Tilläggsdirektiv till Beredningen (S 1993:07) för en ny ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna

Innehåll

Dir. 1993:119

Beslut vid regeringssammanträde 1993-10-07

Statsrådet Könberg anför.

Ändrad inriktning för Beredningen för en ny ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna

Regeringen har den 15 april 1993 bemyndigat det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna att tillkalla en beredning med uppgift att lämna förslag till en ny ordning för lagfästa försäkringsersättningar vid sjukdom och arbetsskada som innebär att försäkringsutgifterna inte ingår i statsbudgeten.

Enligt beredningens direktiv (Dir. 1993:44) skall huvudalternativet vara att föra över försäkringarna till arbetsmarknadens parter och därmed skapa förutsättningar för att kostnaderna för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna beaktas inom ramen för lönebildningen. Beredningen skall också överväga dels vilka alternativ det finns att utveckla de nuvarande försäkringssystemen, dels ett alternativ där sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna tecknas som obligatoriska försäkringar hos konkurrerande försäkringsgivare.

I direktiven anges att beredningen bör knyta till sig en särskild expert- grupp med uppgift att som utgångspunkt för beredningens arbete analysera såväl det nuvarande svenska systemet som erfarenheter från motsvarande system i andra länder samt att expertgruppens rapport bör presenteras för beredningen senast den 1 november 1993.

För att möjliggöra en allsidig belysning av olika försäkringslösningar anser jag att direktiven bör ändras så att beredningens uppgift skall vara att, utan att något alternativ betecknas som huvudalternativ, överväga följande försäkringslösningar:

1. Överföring av försäkringarna till arbetsmarknadens parter för att där- med skapa förutsättningar för att kostnaderna för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna beaktas inom ramen för lönebildningen,

2. Utveckling av de nuvarande försäkringssystemen,

3. Ett system där sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna tecknas som obliga- toriska försäkringar hos konkurrerande försäkringsgivare.

Beredningen skall även analysera och redovisa sina förslag ur ett jäm- ställdhetsperspektiv.

Jag anser vidare att expertgruppen bör göra en första avrapportering till beredningen senast den 1 mars 1994.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen ändrar beredningens direktiv i enlighet med vad jag anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

                      (Socialdepartementet)