Utredning om en teknisk anpassning av mervärdeskatten och punktskatterna till EG

Innehåll

Dir. 1991:113

Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-12

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att lämna förslag till den tekniska anpassning av mervärdeskatten och punktskatterna som behövs vid ett svenskt medlemskap i EG.

Bakgrund

Sverige har ansökt om medlemskap i EG. Till grund för samarbetet mellan EG-länderna ligger Romfördraget från 1957. I detta fördrag anges att en s.k. inre marknad skall skapas för i princip hela EG-området. Den inre marknaden skall gälla från och med den 1januari 1993. Med en inre marknad avses ett område utan inre gränser, med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Den inre marknadens fria rörlighet för bl.a. varor och tjänster innebär avskaffande av gränskontrollerna mellan medlemsstaterna och fri handel över gränserna. En sådan ordning förutsätter bl.a. att medlemsstaterna inför i stora delar enhetliga regler för den indirekta beskattningen, dvs. för mervärdeskatten och för olika punktskatter.

Arbetet med enhetliga EG-regler har redan kommit långt när det gäller mervärdeskatten. Detta har kommit till uttryck i bl.a. EGs sjätte mervärdeskattedirektiv från 1977 och flera därefter tillkomna direktiv. Inför 1993 erfordras emellertid i EG ett omfattande gemensamt regelverk både för mervärdeskatten och för punktskatterna. De gemensamma reglerna som nu beslutas inkluderar bl.a. beskattningsunderlaget, beskattningsordningen och regler för gränsöverskridande handel. Vidare innebär det nya regelverket ändrade förutsättningar för de myndigheter som administrerar skatterna.

Vid ett svenskt medlemskap i EG kommer det att ställas krav på en långtgående teknisk anpassning av de svenska skatterna till det regelverk som nu beslutas i EG. Anpassningen innebär såväl ändringar av författningsteknisk natur som materiella ändringar. En inte obetydlig anpassning av mervärdeskatten har gjorts genom den lagstiftning som skett på grundval av kommitténs (Fi 1987:06) för indirekta skatter betänkande Reformerad mervärdeskatt m.m., SOU 1989:35. Inom kort kommer utredningen (Fi 1990:01) om teknisk översyn av mervärdeskattelagen att lägga fram sitt slutbetänkande med förslag om bl.a. ytterligare anpassningar. Emellertid kommer en mängd frågor att återstå, såväl när det gäller mervärdeskatten som övriga indirekta skatter. En särskild utredare bör tillkallas för att ta fram förslag till den anpassning som blir nödvändig.

Uppdraget

Utredaren bör lägga fram förslag till de författningstekniska och andra ändringar som behövs vid en svensk anpassning av de indirekta skatterna till EG-rätten. Utredaren bör vidare belysa de krav som en EG-anpassning ställer på de myndigheter som svarar för administrationen av ifrågavarande skatter. Utredaren skall däremot inte behandla frågor om den indirekta beskattningens nivå.

Utredaren bör beakta vad som sägs i direktiven till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5) samt i direktiven angående beaktande av EG-aspekter (dir. 1988:43).

Utredaren bör redovisa resultatet av sitt arbete senast den 31 oktober 1993. Det står utredaren fritt att redovisa vissa frågor med förtur om så befinns lämpligt.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om statens skatteväsende

att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att lämna förslag till den lagtekniska anpass ning av mervärdeskatten och punktskatterna som behövs vid ett svenskt medlemskap i EG,

att besluta om sakkunniga, experter och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

                    (Finansdepartementet)