Regeringens proposition
1993/94:33
Lagändringar med anledning av att den nya myndigheten Försvarsmakten
inrättas

Prop.
1993/94:33
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Anders Björck
(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till
lagändringar med anledning av att den nya myndigheten Försvarsmakten inrättas.

Den 1 juli 1994 bildas den nya myndigheten Försvarsmakten. Myndigheten kommer
huvudsakligen att bestå av de myndigheter som i dag ingår i försvarsmaktens
huvudprogram 1-4. Inom Försvarsmakten kommer verksamheten att bedrivas på
central, regional och lokal nivå. Överbefälhavaren blir chef för myndigheten.
Överbefälhavaren kommer att biträdas av ett centralt ledningsorgan, benämnt
högkvarteret. Vissa stödmyndigheter som i dag ingår i huvudprogram 5 i försvars-
makten kommer att fr.o.m. den 1 juli 1994 vara särskilda myndigheter utanför
Försvars-
makten.

Omstruktureringen av dagens försvarsmakt medför behov av ett stort antal
författningsändringar av i huvudsak redaktionellt slag. Propositionen
innehåller den övervägande delen av de lagändringar som behövs. Förslagen
innebär i stort sett inga sakliga förändringar i förhållande till vad som gäller
i dag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1994.
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut..................... 3
2 Lagtext................................... 4
2.1 Förslag till lag om ändring i värnpliktslagen
(1941:967).............................. 4
2.2 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen
(1957:297)................................... 6
2.3 Förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen
(1960:74).................................... 7
2.4 Förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen
(1969:387)................................... 8
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen
(1972:435) om överlastavgift ................9
2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:371)
om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder
och vissa fotografiska bilder ...............10
2.7 Förslag till lag om ändring i
trafikskadelagen (1975:1410) .................... 11
2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:633)
om kungörande av lagar och andra författningar 12
2.9 Förslag till lag om ändring i
hälsoskyddslagen (1982:1080)................ 13
2.10 Förslag till lag om ändring i plan- och
bygglagen (1987:10)......................... 14
2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97)
om förfarandet hos kommunerna, förvaltnings-
myndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.................................15
2.12 Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:217) om
skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.... 16
2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:288) om
medlemskap i icke-territoriella församlingar...17
3 Ärendet och dess beredning ....................18
4 Lagändringar med anledning av det ändrade
försvarsmaktsbegreppet ........................19
5 Om allmänna handlingar.........................22

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde ......25

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till

- lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967),
- lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
- lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74),
- lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),
- lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
- lag om ändring i lagen (1975:371) om förbud mot spridning och
utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder,
- lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
- lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar,
- lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080),
- lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
- lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
- lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m.,
- lag om ändring i lagen (1992:288) om medlemskap i icke territoriella
församlingar.
2 Lagtext
2.1 Förslag till

Lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967)

Härigenom föreskrivs att 8 §, 27 § 3 mom. A, 34 och 35 §§ värnplikts-
lagen (1941:967)1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
8 §2

Central förvalt- Värnpliktsverket är
ningsmyndighet för central förvaltningsmyn-
inskrivning och dighet för inskrivning
personalredovisning och personalredovisning.
inom försvarsmakten är 3 Särskilda bestämmelser
värnpliktsverket. A. Därest, på sätt
regeringen närmare
27 § förordnar, uppehåll skall
33 Särskilda bestämmelser äga rum viss tid under
A. Därest, på sätt pågående tjänstgöring, äge
regeringen närmare värnpliktig, som så önskar,
förordnar, uppehåll skallefter därom hos För-
äga rum viss tid under svarsmakten gjord
pågående tjänstgöring, ägeframställning, kvarstanna
värnpliktig, som så i tjänstgöring intill
önskar, efter därom hos utgången av den tjänstgö-
vederbörande militär ringsperiod till vilken
myndighet gjord han inkallats.
framställning,
kvarstanna i tjänstgöring
intill utgången av den Inskriven värnpliktig,
tjänstgöringsperiod, tillsom ej är inkallad till
vilken han tjänstgöring eller in-
inkallats. skriven i sjömansregister
och anställd som sjöman
34 §4 enligt sjömanslagen
(1973:282) på svenskt
Inskriven värnpliktig, handelsfartyg i när-
som ej är inkallad till eller fjärrfart, skall
tjänstgöring eller in- vidtaga sådan åtgärd att
skriven i sjö- postförsändelse som rör
mansregister och militärt ärende utan
anställd som sjöman dröjsmål kan komma honom
enligt sjömanslagen tillhanda.
(1973:282) på svenskt
handelsfartyg i när-
eller fjärrfart, skall
vidtaga sådan åtgärd att
postförsändelse från
militär myndighet utan
dröjsmål kan komma honom
tillhanda.

Föreslagen lydelse

1 Lagen omtryckt
1969:378. Värnpliktig skall
2 Senaste lydelse utkvittera postförsändelse
1976:307. som rör militärt ärende,
3 Senaste lydelse taga del av försändelsens
1975:555. innehåll samt inom åtta
4 Senaste lydelse dagar efter anmodan lämna
1975:555. de upplysningar som
fordras om personliga
förhållanden av betydelse
Nuvarande lydelse för hans tjänstgöring.
35 §

Värnpliktig skall
utkvittera postför-
sändelse från militär
myndighet, taga del av
försändelsens innehåll
samt inom åtta dagar
efter anmodan lämna
myndigheten de upplys-
ningar som fordras om
personliga förhållanden
av betydelse för hans
tjänstgöring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2.2 Förslag till

Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att i 8 kap. 4 a § luftfartslagen (1957:297)1 ordet
"överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1986:166.

2.3 Förslag till

Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)

Härigenom föreskrivs att i 13 § civilförsvarslagen (1960:74)1 ordet "ö-
verbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1984:1026.

2.4 Förslag till

Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)

Härigenom föreskrivs att 38 och 44 a §§ miljöskyddslagen (1969:387)1 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
38 §2

Länsstyrelsen utövar Länsstyrelsen utövar
tillsyn över sådan miljö-tillsyn över sådan miljö-
farlig verksamhet som farlig verksamhet som
kräver tillstånd enligt kräver tillstånd enligt 10 §
10 § eller som utövas av eller som utövas av
Försvarsmakten, Försvarets
försvarsmakten. Den lo- materielverk eller För-
kala tillsynen över övrigsvarets radioanstalt.
miljöfarlig verksamhet Den lokala tillsynen över
utövas av den eller de övrig miljöfarlig
kommunala nämnder som verksamhet utövas av den
avses i första stycket. eller de kommunala
44 a §3 nämnder som avses i första
Efter åtagande av en stycket.
kommun får länsstyrelsen Efter åtagande av en
överlåta åt en sådan nämndkommun får länsstyrelsen
som avses i 38 § att överlåta åt en sådan nämnd
utöva sådan tillsyn som som avses i 38 § att utöva
annars ankommer på sådan tillsyn som annars
länsstyrelsen. Detta ankommer på länsstyrelsen.
gäller inte verksamhet Detta gäller inte
som utövas av för- verksamhet som utövas av
svarsmakten. Försvarsmakten, Försvarets
materielverk eller För-
svarets radioanstalt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1989:363.
2 Senaste lydelse 1991:1698.
3 Senaste lydelse 1991:1698.

2.5 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1972:435) om överlastavgift skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §1

Bestämmelserna i 3 § andra stycket och tredje stycket första meningen, 9 §, 10 §
andra stycket, 45 § första stycket, 56, 61-63, 66 och 85 §§ fordonsskattelagen
(1988:327) äger motsvarande tillämpning på överlastavgift. Vad där sägs om be-
skattningsmyndighet gäller då länsstyrelsen. Allmänt ombud för överlastavgift är
den som förordnats som ombud med stöd av 3 § fjärde stycket fordonsskattelagen.

Denna lag gäller ej i Denna lag gäller ej i
fråga om fordon som är fråga om fordon som är
registrerat i militära registrerat i militära
fordonsregistret, fordonsregistret, brukas
brukas av försvarsmakten av Försvarsmakten enligt
enligt skriftligt avtal skriftligt avtal med
med militär myndighet, ärdenna eller är taget i
taget i anspråk med anspråk med nyttjanderätt
nyttjanderätt enligt för-enligt förfogandelagen
fogandelagen (1978:262) (1978:262) eller
eller civilförsvarslagen civilförsvarslagen
(1960:74). (1960:74).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse 1993:678.

2.6 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av

flygbilder och vissa fotografiska bilder

Härigenom föreskrivs att i 1 och 2 §§ lagen (1975:371) om förbud mot spridning
och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder ordet
"överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

__________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2.7 Förslag till

Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Härigenom föreskrivs att 3 § trafikskadelagen (1975:1410)1 skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Staten är ej skyldig att Staten är ej skyldig att
hålla trafikförsäkring. hålla trafikförsäkring.
Sådan skyldighet åvilar Sådan skyldighet åvilar ej
ej heller annan heller annan beträffande
beträffande
1. motordrivet fordon
1. motordrivet fordon under tid då fordonet är
under tid då fordonet är taget i anspråk med
taget i anspråk med nyttjanderätt enligt
nyttjanderätt enligt förfogandelagen
rekvisitionslagen (1978:262) eller
(1942:583), be- civilförsvarslagen
redskapsförfogandelagen (1960:74) eller då
(1942:584), allmänna fordonet brukas för att
förfogandelagen avlämnas enligt någon av
(1954:279) eller dessa lagar eller hem-
civilförsvarslagen föras efter rekvisition
(1960:74) eller då eller förfogande eller då
fordonet brukas för att det brukas i samband med
avlämnas enligt någon av besiktning för uttagning
dessa lagar eller hem- för totalförsvarets behov.
föras efter rekvisition
eller förfogande eller då
det brukas i samband
med besiktning enligt
uttagningskungörelsen 2. motordrivet fordon
(1963:110). under tid då fordonet in-
nehas av Försvarsmakten
2. motordrivet fordon enligt skriftligt avtal
under tid då fordonet som har träffats av myn-
innehas av för- digheten eller då
svarsmakten enligt fordonet brukas för att
skriftligt avtal som avlämnas eller hemföras
har träffats av militär enligt sådant avtal.
myndighet eller då
fordonet brukas för att
avlämnas eller hemföras
enligt sådant avtal.
___________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1977:949.

2.8 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §
Författningar som Författningar som
beslutas av en beslutas av en
länsstyrelse eller av länsstyrelse eller av
någon annan regional någon annan regional
eller lokal statlig eller lokal statlig
myndighet som är myndighet som är
underordnad regeringen underordnad regeringen
och inte tillhör för- skall, om inte annat
svarsmakten skall, om följer av 5 § andra
inte annat följer av 5 § stycket, kungöras i
andra stycket, kungöras författningssamlingen för
i författningssamlingen det län inom vilket
för det län inom vilket myndigheten har sitt
myndigheten har sitt säte. Länets för-
säte. Länets för- fattningssamling ges ut
fattningssamling ges ut genom länsstyrelsens
genom länsstyrelsens försorg.
försorg.

Om utomordentliga förhållanden kräver det, kan regeringen medge att
författningen kungörs på något annat sätt än i länets författningssamling.

Om kungörandet av
författningar som
beslutas av en regional
eller lokal myndighet
som tillhör för-
svarsmakten beslutar
regeringen eller den
myndighet som regering-
en bestämmer.
________________________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1989:935.

2.9 Förslag till

Lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)

Härigenom föreskrivs att i 15 § hälsoskyddslagen (1982:1080)1 ordet "Försvarets
sjukvårdsstyrelse" skall bytas ut mot "generalläkaren".
____________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Senaste lydelse av 15 § 1991:1669.

2.10 Förslag till

Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Härigenom föreskrivs att i 13 kap. 7 § plan- och bygglagen (1987:10)1 ordet
"överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

1 Lagen omtryckt 1992:1769.

2.11 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 36 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 §
Delgivning med den som Delgivning med den som
tjänstgör vid försvars- tjänstgör vid Försvars-
makten skall ske genom makten skall ske genom
en militär myndighets myndigheten. Ett intyg
försorg. Ett intyg av en av Försvarsmakten skall
sådan myndighet skall gälla som fullt bevis att
gälla som fullt bevis delgivning har skett på
att delgivning har det sätt som anges i in-
skett på det sätt som tyget. Avser
anges i intyget. Avser delgivningen personlig
delgivningen personlig inställelse, skall
inställelse, skall intyget om delgivningen
intyget om delgivningen innehålla uppgift om
innehålla uppgift om huruvida den kallade är
huruvida den kallade är förhindrad att inställa
förhindrad att inställa sig på grund av sin
sig på grund av sin tjänstgöring.
tjänstgöring.
Delgivning med den som
Delgivning med den som tjänstgör inom För-
tjänstgör inom för- svarsmakten får inte ske
svarsmakten får inte ske på de sätt som avses i 12
på de sätt som avses i 12eller 15 § delgiv-
eller 15 § delgiv- ningslagen (1970:428).
ningslagen (1970:428). Har delgivning annars
Har delgivning annars skett enligt
skett enligt delgivningslagen, skall
delgivningslagen, skall den anses ha skett på
den anses ha skett på behörigt vis, även om den
behörigt vis, även om deninte har verkställts
inte har verkställts genom Försvarsmakten.
genom militär myndighet.

Regeringen får föreskriva om andra avvikelser från vad som annars gäller i fråga
om delgivning i mål och ärenden hos domstolar och andra myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2.12 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §
Som skyddsobjekt får
förklaras

1. statliga förvaltningsbyggnader samt statschefens residens och statministerns
bostad,

2. anläggningar och 2. anläggningar och
områden områden
till vilka staten har till vilka staten har
äganderätt eller äganderätt eller
nyttjanderätt och som nyttjanderätt och som
disponeras av för- disponeras av För-
svarsmakten samt svarsmakten, Försvarets
militära fartyg och materielverk eller
luftfartyg, Försvarets
radioanstalt samt militä-
ra fartyg och luft-
fartyg,

3. anläggningar eller områden som används eller är avsedda för ledning av
civilförsvarsverksamhet, för energiförsörjning, vattenförsörjning,
rundradioförsörjning, radio- och telekommunikationer, transporter eller
försvarsindustriella ändamål,

4. områden där 4. områden där Försvars-
försvarsmakten makten, Försvarets
tillfälligt bedriver materielverk eller För-
övningar, prov eller svarets radioanstalt
försök, och tillfälligt bedriver
övningar, prov eller för-
sök, och

5. områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat angrepp mot
Sverige eller för att hindra en kränkning av Sveriges territorium.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2.13 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1992:288) om medlemskap i icke-territoriella

församlingar

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:288) om medlemskap i icke-
territoriella församlingar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Medlem i Karlskrona amiralitetsförsamling är följande i Karlskrona kommun
folkbokförda personer, nämligen

1. den som är anställd 1. den som är anställd vid
vid Försvarsmakten med
marinen, placering inom marinen,
2. den som har varit
2. den som har varit fast anställd vid För-
fast anställd vid mari- svarsmakten med
nen och som vid anställ- placering inom marinen
ningens upphörande har och som vid anställ-
erhållit pension, ningens upphörande har
erhållit pension,
3. make och hemmavarande barn till någon som är medlem enligt 1 eller 2, samt

4. efterlevande make och hemmavarande barn till en medlem enligt
1 eller 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har varit fast anställd vid
marinen och som vid anställningens upphörande har erhållit pension.

3 Ärendet och dess beredningUtredningen om lednings- och myn-
dighetsorganisationen för försvaret (LEMO) lämnade i december 1991
delbetänkandet (SOU 1991:112) Försvarsmaktens ledning till regeringen.
Försvarsmakten är i dag uppdelad i ett stort antal myndigheter, vilka ingår i
huvudprogrammen 1-5. I betänkandet föreslogs att de myndigheter som ingår i
huvudprogrammen 1-4, d.v.s. arméförband, marinförband, flygvapenförband och
operativ ledning m.m. skulle slås samman till den nya myndigheten
Försvarsmakten. Chefen för myndigheten skulle benämnas överbefälhavaren. Över-
befälhavaren föreslogs biträdas av ett ledningsorgan kallat högkvarteret.
Statsmakterna beslutade i enlighet med förslaget (prop. 1991/92:102, bet.
1991/92:FöU12, rskr. 1991/92:337). Den nya myndigheten Försvarsmakten kommer att
bildas den 1 juli 1994.

Vissa av de gemensamma myndigheterna i huvudprogram 5 skall fortsättningsvis
lyda direkt under regeringen. Försvarsmaktens behov av stöd från en del av dessa
myndigheter skall styras med uppdrag från Försvarsmakten.

LEMO har fortsatt sitt arbete med att överväga hur den verksamhet som i dag
bedrivs av de myndigheter som ingår i huvudprogram 5 inom försvarsmakten skall
bedrivas i fortsättningen. I huvudprogram 5 ingår för närvarande Försvarets
sjukvårdsstyrelse, Fortifikationsförvaltningen,
Försvarets materielverk, Värnpliktsverket, Militärhögskolan och Försvarets
radioanstalt.

Försvarets sjukvårdsstyrelse och Fortifikationsförvaltningen skall läggas ned
den 30 juni 1994. Försvarets sjukvårdsstyrelses uppgifter av stabs- och
ledningskaraktär skall utföras av en sjukvårdsledning i den nya Försvarsmaktens
högkvarter. Tillsynen över efterlevnaden av lagar och andra författningar
avseende hälso- och sjukvård m.m. skall däremot utövas av en särskild tjänsteman
i Försvarsmakten, generalläkaren , som i detta avseende inte skall vara
underställd Försvarsmaktens chef (prop. 1992/93:100, bil 5, bet. 1992/93:FöU9,
rskr. 1992/93:333).

För viss del av Fortifikationsförvaltningens verksamhet skall en ny myndighet
inrättas den 1 juli 1994. Den nya myndigheten skall benämnas
Fortifikationsverket och ha till uppgift att förvalta försvarsfastigheterna samt
utöva byggherrefunktionen inom detta område (prop. 1992/93:37, bet.
1992/93:FiU8, rskr. 1992/93:123).

LEMO kommer inom kort att lämna ett betänkande med förslag avseende Försvarets
materielverks framtida uppgifter och ställning. Under hand har från LEMO
uppgivits att förslaget kommer att innebära att Försvarets materielverk skall ha
till uppgift att vara beställare av försvarsmateriel för staten. Försvarets
materielverk skall ge Försvarsmakten den medverkan och det stöd på
materielförsörjningsområdet som Försvarsmakten behöver.

Värnpliktsverket har utretts inom Pliktutredningen. Enligt Pliktutredningens
förslag (SOU 1992:139) Totalförsvarsplikt skall Värnpliktsverkets nuvarande
uppgifter tas över av en ny myndighet kallad Totalförsvarets personalverk. Plik-
tutredningens förslag bereds för närvarande i Försvarsdepartementet. Förslagen
kan dock inte beräknas vara genomförda förrän den 1 juli 1995.

LEMO har i delbetänkandet (SOU 1993:42) Försvarets högskolor föreslagit att
verksamheten vid Militärhögskolan tillsammans med verksamhet vid Försvarets
förvaltningshögskola och Försvarshögskolan skall samlas i en organisation
utanför Försvarsmakten. Även detta förslag bereds i Försvarsdepartementet.

Vissa frågor som gäller verksamheten hos Försvarets radioanstalt ses över i
andra sammanhang.

Bildandet av den nya myndigheten Försvarsmakten innebär stora organisatoriska
förändringar av dagens verksamhet. Förändringarna innebär bl.a. att man får en
sammanhållen försvarsmaktsmyndighet samt ett flertal stödmyndigheter, som skall
lyda direkt under regeringen.

Särskilda bestämmelser för försvarsmaktens verksamhet finns i dag i ett stort
antal lagar. Den ändrade myndighetsstrukturen gör det nödvändigt att ändra vissa
av dessa lagar. Regeringen lägger därför i denna proposition fram förslag till
nödvändiga lagändringar med anledning av den nya myndighetsstrukturen inom
försvaret.

Lagförslagen nummer 2.1 - 2.3, 2.6 och 2.11 - 2.13 kan formellt sett anses höra
till Lagrådets granskningsområde. De föreslagna ändringarna avser emellertid
bara enkla orgnisatoriska anpassningar till den nya myndighetsstrukturen inom
försvaret. Lagrådets hörande skulle därför sakna betydelse.

I propositionen behandlas också frågan om allmänna handlingar och rätten att ta
del av sådana handlingar.

4 Lagändringar med anledning av det ändrade försvarsmaktsbegreppet
Regeringens förslag: Ändringar görs i de lagbestämmelser där dagens uttryckssätt
inte överensstämmer med den nya försvarsmaktsstrukturen.

Skälen för regeringens förslag: Beteckningen försvarsmakten används i dag som
samlingsbeteckning, "koncernbeteckning", för ett mycket stort antal myndigheter.
Den förändring som enligt riksdagens beslut nu genomförs av försvarsmaktens
struktur innebär dels att den verksamhet som nu bedrivs av myndigheterna inom
huvudprogrammen 1-4 i fortsättningen kommer att bedrivas av den nya myndigheten
Försvarsmakten, dels att av den verksamhet som i dag bedrivs av de myndigheter
som ingår i huvudprogram 5 kommer en viss del att utföras av Försvarsmakten och
andra delar att utföras av myndigheter utanför Försvarsmakten. Dessa myndigheter
kommer liksom Försvarsmakten att lyda direkt under regeringen. Det ankommer på
regeringen att besluta hur olika delar av dagens verksamhet inom huvudprogram 5
bör fördelas mellan de berörda myndigheterna.

I ett antal lagar finns bestämmelser vilka innehåller särskild reglering för vad
som i dag benämns försvarsmakten. Detta begrepp kommer fr.o.m. den 1 juli 1994
att ha en annan betydelse än i dag. I framtiden kommer "Försvarsmakten" att vara
namnet på en sammanhållen myndighet. All den verksamhet som för närvarande
bedrivs av försvarsmaktens många myndigheter kommer - som nyss framhållits -
inte att bedrivas inom ramen för den nya myndigheten Försvarsmakten. I de flesta
fall kan beteckningen försvarsmakten trots detta alltjämt användas i lag. När
begreppet försvarsmakten används i dag tar det nämligen ofta sikte på sådan
verksamhet som i fortsättningen kommer att bedrivas av den nya sammanhållna
försvarsmaktsmyndigheten. Detta förhållande innebär att det faktiska antalet
lagändringar kan begränsas väsentligt.

Som exempel på sådan lagstiftning där beteckningen försvarsmakten alltjämt kan
användas, men då med avseende på den nya myndigheten, kan nämnas
smittskyddslagen (1988:1472) och hälsoskyddslagen (1982:1080). I 69 §
smittskyddslagen sägs att regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
lagens tillämpning på försvarsmakten. En motsvarande bestämmelse finns i 3 §
hälsoskyddslagen, vari stadgas att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela bestämmelser om undantag från lagens tillämpning på
försvarsmakten. I båda dessa fall kan begreppet försvarsmakten användas även i
framtiden. Vad som faktiskt i dag åsyftas motsvarar det som den nya myndigheten
Försvarsmakten omfattar.

I 38 och 44 a §§ miljöskyddslagen (1969:387) finns särskilda regler om tillsynen
över miljöfarlig verksamhet som bedrivs av försvarsmakten. Tillsynen utövas i
dessa fall av länsstyrelsen i stället för av en kommunal nämnd. Sådan miljöfar-
lig verksamhet bedrivs - förutom av myndigheter som kommer att ingå i den nya
Försvarsmakten - av Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.
Lagtexten bör därför kompletteras med dessa båda myndigheter.

I 4 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. anges vad
som får förklaras som skyddsobjekt. Enligt andra punkten får bl.a. anläggningar
och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som
disponeras av försvarsmakten förklaras som skyddsobjekt. En oförändrad lydelse
av denna bestämmelse skulle innebära en inte önskvärd inskränkning av
möjligheterna att skydda vissa objekt. Sålunda bör även i fortsättningen
anläggningar som disponeras av Försvarets radioanstalt eller Försvarets
materielverk kunna göras till skyddsobjekt med stöd av denna punkt. I fjärde
punkten anges att områden där försvarsmakten tillfälligt bedriver övningar, prov
eller försök får förklaras som skyddsobjekt. Sådan verksamhet bedrivs även av
Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. I båda dessa
punkter bör därför lagtexten kompletteras med dessa myndigheter.

I och med inrättandet av den nya myndigheten Försvarsmakten kommer inte
myndigheten Överbefälhavaren att finnas kvar. Överbefälhavaren kommer i stället
att vara namnet på Försvarsmaktens chef. Regeringen har i dag möjlighet att
enligt 13 § civilförsvarslagen (1960:74) ge Överbefälhavaren bemyndigande att ge
visst tillstånd. Denna bestämmelse bör ändras så att ett sådant bemyndigande i
stället skall kunna ges till Försvarsmakten.

Regeringen beslutar i dag en proposition om Skydd för landskapsinformation
(prop. 1993/94:32). I propositionen föreslås riksdagen anta en ny lag om skydd
för landskapsinformation. Denna nya lag föreslås träda i kraft den 1 oktober
1994. Genom den nya lagen föreslås bl.a. att lagen (1975:371) om förbud mot
spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder och 8 kap. 4
a § luftfartslagen (1957:297) upphävs. Den granskning och tillståndsgivning som
i dessa bestämmelser skall fullgöras av Överbefälhavaren bör i stället åläggas
Försvarsmakten i avvaktan på att den nya lagen om skydd för landskapsinformation
träder i kraft. Även den överklaganderätt som enligt 13 kap. 7 § plan- och byg-
glagen (1987:10) åvilar Överbefälhavaren bör i fortsättningen utövas av
Försvarsmakten.

Försvarets sjukvårdsstyrelse utövar enligt 15 § hälsoskyddslagen tillsynen över
lagens efterlevnad inom försvarsmakten. I enlighet med vad riksdagen beslutat
skall Försvarets sjukvårdsstyrelse läggas ned. Tillsynen över efterlevnaden av
lagar och andra författningar avseende hälso- och sjukvård m.m. inom
Försvarsmakten skall enligt riksdagens beslut i stället utövas av en
generalläkare, som i sin tillsynsfunktion inte skall vara underställd
Försvarsmaktens chef. Därför bör i nämnda bestämmelse Försvarets
sjukvårdsstyrelse ersättas av generalläkaren.

I lagen (1976:633) om kungörandet av lagar och andra författningar bör den
särreglering som gäller för regionala och lokala myndigheter som tillhör
försvarsmakten utgå eftersom det inte längre kommer att finnas några sådana
myndigheter.

I värnpliktslagen (1941:967), lagen (1972:435) om överlastavgift, tra-
fikskadelagen (1975:1410) och lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig och krigsfara m.m. används
i dag begreppet "militär myndighet". I samtliga dessa fall utom i värn-
pliktslagen torde detta begrepp - utan att det innebär någon saklig förändring -
kunna bytas ut mot "Försvarsmakten". I trafikskadelagen bör samtidigt
hänvisningen till de upphävda författningarna rekvisitionslagen (1942:583),
beredskapsförfogandelagen (1942:584) och allmänna förfogandelagen (1954:279)
bytas ut mot en hänvisning till förfogandelagen (1978:262). I paragrafen
hänvisas i dag också till uttagningskungörelsen (1963:110). Denna författning är
upphävd. Motsvarande bestämmelser om besiktning finns i dag i förordningen
(1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov. I paragrafen bör
därför hänvisningen till uttagningskungörelsen tas bort. I stället bör anges att
skyldighet att hålla trafikförsäkring inte heller gäller när ett fordon
besiktigas i samband med uttagning för totalförsvarets behov.

I 27 § 3 mom. värnpliktslagen bör begreppet "vederbörande militär myndighet"
bytas ut mot "Försvarsmakten". I 34 och 35 §§ värnplikts-
lagen bör däremot en annan lösning väljas. De skyldigheter som en värnpliktig
har enligt dessa bestämmelser att se till att han kan nås av en postförsändelse
och att kvittera ut en sådan avser nämligen inte bara försändelser som i
framtiden kan komma att sändas till honom från den nya myndigheten Försvars-
makten utan framför allt försändelser från Värnpliktsverket. Regeringen föreslår
därför att skyldigheten för den värnpliktige knyts till försändelsens art och
inte till den avsändande myndigheten. Det torde inte uppstå några problem för en
värnpliktig att avgöra om det är fråga om en sådan försändelse som han är
skyldig att lösa ut; av avin framgår alltid om fråga är om ett militärt ärende.

I lagen (1992:288) om icke-territoriella församlingar bör en ändring göras så
att det klart framgår att personalen i fortsättningen är anställd i myndigheten
Försvarsmakten.

Utöver de nu föreslagna lagändringarna erfordras bl.a. ändringar även i lagen
(1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. Regeringen avser att senare
återkomma till riksdagen med förslag till sådana ändringar.

5 Om allmänna handlingarFörsvarsmakten består i dag av ett stort antal
myndigheter. Flertalet av dessa myndigheter kommer att ingå som enheter i den
nya myndigheten Försvarsmakten. Vid en sådan organisationsförändring aktualise-
ras bl.a. frågan om vad som är allmän handling och rätten att ta del
av sådana handlingar.

Med allmän handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska
hjälpmedel om handlingen förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen
till eller upprättad hos en myndighet, 2 kap. 3 § första stycket tryck-
frihetsförordningen (TF). Enligt 2 kap. 6 § TF anses en handling som inkommen
när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till
handa. En handling anses enligt 2 kap. 7 § TF som upprättad när den har expedie-
rats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende till
vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten, eller om handlingen
inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten
eller på annat sätt färdigställts. Det nämnda kapitlet innehåller därutöver sär-
skilda bestämmelser i fråga om diarium, journal, dom m.m. samt för tidigare
nämnda upptagningar.

Handlingar som överlämnas från ett organ till ett annat inom samma
myndighetsorganisation blir i regel inte att anse som allmänna i annat fall än
då organen uppträder som självständiga i förhållande till varandra, 2 kap. 8 §
TF. I förarbetena till sistnämnda bestämmelse anförde departementschefen att
omständigheter av betydelse för bedömningen av självständigheten kunde vara om
organet självständigt förvaltar viss egendom, har viss handlingsfrihet inom en
angiven ekonomisk ram och i övrigt kan vidta vissa faktiska åtgärder självstän-
digt och på eget ansvar (prop. 1975/76:160 s.151-154). Som exempel på
organisationer med i betydande utsträckning självständiga organ angavs
Postverket och Televerket.

Nu redovisade principer gäller för myndigheter. Reglerna tar inte hänsyn till en
myndighets storlek och omfattning på annat sätt än genom bestämmelsen om
självständighet för vissa organ. Närmare ledning för hur man i det särskilda
fallet skall se på frågan om det i en myndighet finns självständiga myn-
dighetsorgan får hämtas i de bestämmelser som gäller för de olika organens
organisation, beslutsbefogenheter etc.

För den nya myndigheten Försvarsmakten får på motsvarande sätt en prövning ske i
varje enskilt fall. Den nya myndigheten kommer att innehålla enheter på central,
regional och lokal nivå. Många av dessa enheter kommer att motsvara vad som i
dag utgör egna myndigheter inom försvarsmakten. Som tidigare nämnts är syftet
med den organisatoriskt förändrade försvarsmakten att uppnå en sammanhållen för-
svarsmaktsmyndighet. På det sättet kan fördelar vinnas såväl i fred som i krig,
vilket närmare har utvecklats i prop. 1991/92:102, Totalförsvarets utveckling.
Avsikten är dock även att i myndigheten ingående enheter skall kunna bedriva
sitt arbete på ett sådant självständigt sätt att det kan jämställas med den
verksamhet som i dag utförs inom de befintliga myndigheterna. Beslutsfattandet
skall t.ex. alltjämt ske nära berörda personer, vilket även gynnar effekti-
viteten inom hela myndigheten. Mot bakgrund härav bör de i Försvarsmakten
ingående enheterna kunna betraktas som självständiga myndighetsorgan på sätt som
sägs i 2 kap. 8 § TF. Handlingar som utväxlas mellan sådana enheter kommer
sålunda i princip att bli allmänna.

Vill någon ta del av en allmän handling görs en begäran härom enligt
2 kap. 14 § TF hos den myndighet som förvarar handlingen. En sådan begäran
prövas enligt 15 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) av den inom myndigheten som
enligt arbetsordningen eller ett särskilt beslut svarar
för prövningen. I tveksamma fall hänskjuts frågan till myndigheten.
Med myndigheten förstås den eller de befattningshavare som genom sin tjänst har
behörighet att på myndighetens vägnar fatta beslut i saken.

De enheter som kommer att finnas inom Försvarsmakten kommer alltså att till stor
del motsvara dagens myndigheter. Samma ordning bör därför gälla när det gäller
vem som skall pröva frågor om utlämnande av allmän handling. I annat fall kommer
den förändrade myndighetsstrukturen att medföra mycket stora praktiska problem
för såväl personal som allmänhet. Beslut om utlämnande av allmänna handlingar
bör därför få fattas på myndighetens vägnar på regional och lokal nivå. Det får
ankomma på regeringen att ta ställning till hur detta skall regleras.

Försvarsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg,
Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel,
Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidsson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel,
P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Björck

Regeringen beslutar proposition 1993/94:33 Lagändringar med anledning av att den
nya myndigheten Försvarsmakten inrättas.