Lagutskottets betänkande
1992/93:LU43

Ändring i lagen om handelsbolag och enkla bolag m.m.


Innehåll

1992/93
LU43

Propositionen

I proposition 1992/93:137 föreslår regeringen
(Justitiedepartementet) -- efter hörande av Lagrådet -- att
riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till
1. lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och
enkla bolag,
2. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157).
Lagförslagen har intagits i bilaga till betänkandet.

Utskottet

Regler om handelsbolag och enkla bolag finns i lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Ett
handelsbolag föreligger -- enligt huvudregeln -- om två eller
flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag.
Enligt handelsregisterlagen (1974:157) skall ett handelsbolag
söka registrering innan bolaget börjar sin verksamhet.
Registrering är dock inte en förutsättning för att ett
handelsbolag skall anses föreligga. Den nyssnämnda bestämningen
av vad som är handelsbolag innebär att näringsverksamhet med
undantag för verksamhet inom jord- eller skogsbruk inte kan
utövas i ett enkelt bolag.
På grundval av en inom Justitiedepartementet upprättad
promemoria Enmanshandelsbolag (dnr 89-2816), vilken har
remissbehandlats, läggs i propositionen fram förslag till
ändringar i HBL och handelsregisterlagen.
Ändringarna innebär främst att ett handelsbolag uppkommer
först genom att bolaget förs in i handelsregistret. Om bolaget
inte registreras är det alltså ett enkelt bolag. Genom den
föreslagna regleringen kommer näringsverksamhet att kunna utövas
även i ett enkelt bolag. Enligt propositionen tillgodoser regeln
önskemålet om en klar och entydig gränsdragning mellan
handelsbolag och enkla bolag. Regeln innebär också att det
överlämnas till bolagsmännen att avgöra om en näringsverksamhet
skall utövas i handelsbolag eller enkelt bolag. Det föreligger
därför enligt propositionen starka skäl av både civilrättslig
och skatterättslig natur för den föreslagna gränsdragningen.
Genom förslagen i propositionen införs vidare en
registreringsskyldighet för de enskilda bolagsmännen i ett
enkelt bolag, om den näringsverksamhet som utövas i bolaget
skulle ha medfört bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen
(1929:117) om denna gällt även efter utgången av år 1976. I
andra fall har bolagsmännen, såsom gäller för bl.a. enskilda
näringsidkare, en rätt till registrering.
Lagändringarna föreslås träda i kraft först den 1 januari
1995. Anledningen härtill är främst den tidsplan som gäller för
överföringen av bl.a. handelsregistren från länsstyrelserna till
Patent- och registreringsverket. Enligt denna tidsplan skall
de olika länens register vara överförda vid utgången av år 1994.
Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och
utskottet har inte några erinringar mot förslagen.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar regeringens förslag till
dels lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag
och enkla bolag,
dels lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157).
Stockholm den 22 april 1993
På lagutskottets vägnar
Maj-Lis Lööw
I beslutet har deltagit: Maj-Lis Lööw (s), Holger
Gustafsson (kds), Margareta Gard (m), Inger Hestvik (s), Bengt
Kronblad (s), Bertil Persson (m), Gunnar Thollander (s), Richard
Ulfvengren (nyd), Hans Stenberg (s), Stig Rindborg (m), Carin
Lundberg (s), Lennart Fridén (m), Per Erik Granström (s), Sören
Norrby (fp) och Stina Eliasson (c).
Propositionens lagförslag

Bilaga