Lagutskottets betänkande
1992/93:LU10

Ändrad handels- och föreningsregistrering


Innehåll

1992/93
LU10

Sammanfattning

I betänkandet behandlas ett förslag från regeringen (prop.
1992/93:27) som innebär att ansvaret för handels- och
föreningsregistren fr.o.m. den 1 januari 1993 förs över från
länsstyrelserna till Patent- och registreringsverket. Förslaget
innebär vidare vissa förenklingar av
registreringsförfarandet.
Med anledning av propositionen har väckts två motioner. I den
ena (s) begärs tillkännagivande om organisation och lokalisering
av handels- och föreningsregistren och i den andra (fp)
tillkännagivande om regional och lokal service när det gäller
handels- och föreningsregisterhanteringen.
Utskottet har inhämtat yttrande över propositionen och de med
anledning av propositionen väckta motionerna från
bostadsutskottet. Yttrandet har fogats som bilaga 2 till
betänkandet.
I samband med behandlingen har företrädare för Patent- och
registreringsverket inför utskottet redovisat hur behoven av
lokal och regional service skall kunna tillgodoses med den
föreslagna ordningen.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker bifall
till de båda motionerna.

Propositionen

I proposition 1992/93:27 föreslår regeringen
(Näringsdepartementet) att riksdagen antar i propositionen
framlagda förslag till
1. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),
2. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
3. lag om ändring i lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag,
4. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
5. lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av
vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar,
6. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.
Lagförslagen har intagits i bilaga 1 till betänkandet.

Motionerna

1992/93:L5 av Bo Finnkvist och Lisbeth Staaf-Igelström (s)
vari hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om organisation och lokalisering av
handels- och föreningsregisterhanteringen.
1992/93:L6 av Olle Schmidt och Margitta Edgren (fp) vari
hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om regional och lokal service vad gäller
förenings- och handelsregistreringen.

Utskottet

1 Inledning
Handels- och föreningsregister förs av länsstyrelserna i resp.
län. I handelsregister registreras handelsbolag, enskilda
näringsidkare samt ideella föreningar och stiftelser som idkar
näring. I föreningsregister registreras ekonomiska föreningar,
bostadsrättsföreningar, sambruksföreningar och bostadsföreningar
enligt äldre lagstiftning. Registren förs i dag inte i ADB-form.
Vid ett mindre antal länsstyrelser finns dock datoriserade
arbetsregister.
I propositionen lägger regeringen fram ett tidigare aviserat
förslag (se prop. 1991/92:51 och prop. 1991/92:100 bil. 13), som
innebär att ansvaret för handels- och föreningsregistren förs
över från länsstyrelserna till Patent- och registreringsverket
(PRV) fr.o.m. den 1 januari 1993. Det nya huvudmannaskapet
innebär för PRVS:s del ett totalt ansvar för
registerverksamheten. För att PRV successivt skall kunna bygga
upp sin verksamhet vid övertagandet av länsstyrelsernas register
och för att åstadkomma en smidig avveckling av arbetet inom
resp. länsstyrelse föreslås att de olika länens register skall
föras över till verket vid olika tidpunkter. Regeringen kommer i
särskild ordning att fastställa tidpunkten när resp.
länsstyrelses handels- och föreningsregister skall överföras
till PRV. Samtliga länsregister bör enligt förslaget vara
överförda senast den 31 december 1994. Intill dess överföringen
sker ligger ansvaret för det faktiska arbetet med verksamheten
kvar hos resp. länsstyrelse. Registren vid PRV förutsätts bli
förda i ADB-form.
Förslaget i propositionen bygger på två rapporter, en av
Statskontoret med överväganden och förslag till handels- och
föreningsregister (1991:11) och en av PRV om genomförandet av en
förändrad handels- och föreningsregistrering. Statskontorets
rapport har varit föremål för sedvanlig remissbehandling, medan
PRV:s rapport har behandlats vid en hearing i regeringskansliet.
2 Ändrat huvudmannaskap för handels- och
föreningsregistreringen
I propositionen pekar näringsministern på att handels- och
föreningsregistren i dag fungerar mycket olika vid
länsstyrelserna. På vissa håll är förhållandena
otillfredsställande när det gäller rutiner, personella resurser,
servicegrad, ärendebalanser, arbetsorganisation, information och
registerhantering. Den föreslagna ordningen tillgodoser enligt
hans mening på ett bättre sätt än den nuvarande de krav på en
rationell ordning som allmänheten kan ställa. PRV har i dag en
omfattande och varierande service gentemot näringslivet när det
gäller aktiebolagsregistreringen. Motsvarande service kommer
enligt förslaget att kunna lämnas när det gäller handels- och
föreningsregistren. I sammanhanget framhålls också fördelarna
med att informationen finns tillgänglig i ett centralt register.
I motion L5 (delvis) ställer sig Bo Finnkvist och Lisbeth
Staaf-Igelström (båda s) tveksamma till regeringens förslag och
framhåller därvid förhållandena vid Länsstyrelsen i Värmlands
län, där expeditionstiderna är helt godtagbara samtidigt som
servicen väl motsvarar kundernas krav på tillgänglighet. Det
finns enligt motionärernas mening möjligheter att genom ett
lämpligt avgiftssystem och datorisering åstadkomma en rationell
verksamhet också på länsstyrelserna.
På lagutskottets begäran har bostadsutskottet yttrat sig över
propositionen jämte de motioner som väckts med anledning av den.
När det gäller huvudfrågan om en överföring av huvudmannaskapet
för handels- och föreningsregistren från länsstyrelserna till
PRV har bostadsutskottet i sitt yttrande pekat på att det bakom
regeringsförslaget ligger bl.a. en strävan att med användande av
modern teknik få till stånd en rationell handläggning av
registerverksamheten. Utskottet konstaterar vidare att dessa
strävanden också synes delas av motionärerna i motion L5. Det
frågan då närmast gäller är vilken administrativ struktur som
bäst svarar mot dessa strävanden. Utskottet har för sin del inte
underlag för annan bedömning än att den av regeringen föreslagna
ordningen torde ge förutsättningar för en rationell
registerhantering. Enligt bostadsutskottets mening bör sålunda
PRV utses till huvudman och få totalt ansvar för verksamheten
med handels- och föreningsregistren. Bostadsutskottet förordar
sålunda att regeringens förslag i nu aktuell del tillstyrks och
att motion L5 såvitt nu är i fråga avstyrks.
Lagutskottet gör samma bedömning som bostadsutskottet.
Lagutskottet ifrågasätter därmed inte att handels- och
föreningsregistreringen vid vissa länsstyrelser fungerar utan
anmärkning. Med den föreslagna ordningen skapas emellertid
betydligt bättre förutsättningar generellt sett för en mer
rationell och ändamålsenlig handels- och firmaregistrering än
den nuvarande. Därtill medför förslaget betydande
kostnadsbesparingar för det allmänna. Regeringens förslag
innebär nämligen att finansieringssättet för registren ändras på
ett sådant sätt att PRV får sina kostnader täckta direkt av
avgifter. PRV:s verksamhet i övrigt är helt avgiftsfinansierad.
Avgifterna beslutas till vissa delar av regeringen och skall
täcka kostnaden för verksamheten. PRV måste därmed driva sin
verksamhet så effektivt att kostnadstäckning verkligen uppnås.
Samma avgiftskonstruktion bör, framhåller näringsministern,
gälla även för verksamheten med handels- och firmaregistren.
Sammantaget innebär förslaget enligt vad som anförs i
propositionen att länsstyrelsernas samlade anslag kan minskas,
vilket innebär en effektiviseringsvinst. Enligt utskottets
mening torde en motsvarande effektiviseringsvinst knappast kunna
uppnås med nuvarande huvudmannaskap, även om verksamheten
datoriserades och gällande avgiftskonstruktion ändrades.
Lagutskottet har också tidigare av andra skäl ställt sig
positivt till att PRV utses till huvudman och ges det totala
ansvaret också för registrering av handelsbolag och ekonomiska
föreningar (se bet. 1991/92:LU10 och LU20). Systemet med en
central och samordnad registrering medger nämligen att
eventuella förväxlingsrisker med andra firmor kan beaktas i
erforderlig mån redan vid inregistreringsförfarandet. Den
föreslagna reformen kommer således inte bara ekonomiska
föreningar, handelsbolag och enskilda näringsidkare till godo,
utan medför även förbättringar för aktiebolagen i dessa
avseenden.
På grund av det anförda förordar utskottet att den i
propositionen föreslagna ordningen för handels- och
firmaregistreringen genomförs. Ställningstagandet innebär att
utskottet avstyrker bifall till motion L5 i denna del.
3 Lokal och regional service
I enlighet med vad lagutskottet förutsatte våren 1992 (se bet.
1991/92:LU20) redovisas i propositionen hur företagens behov
av service på regional och lokal nivå skall kunna tillgodoses
med ett centralt register. Näringsministern pekar därvid på att
PRV:s register via terminaluppkoppling kan göras tillgängligt
för t.ex. regionala utvecklingsfonder, kommuner, kooperativa
utvecklingscentra, riksorganisationer för bostadsrättsföreningar
och banker. Dessa instanser kan då på ett snabbt och effektivt
sätt tillhandahålla de uppgifter som kan antas bli efterfrågade.
Även länsstyrelserna förutsätts ha ett starkt intresse av att
genom terminaluppkoppling ha direkt tillgång till uppgifter i de
centrala registren. När det gäller nyföretagare är det av stor
vikt med tillgång till mer kvalificerad information och service
på regional nivå. Näringsministern anser att de regionala
utvecklingsfonderna härvidlag kan fylla en viktig funktion genom
att tillhandahålla viss information och rådgivning. Beträffande
kooperativa företagsformer anser näringsministern att de
kooperativa utvecklingscentra som har byggts upp runt om i
landet kan fylla en motsvarande funktion.
Olle Schmidt och Margitta Edgren (båda fp) anser i motion L6
att det inte finns något som garanterar att den regionala och
lokala servicen skall fungera så bra som förutsätts i
propositionen. En centralisering av registerhanteringen får
enligt motionärernas mening inte leda till en försämrad service
på regional och lokal nivå. Motionärerna anser att förslaget
därför kan accepteras endast under förutsättning att en eller
flera andra regionala eller lokala instanser framgent kommer att
upprätthålla en lika god service som länsstyrelserna hittills
har gjort. Riksdagen har därför all anledning att uppmärksamma
frågan och säkerställa att PRV är skyldigt att ge motsvarande
service som länsstyrelsen i dag står för. I motionen yrkas ett
tillkännagivande härom.
Bostadsutskottet delar i sitt yttrande uppfattningen i motion
L6 om vikten av att en god regional och lokal service
upprätthålls även efter det att ett centralt register
upprättats. Denna uppfattning kommer också enligt utskottets
mening till uttryck i propositionen. Ett ändrat huvudmannaskap
får, anser bostadsutskottet, inte innebära att
registeranvändarnas möjligheter att få service på regional
nivå försvåras. Den närings- och föreningsverksamhet det här är
fråga om har normalt sett en lokalt begränsad omfattning som det
är viktigt att värna om, framhåller utskottet. En ändrad
administrativ ordning för registreringen får inte leda till att
befintliga eller nytillkommande verksamheter försvåras.
Samtidigt kan det enligt utskottets mening hävdas att ett
centralt register i väsentliga avseenden kan komma att ge en
förbättrad service även på regional och lokal nivå jämfört med
dagens situation. Genom terminaluppkoppling mot PRV kommer
registren sålunda att kunna göras tillgängliga hos en rad
instanser som i dag inte har direkt tillgång till de olika
länsstyrelseregistren. Detta gäller bl.a. de regionala
utvecklingsfonderna, kommunala näringslivssekreterare,
kooperativa utvecklingscentra samt banker. Mot bakgrund av det
anförda bör det enligt bostadsutskottets mening finnas goda
förutsättningar för en oförändrad eller rent av förstärkt
regional och lokal service i fråga om handels- och
föreningsregistreringen. Med avseende på den betydelse denna
service har för berörda näringsidkare och föreningar är det
enligt utskottets mening viktigt att dessa möjligheter verkligen
tas till vara. Ett betydande ansvar för att så blir fallet
åvilar naturligtvis PRV. Även berörda regionala och lokala
instanser har ett ansvar för att så sker. Detta till trots kan
det enligt bostadsutskottet inte uteslutas att tillgången på
regional service övergångsvis inte fullt ut svarar mot de behov
som finns. Det får, menar utskottet, förutsättas att regeringen
med uppmärksamhet följer frågan och vidtar de åtgärder som kan
visa sig erforderliga för att de intentioner som väglett
förslaget skall infrias. I den mån förslaget i motion L6 inte
kan anses tillgodosett genom det anförda förordar
bostadsutskottet att motionen avstyrks.
Företrädare för PRV:s bolagsavdelning har inför utskottet
redovisat hur behovet av lokal och regional service skall kunna
tillgodoses med den föreslagna ordningen. Av redovisningen
framgår att verkets utgångspunkt är att de nya registren skall
inlemmas i det informations- och servicesystem som nu tillämpas
för aktiebolagsregistreringen. Förutom att tillhandahålla tryckt
informationsmaterial om handels- och föreningsregistren kommer
PRV således att erbjuda service per telefon i form av
information och rådgivning på samma sätt som man i dag gör när
det gäller aktiebolag. Informationsöverföring kommer, också på
samma sätt som när det gäller aktiebolag, att ske via telefax.
Det nuvarande väl utbyggda datasystemet som betjänar
aktiebolagsregistret skall, med vissa kapacitetsförstärkningar,
tas i anspråk när det gäller handels- och
föreningsregistreringen. Vidare skall också de nuvarande
terminaluppkopplingarna till aktiebolagsregistret från t.ex.
utvecklingsfonder, banker och branschorganisationer användas i
fråga om handels- och föreningsregistren. Den som inte väljer
att vända sig direkt till PRV för att få registreringsblanketter
eller upplysningar ur registren kan således vända sig till ett
sådant organ som är uppkopplat till PRV:s register. Från verkets
sida ser man detta som en särskild fördel när det gäller
nyföretagare, vilka då redan från början kan få hjälp med att
välja "rätt" företagsform för verksamheten.
Mot bakgrund av vad som redovisats i propositionen och vad som
upplysts om av företrädarna för PRV anser lagutskottet att det
finns goda förutsättningar för att den lokala och regionala
servicenivån i fråga om handels- och föreningsregistreringen
generellt sett skall kunna höjas. Även om det inom PRV synes
finnas en hög beredskap för att möta de problem som kan
uppkomma, går det inte, som bostadsutskottet också påpekat, att
utesluta att tillgången på regional service övergångsvis inte
fullt ut svarar mot de behov som finns. I likhet med
bostadsutskottet förutsätter lagutskottet att denna fråga följs
av regeringen. Eftersom regeringen i särskild ordning kommer att
fastställa tidpunkten för när resp. länsstyrelses handels- och
föreningsregister skall överföras till PRV finns det också goda
möjligheter för regeringen att efter hand vidta de åtgärder som
kan visa sig erforderliga.
Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motion L6.
4 Lokaliseringen
Om regeringens förslag genomförs förordar Bo Finnkvist och
Lisbeth Staaf-Igelström (båda s) i motion L5 (delvis) att
verksamheten lokaliseras till Hagfors. Motionärerna menar att
det genom den moderna datateknikens utveckling bör finnas stor
frihet vid val av lokaliseringsort för ett rikstäckande
register.
Lagutskottet har våren 1992 (se bet. 1991/92:LU20) förutsatt
att den nu aktuella propositionen skall redovisa regeringens
överväganden i lokaliseringsfrågan. Utskottet noterar med
tillfredsställelse att propositionen också innehåller en sådan
redovisning. Av redovisningen framgår att de nya registren av
samordningsskäl bör läggas vid PRV:s bolagsavdelning i
Sundsvall, varvid den kunskap som avdelningen byggt upp kring
registreringen av aktiebolag kan utnyttjas. Enligt vad
näringsministern erfarit är emellertid PRV berett att under den
övergångsperiod då länsstyrelsernas register förs över till PRV
lägga ut vissa arbetsuppgifter i regionalpolitiskt prioriterade
områden.
Utskottet har ingen annan uppfattning i fråga om
lokaliseringen än vad som framgår av propositionen. Utskottet
avstyrker därför bifall till motion L5 i denna del.
Mot de delar av propositionen som inte ovan berörts särskilt
har utskottet ingen erinran.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande ändrat huvudmannaskap för handels- och
föreningsregistreringen
att riksdagen med avslag på motion 1992/93:L5 i denna del
antar regeringens förslag till
dels lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),
dels lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar,
dels lag om ändring i lagen (1980:1103) om årsredovisning
m.m. i vissa företag,
dels lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
dels lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering
av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar,
dels ock lag om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar,
2. beträffande lokal och regional service
att riksdagen avslår motion 1992/93:L6,
3. beträffande lokaliseringen
att riksdagen avslår motion 1992/93:L5 i denna del.

Stockholm den 24 november 1992
På lagutskottets vägnar

Maj-Lis Lööw
I beslutet har deltagit: Maj-Lis Lööw (s), Holger
Gustafsson (kds), Per Stenmarck (m), Margareta Gard (m), Bengt
Harding Olson (fp), Inger Hestvik (s), Bengt Kindbom (c), Bengt
Kronblad (s), Bertil Persson (m), Gunnar Thollander (s), Stig
Rindborg (m), Carin Lundberg (s), Hans Stenberg (s), John Bouvin
(nyd) och Widar Andersson (s).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten John Andersson (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.

Bilaga 1

Bostadsutskottets yttrande
1992/93:BoU1y
Bilaga 2
Ändrad handels- och föreningsregistrering

Till lagutskottet
Lagutskottet har den 20 oktober 1992 beslutat att bereda
bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition
1992/93:27 om ändrad handels- och föreningsregistrering jämte
motioner.
Bostadsutskottet behandlar i detta yttrande förslagen såvitt
avser överföringen av huvudmannaskapet för handels- och
föreningsregistren från länsstyrelserna till Patent- och
registreringsverket.
Propositionen
Regeringen har genom proposition 1992/93:27 föreslagit
riksdagen att anta förslag till ändringar i handels- och
registerlagen (1974:157), lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar m.fl. lagar. Förslaget innebär att ansvaret för
handels- och föreningsregistren förs över från länsstyrelserna
till Patent- och registreringsverket (PRV) som utses till
huvudman för verksamheten fr.o.m. den 1 januari 1993.
Överföringen skall ske länsvis och vara avslutad senast vid
utgången av år 1994.
Motionerna
I detta yttrande behandlas de med anledning av propositionen
avgivna motionerna
1992/93:L5 av Bo Finnkvist och Lisbeth Staaf-Igelström (s)
vari yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om organisation och lokalisering av
handels- och föreningsregistren.
1992/93:L6 av Olle Schmidt och Margitta Edgren (fp) vari yrkas
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om regional och lokal service vad gäller
förenings- och handelsregisterhanteringen.
Utskottet
Handels- och föreningsregister förs av länsstyrelserna i resp.
län. I handelsregistret registreras handelsbolag, enskilda
näringsidkare samt ideella föreningar och stiftelser som idkar
näring. I föreningsregistret registreras ekonomiska föreningar,
bostadsrättsföreningar, sambruksföreningar och
bostadsföreningar enligt äldre lagstiftning. Registren förs i
dag inte i ADB-form. Vid ett mindre antal länsstyrelser finns
dock datoriserade arbetsregister.
I propositionen anförs att handels- och föreningsregistren
fungerar mycket olika vid olika länsstyrelser och att
förhållandena på vissa håll är otillfredsställande. Enligt
förslaget måste stor vikt läggas vid att åstadkomma en rationell
handläggning så att ärendebalanserna skall kunna nedbringas.
Genom att utveckla verksamheten till en samlad och samordnad
firmaregistrering tillgodoses enligt regeringens förslag i
huvudsak de krav på en rationell ordning som allmänheten kan
ställa. Patent- och registreringsverket föreslås därför överta
huvudmannaskapet för verksamheten från länsstyrelserna fr.o.m.
den 1 januari 1993.
För att PRV successivt skall kunna bygga upp sin verksamhet
vid övertagandet av länsstyrelsernas register och för att
åstadkomma en smidig avveckling av arbetet inom respektive
länsstyrelse föreslås att de olika länens register skall föras
över till verket vid olika tidpunkter. Samtliga länsregister bör
dock vara överförda senast den 31 december 1994. Intill dess
överföringen sker ligger ansvaret för det faktiska arbetet med
verksamheten kvar hos resp. länsstyrelse.
Enligt förslaget kommer centrala register hos PRV att ge en
förbättrad service även på regional och lokal nivå jämfört med
dagens situation. Verket har i dag en omfattande och varierande
service gentemot näringslivet när det gäller aktiebolagsområdet.
Motsvarande service kommer enligt förslaget att kunna lämnas när
det gäller handels- och föreningsregistren. I sammanhanget
framhålls också fördelarna med att informationen finns
tillgänglig i ett centralt register.
Samtidigt som registerinformationen handhas centralt är det
enligt förslaget värdefullt om informationen kan spridas
regionalt och lokalt. Detta förutsätts kunna ske bl.a. genom de
regionala utvecklingsfonderna, kommunala näringslivssekreterare
samt kooperativa utvecklingscentra. Genom terminaluppkoppling
mot PRV kommer registren att göras tillgängliga hos dessa
instanser liksom hos banker m.fl. Även länsstyrelserna
förutsätts ha ett starkt intresse av att genom
terminaluppkoppling ha direkt tillgång till uppgifterna i de
centrala registren.
Beskrivningen i propositionen av situationen för
länsstyrelsernas handels- och föreningsregister är enligt motion
L5 (s) överdrivet negativ. Vid de flesta länsstyrelser, och i
vart fall vid den i Värmlands län, är expeditionstiderna enligt
motionärernas mening helt godtagbara samtidigt som servicen väl
motsvarar kundernas krav på tillgänglighet. Det anges mot
bakgrund härav vara tveksamt att genomföra propositionens
förslag. Det finns enligt motionärernas mening möjligheter att
genom ett lämpligt avgiftssystem och datorisering åstadkomma en
rationell verksamhet på länsstyrelserna. Skulle detta inte vara
möjligt, utan Patent- och registreringsverket blir huvudman för
verksamheten, förordas dock att en alternativ placering av
registret till Hagfors i stället för till Sundsvall prövas.
Det är enligt motion L6 (fp) olyckligt att propositionen inte
uttryckligen tar ställning till hur den den regionala och lokala
servicen skall bibehållas vid ett förändrat huvudmannaskap för
handels- och föreningsregistren. En centralisering av
registerhanteringen får enligt motionärernas mening inte leda
till en försämrad service i detta avseende. Enligt motionärerna
kan förslaget därför accepteras endast under förutsättning av
att en eller flera andra regionala och lokala instanser framgent
kommer att upprätthålla en lika god service som länsstyrelserna
hittills gjort. Riksdagen anges därför ha all anledning att
ytterligare uppmärksamma dessa problem och säkerställa att PRV
är skyldigt att ge en motsvarande god decentraliserad service.
Utskottet behandlar först frågan om överföring av
huvudmannaskapet för handels- och föreningsregistren från
länsstyrelserna till Patent- och registreringsverket.
Bakom det nu föreliggande regeringsförslaget ligger bl.a. en
strävan att med användande av modern teknik få till stånd en
rationell handläggning av handels- och föreningsregistreringen.
Dessa strävanden synes delas också av motionärerna i motion L5
(s). Det frågan närmast gäller är vilken administrativ struktur
som bäst svarar mot dessa strävanden. Utskottet har för sin del
inte underlag för annan bedömning än att den av regeringen
föreslagna ordningen torde ge förutsättningar för en rationell
registerhantering. Även enligt bostadsutskottets mening bör
sålunda Patent- och registreringsverket utses till huvudman och
få totalt ansvar för verksamheten med handels- och
föreningsregistren. Regeringens förslag i nu aktuell del
tillstyrks. Motion L5 (s) såvitt nu är i fråga avstyrks.
När det gäller frågan om den regionala och lokala servicen
efter det att Patent- och registreringsverket övertagit
huvudmannaskapet för handels- och föreningsregistreringen vill
utskottet anföra följande.
Bostadsutskottet delar uppfattningen i motion L6 (fp) om
vikten av att en god regional och lokal service upprätthålls
även efter det att ett centralt register upprättats. Denna
uppfattning kommer också till uttryck i propositionen. Ett
ändrat huvudmannaskap får inte innebära att registeranvändarnas
möjligheter att få service på regional och lokal nivå försvåras.
Den närings- och föreningsverksamhet det här är fråga om har
normalt sett en lokalt begränsad omfattning som det är viktigt
att värna om. En ändrad administrativ ordning för registreringen
får inte leda till att befintliga eller nytillkommande
verksamheter försvåras. Samtidigt kan det enligt utskottets
mening hävdas att ett centralt datoriserat register i väsentliga
avseenden kan komma att ge en förbättrad service även på
regional och lokal nivå jämfört med dagens situation. Genom
terminaluppkoppling mot PRV kommer registren sålunda att kunna
göras tillgängliga hos en rad instanser som i dag inte har
direkt tillgång till de olika länsstyrelseregistren. Det gäller
bl.a. de regionala utvecklingsfonderna, kommunala
näringslivssekreterare, kooperativa utvecklingscentra samt
banker.
Mot bakgrund av det ovan anförda bör det enligt utskottets
mening finnas goda förutsättningar för en oförändrad eller rent
av förstärkt regional och lokal service i fråga om handels- och
föreningsregistreringen. Med avseende på den betydelse denna
service har för berörda näringsidkare och föreningar är det
viktigt att dessa möjligheter till en förbättrad service
verkligen tas till vara. Ett betydande ansvar för att så blir
fallet åvilar naturligtvis Patent- och registreringsverket. Även
berörda regionala och lokala instanser har ett ansvar för att så
sker. Detta till trots kan det inte uteslutas att tillgången på
regional och lokal service övergångsvis inte fullt ut svarar mot
de behov som finns. Det får förutsättas att regeringen med
uppmärksamhet följer frågan och vidtar de åtgärder som kan visa
sig erforderliga för att de intentioner som väglett förslaget
skall infrias.
I den mån förslaget i motion L6 (fp) inte kan anses
tillgodosett genom det ovan anförda avstyrks det av utskottet.
Vad i propositionen och motionerna i övrigt anförts har,
utifrån de aspekter bostadsutskottet har att beakta, inte givit
anledning till erinran eller särskilt ställningstagande.
Stockholm den 10 november 1992
På bostadsutskottets vägnar
Agne Hansson
I beslutet har deltagit: Agne Hansson (c), Oskar Lindkvist
(s), Knut Billing (m), Bertil Danielsson (m), Erling Bager (fp),
Lennart Nilsson (s), Sören Lekberg (s), Mikael Odenberg (m),
Rune Evensson (s), Ulf Björklund (kds), Britta Sundin (s),
Birger Andersson (c), Marianne Carlström (s), Lars Stjernkvist
(s) och Max Montalvo (nyd).
Från Vänsterpartiet, som inte företräds av någon ordinarie
ledamot i utskottet, har suppleanten Eva Zetterberg (v) närvarit
vid den slutliga behandlingen av ärendet.