Trafikutskottets betänkande
1993/94:TU19

Eurocontrolkonventionen m.m.


Innehåll

1993/94
TU19

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i
proposition 1993/94:104 om Sveriges tillträde till den
internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter samt till lag om ändring i
luftfartslagen och viss övrig följdlagstiftning. Eurocontrol är
en internationell organisation, med säte i Bryssel, som enligt
regeringen har stor betydelse för framtida utveckling och
planering av flygtrafiktjänsten i Europa. Ett svenskt medlemskap
i organisationen innebär bl.a. att till denna överlåts uppgifter
i fråga om undervägsavgifter, "en route-avgifter", som åvilar
Luftfartsverket med stöd av luftfartslagen. Beslut om sådan
överlåtelse skall enligt 10 kap. 5 § första stycket
regeringsformen fattas i den ordning som gäller för stiftande av
grundlag. De båda internationella överenskommelserna och
förslaget till lag om ändring i luftfartslagen bör enligt
utskottet godkännas resp. antas som vilande.
Riksdagens ställningstagande till viss övrig lagstiftning,
som regeringen föreslår, bör enligt utskottet anstå till dess de
båda internationella överenskommelserna och förslaget till lag
om ändring i luftfartslagen underställs riksdagen för slutligt
beslut.

Propositionen

Utskottet

Eurocontrol -- Europeiska organisationen för säkrare
flygtrafiktjänst
Av propositionen framgår att Eurocontrol -- Europeiska
organisationen för säkrare flygtrafiktjänst -- har 15,
huvudsakligen västeuropeiska, medlemsstater. Utöver dessa har
också Italien, Spanien, Danmark och Norge ansökt om medlemskap.
Den huvudsakliga uppgiften för organisationen, som har sitt
säte i Bryssel, är att planera och utveckla
flygtrafikledningsrutiner för flyget i stora delar av Europa.
Därutöver handhar organisationen fastställandet och uppbärandet
av s.k. undervägsavgifter -- "en route-avgifter" -- för
medlemsstaternas räkning. Undervägsavgift är den avgift som tas
upp för utnyttjande av den flygtrafiktjänst och de
navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en överflugen
stat tillhandahåller inom sitt luftrum.
Organisationens verksamhet regleras i två konventioner,
dels den internationella Eurocontrolkonventionen om
samarbete för luftfartens säkerhet, i det följande kallad
konventionen, dels den multilaterala överenskommelsen om
undervägsavgifter, i det följande kallad överenskommelsen.
Tillträde till konventionen medför automatiskt tillträde till
överenskommelsen.
Regeringen säger sig ha för avsikt att söka svenskt
medlemskap i organisationen och föreslår att riksdagen godkänner
konventionen och överenskommelsen. I anslutning härtill föreslås
viss lagstiftning, som utskottet strax återkommer till.
Som allmän motivering anför regeringen att den kraftigt
ökande flygtrafiken i Europa har lett till en omfattande
integrerings- och harmoniseringsprocess av det europeiska
flygtrafikledningssystemet. I denna process har Eurocontrol
utvecklats till det ledande organet för framtida utveckling och
planering m.m. av flygtrafiktjänsten i Europa. För Sveriges
möjligheter att medverka i processen och påverka utvecklingen i
önskvärd riktning är ett medlemskap i organisationen av stor
betydelse. Sveriges årliga bidrag till Eurocontrol kommer inte
att belasta statsbudgeten.
Tillträdet till överenskommelsen innebär att organisationen
i stor utsträckning övertar Luftfartsverkets nuvarande roll --
med stöd av luftfartslagen (1957:297) -- i fråga om
administrationen av undervägsavgifter. Genom överenskommelsen
har skapats en organisation för den totala hanteringen av sådana
avgifter. Denna hantering omfattar fastställande av avgifternas
storlek på basis av principer beslutade av Eurocontrol,
uppbärande av avgifterna samt åtgärder för indrivning av
förfallna belopp. Organisationen övertar sålunda uppgifter som
omfattas av riksdagens exklusiva normgivningskompetens enligt 8
kap. 3 § regeringsformen. Denna kompetens kan -- framgår det av
10 kap. 5 § första stycket regeringsformen -- "i begränsad
omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för
fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bliva
anslutet". En förutsättning härför är dock som huvudregel att
riksdagen beslutar i frågan i den ordning som gäller för
stiftande av grundlag. Enligt 8 kap. 15 § första stycket
regeringsformen gäller att grundlag stiftas genom två
likalydande beslut. Det andra beslutet får inte fattas, förrän
det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i
hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Enligt
sistnämnda lagrum gäller vidare som huvudregel att minst nio
månader skall förflyta mellan den tidpunkt då ärendet första
gången anmäldes i riksdagens kammare och valet. Bestämmelsen i
10 kap. 5 § första stycket regeringsformen är tillämplig på de
riksdagsbeslut som regeringen föreslår i fråga om konventionen,
överenskommelsen och lag om ändring i luftfartslagen. Ändringen
i luftfartslagen och den övriga följdlagstiftning som regeringen
föreslår bör enligt propositionen träda i kraft den dag
regeringen bestämmer.
Utskottet kan konstatera att propositionen anmäldes i kammaren
den 15 december 1993 och att nästa ordinarie val till riksdagen
skall förrättas den 18 september 1994. Ärendet har sålunda
anmälts i sådan tid som föreskrivs i 8 kap. 15 § första stycket
regeringsformen.
Utskottet anser att riksdagen bör godkänna konventionen
och överenskommelsen som vilande samt anta som vilande förslaget
till lag om ändring i luftfartslagen.
Bestämmelsen i 10 kap. 5 § första stycket regeringsformen är
inte tillämplig på regeringens förslag till en lag med anledning
av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om
undervägsavgifter, en lag om ändring i lagen om
betalningsföreläggande och handräckning och en lag om ändring i
lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Riksdagens
ställningstagande till dessa lagförslag bör enligt utskottets
mening anstå till dess konventionen, överenskommelsen och
förslaget till lag om ändring i luftfartslagen underställs
riksdagen för slutligt beslut. Av 3 kap. 16 § första stycket
riksdagsordningen följer att det ankommer på utskottet att se
till att så sker.

Hemställan
Utskottet hemställer
beträffande Sveriges tillträde till den internationella
Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter
att riksdagen
dels godkänner den internationella
Eurocontrolkonventionen den 13 december 1960 om samarbete för
luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar som
vilande,
dels godkänner den multilaterala överenskommelsen den 12
februari 1981 om undervägsavgifter som vilande,
dels antar som vilande regeringens förslag till lag om
ändring i luftfartslagen (1957:297).
Stockholm den 15 mars 1994
På trafikutskottets vägnar
Sven-Gösta Signell
I beslutet har deltagit: Sven-Gösta Signell (s), Rolf
Clarkson (m), Håkan Strömberg (s), Kenth Skårvik (fp), Sten-Ove
Sundström (s), Bo Nilsson (s), Jan Sandberg (m), Anita Jönsson
(s), Jarl Lander (s), Lars Björkman (m), Ines Uusmann (s), Lars
Biörck (m), Rune Thorén (c), Kenneth Lantz (kds) och Max
Montalvo (nyd).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Karl-Erik Persson (v)
närvarit vid den slutliga behandlingen av ärendet.
Propositionens lagförslag
1 Förslag till
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen (Kommunikationsdepartementet) föreslår i
proposition 1993/94:104 Sveriges tillträde till den
internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala
överenskommelsen om  undervägsavgifter
1. att riksdagen godkänner dels den internationella
Eurocontrolkonventionen den 13 december 1960 om samarbete för
luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar,
dels den multilaterala överenskommelsen den 12 februari 1981
om undervägsavgifter,
2. att riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
b) lag med anledning av Sveriges tillträde till den
multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter,
c) lag om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning,
d) lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.
Lagstiftningen föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.
Regeringens förslag till lagtext finns i bilaga 1 till
betänkandet.
Den internationella Eurocontrolkonventionen den 13 december
1960 om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981
vidtagna ändringar finns i bilaga 2.
Den multilaterala överenskommelsen den 12 februari 1981 om
undervägsavgifter finns i bilaga 3.

Bilaga 1

2 Förslag till
Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter


3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande
och handräckning
4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall

Bilaga 2


Bilaga 3

Innehållsförteckning

Sammanfattning1
Propositionen1
Förslag till riksdagsbeslut1
Utskottet2
Eurocontrol -- Europeiska organisationen för säkrare
flygtrafiktjänst2
Hemställan4
Bilaga 1
Propositionens lagförslag5
Bilaga 2
Internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för
luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar11
Bilaga 3
Multilateral överenskommelse om undervägsavgifter50