Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:11

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall


Prop. 1992/93:11


Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regermgsprotokoUet den 17 september 1992.

På regeringens vägnar

Bengt Westerberg

Margaretha af Ugglas

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen om unmunitet och privilegier ändras sä att bl.a. observatörer, inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgmpp inom ESK åtnjuter unmunitet och privilegier enligt Wiendokumentet 1992. Dessa persongrupper har tidigare åtnjutit immunitet och privilegier enligt Wiendokumentet 1990.

1 Riksdagen 1992/93. 1 saml. Nr 11


 


Förslag till                                                      Prop. 1992/93:11

Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1976:661) om immunitet och privUe­gier i vissa fall' skall ha följande lydelse.

Nuvarande tydelse                 Föreslagen lydelse

2a §2

En främmande stats observatörer.          En främmande stats observatörer,

inspektörer och medlemmar av en inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgmpp som utövar upp- utvärderingsgrupp som utövar upp­drag som svses i dokumentet den 17 drag som avses i Wiendokumentet november 1990 från Wienförhand- den 4 mars 1992 om förtroende- och Ungen om förtroende- och säker- säkerhetsskapande åtgärder i betsskapande åtgärder i Europa Europa samt deras medföljande fa-samt deras medföljande familje- miljemedlemmar skall, under den medlemmar skall, under den tid tid uppdraget varar, åtnjuta den im-uppdraget varar, åtnjuta den immu- munitet och de privilegier som enligt nitet och de privilegier som enligt 2 § 2 § tUlkommer diplomatiska företrä-tillkommer diplomatiska företrä- dåre och deras fanuljer. dåre och deras famUjer.

Biträdande personal tUl de inspektörer och medlemmar av en utvärde­ringsgmpp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tiUkommer en be­skicknings administrativa och tekniska personal eller dess tjänstepersonal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

' Lagen omtryckt 1987:341. Senaste lydelse 1991:1735.


 


Utrikesdepartementet                              Prop. 1992/93:11

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 september 1992

Närvarande: statsrådet B. Westerberg, ordförande, och statsråden Frig­gebo, Johansson, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel

Föredragande: statsrådet af Ugglas

Proposition om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

1 Inledning

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) avslutades den 1 augusti 1975 med att en slutakt, det s.k. Helsmgforsdokumentet, underteck­nades. Slutakten behandlar bl.a. frågor som rör vissa förtroendeskapande åtgärder, dvs. åtgärder som är avsedda att ininska faran för väpnade konflik­ter genom att främja öppenhet och motverka risken för missförstånd och fel­bedömningar.

Slutakten innehåller även bestämmelser om att ESK-statema fortsätt­ningsvis skaU anordna uppföljningsmöten för att dels granska efterlevnaden av slutaktens bestämmelser, dels studera hur de kan förbättra säkerheten och främja samarbete och avspänning. Uppföljningsmöten har hållits i Belgrad (1977-1978), Madrid (1980-1983), Wien (1986-1989) och Hel-smgfors (1992).

Vid uppföljningsmötet i Madrid bestämdes att en konferens skuUe hållas om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedmstning i Europa. Konferensens första fas ägde mm i Stockholm (1984-1986) och resulterade i 1986 års Stockholmsdokument.

Vid det ovannämnda uppföljningsmötet i Wien överenskoms att en för­handling skulle äga mm i Wien i syfte att utveckla de resultat i fråga om för­troende- och säkerhetsskapande åtgärder som redan uppnåtts vid Stock­holmskonferensen. Denna förhandling inleddes i mars 1989 och resulterade i dokumentet den 17 november 1990 (Wiendokumentet) (se prop. 1991/92:26). Förhandlingarna slutfördes den 4 mars 1992 genom att de delta­gande statema antog Wiendokumentet 1992. Detta dokument är i likhet med Stockholmsdokumentet och 1990 års Wiendokument politiskt bindande (punkt 156).

2 Föredraganden

Wiendokumentet 1992 ersätter 1990 års Wiendokument som i sin tur i stor utsträckning ersatte 1986 års Stockholmsdokument. 1 vissa delar, som saknar


 


betydelse i detta sammanhang, gäller Stockholmsdokumentet emellertid fortfarande (punkt 5 i Wiendokumentet 1992).

Bestämmelsema som anger att observatörer, inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp jämte biträdande personal tUI de två sistnämnda personkategorierna skall åtnjuta immunitet och privilegier återfinns i oför­ändrad lydelse i punkterna 58, 97 och 130 i det nya Wiendokumentet. I Wiendokumentet 1992 har införts vissa nya bestämmelser som t.ex. rör be­sök vid flygbaser. Som regel skall högst två besökare från varje deltagande stat inbjudas till ett besök under varje femårsperiod för att bereda besökarna möjlighet att bl.a. se verksamheten vid flygbasen. 1 Wiendokumentet 1992 anges emellertid inte att dessa besökare skaU komma i åtnjutande av några privilegier eller någon immunitet. Wiendokumentet 1992 anger inte heller i övrigt att privilegier och immunitet skulle gälla för en mer omfattande krets än den som redan anges i 2a§.


Prop. 1992/93:11


Mitt förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ändras så att hänvisningen i 2a § till 1990 års Wiendokument avser 1992 års Wiendokument.

Skälen för mitt förslag: Förhandlingama om förtroende- och säkerhets­skapande åtgärder i Europa slutfördes den 4 mars 1992 genom att de delta­gande statema antog ett nytt dokument. Hänvisningen i 2a§ i 1976 års lag måste därför ändras till att avse det nya dokumentet.

3 Upprättat lagförslag

I enlighet med det anförda har inom Utrikesdepartementet upprättats för­slag tUl lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privUegier i vissa faU.

Den föreslagna lagändringen är av sådan beskaffenhet att det skulle sakna betydelse att höra Lagrådet.

4 Hemställan

Med hänvisning tUl vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen före­slår riksdagen

att anta förslaget tUl lag om ändring i lagen (1976:661) om immuni­tet och privilegier i vissa fall.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.

g«tmb  42010. Stockholm 1992