Regeringens proposition
1993/94:104

Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den
multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Prop.
1993/94:104

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 december 1993

Carl Bildt

Alf Svensson
(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner dels den internationella
Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981
vidtagna ändringar, dels den multilaterala överenskommelsen om
undervägsavgifter.
Propositionen innehåller också förslag till den lagstiftning som behövs för
att Sverige skall kunna tillträda överenskommelserna.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut.............. 4

2 Lagtext.................................. 5
2.1 Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) 5
2.2 Förslag till lag med anledning av Sveriges tillträde till den
multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter 6
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalnings-
föreläggande och handräckning........ 9
2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall......... 10

3 Ärendet och dess beredning............... 11

4 Bakgrund................................. 12
4.1 Flygtrafiktjänsten.............. 12
4.2 Luftfarten i Europa - trender och problem 12

5 Eurocontrol.............................. 13
5.1 Eurocontrols tillkomst, organisation och uppgifter 13
5.2 Närmare om Eurocontrols uppgifter, särskilt i förhållande
till ECAC och ICAO................... 15

6 Gällande rätt............................ 16
6.1 Flygtrafiktjänsten.............. 17
6.1.1 Nationella regler........... 17
6.1.2 Internationella åtaganden... 18
6.2 Mål om betalningsskyldighet för undervägsavgifter 19
6.2.1 Behörig domstol............. 19
6.2.2 Erkännande och verkställighet av utländska avgöranden 19
6.3 Immunitet och privilegier....... 21

7 Konventionernas huvudsakliga innehåll.... 21
7.1 Allmänt.............................. 21
7.2 Eurocontrolkonventionen......... 21
7.3 Den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter 25

8 Närmare om undervägsavgifterna........... 29
8.1 Beskrivning av Eurocontrols system för fastställande av
undervägsavgifterna.................. 29
8.2 Det svenska systemet jämfört med Eurocontrols 30

9 Allmän motivering........................ 31
9.1 Sveriges tillträde till konventionerna 31
9.1.1 Behovet av samarbete........ 31
9.1.2 Ekonomiska konsekvenser..... 33
9.2 Lagstiftningsfrågor............. 34
9.2.1 Metod för införlivandet av konventionerna med svensk rätt
34
9.2.2 Konstitutionella frågor..... 35
9.3 Huvudfrågor i den föreslagna lagstiftningen 36
9.3.1 Fastställande av avgifter för flygtrafiktjänsten 36
9.3.2 Behörighet i mål rörande betalningsskyldighet för under-
vägsavgift samt erkännande och verkställighet av utländska
avgöranden...................... 37
9.3.3 Immunitet och privilegier... 40
9.4 Ikraftträdande.................. 41
9.5 Kostnadsfrågor.................. 41
9.6 Annan lagstiftning.............. 42

10 Specialmotivering........................ 43
10.1 Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) 43
10.2 Förslaget till lag med anledning av Sveriges tillträde till
den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter 43
10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning 48
10.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall......... 48

Bilaga 1 Internationella Eurocontrolkonventionen om
samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel
1981 vidtagna ändringar...............51

Bilaga 2 Multilateral överenskommelse om undervägsavgifter90

Bilaga 3 Förteckning över vilka som inbjudits till hearing
angående Sveriges anslutning till Eurocontrol107

Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag.....109

Bilaga 5 Lagrådets yttrande..............115

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 9 december 1993...........................117

Rättsdatablad.................................118
1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner dels den internationella Eurocontrolkonventionen den 13 december
1960 om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna
ändringar, dels den multilaterala överenskommelsen den 12 februari 1981 om
undervägsavgifter,

2. antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
b) lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter,
c) lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning,
d) lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall.
2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 § luftfartslagen (1957:297)[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §[2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före-
skrifter om avgifter för användning av allmänna flygplatser eller andra allmänna
anläggningar eller tjänster för luftfarten.

I den omfattning som
följer av 1981 års
multilaterala överenskom-
melse om undervägsav-
gifter skall Europeiska
organisationen för säkrare
flygtrafiktjänst (Euro-
control) meddela
föreskrifter om, påföra och
driva in undervägsav-
gifter.
Beslut angående avgift Beslut enligt första
som är förfallen till stycket angående avgift
betalning får verkställassom är förfallen till be-
enligt utsökningsbalken. talning får verkställas
enligt utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

**Fotnot**

[1]Lagen omtryckt 1986:166.

[2]Senaste lydelse 1989:997.
2.2 Förslag till
Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och andra
myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt 1981 års
multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter samt om erkännande och
verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgifter som grundas på
överenskommelsen.

2 § Med undervägsavgift förstås i denna lag avgift för den flygtrafiktjänst och
de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en överflugen stat tillhanda-
håller under en flygning, utom vid start och landning samt ut- och inflygning.

3 § Lagen gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare flyg-
trafiktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat att avstå från
indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

Behörighet

4 § Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas där
svaranden har sitt hemvist.
Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt överenskommelsen skall
talan inom en fördragsslutande stats territorium väckas där svaranden har ett
driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden
har tillgångar.
Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas där
Eurocontrol har sitt huvudkontor.

Erkännande och verkställighet

5 § Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska
avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat som har
tillträtt 1981 års multilaterala överenskommelse.

6 § Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsavgift grundat
på 1981 års multilaterala överenskommelse gäller, om annat inte följer av 7 §,
här i landet, när avgörandet är slutligt och har meddelats antingen av en
domstol eller av en administrativ myndighet om myndighetens avgörande kunnat
överklagas till domstol.

7 § Erkännande av utländskt avgörande skall vägras
1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig enligt
4 §,
2. om erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för
rättsordningen här i landet,
3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en
administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin talan
eller överklaga till domstol,
4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ myndighet
här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i den andra staten,
5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande angående
samma sak,
6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet
meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preliminär fråga
rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapacitet eller
rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars förmögenhetsför-
hållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande interna-
tionellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit
detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt
privaträttsliga bestämmelser.
Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

8 § Avgörande, som gäller här i landet enligt denna lag och som får verkställas
enligt reglerna i den stat där det har meddelats, skall på ansökan verkställas
här.

9 § Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.
Till ansökan skall fogas
1. original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln,
2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller liknande avgörande, handling i
original eller bestyrkt kopia, som utvisar att stämning har delgivits gäldenären
i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutionstiteln meddelats,
3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av administrativ myndighet som
avses i 6 §, handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,
4. bevis att verkställighet får ske i den stat, där exekutionstiteln har
upprättats,
5. bevis att gäldenären underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid.

10 § Ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att tillfälle har lämnats
motparten att yttra sig över ansökan.
11 § Om en ansökan om verkställighet bifalls, skall det utländska avgörandet
verkställas på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande dom, såvida
inte Högsta domstolen förordnar annat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2.3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §Ansökan skall göras hos kronofogdemyndigheten i det län där svaranden har
sitt hemvist. Som hemvist anses därvid den ort där han är bosatt samt,
beträffande dödsbo, den ort där den döde senast var bosatt och, beträffande
annan juridisk person, den ort som enligt 10 kap. rättegångsbalken grundar
domstols behörighet i tvistemål i allmänhet.
Ansökan får också göras hos kronofogdemyndigheten i det län där egendom som
tillhör svaranden finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske.
Ansökan mot flera svarande får göras hos den kronofogdemyndighet som enligt
första eller andra stycket är behörig i fråga om någon av dem, om ansökningen
beträffande var och en stöder sig på väsentligen samma grund.
Avser en ansökan om be-
talningsföreläggande
åläggande att betala en
undervägsavgift enligt
1981 års multilaterala
överenskommelse om under-
vägsavgifter skall i stäl-
let för vad som sagts i
denna paragraf bestäm-
melserna i 4 § lagen
(1994:000) med anledning
av Sveriges tillträde
till den multilaterala
överenskommelsen om un-
dervägsavgifter tillämpas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2.4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall[1] skall ha följande lydelse.

Bilaga[2]

Immunitet och/eller privilegier Tillämplig
gäller för följande internationell
överenskommelse
Internationella Fysiska
organ personer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
44 Europeiska Medlemsstaternas Den internatio-
organisa- representanter i nella Eurocon-
tionen för organisationen, trolkonventionen
säkrare organisationens om samarbete för
flyg- personal jämte luftfartens säker-
trafiktjänst deras familjemed- het med i Bryssel
(Eurocontrol)lemmar som ingår i 1981 vidtagna änd-
hushållet samt Or- ringar
ganets general-
direktör

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

**Fotnot**

[1]Lagen omtryckt 1987:341.

[2]Senaste lydelse 1994:000, prop. 1993/94:23.
3 Ärendet och dess beredning

Vid ett europeiskt transportministermöte som hölls i ECAC:s[1] regi 1988 enades
ministrarna om att bl.a. rekommendera ECAC:s medlemsstater att ansöka om med-
lemskap i Eurocontrol, eller europeiska organisationen för luftfartens säkerhet.
Vid ett skandinaviskt luftfartsmöte 1989 - med efterföljande konsultation med
Finland - beslutade de nordiska luftfartsmyndigheterna med undantag av Islands,
att genomföra en gemensam studie över de närmare förutsättningarna för en samlad
nordisk anslutning till Eurocontrol. En arbetsgrupp, bestående av representanter
från luftfartsmyndigheterna i Danmark, Finland, Norge och Sverige redovisade
efter genomförd studie i en rapport att ett medlemskap skulle innebära vissa
fördelar för de nordiska länderna, speciellt vad gäller möjligheterna att
påverka utvecklingen av ett gemensamt europeiskt flygtrafikledningssystem.
Mot bakgrund av rapporten begärde Luftfartsverket i en skrivelse den 2 april
1990 till regeringen att få i uppdrag att inleda förhandlingar om ett svenskt
medlemskap i Eurocontrol. I regeringsbeslut den 21 juni 1990 uppdrogs åt
Luftfartsverket att inleda överläggningar med Eurocontrol om de närmare förut-
sättningarna för ett svenskt medlemskap i organisationen. Luftfartsverket har
därefter i november 1991 redovisat uppdraget och hemställt om regeringens
bemyndigande att få ansöka om medlemskap i Eurocontrol och ingå erforderliga
överenskommelser.
Utarbetandet av de nu aktuella lagförslagen har föregåtts av ingående
diskussioner med Luftfartsverket. Verket har inte haft något att erinra mot
förslagens slutliga utformning.
Svea hovrätt, Domstolsverket, Riksskatteverket och Överbefälhavaren har
beretts tillfälle att yttra sig över lagförslagen och lämnat dem utan erinran.
Kommunikationsdepartementet har tillsammans med Luftfartsverket anordnat en
hearing den 28 oktober 1993 vid vilken innehållet och förslagen i en kommande
lagrådsremiss redovisats i sina huvuddrag. En förteckning över vilka som
inbjudits till nämnda hearing finns i bilaga 3. Samtliga vid hearingen
närvarande har lämnat förslaget om en svenskt anslutning till Eurocontrol utan
erinran. De synpunkter som i övrigt framförts redovisas i förekommande fall
under respektive avsnitt i det följande.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 4 november 1993 att inhämta Lagrådets yttrande över de
lagförslag som finns i bilaga 4.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.
Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag. Dessutom har vissa
redaktionella ändringar gjorts i lagtexten. Vi återkommer till Lagrådets
synpunkter i specialmotiveringen till lagen med anledning av Sveriges tillträde
till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter.

4 Bakgrund

4.1 Flygtrafiktjänsten

Det svenska flygtrafikledningssystemet har byggts upp och utvecklats av
Luftfartsverket i samarbete med flygbolagen och flygvapnet under de senaste 50
åren. Verksamheten sysselsätter drygt 1 000 personer. Den har sin grund i in-
ternationella regler och överenskommelser och har också ett gemensamt språk,
engelskan.
Syftet med flygtrafikledningen är i första hand att upprätthålla högsta
möjliga säkerhet för flygtrafiken. Den är vidare ett viktigt instrument för att
minimera flygtrafikens miljöstörningar.
Flygtrafikledningen för civil och militär luftfart är integrerad i Sverige
alltsedan 1978. Hela verksamheten sköts av Luftfartsverket. Den organisation
inom verket som ansvarar för verksamheten kallas Flygtrafiktjänsten, Air
Navigation Services Department (ANS). Flygtrafiktjänsten omfattar också
informationstjänst, meteorologisk tjänst, flygräddningstjänst samt teletjänst
för luftfarten. Verksamheten övervakas från flygsäkerhetssunpunkt av luft-
fartsinspektionen. Tillsynsarbetet sker i samråd med flygvapnet.

4.2 Luftfarten i Europa - trender och problem

Flygtrafiksituationen i Västeuropa kännetecknas av brist på flygplatskapacitet
och flygtrafikledningsresurser. Under andra hälften av 1980-talet ökade
flygtrafiken i Europa kraftigt med stora förseningar i trafiken som följd.
Storleken i trafikökningen var oväntad och saknade tidigare motsvarighet. I en
studie som de europeiska flygbolagens samarbetsorganisation, Association of
European Airlines (AEA), presenterade 1989 uppskattades kostnaderna för brist på
kapacitet inom flygtrafikledningssystemet till totalt 4,2 miljarder US-dollar
bara under 1988. Bland kostnaderna återfinns t.ex. ökade bränslekostnader
beroende på förseningar, förlängda flygvägar och oekonomiska flyghöjder.
Flaskhalsarna i dagens system ligger utanför Norden, men även för nordiska
flygbolag med utomnordisk trafik är situationen besvärlig. För trafik till och
från Norden innebär problemen i Centraleuropa störningar i trafiken med för-
seningar till följd. Förseningar på grund av inomnordiska förhållanden har
hittills bara förekommit sporadiskt och har då berott antingen på brist på
bankapacitet eller brist på flygledare. I Norden är de största trafikströmmarna
koncentrerade till områdets södra delar och utgörs i stor utsträckning av trafik
som genereras vid flygplatserna i de nordiska huvudstäderna. Inrikestrafiken
förstärker sedan vissa av dessa trafikströmmar.
Den kapacitetsbrist som kännetecknar flygtrafiken i Europa gör sig gällande på
ett flertal områden. Förutom brist på flygledare och utbildningsresurser saknas
tillräcklig flygplatskapacitet. Ett annat problem är bristen på kompatibilitet
mellan olika tekniska system för flygtrafikledning. Med vissa undantag är dagens
västeuropeiska flygtrafikledningssystem moderna och har hög teknisk standard. De
saknar emellertid i stor utsträckning möjligheten att kommunicera med varandra.
Manuella och i många fall icke radarbaserade rutiner för överlämning mellan
olika kontrollcentraler begränsar kapaciteten. Vidare innehåller systemet för
flödesplanering, dvs. planering av flygplansrörelserna, fortfarande en rad bris-
ter. Dessa kan t.ex. bestå i att taktiska åtgärder i stor utsträckning hindras
av bristen på snabba och säkra förbindelser mellan enskilda enheter för flö-
desplanering och i avsaknaden av en överordnad central för flödesledning med
anpassade tekniska hjälpmedel. (I avsnitt 5.2 lämnas en redogörelse för det
pågående arbetet med upprättandet av en central enhet för flödesplanering i
Bryssel.) Militära anspråk på luftrum begränsar också det utrymme som är till-
gängligt för den civila trafiken. Samordning av det dagliga militära
luftrumsutnyttjandet mellan olika länder i syfte att minimera begränsningar för
den civila trafiken saknas i stor utsträckning.
Möjligheterna att på kort sikt förbättra situationen i Västeuropa anses
allmänt ligga i åtgärder för ett effektivt utnyttjande av luftrummmet och en
fortsatt uppbyggnad av en gemensam europeisk funktion för övergripande planering
och styrning av trafikflödet. På längre sikt däremot anges en harmonisering av
nationella tekniska flygtrafikledningssystem och därefter en integrering av
desamma vara den bästa lösningen. I detta sammanhang bör också uppmärksammas att
man enligt gällande prognoser räknar med nära nog en fördubbling av flygtrafiken
under perioden fram till år 2010.

5 Eurocontrol

5.1 Eurocontrols tillkomst, organisation och uppgifter

Eurocontrol, eller "den europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst"
bildades 1960 i Bryssel. Organisationen tillkom efter iniativ av sex europeiska
stater, men har nu 15 medlemsstater, nämligen Belgien, Tyskland, Frankrike,
Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Portugal, Grekland, Turkiet,
Malta, Cypern, Ungern, Schweiz och Österrike. Utöver dessa stater har också
Italien, Spanien, Danmark och Norge ansökt om medlemskap och dessa stater väntas
bli medlemmar inom kort.
Eurocontrol, med sina drygt 1 500 medarbetare, har sitt huvudkontor i Bryssel.
Där ligger också CRCO (Central Route Charges Office), som är Eurocontrols enhet
för undervägsavgifter, varom mera nedan. Organisationen har vidare en flyg-
kontrollcentral i Maastricht i Nederländerna, ett experimentcenter i
Brétigny-sur-Orge i Frankrike samt ett utbildningsinstitut för bl.a. utbildning
av flygledare i Luxemburg.
Organisationens högsta beslutande organ "The Permanent Commission", i det
följande kallad kommissionen, svarar för utformandet av organisationens allmänna
policy. Kommissionen består av en eller flera representanter på ministernivå
från respektive medlemsstat.
Den verkställande funktionen utövas av "The Agency", här benämnd Organet,
vilket utgörs dels av en "Committee of Management", i det följande kallad den
administrativa kommittén, bestående av militära och civila representanter från
medlemsstaterna, dels av ett direktorat i vilket man samlat stabsresurser under
ledning av en generaldirektör.
I såväl kommissionen som den administrativa kommittén har varje medlemsstat en
röst. Rösterna har emellertid olika röstvärde till följd av de röstvägningsprin-
ciper som tillämpas inom organisationen. Dessa medför att små stater har mindre
inflytande än stora.
Eurocontrol styrs ytterst av två konventioner, dels den internationella
Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet, med i Bryssel
1981 vidtagna ändringar, i det följande kallad Eurocontrolkonventionen, dels den
multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter, i det följande kallad den
multilaterala överenskommelsen. Eurocontrolkonventionen som ingicks den 13
december 1960 och trädde i kraft den 1 mars 1963, hade en giltighetstid på 20
år. Den blev föremål för omfattande ändringar 1981. Ändringsprotokollet, daterat
den 12 februari 1981, trädde ikraft den 1 januari 1986 och konventionen i den
ändrade lydelsen har en giltighetstid om 20 år från detta datum med automatisk
förlängning om den inte sägs upp. Tillträde till Eurocontrolkonventionen medför
automatiskt tillträde till den multilaterala överenskommelsen. Däremot kan en
stat ansluta sig till den sistnämnda överenskommelsen utan att vara medlem i
Eurocontrol. Organets stadga är intagen som en bilaga till Eurocontrolkonvent-
ionen.
Det främsta syftet med Eurocontrol var ursprungligen att tillskapa en
organisation som skulle sköta flygtrafikledningstjänsten för såväl militär som
civil flygtrafik i medlemsstaternas övre luftrum. Det visade sig emellertid att
medlemsstaterna, trots betydande påtryckningar från såväl Europaparlamentet som
EG-kommissionen, i mycket begränsad omfattning var beredda att överlåta
kontrollen av sina luftrum till Eurocontrol. Organisationen kom därför att utöva
flygtrafikledningstjänst endast i ett begränsat område i det övre luftrummet
över Benelux-staterna och delar av dåvarande Västtyskland samt över Irland. Som
en följd härav ändrade medlemsstaterna Eurocontrolkonventionen 1981 och den
ursprungliga tanken att organisationen skulle utöva operativ trafikledning
övergavs i praktiken. Eurocontrol kom nu i stället att definieras som ett
planeringsorgan och planerings- och utvecklingsfrågor fick en framskjuten plats
i verksamheten. Eurocontrol handhar efter konventionsändringen endast flygtra-
fikledningstjänsten inom det övre luftrummet av norra delen av det tidigare
Västtyskland och Benelux-staterna.
Förutom dessa uppgifter handhar Eurocontrol för medlemsstaternas räkning samt
för de stater som tillträtt den multilaterala överenskommelsen, hanteringen av
undervägsavgifter. Undervägsavgift, eller "en route" avgift som är den
internationella beteckningen, är den avgift som tas upp för utnyttjande av den
flygtrafiktjänst och de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som den
överflugna staten tillhandahåller inom sitt flyginformationspmråde dvs. det
luftrum inom vilket man svarar för flygtrafiktjänsten. Avgiften omfattar den
tjänst som tillhandahålls "undervägs", dvs. under hela flygningen bortsett från
start och landning samt ut- och inflygning.
Danmark, Norge och Sverige ingick 1964 ett samarbetsavtal med Eurocontrol.
Syftet med avtalet - som alltjämt är ikraft - var att säkerställa ett
fortlöpande informationsutbyte avseende flygtrafiktjänsten.
Sverige har alltsedan januari 1991 haft observatörsstatus vid sammanträden i
den administrativa kommittén och den utökade kommittén för undervägsavgifter.

5.2 Närmare om Eurocontrols uppgifter, särskilt i förhållande till ECAC och
ICAO

Den stadigt ökande flygtrafiken och särskilt den väldiga expansion som ägde rum
i Europa under slutet av 1980-talet kom att visa på såväl stora kapacitetsbris-
ter inom flygtrafikledningssystemet som på ineffektivitet vad gäller utnyttjande
av befintliga resurser. Dessa alltmer uppmärksammade problem ledde till att man
inom flyget - både på nationell nivå och inom olika internationella organ - tog
en mängd initiativ till åtgärder i syfte att förbättra flygtrafiktjänsten i
Europa.
År 1983 fick Eurocontrol i uppdrag att upprätta en central databank (CDB) för
flödesplanering. Initiativet kom vid detta tillfälle från det europeiska
regionala möte som Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO)
genomförde 1980. (ICAO beskrivs närmare i avsnitt 6.1.2).
När man inom ECAC sedan på allvar tog itu med de ökande kapacitetsproblemen
inom flygtrafikledningssystemet och i luftrummet vände man sig också till
Eurocontrol. På det tidigare nämnda ministermötet som hölls genom ECAC:s försorg
i Frankfurt 1988 och som var det första i sitt slag enades man om en centra-
lisering av flödesplaneringen. Eurocontrol fick i uppdrag att genomföra cen-
traliseringen i två etapper, först genom att den nationella flödesplaneringen
överfördes till fem regionala enheter och slutligen genom att informationen från
de regionala enheterna samlades till en central enhet. Den gemensamma flödes-
centralen, Eurocontrol Central Flow Management Unit (CFMU) i Bryssel väntas tas
i drift under hösten 1994.
Arbetet inom ECAC med att harmonisera och integrera flygtrafikledningstjänsten
i Europa konkretiserades ytterligare genom antagandet av den s.k. ECAC-strategin
vid det andra ministermötet 1990 i Paris. Vid ett tredje ministermöte våren 1992
beslöts om en särskild ECAC-strategi för flygplatser (APATSI, Airports/ATS
Interface) samt en utvidgning av den tidigare antagna strategin för till fem
nytillkomna medlemsstater i ECAC. För att komma tillrätta med trängseln i
luftrummet och på flygplatserna fordras enligt ECAC-strategin en harmonisering
av de nationella flygtrafikledningssystemen och senare även en integrering av
desamma. En multilateral inriktning anges vara nyckeln till att förbättra effek-
tiviteten i det europeiska systemet och få till stånd en varaktig lösning. Med
harmonisering menas t.ex. att de begränsningar för trafiken som de nationella
gränserna innebär i dagsläget undanröjs och att man därigenom uppnår ett effek-
tivare flygtrafikledningssystem. Harmonisering innebär också att man ersätter
tidsödande och ineffektiv manuell samordning och utväxling av meddelanden mellan
kontrollcentraler och olika arbetspositioner med datameddelanden. I ett framtida
läge med integrering skulle piloterna komma att uppleva det som om det var ett
enda flygtrafikledningssystem i Europa. Eurocontrol fick i uppdrag att genomföra
ECAC-strategin, vilket sker inom EATCHIP-projektet (European Air Traffic Control
Harmonization and Integration Programme).
Samtliga europeiska länder bortsett från Serbien, Montenegro, Liechtenstein
och Vatikanstaten har tillträtt Chicagokonventionen och deltar därmed i det
arbete som utförs i ICAO:s regi. (En utförligare redogörelse för
Chicagokonventionen finns i avsnitt 6.1.2). Normalt svarar ICAO för planeringen
och samordningen av flygtrafiktjänsten inom de nio olika ICAO-regionerna. Detta
sker genom regionala plandokument som ses över och uppdateras vid de regionala
möten som genomförs inom respektive region med 5-10 års mellanrum. I Europare-
gionen med dess särskilda problem och komplexitet tillskapades i början av
1970-talet en särskild planeringsgrupp EANPG (European Air Navigation Planning
Group) för att mer kontinuerligt bearbeta och uppdatera Europaplanen. Europa-
regionen, som ytmässigt omfattar bl.a. förutvarande Sovjetunionen, består av ett
betydligt större antal stater än vad som ryms inom ECAC:s eller Eurocontrols
ramar. Det har ansetts nödvändigt att det regionala arbetet inom ICAO:s ram
fortsätter för att samordna planeringen inom hela regionen och mot angränsande
regioner. I dessa sammanhang utnyttjas i hög grad den kompetens som Eurocontrol
byggt upp.

6 Gällande rätt

Som ovan redovisats har Eurocontrol som sin huvudsakliga uppgift att planera och
utveckla flygtrafikledningsrutiner för flyget inom ECAC-området. Därutöver
handhar organisationen fastställandet och uppbärandet av undervägsavgifterna för
medlemsstaternas räkning samt för de staters räkning som - utan att vara
medlemmar i Eurocontrol - tillträtt den multilaterala överenskommelsen. De båda
konventioner som styr Eurocontrols verksamhet, Eurocontrolkonventionen och den
multilaterala överenskommelsen, innehåller bestämmelser rörande dessa frågor.
Vidare återfinns i konventionerna bestämmelser om behörig domstol, erkännande
och verkställighet av avgöranden rörande vissa avgifter för flygtrafiktjänsten
samt föreskrifter angående immunitet och privilegier för organisationen och dess
personal. I det följande redogörs för gällande svensk rätt inom dessa områden
samt i förekommande fall för de internationella konventioner och överenskommel-
ser som Sverige är bundet av.

6.1 Flygtrafiktjänsten

6.1.1Nationella regler

Författningsregleringen rörande flygtrafiktjänsten återfinns i luftfartslagen
(1957:297), närmare bestämt i dess 6 kapitel som innehåller bestämmelser om
flygplatser och markorganisationen i övrigt. Där sägs i 3 § att det för att
trygga och underlätta luftfarten skall finnas flygtrafiktjänst. Genom
bemyndigande ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt
att meddela föreskrifter om flygtrafiktjänsten.
Genom förordnande i 74 § luftfartsförordningen (1986:171) har Luftfartsverket
ålagts att fastställa uppgifter för samt omfattning och utformning av flygtra-
fikledningstjänst, informationstjänst för luftfarten, meteorologisk tjänst för
luftfarten, flygräddningstjänst och teletjänst för luftfarten. Detta skall i
förekommande fall ske i samråd med chefen för flygvapnet. När det gäller den
meteorologiska tjänsten skall samråd äga rum med Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI).
Luftfartsverket har möjlighet att uppdra åt innehavare av flygplats eller
annan att ombesörja den flygtrafiktjänst som med hänsyn till förhållandena
skäligen kan åläggas honom. Med stöd av luftfartsförordningens bestämmelser har
Luftfartsverket utfärdat en stor mängd föreskrifter angående flygtrafiktjänstens
närmare innehåll och utförande. Dessa behandlar exempelvis flygregler samt
föreskrifter för flygtrafikledningspersonal.
Enligt 6 kap. 13 § luftfartslagen får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för tjänster för
luftfarten. I 75 § luftfartsförordningen delegeras befogenheten att meddela
föreskrifter om avgifter för tjänster för luftfarten till Luftfartsverket. Dessa
föreskrifter återfinns i luftfartstaxan för luftfartsverkets flygplatser m.m.,
del 1 och 2 (AIC A1/1993 resp. AIC A2/1993). Av taxans bestämmelser följer att
avgift skall betalas för dels luftfartyg som använder civila flygplatser vilka
förvaltas av Luftfartsverket, dels luftfartyg som framförs inom svensk
flyginformationsregion (FIR), dels ock civila luftfartyg som använder militära
flygplatser, vilka enligt avtal med Chefen för flygvapnet och Luftfartsverket
upplåtits för reguljär civil trafik. För luftfartyg med högsta tillåtna start-
vikt, maximum take-off weight (MTOW), ej överstigande 2 000 kg utgörs avgif-
terna av landningsavgift, TNC-avgift[2] (Terminal Navigation Charge) samt under-
vägsavgift. För luftfartyg med högsta tillåtna startvikt överstigande 2 000 kg
tillkommer security-avgift och passageraravgift. För dessa luftfartyg har också
varje flygplats rätt att besluta om hangar- och parkeringsavgift. Betalnings-
skyldig för de aktuella avgifterna är luftfartygets ägare eller brukare.
Vid uppbyggnaden av luftfartstaxan har principen om kostnadsbaserad
prissättning beaktats. Intäkterna bör således inte överstiga de faktiska
kostnaderna för att tillhandahålla den aktuella tjänsten. Sverige är härvid
bundet av de överväganden och rekommendationer angående principerna för
prissättning som gjorts inom ICAO.
De avgifter som i detta sammanhang är av särskilt intresse är under-
vägsavgifterna, varför i det följande redogörs närmare för vad som gäller
beträffande dessa.
Undervägsavgift skall betalas för luftfartyg som framförs inom svensk flygin-
formationsregion, FIR, och detta oavsett om flygningen sker enligt instrument-
flygregler eller visuellflygregler. För luftfartyg med högsta tillåten startvikt
(MTOW) av 5 700 kg eller mindre som är registrerat i Sverige utgår en särskild
årsavgift vars storlek är beroende av luftfartygets vikt. För utlandsregistrerat
luftfartyg i denna viktklass gäller som huvudregel att de skall betala en viss
avgift per flygning inom svenskt FIR. Storleken på denna avgift är inte
relaterad till flygsträckans längd och inte heller beroende av flygplanets vikt.
Det finns emellertid möjlighet att i stället erlägga årsavgift. För luftfartyg
med MTOW överstigande 5 700 kg betalas inte årsavgift utan för dessa gäller,
oavsett om de är registrerade i Sverige eller inte, att undervägsavgiften
beräknas efter en avgiftsformel där ett pris per avgiftsenhet multipliceras med
dels en avståndsfaktor, dels en viktfaktor. Luftfartsverket har i enlighet med
taxans bestämmelser möjlighet att meddela befrielse från undervägsavgift i vissa
fall.
För militär flygverksamhet debiteras inte någon undervägsavgift. Kostnaden för
undervägstjänsten regleras i ett särskilt avtal mellan Försvarsstaben och
Luftfartsverket.

6.1.2Internationella åtaganden

Sverige har tillträtt ett stort antal konventioner inom luftfartsområdet.
Utformningen av den svenska luftfartslagstiftningen är följaktligen beroende av
de internationella åtaganden som Sverige gjort. Bland de internationella
överenskommelser som Sverige är bundet av bör i detta sammanhang särskilt nämnas
konventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart, den
s.k. Chicagokonventionen (Convention on International Civil Aviation). Sverige
ratificerade konventionen 1946, (SÖ 1946 nr 2). Drygt 180 stater har anslutit
sig till densamma.
Genom bestämmelserna i konventionen inrättades Internationella civila
luftfartsorganisationen, ICAO (International Civil Aviation Organization).
ICAO:s ändamål och uppgift anges i konventionen vara "att utveckla principerna
och tekniken för internationell luftfart samt att befrämja planering och utveck-
ling av internationell lufttrafik".
Vidare behandlar konventionen bl.a. utarbetandet av internationella normer.
ICAO har att anta internationella normer samt förorda regler och till-
ämpningsförfaranden avseende ett stort antal frågor inom luftfartsområdet. Dessa
normer och rekommendationer utfärdar ICAO i form av bihang (annex) till kon-
ventionen. Hittills har 18 annex tillkommit, varav ett (Annex 11) rör Air
Traffic Services, dvs. flygtrafikledning. Annexen är bindande för varje stat,
såvida denna inte har meddelat ICAO att vederbörande stat inte kan tillämpa de
fastställda normerna och rekommendationerna.
Förutom dessa normer och rekommendationer utfärdar ICAO s.k. Council
Statements, vilka inte är bindande på samma sätt för medlemsstaterna, men som
ändå kan sägas utgöra vägledande uttalanden från ICAO:s verkställande organ
(dess råd) till medlemsstaterna. Rörande principerna för fastställande av av-
gifter för tjänster för luftfarten finns sådana uttalanden från ICAO, (Doc
9082/4), vilka anger principerna för avgiftssättningen. Denna skall enligt
uttalandena vara kostnadsbaserad, dvs. avgiften får inte sättas högre än vad som
motiveras av de faktiska kostnaderna för tillhandahållande av den aktuella
tjänsten. Bland de kostnader som får täckas av avgifterna märks t.ex. perso-
nalkostnader och andra administrationskostnader, drift- och underhållskostnader,
avskrivningar och räntekostnader, men självfallet också kostnader som är
specifikt hänförliga till den tillhandahållna tjänsten. Till kostnader för ex-
empelvis undervägshanteringen kan således även hänföras kostnader för meteoro-
logiska tjänster och flyginformationstjänster m.m. Om den närmare utformningen
av avgiftssystemet för undervägsavgifterna sägs att dessa som huvudregel skall
sättas i relation till luftfartygets vikt samt flygsträckans längd. Avgiften
skall, om möjligt, utformas som en avgift per flygning oavsett om
undervägstjänsten tillhandahålls av en stat eller en grupp av stater.

6.2 Mål om betalningsskyldighet för undervägsavgifter

6.2.1Behörig domstol

Avgifterna för tjänster för luftfarten, däribland undervägsavgifter, fastställs
enligt vad som redovisats i avsnitt 6.1.1 ovan av Luftfartsverket. De beslut om
avgift som Luftfartsverket fattar med stöd av luftfartstaxan är direkt
verkställbara (se nedan under avsnitt 6.2.2). Någon tillämpning av bestämmelser
rörande behörig domstol eller motsvarande blir således inte aktuell enligt nu
gällande ordning.

6.2.2Erkännande och verkställighet av utländska avgöranden

De grundläggande bestämmelserna om vilka avgöranden som är verkställbara i
Sverige återfinns i utsökningsbalken (UB). Bland de exekutionstitlar som anges
märks förvaltningsmyndighets beslut under förutsättning att det är särskilt
föreskrivet att beslutet får verkställas. Att beslut angående avgift för
tjänster för luftfarten får verkställas enligt utsökningsbalken följer av 6 kap.
13 § luftfartslagen. Den uppräkning som återfinns i 3 kap. 1 § UB av vilka
exekutionstitlar som är verkställbara avser emellertid inte utländska avgöran-
den. För att en utländsk exekutionstitel skall kunna verkställas här krävs att
det är särskilt medgivet. Detta följer av 3 kap. 2 § UB. I sådana fall skall
UB:s bestämmelser tillämpas såvida inte annat är föreskrivet. För att ett
utländskt avgörande skall kunna verkställas här fordras således en bestämmelse i
lag. Sådana bestämmelser grundar sig vanligen på Sveriges åtaganden enligt en
konvention, men det finns även exempel på lagstiftning som tillkommit utan att
det funnits någon konventionsreglering på området, exempelvis bestämmelserna om
verkställighet av utländska avgöranden rörande adoption.
Någon författningsreglering som möjliggör erkännande och verkställighet av
utländska avgöranden rörande betalningsskyldighet för avgifter för
flygtrafiktjänst, dvs. för en offentligrättslig avgift av förevarande slag finns
inte. För att ge en överblick kan det emellertid vara av intresse att här kort
ge exempel på författningsreglering rörande erkännande och verkställighet av
utländska avgöranden.
På civilrättens område finns anledning att särskilt nämna lagen (1992:794) med
anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen, genom vilken lag
Luganokonventionen görs direkt tillämplig här. Lagen trädde i kraft den 1
januari 1993. Luganokonventionen gäller inom privaträttens område och omfattar
inte straffrätten och inte heller frågor rörande skatter, tull och liknande
offentligrättsliga spörsmål. Konventionen är inte tillämplig inom hela det
privaträttsliga området. Så har exempelvis vissa familjerättsliga frågor undan-
tagits, liksom konkurs- och skiljedomsförfaranden. Konventionen reglerar inte
bara frågor angående erkännande och verkställighet utan behandlar bl.a. också
domstols internationella behörighet, domsrätt samt vissa andra frågor som är
aktuella redan under rättegången. Konventionen gäller i förhållandet mellan
EFTA-länderna och EG-länderna men också mellan EFTA-länderna inbördes allt i den
mån respektive land har tillträtt konventionen. Sverige tillträdde den 1 januari
1993. Luganokonventionen ersatte de generella verkställighetskonventioner som
gällde mellan staterna. Luganokonventionen ersätter däremot inte de konventioner
som konventionsstatena har ingått eller kan komma att ingå på speciella områden.
Sådana konventioner finns exempelvis inom transporträttens område. Här kan t.ex.
nämnas 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF), som
införlivats genom lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik. Vidare kan
nämnas 1973 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av avgöranden
rörande underhållsskyldighet, se lagen (1976:108) om erkännande och
verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.
På straffrättens område kan nämnas lagen (1963:193) om samarbete med Danmark,
Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m.m. samt lagen (197-
2:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
vilka möjliggör att utländska brottmålsdomar i vissa fall kan verkställas här
och vilka båda bygger på internationella överenskommelser.
På det offentligrättsliga området slutligen finns lagen (1969:200) om
uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga, som möjliggör
exekution här i de fall överenskommelse därom träffats med den främmande staten.
Lagen är endast tillämplig på tullar, skatter m.m. som upptas av tullmyndighet.

6.3 Immunitet och privilegier

Sverige är part i och bundet av ett flertal internationella överenskommelser,
vilka rör medlemskap i internationella organisationer och organ. Överenskom-
melser av detta slag innehåller vanligen bestämmelser om immunitet och
privilegier för organisationen ifråga liksom för personer med anknytning till
denna. Bestämmelserna avser ofta immunitet för organisationen mot rättsligt
förfarande, okränkbarhet för organisationens lokaler och arkiv samt immunitet
och skatte- och tullprivilegier för personer som är knutna till organisationen.
Bland dessa överenskommelser kan särskilt nämnas konventionen den 13 februari
1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immunitet samt konventionen den
21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan.
Vidare kan nämnas Wienkonventionerna år 1961 och 1963 rörande diplomatiska
respektive konsulära förbindelser. De bestämmelser om immunitet och privilegier
som finns i internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt har
införlivats med svensk rätt genom lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall. Enligt 4 § i nämnda lag skall sådana internationella organ och
därtill knutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och
privilegier enligt vad som bestäms i stadga eller avtal som är ikraft i
förhållande till Sverige.

7 Konventionernas huvudsakliga innehåll

7.1 Allmänt

Som tidigare angetts styrs Eurocontrols verksamhet övergripande av Eurocon-
trolkonventionen vilken är fogad som bilaga 1 till denna proposition. Eurocon-
trols uppgift att handha hanteringen av undervägsavgifter för bl. a. medlems-
staternas räkning regleras av den multilaterala överenskommelsen. Denna åter-
finns som bilaga 2. I det följande lämnas en översikt av innehållet i de båda
konventionerna. För det fall de enskilda bestämmelserna fordrar utförligare
kommentarer kommer hänvisning att göras till de avsnitt som behandlar de frågor
som den aktuella bestämmelsen reglerar.

7.2 Eurocontrolkonventionen

Artiklarna 1 och 2 anger ändamålet med tillskapandet av Eurocontrol, dess
verksamhetsområde, organisation och uppgifter. Där sägs således inledningsvis
att de fördragsslutande staterna för att stärka samarbetet och utveckla sin
gemensamma verksamhet inom luftfartsområdet överenskommit att gemensamt:

- fastställa gemensamma mål inom luftfartsområdet med avseende på flyg-
trafikledningstjänster och anordningar,
- utarbeta planer för avancerad utbildning, forsknings- och utvecklingsprogram
med avseende på anordningar och tjänster för säkerhet, effektivitet och
snabbhet i flygtrafikflödet,
- samordna alla andra åtgärder för att trygga ett säkert och välordnat
flygtrafikflöde,
- inrätta en gemensam fond av erfarenheter avseende såväl drifts- som tekniska
och ekonomiska aspekter av luftfarten,
- samordna flödesplaneringen genom att införa ett internationellt flö-
desplaneringssystem för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av
luftrummet. För de angivna ändamålen tillskapades Eurocontrol med säte i
Bryssel.

Av artikel 2 framgår närmare de uppgifter som organisationen skall åta sig. I
första punkten återfinns de uppgifter som närmast rör planering, harmonisering
och vidareutveckling av flygtrafikledningstjänsten. Där anges också
organisationens uppgift inom områdena för såväl utbildning- och forskning som
utveckling av ny teknik inom luftfartsområdet. Organisationens uppgifter i
förhållande till den Internationella civila luftfartsorganisationen och andra
internationella organisationer anges också. Slutligen sägs att organisationen
för de fördragsslutande staternas räkning och för de staters räkning som är
parter till den multilaterala överenskommelsen skall fastställa och uppbära
undervägsavgifter.
Utöver de uppgifter som ovan redovisats kan Eurocontrol även ges befogenhet
att installera och driva flygtrafikledningstjänsten för en fördragsslutande
stats räkning samt att handha avgiftshanteringen för avgifter inom luftfarts-
området som inte täcks av den multilaterala överenskommelsen. Möjligheten att
överlåta avgiftshanteringen till Eurocontrol finns även för icke-medlemsstater.
För deras räkning står Eurocontrol även till förfogande för bl.a.
flödesplanering och för planering och anskaffning av flygtrafiktjänster och
utrustning. I samtliga dessa fall krävs dock en särskild begäran från den stat
som önskar ta Eurocontrols tjänster i anspråk.
Artikel 3 anger konventionens fysiska tillämpningsområde till de
flyginformationsregioner, FIR, vilka utgör de fördragsslutande staternas
luftrum. Inom de fördragsslutande staternas flyginformationsregioner anges att
konventionen är tillämplig på flygtrafiktjänst "en route", i terminalområden
samt vid flygplatser.
Eurocontrols status som juridisk person framgår av artikel 4.
Kommissionens sammansättning och uppgifter regleras i artiklarna 5 och 6.
Kommissionen skall vara sammansatt av företrädare för de fördragsslutande
staterna vilka har rätt att utse flera delegater. Varje stat har emellertid
endast en röst.
Kommissionens beslut fattas efter omröstning bland de fördragsslutande
staterna och är bindande för dessa. Detta följer av artikel 7. Besluten skall
vara enhälliga. Det finns möjlighet för en stat ett meddela en avvikande mening
(reservera sig) från ett beslut rörande vissa i artikeln närmare angivna frågor,
för det fall överordnade nationella hänsyn så kräver. Kommissionen skall i
sådana fall antingen ändra sitt tidigare beslut eller meddela villkor eller be-
gränsningar för avvikelsen. För beslut i vissa frågor räcker det att beslutet
fattats med viss majoritet och efter ett särskilt vägningsförfarande av de
avgivna rösterna. Närmare bestämmelser härom återfinns i artiklarna 7 och 8.
Huvudprincipen för röstvägningen är att antalet röster fastställs i relation
till den fördragsslutande statens procentuella andel av staternas totala årliga
bidrag till organisationens budget.
Artiklarna 9-13 behandlar procedurfrågor, kommissionens befogenhet att
företräda Eurocontrol i organisationens kontakter med stater och internationella
organisationer, den interna fördelningen av befogenheter inom Eurocontrol samt
bestämmelser om vad avtal mellan Eurocontrol och andra internationella
organisationer eller stater skall innehålla.
Eurocontrols rätt att också utföra vad som ålagts organisationen inom de
fördragsslutande staternas territorier kommer till uttryck i artikel 14. I denna
sägs att de fördragsslutande staterna skall, när det behövs för att Eurocontrol
skall få tillgång till mark för sina installationer, tillmäta dessa behov
karaktären av samhällsintresse för att möjliggöra expropriation eller motsva-
rande förfarande. Staterna förbinder sig också enligt punkten 3 att inte
diskriminera Eurocontrol vid tillämpningen av intern rätt rörande restriktioner
i äganderätten till fast egendom. I de fall Eurocontrol gör installationer skall
således Eurocontrols behov tillmätas karaktären av samhällsintresse på samma
sätt som gäller för inhemska tjänster för samma ändamål.
Föreskrifter som behandlar Eurocontrols skyldigheter gentemot de stater som
givit organisationen i uppdrag att ombesörja flygtrafikledningstjänsten för
deras räkning finns i artiklarna 15-17. Eftersom detta inte är aktuellt för
Sveriges vidkommande saknas anledning att här närmare redovisa konventionens
bestämmelser i dessa frågor.
Artiklarna 18-24 samt artikel 26 reglerar frågor om immunitet och privilegier
för organisationen som sådan liksom för personer med anknytning till densamma.
Här återfinns således bl.a. bestämmelser rörande okränkbarhet för
organisationens installationer och arkiv, immunitet för dess egendom och
tillgångar mot rekvisition, konfiskation, expropriation och liknande åtgärder
samt föreskrifter om befrielse från valutarestriktioner, tullar och skatter.
Konventionens närmare innehåll i dessa avseenden kommer att närmare redovisas i
avsnitt 10.4.
Artiklarna 25 och 27 innehåller bestämmelser rörande Eurocontrols ansvar och
skyldigheter gentemot de fördragsslutande staterna.
För det fall Eurocontrol givits i uppdrag att handha flygtrafikledningstjäns-
ten för en stats räkning finns i artiklarna 28 och 29 ytterligare bestämmelser
härom. För det närmare innehållet i konventionen i denna del hänvisas till den
bilagda konventionstexten.
Artikel 30 innehåller en bestämmelse av innebörd att de fördragsslutande
staterna dels erkänner nödvändigheten av att Organet har en balanserad ekonomi
dels påtar sig ansvaret för att - inom de ramar som anges i Organets stadga -
ställa skäliga ekonomiska resurser till Organets förfogande.
Tvister med avseende på tillämpningen eller tolkningen av konventionen skall,
om de inte kunnat slitas genom direkta förhandlingar eller på annat sätt,
hänskjutas till skiljedom. Detta framgår av artikel 31, som också innehåller
föreskrifter i övrigt rörande skiljeförfarandet.
I artikel 32 fastslås att Organets stadga liksom de ändringar som görs i den
gäller inom de fördragsslutande staternas territorier. Vidare gäller att stad-
geändringar fordrar enhälligt godkännande av kommissionen. I vissa uppräknade
frågor äger dock inte kommissionen rätt att vidta stadgeändringar.
Att konventionens bestämmelser inte påverkar de fördragsslutande staternas
handlingsfrihet i händelse av krig och undantagstillstånd framgår av artikel 33.
De fördragsslutande staterna skyldighet att tillförsäkra Eurocontrol
kontinuitet i de tjänster som det allmänna tillhandahåller framgår av artikel
34.
Av slutbestämmelserna, artiklarna 35 och 36, framgår bl.a. att konventionens
giltighetstid är tjugo år från den dag då det ändringsprotokoll som öppnades för
undertecknande i Bryssel den 12 februari 1981 trädde i kraft, vilket var 1986.
Giltighetstiden förlängs automatiskt med fem år, såvida inte den
fördragsslutande stat som önskar frånträda konventionen senast två år före ut-
gången av den löpande perioden tillkännager sin avsikt att frånträda kon-
ventionen. Anslutning till konventionen av annan stat än signatärstaterna förut-
sätter dels kommissionens enhälliga godkännande, dels att staten samtidigt depo-
nerar ett instrument om anslutning till den multilaterala överenskommelsen.
Tillträde till Eurocontrolkonventionen förutsätter således att staten ifråga
samtidigt tillträder den multilaterala överenskommelsen. Anslutningen träder i
kraft från och med den första dagen i den andra månaden efter deposition av
anslutningsinstrumentet, vilken skall ske hos den belgiska regeringen. Kon-
ventionen har upprättats på de tyska, engelska, franska, holländska och
portugisiska språken. Vid bristande överensstämmelse mellan texterna har den
franska texten företräde.
Organets stadga utgör en bilaga till konventionen. Stadgan innehåller
bestämmelser för Organets verksamhet. Någon anledning att närmare kommentera
innehållet i varje enskild bestämmelse finns inte. Här skall emellertid
redovisas några bestämmelser som kan vara av särskilt intresse.
Artikel 19 anger principerna för hur de fördragsslutande staternas årliga
bidrag till organisationens budget skall beräknas. Således skall 30 % av
bidraget utgöra ett belopp som står i viss relation till den aktuella statens
bruttonationalprodukt. De resterande 70 % skall beräknas i relation till
storleken av den aktuella statens "route facility cost-base", dvs. kostnadsbasen
för undervägsavgiften. En särskild spärregel finns emellertid som medför att
ingen stat kan åläggas att betala mer än 30 % av staternas totala bidrag till
Eurocontrol.

7.3 Den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Eurocontrol och de europeiska stater som ingick den multilaterala
överenskommelsen har genom densamma tillskapat ett gemensamt system för
hanteringen av undervägasavgifter, dvs. avgifter för flygtrafiktjänst och
hjälpmedel en route.
Av artikel 1 framgår sålunda de fördragsslutande parternas enighet om att anta
en gemensam policy härför inom respektive stats flyginformationsregion, FIR,
samt att anförtro hanteringen till Eurocontrol. För detta ändamål utökas
Eurocontrols permanenta kommission och permanenta kommitté med företrädare för
de fördragsslutande stater som inte är medlemmar av Eurocontrol. De sålunda
tillskapade beslutande respektive verkställande organen benämns den utökade
kommissionen respektive den utökade kommittén.
Enligt huvudregeln har varje stat en röst i den utökade kommissionen. Detta
framgår av artikel 2. För beslut i vissa frågor används ett system med viktade
röster. Till dessa bestämmelser återkommer regeringen vid redovisningen av
innehållet av artikel 6.
De generella ramarna för kommissionens arbete fastslås i artikel 3, vari också
anges de uppgifter som ankommer på kommissionen enligt överenskommelsen. Det
gemensamma systemet för undervägsavgifter skall upprättas på ett sådant sätt att
avgifterna fastställs enligt en formel som dels beaktar de kostnader som de
fördragsslutande parterna har för flygtrafiktjänsten och hjälpmedel en route
samt för det praktiska genomförandet av systemet, dels tar hänsyn till de
kostnader som Eurocontrol vidkänns för avgiftshanteringen. Vidare sägs att det
gemensamma systemet skall bygga på att undervägsavgifterna skall uppbäras av
Eurocontrol som en enhetsavgift per flygning. För att genomföra det sålunda
angivna ändamålet anges därefter i artikeln vad som ankommer på kommissionen i
detta hänseende. Utöver dessa uppgifter, som hänför sig till fastställande av
undervägsavgifterna, har den utökade kommissionen även vissa andra uppgifter
vilka normalt ankommer på ett beslutande organ av förevarande slag.
Som huvudregel har varje fördragsslutande stat en röst i den utökade
kommittén. Detta framgår av artikel 4. Förfarandet med viktade röster förekommer
i vissa fall.
Artikel 5 innehåller bestämmelser om den utökade kommitténs uppgifter och
fordrar inte någon närmare kommentar. I denna del hänvisas till den bilagda
överenskommelsen.
Enligt huvudregeln i artikel 6 skall beslut som den utökade kommissionen
fattar och som rör systemet för undervägsavgifterna vara enhälliga. Besluten är
bindande för de fördragsslutande staterna. För det fall enighet inte kan uppnås
kan dock beslut fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. De
stater som av överordnade nationella hänsyn inte kan tillämpa ett sådant beslut
skall meddela detta till den utökade kommissionen och ange skälen härför. För
vissa övriga i artikeln angivna beslut av den utökade kommissionen och den
utökade kommittén krävs inte enhällighet. Det räcker då med tvåtredjedels majo-
ritet av avgivna röster för det fall rösterna omfattar den vägda majoriteten av
medlemsstaterna i Eurocontrol enligt det särskilda röstvägningsförfarande som
partena enats om. Artikeln hänvisar till bilaga 2 till den multilaterala över-
enskommelsen som bl.a. utgörs av Eurocontrolkonventionens röstvägningsregler
(artikel 8). Dessa har berörts i avsnittet rörande Eurocontrolkonventionens
innehåll, till vilket hänvisas.
I artiklarna 7 och 8 fastslås Eurocontrols befogenhet att dels i enlighet med
tillämpliga regler fastställa de undervägsavgifter som skall erläggas för varje
flygning i det luftrum som definierats i artikel 1, dels uppbära dessa avgifter.
Avgifterna skall utgöra en enhetsavgift vilken erläggs för varje flygning. Av-
giften skall betalas till Eurocontrols huvudkontor och utgörs av en enda
fordran.
Betalningsskyldig för avgiften ifråga är den som var brukare av luftfartyget
vid tidpunkten för flygningen. För det fall brukarens identitet är okänd skall
som brukare anses luftfartygets ägare, såvida han inte kan visa vem som i annat
fall var brukare. Föreskrifterna om vem som är betalningsskyldig finns i
artiklarna 9 och 10.
Vissa bestämmelser om indrivning anges i artiklarna 11 och 12. För det fall en
fordran förfallit till betalning och gäldenären inte betalar så får åtgärder för
indrivning vidtas. Dessa får vidtas av Eurocontrol, men organisationen har
tillagts befogenhet att uppdra åt en fördragsslutande stat att vidta
ifrågavarande åtgärder. Det förfarande som kan bli aktuellt kan vara endera ett
rättsligt eller ett administrativt förfarande, beroende på vilket som tillämpas
i den stat där det inleds. Det ankommer på de fördragsslutande staterna att
underrätta Eurocontrol om vilket förfarande som staterna tillämpar, artikel 12.
Enligt artikel 14 ges Eurocontrol även befogenhet att vidta rättsliga åtgärder
i stater som inte är parter till den multilaterala överenskommelsen.
Ett stort antal av överenskommelsens bestämmelser rör frågor om domstols eller
administrativ myndighets behörighet samt om erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande undervägsavgifter. Överenskommelsen innehåller inte någon
uttömmande reglering av de frågor som rör erkännande och verkställighet av
ifrågavarande avgöranden, utan hänvisar tvärtom till de bestämmelser som gäller
i den anmodade staten för det fall överenskommelsen inte behandlar frågan,
artikel 19 andra punkten. På vissa punkter innehåller emellertid överenskommel-
sen detaljerade föreskrifter rörande behörighet samt erkännande och verk-
ställighet. Här följer en genomgång av dessa bestämmelser.
Forumreglerna återfinns i artikel 13. Sålunda skall åtgärder för indrivning
inom den fördragsslutande statens territorium vidtas där gäldenären har sitt
hemvist eller säte. Detta är huvudregeln. För det fall gäldenären saknar hemvist
eller säte inom en fördragsslutande stats territorium skall han i stället sökas
där han har ett "place of business", vilket närmast motsvaras av begreppet
"driftställe". Skulle forum saknas enligt ovanstående regler skall åtgärder för
indrivning vidtas där gäldenären har tillgångar. I sista hand anges att
gäldenären skall sökas där Eurocontrol har sitt huvudkontor, dvs. i Bryssel.
Den grundläggande förutsättningen för att ett avgörande skall erkännas och
verkställas i en fördragsslutande stat är att det rör sig om ett avgörande
rörande betalningsansvar för undervägsavgifter. Detta följer redan av artikel 1,
som anger tillämpningsområdet för den multilaterala överenskommelsen. De närmare
förutsättningarna framgår av artikel 15, som behandlar vilka typer av avgöranden
som skall erkännas och verkställas i en fördragsslutande stat. Först och främst
uppställs kravet att avgörandet skall vara meddelat i en fördragsslutande stat.
Därutöver skall det vara endera ett slutligt avgörande av en domstol eller en
administrativ myndighets avgörande som varit möjligt att överklaga när det gavs
men i de fall det inte överklagats ändock blivit slutligt. De fall som omnämns
är dels när domstolen avslagit överklagandet genom ett slutligt avgörande, dels
när överklagandet dragits tillbaka, dels ock när tiden för att fullfölja
överklagandet försuttits.
I artikel 16 görs en uppräkning av de omständigheter som skall medföra att ett
avgörande inte skall erkännas eller verkställas. Sålunda anges för det första
att bristande behörighet enligt artikel 13 utgör en sådan omständighet. Vidare
utgör "ordre public" vägransgrund, dvs. att avgörandet är uppenbart oförenligt
med grunderna för rättsordningen. Därutöver anges att erkännande och
verkställighet skall vägras i de fall gäldenären inte i tillräckligt god tid
underrättats om det rättsliga förfarandet eller en administrativ myndighets av-
görande för att göra det möjligt för honom att ta tillvara sina intressen i
processen. Likaså utgör litispendens vägransgrund liksom det förhållandet att
avgörandet är oförenligt med ett avgörande rörande samma undervägsavgift som
meddelats i den anmodade staten. Slutligen innehåller den multilaterala över-
enskommelsen en föreskrift av innebörd att en lagvalsregel tillmäts betydelse
som vägransgrund. I enlighet därmed skall erkännande och verkställighet vägras i
de fall domstolen eller den administrativa myndigheten avgjort en preliminär
fråga rörande i artikeln särskilt uppräknade förhållanden i strid med en
internationell privaträttslig bestämmelse som gäller i den anmodade staten.
Detta förhållande skall emellertid inte utgöra vägransgrund om resultatet ändock
skulle blivit detsamma vid tillämpningen av den anmodade statens internationellt
privaträttsliga bestämmelser.
Som en grundläggande förutsättning för att ett avgörande skall vara
verkställbart i den anmodade staten anges i artikel 17 att det skall kunna
verkställas i ursprungsstaten. För det fall detta är möjligt skall sedan själva
förfarandet för verkställighet ske enligt den anmodade statens lag.Artikel 19
slår fast att verkställighet inte får vägras i andra fall än de som anges i
artikel 16. Att avgörandet för att vara verkställbart också skall vara verk-
ställbart i ursprungsstaten utgör som ovan påpekats en grundförutsättning och
återfinns inte bland vägransgrunderna. Ett avgörande får inte omprövas i sak i
den anmodade staten.
Som tidigare redovisats skall den anmodade statens lagar tillämpas på
förfarandet för erkännande och verkställighet såvida inte annat följer av den
multilaterala överenskommelsens bestämmelser. Denna uppställer emellertid vissa
krav på vilka handlingar som skall fogas till ansökningen. Dessa krav framgår av
artikel 18.
Eurocontrols skyldighet att redovisa indrivna belopp till de fördragsslutande
staterna regleras av artiklarna 20 och 21. För det fall en fördragsslutande stat
haft kostnader för indrivning skall dessa debiteras Eurocontrol.
De fördragsslutande staternas myndigheter åläggs en allmän skyldighet att
samarbeta med organisationen vid hanteringen av undervägsavgifterna, artikel 22.
För det fall den utökade kommittén enhälligt beslutat att avstå från
indrivning av en fordran ankommer det på respektive stat att bestämma om
åtgärder för indrivning skall vidtas eller inte. I dessa fall upphör överens-
kommelsens bestämmelser om indrivning samt om erkännande och verkställighet att
gälla, artikel 23.
I artikel 24 anges att överenskommelsens bestämmelser inte utgör ett hinder
mot de fördragsslutande staternas handlingsfrihet i händelse av krig eller
undantagstillstånd.
Tvister om tolkning eller tillämpning av den multilaterala överenskommelsen
som inte kunnat lösas genom förhandlingar eller någon annan metod skall på
begäran av någon av de tvistande parterna hänskjutas till skiljedomstol. Detta
följer av artikel 25, som också innehåller föreskrifter om skiljeförfarandet i
övrigt.
Artiklarna 26-30 utgör slutbestämmelser och behandlar bl.a. ratifikation,
ikraftträdande, anslutning och bundenhet. Av artiklarna innehåll framgår bl.a.
att varje stat får ansluta sig till den multilaterala överenskommelsen, men att
detta förutsätter ett enhälligt godkännande av den utökade kommissionen. Detta
gäller dock inte i de fall en europeisk stat ansluter sig till
Eurocontrolkonventionen, som ju enligt vad som ovan redovisats under avsnitt 6.1
förutsätter en samtidig anslutning till den multilaterala överenskommelsen.
Förutsättningarna för anslutning till den multilaterala överenskommelsen i dessa
fall följer i stället av de föreskrifter som gäller anslutning till Eurocon-
trol-konventionen. Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos den belgiska
regeringen och anslutningen träder ikraft den första dagen i den andra månaden
efter deponering av anslutningsinstrumentet.
För stater som tillträtt Eurocontrolkonventionen gäller att dessa är bundna av
den multilaterala överenskommelsen under samma tidsperiod som de är bundna av
Eurocontrolkonventionen. För andra stater gäller en bundenhet om fem år. Detta
följer av artikel 29, som också anger regler för frånträde av överenskommelsen.
Överenskommelsen är upprättad på det tyska, engelska, spanska, franska,
nederländska och portugisiska språken som alla har samma giltighet. Vid
bristande överensstämmelse skall dock den franska texten ha företräde, artikel
30.
Den multilaterala överenskommelsen biläggs denna proposition som bilaga 2.
Bilagorna till överenskommelsen har utelämnats. Bilaga 1 till den multilaterala
överenskommelsen utgör en förteckning av de fördragsslutande staternas flygin-
formationsregioner. Denna saknar intresse i detta sammanhang. Den multilaterala
överenskommelsens bilaga 2 består dels av ett utdrag ur Eurocontrolkonventionen
innehållande röstvägningsreglerna, dels av ett utdrag ur Organets stadga rörande
medlemsstaternas årliga bidrag till Eurocontrol.

8 Närmare om undervägsavgifterna

I avsnittet rörande konventionernas huvudsakliga innehåll har i avsnitt 7.2
redogjorts för den multilaterala överenskommelsens regelverk rörande bl.a.
fastställande av undervägsavgifter, dvs. den traktatmässiga grunden för
avgiftssättningen inom Eurocontrol-systemet. I avsnitt 6.1 har redovisats den
judiciella grunden för det svenska systemet. Det kan emellertid finnas anledning
att något närmare studera hur Eurocontrols system ser ut i praktiken och i vad
mån det skiljer sig från det svenska systemet. I de följande avsnitten kommer
dessa frågor därför att belysas ytterligare.

8.1 Beskrivning av Eurocontrols system för fastställande av
undervägsavgifterna

Eurocontrols system för fastställande av undervägsavgifternas storlek vilar,
liksom det svenska systemet, på principen om kostnadsbaserad prissättning.
Eurocontrol följer här de föreskrifter och rekommendationer som ICAO utfärdat
rörande principerna för prissättning av tjänsterna för flygtrafiktjänsten.
Principen om kostnadsbaserad prissättning, som ju innebär att intäkterna från
undervägsverksamheten inte får överstiga de faktiska kostnaderna för att
tillhandahålla tjänsten (se avsnitt 6.1.2), har medfört att Eurocontrol arbetar
efter en modell som illustreras av följande exempel.
Exemplet beskriver hur man bestämmer undervägsavgiften för 1993. Varje
medlemsstat tar under 1992 fram en budget för de kostnader för verksamheten som
beräknas för 1993. I denna s.k. kostnadsbas ingår alla kostnader som kan knytas
till undervägsverksamheten (verksamheten "en route"), såsom personalkostnader,
drift- och underhållskostnader, avskrivningar och räntekostnader. Även kostnader
för administration, meteorologiska tjänster och flyginformationstjänst ingår.
Kostnadsbasen fördelas sedan på den prognosticerade flygtrafik som finns för
1993. Här är att märka att varje stat får sin egen avgiftsnivå beroende på hur
stor kostnadsbas och flygtrafikvolym respektive stat har.
Vad sedan gäller principerna för återbetalning av undervägsavgifterna till
respektive stat gäller följande. Eftersom undervägsavgifterna inte får överstiga
de faktiska kostnaderna görs en avstämning efter varje år för att kontrollera
utfallet. I exemplet ovan kommer man under 1994 att kontrollera det verkliga
utfallet för 1993. För det fall det skulle visa sig att inbetalda avgifter
överstiger kostnaderna för verksamheten sker en utjämning. Skillnaden mellan
inbetalda avgifter och kostnader för tjänsten för undervägsverksamheten överförs
till kommande år, i detta exempel således till 1995. För det fall en stat t.ex.
fått 10 miljoner kr mer i intäkter/avgifter än vad som motsvaras av kostnader
för verksamheten minskas det totala avgiftsuttaget för 1995 i motsvarande mån. I
ett fungerande system kommer intäkter och kostnader att på lång sikt att vara
exakt lika stora, vilket gör att principen om kostnadsbaserad prissättning
följs.
Eurocontrols avgiftsmodell har tagit sig uttryck i en beräkningsformel som i
korthet kan beskrivas enligt följande. För en flygning som passerar genom
luftrum omfattande flera fördragsslutande stater sammanställs en faktura, som
motsvarar summan av avgifterna genererade i de berörda staterna. Den nationella
avgiften för en flygning beräknas som produkten av priset per avgiftsenhet och
antalet avgiftsenheter för flygningen. Priset per avgiftsenhet beror på
kostnadsnivån i den aktuella staten och antalet avgiftsenheter för en given
flygning räknas fram med ledning av flygsträckans längd och luftfartygets vikt.
Kostnadsbasen ligger till grund för den största delen av priset per
avgiftsenhet, men därutöver debiterar Eurocontrols enhet för avgiftshantering,
CRCO, en administrativ avgift. (För 1993 uppgår denna avgift till 0,4 ecu per
avgiftsenhet). Det fastställda priset per avgiftsenhet publiceras av såväl den
fördragsslutande staten som Eurocontrol.
Vissa slags flygningar är undantagna från undervägsavgifter enligt
Eurocontrols regelverk. Dessutom har en fördragsslutande stat rätt att inom sitt
eget luftrum undanta vissa flygningar från erläggande av undervägsavgifter, näm-
ligen dels flygningar som genomförs helt inom eget luftrum (inrikes flygningar),
dels militära flygningar från alla stater, dels ock skolflygningar genomförda
uteslutande med avsikt att erhålla, förnya eller bibehålla flygcertifikat eller
kvalifikationer hos flygande personal. I de fall en fördragsslutande stat
medgivit undantag från avgiftsplikt svarar den aktuella staten för kostnaderna
för dessa flygningar.
Inom Eurocontrol pågår för närvarande en översyn av den avgiftsformel som
tillämpas i dagsläget. Syftet med denna är att försöka finna en formel som på
ett tydligare sätt speglar de marginalkostnader som uppkommer när flygtra-
fiktjänsten måste ta hand om mer trafik.

8.2 Det svenska systemet jämfört med Eurocontrols-

Vid en jämförelse mellan den avgiftsformel som Eurocontrol tillämpar och den
svenska kan följande huvudsakliga skillnader noteras.
Sättet att beräkna avståndsfaktorn och viktfaktorn skiljer sig år. Vidare
tillämpar Eurocontrol en lägsta viktgräns om 2 000 kg (i Sverige 5 700 kg med
möjlighet till årsavgift för luftfartyg med en högsta tillåtna startvikt
understigande denna vikt). Flygningar ovanför 61:a breddgraden behandlas inte
med en konstant avståndsfaktor i Eurocontrols system till skillnad från vad som
gäller i Sverige. Slutligen är flygningar som sker enligt visuellflygregler
befriade från undervägsavgifter enligt Eurocontrols regelsystem, liksom även
vissa andra flygningar.
En övergång från det svenska systemet till Eurocontrols avgiftsformel skulle
inte innebära några dramatiska förändringar beträffande avgiftsskyldigheten.
Statens årliga intäkter från undervägsverksamheten uppgår till ca 540 miljoner
kr. Intäkternas storlek kommer efter en övergång till Eurocontrols system i
princip att vara oförändrade.

9 Allmän motivering

9.1 Sveriges tillträde till konventionerna

9.1.1Behovet av samarbete

Regeringens förslag: Riksdagen skall godkänna konventionerna.Skälen för
regeringens förslag: Den kraftigt ökande flygtrafiken i Europa under senare
delen av 1980-talet har lett till den omfattande integrerings- och harmoni-
seringsprocess av det europeiska flygtrafikledningssystemet som nu pågår i
Europa. I denna process har Eurocontrol kommit att spela en alltmer framträdande
roll, bl.a. genom den centrala funktion organisationen fått i genomförandet av
den s.k. ECAC-strategin, EATCHIP. Den roll som ICAO traditionellt haft som det
ledande organet för utveckling och planering av flygtrafiktjänsten i bl.a.
Europa har delvis övertagits av Eurocontrol. Organisationen har utvecklats till
det ledande organet för framtida utveckling, planering och implementering av
flygtrafiktjänsten i Europa. För Sveriges möjligheter att i framtiden aktivt
kunna medverka i denna process och i realiteten påverka utvecklingen i önskvärd
riktning är ett medlemskap i Eurocontrol av stor betydelse. Sveriges möjligheter
till inflytande i organisationens verksamhet blir i och för sig begränsade med
tanke på de röstvägningsprinciper som tillämpas vid beslutsfattandet i Eurocon-
trols beslutande organ. Det finns emellertid ett stort antal frågor bl.a. röran-
de utvecklingen av flygtrafiktjänsten i Europa där de nordiska länderna har ett
gemensamt intresse och där det samlade nordiska inflytandet kan komma att visa
sig vara inte helt obetydligt.
Ett medlemskap i Eurocontrol för Sveriges del kan också ses som en helt
naturlig och logisk följd på det engagemang som Sverige redan har i andra
internationella organ på luftfartens område. Förutom att Sverige såsom medlem i
ICAO är delaktigt i den verksamhet som ICAO bedriver deltar ju Sverige aktivt i
det arbete som utförs inom ECAC. Sverige har såsom medlem i ECAC ställt sig
bakom de gemensamma uttalanden som gjorts vid de ministermöten som hållits i
ECAC:s regi, innebärande en rekommendation för medlemsstaterna att söka medlem-
skap i Eurocontrol. Även i andra sammanhang har Sverige uttalat en avsikt om ett
möjligt framtida medlemskap i organisationen. Avtalet mellan Sverige, Norge och
EEG om civil luftfart, m.m., som ingicks 1991 (prop. 1991/92:29) innehåller
således förutom huvudavtalet ett protokoll nr 3 i vilket de avtalsslutande
staterna gör vissa gemensamma uttalanden rörande Eurocontrol. Förutom att
parterna i protokollet bekräftar behovet av att lösa problemen med lufttrafik-
stockningar i Europa och vikten av det arbete som utförs av Eurocontrol, uttalas
där att en anslutning till Eurocontrolkonventionen allvarligt bör övervägas av
EG:s medlemsstater. Sverige har således redan i olika sammanhang gjort
uttalanden till förmån för ett kommande medlemskap i Eurocontrol.
Den största nyttan med en anslutning till Eurocontrolkonventionen ligger helt
naturligt i de möjligheter som därvid ges att aktivt delta i Eurocontrols
verksamhet rörande tillskapandet av ett intereuropeiskt system för
flygtrafikledning och flödesplanering, samt att i full utsträckning kunna
utnyttja de tjänster som Eurocontrol därvid har att erbjuda.
Ett svenskt medlemskap skulle emellertid troligtvis även få positiva effekter
för svensk industri. Det pågående arbetet med att förbättra kapaciteten för
flygtrafiktjänsten inom Europa kommer att kräva omfattande investeringar i ny
teknik inom elektronikområdet, ett område där svensk industri är väl repre-
senterad. Svenska företags möjligheter att hävda sig på denna marknad skulle med
all sannolikhet förbättras genom ett medlemskap, eftersom man inte helt kan
bortse från att leverantörens nationalitet kan spela viss roll vid valet av
eljest likvärdiga alternativ. En anslutning skulle också förbättra svensk in-
dustris förutsättningar till insyn och kunskapsinhämtande inom
verksamhetsområdet.
Eurocontrol har emellertid verksamhetsområden där fördelarna med ett svenskt
medlemskap inte är lika påtagliga, men där Sverige ändock har mycket att vinna.
Vid Eurocontrols utbildningsinstitut i Luxemburg och forsknings- och utveck-
lingscenter i Frankrike bedrivs en omfattande verksamhet. De tjänster som
Eurocontrol härvid erbjuder kan i viss omfattning utnyttjas av
icke-medlemsstater. Som medlemsstat finns dock möjligheten att med större emfas
påverka innehållet i verksamheten och att exempelvis initiera forsknings- och
utvecklingsprojekt som av ekonomiska eller andra skäl i praktiken skulle vara
ogenomförbara i nationell regi.
Tillträde till Eurocontrolkonventionen innebär vidare som nämnts anslutning
till organisationens system för hantering av undervägsavgifter. Från svenska
brukare, dvs. från dem som tar de aktuella undervägstjänsterna i anspråk och
därmed blir avgiftspliktiga, har framförts kritik mot ett svenskt tillträde till
den multilaterala överenskommelsen. Sålunda har från SAS och Svenska
allmänflygföreningen, SPAF, sammanfattningsvis gjorts gällande att Eurocontrols
enhet för undervägsavgifter, CRCO, är ineffektiv och föga brukarvänlig, samt att
Eurocontrols system för hantering av undervägsavgifter inte har några fördelar
att erbjuda jämfört med det svenska systemet.
I Sverige finns redan ett väl fungerande system för hantering av
undervägsavgifterna. Regeringen har därför förståelse för de synpunkter som
framförts mot en anslutning till den multilaterala överenskommelsen. Någon
möjlighet för en stat som önskar vara medlem i Eurocontrol att stå utanför CRCO
finns emellertid inte. En övergång till Eurocontrols system kommer med all nöd-
vändighet att innebära en omställningsprocess av teknisk/operationell karaktär
som tar viss tid i anspråk. Avsikten är därför att hos Eurocontrol begära
anstånd med tillämpningen av den multilaterala överenskommelsen under en längre
övergångsperiod. Möjligheterna att etablera en svensk undercentral till Euro-
control/CRCO kommer också att undersökas. Som medlem i Eurocontrol finns också
möjligheter att påverka och förbättra organisationens hantering av undervägsav-
gifterna.
Man kan således sammanfattningsvis konstatera att tillträde till kon-
ventionerna skulle komma att innebära tydliga fördelar, men knappast några
nackdelar förutom de redan nämnda avseende undervägsavgiftssystemet. Mot
bakgrund av den pågående europeiska integrationsprocessen i vidare bemärkelse
framstår ett svenskt medlemskap i Eurocontrol som alltmer självklart.
För att Sverige skall kunna tillträda konventionerna krävs enligt 10 kap. 2 §
regeringsformen att riksdagen godkänner dessa. Enligt vad som närmare redovisas
i avsnitt 9.2.2 fordras att riksdagens beslut med anledning av den föreslagna
lagstiftningen såvitt avser ändringen i luftfartslagen fattas i den ordning som
gäller för stiftande av grundlag. Samma ordning skall också iakttas vid
riksdagens godkännande av konventionerna. Efter riksdagsbehandlingen avser
regeringen att fatta beslut om anslutning till de aktuella överenskommelserna.

9.1.2Ekonomiska konsekvenser

I avsnitt 8.2 har olikheterna mellan Eurocontrols avgiftssystem och det svenska
systemet behandlats. En fråga som härvid uppkommer är vilka ekonomiska konse-
kvenser tillträde till den multilaterala överenskommelsen får för brukarna. En
jämförande analys av de båda systemen ger vid handen att en övergång till
Eurocontrols system kommer att få konsekvenser för vissa brukare. Således kommer
svenskregistrerade luftfartyg med högsta tillåtna startvikt 2 000-5 700 kg,
vilka i dagsläget erlägger undervägsavgift i form av årsavgift, att få högre
avgift. Denna brukarkategori omfattar privatflyg och bruksflyg med främst
tvåmotoriga propellerplan. I bruksflyget ingår bl.a. taxiflyget.
Svenska allmänflygföreningen, SPAF, har härvid anfört att en anslutning till
den multilaterala överenskommelsen kommer att få allvarliga ekonomiska
konsekvenser för bl.a regionalflyget och taxiflyget i Sverige. SPAF har
föreslagit att regeringen bör överväga att från Eurocontrols befogenhet i första
hand undanta allt luftrum under flygnivå 195. För det fall Sverige finner
samarbetsformerna med Eurocontrol utvecklingsbara har SPAF föreslagit att i ett
andra steg endast undanta allt luftrum under flygnivå 95.
Regeringen är medveten om de negativa konsekvenserna för vissa
brukarkategorier. Undervägsavgifterna utgör emellertid endast en av flera av-
gifter för flygtrafiktjänsten. Inom Luftfartsverket pågår en översyn av alla
typer av avgifter i syfte att finna en modell som kan mildra effekterna för de
brukare som kan komma att drabbas hårdast. Möjligheter finns att - inom ramen
för det totala avgiftsuttaget - justera andra avgifter i lämplig omfattning.
Luftfartsverket har ställt sig tveksam till SPAF:s förslag om att exkludera
visst luftrum från Eurocontrols befogenhet huvudsakligen med hänsyn till att
förslaget ur rent operationell synpunkt inte är genomförbart.
Den multilaterala överenskommelsens bestämmelser lämnar inte utrymme för den
föreslagna ordningen. Frågan kan emellertid komma att övervägas närmare i
samband med att Sverige, såsom ovan redovisats, begär anstånd med tillämpningen
av den multilaterala överenskommelsen.
Sveriges årliga bidrag till Eurocontrol beräknas för 1995 uppgå till 47
miljoner kr och för 1996 till 56 miljoner kr. För de närmast följande åren
väntas en årlig ökning av avgiften med 10 procent. Att avgiften beräknas stiga i
denna omfattning beror på det utvecklingsintensiva skede som organisationen
befinner sig i. Avgiften kommer att behandlas som en kostnad för under-
vägsverksamheten. Den utgör därmed en del av kostnadsbasen för undervägsavgif-
terna och finansieras genom ett ökat avgiftsuttag. I detta sammanhang är värt
att notera att Sverige i dagsläget, vid en internationell jämförelse, har låga
undervägsavgifter.

9.2 Lagstiftningsfrågor

9.2.1Metod för införlivandet av konventionerna med svensk rätt

Regeringens förslag: Konventionerna skall införlivas med svensk rätt genom
transformation, utom såvitt avser bestämmelserna rörande immunitet och
privilegier som skall införlivas genom inkorporering.Skälen för regeringens
förslag: Som tidigare nämnts krävs lagstiftning för att överföra hanteringen av
de avgifter för flygtrafiktjänsten varom nu är i fråga till Eurocontrol i
enlighet med konventionernas bestämmelser härom. Den multilaterala
överenskommelsens bestämmelser om domstols behörighet samt om erkännande och
verkställighet av avgöranden rörande dessa avgifter kräver också lagstiftning.
Slutligen kräver Eurocontrolkonventionens bestämmelser om immunitet och
privilegier en komplettering av den svenska lagen.
Vid införlivande av bestämmelser i internationella överenskommelser med svensk
rätt kan olika metoder användas. Transformationsmetoden innebär att de delar av
överenskommelsen som behöver införlivas med svensk rätt omarbetas -
transformeras - till svensk författningstext, varvid det språkbruk och den
systematik som normalt används vid internt lagstiftningsarbete kommer till
användning. Ett annat sätt är att i lag eller annan författning föreskriva att
konventionens bestämmelser skall gälla som svensk lag, den s.k. inkorpore-
ringsmetoden. De olika metoderna har diskuterats i SOU 1974:100 Internationella
överenskommelser och svensk rätt. Valet av metod uppmärksammades också i
lagstiftningsärendet angående Sveriges tillträde till Luganokonventionen (se
prop. 1991/92:128 s.136 ff), som genom lagen (1992:794) med anledning av
Sveriges tillträde till Luganokonventionen inkorporerades med svensk rätt.
Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall är i huvudsak utformad som en
inkorporeringslag. Lagens tekniska uppbyggnad gör det möjligt för Sverige att
uppfylla förpliktelserna angående immunitet och privilegier enligt
Eurocontrolkonventionen genom en ändring i bilagan till lagen. Konventionens be-
stämmelser om immunitet och privilegier blir därmed direkt tillämpliga här.
I motsats till Luganokonventionen utgör den multilaterala överenskommelsens
bestämmelser om bl.a. erkännande och verkställighet inte en direkt tillämpbart
regelkomplex lämpat för svenska förhållanden. För den aktuella lagstiftningen i
övrigt framstår det därför som mest ändamålsenligt att införliva de bestämmelser
i konventionerna som behöver införlivas med svensk rätt genom transformation.

9.2.2Konstitutionella frågor

Regeringens bedömning: Lagrådsremissens lagförslag såvitt avser ändring i
luftfartslagen aktualiserar tillämpning av 10 kap. 5 § regeringsformen.Skälen
för regeringens bedömning: Tillträde till Eurocontrolkonventionen innebär ju som
regeringen redogjort för i det föregående (avsnitt 5.1) också att Sverige
automatiskt blir bundet av den multilaterala överenskommelsen. Genom denna
överenskommelse har tillskapats en organisation för den totala hanteringen av
undervägsavgifter, alltifrån fastställande av avgifternas storlek på basis av
principer beslutade av Eurocontrol, uppbärande av avgifterna samt åtgärder för
indrivning av förfallna belopp. Fråga uppkommer nu om det är konstitutionellt
möjligt att överlåta dessa uppgifter till Eurocontrol.
Regeringsformen (RF) bygger på grundsatsen att konstitutionell kompetens inte
kan överlåtas, såvida detta inte uttryckligen framgår av RF:s bestämmelser.
Detta gäller såväl överlåtelse till inhemska som till utländska och
mellanfolkliga organ. RF:s föreskrifter om rättsskipning och förvaltning utgår
likaså från förutsättningen att dessa funktioner skall handhas av svenska organ.
För överlåtelse av sådana funktioner krävs således grundlagsstöd. Bestämmelser
som gör det möjligt att i vissa fall överlåta offentligrättsliga uppgifter till
utländska organ återfinns i 10 kap. 5 § RF. Där anges inledningsvis att
beslutanderätt, som direkt grundar sig på RF, i begränsad omfattning kan
överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete. Stadgandet
innebär dels att det skall röra sig om en konstitutionell befogenhet som direkt
baserar sig på RF:s bestämmelser, dels att överlåtelsemöjligheten begränsas
kvantitativt. Härutöver krävs att Sverige endera är eller avser att bli medlem i
den aktuella organisationen och att det inte rör sig om beslutanderätt som avser
fråga om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordning eller
lag om val till riksdagen eller fråga om begränsning av de fri- och rättigheter
som avses i 2 kap. RF. Den beslutanderätt som direkt anges såsom överlåtbar är
bl.a normgivningsmakten.
Riksdagens exklusiva rätt att meddela föreskrifter på vissa områden följer av
olika bestämmelser i 8 kap. RF. Till det s.k. primära lagområdet inom vilket
riksdagen tillagts exklusiv normgivningskompetens hör t.ex. föreskrifter om
förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda
eller som i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska
förhållanden (3 §). Det rör sig här om offentligrättsliga föreskrifter som är
betungande för den enskilde. Hit hör enligt paragrafens ordalydelse uttryckligen
föreskrifter om skatt till staten, men stadgandet är även tillämpligt på sådana
offentligrättssliga avgifter som det här är fråga om. Riksdagens direkt på RF
grundade konstitutionella befogenhet att genom lag meddela föreskrifter om bl.a
avgifter till staten faller således inom ramen för RF 10 kap. 5 § första
styckets tillämpningsområde.
Av det sagda framgår således att RF:s bestämmelser möjliggör överförandet av
de befogenheter som enligt nu gällande rätt tillkommer Luftfartsverket att
meddela föreskrifter om undervägsavgifter till Eurocontrol. Angående formen för
överlåtelse gäller att sådant beslut, liksom riksdagens beslut rörande
godkännande av de aktuella konventionerna, skall fattas i samma ordning som
gäller för stiftande av grundlag.
Tillträde till den multilaterala överenskommelsen innebär att även annan
hantering av undervägsavgifterna än som avser fastställande av avgifternas
storlek överförs till Eurocontrol, exempelvis påförande av en avgift för en viss
flygning, fakturering och indrivning av förfallna belopp. Det rör sig här bl.a.
om sådana förvaltningsuppgifter som enligt RF:s grundsatser tillkommer inhemska
organ. Enligt 10 kap. 5 § tredje stycket kan emellertid sådana uppgifter över-
låtas till bl.a. mellanfolklig organisation. Några konstitutionella hinder mot
att överföra uppgifter som visserligen inte innebär normgivning men som rör av-
giftshanteringen i övrigt till Eurocontrol finns således inte.

9.3 Huvudfrågor i den föreslagna lagstiftningen

9.3.1Fastställande av avgifter för flygtrafiktjänsten

Regeringens förslag: Befogenheten att meddela föreskrifter om undervägsavgifter
överlåts till Eurocontrol liksom rätten att påföra och driva in undervägsavgift,
allt i den omfattning som följer av den multilaterala överenskommelsen. Ett
beslut meddelat av Eurocontrol angående avgift som är förfallen till betalning
får inte verkställas enligt utsökningsbalken.Skälen för regeringens förslag:
Enligt vad som ovan redovisats i avsnittet rörande gällande rätt ankommer det
enligt nu gällande ordning på Luftfartsverket att meddela föreskrifter om
flygtrafiktjänsten och avgifter för densamma. Det är här fråga om såväl
föreskrifter av ren operationell och teknisk karaktär som taxor för de olika
tjänsterna för luftfarten och föreskrifter hänförliga till avgiftsbestämmandet.
Tillträde till den multilaterala överenskommelsen innebär att den befogenhet som
nu tillkommer Luftfartsverket såvitt avser hanteringen av undervägsavgifterna
överförs till Eurocontrol i den omfattning som den multilaterala överens-
kommelsen anger. Avgiftshanteringen omfattar bl.a. fastställande av avgifternas
storlek genom utfärdande av taxor, påförande av undervägsavgift för en viss
flygning samt fakturering och indrivning av förfallna belopp. De konstitutio-
nella aspekterna på att överföra hanteringen av dessa avgifter har diskuterats i
avsnitt 9.2.2. Den lagtekniska lösning som lämpligen bör väljas är att man i
luftfartslagen överlåter befogenheten att meddela föreskrifter om undervägsav-
gifter till Eurocontrol. I lagen bör också anges att Eurocontrol får rätt att
påföra och driva in avgifterna i fråga.
Tillträde till den multilaterala överenskommelsen innebär inte att den för-
dragsslutande staten frånhänder sig all befogenhet rörande hanteringen av
avgifterna. Tvärtom innebär Eurocontrols system att den fördragsslutande staten
behåller vissa befogenheter, exempelvis rätten att ta ut undervägsavgift för
vissa kategorier flygningar som är undantagna avgiftplikt enligt Eurocontrols
regelsystem. Den närmare gränsdragningen för Eurocontrols befogenhet följer av
den multilaterala överenskommelsens bestämmelser.
Enligt vad som närmare redovisas i avsnitt 9.3.2 innebär tillträde till den
multilaterala överenskommelsen behov av bestämmelser enligt vilka utländska
avgöranden rörande betalningsskyldighet för undervägsavgift kan erkännas och
verkställas i Sverige. Den multilaterala överenskommelsen förutsätter inte att
Eurocontrols beslut angående undervägsavgift skall vara direkt verkställbara i
de fördragsslutande staterna vilket Luftfartsverkets motsvarande beslut är i
Sverige. Regeringen anser inte att det är lämpligt att införa en sådan möjlighet
beträffande beslut fattade av Eurocontrol.

9.3.2Behörighet i mål rörande betalningsskyldighet för undervägsavgift samt
erkännande och verkställighet av utländska avgöranden

Regeringens förslag: Den multilaterala överenskommelsens bestämmelser om
domstols behörighet samt om erkännande och verkställighet av utländska
avgöranden rörande betal-ningsskyldighet för undervägsavgift transformeras till
en särskild lag. Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
kompletteras med bestämmelser innebärande att lagens bestämmelser om behörig
kronofogdemyndighet inte gäller när en ansökan avser åläggande att betala
undervägsavgift. Skälen för regeringens förslag: Den
multilaterala överenskommelsen innehåller ett komplett system för hanteringen av
undervägsavgifterna, alltifrån fastställande av avgifterna till erkännande och
verkställighet av avgöranden rörande betalningsskyldighet för dessa avgifter.
För att Sverige skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt överenskommelsen
fordras en anpassning av den svenska författningsregleringen i flera avseenden.
Förutom problematiken rörande fastställande av avgifterna, vilken behandlats i
avsnitt 9.3.1, aktualiserar tillträde till den multilaterala överenskommelsen
även ett behov av föreskrifter rörande domstols behörighet i mål rörande betal-
ningsskyldighet samt ett regelsystem enligt vilket utländska avgöranden rörande
dessa avgifter kan erkännas och verkställas i Sverige. I den befogenhet som nu
tillkommer Luftfartsverket beträffande handhavandet av undervägsavgifterna ingår
bl.a. dels fastställande av storleken på undervägsavgifterna i form av taxor,
dels tillämpning av dessa genom meddelande av beslut om undervägsavgift för en
viss flygning. Luftfartsverkets beslut är, såsom redovisats i avsnitt 6.2.2,
direkt verkställbara. Eurocontrols motsvarande beslut kommer vid ett svenskt
tillträde till den multilaterala överenskommelsen inte att kunna verkställas
enligt utsökningsbalken enligt nu gällande ordning. Någon sådan möjlighet införs
inte heller genom den föreslagna regleringen. Enligt gällande rätt saknas
emellertid även bestämmelser enligt vilka utländsk domstols eller administrativ
myndighets avgörande avseende betalningsskyldighet för undervägsavgift kan
verkställas i Sverige. Den föreslagna lagen motsvarar den multilaterala
överenskommelsens reglering härom. Därutöver innehåller den föreslagna lagen och
ändringen i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
behörighetsregler motsvarande den multilaterala överenskommelsens innehåll i det
avseendet.
Överenskommelsens bestämmelser är inte heltäckande. Den föreslagna lag-
stiftningen reglerar därför naturligt nog inte uttömmande alla frågor rörande
behörighet, erkännande och verkställighet. För de fall den föreslagna lagstift-
ningen inte innehåller föreskrifter i en viss fråga kan i stället annan
processrättslig lagstiftning bli tillämplig. Artikel 19.2 stadgar också att den
fördragsslutande statens författning skall tillämpas på förfarandet vid erkän-
nande och verkställighet såvida inte överenskommelsen innehåller bestämmelser i
frågan. Lagstiftningen är att betrakta som en specialreglering i förhållande
till rättegångsbalkens regler. Huruvida man i rättegångsbalken bör införa en
erinran om att det beträffande mål om betalningsskyldighet för undervägsavgifter
finns särskilda bestämmelser kan diskuteras. Motsvarande frågeställning
behandlades utförligt i samband med Sveriges tillträde till Luganokonventionen
(se prop. 1991/92:128 s.149 ff, vartill hänvisas). Regeringen ansluter sig till
den bedömning som gjordes i det lagstiftningsärendet, vilket innebär att någon
ändring i rättegångsbalken inte föreslås i detta fall heller.
Den föreslagna lagen innehåller inledningsvis bestämmelser som anger lagens
tillämpningsområde. Dessa avspeglar naturligt nog den multilaterala överenskom-
melsens innehåll och syfte. För att en tillämpning av den föreslagna lagens
bestämmelser om behörig domstol överhuvudtaget skall aktualiseras skall målet
avse ett anspråk avseende undervägsavgift grundat på den multilaterala
överenskommelsen. Det är således anspråkets natur som utgör grunden för den
föreslagna lagens tillämplighet. Eftersom den multilaterala överenskommelsen
innebär att de fördragsslutande staterna överlåter rätten att uppbära
undervägsavgifter till Eurocontrol, kommer Eurocontrol att uppträda som käran-
depart i dessa mål, eller, i de fall organisationen uppdragit åt en för-
dragsslutande stat att vidta åtgärder för indrivning, staten genom Luft-
fartsverket. Den föreslagna lagens bestämmelser rörande erkännande och
verkställighet är självfallet endast tillämpliga i förhållande till stat som
tillträtt den multilaterala överenskommelsen. Regeringen avser att i förordning
närmare ange i förhållande till vilka stater den föreslagna lagen skall
tillämpas.
I de fall Eurocontrols utökade kommitté beslutat att avstå från indrivning av
en undervägsavgift ankommer det enligt den multilaterala överenskommelsen på den
fördragsslutande staten att själv besluta vilka åtgärder som bör vidtas. I
sådant fall upphör den multilaterala överenskommelsens regler angående
indrivning samt erkännande och verkställighet att gälla. I den föreslagna lagen
har upptagits en motsvarande bestämmelse, vilken självfallet innebär en
betydelsefull inskränkning i lagens tillämpningsområde. I de fall Eurocontrol
sålunda avstått från att vidta åtgärder för indrivning av undervägsavgift får
det ankomma på Luftfartsverket att besluta om vidare åtgärder.
Den multilaterala överenskommelsen innehåller förutom erkännande- och
verkställighetsregler också behörighetsregler. Den är vad man brukar kalla en
dubbel konvention. I s.k. enkla verkställighetskonventioner ingår indirekta
behörighetsregler som får betydelse på verkställighetsstadiet. Dessa
konventioner stadgar vanligtvis att ett sådant utländskt avgörande varom fråga
är enligt konventionens bestämmelser, skall erkännas och verkställas såvida det
meddelats av myndighet som anses behörig enligt konventionen, varefter det i en
särskild bestämmelse anges i vilka fall en myndighet skall anses behörig. I den
multilaterala överenskommelsen finns emellertid direkta behörighetsregler i
artikel 13, vilka får betydelse redan på rättegångsstadiet. Till följd härav in-
nehåller den föreslagna lagen föreskrifter om behörighet. Dessa kan sägas ha två
syften. Dels anger de var talan skall anhängiggöras här i landet, dels kan
erkännande och verkställighet av ett utländskt avgörande vägras i de fall
domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet
meddelades saknade behörighet enligt behörighetsreglerna. Bestämmelserna är ut-
formade i enlighet med den multilaterala överenskommelsens stadganden och
innehåller förutom interna behörighetsregler även en hänvisning till utrikes
forum i de fall då behörighet eljest saknas. Den multilaterala överenskommelsen
innehåller inte några bestämmelser om handläggningen av behörighetsfrågan, om
s.k. tyst prorogation, dvs. svarandens möjlighet att "bota" domstolens bristande
behörighet genom att underlåta att göra invändning därom, eller dylika
bestämmelser. Starka skäl talar emellertid för att överenskommelsens
bestämmelser om behörighet är att uppfatta som tvingande. Förutom att
överenskommelsens ordalydelse starkt talar för detta, skall bristande behörighet
medföra att avgörandet inte skall erkännas och verkställas. De i den föreslagna
lagen upptagna behörighetsreglerna får därför anses tvingande och skall alltså
tillämpas oberoende av om de åberopas eller inte.
Ett utländskt avgörande som avser betalningsskyldighet för undervägsavgift och
som grundar sig på den multilaterala överenskommelsen gäller enligt huvudregeln
även i Sverige. Överenskommelsens bestämmelser förutsätter för erkännande och
verkställighet inte att avgörandet skall ha vunnit laga kraft. Någon bestämmelse
av denna innebörd har därför inte införts i den föreslagna lagen. Som en
ytterligare förutsättning för verkställighet gäller att det utländska avgörandet
måste vara verkställbart i ursprungsstaten för att vara verkställbart i Sverige.
Det utländska avgörandet tillerkänns således inte några rättsverkningar i verk-
ställighetsstaten som det inte har i ursprungslandet, vilket framstår som
motiverat.
Den föreslagna lagen innehåller en uppräkning av en rad omständigheter som
skall medföra att erkännande och verkställighet skall vägras. Dessa blir således
att betrakta som undantag och erkännande och verkställighet får inte vägras av
något annat skäl än de särskilt angivna. Föreligger en omständighet som utgör
vägransgrund skall den emellertid, i den mån den är känd, beaktas ex officio av
exekvaturdomstolen - dvs. den domstol som prövar frågan om erkännande och
verkställighet - och medföra att erkännande och verkställighet vägras.
Den föreslagna lagen föranleder inte, enligt vad som ovan redovisats, någon
ändring i rättegångsbalkens bestämmelser om behörig domstol. Talan om
betalningsskyldighet för undervägsavgift kommer också att kunna föras inom ramen
för summarisk process. I lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning bör emellertid erinras om att lagens bestämmelser rörande behörig
kronofogdemyndighet inte gäller i mål av förevarande slag. I sådana fall blir i
stället bestämmelserna om behörighet i den föreslagna lagen tillämpliga.

9.3.3Immunitet och privilegier

Regeringens förslag: Eurocontrolkonventionens bestämmelser om immunitet och
privilegier tas in i 1976 års lag om immunitet och privilegier i vissa fall.Sk-
älen för regeringens förslag: Eurocontrolkonventionen innehåller ett flertal
bestämmelser rörande immunitet och privilegier. Genom tillträde till
konventionen är Sverige bundet av konventionens bestämmelser härom. Dessa
ansluter till vad som är gängse beträffande liknande internationella organisa-
tioner. För att Sverige skall kunna tillträda Eurocontrolkonventionen och
Eurocontrol och dess personal m.fl. skall komma i åtnjutande av de förmåner som
anges i konventionen måste en ändring göras i 1976 års lag. Således bör till
bilagan till 1976 års lag om immunitet och privilegier fogas en ny punkt
upptagande organisationen ifråga, den personkrets som skall komma i åtnjutande
av förmånerna samt en hänvisning till konventionsbestämmelserna.

**Fotnot**

[1]ECAC eller European Civil Aviation Conference
är ett samarbetsorgan för de europeiska
luftfartsmyndigheterna när det gäller luftfarts-
frågor. Sverige är medlem alltsedan ECAC bildades
1955.

[2]Avgift som tas ut för flygtrafiktjänst som
utförs i samband med inflygning.
9.4 Ikraftträdande

Regeringens förslag: Den föreslagna lagstiftningen skall träda i kraft den dag
regeringen bestämmer.Skälen för regeringens förslag: Av artikel 36.4 i Euro-
controlkonventionen framgår att denna - i förhållande till stat som anslutit sig
till konventionen - träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter
det att anslutningsinstrumentet har deponerats. Som tidigare angetts förutsätter
anslutning till Eurocontrolkonventionen samtidig anslutning till den
multilaterala överenskommelsen, vars ikraftträdandebestämmelse motsvarar den som
återfinns i Eurocontrolkonventionen. Med hänsyn till att det nu inte kan säkert
anges när konventionerna kan komma att träda i kraft i förhållande till Sverige,
bör den föreslagna lagstiftningen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Eurocontrolkonventionens bestämmelser om immunitet och privilegier blir till-
ämpliga som svensk lag först från den dag då konventionen träder i kraft i
förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76:205 s. 18-20). Det åligger regering-
en att kungöra tidpunkten då Eurocontrolkonventionen har trätt i kraft i för-
hållande till Sverige.

9.5 Kostnadsfrågor

Regeringens bedömning: De förpliktelser som följer av Eurocontrolkonventionen
och den multilaterala överenskommelsen torde kunna fullgöras inom ramen för
redan tillgängliga resurser. Skälen för regeringens bedömning: En
anslutning till den multilaterala överenskommelsen kommer för Luftfartsverkets
vidkommande bl.a. att innebära att den praktiska hanteringen av undervägsav-
gifterna i vissa delar överförs till Eurocontrol. Detta kommer sannolikt inte
att leda till några betydande besparingsmöjligheter. Den verksamhet som består i
framtagandet av kosnadsbasen liksom faktureringsunderlag för undervägs-
verksamheten kommer även fortsättningsvis att handhas av Luftfartsverket.
Därtill kommer de resurser som en övergång till ett annat avgiftssystem
ofrånkomligen kräver, liksom de krav ett medlemskap i sig ställer på berörda
organ inom en fördragsslutande stat. För Luftfartsverkets vidkommande torde
därför ett svenskt tillträde till de aktuella konventionerna vara att betrakta
som kostnadsneutralt. I vilken omfattning ett svenskt tillträde till
konventionerna kommer att kräva ökade resurser till domstols- och
exekutionsväsendet är svårt att bedöma. Inledningsvis bör dock uppgifterna kunna
fullgöras inom ramen för redan tillgängliga resurser. När konventionerna varit i
kraft en tid bör frågan emellertid utvärderas närmare. Sveriges årliga bidrag
till Eurocontrol kommer, som närmare redovisats i avsnitt 9.1.2, inte att
belasta statsbudgeten.

9.6 Annan lagstiftning

Regeringens bedömning: Tillträde till Eurocontrolkonventionen och den
multilaterala överenskommelsen föranleder inte några ytterligare lagändringar.
För att täcka det behov av särskilda föreskrifter som konventionerna därutöver
ger upphov till krävs inte lagstiftning.Skälen för regeringens bedömning: I den
allmänna motiveringen har redovisats den lagändringar som tillträde till
Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen föranleder samt
övervägandena bakom den föreslagna lagstiftningen. Det finns dock skäl att
kommentera några stadganden i överenskommelserna som kan ge upphov till
överväganden om behovet av ytterligare åtgärder.
Eurocontrols rätt att utnyttja expropriation eller motsvarande förfarande samt
de fördragsslutande staternas förpliktelse att inte diskriminera organisationen
i dessa sammanhang följer av artikel 14 i Eurocontrolkonventionen. Bestämmelsen
har sin betydelse i de fall en fördragsslutande stat givit Eurocontrol i uppdrag
att i enlighet med artikel 2.2 handha exempelvis flygtrafikledningstjänsten för
statens räkning. Även i andra situationer där organisationen givits i uppdrag
att förlägga sin verksamhet till den fördragsslutande statens territorium har
bestämmelsen relevans. För Sveriges vidkommande torde emellertid stadgandet
sakna praktisk betydelse.
Eurocontrols skadeståndsrättsliga ansvar framgår av artikel 25 i
Eurocontrolkonventionen och föranleder enligt regeringens bedömande inte någon
lagstiftningsåtgärd. Den kontraktsrättsliga skyldighet som åvilar organisationen
enligt konventionens stadgande sammanfaller med vad som ändock gäller enligt vår
interna rätt. Beträffande den utomobligatoriska skadeståndsskyldigheten kan
konstateras att konventionens reglering i allt fall inte innebär en inskränkning
i förhållande till svensk skadeståndsrätt.
Den multilaterala överenskommelsen innehåller bestämmelser som nödvändiggör
införandet av bestämmelser av praktisk karaktär. Dessa kan emellertid ges i
annan form än lag. Regeringen bör sålunda meddela föreskrifter om utfärdande av
intyg för att den som ansöker om verkställighet av ett svenskt avgörande
utomlands skall kunna uppfylla de krav som uppställs i artiklarna 16 c) och 18.1
c) och d). Vidare bör föreskrifter meddelas till klargörande av vem som är
behörig att bestyrka en översättning enligt bestämmelserna i artikel 18.2 (jfr
1 § förordningen (1992:974) med anledning av Sveriges tillträde till Lugano-
konventionen). Slutligen bör meddelas bestämmelser till fullgörande av Sveriges
skyldigheter enligt artikel 12.3. De krav som överenskommelsen ställer på att
bevis om delgivning bevaras i erforderlig utsträckning (jfr artikel 18.1 b)) är
redan tillgodosedda genom de ändringar i 19 § protokollskungörelsen (1971:1066)
för de allmänna domstolarna som Sveriges tillträde till Luganokonventionen
föranledde.
10 Specialmotivering

10.1 Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

6 kap. 13 §

I andra stycket anges Eurocontrols befogenheter rörande en av de i första
stycket angivna avgifterna för tjänster för luftfarten nämligen
undervägsavgifterna. Den närmare omfattningen av Eurocontrols befogenhet i
förhållande till den befogenhet som enligt första stycket tillkommer regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer följer av den multilaterala över-
enskommelsens bestämmelser.
Den befogenhet som lämnas över till Eurocontrol är att fastställa
undervägsavgifternas storlek, dels genom rätten att meddela föreskrifter om
undervägsavgifter, dels genom rätten att påföra avgift i det enskilda fallet.
Därutöver tillkommer rätten att vidta de åtgärder som behövs för att driva in
avgifterna i fråga.
Ändringen i tredje stycket innebär att den möjlighet att få direkt
verkställighet av ett beslut angående avgift som är förfallen till betalning
inte omfattar beslut meddelade av Eurocontrol.

10.2 Förslaget till lag med anledning av Sveriges tillträde till den
multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

På förslag av Lagrådet har lagens disposition delvis omarbetats i syfte att
uppnå en klarare disposition. Lagen innehåller inledningsvis bestämmelser om
lagens tillämpningsområde, 1-3 §§. Därpå följer en bestämmelse om behörighet, 4
§. I 5-11 §§ slutligen, regleras erkännande och verkställighet.

1 §

Paragrafen som fått sin slutliga utformning på förslag av Lagrådet anger lagens
tillämpningsområde. I lagen återfinns bestämmelser om behörighet och om
erkännande och verkställighet av utländska avgöranden. Lagens tillämpningsområde
är emellertid inskränkt till mål rörande betalningsskyldighet för
undervägsavgift och erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om
undervägsavgift vilka grundar sig på bestämmelserna i den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter.

2 §

I paragrafen definieras uttrycket undervägsavgift, eller "en route" avgift som
är den internationella beteckningen. Med undervägsavgift avses i lagen sålunda
avgift för utnyttjande av den flygtrafiktjänst och de navigeringshjälpmedel och
andra hjälpmedel som den överflugna staten tillhandahåller. I flygtrafiktjänsten
ingår flygtrafikledningstjänst, informations- och meteorologisk tjänst för
luftfarten, flygräddningstjänst och teletjänst för luftfarten. De hjälpmedel
förutom navigeringshjälpmedel som det kan vara fråga om är exempelvis
kommunikations- och informationshjälpmedel. Det område inom vilket staten
ansvarar för flygtrafiktjänsten är respektive stats flyginformationsområde,
vilket ofta men inte alltid sammanfaller med statens luftterritorium. Avgiften
avser flygtrafiktjänst som tillhandahålls under hela flygningen bortsett från
start och landning och in- och utflygning. Med in- och utflygning avses den del
av flygningen under vilken ett luftfartyg uppehåller sig i det s.k. termi-
nalområdet, dvs. det särskilt definierade luftrum som omger en flygplats.
Paragrafen har omarbetats i redaktionellt hänseende på inrådan av Lagrådet.

3 §

Lagens räckvidd begränsas ytterligare genom bestämmelsen i 3 §. Stadgandet
innebär att lagens tillämpningsområde inskränks till de fall Eurocontrols
utökade kommitté inte fattat beslut om att avstå från att driva in en fordran
rörande undervägsavgift. I de fall ett sådant beslut finns gäller således inte
den specialreglering som lagens bestämmelser utgör. Lagens bestämmelse motsvaras
av artikel 23 i den multilaterala överenskommelsen. För det fall den utökade
kommittén beslutat att inte driva in en avgift ankommer det på respektive
fördragsslutande stat att avgöra om den vill driva in avgiften eller inte.
Enligt regeringens bedömning kan det inte ankomma på domstolen, eller i före-
kommande fall kronofogdemyndigheten, att självmant undersöka huruvida ett sådant
beslut finns. I de fall omständigheten är känd skall den emellertid beaktas ex
officio. På Lagrådets förslag har uttrycket "Lagens bestämmelser" ändrats till
"Lagen".

4 §

Denna paragraf innehåller bestämmelser om var ett mål om betalningsskyldighet
för undervägsavgift skall anhängiggöras. Paragrafen motsvaras av artikel 13 i
den multilaterala överenskommelsen som utpekar behörig domstol respektive
administrativ myndighet inom en fördragsslutande stats territorium. Paragrafen
har fått sin slutliga utformning på förslag av Lagrådet.
Av första stycket framgår att svarandens hemvist i första hand är behörighets-
grundande. Talan skall sålunda väckas vid tingsrätten på den ort alternativt hos
kronofogdemyndigheten i det län där svaranden har sitt hemvist. För det fall
svaranden är en juridisk person blir då detta där styrelsen har sitt säte.
När svaranden saknar hemvist i en fördragsslutande stat föreligger behörighet
för domstol eller administrativ myndighet i första hand på den ort där svaranden
har ett driftställe. För att behörighet enligt andra stycket skall föreligga
krävs att hemvist saknas såväl i den stat i vilken talan väckts som i samtliga
andra stater som tillträtt den multilaterala överenskommelsen. Något krav på att
driftstället skall vara fast återfinns inte i konventionen och uppställs inte
heller i den föreslagna lagen. I andra hand grundar det förhållandet att sva-
randen har tillgångar på viss ort behörighet i de fall svaranden inte har drift-
ställe i den stat där talan väckts.
Tredje stycket anger att i de fall när omständigheter som skulle kunna grunda
behörighet enligt första eller andra stycket inte föreligger, behörighet till-
kommer domstol eller administrativ myndighet där Eurocontrol har sitt huvud-
kontor, dvs. för närvarande i Bryssel.

5-11 §§

Bestämmelserna i dessa paragrafer behandlar erkännande och verkställighet i
Sverige av de utländska avgöranden varom nu är fråga och motsvaras av artiklarna
13 och 16-19 i konventionen. I paragraferna återfinns också närmare bestämmelser
för exekvaturförfarandet.

5 §

I 5 § slås fast att lagens bestämmelser om erkännande och verkställighet av
utländska avgöranden om undervägsavgift gäller i förhållande till de stater som
tillträtt den multilaterala överenskommelsen. Det är således endast avgöranden
som meddelats i någon av konventionsstaterna som omfattas av lagens bestämmel-
ser. På Lagrådets förslag har hänvisningen till vad regeringen förordnar
strukits. Den under avsnitt 9.3.2 aviserade förordningen har endast till syfte
att ange vilka stater som tillträtt den multilaterala överenskommelsen och vid
vilken tidpunkt.

6 §

Paragrafen motsvaras av 4 och 5 §§ i det remitterade förslaget och har fått sin
slutliga utformning på förslag av Lagrådet. I paragrafen fastslås som huvudregel
att ett utländskt avgörande rörande betalningsskyldighet för undervägsavgift
gäller i Sverige såvida annat inte följer av de undantag som följer av 7 §. Av
bestämmelsen framgår under vilka förutsättningar ett utländskt avgörande gäller
i Sverige, dvs. att avgörandet tilläggs såväl positiv som negativ rättskraft
här. För att avgörandet skall kunna göras gällande krävs till en början att det
skall avse betalningsskyldighet för undervägsavgift grundat på den multilaterala
överenskommelsen. Utanför lagens tillämpningsområde faller således varje annat
avgörande rörande anspråk av såväl offentligrättslig som straffrättslig natur,
men också avgöranden av privaträttslig beskaffenhet.
Vidare anges i överensstämmelse med artikel 15 i konventionen de ytterligare
förutsättningar som gäller för att ett utländskt avgörande varom nu är fråga
skall kunna erkännas och verkställas här. Bestämmelsen innebär att det skall
vara ett slutligt avgörande av en domstol eller administrativ myndighet. Huruvi-
da avgörandet rubricerats som dom eller beslut eller som något annat saknar
betydelse. Att avgörandet skall vara slutligt innebär att interimistiska beslut
eller andra beslut under rättegången liksom beslut om kvarstad och andra säker-
hetsåtgärder faller utanför lagens tillämpningsområde. Den multilaterala överen-
skommelsen innehåller inte någon bestämmelse om rättegångskostnader. Beslut om
sådana kostnader bör även utan uttryckliga föreskrifter härom kunna verkställas
med stöd av denna lag. För att ett avgörande av en administrativ myndighet skall
kunna erkännas och verkställas i Sverige krävs också att det skall ha kunnat
överklagas när det gavs. Beträffande administrativa myndigheters avgöranden
omfattar bestämmelsen dels avgöranden som i och för sig kunnat prövas av en
domstol efter överklagande men där avgörandet blivit slutligt på grund av att
möjligheten till överklagande inte utnyttjats, dels de fall där ett
administrativt avgörande varit föremål för prövning av en domstol men inte
längre är det beroende på att domstolen avslagit talan eller överklagandet åter-
kallats.

7 §

I denna paragraf återfinns de undantagsbestämmelser som anger när ett utländskt
avgörande varom nu är fråga inte skall erkännas i Sverige. Bestämmelserna har
sin motsvarighet i artikel 16 i konventionen. På inrådan av Lagrådet har ordet
"endast" i ingressen strukits såsom obehövligt eftersom paragrafens bestämmelser
utgör undantag i förhållande till huvudregeln i 6 §.
I bestämmelsen anges under sex olika punkter de omständigheter som medför att
ett avgörande inte skall erkännas i Sverige. Uppräkningen är uttömmande och
erkännande får således inte vägras av något annat skäl än de särskilt angivna.
Bestämmmelserna är obligatoriska, viket medför att avgörandet inte får erkännas
när vägransgrund föreligger. Det ankommer således på exekvaturdomstolen att mot
bakgrund av för domstolen kända omständigheter utan åberopande av part självmant
pröva om vägransgrund föreligger.
I första punkten anges att erkännande skall vägras om domstolen eller den
administrativa myndigheten saknat behörighet enligt bestämmelserna härom. Den
andra punkten avser situationen när erkännande av avgörandet är uppenbart oför-
enligt med grunderna för rättsordningen (ordre public). En bestämmelse av före-
varande slag är vanligt förekommande i verkställighetskonventioner. Den tredje
punkten reglerar de fall när gäldenären visserligen underrättats om en admini-
strativ myndighets avgörande eller ett pågående rättsligt förfarande, men inte
givits tillräcklig tid för att i praktiken kunna föra sin talan i processen,
t.ex. genom att överklaga eller ingå i svaromål. Bestämmelsen har fått sin
slutliga utformning på förslag av Lagrådet, till klargörande av att den som
verkställighetshinder angivna underlåtenheten att i tid underrätta gäldenären om
det rättsliga förfarandet gäller förfaranden såväl vid domstol som vid
administrativ myndighet. Bestämmelsen motsvaras av artikel 16 c) i den multi-
laterala överenskommelsen. Denna uppställer inte något formellt krav att
gäldenären måste ha delgivits stämning eller motsvarande, inte heller att det är
klarlagt att han verkligen fått kännedom om den administrativa myndighetens
avgörande. Vad som krävs är att gäldenären blivit "underrättad", och detta måste
givetvis ha gjorts på något ändamålsenligt sätt. I punkten fyra återfinns en
s.k. indirekt litispendensregel, enligt vilken erkännande skall vägras om samma
sak anhängiggjorts här innan talan väcktes i den andra staten och talan alltjämt
är anhängig här. Bestämmelsen syftar till att förhindra att talan angående samma
sak förs i flera stater samtidigt. Punkten fem innehåller en sorts res judica-
ta-regel. Avgörandet skall nämligen erkännas i Sverige utom i det fall när det
utländska avgörandet strider mot ett här redan meddelat avgörande angående samma
sak. Punkten sex slutligen innehåller en bestämmelse som medför att erkännande
skall vägras i de fall domstolen prejudiciellt avgjort vissa i paragrafen
närmare angivna frågor i strid med en svensk internationell privaträttslig
bestämmelse. Erkännande skall dock inte vägras om resultatet ändock skulle ha
blivit detsamma om de lagvalsbestämmelser som gäller här hade tillämpats.
Paragrafens sista stycke innehåller en bestämmelse om att ett avgörande inte
får omprövas i sak. Detta medför att någon ny prövning av det utländska
avgörandets materiella riktighet inte får göras. Exekvaturdomstolen är således
bunden av såväl den bevisprövning som den rättstillämpning som legat till grund
för det utländska avgörandet.

8 §

I 8 § slås fast att de avgöranden som gäller i Sverige i enlighet med lagens
bestämmelser också är verkställbara här. För verkställighet krävs således att de
förutsättningar som angetts i lagen för erkännande föreligger. De grunder för
vägran som är tillåtna är desamma för erkännande och verkställighet och är ut-
tömmande reglerade i 7 §. Några ytterligare krav för verkställighet uppställs
inte, förutom den grundläggande förutsättningen att avgörandet skall vara
verkställbart i den konventionsstat som meddelat detsamma.

9 §

I 9 § sägs inledningsvis att ansökan om verkställighet skall göras hos Svea
hovrätt. Domstolen är redan exekvaturdomstol enligt andra författningar rörande
verkställighet av utländska avgöranden, t.ex. enligt lagen (1992:794) med
anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen. I paragrafens andra
stycke anges vilka handlingar som skall fogas till ansökan. Uppräkningen följer
de krav som ställs på sökanden enligt artikel 18 i den multilaterala över-
enskommelsen. För det fall hovrätten skulle ha behov av ytterligare handlingar
utgör konventionens bestämmelser inte något hinder härför. Verkställighet skall
i princip ske i enlighet med verkställighetsstatens lagar. Någon uttrycklig
bestämmelse enligt vilken hovrätten ges möjlighet att infordra ytterligare hand-
lingar är därför inte nödvändig. Beträffande översättning till svenska språket
utgör konventionens bestämmelser inte något hinder för domstolen att infordra en
översättning för det fall domstolen vid tillämpning av rättegångsbalkens regler
härom beslutar om det. Konventionen innehåller en föreskrift om att legalisering
eller liknande förfarande inte får krävas. Några sådana krav ställs inte enligt
svensk rätt och bestämmelsen har därför ingen praktisk betydelse. Till följd av
den av Lagrådet föreslagna omdisponeringen av lagens sex första paragrafer har
tredje punkten ändrats redaktionellt.

10 §

I paragrafen anges att en förutsättning för bifall till en ansökan om
verkställighet är att motparten beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Bestämmelsen saknar motsvarighet i konventionen. Den stämmer emellertid väl
överens med svensk rättstradition och återfinns i andra författningar rörande
verkställighet av utländska avgöranden.

11 §

I 11 § slutligen fastslås att det utländska avgörandet - vid bifall till
ansökningen - skall verkställas på samma sätt som en svensk domstols
lagakraftägande dom, såvida inte Högsta domstolen förordnar annat. Motsvarande
bestämmelse finns i andra författningar rörande verkställighet av utländska
avgöranden.

10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning

6 §

Genom den föreslagna lagändringen införs en bestämmelse av innebörd att
behörighetsreglerna i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning inte skall tillämpas på en ansökan om betalningsföreläggande som
avser betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt den multilaterala
överenskommelsen. I dessa fall blir i stället behörighetsreglerna i den före-
slagna lagen med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskomelsen om undervägsavgift tillämpliga.

10.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

I detta avsnitt redovisas närmare Eurocontrolkonventionens innehåll rörande
immunitet och privilegier.
I artikel 18 anges att spridningen av skrifter och annat informationsmaterial
som skickas från eller till Eurocontrol i samband med dess officiella verksamhet
inte får begränsas på något sätt. Vidare sägs att organisationen vad avser sina
tjänstemeddelanden och sina överföringar skall åtnjuta en behandling som inte är
mindre förmånlig än den som varje fördragsslutande part beviljar jämförliga
internationella organisationer.
Artikel 19 innehåller bestämmelser om att Eurocontrol skall vara befriat från
pålagor, skatter och avgifter i skilda hänseenden som närmare anges i artikeln.
Vidare sägs att befrielse inte gäller för skatter och avgifter som inkasseras
för allmännyttiga tjänster.
I artikel 20 föreskrivs att Eurocontrol skall vara befriat från alla
tullavgifter, skatter och andra liknande avgifter utom sådana som avser utförda
tjänster. Vidare skall Eurocontrol vara undantaget från import- eller
exportförbud eller begränsning vad avser material, utrustning, förråd och andra
artiklar som importeras för organisationens verksamhet och som är avsedda för
dess byggnader och installationer eller dess verksamhet. Däremot får Eurocontrol
inte avhända sig de varor som importerats utom på de villkor som fastställts av
den berörda fördragsslutande statens regering. Artikeln innehåller vidare en
bestämmelse enligt vilken Eurocontrol underkastar sig kontroll vad gäller
utnyttjandet av privilegierna. Slutligen sägs att organisationen även med
avseende på de tryckalster som omfattas av artikel 25 i den till konventionen
bilagda stadgan skall vara befriad från alla tullavgifter och undantas från
varje import- eller exportförbud eller begränsning.
Av artikel 21 framgår Eurocontrols rättigheter att inneha vilka valutor som
helst och inneha konton i varje valuta i den mån det är nödvändigt för att
utföra de transaktioner som fordras för dess syfte. De fördragsslutande parterna
åtar sig enligt artikelns bestämmelser att ge Eurocontrol de bemyndiganden som
är nödvändiga för alla kapitalöverföringar som är förenade med upprättandet av
organisationen och med dess verksamhet.
Artikel 22 behandlar privilegier och immunitet för Eurocontrols personal och
Organets generaldirektör. Därutöver fastslås inledningsvis i första punkten det
verkställande organets rätt att ta i anspråk de tjänster som de fördragslutande
staternas undersåtar kan ställa till förfogande.
Organisationens personal och familjemedlemmar ingående i deras hushåll skall,
med vissa undantag, på samma sätt som vanligen beviljas personal i jämförliga
internationella organisationer undantas från inreserestriktioner och
bestämmelser om registrering av utlänningar. Samma personkrets skall också i
händelse av internationell kris beviljas samma möjlighet till repatriering som
andra internationella organisationers personal. För Eurocontrols personal gäller
också att de skall befrias från tull och andra avgifter än sådana som avser
utförda tjänster när det gäller in- och utförande av personliga tillhörigheter,
lösöre och andra hushållsartiklar som inte är nya vid tillträde respektive
frånträde av Eurocontrol-tjänst på parts territorium.
Organisationens personal får också när de tillträder respektive frånträder sin
tjänst inom någon fördragsslutande parts territorium tullfritt in- och utföra
sin privata bil, allt under beaktande av de villkor som den berörda
fördragsslutande partens regering i varje särskilt fall anser nödvändiga. I
artikeln sägs vidare att de fördragsslutande parterna inte är förpliktade att
bevilja sina egna undersåtar tullfrihet enligt konventionens bestämmelser. De
skall dock i likhet med organisationens personal i övrigt åtnjuta okränkbarhet
för sina officiella dokument.
Förutom de privilegier som gäller för Eurocontrols personal stadgas
beträffande Organets generaldirektör att denne skall åtnjuta immunitet mot åtal
med avseende på handlingar, inklusive ord i tal och skrift, som han utför under
sin tjänsteutövning. Dock skall denna immunitet inte gälla för trafikbrott eller
skada som vållats av motorfordon som tillhör eller framförs av honom.
Slutligen garanterar de fördragsslutande parterna att överföring av nettolöner
kan ske utan restriktioner.
Artikel 23 anger att de fördragsslutande parternas representanter skall
åtnjuta okränkbarhet för sina officiella dokument under tjänsteutövning och
under resor till och från mötesplatser.
Enligt artikel 24 gäller, med visst undantag, befrielse från obligatoriska
avgifter till nationella försäkringskassor för Eurocontrol, organisationens
personal och för dess generaldirektör.
Artikel 26 stadgar att Eurocontrols installationer är okränkbara. Orga-
nisationens egendom och tillgångar är undantagna från varje form av rekvisition,
expropriation och konfiskation. Eurocontrols arkiv och officiella dokument är
okränkbara var de än är placerade. För Eurocontrols egendom och tillgångar
gäller att de endast får tas i beslag och utmätas efter domstolsavgörande.
Organisationens installationer är emellertid undantagna från beslag och
utmätning. Artikeln innehåller slutligen en rätt till insyn i organisationens
arkiv och installationer för att möjliggöra rättsliga utredningar och
verkställighet av domstolsbeslut.

INTERNATIONELLA EUROCONTROL-
KONVENTIONEN OM SAMARBETE FÖR h) att granska ärenden inom
LUFTFARTENS SÄKERHET MED I luftfartsområdet som handläggs
BRYSSEL 1981 VIDTAGNA ÄNDRINGAR av Internationella civila
luftfartsorganisationen och
Artikel 1 andra internationella
organisationer inom området för
1. De fördragsslutande parterna civil luftfart,
är överens om att stärka sitt
samarbete och att utveckla sin
gemensamma verksamhet inom
luftfartsområdet med vederbörlig
hänsyn till försvarets behov och i) att granska ändringar i de
därvid ge alla användare av luft-regionala luftfartsplaner som
rummet all den frihet som är för-skall föreläggas Internationella
enlig med den säkerhetsnivå som civila luftfartsor-
krävs. De har därför kommit överensganisationen,
om att:

j) att utföra alla andra
a) fastställa gemensamma lång- uppgifter som kan komma att
siktiga mål inom luftfartsområdetanförtros den enligt artikel
och att inom denna ram upprätta 1.1 c),
en gemensam plan på medellång
sikt för flygtrafikledningstjäns-
ter (ATS) och anordningar, k) att bistå de fördragsslutande
b) utarbeta gemensamma planer parterna och intresserade
för kvalificerad utbildning, för icke-medlemsstater med införan-
förfaringssätt samt för forsk- de och drift av ett interna-
nings- och utvecklingsprogram tionellt system för-
med avseende på anordningar och flödesplanering,
tjänster för säkerhet,
effektivitet och snabbhet i l) att för de fördragsslutande
flygtrafikflödet, parternas räkning samt för de
staters räkning som inte är med-
lemmar men som är parter i den
c) samordna alla andra åtgärder multilaterala överenskommelsen
som är nödvändiga för att trygga om undervägsavgifter fastställa
ett säkert och välordnat flyg- och uppbära avgifter som påförs
trafikflöde, användare av flygtrafiktjänster
enligt den överenskommelsen.
d) inrätta en gemensam fond av Särskilda överenskommelser
erfarenheter avseende såväl kan ingås av organisationen och
driftsaspekter som de tekniska icke-medlemsstater som är
och ekonomiska aspekterna av intresserade av att medverka i
luftfarten, sådana uppgifter.

2. På begäran av en eller flera
e) samordna sin verksamhet med av de fördragsslutande parterna
avseende på flödesplanering får organisationen ges följande
(ATFM) genom att införa ett uppdrag:
internationellt system för
flödesplanering för att säkerställaa) att vara dessa parter
ett så effektivt utnyttjande av behjälplig med att utföra
luftrummet som möjligt. speciella uppdrag inom
luftfartsområdet såsom planlägg-
ning och installation av
2. För detta ändamål upprättar deflygtrafikledningstjänster och
härmed en "Europeisk anordningar,
organisation för säkrare
flygtrafiktjänst" (EUROCONTROL),
i det följande kallad b) att för dessa parters räkning
"organisationen", som skall helt eller delvis
samverka med nationella civila tillhandahålla och driva
och militära myndigheter. flygtrafikledningstjänster och
Organisationen skall omfatta två anordningar,
organ:

- en "Permanent kommission för
säkrare flygtrafiktjänst",
("Permanent Commission for the c) att bistå dessa parter med
safety of air navigation"), i beräkning och uppbärande av de
det följande kallad "kom- avgifter som de debiterar an-
missionen", som skall vara vändarna av flygtrafiktjänster
ansvarigt organ för att utforma och som inte täcks av den
organisationens allmänna inrikt- multilaterala överenskommelsen
ning, om undervägsavgifter.

- ett "organ för säkrare Utförandet av sådana uppdrag
flygtrafiktjänst" ("Agency for skall i varje särskilt fall
the safety of air navigation"), regleras genom en särskild
i det följande kallat "Organet", överenskommelse mellan
vars stadga återfinns i bilaga 1 organisationen och de berörda
till denna konvention. Organet parterna.
är ansvarigt för fullgörandet av
de uppgifter som fastställs i 3. Organisationen får vidare, på
denna konvention eller som det begäran av en eller flera
anförtros av kommissionen i icke-medlemsstater, anförtros
enlighet med konventionen. följande uppdrag:
a) att bistå sådana stater med
flödesplanering och planering
3. Organisationen skall ha sitt och anskaffning av flygtrafik-
säte i Bryssel. tjänster och utrustning,

Artikel 2 b) att bistå dessa stater med
beräkning och uppbärande av
1. Organisationen skall åläggas avgifter som inte täcks av den
följande uppgifter: multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter och som de
debiterar användarna av flyg-
a) att analysera flygtrafikens trafiktjänster.
framtida behov och de nya
tekniker som är nödvändiga för att
tillfredsställa dessa behov, Utförandet av sådana uppdrag
skall i varje särskilt fall
b) att utarbeta och anta gemen- regleras genom särskilda
samma långsiktiga mål inom luft- överenskommelser mellan
fartsområdet, organisationen och de berörda
staterna.

c) att samordna nationella med- Artikel 3
elfristiga planer för att
upprätta en gemensam plan på 1. Denna konvention är
medellång sikt för tillämplig på flygtrafiktjänster
flygtrafikledningstjänster och en route och relaterad inflyg-
anordningar inom ramen för de ning samt flygplatstjänster för
långsiktiga mål som avses i b) flygtrafik i de flyg-
ovan, informationsregioner som är för-
tecknade i bilaga 2.

d) att främja gemensamma hand-
lingsprogram för mark- och
flygburna navigeringssystem
samt utbildning av personal i 2. Varje ändring som en
flygtrafikledningstjänster, fördragsslutande
part vill göra i förteckningen
över sina flyginformations-
e) att undersöka och främja regioner i bilaga 2 förutsätter
åtgärder för att förbättra ett enhälligt samtycke från kom-
kostnadseffektiviteten och missionen om ändringen skulle
effektiviteten inom luft- leda till en förändring av
fartsområdet, gränserna för det totala luftrum
som täcks av konventionen.
f) att främja och leda under- Varje ändring som inte leder
sökningar, tester och prov som till en sådan förändring skall
avser luftfarten samt att samla anmälas till organisationen av
in och sprida resultaten av de den berörda fördragsslutande
undersökningar, tester och prov parten.
som utförts av de
fördragsslutande parterna inom 3. I denna konvention
luftfartsområdet, innefattas i uttrycket
"flygtrafik" civila luftfartyg
samt de militär-, tull- och
g) att samordna de fördragsslu- polisluftfartyg som tillämpar
tande parternas program för Internationella civila
forskning och utveckling som luftfartsorganisationens för-
avser nya tekniker inom faranden.
luftfartsområdet,

enligt ett enhälligt beslut som
Artikel 4 fattats med avseende på de
Organisationen skall vara en angelägenheter som anges i
juridisk person. Inom de artikel 2.1 b) och c), får den
fördragsslutande parternas avvika från detta beslut under
territorier har organisationen förutsättning att den meddelar
hela den rättskapacitet som en kommissionen skälen för sin
juridisk person kan ha enligt avvikelse. Inom sex månader från
intern rätt. Bland annat skall en sådan underrättelse skall
den ha rätt att förvärva eller kommissionen antingen ändra
överlåta lös eller fast egendom sitt tidigare beslut eller
och att föra talan. Om inte besluta om vissa villkor eller
annat föreskrivs i denna kon- begränsningar som skall gälla för
vention eller i den stadga som avvikelsen. I båda fallen for-
är en bilaga till den, skall dras ett enhälligt beslut efter
organisationen företrädas av det omröstning bland de fördragsslu-
organ som skall handla i dess tande parterna.
namn. Organet skall förvalta or-
ganisationens egendom.
2. Kommissionens beslut om de
åtgärder som avses i artiklarna
Artikel 5 6.2 a), 6.3 och 11.3 skall
vara enhälliga med avseende på
1. Kommissionen skall bestå av de avgivna rösterna.
företrädare för de fördragsslutande
parterna.
Varje fördragsslutande part 3. Om inte annat föreskrivs,
får utnämna flera delegater för fordras ett majoritetsbeslut i
att särskilt göra det möjligt attkommissionen i fråga om de
tillgodose både den civila luft- direktiv och åtgärder som anges
fartens och det nationella i artikel 6.1 b) och 6.4 under
försvarets intressen men skall förutsättning att:
endast äga en röst.

2. Vid tillämpningen av artikel - rösterna beräknas enligt det
2.1 l) skall kommissionen utökas vägningsför- farande som före-
så att den omfattar företrädare förskrivs i artikel 8 nedan,
icke-medlemsstater som är parter
i den multilaterala överenskom- - rösterna representerar
melsen om undervägsavgifter. Den majoriteten av de fördrags-
på detta sätt utökade kommissionenslutande parter som röstar.
skall fatta beslut enligt
bestämmelserna i den nämnda över-4. De åtgärder som avses i
enskommelsen. artikel 6.2 b) skall beslutas
av kommissionen i överens-
stämmelse med punkt 3 ovan,
3. När bestämmelser om detta har förutsatt att den på detta sätt
fastställts i andra överenskom- beräknade majoriteten inte
melser som ingåtts mellan orga- understiger 70 procent av de
nisationen och icke-medlems- avgivna vägda rösterna.
stater enligt artikel 2.1,
särskilt i fråga om flödes-
planering, skall kommissionen 5. För rekommendationer från
utökas och fatta beslut enligt kommissionen skall krävas en
bestämmelserna i dessa överens- majoritet av de fördragsslut-
kommelser. ande parternas röster.

Artikel 8
Artikel 6
1. Det vägningsförfarande som
1. För att fullgöra de uppgifter avses i artikel 7 skall
som organisationen ålagts enligt beräknas enligt följande tabell:
artikel 2.1 skall kommissionen
vidta följande åtgärder: Fördragsslutande parts årliga
bidrag i procent av summan av
årliga bidrag från samtliga
a) med avseende på de fördragsslutande parter
fördragsslutande parterna skall
den fatta beslut:
Antal röster
- i de fall som avses i Mindre än 1 %.............1
artikel 2.1 b) och c), Från 1 till mindre än 2 %2
Från 2 till mindre än 3 %3
Från 3 till mindre än 4 ½ %4
- i de fall som avses i Från 4 ½ till mindre än 6 %5
artikel 2.1 a) samt d) till k) Från 6 till mindre än 7 ½ %6
närhelst kommissionen anser det Från 7 ½ till mindre än 9 %7
nödvändigt för de fördragsslutandeFrån 9 till mindre än 11 %8
parterna att samverka; i sådana Från 11 till mindre än 13 %9
fall kan kommissionen även Från 13 till mindre än 15 %10
utfärda en rekommendation till Från 15 till mindre än 18 %11
de fördragsslutande parterna. Från 18 till mindre än 21 %12
Från 21 till mindre än 24 %13
Från 24 till mindre än 27 %14
b) med avseende på Organet: Från 27 till mindre än 30 %15
30 %.....................16
- skall den godkänna den årliga
arbetsplanen och de fleråriga 2. Antalet röster skall
investerings- och arbetsplaner inledningsvis fastställas med
som Organet skall lämna in till verkan från dagen för ikraftträd-
kommissionen för att uppgifterna andet av det protokoll som öpp-
enligt artikel 2.1 skall nades för undertecknande i
kunna fullgöras. Den Bryssel 1981 genom hänvisning
skall även godkänna budgeten och till ovanstående tabell och
verksamhetsberättelsen och ge enligt regeln i artikel 19 i
Organet direktiv närhelst den Organets stadga för fast-
anser detta nödvändigt för fullgör-ställande av de fördragsslutande
andet av de uppgifter som till- parternas bidrag till
delats Organet, organisationens budget.

- skall den vidta alla nödvändi-
ga åtgärder för att utöva sina be-3. Om en stat ansluter sig
fogenheter avseende tillsyn skall antalet röster för de
enligt denna konvention och fördragsslutande parterna fast-
Organets stadga, ställas på nytt enligt samma för-
farande.
- skall den bevilja Organet
ansvarsfrihet för dess
budgetförvaltning. 4. Antalet röster skall varje år
fastställas på nytt i enlighet
2. Kommissionen skall vidare: med föregående bestämmelser.

a) godkänna budgetförordningen
och instruktioner för personalen Artikel 9
samt åtgärder som skall vidtas i
kraft av artikel 7.2 och 1. Kommissionen skall
artikel 19.3 i stadgan för fastställa sin egen arbetsord-
Organet samt ning som skall antas enhälligt.

b) utse ledamöterna i kontroll- 2. Denna skall bland annat
nämnden för en femårsperiod enligtinnehålla bestämmelser som hänför
artikel 22.1 i stadgan för sig till ordförandeposten,
Organet. tillsättandet av arbetsgrupper
och kommissionens arbetsspråk.

Artikel 10
3. Kommissionen skall bemyndiga
Organet inleda förhandlingar om Den personal och de resurser
de särskilda överenskommelser somsom krävs för kommissionens
avses i artikel 2 och skall verksamhet skall ställas till
godkänna de överenskommelser som dess förfogande genom Organets
förhandlats fram av Organet. försorg.

4. Kommissionen får inleda för-
faranden på organisationens
vägnar inför den skiljedomstol
varom stadgas i artikel 31. Artikel 11

Artikel 7 1. Kommissionen skall med
relevanta stater och in-
1. Beslut av kommissionen, som ternationella organisationer
skall vara enhälliga, skall upprätthålla förbindelser som är
fattas efter omröstning bland de nödvändiga för att
fördragsslutande parterna, för organisationens mål skall
vilka de är bindande. Skulle förverkligas.
emellertid en fördragsslutande
part underrätta kommissionen om 2. Kommissionen skall särskilt,
att överordnade nationella hänsynmed beaktande av
hindrar den från att handla bestämmelserna i artikel 6.3
och 13, ensam vara bemyndigad
att på organisationens vägnar ingå I händelse av att
de överenskommelser med organisationen utför de
internationella organisationer, uppgifter som anges i artikel
de fördragsslutande parterna 2.2 b) skall överträdelser av
eller andra stater som är flygtrafikföreskrifter som görs
nödvändiga för fullgörandet av dei det luftrum där Organet
av organisationens uppgifter anförtrotts tillhandahållandet
som anges i av flygtrafikledningstjänster
artikel 2. registreras i rapporter av
tjänstemän som särskilt
3. På Organets förslag kan kom- bemyndigats av Organet för
missionen till detta delegera denna uppgift med beaktande av
beslutet att inleda förhand- den rättighet som de
lingar och ingå överenskommelser fördragsslutande parternas
som är nödvändiga för fullgörandettjänstemän har enligt intern rätt
av de uppgifter som avses i att rapportera överträdelser av
artikel 2. samma slag. De ovan nämnda
rapporterna skall ha samma
Artikel 12 verkan inför nationella
domstolar som de som avfattas
Överenskommelserna mellan av statliga tjänstemän med
organisationen och en eller kompetens att rapportera
flera fördragsslutande parter överträdelser av samma slag.
eller en eller flera icke--
medlemsstater eller en
internationell organisation om
de uppdrag som avses i artikel Artikel 18
2 skall fastställa uppgifter,
rättigheter och förpliktelser för1. Spridningen av skrifter och
var och en av parterna i överen- annat informationsmaterial som
skommelsen samt de ekonomiska skickas från eller till
uppgörelserna och skall ange de organisationen i samband med
åtgärder som skall vidtas. dess officiella verksamhet får
Organet får förhandla om sådana inte begränsas på något sätt.
överenskommelser enligt
bestämmelserna i artiklarna 6.3
och 11.3. 2. Organisationen skall åtnjuta
en behandling med avseende på
Artikel 13 tjänstemeddelanden och överföring
av alla sina dokument som inte
Inom ramen för kommissionens är mindre förmånlig än den som
direktiv får Organet upprätta de varje fördragsslutande part
förbindelser som är oundgängliga beviljar jämförliga interna-
för samordningen av flygtrafik tionella organisationer.
och för tillhandahållandet av
organets tjänster med lämpliga
offentliga eller privata Artikel 19
serviceorganisationer hos de
fördragsslutande parterna, 1. Organisationen skall vara
icke-medlemsstater eller inter- befriad från alla pålagor,
nationella organisationer. I skatter och avgifter med av-
detta syfte får avtal av rent seende på sin tillkomst, upp-
administrativ, teknisk eller lösning eller likvidation i den
kommersiell karaktär ingås av stat där den har sitt säte och
Organet på organisationens vägnarinom de fördragsslutande
i den mån som de är nödvändiga förparternas territorier.
Organets verksamhet, på villkor
att detta underrättar
kommissionen om ingångna avtal. 2. Organisationen skall vara
befriad från alla pålagor,
Artikel 14 skatter och avgifter som är
förenade med förvärvet av den
1. Karaktären av samhällsintressefasta egendom som är nödvändig för
skall när det behövs erkännas att den skall kunna genomföra
enligt den interna rätten med de sitt uppdrag.
följder som bestämmelserna i
denna rätt får i samband med 3. Organisationen skall vara
expropriation i det allmännas befriad från alla direkta
intresse vad gäller förvärv av skatter som är tillämpliga på
fast egendom som är nödvändig förden, dess egendom, tillgångar
lokalisering av organisationens och inkomster.
installationer under
förutsättning av den berörda
regeringens samtycke. 4. Organisationen skall vara
Expropriationsförfarande grundat befriad från alla indirekta
på samhällsintresse får sättas i skatter som faller på den till
gång av den berörda statens be- följd av en låneemission.
höriga myndigheter, i enlighet
med dess interna rätt, för förvärv
av sådan egendom när en uppgörelse5. Den skall befrias från all
i godo inte går att uppnå. beskattning som har karaktären
av undantag eller diskrimine-
2. Inom de fördragsslutande ring.
parters territorier där det för-
farande som avses i föregående 6. De typer av befrielse som
punkt inte finns kan avses i denna artikel gäller
organisationen utnyttja de inte för de skatter och av-
förfaranden för tvångsköp som kangifter som inkasseras för
användas till förmån för civil allmännyttiga tjänster.
luftfart och telekommunika-
tioner.
Artikel 20
3. De fördragsslutande parterna
erkänner organisationens rätt att1. Organisationen skall vara
med avseende på alla befriad från alla tullavgifter,
installationer som görs och skatter och andra avgifter med
tjänster som införs för deras motsvarande verkan utom sådana
räkning inom deras respektive som avser utförda tjänster och
territorier utnyttja tillämp- skall undantas från varje im-
ningen av intern rätt vad gäller port- eller exportförbud eller
de restriktioner i äganderätten begränsning med avseende på
till fast egendom som kan material, utrustning, förråd och
föreligga till förmån för samhälls-andra artiklar som importeras
intresset i samband med för organisationens tjänstebruk
inhemska tjänster för samma ändamåloch som är avsedda för
och särskilt i fråga om servitut.organisationens byggnader och
installationer eller för dess
4. Organisationen skall bära de verksamhet.
kostnader som blir en följd av
tillämpningen av bestämmelserna i
denna artikel inklusive den 2. De varor som sålunda
ersättning som skall betalas importeras får inte säljas, lånas
enligt lagen i den stat inom ut eller överlåtas mot eller
vars territorium egendomen är utan betalning inom den parts
belägen. territorium dit de införts utom
på de villkor som fastställts av
Artikel 15 den berörda fördragsslutande
partens regering.
Om organisationen utför de
uppdrag som avses i artikel 2.2
b), skall Organet tillämpa de
föreskrifter som gäller inom de 3. Alla kontrollåtgärder som
fördragsslutande parternas anses lämpliga får vidtas för att
territorier och i det luftrum säkerställa att den materiel och
där tillhandahållandet av utrustning, de förråd och andra
flygtrafikledningstjänster anför-artiklar som avses i punkt 1
trotts åt dem enligt de interna- och som importeras för överläm-
tionella överenskommelser som de nande till organisationen
är parter i. verkligen har levererats till
denna organisation och fak-
tiskt används för dess
officiella byggnader och
Artikel 16 installationer eller för dess
verksamhet.
Om organisationen utför de
uppgifter som avses i artikel 4. Vidare skall organisationen
2.2 b), skall Organet inom befrias från alla tullavgifter
gränserna för flygtra- och undantas från varje import-
fikledningstjänsternas be- eller exportförbud eller
fogenheter ge befälhavaren på begränsning med avseende på de
luftfartyg alla nödvändiga tryckalster som omfattas av
instruktioner. Befälhavarna på artikel 25 i den stadga som är
luftfartyg är skyldiga att lyda en bilaga till denna kon-
dessa instruktioner utom i de vention.
fall av force majeure som
förutses i de föreskrifter som Artikel 21
avses i föregående artikel.
1. Organisationen får inneha
Artikel 17 vilken valuta som helst och ha
konton i varje valuta i den mån
det är nödvändigt för att utföra de
transaktioner som fordras för
dess syfte. Artikel 25

2. De fördragsslutande parterna 1. Organisationens
åtar sig att ge organisationen kontraktsrättsliga ansvar
nödvändiga bemyndiganden för allabestäms av den lag som är
överföringar av kapital som är tillämplig på avtalet i fråga.
förenade med upprättandet av
organisationen och med dess 2. Vad beträffar utom-
verksamhet, innefattande obligatorisk ansvarighet skall
emission av lån och räntebetal- organisationen gottgöra skador
ningar för lån när låneemissionernasom den orsakat genom vållande
har bemyndigats av den berörda från dess organs sida eller av
fördragsslutande partens rege- dess tjänstemän inom ramen för
ring, enligt de villkor som är deras anställning i den mån som
fastställda i nationella före- denna skada kan tillskrivas
skrifter och internationella dem. Föregående bestämmelse
överenskommelser, vilketdera som utesluter inte rätten till
är tillämpligt. annan ersättning enligt de
avtalsslutande parternas
interna rätt.
Artikel 22

1. Organet får vända sig till
kvalificerade personer som är
medborgare i de fördragsslutande
parterna med begäran om deras Artikel 26
tjänster.
1. a) Organisationens
2. Organisationens personal och installationer är okränkbara.
familjemedlemmar som ingår i Organisationens egendom och
deras hushåll skall undantas fråntillgångar är undantagna från
inreserestriktioner och bestäm- varje form av rekvisition,
melser om registrering av expropriation eller konfiska-
utlänningar, på samma sätt som tion.
vanligen beviljas medlemmar av
personalen i jämförliga interna- b) Organisationens arkiv och
tionella organisationer. alla dess officiella dokument
är okränkbara var de än är
placerade.
3. a) I tider av internationell
kris skall de fördragsslutande
parterna bevilja organisatio- 2. Organisationens egendom och
nens personal och de tillgångar får inte beslagtas
familjemedlemmar som ingår i och inte heller får de utmätas
deras hushåll samma möjligheter annat än genom domstolsbeslut.
till repatriering som andra Organisationens installationer
internationella organisationers får dock inte beslagtas eller
personal. utmätas.

b) Bestämmelserna i a) påverkar
inte personalens förpliktelser 3. Behöriga myndigheter i den
mot organisationen. stat där organisationen har
sitt huvudkontor och i andra
stater där organisationens
4. Inget undantag får göras från installationer och arkiv är
bestämmelserna i punkterna 1 och placerade skall dock, efter
2 i denna artikel utom av skäl att ha informerat Organets
som rör allmän ordning, allmän generaldirektör, få tillgång till
säkerhet eller folkhälsan. dessa installationer och arkiv
för att möjliggöra rättsliga
5. Organisationens personal: utredningar och säkerställa
verkställigheten av domstolsbe-
slut inom sina respektive
a) skall beviljas befrielse från territorier.
tull och andra avgifter än sådana
som avser utförda tjänster när det Artikel 27
gäller införande av deras person-
liga tillhörigheter, lösöre och 1. Organisationen skall vid
andra hushållsartiklar som inte alla tillfällen samarbeta med
är nya och som de för in från de fördragsslutande parternas
utlandet när de först bosätter sigbehöriga myndigheter för att
inom territoriet i fråga samt underlätta god rättsskipning,
utförande av dessa tillhörighetersäkerställa efterlevnaden av
och lösöre när de lämnar sin tjänst,polisiära föreskrifter och
förhindra varje missbruk som de
i denna konvention uppräknade
b) får när de tillträder sin tjänstprivilegierna, immuniteten,
inom något av de avtalsslutande befrielserna och lättnaderna
parternas territorier temporärt skulle kunna ge upphov till.
införa sin privata bil utan att 2. Organisationen skall så långt
erlägga tull och sedan, men inte som det är möjligt underlätta
senare än i samband med att utförandet av offentliga
deras tjänst upphör, utföra dettaarbeten inom eller i närheten
fordon tullfritt, dock i båda av alla fastigheter som
fallen med beaktande av villkor anvisats för dess bruk inom de
som den berörda fördragsslutande fördragsslutande parternas
partens regering i varje sär- territorier.
skilt fall anser nödvändiga,

Artikel 28

c) åtnjuter okränkbarhet för alla I händelse av att
sina officiella dokument. organisationen utför de uppdrag
som avses i artikel 2.2 b) är
6. De fördragsslutande parterna internationella överenskommel-
är inte förpliktade att bevilja ser och nationella föreskrifter
sina egna medborgare de om tillträde till, överflygning
lättnader som anges i punkterna av och säkerhet inom de
5 a) och b) ovan. fördragsslutande parternas
territorier bindande för
7. Förutom de privilegier, Organet, som skall vidta alla
befrielser och lättnader som nödvändiga åtgärder för att
beviljas organisationens perso- säkerställa tillämpningen av
nal skall det verkställande sådana överenskommelser och
organets generaldirektör åtnjuta föreskrifter.
immunitet mot åtal med avseende
på handlingar, inklusive ord i Artikel 29
tal och skrift, som han utför
under sin tjänsteutövning. Denna Om organisationen utför
immunitet gäller inte för trafik-uppdrag enligt artikel 2.2 b),
brott eller skada som vållats av är Organet skyldigt att lämna de
motorfordon som tillhör honom fördragsslutande parter som
eller framförs av honom. begär det alla nödvändiga upp-
lysningar om de luftfartyg för
vilka det har ansvarighet i
sin tjänsteutövning för att de
8. De berörda regeringarna skall fördragsslutande parterna skall
vidta alla nödvändiga åtgärder förkunna kontrollera att interna-
att garantera att överföringen avtionella överenskommelser och
nettolöner sker utan restrik- nationella föreskrifter
tioner. tillämpas.

Artikel 23
Artikel 30
Representanter för de fördrags-
slutande parterna skall under De fördragsslutande parterna
tjänsteutövning och under sina erkänner att det är nödvändigt för
resor till och från mötesplatsen Organet att ha en balanserad
åtnjuta okränkbarhet för alla sinaekonomi och åtar sig att inom
officiella dokument. de gränser och på de villkor som
anges i den till denna konven-
tion bifogade stadgan ställa
Artikel 24 skäliga ekonomiska resurser
till Organets förfogande med
Organisationen, beaktande av dess egen in-
generaldirektören och orga- komst.
nisationens personal skall på
grund av sitt eget socialförsäk- Artikel 31
ringssystem vara befriade från
obligatoriska avgifter till 1. Varje tvist som kan uppstå
nationella försäkringskassor utanantingen mellan de
inskränkning av överenskommelser fördragsslutande parterna eller
mellan organisationen och de mellan de fördragsslutande par-
fördragsslutande parterna som terna och organisationen,
gällde vid ikraftträdandet av detföreträdd av kommissionen, med
protokoll som öppnades för avseende på tolkningen eller
undertecknande i Bryssel 1981. tillämpningen av denna
konvention eller bilagorna till 4. Anslutningen träder i kraft
den och som inte har kunnat från och med den första dagen i
slitas genom direkt förhandling den andra månaden efter
eller genom någon annan metod deponeringen av an-
skall hänskjutas till skiljedom slutningsinstrumentet.
på begäran av någon av parterna.
Denna sammanförda version av
2. För detta ändamål skall var ochbestämmelserna i konventionen
en av parterna i varje särskilt och de ändringar som
fall utse en skiljedomare och protokollet innehåller är
skiljedomarna skall gemensamt upprättad på de engelska,
utse en tredje skiljedomare. franska, holländska, portugi-
Skulle någon av parterna inte ha siska och tyska språken. Enligt
utsett sin skiljedomare inom två slutklausulen i den
månader från dagen för mottagandetinternationella
av den andra partens begäran Eurocontrolkonventionen om
eller om de utsedda samarbete för luftfartens
skiljedomarna inte skulle säkerhet den 13 december 1960
lyckas enas om nomineringen av samt enligt slutklausulen i
den tredje skiljedomaren inom protokollet den 12 februari
dessa två månader, får endera par-1981 om ändring av den förut
ten anmoda ordföranden i In- nämnda konventionen skall den
ternationella domstolen att franska texten ha företräde i
utse skiljedomare. händelse av bristande
överensstämmelse mellan
3. Skiljedomstolen fastställer texterna.
sina egna regler för förfarandet.

4. Varje part skall bära
kostnaderna för sin egen
skiljedomare och sina företrädare
i förhandlingarna inför
domstolen. Kostnaderna för den
tredje skiljedomaren och övriga
kostnader skall bäras lika av
parterna i tvisten. Skiljedoms-
tolen får dock fastställa en
annan kostnadsdelning om den
anser det lämpligt.

5. Skiljedomstolens beslut
skall vara bindande för parterna
i tvisten.

Artikel 32

1. Organets stadga liksom
ändringar som görs i denna med
beaktande av de villkor som
föreskrivs i denna konvention
och i den stadga vilken är en
bilaga till den gäller inom de Bilaga 1 till
fördragsslutande parternas Eurocontrolkonventionen
territorier.
ORGANETS STADGA
2. Varje ändring av
bestämmelserna i stadgan skall
enhälligt godkännas av kommis- Artikel 1
sionen genom omröstning bland
dess medlemmar. Denna stadga gäller för det
Organ som upprättats enligt
artikel 1 i konventionen.
3. Bestämmelserna i artiklarna
1, 11, 19 och 20 i den stadga
som är en bilaga till denna Artikel 2
konvention får emellertid inte
ändras av kommissionen. 1. Organet är ansvarigt för
fullgörandet av de uppgifter
Artikel 33 som det anförtros genom konven-
tionen eller av kommissionen.
I händelse av un-
dantagstillstånd eller krig 2. När Organet tillhandahåller
påverkar bestämmelserna i denna flygtrafiktjänst skall dess mål
konvention inte de berörda vara:
fördragsslutande parternas hand-
lingsfrihet. a) att förhindra kollisioner
mellan luftfartyg,
Artikel 34
b) att trygga ett välordnat och
De fördragsslutande parterna snabbt trafikflöde,
åtar sig att se till att gällande
lagfästa bestämmelser ägnade att c) att lämna råd och
säkerställa kontinuiteten i de upplysningar av betydelse för
tjänster som tillhandahålls av luftfartens säkerhet och effek-
det allmänna tillämpas på Organet.tivitet,
Artikel 35
d) att underrätta vederbörande
1. Giltigheten för denna organisation om luftfartyg som
konvention i dess lydelse är i behov av räddningstjänst
enligt det protokoll som samt i erforderlig omfattning
öppnades för undertecknande i bistå dessa organisationer.
Bryssel 1981 utsträcks till att
omfatta en tid av tjugo år från 3. Organet skall installera
den dag då detta protokoll trädernödvändiga anordningar för full-
i kraft. görandet av sina uppgifter och
svara för att de fungerar
2. Denna tidsperiod skall tillfredsställande.
automatiskt förlängas med femårs-
perioder, såvida inte en 4. Organet skall därför verka i
fördragsslutande part minst två årnära samarbete med de militära
före utgången av den löpande myndigheterna för att så
perioden till den belgiska effektivt och ekonomiskt som
regeringen skriftligen uttryckt möjligt tillgodose flyg-
sin avsikt att frånträda trafikens behov och den mili-
konventionen. Den belgiska tära luftfartens särskilda
regeringen skall underrätta behov.
regeringarna i de andra
staterna som är parter i konven- 5. För fullgörandet av sin
tionen om ett sådant frånträde. uppgift på de villkor som
fastställs i artikel 7.2 nedan
får Organet bland annat uppföra
och svara för driften av de
3. Om organisationen upplöses byggnader och installationer
genom tilllämpning av föregående som det behöver, särskilt
punkt, skall den anses bestå i flygtrafik-, forsknings- och
avvecklingssyfte. försökscentra, centra för flödes-
planering och skolor för
Artikel 36 kvalificerad och specialiserad
utbildning av personal inom
Anslutning till denna flygtrafiktjänsten. Det skall
konvention, i dess lydelse emellertid ta i anspråk
enligt det protokoll som statliga tekniska tjänster och
öppnades för undertecknande i utnyttja befintliga statliga
Bryssel 1981, av en annan stat installationer när så är möjligt i
än signatärstaterna till detta syfte att undvika dubblering.
protokoll förutsätter:

a) kommissionens enhälliga
godkännande genom omröstning,
Artikel 3
b) att staten samtidigt
deponerar ett anslutnings- Med beaktande av de
instrument för den multilaterala befogenheter som tilldelats
överenskommelse om under- kommissionen skall Organet
vägsavgifter som öppnades för ledas av en styrelsekommitté
undertecknande i Bryssel 1981. (Committee of Management), i
det följande kallad "kommittén"
2. Kommissionens ordförande och en generaldirektör.
skall underrätta den stat som
inte tillhör signatärstaterna om Artikel 4
beslutet att godkänna
anslutningen. 1. Kommittén skall vara
sammansatt av företrädare för var
3. Anslutningsinstrumentet och en av de fördragsslutande
skall deponeras hos Belgiens parterna, vilka får utnämna
regering som skall underrätta de flera företrädare särskilt med
andra signatärstaternas och tanke på att både den civila
anslutna staternas regeringar. luftfartens och det nationella
försvarets intressen skall
kunna tillgodoses. Endast en av fall godkänna de överenskommel-
företrädarna har rätt att rösta ochser som förhandlats fram.
denne skall vara en tjänsteman i
hög ställning med ansvar för
luftfartsärenden i sitt land. Artikel 10
Varje företrädare skall ha en
suppleant med befogenhet att Kommittén skall utarbeta och
företräda honom om han inte självlämna in till kommissionen för
kan närvara. godkännande:

- föreskrifter om anbud, avtal
2. Vid tillämpningen av artikel om leveranser av varor och
2.1 l) i konventionen skall tjänster till organisationen
kommittén utökas så att den samt villkoren för sådana avtal,
omfattar företrädare för
icke-medlemsstater som är parter
i den multilaterala överenskomm-
elsen om undervägsavgifter. Den - allmänna avtalsvillkor för
på detta sätt utökade kommittén organisationens till-
skall fatta beslut enligt be- handahållande av tjänster.
stämmelserna i den nämnda
överenskommelsen.
Artikel 11
3. När bestämmelser om detta har
fastställts i andra överenskom- Kommittén skall utarbeta och
melser som ingåtts mellan lämna in till kommissionen för
organisationen och icke-med- godkännande en budgetförordning
lemsstater enligt artikel 2.1 i som i synnerhet skall
konventionen, särskilt i fråga omfastställa de redovisnings-
flödesplanering, skall kommittén rutiner som skall följas med
utökas och fatta beslut enligt avseende på inkomster och ut-
bestämmelserna i dessa överens- gifter, villkoren för betalning
kommelser. av nationella bidrag och de
villkor på vilka organisationen
Artikel 5 får ta upp lån.

1. För att kommitténs skall vara
beslutsför krävs närvaro av Artikel 12
röstberättigade företrädare för
samtliga fördragsslutande parter 1. Kommittén skall utarbeta
utom en. Organets instruktion för
personal och överlämna den till
kommissionen för godkännande.
2. Om beslutsförhet inte uppnås, Den skall:
skall överläggningarna uppskjutas
till ett möte som skall samman- - i synnerhet innefatta
kallas till ett senare datum, föreskrifter om personalens
tidigast tio dagar efter det nationalitet, lönetariffer,
föregående mötet. Vid detta möte ärpensioner, diskvalificerings-
kommittée beslutsför om minst grunder för tjänst, tystnads-
halva antalet röstberättigade plikt och kontinuitet i
företrädare är närvarande. tjänsten samt

Artikel 6 - ange de tjänster som inte får
innehas samtidigt med någon
1. Kommittén skall fastställa sinannan tjänst utan general-
egen arbetsordning innefattande direktörens särskilda tillåtelse.
regler om val av ordförande och
vice ordförande samt utnämning av2. Internationella
en sekreterare. arbetsorganisationens förvalt-
ningsdomstol har ensam domsrätt
i tvister mellan organisa-
2. Arbetsordningen skall tionen och Organets personal
innefatta regler om jäv. De med uteslutande av alla andra
skall vidare fastställa att kal- nationella eller internatio-
lelser till möten skall sändas nella domstolars domsrätt.
som brev eller i brådskande fall
som telegram och inkludera Artikel 13
föredragningslistan.
1. Organet bemyndigas
rekrytera personal direkt
3. Arbetsordningen skall endast om de fördragsslutande
godkännas av kommissionen. parterna inte kan ställa kvali-
ficerad personal till dess för-
Artikel 7 fogande. Dock får Organet komma
överens med stater som inte är
1. Kommittén skall fatta beslut medlemmar i organisationen om
om Organets organisation efter att tillåta anställning av
förslag från generaldirektören. kvalificerad personal från
dessa stater i samband med
2. Den skall dock inhämta genomförandet av de överens-
kommissionens godkännande av kommelser som avses i artikel
åtgärder enligt artikel 2.5 ovan.5.2 och 3 i konventionen.

2. Personal som tillhandahålls
Artikel 8 av en nationell förvaltning
lyder under hela sin an-
Kommittén skall varje år lämnaställningstid hos Organet under
in en rapport till kommissionen dettas Instruktion för
om organisationens verksamhet personal, dock med bibehållande
och ekonomiska ställning. av karriärfördelar som
garanteras genom nationella
Artikel 9 bestämmelser.

1. På begäran av kommissionen
skall kommittén utarbeta 3. Personal som tillhandahålls
investerings- och arbetsplaner av en nationell förvaltning får
som sträcker sig över flera år. alltid sändas tillbaka dit utan
Planerna skall godkännas av att detta betraktas som en
kommissionen. disciplinär åtgärd.

2. Enligt bestämmelserna i Artikel 14
konventionen skall kommittén, för
godkännande av kommissionen, 1. Kommittén fattar beslut
särskilt: genom en vägd röstmajoritet.

a) utarbeta en plan för 2. Med en vägd majoritet menas
uppgifterna enligt artikel 2.1 över hälften av antalet avgivna
a), e), f) och j) i kon- röster under förutsättning att
ventionen;
- dessa röster vägts enligt
artikel 8 i konventionen samt
b) formulera de gemensamma att;
långsiktiga målen enligt artikel
2.1 b) i konventionen; - rösterna representerar en
majoritet av de fördrags-
slutande parter som röstar.
c) granska forsknings- och
utvecklingsprogrammen enligt 3. Skulle lika många röster
artikel 2.1 g) i konventionen; avges för och emot förslaget,
skall ordföranden besluta att
d) utarbeta de gemensamma antingen företa en andra om-
planerna på medellång sikt enligtröstning under samma möte eller
artikel 2.1 c) i konventionen att sätta upp förslaget på
och formulera de gemensamma föredragningslistan för ett nytt
handlingsprogrammen för mark- möte för vilket han skall
och flygburna system samt fastställa datum. Skulle
utbildning av personal enligt återigen lika många röster avges
punkt 1 d) i nämnda artikel; för och emot under detta andra
möte, skall ordföranden ha ut-
slagsröst.
e) godkänna överenskommelserna
enligt artikel 2 i konven-
tionen; Artikel 15

f) utföra granskningarna enligt 1. Kommittén skall utnämna
artikel 2.1 h) och i) i konven- generaldirektören för en
tionen. ämbetstid på fem år genom
omröstning enligt artikel 14.2,
förutsatt att den enligt nämnda
3. Inom gränserna för punkt 2 beräknade majoriteten
kommissionens delegering enligt inte understiger 70 % av de
artikel 11.3 i konventionen avgivna vägda rösterna. Han får
skall kommittén fatta beslut om återväljas för en ny ämbetstid på
att inleda förhandlingar i syfte samma sätt.
att ingå de överenskommelser som
avses i artikel 2 i konven-
tionen och skall i tillämpliga 2. Generaldirektören skall
företräda organisationen i lig. Värdet av bruttonational-
rättsliga förhandlingar och alla produkten skall vara det värde
civila sammanhang. som beräknas på grundval av
produktionskostnad och gällande
3. I överensstämmelse med det priser uttryckt i europeiska
allmänna handlingsprogram som räkningsenheter.
upprättats av kommittén och kom-
missionen gäller vidare att 4. Den kostnadsbas för
generaldirektören: hjälpmedel och tjänster en route
som skall användas för
a) skall vara ansvarig för att beräkningarna skall vara den
Organet fungerar effektivt, kostnadsbas som upprättats för
b) får anställa personal och sägadet näst sista året före det
upp den enligt Instruktion för aktuella räkenskapsåret.
personal,
Artikel 20

c) får låna upp pengar för en tid1. Organisationen får låna på
av högst ett år enligt budgetför-internationella kapital-
ordningen och inom de gränser marknader för att anskaffa de
som fastställts för ändamålet av nödvändiga medlen för att utföra
kommissionen, sina uppgifter.

d) får ingå avtal både om leverans
av varor och tjänster till orga- 2. Organisationen får emittera
nisationen och om försäljning av lån på en fördragsslutande parts
varor och tjänster från organi- kapitalmarknader enligt
sationen enligt de föreskrifter nationell lagstiftning om
som avses i artikel 10 och inom interna lån eller, i avsaknad
de gränser som fastställts för av sådan lagstiftning, efter
dessa ändamål av kommissionen. överenskommelse med den
fördragsslutande parten.
4. Generaldirektören får fullgöra
de nämnda uppgifterna utan att
först hänvända sig till kommittén
men skall i alla frågor hålla 3. Förfarandena för hur
kommittén informerad om de organisationen skall uppta och
åtgärder han vidtagit under återbetala lån skall fastställas
utövandet av de förut nämnda be- i budgetförordningen.
fogenheterna.
4. I varje budget skall det
5. Kommittén skall bestämma underhögsta belopp anges som
vilka förhållanden en ersättare förorganisationen får låna under
generaldirektören får utnämnas omdet år som budgeten omspänner.
denne skulle bli oförmögen att
fullgöra sina åligganden. 5. I ärenden som omfattas av
denna artikel skall organisa-
Artikel 16 tionen verka i samförstånd med
den fördragsslutande partens
1. Uppskattningar skall göras av behöriga myndigheter eller dess
Organets alla inkomster och sedelutgivande bank.
utgifter för varje räkenskapsår.
Artikel 21
2. Budgeten skall vara
balanserad. Organets inkomster Om omständigheterna kräver
och utgifter med avseende på det, får budgeten revideras
forsknings- och försökscentra, under räkenskapsåret i
skolor och varje annan in- överensstämmelse med de fast-
stitution som upprättats enligt ställda kraven för hur den skall
artikel 2.5 ovan skall utarbetas och godkännas.
redovisas i detalj i en särskild
rapport. Artikel 22

1. Räkenskaperna för alla
3. Den budgetförordning som budgetära inkomster och
antagits enligt artikel 11 ovan utgifter skall granskas årligen
skall innehålla bestämmelser om av en kontrollnämnd bestående av
uppskattning, realisering och två sakkunniga tjänstemän från de
revision av Organets inkomster fördragsslutande parternas
och utgifter med beaktande av förvaltningar. Dessa tjänstemän,
föreskrifterna i denna stadga. som skall vara av olika
nationalitet, skall utnämnas av
Artikel 17 kommissionen på förslag av kom-
mittén enligt artikel 6.2 b) i
1. Räkenskapsåret börjar den 1 konventionen. Utgifterna för
januari och slutar den 31 kontrollnämnden skall bäras av
december. organisationen.

2. Senast den 31 oktober varje
år skall kommittén överlämna de
preliminära beräkningarna för 2. Granskningen, som skall utgå
varje räkenskapsår till från verifikationerna och om
kommissionen för godkännande. nödvändigt göras på platsen, skall
läggas upp i syfte att konsta-
Artikel 18 tera intäkternas och
utgifternas stadgeenlighet och
Kommittén skall till att kontrollera att den
kommissionen för godkännande- ekonomiska ledningen är
lämna in förslag om budgetens tillfredsställande. Kontroll-
utseende och om vilken nämnden skall lägga fram en
räkningsenhet som skall användas.revisionsberättelse för kommis-
sionen efter varje räkenskapsårs
Artikel 19 slut.

1. Utan att inskränka
tillämpligheten av bestämmelserna
i punkt 2 nedan skall varje Artikel 23
fördragsslutande parts årliga
bidrag till budgeten bestämmas 1. Administrativt eller
för varje räkenskapsår enligt tekniskt inriktade inspektio-
följande formel: ner av Organets tjänster får
göras, om kommissionen kräver
det, på eget initiativ eller på
a) de första 30 procenten av begäran av kommittén eller
bidraget skall beräknas i generaldirektören.
proportion till värdet av den
fördragsslutande partens
bruttonationalprodukt beräknad på2. Sådana inspektioner skall
det sätt som anges i punkt 3 göras av tjänstemän från de
nedan, fördragsslutande parternas
förvaltningar. Varje in-
b) återstående 70 procent av spektionskommitté skall bestå av
bidraget skall beräknas i för- minst två personer av olika
hållande till värdet av den nationalitet, varav om möjligt
fördragsslutande partens en som deltagit i en tidigare
kostnadsbas för hjälpmedel och inspektion.
tjänster en route enligt defi-
nition i punkt 4 nedan.

Artikel 24
2. Det skall inte krävas av
någon fördragsslutande part att Kommittén beslutar om Orga-
den under ett visst räkenskapsår nets arbetsspråk.
betalar ett bidrag som
överstiger 30 procent av summan Artikel 25
av bidragen från de
fördragsslutande parterna. Organet utger de skrifter
Skulle någon fördragsslutande som är nödvändiga för dess
parts bidrag, beräknat enligt verksamhet.
punkt 1 ovan, överstiga 30
procent, skall merbeloppet Artikel 26
fördelas mellan de övriga
fördragsslutande parterna enligt Med beaktande av
de regler som fastställts i bestämmelserna i artikel 32.3 i
förutnämnda punkt. konventionen skall kommittén
till kommissionen för
3. Den bruttonationalprodukt godkännande lämna in varje än-
som skall ligga till grund för dring av stadgan som den anser
beräkningarna skall erhållas frånnödvändig.
statistik sammanställd av OECD -
eller om sådan statistik inte är
tillgänglig, från statistik
sammanställd av något annat organ
som erbjuder likvärdiga
garantier och som utsetts
enligt ett beslut av
kommissionen - genom att beräkna
det aritmetiska medelvärdet för
de senaste tre åren för vilka
denna statistik finns tillgäng-
DISPOSITIF COORDONNE REGROUPANT navigation aérienne;
LES TEXTES MAINTENUS EN VIGUEUR
DE L''''ACTUELLE CONVENTION ET LES (h) examiner les questions
AMENDEMENTS INTRODUITS PAR LE relevant du domaine de la
PROTOCOLE navigation aérienne mises à
l''''étude par l''''Organisation de
Article 1 l''''Aviation Civile
Internationale ou par d''''autres
1. Les Parties contractantes organisations internationales
conviennent de renforcer leur traitant de l''''aviation civile;
coopération dans le domaine de
la navigation aérienne et de (i) étudier les amendements aux
développer leurs activités plans régionaux de navigation
communes en ce domaine, en aérienne à présenter à
tenant dûment compte des l''''Organisation de l''''Aviation
nécessités de la défense, tout enCivile Internationale;
assurant à tous les usagers de
l''''espace aérien le maximum de (j) exécuter toute autre tâche
liberté compatible avec le qui pourrait lui être confiée en
niveau de sécurité requis. Elles application du (c) du para-
conviennent en conséquence: graphe 1 de l''''article 1;

(a) de fixer des objectifs (k) assister les Parties
communs à long terme en matière contractantes et les Etats
de navigation aérienne et, dans tiers intéressés dans la création
ce cadre, d''''établir un plan et la mise en æuvre d''''un système
commun à moyen terme portant international de gestion des
sur les services et instal- courants de trafic aérien;
lations de la circulation
aérienne; (l) établir et percevoir les
redevances imposées aux usagers
(b) d''''élaborer des plans communs des services de la navigation
relatifs au perfectionnement aérienne conformément à l''''Accord
des personnels, aux procédures multilatéral relatif aux
et aux programmes de recherche redevances de route et pour le
et de développement concernant compte des Parties
les installations et services contractantes et des Etats
visant à assurer la sécurité, tiers parties à cet Accord.
l''''efficacité et l''''écoulement Des accords particuliers
rapide de la circulation peuvent être conclus entre
aérienne; l''''Organisation et des Etats
non membres intéressés à
(c) de se concerter sur toute participer à l''''exécution de ces
autre mesure nécessaire pour tâches.
assurer l''''écoulement sûr et
ordonné du trafic aérien;
2. L''''Organisation peut être
(d) de constituer un fonds chargée, à la demande d''''une ou
commun d''''expérience relatif aux de plusieurs Parties
aspects opérationnel, technique contractantes, des tâches
et financier de la navigation suivantes :
aérienne;
(a) assister lesdites Parties,
(e) de coordonner leurs dans l''''exécution de tâches
activités en ce qui concerne la spécifiques de navigation
gestion des courants de trafic aérienne, telles que la
aérien en mettant sur pied un conception et la réalisation
système international de gestion d''''installations et services de
des courants de trafic en vue circulation aérienne;
d''''assurer l''''utilisation la plus
efficace de l''''espace aérien. (b) fournir et exploiter, en
totalité ou en partie, les in-
2. Elles instituent à cet effet stallations et les services de
une "Organisation européenne circulation aérienne, pour le
pour la sécurité de la na- compte desdites Parties;
vigation aérien (EUROCONTROL)"
ci-après dénommée "l''''Organisa- (c) assister lesdites Parties
tion", qui agira en coopération en ce qui concerne le calcul
avec les autorités nationales et la perception des redevan-
civiles et militaires. Celle-ci ces imposées par celles-ci aux
comporte deux organes: usagers des services de la
navigation aérienne et qui ne
- une "Commission permanente relèvent pas de l''''Accord
pour la sécurité de la multilatéral relatif aux rede-
navigation aérienne", ci-après vances de route.
dénommée "la Commission", qui L''''exécution de telles tâches
constitue l''''organe responsable est réglée dans chaque cas par
de la politique générale de des accords particuliers
l''''Organisation; conclus entre l''''Organisation
et les Parties intéressées.

- une "Agence pour la sécurité de3. L''''Organisation peut en
la navigation arienne", ci-après outre, à la demande d''''un ou de
dénommée "l''''Agence", dont les plusieurs Etats non membres,
Statuts figurent à l''''annexe 1 à être chargée des tâches sui-
la présente Convention. L''''Agence vantes:
constitue l''''organe chargé de
l''''exécution des tâches qui sont (a) assister lesdits Etats en
fixées par la présente ce qui concerne la gestion des
Convention, ou qui, en courants de trafic aérien, la
application de celles-ci, lui planification et la fourniture
sont confiées par la Commission. des services et équipements de
navigation aérienne;
3. Le siège de l''''Organisation
est fixé à Bruxelles. (b) assister lesdits Etats en
ce qui concerne le calcul et
Article 2 la perception des redevances
imposées par ces Etats aux
1. L''''Organisation est chargée usagers des services de la
des tâches suivantes : navigation aérienne et qui ne
relèvent pas de l''''Accord
(a) analyser les besoins futurs multilatéral relatif aux
du trafic aérien ainsi que les redevances de route.
nouvelles techniques requises
pour répondre a ces besoins; L''''exécution de telles tâches
est réglée dans chaque cas par
(b) élaborer et adopter des des accords particuliers
objectifs communs à long terme conclus entre l''''Organisation
en matière de navigation et les Etats intéressées.
aérienne;
Article 3
(c) coordonner les plans
nationaux à moyen terme pour 1. La présente Convention
aboutir à l''''établissement d''''un s''''applique aux services de la
plan commun à moyen terme navigation aérienne de route et
portant sur les services et aux services connexes d''''appro-
installations de la circulation che et d''''aérodrome afférents à la
aériennne dans le cadre des circulation aérienne dans les
objectifs à long terme mentionnésRégions d''''Information de Vol
au (b) ci-dessus; énumérées à l''''Annexe 2.

(d) promouvoir des politiques 2. Toute modification qu''''une
communes en matière de systèmes Partie contractante souhaite
de navigation aérienne au sol et apporter à la liste de ses
de bord, ainsi que de formation Régions d''''Information de Vol
du personnel des services de la figurant à l''''Annexe 2 est
navigation aérienne; subordonnée à l''''accord unanime
de la Commission lorsqu''''elle
(e) étudier et promouvoir les aurait pour effet de modifier
mesures propres à accroître la les limites de l''''espace aérien
rentabilité et l''''efficacité dans couvert par la Convention;
le domaine de la navigation toute modification qui n''''a pas
aérienne; un tel effet sera notifiée à
l''''Organisation par la Partie
(f) promouvoir et exécuter des contractante intéressée.
études, des essais et des ex-
périmentations touchant la 3. Au sens de la présente
navigation aérienne; rassembler Convention, l''''expression "cir-
et diffuser le résultat des étu- culation aérienne" vise celle
des, des essais et des ex- des aéronefs civils, ainsi que
périmentations effectués par les des aéronefs militaires, de
Parties contractantes dans le douane et de police qui se
domaine de la navigation aéri- conforment aux procédures de
enne; l''''Organisation de l''''Aviation
Civile Internationale.
(g) coordonner les programmes
de recherche et de développement Article 4
des Parties contractantes
relatifs aux nouvelles tech- L''''Organisation a la
niques dans le domaine de la personnalité juridique. Sur le
territoire des Parties con- obligatoires pour ces
tractantes, elle possède la dernières. Toutefois, si une
capacité juridique la plus large Partie contractante notifie à
reconnue aux personnes morales la Commission que des raisons
par les législations nationales; impératives d''''intérêt national
elle peut notamment acquérir ou l''''empêchent de donner suite à
aliéner des biens mobiliers ou une décision prise à l''''unanimité
immobiliers et ester en dans les domaines mentionnés
justice. Sauf dispositions aux (b) et (c) du paragraphe 1
contraires de la présente de l''''article 2, elle peut
Convention ou des Statuts déroger à ladite décision sous
ci-annexés, elle est représentée réserve de lui exposer les
par l''''Agence, qui agit au nom motifs de cette dérogation.
de l''''Organisation. L''''Agence gère Dans un délai de six mois à
le patrimoine de l''''Or- compter de cette notification,
ganisation. la Commission soit révise sa
décision antérieure, soit décide
si certaines conditions ou
Article 5 limites doivent s''''appliquer à
la dérogation. Dans l''''un et
1. La Commission est composée l''''autre cas, la décision à pren-
de représentants des Parties dre par la Commission exige
contractantes. l''''unanimité des Parties
Chaque Partie contractante contractantes.
peut se faire représenter par
plusieurs délégués afin de 2. La Commission statue sur
permettre notamment la les mesures prévues au (a) du
représentation des intérêts de paragraphe 2 de l''''article 6,
l''''aviation civile et de la au paragraphe 3 de l''''article 6
défense nationale, mais ne et au paragraphe 3 de
dispose que d''''un seul droit de l''''article 11 à l''''unanimite des
vote. suffrages exprimés.

2. Pour l''''application du (l) 3. Sauf dispositions
du paragraphe 1 de l''''article 2, contraires, les directives et
la Commission est élargie aux les mesures prises dans les
représentants des Etats non mem- cas prévus au (b) du paragraphe
bres de l''''Organisation qui sont 1 et au paragraphe 4 de
parties à l''''Accord multilatéral l''''article 6 sont adoptées par
relatif aux redevances de la Commission à la majorité des
route. La Commission ainsi é- suffrages exprimés étant entendu
largie prend ses décisions dans que:
les conditions fixées par cet
Accord. - ces suffrages sont affectés
de la pondération prévue à l''''ar-
ticle 8 ci-après,
3. Si des dispositions à cet
effet sont prévues dans d''''autres - ces suffrages doivent repré-
accords conclus par senter la majorité des Parties
l''''Organisation avec des Etats contractantes votant.
tiers conformément au paragraphe
1 de l''''article 2, notamment 4. Les mesures prévues au (b)
pour la gestion des courants de du paragraphe 2 de l'''' article
trafic, la Commission sera 6 sont prises par la
élargie et prendra ses décisions Commission dans les conditions
dans les conditions prévues par prévues au paragraphe 3
ces accords. ci-dessus, sous réserve que la
majorité calculée conformément à
Article 6 ce paragraphe atteigne 70 %
des suffrages pondérés exprimés.
1. Pour l''''accomplissement des
tâches dévolues à l''''Organisation 5. Les recommandations sont
par le paragraphe 1 de formulées par la Commission à la
l''''article 2, la Commission majorité des Parties
prend les mesures suivantes : contractantes.

(a) à l''''égard des Parties Article 8
contractantes :
elle prend une décision : 1. La pondération prévue à
l''''articlc 7 est déterminée selon
- dans les cas mentionnés aux le tableau suivant :
(b) et (c) du paragraphe 1 de
l''''article 2 Pourcentage de la
contribution annuelle d''''une
- dans les cas mentionnés aux Partie contractante par
(a) et (d) à (k) du paragraphe 1 rapport aux contributions
de l''''article 2 lorsqu''''elle annuelles de l''''ensemble des
estime nécessaire que les Parti- Parties contractantes
es contractantes s''''engagent
dans une action commune; elle Nombre de voix
peut aussi, dans ces cas, Inférieur à 1 %..............1
formuler une recommandation aux De 1 à moins de 2 %......2
Parties contractantes; De 2 à moins de 3 %......3
De 3 à moins de 4 ½ %4
De 4 ½ à moins de 6 %5
(b) à l''''égard de l''''Agence: De 6 à moins de 7 ½ %6
De 7 ½ à moins de 9 %7
- elle approuve le programme de De 9 à moins de 11 %
travail annuel et les program- 8
mes d''''investissement et de De 11 à moins de 13 %9
travail portant sur plusieurs De 13 à moins de 15 %10
années que lui présente l''''Agence De 15 à moins de 18 %11
pour l''''accomplissement des De 18 à moins de 21 %12
tâches mentionnées au paragraphe De 21 à moins de 24 %13
1 de l''''article 2, ainsi que le De 24 à moins de 27 %14
budget et le rapport d''''activité; De 27 à moins de 30 %15
elle adresse à l''''Agence des 30 %........................16
directives, lorsqu''''elle
l''''estime nécessaire pour l''''ac- 2. La fixation initiale du
complissement des tâches qui lui nombre des voix est faite, à
sont confiées; compter de l''''entrée en vigueur
du Protocole ouvert à la
- elle prend toutes mesures signature à Bruxelles en 1981,
nécessaires dans l''''exercice du par référence au tableau ci--
pouvoir de tutelle dont elle dessus et conformément à la règle
dispose en vertu de la présente de détermination des contri-
Convention et des Statuts de butions annuelles des Parties
l''''Agence; contractantes au budget de
l''''Organisation qui figure à
- elle donne décharge à l''''Agence l''''article 19 des Statuts de
de sa gestion relative au l''''Agence.
budget. 3. En cas d''''adhésion d''''un
Etat, il est procédé de la même
2. La Commission, en outre : manière à une nouvelle fixation
du nombre de voix des Parties
(a) approuve le statut adminis- contractantes.
tratif du personnel et le règle-
ment financier ainsi que les 4. Il est procédé chaque année à
mesures à prendre en application une nouvelle fixation du
du paragraphe 2 de l''''article 7, nombre des voix, dans les
et du paragraphe 3 de l''''article conditions prévues ci-dessus.
19 des Statuts de l''''Agence;
Article 9
(b) nomme, pour une durée de
cinq ans, les membres de la 1. La Commission établit son
mission de contrôle en appli- règlement intérieur qui doit être
cation du paragraphe 1 de adopté à l''''unanimité.
l''''article 22 des Statuts de
l''''Agence. 2. Ce règlement doit prévoir
notamment les règles relatives à
la Presidence, à la création de
3. La Commission autorise groupes de travail et aux
l''''ouverture par l''''Agence de langues de travail de la Com-
négociations sur les accords mission.
particuliers visés à l''''article 2
et approuve les accords négociés. Article 10

L''''Agence met à la disposition
4. Les recours devant le de la Commission de personnel
tribunal arbitral prévu à et les moyens matériels
l''''article 31 sont introduits au nécessaires à son
nom de l''''Organisation par la fonctionnement.
Commission.

Article 7
Article 11
1. Les décisions sont prises
par la Commission statuant à 1. La Commission assure avec
l''''unanimité des Parties les Etats et les organisations
contractantes et sont internationales intéressés les
relations utiles à la réalisationl''''article 2 et dans la limite
de l''''objet de l''''Organisation. des droits conférés aux services
de la circulation aérienne,
2. La Commission est l''''Agence donne aux commandants
notamment, sans préjudice des d''''aéronefs toutes instructions
dispositions du paragraphe 3 de nécessaires. Ils sont tenus de
l''''article 6 et de l''''article 13, s''''y conformer, hormis les cas
seule compétente pour conclure de force majeure envisagés dans
au nom de l''''Organisation, avec les règlements mentionnés à
les organisations in- l''''artic1e précédent.
ternationales, les Parties
contractantes ou les Etats Article 17
tiers, les accords nécessaires à
l''''exécution des tâches de Dans le cas où
l''''Organisation prévues à l''''Organisation exercerait les
l''''article 2. tâches prévues au (b) du
paragraphe 2 de l''''article 2,
3. La Commission peut, sur les infractions à la réglementa-
proposition de l''''Agence, déléguer àtion de la navigation aérienne
cette dernière la décision commises dans l''''espace où la
d''''ouvrir des négociations et de fourniture des services de la
conclure les accords nécessaires àcirculation aérienne est confiée à
l''''exécution des tâches prévues à l''''Agence sont constatées dans
l''''article 2. les procès-verbaux par des
agents spécialement com-
Article 12 missionnés par elle à cet effet,
sans préjudice du droit reconnu
Les accords entre par les législations nationales
l''''Organisation et une ou aux agents des Parties
plusieurs Parties contractantes contractantes de constater les
ou un ou plusieurs Etats non infractions de même nature. Les
membres ou une organisation procès-verbaux visés ci-dessus
internationale, relatifs aux ont devant les tribunaux
tâches prévues à l''''article 2 nationaux la méme valeur que
doivent fixer les tâches droits ceux dressés par les agents
et obligations respectifs des nationaux qualifiés pour
Parties aux accords ainsi que constater les infractions de
les conditions de financement même nature.
et déterminer les mesures à
prendre. Ils peuvent être négociés Article 18
par l''''Agence dans les
conditions prévues au paragraphe 1. La circulation des
3 de l''''article 6 et au publications et des autres
paragraphe 3 de l''''article 11. supports d''''information expédiés
par l''''Organisation ou destinés à
Article 13 celle-ci, et correspondant à
ses activités officielles n''''est
Dans le cadre des directives soumise à aucune restriction.
données par la Commission,
l''''Agence peut établir avec les 2. Pour ses communications
services techniques intéressés, officielles et le transfert de
publics ou privés, relevant des tous ses documents, l''''Organi-
Parties contractantes, d''''Etats sation bénéficie d''''un traitement
non contractants ou aussi favorable que celui
d''''organismes internationaux, accordé par chaque Partie
les relations indispensables à contractante aux organisations
la coordination de la internationales similaires.
circulation aérienne et au
fonctionnement de ses propres
services. Elle peut conclure à Article 19
cet effet, au nom de l''''Orga-
nisation, sous réserve d''''en 1. L''''Organisation est exonérée,
informer la Commission, des dans l''''Etat du siège et sur le
contrats de caractère purement territoire des Parties
administratif, technique ou contractantes, de tous droits
commercial dans la mesure où ils et taxes à l''''occasion de sa
sont nécessaires à son constitution, de sa dissolu-
fonctionnement. tion et de sa liquidation.

Article 14
2. Elle est exonérée des droits
1. Le caractère d''''utilité et taxes auxquels donneraient
publique est reconnu, le cas lieu les acquisitions de biens
échéant, conformément aux immobiliers nécessaires à
législations nationales, avec l''''accomplissement de sa
les effets qui découlent des mission.
dispositions de celles-ci
relatives à l''''expropriation pour
cause d''''utilité publique, aux 3. Elle est exonérée de tous
acquisitions immobilières impôts directs susceptibles de
nécessaires à l''''implantation des s''''appliquer à elle-même, à ses
installations de biens, avoirs et revenus.
l''''Organisation, sous réserve de
l''''accord
des Gouvernements intéressés. La 4. Elle est exonérée des
procédure d''''expropriation pour perceptions fiscales
cause d''''utilité publique pourra indirectes que pourraient
être diligentée par les autoritésentraîner les émissions
compétentes de l''''Etat en cause, d''''emprunts et dont elle serait
conformément à sa législation personnellement débitrice.
nationale, en vue de réaliser
ces acquisitions à défaut 5. Elle est exonérée de tout
d''''accord amiable. impôt de caractère exceptionnel
ou discriminatoire.
2. Sur le territoire des
Parties contractantes où la pro-
cédure visée au paragraphe 6. Les exonérations prévues au
précédent n''''existe pas, présent article ne s''''étendent
l''''Organisation peut bénéficier pas aux impôts et taxes perçus
des procédures d''''aquisition en rémunération de services
forcée utilisables au profit de d''''utilité générale.
l''''aviation civile et des
télécommunications. Article 20

3. Les Parties contractantes 1. L''''Organisation est exonérée
reconnaissent à l''''Organisation, de tous droits de douane et
pour les ouvrages et services taxes d''''effet équivalent,
établis pour son compte sur autres que des redevances ou
leurs territoires respectifs, impositions représentatives de
le bénéfice de l''''application des services rendus, et exemptée de
reglementations nationales toute prohibition et
relatives aux limitations du restriction d''''importation ou
droit de propriété immobilière quid''''exportation en ce qui
existeraient dans l''''intérêt concerne les matériaux,
public au profit des services matériels, fournitures et
nationaux pour le même objet et autres objets importés pour
notamment de celles qui l''''usage officiel de
concernent les servitudes l''''Organisation et destinés aux
d''''utilité publique. immeubles et installations de
l''''Organisation ou à son
4. L''''Organisation supportera fonctionnement.
les frais découlant de l''''ap-
plication des dispositions du
présent article, y compris le 2. Les marchandises ainsi
montant des indemnités dues importées ne peuvent être ni
conformément à la législation de vendues, ni prêtées ou cédées,
l''''Etat sur le territoire duquel soit à titre gratuit soit à
les biens sont situés. titre onéreux, sur le
territoire de la Partie dans
Article 15 laquelle elles auront été
introduites, à moins que ce ne
Dans le cas où l''''Organisation soit dans des conditions fixées
exercerait les tâches prévues au par le Gouvernement de la
(b) du paragraphe 2 de Partie contractante intéressée.
l''''article 2, l''''Agence applique
les règlements en vigueur sur 3. Toutes mesures de contrôle
les territoires des Parties jugées utiles pourront être
contractantes et dans les prises pour s''''assurer que les
espaces aériens pour lesquels la matériaux, matériels, fournitu-
fourniture des services de la res et autres objets indiqués
circulation aérienne leur est au premier paragraphe et
confiée en vertu des accords in- importés à destination de
ternationaux auxquels elles l''''Organisation ont bien été
sont parties. livrés à ladite Organisation et
affectés aux immeubles et
Article 16 installations officiels ou à
son fonctionnement.
Dans le cas où l''''Organisation
exercerait les tâches prévues au 4. L''''Organisation est en
(b) du paragraphe 2 de outre exonérée de tous droits de
douane et exemptée de toute Parties contractantes, dans
prohibition ou restriction l''''exercice de leurs fonctions
d''''importation ou d''''exportation ainsi qu''''au cours de leurs
en ce qui concerne les publica- voyages à destination ou en
tions visées à l''''article 25 des provenance du lieu de réunion,
Statuts ci-annexés. jouissent de l''''inviolabilité
pour tous leurs papiers et
Article 21 documents officiels.

1. L''''Organisation peut détenir Article 24
toutes devises et avoir des En raison de son régime
comptes en toutes monnaies dans propre de prévoyance sociale,
la mesure nécessaire à l''''exécutionl''''Organisation, le Directeur
des opérations répondant à son Général et les membres du
objet. personnel de l''''Organisation
sont exemptés de toutes
2. Les Parties contractantes contributions obligatoires à
s''''engagent à lui accorder les des organismes nationaux de
autorisations nécessaires pour prévoyance sociale, sans préju-
effectuer, suivant les modalités dice des arrangements existant
prévues dans les règlements entre l''''Organisation et une
nationaux et accords Partie contractante lors de
internationaux applicables, l''''entrée en vigueur du
tous les mouvements de fonds Protocole ouvert à la signature à
auxquels donneront lieu la Bruxelles en 1981.
constitution et l''''activité de
l''''Organisation y compris Article 25
l''''émission et le service des em-
prunts lorsque l''''emission de 1. La responsabilité
ces derniers aura été autorisée contractuelle de l''''Or-
par le Gouvernement de la ganisation est réglée par la loi
Partie contractante intéressée. applicable au contrat en
cause.

2. En ce qui concerne la
responsabilité non
Article 22 contractuelle, l''''Organisation
doit réparer les dommages causés
1. L''''Agence peut faire appel par la faute de ses organes ou
au concours de personnes quali- de ses agents dans l''''exercice
fiées ressortissantes des de leurs fonctions dans la
Parties contractantes. mesure où ces dommages leur
sont imputables. La
2. Les membres du personnel de disposition qui précède n''''est
l''''Organisation ainsi que les pas exclusive du droit à d''''aut-
membres de leur famille vivant à res réparations fondé sur la
leur foyer bénéficient des excep-législation nationale des
tions aux dispositions limitant Parties contractantes.
l''''immigration et réglant
l''''enregistrement des étrangers
généralement reconnues aux
membres du personnel des
organisations internationales
similaires. Article 26

3. (a) Les Parties 1. (a) Les installations de
contractantes accordent, en l''''Organisation sont invio-
période de crise internationale, lables. Les biens et avoirs de
aux membres du personnel de l''''Organisation sont exemptés de
l''''Organisation et aux membres toute réquisition,
de leur famille vivant à leur expropriation et confiscation.
foyer, les mêmes facilités de
rapatriement que celles (b) Les archives de
reconnues au personnel des l''''Organisation et tous les
autres organisations interna- papiers et documents officiels
tionales. lui appartenant sont invio-
lables en quelque endroit
(b) Les obligations du qu''''ils se trouvent.
personnel de l''''Organisation
vis-à-vis de celle-ci ne sont 2. Les biens et avoirs de
pas affectées par la disposition l''''Organisation ne peuvent être
du (a) ci-dessus. saisis ni faire l''''objet de
mesures d''''exécution forcée, si
4. Il ne peut être fait ce n''''est par décision de
exception aux dispositions des justice. Toutefois, les
paragraphes 1 et 2 du présent installations de
article que pour des motifs l''''Organisation ne peuvent être
tirés de l''''ordre, de la sécurité saisies ni faire l''''object de
ou de la santé publics. mesures d''''exécution forcée.

5. Les membres du personnel de 3. Toutfois, pour effectuer
l''''Organisation : les enquêtes judiciaires et
assurer l''''exécution des déci-
(a) bénéficient de la franchise sions de justice dans leur
des droits et taxes de douane territoire respectif, les
autres que les redevances ou autorités compétentes de l''''Etat
impositions représentatives de du Siège er des autres pays où
services rendus, pour sont situées ces installations
l''''importation des effets per- et archives ont accès, après en
sonnels, meubles et autres ob- avoir avisé le Directeur Général
jets de ménage usagés qu''''ils de l''''Agence, aux installations
apportent de l''''étranger lors de et archives de l''''Organisation.
leur premier établissement et
pour la réexportation de ces Article 27
mêmes effets, meubles et objets,
lors de la cessation de leurs 1. L''''Organisation collabore
fonctions; en tout temps avec les Auto-
rités compétentes des Parties
(b) peuvent, à l''''occasion de contractantes en vue de
leur prise de fonction sur le faciliter la bonne
territoire de l''''une des Parties administration de la justice,
contractantes, importer d''''assurer l''''observation des
temporairement en franchise règlements de police, et d''''évi-
leur voiture automobile per- ter tout abus auquel
sonnelle et ensuite, au plus pourraient donner lieu les
tard à la fin de leur temps de privilèges, immunités, ex-
service, réexporter ce véhicule emptions ou facilités énumérés
en franchise, sous réserve, dans dans la présente Convention.
l''''une et l''''autre hypothèse, des
conditions jugées nécessaires 2. L''''Organisation facilite
dans tous les cas particuliers, dans la mesure du possible la
par le Gouvernement de la réalisation des travaux d''''intérêt
Partie contractante intéressée. public à exécuter sur le
territoire des Parties
(c) jouissent de l''''inviolabilité contractantes à l''''intérieur ou
pour tous leurs papiers et dans le voisinage des im-
documents officiels. meubles qui lui sont affectés.

6. Il n''''est pas fait Article 28
obligation aux Parties
contractantes d''''accorder à leurs Dans le cas où
propres ressortissants les l''''Organisation exercerait les
facilités prévues aux (a) et (b) tâches prévues au (b) du
du paragraphe 5 ci-dessus. paragraphe 2 de l''''article 2,
les accords internationaux et
7. Le Directeur Général de les réglementations nationales
l''''Agence, outre les privilèges, relatifs à l''''accès, au survol et à
exemptions et facilités prévus la sécurité du territoire des
pour le personnel de l''''Organi- Parties contractantes sont
sation, jouit de l''''immunité de obligatoires pour l''''Agence qui
juridiction pour ses actes, y prend toutes mesures nécessai-
compris ses paroles et écrits, res à leur application.
accomplis dans le cadre de son
activité officielle; cette Article 29
immunité n''''est pas applicable en
cas d''''infraction à la Dans le cas où
réglementation de la circulation l''''Organisation exercerait les
routière ou en cas de dommage tâches prévues au (b) du
causé par un véhicule lui paragraphe 2 de l''''article 2,
appartenant ou conduit par lui. l''''Agence est tenue de donner
aux Parties contractantes qui
8. Les Gouvernements intéressés en formulent la demande toutes
prennent toutes mesures utiles les informations relatives aux
pour assurer la liberté de aéronefs dont elle a
transfert des salaires nets. connaissance dans l''''exercice
de ses fonctions, afin de
permettre auxdites Parties
Article 23 contractantes de contrôler
l''''application des accords
Les représentants des internationaux et des
règlements nationaux. 1. L''''adhésion à la présente
Convention, telle qu''''amendée
Article 30 par le Protocole ouvert à la
signature à Bruxelles en 1981,
Les Parties contractantes de tout Etat non signataire du
reconnaissent la nécessité pour Protocole précité, est subordon-
l''''Agence de réaliser son née:
équilibre financier, et
s''''engagent à mettre à sa (a) à l''''accord de la Commission
disposition, compte tenu de ses statuant à l''''unanimité;
recettes propres, les moyens
financiers appropriés dans les (b) au dépôt concomitant par cet
limites et conditions définies Etat de son instrument d''''ad-
par les Statuts ci-annexés. hésion à l''''Accord multilatéral
relatif aux redevances de
route ouvert à la signature à
Article 31 Bruxelles en 1981.

1. Tout différend qui pourra 2. La décision d''''accepter
naître soit entre les Parties l''''adhésion est notifiée à l''''Etat
contractantes, soit entre les non signataire par le Président
Parties contractantes et de la Commission.
l''''Organisation représentée par la
Commission, relatif à l''''interpré-3. L''''instrument d''''adhésion est
tation ou l''''application de la déposé auprès du Gouvernement du
présente Convention ou de ses Royaume de Belgique qui en
Annexes et qui n''''aura pu être avisera les Gouvernements des
réglé par voie de négociations autres Etats signataires et
directes ou par tout autre mode adhérents.
de règlement sera soumis à
arbitrage à la requête de l''''une 4. L''''adhésion prendra effet le
quelconque des parties. premier jour du deuxième mois
suivant le dépôt de l''''instrument
2. A cet effet chacune des d''''adhésion.
parties désignera dans chaque
cas un arbitre, et les arbitres Le présent dispositif de la
se mettront d''''accord sur la Convention est établi en
désignation d''''un tiers arbitre. langues allemande, anglaise,
Dans le cas où une partie française, néerlandaise et
n''''aurait pas désigné son arbitre portugaise. En vertu de la
dans les deux mois de la date clause finale de la Convention
de reception de la requêre de internationale de coopération
l''''autre partie, ou dans le cas pour la sécurité de la
où les arbitres n''''auraient pu, navigation aérienne
dans les deux mois, se mettre "EUROCONTROL" du 13 décembre
d''''accord sur la désignation du 1960, ainsi que de la clause
tiers arbitre, toute partie finale du Protocol du 12
pourra demander au Président de février 1981 amendant ladite
la Cour Internationale de Convention, le texte en langue
Justice de procéder à ces française fera foi en cas de
désignations. divergence entre les textes.

3. Le tribunal arbitral
déterminera sa propre procédure.

4. Chaque partie prendra à sa
charge les frais concernant son
arbitre et sa représentation
dans la procédure devant le
tribunal; les frais afférents au
tiers arbitre ainsi que les
autres frais seront supportés
par les parties pour une part
égale. Le tribunal arbitral peut
toutefois fixer une répartition
différente des frais s''''il le
juge approprié.

5. Les décisions du tribunal
arbitral seront obligatoires
pour les parties au différend.

Article 32

1. Les Statuts de l''''Agence,
ainsi que toutes modifications
qui leur seraient apportées dans
les conditions prévues à la ANNEXE 1
présente Convention et aux STATUTS DE L''''AGENCE
Statuts y annexés, sont valables
et ont effet sur le territoire
des Parties contractantes. Article 1

2. Toute modificatiun aux L''''Agence instituée par
dispositions des Statuts est l''''Article 1 de la Convention
subordonnée à l''''approbation de laest régie par les présents Sta-
Commission, statuant à tuts.
l''''unanimité de ses membres.
Article 2
3. Toutefois les dispositions
prévues aux articles 1, 11, 19 1. L''''Agence constitue
et 20 des Statuts ci-annexés ne l''''organe chargé de l''''exécution
sont pas susceptibles de modi- des tâches qui lui sont confiées
fication par la Commission. par la Convention ou par la
Commission.
Article 33
2. Lorsqu''''elle assure des
En cas de crise ou de services de navigation
guerre, les dispositions de la aérienne, l''''Agence a pour
présente Convention ne peuvent objectifs:
porter atteinte à la liberté
d''''action des Parties (a) d''''éviter les abordages
contractantes concernées. entre aéronefs;

Article 34 (b) d''''assurer l''''écoulement
ordonné et rapide de la
Les Parties contractantes circulation aérienne;
s''''engagent à faire bénéficier
l''''Agence des dispositions (c) de fournir les avis et les
légales en vigueur destinées à renseignements utiles à l''''exécu-
assurer la continuité des tion sûre et efficace des vols;
services publics.
(d) d''''alerter les organes
appropriés lorsque les aéronefs
Article 35 ont besoin de l''''aide des
services de recherche et de
1. La présente Convention, sauvetage, et de prêter à ces
telle qu''''amendée par le organes le concours nécessaire.
Protocole ouvert à la signature à
Bruxelles en 1981, est prorogée 3. L''''Agence met en place les
d''''une durée de vingt ans, à moyens nécessaires à l''''exécution
compter de l''''entrée en vigueur de ses missions et en assure
du Protocole précité. le bon fonctionnement.

2. Cette durée sera 4. A cette fin, l''''Agence
automatiquement prolongée par travaille en étroite
périodes de cinq années à moins collaboration avec les
qu''''une Partie contractante autorités militaires, afin de
n''''ait manifesté par une satisfaire le plus
notification écrite au Gouverne- efficacement et le plus
ment du Royaume de Belgique, au économiquement possible les
moins deux ans avant besoins de la circulation
l''''expiration de la période en aérienne et les besoins
cours, son intention de mettre particuliers de l''''aviation
fin à la Convention. Le militaire.
Gouvernement du Royaume de
Belgique avisera les Gouverne- 5. Pour l''''exercice de sa
ments des autres Etats parties à mission, sous réserve des
la Convention de ladite conditions prévues au para-
notification. graphe 2 de l''''article 7
ci-après, elle peut notamment
3. Si, en application de ce construire et exploiter les
qui précède, l''''Organisation est bâtiments et installations qui
dissoute, elle est réputée lui sont nécessaires, en
exister pour les besoins de sa particulier des centres de
liquidation. recherche et d''''expérimentation
de la circulation aérienne, de
Article 36 gestion des courants de trafic
aérien et des écoles servant au
perfectionnement et à la du paragraphe 1 de l''''article 2
spécialisation du personnel des de la Convention;
services de la navigation
aérienne. Elle fait néanmoins (c) étudie les programmes de
appel aux services techniques recherche et de développment
nationaux et utilise les prévus au (g) du paragraphe 1
installations nationales de 1 article 2 de la Con-
existantes chaque foi que cela vention;
est possible, afin d''''éviter tout
double emploi. (d) élabore les plans communs à
moyen terme prévus au (c) du
Article 3 paragraphe 1 de l''''article 2 de
la Convention, ainsi que les
Sous réserve des pouvoirs politiques communes en matière
reconnus à la Commission, de système au sol et de bord et
l''''Agence est administrée par un de formation des personnels
Comité de gestion ci-après dénomméprévues au (d) du paragraphe 1
"le Comité" et par un Directeur dudit article;
Général.
(e) adopte les accords prévus à
l''''article 2 de la Convention;
Article 4
(f) procède aux études prévues
1. Le Comité est composé de aux (h) et (i) du paragraphe 1
représentants de chacune des de l''''article 2 de la Con-
Parties contractantes, qui peut vention.
nommer plusieurs représentants
afin de permettre notamment la 3. Le Comité prend, dans la
représentation des intérêts de limite de la délégation éventu-
l''''aviation civile et de la ellement faite par la Com-
défense nationale, mais dont mission en application du
l''''un seulement a voix déli- paragraphe 3 de l''''article 11
bérative. Ce dernier est un haut de la Convention, la décision
fonctionnaire exerçant dans son d''''ouvrir des négociations en
pays des vue de la conclusion des
responsabilités dans le domaine accords prévus à l''''article 2 de
de la navigation aérienne. la Convention et approuve, le
Chaque représentant est pourvu cas échéant, les accords négociés.
d''''un suppléant, qui le représente
valablement en cas d''''empêche- Article 10
ment.
Le Comité élabore et soumet à
2. Pour l''''application du (1) l''''approbation de la Commis-
du paragraphe 1 de l''''article 2 sion:
de la Convention, le Comité est
élargi aux représentants des - un règlement pour les appels
Etats non membres de d''''offres et la passation des
l''''Organisation qui sont parties àmarchés relatifs à la fourniture
l''''Accord multilatéral relatif des biens et services à l''''Orga-
aux redevances de route. Le nisation, ainsi que les condi-
Comité élargi prend ses décisionstions régissant ces marchés;
dans les conditions fixées par
cet Accord. - le cahier des prescriptions
générales applicables aux marchés
3. Si des dispositions à cet realtifs à la fourniture de
effet sont prévues dans d''''autres services par l''''Organisation.
accords conclus par l''''Orga-
nisation avec des Etats tiers Article 11
conformément au paragraphe 1 de
l''''article 2 de la Convention, Le Comité élabore et soumet à
notamment pour la gestion des l''''approbation de la Commis-
courants de trafic, le Comité sion, le règlement financier
sera élargi et prendra ses qui fixe notamment le
décisions dans les conditions procédures comptables à suivre
prévues par ces accords. en matière de recettes et de
dépenses, les conditions
Article 5 régissant le versement des
contributions nationales ainsi
1. Le Comité délibère valablementque les conditions de recours à
lorsque au moins tous les repré- l''''emprunt par l''''Organisation.
sentants des Parties
contractantes ayant voix Article 12
délibérative sauf un sont
présents. 1. Le Comité élabore et soumet à
l''''approbation de la Commission
2. Si ce quorum n''''est pas le statut administratif du
atteint, la délibération est personnel de l''''Agence :
remise à une séance ultérieure, - - celui-ci comporte
qui fait l''''objet d''''une nouvelle notamment des disposition
convocation et ne peut se tenir relatives à la nationalité du
au plus tôt que dix jours après personnel, aux barêmes de
la précédente; pour la deuxième traitement, aux pensions, aux
délibération, le quorum exigé estincompatibilités, au secret
de la moitié au moins des professionnel, à la continuité
représentants ayant voix déli- du service;
bérative.
- il précise les emplois qui ne
Article 6 peuvent être cumulés avec aucun
autre sans autorisation
1. Le Comité élabore son spéciale du Directeur Général.
règlement intérieur, qui fixe
notamment les règles régissant 2. Le Tribunal administratif
l''''élection d''''un Président et d''''unde l''''Organisation
Vice-Président, ainsi que la internationale du Travail est
désignation d''''un Secrétaire. seul compétent pour connaitre
des litiges opposant
2. Le règlement comporte des l''''Organisation et le personnel
dispositions relatives aux de l''''Agence, à l''''exclusion de
incompatibilités. Il prévoit en toute autre juridiction,
outre que les convocations aux nationale ou internationale.
séances seront envoyées par
lettre ou, en cas d''''urgence, Article 13
par télégramme, et comprendront
l''''ordre du jour. 1. L''''Agence n''''est habilitée à
recruter directement le per-
3. Le règlement est soumis à sonnel que si les Parties
l''''approbation de la Commission. contractantes ne sont pas en
mesure de mettre à sa
Article 7 disposition du personnel
qualifié. Toutefois, l''''Agence
1. Le Comité statue sur peut convenir avec des Etats
l''''organisation de l''''Agence, qui non membres de l''''Organisation
doit être proposée par le Di- d''''employer du personnel
recteur Général. qualifié de ces Etats dans le
cadre de l''''application des
2. Il soumet toutefois à accords prévus aux paragraphes
l''''approbation de la Commission 2 et 3 de l''''article 5 de la
les mesures à prendre en appli- Convention.
cation du paragraphe 5 de
l''''article 2 ci-dessus. 2. Durant tout le temps de
son emploi par l''''Agence, le
Article 8 personnel fourni par les ad-
ministrations nationales est
Le Comité rend compte chaque soumis au statut régissant le
année à la Commission des personnel de l''''Agence, sans
activités et de la situation préjudice du maintien des
financière de l''''Organisation. avantages de carrière qui sont
garantis par les réglemen-
Article 9 tations nationales.

1. Le Comité élabore des 3. Le personnel fourni par
programmes d''''investissement et une administration nationale
de travail portant sur peut toujours être remis à la
plusieurs années, à la demande dedisposition de cell-ci sans
la Commission. Ils sont soumis à que cette mesure ait un
l''''approbation de celle-ci. caractère disciplinaire.

2. En particulier, en vue de Article 14
les soumettre à l''''approbation de
la Commission qui statue 1. Le Comité prend ses
conformément à la Convention, le décisions à la majorité pondérée.
Comité :
2. La majorité pondérée s''''entend
(a) prépare le programme des de plus de la moitié des
tâches prévu aux (a), (e), (f) etsuffrages exprimés, étant
(j) du paragraphe 1 de entendu que:
l''''article 2 de la Convention;
- ces suffrages sont affectés
(b) élabore les objectifs com- de la pondération prévue à l''''ar-
muns à long terme prévus au (b) ticle 8 de la Convention;
(b) une deuxième fraction, à
- ces suffrages représentent la concurrence de 70 % de la
majorité des Parties contrac- contribution, est calculée pro-
tantes votant. portionnellement a l''''importan-
ce de l''''assiette des
3. En cas de partage égal des redevances de route de la
voix, le Président décide, soit Partie contractante telle
de procéder à un deuxième scrutinqu''''elle est définie au para-
au cours de la même séance, soit graphe 4 ci-dessous.
d''''inscrire la proposition à
l''''ordre du jour d''''une nouvelle 2. Aucune Partie Contractante
séance dont il fixe la date. Si n''''est tenue de verser, pour un
le partage des voix se exercice budgétaire donné, une
renouvelle lors de la nouvelle contribution dépassant 30 % du
séance, la voix du Président est montant global des
prépondérante. contributions des Parties
contractantes. Si la
contribution de l''''une des
Article 15 Parties contractantes calculée
conformément au paragraphe 1
1. Le Directeur Général est nomméci-dessus dépassait 30 %, l''''ex-
pour une durée de cinq ans par cédent serait réparti entre
le Comité statuant dans les les autres Parties contrac-
conditions prévues au paragraphe tantes selon les règles fixées
2 de l''''article 14, sous réserve audit paragraphe.
que la majorité calculée
conformément à ce paragraphe 3. Le Produit national brut
dudit article atteigne 70 % des qui est pris en compte est
suffrages pondérés exprimés. Son celui qui résulte des
mandat est renouvelable dans statistiques établies par
les mêmes conditions. l''''Organisation de Coopération
et de Développement Economique
2. Il représente l''''Organisation - ou à défaut par tout organisme
en justice et dans tous les offrant des garanties
actes de la vie civile. équivalentes et désigné en vertu
d''''une décision de la Commission
- en calculant la moyenne
3. En outre, conformément à la arithmétique des trois dernières
politique générale fixée par le années pour lesquelles ces
Comité et la Commission, le statistiques sont disponibles.
Directeur Général : Il s''''agit du Produit national
brut au coût des facteurs et
aux prix courants exprimé en
(a) veille à l''''efficacité de unités de compte européennes.
l''''Agence;

4. L''''assiette des redevances
(b) nomme les membres du de route qui est prise en
personnel et met fin à leurs compte est celle établie pour
services dans les conditions la pénultième année précédant
prévues au statut administratif l''''exercice budgétaire en
du personnel; question.

(c) contracte les emprunts dont
la durée n''''excède pas un an, aux Article 20
conditions prescrites par le
règlement financier et dans les 1. L''''Organisation peut
limites fixées à cet effet par laemprunter sur les marchés
Commission; financiers internationaux les
ressources nécessaires à
(d) passe les contrats de l''''accomplissement de ses
fourniture et de vente de biens tâches.
et de services aux conditions
prescrites par le règlement prévu à2. L''''Organisation peut émettre
l''''article 10 et dans les des emprunts sur les marchés
limites fixées à cet effet par financiers d''''une Partie
contractante dans le cadre de
la Commission. la réglementation nationale
applicable à l''''émission
d''''emprunts intérieurs, ou à
4. Le Directeur Général défaut d''''une telle
s''''acquitte de ces fonctions réglementation avec l''''accord de
sans en référer préalablement au la Partie contractante.
Comité, mais tient en tout état
de cause ce dernier informé de 3. Le règlement financier
toutes les mesures prises en fixe les procédures selon
vertu des pouvoirs précités. lesquelles l''''Organisation
contracte et rembourse les
emprunts.
5. Le Comité détermine les
conditions dans lesquelles le 4. Chaque budget fixe le
Directeur Général est remplacé enmontant maximum que
cas d''''empêchement. l''''Organisation peut emprunter
au cours de l''''année couverte
par le budget.
Article 16
5. Dans les domaines visés par
1. Toutes les recettes et les le présent article,
dépenses de l''''Agence doivent l''''Organisation agit en accord
faire l''''objet de prévisions pour avec les autoirités compétentes
chaque exercice budgétaire. des Parties contractantes ou
avec leur banque d''''émission.
2. Le budget doit être équilibré
en recettes et en dépenses. Les Article 21
recettes et les dépenses de
l''''Agence relatives aux centres Le budget peut être révisé en
de recherches et d''''expérimenta- cours d''''exercice, si les
tions, écoles et tous autres circonstances l''''exigent,
organismes créés en application suivant les règles prévues pour
du paragraphe 5 de l''''article 2 son établissement et son
ci-dessus sont détaillées dans unapprobation.
état spécial.
Article 22
3. Le règlement financier prévu à
l''''article 11 ci-dessus détermine 1. Les comptes de l''''ensemble
les conditions de prévision, des recettes et dépenses du
d''''exécution et de contrôle des budget sont examinés chaque
recettes et dépenses sous réserveannée par une mission de
des dispositions des présents contrôle composée de deux
Statuts. fonctionnaires spécialisés
appartenant aux
Article 17 administrations des Parties
contratantes. Ces
1. L''''exercice budgétaire s''''étendfonctionnaires, qui doivent
du ler janvier au 31 décembre. être de nationalité différente,
sont nommés par la Commission
2. Les prévisions pour chaque sur proposition du Comité
exercice budgétaire sont soumi- conformément au (b) du
ses par le Comité à l''''approbationparagraphe 2 de l''''article 6 de
de la Commission au plus tard la Convention. Les dépenses
le 31 octobre de chaque année. relatives à la mission de
contrôle sont à la charge de
Article 18 l''''Organisation.

Le Comité soumet à 2. La vérification, qui a lieu
l''''approbation de la Commission sur pièces et au besoin sur
des propositions sur le mode de place, a pour objet de consta-
présentation du budget et l''''unitéter la régularité des recettes
de compte à utiliser. et dépenses et de s''''assurer de
la bonne gestion financière. La
Article 19 mission de contrôle adresse à la
Commission un rapport après la
1. Sans préjudice des clôture de chaque exercice.
dispositions du paragraphe 2
ci-dessous, les contributions
annuelles de chacune des
Parties contractantes au budget
sont, pour chaque exercice, Article 23
déterminées selon la formule de
répartition ci-après: 1. Les services de l''''Agence
peuvent, à la demande de la
(a) une premiére fraction, à con-Commission agissant de sa
currence de 30 % de la con- propre initiative ou sur la
tribution, est calculée pro- demande du Comité ou du
portionnellement à l''''importance Directeur Général faire l''''objet
du Produit national brut de la d''''inspections administratives
Partie contractante tel qu''''il et techniques.
est défini au praragraphe 3
ci-dessous; 2. Ces inspections sont
effectuées par des agents
appartenant aux administrations
des Parties contractantes.
Chaque mission d''''inspection est
composée d''''au moins deux
personnes de nationalité diffé-
rente. Toute mission
d''''inspection doit comprendre,
autant que possible, une
personne ayant participé à une
inspection précédente.

Article 24

Le Comité détermine les
langues de travail de l''''Agence.

Article 25

L''''Agence procède aux
publications nécessaires à son
fonctionnement.

Article 26

Le Comité soumet à
l''''approbation de la Commission
toutes modifications aux
Statuts qui lui paraissent
nécessaires, sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 de
l''''article 32 de la Convention.

MULTILATERAL ÖVERENSKOMMELSE OM flygtrafiktjänst och hjälpmedel
UNDERVÄGSAVGIFTER en route, och det praktiska
genomförandet av systemet,
likaväl som de kostnader
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, EUROCONTROL åsamkas i samband
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, med det praktiska genomförandet
KONUNGARIKET BELGIEN, av systemet,
SPANIEN,
FRANSKA REPUBLIKEN, b) dessa avgifter uppbärs av
FÖRENADE KONUNGARIKET STOR- EUROCONTROL som en en-
BRITANNIEN OCH NORD-IRLAND, hetsavgift per flygning.
IRLAND,
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, 2. Den utökade kommissionen
PORTUGISISKA REPUBLIKEN, skall för de ändamål som avses
SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, ovan:

a) fastställa principer för
bedömning av de kostnader som
i det följande kallade "de avses i punkt 1 a);
avtalsslutande staterna",
EUROPEISKA ORGANISATIONEN FÖR
SÄKRARE FLYGTRAFIKTJÄNST, b) fastställa den formel som
skall tillämpas vid beräkningen
i det följande kallad av undervägsavgifter;
"EUROCONTROL",
c) godkänna återvinningsandelen
som beaktar att de för varje debiteringsperiod av
överenskommelser som europeiska de kostnader som avses i punkt
stater ingått med EUROCONTROL för1 a) ovan;
uppbärande av undervägsavgifter
måste ersättas på grund av änd-
ringen av den internationella d) bestämma den avräkningsenhet
EUROCONTROL-konventionen om i vilken undervägsavgifterna
samarbete för luftfartens anges;
säkerhet av den 13 december
1960;
e) bestämma
tillämpningsvillkoren, in-
som inser att samarbete med klusive betalningsvillkoren,
avseende på fastställande och för systemet liksom priser per
uppbärande av undervägsavgifter enhet och tariffer samt den
har visat sig effektivt period under vilken de skall
tidigare; gälla;

f) fastställa principerna för
som önskar fortsätta och stärkabefrielse från under-
det upprättade samarbetet; vägsavgifter;

som är beslutna att med
vederbörlig hänsyn till de g) godkänna den utökade
riktlinjer som rekommenderas av kommitténs rapporter;
Internationella civila luft-
fartsorganisationen genomföra h) anta de budgetföreskrifter
ett enhetligt europeiskt system som skall vara tillämpliga på
för undervägsavgifter, vilket systemet för undervägsavgifter;
skall stå öppet för så många
europeiska stater som möjligt; i) godkänna överenskommelser
mellan EUROCONTROL och varje
som är övertygade om att dennastat som önskar begagna sig av
enhetlighet också kommer att EUROCONTROL:s resurser eller
underlätta samråd med användarna;tekniska medverkan i samband
med luftfartsavgifter som inte
som beaktar att det är önskvärtomfattas av denna över-
för de stater som deltar i enskommelse;
EUROCONTROL-systemet för
undervägsavgifter att stärka j) godkänna den budgetbilaga
organisationens befogenheter som den utökade kommittén skall
med avseende på indrivning av lägga fram enligt artikel 5.1
avgifter; c).

som inser att ett sådant 3. Den utökade kommissionen
system fordrar en ny rättslig skall enhälligt fastställa sina
grund; procedurregler genom omröstning
bland samtliga fördragsslutande
har träffat följande stater.
överenskommelse:
Artikel 4

Artikel 1 Varje fördragsslutande stat
har en röst i den utökade
1. De fördragsslutande parterna kommittén, om inte annat följer
är eniga om att anta gemensamma av bestämmelserna i artikel 6.2
riktlinjer med avseende på b).
avgifter för flygtrafiktjänst och
hjälpmedel en route, i det
följande kallade "under- Artikel 5
vägsavgifter", i luftrummet inom
de flyginformationsregioner för 1. Den utökade kommittén skall
vilka de har behörighet. åta sig att

a) förbereda den utökade
2. De är därför eniga om att kommissionens beslut;
upprätta ett gemensamt system för
fastställande och uppbärande av b) övervaka det praktiska
undervägsavgifter och att för genomförandet av systemet för
detta ändamål utnyttja EUROCON- undervägsavgifter innefattande
TROL:s tjänster. utnyttjandet av de resurser
som EUROCONTROL använder för
3. Den permanenta detta ändamål och att vidta alla
kommissionen och EUROCONTROL:s nödvändiga åtgärder, särskilt vad
administrativa kommitté skall gäller återvinning av under-
därför utökas så att de omfattar vägsavgifter, enligt den utökade
företrädare för de avtalsslutandekommissionens beslut;
stater som inte är medlemmar i
EUROCONTROL och kallas härefter
"den utökade kommissionen" och c) redogöra inför den utökade
"den utökade kommittén". kommissionen för de resurser
som behövs för verksamheten
4. De avseende systemet för undervägs-
flyginformationsregioner som avgifter och förelägga kommis-
nämns i punkt 1 ovan är sionen den budgetbilaga som
förtecknade i bilaga 1 till avser EUROCONTROL:s verksamhet
denna överenskommelse. Varje i samband med undervägsav-
ändring som en fördragsslutande gifter;
stat önskar göra i förteckningen
över sina flyginformationsregio- d) utföra varje annan uppgift
ner förutsätter ett enhälligt som den utökade kommissionen
godkännande av den utökade kom- anförtror den.
missionen om den skulle leda
till en förändring av gränserna för2. Den utökade kommittén skall
det totala luftrum som omfattas fastställa sina egna
av denna överenskommelse. Varje procedurregler med beaktande
förändring som inte leder till enav bestämmelserna i artikel 6.2
sådan förändring skall av den be-a).
rörda fördragsslutande staten
anmälas till EUROCONTROL. Artikel 6

Artikel 2 1. Den utökade kommissionens
beslut skall fattas enligt
Varje fördragsslutande stat följande:
har en röst i den utökade
kommissionen, om inte annat a) Beslut i de ärenden som
följer av bestämmelserna i arikelavses i artikel 3.2 a) - f)
6.1 b). och h) skall fattas enhälligt
genom omröstning bland samtliga
fördragsslutande stater och
Artikel 3 skall vara bindande för alla
fördragsslutande stater. Om ett
1. Den utökade kommissionen enhälligt beslut inte uppnås,
skall åta sig att upprätta det skall den utökade kommissionen
gemensamma systemet för fatta beslut med två tredjedels
undervägsavgifter på ett sådant majoritet av de avgivna
sätt att rösterna. Varje fördragsslutande
stat som på grund av överordnade
a) dessa avgifter fastställs nationella hänsyn inte kan til-
enligt en gemensam formel som lämpa detta beslut, skall till
tar hänsyn till de kostnader som den utökade kommissionen lämna
åsamkas de fördragsslutande en förklaring och ange skälen för
parterna med avseende på detta.
Artikel 15
b) För beslut i ärenden som
avses i artikel 3.2 i) och j) Följande avgöranden som
fordras två tredjedels majoritet meddelats i en fördragsslutande
av antalet avgivna röster under stat skall erkännas och
förutsättning att rösterna om- verkställas i övriga fördrags-
fattar den vägda majoriteten av slutande stater:
medlemsstaterna i EUROCONTROL
enligt de bestämmelser som a) slutliga avgöranden av en
återges i bilaga 2 till denna domstol;
överenskommelse. EUROCONTROL
skall varje år underrätta de b) administrativ myndighets
fördragsslutande stater som inte avgörande som varit möjligt att
är medlemsstater i EUROCONTROL överklaga till domstol men inte
om det antal röster som medlems- längre är det antingen på grund
staterna har rätt till enligt de av att domstolen avslagit över-
nämnda bestämmelserna. klagandet genom ett slutligt
avgörande eller på grund av att
överklagandet har dragits
c) För beslut i ärenden som tillbaka eller därför att tiden
anges i artikel 3.2 g) fordras för fullföljd har löpt ut.
två tredjedels majoritet av
antalet avgivna röster. Detta
gäller även för förhandlingar som
den utökade kommissionen på Artikel 16
EUROCONTROL:s vägnar inleder
inför den skiljedomstol som Avgöranden enligt artikel 15
avses i artikel 25. skall inte erkännas eller
verkställas i följande fall:

2. a) Den utökade kommitténs
procedurregler, inklusive a) om domstolen eller den
reglerna om beslutsfattande, administrativa myndigheten i
skall enhälligt godkännas av den ursprungsstaten saknade
utökade kommissionen genom behörighet enligt artikel 13;
omröstning bland samtliga
fördragsslutande stater.
b) om avgörandet är uppenbart
b) I ärenden som avses i oförenligt med grunderna för
artikel 5.1 c) skall dock den rättsordningen i den anmodade
utökade kommitténs beslut fattas staten;
enligt bestämmelserna i punkt 1
b) i denna artikel. c) om gäldenären inte i
tillräckligt god tid
Artikel 7 underrättats om den
administrativa myndighetens
EUROCONTROL skall i enlighet avgörande eller det rättsliga
med tillämpliga regler fastställaförfarandet för att göra det möj-
de undervägsavgifter som skall ligt för honom att föra sin
erläggas för varje flygning i dettalan eller överklaga till en
luftrum som definieras i domstol eller;
artikel 1.
d) om talan med avseende på
Artikel 8 samma undervägsavgifter redan
anhängiggjorts och väntar på
EUROCONTROL skall uppbära de avgörande vid domstol eller en
undervägsavgifter som anges i administrativ myndighet i den
artikel 7. De skall utgöra en anmodade staten;
enhetsavgift som skall erläggas
för varje flygning och motsvaras e) om avgörandet är oförenligt
av en enda fordran vilken med ett avgörande rörande samma
tillkommer EUROCONTROL och som undervägsavgifter som meddelats
skall betalas till dess i den anmodade staten;
huvudkontor.
f) om domstolen eller
myndigheten i ursprungslandet
för att komma fram till sitt
avgörande har avgjort en
preliminär fråga om fysiska
Artikel 9 personers rättsliga ställning,
rättskapacitet eller
Skyldig att betala avgiften rättshandlingsförmåga, rätt till
är den som var brukare av egendom grundad på makars för-
luftfartyget vid den tidpunkt då mögenhetsförhållanden, arv eller
flygningen utfördes. testamente på ett sätt som står i
strid med en internationellt
Artikel 10 privaträttslig bestämmelse i den
stat i vilken erkännande begärs,
Om brukarens identitet är såvida inte samma resultat
okänd, skall luftfartygets ägare skulle uppnåtts genom till-
anses vara brukaren om han inte lämpning av sistnämnda stats
visar vem som i annat fall var internationellt privaträttsliga
brukare. bestämmelser.

Artikel 17
Artikel 11
De avgöranden som avses i
När en gäldenär inte har artikel 15 skall, om de går att
betalat belopp som har för- verkställa i ursprungslandet,
fallit till betalning, får verkställas enligt den anmodade
åtgärder vidtas för indrivning. statens lagar. Vid behov skall
en verkställighetsorder på
Artikel 12 begäran utfärdas av en domstol
eller en administrativ
1. Åtgärder för indrivning av myndighet i den anmodade
det till betalning förfallna staten.
beloppet får vidtas antingen av
EUROCONTROL eller på EUROCON-
TROL:s begäran av en Artikel 18
fördragsslutande stat.
1. Begäran skall åtföljas av:

2. Indrivning skall genomföras a) en bestyrkt kopia av
genom antingen rättsligt eller avgörandet;
administrativt förfarande.
b) när det gäller en meddelad
3. Varje fördragsslutande stat tredskodom: originalet eller
skall underrätta EUROCONTROL om en bestyrkt kopia av en
de förfaranden som tillämpas i handling som visar att
denna stat samt om behöriga gäldenären vederbörligen
domstolar eller administrativa delgivits stämning;
myndigheter.

Artikel 13 c) när det gäller ett
administrativt avgörande: en
Åtgärder för indrivning inom handling som visar att kraven
den fördragsslutande statens i artikel 15 är uppfyllda;
territorium skall vidtas:
d) en handling som visar att
a) där gäldenären har sitt avgörandet är verkställbart i
hemvist eller säte, ursprungslandet och att gäldenä-
ren underrättats om avgörandet i
tillräcklig tid.
b) där gäldenären har ett
driftsställe om varken hans 2. En vederbörligen bestyrkt
hemvist eller säte är beläget inomöversättning av handlingarna
en fördragsslutande stats skall tillhandahållas om
territorium, domstolen eller den
administrativa myndigheten i
den anmodade staten begär det.
c) när de behörighetsgrunder Legalisering eller annat
som anges i a) och b) ovan inte liknande förfarande får inte
föreligger: där gäldenären har krävas.
tillgångar;
Artikel 19
d) när behörighetsgrunderna
enligt a) - c) ovan inte 1. Begäran kan endast vägras på
föreligger: där EUROCONTROL har någon av de grunder som anges i
sitt huvudkontor. artikel 16. Beslutet får under
Artikel 14 inga förhållanden omprövas i sak
i den anmodade staten.
EUROCONTROL skall ha
befogenhet att vidta rättsliga 2. Tillämplig lag på
åtgärder inför behöriga domstolarförfarandet för erkännande och
och administrativa myndigheter verkställande av avgörandet
i stater som inte är parter i skall vara den anmodade sta-
denna överenskommelse. tens lag i den mån inte annat
föreskrivs i denna överenskom-
melse.
har deponerat sina
Artikel 20 ratifikationsinstrument före
denna dag.
De belopp som uppbärs av
EUROCONTROL skall betalas till 4. När en stat deponerar sitt
de fördragsslutande staterna ratifikationsinstrument efter
enligt den utökade kommitténs den dag då denna överenskommelse
beslut. trädde i kraft, träder överen-
skommelsen med avseende på
Artikel 21 denna stat i kraft den första
dagen i den andra månaden efter
När en fordran indrivs av en den dag då
fördragsslutande stat, skall det ratifikationsinstrumentet
uppburna beloppet ofördröjligen deponerades.
betalas till EUROCONTROL som
skall förfara enligt artikel 20. 5. EUROCONTROL blir part i
De kostnader för indrivning som denna överenskommelse genom att
denna stat ådragit sig skall underteckna den.
debiteras EUROCONTROL.
6. Belgiens regering skall
underrätta regeringarna i de
Artikel 22 övriga signatärstaterna i denna
överenskommelse om varje under-
Behöriga myndigheter i de tecknande av denna
fördragsslutande staterna skall överenskommelse, om deponering
samarbeta med EUROCONTROL när av varje
det gäller fastställande och upp-ratifikationsinstrument och om
bärande av undervägsavgifter. datum för denna överenskommelses
ikraftträdande.
Artikel 23
Artikel 28
Om den utökade kommittén
enhälligt beslutar att avstå från1. Varje stat får ansluta sig
indrivning av en avgift, får de till denna överenskommelse.
berörda fördragsslutande staterna Med undantag för de
vidta den åtgärd de bedömer läm- europeiska stater som ansluter
plig. I ett sådant fall upphör sig till den ändrade konventio-
bestämmelserna om indrivning nen enligt artikel 27.2 får
samt erkännande och verkställandestater endast ansluta sig till
av avgöranden i denna denna överenskommelse sedan den
överenskommelse att gälla. utökade kommissionen efter
omröstning lämnat sitt enhälliga
Artikel 24 godkännande.

I händelse av 2. Anslutningsinstrumentet
undantagstillstånd eller krig skall deponeras hos Belgiens
påverkar bestämmelserna i denna regering som skall underrätta
överenskommelse inte de berörda regeringarna i övriga
fördragsslutande staternas fördragsslutande stater.
handlingsfrihet.
3. Anslutningen träder i
Artikel 25 kraft från den första dagen i
den andra månaden efter
1. Varje tvist som kan uppstå deponeringen av anslutnings-
antingen mellan de instrumentet.
fördragsslutande staterna eller
mellan de fördragsslutande Artikel 29
staterna och EUROCONTROL,
företrädd av den utökade 1. Stater som är parter i den
kommissionen, med avseende på ändrade konventionen är bundna
tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse så länge
av denna överenskommelse eller som konventionen är i kraft.
av bilagorna till den och som
inte har kunnat slitas genom 2. Stater som inte är parter
direkt förhandling eller med i den ändrade konventionen är
någon annan metod skall hänskju- bundna av denna överenskommelse
tas till skiljedom på begäran av under en tid av fem år från
någon av parterna. dagen då överenskommelsen träder
i kraft med avseende på den
2. För detta ändamål skall var berörda staten eller till dess
och en av parterna i varje att konventionen upphör,
särskilt fall utse en skilje- beroende på vilket som inträffar
domare och skiljedomarna skall tidigast. Denna femårsperiod
gemensamt utse den tredje. skall automatiskt förlängas med
ytterligare femårsperioder om
3. Skiljedomstolen fastställer inte den berörda staten minst
sina egna regler för förfarandet.två år före utgången av den löpande
perioden skriftligen under-
4. Varje part skall bära rättar Belgiens regering om sin
kostnaderna för sin egen avsikt att frånträda överens-
skiljedomare och sina företrädarekommelsen. Belgiens regering
i förhandlingarna inför skall skriftligen underrätta
domstolen. Kostnaderna för den regeringarna i övriga för-
tredje skiljedomaren och övriga dragsslutande stater om ett
kostnader skall bäras lika av sådant frånträde.
parterna i tvisten.
Skiljedomstolen får dock
fastställa en annan
kostnadsdelning om den anser
det lämpligt. 3. Belgiens regering skall
skriftligen underrätta
5. Skiljedomstolens beslut är regeringarna i övriga fördrags-
bindande för parterna i tvisten. slutande stater om varje
meddelande från en för-
Artikel 26 dragsslutande part i den
ändrade konventionen om dess
Denna överenskommelse ersätteravsikt att säga upp denna kon-
den multilaterala över- vention.
enskommelsen om uppbärande av
undervägsavgifter den 8 sep- Artikel 30
tember 1970.
Denna bestämmelse inskränker Denna överenskommelse skall
inte giltigheten av något avtal genom den belgiska regeringens
mellan EUROCONTROL och en försorg registreras hos Förenta
icke-medlemsstat i EUROCONTROL nationernas generalsekreterare
om uppbärande av undervägsav- enligt arikel 102 i Förenta
gifter med avseende på de nationernas stadga och hos
flyginformationsregioner som Internationella civila luft-
avses i artikel 1 av denna fartsorganisationens råd enligt
överenskommelse. Ett sådant avtalartikel 83 i konventionen om
skall fortsätta att gälla till internationell civil luftfart
dess att staten i fråga blir som undertecknades i Chicago
part i denna överenskommelse. den 7 december 1944.

Artikel 27
Till bekräftelse härpå har
1. Denna överenskommelse undertecknade befullmäktigade,
skall, före dagen för ikraft- efter att ha uppvisat sin
trädandet, stå öppen för oinskränkta fullmakt som
undertecknande av varje stat befunnits vara i vederbörlig
som vid tiden för ordning, undertecknat denna
undertecknandet deltar i överenskommelse.
EUROCONTROL-systemet för
uppbärande av undervägsavgifter Upprättad i Bryssel den 12
eller som genom ett enhälligt februari 1981 på engelska,
beslut av den permanenta kom- spanska, franska, nederländska,
missionen medgivits rätt att portugisiska och tyska språken,
underteckna. vilka alla äger lika giltighet,
i ett enda original som skall
2. Denna överenskommelse skall deponeras i den belgiska rege-
ratificeras. Ratifika- ringens arkiv. Den belgiska
tionsinstrumenten skall depone- regeringen skall överlämna
ras hos Belgiens regering. bestyrkta kopior till de andra
Ratifikation av det protokoll signatärstaternas regeringar. I
om ändring av den internatio- händelse av bristande
nella EUROCONTROL-konventionen överensstämmelse mellan texterna
om samarbete för luftfartens skall den franska texten ha
säkerhet den 13 december 1960, företräde.
som öppnades för undertecknande i
Bryssel den 12 februari 1981, i
det följande kallat
"protokollet", skall även utgöra
ratifikation av denna
överenskommelse.

3. Denna överenskommelse träder
i kraft den dag då protokollet
träder i kraft med avseende på
EUROCONTROL, medlemsstaterna i
EUROCONTROL och de stater som
ACCORD MULTILATERAL RELATIF AUX navigation aérienne de route et
REDEVANCES DE ROUTE de l''''exploitation du système
ainsi que des coûts encourus
par EUROCONTROL pour l''''ex-
LA REPUBLIQUE FEDERALE ploitation du système;
D''''ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE D''''AUTRICHE, (b) ces redevances soient
LE ROYAUME DE BELGIQUE, perçues par EUROCONTROL à raison
L''''ESPAGNE, d''''une redevance unique par vol
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, effectué.
LE ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET D''''IRLANDE DU 2. La Commission élargie est
NORD, chargée à cet effet:
L''''IRLANDE,
LE GRAND DUCHE DE (a) d''''établir les principes
LUXEMBOURG, régissant la détermination des
LE ROYAUME DES PAYS-BAS, coûts mentionnés au (a) du
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, paragraphe 1 ci-dessus;
LA CONFEDERATION SUISSE,
(b) d''''établir la formule de
Ci-après dénommés "Les Etats calcul des redevances de
contractants", route;
L''''ORGANISATION EUROPEENNE POUR
LA SECURITE DE LA NAVIGATION (c) d''''approuver pour chaque
AERIENE, période d''''application le taux
de recouvrement des coûts
ci-après dénommée "EUROCONTROL", mentionnés au (a) du paragraphe
1 ci-dessus;
Considérant que les accords
conclus par des Etats européens (d) de déterminer l''''unité de
avec EUROCONTROL en vue de la compte dans laquelle les rede-
perception de redevances de vances de route sont exprimées;
route, doivent être remplacés du
fait de la modification de la (e) de déterminer les conditons
Convention internationale de d''''application du système, y
coopération pour la sécurité de lacompris les conditions de
navigation aérienne paiement ainsi que les taux
"EUROCONTROL" du 13 décembre unitaires, les tarifs et leur
1960; période d''''application;

Reconnaissant que la (f) de déterminer les principes
coopération sur le plan de applicables en matière d''''exo-
l''''établissement et de la nération de redevances de
perception des redevances de route;
route s''''est avérée efficace dans
le passé; (g) d''''approuver les rapports
du Comité élargi;
Désireux de poursuivre et de
renforcer la coopération qui a été(h) d''''arrêter le règlement
instaurée; financier applicable au système
de redevances de route;
Décidés à mettre en æuvre,
compte tenu des orientations
recommandées par l''''Organisation (i) d''''approuver les accords
de l''''Aviation Civile Interna- entre EUROCONTROL et tout Etat
tionale, un système européen désireux d''''utiliser les moyens
uniforme de redevances de route ou l''''assistance technique
accessible au plus grand nombre d''''EUROCONTROL en matière de
possible d''''Etats européens; redevances de navigation
aérienne ne relevant pas du
Convaincus que cette présent Accord;
uniformisation permettra
également de faciliter la (j) d''''approuver l''''annexe
consultation des usagers; budgétaire proposée par le Comité
élargi conformément au (c) du
Considérant qu''''il est paragraphe 1 de l''''article 5.
souhaitable que les Etats
participant au système de 3. La Commission élargi établit
redevances de route EUROCONTROL son règlement intérieur à
renforcent les pouvoirs de l''''unanimité de tous les Etats
l''''Organisation en matière de contractants.
recouvrement des redevances;

Reconnaissant qu''''un tel Article 4
système exige de nouvelles bases
juridiques; Chaque Etat contractant
dispose d''''une voix au Comité
Sont convenus des élargi, sous réserve des
dispositions qui suivent: dispositions du (b) du
paragraphe 2 de l''''article 6.
Article 1
1. Les Etats contractants Article 5
conviennent d''''adopter une
politique commune pour ce qui 1. Le Comité élargi est chargé:
est des redevances à percevoir
au titre des installations et (a) de préparer les décisions de
services de navigation aérienne la Commission élargie;
de route ci-après dénommées "rede-
vances de route", dans l''''espace (b) de surveiller le
aérien des Régions d''''Information fonctionnement du système de
de Vol relevant de leur redevances de route, y compris
compétence. l''''utilisation des moyens mis
en æuvre à cette fin par
2. Ils conviennent en EUROCONTROL et de prendre
conséquence de créer un système toutes mesures nécessaires
commun d''''établissement et de notamment en ce qui concerne
perception de redevances de le recouvrement des redevances
route et d''''utiliser à cette fin de route, conformément aux déci-
les services d''''EUROCONTROL. sions de la Commission élargie;

3. A cet effet la Commision (c) de faire rapport à la
permanente et le Comité de Commission élargi sur les
gestion d''''EUROCONTROL sont moyens nécessaires au fonc-
élargis aux représentats des tionnement du système de
Etats contractants qui ne sont redevances de route et de lui
pas membres d''''EUROCONTROL et soumettre l''''annexe budgétaire
sont ci-après dénommés "la relative aux activités
Commission élargie" et "le Comitéd''''EUROCONTROL en matière de
élargi". redevances de route;

4. Les Régions d''''Information de (d) de toutes autres tâches qui
Vol mentionnées au paragraphe 1 lui sont confiées par la
ci-dessus sont énumérées à l''''AnnexeCommission élargie.
1 au present Accord. Toute
modification qu''''un Etat 2. Le Comité élargi établit son
contractant souhaite apporter à règlement intérieur sous réserve
la liste de ses Régions des dispositions prévues au (a)
d''''Information de Vol est du paragraphe 2 de l''''article
subordonnée à l''''accord unanime de6.
la Commission élargie,
lorsqu''''elle aurait pour effet Article 6
de modifier les limites de
l''''espace aérien couvert par le 1. Les décisions de la
présent Accord. Toute Commission élargie sont
modification qui n''''a pas un tel acquises dans les conditions
effet sera notifiée à EUROCONTROLsuivantes:
par l''''Etat contractant intéressé.
(a) dans les cas prévus aux (a) à
(f) et (h) du paragraphe 2 de
Article 2 l''''article 3, les décisions sont
prises à l''''unanimité de tous les
Chague Etat contractant Etats contractants et sont
dispose d''''une voix à la obligatoires pour chaque Etat
Commission élagie, sous réserve contractant; à défaut de
des dispositions du (b) du décisions unanime, la Com-
paragraphe 1 de l''''article 6. missions élargie prend une
Article 3 décision à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés;
1. La Commission élagrie a pour tout Etat contractant qui ne
mission d''''établir le système peut, pour des raisons
commun de redevances de route impératives d''''intérêt national,
de manière que: appliquer cette décision présen-
te à la Commission élargie un
(a) ces redevances soient exposé de ces raisons;
établies suivant une formule
commune qui tienne compte des
coûts encourus par les Etats (b) dans les cas prévus aux (i)
contractants au titre des et (j) du paragraphe 2 de
installations et service de la l''''article 3, la décisions est
prise à la majorité des deux tant:
tiers des suffrages exprimés
sous réserve que ces suffrages (a) les décisions
comprennent la majorité pondérée juridictionelles définitives;
des Etats membres d''''EUROCONTROL
telle qu''''elle résulte des (b) les décisions
dispositions reproduites à l''''An- administratives qui ont été
nexe 2 du présent Accord; chaque susceptibles de recours
année, EUROCONTROL fait connaîtrejuridictionnel, mais ne le
aux Etats contractants qui sont plus, soit parce que la
ne sont pas membres juridiction a rejeté le recours
d''''EUROCONTROL le nombre de voix par une décision définitive,
dont disposent les Etats mem- soit parce que le requérant
bres d''''EUROCONTROL en appli- s''''est désisté, soit par expira-
cation de ces dispositions; tion du délai de recours.

(c) dans les cas prévus au (g)
du paragraphe 2 de l''''article 3,
les décisions sont prises à la
majorité des deux tiers des Article 16
suffrages exprimés. Il en est de
même pour les recours introduits Les décisions mentionnées à
au nom d''''EUROCONTROL par la l''''article 15 ne sont pas
Commission élargie devant le reconnues ni exécutées dans les
tribunal arbitral prévu à cas suivants:
l''''article 25.
(a) si la juridiction ou
2. (a) Le règlement intérieur du l''''autorité administrative de
Comité élargi y compris les règlesl''''Etat d''''origine n''''etait pas
relatives aux prises de compétente dans les termes
décision, est approuvé par la énoncés par l''''article 13;
Commission élargie à l''''unanimité
de tous les Etats contractants. (b) si la décision est
manifestement contraire à
(b) Toutefois, au cas mentionné l''''orde public de l''''Etat
au (c) du paragraphe 1 de requis;
l''''article 5, les délibérations du
Comité élargi sont prises confor-
mément au (b) du paragraphe 1 du (c) si le débiteur n''''a pas été
présent article. avisé de la décision adminis-
trative ou de l''''introduction
Article 7 de l''''instance en temps utile
pour se défendre ou exercer les
EUROCONTROL détermine selon recours juridictionnels;
la réglementation en vigueur les
redevances de route dues pour
chaque vol effectué dans l''''espa- (d) si une instance relative
ce aérien défini à l''''article 1. aux mêmes redevances,
introduite en premier lieu,
Article 8 est pendante devant une
juridiction ou une autorité
EUROCONTROL perçoit les administrative de l''''Etat
redervances de route mentionnées àrequis;
l''''article 7. A cette fin, elles
constituent une redevance
unique due pour chaque vol qui (e) si la décision est
est une créance unique inconciliable avec une décision
d''''EUROCONTROL et payable à son relative aux mêmes redevances
siège. et rendue dans l''''Etat requis;

(f) si la juridiction ou
l''''autorité administrative de
l''''Etat d''''origine, pour rendre
sa décision, a, en tranchant
Article 9 une question relative à l''''état
ou à la capacité des personnes
La redevance est due par la physiques, aux régimes
personne qui exploitait matrimoniaux, aux testaments
l''''aéronef au moment où le vol a et aux successions, méconnu une
eu lieu. règle de droit international
privé de l''''Etat requis, à moins
Article 10 que sa décision n''''aboutisse au
même résultat que s''''il avait
Au cas où l''''identité de fait application des règles du
l''''exploitant n''''est pas connue, droit international privé de
le propriétaire de l''''aéronef est l''''Etat requis.
réputé être l''''exploitant jusqu''''à ce
qu''''il ait établi quelle autre
personne avait cette qualité.

Article 11 Article 17

Lorsque le débiteur ne s''''est Les décisions mentionnées à
pas acquitté de la somme due, l''''article 15 qui sont
celle-ci peut faire l''''objet exécutoires dans l''''Etat
d''''un recouvrement forcé. d''''origine sont mises à exécution
conformément à la législation en
Article 12 vigueur dans l''''Etat requis. En
tant que de besoin, la décision
1. La procédure de recouvrement est revêtue de la formule
de la somme due est engagée, exécutoire sur simple requête
soit par EUROCONTROL, soit, à la par une juridiction ou une
requête d''''EUROCONTROL, par un autorité administrative de
Etat contractant. l''''Etat requis.

Article 18
2. Le recouvrement est
poursuivi, soit par voie 1. La requête est accompagnée:
judiciaire, soit par voie
administrative. (a) d''''une expédition de la déci-
sion;

3. Chaque Etat contractant fait (b) dans le cas d''''une décision
connaitre à EUROCONTROL les jurisdictionnelle rendue par
procédures qui sont appliquées défaut, de l''''original ou d''''une
dans cet Etat ainsi que les copie certifiée conforme d''''un
juridictions ou les autorités document établissant que le
administratives compétentes. débiteur a reçu en temps utile
Article 13 signification ou notification
de l''''acte introductif
La procédure de recouvrement d''''instance;
est introduite dans l''''Etat
contractant: (c) dans le cas d''''une décision
administrative, d''''un document
(a) où le débiteur a son domicileétablissant que les exigences
ou son siège; prévues à l''''article 15 sont
satisfaites;
(b) où le débiteur possède un (d) de tout document
établissement commercial si son établissant que la décision est
domicile ou siège ne sont pas exécutoire dans l''''Etat
situés sur le territoire d''''un d''''origine et que le débiteur a
Etat contractant; reçu en temps utile une
signification de la décision.
(c) où le débiteur possède des
avoirs, en l''''absence des chefs 2. Une traduction dument
de compétence énoncés aux certifiée des documents est
paragraphes (a) et (b)ci-des- fournie si la juridiction ou
sus; l''''autorité administrative de
l''''Etat requis l''''exige. Aucune
(d) où EUROCONTROL a son siège, légalisation ni formalité
en l''''absence des chefs de analogue n''''est requise.
compétence énoncés aux paragraphes
(a) à (c) ci-dessus.
Article 19
Article 14
1. La requête ne peut être
EUROCONTROL a la capacité rejetée que pour l''''un des
d''''introduire une action devant motifs prévus à l''''article 16. En
les juridictions et les aucun cas, la décision ne peut
autorités administratives fair l''''objet d''''une révision au
compétentes des Etats qui ne fond dans l''''Etat requis.
sont pas parties au présent
Accord. 2. La procédure relative à la
reconnaissance et à l''''exécution
Article 15 de la décision est régie par la
loi de l''''Estat requis dans la
Sont reconnues et exécutées mesure où le présent Accord n''''en
dans les autres Etats contrac- dispose pas autrement.
tants, les décisions suivantes
prises dans un Etat contrac- Article 20
date antériuere.
Le montant perçu par
EUROCONTROL sera versé aux Etats 4. Pour tout Etat dont
contractants dans les l''''instrument de ratification
conditions prévues par décision est déposé après la date de
du Comité élargi. l''''entrée en vigueur du présent
Accord, celui-ci entrera en
Article 21 vigueur la premier jour du
deuxième mois suivant la date
Lorsqu''''un Etat Contractant a du dépôt de son instrument de
recouvré la créance, le montant ratification.
effectivement perçu est versé
dans les meilleurs délais à EURO-
CONTROL, qui applique la 5. Par sa signature
procédure prévue à l''''article 20. EUROCONTROL devient partie au
Les frais de recouvrement présent Accord.
encourus par cet Etat sont mis à
la charge d''''EUROCONTROL. 6. Le Gouvernement du Royaume
de Belgique avisera les
Article 22 Gouvernements des autres Etats
signataires dudit Accord de
Les autorités des Etats toute signature dudit Accord,
contractants coopèrent avec de tout dépôt d''''instrument de
EUROCONTROL dans l''''établissement ratification et de la date
et la perception des redevances d''''entrée en vigueur de
de route. l''''Accord.

Article 23 Article 28
Si le Comité élargi décide à 1. Tout Etat peut adhérer au
l''''unanimité d''''abandonner le présent Accord.
recouvrement d''''une redevance, Toutefois, à l''''exception des
les Etats Contractants concernés Etats européens adhérant à la
peuvent prendre toutes mesures Convention amendée visée aus
qu''''ils jugent appropriées. En paragraphe 2 de l''''article 27,
pareil cas, les dispositions du les Etats ne peuvent adhérer au
present Accord relatives au présent Accord qu''''avec l''''app-
recouvrement, à la robation de la Commission
reconnaissance et à l''''exécution élargie statuant à l''''unanimité.
des décisions cessent d''''être
applicables. 2. L''''instrument d''''adhésion est
déposé auprès du Gouvernement du
Article 24 Royaume de Belgique qui en
avisera les Gouvernements des
En cas de crise ou de guerre, autres Etats contractants.
les dispositions du présent
Accord ne peuvent porter 3. L''''adhésion prendra effet le
atteinte à la liberté d''''action premier jour du deuxième mois
des Etats contractants suivant le dépôt de l''''instrument
concernés. d''''adhésion.

Article 25 Article 29

1. Tout différend qui pourra 1. Les Etats parties à la
naitre soit entre les Etats Convention amendée sont liés par
contractants, soit entre les le présent Accord aussi long-
Etats contractants et temps que ladite Convention
EUROCONTROL représentée par la amendée reste en vigueur.
Commission élargi, relatif à
l''''interprétation on 2. Les Etats qui ne sont pas
l''''application du présent Accord parties à la Convention amendée
ou des ses Annexes et qui seront liés par le présent
n''''aura pu être réglé par voie de Accord pour une durée de cinq
négociations directes ou par ans décomptée à partir du jour où
tout autre mode de règlement il est, à leur égard, entré en
sera soumis à arbitrage à la vigueur ou jusqu''''à expiration
requête de l''''une quelconque des de la Convention, si cette
parties. dernière date est la plus
rapprochée. Cette période de
cinq ans est automatiquement
2. A cet effet chacune des prolongée par période de cinq
parties désignera dans chaque ans à moins que l''''Etat concerné
cas un arbitre, et les arbitres n''''ait manifesté par une
se mettront d''''accord sur la notification écrite au
désignation d''''un tiers arbitre. Gouvernement du Royaume de
Belgique, au moins deux ans
3. Le tribunal arbitral avant l''''expiration de la
déterminera sa propre procédure. période en cours, son intention
de mettre fin à sa
4. Chaque partie prendra à sa participation au present
charge les frais concernant son Accord. Le Gouvernement du
arbitre et sa représentation Royaume Belgique avisera par
dans la prcédure devant le écrit les Gouvernements des
tribunal; les frais afférents au autres Etats contractants de
tiers arbitre ainsi que les ladite notifcation.
autres frais seront supportés 3. Le Gouvernement du Royaume
par les parties à parts égales. de Belgique avisera par écrit
Le tribunal arbitral peut les Gouvernements des autres
toutefois fixer une répartition Etats contractants de toute
différente des frais s''''il le notification faite par une
juge approprié. Partie countractante à la
5. Les décisions du tribunal Convention amendée de son in-
arbitral seront obligatoires tention de mettre fin à ladite
pour les parties au différend. Convention.

Article 26 Article 30

Le présent Accord remplace Le Gouvernement du Royaume
l''''Accord multilatéral relatif à de Belgique fera enregistrer
la perception des redevances de le présent Accord auprès du
route du 8 septembre 1970. Secrétaire Général des Nations
Cette disposition ne porte Unies, conformément à l''''article
pas préjudice à tout Accord entre102 de la Charte des Nations
EUROCONTROL et un Etat non Unies et auprès du Conseil de
membre d''''EUROCONTROL, relatif à l''''Organisation de l''''Aviation
la perception des redevances de Civile Internationale,
route qui concerne les Régions conformément à l''''article 83 de
d''''Information de Vol visées à la Convention relative à
l''''Article 1 du présent Accord, l''''Aviation Civile
et qui restera en vigueur Internationale signée à Chicago
jusqu''''à ce que cet Etat devienne le 7 décembre 1944.
partie au présent Accord.
EN FOIE DE QUOI, les
Plénipotentiaires soussignés,
après présentation de leurs
Article 27 pleins pouvoirs qui ont été
reconnus en bonne et due
1. Le présent Accord est ouvert àforme, out signé le présent
la signature, avant la date de Accord.
son entré en vigueur, de tout
Etat participant à la date de la FAIT à Bruxelles, le 12
signature au système de février 1981, en langues
perception des redevances de allemande, anglaise,
route EUROCONTROL ou admis à espagnole, française,
signer de l''''accord unanime de néerlandaise et portugaise, les
la Commission permanente. six textes étant également
authentiques, en un seul ex-
emplaire, qui restera déposé aux
2. Le présent Accord sera Archives du Gouvernement du
soumis à ratification. Les Royame de Belgique qui en
instruments de ratification communiquera copie certificée
seront déposés auprès du conforme aux Gouvernements des
Governememt du Royaume de autres Etats signataires. Le
Belgique. La ratification du texte en langue française fera
Protocole, ouvert à la signature foi en cas de divergence entre
le 12 février 1981 à Bruxelles, les textes.
amendant la convention in-
ternationale de coopération pour
la sécurité de la navigation
aérienne "EUROCONTROL" du 13
décembre 1960, ci-après dénommé "le
Protocole", emporte ratifica-
tion dudit Accord.

3. Le présent Accord entrera en
vigueur à la date d''''entrée en
vigueur du Protocole en ce qui
concerne EUROCONTROL, les Etats
membres d''''EUROCONTROL et les
Etats qui auront déposé leur
instrument de ratification à une
Förteckning över vilka som inbjudits till hearing angående Sveriges anslutning
till Eurocontrol

Scanair
Transwede Airways AB
Golden Air Commuter AB
Swedair AB
Handels- och tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation
Flygbranchens Arbetsgivarförbund
Euro Flight Sweden AB
Skyways
Helikopterflygföretagens Riksförbund, HFR
Taxiflygföretagens Riksförbund, TFR
SAS/GS Sverige
Airborne of Sweden AB
Svenska Allmänflygföreningen, SPAF
Falcon Aviation AB
Nyge-Aero Trafikflyg
Air One AB
Scanjet Sweden AB
Air Partner of Sweden AB
Jonair Affärsflyg AB
Stanson Air AB
Billingen Flyg AB
Nordkalottflyg AB
Waltair AB
Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK
Chefen för flygvapnet
Air Express i Norrköping AB
Bromma Flygskola AB
Jivair Marketing AB
PA-flyg AB
SOS Flygambulans AB
Värmlandsflyg AB
Basair AB
Nordic East AB
Malmö Aviation Schedule AB
Holmstroem Air
Helikopterservice
SAAB-Scania AB
Abal Air AB
Inter Air AB
Sweden Airways AB
Flying Enterprice AB
Ravema AB
Airborne AB
International Business Air
Skywings AB
Gothia Shuttle Express
Rikspolisstyrelsen
Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 § luftfartslagen (1957:297)[1] skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §[2]
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
avgifter för användning av allmänna flygplatser eller andra allmänna an-
läggningar eller tjänster för luftfarten.

I den omfattning som
följer av 1981 års
multilaterala överens-
kommelse om undervägsav-
gifter skall Europeiska
organisationen för säkrare
flygtrafiktjänst (Euro-
control) meddela
föreskrifter om, påföra och
driva in undervägsavgif-
ter.

Beslut angående avgift Beslut enligt första
som är förfallen till stycket angående avgift
betalning får verkställassom är förfallen till
enligt utsökningsbalken. betalning får verkställas
enligt utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

**Fotnot**

[1]Lagen omtryckt 1986:166.

[2]Senaste lydelse 1989:997.
2 Förslag till
Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i denna lag om behörighet gäller i mål om betal-
ningsskyldighet för undervägsavgift enligt 1981 års multilaterala över-
enskommelse om undervägsavgifter.
Med undervägsavgift förstås i lagen avgift för den flygtrafiktjänst och de
navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en överflugen stat
tillhandahåller under en flygning, utom vid start- och landningsfas samt ut- och
inflygningsfas.

2 § Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska
avgöranden om undervägsavgift skall enligt förordnande av regeringen tillämpas i
förhållande till stat som har tillträtt den i 1 § angivna överenskommelsen.

3 § Lagens bestämmelser gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare
flygtrafiktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat att avstå
från indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

4 § Ett utländskt avgörande som grundas på överenskommelsen och som gäller
betalningsskyldighet för undervägsavgift gäller här i landet om inte annat
följer av 7 §.
5 § Med avgörande avses i denna lag
1. slutligt avgörande av en domstol,
2. slutligt avgörande av en administrativ myndighet i de fall avgörandet kunnat
överklagas.

Behörighet

6 § Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall, inom en
fördragsslutande stats territorium, väckas
1. där svaranden har sitt hemvist,
2. om svaranden saknar hemvist i stat som tillträtt överenskommelsen, där
svaranden har ett driftställe,-
3. om behörighet enligt punkterna 1 och 2 saknas, där svaranden har tillgångar.
Om behörighet enligt första stycket saknas skall talan väckas där Eurocontrol
har sitt huvudkontor.

Erkännande och verkställighet

7 § Erkännande av utländskt avgörande skall vägras endast
1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig enligt
6 §,
2. om erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för
rättsordningen här i landet,
3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller den
administrativa myndighetens avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin talan
eller överklaga till domstol,
4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ myndighet
här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i den andra staten,
5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande angående
samma sak,
6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där avgörandet
meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preliminär fråga
rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapacitet eller
rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars förmögenhetsför-
hållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande interna-
tionellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit
detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt
privaträttsliga bestämmelser.
Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

8 § Avgörande, som gäller här i landet enligt denna lag och som får verkställas
enligt reglerna i den stat där det har meddelats, skall på ansökan verkställas
här.

9 § Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.
Till ansökan skall fogas
1. original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln,
2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller liknande avgörande, handling i
original eller bestyrkt kopia, som utvisar att stämning har delgivits gäldenären
i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutionstiteln meddelats,
3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande som avses i 5 § 2, handling som
utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,
4. bevis att verkställighet får ske i den stat, där exekutionstiteln har
upprättats,
5. bevis att gäldenären underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid.

10 § Ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att tillfälle har lämnats
motparten att yttra sig över ansökan.

11 § Om en ansökan om verkställighet bifalls, skall det utländska avgörandet
verkställas på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande dom, såvida
inte Högsta domstolen förordnar annat efter överklagande av hovrättens beslut.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §
Ansökan skall göras hos kronofogdemyndigheten i det län svaranden har sitt
hemvist. Som hemvist anses därvid den ort där han är bosatt samt, beträffande
dödsbo, den ort där den döde senast var bosatt och, beträffande annan juridisk
person, den ort som enligt 10 kap. rättegångsbalken grundar domstols behörighet
i tvistemål i allmänhet.
Ansökan får också göras hos kronofogdemyndigheten i det län där egendom som
tillhör svaranden finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske.
Ansökan mot flera svarande får göras hos den kronofogdemyndighet som enligt
första eller andra stycket är behörig i fråga om någon av dem, om ansökningen
beträffande var och en stöder sig på väsentligen samma grund.
Avser en ansökan om be-
talningsföreläggande åläg-
gande att betala en un-
dervägsavgift enligt 1981
års multilaterala överens-
kommelse om under-
vägsavgifter skall i stäl-
let för vad som sagts i
denna paragraf bestämmel-
serna i 6 § lagen
(1994:000) med anledning
av Sveriges tillträde
till den multilaterala
överenskommelsen om un-
dervägsavgifter tillämpas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall[1] skall ha följande lydelse.

Bilaga[2]

Immunitet och/eller Tillämplig
privilegier gäller för följande internationell
överenskommelse
Internationella organFysiska
personer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
44 Europeiska Medlemsstaternas Den internatio-
organisa- representanter i nella Eurocon-
tionen för organisationen, trolkonventionen
säkrare organisationens om samarbete för
flygtrafik- personal jämte luftfartens säker-
tjänst deras familjemed- het med i Bryssel
(Eurocontrol)lemmar som ingår i 1981 vidtagna änd-
hushållet samt Or- ringar
ganets general-
direktör

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

**Fotnot**

[1]Lagen omtryckt 1987:341.

[2]Senaste lydelse 1993:000, prop. 1993/94:23.
Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1993-11-22

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahl, justitierådet Bo Svensson,
regeringsrådet Arne Baekkevold.

Enligt en lagrådsremiss den 4 november 1993 (kommunikationsdepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring
i luftfartslagen (1957:297), m.m.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Marianne
Gauffin-Pehrson.
Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter

I syfte att uppnå en klarare disposition av de föreslagna bestämmelserna och att
ge vissa av dem en avfattning som överensstämmer närmare med den i motiven
angivna innebörden föreslår Lagrådet att de sex första paragraferna i förslaget
får den lydelse som framgår av bilagan till Lagrådets protokoll.
I 7 § bör ordet "endast" i ingressen strykas och i punkten 3 orden "den
administrativa myndighetens" ersättas med "en administrativ myndighets", det
sistnämnda för att klargöra att den som verkställighetshinder angivna
underlåtenheten att i tid underrätta gäldenären om det rättsliga förfarandet
gäller förfaranden såväl vid domstol som vid administrativ myndighet.
På grund av omdisponeringen av 1-6 §§ bör beskrivningen av de exekutionstitlar
som nämns i 9 § 3 lyda "avgörande av administrativ myndighet som avses i 6 §".

Övriga lagförslag

Förslagen lämnas utan erinran.
Bilaga till Lagrådets protokoll 1993-11-22

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och andra
myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt 1981 års
multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter samt om erkännande och
verkställighet av utländska avgöranden om undervägsavgifter som grundas på
överenskommelsen.

2 §

Med undervägsavgift förstås i denna lag avgift för den flygtrafiktjänst och de
navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en överflugen stat tillhanda-
håller under en flygning, utom vid start- och landning samt ut- och inflygning.

3 §

Lagen gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare flygtrafiktjänst
(Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat att avstå från indrivning av
den ifrågavarande undervägsavgiften.

Behörighet

4 §

Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas där
svaranden har sitt hemvist.
Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt överenskommelsen skall
talan inom en fördragsslutande stats territorium väckas där svaranden har ett
driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden
har tillgångar.
Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas där
Eurocontrol har sitt huvudkontor.

Erkännande och verkställighet

5 §

Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av utländska
avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat som har
tillträtt 1981 års multinationella överenskommelse.

6 §

Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsavgift grundat på
1981 års multinationella överenskommelse gäller, om annat inte följer av 7 §,
här i landet, när avgörandet är slutligt och har meddelats antingen av en
domstol eller av en administrativ myndighet om myndighetens avgörande kunnat
överklagas till domstol.
Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 december 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg,
Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel,
Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P.
Westerberg

Föredragande: statsrådet Svensson

Regeringen beslutar proposition 1993/94:104 Sveriges tillträde till den
internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter.
Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
inför, ändrar, upp-bakomliggande EG-
häver eller regler
upprepar ett
normgivningsbe-
myndigande

Luftfartslagen 13 kap. 6 §
(1957:297)