Tilläggsdirektiv till utredningen om det samlade förmånssystemet för försäkrade med betydande kostnader för sjukdom och handikapp

Innehåll

Dir. 1991:5

Beslut vid regeringssammanträde 1991-02-07

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Thalén anför.

1 Mitt förslag

Kommittén skall, i enlighet med vad som anges i budgetpropositionen för budgetåret 1991/92, utarbeta förslag till lämpliga åtgärder som kompensation för att det avgiftsfria året vid sjukhusvård för pensionärer med hel förtidspension - under förutsättning av riksdagens beslut - blir avskaffat fr.o.m. den 1 juli 1991. Kommittén bör därvid i första hand beakta den ekonomiska situationen för de yngre förtidspensionärer som på grund av sjukdom eller handikapp bedöms ha särskilda behov av egna ekonomiska medel för sin rehabilitering. I första hand bör en kompensation genom handikappersättningen utredas och övervägas.

2 Bakgrund

Det avgiftsfria året för ålderspensionärer vid sjukhusvård avskaffades fr.o.m. år 1989. I årets budgetproposition (prop. 1990/91:100 bil.7) föreslås ett slopande av detta s.k. friår även för pensionärer med hel förtidspension fr.o.m. den 1 juli 1991. Som motiv för detta anför jag att flertalet förtidspensionärer lever under ekonomiska förhållanden som är jämförbara med vad som gäller för ålderspensionärerna och att den nuvarande ordningen inte är tillfredsställande från rättvisesynpunkt. För den grupp av framför allt yngre förtidspensionärer som på grund av sjukdom eller handikapp bedöms ha särskilda behov av egna ekonomiska medel för sin rehabilitering framhåller jag att åtgärder bör vidtas så att de på annat sätt får erforderlig kompensation för de ökade utgifter mitt förslag medför. I propositionen aviserar jag därför ett kommande förslag till regeringen att ge den av regeringen tillsatta utredningen (S 1990:4) om det samlade förmånssystemet för försäkrade med betydande kostnader för sjukdom eller handikapp tilläggsdirektiv för att utarbeta förslag till lämpliga åtgärder för nämnda grupp.

3 Utredningsuppdraget

Antalet förtidspensionärer med folkpension beräknas under år 1991 uppgå till 371 000. Av dessa beräknas 328 000 uppbära allmän tilläggspension (ATP). Antalet förtidspensionärer som är yngre än 30 år uppgick i slutet av år 1989 till ca 14 000 och de som var yngre än 40 år till närmare 40000. I allmänhet uppbär de yngre pensionärerna relativt låg allmän pension till följd av att de inte kvalificerat sig för någon allmän tilläggspension eller uppbär en mycket begränsad sådan.

En undersökning av pensionärernas vårdavgifter vid sjukhusvård (DsS1984:10) visar att ungefär hälften av förtidspensionärerna inte tagit i anspråk några avgiftsfria dagar för sjukhusvård. Av dem som utnyttjat förmånen hade ungefär hälften tagit ut högst 30 dagar. Drygt 6 % av samtliga förtidspensionärer hade enligt undersökningen utnyttjat hela friåret och var således utförsäkrade.

Mot bakgrund av denna undersökning kan en beräkning av de ekonomiska effekterna av ett slopande av friåret utgå från att den genomsnittliga vårdtiden på sjukhus för de förtidspensionärer som inte är utförsäkrade uppgår till ca 15 dagar per år.

Av de ca 50 000 personer som uppbär handikappersättning är en mycket stor andel förtidspensionärer. Kommittén bör därför i första hand utreda möjligheten att genom handikappersättningen kompensera berörda förtids pensionärer för den tillkommande kostnaden för sjukhusvård. Det står emellertid kommittén fritt att överväga annan lämplig lösning.

Det förslag som kommittén redovisar skall vara kostnadsberäknat. Social försäkringens merkostnad för att på lämpligt sätt kompensera förtidspensionärerna för det slopade avgiftsfria året får inte överstiga 75 milj. kr. per år.

4 Hemställan

Jag hemställer att regeringen ger kommittén tilläggsdirektiv i enlighet med vad jag har anfört.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

                (Socialdepartementet)