Justitieutskottets betänkande
1993/94:JUU32

Rättskapacitet och immunitet och privilegier inom ESK


Innehåll

1993/94
JuU32

Propositionen

I proposition 1993/94:192 (Utrikesdepartementet) har
regeringen föreslagit att riksdagen antar de i propositionen
framlagda förslagen till
1. lag om rättslig ställning för institutioner inom
Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK),
2. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.
Lagförslagen, som har granskats av Lagrådet, har fogats till
betänkandet, se bilaga.

Utskottet

Överväganden
Till grund för förslagen i propositionen ligger en
departementspromemoria (Ds 1994:10) Rättskapacitet och immunitet
och privilegier inom Konferensen om säkerhet och samarbete inom
Europa (ESK). Promemorian har remissbehandlats.
I propositionen föreslås den lagstiftning som krävs för att
Sverige skall uppfylla de rekommendationer som följer av ett
beslut i ESK:s ministerråd i Rom den 1 december 1993 om
rättskapacitet samt immunitet och privilegier inom ESK. Beslutet
innebär att samtliga ESK-stater åtar sig att vidta åtgärder i
enlighet med sina respektive konstitutionella krav för att
tillerkänna vissa institutioner inom ESK rättslig
handlingsförmåga. Dessutom skall bl.a. institutionerna, deras
tjänstemän, staternas representanter vid ESK:s möten samt
undersöknings- och rapportörsgrupper på offentliga uppdrag ges
immunitet och privilegier i deltagarstaterna.
För att Sverige skall kunna uppfylla åtagandet krävs
lagstiftning. Regeringen föreslår i propositionen en särskild
lag som tillerkänner institutioner inom ESK rättslig
handlingsförmåga. I lagen görs en uttömmande uppräkning av
handlingsförmågans utsträckning som anknyter till den reglering
av juridiska personers rättshandlingsförmåga som gäller enligt
bl.a. aktiebolagslagen (1975:1385). Vidare förslår regeringen
ett tillägg, 2 b §, till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall. Härigenom tillgodoses ministerrådets
beslut om immunitet och privilegier för institutioner och
personer med anknytning till ESK.
Utskottet har ingenting att erinra mot förslagen i
propositionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande lagförslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om rättslig ställning för institutioner inom
Konferensen om säkerhet och samarbete inom Europa (ESK) och
b) lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.
Stockholm den 19 maj 1994
På justitieutskottets vägnar
Britta Bjelle
I beslutet har deltagit:
Britta Bjelle (fp),
Jerry Martinger (m),
Göthe Knutson (m),
Bengt-Ola Ryttar (s),
Birthe Sörestedt (s),
Ingbritt Irhammar (c),
Nils Nordh (s),
Birgit Henriksson (m),
Göran Magnusson (s),
Liisa Rulander (kds),
Sigrid Bolkéus (s),
Siw Persson (fp) och
Alf Eriksson (s).


Regeringens lagförslag

Bilaga