Tilläggsdirektiv till utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Innehåll

     Dir. 1993:5

     Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 1993
     Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Hörnlund, anför.
     Mitt förslag
     Jag föreslår att den särskilde utredaren med uppdrag att föreslå
     utformningen och finansieringen av en obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring (dir. 1992:24) genom tilläggsdirektiv ges ett
     utvidgat uppdrag såvitt avser finansieringen av de kontanta
     understöden.
     Bakgrund
     Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag den 20 februari
     1992 en särskild utredare med uppdrag att föreslå utformning och
     finansiering av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (dir.
     1992:24). Sedan utredaren tillsattes har kostnaderna för de kontanta
     understöden stigit snabbt och ett växande finansiellt problem har
     uppstått.
     Kostnaderna för det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) och
     arbetslöshetsförsäkringen finansieras med en socialavgift, benämnd
     arbetsmarknadsavgift, och såvitt avser arbetslös hetsförsäkringen
     dessutom med en avgift från arbetslöshetskassorna benämnd
     finansieringsavgift. Dessa avgifter samlas på ett konto hos
     Riksgäldskontoret, vanligtvis kallat arbetsmarknadsfonden, varifrån
     kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen, KAS,
     permitteringslöneersättningen samt vissa utbildningsbidrag täcks.
     Det nuvarande finansieringssystemet bygger på principen att de
     avgifter som flyter in till arbetsmarknadsfonden under en
     konjunkturcykel fullt ut skall täcka statens kostnader för de
     ändamål som finansieras från fonden.
     Detta finansieringssystem klarar emellertid inte den nuvarande
     kostnadsutvecklingen och omfattningen på arbetslösheten. Ett växande
     underskott har därför uppstått i arbetsmarknadsfonden. Detta medför
     ett stort upplåningsbehov för staten som kan uppskattas till över
     40  000 miljoner kronor vid utgången av budgetåret 1993/94.
     Utredningsuppdraget
     Det är inte rimligt att under någon längre tid fortsätta att täcka
     underskottet i arbetsmarknadsfonden genom upplåning. Den finansiella
     grunden för arbetsmarknadsfonden måste förstärkas. Utredaren skall
     därför föreslå utformning av ett system som medger en ansvarsfull
     finansiering utan upplåning.
     Utredaren skall lägga fram alternativa förslag till finansiering.
     Han skall vidare vid utformningen av sina förslag föreslå en nivå på
     de förmåner och avgifter som sammantaget behövs för att klara
     finansieringsbehovet på både lång och kort sikt.
     Utredaren skall i sitt fortsatta arbete beakta att arbetsgivarna och
     de förvärvsarbetande även i framtiden skall ha huvudansvaret för
     finansieringen av de kontanta understöden. Med anledning av den
     mellan regeringen och Socialdemokratiska arbetarepartiet träffade
     överenskommelsen skall utredaren även beakta att ett förstatligande
     av arbetslöshetsförsäkringen inte är aktuell.
     Hemställan
     Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att
     regeringen beslutar om tilläggsdirektiv till utredningen om en
     obligatorsik arbetslöshetsförsäkring i enlighet med vad jag nu har
     anfört.
     Beslut
     Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
     bifaller hemställan.