Trafikutskottets betänkande
1994/95:TU01

Slutligt godkännande av Eurocontrolkonventionen m.m.


Innehåll

1994/95
TU1

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen slutligt
godkänner en konvention om samarbete för luftfartens säkerhet --
Eurocontrolkonventionen -- och den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter. Vidare föreslår utskottet
att riksdagen slutligt antar ett förslag till lag om ändring i
luftfartslagen och att den antar viss annan följdlagstiftning.
De båda internationella överenskommelserna godkändes av
riksdagen som vilande den 29 mars 1994 (prop. 1993/94:104, bet.
TU19, rskr. 201). Samtidigt antogs förslaget till lag om ändring
i luftfartslagen som vilande.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.
Till betänkandet har fogats en mp-reservation, enligt vilken
riksdagen bör underkänna de båda internationella
överenskommelserna och avslå förslagen till följdlagstiftning.
Bakgrund
Den 29 mars 1994 godkände riksdagen som vilande dels den
internationella Eurocontrolkonventionen den 13 december 1960 om
samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna
ändringar, dels den multilaterala överenskommelsen den 12
februari 1981 om undervägsavgifter (prop. 1993/94:104, bet.
TU19, rskr. 201). I samma beslut antog riksdagen vidare som
vilande ett i den nämnda propositionen framlagt förslag till lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297).
Bakgrunden till beslutet, som anges mer utförligt i det
nämnda betänkandet, är i korthet följande. Regeringen avser att
söka svenskt medlemskap i Eurocontrol -- Europeiska
organisationen för säkrare flygtjänst, som har sitt säte i
Bryssel. Organisationens verksamhet regleras i de två nämnda
internationella överenskommelserna. Eurocontrols huvudsakliga
uppgift är att planera och utveckla trafikledningsrutiner för
luftfarten i stora delar av Europa. För Sveriges möjligheter att
medverka i den processen och påverka utvecklingen i önskvärd
riktning är ett medlemskap av stor betydelse, framhölls det i
proposition 1993/94:104. Ett svenskt tillträde till
överenskommelserna innebär vidare att Eurocontrol i stor
utsträckning övertar Luftfartsverkets nuvarande roll -- med stöd
av luftfartslagen -- i fråga om administrationen av
undervägsavgifter. Undervägsavgift är den avgift som tas upp för
utnyttjande av den flygtrafiktjänst och de navigeringshjälpmedel
och andra hjälpmedel som en överflugen stat tillhandahåller inom
sitt luftrum. Eurocontrols hantering av undervägsavgifter
omfattar fastställande av avgifternas storlek på basis av
principer som organisationen själv beslutar om, uppbärande av
avgifterna samt åtgärder för indrivning av förfallna belopp.
Organisationen övertar sålunda uppgifter som omfattas av
riksdagens exklusiva normgivningskompetens enligt 8 kap. 3 §
första stycket regeringsformen. Denna kompetens kan -- som
framgår av 10 kap. 5 § första stycket regeringsformen -- "i
begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig
organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller
skall bliva anslutet". En förutsättning härför är dock som
huvudregel att riksdagen beslutar i frågan i den ordning som
gäller för stiftande av grundlag. Enligt 8 kap. 15 § första
stycket regeringsformen gäller att grundlag stiftas genom två
likalydande beslut. Det andra beslutet får inte fattas, förrän
det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i
hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats.
I den nämnda propositionen, 1993/94:104, framlades vidare
förslag till en lag med anledning av Sveriges tillträde till den
multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter, en lag om
ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning och en lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall. Bestämmelsen i 10 kap.
5 § första stycket regeringsformen är inte tillämplig på de tre
sistnämnda lagförslagen. Dessa omfattades inte heller av
utskottets förslag till riksdagsbeslut, eftersom utskottet ansåg
att riksdagens ställningstagande till dem borde anstå till dess
att de båda internationella överenskommelserna och förslaget
till lag om ändring i luftfartslagen underställdes riksdagen för
slutligt beslut.
Av 3 kap. 16 § första stycket riksdagsordningen följer att
utskottet har att till kammaren för slutligt beslut anmäla det
vilande beslut som riksdagen, enligt vad som angivits ovan,
fattade den 29 mars 1994.  Till anmälan skall utskottet enligt 4
kap. 8 § tredje stycket riksdagsordningen foga ett yttrande i
ärendet.
De båda internationella överenskommelserna, sådana de
återgavs i proposition 1993/94:104, återfinns i bilagorna 1
och 2 till detta betänkande.
De av regeringen i proposition 1993/94:104 framlagda
lagförslagen återfinns i bilaga 3 till detta betänkande.

Utskottet

I proposition 1993/94:104 framhålls att ett svenskt medlemskap
i Eurocontrol gör det möjligt för Sverige att aktivt delta i
organisationens arbete med att skapa ett intereuropeiskt system
för flygtrafikledning och flödesplanering. Därvid kan Sverige
också i full utsträckning utnyttja de tjänster som
organisationen har att erbjuda.
En samordnad flygtrafikledning och flödesplanering enligt
Eurocontrols intentioner synes utskottet vara av stor betydelse
för att öka säkerheten i luftfarten, effektivisera utnyttjandet
av luftrummet och för att minimera flygtrafikens
miljöstörningar.
Utskottet anser därför att riksdagen slutligt bör godkänna
dels den som vilande godkända internationella
Eurocontrolkonventionen den 13 december 1960 om samarbete för
luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar,
dels den som vilande godkända multilaterala överenskommelsen
den 12 februari 1981 om undervägsavgifter. Vidare anser
utskottet att riksdagen slutligt bör anta det som vilande
antagna förslaget till lag om ändring i luftfartslagen.
Samtliga i proposition 1993/94:104 framlagda lagförslag är
en följd av Sveriges tillträde till de båda internationella
överenskommelserna. Utskottet tillstyrker förslagen till lag med
anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter och till lag om ändring i
lagen om betalningsföreläggande och handräckning.
Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
innehåller en bilaga med uppgifter i tabellform och
nummerordning om de internationella organ, de fysiska personer
och de internationella överenskommelser som lagen gäller. Det i
proposition 1993/94:104 framlagda förslaget till lag om ändring
i 1976 års lag innebär att bilagan ändras genom att uppgifter om
Eurocontrol tillfogas under ordningsnumret 44. Riksdagen har,
sedan det i proposition 1993/94:104 framlagda förslaget till lag
om ändring i 1976 års lag överlämnats till riksdagen, vid två
tillfällen beslutat om ändringar i bilagan till lagen. Genom
dessa ändringar har två andra internationella organ än
Eurocontrol tillförts bilagans förteckning över internationella
organ med ordningsnumren 44 och 45. Mot bakgrund härav förordar
utskottet att Eurocontrol tillförs förteckningen med
ordningsnummer 46 i enlighet med vad som framgår av det i
bilaga 4 under rubriken Utskottets lagförslag återgivna
förslaget till lag om ändring i lagen i fråga.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande Sveriges tillträde till den internationella
Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter
att riksdagen
dels slutligt godkänner den i bilaga 1 intagna
internationella Eurocontrolkonventionen den 13 december 1960 om
samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna
ändringar,
dels slutligt godkänner den i bilaga 2 intagna
multilaterala överenskommelsen den 12 februari 1981 om
undervägsavgifter,
dels slutligt antar det i bilaga 3 intagna förslaget till
lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
dels antar det i bilaga 3 intagna förslaget till lag med
anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter,
dels antar det i bilaga 3 intagna förslaget till lag om
ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning,
dels antar det av utskottet i bilaga 4 framlagda förslaget
till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.
res. (mp)

Stockholm den 15 november 1994
På trafikutskottets vägnar
Monica Öhman
I beslutet har deltagit: Monica Öhman (s), Jarl Lander
(s), Jan Sandberg (m), Ulrica Messing (s), Karin Starrin (c),
Krister Örnfjäder (s), Tom Heyman (m), Kenth Skårvik (fp), Hans
Stenberg (s), Karl-Erik Persson (v), Monica Green (s), Birgitta
Wistrand (m), Elisa Abascal Reyes (mp), Lena Sandlin (s), Tommy
Waidelich (s), Ulla Löfgren (m) och Lisbet Calner (s).

Reservation

Elisa Abascal Reyes (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 3 börjar
med "I proposition" och slutar med "i fråga" bort ha följande
lydelse:
Utskottet kan för sin del inte acceptera att Sverige blir
medlem i Eurocontrol -- Europeiska organisationen för säkrare
flygtrafiktjänst -- genom att tillträda de båda internationella
överenskommelser som reglerar organisationens verksamhet. Av
överenskommelserna framgår att Eurocontrol har ett mycket stort
inflytande över flygtrafiken i det västeuropeiska luftrummet.
Överenskommelserna innehåller dock inga som helst riktlinjer för
en miljöanpassad utveckling av luftfarten. Av målen för
verksamheten, sådana dessa återges i Eurocontrolkonventionens
artikel 2, framgår att organisationen snarare är inriktad på att
underlätta och ytterligare öka flygtrafiken. En sådan
målsättning är enligt utskottets mening oacceptabel från
miljösynpunkt.
Utskottet ställer sig vidare mycket tveksamt till att en
internationell organisation av Eurocontrols karaktär tilldelas
kommersiella uppgifter av sådant slag som anges i
Eurocontrolkonventionens artikel 2, punkten 3 a) -- att bistå
icke-medlemsstater med "anskaffning av flygtrafiktjänster och
utrustning".
Med hänvisning till det anförda anser utskottet att
riksdagen bör underkänna de båda internationella
överenskommelserna, förkasta förslaget till lag om ändring i
luftfartslagen och avslå de övriga lagförslag som nu är i fråga.
dels att utskottets hemställan bort ha följande lydelse:
beträffande Sveriges tillträde till den internationella
Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter
att riksdagen
dels underkänner den i bilaga 1 intagna internationella
Eurocontrolkonventionen den 13 december 1960 om samarbete för
luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar,
dels underkänner den i bilaga 2 intagna multilaterala
överenskommelsen den 12 februari 1981 om undervägsavgifter,
dels förkastar det i bilaga 3 intagna förslaget till lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297),
dels avslår de i bilaga 3 intagna förslagen till lag med
anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter, till lag om ändring i
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning och
till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.

Bilaga 1

Bilaga 2

Regeringens lagförslag i proposition 1993/94:104
Bilaga 3
1 Förslag till
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

2 Förslag till
Lag med anledning av Sveriges tillträde till den
multilaterala överenskommelsen om
undervägsavgifter


3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning

4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Utskottets lagförslag
Bilaga 4
Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall1  skall ha följande
lydelse.

Innehållsförteckning

Sammanfattning1
Bakgrund1
Utskottet3
Hemställan3
Reservation4
Bilaga 1
Internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för
luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar6
Bilaga 2
Multilateral överenskommelse om undervägsavgifter45
Bilaga 3
Regeringens lagförslag i proposition 1993/94:10462
Bilaga 4
Utskottets lagförslag68