Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1991/92:7
Tisdagen den 8 oktober
Kl. 14.00--14.20

1 § Anmälan om återtagande av plats i
riksdagen
Andre vice talmannen meddelade att Ingvar
Carlsson (s), Odd Engström (s), Lena Hjelm-
Wallén (s), Sten Andersson i Stockholm (s), Anita
Gradin (s), Birgitta Dahl (s), Mats Hellström (s),
George Andersson (s), Ulf Lönnqvist (s), Ingela
Thalén (s), Maj-Lis Lööw (s), Göran Persson (s),
Mona Sahlin (s) och Allan Larsson (s) återtagit sina
platser i riksdagen.
Uppdragen för deras ersättare i riksdagen hade
därmed upphört.
2 § Amälan om ersättare för statsråd
Andre vice talmannen anmälde att följande
ersättare kallats tjänstgöra i stället för
riksdagsledamöter som är statsråd, nämligen
Peeter Luksep (m) för Carl Bildt (m)
Ulf Kristersson (m) för Margaretha af Ugglas (m)
Ulf Melin (m) för Anders Björck (m)
Sören Norrby (fp) för Bengt Westerberg (fp)
Ingvar Svensson (kds) för Mats Odell (kds)
Karin Pilsäter (fp) för Anne Wibble (fp)
Ingbritt Irhammar (c) för Karl Erik Olsson (c)
Carin Israelsson (c) för Börje Hörnlund (c)
Hadar Cars (fp) för Birgit Friggebo (fp)
Björn von der Esch (m) för Per Westerberg (m)
Margareta Viklund (kds) för Inger Davidsson (kds)
Christina Linderholm (c) för Olof Johansson (c)
Märtha Gårdestig (kds) för Alf Svensson (kds)
Tage Påhlsson (c) för Görel Thurdin (c)
Maud Ekendahl (m) för Bo Lundgren (m)
3 § Val av ledamöter i utskotten
Anf. 2 BERTIL MÅBRINK (v):
Herr talman! Vänsterpartiets principiella
uppfattning är att partier som är representerade i
riksdagen också skall ha representation i riksdagens
utskott. Vi är nu i den situationen att vänsterpartiet
har 16 ledamöter i Sveriges riksdag. Enligt den
proportionalitetsprincip som nu gäller får inte
vänsterpartiet ordinarie platser i riksdagens
utskott. Detta är en otillfredsställande ordning.
Det finns lösningar på detta problem. En lösning är
att ha kvar 17 ordinarie ledamöter i utskotten.
Detta skulle kunna ha underlättat att tilldela
vänsterpartiet ett antal ordinarie utskottsplatser.
En annan modell vore att samtliga utskottsplatser
lades i en pott och fördelades efter partiernas
storlek. Enligt denna proportionalitetsprincip
skulle vänsterpartiet erhålla ett antal
utskottsplatser. Men det skulle tydligen också
innebära att de borgerliga regeringspartierna skulle
hamna i minoritet i vissa utskott.
Vid de förhandlingar som ägt rum ett antal gånger
mellan de olika partiernas gruppledare har dessa
redovisade alternativ förts fram men avvisats av de
borgerliga partierna. Samtidigt är alla partier
medvetna om att det inte skulle vara bra att ett parti
ställs utanför allt utskottsarbete. Den metoden har
prövats tidigare med mycket negativt resultat för
hela riksdagen.
Det förslag som nu föreligger är att vänsterpartiet
skall tilldelas suppleantplatser med vissa
rättigheter. Det innebär att vi skall få yttranderätt
och till utskottsbetänkandet få foga en s.k.
särmening.
Vänsterpartiet har beslutat att acceptera detta
förslag under förutsättning att inga begränsningar
införs när det gäller våra möjligheter att yttra oss
och redovisa våra förslag samt att till
utskottsbetänkandet foga en särmening. Vidare bör
också klart uttalas att vänsterpartiet skall ha lika
tillgång till utskottskansliernas hjälp och
medverkan som övriga partier. Det är också viktigt
att konstitutionsutskottet snabbt handlägger denna
fråga och förelägger riksdagen förslag som
garanterar mindre partiers medverkan i
utskottsarbetet.
Överläggningen var härmed avslutad.
Härefter företogs val av ledamöter i utskotten.
De av Lars Tobisson för dessa val avlämnade
gemensamma listorna godkändes av kammaren,
varvid befanns att följande personer, vilkas namn i
här angiven ordning upptagits på resp. listor, utsetts
till ledamöter i konstitutionsutskottet
Birger Hagård (m)
Thage G Peterson (s)
Hans Nyhage (m)
Catarina Rönnung (s)
Ylva Annerstedt (fp)
Kurt Ove Johansson (s)
tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)
Sören Lekberg (s)
Stig Bertilsson (m)
Torgny Larsson (s)
Ingvar Svensson (kds)
Harriet Colliander (nyd)
Ulla Pettersson (s)
Inger René (m)
Lisbeth Staaf-Igelström (s)
finansutskottet
Lars Tobisson (m)
Hans Gustafsson (s)
Bengt Wittbom (m)
Allan Larsson (s)
Lars Leijonborg (fp)
Roland Sundgren (s)
Per-Ola Eriksson (c)
Per Olof Håkansson (s)
Tom Heyman (m)
Lisbet Calner (s)
Stefan Attefall (kds)
Bo Jenevall (nyd)
Arne Kjörnsberg (s)
Roland Larsson (c)
Sonia Karlsson (s)
skatteutskottet
Knut Wachtmeister (m)
Lars Hedfors (s)
Filip Fridolfsson (m)
Bo Forslund (s)
Kjell Johansson (fp)
Anita Johansson (s)
Ivar Franzén (c)
Bruno Poromaa (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Yvonne Sandberg-Fries (s)
Harry Staaf (kds)
Peter Kling (nyd)
Gunnar Nilsson (s)
Carl Fredrik Graf (m)
Sverre Palm (s)
justitieutskottet
Jerry Martinger (m)
Lars-Erik Lövdén (s)
Göthe Knutson (m)
Ulla-Britt Åbark (s)
Britta Bjelle (fp)
Bengt-Ola Ryttar (s)
Anders Svärd (c)
Birthe Sörestedt (s)
Birgit Henriksson (m)
Nils Nordh (s)
Liisa Rulander (kds)
Karl Gustaf Sjödin (nyd)
Göran Magnusson (s)
Lars Sundin (fp)
Sigrid Bolkéus (s)
lagutskottet
Per Stenmarck (m)
Maj-Lis Lööw (s)
Margareta Gard (m)
Owe Andréasson (s)
Bengt Harding Olson (fp)
Inger Hestvik (s)
Bengt Kindbom (c)
Bengt Kronblad (s)
Bertil Persson (m)
Gunnar Thollander (s)
Holger Gustavsson (kds)
Lars Andersson (nyd)
Lena Boström (s)
Stig Rindborg (m)
Carin Lundberg (s)
utrikesutskottet
Nic Grönvall (m)
Pierre Schori (s)
Alf Wennerfors (m)
Mats Hellström (s)
Daniel Tarschys (fp)
Maj Britt Theorin (s)
Pär Granstedt (c)
Karl-Erik Svartberg (s)
Inger Koch (m)
Nils T Svensson (s)
Margareta Viklund (kds)
Lars Moquist (nyd)
Viola Furubjelke (s)
Karl-Göran Biörsmark (fp)
Kristina Svensson (s)
försvarsutskottet
Arne Andersson (m)
Sture Ericson (s)
Wiggo Komstedt (m)
Iréne Vestlund (s)
Hans Lindblad (fp)
Ingvar Björk (s)
Gunhild Bolander (c)
Barbro Evermo Palmerlund (s)
Gunnar Hökmark (m)
Christer Skoog (s)
Jan Erik Ågren (kds)
Robert Jousma (nyd)
Sven Lundberg (s)
Stig Grauers (m)
Karin Wegestål (s)
socialförsäkringsutskottet
Gullan Lindblad (m)
Doris Håvik (s)
Margit Gennser (m)
Birgitta Dahl (s)
Sigge Godin (fp)
Börje Nilsson (s)
Rune Backlund (c)
Lena Öhrsvik (s)
Hans Dau (m)
Nils-Olof Gustafsson (s)
Pontus Wiklund (kds)
Leif Bergdahl (nyd)
Ingegerd Elm (s)
Gustaf von Essen (m)
Maud Björnemalm
socialutskottet
Sten Svensson (m)
Bo Holmberg (s)
Göte Jonsson (m)
Anita Persson (s)
Ulla Orring (fp)
Ingrid Andersson (s)
Rosa Östh (c)
Rinaldo Karlsson (s)
Ingrid Hemmingsson (m)
Ingela Thalén (s)
Jerzy Einhorn (kds)
Johan Brohult (nyd)
Jan Andersson (s)
Leif Carlsson (m)
Maj-Inger Klingvall (s)
kulturutskottet
Elisabeth Fleetwood (m)
Åke Gustavsson (s)
Hugo Hegeland (m)
Maja Bäckström (s)
Jan-Erik Wikström (fp)
Berit Oscarsson (s)
Stina Gustavsson (c)
Anders Nilsson (s)
Göran Åstrand (m)
Leo Persson (s)
Rose-Marie Frebran (kds)
Anne Sörensen (nyd)
Ingegerd Sahlström (s)
Charlotte Branting (fp)
Björn Kaaling (s)
utbildningsutskottet
Ann-Cathrine Haglund (m)
Lena Hjelm-Wallén (s)
Rune Rydén (m)
Bengt Silfverstrand (s)
Margitta Edgren (fp)
Ingvar Johnsson (s)
Larz Johansson (c)
Margareta Israelsson (s)
Bo Arvidson (m)
Berit Löfstedt (s)
Ingrid Näslund (kds)
Stefan Kihlberg (nyd)
Ewa Hedkvist Petersen (s)
Ulf Melin (m)
Eva Johansson (s)
trafikutskottet
Rolf Clarkson (m)
Birger Rosqvist (s)
Görel Bohlin (m)
Sven-Gösta Signell (s)
Kenth Skårvik (fp)
Håkan Strömberg (s)
Elving Andersson (c)
Sten-Ove Sundström (s)
Sten Andersson i Malmö (m)
Margareta Winberg (s)
Lars Svensk (kds)
Kenneth Attefors (nyd)
Bo Nilsson (s)
Jan Sandberg (m)
Anita Jönsson (s)
jordbruksutskottet
Ivar Virgin (m)
Göran Persson (s)
Ingvar Eriksson (m)
Jan Fransson (s)
Bengt Rosén (fp)
Inga-Britt Johansson (s)
Lennart Brunander (c)
Åke Selberg (s)
Mona Saint Cyr (m)
Inge Carlsson (s)
Dan Ericsson i Kolmården (kds)
Christer Windén (nyd)
Kaj Larsson (s)
Carl G Nilsson (m)
Sinikka Bohlin (s)
näringsutskottet
Rolf Dahlberg (m)
Anita Gradin (s)
Per-Richard Molén (m)
Axel Andersson (s)
Hadar Cars (fp)
Birgitta Johansson (s)
Kjell Ericsson (c)
Bo Finnkvist (s)
Karin Falkmer (m)
Reynoldh Furustrand (s)
Göran Hägglund (kds)
Bengt Dalström (nyd)
Leif Marklund (s)
Olle Lindström (m)
Mats Lindberg (s)
arbetsmarknadsutskottet
Sonja Rembo (m)
Mona Sahlin (s)
Anders G Högmark (m)
Kjell Nilsson (s)
Elver Jonsson (fp)
Georg Andersson (s)
Marianne Andersson (c)
Lahja Exner (s)
Charlotte Cederschiöld (m)
Sten Östlund (s)
Harald Bergström (kds)
Laila Strid-Jansson (nyd)
Monica Öhman (s)
Isa Halvarsson (fp)
Johnny Ahlqvist (s)
bostadsutskottet
Knut Billing (m)
Oskar Lindkvist (s)
Bertil Danielsson (m)
Magnus Persson (s)
Erling Bager (fp)
Lennart Nilsson (s)
Agne Hansson (c)
Ulf Lönnqvist (s)
Mikael Odenberg (m)
Rune Evensson (s)
Ulf Björklund (kds)
Dan Eriksson i Stockholm (nyd)
Britta Sundin (s)
Birger Andersson (c)
Marianne Carlström (s)
4 § Val av suppleanter i utskotten
Företogs val av suppleanter i utskotten.
Sedan de av Lars Tobisson avlämnade
gemensamma listorna godkänts av kammaren
befanns att följande personer, vilkas namn i här
angiven ordning upptagits på resp. listor, utsetts till
suppleanter i
konstitutionsutskottet
Henrik S Järrel (m)
Elvy Söderström (s)
Björn von der Esch (m)
Odd Engström (s)
Ingela Mårtensson (fp)
Jan Bergqvist (s)
Christina Linderholm (c)
Per Olof Håkansson (s)
Henrik Landerholm (m)
Axel Andersson (s)
Roland Lében (kds)
Jon Peter Wieselgren (nyd)
Lahja Exner (s)
Göran Åstrand (m)
Arne Kjörnsberg (s)
finansutskottet
Lennart Hedquist (m)
Alf Egnerfors (s)
Christel Anderberg (m)
Börje Nilsson (s)
Olle Schmidt (fp)
Jan Bergqvist (s)
Kjell Ericsson (c)
Leif Marklund (s)
Stig Grauers (m)
Marianne Carlström (s)
Ingvar Svensson (kds)
Ulf Eriksson (nyd)
Jan Björkman (s)
Gunnar Björk (c)
Carin Lundberg (s)
skatteutskottet
Fredrik Reinfeldt (m)
Karl Hagström (s)
Lars Björkman (m)
Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Karin Pilsäter (fp)
Roland Sundgren (s)
Tage Påhlsson (c)
Sten-Ove Sundström (s)
Inga Berggren (m)
Ingegerd Elm (s)
Carl-Olov Persson (kds)
Ulf Eriksson (nyd)
Kaj Larsson (s)
Stig Rindborg (m)
Inger Lundberg (s)
justitieutskottet
Christel Anderberg (m)
Kent Carlsson (s)
Liselotte Wågö (m)
Jan Andersson (s)
Sören Norrby (fp)
Magnus Persson (s)
Ingbritt Irhammar (c)
Maja Bäckström (s)
Lennart Fridén (m)
Yvonne Sandberg-Fries (s)
Kjell Eldensjö (kds)
Sten Söderberg (nyd)
Viola Furubjelke (s)
Bengt Harding Olson (fp)
Eva Johansson (s)
lagutskottet
Lennart Fridén (m)
Hans Stenberg (s)
Maud Ekendahl (m)
Rune Evensson (s)
Lennart Fremling (fp)
Inga-Britt Johansson (s)
Stina Eliasson (c)
Ewa Hedkvist Petersen (s)
Peeter Luksep (m)
Maj-Inger Klingvall (s)
Kenneth Lantz (kds)
John Bouvin (nyd)
Widar Andersson (s)
Gustaf von Essen (m)
Lars Stjernqvist (s)
utrikesutskottet
Göran Lennmarker (m)
Berndt Ekholm (s)
Peeter Luksep (m)
Bengt Silfverstrand (s)
Håkan Holmberg (fp)
Ulla-Britt Åbark (s)
Birgitta Hambraeus (c)
Hans Göran Franck (s)
Bertil Persson (m)
Lena Boström (s)
Fanny Rizell (kds)
Richard Ulfvengren (nyd)
Sonia Karlsson (s)
Hadar Cars (fp)
förste vice talman Stig Alemyr (s)
försvarsutskottet
Henrik Landerholm (m)
Britt Bohlin (s)
Bo Frank (m)
Alf Egnerfors (s)
Gudrun Norberg (fp)
Owe Andréasson (s)
Sven-Olof Petersson (c)
Bo Forslund (s)
My Persson (m)
Anita Persson (s)
Åke Carnerö (kds)
John Bouvin (nyd)
Åke Selberg (s)
Mikael Odenberg (m)
Gunnar Thollander (s)
socialförsäkringsutskottet
Liselotte Wågö (m)
Widar Andersson (s)
Chris Heister (m)
Anita Johansson (s)
Ingela Mårtensson (fp)
Ingvar Björk (s)
Karin Israelsson (c)
Bo Finnkvist (s)
Ulf Kristersson (m)
Britta Sundin (s)
Märtha Gårdestig (kds)
Jon Peter Wieselgren (nyd)
Rinaldo Karlsson (s)
Carl Fredrik Graf (m)
Karin Wegestål (s)
socialutskottet
My Persson (m)
Hans Karlsson (s)
Göran Lennmarker (m)
Maud Björnemalm (s)
Barbro Westerholm (fp)
Jan Fransson (s)
Ulla Tillander (c)
Bo Nilsson (s)
Maud Ekendahl (m)
Birthe Sörestedt (s)
Chatrin Pålsson (kds)
Sten Söderberg (nyd)
Johnny Ahlqvist (s)
Inger René (m)
Monica Öhman (s)
kulturutskottet
Birgitta Wistrand (m)
Monica Widnemark (s)
Jan Backman (m)
Catarina Rönnung (s)
Carl-Johan Wilson (fp)
Lennart Nilsson (s)
Ulla Tillander (c)
Ingrid Andersson (s)
Stig Bertilsson (m)
Ulf Lönnqvist (s)
Alwa Wennerlund (kds)
Bert Karlsson (nyd)
Iréne Vestlund (s)
andre vice talman Christer Eirefelt (fp)
Torgny Larsson (s)
utbildningsutskottet
Chris Heister (m)
Jan Björkman (s)
Ulf Kristersson (m)
Inger Lundberg (s)
Christer Lindblom (fp)
Lena Öhrsvik (s)
Birgitta Carlsson (c)
Inger Hestvik (s)
Birgit Henriksson (m)
Anders Nilsson (s)
Tuve Skånberg (kds)
Claus Zaar (nyd)
Ingegerd Sahlström (s)
Leif Carlsson (m)
Ulrica Messing (s)
trafikutskottet
Lars Björkman (m)
Jarl Lander (s)
Birgitta Wistrand (m)
Ines Uusmann (s)
Hugo Bergdahl (fp)
Christer Skoog (s)
Rune Thorén (c)
Sten Östlund (s)
Pehr Löfgreen (m)
Lisbet Calner (s)
Kenneth Lantz (kds)
Max Montalvo (nyd)
Ulrica Messing (s)
Tom Heyman (m)
Georg Andersson (s)
jordbruksutskottet
Patrik Norinder (m)
Lena Klevenås (s)
Pehr Löfgreen (m)
Sverre Palm (s)
Sören Norrby (fp)
Berndt Ekholm (s)
Lennart Daléus (c)
Ulla Pettersson (s)
Bo Frank (m)
Leo Persson (s)
Carl-Olov Persson (kds)
Claus Zaar (nyd)
Kent Carlsson (s)
Olle Lindström (m)
Elvy Söderström (s)
näringsutskottet
Jan Backman (m)
Bo Bernhardsson (s)
Fredrik Reinfeldt (m)
Anita Modin (s)
Gudrun Norberg (fp)
Inge Carlsson (s)
Lennart Daléus (c)
Bengt Kronblad (s)
Henrik S Järrel (m)
Bruno Poromaa (s)
Roland Lében (kds)
Bert Karlsson (nyd)
Göran Magnusson (s)
Charlotte Cederschiöld (m)
Björn Kaaling (s)
arbetsmarknadsutskottet
Kent Olsson (m)
Berit Andnor (s)
Patrik Norinder (m)
Nils Nordh (s)
Karin Pilsäter (fp)
Bengt-Ola Ryttar (s)
Marianne Jönsson (c)
Sven Lundberg (s)
Björn von der Esch (m)
Britt Bohlin (s)
Rose-Marie Frebran (kds )
Richard Ulfvengren (nyd)
Jarl Lander (s)
Sigge Godin (fp)
Ines Uusmann (s)
bostadsutskottet
Inga Berggren (m)
Lars Stjernkvist (s)
Lennart Hedquist (m)
Sören Lekberg (s)
Siw Persson (fp)
Berit Oscarsson (s)
Birgitta Carlsson (c)
Barbro Evermo Palmerlund (s)
Kent Olsson (m)
Nils T Svensson (s)
Harry Staaf (kds)
Max Montalvo (nyd)
Mats Lindberg (s)
Ivar Franzén (c)
Sinikka Bohlin (s)
5 § Val av ledamöter och suppleanter i
riksdagens förvaltningsstyrelse
Företogs val av åtta ledamöter och åtta suppleanter
i riksdagens förvaltningsstyrelse.
Sedan de av Lars Tobisson för dessa val avlämnade
gemensamma listorna godkänts av kammaren
befanns följande personer, vilkas namn i här
angiven ordning upptagits på resp. listor, valda till
ledamöter resp. suppleanter i riksdagens
förvaltningsstyrelse.
ledamöter
Bo Forslund (s)
Rolf Clarkson (m)
Iréne Vestlund (s)
Per Olof Håkansson (s)
Wiggo Komstedt (m)
Oskar Lindkvist (s)
Carl-Johan Wilson (fp)
Bengt Kindbom (c)
suppleanter
Jan Bergqvist (s)
Gullan Lindblad (m)
Jarl Lander (s)
Sinikka Bohlin (s)
Dan Ericsson i Kolmården (kds)
Bertil Måbrink (v)
Lars Sundin (fp)
Henrik S Järrel (m)
6 § Kallelse till utskottssammanträden
Andre vice talmannen kallade samtliga utskott till
konstituerande sammanträde denna dag kl. 15.00 i
resp. utskottslokaler.
7 § Utökning av antalet suppleanter i
utskotten
Anf. 3 LARS TOBISSON (m):
Herr talman! Mot den bakgrund som berördes av
Bertil Måbrink har valberedningen enhälligt
beslutat föreslå att en extra suppleantplats tillsätts i
samtliga utskott. Som extra suppleanter föreslås
Johan Lönnroth i konstitutionsutskottet, Lars-Ove
Hagberg i finansutskottet, Lars Bäckström i
skatteutskottet, Lars Werner i justitieutskottet,
John Andersson i lagutskottet, Bertil Måbrink i
utrikesutskottet, Jan Jennehag i försvarsutskottet,
Berith Eriksson i socialförsäkringsutskottet,
Gudrun Schyman i socialutskottet, Elisabeth
Persson i kulturutskottet, Björn Samuelson i
utbildningsutskottet, Bengt Hurtig i
trafikutskottet, Annika Åhnberg i
jordbruksutskottet, Rolf L Nilson i
näringsutskottet, Karl-Erik Persson i
arbetsmarknadsutskottet och Eva Zetterberg i
bostadsutskottet, samtliga företrädande
vänsterpartiet.
Kammaren beslöt i enlighet med valberedningens
förslag att utöka antalet suppleanter i samtliga
utskott från 15 till 16.
8 § Val av extra suppleanter i utskotten
Företogs val av en extra suppleant i samtliga
utskott.
Kammaren medgav att valen fick ske i ett
sammanhang.
Kammaren valde i enlighet med valberedningens
förslag
till
suppleant i konstitutionsutskottet
Johan Lönnroth (v)
suppleant i finansutskottet
Lars-Ove Hagberg (v)
suppleant i skatteutskottet
Lars Bäckström (v)
suppleant i justitieutskottet
Lars Werner (v)
suppleant i lagutskottet
John Andersson (v)
suppleant i utrikesutskottet
Bertil Måbrink (v)
suppleant i försvarsutskottt
Jan Jennehag (v)
suppleant i socialförsäkringsutskottet
Berith Eriksson (v)
suppleant i socialutskottet
Gudrun Schyman (v)
suppleant i kulturutskottet
Elisabeth Persson (v)
suppleant i utbildningsutskottet
Björn Samuelson (v)
suppleant i trafikutskottet
Bengt Hurtig (v)
suppleant i jordbruksutskottet
Annika Åhnberg (v)
suppleant i näringsutskottet
Rolf L Nilson (v)
suppleant i arbetsmarknadsutskottet
Karl-Erik Persson (v)
suppleant i bostadsutskottet
Eva Zetterberg (v)
9 § Meddelande om kompletteringsval till vissa
utskott
Andre vice talmannen meddelade
dels att folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp som
suppleant i utrikesutskottet under Håkan
Holmbergs ledighet anmält hans ersättare Barbro
Sandberg,
dels att centerpartiets riksdagsgrupp som suppleant
i socialutskottet och kulturutskottet under Ulla
Tillanders ledighet anmält hennes ersättare Anna
Corshammar-Bojerud,
dels att socialdemokratiska riksdagsgruppen som
suppleant i utbildningsutskottet under Margareta
Israelssons ledighet anmält hennes ersättare Yngve
Wernersson.
Andre vice talmannen förklarade utsedda till
suppleant i utrikesutskottet
Barbro Sandberg (fp)
suppleant i socialutskottet
Anna Corshammar-Bojerud (c)
suppleant i kulturutskottet
Anna Corshammar-Bojerud (c)
suppleant i utbildningsutskottet
Yngve Wernersson (s)
10 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 30 september samt
den 1 och 2 oktober.
11 § Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades
Propositionerna
1991/92:1 till skatteutskottet
1991/92:2 till justitieutskottet
1991/92:3 till konstitutionsutskottet
1991/92:5 till bostadsutskottet
1991/92:6 till finansutskottet
1991/92:7 till socialutskottet
1991/92:8 till justitieutskottet
1991/92:9 till jordbruksutskottet
1991/92:10 till utbildningsutskottet
1991/92:11 till skatteutskottet
1991/92:12 till trafikutskottet
1991/92:13 till konstitutionsutskottet
1991/92:14 till utrikesutskottet
1991/92:16 till finansutskottet
1991/92:17 till konstitutionsutskottet
1991/92:19 till socialförsäkringsutskottet
Skrivelse
1991/92:4 till utrikesutskottet
Förslag
1991/92:10 till finansutskottet
12 § Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Skrivelse
1991/92:27 Återkallelse av vissa propositioner
Proposition
1991/92:22 Handläggning av vissa ersättningar till
den som tjänstgör inom totalförsvaret
Motionerna
med anledning av prop. 1990/91:188 Riktlinjer för
det fortsatta samarbetet vid omhändertagande av
miljöfarligt avfall i Sverige och Norge
1991/92:Jo1 av Ingvar Eriksson (m)
1991/92:Jo2 av Lennart Daléus m.fl. (c)
1991/92:Jo3 av Annika Åhnberg (v)
1991/92:Jo4 av Siw Persson (fp)
med anledning av prop. 1990/91:197
Produktskadelag
1991/92:L1 av Barbro Westerholm (fp)
1991/92:L2 av Bengt Harding Olson (fp)
med anledning av prop. 1990/91:199 Förbud mot
vissa dopningsmedel
1991/92:So1 av Lennart Brunander m.fl. (c)
1991/92:So2 av Barbro Westerholm (fp)
13 § Anmälan om interpellationer
Anmäldes att följande interpellationer framställts
den 4 oktober
1991/92:1 av Sten-Ove Sundström (s) till
industriministern om regionalpolitiken och
Norrbotten:
I det rådande konjunkturläget försämras nu
sysselsättningsläget snabbt. Särskilt gäller det
Norrbottens län som redan i nuläget har en mycket
besvärlig situation på arbetsmarknaden.
Nu planerar flera statliga verk att flytta
verksamheter från länet, främst från
Luleåregionen. Det gäller flyttning av regionkontor
inom televerket, Televerket radio, posten och
vägverket m.fl.
Därmed riskerar Luleåregionen att förlora ca 600
arbetstillfällen. Det skulle innebära ett hårt slag
mot länets tillväxtregion och uppfattas som ett
sabotage mot de pågående satsningarna för att
bygga upp infrastrukturen. Förutom en betydande
minskning av personal vid berörda verk kommer
länet även att förlora kompetens och kunnande på
områden som är mycket viktiga i en regional
utveckling. Därmed försvinner den positiva effekt
som de senaste årens utlokaliseringar till
Norrbotten skapat.
Det är viktigt att alla verk och myndigheter
strukturrationaliserar och effektiviserar sin
verksamhet. Men samtidigt måste i enighet med
riksdagens beslut hänsyn tas till de
regionalpolitiska effekterna i synnerhet när de
ensidigt drabbar ett län med landets största
arbetslöshet.
Riksdagen har beslutat om en mängd åtgärder för
att skapa en bättre regionalpolitisk balans, t.ex.
lokaliseringssamråd med syfte att kunna påverka
näringslivets investeringar i en från regionalpolitisk
synpunkt önskvärd riktning.
Samtidigt som stora ansträngningar görs för att
lokalisera fler arbetstillfällen ur tjänstesektorn till
Norrbotten, motverkar statliga myndigheter
insatserna genom organisationsförändringar som
drabbar länets arbetsmarknad hårt.
Med hänvisning till det anförda vill jag till
arbetsmarknadsministern ställa följande frågor:
1.  Anser statsrådet att de planerade
utflyttningarna av verkens regionkontor från
Norrbotten överensstämmer med målsättningen att
bedriva en offensiv regionalpolitik?
2.  Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att
berörda verk omprövar sina planer och tar större
hänsyn till regionalpolitiken?
3.  Vilka snabba åtgärder är statsrådet beredd att
vidta för att kompensera bortfallet av
arbetstillfällen på den statliga tjänstesektorn i
Norrbotten?
1991/92:2 av Hans Göran Franck (s) till
utrikesministern om Cypern:
Republiken Cypern frigjorde sig från
Storbritannien och blev självständig först 1960.
Oroligheter i december 1963 mellan de två
befolkningsgrupperna grekcyprioter och
turkcyprioter ledde till att FNs säkerhetsråd i mars
1964 upprättade en fredsbevarande styrka på ön.
Den omfattar för närvarande ca 2 150 man.
Sverige, som tidigare deltagit med militär personal,
bidrar numera med civilpoliser och en viss
högkvarterspersonal.
Motsättningarna på ön mellan
befolkningsgrupperna skärptes och fastlåstes på ett
allvarligt sätt genom den turkiska ockupationen av
Cyperns norra del sommaren 1974.
Detta ledde till att FN enhälligt anmodade alla
stater att respektera Cyperns självständighet,
territoriella integritet och alliansfrihet.
FN har gjort många försök att genom förhandlingar
nå en lösning men har ännu inte lyckats. FNs
generalsekreterare har med stöd av säkerhetsrådet
nu åter tagit ett initiativ med sikte på en
internationell konferens på hög nivå. Det är
givetvis av stor betydelse att de båda parterna på
Cypern ställer upp på ett konstruktivt sätt.
Konflikten och den alltjämt pågående turkiska
ockupationen har inneburit ett svårt lidande för öns
befolkning. Stora folkgrupper har tvingats lämna
sina bostäder och sin hembygd under årens lopp.
Det är hög tid att ockupationen upphör och
motsättningar biläggs.
Det är nödvändigt att Cypern går mot en fredlig
lösning på den alltför långvariga konflikten. Det
gäller att försöka återskapa fred och harmoniska
relationer mellan de båda befolkningsgrupperna på
ön.
En fredlig lösning måste för att bli bestående
beakta båda parters rättigheter och skyldigheter
och fritt godtas av båda. Det är viktigt att Sverige
på allt sätt fortsätter att stödja FNs
fredsansträngningar och försöker bidra till att en
konstruktiv dialog förs mellan parterna.
Sverige måste inte bara stödja FNs
fredsansträngningar och fredsbevarande
verksamhet utan också fortsätta och förstärka
insatserna i flyktingverksamheten på Cypern till
dess en fredlig uppgörelse uppnåtts.
I anledning härav får jag fråga utrikesminister
Margaretha af Ugglas:
Hur bedömer regeringen förutsättningarna för en
snar fredlig uppgörelse på Cypern?
Avser regeringen agera för att bidra till en lösning
av konflikten?
14 § Anmälan om frågor
Anmäldes att följande frågor framställts
den 4 oktober
1991/92:1 av Sten Söderberg (nyd) till
justitieministern om den framtida
polisdistriktsindelningen:
De små polisdistrikten ute i landet såväl som i
Stockholms län dras i dag med stora och helt
onödiga kostnader för egna (byråkratier),
polismyndihgeter och egen arrestantbevakning
m.m. Man har föreslagit tre polisdistrikt inom
Stockholms län, ett för Stockholm centralt med
Lidingö såsom vaktdistrikt, ett för norra
Storstockholm med Arlanda (polisområde norr)
och ett för de södra distrikten (polisområde syd).
Detta kommer att bli effektivt och slagkraftigt
under hela 90-talet. Således kan även
länspolismästaren och hans kansli avskaffas. I
övriga landet kan varje län utgöra ett polisdistrikt.
Avsikten med detta är att minska kostnaderna.
Rikspolisstyrelsen begär emellertid totalt 33,3
miljarder för de närmaste budgetåren.
Mot denna bakgrund vill jag fråga om
justitieministern ämnar verka för att oberoende
experter utifrån snarast utreder dessa frågor.
1991/92:2 av Sten Söderberg (nyd) till statsrådet
Birgit Friggebo om flykting- och
immigrationspolitiken i Sverige:
Under år 1990 och 1991 har en omfattande
utredningsverksamhet bedrivits angående flykting-
och immigrationspolitiken i Sverige.
Den budget som invandrarverket innevarande
budgetår har till sitt förfogande uppgår till ca 7
miljarder kronor. I denna budget ingår ej
kostnaderna för den allt större
anhöriginvandringen.
Med hänsyn härtill vill jag fråga invandrarministern
följande:
Hur stor, uttryckt i antal personer, är den s.k.
anhöriginvandringen, som i SOU 1991:1 anges vara
av betydande omfattning? De invandrare som här
avses är således de, som ej hör till den
asylbeviljades kärnfamilj, utan de som kommer in i
landet under kvoten för övrig anhöringinvandring.
1991/92:3 av Johan Lönnroth (v) till statsministern
om statschefen som företrädare för hela nationen:
I motiven till regeringsformen vid
författningsrevisionen 1974 framhölls att
''statschefens hela agerande inför offentligheten
måste präglas av hans roll att företräda nationen i
dess helhet.'' ''Hans sätt att utöva representation
inom landet och i förhållande till andra stater'' får
''inte vara sådant att det tyder på
motsatsförhållande eller spänning mellan
statschefen och de politiskt ansvariga organen.''
Vid riksmötets öppnande höll kungen ett tal, som i
vissa avsnitt kan tolkas som ställningstaganden till
förmån för vissa värderingar och som därmed kan
skapa spänningar av den typ som åsyftas i de ovan
citerade motiven. Bl.a. gäller detta avsnitten om
kriget i Irak och om flykting- och biståndspolitiken.
Mot denna bakgrund vill jag fråga:
Vad ämnar statsministern göra för att kungens
anföranden i fortsättningen skall följa
regeringsformens anda?
1991/92:4 av Sten-Ove Sundström (s) till
kommunikationsministern om postens regionala
organisation i Norrland:
Posten planerar att omorganisera sin verksamhet
bl.a. genom att kraftigt banta ner antalet
regionkontor. Enligt planerna skall hela Norr- och
Västerbotten dela på ett regionkontor, dvs. de två
största länen som tillsammans motsvarar en
tredjedel av landets yta.
Placeringen av regionkontoret föreslås bli Umeå,
dvs. i regionområdets södra del. Det innebär att
avståndet från t.ex. Kiruna till regionkontoret är
detsamma som mellan Köpenhamn och Stockholm.
Som grund för postens planer ligger en
lokalpatriotiskt färgad utredning där expansionen i
Norrland enbart påstås ske i Umeåregionen. En
felsyn, eftersom den s.k. fyrkanten Luleå--Boden--
Älvsbyn--Piteå har ett betydligt större
befolkningsunderlag, och förväntas expandera
snabbt genom bl.a. satsningarna på Tekniska
högskolan i Luleå. Fackliga utredningar har visat
att Luleå ur marknadssynpunkt är en lämplig ort för
ett regionkontor.
Mot denna bakgrund vill jag till
kommunikationsministern ställa följande fråga:
Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att få en
ordentlig analys av postens regionala organisation i
Norrland, med regionkontorens lokalisering?
1991/92:5 av Monica Öhman (s) till
industriministern om pappersbruket i Karlsborg,
Kalix:
Just nu diskuteras framtiden för pappersbruket i
Karlsborg, Kalix kommun, mycket intensivt.
Anledningen till diskussionen är att ASSIs
koncernstyrelse i mitten av september månad
beslöt om antingen försäljning eller nedläggning.
Gjorda utredningar både av ASSIs vice VD
Kilander och de samlade fackliga organisationerna
i Karlsborg visar att man med erforderliga
investeringar kan få bättre förutsättningar för
framtiden, få företagsekonomisk lönsamhet och
därmed även fortsatt drift. Problemet är att
investeringsmedel saknas.
Min fråga till industriministern blir därför om
ägaren, staten, är beredd att ta sitt ansvar vad gäller
ekonomiska medel för nödvändiga investeringar
vid pappersbruket i Karlsborg.
1991/92:6 av Eva Zetterberg (v) till statsrådet Birgit
Friggebo om asylrätten:
Den dåvarande regeringen beslutade den 13
december 1989 om inskränkningar av asylrätten,
vilka motiverades med ökningen av antalet
asylsökande och obalanser i mottagningssystemet.
Antalet asylsökande har nu minskat dramatiskt.
Första halvåret 1991 kom ungefär 7 000
asylsökande. För budgetåret 1991/92 har
invandrarverket beräknat antalet asylsökande till
40 000, regeringen har för sin del räknat med 30 000
asylsökande.
Invandrarverket kan inte uppfylla sina avtal med
kommunerna om antalet utplacerade flyktingar.
Flera kommuner har på grund av detta drabbats av
ekonomiska förluster på grund av outhyrda
lägenheter. Trots detta fortsätter Sverige att avvisa
människor som sökt skydd hos oss mot kränkningar
av deras mänskliga rättigheter.
När kommer regeringen att besluta om
upphävande av inskränkningarna av asylrätten?
1991/92:7 av Eva Zetterberg (v) till statsrådet Birgit
Friggebo om förvar av barn i utlänningsärenden:
Nya bestämmelser om förvar av barn i
utlänningsärenden gäller från den 1 juli 1990.
Invandrarverkets statistik visar att antalet
barnförvar ökat mycket starkt efter lagändringen.
Dessutom har de långvariga förvaren av barn ökat
kraftigt.
Denna utveckling står i bjärt kontrast till de
försäkringar som lämnades av det ansvariga
statsrådet i samband med att riksdagen antog lagen.
De nya bestämmelserna skulle leda till färre, inte
fler fall av inlåsning av barn.
Jag vill därför fråga:
Kommer regeringen mot denna bakgrund att
föreslå att förbud införs mot förvarstagande av
barn?
15 § Kammaren åtskildes kl. 14.20.