Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till den lagstiftning
som krävs för att Sverige skall uppfylla de åtaganden som
följer av att Sverige den 17 juni 1993 ratificerat Förenta
nationernas konvention mot kemiska vapen. Vad som i
första hand krävs är regler som säkerställer att Sverige
uppfyller de kontrollbestämmelser i konventionen som
avser tillåten användning av kemiska produkter.
Konventionen innehåller i denna del bl.a. bestämmelser om
import- och exportkontroll, deklarationer och inspektioner.

Många av de krav som konventionen ställer på
konventionsstaterna tillgodoses redan genom gällande
lagstiftning. I de flesta fall där lagstiftning har bedömts
nödvändig föreslås att behövliga regler i första hand förs in
i gällande lagar. Detta gäller för den kontroll av utförsel och
införsel som konventionsstaterna är skyldiga att
upprätthålla beträffande vissa produkter liksom för
insamlandet av de uppgifter som behövs för att kontrollera
konventionens efterlevnad. Vidare föreslås att brott mot
konventionen skall omfattas av brottsbalkens bestämmelser
och att den svenska jurisdiktionen skall utvidgas till att avse
sådana brott oavsett var brottet är begånget. För att
tillgodose konventionens krav på inspektioner föreslås en
ny lag.

Huvuddelen av bestämmelserna föreslås träda i kraft
den dag regeringen bestämmer. De bestämmelser som har
samband med deklarationsförfarandet föreslås träda i kraft
den 1 juli 1994.

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut 4

2

Lagtext 5

2.1

Förslag till lag om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen 5

2.2

Förslag till lag om ändring i brottsbalken 6

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall 8

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:341) om förbud
mot utförsel av vissa produkter som kan användas i
massförstörelsesyfte, m.m. 9

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel 11

3

Ärendet och dess beredning 12

4

Bakgrund 13

4.1

Konventionen 13

4.2

Gällande rätt 16

5

Behov av ändringar 18

5.1

Krigsmateriellagen 18

5.1.1

Allmänt om lista 1-ämnen i konventionen 18

5.1.2

Allmänt om krigsmateriellagen 19

5.1.3

Produktion i en enda småskalig anläggning 20

5.1.4

Produktion vid andra anläggningar 22

5.1.5

Utförsel av lista 1-ämnen 23

5.1.6

Underrättelse om överföring 24

5.1.7

Deklarationer inom lista 1-området 25

5.2

Massförstörelselagen 28

5.2.1

Allmänt om lista 2 och lista 3-ämnen i
konventionen 28

5.2.2

Allmänt om massförstörelselagen 29

5.2.3

Klassificering av lista 2 och 3-ämnen 30

5.2.4

Utförsel av lista 2-ämnen 31

5.2.5

Slutanvändarintyg 32

5.2.6

Införsel av lista 2-ämnen 33

5.2.7

Utförsel av lista 3-ämnen 35

5.2.8

Deklarationer utanför lista 1-området 36

5.2.9

Kontroll av deklarerade uppgifter 38

5.3

Kriminalisering av verksamhet som är förbjuden enligt
konventionen m.m. 39

5.3.1

Konventionen 39

5.3.2

Gällande lagstiftning 40

5.3.3

Behovet av lagstiftning 41

5.4

Inspektioner 45

5.4.1

Konventionen 45

5.4.2

Behovet av lagstiftning 46

5.5

Sekretess för uppgifter från konventionsorganen 50

5.6

Immunitet och privilegier 51

5.6.1

Konventionen 51

5.6.2

1976 års lag 52

5.6.3

Behovet av lagstiftning 53

5.7

Nationell myndighet 54

6

Författningskommentarer 55

6.1

Lagen om inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen 55

6.2

Lagen om ändring i brottsbalken 57

6.3

Lagen om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 58

6.4

Lagen om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot
utförsel av vissa produkter som kan användas i
massförstörelsesyfte, m.m. 58

6.5

Lagen om ändring i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel 59

7

Kostnader 60

8

Ikraftträdande m.m. 60

Bilaga 1

Sammanfattning av promemorian 61

Bilaga 2

Promemorians lagförslag 62

Bilaga 3

Remissammanställning 69

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag 83

Bilaga 5

Lagrådets yttrande 90

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 91

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

antar regeringens förslag till
1. lag om inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall,
4. lag om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel
av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte,
m.m.,
5. lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Härigenom föreskrivs följande.
1 § Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i
Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling,
produktion, innehav och användning av kemiska vapen
samt om deras förstöring.
2 § Om en anläggning i Sverige skall inspekteras, fattar
regeringen de beslut som behövs för att inspektionen skall
kunna genomföras. Regeringen skall därvid närmare ange
de åtgärder som får företas vid inspektionen samt utse en
myndighet med uppgift att närvara vid inspektionen och att
biträda den internationella inspektionsgruppen.
3 § Innan regeringen fattar beslut om en inspektion skall
den som kan komma att beröras av inspektionen ges tillfälle
att yttra sig, om detta kan göras inom den tid som står till
förfogande. Tillfälle till yttrande behöver inte ges om det
kan befaras att inspektionens genomförande därigenom
skulle bli allvarligt försvårat eller det annars finns särskilda
skäl att avstå från yttrande.
4 § En inspektion får, om det följer av Sveriges åtagande
enligt konventionen, innefatta

1. att en internationell inspektionsgrupp tillsammans
med observatörer och representanter för en svensk
myndighet ges tillträde till ett område, en byggnad, en
fabrik eller någon annan anläggning under svensk
jurisdiktion,

2. att godstrafik från den anläggning som avses med
inspektionen stoppas och kontrolleras,

3. att prover tas från egendom som omfattas av
inspektionen, och

4. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och
använda mätapparatur och annan teknisk utrustning för att
samla in och registrera uppgifter.

En inspektion får inte innefatta tillträde till ett utrymme
som utgör någons bostad.
5 § Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid
inspektionen får besluta i frågor som avser verkställighet av
regeringens beslut. En sådan fråga skall dock hänskjutas till
regeringen, om den internationella inspektionsgruppen
begär det eller frågan annars är av särskild vikt. Om en fråga
rör någon enskilds rätt, skall den hänskjutas till regeringen
också på begäran av den enskilde.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs
för att verkställa ett beslut enligt denna lag.
6 § Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas
intresset av att skydda uppgifter av betydelse för rikets
säkerhet samt företagshemligheter.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.2 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 2 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf,
22 kap. 6 a §, av följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 3 §1

För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall
än som avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

6. om brottet är kapning, 6. om brottet är kapning,
sjö- eller sjö- eller
luftfartssabotage, luftfartssabotage,
flygplatssabotage, flygplatssabotage,
försök till sådana försök till sådana
brott, folkrättsbrott eller brott, folkrättsbrott,
osann eller ovarsam utsaga olovlig befattning med
kemiska
inför en internationell vapen eller osann eller
domstol, eller ovarsam utsaga inför en
internationell domstol, eller

22 kap. 6 a §

Den som

1. utvecklar, producerar
eller
på annat sätt
förvärvar, lagrar eller
bibehåller kemiska vapen
eller överför, direkt
eller indirekt, kemiska vapen
till någon,

2. använder kemiska vapen,

3. deltar i militära
förberedelser för
användning av kemiska
vapen, eller

4. använder ämnen för
kravallbekämpning som en
metod för krigföring

döms, om gärningen inte
är att bedöma som
folkrättsbrott, för
olovlig befattning med
kemiska
vapen till fängelse i
högst fyra år.

Såsom kemiska vapen enligt
första stycket 1--3 skall
anses sådant som definieras
som kemiska vapen i Förenta
nationernas konvention om
förbud mot utveckling,
produktion, innehav och
användning av kemiska vapen
samt deras förstöring.

Är brottet grovt, skall
dömas till fängelse i
högst tio år eller på
livstid. Vid bedömande om
brottet är grovt skall
särskilt beaktas, om
gärningen varit ägnad
att i väsentlig grad bidra
till utveckling, produktion
eller spridning av kemiska
vapen eller till att sådana
vapen används mot
människor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse SFS 1993:350.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall1 skall ha
följande lydelse.

Bilaga 22

tImmunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internatio-
nell överenskommelse
tInternationella organ
Fysiska personer

t45
Organisationen för förbud mot kemiska vapen
Medlemmarnas representanter i organisationen, personer
med tjänst hos eller uppdrag av organisationen och
observatörer under inspektion
Konventionen den 30 november 1992 om förbud mot
utveckling, produktion, innehav och användning av
kemiska vapen samt om deras förstöring

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Lagen omtryckt 1987:341.

2 Bilagans lydelse enligt prop. 1993/94:104.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:341) om
förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i
massförstörelsesyfte, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:341) om
förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i
massförstörelsesyfte, m.m.

dels att 9 och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya
paragrafer, 6 a, 6 b, 6 c och 15 §§, samt närmast före 6 a §
respektive 6 b § nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Införsel

6 a §

Produkter som avses i 1 § 4
får inte föras in i
landet utan tillstånd av
regeringen eller den
myndighet
som regeringen bestämmer.

Regeringen får meddela
föreskrifter om undantag
från detta
tillståndskrav för vissa
produkter eller för
införsel från vissa
länder.

Deklarationer, m.m.

6 b §

I den utsträckning och
enligt de föreskrifter som
regeringen meddelar skall
till
regeringen eller den
myndighet
regeringen bestämmer
lämnas en deklaration av
den som

1. producerar, bereder,
förbrukar, importerar eller
exporterar produkter som
avses
i 1 § 4,

2. under något av de tre
senaste åren har
producerat, berett,
förbrukat, importerat eller
exporterat sådana
produkter, eller

3. producerar diskreta
organiska kemikalier.

Deklarationen skall
innehålla uppgifter om

1. verksamheten under det
gångna kalenderåret,

2. den verksamhet som
planeras
för det kommande
kalenderåret,

3. ändringar i verksamheten
som planeras för
pågående kalenderår.

6 c §

Den som har lämnat
deklaration enligt 6 b §
skall efter anmodan av
regeringen eller den
myndighet
som regeringen utsett att ta
emot deklarationer lämna de
upplysningar och handlingar
som kan behövas för
kontroll av de uppgifter som
lämnats i deklarationen.

För denna kontroll har
företrädare för
regeringen eller myndigheten
rätt till tillträde till
de områden, lokaler och
anläggningar där
verksamhet bedrivs som
omfattas av
deklarationsskyldigheten och
får där göra
undersökningar och ta
prover.

Polismyndigheten skall
lämna det biträde som
behövs för att
kontrollen skall kunna
genomföras.

9 §

Bestämmelser om olovlig Bestämmelser om olovlig
utförsel och försök utförsel, införsel och
därtill finns i lagen försök därtill finns
(1960:418) om straff för i lagen (1960:418) om straff
varusmuggling. för varusmuggling.

12 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. i annat fall än som 1. i annat fall än som
avses i 9 § och 10 § avses i 9 § och 10 §
andra stycket lämnar andra stycket lämnar
oriktig uppgift i ansökan oriktig uppgift i ansökan
om tillstånd eller i annan om tillstånd eller i annan
handling som är av handling som är av
betydelse för prövningen betydelse för prövningen
av ett ärende enligt denna av ett ärende enligt denna
lag, lag eller i en deklaration,

2. åsidosätter villkor eller bryter mot kontroll- eller
ordningsbestämmelse som har meddelats med stöd av
denna lag.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

15 §