Tilläggsdirektiv till 1992 års arbetsrättskommitté

Innehåll

Dir. 1992:109

Beslut vid regeringssammanträde 1992-12-21

Chefen för Arbetsdepartementet, statsrådet Börje Hörnlund, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att uppdraget för 1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) enligt tidigare meddelade direktiv (dir. 1991:118) kompletteras såvitt gäller vissa frågor om kollektivavtal, medbestämmande och anställningsskydd.

Skälen för mitt förslag

Bakgrund

1992 års arbetsrättskommitté har i uppdrag att göra en översyn av den centrala arbetsrättsliga lagstiftningen. Uppdraget bör enligt direktiven slutföras före utgången av år 1993. Vissa frågor skall dock redovisas redan dessförinnan. Enligt uppgift kommer kommittén i månadsskiftet mars/april 1993 att lägga fram ett delbetänkande som omfattar frågor om anställningsskydd, blockad mot företag utan anställda och facklig vetorätt.

Kollektivavtal

Ett utmärkande drag på den svenska arbetsmarknaden är den omfattande förekomsten av kollektivavtal för att reglera förhållanden på arbetsmarknaden, däribland även sådant som i många andra länder har reglerats i lag. Kollektivavtalslösningar medför viktiga fördelar bl.a. genom att regelverket kan anpassas till de olikartade traditioner och förutsättningar som kan råda i skilda branscher och företag.

Kommittén skall i sitt arbete utgå från att kollektivavtal även i framtiden kommer att spela en betydelsefull roll för att reglera förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Mot denna bakgrund bör kommittén också utgå från att de kollektivavtalsbärande parterna även fortsättningsvis måste tillerkännas särskilda rättigheter och skyldigheter.

En viktig uppgift för kommittén är att kartlägga i vilken utsträckning kollektivavtal träffats på de områden som utredningsuppdraget avser och att ta reda på om några hinder förelegat för träffande av kollektivavtal.

Medbestämmande

Kommittén har tidigare fått i uppdrag att göra en analys av hur inflytandereglerna fungerar. I redovisningen för denna analys skall det ingå en beskrivning av hur bestämmelserna tillämpats i praktiken och av de kompletterande bestämmelser som finns i kollektivavtal.

I samband med sin analys av begreppet koncern bör kommittén även undersöka hur de förändringar som skett genom bolagisering och andra former av uppdelning på olika juridiska personer har påverkat medbestämmandet och förutsättningarna att teckna kollektivavtal och huruvida detta bör föranleda förändringar av lagstiftningen.

Det faktiska medinflytandet för en enskild arbetstagare kan i praktiken tänkas variera beroende på t.ex. hur stort avstånd det är i beslutshänseende mellan den berörde arbetstagaren och företagsledningen. Kommittén bör därför utreda vad rent företagsorganisatoriska faktorer kan ha för betydelse för medbestämmandet och belysa vilken inverkan lagstiftningen kan ha på möjligheterna att genom organisatoriska förändringar på arbetsplatsen åstadkomma ökat inflytande för den enskilde.

Anställningsskydd

Kommittén bör analysera hur anställningsskyddet för närvarande fungerar vid företagsöverlåtelser och - bl.a. mot bakgrund av svensk ekonomis internationella integration - överväga om reglerna på detta område bör ändras.

Det har påståtts vara vanligt förekommande att deltidsanställda inte blir tillfrågade när en arbetsgivare anställer någon för samma typ av arbete på heltid. Kommittén bör ta reda på om det förhåller sig på det sättet.

Kommittén har tidigare fått i uppdrag att pröva utformningen av de formella reglerna för uppsägning och avskedande. I detta uppdrag skall ingå inte bara bestämmelser som kan leda till formaliefel från arbetsgivarens sida utan även bestämmelser som kan leda till att en arbetstagare går miste om sin rätt till fortsatt anställning till följd av en kort tidsfrist i lagen.

På samma sätt som när det gäller medbestämmande bör kommittén undersöka om de förändringar som skett genom bolagisering och andra former av uppdelning på olika juridiska personer bör föranleda förändringar i lagstiftningen.

________________________

De tillkommande uppgifterna bör inte innebära någon förskjutning av tidigare angivna tidplaner. Jag vill betona att tilläggsdirektiven är avsedda som en komplettering till det tidigare givna uppdraget och inte som en förändring av utredningens inriktning.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen kompletterar uppdraget för 1992 års arbetsrättskommitté i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.