Vissa personalfrågor m.m. vid avvecklingen av Televerket

Innehåll

Dir. 1993:73

Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-24

Chefen för Kommunikationsdepartementet, statsrådet Odell, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att fr.o.m. den 1 juli 1993 ansvara för avvecklingen av Televerket främst i fråga om personal.

Bakgrund

Riksdagen har den 8 juni 1993 godkänt att Televerket ombildas till ett av staten helägt aktiebolag fr.o.m. den 1 juli 1993 (prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443), Telia AB.

Avvecklingen av Televerket ombesörjs fram till den 1 juli 1993 av verket självt. I samband med bolagsbildningen erbjuds i stort sett all personal i verket anställning i aktiebolaget. Undantagna från ett sådant erbjudande är bl.a. de som redan är uppsagda och de som är avstängda. För dessa grupper och andra anställda i Televerket som eventuellt inte accepterar anställning i bolaget behövs det en övergångsorganisation som skall slutföra arbetet med avvecklingen.

Enligt avtal mellan staten, å ena sidan, och Teleinvest AB (som avses erhålla firman Telia AB), Fastighets AB Telaris samt Telia Mobitel AB, å andra sidan, skall de administrativa kostnaderna för avvecklingsorganisa- tionen i huvudsak belasta Telia AB. Avsättning för löner och övriga kostnader förenade med avvecklingen av berörd personal reserveras i Televerkets bokslut per den 30 juni 1993.

Uppdraget

Uppdraget skall avse att fr.o.m. den 1 juli 1993 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 1994, överta ansvaret för att slutföra avvecklingen av Televerket främst i fråga om personal samt att övertaarbetsgivar- ansvaret för den personal som har sagts upp eller som av någon annan orsak ingår i avvecklingsorganisationen.

I uppdraget ingår bl.a.

 -  att ge de anställda en aktiv och kontinuerlig information,
 -  att i förekommande fall genomföra uppsägningar m.m.,
 -  att besluta om var de anställda skall fullgöra sin
    tjänstgöringsskyldighet,
 -  att för dem som omfattas av trygghetsavtalet fullgöra arbetsgivarens
    uppgifter enligt avtalet och verka för att den övertaliga personalen
    så långt möjligt kan få nytt arbete,
 -  att pröva frågor om förflyttning av sådana anställda med
    konstitutorial som inte accepterat anställning i bolaget samt
    långsiktigt lösa frågan om huvudmannaskap för dessa arbetstagare,
 -  att i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framför
    allt Arbetsförmedlingen men även bl.a. Riksrevisionsverket, Statens
    arbetsgivarverk, företagshälsovården och i förekommande fall
    Trygghetsstiftelsen,
 -  att upprätta bokslut för avvecklingsorganisationen samt
 -  att vid behov och efter samråd med Kommunikationsdepartementet vidta
    övriga åtgärder för avvecklingen.
Bokslut för avvecklingsorganisationen skall överlämnas till regeringen för fastställande.

Uppdraget skall avslutas med en rapport.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Kommunikationsdepartementet

att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att ansvara för att slutföra avvecklingen av Televerket främst i fråga om personal samt

att besluta om sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna för den särskilde utredaren och det eventuella biträde denne kan behöva skall belasta sjätte huvudtitelns anslag A 2. Utredningar m.m. Övriga avvecklingskostnader bestrids av Telia AB och av medel avsatta i Televerkets bokslut per den 30 juni 1993.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

                        (Kommunikationsdepartementet)