Den framtida presspolitiken

Innehåll

   Dir. 1993:118
   Beslut vid regeringssammanträde 1993-10-14
   Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför.
   Mitt förslag
   En kommitté med parlamentarisk medverkan bör undersöka behovet av
   direkta och indirekta statliga stödåtgärder till dagspressen. Om
   kommittén anser att sådana stödbehov finns bör den pröva hur
   ändamålsenliga de nuvarande åtgärderna är och lämna förslag till
   framtida statligt engagemang. Förslagens ekonomiska effekter för
   staten skall redovisas.
   Som underlag för kommitténs ställningstaganden bör inledningsvis en
   studie genomföras av en till kommittén knuten expertgrupp med uppgift
   att analysera följande övergripande frågeställningar:
   * Vilken roll bör massmedierna som helhet spela i dagens svenska
   demokrati och vilka uppgifter kan de därmed tillsammans fullgöra?
   * Hur och i vilken grad bidrar enskilda massmedier som dagstidningar,
   tidskrifter, radio och TV till att dessa gemensamma uppgifter
   uppfylls?
   * Vad händer med massmedielandskapet om hela eller delar av det
   nuvarande systemet med direkta och indirekta statliga subventioner
   till dagspressen tas bort?
   Expertgruppens studie bör redovisas i ett delbetänkande senast den 31
   maj 1994. Kommittéuppdraget bör slutligt redovisas senast den 30
   november 1994.
   Åsiktsbildningen i den svenska demokratin
   Fri åsiktsbildning är ett omistligt inslag i ett demokratiskt
   samhälle. I regeringsformens första kapitel, första paragraf slås det
   också fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning
   och på allmän och lika rösträtt.
   Det är obestridligt i moderna demokratier att massmedierna spelar en
   betydande roll för opinionsbildningen och därmed för möjligheterna
   att förstärka och fördjupa demokratin. De grundläggande legala
   förutsättningarna för mediernas möjligheter att verka under frihet i
   Sverige har angetts i tryckfrihetsförordningen och
   yttrandefrihetsgrundlagen.
   Bland svenska massmedier har traditionellt dagspressen intagit en
   särställning när det gäller nyhetsförmedling och i synnerhet
   opinionsbildning. När utvecklingen på 1960-talet tydde på allvarliga
   problem för dagstidningarna tillsattes den första statliga
   pressutredningen. Uppgiften var att undersöka dagspressens ekonomiska
   förutsättningar och att överväga om särskilda åtgärder borde vidtas
   från statens sida för att vidmakthålla en fri opinionsbildning.
   Utredningens förslag förverkligades inte, men därefter har
   ytterligare fem statliga utredningar haft liknande uppdrag.1 Sedan
   slutet av 1960-talet lämnar staten olika former av direkt presstöd,
   framför allt till tidningar som har ett konkurrensmässigt underläge
   till följd av låg spridning på utgivningsorten och som därmed är
   mindre attraktiva på annonsmarknaden. Som en följd av de olika
   utredningarna har presstödet reformerats vid flera tillfällen, senast
   år 1990.2 Utöver direkt stöd åtnjuter dagstidningsbranschen sedan
   länge även olika former av presspolitiskt motiverade indirekta
   statliga förmåner.
   De grundläggande motiven för presspolitiken slogs fast i mitten på
   1970-talet och har därefter inte utsatts för någon egentlig prövning.
   Det var 1972 års pressutredning som lät analysera massmediernas
   uppgifter i den svenska demokratin som grund för statsmakternas
   handlande gentemot dagspressen. Med hänsyn till särdragen i den
   svenska demokratin * den representativa karaktären och
   organisationernas stora roll * var det enligt utredningen följande
   fyra uppgifter som särskilt vilade på de samlade massmedierna:
   "1. Massmedierna bör ge den information som är nödvändig för att
   medborgarna skall kunna ta ställning i samhällsfrågor. Även de
   förtroendevalda bör genom massmedierna få löpande information om
   enskildas och organisationers uppfattningar i politiska frågor.
   2. Massmedierna bör fristående eller som språkrör för organiserade
   samhällsintressen kommentera skeendet i samhället.
   3. Massmedierna bör som allmänhetens företrädare granska den
   verksamhet som utövas av de inflytelserika i samhället.
   4. Massmedierna bör främja en kommunikation inom och mellan
   politiska, fackliga och andra ideella grupper i samhället."3
   Med stöd av undersökningar om pressens samhällsfunktioner pekade
   utredningen på tidningarnas oersättliga betydelse för information,
   granskning, kommentar och gruppkommunikation. Dagspressen fyllde
   enligt utredningen även andra viktiga uppgifter men det var de ovan
   anförda egenskaperna som i första hand ansågs motivera en aktiv
   presspolitik. Riksdag och regering anslöt sig i allt väsentligt till
   utredningens slutsatser i dessa delar. I presspolitiska
   utredningsdirektiv, propositioner och riksdagsbeslut som följt
   därefter har i huvudsak samma utgångspunkter fortsatt att gälla.
   Det svenska samhället har emellertid förändrats på flera sätt sedan
   1960- och 1970-talet. I sin huvudrapport Demokrati och makt i Sverige
   (SOU 1990:44) beskriver Maktutredningen förändringsprocesser som
   pågår i hela den svenska samhällsorganisationen, även när det gäller
   opinionsbildningen. Ekonomikommissionen har nyligen också behandlat
   demokratin och opinionsbildningen i betänkandet Nya villkor för
   ekonomi och politik (SOU 1993:16).
   Det svenska massmedielandskapet
   Situationen i det svenska massmedielandskapet är helt annorlunda i
   dag än på 1960- och 1970-talet. Inte minst har de senaste årens
   beslut av riksdag och regering i syfte att öka friheten på radio- och
   TV-området öppnat nya möjligheter.
   Utbudet av radio- och TV-kanaler är betydligt större. På
   ljudradiosidan erbjuder den avgiftsfinansierade verksamheten fyra
   riksradiokanaler, där det ingår en utbyggd regional radio. Därutöver
   finns närradio samt en påbörjad utbyggnad av privata
   lokalradiostationer. På TV-sidan finns utöver de båda rikstäckande
   public servicekanalerna sedan hösten 1991 även en tredje marksänd
   TV-kanal som i dag når ca 98 % av hushållen i landet, lokala
   kabel-TV-sändningar samt satellitsända TV-kanaler. Nyligen har
   regeringen också givit en särskild utredare i uppdrag att lägga fram
   ett beslutsunderlag om de tekniska förutsättningarna för utökade
   sändningar på TV-området.
   En viktig förändring är naturligtvis att reklam inte längre är
   förbehållen tryckta medier, utan numera är en möjlig
   finansieringskälla även för flera typer av radio- och TV-sändningar.
   Utvecklingen i den svenska dagstidningsbranschen har under de senaste
   decennierna präglats av en hög grad av stabilitet. Trots
   konjunktursvängningar och den turbulens som under senare år drabbat
   branschen i form av konkurser och ägarbyten är det endast ett fåtal
   dagstidningar som behövt upphöra med utgivningen sedan 1970-talet.
   Statens presspolitiska åtgärder har otvivelaktigt haft stor betydelse
   i det sammanhanget. Utan de statliga bidragen skulle flera av dagens
   andratidningar knappast ha överlevt. Presstödet kan emellertid också
   misstänkas för att ha minskat rationaliseringstrycket hos
   tidningsföretagen och för att ha bidragit till den svaga nyetablering
   som kännetecknar branschen.
   Vid sidan av dagstidningarna omfattar den tryckta pressen i Sverige
   för närvarande en bred flora av kulturtidskrifter, organisations- och
   intressepress, facktidskrifter och veckopress.
   Den politiska opinionsbildningen i massmedierna har också förändrats.
   Vid tiden för den första pressutredningen var dagspressen det
   dominerande massmediet som förmedlade ett politiskt budskap.
   Samtidigt var tidningarna nära kopplade till partierna, och man
   riktade sig ofta till egna medlemmar och sympatisörer. Debatterna
   fördes mellan tidningarna, medan utrymmet för olika åsikter i en och
   samma tidning var begränsat. I dag är läget annorlunda. Förutom att
   det finns ett helt annat utbud av radio- och TV-kanaler, vilka också
   är öppna för politisk debatt, så har dagstidningarna förändrats så
   att utrymme ges för en mer blandad kör av åsikter.
   Publikmätningar visar att svensken dagligen lägger ner i genomsnitt
   fem och en halv timmar på massmedier och att radio och television
   står för drygt två tredjedelar av denna tid. Samtidigt ligger
   dagstidningsläsningen på en stadigt hög nivå. Över 90 % av
   befolkningen i de läskunniga åldrarna läser en dagstidning någon gång
   per vecka. Medievanorna skiljer sig dock mellan olika grupper av
   befolkningen. Unga människor läser t.ex. dagstidningar i mindre grad
   än medelålders och äldre. Även den andel av befolkningen som någon
   gång själv medverkat i massmedierna genom att skriva en artikel eller
   insändare varierar mellan olika samhällsgrupper.
   Under senare år har en delvis ny ägarstruktur uppstått i
   massmedielandskapet. Tydligast är förändringarna utomlands där stora
   internationella företag bedriver verksamhet inom flera mediesektorer
   i olika länder. Det här är en utveckling som i olika europeiska organ
   har skapat en oro när det gäller konkurrensen på marknaden och
   mångfalden i nyhetsförmedlingen. Flera länder har också infört olika
   typer av lagstiftning mot mediekoncentration. Effektiviteten av en
   sådan lagstiftning har dock ifrågasatts.
   Dagspressens ekonomiska situation
   Dagstidningsföretagen har under senare år fått anpassa sig till
   delvis nya ekonomiska förutsättningar. Förutom den långvariga och
   djupa lågkonjunkturen, med åtföljande kraftigt minskade
   annonsvolymer, har konkurrensen ökat från andra massmedier om såväl
   konsumenter som annonsörer.
   Enligt rapporten Dagspressens ekonomi 1992 stod branschen totalt sett
   stark år 1992. Höjda abonnemangspriser och rationaliseringar i
   företagen uppges dittills ha kompenserat minskningen av
   annonsintäkterna. Även de presspolitiskt intressanta
   lågtäckningstidningarna har enligt rapporten, av delvis andra skäl,
   kunnat förbättra sina resultat. Under senare delen av 1980-talet har
   de svenska dagspressföretagen låtit upplagemarknaden svara för en
   allt större andel av de totala intäkterna, och enligt en studie om
   dagstidningars priselasticitet i betänkandet Vissa
   mervärdeskattefrågor II (SOU 1993:75) är konsumenternas känslighet
   för höjda abonnemangspriser mycket låg.
   Dessa resultat har emellertid ifrågasatts. I den allmänna debatten
   har det riktats kritik mot vad som anses vara en allt för ljus bild
   av dagspressens situation. Det görs bl.a. gällande att förhållandena
   på flera sätt har hunnit förändras till det sämre för
   tidningsföretagen. Konkurrensen i medielandskapet ökar t.ex. i takt
   med att de nya privata lokalradiostationerna får sändningstillstånd
   och TV-reklamen tycks ha fått sitt genombrott i år. Vidare medför den
   långvariga lågkonjunkturen att hushållen i större utsträckning börjar
   dra in även på sina tidningsprenumerationer. Statistik från första
   halvåret 1993 visar att upplagorna minskat med 4,2 % på vardagar. I
   debatten hävdas också att rationaliseringsutrymmet numera i stort
   sett är uttömt hos tidningsföretagen.
   Distributionen av upplagorna står för en betydande del av
   tidningsföretagens kostnader. Presstödsnämnden redogjorde hösten 1992
   i sin fördjupade anslagsframställning för en oroande utveckling med
   risk för splittring i dagspressens samdistributionssystem. En
   särskild sakkunnig har därefter på nämndens uppdrag studerat
   utvecklingen av tidningsdistributionen i Skåne.
   Presspolitiska åtgärder
   Mot bakgrund av de uttalade motiven för en aktiv presspolitik har
   målsättningen för statens presspolitiska åtgärder i tidigare
   pressutredningar, propositioner och utskottsbetänkanden formulerats
   som en strävan efter mångfald, konkurrens och valfrihet i
   nyhetsförmedling och opinionsbildning.
   Utöver det direkta presstödet har dagspressen sedan länge haft en
   förmånlig skattebehandling jämfört med andra varor och tjänster,
   vilket också i huvudsak har motiverats presspolitiskt. Även
   bestämmelserna om samhällsannonsering har betydelse för dagspressens
   ekonomiska villkor.
   Direkt presstöd
   Den dåvarande regeringens förslag i propositionen 1989/90:78 om
   reformerat presstöd och riksdagens följande beslut innebar att det
   direkta statliga stödet till dagspressen fr.o.m. den 1 juli 1990
   omfattar tre stödformer. Driftsstöd får lämnas till dagstidningar som
   har låg hushållstäckning (andratidningar) på utgivningsorten.
   Utvecklingsstöd inriktas på dagstidningar med svag ekonomi för att
   stimulera strukturrationaliseringar i förpressledet och i
   tryckeriledet. Distributionsstöd lämnas till dagstidningar som
   samordnar sin distribution med någon eller några andra tidningar.
   Under budgetåren 1990/91*1992/93 har reglerna för stöd enligt
   presstödsförordningen (1990:524) med några mindre undantag varit
   oförändrade. Under samma period har bidragsbeloppen i driftsstödet
   legat på oförändrad nivå, medan anslaget till utvecklingsstöd och
   bidragsbeloppen i distributionsstödet har minskats.
   I sin fördjupade anslagsframställning för perioden 1993/94 * 1995/96
   redovisar Presstödsnämnden resultat-, framtids- och resursanalyser
   för de olika formerna av direkt presstöd. Regeringens överväganden
   och slutsatser med anledning av nämndens framställning framgår av
   budgetpropositionen (prop. 1992/93:100 bil. 12). Riksdagen har inte
   anfört några invändningar mot dessa. Beslutet innebär bl.a. att
   reglerna ändrats för driftsstöd till tidningar på andra språk än
   svenska fr.o.m. den 1 juli 1993 och att de olika presstödsanslagen
   för budgetåret 1993/94 uppgår till sammanlagt ca 500 miljoner kronor.
   Konstitutionsutskottet noterar i sitt betänkande (bet. 1992/93: KU27)
   att man inom regeringskansliet överväger att företa en översyn av
   dagspressens situation. Utskottet förutsätter att det angelägna
   intresset av en rimlig mångfald i pressen gör att en sådan utredning
   kommer till stånd, och då under parlamentarisk medverkan.
   Befrielse från mervärdeskatt
   Allmänna nyhetstidningar (dagstidningar) är sedan länge kvalificerat
   undantagna från mervärdeskatt. Det innebär att dagstidningar inte
   behöver ta ut någon moms vid sin upplageförsäljning. Samtidigt kan de
   få tillbaka den moms som de betalat vid inköp av varor och tjänster.
   Frågan om dagstidningarnas undantag från momsplikt har behandlats i
   såväl presspolitiska som skattepolitiska sammanhang under de senaste
   decennierna.
   Dagstidningskommittén utgick i sitt betänkande Reformerat presstöd
   (SOU 1988:48) från att dagspressen även fortsättningsvis skulle vara
   befriad från mervärdeskatt. Kommittén för indirekta skatter föreslog
   däremot i betänkandet Reformerad mervärdesskatt m.m. (SOU 1989:35)
   att det rådande undantaget skulle slopas. Föredragande statsrådet i
   den dåvarande regeringen ansåg i propositionen 1989/90:111 om
   reformerad mervärdeskatt m.m., efter en samlad bedömning, att det
   kvalificerade undantaget för allmänna nyhetstidningar skulle bestå.
   Riksdagen delade regeringens uppfattning på den här punkten.
   Nyligen har utredningen om vissa mervärdeskattefrågor i sitt
   delbetänkande Vissa mervärdeskattefrågor II (SOU 1993:75) föreslagit
   att det kvalificerade undantaget för allmänna nyhetstidningar upphör
   och att en enhetlig skattesats på 12 % införs för allmänna
   nyhetstidningar, andra periodiska publikationer och böcker. För de
   båda sistnämnda kategorierna gäller f.n. den generella skattesatsen
   på 25 %. Det är hänsynen till kravet på konkurrensneutralitet som
   ligger till grund för förslaget.
   Medlemsländerna i EG har beslutat harmonisera sina indirekta skatter.
   Moms skall tas ut på alla varor och tjänster som inte är särskilt
   undantagna i EG:s mervärdeskattedirektiv. Dagstidningar tillhör den
   kategori av varor och tjänster som får beläggas med en reducerad
   skattesats om lägst 5 %. För varor och tjänster som den 1 januari
   1991 hade en lägre skattesats är det möjligt för nuvarande
   medlemsstater att behålla denna lägre nivå under en övergångsperiod
   som sträcker sig t.o.m. år 1996. Bland medlemsstaterna varierar
   mervärdeskatten på dagstidningar för närvarande mellan 0 % och
   12,5 %.
   Reducerad reklamskatt
   Reklamskatt skall betalas enligt lagen (1972:266) om skatt på
   annonser och reklam. Den allmänna skattesatsen är 11 %. För reklam i
   allmänna nyhetstidningar är skattesatsen däremot 4 % och för reklam i
   radio och television betalas ingen skatt alls. Ett särskilt
   grundavdrag minskar den skatt som erläggs. Riksskatteverket betalar
   nämligen tillbaka till dagstidningar den del av skatten som belöper
   på upp till 12 miljoner kronor av den årliga annonsomsättningen.
   Detta innebär att dagstidningar som har en lägre omsättning i
   praktiken inte betalar någon reklamskatt alls. För övrig press är
   motsvarande gräns för återbetalning 6 miljoner kronor. Utgivning av
   annonsblad etc. berättigar inte till återbetalning i det här
   sammanhanget.
   Budgetåret 1991/92 betalades totalt 907 miljoner kronor i
   reklamskatt, varav dagspressen stod för 273 miljoner kronor.
   De förhållanden att reklam i radio och TV inte beskattas alls och att
   flertalet europeiska länder över huvud taget inte har punktskatter på
   reklam talar för att den nuvarande reklamskatten kan behöva omprövas.
   Samhällsannonsering
   I förordningen (1981:977) om information genom dagspressannonsering
   föreskrivs att annonsering skall ske i samtliga dagstidningar om
   statliga myndigheter eller andra statliga organ använder
   dagspressannonsering för sådan information om rättigheter och
   skyldigheter som är avsedd att nå alla medborgare. Detta brukar
   kallas totalitetsprincipen.
   Lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
   stadgar att myndigheter i de fall kungörande i ortstidning är
   föreskrivet skall införa kungörelsen i alla lokala dagstidningar som
   är spridda till minst 5 % av hushållen i orten. Denna omfattning av
   annonseringen brukar kallas den breda principen. Presstödsnämnden ger
   varje år ut en förteckning över dagstidningarnas spridning i olika
   kommuner och län.
   I departementspromemorian Vissa kungörandefrågor (Ds 1992:90)
   föreslås att spridningskravet för införande av kungörelse i
   ortstidning ändras från 5 till 10 % av hushållen i orten. Promemorian
   har remissbehandlats. I proposition 1993/94:19 om vissa
   kungörandefrågor anför föredraganden att hon för närvarande inte är
   beredd att föra promemorians förslag på den här punkten vidare, bl.a.
   med hänvisning till att hon vill avvakta vad som kan komma ut av den
   utredning om den framtida presspolitiken som uppdraget enligt dessa
   direktiv omfattar.
   Vissa rapporter och utredningar
   Det finns flera rapporter och utredningar som på olika sätt belyser
   massmedielandskapet och de presspolitiska åtgärderna. Material som
   därigenom redovisas bör underlätta kommitténs arbete.
   Presstödsnämnden publicerar årligen analyser av dagspressens
   ekonomiska förhållanden i rapportserien Dagspressrapport. Den senaste
   studien publicerades i juli 1993 och avser år 1992. En
   sammanställning av ägarförhållandena inom dagspressen gavs år 1991 ut
   av Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation vid
   Stockholms universitet i samarbete med Presstödsnämnden. En
   uppdaterad skrift publicerades år 1992. Nordiska
   Dokumentationscentralen för Masskommunikationsforskning vid Göteborgs
   universitet har nyligen publicerat en översikt över svenska
   massmedier, Mediesverige 1993, med statistik och analyser. En
   liknande rapport gavs ut även år 1991.
   Statskontoret har till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
   överlämnat rapporten Presstödets effekter * en utvärdering (Ds
   1993:Ê20). Det statliga presstödet i Norge har granskats av
   Dagspressutvalget i utredningen Mål och midler i pressepolitiken (NOU
   1992:14). Utredningens förslag har behandlats av det norska
   Kulturdepartementet i St. meld. nr. 32 (1992-93) Media i tida.
   Stortingets ställningstagande i Innst. S. nr. 223 (1992-93) innebär
   vissa förändringar av det norska presstödet.
   Presstödsnämnden lämnade i oktober 1992 till regeringen en särskild
   rapport om behovet av regler för reduktion av stödbelopp i särskilda
   fall. Rapporten har remissbehandlats. Vidare har Presstödsnämnden med
   skrivelse den 14 september 1993 överlämnat en rapport om
   utvecklingsstödets betydelse för dagstidningarnas ekonomi.
   Den särskilde sakkunnige som på Presstödsnämndens uppdrag studerar
   utvecklingen av tidningsdistributionen i Skåne har presenterat en
   slutrapport för nämnden. Enligt regleringsbrevet för budgetåret
   1993/94 skall Presstödsnämnden utvärdera effekterna av
   regelförändringen avseende tidningar på andra språk än svenska och
   redovisa resultatet för regeringen senast den 1 september 1994.
   Uppdraget
   En kommitté med parlamentarisk medverkan bör undersöka behovet av
   direkta och indirekta statliga stödåtgärder till dagspressen.
   Utgångspunkten skall vara den nya massmediesituationen, de
   utvecklingstendenser som kan iakttas och de krav det moderna
   samhället och den svenska demokratin ställer.
   Om kommittén anser att sådana stödbehov finns bör den med beaktande
   av såväl massmediepolitiska som andra aspekter pröva hur
   ändamålsenliga de nuvarande åtgärderna är och lämna förslag till
   framtida statligt engagemang.
   Förslagens ekonomiska effekter för staten skall redovisas. Kommittén
   skall därvid utgå från att den samhällsekonomiska och den
   statsfinansiella situationen över huvud taget erbjuder ett mycket
   begränsat utrymme för statliga åtaganden. Kommittén skall även lämna
   författningsförslag.
   Som underlag för kommitténs ställningstaganden bör inledningsvis en
   förutsättningslös och bred studie av de svenska massmedierna
   genomföras. Studien bör utföras av en till kommittén knuten
   expertgrupp med uppgift att analysera följande övergripande
   frågeställningar:
   * Vilken roll bör massmedierna som helhet spela i dagens svenska
   demokrati och vilka uppgifter kan de därmed tillsammans fullgöra?
   Expertgruppen bör här utgå från 1972 års pressutredning och dess
   beskrivning av massmediernas politiska funktioner i det svenska
   samhället på 1970-talet. Är det andra uppgifter som bör betonas på
   1990-talet i ljuset av såväl de allmänna samhälleliga förändringarna
   som den snabbt föränderliga massmediestrukturen?
   * Hur och i vilken grad bidrar enskilda massmedier som dagstidningar,
   tidskrifter, radio och TV till att dessa gemensamma uppgifter
   uppfylls? Som grund för att besvara denna fråga bör expertgruppen
   genomföra en kartläggning av det svenska massmedielandskapet.
   Särskild vikt bör därvid läggas vid utbudet av olika medieformer,
   människors medievanor, konkurrensfrågor, mångfaldsaspekter,
   ägarstrukturer och mediernas internationalisering.
   * Vad händer med massmedielandskapet om hela eller delar av det
   nuvarande systemet med direkta och indirekta statliga subventioner
   till dagspressen tas bort? Såväl reklamskatten som momsbefrielsen kan
   t.ex. komma att omprövas. Frågan är bl.a. hur dagspressens situation
   påverkas, men också vad effekterna skulle bli för andra och
   eventuellt nya medieformers möjligheter att hävda sig.
   Kommittén bör samråda med den av regeringen nyligen tillsatta
   utredningen om kulturpolitikens inriktning (Ku 1993:03) i den del av
   kulturutredningens uppdrag (dir. 1993:24) som avser uppgiften att
   analysera förhållandet mellan kulturpolitiken och utvecklingen inom
   massmedierna.
   För kommittén gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer
   och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir.
   1984:5), om beaktande av EG-aspekter (dir. 1988:43) samt om att
   redovisa verksamhetens regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50).
   Presstödsnämnden förutsätts i den omfattning kommittén önskar det
   tillhandahålla det expertstöd som kommittén behöver för att kunna
   fullgöra sitt uppdrag.
   Expertgruppens analyser av det svenska massmedielandskapet bör
   redovisas i ett delbetänkande senast den 31 maj 1994.
   Kommittéuppdraget bör slutligt redovisas senast den 30 november 1994.
   Hemställan
   Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att
   regeringen bemyndigar chefen för Kulturdepartementet
   att tillkalla en kommitté med parlamentarisk medverkan omfattad av
   kommittéförordningen (1976:119) bestående av högst 12 ledamöter med
   uppdrag att utreda den framtida presspolitiken,
   att utse en av ledamöterna till ordförande,
   att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt
   kommittén.
   Vidare hemställer jag att regeringen beslutar
   att kostnaderna skall belasta elfte huvudtitelns anslag Utredningar
   m.m.
   Beslut
   Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
   hennes hemställan.
                   (Kulturdepartementet)
   1 1963 års pressutredning (SOU 1965:22), 1967 års pressutredning (SOU
   1968:48), 1972 års pressutredning (SOU 1975:79), Fjärde
   pressutredningen (SOU 1980:32), Femte pressutredningen (Ds U 1985:2)
   och Dagstidningskommittén (SOU 1988:48).
   2 Prop. 1969:48, SU107, rskr. 251; Prop. 1971:27, bet. KU32, rskr.
   180; Prop. 1975/76:131, bet. KU46, rskr. 254; Prop. 1980/81:137,
   bet. KU19, rskr. 289; Prop. 1989/90:78, bet. KU31, rskr. 302.
   3 SOU 1975:79 s. 292. Se även SOU 1975:78.