Justitieutskottets betänkande
1992/93:JUU35

Immunitet och privilegier för NORSAD-fonden


Innehåll

1992/93
JuU35

Propositionen

I proposition 1992/93:246 föreslår regeringen
(Utrikesdepartementet) att riksdagen antar ett genom
propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Lagförslaget har fogats till betänkandet, se bilaga.
Regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 1993.

Utskottet

Riksdagen har godkänt Sveriges anslutning till avtalet om
upprättandet av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens
exekutivsekretariat (prop. 1989/90:100, UU15, rskr. 223).
Sverige ratificerade avtalet den 2 juli 1990, och avtalet trädde
i kraft den 26 april 1991. Fonden inledde sin verksamhet samma
år. En överenskommelse om ändring i avtalet undertecknades av
NORSAD-fondens medlemsstater den 26 januari 1993.
Fondens verksamhet syftar till att främja samarbetet mellan de
nordiska länderna och medlemmarna i den regionala
samarbetsorganisationen för södra Afrika.
Avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och dess
exekutivsekretariat samt stadgarna för fonden och
exekutivsekretariatet innehåller bestämmelser om immunitet och
privilegier för fonden, för exekutivsekretariatet, för
medlemsstaternas representanter i fondens organ samt för
exekutivsekretariatets personal. Avtalet aktualiserar en ändring
i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Genom
propositionen föreläggs riksdagen förslag till sådan ändring.
Utskottet finner inte anledning till erinran mot lagförslaget.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen antar det genom proposition 1992/93:246
framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall.
Stockholm den 18 maj 1993
På justitieutskottets vägnar
Britta Bjelle
I beslutet har deltagit:
Britta Bjelle (fp),
Lars-Erik Lövdén (s),
Jerry Martinger (m),
Göthe Knutson (m),
Birthe Sörestedt (s),
Nils Nordh (s),
Göran Magnusson (s),
Karl Gustaf Sjödin (nyd),
Sigrid Bolkéus (s),
Siw Persson (fp),
Kent Carlsson (s),
Christel Anderberg (m),
Anders Svärd (c),
Kjell Eldensjö (kds) och
Alf Eriksson (s).

Bilaga