Skydd av ytterligare vattenområden och älvsträckor

Innehåll

Dir. 1993:86

Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-24

Statsrådet Thurdin anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att lämna förslag om vilka ytterligare värdefulla vattenområden och älvsträckor som bör skyddas mot vattenkraftsutbyggnad.

Bakgrund

Bestämmelser om skydd för vattendrag som är värdefulla från bevarandesynpunkt finns främst i 3 kap. 6 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL). Enligt NRL får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i vissa särskilt angivna vattenområden och älvsträckor. Bestämmelserna utvidgades senast med ytterligare 13 vattenområden och älvsträckor genom riksdagens beslut den 24 mars 1993 (prop. 1992/93:80, bet. 1992/93:BoU7, rskr. 1992/93:214).

I 3 kap. 2-5 §§ NRL finns vidare särskilda hushållningsbestämmelser om skydd för natur- och kulturvärden. Dessa bestämmelser berör också värdefulla vattendrag.

Enligt naturvårdslagens (1964:822) bestämmelser kan ett vattendrag skyddas genom avsättande av område som nationalpark eller förklarande av område som naturreservat eller naturvårdsområde.

Vattenkraftprojekt som finns upptagna i den av riksdagen år 1984 beslutade planen för utbyggnad av vattenkraften (prop.1983/84:160, bet. 1983/84:BoU30, rskr. 1983/84:388) liksom projekt som inte finns med- tagna i planen skall alltid genomgå sedvanlig prövning enligt vattenlagen.

I regeringens proposition 1992/93:80 om utökat älvskydd gjordes den bedömningen att arbetet att inventera värdefulla vattenområden och älvsträckor med avseende på bevarandevärden och motstående intressen bör fortsätta. Även till relativt små vattendrag, korta älvsträckor eller vattendrag som i det närmaste är helt reglerade kan betydande intressen vara knutna. Ett exempel är Gullspångsälven med lekområden för naturliga populationer av lax och öring med synnerligen högt bevarandevärde.

I samband med beslutet att skydda ytterligare 13 vattenområden och älvsträckor från vattenkraftsutbyggnad lämnade riksdagen regeringens förslag om fortsatt inventering av värdefulla vattenområden och älvsträckor utan erinran. Enligt riksdagen borde dock i detta sammanhang ytterligare överväganden också göras beträffande vissa älvsträckor i Österdalälven, Gideälven, Gimån och Luleälven.

Uppdraget

En utredare bör nu tillkallas med uppgift att lämna förslag om vilka ytterligare värdefulla vattenområden och älvsträckor i landet som bör skyddas mot vattenkraftsutbyggnad.

Utredaren bör utarbeta principer som kan ligga till grund för att bedöma vilka ytterligare vattenområden och älvsträckor i landet som är särskilt skyddsvärda och därför bör skyddas mot vattenkraftsutbyggnad. Utredaren bör, bl.a. med hjälp av tillgängligt material hos myndigheter, kommuner, kraftföretag, organisationer m.fl., redovisa sådana vattendrag som är skyddsvärda.

I uppdraget ingår också att ange tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig kraftutbyggnad i de redovisade vattenområdena och älvsträckorna.

Utredaren skall mot denna bakgrund väga bevarandeintresset mot energiintresset i de redovisade vattenområdena och älvsträckorna.

En viktig uppgift för utredaren är vidare att analysera på vilket sätt som värdefulla vattenområden och älvsträckor bäst skyddas.

Utredningen skall innehålla en bedömning av konsekvenserna för miljön och för landets energiförsörjning av framlagda förslag.

Utredaren skall också redovisa hur föreslaget skydd kommer att påverka genomförandet av vattenkraftsplanen.

Utredaren skall i sitt arbete låta en utgångspunkt vara remissvaren på promemorian (Ds 1992:29) Utökat älvskydd. Dessutom skall göras överväganden beträffande älvsträckorna vid Brunnsberg i Österdalälven, mellan Stennäs och Björna i Gideälven och vid Jaurekaska m.m. i Stora Luleälven samt beträffande Ljungån i Gimån.

Tidsplan

Utredaren bör redovisa resultatet av sitt arbete före den 1 februari 1994.

För arbetet skall gälla regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5), EG-aspekter i utredningsverksamheten (dir. 1988:43) samt redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50).

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om planläggning, markanvändning och bebyggelse

att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppgift att lämna förslag om vilka ytterligare vattenområden och älvsträckor som bör skyddas mot vattenkraftsutbyggnad,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

                     (Miljö- och naturresursdepartementet)