Kommittédirektiv till kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser.

Innehåll

Dir. 1992:50

Beslut vid regeringssammanträde 1992-04-09.

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Hörnlund, anför.

Mitt förslag

Kommittéer och särskilda utredare skall i utredningsarbetet redovisa de regionalpolitiska konsekvenserna av sina förslag.

Behov av regionalpolitisk samordning

Inför årets budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 11) redog jorde jag för regionalpolitikens allmänna inriktning. I propositionen konstateras bl.a. att regionalpolitiken enligt de av riksdagen fastlagda målen skall inriktas på att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. Politik en skall främja en rättvis fördelning av välfärden mellan människor i olika delar av landet så att betydande valfrihet i boendet kan åstadkommas. Regionalpolitiken skall vidare underlätta för rationell produktion varigenom ekonomisk tillväxt kan uppnås.

De direkta regionalpolitiska insatserna kan dock endast marginellt påverka den regionala utvecklingen. För att nå de regionalpolitis ka målen krävs en helhetssyn med samordnade åtgärder inom en rad samhälls- och politikområden. Det gäller bl.a. förslag som kan påve rka sysselsättningen och den offentliga servicen, såväl den direkt statliga servicen som vilka ekonomiska förutsättningar som ges till kommunerna.

Från sysselsättningssynpunkt är organisationen av den statliga verksamheten viktig.

R iktlinjer

Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat bör kommittéer och särskilda utredare belysa regionalpolitiska konsekvenser av sina förslag. De skall därvid särskilt beakta:
- hur förslagen påverkar sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delar av landet,
- hur planerade förändringar av taxor, avgifter, skatter och bidrag påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommuner, näringsliv och privatpersoner i olika delar av landet.

Med hänsynstagande till verksamhetens karaktär o ch omfattning skall vid förslag till större och mer omfattande omorganisationer eller bildande av nya myndigheter eller motsvarande, överväganden om decentralisering och lokalisering utanför Stockholmsregionen redovisas.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen beslutar

dels att kommittéerna och de särskilda utredarna i utredningsarbetet skall redovisa de regionalpolitiska konsekvenserna av sina förs lag,
dels att departementen skall upplysa kommittéerna och de särskilda utredarna om detta.

Be slut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

                (Arbetsmarknadsdepartementet)