Regeringens proposition

1993/94:174

ILO:s konvention och rekommendation om
förebyggande av storolyckor inom industrin

Prop.

1993/94:174

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 1994

Bengt Westerberg

Börje Hörnlund

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av Internationella
arbetskonferensen år 1993 antagna konventionen (nr 174) om före-
byggande av storolyckor inom industrin. Genom propositionen ges
riksdagen tillfälle att yttra sig även över den av konferensen antagna
rekommendationen (nr 181) i samma ämne.

1 Riksdagen 1993/94. 1 samt. Nr 174

Innehållsförteckning

Prop. 1993/94:174

1      Förslag till riksdagsbeslut...................... 3

2     Inledning................................ 3

3     Konventionen (nr 174) och rekommendationen (nr 181)

om förebyggande av storolyckor inom industrin ........ 3

3.1   Bakgrund............................ 3

3.2   Konventionens och rekommendationens

huvudsakliga innehåll .................... 5

3.3   Godkännande av konventionen............... 8

Bilaga 1     ILO:s konvention (nr 174) om förebyggande

av storolyckor inom industrin

(Engelsk originalversion och svensk översättning) ... 11

Bilaga 2 ILO:s rekommendation (nr 181) om förebyggande
av storolyckor inom industrin

(Engelsk originalversion och svensk översättning) ... 21

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 mars 1994 . 31

1    Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ILO:s konvention (nr 174)
om förebyggande av storolyckor inom industrin.

2   Inledning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige
som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling - Internationella arbetskonferensen -
sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt
artikel 19 i organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på
mötets dagordning, besluta antingen om en internationell konvention,
avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en re-
kommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt
men utan den bindande karaktär som en ratificerad konvention har. Om
beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd,
t.ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av
en resolution.

Inom ett år eller högst arton månader från avslutandet av konferen-
sens session skall varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande för-
samling antagna konventioner och rekommendationer för lagstiftning
eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har vidare skyldighet att under-
rätta Internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som
har vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder
som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens åttionde möte hölls i Geneve den
2-22 juni 1993.

Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt med en fullständig delega-
tion, dvs. två regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt
ett antal experter.

Arbetskonferensen antog en konvention (nr 174) och en rekommenda-
tion (nr 181) om förebyggande av storolyckor inom industrin. Texterna
på engelska och svenska till konventionen och rekommendationen finns
som bilaga 1 och 2.

3   Konventionen (nr 174) och rekommendationen
(nr 181) om förebyggande av storolyckor inom
industrin

3.1 Bakgrund

ILO:s styrelse beslutade i november 1990 att föra upp frågan om
förebyggande av storolyckor inom industrin som ett nytt tekniskt ämne

Prop. 1993/94:174

på dagordningen för 1992 års arbetskonferens. ILO har tidigare på olika Prop. 1993/94:174
sätt ägnat uppmärksamhet åt frågor som rör stora industriolyckor. År
1988 publicerade ILO en handbok i ämnet kallad ”Major hazard con-
trol: A practical manual”. Handboken är avsedd att ge råd och anvis-
ningar åt alla medlemsstater, där industriell verksamhet med hälso-
farliga kemikalier bedrivs. Vid ett expertmöte i oktober år 1990 antogs
en regelbok med anvisningar i syfte att underlätta för medlemsstaterna
att etablera administrativa, legala och tekniska system för att förebygga
storolyckor: ”Prevention of Major Industrial Accidents, An ILO Code
ofPractice, 1991”.

ILO:s tidigare insatser på området återspeglas även i normverksam-
heten. De ILO-instrument som har direkt relevans för frågan om före-
byggande av storolyckor är i första hand konventionen (nr 155) och
rekommendationen (nr 164) om arbetarskydd och arbetsmiljö från år
1981 samt konventionen (nr 170) och rekommendationen (nr 177) om
säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet från år
1990. De båda konventionerna har ratificerats av Sverige
(prop. 1981/82:166 resp. 1991/92:98).

ILO:s engagemang i frågan på senare år är en produkt av 70- och 80-
talens förödande katastrofer i bl.a. Seveso, Mexico City, Bhopal och
Basel. Upphovet till dessa storolyckor har varit en plötslig och
okontrollerbar händelse som medfört stora utsläpp av farliga ämnen,
brand eller explosion. Ett stort antal dödsfall och allvarliga
personskador, såväl inom som utanför anläggningen, är kännetecknande
för olyckor av den här typen. Personskadorna resulterar ofta i bestående
men. En storolycka kan även leda till omfattande materiella skador och
få långsiktiga efterverkningar på den omgivande miljön.

Det är viktigt att erinra om att flera internationella organisationer,
både inom och utom FN-systemet, har ägnat och alltjämt ägnar vari-
erande grad av uppmärksamhet åt storolyckor. Det gäller bl.a. inom
ramen för ILO/WHO/UNEP:s Internationella program för kemikalie-
säkerhet (IPCS), OECD, Europarådet och EG. EG:s direktiv om risker
för storolyckor vid vissa industriella verksamheter, det s.k.
Sevesodirektivet från år 1982, är ett centralt dokument i sammanhanget.
Ett ändringsförslag till detta direktiv (COMAH) har nyligen antagits av
EG-kommissionen. Sevesodirektivet omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Det har införlivats i
svensk rätt genom bl.a. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om
storskalig kemikaliehantering (AFS 1989:6).

Inom ECE (Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa)
har en konvention om gränsöverskridande effekter av industriolyckor
utarbetats. Genom konventionen tillhandahålls ett viktigt instrument för
att skydda människor och miljö mot effekterna av industriolyckor.

Inför förstaårsbehandlingen av ämnet förebyggande av storolyckor
inom industrin anmodade ILO medlemsstaterna att besvara ett av Inter-
nationella arbetsbyrån utarbetat frågeformulär. ILO-kommittén uttalade

därvid bl.a. att olika internationella organisationer bör sträva efter en Prop. 1993/94:174
gemensam grundläggande definition av begreppet storolycka. Möjlig-
heterna till likartade förhållningssätt och åtgärder i samband med det
förebyggande arbetet ökar därmed.

I det förslag till konvention, kompletterad med en rekommendation,
som efter det första årets diskussioner remitterades av Arbetsbyrån hade
denna synpunkt beaktats. Begreppet ”storolycka” hade knutits till
definitionen i EG:s direktiv om storolyckor. Kommitténs förslag att
arbetsgivaren skall presentera en rapport om en inträffad olycka till
berörd myndighet inom en viss angiven tidpunkt och att en sådan
rapport skall innehålla förslag för att förebygga en upprepning hade
även inarbetats i texten.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog Internationella arbetskonferen-
sen år 1993 konventionen (nr 174) och rekommendationen (nr 181) om
förebyggande av storolyckor inom industrin. Konventionen antogs med
röstsiffrorna 355 för, 5 emot och 23 nedlagda. Rekommendationen
antogs med 351 röster för, 4 emot och 19 nedlagda. Av de svenska
ombuden röstade såväl regerings- som arbetsgivar- och arbetstagarrepre-
sentanterna för både konventionen och rekommendationen.

Dessutom antog konferensen utan omröstning ett av utskottet för in-
dustriella storolyckor framlagt resolutionsförslag. I resolutionen upp-
manas ILO:s styrelse att utreda frågan om exponering för och säkerhet
i användningen av biologiska ämnen på arbetsplatsen samt överväga be-
hovet av internationella normer på detta område.

3.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga
innehåll

I preambeln till konventionen nr 174 erinras om relevanta ILO-kon-
ventioner och -rekommendationer samt om ILO:s regelbok för förhind-
rande av storolyckor inom industrin. Det konstateras att behov finns av
ett globalt och samlat synsätt och av att säkerställa att alla lämpliga
åtgärder vidtas för att förebygga storolyckor och reducera risken för
och följderna av storolyckor till ett minimum. Det noteras att orsaker
till sådana olyckor kan vara bl.a. organisatoriska fel, den mänskliga
faktorn, komponentfel, avvikelse från normala driftsförhållanden, yttre
påverkan och naturkrafter. Behovet av internationellt samarbete inom
bl.a. det Internationella programmet för kemikaliesäkerhet betonas.

Konventionens operativa del är uppdelad i sex avsnitt och består av
totalt 22 artiklar. Avsnitten har rubrikerna Tillämpningsområde och
definitioner, Allmänna principer, Arbetsgivares ansvar, Behöriga
myndigheters ansvar, Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och
deras representanter samt Ansvar för exporterande stater.

Tillämpningsområde och definitioner

Prop. 1993/94:174

Syftet med konventionen är att förebygga storolyckor med farliga äm-
nen och begränsa följderna av sådana olyckor. Konventionen tillämpas
på anläggningar med risk för storolyckor. Den gäller inte för
kärnkraftsanläggningar och anläggningar som bearbetar radioaktiva
ämnen - förutom anordningar som hanterar icke-radioaktiva ämnen vid
dessa anläggningar. Den gäller inte heller för militära anläggningar och
inte heller för transporter utanför en anläggnings område på annat sätt
än via rörledning. En medlemsstat kan, efter samråd med berörda
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intresserade parter
som kan vara berörda, undanta från konventionens tillämpning
anläggningar eller branscher inom vilka motsvarande skydd är tillgodo-
sett. Om det uppstår speciella problem av betydande art, vilka innebär
att det inte är möjligt att omedelbart genomföra alla förebyggande och
skyddande åtgärder enligt konventionen, skall en medlemsstat upprätta
planer i samråd med de mest representativa arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationerna och med andra intresserade parter som kan vara
berörda. Det ger en möjlighet till en successiv anpassning av
tillämpningen inom en bestämd tidsram. I avsnittets sista artikel defini-
eras de olika tekniska begreppen i konventionen.

Allmänna principer

Varje medlemsstat skall formulera, genomföra och periodvis se över
den nationella politiken för skydd av arbetstagare, allmänheten och
miljön mot risk för storolyckor. Genomförandet skall ske genom före-
byggande åtgärder och skyddsåtgärder vid anläggningar med risk för
storolyckor. En behörig myndighet skall upprätta ett identifikationssys-
tem för anläggningar med risk för storolyckor, baserat på en förteck-
ning över farliga ämnen och/eller kategorier av farliga ämnen samt
respektive ämnes tröskelmängd, i enlighet med nationella lagar och
föreskrifter eller internationella normer. Rutiner skall också utarbetas
inom ansvarig myndighet för skydd av hemlig information som
tillhandahålls av arbetsgivare.

Arbetsgivares ansvar

Arbetsgivare skall identifiera alla anläggningar med risk för storolyckor
som är under deras ledning, och underrätta behörig myndighet inom
viss tid. Arbetsgivare skall också underrätta behörig myndighet före en
permanent stängning av en anläggning med risk för storolyckor. För
varje anläggning med risk för storolyckor skall arbetsgivare etablera
och upprätthålla ett dokumenterat system för kontroll av risker för
storolyckor, som omfattar identifikation, tekniska åtgärder, organisa-
toriska åtgärder, planer för och rutiner vid nödsituationer, åtgärder för

att begränsa konsekvenserna av en storolycka, samråd med arbets- Prop. 1993/94:174
tagarna och deras representanter samt förbättring av systemet, vilket
inkluderar åtgärder för att samla in information och analysera olyckor
och tillbud. Arbetsgivare skall utarbeta en säkerhetsrapport baserad på
ovanstående krav och informera berörd myndighet så snart som en
storolycka inträffar samt komma in med efterföljande detaljerad rappor-
tering.

Behöriga myndigheters ansvar

Behörig myndighet skall, med beaktande av den information som till-
handahålls av arbetsgivaren, se till att planer för och rutiner vid nöd-
situationer upprättas. Vidare skall behörig myndighet se till att informa-
tion om säkerhetsåtgärder och lämpligt agerande vid storolyckor sprids
till de delar av allmänheten som kan tänkas bli berörda av en stor-
olycka. Varning skall utfärdas så snart som möjligt i händelse av en
storolycka, och information ges till berörd stat om en storolycka har
gränsöverskridande effekter. Behörig myndighet skall utarbeta en om-
fattande lokaliseringsstrategi där man skiljer anläggningar med risk för
storolyckor från bl.a. bostadsområden.

Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och deras representanter

Samråd genom lämpliga samarbetsmekanismer skall ske med arbets-
tagarna och deras representanter vid anläggningar med risk för stor-
olyckor för att trygga en säker arbetsorganisation. Arbetstagarna och
deras representanter skall bl.a. bli adekvat och lämpligt informerade om
farorna vid anläggningar med risk för storolyckor. De skall också råd-
frågas vid förberedelserna av, och ha tillgång till, arbetsgivarens säker-
hets- och olycksrapporter samt planer för och rutiner vid nödsituationer.
De skall vidare regelmässigt bli instruerade och utbildade i praxis och
rutiner att undvika storolyckor och i de rutiner vid nödsituationer som
skall följas i händelse av en storolycka. Arbetstagare, sysselsatta inom
området för en anläggning med risk för storolyckor, skall följa all
praxis och alla rutiner för förebyggande av storolyckor och bevakning
av händelseförlopp som kan leda till en storolycka inom anläggningen.
Arbetstagarna skall också följa alla rutiner vid nödsituation om en stor-
olycka inträffar.

Ansvar för exporterande stater

När en exporterande medlemsstat p.g.a risker för en storolycka har
förbjudit användandet av farliga ämnen, tekniska metoder eller pro-
cesser, skall den exporterande medlemsstaten hålla information tillgäng-
lig för alla importerande länder om förbudet och skälen för förbudet.

Ikraftträdande

Prop. 1993/94:174

Konventionen träder i kraft tolv månader efter den dag då ratifikationen
från två medlemsstater har registrerats hos ILO. Därefter träder kon-
ventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då
dess ratifikation har registrerats.

Rekommendationen

Rekommendationen framhåller bl.a. att ILO i samarbete med andra
relevanta internationella mellanstatliga och icke-statliga organisationer
bör se till att det sker ett internationellt utbyte av information. Informa-
tionen bör bl.a. beröra god säkerhetspraxis vid anläggningar med risk
för storolyckor, lärdomar från allvarliga tillbud och tekniska metoder
och processer som är förbjudna av säkerhets- och hälsoskäl. Nationell
politik bör vägledas av ILO:s regelbok om förebyggande av storolyck-
or. Medlemsstaterna bör utarbeta strategier i syfte att bemöta risker för
storolyckor, faror och deras konsekvenser inom de branscher och verk-
samheter som är undantagna enligt konventionens artikel 1.3. Medlems-
stater bör också uppmuntra att system utvecklas för att kompensera
arbetstagare så snart det är möjligt efter en storolycka, och på ett lämp-
ligt sätt ta sig an effekterna på allmänheten och miljön. Ett nationellt
eller multinationellt företag med mer än en anläggning bör vidta säker-
hetsåtgärder som avser förebyggande av storolyckor och kontroll av
händelseförlopp som kan leda till en storolycka i samtliga anläggningar,
oavsett på vilken plats eller i vilket land de är belägna.

3.3 Godkännande av konventionen

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner konventionen (nr 174)
om förebyggande av storolyckor inom industrin.

ELO-kommitténs bedömning: Yttrande över konventionen (nr 174) och
rekommendationen (nr 181) har avgetts av ILO-kommittén, som i sin
tur har inhämtat yttranden från Rikspolisstyrelsen, Statens rädd-
ningsverk, Boverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmiljöinstitutet,
Sprängämnesinspektionen, Statens naturvårdsverk, Kemikalieinspektio-
nen, Svenska Arbetsgivareföreningen, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens
Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation och
Kemikontoret.

ILO-kommittén tillstyrker ratifikation av konventionen (nr 174) under Prop. 1993/94:174
förutsättning att Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1989:6) om
storskalig kemikaliehantering anpassas till konventionen.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har avgett yttrande
tillstyrker eller har i huvudsak inget att invända mot att Sverige ansluter
sig till konventionen. Arbetarskyddsstyrelsen påpekar att en ratifikation
av konventionen innebär att föreskrifterna om storskalig kemikalie-
hantering (AFS 1989:6) behöver ändras så att hanteringen av icke-radio-
aktiva ämnen inom kärnteknisk verksamhet kommer att omfattas av
föreskrifterna. En sammanställning av remissyttrandena finns att tillgå i
Arbetsmarknadsdepartementet (dnr A93/1923/AL).

Skälen for regeringens förslag: De storolyckor som har inträffat har
haft svåra konsekvenser för miljön och de människor som befunnit sig
inom eller i anslutning till de anläggningar som har drabbats av olyck-
orna. Regeringen anser att det är angeläget att konventionen får en bred
anslutning. Den utgör ett väsentligt komplement till övriga internationel-
la normer på området genom att arbetsgivarnas ansvar och arbetstagar-
nas rättigheter och skyldigheter tydligt anges i konventionen.

De frågor som behandlas i konventionen regleras bl.a. i arbetsmiljö-
lagen (1977:1160), räddningstjänstlagen (1986:1102), räddningstjänst-
förordningen (1986:1107), plan- och bygglagen (1987:10), lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., lagen (1988:868)
om brandfarliga och explosiva varor, förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor och lagen (1985:426) om kemiska
produkter samt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
storskalig kemikaliehantering (AFS 1989:6).

Efter långa diskussioner under andraårsbehandlingen ströks kravet på
tillbudsrapportering till myndigheter i den slutligt antagna konventionen,
vars artikel 13 nu endast behandlar arbetsgivarens skyldighet att till
ansvarig myndighet rapportera om inträffade olyckor. Frågan om tillbud
tas nu i stället upp i artikel 9 g bland de åtgärder som arbetsgivaren
skall vidta för att upprätthålla ett dokumenterat övervakningssystem
inom anläggningen.

Ett ändringsförslag till EG:s Sevesodirektiv (COMAH) har nyligen
antagits av EG-kommissionen och skall närmast behandlas av Euro-
peiska unionens råd. Ändringsförslaget är en utvidgning av direktivet,
och då framför allt när det gäller den yttre miljön. Det ursprungliga
Sevesodirektivet har beaktats vid utarbetandet av ILO-konventionen.

En kontroversiell fråga under andraårsbehandlingen gällde exporte-
rande staters skyldigheter. Enligt den slutligt antagna artikeln 22 skall
exporterande medlemsstat hålla information om förbud för användning-
en av farliga ämnen, tekniska metoder eller processer tillgänglig för alla
importerande länder. Sådana förbud kan meddelas med stöd av bl.a.
arbetsmiljölagen. Förbud mot användning av farliga ämnen kan med-
delas med stöd av lagen om kemiska produkter. I och med att sådana
beslut är offentliga, kommer den information som avses i konventionen
att finnas tillgänglig för alla importerande länder.

1* Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 174

I detta sammanhang kan även noteras att regeringen genom prop. Prop. 1993/94:174
1993/94:203 om ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES-avtalet) m.m. har föreslagit riksdagen att i svensk
rätt införliva EG-förordningen (2455/92) om export och import av vissa
farliga kemikalier.

Arbetarskyddsstyrelsen har meddelat att arbete pågår med att ändra
styrelsens föreskrifter om storskalig kemikaliehantering (AFS 1989:6)
till att omfatta även sådan hantering av icke-radioaktiva ämnen som
anges i konventionens artikel 1.3 a.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser regeringen att det inte
föreligger något hinder för ratifikationen och föreslår att riksdagen
godkänner ILO-konventionen (nr 174) om förebyggande av storolyckor
inom industrin.

Rekommendationen föranleder enligt regeringens mening ingen ytter-
ligare åtgärd.

10

Convention (No. 174) concerning
the prevention of major indus-
trial accidents

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the Inter-
national Labour Office, and having
met in its 80th Session on 2 June
1993, and

Noting the relevant international
labour Conventions and Recom-
mendations and, in particular, the
Occupational Safety and Health
Convention and Recommendation,
1981, and the Chemicals Convention
and Recommendation, 1990, and
stressing the need for a global and
coherent approach, and

Noting also the ILO Code of prac-
tice on the Prevention of major in-
dustrial accidents, published in
1991, and

Having regard to the need to en-
sure that all appropriate measures
are taken to:

(a) prevent major accidents;

(b) minimize the risks of major ac-
cidents;

(c) minimize the effects of major
accidents, and

Considering the causes of such ac-
cidents including organizational
errors, the human factor, compon-
ent failures, deviation from normal
operational conditions, outside in-
terference and natural forces, and

Having regard to the need for
cooperation, within the Interna-
tional Programme on Chemical
Safety, between the International
Labour Organization, the United
Nations Environment Programme

ILO:s konvention (nr 174) om
förebyggande av storolyckor
inom industrin

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen för Internationella
arbetsbyrån och samlats där den 2
juni 1993 till sitt 80:e möte,

erinrar om relevanta internatio-
nella konventioner och rekommen-
dationer på arbetslivets område och
särskilt 1981 års konvention och re-
kommendation om arbetarskydd
och arbetsmiljö och 1990 års kon-
vention och rekommendation om
kemiska produkter samt betonar be-
hovet av ett globalt och samlat syn-
sätt,

erinrar även om ILO:s regelbok
om förebyggande av storolyckor
inom industrin, publicerad år 1991,

tar hänsyn till behovet att säker-
ställa att alla lämpliga åtgärder vid-
tas för att:

a) förebygga storolyckor;

b) reducera risken för storolyckor
till ett minimum;

c) reducera följderna av stor-
olyckor till ett minimum,

beaktar orsakerna till sådana
olyckor inkl, organisatoriska fel,
den mänskliga faktorn, komponent-
fel, avvikelse från normala driftsför-
hållanden, yttre påverkan och natur-
krafter,

tar hänsyn till behovet av samar-
bete, inom ramen för det Internatio-
nella programmet för kemikaliesä-
kerhet, mellan Internationella ar-
betsorganisationen, Förenta natio-
nernas miljöprogram och Världshäl-

11

and the World Health Organization,
as well as with other relevant inter-
governmental organizations, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with regard
to the prevention of major industrial
accidents, which is the fourth item
on the agenda of the session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of an
international Convention;

adopts this twenty-second day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-three the fol-
lowing Convention, which may be
cited as the Prevention of Major In-
dustrial Accidents Convention,
1993.

soorganisationen, likaväl som med
andra relevanta mellanstatliga orga-
nisationer,

har beslutat att anta vissa förslag
angående förebyggande av stor-
olyckor inom industrin, en fråga
som utgör den fjärde punkten på
mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall
ta formen av en internationell kon-
vention, och

antar denna den tjugoandra dagen
i juni månad nittonhundranittiotre
följande konvention, som kan kallas
1993 års konvention om förebyg-
gande av storolyckor inom indu-
strin.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

Part I. Scope and definitions

Article 1

1. The purpose of this Convention
is the prevention of major accidents
involving hazardous substances and
the limitation of the consequences of
such accidents.

2. This Convention applies to ma-
jor hazard installations.

3. This Convention does not apply
to:

(a) nuclear installations and plants
Processing radioactive substances
except for facilities handling non-ra-
dioactive substances at these in-
stallations;

(b) military installations;

(c) transport outside the site of an
installation other than by pipeline.

4. A Member ratifying this Con-
vention may, after Consulting the
representative organizations of em-
ployers and workers concerned and

Del I. Tillämpningsområde och
definitioner

Artikel 1

1. Syftet med denna konvention
är att förebygga storolyckor med
farliga ämnen och att begränsa följ-
derna av sådana olyckor.

2. Denna konvention äger till-
lämpning på anläggningar med risk
för storolyckor.

3. Denna konvention äger inte
tillämpning på:

a)  kärnkraftsanläggningar och
företag som bearbetar radioaktiva
ämnen bortsett från anordningar
som hanterar icke-radioaktiva äm-
nen;

b) militära anläggningar;

c) transport utanför en anlägg-
nings område på annat sätt än via
rörledning.

4. En medlemsstat som ratificerar
denna konvention kan, efter samråd
med berörda representativa organi-
sationer för arbetsgivare och arbets-

12

other interested parties who may be
affected, exclude from the applica-
tion of the Convention installations
or branches of economic activity for
which equivalent protection is pro-
vided.

Article 2

Where special problems of a sub-
stantial nature arise so that it is not
immediately possible to implement
all the preventive and protective
measures provided for in this Con-
vention, a Member shall draw up
plans, in consultation with the most
representative organizations of em-
ployers and workers and with other
interested parties who may be affec-
ted, for the progressive implementa-
tion of the said measures within a
fixed time-frame.

Artide 3

For the purposes of this Conven-
tion:

(a) the term “hazardous sub-
stance” means a substance or mix-
ture of substances which by virtue of
Chemical, physical or toxicological
properties, either singly or in com-
bination, constitutes a hazard;

(b) the term “threshold quantity”
means for a given hazardous sub-
stance or category of substances that
quantity, prescribed in national laws
and regulations by reference to spe-
cific conditions, which if exceeded
identifies a major hazard installa-
tion;

(c) the term “major hazard in-
stallation” means one which pro-
duces, processes, handles, uses, dis-
poses of or stores, either perman-
ently or temporarily, one or more

tagare och andra intresserade parter
som kan vara berörda, undanta från
konventionens tillämpningsområde
anläggningar eller grenar av ekono-
misk verksamhet för vilka likvärdigt
skydd är tillgodosett.

Artikel 2

Då speciella problem av bety-
dande art uppstår så att det inte
omedelbart är möjligt att tillämpa
alla de förebyggande åtgärder och
skyddsåtgärder som denna konven-
tion föreskriver, skall en medlems-
stat göra upp planer, i samråd med
de mest representativa organisatio-
nerna för arbetsgivare och arbetsta-
gare och med andra intresserade
parter som kan vara berörda, för ett
fortlöpande genomförande av
nämnda åtgärder inom en bestämd
tidsram.

Artikel 3

I denna konvention avses:

a) med uttrycket ”farligt ämne”
ett ämne eller en blandning av äm-
nen som på grund av kemiska, fy-
siska eller giftiga egenskaper, en-
dera enskilt eller i kombination, ut-
gör en fara;

b) med uttrycket ”tröskelmängd”
för ett bestämt farligt ämne eller en
kategori av ämnen den mängd, fast-
ställd i nationella lagar och föreskrif-
ter med referens till bestämda för-
hållanden, som om den överskrids
kännetecknar en anläggning med
risk för storolyckor;

c) med uttrycket ”anläggning med
risk för storolyckor” en anläggning
som producerar, bearbetar, hante-
rar, använder, förfogar över eller
lagrar, endera permanent eller tem-

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

13

hazardous substances or categories
of substances in quantities which ex-
ceed the threshold quantity;

(d) the term “major accident” me-
ans a sudden occurrence - such as a
major emission, fire or explosion -
in the course of an activity within a
major hazard installation, involving
one or more hazardous substances
and leading to a serious danger to
workers, the public or the environ-
ment, whether immediate or de-
layed;

(e) the term “safety report” means
a written presentation of the tech-
nical, management and operational
information covering the hazards
and risks of a major hazard installa-
tion and their control and providing
justification for the measures taken
for the safety of the installation;

(f) the term “near miss” means
any sudden event involving one or
more hazardous substances which,
but for mitigating effects, actions or
systems, could have escalated to a
major accident.

Part II. General principles

Article 4

1. In the light of national laws and
regulations, conditions and prac-
tices, and in consultation with the
most representative organizations of
employers and workers and with
other interested parties who may be
affected, each Member shall formu-
late, implement and periodically re-
view a coherent national policy con-
cerning the protection of workers,
the public and the environment
against the risk of major accidents.

porärt, ett eller flera farliga ämnen
eller kategorier av ämnen i kvantite-
ter som överskrider tröskelmäng-
den;

d) med uttrycket ”storolycka” en
plötslig händelse - såsom ett större
utsläpp, brand eller explosion - me-
dan verksamhet pågår inom en an-
läggning med risk för storolyckor,
med ett eller flera farliga ämnen in-
blandade och som medför en allvar-
lig fara för arbetstagare, allmänhe-
ten eller miljön, endera omedelbart
eller senare;

e) med uttrycket ”säkerhetsrap-
port” ett skriftligt dokument som ger
teknisk, lednings- och verksamhets-
information som täcker farorna och
riskerna vid en anläggning med risk
för storolyckor och kontrollen av de-
samma samt motiverar de åtgärder
som vidtagits för anläggningens sä-
kerhet;

f)  med uttrycket ”tillbud” en
plötslig händelse med ett eller flera
farliga ämnen inblandade som utan
mildrande verkan, åtgärder eller sy-
stem, hade kunnat trappas upp till
en storolycka.

Del II. Allmänna principer

Artikel 4

1. Med hänsyn till nationella lagar
och bestämmelser, förhållanden och
praxis och i samråd med de mest re-
presentativa organisationerna för
arbetsgivare och arbetstagare och
med andra intresserade parter som
kan vara berörda skall varje med-
lemsstat formulera, genomföra och
periodvis se över en följdriktig na-
tionell politik för skydd av arbetsta-
gare, allmänheten och miljön mot
risk för storolyckor.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

14

2. This policy shall be imple-
mented through preventive and pro-
tective measures for major hazard
installations and, where practicable,
shall promote the use of the best
available safety technologies.

Article 5

1. The competent authority, or a
body approved or recognized by the
competent authority, shall, after
Consulting the most representative
organizations of employers and
workers and other interested parties
who may be affected, establish a sys-
tem for the identification of major
hazard installations as defined in
Article 3 (c), based on a list of haz-
ardous substances or of categories of
hazardous substances or of both, to-
gether with their respective thres-
hold quantities, in accordance with
national laws and regulations or in-
ternational standards.

2. The system mentioned in para-
graph 1 above shall be regularly re-
viewed and updated.

Artide 6

The competent authority, after
Consulting the representative organ-
izations of employers and workers
concerned, shall make special provi-
sion to protect confidential informa-
tion transmitted or made available
to it in accordance with Articles 8,
12,13 or 14, whose disclosure would
be liable to cause harm to an em-
ployer’s business, so long as this pro-
vision does not lead to serious risk to
the workers, the public or the envir-
onment.

2. Denna politik skall genomföras
genom förebyggande åtgärder och
skyddsåtgärder vid anläggningar
med risk för storolyckor och skall,
där så är praktiskt genomförbart,
främja användandet av bästa till-
gängliga säkerhetsteknologi.

Artikel 5

1. Behörig myndighet, eller ett or-
gan som godkänts eller erkänts av
behörig myndighet, skall, efter sam-
råd med de mest representativa or-
ganisationerna för arbetsgivare och
arbetstagare och andra intresserade
parter som kan vara berörda, upp-
rätta ett system för identifiering av
anläggningar med risk för stor-
olyckor såsom de definierats i artikel
3 c, baserat på en förteckning över
farliga ämnen eller kategorier av far-
liga ämnen eller bådadera samt de-
ras respektive tröskelmängder, i en-
lighet med nationella lagar och före-
skrifter eller internationella normer.

2. Det system som nämnts under
punkt 1 ovan skall regelbundet ses
över och uppdateras.

Artikel 6

Behörig myndighet skall, efter
samråd med de representativa orga-
nisationerna för arbetsgivare och ar-
betstagare, vidta särskilda åtgärder
för att skydda konfidentiell informa-
tion som överlämnats eller gjorts
tillgänglig för densamma i enlighet
med artiklarna 8, 11, 13 eller 14,
vars yppande skulle kunna förorsaka
skada för en arbetsgivares rörelse,
så länge dessa åtgärder inte medför
allvarlig risk för arbetstagare, all-
mänheten eller miljön.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

15

Part III. Responsibilities of em-
ployers

Identification

Article 7

Employers shall identify any ma-
jor hazard installation within their
control on the basis of the system re-
ferred to in Article 5.

Notification

Article 8

1. Employers shall notify the com-
petent authority of any major
hazard installation which they have
identified:

(a) within a fixed time-frame for
an existing installation;

(b) before it is put into operation
in the case of a new installation.

2. Employers shall also notify the
competent authority before any per-
manent closure of a major hazard in-
stallation.

Del III. Arbetsgivares ansvar

Identifikation

Artikel 7

Arbetsgivare skall identifiera alla
anläggningar under deras kontroll
med risk för storolyckor på basis av
det system som åberopas i artikel 5.

Underrättelse

Artikel 8

1. Arbetsgivare skall underrätta
behörig myndighet om alla anlägg-
ningar med risk för storolyckor som
de har identifierat:

a) inom en fastställd tidsram för
en befintlig anläggning;

b) innan den tas i drift om det gäl-
ler en ny anläggning.

2. Arbetsgivare skall också under-
rätta den behöriga myndigheten före
en permanent stängning av en an-
läggning med risk för storolyckor.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

Arrangements at the level of the in-
stallation

Article 9

In respect of each major hazard
installation employers shall establish
and maintain a documented system
of major hazard control which in-
cludes provision for:

(a) the Identification and analysis
of hazards and the assessment of
risks including consideration of
possible interactions between sub-
stances;

(b) technical measures, including
design, safety systems, construction,
choice of Chemicals, operation,
maintenance and systematic inspec-
tion of the installation;

(c) organizational measures, in-
cluding training and instruction of

Åtgärder på anläggningsnivå

Artikel 9

För varje anläggning med risk för
storolyckor skall arbetsgivare upp-
rätta och vidmakthålla ett dokumen-
terat system för kontroll av stora
olycksrisker, som omfattar:

a) identifikation och analys av fa-
ror och bedömning av risker inkl,
beaktande av möjlig samverkan
mellan ämnen;

b) tekniska åtgärder, inkl, utform-
ning, säkerhetssystem, konstruk-
tion, val av kemikalier, drift, under-
håll och systematisk inspektion av
anläggningen;

c) organisatoriska åtgärder, inkl,
utbildning och instruktion av perso-

16

personnel, the provision of equip-
ment in order to ensure their safety,
staffing levels, hours of work, defin-
ition of responsibilities, and Controls
on outside contractors and tempor-
ary workers on the site of the in-
stallation;

(d) emergency plans and proce-
dures, including:

(i) the preparation of effective site
emergency plans and procedures, in-
cluding emergency medical proce-
dures, to be applied in case of major
accidents or threat thereof, with
periodic testing and evaluation of
their effectiveness and revision as
necessary;

(ii) the provision of information
on potential accidents and site emer-
gency plans to authorities and bod-
ies responsible for the preparation
of emergency plans and procedures
for the protection of the public and
the environment outside the site of
the installation;

(iii) any necessary consultation
with such authorities and bodies;

(e) measures to limit the con-
sequences of a major accident;

(f) consultation with workers and
their representatives;

(g) improvement of the system,
including measures for gathering in-
formation and analysing accidents
and near misses. The lessons so
learnt shall be discussed with the
workers and their representatives
and shall be recorded in accordance
with national law and practice.

nal, tillhandahållande av utrustning
för att säkerställa dennas säkerhet,
bemanningsnivåer, arbetstid, defini-
tion av ansvar samt kontroll av ex-
terna entreprenörer och tillfälliga
arbetstagare på anläggningens om-
råde;

d) planer för och rutiner vid nödsi-
tuationer, vilket omfattar:

i) att utarbeta effektiva planer och
rutiner för nödsituationer för områ-
det, inkl, medicinska rutiner vid
nödsituationer, att tillämpas i fall av
storolyckor eller hot om sådana,
med periodiska tester och utvärde-
ring av deras effektivitet och över-
syn då sådan är nödvändig;

ii) att tillhandahålla information
om potentiella olyckor och planer
för nödsituationer för området till
myndigheter och organ ansvariga för
utarbetandet av planer för och ruti-
ner vid nödsituationer för att skydda
allmänheten och miljön utanför an-
läggningens område;

iii) allt nödvändigt samråd med
sådana myndigheter och organ;

e) åtgärder för att begränsa kon-
sekvenserna av en storolycka;

f) samråd med arbetstagare och
deras representanter;

g) förbättring av systemet, inkl,
åtgärder för att samla in information
och analysera olyckor och tillbud.
Det man på så sätt inhämtat skall
diskuteras med arbetstagarna och
deras representanter och skall regi-
streras i enlighet med nationell lag-
stiftning och praxis.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

Safety report

Article 10

1. Employers shall prepare a
safety report based on the require-
ments of Article 9.

Säkerhetsrapport

Artikel 10

1. Arbetsgivare skall utarbeta en
säkerhetsrapport baserad på kraven
i artikel 9.

17

2. The report shall be prepared:

(a) in the case of existing major
hazard installations, within a period
after notification prescribed by
national laws or regulations;

(b) in the case of any new major
hazard installation, before it is put
into operation.

Article 11

Employers shall review, update
and amend the safety report:

(a) in the event of a modification
which has a significant influence on
the level of safety in the installation
or its processes or in the quantities
of hazardous substances present;

(b) when developments in tech-
nical knowledge or in the assessment
of hazards make this appropriate;

(c)  at intervals prescribed by
national laws or regulations;

(d) at the request of the compet-
ent authority.

Article 12

Employers shall transmit or make
available to the competent authority
the safety reports referred to in Art-
ides 10 and 11.

Accident reporting

Article 13

Employers shall inform the com-
petent authority and other bodies
designated for this purpose as soon
as a major accident occurs.

Article 14

1. Employers shall, within a fixed
time-frame after a major accident,
present a detailed report to the com-
petent authority containing an ana-
lysis of the causes of the accident

2. Rapporten skall utarbetas:

a) för befintliga anläggningar med
risk för storolyckor, inom en period
efter tillkännagivande härom före-
skriven i nationella lagar eller före-
skrifter;

b) för nya anläggningar med risk
för storolyckor, innan de tas i drift.

Artikel 11

Arbetsgivare skall se över, uppda-
tera och ändra säkerhetsrapporten:

a) i händelse av en förändring som
har en betydande inverkan på säker-
hetsnivån i anläggningen eller dess
process eller på mängderna av be-
fintliga farliga ämnen;

b) då utveckling i teknisk kunskap
eller i bedömningen av fara gör detta
lämpligt;

c) i intervaller föreskrivna i natio-
nella lagar eller föreskrifter.

d) på begäran av behörig myndig-
het.

Artikel 12

Arbetsgivare skall överlämna till
eller göra tillgänglig för behörig
myndighet de säkerhetsrapporter
som åberopas i artiklarna 10 och 11.

Olycksrapportering

Artikel 13

Arbetsgivare skall informera be-
hörig myndighet och andra organ ut-
sedda för detta ändamål så snart som
en storolycka inträffar.

Artikel 14

1. Arbetsgivare skall, inom en be-
stämd tidsram efter en storolycka,
överlämna en detaljerad rapport till
den behöriga myndigheten med en
analys av orsakerna till olyckan och

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

18

and describing its immediate on-site
consequences, and any action taken
to mitigate its effects.

2. The report shall include recom-
mendations detailing actions to be
taken to prevent a recurrence.

Part IV. Responsibilities of compe-
tent authorities

Off-site emergency preparedness

Article 15

Taking into account the informa-
tion provided by the employer, the
competent authority shall ensure
that emergency plans and procedur-
es containing provisions for the pro-
tection of the public and the envir-
onment outside the site of each ma-
jor hazard installation are estab-
lished, updated at appropriate inter-
vals and coordinated with the
relevant authorities and bodies.

Article 16

The competent authority shall en-
sure that:

(a) information on safety meas-
ures and the correct behaviour to ad-
opt in the case of a major accident is
disseminated to members of the
public liable to be affected by a ma-
jor accident without their having to
request it and that such information
is updated and redisseminated at ap-
propriate intervals;

(b) warning is given as soon as
possible in the case of a major acci-
dent;

(c) where a major accident could
have transboundary effects, the in-

beskrivning av dess omedelbara följ-
der inom området samt alla åtgärder
som vidtagits för att minska dess
verkningar.

2. Rapporten skall innefatta re-
kommendationer med detaljerade
åtgärder att vidtas för att förhindra
en upprepning.

Del IV. Berhöriga myndigheters
ansvar

Beredskap utanför området för nöd-
situationer

Artikel 15

Med beaktande av den informa-
tion som lämnats av arbetsgivaren,
skall den behöriga myndigheten sä-
kerställa att planer för och rutiner
vid nödsituationer innehållande
föreskrifter för skydd av allmänhe-
ten och miljön utanför området för
varje anläggning med risk för storo-
lyckor upprättas, uppdateras med
lämpliga intervall och samordnas
med relevanta myndigheter och or-
gan.

Artikel 16

Behörig myndighet skall säker-
ställa att:

a)  information om säkerhetsåt-
gärder och lämpligt agerande i hän-
delse av en storolycka sprids till de
delar av allmänheten som kan tän-
kas bli berörda av en storolycka utan
att de behöver begära det och att så-
dan information uppdateras och
sprids på nytt med lämpliga interval-
ler;

b) varning utfärdas så snart som
möjligt i händelse av en storolycka;

c) då en storolycka skulle kunna
ha gränsöverskridande effekter, den

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

19

formation required in (a) and (b)
above is provided to the States con-
cerned, to assist in cooperation and
coordination arrangements.

Siting of major hazard installations

Article 17

The competent authority shall es-
tablish a comprehensive siting policy
arranging for the appropriate sep-
aration of proposed major hazard
installations from working and resid-
ential areas and public facilities, and
appropriate measures for existing in-
stallations. Such a policy shall reflect
the General Principles set out in Part
II of the Convention.

Inspection

Article 18

1. The competent authority shall
have properly qualified and trained
staff with the appropriate skills, and
sufficient technical and professional
support, to inspect, investigate, as-
sess, and advise on the matters dealt
with in this Convention and to en-
sure compliance with national laws
and regulations.

2. Representatives of the em-
ployer and representatives of the
workers of a major hazard installa-
tion shall have the opportunity to ac-
company inspectors supervising the
application of the measures pre-
scribed in pursuance of this Conven-
tion, unless the inspectors consider,
in the light of the general instruc-
tions of the competent authority,

information som anges under a och
b ovan lämnas till berörda stater, för
att vara till hjälp vid samarbetes- och
samordningsåtgärder.

Lokalisering av anläggningar med
risk för storolyckor

Artikel 17

Den behöriga myndigheten skall
utarbeta en omfattande lokalise-
ringspolitik för att på lämpligt sätt
separera föreslagna anläggningar
med risk för storolyckor från områ-
den med arbetsplatser och bostäder
samt allmänna inrättningar, och för
att lämpliga åtgärder vidtas för be-
fintliga anläggningar. Denna politik
skall återspegla de allmänna princi-
per som fastställts i del II i konven-
tionen.

Inspektion

Artikel 18

1. Den behöriga myndigheten
skall ha vederbörligen kvalificerad
och utbildad personal med lämpliga
kunskaper, och tillfredsställande
tekniskt och yrkesmässigt stöd, för
att inspektera, undersöka, bedöma
och ge råd i de frågor som behandlas
i denna konvention och för att säker-
ställa överensstämmelse med natio-
nella lagar och föreskrifter.

2. Representanter för arbetsgiva-
ren och representanter för arbetsta-
garna på en anläggning med risk för
storolyckor skall ha tillfälle att följa
med inspektörer som övervakar till-
lämpningen av de åtgärder som före-
skrivs i enlighet med denna konven-
tion, om inte inspektörerna, med
hänsyn till de allmänna instruktio-
nerna från den behöriga myndighe-

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

20

that this may be prejudicial to the
performance of their duties.

Article 19

The competent authority shall
have the right to suspend any opera-
tion which poses an imminent threat
of a major accident.

Part V. Rights and duties of workers
and their representatives

Article 20

The workers and their represent-
atives at a major hazard installation
shall be consulted through appropri-
ate cooperative mechanisms in order
to ensure a safe system of work. In
particular, the workers and their
representatives shall:

(a) be adequately and suitably in-
formed of the hazards associated
with the major hazard installation
and their likely consequences;

(b) be informed of any orders, in-
structions or recommendations
made by the competent authority;

(c) be consulted in the prep-
aration of, and have access to, the
following documents:

(i) the safety report;

(ii) emergency plans and pro-
cedures;

(iii) accident reports;

(d) be regularly instructed and
trained in the practices and
procedures for the prevention of
major accidents and the control of
developments likely to lead to a ma-
jor accident and in the emergency
procedures to be followed in the
event of a major accident;

ten, anser att detta kan vara till för-
fång för utförandet av deras åliggan-
den.

Artikel 19

Behörig myndighet skall ha rätt
att suspendera all verksamhet som
utgör ett överhängande hot om stor-
olycka.

Del V. Rättigheter och skyldigheter
för arbetstagare och deras represen-
tanter

Artikel 20

Samråd genom lämpliga samar-
betsmekanismer skall ske med ar-
betstagarna och deras representan-
ter vid en anläggning med risk för
storolyckor för att trygga en säker
arbetsorganisation. I synnerhet skall
arbetstagarna och deras represen-
tanter:

a) bli adekvat och lämpligt infor-
merade om de faror som är för-
bundna med denna anläggning med
risk för storolyckor och deras sanno-
lika följder;

b) bli informerade om alla före-
skrifter, instruktioner eller rekom-
mendationer utfärdade av den behö-
riga myndigheten;

c) rådfrågas vid utarbetandet av,
och ha till gång till, följande doku-
ment:

i) säkerhetsrapporten;

ii) planer för och rutiner vid en
nödsituation;

iii) olycksrapporter;

d) regelbundet bli instruerade och
tränade i praxis och rutiner för före-
byggande av storolyckor och kon-
troll av händelseförlopp som sanno-
likt leder till en storolycka och i de
rutiner vid nödsituationer som skall
följas i händelse av en storolycka;

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

21

(e) within the scope of their job,
and without being placed at any dis-
advantage, take corretive action and
if necessary interrupt the activity
where, on the basis of their training
and experience, they have reason-
able justification to believe that
there is an imminent danger of a ma-
jor accident, and notify their super-
visor or raise the alarm, as appropri-
ate, before or as soon as possible
after taking such action;

(f) discuss with the employer any
potential hazards they consider cap-
able of generating a major accident
and have the right to notify the com-
petent authority of those hazards.

e) inom sitt arbetsområde, och
utan att detta skall vara till nackdel
för dem, vidta förbättrande åtgärder
och om nödvändigt stoppa verksam-
heten, då de på basis av sin utbild-
ning och erfarenhet har skäligt be-
rättigande att tro att det föreligger
en nära förestående fara för en sto-
rolycka, samt informera sin överord-
nade eller larma, enligt vad som är
lämpligt, innan eller så snart som
möjligt efter att sådan åtgärd vidta-
gits;

f) diskutera med arbetsgivaren så-
dana potentiella faror de anser
kunna ge upphov till en storolycka
och ha rätt att informera den behö-
riga myndigheten om dessa faror.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

Article 21

Workers employed at the site of a
major hazard installation shall:

(a) comply with all practices and
procedures relating to the preven-
tion of major accidents and the con-
trol of developments likely to lead to
a major accident within the major
hazard installation;

(b) comply with all emergency
procedures should a major accident
occur.

Part VI. Responsibility of exporting
States

Article 22

When, in an exporting member
State, the use of hazardous sub-
stances, technologies or processes is
prohibited as a potential source of a
major accident, the information on
this prohibition and the reasons for
it shall be made available by the ex-
porting member State to any im-
porting country.

Artikel 21

Arbetstagare sysselsatta inom
området för en anläggning med risk
för storolyckor skall:

a) följa all praxis och alla rutiner
som hänför sig till förebyggandet av
storolyckor och kontroll av händel-
seförlopp som sannolikt kan leda till
en storolycka inom denna anlägg-
ning med risk för storolyckor;

b) följa alla rutiner vid nödsitua-
tioner om en storolycka skulle in-
träffa.

Del VI. Ansvar för exporterande
stater

Artikel 22

Då användandet av farliga äm-
nen, tekniska metoder eller proces-
ser är förbjudet i egenskap av poten-
tiell källa till storolycka i en exporte-
rande medlemsstat, skall informa-
tion om detta förbud och skälen för
detsamma av den exporterande sta-
ten hållas tillgänglig för alla impor-
terande länder.

22

Part VII. Final provisions

Article 23

The formal ratifications of this
Convention shall be communicated
to the Director-General of the Inter-
national Labour Office for registra-
tion.

Article 24

1. This Convention shall be bind-
ing only upon those Members of the
International Labour Organization
whose ratifications have been regis-
tered with the Director-General.

2. It shall come into force 12
months after the date on which the
ratifications of two Members have
been registered with the Director-
General.

3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any Mem-
ber 12 months after the date on
which its ratification has been regis-
tered.

Article 25

1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it
after the expiration of ten years from
the date on which the Convention
first comes into force, by an act
communicated to the Director-Gen-
eral of the International Labour Of-
fice for registration. Such denunci-
ation shall not take effect until one
year after the date on which it is re-
gistered.

2. Each Member which has rati-
fied this Convention and which does
not, within the year following the ex-
piration of the period of ten years
mentioned in the preceding para-
graph, exercise the right of denunci-
ation provided for in this Article,

Del VII. Slutbestämmelser

Artikel 23

Ratifikationsdokument avseende
denna konvention skall sändas till
Internationella arbetsbyråns gene-
raldirektör för registrering.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

Artikel 24

1. Denna konvention skall vara
bindande endast för de medlemmar
av Internationella arbetsorganisa-
tionen vilkas ratifikationer har regi-
strerats hos generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv månader
efter den dag då ratifikationer från
två medlemsstater har registrerats
hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen i
kraft för varje medlemsstat tolv må-
nader efter den dag då dess ratifika-
tion har registrerats.

Artikel 25

1. En medlemsstat som har ratifi-
cerat denna konvention kan, sedan
tio år förflutit från den dag då kon-
ventionen först träder i kraft, säga
upp den genom en skrivelse som
sänds till Internationella arbetsby-
råns generaldirektör för registre-
ring. Sådan uppsägning får inte ver-
kan förrän ett år efter den dag då
den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ra-
tificerat denna konvention och som
inte inom det år som följer på ut-
gången av den i föregående punkt
omnämnda tioårsperioden gör bruk
av sin uppsägningsrätt enligt denna
artikel, kommer att vara bunden för

23

will be bound for another period of
ten years and, thereafter, may de-
nounce this Convention at the ex-
piration of each period of ten years
under the terms provided for in this
Article.

Article 26

1. The Director-General of the In-
ternational Labour Office shall no-
tify all Members of the International
Labour Organization of the registra-
tion of all ratifications and denunci-
ations communicated to him by the
Members of the Organization.

2. When notifying the Members of
the Organization of the registration
of the second ratification commun-
icated to him, the Director-General
shall draw the attention of the Mem-
bers of the Organization to the date
upon which the Convention will
come into force.

Article 27

The Director-General of the In-
ternational Labour Office shall
communicate to the Secretary-Gen-
eral of the United Nations for regis-
tration in accordance with Article
102 of the Charter of the United Na-
tions full particulars of all ratifica-
tions and acts of denunciations regis-
tered by him in accordance with the
provisions of the preceding Artides.

Article 28

At such times as it may consider
necessary, the Governing Body of
the International Labour Office
shall present to the General Confer-
ence a report on the working of this
Convention and shall examine the

en ytterligare period av tio år och
kan därefter säga upp konventionen
vid utgången av varje period om tio
år på de villkor som föreskrivs i
denna artikel.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

Artikel 26

1.  Internationella arbetsbyråns
generaldirektör skall underrätta
samtliga medlemmar av Internatio-
nella arbetsorganisationen om regi-
streringen av alla ratifikationer och
uppsägningar som generaldirektö-
ren har tagit emot från organisatio-
nens medlemmar.

2. När generaldirektören under-
rättar organisationens medlemmar
om registreringen av den andra rati-
fikationen i ordningen som han har
tagit emot, skall han fästa medlem-
marnas uppmärksamhet på den dag
då konventionen träder i kraft.

Artikel 27

Internationella arbetsbyråns ge-
neraldirektör skall, för registrering
enligt artikel 102 i Förenta nationer-
nas stadga, lämna Förenta nationer-
nas generalsekreterare fullständiga
upplysningar om samtliga ratifika-
tioner och uppsägningar som har re-
gistrerats hos honom i enlighet med
bestämmelserna i föregående artik-
lar.

Artikel 28

När Internationella arbetsbyråns
styrelse anser det behövligt skall den
lämna Internationella arbetsorgani-
sationens allmänna konferens en re-
dogörelse för denna konventions
tillämpning och undersöka om det

24

desirability of placing on the agenda
of the Conference the question of its
revision in whole or in part.

Article 29

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this Con-
vention in whole or in part, then, un-
less the new Convention otherwise
provides -

(a) the ratification by a Member
of the new revising Convention shall
ipso jure involve the immediate de-
nunciation of this Convention, not-
withstanding the provisions of Art-
icle 25 above, if and when the new
revising Convention shall have come
into force;

(b) as from the date when the new
revising Convention comes into
force this Convention shall cease to
be open to ratification by the Mem-
bers.

2. This Convention shall in any
case reamin in force in its actual
form and content for those Members
which have ratified it but have not
ratified the revising Convention.

Article 30

The English and French versions
of the text of this Convention are
equally authoritative.

finns anledning att föra upp på kon-
ferensens dagordning frågan om re-
videring, helt eller delvis, av kon-
ventionen.

Artikel 29

1. Om konferensen antar en ny
konvention varigenom denna kon-
vention helt eller delvis revideras
och den nya konventionen inte före-
skriver annat, skall

a) en medlemsstats ratifikation av
den nya reviderade konventionen
anses i sig innebära omedelbar upp-
sägning av denna konvention, utan
hinder av bestämmelserna i artikel
25 ovan, om och när den nya kon-
ventionen har trätt i kraft;

b) från den dag då den nya revide-
rade konventionen träder i kraft,
denna konvention upphöra att vara
öppen för ratifikation av medlems-
staterna.

2. Denna konvention skall likväl
förbli gällande till form och innehåll
för de medlemsstater som har ratifi-
cerat den men inte den nya revide-
rade konventionen.

Artikel 30

De engelska och franska versio-
nerna av denna konventionstext har
lika giltighet.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 1

25

Recommendation (No. 181) con-
cerning the prevention of major
industrial accidents

The General Conference of the
International Labour Organization,

Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the Inter-
national Labour Office, and having
met in its 80th Session on 2 June
1993, and

Having decided upon the adop-
tion of certain proposals with regard
to the prevention of major industrial
accidents, which is the fourth item
on the agenda of the session, and

Having determined that these
proposals shall take the form of a
Recommendation supplementing
the Prevention of Major Industrial
Accidents Convention, 1993;

adopts this twenty-second day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-three the fol-
lowing Recommendation, which
may be cited as the Prevention of
Major Industrial Accidents Recom-
mendation, 1993.

1. The provisions of this Recom-
mendation should be applied in con-
junction with those of the Preven-
tion of Major Industrial Accidents
Convention, 1993 (hereafter re-
ferred to as “the Convention”).

2. (1) The International Labour
Organization, in cooperation with
other relevant international inter-
governmental and non-governmen-
tal organizations, should arrange for
an international exchange of in-
formation on:

(a) good safety practices in major
hazard installations including safety
management and process safety;

ILO:s rekommendation (nr 181)
om förebyggande av storolyckor
inom industrin

Internationella arbetsorganisatio-
nens allmänna konferens,

som har sammankallats till Ge-
neve av styrelsen för Internationella
arbetsbyrån och samlats där den 2
juni 1993 till sitt 80:e möte,

har beslutat att anta vissa förslag
angående förebyggande av stor-
olyckor inom industrin, en fråga
som utgör den fjärde punkten på
mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall
ta formen av en rekommendation
som kompletterar 1993 års konven-
tion (nr 174) om förebyggande av
storolyckor inom industrin, och

antar denna den tjugoandra dagen
i juni månad nittonhundranittiotre
följande rekommendation, som kan
kallas 1993 års rekommendation om
förebyggande av storolyckor inom
industrin.

1. Bestämmelserna i denna re-
kommendation bör tillämpas till-
sammans med bestämmelserna i
1993 års konvention om förebyg-
gande av storolyckor inom industrin
(härefter hänvisad till som ”konven-
tionen”).

2. 1) Internationella arbetsorgani-
sationen bör, i samarbete med andra
relevanta internationella mellanstat-
liga och icke-statliga organisationer,
ombesörja ett internationellt infor-
mationsutbyte om:

a) god säkerhetspraxis i anlägg-
ningar med risk för storolyckor inkl,
säkerhetsadministration och drifts-
säkerhet;

Prop. 1993/94:174

Bilaga 2

27

(b) major accidents;

(c) lessons drawn from near mis-
ses;

(d) technologies and processes
that are prohibited for reasons of
safety and health;

(e) medical organization and tech-
niques for dealing with the after-
math of a major accident;

(f) the mechanisms and proce-
dures used by competent authorities
to give effect to the implementation
of the Convention and this Recom-
mendation.

(2) Members should, as far as
possible, communicate information
on the matters listed in subpara-
graph (1) above to the International
Labour Office.

3. The national policy provided
for in the Convention and the
national laws and regulations or
other measures to implement it
should, as appropriate, be guided by
the ILO Code of practice on the Pre-
vention of major industrial acci-
dents, published in 1991.

4. Members should develop pol-
icies aimed at addressing the major
accident risks, hazards and their
consequences within the sectors and
activities excluded from the scope of
the Convention by virtue of Article
1, paragraph 3, thereof.

5. Recognizing that a major acci-
dent could have serious con-
sequences in terms of its impact on
human life and the environment,
Members should encourage the es-
tablishment of systems to com-
pensate workers as quickly as poss-
ible after the event and adequately
address the effects on the public and
the environment.

b) storolyckor;

c) slutsatser dragna från tillbud;

d) teknologier och processer som
är förbjudna av säkerhets- och häl-
soskäl;

e) medicinsk organisation och tek-
nik för att ta hand om efterverkning-
arna av en storolycka;

f) de mekanismer och rutiner som
behöriga myndigheter använt sig av
för att genomföra konventionen och
denna rekommendation.

2) Medlemsstater skall, så långt
möjligt, vidarebefordra information
om de frågor som angetts under 1
ovan till Internationella arbetsby-
rån.

3. Den nationella politik som
föreskrivs i konventionen och natio-
nella lagar och föreskrifter eller
andra åtgärder för att genomföra
den bör, om så är lämpligt, vägledas
av ILO:s regelbok om förebyggande
av storolyckor, publicerad år 1991.

4. Medlemsstaterna bör utforma
strategier i syfte att bemöta risker
för storolyckor, faror och deras kon-
sekvenser inom de branscher och
verksamheter som undantas från
konventionens tillämpningsområde
med stöd av dess artikel 1.3.

5. Med erkännande av att en stor-
olycka skulle kunna få allvarliga
konsekvenser genom sin inverkan
på mänskligt liv och på miljön, bör
medlemsstaterna uppmuntra etable-
randet av system för att kompensera
arbetstagarna så fort som möjligt ef-
ter en sådan händelse och för att på
ett lämpligt sätt ta itu med effek-
terna för allmänheten och miljön.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 2

28

6. In accordance with the Tripart-
ite Declaration of Principles con-
cerning Multinational Enterprises
and Social Policy, adopted by the
Governing Body of the Interna-
tional Labour Office, a national or
multinational enterprise with more
than one establishment should pro-
vide safety measures relating to the
prevention of major accidents and
the control of developments likely to
lead to a major accident, without
discrimination, to the workers in all
its establishments, regardless of the
place or country in which they are
situated.

6. I enlighet med den Trepartiska
deklarationen om multinationella
företag och arbetsmarknaden, som
antagits av styrelsen för Internatio-
nella arbetsbyrån, bör ett nationellt
eller multinationellt företag med
mer än en anläggning utan åtskillnad
tillhandahålla säkerhetsåtgärder
som avser förebyggandet av stor-
olyckor och kontroll av händelseför-
lopp som sannolikt kan leda till en
storolycka till arbetstagarna i alla
anläggningar, oavsett på vilken plats
eller i vilket land de är belägna.

Prop. 1993/94:174

Bilaga 2

29

Arbetsmarknadsdepart ementet

Prop. 1993/94:174

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 mars 1994.

Närvarande: statsrådet B. Westerberg, ordförande, och statsråden
Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Thurdin,
Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Unckel,
P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Hörnlund

Regeringen beslutar proposition 1993/94:174 ILO:s konvention och
rekommendation om förebyggande av storolyckor inom industrin.

31

gotab 46186, Stockholm 1994