varför den skett under detta år är svår att ge. Det tycks
dock som om hushållssparandet är relativt okänsligt för kortsiktiga
förändringar i realräntan. Sparkvoten fortsätter att falla i de flesta OECD-
länder.

11.1 Den internationella ränte- och valutautvecklingen

Efter en längre tids nedgång nådde de internationella obligationsräntorna
en bottennivå runt årsskiftet 1993/1994. Den amerikanska centralbankens
(Federal Reserve Bank) höjning av styrräntan med 0,25 procentenheter
till 3,25 % i böljan av februari 1994 anses ha varit den utlösande fak-
torn. En månad efter den initiala räntehöjningen publicerades en mycket
stark utfallssiffra for den amerikanska ekonomins tillväxttakt. Denna upp-
gick till 7,5 % i årstakt under fjärde kvartalet 1993 vilket fick amerikans-
ka placerare att omvärdera inflationsförväntningarna. När Federal Reser-
ve minskade penningpolitikens expansiva inriktning genomfördes bety-
dande omplaceringar i investerarnas värdepappersportföljer.

Den amerikanska 30-åriga räntan steg förhållandevis kraftigt under
1994, från nivåer på 6,2 % i slutet av januari till ca 8 % i slutet av no-
vember. Penningpolitiken har stramats åt i sex steg. Styrräntan (federal
funds rate) har därigenom höjts från 3,0 % till 5,5 % fram till den 15
november. Åtstramningen har fört den reala korträntan till ca 2 %, vilket
ungefär motsvarar den genomsnittliga nivån for de senaste tre decennier-
na. Den kombinerade effekten av valuta- och penningpolitiken är fort-
farande svagt expansiv då effekterna av räntehöjningarna i viss utsträck-
ning motverkats av deprecieringen av dollarn på 8 % (mätt mot ett han-
delsvägt index).

Tidigare har inte dollarkursens utveckling haft så stor vikt vid utform-
ningen av penningpolitiken. Med en utrikeshandel på bara ca 10 % av
BNP har importprisema en begränsad inverkan på den totala inflationen.
Nya bottenoteringar mot yen och D-mark har dock lett till att synsättet
förändrats vilket har utlöst centralbanksinterventioner på valutamarkna-
den.

Samvariationen har ökat mellan de större industriländernas långa räntor
under senare år. Trots att USA och Tyskland befann sig i olika konjunk-

93

turfaser uppvisade deras långa räntor en mycket hög korrelation (0,93)
för perioden 1990-94. En uppgång i långa räntor i USA kan därför leda
till självuppfyllande förväntningar om stigande långa räntor i Tyskland.
På så sätt har den amerikanska ränteuppgången bidragit till att de tyska
räntorna stigit. De tyska räntorna har i sin tur haft stor påverkan på de
övriga europeiska räntorna genom D-markens stora betydelse för andra
valutor i Europa.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 11.1 10-åriga obligationsräntor 1991-1994

Räntorna har stigit markant i såväl Tyskland som i övriga europeiska
länder. Den tyska tioårsräntan steg ca 1,7 procentenheter till 7,3 % från
januari till november 1994. I bötjan av 1994 uppvisade några länder läg-
re långa räntor än i Tyskland. I nuläget har dock ränteläget i samtliga
dessa länder stigit över det tyska. Det tycks som om räntorna stigit mind-
re, relativt sett, på större marknader med bättre likviditet. Under året har
förutsättningarna för en "decoupling" av räntorna, dvs. att europeiska
räntor skulle utvecklas i en egen riktning, skild från den amerikanska,
diskuterats. Detta har emellertid inte inträffat trots att den tyska
centralbanken fortsatte att försiktigt öka den penningpolitiska stimulansen
under det första halvåret 1994. De tyska räntesänkningarna fortsatte även
efter Federal Reserves omläggning av penningpolitiken. Bundesbank ute-
slöt ännu i böljan av december inte ytterligare räntesänkningar men i takt
med att konjunkturen växer sig allt starkare minskar förutsättningarna för
en mer expansiv penningpolitik. Den tyska inflationen sjönk dock under
året och förväntas sjunka ytterligare. Dessutom har tillväxten i penning-
mängden avtagit för att per november månad enligt preliminära siffror
vara 6,8 % (på årsbasis). Denna nivå ligger vid den övre gränsen på
målintervallet om 4-6 % efter att ha legat kring 15 % under första
halvåret.

94

Efter sommaren har takten i sänkningarna av de penningpolitiska styr- Prop. 1994/95:100
räntorna runtom i Europa avstannat. Vissa länder har istället lagt om pen- Bilaga 1.1
ningpolitiken i en mer åtstramande riktning. Sverige var först med att
höja styrräntan i mitten av augusti. Italien och Storbritannien följde strax
efter.

11.2 Den svenska ränte- och valutautvecklingen

Den internationella ränteuppgången under 1994 drabbade vissa länder
hårdare än andra. Finland, Italien, Spanien och framför allt Sverige till-
hör de länder där räntan stigit kraftigast. Utmärkande för dessa länder är
att de alla har en ogynnsam inflationshistoria och svaga statsfinanser.
Under 1993 sjönk räntorna i dessa länder relativt sett mer än i andra vil-
ket fick räntemarginalerna mot låginflationsländer, såsom Tyskland och
Nederländerna, att minska. Uppgången under 1994 kan delvis vara en
anpassning till de tidigare räntemarginalerna mot låginflationsländema.

Diagram 11.2 Ränte- och valutautvecklingen 1993-1994

Index

Beslut om marginalräntesänkningar/reporänta

Procent

Den svenska 10-årsräntan har, sedan bottennoteringen i slutet av janua-
ri på drygt 6,5 %, stigit med ca 4 procentenheter till nivåer runt 10,7 %
i slutet av november. Under denna period har differensen mellan tioåriga
räntor i Sverige och Tyskland ökat från den historiskt sett låga differen-
sen på drygt 1 procentenhet till 3,4 procentenheter.

När oron var som störst under augusti, i samband med att det rådde
osäkerhet inför riksdagsvalet samt att Riksbanken genomförde en oväntad
räntehöjning, steg den långa räntan till nivåer strax över 12 %. Den upp-
åtgående trenden i de långa räntorna bröts i augusti och därefter har rän-
torna sjunkit, om än oregelbundet, till nivåer runt 10,7 % i slutet av no-

95

vember. Dagens höga nominella räntenivåer ger i kombination med en
begränsad inflation en mycket hög realränta. En del av förklaringen till
de höga nominella räntorna ligger i stigande inflationsförväntningar.
Enligt undersökningar från Aragon fondkommission har inflationsför-
väntningarna stigit under 1994. Enligt den senaste undersökningen i
november förväntade sig placerarna i genomsnitt en inflation under de
närmaste två åren på 3,8 %, att jämföra med 2,8 % i februari. Även
undersökningar gjorda på uppdrag av Riksbanken visar att inflationsför-
väntningarna överskrider inflationsmålet på 2 % ( + /- 1 procentenhet) för
1995. Med hänsyn till dessa inflationsförväntningar är den realränta som
investerarna förväntar sig hög.

Riksbanken fortsatte den tidigare inslagna vägen med försiktiga ränte-
sänkningar under våren och försommaren. Under denna period sänktes
räntan i fem steg med totalt 83 räntepunkter till 6,92 %. Under somma-
ren lades räntestymingssystemet om till ett system som mer liknar de som
används av de flesta europeiska centralbanker. I stället för marginalränta
styrs nu de korta räntorna normalt av en 14-dagars reporänta. Det nya
systemet ger möjlighet att sänka räntan i mindre steg och med större
flexibilitet än tidigare.

Den 11 augusti beslutade Riksbanken att minska graden av penning-
politisk stimulans genom att höja reporäntan med 28 punkter till 7,20 %.
Den tidiga räntehöjningen kom som en stor överraskning för flertalet
marknadsaktörer och skapade initialt en viss osäkerhet.

Under året har variabiliteten i räntenivån ökat kraftigt på den svenska
marknaden. Kraftiga prissvängningar utgör i sig en risk för placerarna
vilket leder till lägre likviditet och en mindre effektiv marknad. Detta har
sannolikt bidragit till att utländska placerare i så hög grad har lämnat den
svenska marknaden. Under 1994 minskade deras innehav av räntebärande
värdepapper i svenska kronor från 217 miljarder kr till 179 miljarder kr
i slutet av oktober enligt Riksbankens depåstatistik. Dessutom avvecklade
de repapositioner till ett beräknat värde av knappt 100 miljarder kr. Des-
sa utförsäljningar har bidragit till de stigande långa räntoma. I slutet av
oktober var repapostitionen nära noll och för 1995 förväntas inte samma
säljtryck från utländska placerare som under 1994.

En stor del av den monetära stimulansen är i dagsläget en effekt av den
svaga kronkursen. Kronan försvagades kraftigt under senvåren och som-
maren för att åter stärkas efter riksdagsvalet. Nedgången sedan den fasta
växelkursen övergavs var dock fortfarande drygt 18 % mot ecu-index i
början på december 1994. Det finns dock tecken som talar för en starkare
utveckling av kronkursen framöver. Under de senaste två åren har
företagen amorterat på sina utlandslån vilket har skapat stora valutaflöden
ut ur landet. Under 1995 väntas dessa amorteringar minska. Dessutom
har bytesbalansen förstärkts och visade under 1994 ett överskott.
Överskottet i bytesbalansen förväntas växa betydligt under innevarande
år vilket ger ett apprecieringstryck på kronan. Finansdepartementet
beräknar att kronan kommer att apprecieras med ca 1,4 % under 1995
och 2,4 % under 1996, relativt en konkurrensvägd valutakorg.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

96

11.3 Börsutvecklingen i Sverige och internationellt

I takt med stigande förväntningar om en konjunkturuppgång steg världens
större börser relativt kraftigt under 1993. Undantaget utgjordes av den ja-
panska börsen där den ekonomiska återhämtningen inte framstod som lika
förestående. Under de första 11 månaderna 1994 var utvecklingen inte
lika optimistisk som under 1993. Under perioden var världsindex i stort
sett oförändrat. Uppgången i de internationella räntorna höjer avkast-
ningskravet vilket hämmat utvecklingen. Börserna är överhuvud taget
räntekänsliga vilket tydligt syns i kursrörelserna i samband med föränd-
ringar i penningpolitiken.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 11.3 Internationell börsutveckling 1993-1994

Index uhimo 1989-100. Nationell valuta

På Stockholmsbörsen steg index med 7 % under de 11 första månader-
na 1994, medan uppgången under 1993 uppgick till drygt 50 %. Ränte-
uppgången tryckte speciellt ned kurserna för de räntekänsliga bolagen
inom bank och försäkring. Dessa bolag har stora portföljer med obliga-
tioner som sjunker i värde vid ränteuppgångar och dessutom försämras
låntagares betalningsförmåga vid högre ränta. Den svaga kronan har
däremot givit ett väsentligt bidrag till en gynnsam utveckling i många ex-
portbolag och deras underleverantörer.

Börsomsättningen har fortsatt att öka även under 1994 och uppgick till

2,6 miljarder kr per dag i snitt under de första 11 månaderna 1994. Det
är en fördubbling jämfört med samma period förra året. Utlänningarnas
intresse för svenska aktier var fortsatt stort under 1994 och under perio-
den januari till oktober köpte utländska placerare svenska aktier för 34
miljarder kr netto. Dessa stora nettoköp under hösten balanserade stora
utförsäljningar från allemansfonderna. Under augusti, september och ok-

97

tober sålde allemansfonderna aktier for ca 6,4 miljarder kr, vilket mot- Prop. 1994/95:100
svarade 9,4 % av förmögenheten.                                       Bilaga 1.1

11.4 Statens upplåning

Den svenska statsskulden har ökat markant under de inledande åren av
1990-talet. Vid slutet av budgetåret 1989/90 var statsskulden brutto 582
miljarder kr men ökade i löpande priser till 1 179 miljarder kr vid ut-
gången av budgetåret 1993/94. Mätt som andel av BNP ökade statsskul-
den från 45 % vid halvårsskiftet 1990 till 80 % vid halvårsskiftet 1994.

Finansieringen av statsskulden har förändrats de senaste åren. En vä-
sentlig förändring är den ökade valutaupplåningen som inleddes i sam-
band med att den fästa växelkursen övergavs i november 1992. Fram till
hösten 1992 fanns en valutalånenorm med innebörden att svenska staten
inte skulle nettolåna i utländsk valuta. I samband med försvaret av den
fästa kronkursen genomförde Riksgäldskontoret betydande upplåning i
utländsk valuta. Denna upplåning utnyttjades för att finansiera bud-
getunderskottet efter det att valutalånenormen avskafläts. De nu gällande
riktlinjerna för statens valutaupplåning innebär att staten får låna i
utländsk valuta men att huvuddelen av finansieringen skall ske i svenska
kronor. Statsskulden i utländsk valuta uppgick vid slutet av budgetåret
1991/92 till 57 miljarder kr och ökade t.o.m. budgetåret 1993/94 till 376
miljarder kr.

Tabell 11.1 Statsskuldens placering

Miljarder kronor

Utestående skuld
oktober 1994

Förändring under
budgetåret 1993/94

Riksbanken

77

144

Banker

90

16

Försäkringsbolag

333

61

Hushåll

126

-1

Förelag m.fl.

132

-39

Övrigt

-17

-19

Utlandet i svenska kronor

124

-1

Summa lån svenska kronor

864

182

Lån i utländsk valuta

368

36

Summa

1 232

218

Källa: Riksbanken.

Den del av statsskulden som är denominerad i svenska kronor är till
största delen finansierad via penning- och obligationsmarknaden och är
främst placerad hos försäkringsbolag, banker och Riksbanken. Återsto-
den, ca 11 % vid halvårsskiftet 1993/94, upplånas genom premieobliga-
tioner, Allemansspar, sparobligationer och Riksgäldskonto. Dessa låne-
former vänder sig framförallt till privatpersoner och betecknas därför till-
sammans som privatmarknaden. Den genomsnittliga kvarvarande löptiden

98

för den del av statsskulden som finansierats via obligations- och penning- Prop. 1994/95:100
marknaden är 4,3 år.                                                   Bilaga 1.1

Tabell 11.2 Förändringen i statsskulden och dess finansiering de senaste
budgetåren

Miljarder kronor

1992/93

1993/94

1994/951

Finansieringsbehov

Primärsaldo

93

109

71

Riksgäldskontorets nettoutlåning

42

29

37

Räntor på statsskulden*

73

96

117

Statens lånebehov

208

234

225

Skulddispositioner

41

-16

-14

varav värderegleringskonto för valutor

39

-7

-14

Statsskuldens förändring

250

218

211

Finansiering

Penning- och obligationsmarknad

-28

192

Privatmarknaden

2

-1

Inlåning

-7

-8

Utlandsupplåning

283

36

Nettoupplåning

250

218

'Prognos

2Kassamässigt, överensstämmer ej med kostnadsredovisningen.
Källor-, Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.

När Riksgäldskontoret för Riksbankens räkning genomförde en omfet-
tande valutaupplåning i samband med försvaret av den festa växelkursen
innebar detta att Riksgälden fick en tillgång i form av en kontokredit hos
Riksbanken. Nettoupplåningsbehovetförbudgetåret 1993/94finansierades
till stor del genom att Riksgäldskontoret löpande utnyttjat kontokrediten.
Därigenom avslutades Riksgäldskontorets kontokredit i Riksbanken under
budgetåret 1993/94. Därutöver finansierades nettoupplåningsbehovet ge-
nom att försäkringsbolagen och bankerna var nettoköpare av statspapper
medan hushåll och gruppen företag m.fl. nettosålde. Ökningen av valuta-
skulden var måttlig.

De utländska placerarna har under såväl det senaste budgetåret som ka-
lenderåret nettosålt statspapper enligt den gängse statistiken. Dessa siffror
ger dock en något missvisande bild av utländska placerares agerande på
den svenska marknaden. Utländska placerare har till stor del finansierat
sina innehav av svenska statspapper genom kortfristig upplåning med det
köpta värdepapperet som säkerhet. Vid en sådan transaktion registreras
långivaren, ofta en svensk bank, som ägare av värdepapperet. Fördelen
för den utländske placeraren med en sådan transaktion är att valutarisken
separeras från placeringen i svenska värdepapper. Enligt Riksbankens
undersökningar var inslaget av på detta sätt finansierade innehav av
svenska statspapper betydande i böljan av 1994. I dagsläget bedöms dock
volymen som ringa.

Under innevarande budgetår förväntas lånebehovet minska till 225 mil-
jarder kr. Detta kommer i huvudsak att finansieras via upplåning i sven-
ska kronor. Nära nog hela denna volym kommer att finansieras via den

99

svenska penning- och obligationsmarknaden då privatmarknaden endast
i ringa omfattning kan väntas bidra till att täcka nettoupplåningsbehovet.

Det är svårt att ge en rättvis bild av räntekostnaden för statsskulden.
Detta beror till stor del på att upplåningen sker genom så kallade bench-
marklån. Tanken bakom benchmarklånen är att bygga upp stora volymer
av vissa obligationslån och på så sätt skapa god likviditet på obligations-
marknaden. Denna upplåningsstrategi innebär dock att de obligationer
som emitteras normalt har en kupongränta som avviker från marknads-
räntan vid emissionstillfället. Skillnaden mellan kupongräntan och mark-
nadsräntan ger upphov till s.k. över- eller underkurser på obligationerna.
En emission till överkurs innebär att köparen av obligationen betalar mer
än obligationens nominella belopp, samtidigt som Riksgäldskontoret i
framtiden får betala ut en högre ränta än det vid lånetillfället rådande av-
kastningskravet. Skulle räntekostnaden det år obligationen emitterades re-
duceras med överkursen samtidigt som räntekostnaden kommande år får
vara högre än emissionsräntan kan det ge en något missvisande bild av
räntekostnaden över tiden. För att få en god bild av räntekostnaden över
tiden kan det därför i vissa sammanhang vara lämpligt att periodisera
över- och underkurserna. Ytterligare en komplicerande faktor vid be-
räkning av lånekostnaden är huruvida man skall ta hänsyn till realiserade
och orealiserade valutakursförluster/vinster.

Riksgäldskontorets årsredovisning är från och med verksamhetsåret
1992/93 kostnadsbaserad. Därmed periodiseras över- och underkurser och
redovisningen ger en uppfattning om hur hög räntekostnaden för stats-
skulden är. Under verksamhetsåret 1993/94 var Riksgäldskontorets netto-
räntekostnad ca 7 % av statsskulden exklusive valutakursvinster och -för-
luster. Inräknas realiserade samt orealiserade valutakursvinster och
—förluster blir lånekostnaden som andel av statsskulden ca 8 %. I dessa
beräkningar är statsskulden inte marknadsvärderad i ett ränteperspektiv,
men väl ur ett valutaperspektiv.

Under våren introducerade Riksgäldskontoret 20-åriga realränteobliga-
tioner som är kopplade till KPI. Introduktionen fick ett svalare mottagan-
de än väntat och även om Riksgäldskontoret fick in bud motsvarande
emissionsprogrammets storlek ansågs de realräntor som erbjöds vara för
höga. Därför valde Riksgäldskontoret att endast emittera realränteobliga-
tioner för ungefär 3 miljarder kr av planerade 10 miljarder kr till en real
ränta på ca 4 %.

Genom att använda realränteobligationer kan staten bidra till att minska
de riskpremier som beror på osäkerhet om den framtida inflationsutveck-
lingen. Realränteobligationer bör också locka till sig de placerarkategorier
som har de högsta inflationsförväntningarna varför den genomsnittliga in-
flationsförväntan, och därmed den nominella räntan, på marknaden för
nominellt denominerade obligationer tenderar att minska. Användandet
av realränteobligationer ökar sannolikt också trovärdigheten i inflationsbe-
kämpningen genom att minska statens möjligheter att urholka statsskul-
dens reala värde genom inflation. Denna möjlighet är dock redan ringa
eftersom närmare 30 % av statsskulden är placerad i utländsk valuta. Det
innebär att den offentliga sektorn som helhet, inklusive socialförsäkrings-

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

100

systemet har nästan lika stora finansiella tillgångar som skulder denomi-
nerade i svenska kronor. Dessutom minskas möjligheterna att urholka
statsskulden genom inflation av att ungefär en femtedel av statsskulden
är placerad i värdepapper med en löptid som är kortare än ett år.

11.5 Kreditmarknaden

Under 1994 utvecklades den totala utlåningen till allmänheten svagt fram
till och med oktober. Jämfört med ett år tidigare hade utlåningen från
bankerna till allmänheten i svensk och utländsk valuta minskat med 13 %
samtidigt som bostadsinstitutens kreditgivning i stort sett var oförändrad.
Nedgången i bankernas utlåning avsåg framförallt svenska företags lån i
utländsk valuta. Bankernas utlåning i svenska kronor har ökat sedan i
april 1994. Det förefaller sannolikt att den fortsätter att stiga under det
kommande året i takt med att företagens investeringar ökar, samtidigt
som amorteringarna av lån i utländsk valuta torde minska. Det har också
skett en viss ökning av bankernas kreditgivning till hushållen.

Det låga bostadsbyggandet har inneburit att bostadsinstitutens finansie-
ringsbehov varit och väntas förbli måttligt. Den utestående stocken av
bostadsobligationer har under de tre första kvartalen minskat med ungefär
30 miljarder kr.

Inlåningen i svenska banker minskade med 13 miljarder kr under de
första tio månaderna av 1994. Inlåningen från hushållen är dock i stort
sett oförändrad. Den svaga utlåningen tillsammans med en tämligen stabil
inlåning har inneburit att bankerna fortsatt att placera ökade belopp i sina
obligationsportföljer. Bankernas innehav av räntebärande värdepapper har
under årets tio första månader ökat med i storleksordningen 60 miljarder
kr och var, per den sista oktober, ca 380 miljarder kr. Ökningen beror
endast till en liten del på ökade innehav av svenska statspapper.

Värdepappersinnehaven har kortsiktigt haft negativ inverkan på banker-
nas resultat genom att värdet av portföljerna minskat i samband med
vårens och sommarens ränteuppgång. Trots detta har bankernas resultat
fortsatt att förbättras. För det tredje kvartalet 1994 var samtliga större
bankers resultat, med undantag för Föreningsbankens, positivt. Det
samlade rörelseresultatet för de fem största bankkoncemema var t.o.m.
det tredje kvartalet 1994 drygt 12 miljarder kr. Resultatförbättringen
beror framför allt på att kreditförlusterna minskat med 54 % jämfört med
motsvarande period föregående år, till 22 miljarder kr. Återhämtningen
i banksektorn har tidigare till viss del berott på förbättrad intjäningsför-
måga. Under 1994 tycks denna utveckling ha bromsats upp och upp-
gången i resultat före kreditförluster har avstannat. Marginalen mellan
bankernas genomsnittliga in- och utlåningsräntor har under de tre första
kvartalen 1994 minskat med 0,4 procentenheter till 5,9 %. Det innebär
att utvecklingen mot lägre räntemarginaler fortsatt under 1994 om än i en
långsammare takt än tidigare.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

101

Bostadsinstitutens resultat har återhämtat sig senare än vad som varit
fallet för bankerna samtidigt som problemen tidigare inte varit lika stora.
Delårsrapportema under 1994 tyder på att en återhämtning nu pågår och
att kreditförlusterna minskar.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

102

12 Medelfristiga scenarier

12.1 Inledning och förutsättningar

Det medellånga tidsperspektivet röner allt större uppmärksamhet i såväl
den inhemska som den internationella ekonomisk-politiska debatten. Detta
är bl.a. en konsekvens av att den ekonomiska politiken är inriktad på
problem och frågeställningar som kräver analys på lite längre sikt. Det
gäller framför allt de offentliga finanserna och arbetsmarknaden. Det
svenska medlemskapet i EU ställer också krav på utarbetandet av ett s.k.
konvergensprogram (se vidare kap. 2).

En analys på medellång sikt är självfallet förknippad med stora osäker-
heter. Av detta skäl presenteras tre olika utvecklingsscenarier med varie-
rande BNP-tillväxt.

Kalkylerna i det följande baseras på den ekonomiska politik som pre-
senterades i dels den ekonomisk-politiska proposition (1994/95:25) som
lades fram i november 1994, dels de förslag som lämnades till riksdagen
angående finansieringen av avgiften till EU samt de förslag som presen-
teras i budgetpropositionen. Ramen för de arbetsmarknadspolitiska åtgär-
derna bestäms av riksdagen. Det finns inga beslut som rör perioden 1997-
1998. I de olika scenarierna antas att åtgärdsvolymens omfattning föränd-
ras något snabbare än förändringen i den öppna arbetslösheten.

Den makroekonomiska utvecklingen har bestämts med hjälp av den
ekonometriska modellen KOSMOS. De finansiella flödena i ekonomin,
med sparbalanser för offentlig och privat sektor, har bestämts med hjälp
av modellen FIMO. Modellerna, som är simultana och per definition
konsistenta, har utvecklats av Konjunkturinstitutet. De finns beskrivna
bl.a. i bilaga 1, Metoder, modeller och beräkningar, till Långtidsutred-
ningen 1992.

I alternativet med låg tillväxt — BNP stiger med i genomsnitt ca 2,0 %
per år under 1996-1998 — illustreras ett scenario där efterfrågan i ekono-
min är påtagligt dämpad. Tillväxten hålls tillbaka bl.a. av att arbets-
marknaden inte uppvisar nödvändig flexibilitet, vilket innebär att det upp-
kommer inflationsdrivande löneökningar redan vid en hög arbetslöshet.
Den svaga efterfrågan beror även på ett fortsatt lågt förtroende för och
en fortsatt hög grad av osäkerhet avseende utvecklingen av den svenska
ekonomin, arbetslösheten och statsfinanserna. Detta leder till ett fortsatt
högt privat finansiellt sparande och låga investeringar, vilket dämpar
efterfrågan och tillväxt.

I alternativet med medelhög tillväxt — BNP växer med i genomsnitt ca

2,7 % per år under perioden 1996-1998 — åskådliggörs en utveckling där
förtroendet för den svenska ekonomin gradvis förbättras, samtidigt som
bl.a. den aktiva arbetsmarknadspolitiken bidrar till att sysselsättningen
kan öka utan att inflationen stiger. Produktionskapaciteten byggs ut sam-
tidigt som hushållen minskar sitt sparande, vilket innebär att konsumtio-
nen ökar trots att de realt disponibla inkomsterna utvecklas svagt som en
följd av höjda skatter och långsamt ökande transfereringar.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

103

I det sista scenariet, hög tillväxt, stiger BNP med ca 3,4 % i genom-
snitt per år 1996-1998. Ett kraftigt stärkt förtroende för den svenska eko-
nomin tillsammans med en väl fungerade arbetsmarknad utlöser en stark
nedgång i hushållens finansiella sparande samt höga investeringar.
Arbetslösheten reduceras snabbt utan att inflationen ökar och därmed för-
hindras också en ökad utslagning av arbetskraften.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Den internationella utvecklingen

Den internationella utvecklingen under perioden 1996-1998, som är
samma i de tre scenarierna, präglas av att de stora industriländerna be-
finner sig i olika konjunkturfäser. Därmed ger de aggregerade tillväxt-
talen ett förhållandevis jämnt konjunkturförlopp för världsekonomin.
Tillväxten i den amerikanska ekonomin beräknas fortsätta att mattas något
under åren efter 1995, för att sedan börja stiga år 1998. Samtidigt antas
den japanska och de europeiska ekonomierna uppvisa ett stigande
kapacitetsutnyttjande. I dagsläget är produktionsgapet (och därmed också
tillgången på ledig kapacitet) i dessa länder betydande efter den lång-
dragna lågkonjunkturen. Tillsammans bör detta medföra en relativt hög
tillväxt under andra hälften av 1990-talet, utan att inflationen stiger
nämnvärt. Den årliga BNP-tillväxten i OECD väntas uppgå till knappt
3 % 1996-1998, se tabell 12.1.

Tabell 12.1 Förutsättningar

Procentuell förändring

1994

1995

1996

1997

1998

BNP OECD (16)’

KPI OECD (16)’

2,8

2,9

2,7

2,6

2,8

2,3

2,7

3,0

3,2

3,1

Marknadstillväxt OECD (14)1

9,1

8,0

7,1

6,7

6,4

Tysk ränta, 5-års statsobl.

6,2

7.0

7.3

7,0

7,0

Hög tillväxt

Svensk ränta, 5-års statsobl.

9,1

10,0

9,3

8,0

7,5

ECU-index årssnitt

124,0

121,6

117,9

115,0

112,1

Medelhög tillväxt

Svensk ränta, 5-års statsobl.

9,1

10,0

9,3

8,5

8,0

ECU-index årssnitt

124,0

121,6

117,9

115,9

113,9

Låg tillväxt

Svensk ränta, 5-års statsobl.

9,1

10,0

9,3

9,0

8,5

ECU-index årssnitt

124,0

121,6

119,3

117,9

116,5

'Årlig procentuell förändring.

Källor: OECD och Finansdepartementet.

Valuta- och ränteförutsättningar

Den svenska kronan förutses att appreciera med ca 4 % fram t.o.m.
1996, se kapitel 1. Men även efter denna förstärkning bedöms kronan
vara undervärderad. Studier av den s.k. reala växelkursen (mätt på olika

104

sätt, t.ex. relativ enhetsarbetskostnad i gemensam valuta) som är förenlig
med jämvikt i ekonomin indikerar en fortsatt real appreciering efter 1996.
Denna kan komma till stånd genom dels en nominell appreciering av den
svenska kronan och dels högre nominella löneökningar och snabbare
inflation än i omvärlden. I scenarierna nedan har detta skett genom såväl
en nominell appreciering av valutakursen som en snabbare lönekostnads-
ökning relativt omvärlden. Inflationen hålls emellertid tillbaka av succes-
sivt lägre vinstmarginaler i näringslivet. Växelkursskillnadema mellan
alternativen, se tabell 12.1, är motiverade genom att investerarnas grad
av osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen skiljer sig i de olika scena-
rierna. Vidare antas denna osäkerhet överväga det faktum att bytes-
balansöverskotten är högre i alternativen med lägre tillväxt.

I alternativet med medelhög tillväxt växer förtroendet för den svenska
ekonomins utveckling och trovärdigheten i den ekonomiska politiken
under perioden. Detta medför i sin tur en gradvis appreciering av kronan
och en successiv nedgång i det reala ränteläget. Då förtroendet,
trovärdigheten och växelkursutvecklingen varierar i de olika scenarierna,
varierar även nivåerna på de nominella räntorna mellan alternativen, se
tabell 12.1.

Arbetskraftskostnaderna och prispåslaget på de rörliga kostnaderna
antas utvecklas på ett likartat sätt i de tre olika alternativen. Detta medför
att skillnaderna i prisutvecklingen är begränsade. Konsumentprisindex
(KPI) stiger med i genomsnitt drygt 3 % per år i samtliga alternativ.
Saneringen av de offentliga finanserna sker till en del genom höjda indi-
rekta skatter och sänkta subventioner. Dessa åtgärder beräknas höja kon-
sumentpriserna med i genomsnitt ca en procent per år. Ar 1996 beräknas
den ekonomiska politiken leda till att KPI höjs med hela 1,5 %. För
perioden 1997-1998 bedöms bidraget till konsumentprisökningen minska
betydligt och uppgå till drygt en halv procentenhet. Denna nedväxling
leder till ett fall i inflationstakten från 3,7 % 1996 till knappt 3 % 1997-
1998. Detta återspeglas också i att den underliggande prisutvecklingen
ligger kring 2 % under perioden 1995-1998. I kalkylerna förväntas
finanspolitiska åtstramningar som höjer prisnivån inte föranleda vare sig
höjda inflationsförväntningar eller reaktioner på penningmarknaden.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

12.2 Utvecklingen fram t.o.m. 1998

Små skillnader i exportutvecklingen

Sveriges exportmarknad för bearbetade varor väntas inom OECD-området
växa med drygt 6,5 % i genomsnitt per år under perioden 1996-1998.
Efterfrågan från Fjärran Östern väntas öka ännu snabbare. Den svenska
konkurrenskraften försämras successivt. Detta beror på att lönekostnaden
per producerad enhet stiger snabbare i Sverige än utomlands samt på att
kronan förutses appreciera. Konkurrenskraftsförsvagningen sker emeller-
tid från ett mycket gynnsamt utgångsläge. Sammantaget medför detta att

105

15 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

den samlade exporten växer snabbt i alla alternativ. De skillnader som
emellertid finns, förklaras i huvudsak av att produktionskapaciteten i
scenariet med låg tillväxt i någon mån verkar hämmande på exportleve-
ransema jämfört med utvecklingen vid medelhög tillväxt. I alternativet
med hög tillväxt är å andra sidan investeringsaktiviteten hög, vilket bör
underlätta en något mer expansiv produktion av exportvaror.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Produktionskapaciteten byggs ut

De fasta investeringarna föll kraftigt i början av 1990-talet. Utvecklingen
är en följd av den realräntechock som i stor utsträckning bidrog till den
senaste lågkonjukturen. Under de närmaste åren förutses emellertid gynn-
samma förutsättningar för en återtagning och utbyggnad av produktions-
kapaciteten.

Investeringsutvecklingen framöver bestäms främst av förväntad lönsam-
het, efterfrågeläge, realränta och därmed investerarnas förtroende för den
ekonomiska utvecklingen och politiken. De tre scenarierna skiljer sig
betydligt på flera av dessa punkter. Trots skillnaderna är tillväxten i
samtliga alternativ i hög grad investeringsledd. Detta sammanhänger med
att resursutnyttjandet stiger snabbt samt att lönsamheten är relativt hög
i ett historiskt perspektiv. Vidare är det finansiella sparandet i den privata
sektorn starkt, vilket medför en hög andel av eget kapital och minskad
känslighet för marknadsrealräntor vid finansiering av olika investerings-
projekt.

I alternativet med medelhög tillväxt bedöms de gynnsamma investe-
ringsförutsättningama bestå, trots att lönsamheten, mätt som bruttoöver-
skott i förhållande till förädlingsvärdet, gradvis förväntas minska under
perioden fram t.o.m. 1998. Utvecklingen skall dock ses i ljuset av att
lönsamheten ökade kraftigt i den nuvarande konjunkturuppgångens inled-
ningsskede. Trots nedgången bedöms lönsamhetsnivån under slutåret bli
förhållandevis hög. Den samlade efterfrågan i ekonomin stiger relativt
snabbt, bl.a. till följd av lägre realräntor och ett tilltagande förtroende för
den ekonomiska utvecklingen. För att kunna möta efterfrågan med in-
hemsk produktion krävs att produktionskapaciteten byggs ut. De totala
bruttoinvesteringarna beräknas öka med ca 8,5 % årligen och därmed
vara den del av ekonomins efterfrågesida som växer snabbast. I scenariet
med låg tillväxt är efterfrågan betydligt lägre. Vidare bedöms lönsam-
heten i förhållande till alternativa placeringar, dvs. räntebärande tillgång-
ar, vara något lägre än i alternativet med medelhög tillväxt. De totala
bruttoinvesteringarna bedöms stiga med knappt 6,5 % per år under
perioden 1996-1998. 1 kalkylen med hög tillväxt är förtroendet för ekono-
min och den förda politiken hög. Den samlade efterfrågan stiger snabbt.
Lönsamheten i produktionen är förhållandevis god tack vare lägre ränte-
nivåer. Bruttoinvesteringarna stiger med ca 11 % per år. Därmed undviks
flaskhalsar i produktionen och medföljande risk för stigande inflation.

106

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 12.2 Produktion och produktivitet, årsgenomsnitt 1996—1998

Procentuell förändring i 1991 års priser

medel

hög

låg

Produktion

Näringslivet

3,8

4,5

3,0

Industri

5,4

6,2

4,3

Övrigt näringsliv

3,0

3,8

2,4

Produktivitet

Näringslivet

1,7

1,5

1,7

Industri

2,2

2,3

2,2

Övrigt näringsliv

1,3

1,1

1,4

Källa: Finansdepartementet.

Kapitalstockarna växer, men med olika hastighet, i samtliga alternativ.
Detta medför att efterfrågan i stor utsträckning kan mötas av inhemsk
produktion i stället för av import. Kapacitetsutnyttjandet fortsätter initialt
att stiga, dock utan att mer generella flaskhalsar med påföljande pris-
ökningar gör sig gällande. Mot slutet av perioden sjunker resursut-
nyttjandegraden något. Industrin växer snabbast, men en allt starkare
efterfrågan av tjänster medför att också produktionen inom det övriga
näringslivet stiger relativt snabbt. Den offentliga produktionen förutsätts
emellertid minska.

Hushållens sparande och konsumtion

Hushållens sparande har förändrats kraftigt sedan 1989. Utvecklingen bör
ses i ljuset dels av det skuldanpassningsbehov som uppstod i samband
med höjda realräntor och fallande tillgångsvärden, dels av den osäkerhet
som skapats av stigande arbetslöshet och växande offentliga finansiella
underskott och därmed osäkerhet kring bl.a. de framtida ersättningsnivå-
erna i socialförsäkringarna. Utvecklingen av de offentliga finanserna
bedöms få stor betydelse för nivån på hushållens sparande under de när-
maste åren.

Det historiskt sett höga hushållssparandet under de senaste åren anses
ha medfört att hushållen anpassat sina skuldstockar till en långsiktigt mer
lämplig nivå. Skuldernas storlek i förhållande till den disponibla in-
komsten är nu betydligt lägre än före kreditmarknadens avreglering i
mitten av 1980-talet. Även ränteutgifterna i förhållande till inkomsterna
har kraftigt nedbringats.

Hushållens disponibla inkomster beräknas öka i tämligen begränsad takt
mellan 1995 och 1998, se tabell 12.3. I scenariet med medelhög tillväxt
ökar hushållens reala inkomster med i genomsnitt knappt en procent år-
ligen, medan den vid hög tillväxt ökar något mer. Vid låg tillväxt är den
reala disponibelinkomsten år 1998 ca 10 miljarder kr högre än år 1995
i fasta priser. Det motsvarar en årlig ökning om 0,4 %.

107

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 12.3 Hushållens ekonomi, årsgenomsnitt 1996-1998

Procentuell förändring i 1991 års priser

medel

hög

låg

Löner

2,6

3,5

1,9

Transfereringar från offentliga sektorn

-1,6

-2,4

-1,1

Övrigt

4,6

5,1

3,2

Skatter och avgifter

3,8

4,0

3,0

Disponibel inkomst

0,8

1,1

0,4

Nettosparande nivå1

3,3

2,5

4,1

Konsumtion

1,9

2,5

1,2

'Andel av disponibel inkomst 1998, löpande priser.

Anm. Deflatering med implicitprisindex för privat konsumtion.
Källa: Finansdepartementet.

Att hushållens inkomster växer så pass långsamt relativt BNP beror
delvis på de budgetkonsoliderande åtgärder som vidtas under perioden.
De sammantagna regeländringarna beräknas reducera hushållens dispo-
nibla inkomster med 45 miljarder kr, i 1994 års priser, mellan 1994 och
1998. Detta motsvarar en nedgång med 5 %.

Av hushållens inkomster ger lönerna vatje år ett positivt bidrag till den
reala förändringen. Transfereringarna från den offentliga sektorn minskar
som en följd av dels de regeländringar som genomfors under perioden,
dels av den lägre arbetslösheten. En sysselsättningsuppgång som får till
följd att arbetslösheten reduceras medför att löneinkomsterna ökar sam-
tidigt som transfereringarna från offentlig sektor minskar i omfattning.
Nettoeffekten for hushållens del blir med en sådan utveckling mer be-
gränsad än om produktionsuppgången enbart skulle baseras på ökad pro-
duktivitet och höjda reallöner. Förekomsten av sådana s.k. automatiska
stabilisatorer är alltså en faktor som bidrar till att såväl dämpa hushållens
inkomstutveckling under perioden som att förklara varför skillnaderna i
hushållens inkomstutveckling är relativt små mellan de tre scenarierna.

I samtliga scenarier förutses hushållens sparkvot, dvs. hushållens netto-
sparande i förhållande till disponibel inkomst, reduceras från 1995 års
nivå, se diagram 12.1. Trots att en stigande andel av hushållsinkomsterna
konsumeras, medför den svaga inkomstutvecklingen att den privata kon-
sumtionen utvecklas förhållandevis dämpat i de alternativa utvecklings-
banoma.

I alternativet med medelhög tillväxt beräknas den privata konsumtionen
öka med i genomsnitt knappt 2 % per år under perioden 1996-1998. Den
fördelaktiga utvecklingen av arbetsmarknad och räntor tillsammans med
ett successivt ökat förtroende för den ekonomiska utvecklingen medför
en sänkning av hushållens sparkvot från 6,3 % 1995 till 3,3 % 1998.

108

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 12.1 Hushållens sparkvot 1980-1998

Nettosparande som andel av disponibelinkomsten

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

I scenariet med läg tillväxt är hushållens förväntningar om framtiden
inte lika optimistiska, vilket leder till att sparkvoten endast sjunker till
4,1 % 1998. I detta alternativ växer privat konsumtion med 1,2 % per
år mellan 1995 och 1998.

I alternativet med hög tillväxt råder det omvända förhållande mot låg-
till växtscenariet. Förtroendet för den framtida utvecklingen är starkt och
behovet att spara upplevs inte av hushållen som lika angeläget. Den pri-
vata konsumtionen växer i genomsnitt med 2,5 % och hushållens
sparkvot uppgår 1998 till 2,5 %.

Offentlig konsumtion faller

Den offentliga konsumtionen antas minska under hela perioden fram
t.o.m. 1998 i samtliga alternativ. Besparingar inom den statliga konsum-
tionen medför en volymneddragning på ca 2 % per år. Den ansträngda
finansiella situationen inom kommunerna och behovet av reserveringar
inför framtida pensionsåtaganden motiverar även här en återhållsam kon-
sumtionsutveckling. Den kommunala konsumtionen sjunker med mellan
0,5-1,0 % per år i de olika alternativen.

109

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 12.2 BNP-tillväxten och dess användning 1996-1998

Förändring i procent av BNP föregående år, 1991 års priser

BNP llllllll Konsumtion 11 Investeringar I I Nettoexport

Källa: Finansdepartementet.

Importen och exportnettot utvecklas olika

Efterfrågan på importerade varor och tjänster är till stor del avhängig den
totala efterfrågan i ekonomin. Andra viktiga faktorer som påverkar
importvolymen är dels varupriserna på den inhemska produktionen i för-
hållande till importprisema, dels om det föreligger kapacitetsrestriktioner
i produktionen.

Den importvägda efterfrågan, dvs. en sammanvägning av de olika
efterfrågekomponentema med avseende på deras genomsnittliga import-
innehåll, skiljer sig påtagligt i de olika scenarierna. I alternativet med
medelhög tillväxt stiger den importvägda efterfrågan med ca 5,5 % per
år. Importen av bearbetade varor bedöms växa snabbare, med i genom-
snitt knappt 8 % per år. Detta beror på dels stigande relativpriser och
resursutnyttjande, dels en tilltagande specialisering i världshandeln.
Exportnettots, dvs. export minus import, bidrag till BNP-tillväxten avtar
snabbt och är i det närmaste noll år 1998. I alternativet med låg tillväxt
stiger importen av bearbetade varor betydligt långsammare, med i genom-
snitt 6,5 % per år 1996-1998. Skillnaden mot scenariet med medelhög
tillväxt förklaras huvudsakligen av en lägre importvägd efterfrågan som
växer med drygt 4 % i genomsnitt per år. Exportnettot är positivt och
håller uppe BNP-tillväxten under hela perioden; som andel av BNP stabi-
liseras exportnettot på ca 6,5 %. I scenariet med hög tillväxt stiger den
importvägda efterfrågan och importen av bearbetade varor med i genom-
snitt ca 7 resp. 10 % per år under 1996-1998. Nettoexportens positiva

110

bidrag till BNP-tillväxten upphör 1997 och är negativt under periodens Prop. 1994/95:100
sista år. Nettot i utrikeshandeln fal ler som andel av BNP de två sista åren Bilaga 1.1
och uppgår 1998 till ca 4,5 %.

Tabell 12.4 Försörjningsbalans med vissa nyckeltal, årsgenomsnitt 1996-1998
Procentuell förändring i 1991 års priser

medel

hög

låg

BNP

2,7

3,4

2,0

Import

6,9

8,5

5,7

Privat konsumtion

1,9

2,5

1,2

Offentlig konsumtion

-1,0

-0,8

-1,3

Bruttoinvesteringar

8,5

11,0

6,4

Lagerinvesteringar1

0,1

0,3

-0,2

Export

7,1

7,4

6,7

Inhemsk användning

2,3

3,4

1,2

Nyckeltal

Timlön

4,3

4,3

4,3

KPI

3,1

3,1

3,2

NPI

2,1

2,1

2,2

Öppen arbetslöshet, nivå 19982

5,6

4,7

6,6

Total arbetslöshet, nivå 19982

9,5

8,0

11,2

'Förändring i procent av föregående års BNP.

2I procent av arbetskraften.
Källa: Finansdepartementet.

Den totala arbetslösheten förblir hög

Utvecklingen på arbetsmarknaden skiljer sig mycket märkbart mellan de
olika scenarierna. Det finns emellertid vissa gemensamma drag. För det
första når den totala arbetslösheten inte i något alternativ ned till de
nivåer som rådde under 1980-talet. För det andra absorberas ungefär
hälften av tillväxtdifferensen mellan alternativen i ett stigande utbud av
arbetskraft. Den resterande delen av skillnaderna i tillväxt resulterar i
lägre total arbetslöshet. Trots ett stigande arbetsutbud uppnås inte de
förvärvsfrekvenser som gällde under senare delen av 1980-talet. Detta är
delvis en konsekvens av att en större andel av befolkningen befinner sig
i reguljär utbildning.

I alternativet med medelhög tillväxt beräknas den reguljära sysselsätt-
ningen öka med 194 000 personer under perioden 1996-1998. Samtidigt
stiger det s.k. underliggande arbetsutbudet, dvs. summan av sysselsatta,
öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder utanför
arbetskraften, med 113 000 personer, se tabell 12.5. Den totala arbets-
lösheten faller från knappt 12 % 1995 till 9,5 % av arbetskraften 1998.

111

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Tabell 12.5 Arbetsmarknad

1000-tals personer

1995

Förändring till 1998

medel

hög

låg

Reguljärt sysselsatta

3 942

194

332

89

Arbetslösa

296

-45

-84

-4

Konjunkturberoende åtgärder

208

-34

-57

-7

Utbud

4 331

127

215

77

Underliggande utbud

4 449

113

190

76

Källa: Finansdepartementet.

I scenariet med låg tillväxt antas att såväl efterfrågan i ekonomin som
arbetsmarknadens funktionssätt begränsar tillväxten. Den reguljära syssel-
sättningen ökar med endast 89 000 personer under perioden 1996-1998.
Det underliggande utbudet stiger samtidigt med 76 000 personer och den
totala arbetslösheten stabiliseras på drygt 11 % år 1997-1998. I förhåll-
ande till befolkningen i åldrarna 16-64 år stiger det underliggande utbudet
obetydligt från bottennivån 1994. Detta innebär en ökad utslagning av
personer från arbetslivet, samtidigt som den strukturella totala arbetslös-
heten år 1998 når nivåer kring hela 11 % av arbetskraften.

I alternativet med hög tillväxt antas att förtroendet för ekonomin stiger
snabbt, vilket bidrar till en hög efterfrågan, samtidigt som arbetsmark-
naden fungerar väl. Den reguljära sysselsättningen växer med drygt
330 000 personer. Det underliggande utbudet ökar med ca 190 000 perso-
ner och den totala arbetslösheten fäller till 8 % år 1998. Den snabba
sysselsättningstillväxten bidrar således till att förhindra att arbetslösheten
permanentas på höga nivåer.

112

Diagram 12.3 Underliggande utbud och reguljär sysselsättning i förhållande till Prop. 1994/95:100
befolkningen 16-64 år enligt alternativet med medelhög tillväxt                  Bilaga 1.1

Anm.: Det skuggade området utgörs av summan av öppet arbetslösa och personer i
konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder i förhållande till befolkningen
16-64 år.

Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen, Konjunkturinstitutet och
Finansdepartementet.

Den offentliga sektorns sparande förstärks gradvis

De senaste årens ekonomiska tillbakagång har i hög grad försvagat den
offentliga sektorns finanser. Vikande sysselsättning och produktion har
resulterat i minskade inkomster samtidigt som utgifterna ökat till följd av
växande arbetslöshet. Krisen på finansmarknaden medförde också stora
kapitaltransfereringar till banksektorn i böljan av 1990-talet. Ar 1990
uppvisade den offentliga sektorn ett finansiellt överskott på 57 miljarder
kr. På fyra år har detta överskott vänts till ett underskott på 168 miljarder
kr, motsvarande 11 % av BNP.

År 1995 väntas den offentliga sektorns inkomster uppgå till 60,3 % av
BNP. Utgiftskvoten, dvs. utgifterna i förhållande till BNP, beräknas
samma år till 70,4 %, vilket medför ett finansiellt sparandeunderskott om
ca 10 % av BNP. Förbättringen av det finansiella sparandet mellan 1994
och 1995 kan till största delen återföras på de beslutade och föreslagna
budgetförstärkningarna.

113

Tabell 12.6 Den offentliga sektorns finanser 1995-1998                        Prop. 1994/95:100

^Pande priser                                                                  Bilaga 1.1

Miljarder
kr

Procent av BNP, löpande priser

Låg tillväxt

Medelhög tillväxt

Hög tillväxt

1995

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Inkomster

958

60,6

61,6

62,0

60,8

61,5

61,6

60,8

61,9

62,3

Skatter och avgifter

800

51,3

52,1

52,8

51,7

52,1

52,7

51,3

52,0

52,7

Kapitalinkomster

96

5,2

5,7

5,4

5,0

5,5

5,1

5,4

6,0

5,8

Övriga inkomster

62

4,1

3,8

3,8

4,1

3,9

3,8

4,1

3,9

3,9

Utgifter

1 119

67,4

66,4

64,4

66,5

64,9

62,5

68,2

68,2

66,8

Transfereringar till
hushåll

386

22,9

22,1

21,5

22,6

21,5

20,7

23,4

22,8

22,4

Övriga transfereringar

131

7,5

7,3

6,8

7,4

7,1

6,5

7,5

7,5

7,0

Ränteutgifter

122

7,9

8,7

8,5

7,6

8,3

7,8

8,1

9,2

9,2

Konsumtion, investeringar

479

29,1

28,3

27,6

28,9

28,0

27,5

29,3

28,7

28,1

Finansiellt sparande

-161

-6,8

-4,8

-2,4

-5,7

-3,5

-0,9

-7,4

-6,3

-4,5

- stat

-172

-7,1

-5,4

-3,2

-6,2

-4,3

-1,8

-7,6

-6,8

-5,1

- socialförsäkring

17

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

1,0

0,9

- kommuner

-5

-0,5

-0,3

0,0

-0,4

-0,1

0,1

-0,7

-0,5

-0,3

Primärt sparande1

-135

-4,1

-1,8

0,6

-3,1

-0,6

1,9

-4,7

-3,1

-1,1

Nettoskuld

542

39,2

41,3

41,0

39,7

38,6

36,8

40,1

44,0

45,8

BNP, nivå

1 589

1 683

1 771

1 858

1 693

1 790

1 885

1 666

1 739

1 814

'Finansiellt sparande exkl. kapitalinkomster och ränteutgifter.
Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

För att sparandeunderskotten skall nedbringas varaktigt krävs vid sidan
av budgetförstärkningar också ekonomisk tillväxt. Ökad sysselsättning
och höjda reallöner i näringslivet leder till ökade skatteinkomster. En
positiv ekonomisk utveckling möjliggör också en nedgång i arbetslösheten
och därmed minskade offentliga utgifter för arbetslöshetsunderstöd och
arbetsmarknadsåtgärder, se tabell 12.6.

En annan faktor av stor betydelse för de offentliga finanserna är ränte-
utvecklingen. Så länge underskotten består växer den offentliga skulden
och därmed räntekostnaderna. Ju större skuldsättning desto större bety-
delse får en förändring i ränteläget. Den offentliga sektorns räntebärande
skulder översteg i slutet av 1994 de räntebärande tillgångarna med när-
mare 500 miljarder kr. En förändring av den implicita räntenivån med en
procentenhet innebär att den årliga kostnaden för nettoskulden förändras
med fem miljarder kr eller 0,3 % av BNP. Eftersom nettoskulden ökar
åtminstone inledningsvis i samtliga tre alternativ, växer räntekänsligheten
under perioden fram till 1998.

114

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 12.4 Offentliga sektorns brutto- och nettoskuld

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.

Tabell 12.7 Olika skuldmått i offentlig sektor 1995-1998
Löpande priser

Miljarder
kr

Procent av BNP

Medelhög tillväxt

Hög tillväxt

Låg tillväxt

1995

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Offentlig sektor:
Bruttoskuld

1 574

102,7

103,1

101,3

101,1

99,8

96,3

104,2

106,9

107,6

Nettoskuld

542

39,2

41,3

41,0

39,7

38,6

36,8

40,1

44,0

45,8

Konsoliderad bruttoskuld

1 397

90,9

92,0

90,4

89,9

88,8

85,5

92,8

95,6

96,4

Staten:
Statsskuld

1 466

95,7

96,1

94,4

94,3

93,1

89,9

97,0

99,4

100,1

Nettoskuld

1 162

76,7

78,0

77,2

75,4

75,3

73,0

77,9

81,1

82,5

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.

I tabell 12.7 och diagram 12.4 och 12.5 redovisas några av de skuld-
mått som brukar användas i diskussionerna kring den offentliga sektorns
finanser. Där redovisas bl.a. det mått som används som ett av kriterierna
för deltagande i den monetära unionen inom EU, den offentliga sektorns
konsoliderade bruttoskuld. Med detta mått avses den offentliga sektorns
bruttoskuld minskat med skulder och fordringar inom sektorn, i huvudsak
AP-fondens innehav av stats- och kommunpapper.

Beräkningen av statsskulden och dess utveckling diskuteras mer
utförligt i appendix till detta kapitel.

115

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 12.S Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.

I alternativet med medelhög tillväxt förbättras de offentliga finanserna
påtagligt. Sparandeunderskottet beräknas år 1998 ha reducerats till
45 miljarder kr, vilket motsvarar 2,4 % av BNP. Särskilt att märka är
utvecklingen på utgiftssidan. Utgiftskvoten, dvs. utgifterna i förhållande
till BNP, sjunker mellan 1995 och 1998 med sex procentenheter, från
70,4 till 64,4 %, se diagram 12.6. Skattekvoten, dvs. de totala skatte-
intäkterna i förhållande till BNP, ökar samtidigt från 50,4 till 52,8 %.
Förbättringen av de offentliga finanserna kan helt återföras till staten.
Underskottet i statens finansiella sparande reduceras mellan 1995 och
1998 från 170 miljarder kr till 60 miljarder kr. I kommunsektorn sker
också en viss förbättring medan sparandet i ATP-systemet däremot
försvagas gradvis.

Utvecklingen i alternativet med medelhög tillväxt innebär att såväl den
offentliga sektorns nettoskuld som statsskulden minskar relativt BNP i
slutet av perioden, se tabell 12.7.

116

Tabell 12.8 Statens finanser 1995-1998                                      Prop. 1994/95:100

Löpande priser                                                             Bilaga 1.1

Miljarder
kr

Procent av BNP

Medelhög tillväxt

Hög tillväxt

Låg tillväxt

1995

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Inkomster

431

27,7

28,3

28,4

27,9

28,1

28,2

27,6

28,1

28,2

Skatter och avgifter

370

24,3

24,5

24,7

24,5

24,5

24,6

24,1

24,2

24,4

Kapitalinkomster

31

1,3

1,8

1,7

1,3

1,7

1,6

1,4

1,9

1,8

Övriga inkomster

29

2,1

1,9

1,9

2,1

2,0

2,0

2,1

2,0

2,0

Utgifter

603

34.9

33,7

31,6

34,1

32,5

30,0

35,2

34,9

33,3

Transfereringar till
hushåll

163

9,5

9,0

8,6

9,3

8,8

8,3

9,6

9,2

8,9

Övriga transfereringar

165

8,3

7,1

5,9

8,0

6,5

5,2

8,4

7,6

6,5

Ränteutgifter

113

7,3

8,1

7,9

7,1

7,9

7,5

7,3

8,4

8,3

Konsumtion, investeringar

162

9,8

9,5

9,2

9,7

9,3

9,1

9,8

9,6

9,4

Finansiellt sparande

-172

-7,1

-5,4

-3,2

-6,2

-4,3

-1,8

-7,6

-6,8

-5,1

Primärt sparande1

-91

-1,2

0,9

3,0

-0,4

1,8

3,9

-1,6

-0,2

1,6

Statsskuld

1 466

95,7

96,1

94,4

94,3

93,1

89,9

97,0

99,4

100,1

Tillgångar

305

18,9

18,0

17,2

18,8

17,8

16,9

19,1

18,3

17,6

'Finansiellt sparande exkl. kapitalinkomster och ränteutgifter.

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.

I scenariet med låg tillväxt minskar emellertid inte statsskuldkvoten
under perioden. År 1998 motsvarar den 100 % av BNP. Underskottet i
den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas uppgå till 4,5 % av
BNP år 1998. Den svagare ekonomiska utvecklingen medför att skatte-
inkomsterna utvecklas betydligt långsammare än i scenariet med medel-
hög tillväxt. Fortsatt hög arbetslöshet bidrar också till att nedgången i
utgiftskvoten inte blir lika påtaglig.

Liksom i alternativet med medelhög tillväxt är det framför allt statens
finanser som förbättras. Kommunsektorn fortsätter att uppvisa ett negativt
finansiellt sparande under hela perioden. I kalkylerna har antagits att det
lägre arbetskraftsutbudet i detta alternativ medför ett större tryck på ut-
betalning av socialbidrag från den kommunala sektorn. Försvagningen i
ATP-systemet är av ungefär samma omfattning som i alternativet med
medelhög tillväxt. Lönesumman utvecklas svagare i detta lågtillväxts-
scenario, vilket medför lägre inkomster av arbetsgivaravgifter till fonden,
men ränteläget är däremot något högre. De stora finansiella tillgångarna
ger då en relativt sett högre avkastning.

117

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Diagram 12.6 Offentliga sektorns inkomster och utgifter 1970-1998

Medelhög tillväxt

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

I scenariet med hög tillväxt förbättras den offentliga sektorns finanser
i snabbare takt. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande
år 1998 motsvarar 0,9 % av BNP. Detta leder till att nettoskuldkvoten
sjunker med närmare två procentenheter mellan 1997 och 1998.

Diagram 12.7 Finansiellt sparande offentlig sektor 1980-1998

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

118

De tre scenarierna skiljer sig också åt vad gäller utvecklingen av före- Prop. 1994/95:100
tagens finansiella sparande. Den kraftiga investeringsuppgången i alter- Bilaga 1.1
nativet med hög tillväxt leder till en påtaglig nedgång från 1995 års
mycket stora sparandeöverskott. I alternativen med låg och medelhög
tillväxt blir nedgången mer begränsad, se tabell 12.9.1 samtliga alternativ
har antagits att såväl utdelningar som inbetalningar av direkt skatt till
staten ökar som andel av företagens driftsöverskott. Dessa andelar ligger
dock betydligt under de nivåer som rådde i slutet av 1980- och böljan av
1990-talen.

Tabell 12.9 Totalt sparande 1995-1998

Löpande priser

Miljarder
kr

Procent av BNP

Medelhög tillväxt

Hög tillväxt

Låg tillväxt

1995

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

Offentlig sektor

-161

-6,8

-4,8

-2,4

-5,7

-3,5

-0,9

-7,4

-6,3

-4,5

Privat sektor:

184

10,4

7,7

5,1

8,9

5,4

1,9

10,7

9,2

7,5

- hushållen

79

4,0

3,9

3,3

3,6

3,4

2,6

4,0

4,2

3,8

- företagen

105

6,3

3,8

1,9

5,3

2,0

-0,7

6,7

5,0

3,7

Bytesbalans

24

3,6

2,9

2,7

3,2

1,9

1,1

3,4

2,9

3,1

Bruttosparande

254

18,9

19,2

20,0

19,0

19,2

19,8

18,3

18,3

19,1

Bruttoinvesteringar

230

15,3

16,3

17,3

15,8

17,4

18,8

14,9

15,4

16,1

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Fortsatta bytesbalansöverskott

Det samlade finansiella sparandet — bytesbalansen — har under senare år
förstärkts, se diagram 12.8. Ar 1995 väntas bytesbalansen uppvisa
överskott motsvarande 1,5 % av BNP. Även under perioden framöver
kommer bytesbalansen att uppvisa överskott. Detta är bl.a. en konsekvens
av ett lågt bostadsbyggande. Under åren 1996-1998 minskar bytes-
balansen något i alternativet med medelhög tillväxt, beroende på ett
tämligen stabilt exportnetto. Vid en lägre tillväxt består det höga
överskottet, vilket är ett uttryck för en jämförelsevis svag investerings-
utveckling. I alternativet med hög tillväxt minskar emellertid bytes-
balansöverskottet, se tabell 12.9. Skillnaden mot alternativen med lägre
tillväxt är i huvudsak ett sämre exportnetto. I termer av sparande, är det
den privata sektorns finansiella sparande som är lägre. Det gäller framför
allt företagen men i viss mån också hushållen.

119

Diagram 12.8 Totalt sparande 1980-1998

Medelhög tillväxt

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

120

Appendix till kapitel 12

Beräkning av statsskuldutvecklingen

Syftet med detta appendix är att kortfattat redogöra for metodologin
bakom Finansdepartementets statsskuldberäkningar och att visa hur dessa
kan översättas till en enkel skuldekvation.

Finansdepartementets metod att beräkna statsskuldutvecklingen kan
grovt beskrivas på följande sätt: Den s.k. FIMO-modellen beräknar ut-
vecklingen av statens primärsaldo. Primärsaldot tillsammans med de
ränte- och växelkursförutsättningar som ligger till grund för de medel-
fristiga scenarierna är ingångsdata i Riksgäldskontorets kalkyler för
bestämning av statens ränteutgifter och ränteinkomster. Dessa kalkyler
beaktar att statsskulden är sammansatt av en mängd olika finansiella
instrument med varierande löptider och att endast en mindre del årligen
omsätts till gällande marknadsräntor. Riksgäldskontoret omvärderar också
utlandsskulden i enlighet med antagna valutakurser.

Utöver räntenettot har staten också kapitalinkomster som inte motsvaras
av underliggande räntebärande tillgångar. Dessa kapitalinkomster utgörs
bland annat av driftsöverskott, inleveranser från de affärsdrivande verken
och Riksbanken samt aktieutdelningar. Kapitalutgiftsnettot är således
summan av statens ränteinkomster, ränteutgifter och övriga kapitalin-
komster.

Skuldutvecklingen påverkas också av värdeförändringar i statens finan-
siella tillgångar och i utlandsskulden. En ökning i statsskulden kan exem-
pelvis bero på att Centrala Studiestödsnämnden ökar sin utlåning, vilket
i sin tur också ökar statens fordringar. Utförsäljning av statliga företag
minskar å andra sidan såväl tillgångssidan som statsskulden.

Med kunskap om den ingående skulden, primärsaldot, marknadsräntor
och valutakurser, allt för ett givet år, ger Riksgäldskontorets kalkyler
ränteinkomster, ränteutgifter och värdeförändringar i utlandsskulden.
Storleken på de övriga kapitalinkomsterna och skulddispositioner bestäms
utanför Riksgäldskontorets kalkylram. Den utgående skulden kan nu räk-
nas ut. På detta sätt kan således statsskulden tas fram för varje år. En
sammanfattning av resultaten från skuldberäkningama i alternativet med
medelhög tillväxt ges av tabell A 12.1.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

121

16 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

Tabell A12.1 Statsskuld och bidrag till dess utveckling vid medelhög tillväxt Prop. 1994/95:100

Miljarder kronor, löpande priser                                                         p-,      , ,

År

Ingående

Primärt

Ränte-

Ränte-

Kapital-

Värde-

Utgående

BNP

skuld

underskott

utgifter

inkomster

inkomster

ökning

skuld

1993

881

189

82

17

17

14

1 132

1 442

1994

1 132

122

101

16

12

-31

1 296

1 506

1995

1 296

91

113

15

16

-2

1 467

1 589

1996

1 467

19

123

13

9

24

1 610

1 683

1997

1 601

-16

144

22

10

-6

1 701

1 771

1998

1 701

-55

147

21

11

-7

1 754

1 858

Källor: Riksgäldskontoret, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

I tabellen kan det exempelvis utläsas att den ingående statsskulden 1994
var 1132 miljarder kr. Skulden ökar under 1994 med primärunderskottet
(122 miljarder kr) och ränteutgifter (101 miljarder kr). Kapital- och
ränteinkomster minskar dock skuldökningen med 28 miljarder kr. Dess-
utom ledde förändringar i statens finansiella tillgångar och i utlands-
skulden till en värdeminskning (-31 miljarder kr) i den utgående skulden.

Skuldekvationen

Den s.k. skuldekvationen visar att utvecklingen av skuldkvoten bestäms
av primärunderskottet som andel av BNP, tillväxten och den implicita
räntan på statsskulden. Skuldekvationen kan skrivas på följande sätt:

b(t) = p(l+r/2) + (1+r)b(t-l)/[Y(t)/Y(t-l)J.

Här är b(t) lika med skuldkvoten i slutet av året och p är primärunder-
skottskvoten1. Skuldkvoten växer långsammare desto snabbare (den nomi-
nella) tillväxten är [Y(t)/Y(t-1)]. En stor primärunderskottskvot eller en
hög implicitränta (r) gör att skuldkvoten växer snabbare. I tabell A 12.2
beskrivs utvecklingen av statsskuldkvoten av primärunderskottskvoten,
impliciträntan, den initiala skuldkvoten och den nominella tillväxtfaktorn.
Exempelvis så var den ingående skuldkvoten 1994 lika med 0,785. För
att erhålla den utgående skuldkvoten 1994 måste den ingående skuldkvo-
ten multipliceras med 1 plus impliciträntan (1 +0,035) och divideras med
den nominella tillväxtfaktorn (1,044). Därtill skall också primärunder-
skottskvoten (0,082) adderas.

122

Tabell A12.2 Skuldkvotens utveckling vid medelhög tillväxt

År

Utgående
skuldkvot

Primär
underskotts-
kvot1

Implicit
ränta

Nominell
tillväxt-
faktor2

Ingående
skuldkvot

1993

0,611

0,135

0,064

1

0,785

1994

0,785

0,082

0,035

1,044

0,861

1995

0,861

0,059

0,060

1,055

0,923

1996

0,923

0,012

0,084

1,059

0,957

1997

0,957

-0,009

0,067

1,052

0,960

1998

0,960

-0,031

0,066

1,049

0,944

'Beräknat som [p + (l/r)]

2Beräknat som y(t)/y(t-1)

Källor: Riksgäldskontoret, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Det är viktigt att notera att impliciträntan inte endast påverkas av
statens räntutgifter utan också av ränte- och kapitalinkomster, värdeför-
ändringar i utlandsskulden samt utvecklingen av tillgångssidan i statens
balansräkning. Kopplingen mellan de aktuella svenska marknadsräntorna
och statsskuldens implicitränta kan därför vara svag.

Exempelvis beräknas utgiftsräntoma för 1994 till 101 miljarder kr,
vilket ger en (ränteutgifts)implicitränta på ca 8,5 %2. Denna implicitränta
beror i sin tur såväl på räntevillkoren på den del av den ingående skuld-
stocken som inte har omsatts under året som på räntevillkoren för nyupp-
låningen under 1994. Eftersom ungefär en tredjedel av statsskulden är
finansierad i utlandet bestäms ränteutgifterna i ganska stor utsträckning
av utländska räntesatser och de aktuella valutakurserna.

Om utvecklingen av statsskuldkvoten räknas ut med hjälp av skuldekva-
tionen blir impliciträntan 1994 endast 3,5 %, vilket är betydligt lägre än

8,5 %. Detta beror på att de övriga skuldpåverkande komponenterna i
tabell A12.1 år 1994 verkar neddragande på impliciträntan. Det bör dock
påpekas att impliciträntan inte är ett meningsfullt mått på statsskuldens
kostnad. Impliciträntans enda tolkning är att den beskriver den ingående
statsskuldens tillväxt under året (exklusive primärunderskott).

'Eftersom ränteflödena uppkommer under loppet av ett år är det naturligt att relatera
det totala räntenettot (inklusive värde- och tillgångsförändringar) till den ingående
skulden plus halva primärunderskottet. Av detta skäl tillkommer termen (pr/2) i skuld-
ekvationen.

2Det vill säga, 101/(1131 + (122/2)].

123

Innehåll

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

Inledning

2

Utvecklingen 1995-96

2

Den svenska ekonomin i ett medelfristigt perspektiv

13

Internationell utveckling

22

2.1   Sammanfattande översikt

22

2.2 Länderöversikter

25

Utrikeshandel

32

3.1 Export och import

32

3.2 Bytesbalansen

36

Näringslivets produktion

39

4.1 Industri

39

4.2 Byggnadsverksamhet

45

4.3 Privat tjänstesektor

47

Arbetsmarknad

48

5.1 Sysselsättning och arbetskraftsutbud

49

5.2 Öppen arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska

åtgärder

53

Löner

56

6.1   Historisk utveckling

56

6.2 Utvecklingen under prognosperioden

57

Inflation

Hushållens ekonomi och privat konsumtion

66

8.1 Hushållens inkomster

66

8.2 Privat konsumtion och sparande

68

Investeringar

73

9.1    Näringslivets investeringar

74

9.2 Offentliga investeringar

77

9.3 Bostadsinvesteringar

78

9.4 Lagerinvesteringar

80

Offentliga sektorn

82

10.1 Den konsoliderade offentliga sektorn

82

10.2 Staten inklusive sjuk- och arbetslöshets-

försäkringarna

88

10.3 Allmänna pensionsfonden

89

10.4 Den kommunala sektorn

90

Kapitalmarknad                                       93

11.1  Den internationella ränte-och valutautvecklingen         93

11.2  Den svenska ränte-och valutautvecklingen               95

11.3  Börsutvecklingen i Sverige och internationellt            97

11.4  Statens upplåning                                      99

11.5  Kreditmarknaden                                    101

124

12 Medelfristiga scenarier

12.1  Inledning och förutsättningar

12.2  Utvecklingen fram t.o.m. 1998

Appendix

103 Prop. 1994/95:100

103 Bilaga 1.1

105

122

125

Tabeller

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

1.1   Effekter av basårsbytet på tillväxtprognosen                   4

1.2   Prognosförutsättningar                                         4

1.3   Löner och priser                                            6

1.4   Nyckeltal                                                      7

1.5   Försöijningsbalans                                             8

1.6   Öppen arbetslöshet, sysselsättning och arbetskraft samt

korrigerat för arbetsmarknadspolitiska åtgärders direkta
inverkan                                                      12

1.7   Sparande                                                  13

1.8   Försöijningsbalans 1996-1998                              15

1.9   Nyckeltal 1996-1998                                       17

2.1   Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder    22

2.2   Konsumentpriser och arbetslöshet i vissa OECD-länder      23

2.3   Uppfyllandet av konveigenskriteriema 1994                 24

2.4   Försöijningsbalans USA                                  26

2.5   Försöijningsbalans Japan                                   26

2.6   Försöijningsbalans västra Tyskland                         27

2.7   Försöijningsbalans Storbritannien                            28

2.8   Försöijningsbalans Frankrike                               29

2.9   Försöijningsbalans Danmark                              29

2.10  Försöijningsbalans Finland                                 30

2.11  Försöijningsbalans Noige                                  31

3.1    Exportmarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar

och export av bearbetade varor                             33

3.2   Importvägd efterfrågan på bearbetade varor                 35

3.3   Export och import av varor                                36

3.4   Bytesbalans                                                37

4.1    Näringslivets produktion                                     39

4.2   Nyckeltal för industrin                                       40

4.3    Industrins rörliga kostnader, produktpriser, marginaler

per producerad enhet samt bruttoöverskottsandel             44

4.4   Byggnadsverksamhet                                     45

5.1   Arbetsmarknad                                          51

5.2   Produktion och sysselsättning i timmar                     52

5.3    Relativ arbetslöshet i olika åldrar                              54

5.4   Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

5.5   Öppen arbetslöshet, sysselsättning och arbetskraft samt

korrigerat för arbetsmarknadspolitiska åtgärders direkta
inverkan                                                   55

7.1   Konsumentpriser                                        63

8.1   Hushållssektoms disponibla inkomster, konsumtion och

sparande                                                  66

8.2   Hushållens inkomster                                      67

9.1    Bruttoinvesteringar efter näringsgren                          73

9.2    Bruttoinvesteringar i näringslivet                               75

9.3    Offentliga investeringar                                       77

126

9.4

Bostadsinves teringar

79 Prop. 1994/95:100

9.5

Lagervolymförändringar

80 Bilaga 1.1

10.1

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter

84

10.2

Skatter och avgifter

84

10.3

Offentliga sektorns utgifter

85

10.4

Förändring av den offentliga sektorns finansiella
sparande

86

10.5

Staten inklusive sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna

89

10.6

Allmänna pensionsfonden

90

10.7

Den kommunala sektorns inkomster och utgifter

91

11.1

Statsskuldens placering

98

11.2

Förändring i statsskulden och dess finansiering de senaste
budgetåren

99

12.1

Förutsättningar

104

12.2

Produktion och produktivitet, årsgenomsnitt 1996-1998

107

12.3

Hushållens ekonomi, årsgenomsnitt 1996-1998

108

12.4

Försöijningsbalans med vissa nyckeltal, årsgenomsnitt

1996-1998

111

12.5

Arbetsmarknad

112

12.6

Den offentliga sektorns finanser 1995-1998

114

12.7

Olika skuldmått i offentlig sektor 1995-1998

115

12.8

Statens finanser 1995-1998

117

12.9

Totalt sparande 1995-1998

119

A12.1

Statsskuld och bidrag till dess utveckling
vid medelhög tillväxt

122

A 12.2 Skuldkvotens utveckling vid medelhög tillväxt

123

127

Diagram

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.1

1.1

Produktion i industrin och i övriga ekonomin

2

1.2

Marknadstillväxt och volymutveckling för svensk export

3

1.3

Privat konsumtion och disponibel inkomst

8

1.4

Bruttoinvesteringar

9

1.5

Sysselsättning och arbetskrafitsutbud

11

1.6

Finansiellt sparande i privat och offentlig sektor samt
bytesbalans

13

1.7

Öppet arbetslösa samt personer i konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder

16

1.8

Offentliga sektorns inkomster och utgifter, medelhög
tillväxt

18

1.9

Finansiellt sparande i offentlig sektor 1980-1998

19

1.10

Statsskuld 1980-1998

20

1.11

Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld

21

3.1

Marknadsandelar och relativpris för Sveriges export av
bearbetade varor till 14 OECD-länder

34

4.1

Industriproduktion och kapacitetsutnyttjande

41

4.2

Industrins arbetskostnad per producerad enhet i Sverige
relativt 14 OECD-länder 1980-1996

43

4.3

Industrins bruttomaiginal 1980-1996

45

4.4

Byggnadsinvesteringar per sektor 1970-1996

46

5.1

Antal varsel samt antal nyanmälda lediga platser

48

5.2

Sysselsättning och arbetskraftsutbud

50

5.3

Öppet arbetslösa samt personer i konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder

55

6.1

Nominell timlön inom industrin

60

7.1

Konsumentprisutvecklingen

64

8.1

Privat konsumtion

69

8.2

Sysselsättningen 1980-1996

70

8.3

Hushållens förmögenhetskvot

71

8.4

Hushållens sparkvot

72

9.1

Bruttoinvesteringar samt bruttoinvesteringar exklusive
bostäder som andelar av BNP

74

9.2

Antal outhyrda lägenheter respektive antal påbörjade
lägenheter

78

9.3

Bostadsinves teringar

80

9.4

BNP-utveckling och lagerbidrag

81

10.1

Den offentliga sektorns finansiella sparande 1970-1996

82

10.2

Den offentliga sektorns skuldutveckling 1980-1996

87

11.1

10-åriga obligationsräntor 1991-1994

94

11.2

Ränte- och valutautvecklingen 1993-1994

95

11.3

Internationell börsutveckling 1993-1994

97

12.1

Hushållens sparkvot 1980-1998

109

12.2

BNP-tillväxten och dess användning 1996-1998

110

128

12.3

Underliggande utbud och reguljär sysselsättning i

Prop. 1994/95:100

förhållande till befolkningen 16-64 år enligt alternativet

Bilaga 1.1

med medelhög tillväxt

113

12.4

Offentliga sektorns brutto- och nettoskuld

115

12.5

Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld

116

12.6

Offentliga sektorns inkomster och utgifter, medelhög
tillväxt 1970-1998

118

12.7

Finansiellt sparande i offentlig sektor 1980-1998

118

12.8

Totalt sparande 1980-1998, medelhög tillväxt

120

129

Bilaga 1.2

Utdrag ur Riksrevisionsverkets
inkomstberäkningar

REGERINGEN

FINANSDEPARTEMENTET

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

Riksrevisionsverkets inkomstberäkning för budgetåret 1995/96

Enligt Riksrevisionsverkets (RRV) instruktion skall RRV vaije år till rege-
ringen lämna en beräkning av statsbudgetens inkomster för det kommande
budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkning i budgetpropositio-
nen.

RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkning av statsbudgetens
inkomster för budgetåret 1995/96. Beräkningarna har gjorts för varje inkomst-
titel för sig. I anslutning till beräkningarna har bedömningar gjorts även av
det väntade utfallet för budgetåret 1994/95. Underlag för beräkningarna har
bl.a. hämtats från berörda myndigheter. För beräkningarna av inkomstskat-
terna har dessutom uppgifter från RRV:s taxeringsstatistiska undersökning
och aktiebolagsenkät utnyttjats.

Här presenteras en sammanfattning av beräkningsresultaten. I den av RRV
utgivna publikationen RRVs inkomstberäkning hösten 1994 redovisas förut-
sättningar, antaganden och beräkningsresultat för de olika inkomsttitlarna.
För att underlätta en jämförelse med prognoserna i den preliminära national-
budgeten presenteras i bilaga beräkningsresultaten kalenderårsvis för åren
1994, 1995 och 1996.

Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetåret 1994/95 kan användas
som komplement till RRV:s inkomstberäkning. Inkomstliggaren innehåller
utförliga beskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och vilka be-
stämmelser som gäller för dem.

Generaldirektör Inga-Britt Ahlenius har beslutat i detta ärende i närvaro av
direktör Anette Wik, revisionsdirektör Per Östling, avdelningsdirektör Bir-
gitta Hallstener, avdelningsdirektör Jörgen Hansson, förste revisor Peter Hå-
kansson, förste revisor Urban Karlström, byråassistent Catarina Frank-Lund-
kvist och föredragande, förste revisor Johan Fall.

Stockholm den 19 december 1994

Inga-Britt Ahlenius

Johan Fall

Sammanfattning

Förutsättningar

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

RRV:s förslag till beräkning av statsbudgetens inkomster under budgetåret
1995/96 och den nu gjorda prognosen av inkomsterna under budgetåret
1994/95 har utförts under sedvanligt antagande om en ekonomisk politik i
enlighet med framlagda propositioner enligt nedanstående:

-  1994/95:4

-  1994/95:11

-  1994/95:18

-  1994/95:19

-  1994/95:25

-  1994/95:28

-  1994/95:30

-  1994/95:34

-  1994/95:40

-  1994/95:41

-  1994/95:42

-  1994/95:43

-  1994/95:53

-  1994/95:54

-  1994/95:55

-  1994/95:56

-  1994/95:57

-  1994/95:61

-  1994/95:67

-  1994/95:75

-  1994/95:88

- 1994/95:92

- 1994/95:99

- 1994/95:108

- 1994/95:122

Miljöklasser för bensin m.m.

Differentierad skatt på blyfri bensin

Finansiering av myndighetstillsynen för den avreglerade el-
marknaden m.m.

Sveriges medlemskap i EU

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m.

Höjning av vattenföroreningsavgiften

Återkallelse av vissa propositioner

Den svenska tullagstiftningen vid ett EU medlemskap
Budgeteffekter av Sveriges medlemskap i EU m.m.

Förändringar i finansieringen av det allmänna pensions-
systemet m.m.

Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

Lagringsavgift på socker och ris

Omräkningsförfarande vid fastighetstaxering m.m.

Ny lag om skatt på energi m.m.

Försäljningsskatten på motorfordon

Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt m.m.
Mervärdesskatten och EG

Vårdnadsbidraget. Garantidagama. Enskild barnomsorg.
Försenade årsredovisningar m.m.

Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i EU
Ersättning från sjukförsäkringen för vissa vårdförmåner till
landsting och kommuner i internationella förhållanden m.m.
Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och
avgifter m.m.

Förändringar i arbetslöshetsersättningen

Återkallelse av propositionen 1994/95:18 Finansiering av
myndighetstillsynen för den avreglerade elmarknaden m.m.
Finansiering av medlemskap i EU

Förutom dessa förutsättningar är bedömningen av konjunkturutvecklingen
betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens inkomster. Den bedömning
av det ekonomiska läget som presenterades i Konjunkturinstitutets höstrap-
port 1994 har utgjort det huvudsakliga underlaget för antagandena om den
samhällsekonomiska utvecklingen. RRV har också löpande haft kontakter
med Finansdepartementet, främst då med arbetet där med den preliminära na-
tionalbudgeten för år 1995. Detta har sammantaget lett till att föreliggande
inkomstberäkning baseras på följande antaganden:

Antaganden

1994

1995

1996

BNP, volym

2,2

2,5

2,7

Utbetald lönesumma inkl, sjuklön

3,5

5,5

5,5

Konsumentprisindex, årsmedeltal

2,2

3,2

3,6

Privat konsumtion, volym

0,7

-0,5

1,0

Privat konsumtion, pris

3,8

2,7

4,0

Basbelopp, kr

35 200

35 700

36 300

Bostadsiåneränta, procent

8,6

9,35

10,25

Arbetslöshet, procent

7,9

7,2

6,7

Siffrorna avser procentuell förändring från föregående år, där annat ej anges.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

Budgetåren 1995/96 och 1995/96-96

Riksdagen har beslutat att statsbudgeten skall löpa per kalenderår (januari -
december) fr.o.m. kalenderåret 1997.1 övergångsperioden från det nuvarande
brutna räkenskapsåret (juli - juni) kommer budgetåret att omfatta 18 månader.
I vissa fall blir det intressant att särskilt studera den första 12 månaders perio-
den inom detta budgetår, bl.a. för att underlätta jämförelser över tiden. I
RRV:s inkomstberäkning används genomgående följande begrepp för de olika
budgetårsperiodema.

1995/96        Avser 12 månaders perioden fr.o.m. juli 1995 t.o.m. juni

1996.

1995/96-96 Avser 18 månaders perioden fr.o.m. juli 1995 t.o.m. decem-
ber 1996.

Statsbudgetens totala inkomster budgetåren 1994/95 och 1995/96

I den av riksdagen fastställda statsbudgeten beräknades inkomsterna för bud-
getåret 1994/95 till 368 191 mkr. Enligt de nu redovisade beräkningarna kom-
mer statsbudgetens inkomster för budgetåret 1994/95 att uppgå till 396735
mkr, vilket innebär en ökning med 28 545 mkr. I jämförelse med utfallet för
budgetåret 1993/94 är det en ökning med 19 811 mkr. Enligt de nu redovisade
beräkningarna för budgetåret 1995/96 beräknas statsbudgetens inkomster till
434 948 mkr. Ökningen i förhållande till vad som nu beräknas för budgetåret
1994/95 blir 38 212 mkr. För budgetåret 1995/96-96 beräknas inkomsterna
till 618 230 mkr. Diagrammet nedan visar inkomsternas inbördes storleks-
mässiga fördelning för detta budgetår.

Budgetåret 1995/96-96

Totala inkomster 618 mdkr

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

Övriga           Fysiska

EU-anknutna inkomster, 6% personers skatt. 8%

Utvecklingen per inkomsttitel

En fullständig specifikation per inkomsttitel av RRV:s beräkningar av stats-
budgetens inkomster för beräkningsperioden framgår av tabell A i tabellbila-
gan. I följande tabell presenteras några av de större förändringarna. Därefter
redogörs närmare för dessa förändringar mellan budgetåren 1993/94 och
1994/95 respektive 1994/95 och 1995/96.

Förändringar mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95 samt mellan 1994/95 och
1995/96 (mkr)

Inkomsttyp/

1993/94 till

1994/95 till

Inkomsttitel

1994/95

1995/96

1111

Fysiska personers inkomstskatt

+ 30 901

+ 10012

1121

Juridiska personers inkomstskatt

+ 5 578

+ 2 947

1211

Folkpensionsavgift

+ 2 190

+ 2 738

1221

Sjukförsäkringsavgift, netto

- 2 583

-7 864

1222

Allmän sjukförsäkringsavgift

+ 3 570

+ 12 293

1251

Övriga socialavgifter, netto

+ 5 064

+ 4 524

1281

Allmän löneavgift

+ 4 097

+ 6 080

1312

Fastighetsskatt

-2 497

+ 306

1411

Mervärdesskatt

- 14 423

+ 8 265

1428

Energiskatt

+ 2 953

+ 2 105

1000 övr.

Övrigt under Skatter m.m., netto

- 110

+ 3 503

2000

Inkomster av statens verksamhet

- 2 782

-3 541

3000

Inkomster av försåld egendom

-2 595

- 8 756

4000

Återbetalning av lån

- 2 328

-520

5000

Kalkylmässiga inkomster

-9 949

- 2 447

6000

Bidrag från EU m.m.

+ 525

+ 6617

7000

Extraordinära medel från EU

+ 2 200

+ 1 950

Summa förändringar

+ 19 811

+ 38 212

Fysiska personers inkomstskatt

Inkomsterna på titeln uppgick till - 4 104 mkr för budgetåret 1993/94.
Inkomsterna beräknas till 26797 mkr för budgetåret 1994/95 och till

36 809 mkr för budgetåret 1995/96. Detta innebär ökningar med 30,9 mdkr
mellan 1993/94 och 1994/95 och med 10,0 mdkr mellan 1994/95 och
1995/96.

Den huvudsakliga förklaringen till den kraftiga ökningen mellan budget-
åren 1993/94 och 1994/95 är att utfallet för inkomsttitelns netto för budgetåret
1993/94 drogs ner av flera orsaker. Systemen för kommunalskatteutbetal-
ningar lades om fr.o.m. 1993. Något förenklat fick det gamla systemet till
följd att utbetalningarna under övergångsåren 1993 och 1994 varit särskilt
stora. Vidare skedde under våren 1994 särskilda omföringar av allmänna
egenavgifter från inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt. Därutöver
förklaras det högre nettot på titeln för 1994/95 bl.a. av antaganden om en
bättre ekonomisk utveckling samt av de åtgärder som föreslagits i regeringens
ekonomisk-politiska proposition. Dessa åtgärder beskrivs närmare nedan.

Den beloppsmässigt mest betydelsefulla förklaringen till ökningen mellan
budgetåren 1994/95 och 1995/96 är åtgärderna som föreslås i regeringens
ekonomisk-politiska proposition. Ökningen av inkomsttitelns netto förklaras
också av att kommunalskatteutbetalningama slutavräknas enligt det gamla
systemet sista gången 1994, vilket innebär att vissa utbetalningar upphör
fr.o.m. 1995. Detta innebär minskade utgifter och medför därmed en förbätt-
ring av inkomsttitelns netto. Vidare bidrar antagandena om bl.a. en ökande
lönesumma till inkomsttitelns nettoökning.

Juridiska personers inkomstskatt

Inkomsterna på titeln uppgick till 27 610 mkr för budgetåret 1993/94. Inkoms-
terna beräknas till 33 188 mkr för budgetåret 1994/95 och till 36 135 mkr för
budgetåret 1995/96. Detta innebär ökningar med 5,6 mdkr mellan 1993/94
och 1994/95 och med 2,9 mdkr mellan 1994/95 och 1995/96.

Mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95 förbättras nettot på titeln med ca
1,9 mdkr av den ekonomiska utvecklingen och med ca 3,7 mdkr beroende
på vidtagna och föreslagna regeländringar. I regeländringarna ligger bl.a. de
förändringar i företagsbeskattningen som gäller för inkomståret 1994 samt de
åtgärder inom företagsbeskattningen som föreslagits i regeringens ekono-
misk-politiska proposition. Dessa åtgärder beskrivs närmare nedan. Slopan-
det av fastighetsskatt på vissa lokaler bidrar också till ökningen mellan dessa
budgetår, vilket beskrivs närmare nedan (skatt på egendom).

Jämfört med statsbudgeten har nettot på titeln reviderats upp med ca 8,1
mdkr, varav ca 6,4 mdkr beror på den ekonomiska utvecklingen. Resterande
del beror på de föreslagna åtgärderna i den ekonomisk-politiska propositionen
respektive propositionen om finansiering av EU-avgiften.

Mellan budgetåren 1994/95 och 1995/96 förbättras nettot på titeln med ca
0,8 mdkr av den ekonomiska utvecklingen och med ca 2,1 mdkr beroende på
vidtagna och föreslagna regeländringar. Bland regeländringarna finns försla-
gen till åtgärder inom företagsbeskattningen i regeringens ekonomisk-poli-
tiska proposition samt propositionen om finansiering av EU-avgiften.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

17 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

Lagstadgade socialavgifter

Nettoinkomsterna under denna huvudgrupp uppgick till 64 677 mkr för bud-
getåret 1993/94. Nettoinkomsterna beräknas till 75 395 mkr för budgetåret
1994/95 och till 93 781 mkr för budgetåret 1995/96. Detta innebär ökningar
med 10,7 mdkr mellan 1993/94 och 1994/95 och med 18,4 mdkr mellan
1994/95 och 1995/96.

Den största delen av ökningen (5,1 mdkr) mellan budgetåren 1993/94 och
1994/95 hänför sig till inkomsttiteln 1251 Övriga socialavgifter, netto. Ök-
ningen beror bl.a. på regeringens förslag om att 7 procent av tilläggspensions-
avgiften skall tillföras statsbudgeten. Förslaget om en allmän löneavgift för
finansiering av medlemskap i EU beräknas medföra en inkomstökning under
budgetåret 1994/95 på 4,1 mdkr. Avgiften skall enligt förslaget införas den 1
januari 1995.

Ökningen mellan budgetåren 1994/95 och 1995/96 hänför sig till den
största delen (12,3 mdkr) till den allmänna sjukförsäkringsavgiften, som rege-
ringen i sin ekonomisk-politiska proposition föreslår skall höjas till 3,95 pro-
cent för år 1996. Vidare beräknas den allmänna löneavgiften öka med 6,1
mdkr.

Skatt på egendom

Inkomsterna under huvudgruppen Skatt på egendom uppgick till 25 520 mkr
för budgetåret 1993/94. Inkomsterna beräknas till 23 574 mkr för budgetåret
1994/95 och till 22 961 mkr för budgetåret 1995/96. Detta innebär minsk-
ningar med 1,9 mdkr mellan 1993/94 och 1994/95 och med 0,6 mdkr mellan
1994/95 och 1995/96.

Minskningen mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95 beror framför allt
på att fastighetsskatten på vissa lokaler slopades 1993. Denna skatt uppbärs
tillsammans med inkomstskatterna och omförs med två års eftersläpning till
huvudgruppen Skatt på egendom. Minskningseffekten av slopandet uppstår
alltså för egendomsskatterna budgetåret 1994/95. Eftersom omföringama från
inkomstskatterna samtidigt upphör, innebär slopandet en indirekt ökning av
dessa skatter mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95.

Skatt på varor och tjänster

Inkomsten av mervärdesskatt, som netto är den största inkomsttiteln på stats-
budgeten, uppgick till 123 258 mkr budgetåret 1993/94. Inkomsterna beräk-
nas till 108 835 mkr för budgetåren 1994/95 och till 117 100 mkr för budget-
året 1995/96. Detta innebär en minskning med 14,4 mdkr mellan 1993/94 och
1994/95 respektive en ökning med 8,3 mdkr mellan 1994/95 och 1995/96.

Förändringarna mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95 förklaras bl.a. av
att regeringen i proposition 1994/95:57 föreslår en EG-anpassad beskatt-
ningsordning. Förslagen innebär en engångsminskning om 6,2 mdkr för bud-
getåret 1994/95. Detta beskrivs närmare under särskild rubrik nedan. Vidare
beräknas antagandena om den ekonomiska utvecklingen minska mervärdes-
skatten med 2,6 mdkr.

Av ökningen mellan budgetåren 1994/95 och 1995/96 hänför sig 6,2 mdkr

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

till engångseffekter till följd av EU-medlemskapet, enligt ovan. Därutöver be- Prop. 1994/95:100
räknas den ekonomiska utvecklingen öka mervärdesskatten med ca 2,0 mdkr. Bilaga 1.2

Inkomsterna på energiskatt beräknas öka med 3,0 mdkr mellan budgetåren
1993/94 och 1994/95 och med 2,1 mdkr mellan budgetåren 1994/95 och
1995/96. Förändringen hänför sig till den största delen till de årliga indexupp-
räknade skattesatserna per den 1 januari fr.o.m. 1994.

Övriga inkomster

Inkomsterna av statens verksamhet beräknas minska med 2,8 mdkr mellan
budgetåren 1993/94 och 1994/95 och med 3,5 mdkr mellan budgetåren
1994/95 och 1995/96. Den största förklaringen till minskningen mellan
1993/94 och 1994/95 är att Riksbankens inlevererade överskott beräknas
minska till följd av det högre ränteläget. Minskningen mellan 1994/95 och
1995/96 har som främsta förklaring att Byggnadsstyrelsen bolagiserats och att
statens fastighetsförvaltning därmed inte beräknas generera några överskott
fr.o.m. budgetåret 1995/96.

Inkomsterna av försåld egendom beräknas minska med 2,6 mdkr mellan
budgetåren 1993/94 och 1994/95 och med 8,8 mdkr mellan budgetåren
1994/95 och 1995/96. Minskningarna förklaras av variationer i inkomster från
utförsäljningar av statliga bolag. I beräkningen för budgetåret 1995/96 har
RRV inte räknat med några utförsäljningar.

Kalkylmässiga inkomster beräknas minska med 9,9 mdkr mellan budget-
åren 1993/94 och 1994/95 och med 2,4 mdkr mellan budgetåren 1994/95 och
1995/96. Minskningen mellan 1993/94 och 1994/95 förklaras av att Bygg-
nadsstyrelsen återbetalade investeringslån under budgetåret 1993/94. Under
1994/95 sker vissa andra återbetalningar, som upphör fr.o.m. 1995/96.

Känslighetskalkyl

Antaganden om den ekonomiska utvecklingen har avgörande betydelse för
beräkningsresultaten. RRV har därför haft kontakter med Konjunkturinstitutet
och gjort en grov känslighetskalkyl med utgångspunkt från ett alternativt eko-
nomiskt scenario. Detta scenario utgår från en procentenhets högre BNP-till-
växt för kalenderåren 1995 och 1996.

Det bör framhållas att detta inte är någon alternativ prognos utan endast en
jämförelsekalkyl för att illustrera effekten på statsbudgetens inkomster av en
förändring i den ekonomiska utvecklingen. En motsvarande minskning av
BNP-tillväxten skulle i grova drag ge samma effekter som de som presenteras
i det följande, men med omvänt tecken.

Den snabbare tillväxten genereras av en starkare privat efterfrågan och för
kalenderåret 1996 är BNP-nivån två procent högre än i huvudkalkylen. Detta
innebär en högre tillväxttakt för de viktigaste ekonomiska antaganden som är
utgångspunkt för RRV:s beräkning, däribland lönesumman, privat konsum-
tion, driftsöverskott, konsumentprisindex, m.m. Som exempel kan nämnas att
lönesummans förändringstakt i känslighetskalkylen är 1,4 respektive 1,5 pro-
centenheter högre än i huvudkalkylen och den privata konsumtionens (i lö-
pande priser) förändringstakt är 1,5 procentenheter högre båda kalenderåren.

Den högre tillväxten medför en ökad sysselsättning, vilket påverkar arbets- Prop. 1994/95:100
kraftsutbudet och ger en viss minskning av arbetslöshetsnivån (-0,3 respek- Bilaga 1.2
tive -0,7 procentenheter).

I tabellen nedan redovisas skillnader mellan RRV:s beräkning och jämförelse-
kalkylen.

Jämförelse mellan RRV:s beräkning (benämnd huvudkalkyl) och en
jämförelsekalkyl

1994/95

Huvud-
kalkyl

Jämförelse-
kalkyl

Förändring

Totala inkomster

396 735

397 936

+ 1 201

1111

Fysiska personers inkomstskatt

26 797

27 023

+ 226

1121

Juridiska personers inkomstskatt

33 188

33 275

+ 87

1200

Socialavgifter

75 395

75 923

+ 528

1411

Mervärdesskatt

108 835

109 195

+ 360

1995/96

Huvud-
kalkyl

Jämförelse- Förändring
kalkyl

Totala inkomster

434 948

440 462    +

5514

1111

Fysiska personers inkomstskatt

36 809

38 539    +

1 730

1121

Juridiska personers inkomstskatt

36 135

36 542

+ 407

1200

Socialavgifter

93 781

95 708    +

1 927

1411

Mervärdesskatt

117 100

118 550    +

1 450

Enligt ovanstående känslighetskalkyl skulle en procentenhets högre BNP-till-
växt kalenderåren 1995 och 1996 resultera i 1,2 mdkr högre inkomster bud-
getåret 1994/95 och 5,5 mdkr högre inkomster budgetåret 1995/96.

I sammanhanget kan påpekas att skatte- och avgiftsökningar på bl.a. kom-
munalskatte- och vissa delar av socialförsäkringsområdet inte påverkar stats-
budgetens inkomstsida. Dessa skatter och avgifter nettoredovisas, vilket inne-
bär att inkomstsökningar motsvaras av lika stora utgiftsökningar för inkomst-
sidan. I jämförelsekalkylen beräknas skatte- och avgiftsuttaget brutto öka nå-
got mer än dubbelt så mycket som framgår av förändringarna på statsbudge-
tens inkomster.

Vissa extraordinära inkomster

På statsbudgetens inkomstsida redovisas även olika typer av extraordinära in-
komster, såsom försäljningsinkomster eller engångsvisa fondöverföringar.
Vid studier av inkomsternas utveckling över tiden kan det vara intressant att
justera inkomstnivån för sådana extraordinära inkomster. I sammanhanget är
det av stor vikt att påpeka att det för närvarande inte finns några generella
principer för vilka inkomster, som bör betraktas som extraordinära. Från vissa
utgångspunkter skulle exempelvis även förändringar i regelverk kunna vara
en komponent, som bör justeras för vid jämförelser av inkomsterna över tiden.
Presentationen i det följande bör således i första hand betraktas som exempel
på justeringar, som kan vara av intresse att göra för att underlätta en jämfö-
relse över tiden. Presentationen skall däremot inte uppfattas som en fullstän-
dig justering av inkomstsidans olika former av extra ordinära inkomster.

(mdkr)

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

Inkomster, ojusterat

377,7

376,9

396,7

434,9

Procentuell förändr. fr. föreg. budgetår

- 0,2 %

5.3 %

9,6 %

Justeringar

- 10,8

-22,4

- 11,0

-5,4

Inkomster, justerat

366,9

354,5

385,7

429,5

Procentuell förändr. fr. föreg. budgetår

- 3,4 %

8,8 %

11,3%

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

För budgetåret 1992/93 har justerats för engångsvisa överföringar från Ar-
betslivsfonden till statsbudgeten, likvidation av Fortia AB och inleveranser i
samband med bolagiseringen av Vattenfall. För budgetåret 1993/94 har juste-
rats för aktieförsäljningsinkomster avseende AssiDomän, OK Petrolium och
SSAB, inleveranser i samband med bolagiseringen av Byggnadsstyrelsen
samt vissa kalkylmässiga inkomster vid övergång till ny räntekontomodell.
För 1994/95 har justerats för aktieförsäljningsinkomster avseende Pharmacia
samt infasningsmedel från EU. För budgetåret 1995/96 har justerats för infas-
ningsmedel samt återbetalning av lån i samband med förändringar i jord-
bruksstödet till följd av EUmedlemskapet.

Som framgår av presentationen visar de justerade inkomsterna en snabbare
ökningstakt för båda prognosåren. En av förklaringarna till ökningen är de
ytterligare skatteinkomster som beräknas bli följden av regeringens ekono-
misk-politiska proposition.

Effekter av EU-medlemskap

Sveriges kommande medlemskap i EU innebär bl.a. vissa effekter för stats-
budgetens inkomster. Detta har bl.a. behandlats i 1994/95 års propositioner
nr 19, 34, 40, 55, 57, 75 och 122.1 det följande ges en sammanfattning av de
delar i årets inkomstberäkning, som påverkats av EU-medlemskapet.

Sveriges kommande medlemskap i EU innebär bl.a. att Sverige kommer
att motta vissa stöd och bidrag från EG:s budget. I denna inkomstberäkning
föreslår RRV att dessa s.k. återflödesmedel redovisas på inkomsttitlar under
en ny inkomsttyp, 6000 Bidrag från EU m.m. Dessa inkomster beräknas sam-
mantaget till 0,5 mdkr för budgetåret 1994/95, till 7,1 mdkr för budgetåret
1995/96 och till 8,7 mdkr för budgetåret 1995/96-96. Vidare resulterade Sve-
riges medlemsförhandlingar bl.a. i att ett s.k. infasningsbelopp avseende Sve-
riges medlemsavgift kommer att återbetalas under åren 1995-1998.1 denna
inkomstberäkning föreslår RRV att infasningmedlen redovisas på inkomsttitel
under en ny inkomsttyp, 7000 Extraordinära medel från EU. Inkomsterna på
denna inkomsttitel beräknas till 2,2 mdkr för budgetåret 1994/95, till 4,15
mdkr för budgetåret 1995/96 och till 6,1 mdkr för budgetåret 1995/96-96.

För att finansiera Sveriges medlemskap i EU har regeringen bl.a. föreslagit
att en allmän löneavgift införs. Avgiftssatsen är 1,5 procent. Som en direkt
följd härav höjs den särskilda löneskatten och premieskatten på livförsäk-
ringar i motsvarande mån. I denna inkomstberäkning föreslår RRV att den
allmänna löneavgiften redovisas på inkomsttitel 1281. Näringsidkare skall
också betala allmän löneavgift och särskild löneskatt. Näringsidkares avgifter
och skatter redovisas under inkomsthuvudgruppen 1100 Skatt på inkomst och

omförs med två års eftersläpning till inkomsthuvudgruppen 1200 Socialavgif-
ter och allmänna egenavgifter. Inkomsterna av dessa skatter och avgifter be-
räknas för inkomsthuvudgruppema 1100 och 1200 tillsammans till 4,4 mdkr
för budgetåret 1994/95, till 10,9 mdkr budgetåret 1995/96 och till 16,5 mdkr
budgetåret 1995/96-96.

Det bör särskilt framhållas att RRV:s beräkningar på området socialavgifter
avser inkomster brutto, före motverkande effekter bl.a. enligt följande. Av-
gifts- och skattehöjningarna kan förväntas vältras över på driftsöverskott och
löner. RRV har inte utfört särskilda beräkningar av dessa effekter. I proposi-
tion 1994/95:122 beräknar regeringen att avgifts- och skattehöjningarna ger
en nettoförstärkning för offentlig sektor om 5,4 mdkr (11,0 mdkr brutto). För
1998 bedöms övervältringen inte ha skett fullt ut, vilket enligt regeringens
beräkningar skulle innebära att inkomstförstärkningen för detta år blir 6,3
mdkr.

Vidare har regeringen i proposition 1994/95:40 angett att den sociala sek-
torn ej bör drabbas. I proposition 1994/95:122 anges att hela den merkostnad,
som avgifts- och skattehöjningarna innebär för kommunsektorn bör återföras
till kommunsektorn. Regeringen har ännu inte konkretiserat de tekniska lös-
ningarna för dessa kompensationer, varför RRV inte heller beräknat några så-
dana effekter.

EU-medlemskapet innebär effekter av engångskaraktär för statens mom-
sintäkter. I prop. 1994/95:57 föreslås en EG-anpassad beskattningsordning
som medför att mervärdesskatt inte tas ut vid införsel av varor från EG-länder.
I stället skall beskattning ske i den ordinarie mervärdesskatteredovisningen.
Detta innebär en förskjutning av uppbörden så att en engångseffekt uppstår
på budgeten för budgetåret 1994/95 med en minskning på 8,2 mdkr. I proposi-
tionen föreslås också att de skattskyldiga som bedriver handel med EG-länder
skall redovisa mervärdesskatt en gång per månad. Detta innebär en positiv
engångseffekt på 2,0 mdkr. Dessa förändringar beräknas således sammantaget
innebära en engångsminskning om 6,2 mdkr för budgetåret 1994/95.

Sveriges medlemskap i EU innebär bl.a. att EG:s olika stödprogram inom
jordbruksområdet träder i kraft. Jordbrukare, som övergår från det svenska
arealbidragsprogrammet till EU:s motsvarighet, skall återbetala vissa delar av
tidigare omställningsbidrag. Återbetalningarna förväntas ge en engångsin-
komst för statsbudgeten om 1,3 mdkr för budgetåret 1995/96.

Övriga effekter beräknas tillsammans till -0,2 mdkr för budgetåret
1994/95, ti 11 + 0,2 mdkr för budgetåret 1995/96 och ti 11 + 0,3 mdkr för budget-
året 1995/96-96. Dessa effekter består av minskade intäkter för tullen, höjd
mervärdesskatt på porto och serveringsavgifter samt förskjutning av uppbör-
den för försäljningsskatt på motorfordon.

Effekter av proposition 1994/95:25,
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m.

För att angripa de ökande oblansema i ekonomin föreslog regeringen ett s.k.
saneringsprogram i proposition 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgär-
der m.m. Nedan följer först en grov beskrivning av programmet som helhet
och därefter en sammanfattning av de förslag till åtgärder, som påverkat
RRV:s beräkningar.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

10

Åtgärdernas effekter beräknas av regeringen till 113,4 mdkr vid år 1998.   Prop. 1994/95:100

Dessa fördelar sig enligt följande (beräkningarna har redovisats i 1995 års   Bilaga 1.2

priser):

Tidigare beslutade åtgärder

Minskade ränteutgifter

Kommande åtgärder i budgetprop

Åtgärder föreslagna i prop 1994/95:25

Summa

18,3 mdkr
18,0 mdkr
20,0 mdkr
57,1 mdkr

113,4 mdkr

De åtgärder som föreslagits i prop. 1994/95:25 (57,1 mdkr) utgörs av såväl
förslag som konkretiserats i förslag till lagförändringar som mer principiella
förslag där regeringen avser återkomma. Drygt hälften (36,3 mdkr) av för-
stärkningarna består av skatte- och avgiftsförändringar.

De beloppsmässigt största skatteförändringarna föreslås på inkomstskatte-
området. För fysiska personers skatter föreslås bl.a. en höjning med fem pro-
centenheter av den statliga inkomstskatten (den s.k. värnskatten), s.k. avin-
dexering av brytpunkten för statlig skatt samt basbeloppet (vilket påverkar
grundavdraget) och en höjning av gränsen för reseavdrag från 4 000 kr till
6000 kr. För juridiska personers skatter föreslås bl.a. att vissa tidigare beslut
upphävs. Detta gäller de nu avskaffade skatteutjämningsreserverna (SURV),
som endast till hälften skulle tas upp till beskattning. I stället föreslås att nio
tiondelar av SURVama skall tas upp till beskattning. Ett tidsbegränsat direk-
tavdrag för byggnadsinvesteringar föreslås införas. Avkastningsskatten på
pensionsförsäkringar och pensionskonton föreslås höjas från 9 till 15 procent
och avkastningsskatten på kapitalförsäkringar föreslås höjas från 20 till 30
procent. Den särskilda premieskatten på tjänstegrupplivförsäkring föreslås
höjas med två procentenheter. För såväl fysiska som juridiska personer före-
slås en höjning om två procentenheter av den särskilda löneskatten. Föränd-
ringar föreslås också på kapitalskatteområdet. Den s.k. dubbelbeskattningen
på utdelningsinkomster föreslås återinföras och halverad reavinstskatt på ak-
tier föreslås avskaffas. Skattesatsen för värdepappersfonder föreslås höjas
från 25 till 30 procent och det tidigare beslutet att sänka skattesatsen på kapi-
talinkomster från 30 procent till 25 procent fr.o.m. 1995 föreslås upphävas.
Beträffande skatt på egendom föreslås att det tidigare beslutet om avskaffad
förmögenhetsskatt upphävs. Vidare föreslås fastighetsskatten för små- och
hyreshus höjas från 1,5 till 1,7 procent fr.o.m. den 1 januari 1996. Dessa skat-
ter uppbärs tillsammans med inkomstskatterna och omförs med två års efter-
släpning till inkomsthuvudgruppen 1300 Skatt på egendom. De sammantagna
effekterna på inkomstskatteområdet beräknas öka inkomsterna med 4,4 mdkr
för budgetåret 1994/95, med 17,2 mdkr för budgetåret 1995/96 och med
27,5 mdkr för budgetåret 1995/96-96.

Den allmänna egenavgiften till arbetslöshetsförsäkring föreslås avskaffas
och samtidigt föreslås en motsvarande höjning av den allmänna sjukförsäk-
ringsavgiften. Vidare föreslås en successiv upptrappning av den allmänna
sjukförsäkringsavgiften med en procentenhet per år under inkomståren
1996-1998. De allmänna avgifterna är avdragsgilla. Detta innebär att nettoef-
fekten för statens inkomster blir skillnaden mellan avgiftsintäkten brutto och

11

minskningen av inkomstskatt till följd av avdragseffekten. De successiva höj-
ningarna under perioden 1996-1998 beräknas netto öka statens inkomster
med budgetåret med 2,0 mdkr budgetåret 1995/96 och med 4,3 mdkr budget-
året 1995/96-96.

De allmänna avgifterna uppbärs tillsammans med Fysiska personers in-
komstskatter och omförs direkt vidare till egna inkomsttitlar under inkomst-
huvudgruppen 1200 Socialavgifter och allmänna egenavgifter. Den allmänna
arbetslöshetsförsäkringsavgiften överförs därifrån direkt vidare från statsbud-
geten till den s.k. Arbetsmarknadsfonden. Den allmänna sjukförsäkringsav-
giften stannar kvar på statsbudgetens inkomstsida. Växlingen mellan avgif-
terna innebär därmed en förstärkning för statsbudgeten, men har inte någon
betydelse för statens lånebehov. Förstärkningen för statsbudgeten till följd av
avgiftsväxlingen beräknas netto till 3,7 mdkr för budgetåret 1994/95, till 9,1
mdkr för budgetåret 1995/96, och till 13,8 mdkr för budgetåret 1995/96-96.
Det är viktigt att observera att dessa förstärkningar inte påverkar statens låne-
behov.

Även bland socialavgifterna uppstår en motsvarande effekt till följd av den
växling som föreslagits mellan arbetsmarknadsavgift och sjukförsäkringsav-
gift. I detta fall försämras statsbudgetens inkomstsida, men inte heller här har
växlingen någon betydelse för statens lånebehov. Effekten för statsbudgetens
inkomstsida beräknas till - 6,0 mdkr för budgetåret 1994/95, - 14,8 mdkr för
budgetåret 1995/96 och till - 22,5 mdkr för budgetåret 1995/96-96. Vissa
andra förändringar föreslås också inom socialavgifternas område. Effekterna
av dessa beräknas till +260 mkr för budgetåret 1994/95, till +640 mkr för
budgetåret 1995/96 och till + 810 mkr för budgetåret 1995/96-96.

Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster

På de flesta inkomsttitlar på statsbudgeten redovisas endast inkomster. På ett
mindre antal titlar, men med betydande belopp, redovisas även utgifter. För
dessa titlar sker en nettoredovisning över budgeten, dvs. nettot av inkomster
och utgifter tas upp på statsbudgetens inkomstsida. För att tydliggöra detta
förhållande presenterar RRV i denna inkomstberäkning även vissa bruttoin-
komster och -utgifter i anslutning till nettobeloppen i tabell A i tabellbilagan.

Utöver detta presenteras i tabell C i tabellbilagan en mer utförlig samman-
ställning av bruttobeloppen budgetåren 1993/94, 1994/95, 1995/96 och
1995/96-96.1 RRV:s prognosarbete ingår att bedöma utvecklingen av brutto-
beloppen för såväl inkomster som utgifter. En närmare redovisning av dessa
belopp finns i beskrivningen av respektive inkomsttitel.

Av tabell C i tabellbilagan framgår att bruttoinkomsterna för budgetåret
1995/96-96 beräknas uppgå till 1 675 mdkr vilket är nära tredubbelt så mycket
som inkomsterna netto på statsbudgeten. Utgifterna på inkomsttitlarna beräk-
nas till 1 057 mdkr för samma budgetår.

Den största differensen mellan brutto- och nettoredovisningen finns på in-
komsttypen 1000 Skatter. Inkomsterna på huvudgruppen 1100 består till
största delen av preliminärskatter (statlig och kommunal inkomstskatt m.m.).
Utgifterna utgörs bl.a. av utbetalningar av kommunalskattemedel och över-
skjutande skatt.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

12

Inkomsterna på huvudgruppen 1200 består i huvudsak av arbetsgivaravgifter. Prop. 1994/95:100
I bruttosammanställningen ingår såväl ATP-avgifter som de övriga arbetsgi- Bilaga 1.2
varavgifter som överförs till fonder utanför statsbudgeten. Utgifterna utgörs
alltså av utbetalningar till ATP-systemet och olika fonderingar utanför stats-
budgeten. Vidare utbetalas sjukförsäkringsavgifternas andel av sjukförsäk-
ringens kostnader. Bruttoströmmama under huvudgruppen 5200 utgörs också
bl.a. av olika fondöverföringar.

Bruttoutgiftema på huvudgruppen 1400 utgörs av återbetalningar av mer-
värdesskatt och den offentliga sektorns kompensation för i princip all ingå-
ende mervärdesskatt.

Periodiserad redovisning av skatter och socialavgifter

I det föregående avsnittet behandlades brutto- och nettoredovisning på in-
komsttitlarna. När det gäller 1111 Fysiska personers inkomstskatt och 1121
Juridiska personers inkomstskatt kvarstår ett flertal problem då inkomsterna
skall analyseras utifrån förändringar i den ekonomiska miljön. Problemen
hänger bl.a. ihop med de redovisningsprinciper som gäller för statsbudgeten.

Tre problemområden kan konstateras:

1. budgetårsredovisningen

2. kassamässigheten

3. den samordnade uppbörden.

Budgetårsredovisningen innebär svårigheter då skatten skall analyseras ut-
ifrån förändringar i lönesumman, tillväxten i ekonomin eller förändringar av
skatteregler. Samtliga dessa variabler anges normalt per kalenderår.

Kassamässigheten medför att skattemedel, som avser ett visst inkomstår,
kassamässigt finns utspritt över tre olika budgetår i form av inbetalningar av
preliminärskatt, kvarskatt och fyllnadsinbetalningar samt utbetalningar av
överskjutande skatt. Likaså hänför sig de skatter som flyter in under ett visst
budgetår till tre olika inkomstår. Då skatten skall analyseras utifrån föränd-
ringar i den ekonomiska miljön bör man studera skatteintäkten, dvs. den skatt
som har eller kommer att debiteras som slutlig skatt för respektive inkomstår.

Den samordnade uppbörden innebär att ett flertal skatter betalas in på in-
komsttitlarna för fysiska och juridiska personers inkomstskatt genom prelimi-
närskatteinbetalningar m.m. för att sedan omföras med två års eftersläpning
till andra inkomsttitlar. Detta gäller exempelvis för fastighetsskatt och förmö-
genhetsskatt, samt egenföretagamas egenavgifter och den särskilda löneskatt
som betalas av juridiska personer.

Således behövs ett alternativt angreppssätt då inkomstskatterna skall analy-
seras. Ett sådant angreppssätt kan vara en periodiserad redovisning av in-
komsttitlarna. Denna redovisning renodlar den statliga inkomstskatt som de-
biteras under respektive inkomstår. I tabell D i tabellbilagan presenteras en
periodiserad redovisning som omfattar hela statsbudgetens inkomstsida åren
1991-1996. Dock är det endast inkomstskatter, egendomsskatter och social-
avgifter som periodiserats. Beträffande inkomsthuvudgruppen Skatt på varor

13

och tjänster samt inkomsttyperna Inkomster av statens verksamhet, Inkomster
av försåld egendom, Återbetalning av lån, Kalkylmässiga inkomster, Bidrag
från EU samt Extraordinära medel från EU antas antingen att inbetalningar
och intäktsbegreppen sammanfaller eller att detta är extraordinära intäkter.

I tabellen nedan presenteras totala perodiserade skatter och socialavgifter.
Det bör observeras att även de kommunala inkomstskatterna periodiserats,
vilket får till följd att skatteintäkterna redovisas på det år de beslutats gälla
och inte när de slutligen utbetalas till kommunen.

Tabellen visar att de totala skatterna (brutto) har sjunkit från 1991 till 1993.
De största förklaringarna till det är sänkningen av socialavgifterna från 37,29
procent (1991) till 31,00 procent (1993), vilket även framgår av tabell C i
tabellbilagan. En del av denna sänkning är dock en chimär, eftersom den del-
vis beror på att arbetsgivaren övertog ansvaret för de första fjorton dagarna
av sjuklöneperioden. Denna del av sänkningen motsvaras alltså av en sänk-
ning av statens utgifter för sjukförsäkring.

En annan förklaring bakom sänkningen av de totala skatterna är de statliga
myndigheternas möjlighet att avräkna mervärdesskatt fr.o.m. den 1 juli 1991.
Sålunda motsvarades även denna inkomstsänkning av en utgiftssänkning.

En del av nedgången har trots allt även varit ”riktiga” skattesänkningar.
Bl.a. sänktes socialavgifterna i samband med den s.k. krisuppgörelsen mellan
regeringen och Socialdemokraterna 1992.

Som en följd av minskningen av de totala skatterna mellan 1991 och 1993
sjunker även skattekvoten. Denna skattekvot beräknas utifrån de periodise-
rade skatterna och BNP till löpande pris.

Både skattekvoten och de totala skatterna ökar mellan 1994 och 1996. Ta-
bellen visar att den stora ökningen sker inom socialavgifterna. Detta beror till
stor del på de nya allmänna egenavgifter som införts under perioden.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

BNP, löpande priser (mdkr)

1 447,3

1 441,7

1 442,2

1 508,3

1 594,4

1 684,3

Totala skatter, brutto

757.1

734,2

716.4

752,1

834,2

903,9

(mdkr)

Total skattekvot

0,5231

0,5092

0,4968

0,4986

0,5232

0,5367

därav

0,1653

0.1701

0,1731

0,1700

0,1686

0,1663

kommunalskattekvot

därav socialavgiftskvot

0,1737

0,1607

0,1521

0,1485

0,1807

0,1874

(inkl. allm. egenavgifter)

Tabell D i tabellbilagan visar att fysiska personers statliga inkomstskatt mins-
kade mellan 1991 och 1992. Detta beror på att brytpunkten för statlig in-
komstskatt justerades upp med en historisk inflationstakt som var högre än
vad inflationen kom att bli under 1992. Vidare lades ett reallöneskydd om två
procent till inflationsuppräkningen.

Efter 1993 beräknas skatten öka perioden ut. Detta beror bland annat på de
åtgärder som föreslagits i regeringens ekonomisk-politiska proposition.
Dessa har beskrivits närmare ovan.

Sedan våren 1992 tillämpas s.k. regleringar mellan staten och kommunsek-
torn. Regleringarna kan i princip vara både positiva och negativa. De beslut
(bl.a. slopat schablonavdrag och sänkt grundavdrag) som statsmakterna hit-

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

14

tills fattat har i praktiken ökat kommunernas skatteunderlag. De beslutade re-
gleringarna har inneburit att medel återförts från kommunsektorn till staten.
Tekniskt redovisas regleringarna som en minskning av kommunalskatteutbe-
talningama och påverkar således inkomsttiteln 1111 Fysiska personers in-
komstskatt positivt, dvs. nettot på titeln ökar. Eftersom dessa regleringar del-
vis skiljer sig från den ordinarie inkomstskatten har de brutits ut ur den perio-
diserade redovisningen och redovisas separat under en egen inkomsthuvud-
grupp, här kallad 1900 Kommunregleringar. Inkomsthuvudgruppen finns
alltså inte i statsbudgeten utan används här endast som en analysvariabel.

Juridiska personers inkomster beräknas öka kraftigt mellan 1992 och 1993.
Detta beror framför allt på den förbättrade konjunkturen.

Fr.o.m. 1992 särskiljs inte 1122 Avskattning av företagens reserver, då
denna särredovisning inte har visat sig möjlig att göra. I stället ingår avskatt-
ningen i 1121 Juridiska personers inkomstskatt.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

15

TABELLBILAGA

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL A
TABELL B
TABELL C
TABELL D

RRVs inkomstberäkning hösten 1994, per budgetår
RRVs inkomstberäkning hösten 1994, per kalenderår
Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster
Periodiserad kalenderårsredovisning

17

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

FÖRÄNDRINGAR
TABELL A                                                                                                         1994/95 -       1994/95

RRVs INKOMSTBERÄKNING                    1993/94        1994/95        1994/95        1995/96     1995/96-96      - 1995/96 Statsbudget -

HÖSTEN 1994, PER BUDGETÅR___________Definitivt utfall_____Statsbudget________Prognos________Prognos________Prognos_____________________- prognos

O O O O O

o o  o o

o  o o

ic, rc

00 O I >

o o

o
ö
o

C4

r-1

o

SO
00

SO

sO

00

oc

OS

T.

i

^222
o O S Q
O O ° ®

o o O o

O o
o o
o o

C O O
O O
O O

o o
o o

Q

O

IT)

O r,

tx oo

Os

so so

>✓') W)

©

P*1     t? so

Os oo

O

Os Os

C-

00

Z rt

rC —

ri

O o

‘CS Tt

so so Tt —

> cc

—<

0-1 Cl

SO

C4

rC c*',

o

o
o

-r
o
cc

'O

C~l

oo

so
rc

O

O

18

xO
Ox

wo

Ox

Ox

1/5

O
C

O

Q

O

CO
■^r

CO

xO

xO

r~
04

O Tf
OX OO

ro

Ox
co

CO

Ox

CO

O

O
o

co
OO

O

04

xo
O
00

XO

O
O
O

Ox

04

1/5

O

O

O

Ox

04

CO

1/5

o-,

V5

o-

1/5

rO

r-

1/5
ro

CO
CO

CO
CO

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

22 O O O O O O

o o o
o o o
o o o

o
o
o

Ox

O O

Ox

22

22

25

xo    co

,—4

XO

xO

00

— OX OO

04

O|

04

Ox

O 04

05

04

04

X£5

Tf

1

O O O
o o o
o o o

04 O CO

04 oc Ox
o vo
xO

o o o
o o o
o o o

OO OO co
co xo ox
Ox Tt Tt

i/5 Ox

1/5
OX

'T
Ox
Ox

O
O
o

lo,
XO
LO,

04

Ox
*T
O-

XO
OO

■'t
00

Tt

00

04
CO
co

r-
co

04
c<~,
CO

o
O
O

xO
LO,

CO

oo

O
O
O

O
O
04

LO,

xO

04

O

CO

1/5
O

04

Ox
Ox

04

Ox
Ox

04

O

LO,
ro

1/5
CO

25

o-,
r"
o

CO

CO
o-
O

ro

ro
o-
O

ro

ro
o-
O

ro

r*

25 O O

22

22

1*0

O
CO

04

XO

xo

25

O

05

'f

*O

CO

ro  I‘n O co

04  04    04

r~  tx    r-

1/5   04

r~ tx

in oj-

04    ---.

1/5

04
r-

22

Q)

xo

oc

LO,
OX

-t
Ox

Ox

»o,
Ox
04

Tt

00

Ox
04

tT
00

■rf

O

CO

Tf

O
CO

O

O

O

o~

IO,

04

OO
Ox
04

OO

o
oo

O
■o,

Ox

O
LO
o-

O

O

co
o-
04

O

s
co
o-
04

LO,
CO

1/5

CO

22

co
o-
o

ro

co
r-
o

co

O-,
o
o

o,

O

O O O  CO

O O O  04

O O O  rr

io, r- io,    rt

ox ox r-   t"

io, O of    •/)

Ot O- rO

04

ro

O CO

04

04

2

M-

^r

Ox

Ox

•o

‘O

>

ot

00

>

of

04

—■

—-

000

fO

ro O CO

20

0

O

ro

ro

co

22

0

O

ro

ro

CO

22

Ox

04

ro

xo

xO

tx

r-

Ox

1/5

-t

‘o

LO,

—“

04

<5

XO

04

"t

of

OJ

04

O

04

O-

■'t

r-

Ox
r-
oo

Ox

LO,
CO

oo

O
O
O

o
o
o

i/o

co
Ox
04

O-

V5

O
O

04

C*",

Ox

04

Ox Ox
xO xO
O O

co co O >/> i/5 O

1/5 1/5      04 04

xO xo   O O

xo o

04 04

00

00

04

rO

04

00

00

04

CO

04

co oo o-
Tf O XC
— CO OX

OX 1 04
Tf CO
1/5 O-

00

1/,

22

Q

O

22

©

x-O

LO,

22

ro

ro

O

ro

22

©

XO

O

xO

”SJ-

04

O)

tx

1/5

25

Ox

--

1/5

(X

xO

04

04

19

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

IX

<
O
z

2
Q
Z

wc
o>

-fr
os
Os

O
C

DO

o

cx

wc
os

'fr
o

Os

SD

O.

wc
Os
Os

so

Os

O
C

SO

DD

Os

O

■—

wc
Os
Os

X

SO

cz

Os

o

c

WC

DD

Os

o

Os

£

wc

Os

fr

Os

Os

c/i

O
C

DD
o

CL

Cl
Os
SO

O

8

sO

Q)

O O O
wc o wc

o o

88

88

00 oo

©

-fr
©s

r-
©

'V

sp

I

tx

I

o

t—
rc

8

Os
rc

WC

7

oo

CC

I

O
O
O

r-
rc

8

O

C'

7

'fr
o

oo so
I

O O Q O
Q)   O

CM    CM

\O s©
tx r~
l l

tx

fr

fr

rc

OS
Cl

CM

O O O

o
wc
Os

I

OO

WC
sO
CM

O

Q

O

CM

o

$

Q)

O

S

Q>

■fr

oo

fr

oo

O

8

CM
r-

O

O

O

wc
OO
fr

ci

o
fr

O O O
O wc wc
wc c*c —

Q>
G
Q)

O O Q
O O O
Q) Os —

o
Q)
Q)

O

s
o

88

Os —

fr

©s

rc
Os

Os

c
io

Q

O
fr
sO
sO

fr

SO

O Q

88

Q> O
wc wc
fr rc

fr fr

Q>

s

Q)

O

O
fr

WC

O o
Q) O
o o
88
Wc wc
fr fr

fr
©

sO

se
©s

CC
fr

WC

00
©s

o

£>

O

O
o
fr

sO

O
ö

C)
o

Cm

CM    fr WC

Os   O OO

Wc    wc

O

O
ö
co

fr

O o o

se Q Q

wc o o

00

so

fr

00

8

wc

wc WC
fr cc
oo oo

00 oo

o o

O

$5
o

oo  rx c-

00  so so

©   —

W  Wc wc

©s    —

QjOOOOOOOOOOOO

0)0 oooooooooo

00 O  CMOOsowcOwcOOO

sC   sf N X O OO X   oo O so

IT,   O — — fr oo oo   rc fr SO

fr wc     co Ci (N >   — os

Os (fr — > sD C C —
sO CM                     Cl

ooooooooooooo
o o oooooooooo
wc O OOOOOOWCOOO

SO    CM so oo fr fr Os    Cl oo Os

fr so    — wc oo rc fr fr    fr cm wc

°Owc   WC SO O CM O wc   —os

fr cm    — fr so rc rc os

SO Cl                —

Q)
O
O

Q)
C'!

fr cc

O

tx

00

Os

fr
oo
os

o

o

o

O o

Q

Q)

O O

7

5

o

O

o

00

oo

O

Os

Os

o

Q

CM

fr

wc

tx

fr

o

O

rx

fr

Os

oo

oo

CM

Cl

O

Os

Os

Os

fr

rc

Q)
Q)

Cm

O

8
O
o
C'!

O O O O

Q>  O O

O  o o

O   wc wc

— Qs

o

88°
o> o

fr fr

88

fr fr

1

8

O

fr — Cl
fr WC os

CM

Cl

00
fr
CM

OC
tx

O
oo
fr

CM O OO CC

rc SO CM fr O OS rc sO oo

g

oo
o
Os

oc rc rt —

Oc OO O
CM O CM
WC Os sO

CM —

rc O
cm fr

fr O so

O C- Cl

WC fr wc

so oo —

C~
sO

Oc

OS

oo

CM

wc

sO

sO

fr

oo

oo

Cl

fr

-—

OS

SO Cl

C"

CM

ri

o

sO

rc

Os

OS

wc

tx

fr

tx

fr

— fr

CM

oo

o

Os

sO

sO

rc

sO

'fr

Cl

CM

Os

SO

■'t

—«

sO

o

OO

O

CM

Cl

fr

wc

WC

CM

sO

— fr

CM

WC

wc

rc

Cl

O

O

sO

tx

r~

Os

o

C-

—"

Oc

Cl

sO

Os

oo

fr

rc

©

CM

Cl

Os

fr

fr

00

O

fr

o

Os

o

—'

CM

WC

wc

WC

fr

cc

O

fr

wc

Cl

rc

sO

wc

'fr

©s

CM

CM

SO

CM

20

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

lc,

Os
CZ S
< Os
O
z
2
Q
Z
:< .
Cd •/">
O
u-

Os
Os

00
•o

3

X

c3

oo

sO
os

io,
Os
Os

'C,
Os

"t
Os
Os

O

C

00
o

Q.

72 sO
SO —
cm o-

CM 1/2
CM Os
Os Cl

Os o-
»O OO
Os to,

c/J

O

LC,
Os

Os

Os

72

8

04
r->

sO

05 O O O O
Os        O

72

O

oo

Os

Cm          sO

04

LC,

o

Os
Os

M-           04

04

fO

1

04

72

o

O

O

72 o o o o

72

o

rf

00

o

tx

o

»■H

o-

O\

Os

■^r

IT)

04

—-

(X          Tt

CO

I

72

Tt

Q

'■f

72

O

04

m

72 O

O O O

SO

OO

co

5

2

o

Os

o

CM

Cl

O

Os

72

O

C<4

o

Oc

Os

OS

c*2

>o

SO

O-

C4

Os

O

O

tT

Ch

IO,

'o

CC

rf

M-

04

04

oo

”t

O\
©s

rO

M-

—■

*o

LO

Os

04

72 O O

72 o o
o o o

—■ 04
o o o
rn co
Lo LC,

co
O
sO

O
o-
M-

72 O

88

*o lc,
co
> Tf

O 72 o

o

co

Os

ir,
oo
C4

O\

I

O

Q
O

7

04  72 O

cc  72 O

o- o o

2 §8

1  °?°?

M —
•*) so r-
CM —' O
so co co
CM — —

1

S8

72 o

SO

Os

oo

£

Os

IC,

>O LO,

TT

LO

TT

Tf

TT

"-■< —

T-H

04

CM 04

1

O O
O Os

O C4

■'t

-T

O

5

72

O
o
o

O

O

O

70 O

72 O

72 O

CT) so
oo co
r>

c-

■'4-

Oc

t->

72 O

"t —

04

72

OO

04

70 O

oc —

r>

72

04

O

cm c4

so O

sO

SO sO

in
”T

8

O

IO,
•ct

04

Tf

Os

72 O

O O O

O

O

72

O

QC

00

Q>

o

o

O

72

O

l-H

O\

so

o

o

sO

o

oo

CO

•O,

O

72

04

72

Os

OO

c-,

tx

O

04

04

ro

04

so

04

ro

©s

04

O

72

O

Os

Os

O

©

72

o

SO

r*2

O

72

O

oo

OO

o

s>

o

•n

—i

O

72

o

O)

Cl

o

O

72

o

04

SO

oo

72

o

Os

o

Os

«n

*O

IO,

so

oo

sO

72

o

"O

C

LO,

>

-r

oc

■M"

>

00

04

sO

o

72

o

04

O)

04

TT

72 — 04 CO Tf sO

O| 04 04 04 04 04

OO

04

CM 04

io,
Cl

04

18 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

21

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

so

Os

s6

in

Os
Os

O
e
txj
o
i

OO

•n

O SO

•n

•n O

•n

O

•n

O

O

O

O

Os

Os

O

O

*F

Tt

so o

•n

o

O

O

O

'"t

•-*

•n

^r

tt

Ch

O

OS

Q

•n

n

O

>

O

o

oc

OO

so

•n

o

m

OO

—*

co

04

o

o

O

so

•n

't

ot

o

o

Os

OS

CM

r-

Os

r-

r>

CO

CM

cm

Os

co

*F

■^r

so

sO

so

sO

cm

04

•n

Os

•n

oo

CM

SO

sO

^r

Ot

tx

O

CM

•n •n

so
o>

n
Os
Os

cz>

O

O sO oo
•n     o

cn

OS

■'t

•no *n o

•n   NO

o~       —

—    cm o

f\ r-

•n co

»n

o

O

O O

SO

sO

O

o-

Q

O

O o

Q)

O

£)

o

O

SO

— »n

•n

•n

o

CM

O

•n

•n

so

sO

co

co

O

O

CM O O

O

Q

O

•n
•n

c*-.

°O

oj

04

O)

CO

CO

Cm

o

04

n
os

Os
Os

C
oo

04 CO

— Os

O oo
•n
co

04

O O

Os

•n o

00 O

oo O
O

Q>

Os

O

O O

Os O

O

CO CO
O- T+

O O
O O
O O

Os
co

Os
^F
CO

--< o o

O
o
m,

•n

04

O O
o o
Os sO

>
SO

M-

"'t

CM

04

CO

Os

r-

04

oc

OO

O

sO

O

O

>

r-~

m

co

oo

oo

co

CO

CM

04

SO

co

CO

xr

CM

co

co

m

Os

Os
Os

v
bo
-o

-O

04 co

— os
Tt

oo

C3

O sO   04

O   O

cn     —

•n
F"

O O
o
r-

£
oc

§

•n o
oo O

O
>

§8

CM

04

O

— o

CO
*n

•n

04

oc
CM

oo

04

o o

cn

O)

CM

Q)

o

00

oo

oc O

O

oc

OO

O

•n

m

tx

•n

o

Os

Os

O

'>

or

so

sO

Os

Os

SO

co

co

•n

>n

CM

o
o
o

oo

O  o o

Tt   O Os

c- os

•n

22

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

O o
o o
un CM

CM —
un

I

ir, O
Os CM O
nt —' oo
un — Os

O
O
un

cn

CM

OO
O
CM

un
CM

oo

o un cm —
cn cm oc —

MD
Os
os

un O oo O O
MD    OO

un   —

©cM-oor-
r- oo nt o o cm
cm t"- oo un o oo

o
o
OO

CM

cn

un

I

MD OO
nf    CM

CM       |

C- O CM
CM nf

r-
r-
nt

oo

5

o
r-
l

o
o
Os

Os

I

O O > £ U-, CM

un    cn r> un nt

un    —• —< c-  l

Os   — MD sO

I     cn oo

I I

un
o

un

I

nt O nt o O CD
un    oo

MD    CM

CD

O

MD

— un —
CM CM

I I

CD CM nt

8oc r-
md un

nr

CM

CD CD
O O
un cd

un md

CM

o un cd
o un cd
so un —

O un o

O CD un so CD nr

o —i r- — cm

CD r- so un un

O nr so O CM

un oo cn cn c-

00 oo

O O O O O
O O so O
o o un un

CD un — MD
cn nt os
so

CD CD — CD CD OO

CD un Os O   O

nr r- o —■   so

un so un cd    un

nr o o   un

— CM CM   CM

c-

CM

nT

nr
o
cn

MD
Os

un

Os

Os

C/2

O

C

W)
o

X

CM O
CD CD
cn o

O CD
nr

UD
O

CM

CD CD
Q) O
CD O
un un
CD O
CM CM

''n cn

o nr n
O cn V;
CM © —

cm un
nr cn
nr un

m

O

o

O

un

O

o o

Os

Os

un

o

o

O

un

O

o

nt

sO

O

nt

o

CD

un

O

o

00

©

nt

nt

o

MD

un

nt

o

o

cn

O

O

cn

o

CM

CM

sO

CM

MD

SO

©©cn©©©© — CDOsOr-
CD O OO CD   O O CM O   nf CM

O O Os un   sO un nT sO   nT Os

O O O nt   cn r-~ nf CM   oo sC

un cn r-         os oo o so cm

nt               — —   — CM

un
os
*-?
Os
O

co

O

C

Ö£)

CD

X

MD
r-
un

O

o
o
o

CD
OO

O
©

Os

CD O
CD O
Os OS

S©  so MD

Os  Os Os

nr  > nt

cn  rn cn

nr cn oo
w so Os
nr OO MD
un cm os
un nt

© un

nr

o o  o un o

CD CD   O CM O

CD oo   un — O

CD OO   un nt ©

— nt        CM

O O so un o cn
un o oo nt un oo
un o os cm so nt

os o nt so cn cn
O nr CD — so
sO sO —

sO O C- O
nt O MD O
cn CD cm un

nt CD SO nt
un cn oo
cn

O CD cn — CD CD nt
CD CM nt O O sO
MD Os oo O O r-

cn oo os — nt cn
— O O MD

cn
un
cn

un
o
CM

un
Os

nr

OS

Os

oo O
Os O
CM O

— o
sO nt

oo

oo

cn

°n

cn

CM

CM

CM

UD

sn

un

©

CD

O

r-

tx

r-

T-H

Q© Os ©
m —• r-

Os Os nt
© MD
un un

nr

o
o
un

r-

o
o
o

CD
O
oo

o o

O CM
cn O

O o os r- un os
un o os cn cm >
un un — O oo nt

Os o O nt — OO
cn r- ri md
os so

— o un cd o
oo O un O
r- o nt un

> C nf nt
© cn —

O — O © © —

cn nf CD O CD Os

cn — o un O un

cn — os oo cn oo

os so Os    so

o
cn
oo

23

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

CZ
<
O
z

2
Q
z
•<

oo o m o
CM O © O
© © o o

Ox
oo

©X — nf nt
f nt o cn
w cn oo

X x r) C1C
CM Fl © oc

-h I I —

oo cm ©
nt Tt

CM CM

00

' ©
© Ox
5^ ©
rf O'
ox
Ox —

© oo f oo o

© CM OO

© © cm

© o

i 7

f f

OX Ox

© cn
't nt

IT)

f

00

I

o o © o

oo

I

©
©
F

©
cn

©
©

©

Ox

Ox

•z.

O

00

o fi
o ©
o ©

o un
O un
o nt

© un cn
F © Ox
f o un

CM

cn o cm o o
oo oo un oo f
cm — cn ©

ox cn

CM
ox un

nr

nT

o
o
o
CM

nf
CM
F

O

5
o

F
CM
f

©
©
F

©
m

o o

o
o
o

o
o
f

o

Ox Ox
CM 04

©

00

©

Ox
©

un
Ox

7

Ox
Ox

CZ

O
e

F o CM O un
© O © O —
Ox O un O nr
fM o CM — OO
© f © © nt
nt — un ©

© cn nr
© cn —
Ox © nr

© © ©
© Ox O
—i © cn

o
o
o
CM

o
cn
o

OX Ox
00 oo
CM Fl

©
nf
©

©

00

oo

o o

o
o
o

©
-t
©

© o ©
oo cn ©
f f

00 oo

<
U

a

x

<

©

Ox
nt

Ox

Ox

nt

ox

cn
Ox

Ox

1)

Q

ox O © O nT

cn o — o cm

© © © o ©

enoontox —
© Ox OO F nf

cn —   cn ©

00 OO Fl — F

© O © © Ox

nt © © O Fl

© nr Cl F Fl

cn © © — o

CM — nr©

Ox

Ox O
nr nr

*r n n o o

CM © O F O

ox © ©  o

o
o
o

nf
©
Fl

©
nf
©

h © © Ox O

© o >

© Fl Cl —

© f- O cn
© nr O

© © Tt

f
©

©

©
©

00
m

o o

©
©
oo

o
z

z
1Z

cz
UJ
CO

H

c/3

O
iZ

cz

H
a
o

Q
X
C0

cz

nt
Ox
Ox

— nt ©

— Fl Fl
© © ©
Fl Fl Fl

©
F4
©

Fl

© o ©
© © F
F — ©

© nr ©
00 nt ©
© ©

©

©

— Fl

© ©
© ©

o

>
qj
cz

a

c
X

CM

F
Fl

Fl

f

Fl

cn nr

F F

F4 Fl

8 =

oo oo
CM Fl

O
F,

©

nt
Fl

©

©
Fl

©

© —
© —
CM Fl
© ©

O
o
©

24

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

O O cn O

O O x©

Un o OO

— r-
i

O

•d-
ID.

O O cn o
O O 'O
un un Tt

O o ox

XO

cz

Ox

O

C

ÖJJ

ox

o

un

Ox

i

Ox

Oo OO
cn cn
cn cn

O O
> ^r

Ox xo
Ox xO
tx cn

O oo
O —

M-

0-

un

00

cn

oo
un
O

O
O
oi

oo

09

ID

©

o

Q

O

O
o
xO

■cf

O o
O) O
un o

©

09

xO

O O O

09 O O

— o o
cn cn
oo
oo

cn

o

Q

O

O
xo
cn

04 O
cn xo
© 0'1

t—
r-
cn

o o o o
o o

un oo

Ox 09

O O 09
n- O cn
— o cn

o
o
cn

xo

O

cn

un

Ox

Ox

O\ Ox

'C x©

C9

un

09

O OO

O —

xo xo
un oo
cn cn

O © o

O  in O

—  cn o

xO  T o

So

cn cn

o o ©

un o  oo

cn o  ©

rr

id

o o o
OO O O
o o

0-1 09

XO
un

09

O
O
o

o
un
09

r-
cn

oo

o
oo

o o o o
o o
un o

XO 09

o

Ox

O r-
O xo
o o

o
o
cn

-t

un
Ox

Ox
Ox

cz

O

C

XO xO

Ox

xo

Ox

Ox
xO
Ox

O
n-
0-1

xo

xo

cn

09

oo
oo
OX

un
un

O

O
oo

O

O

xO

id
r-
cn

un
r-
cn

un

© o
in un

o
o
o

un

©
O'
©

cn cn

o o o
0-0 0
o o

cn —
oo
un

o o cn o
O O xo

O un n-

r- ni cn

O O 0O

Ox O —

O O

O
o
ri

n-

cn

un

Ox

Ox

Ox

Ox Ox
XO xO
Ox Ox

XO xO
om 09

o

CN

O un

O CN

OX

O
Ö
O

un

r-
m

09
©

ID

cn

o
o
o
o
o
un
cn

un
r-
cn

o
o
o

O O O

— o o

— o o

09

oo
un

CN

©O 00 O

©O  00 oo

©o cn —

©o x©

id un   id

09 04  —

O C O O
o o o
un un xo

xo cn un

o c
cn o
— o

oo
r-

o o
O Tt

19 Riksdagen 1994/95. 1 sand. Nr 100. Bilaga 1

25

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

FÖRÄNDRINGAR
TABELL A                                                                                                         1994/95-       1994/95

RRVs INKOMSTBERÄKNING                    1993/94        1994/95        1994/95        1995/96     1995/96-96      - 1995/96 Statsbudget -

HÖSTEN 1994, PER BUDGETÅR           Definitivt utfall Statsbudget        Prognos        Prognos        Prognos                     -prognos

§

oo

oo

G

cn

I

G O

t- r-

I I

77

G
s
G

i

G G

G
O

IT)

G

CN

cn

IT)

O
r-
cn —

G
O
O

CN
I

CN

cn

G
G
G

G

G

cn

G G
Os ir,

§§§
G G G
r- cn
cn — r-

oo oo
OC oo

G O

O G O

O O O

O G O

G O

fn     Os

G

O

G

O

O

Os

□0

to G G G G G

Q) G G G G G

Q> G G O G G

CN   O O  O O

F-  > ir, O N ir, ri

»n m v, n — 7- >

G G cn  —

G G G
O G O
O G G
N Öl T,
cn cn os
cn — —

O G

00 00

G

©

o o o

G

O

G

O G

G

©

G

G

©

o

O

G

G

O

©

O

m

cn

G

w,

oc

OO

G

G

©

G

©

©

Os

Os

G

G

G

G

CN
o

b-

>

-t

T

n-

CN

G

G

G

G

CN

CM

CN

cn

CN

CN

7

1

r-
G

G

•'t

cn
I

CN
G
O

oo

CN

©
©
CN

26

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

c*

<
O
z

2

Q
z
:<

un
Os

'-t
os

Os

o
00

"O

3

40

cz

03

%

cz

O

c

00
O
cL

©o o o

un
Os

Os

Os

O
Os

un
Os

Ox

cz

Os

O

C

M)

Os

o

un

(X

OS

Os

cz

O


o>
un

Os
Os

00

o
u-
0-

r- r>
S© S©
00 OO

o 2
o 2
o o

r*>

Ös
r

o °

eq

vH

ÖS _

rq

00
m

un
os

■rf

Os
Os

cz
O
C

W)

O

00
fH

r- r-
s© s©
TT Tf

r>
S© ©
00 oo

27

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL B

RRVs INKOMSTBERÄKNING

HÖSTEN 1994, PER KALENDERÅR

1994

1995

1996

1000 Skatter m.m.:

334 544 493

367 121 033

409 898 895

1100 Skatt på inkomst:

45 094 401

72 017 000

86 079 000

1110 Fysiska personers inkomstskatt:

9 333 000

32 495 000

41 470 000

1111 Fysiska personers inkomstskatt

9 333 000

32 495 000

41 470 000

varav Inkomster

323 137 000

355 968 000

385 081 000

varav Utgifter

313 800 000

323 474 000

343 612 000

1120 Juridiska personers inkomstskatt:

30 008 600

33 470 000

38 827000

1121 Juridiska personers inkomstskatt

29 694 000

32 221 000

37 486 000

1122 Avskattning av företagens reserver

0

0

0

1123 Beskattning av tjänstegruppliv

1 312 000

1 249 000

1 341 000

1130 Ofördelbara inkomstskatter:

2 186 543

2 387 000

2 227 000

1131 Ofördelbara inkomstskatter

2 186 543

2 387 000

2 227 000

1140 Övriga inkomstskatter:

3 566 258

3 665 000

3 555 000

1141 Kupongskatt

456 TI4

575 000

600 000

1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt

237

0

0

1143 Bevillningsavgift

0

0

0

1144 Lotteriskatt

3 109 247

3 090 000

2 955 000

1200 Socialavgifter och allm. egenavgifter:

70 024 649

86 527 000

98 119 000

varav Inkomster

231 264 904

259 295 000

280 809 000

varav Utgifter

161 240 255

172 768 000

182 690 000

1211 Folkpensionsavgift

36 386 269

39 678 000

41 815 000

1221 Sjukförsäkringsavgift, netto

7 826 230

-3 785 000

-3 904 000

varav Inkomster

53 886 821

43 891 000

44 741 000

varav Utgifter

46 060 591

47 676 000

48 645 000

1222 Allmän sjukförsäkringsavgift

12 720 000

Namnändr. (1261)

1231 Barnomsorgsavgift

382 774

0

0

1241 Utbildningsavgift

I 743

0

0

1251 Övriga socialavgifter, netto

3 179 931

Namnändr. (1250)

varav Inkomster

118 359 595

varav Utgifter

115 179 664

1250 Övriga socialavgifter, netto

0

12 721 000

11 391 000

varav Inkomster

0

131 052 000

137 800 000

varav Utgifter

0

118331 000

126 409 000

1251 Tilläggspensionsavgift, netto

0

5 678 000

6 515 000

varav Inkomster

82 912 257

88 440 000

93 072 000

varav Utgifter

82 912 257

82 762 000

86 557 000

1252 Delpensionsavgift, netto

0

0

0

varav Inkomster

1 305 322

1 359 000

1 430 000

varav Utgifter

1 305 322

1 359 000

1 430 000

1253 Arbetsskadeavgift, netto

-2 019 669

1 824 000

2 257 000

varav Inkomster

9 645 210

8 624 000

9 148 000

varav Utgifter

11 664 879

6 800 000

6 891 000

1254 Arbetsmarknadsavgift, netto

5 199 600

5 219 000

2 619 000

varav Inkomster

23 220 893

31 273 000

32 723 000

varav Utgifter

18 021 293

26 054 000

30 104 000

1255 Arbetarskyddsavgift, netto

0

0

0

varav Inkomster

1 101 653

1 127 000

1 185 000

varav Utgifter

1 101 653

1 127 000

1 185 000

1256 Lönegarantiavgift, netto

0

0

0

varav Inkomster

1 247 025

1 325 000

1 394 000

varav Utgifter

1 247 025

1 325 000

1 394 000

1257 Sjömanspensionsavgift, netto

0

0

0

varav Inkomster

28 888

31 000

33 000

varav Utgifter

28 888

31 000

33 000

28

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL B

RRVs INKOMSTBERÄKNING

HÖSTEN 1994, PER KALENDERÅR

1994

1995

1996

1260 Allmänna egenavgifter

0

20 409 000

29 519 000

varav Inkomster

0

27 170 000

37 155 000

varav Utgifter

0

6 761 000

7 636 000

1261 Allmän sjukförsäkringsavgift

0

20 409 000

29 519 000

1262 Allmän pensionsavgift, netto

0

0

0

varav Inkomster

0

6 761 000

7 636 000

varav Utgifter

0

6 761 000

7 636 000

1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till

ASV:s och AMI:s verksamhet

846 143

602 000

634 000

1281 Allmän löneavgift

-308

9 113 000

10 452 000

1291 Särskild löneskatt

8 681 867

7 789 000

8 212 000

1300 Skatt på egendom:

25 878 105

22 999 423

23 086 723

1310 Skatt på fast egendom:

17026 350

14 419423

14 725 723

1311 Skogsvårdsavgifter

110 000

0

0

1312 Fastighetsskatt

16 916 350

14419423

14 725 723

1320 Förmögenhetsskatt:

2 1 74 000

2 855 000

2 886 000

1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt

2 112 000

2 785 000

2 814 000

1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt

62 000

70 000

72 000

1330 Arvsskatt och gåvoskatt:

/ 028 743

/ 000 000

1 000 000

1331 Arvsskatt

924 351

900 000

900 000

1332 Gåvoskatt

104 392

100 000

100 000

1340 Övrig skatt på egendom:

5 649 012

4 725 000

4 475 000

1341 Stämpelskatt

5 649 012

4 725 000

4 475 000

1400 Skatt på varor och tjänster:

193 547 338

185 577 610

202 614 172

1410 Allmänna försäljningsskatter:

121 558 780

107 048 000

119 700 000

1411 Mervärdesskatt

121 558 780

107 048 000

119 700 000

1420,1430 Skatt på specifika varor:

61 581 022

66 497 600

70 628 300

1421 Bensinskatt

21 842 710

23 184 000

24 130 000

1422 Särskilda varuskatter

10 538

0

0

1423 Försäljningsskatt på motorfordon

1 620 503

1 454 100

1 804 300

1424 Tobaksskatt

7 189 073

7 668 000

7 962 000

1425 Skatt på spritdrycker

5 852 106

6 375 000

6 665 000

1426 Skatt på vin

3 166 962

3 306 000

3 392 600

1427 Skatt på maltdrycker

3 083 204

2 893 000

3 336 900

1428 Energiskatt

17 691 740

20 483 000

22 188 000

1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle

29

500

500

1431 Särsk. skatt på el.kraft fr. kärnkraftverk

131 753

138 000

138 000

1434 Skatt på viss elektrisk kraft

922 746

930 000

945 000

1435 Särskild skatt mot försurning

69 658

66 000

66 000

1440 Överskott vid försäljning av varor

med statsmonopol:

76 908

200 000

200 000

1442 Systembolaget AB :s inlevererade

överskott

76 908

200 000

200 000

1450 Skatt på tjänster:

/ 081 268

1 073 800

1 114 000

1451 Reseskatt

-6 617

0

0

1452 Skatt på annonser och reklam

999 014

981 800

1 056 000

1454 Skatt på spel

88 871

92 000

58 000

1460 Skatt pä vägtrafik:

4 072 528

3 987 800

3 987 800

1461 Fordonsskatt

4 062 608

3 987 800

3 987 800

1462 Kilometerskatt

9 920

0

0

1470 Skatt på import m.m.:

4 769 622

6 329 410

6533 372

1471 Tullmedel

4 769 622

5 922 500

5 831 372

1472 Övriga skatter m.m. på import

0

61 910

62 000

29

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL B

RRVs INKOMSTBERÄKNING

HÖSTEN 1994, PER KALENDERÅR             1994

1995

1996

1473

Jordbruks- och sockeravgifter

0

345 000

640 000

1480

Övriga skatter på varor och tjänster:

407 210

441 000

450 700

1481

Övriga skatter på varor och tjänster

407 210

441 000

450 700

2000

Inkomster av statens verksamhet:

32 105 658

23 804 778

23 064 869

2100

Rörelseöverskott:

12 114 152

9 363 161

8 737 033

2110

Affärsverkens inlevererade överskott:

553 789

404 290

521 600

2111

Postverkets inlevererade överskott

185 079

0

0

2112

Televerkets inlevererade överskott

11 809

0

0

2113

SJ:s inlevererade överskott

0

0

0

2114

Luftfartsverkets inlevererade överskott

68 900

75 000

162 000

2116 Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade

utdelning och inleverans av motsvarighet till

2118

statlig skatt

Sjöfartsverkets inlevererade överskott

277 600

10401

285 000

44 290

296 000

63 600

2120

Övriga mynd:s inlevererade överskott:

352 219

1 008 000

988 268

2124

Inlevererat överskott av Riksgäldskon-
torets garantiverksamhet

352 219

281 000

277 000

2125 Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka

det finansiella systemet

0

727 000

711 268

2130

Riksbankens inlevererade överskott:

9 500 000

6 200 000

5 400 000

2131

Riksbankens inlevererade överskott

9 500 000

6 200 000

5 400 000

2150

Överskott frän spel verksamhet:

1 708 144

/ 750 871

7 827 165

2151

Tipsmedel

1 039 440

1 071 951

1 138 500

2152

Lotterimedel

668 704

678 920

688 665

2200

Ö:skott av statens fastighetsförvaltn.:

4 192 796

0

0

2210

Överskott av fastighetsförvaltning:

4 192 796

0

0

2214

Ö:skott av Byggn.styr:s verksamhet

4 192 796

0

0

2300

Ränteinkomster:

5 278 976

4 252 216

4 128 075

2310,2320 Räntor på näringslån:

118 244

62 275

59 768

2314

Ränteink. på lån till fiskerinäringen

7 144

11 571

12 321

2316

Ränteinkomster på vattenkraftslån

75

84

74

2318

Ränteinkomster på statens lån till den
mindre skeppsfarten

952

75

25

2321

Ränteinkomster på skogsväglån

10

8

6

2322

Räntor på övriga näringslån,
Kammarkollegiet

99 815

48 637

45 677

2323

Räntor på övriga näringslån,
Statens jordbruksverk

2 153

1 900

1 665

2325

Räntor på Postverkets statslån

8 095

0

0

2330

Räntor på bostadslån:

4 074 967

3 3 70 280

3 376 770

2332

Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande 4 071 847

3 368 800

3 374 700

2333

Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning
för mindre bemedlade bamrika familjer        103

80

70

2334

Räntor på övriga bostadslån, Boverket

3017

1 400

2 000

2340

Räntor på studielån:

36 603

31 090

29 100

2341

Ränteinkomster på statens lån för universitets-
studier och garantilån för studerande             90

90

100

2342

Ränteinkomster på allmänna studielån

36 513

31 000

29 000

2350

Räntor på energisparlån:

752 656

722 158

708 292

2351

Räntor på energisparlån

152 656

122 158

108 292

30

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL B

RRVs INKOMSTBERÄKNING

HÖSTEN 1994, PER KALENDERÅR

1994

1995

1996

2360 Räntor på medel avsatta till pensioner:

6 115

6000

6 000

2361 Räntor på medel avsatta till folkpensionering 6 115

6 000

6 000

2370 Räntor på beredskapslagring:

540 831

394 688

322 463

2371 Räntor på beredskapslagring och

förrådsanläggningar

540 831

394 688

322 463

2380,2390 Övriga ränteinkomster:

349 560

265 725

225 682

2383 Ränteink. på statens bosättningslån

173

0

0

2385 Ränteink. på lån för studentkårslokaler

36

35

30

2386 Ränteinkomster på lån för allmänna

samlingslokaler

8 678

7 000

6 750

2389 Ränteinkomster på lån för inventarier i

vissa specialbostäder

24

25

20

2391 Ränteinkomster på markförvärv för

jordbrukets rationalisering

819

500

700

2392 Räntor på intressemedel

6 555

5 570

5 450

2394 Övriga ränteinkomster

172 884

172 595

172 732

2395 R:tor på särsk. räkningar i Riksbanken

160 391

80 000

40 000

2400 Aktieutdelning:

2 218 684

3 496 900

3 205 000

2410 Inkomster av statens aktier:

2 218 684

3 496 900

3 205 000

2411 Inkomster av statens aktier

2 218 684

3 496 900

3 205 000

2500 Offentligrättsliga avgifter:

3 928 015

3 759 268

3 215 770

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter

556 463

537 181

539 055

2521 Avgifter till granskningsnämnden

4618

4 770

4 928

2522 Avgifter för granskning av filmer och

videogram

10 243

10 000

10 000

2524 Bidrag för ungdomspraktik

479 161

564 800

0

2527 Avgifter för statskontroll av krigs-

materieltill verkningen

5 576

5 500

5 600

2528 Avgifter vid bergsstaten

5 180

4 125

3 055

2529 Avg. vid patent- & registreringsväsendet

9 400

20 000

10 100

2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl.

register

13 689

5 150

0

2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna

740 697

600 000

600 000

2534 Avgifter för körkort och motorfordon

706 234

629 404

613 925

2535 Avgifter för statliga garantier

151 832

20 185

19 438

2536 Lotteriavgifter

1 620

23 065

20 355

2537 Miljöskyddsavgift

63 663

63 593

63 344

2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel

och handelsgödsel

228 234

421 905

450 000

2539 Täktavgift

38 373

30 000

30 000

2541 Avgifter vid Tullverket

139 689

65 864

71 963

2542 Patientavg. vid tandläkarutbildningen

6 384

4 500

4 500

2543 Skatteutjämningsavgift

0

0

0

2545 Närradioavgifter

3 862

3 600

3 600

2546 Lokalradioavgifter

95 853

97 000

98 000

2547 Avg. för Post- & Telestyr:s verksamhet

183 963

176 384

163 521

2548 Avgifter för Finansinsp:s verksamhet

99 274

100 700

104 400

2549 Avgifter för provning vid riksprovplats

7 673

0

0

2551 Avgifter från kärnkraftverken

174 607

166 105

171 385

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter

201 727

205 437

228 601

2600 Försäljningsinkomster:

1 303 209

1 659 934

1 104 080

2611 Inkomster vid kriminalvården

245 608

175 000

180 000

2624 Ink. av uppbörd av felparkeringsavgifter

70 041

52 552

52 552

2625 Utförsäljning av beredskapslager

342 131

773 000

190 000

2626 Inkomster vid Banverket

645 429

659 382

681 528

31

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL B

RRVs INKOMSTBERÄKNING
HÖSTEN 1994, PER KALENDERÅR

1994

1995

1996

2700

Böter m.m.:

1 191 341

949 297

950 911

2711

Restavgifter och dröjsmålsavgifter

765 244

522 692

523 668

2712

Bötesmedel

416 852

414 557

415 134

2713

Vattenföroreningsavgift m.m.

3 245

48

109

2714

Sanktionsavgifter m.m.

6000

12000

12000

2800

Övr. inkomster av statens verksamhet:

1 878 485

324 002

1 724 000

2811

Övr. inkomster av statens verksamhet

1 878 485

324 002

1 724 000

3000

Inkomster av försåld egendom:   19 836 466

31 640

30 700

3100

Ink. av försålda byggnader & maskiner:

0

0

0

3110

Affärsverkens inkomster av försålda
fastigheter och maskiner:

0

0

0

3120

Statliga myndigheters inkomster av
försålda byggnader och maskiner:

0

0

0

3124

Statskontorets inkomster av försålda
datorer m.m.

0

0

0

3125

Fortifikationsverkets förs, av fastigheter

0

0

0

3200

Övriga inkomster av markförsäljning:

833

1 000

1 000

3211

Övriga inkomster av markförsäljning

833

1 000

1 000

3300

Övriga inkomster av försåld egendom:

19 835 633

30 640

29 700

3311

Inkomster av statens gruvegendom

40 260

30 640

29 700

3312

Övriga inkomster av försåld egendom

19 795 373

0

0

4000

Återbetalning av lån:

8 311 000

6 533 004

6 179 420

4100

Återbetalning av näringslån:

779 264

108 832

107 693

4110

Återbetalning av industrilån:

0

0

0

4120

Återbetalning a v jordbrukslån:

21 155

27 154

27 138

4123

Återbetalning av lån till fiskerinäringen

21 155

27 154

27 138

4130

Återbetalning av övriga näringslån:

758 109

81 678

80 555

4131

Återbetalning av vattenkraftslån

214

248

169

4133

Återbetalning av statens lån till den
mindre skeppsfarten

4 752

400

200

4135

Återbetalning av skogsväglån

24

21

18

4136

Återbetalning av övriga näringslån.
Kammarkollegiet

734 411

73 716

72 803

4137

Återbetalning av övriga näringslån.
Statens jordbruksverk

2 816

1 593

1 265

4138

Återbetalning av tidigare infriade statliga
garantier

15 892

5 700

6 100

4200

Återbetalning av bostadslån m.m.:

4 291 580

3 318 870

3 004 345

4212

Återbetalning av lån för bostadsbyggande

4 286 235

3 314 000

3 000 000

4213

Återbetalning av lån för bostadsförsörjning
för mindre bemedlade bamrika familjer

516

.370

345

4214

Återbet. av övr. bostadslån. Boverket

4 829

4 500

4 000

4300

Återbetalning av studielån:

2 688 205

2 588 575

2 580 080

4311

Återbetalning av statens lån för
universitetsstudier

71

75

80

4312

Återbetalning av allmänna studielån

2 889

2 500

2 000

4313

Återbetalning av studiemedel

2 685 245

2 586 000

2 578 000

32

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL B

RRVs INKOMSTBERÄKNING

HÖSTEN 1994, PER KALENDERÅR

1994

1995

1996

4400 Återbetalning av energisparlån:

277 618

250 000

235 000

4411 Återbetalning av energisparlån

277 618

250 000

235 000

4500 Återbetalning av övriga lån:

274 333

266 727

252 302

4514 Återbet. av lån för studentkårslokaler

181

180

170

4515 Återbetalning av lån för all männa

samlingslokaler

8 824

6 725

6 275

4516 Återbet. av utgivna startlån & bidrag

2 758

2 200

1 700

4517 Återbetalning från Portugal fonden

0

13 463

0

4519 Återbetalning av statens bosättningslån

270

0

0

4521 Återbetalning av lån för inventarier i

vissa specialbostäder

71

90

90

4525 Återbet. av lån för svenska FN-styrkor

221 039

200 000

200 000

4526 Återbetalning av övriga lån

41 190

44 069

44 067

5000 Kalkylmässiga inkomster:

14 441 043

-1 910 000

-1 547 000

5100 Avskrivningar och amorteringar:

15 448 050

510 000

1 410 000

5110 Affärsverkens avskrivningar och

amorteringar:

0

0

0

5113 Statens järnvägars avskrivningar

0

0

0

5120 Avskrivningar på fastigheter:

13 061 741

500 000

500 000

5121 Avskrivningar på fastigheter

13 061 741

500 000

500 000

5130 Uppdragsmyndts komplementkostn.

2 280 091

0

900 000

5131 Uppdragsmyndighetersm.fi. komplement

kostnader

2 280 091

0

900 000

5140 Övriga avskrivningar:

106 218

10 000

10 000

5143 Avskrivningar på ADB-utrustning

94 675

0

0

5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar

för civilt totalförsvar

11 543

10 000

10 000

5200 Statliga pensionsavgifter, netto:

-1 007 007

-2 420 000

-2 957 000

5211 Statliga pensionsavgifter, netto

-1 007 007

-2 420 000

-2 957 000

Bruttoinkomster och -utgifter anges ej per kalenderår.

6000

Bidrag från EU m m

0

1 760 000

7 417 000

6100

Bidrag från EG:s jordbruksfond

0

1 094 000

6 003 000

6110

Bidrag från EG:s Jordbruksfonds garantisektion

0

/ 050 000

5 720 000

6111

Arealbidrag och trädesersättning

0

0

3 550 000

6112

Miljöstöd

0

0

400 000

6113

Intervention

0

750 000

750 000

6114

Exportbidrag

0

300 000

300 000

6115

Djurbidrag

0

0

720 000

6120

Bidrag från EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion 0

44 000

283 000

6121

EG-finansierade strukturstöd inom livsmedelssektornO

44 000

88 000

6122

EG-finansierade regionala stöd till jordbruket

0

0

195 000

6200

Bidrag från EG:s fiskefond

0

0

80 000

6211

Bidrag från EG:s fiskefond

0

0

80 000

6300

Bidrag från EG:s regionalfond

0

233 000

467 000

6311

Bidrag från EG:s regionalfond

0

233 000

467 000

6400

Bidrag från EG:s socialfond

0

433 000

867 000

6411

Bidrag från EG:s socialfond

0

433 000

867 000

20 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1

33

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL B

RRVs INKOMSTBERÄKNING

HÖSTEN 1994, PER KALENDERÅR

1994

1995

1996

7000 Extraordinära medel från EU

7111 Återbetalning avseende avgiften till

0

4 275 000

4 025 000

gemenskapsbudgeten

0

4 275 000

4 025 000

SUMMA INKOMSTER

409 238 660

401 615 455

449 068 884

34

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL C. Bruttoredovisning av statsbudgetens inkomster budgetåren 1993/94 - 1995/96 (mkr)

Inkomsttyp och         ______________Inkomster______________ _______________Utgifter_________________ ________Inkomst på statsbudgeten________

Inkomsthuvudgrupp 1993/94   1994/95   1995/961995/96-96   1993/94    1994/95    1995/96 1995/96-96   1993/94    1994/95    1995/96 1995/96-96

©s    04    ro

rr   oo   ©

O  Q\  —

OO    Os

oi   04   ©

©  co   —

©   in

O-    oo

00   o

m  ©

vH    CO

©   CO

04
co

oo

W-,

Os

04

tx

©   Os

t"-    o

04   ©

CO   ©

'O,     04

co

»o,

©

©

O

©

04

©

©

oo

-"t

r-

r*

o

Os

04

ir,

00

00

04

——

04

04

04

IT)

©

''t

to,

©

co

©

IO,

04

©

-r

Tf

co

o

©

'O

TT

vr,

rf

Os

T

r*

Os

Cl

04

04

CO

r-

n

o-

'O

04

04

©

ot

04

co

’T

r-

oo

IO,

ot

t"

©

oo

to,

oo

O-

O

ir,

r-

«o,

•O)

to,

O

00

©

o

r~

O-,

©

r-

Os

04

04

©

r-,

04

CO

35

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.2

TABELL D

PERIODISERAD KALENDERÅRSREDOVISNING AV STATSBUDGETENS INKOMSTER

Samtliga belopp angivna i milj kr

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1000 Skatter netto                350 913

326 021

325 890

336 915

371 730

411 824

1100

Skatt på inkomst

43 013

35 711

43 727

46 270

60 216

65 591

1111

Fysiska

15 441

8 058

8 634

8 877

18 684

22 001

statlig inkomstskatt

19 864

17 234

17 879

19 819

23 531

25 386

kapital

672

-6 549

-6 150

-7 244

-2 073

-624

varav skatt

20 732

15 329

14710

11 704

15 915

16 822

varav reduktion

-20 060

-21 878

-20 860

-18 948

-17 988

-17 446

övriga reduktioner

-1 175

0

-423

-1 080

0

0

restfört

-4 321

-3 138

-3 348

-3 260

-3 487

-3 466

övriga skatter & avgifter

401

512

676

641

713

706

1121

Juridiska

19 665

19 317

30 651

30 329

34 231

36 467

debiterat

21 777

20 833

31 950

31 641

35 579

37 822

restfört

-2 112

-1 516

-1 299

-1 313

-1 348

-1 355

1122

Avskattning

5 000

0

0

0

0

0

Övrigt 1100

2 908

8 336

4 441

7 065

7 301

7 123

1200

Socialavgifter, netto

72 868

64 628

65 768

60 692

89 902

101 776

72 868

64 628

65 768

60 692

89 902

101 776

varav intäkter

251 434

231 632

219 363

224 034

288 187

315 696

varav arbetsgivaravg

232 505

220 568

193 757

199 852

225 743

238 173

varav allmänna egenavg

6 558

13 420

43 308

60 466

varav egenavg

7 043

6 494

5 748

5 561

13 917

14 438

varav fonder

11 886

4 570

13 300

5 200

5 219

2 619

varav utgifter

178 778

167 510

154 147

163 914

198 888

214 556

varav till fonder

102 381

100 172

97 290

105 628

144 307

158 751

varav utgifter

76 397

67 338

56 858

58 285

54 581

55 805

1300

Skatt på egendom

31 317

26 021

22 983

24 327

23 819

29 877

1312

Fastighetsskatt

16 112

16 916

14 646

14 726

15 261

21 560

1321

Förmögenhet, fys.

2 447

2 112

2 785

2 814

2 833

2 842

1322

Förmögenhet, jur.

62

62

0

0

0

0

Övrigt 1300

12 696

6 931

5 552

6 788

5 725

5 475

1400

Skatt på varor & tjänst

197 254

184 129

183 609

193 547

185 478

202 204

1411

Moms

127 144

114 775

113 195

121 559

107 048

119 700

Övrigt 1400

70 110

69 354

70414

71 989

78 430

82 504

1500

Avräkningsskatt

6 461

15 532

43

1900

Kommunregleringar

9 760

12 078

12 316

12 376

2000 Inkomster av statens verks.

38 632

52 748

35 119

32 106

23 805

23 064

3000 Inkomster av försåld egendom

561

447

5 853

19 836

32

31

4000 Återbetalning av lån

12 488

7 578

7 418

8 311

6 533

6 179

5000 Kalkylmässiga inkomster

854

-1 050

-245

14 441

-1 910

-1 547

6000 Bidrag från EU m m

1 760

7 437

7000 Extraordinära medel från EU

4 275

4 025

Al Summa intäkter under 1000

350 913

326 021

325 890

336 915

371 730

411 824

Kommunalskatt

239 283

245 216

249 694

256 468

268 766

280 178

Utgifter sociala avgifter
Överföringar från

178 778

167 510

154 147

163 914

198 888

214 556

socialförs.fonder

11 886

4 570

13 300

5 200

5 219

2 619

Totala skatter (brutto)

757 089

734 177

716 432

752 097

834 165

903 940

A2 Summa intäkter under 1000 & 2000

389 545

378 769

361 009

369 021

395 535

434 888

A3 Summa intäkter under 1000 till 7000

403 448

385 744

374 035

411 610

406 225

451 014

36

Bilaga 1.3

Vissa tabeller
rörande den statsfinansiella
utvecklingen, m.m.

'Jt i—( U~)
'■O Tt O
SO <*)

O\ oo oo
ITI
•—'

^r

CM

00
r-

00
r*^

i

o rq FH

_<

O\

w o\ cn

O

r-

w eq r~>

O\

fH

rq

+

in

w m r~>

rq

fH fH —<

i

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.3

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.3

Ossot^-TtOsCMOOssOmmQsO
iT) oo ri o — — r'          <*1

so—•mcMunoo-rt—-sooooc'-'
rrooounsommmm — omrr
cMTtsor-sosoununsososor^os

un r~ os os mun-^-oo-^-cM—'OununcMoor^
cm—'eMosoooo^mmr^osun

— o    mm

os
r-
m

oo

oo m
oo so
C" oo tj-

SO CM
m

un un o
so
m cm tt

| moomoomomo — cm

I unoounr~Osunm — oso
mununsOTtmunoooor-

— o so so oo — un os so cm
^r^mTfsoununsososo

Prop. 1994/95:100

Bilaga 1.3

Tabell 3. Statsskulden vid slutet av budgetåren 1981/82 — 1993/94 m.m. (Milj.kr.)

00

un

o

r>

un

so

un

m

o

r-

Os17"1.

SO

so

m

oo

Os

o

Os

CM

un

un

00

C"

o

un

O

m

Os

■Tt

00

m

m

r-

m

m 1

r~

un

Tt

O

00

00

m

00

OS

un

oo

CM

CM

r-

Tt

r-

so

CM

CM

xr

Tt

so

sO

00 I

so

oo

Tt

so

OO

SO

CM

OO

oo

rf

Tt

00 1

r-

o

r-

oo

so

un

o

o

00

^r

m

o

oo

Tt

so

un

^r

Os

CM

Tf

o

un

1

CM

CM

m

m

m

m

CM

CM

m

m

oo

oo

o

o

o

O

O

so

SO

so so

so

m

CM

CM

CM

CM

m

m

CM

CM

m

m

m

m

m

m

un un
cm cm
cm o

o so o
un tt os o
O CM OS SO

888888

so »— Os OS 00 ■'3’

msoTfsounmcMoooooor^cMoo
cMCMmmununununTj-TTTtunun

r- r~- cm oo
m m so r~-

88

m so
oo

oo os

so
tj- —■
r- —

xt m

tt un

SO

r*
m
+

ooooununsor" —
oooo-^-ununor-
oor-mm—•—

un so os

CM —<
+ + +

m so

+ +

o o
m Tt
4- +

r- oo
CM Os

+ +

Innehållsförteckning

Finansplanen

1994/95:100

Bilaga 1

1   Den ekonomiska politikens inriktning                           1

2  Det ekonomiska arvet                                         13

3  Sverige och den Europeiska unionen                         21

4  Den ekonomiska utvecklingen                               25

5   En politik för tillväxt, sysselsättning och välfärd                 34

6   Budgetförslaget och förstärkningar av den offentliga

sektorns finanser                                                56

Omprövning och förnyelse av offentlig förvaltning                 71

Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

1   Budgetpolitisk strategi                                             73

2  Budgetering och redovisning av statens verksamhet             76

3  Resultatet av RRV:s granskning 1994                          79

4   Resultatstyrning                                                 83

5   Ökade krav för god intern kontroll i staten                      85

6  Konsekvenser för de statliga myndigheterna av

införandet av en allmän löneavgift m.m.                       88

Budgetförslaget och statens ekonomiska ställning

1   Beräkning av statsbudgetens inkomster och utgifter för

budgetåren 1994/95 och 1995/96                            89

2  Underliggande budgetutveckling                              101

3   Lånebehov och statsskuld                                    102

4  Redovisning av verksamheten med statliga garantier m.m.

för budgetåret 1993/94                                       104

5   Budgetering av förvaltningskostnadsanslag för

budgetåret 1995/96                                          111

6   Lån i Riksgäldskontoret för myndigheters investeringar

i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål                 113

Förslag till riksdagsbeslut                                         115

Bilagor

Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget

Bilaga 1.2 Utdrag ur Riksrevisionsverkets inkomstberäkningar

Bilaga 1.3 Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen

Bilaga 2 till budgetpropositionen 1995

Statschefen och regeringen

(första huvudtiteln)

Prop.

1994/95:100

Bil. 2

A. Statschefen

A 1. Kungliga hov- och slottsstaten

Nytt anslag (förslag) 107 465 000

varav 71 210 000 beräknat för juli 1995 - juni 1996

Tidigare år har medel för ifrågavarande ändamål anvisats under tre olika
anslag under anslagsgruppema A. Kungliga hovstaten och B Kungliga
slottsstaten. För budgetåret 1994/95 har sammanlagt 70 559 000 kr
anvisats under anslagen.

Från anslaget Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets
hovhållning finansieras statschefens officiella funktioner inklusive
kostnader för den kungliga familjens officiella resor.

Från anslaget De kungliga slotten: Driftkostnader betalas driftkost-
naderna för de kungliga slotten utom rent fastighetsunderhåll. Stockholms
slott används av kungen och inrymmer representationslokaler och kontor.
Vissa delar av slottet visas för allmänheten. En del av Drottningholms
slott används av kungen och hans familj som bostad och en annan del
visas för allmänheten. I Ulriksdals slott har lokaler upplåtits för Världsna-
turfonden. Slottet har även öppnats för allmänheten och används delvis
för utställningar. I anslutning till slottet finns en utställningslokal och det
s.k. Orangeriet Haga slott används som bostad för prominenta gäster från
utlandet. Gripsholms slott utnyttjas som museum och för utställning av
en del av svenska statens porträttsamling. Strömsholms slott och
Tullgams slott visas för allmänheten. Rosersbergs slott disponeras till
större delen av Statens räddningsverk. De två övervåningarna i slottet har
dock fatt behålla sin ursprungliga karaktär och visas för allmänheten.

Från anslaget Kungliga husgerådskammaren finansieras underhåll och
vård av de konstverk, möbler och andra inventarier i de kungliga slotten
som tillhör staten men disponeras av kungen. Husgerådskammaren
förvaltar även de Bemadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler,
konst och konsthantverk samt administrerar Bemadottebiblioteket.

Riksm arskalksäm betet

Riksmarskalksämbetet har i sin anslagsframställning redovisat en översyn
av organisationen vid de kungliga hovstaterna. Avsikten med översynen

1 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 2

har varit att effektivisera arbetet och på sikt minska de administrativa
kostnadernas andel av den totala budgeten. Ämbetet har framhållit att de
för verksamheten gemensamma arbetsuppgifterna kommer att samlas i
avdelningar under riksmarskalken, bl.a. kommer hovstaternas ekonomi-
och datafrågor att hållas samman. Riksmarskalksämbetet yrkar ca 4
miljoner kronor för kostnader som har samband med förändringsarbetet.

Riksrevisionsverket, som reviderat Kungliga slottsstaten, har inte haft
några invändningar med anledning av revisionen.

Prop. 1994/95:100

Bil. 2

Regeringens överväganden

Med anledning av den av Riksmarskalksämbetet redovisade omorganisa-
tionen av de kungliga hov- och slottsstatema bör alla medel anvisas under
ett nytt anslag på statsbudgeten. Anslaget bör benämnas Kungliga hov-
och slottsstaten och anvisas som ramanslag.

I prop. 1994/95:25 har redovisats att besparingar kommer att göras i
den statliga verksamheten. Utgifterna för den statliga konsumtionen måste
minska. Hov- och slottsförvaltningama bör liksom den statliga för-
valtningen i övrigt få vidkännas ett besparingskrav under mandatperioden.
Vid utgången av budgetåret 1998 bör anslaget ha reducerats med
sammanlagt 5,4 miljoner kronor, fördelat på budgetåren 1995/96 med
3 miljoner kronor, 1997 med 1,7 miljoner kronor och 1998 med 1,7
miljoner kronor. Eftersom den redovisade omorganisationen initialt
medför vissa kostnader och först på sikt förväntas medföra minskade
administrativa kostnader bör besparingskravet för budgetåret 1995/96
minskas med 1 miljon kronor för att istället tas ut budgetåret 1998.

Innevarande års anslag har räknats upp inför nästa budgetår med pris-
och löneomräkning (3,4 miljoner kronor) Regeringen beräknar anslaget
för nästa budgetår till 107 465 000 kronor.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

till Kungliga hov- och slottsstaten för budgetåret 1995/96 anvisar ett
ramanslag på 107 465 000 kr.

B. Regeringen

B 1. Regeringskansliet m.m.

1994/95 Anslag 1 687 419 000
1995/96 Förslag 2 704 095 000

varav 1 802 730 000 beräknat för juli 1995 - juni 1996

Den institutionella ramen för regeringens arbete anges i 7 kap. 1 §
regeringsformen. Där föreskrivs att det för beredning av regeringsärenden
skall finnas ett regeringskansli i vilket ingår departement för skilda
verksamhetsgrenar samt att regeringen fördelar ärenden mellan departe-
menten. Regeringen beslutar själv om indelningen i departement.
Regeringskansliet består för närvarande av Statsrådsberedningen, vars
uppgift är att biträda statsministern och övriga statsråd om dessa inte
biträds av något departement, tretton departement med uppgift att bereda
regeringsärenden samt det gemensamma förvaltnings- och arbetsgivar-
organet Regeringskansliets förvaltningskontor. Den närmare organisa-
tionen av regeringskansliet framgår av departementsförordningen
(1982:1177; omtryckt 1994:1672) och förordningen (1982:1282; omtryckt
1992:248, ändrad senast 1994:898) med instruktion för Utrikesdeparte-
mentet samt förordningen (1988:1147, ändrad senast 1994:1196) med
instruktion för Regeringskansliets förvaltningskontor.

Riksdagen har för innevarande budgetår anvisat medel till departemen-
ten - utom Utrikesdepartementet - samt Statsrådsberedningen, Regerings-
kansliets förvaltningskontor och kommittéväsendet över ett samlat anslag
på statsbudgetens första huvudtitel (prop. 1993/94:100 bil. 2, bet.
1993/94:KU29, rskr 1993/94:233). Detta anslag ersatte 31 tidigare anslag
som fanns uppförda under tolv huvudtitlar på statsbudgeten. För
Utrikesdepartementets vidkommande bekostas verksamheten fortfarande
av ett anslag som är gemensamt för Utrikesdepartementet och den
svenska utrikesrepresentationen. Kostnaderna för sådana specialattachéer
vid utlandsmyndigheterna som har ett annat departement än Utrikes-
departementet som huvudman betalas dock från regeringskanslianslaget.

För innevarande budgetår står ca 1 712,3 miljoner kronor till rege-
ringens förfogande för de ändamål som tillgodoses från detta anslag. Av
detta belopp har ca 278 miljoner kronor, dvs. ungefär en sjättedel, avsatts
för utredningsverksamhet, huvudsakligen inom kommittéväsendet.
Anslaget har fördelats på olika ändamål på följande sätt:

Prop. 1994/95:100

Bil. 2

Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet

Försvarsdepartementet

Socialdepartementet

Kommunikationsdepartementet

Finansdepartementet

Utbildningsdepartementet

Jordbruksdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet

44 261 000

98 464 000

73 403 000

141 638 000

56 202 000

192 640 000

67 237 000 *’

48 428 000

64 154 000

Kulturdepartementet

Näringsdepartementet

Civildepartementet

Miljö- och naturresursdepartementet
Regeringskansliets förvaltningskontor
Gemensamma ändamål

50 518 000

65 606 000

60 044 000

83 248 000

130 000 000

511 576 000

Prop. 1994/95:100

Bil. 2

”Till detta kommer på tilläggsbudget anvisade medel om 24 925 000 kronor
(prop. 1994/95:95, bet. 1994/95:KU24, rskr. 1994/95:129)

Till följd av omfördelningen av ärenden mellan vissa departement den
1 januari 1995 kan ändringar av denna fördelning av anslagsmedlen bli
aktuella.

Som en följd av regeringsskiftet i oktober 1994 har det uppkommit
kostnader för Statsrådsberedningen och departementen för sådana
avgångsvederlag m.m. som följer av det gällande avtalet för informations-
sekreterare och politiskt sakkunniga inom regeringskansliet och av
flerpartiöverenskommelsen från den 17 december 1985 om förmåner för
statssekreterare i samband med regeringsskiften m.m. (skr. 1985/86:177).
Sådana kostnader, som beräknas uppgå till ca 40 miljoner kronor under
innevarande budgetår, har av naturliga skäl inte budgeterats i förväg och
ryms inte under det anvisade anslaget. Regeringen avser därför att för
ändamålet besluta om merutgift på anslaget i den utsträckning det behövs.

Anslagsberäkning for budgetåret 1995/96

Den 1 januari 1995 inträder Sverige som medlem i Europeiska unionen.
Sveriges EU-medlemskap far vittgående konsekvenser för arbetet i hela
den svenska statsförvaltningen, men framför allt i regeringskansliet. Det
kommer att ställas ökade krav på kunskaper och arbetsinsatser när
verksamheten vidgas till ett mer omfattande internationellt samarbete än
någonsin tidigare. Stora resurser måste avdelas för att nära följa
verksamheten inom de internationella organen och för att åstadkomma ett
effektivt svenskt deltagande i dessa organ så att Sveriges intressen med
framgång skall kunna hävdas och tas till vara på alla nivåer i beslutspro-
cessen.

Samtidigt pågår - inte minst mot bakgrund av det statsfinansiella läget -
stora omställningar inom hela den offentliga sektorn. Avregleringar,
delegering av beslutanderätt samt fortsatt utveckling av mål- och
resultatstyrningen förutsätter att rollfördelningen och samverkansformema
mellan regeringen och förvaltningsmyndigheterna omprövas och förnyas.
Bolagiseringar och utsättandet av viss statlig verksamhet för konkurrens
ändrar också förutsättningarna för regeringskansliets ledning av den
statliga förvaltningen.

Mot denna bakgrund är det uppenbart att möjligheterna att fortlöpande
anpassa regeringskansliets organisation och arbetsformer till de krav som
ställs på den högsta ledningen av statsförvaltningen måste vara stora. Det
är viktigt att i denna utvecklingsprocess ta till vara de möjligheter som

den modema informationstekniken erbjuder, även om detta mitialt kräver Prop. 1994/95:100
att betydande investeringar görs i anläggningstillgångar för förvaltnings- Bil. 2
ändamål. Vidare måste utvecklingen av personalens kompetens - inte
minst för att den skall kunna framgångsrikt delta i internationell
verksamhet - ha hög prioritet. Trots de mycket stora krav som kommer
att ställas på alla delar av regeringskansliet under nästa budgetår har
anslaget - med undantag av vissa delar av det - beräknats med ut-
gångspunkt i det effektivitetskrav på statsförvaltningen om 5 procent
som kommer till uttryck i årets budgetförslag när det gäller utgifter för
statlig konsumtion. Besparingen på detta anslag uppgår till ca 35 miljoner
kronor. Vidare avser regeringen att i kommande budgetpropositioner
lämna riksdagen sådana förslag till anslagsanvisningar att anslagsnivån
till budgetåret 1998 skall ytterligare sänkas.

Som redan nämnts utgör kostnaderna för utredningsväsendet en
betydande del av detta anslag. Omfattningen av utredningsverksamheten
under nästa budgetår, dvs. perioden juli 1995 - december 1996, har
således stor betydelse för medelsbehovet. Kommittéberättelsen (skr.
1994/95:103), som överlämnas samtidigt med denna proposition,
innehåller en redovisning av kostnaderna för pågående och under år 1994
avslutade kommittéer och för utvecklingen av kostnaderna för kommitté-
väsendet totalt sett under de senaste budgetåren.

Sammantaget bör detta anslag föras upp i statsbudgeten för nästa
budgetår med 2 704 095 000 kronor.

Under föregående riksmöte gav riksdagen regeringen till känna vad
bostadsutskottet anfört i betänkandet 1993/94:BoU15 om organisationen
av de bostadpolitiska frågorna i regeringens kansli (rskr. 1993/94:258).
Riksdagens tillkännagivande innebär att det - även om det ankommer på
regeringen själv att avgöra hur den vill organisera sitt arbete - enligt
riksdagens mening borde inrättas ett bostadsdepartement eller att de
ärenden som handlades inom det tidigare Bostadsdepartementet anför-
troddes åt ett särskilt statsråd. Redan vid den nuvarande regeringens
tillträde förordnade statsministern statsrådet Jörgen Andersson att vara
föredragande i regeringen i ärenden om såväl bostadsväsendet som
byggnadsväsendet. Efter den 1 januari 1995 handläggs dessutom båda
dessa ärendegrupper inom samma departement (Näringsdepartementet).
Därigenom är en viktig del av syftet med riksdagens tillkännagivande
tillgodosett. I det nämnda betänkandet uttalade bostadsutskottet vidare att
det tillkommande behovet av belastning på anslaget Regeringskansliet
m.m., som kunde bli en följd av ett genomförande av utskottets förslag,
kunde tillgodoses genom anslagsöverskridande. Regeringen räknar dock
med att de här nämnda förändringarna inte skall behöva leda till ett ökat
medelsbehov.

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

till Regeringskansliet m.m. för budgetåret 1995/96 anvisar ett ram

anslag på 2 704 095 000 kr.

Fråga om ändring i ordenskungörelsen (1974:768) Prop 1994/95100
Bil. 2

Det svenska ordensväsendet omstrukturerades i samband med den nu
gällande regeringsformens ikraftträdande den 1 januari 1975. Riksdagen
yttrade sig dessförinnan över de riktlinjer som låg till grund för detta
(prop. 1973:91, bet. 1973:KU27, rskr. 1973.266). Antalet ordnar
inskränktes till två, Serafimerorden och Nordstjämeorden, och ordensut-
märkelser tilldelas numera enbart utländska medborgare och statslösa som
bor utanför Sverige Beslut om utmärkelser meddelas av Kungl. Maj:ts
Orden, på förord av regeringen. För verksamheten gäller ordenskungörel-
sen (1974:768) och de av Kungl. Maj:ts Orden den 17 december 1974
fastställda stadgarna för Kungl. Serafimer- och Nordstjämeordnama.

Enligt ordenskungörelsen kan utmärkelser inom Serafimerorden bara
tilldelas utländska statschefer eller därmed jämställda. Av detta följer att
en svensk statschef eller blivande sådan inte kan tilldelas den orden som
kan tilldelas statschefer och därmed jämställda i andra länder. En
ytterligare konsekvens blir att en blivande svensk statschef - som kommer
att vara ordens stormästare - inte själv kan bära de insignier som hör till
den orden vilkens stormästare han eller hon är. Ett sådant förhållande far
anses inkonsekvent och torde vara främmande för internationell praxis.
Regeringen anser därför att bestämmelsen i ordenskungörelsen bör ändras
så att Serafimerorden kan tilldelas inte bara utländska statschefer och
därmed jämställda utan även deras svenska motsvarigheter.

Det tillkommer i och för sig regeringen att besluta om en sådan
ändring. Konstitutionsutskottet uttalade vid sin behandling år 1973 av den
ovan nämnda propositionen om ett ändrat belöningssystem för stats-
anställda m.fl. att Kungl. Maj:ts Orden borde upphöra att utdela
utmärkelser till svenska medborgare, men utskottet ansåg vidare att det
inte ankommer på riksdagen att uttala sig om formerna för Kungl. Maj:ts
Ordens fortsatta verksamhet. Mot bakgrund av att riksdagen yttrade sig
över riktlinjerna för det statliga belöningssystemets omvandling - i vilket
omstruktureringen av ordensväsendet utgjorde en betydande del - vill
regeringen nu informera riksdagen om den avsedda ändringen av
ordenskungörelsen, som bör träda i kraft den 1 juli 1995.

Register

Prop. 1994/95:100

Bil. 2

1  A. Statschefen                           107 465 000

1   1 Kungliga hov- och slottsstaten          107 465 000

3 B. Regeringen                       2 704 095 000

3 1 Regeringskansliet m.m.              2 704 095 000

6 Fråga om ändring i ordenskungörelsen
(1974:768)

Totalt för Statschefen och Regeringen 2 811 560 000

gotab 47527, Stockholm 1994

Bilaga 3 till budgetpropositionen
1994/95:100

Justitiedepartementet

(andra huvudtiteln)

Prop.

1994/95:100

Bilaga 3

I  INLEDNING

1   Sammanfattning av reformarbetet

Till Justitiedepartementets ansvarsområde hör bl.a. polisen, åklagar-
väsendet, domstolsväsendet och kriminalvården, alltså de kämfönktioner
i samhället som utgör huvudparten av rättsväsendet. Verksamheten inom
rättsväsendet är grundläggande för den enskildes rättssäkerhet och rätts-
trygghet. Rättssäkerheten ställer höga krav på bl.a. likformighet och
förutsebarhet i normgivning och rättstillämpning. Rättstryggheten, dvs.
den enskildes självklara krav på trygghet for liv, hälsa, integritet och
egendom, uppnås genom ett metodiskt brottsförebyggande arbete, rele-
vanta rättsregler och effektivitet i brottsbekämpningen.

Ett väl fungerande rättsväsende är en av de viktigaste grundpelarna i
ett demokratiskt samhälle. Allmän enighet råder om att det i allt väsent-
ligt är en exklusiv uppgift för statsmakterna att ansvara för nödvändiga
uppgifter inom rättsväsendet. Tillståndet i rättsväsendet kan sägas utgöra
ett mått på statsmakternas förmåga att leva upp till de krav som måste
ställas på en rättsstat.

Att minska brottsligheten och öka människors trygghet mot att utsättas
för brott är en central uppgift för rättsväsendet. Ett aktivt och offensivt
brottsförebyggande arbete är en avgörande förutsättning för möjligheterna
att minska brottsligheten. Kampen mot våld, narkotika och ekonomisk
brottslighet måste prioriteras och intensifieras. Brottsoffrens ställning
skall stärkas. Regeringens ambition är att Sverige åter skall bli ett före-
gångsland när det gäller att förebygga och bekämpa brott.

De aviserade utgiftsnedskämingama i den statliga verksamheten, som
är en del i regeringens strategi för att stärka de offentliga finanserna,
berör också rättsväsendet. Det är därför angeläget att alla möjligheter tas
till vara att rationalisera och effektivisera verksamheten inom rätts-
väsendet. Målen för detta reformarbete är, trots minskade resurser, att
rättssäkerheten och rättstryggheten skall stärkas, brottsligheten bekämpas
med kraft och rättsväsendet utnyttjas ännu effektivare.

Rationaliserings- och effektiviseringsåtgärdema kommer att beröra alla
nivåer inom rättsväsendet. Arbets- och organisationsformer måste om-
prövas och moderniseras, samordningen och samarbetet mellan myndig-
heterna förbättras och stärkas, användningen av informationsteknik
byggas ut och utvecklas, informationsförsöijningen effektiviseras m.m.
Även strukturellt inriktade åtgärder måste övervägas för att minska
arbets- och anslagsbelastningen inom rättsväsendet, t.ex. avkriminali-
sering, renodling av rättsväsendets uppgifter och utveckling av alternativa

1 Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 100. Bilaga 3

finansieringsformer. Målsättningen är att ytterligare förbättra använd- Prop. 1994/95:100
ningen av rättsväsendets begränsade resurser och därigenom öka Bilaga 3
effektiviteten i verksamheten.

Detta reformarbete kräver inte bara initiativförmåga, utan också om-
döme, skicklighet och handlingskraft hos dem som skall ansvara för
genomförandet. Regeringens uppfattning är att rättsväsendet har klarat
sina uppgifter väl. Regeringen har därför stor tilltro till rättsväsendets
förmåga att också lösa dessa stora och komplicerade frågor på ett
rationellt sätt.

Justitiedepartementet ansvarar inte bara för rättsväsendets institutioner
och regelsystem. Till departementets ansvarsområde hör också lagstift-
ning som har stor betydelse for medborgarna och samhällets utveckling,
t.ex. grundlagarna, familjerätten och den övriga civilrätten. På dessa om-
råden drivs reformarbetet vidare. Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen (EU) medför att lagstiftningsarbetet på vissa områden kommer
att ske på nya villkor och delvis i nya former. En närmare redogörelse
för lagstiftningsarbetet inom Justitiedepartementets område lämnas i
bilaga 3.1.

2 Rättsväsendets besparingar perioden

1995 - 1998

För att stärka de offentliga finanserna kommer, som nyss nämnts,
utgifterna på alla samhällsområden att minska med böljan redan
budgetåret 1995/96. De sammanlagda besparingarna för rättsväsendet
kommer under budgetåret att uppgå till cirka 400 miljoner kronor. En
närmare beskrivning av vilka besparingar och rationaliseringsåtgärder
som kommer att genomföras finns under respektive anslagsavsnitt. Som
exempel på sådana åtgärder kan här nämnas ytterligare rationaliseringar
och åtgärder för att underlätta frivilliga avgångar inom polisväsendet, en
ändrad instansordning inom de allmänna förvaltningsdomstolarnas område
samt ett fortsatt rationaliseringsarbete inom kriminalvården i form av
bl.a. organisationsförändringar och en begränsning av utbyggnaden av
anstalts- och häktesorganisationen.

Emellertid kommer inte dessa åtgärder att räcka utan strävandena mot
ett rationellare, effektivare och billigare rättsväsende måste fortsätta även
i framtiden. Därför kommer inriktningen att vara att utgifterna inom
rättsväsendet skall skäras ned med ytterligare 600 miljoner kronor t.o.m.
budgetåret 1998 så att den sammanlagda besparingen under mandat-
perioden uppgår till en miljard kronor.

De nu nämnda besparingarna ställer krav på att reformarbetet inom
rättsväsendet fortsätter, när det gäller såväl rättsreglerna som strukturen
och organisationen. Som exempel kan nämnas ett ökat användande av
prövningstillstånd i främst hovrätterna och ett ökat användande av
alternativ till fängelse vilket minskar belastningen på kriminalvården.
Inom området för samhällets rättshjälp i olika former kommer sådana för-
ändringar att genomföras som minskar statens utgifter. Under förutsätt-
ning att en arvsskattereform genomförs kan vidare verksamheten med
bouppteckningsregistering vid tingsrätterna avskaffas eller åtminstone

förenklas avsevärt vilket kan ge stora besparingar. Utrymme finns också
för mer allmänna rationaliseringar på andra delar av rättsväsendets olika
verksamhetsområden. Regeringen återkommer senare med de förslag till
lagstiftning och de direktiv som är nödvändiga for att genomfora den nu
skisserade nedskärningen av utgifterna inom rättsväsendet.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 3

Sammanfattning av besparingarna (miljoner kr)

1995/96 (12 mån)

T.o.m. 1998

Polisväsendet

235

235

Domstolsväsendet

89

89

Kriminalvården

50

50

Rättshjälpen

14

14

Övrigt

12

12

Ytterligare åtgärder

-

600”

400              1 000

” Justitiedepartementets besparingar på sammanlagt 600 miljoner kr för budgetåren
1997 och 1998 är inte fördelade på verksamhetsområden.

3 EU-medlemskapet m.m.

Sverige kommer inom kort att bli medlem i Europeiska unionen. De
grundlagsändringar som krävs för detta har nyligen trätt i kraft. Medlem-
skapet innebär att de europeiska gemenskapernas regelverk blir gällande
i Sverige, antingen direkt eller efter särskilda svenska lagstiftnings-
åtgärder. Det innebär också att principerna om EG-rättens företräde
framfor nationell lagstiftning och om dess direkta tillämpning och effekt
vinner insteg i det svenska rättslivet. Vi träder in i en delvis ny rättslig
miljö med gemensamt beslutad lagstiftning på många områden och med
gemensamma institutioner.

Våra svenska domstolar och andra myndigheter är allmänt sett väl
förberedda för den nya situationen, inte minst genom den gradvisa an-
passning som ägt rum till följd av EES-avtalet och genom de informa-
tions- och utbildningsinsatser som i olika sammanhang vidtagits av
statsmakterna. Det är ändå ofrånkomligt att de rättstillämpande organen
kommer att behöva ägna mycken tid och stora resurser åt den omställ-
ningsprocess som pågår. Det bör i sammanhanget understrykas att
tillämpningen av EG-rätten är en angelägenhet som i vaije medlemsstat
ankommer på de nationella domstolarna och myndigheterna. Dessa har
alltså det yttersta ansvaret för att EG:s rättsregler tillämpas på ett korrekt
sätt i det egna landet. Någon överprövning av svenska domar och
myndighetsbeslut varken kan eller får ske av de gemensamma EG-
institutionema. Ytterligare konsekvenser av ett EU-medlemsskap, t.ex.
för polisens arbete på det internationella planet, kommer att beröras i det
följande.

På ett liknande sätt som EU-medlemsskapet kan den inkorporering av
Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och grundläggande fri-
heter som riksdagen beslutat om - med ikraftträdande den 1 januari 1995
- leda till att internationella rättskällor får ökad betydelse för svensk
rättskipning.

Prop. 1994/95:100

Bilaga 3

4 Domstolarna och åklagarväsendet

De centrala delar av rättsväsendet som utgörs av domstolar och åklagar-
myndigheter skall utvecklas så att de kan svara mot de krav som ställs
inför 2000-talet.

Genom beslutet år 1989 att tillkalla Domstolsutredningen togs ett
viktigt steg mot ett rationellare och effektivare domstolsväsende. Sedan
utredningen lämnade sitt slutbetänkande Domstolarna infor 2000-talet
(SOU 1991:106) har arbete pågått för att förverkliga huvuddelen av
utredningens förslag. Detta har lett till att ett flertal viktiga reformer har
kunnat genomföras, medan andra har påbörjats. Den huvudsakliga vins-
ten ligger i att man genom förändringar på såväl det processrättsliga som
det organisatoriska och administrativa planet skapar ett effektivare och
bättre fungerande domstolsväsende. En annan fördel som är viktig i dags-
läget är att verksamheten kan bedrivas med mindre resurser.

Det fortsatta reformarbetet syftar till att renodla domstolarnas arbets-
uppgifter så långt som möjligt. Domstolarna bör i princip ha endast
rättskipande uppgifter. Detta gäller både allmänna domstolar och all-
männa förvaltningsdomstolar. Även mellan instanserna i de båda dom-
stolsorganisationema bör renodlingsprincipen få genomslag. Ett effektivt
och rationellt domstolsväsende förutsätter att varje instans bara ägnar sig
åt det som den är avsedd för. Instansordningen bygger därför på en
funktionsfördelning mellan de olika nivåerna. I linje härmed skall tyngd-
punkten i rättskipningen ligga i första instans. Hovrätternas och kammar-
rätternas uppgift skall i första hand vara att kontrollera riktigheten av
överklagade underrättsavgöranden och att korrigera de avgöranden som
är materiellt eller formellt oriktiga. Detta kräver i många fall inte en full-
ständig omprövning av det överklagade avgörandet, utan prövningen kan
ske i enklare former. Högsta domstolen och Regeringsrätten skall främst
ägna sig åt prejudikatbildning.

Principen om att den grundläggande domstolsprövningen skall ligga i
första instans kan numera sägas vara genomförd i de allmänna dom-
stolarna. I fråga om de allmänna förvaltningsdomstolarna pågår sedan en
tid ett omfattande arbete med att etappvis flytta ner ett stort antal mål-
grupper i instansordningen så att den första domstolsprövningen sker i
länsrätt i stället för som hittills i kammarrätt. Arbetet med detta går
vidare och närmar sig sin slutfas.

Som ett led i strävandena att effektivisera hovrättsforfärandet så att
målen kan avgöras på ett snabbare och mer ändamålsenligt sätt och
resurserna kan koncentreras på de mer svårbedömda och kvalificerade
målen har kravet på prövningstillstånd i hovrätt utvidgats. En särskild
utredare arbetar vidare på detta område. Regeringen har stora förvänt-
ningar på resultatet av denna utredning som bör kunna leda till att det

införs generella regler om prövningstillstånd i hovrätt. I detta hänseende
har reformarbetet när det gäller de allmänna förvaltningsdomstolarna
kommit längre. Regler av generell karaktär som gör det möjligt att ställa
krav på prövningstillstånd i kammarrätt har nyligen införts i förvaltnings-
processlagen, och frågan om vilka målgrupper som skall omfattas av ett
sådant krav har därefter tagits upp parallellt med att olika måltyper har
flyttats ner i instanskedjan.

När det gäller Regeringsrätten har regeringen nyligen föreslagit änd-
ringar som innebär att Regeringsrätten avlastas vissa ärenden om resning
och återställande av försutten tid liksom en del rättsprövningsärenden,
vilka skall handläggas av kammarrätterna. Det innebär att Regerings-
rätten mer kan koncentrera sig på de mål och ärenden som har betydelse
for prejudikatbildningen. Andra förslag som innebär en renodling av
Regeringsrättens roll förbereds.

Även förfarandereglema kommer att ändras och moderniseras. Rege-
ringen kommer att presentera ett förslag till en ny ärendelag som bl.a.
är anpassad till de nya måltyper som efterhand läggs på tingsrätterna,
t.ex. konkurrensmål och mål enligt skuldsaneringslagen. Frågan om att
införa regler som innebär att en större grupp människor får möjlighet att
i domstol driva anspråk, s.k. grupptalan, är aktuell. En sådan möjlighet
kan förväntas få betydelse särskilt på konsument- och miljöområdet men
också på jämställdhetsområdet. Även förvaltningsprocesslagen behöver
ändras mot bakgrund av de genomgripande förändringar som görs
beträffande instansordningen. Så krävs t.ex. en mer generell reglering av
myndigheternas talerätt i förvaltningsprocessen. Förvaltningsförfarandet
och förvaltningsprocessen måste också anpassas till Europakonventionens
krav på domstolsprövning av vissa förvaltningsbeslut.

Till de områden inom processrätten som behöver ses över hör rätts-
hjälpen. Lagstiftningen på detta område är också for närvarande föremål
för en genomgripande översyn som rör bl.a. villkoren för och omfatt-
ningen av rättshjälpen, regleringen av ersättning till biträden, den all-
männa rättshjälpens förhållande till rättsskyddsförsäkringar samt vissa
frågor som rör organisationen. Översynen bör kunna leda till betydande
besparingar inom rättshjälpen.

Även vad gäller arbetsmetoderna vidtas åtgärder för att rationalisera
verksamheten inom domstolsväsendet. Som exempel kan nämnas databas-
erade målhanteringssystem for domstolarna, något som på sikt bör kunna
leda till rationellare arbetsmetoder. Domstolsväsendets organisation i
stort rymmer också i sig möjligheter till rationaliserings- och effektivise-
ringsåtgärder av olika slag. Förutom att domstolarnas arbetsuppgifter
renodlas så långt som möjligt bör också bl.a. skilda former av samverkan
mellan olika domstolar och myndigheter kunna skapa bättre organisa-
toriska förutsättningar för ett rationellt rättsväsende. Den informations-
tekniska utvecklingen ger nya möjligheter som måste tas till vara.

De ändringar i Domstolsverkets organisation och den omfördelning av
administrativa uppgifter mellan verket och domstolarna som för när-
varande pågår är värdefulla inslag och denna omställningsprocess bör
därför slutföras som planerat.

I det här sammanhanget skall också kort beröras det regeringsförslag
om förvaltningen inom domstolsväsendet som efter riksdagsbeslut år 1993
bl.a. ledde till en ändrad sammansättning av Domstolsverkets styrelse och

Prop. 1994/95:100

Bilaga 3

av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Fackliga representanter prop. 1994/95:100
skulle inte längre ingå i dessa organ och de politiskt förtroendevalda Bilaga 3
skulle utgå ur styrelsen som i stället sattes samman av personer huvud-
sakligen hämtade från domstolarna. Regeringen avser att återinföra den
ordning som gällde tidigare.

Det är viktigt att modernisering och rationalisering inom åklagar-
väsendet drivs lika långt som inom andra delar av statsförvaltningen. Ett
förändringsarbete pågår också på flera plan i syfte att skapa en åklagar-
organisation som på bästa sätt kan anpassa verksamheten till vad som
behövs på den lokala och regionala nivån. Bland annat bereds frågor
rörande den lokala och regionala organisationen, och vidare avser Riks-
åklagaren att på eget initiativ se över beslutsstrukturen inom åklagar-
väsendet under våren 1995. Även här bör den nya informationsteknikens
möjligheter utnyttjas på bästa sätt för att göra verksamheten så effektiv
som möjligt.

5 Kriminalpolitiken

5.1 Inriktningen

Straffsystemet är av stor betydelse for samhällets förmåga att upprätthålla
respekten för givna normer och regler. Men för att uppnå målet för det
kriminalpolitiska arbetet - att minska brottsligheten - måste den allmänna
politiken ha en inriktning som leder till social trygghet, en rättvis för-
delning och ett människovänligt samhälle, dvs. till ett samhälle som vilar
på solidaritet människor emellan. En ekonomisk politik och en familje-
politik som syftar till att minska klyftorna i samhället och andra åtgärder
som motverkar segregation och utslagning är därför av största betydelse.
Eftersom brottsligt beteende ofta grundläggs tidigt, är det särskilt viktigt
att det på alla områden skapas förutsättningar för barn och unga att växa
upp och utvecklas till mogna, trygga och ansvarskännande individer. Att
på detta sätt skapa bättre levnadsvillkor, inte minst för barn och ung-
domar, är naturligtvis i första hand en allmän välfärds- och rättvisefråga,
och där