Organisationskommitté för ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård

Innehåll

Dir. 1992:96

Beslut vid regeringssammanträde 1992-11-12

Chefen för socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en organisationskommitté tillkallas för att utföra det förberedelsearbete som krävs för inrättandet av Statens institutionsstyrelse och för statens övertagande av huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen.

Bakgrund

I prop. 1992/93:61 om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård har regeringen föreslagit riksdagen att staten skall få ett samlat huvudmannaskap för de särskilda ung domshemmen och LVM-hemmen och att en ny statlig myndighet, Statens institutionsstyrelse, skall inrättas den 1 juli 1993. Inom myndigheten skall finnas en organisation med särskilda ungdomshem och LVM-hem, för vilka Statens institutionsstyrelse föreslås få planerings- och drift ansvar. Statens institutionsstyrelse föreslås få ansvaret för att anvisa plats vid institutionerna. Styrelsen föreslås få till uppgift att träffa avtal med de nuvarande huvudmännen om övertagande av berörda institutioner, vilket huvudsakligen bör kunna slutföras under år 1993. Finansieringen av institutionerna föreslås även fortsättningsvis ske genom vårdavgifter från kommunerna och genom statliga bidrag. I propositionen beräknas den centrala delen av myndigheten erfordra medel motsvarande kostnader för ca 40 tjänster. Särskilda medel har beräknats för personalutbildning och utvecklingsverksamhet.

Uppdraget

En organisationskommitté bör tillkallas för att vidta de åtgärder som krävs som förberedelse för statens övertagande av de särskilda ungdoms hemmen och LVM-hemmen samt för inrättandet av Statens institutions styrelse. Riksdagens tidigare beslut i frågan (prop. 1990/91:96, bet. 1990/91:SoU14, rskr. 1990/91:267) liksom prop. 1992/93:61 om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och miss brukarvård, samt vad som kommer att anföras vid riksdagsbehandlingen av den sistnämnda propositionen skall vara utgångspunkten för kommitténs arbete.

Kommittén skall vidta nödvändiga förberedelser för att Statens institu tionsstyrelse snabbt skall kunna sluta avtal med nuvarande huvudmän om villkoren för övertagande av verksamheten och om eventuella entreprenad avtal.

Utöver arbetet med frågan om övertagande av ifrågavarande institutioner skall kommittén närmare ange uppgifter, arbetsformer och organisation för Statens institutionsstyrelse. Styrelsen föreslås i propositionen få följande uppgifter vad avser de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen:
- planering, ledning och drift
- platsanvisning
- ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll
- personaladministration och personalutbildning
- metodutveckling
- forsknings- och utvecklingsarbete

Kommittén skall i samråd med Byggnadsstyrelsen och dess efterföljare, den nya stabs-och servicemyndigheten för lokalförsörjning se över for merna för lokalförsörjning inom Statens institutionsstyrelse. Uppgiften blir primärt att skapa underlag för förhandlingar rörande lokalförsörjningsfrågor.

De enskilda institutionerna skall under ansvar av den som förestår vården vid hemmen svara för vårdinnehåll och den omedelbara planeringen och genomförandet av vården.

Statens institutionsstyrelse skall vara en självständig myndighet under regeringen och skall ledas av en styrelse. Organisationskommittén skall föreslå hur styrelsen skall vara sammansatt och vilka befogenheter och vilket ansvar styrelsen bör ha. Kommittén skall därvid beakta vad som har anförts om statliga myndigheters styrelser i prop. 1986/87:99 Om ledning av den statliga förvaltningen.

I kommitténs uppdrag skall vidare ingå att föreslå lokaliseringsort för Statens institutionsstyrelse. Lämpligheten av delegering av uppgifter, exempelvis beträffande platsanvisning i akuta situationer, till enskilda institutioner skall övervägas av kommittén.

Organisationskommittén skall lämna förslag till instruktion för myndig heten. Vidare skall kommittén lämna underlag för förhandlingar om an ställnings- och arbetsvillkor för personal vid den centrala delen av myndigheten och för personal vid de berörda institutionerna. Kommittén skall därutöver för myndighetens räkning utveckla verksamhetsstyrningssystem som möjliggör att myndigheten kan följa upp, redovisa och analysera verksamhetens resultat enligt bokföringsförordningens krav på den ekonomiska redovisningen resp. budgetförordningens krav på information i årsredovisningen. Detta kräver en ändamålsenligt uppbyggd konto- och objektplan och ett ekonomisystem som uppfyller redovisningskraven. Ekonomi- och uppföljningssystem skall kunna tas i bruk den 1 juli 1993. Vidare bör kommittén för myndighetens räkning upprätta en verksamhetsplan resp. internbudget för budgetåret 1993/94 på grundval av kommitténs förslag till regeringen beträffande resurstilldelning och kapitalförsörjning. Vidare skall kommittén ta fram diarie- och arkivsystem.

Kommittén ges i uppgift att till regeringen lämna förslag om anslags konstruktion. Kommittén bör i detta samråda med RRV. Vidare skall kommittén till regeringen redovisa resursbehov för förvaltningskostnader och kapitalförsörjningsbehov i övrigt för budgetåret 1993/94. Kommittén skall i sina förslag beakta kapitalförsörjningsförordningens bestämmelser. Kommittén bör också till regeringen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla ett verksamhetsstyrningssystem för intern styrning och uppföljning. Utöver vad som här nämnts har kommittén att vidta övriga administrativa förberedelser.

Kommittén skall fram till den 1 juli 1993 inrätta och tillsätta de tjänster som bedöms nödvändiga för starten av myndigheten. Undantag görs för de tjänster som det ankommer på regeringen att besluta om.

Kommittén skall närmare överväga i vilken utsträckning det i den nya statliga verksamheten kan finnas behov av tillgång till sekretessbelagda uppgifter och om detta kan ske inom ramen för gällande bestämmelser eller om författningsbestämmelserna behöver kompletteras i något hänse ende. Kommittén skall vidare överväga behovet av sammanställning av uppgifter i register inom den nya verksamheten och vilka uppgifter som kan behöva ingå i ett sådant register. Om det bedöms föreligga behov av personregister som förs med hjälp av automatisk databehandling bör registerfrågan tills vidare prövas enligt datalagen.

Under arbetets gång skall organisationskommittén informera berörda huvudorganisationer och i förekommande fall annan berörd arbetstagar organisation med vilken staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor samt bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Kostnaderna för kommitténs arbete skall belasta femte huvudtitelns för slagsanslag H 2. Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård. Härvid har beräknats att kostnaderna skall rymmas inom ramen 4 miljoner kronor.

För kommittén gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5), beaktande av EG-aspekten (dir. 1988:43) samt om att redovisa verksamhetens regionalpolitiska konsekvenser (dir 1992:50).

Organisationskommittén skall successivt överlämna sina förslag till regeringen. Kommitténs arbete skall vara avslutat senast vid utgången av juni månad 1993.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Socialdepartementet

att tillkalla en organisationskommitté - omfattad av kommittéförord ningen (1976:119) - med högst sju ledamöter, med uppdrag att utföra det förberedelsearbete som behövs dels för att Statens institutionsstyrelse skall kunna påbörja sin verksamhet den 1 juli 1993 dels för att statens övertagande av huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen och LVM- hemmen snabbt skall kunna påbörjas.

att utse en av ledamöterna att vara ordförande

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns förslagsanslag H 2 Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

                (Socialdepartementet)