Försvarsutskottets betänkande
1993/94:FÖU03

Lagändringar med anledning av att myndigheten Försvarsmakten inrättas


Innehåll

1993/94
FöU3

Sammanfattning

I betänkandet behandlas förslag som regeringen efter
föredragning av statsrådet Björck har förelagt riksdagen i
proposition 1993/94:33 Lagändringar med anledning av att den nya
myndigheten Försvarsmakten inrättas. Utskottet föreslår att
riksdagen med en smärre komplettering
antar de i propositionen framlagda lagförslagen.

Propositionen

Regeringen har i propositionen föreslagit riksdagen att anta
regeringens förslag till
lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967),
lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74),
lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),
lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
lag om ändring i lagen (1975:371) om förbud mot spridning
och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder,
lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och
andra författningar,
lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080),
lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig och krigsfara m.m.,
lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m.,
lag om ändring i lagen (1992:288) om medlemskap i icke
territoriella församlingar.
Lagförslagen finns intagna som bilaga 1 till betänkandet.

Utskottet

I 1992 års försvarsbeslut (prop. 1991/92:102 FöU 12, rskr.
337) godkände riksdagen att de myndigheter som ingår i de s.k.
huvudprogrammen 1--4 i försvarsmakten, dvs. arméförband,
marinförband, flygvapenförband och operativ ledning m.m., den 1
juli 1994 slås samman till en myndighet benämnd Försvarsmakten.
Inom denna myndighet kommer verksamheten att bedrivas på
central, regional och lokal nivå. Chefen för myndigheten kallas
Överbefälhavaren. Överbefälhavaren biträds av ett ledningsorgan
kallat högkvarteret.
De stödmyndigheter som redovisas under huvudprogram 5 ingår i
den nuvarande koncernen försvarsmakten. Dessa myndigheter, som
i dag är Försvarets sjukvårdsstyrelse,
Fortifikationsförvaltningen, Försvarets materielverk,
Värnpliktsverket, Militärhögskolan och Försvarets radioanstalt,
berörs sålunda också av strukturändringen.
Dessa stödmyndigheter står i sin tur inför stora
organisationsförändringar. Beträffande två av dem,
Fortifikationsförvaltningen och Försvarets sjukvårdsstyrelse,
har beslut om avveckling den 30 juni 1994 redan fattats
(prop. 1992/93:37 FiU8, rskr. 333, prop. 1992/93:100 bil. 5,
FöU9, rskr. 333).
För viss del av Fortifikationsförvaltningens nuvarande
uppgifter kommer en ny myndighet att inrättas under fjärde
huvudtiteln. Den skall benämnas Fortifikationsverket och ha
till uppgift att förvalta försvarsfastigheterna samt utöva
byggherrefunktionen inom detta område.
Sjukvårdsstyrelsens uppgifter av stabs- och ledningskaraktär
skall utföras av en sjukvårdsledning i den nya Försvarsmaktens
högkvarter. Tillsynen över efterlevnaden av lagar och andra
författningar avseende hälso- och sjukvård m.m. skall däremot
utövas av en särskild tjänsteman i Försvarsmakten,
generalläkaren, som i detta avseende inte skall vara
underställd Försvarsmaktens chef, dvs. Överbefälhavaren.
Såsom närmare redovisas i propositionen övervägs i olika
sammanhang framtida organisationsändringar även beträffande
övriga myndigheter inom huvudprogram 5.
De redovisade förändringarnas tyngdpunkt ligger i tillkomsten
av en sammanhållen försvarsmaktsmyndighet. Vid sidan av denna
kommer det, såsom framgår av redogörelsen i det föregående, att
finnas fler stödmyndigheter, som skall lyda direkt under
regeringen. Tanken är att den nya myndigheten Försvarsmaktens
behov av stöd från dessa myndigheter skall styras genom uppdrag.
I propositionen föreslår regeringen en rad ändringar i
lagbestämmelser där dagens uttryckssätt inte överensstämmer med
den nya försvarsmaktsstrukturen. Förslagen innebär i stort sett
inga sakliga ändringar i förhållande till vad som gäller i
dag. Förslag till en smärre ändring av närmast redaktionell
natur har också införts i förslaget till lag om ändring i
trafikskadelagen (1975:1410) med anledning av att några däri
omnämnda författningar är upphävda.
Regeringen har i ett särskilt avsnitt i propositionen
(s. 22--24) behandlat hanteringen av allmänna handlingar inom
den nya myndigheten Försvarsmakten. Regeringen konstaterar att
de enheter som kommer att finnas inom Försvarsmakten till stor
del motsvarar dagens myndigheter och att handlingar som utväxlas
mellan sådana enheter i princip kommer att bli allmänna
handlingar. Samma ordning som i dag bör därför, framhåller
regeringen, gälla beträffande vem som skall pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar. I annat fall kommer
myndighetsstrukturen att medföra mycket stora praktiska problem
för såväl personal som allmänhet. Beslut om utlämnande av
allmänna handlingar bör därför få fattas på myndighetens vägnar
på regional och lokal nivå. Det får, anför regeringen
avslutningsvis, ankomma på regeringen att ta ställning till hur
detta skall regleras.
Utskottet har ingen erinran mot propositionens förslag.
Utskottet konstaterar dock att regeringens förslag till lag om
ändring i miljöskyddslagen är ofullständigt genom att 38 och
44 a §§ inte är återgivna i sin helhet. Utskottet föreslår
därför en komplettering i detta avseende i enlighet med bilaga
2.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande lag om ändring i miljöskyddslagen
(1969:387)
att riksdagen med anledning av propositionen antar det av
utskottet framlagda förslaget till lag om ändring i
miljöskyddslagen (1969:387),
2. beträffande framlagda lagförslag i övrigt
att riksdagen antar regeringens förslag till
dels lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967),
dels lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),
dels lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74),
dels lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,
dels lag om ändring i lagen (1975:371) om förbud mot
spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska
bilder,
dels lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
dels lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar,
dels lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080),
dels lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
dels lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
och krigsfara m.m.,
dels lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m.,
dels lag om ändring i lagen (1992:288) om medlemskap i
icke-territoriella församlingar.
Stockholm den 23 november 1993
På försvarsutskottets vägnar
Arne Andersson
I beslutet har deltagit: Arne Andersson (m), Sture Ericson
(s), Wiggo Komstedt (m), Lars Ulander (s), Lars Sundin (fp),
Iréne Vestlund (s), Gunhild Bolander (c), Ingvar Björk (s), Stig
Grauers (m), Sven Lundberg (s), Henrik Landerholm (m), Karin
Wegestål (s), Britt Bohlin (s), Åke Carnerö (kds) och John
Bouvin (nyd).
Propositionens lagförslag
1. Förslag till
Lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967)

Bilaga 1

Bilaga 1
2. Förslag till
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Bilaga 1
3. Förslag till
Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Bilaga 1
4. Förslag till
Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Bilaga 1
5. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Bilaga 1
6. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1975:371) om förbud mot spridning och
utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder
Bilaga 1
7. Förslag till
Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Bilaga 1
8. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och
andra författningar
Bilaga 1
9. Förslag till
Lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Bilaga 1
10. Förslag till
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
Bilaga 1
11. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m.
Bilaga 1
12. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m.
Bilaga 1
13. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1992:288) om medlemskap i
icke-territoriella församlingar
Bilaga 1


Av utskottet framlagt lagförslag
Förslag till
Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Bilaga 2
Härigenom föreskrivs att 38 och 44 a §§ miljöskyddslagen
(1969:387)1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse            Utskottets förslag
               38 §2
Statens naturvårdsverk, länsstyrelserna samt den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet utövar tillsynen över miljöfarlig verksamhet.
Naturvårdsverket har den centrala tillsynen, samordnar
tillsynsverksamheten och lämnar vid behov bistånd i denna
verksamhet.
Länsstyrelsen utövar          Länsstyrelsen utövar
tillsyn över sådan           tillsyn över sådan
miljöfarlig verksamhet som       miljöfarlig verksamhet som
kräver tillstånd enligt         kräver tillstånd enligt
10 § eller som utövas av        10 § eller som utövas av
försvarsmakten. Den lokala       Försvarsmakten,
tillsynen över övrig          Försvarets materielverk
miljöfarlig verksamhet         eller Försvarets
utövas av den eller de         radioanstalt. Den lokala
kommunala nämnder som avses       tillsynen över övrig
i första stycket.            miljöfarlig verksamhet
                    utövas av den eller de
                    kommunala nämnder som avses
                    i första stycket.
Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra samt med
sådana statliga och kommunala organ som har att utöva tillsyn i
särskilda hänseenden eller som på annat sätt fullgör uppgifter
av betydelse för tillsynsverksamheten. Det åligger
tillsynsmyndigheterna att verka för att överträdelser av denna
lag beivras.

              44 a §3
Efter åtagande av en kommun       Efter åtagande av en kommun
får länsstyrelsen            får länsstyrelsen
överlåta åt en             överlåta åt en
sådan nämnd som avses i         sådan nämnd som avses i
38 § att utöva sådan          38 § att utöva sådan
tillsyn som annars ankommer       tillsyn som annars ankommer
på länsstyrelsen. Detta         på länsstyrelsen. Detta
gäller inte verksamhet som       gäller inte verksamhet som
utövas av                utövas av
försvarsmakten.             Försvarsmakten,
                    Försvarets materielverk
                    eller Försvarets
                    radioanstalt.
Har en kommun gjort framställning om överlåtelse av tillsynen
enligt första stycket och finner länsstyrelsen att överlåtelse
inte bör ske i enlighet med framställningen, skall
länsstyrelsen, om kommunen begär det, med eget yttrande
överlämna ärendet till regeringens avgörande.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
1 Lagen omtryckt 1989:363.
2 Senaste lydelse 1991:1698.
3 Senaste lydelse 1991:1698.