Regeringens proposition

1991/92:98

med anledning av vissa beslut fattade av
internationella arbetskonferensen vid dess
sjuttiosjunde möte

Prop.

1991/92:98

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 19 december 1991 för den åtgärd och det
ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Börje Hörnlund

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella
arbetskonferensen år 1990 antagna konventionen (nr 170) om säkerhet vid
användning av kemiska produkter i arbetslivet.

I enlighet med vad som föreskrivs i Internationella arbetsorganisatio-
nens stadga föreläggs riksdagen också några andra beslut av internationella
arbetskonferensen. Det gäller rekommendationen (nr 177) i samma ämne
som den nämnda konventionen samt konventionen (nr 171) och rekom-
mendationen (nr 178) om nattarbete och ett protokoll till konventionen
(nr 89) om kvinnors nattarbete.

1 Riksdagen 1991/92, 1 saml. Nr 98.

Arbetsmarknadsdepartementet                     Pr°P-1991/92:98

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 december 1991

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester-
berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugg-
las, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Björck, Davidson, Könberg, Odell,
Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Hörnlund

Proposition med anledning av vissa beslut fattade
av internationella arbetskonferensen vid dess
sjuttiosjunde möte

1 Inledning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige
som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILOs beslutande församling — internationella arbetskonferensen —
sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel
19 i organisationens stadga beträffande förslag, som forts upp på mötets
dagordning, besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att
ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation,
avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den
bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet
är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, t. ex. då
det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolu-
tion.

Senast 12 månader, undantagsvis 18 månader, från avslutandet av kon-
ferensens session skall varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande
församling antagna konventioner och rekommendationer för lagstiftning
eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har vidare skyldighet att underrät-
ta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har
vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i
övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens sjuttiosjunde möte hölls i Geneve
den 6 —27 juni 1990.

Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt med en fullständig delegation,
dvs. två regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt ett antal
experter. Som ombud deltog for regeringen departementsrådet Bengt Li-
dal. socialdepartementet, och departementssekreteraren Kerstin Wiklund,
arbetsmarknadsdepartementet, för arbetsgivarna direktören i Svenska ar-
betsgivareföreningen Johan von Holten och för arbetstagarna internatio-
nelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Ulf Edström.

1990 års arbetskonferens antog dels en konvention (nr 170) och en Prop. 1991/92:98
rekommendation (nr 177) om säkerhet vid användning av kemiska pro-
dukter i arbetslivet, dels en konvention (nr 171) och en rekommendation
(nr 178) om nattarbete samt ett protokoll till konventionen (nr 89) om
kvinnors nattarbete. Texterna på engelska och svenska till dessa fem
instrument bör fogas som bilaga 1—5 till protokollet i detta ärende.

Jag avser nu att ta upp frågan om godkännande av konventionerna nr
170 och 171 och protokollet till konventionen nr 89 samt tillämpningen av
rekommendationerna nr 177 och 178.

2 Konventionen (nr 170) och rekommendationen
(nr 177) om säkerhet vid användning av kemiska
produkter i arbetslivet

2.1 Bakgrund

ILOs styrelse fattade i november 1987 beslut att föra upp frågan om
säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet på dagord-
ningen för 1989 års arbetskonferens. ILOs expertmöte om skadliga ämnen
på arbetsplatsen, vilket hölls i maj 1987, bidrog genom rekommendationer
till detta beslut. Expertmötet var enigt i sina slutsatser att behov förelåg av
en konvention på området.

Även tidigare under 1980-talet har flera av ILOs expertmöten och in-
dustrikommittéer, däribland kemikommittén, drivit kraven på internatio-
nella regler för yrkesmässig hantering av kemiska produkter.

Av de 69 konventioner (och 70 rekommendationer) som arbetskonfe-
rensen tidigare antagit på arbetsmiljöns område har 12 konventioner
(resp. 14 rekommendationer) direkt eller indirekt anknytning till säkerhet
vid användning av kemiska ämnen i arbetslivet. Någon generell bindande
reglering har dock inte förekommit tidigare.

Som ett led i förberedelsearbetet inför förstaårsbehandlingen av ämnet
säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet anmodade
ILO medlemsstaterna att besvara ett av internationella arbetsbyrån utar-
betat formulär. ILO-kommittén förordade i sitt remissvar en konvention
kompletterad med en rekommendation. Denna synpunkt upprepades i
kommitténs yttrande inför andraårsbehandlingen av ämnet.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog arbetskonferensen år 1990 kon-
ventionen (nr 170) och rekommendationen (nr 177) om säkerhet vid
användning av kemiska produkter i arbetslivet (bil. 1 —2). Konventionen
antogs med 391 röster för, ingen emot och en nedlagd röst. Av de svenska
ombuden röstade såväl regerings- som arbetsgivar- och arbetstagarrepre-
sentanterna för konventionen. Rekommendationen antogs med 389 röster
för, ingen emot och ingen nedlagd röst. Samtliga svenska ombud röstade
för rekommendationen.

Yttrande över konventionen (nr 170) och rekommendationen (nr 177)
om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet har avgetts
av ILO-kommittén som i sin tur inhämtat synpunkter från kommerskolle-

gium, sjöfartsverket, räddningsverket, arbetarskyddsstyrelsen, sprängäm- Prop. 1991/92:98
nesinspektionen, kemikalieinspektionen, statens naturvårdsverk, statens
strålskyddsinstitut, Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska kommunför-
bundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige och Tjänste-
männens centralorganisation.

ILO-kommittén tillstyrker ratifikation av konventionen.

2.2 Konventionens och rekommendationens huvudsakliga
innehåll

Konventionens operativa del omfattar nitton artiklar och skall gälla privat
och offentlig verksamhet inom arbetslivet, där kemiska produkter an-
vänds. Medlemsstat som ratificerar konventionen har möjlighet att, på
vissa villkor, undanta viss verksamhet, vissa produkter eller företag från
tillämpningen av hela konventionen eller vissa av dess bestämmelser.

Konventionen uppställer krav på klassificering, etikettering, märkning
och varuinformationsblad. Behörig myndighet skall utfärda regler för be-
dömning och klassificering av kemiska produkters hälso- och miljöfarlig-
het. Alla kemiska ämnen, även sådana som inte kan bedömas medföra risk
för skada, skall märkas. Märkningen skall utföras på ett för arbetstagarna
lättförståeligt sätt.

Konventionen innehåller krav på innehållsdeklaration i varuinforma-
tionsblad för hälsofarliga kemiska produkter. Varuinformationsbladen
skall innehålla uppgifter om produkten, klassificering, risker, förebyggan-
de åtgärder och leverantör.

Leverantören skall i enlighet med konventionen ansvara för bedömning-
en av den kemiska produktens hälso- och miljöfarlighet. Denne är därvid-
lag skyldig att se till att produkten klassificeras, märks, etiketteras och
förses med innehållsdeklaration i enlighet med de regler som uppställs av
behörig myndighet.

Konventionen riktar även en rad krav mot arbetsgivaren. Det åligger
denne att ha uppgifter om ett hälsofarligt ämnes sammansättning och
egenskaper tillgängliga för arbetstagarna. Sådan information skall föreligga
innan verksamheten med ämnet ifråga påbörjas. Arbetsgivaren skall även
hålla en förteckning över de farliga kemikalier som hanteras på arbetsplat-
sen. Vidare skall arbetsgivaren säkerställa att arbetstagarna inte utsätts för
kemiska risker utöver de exponeringsnivåer och gränsvärden som fastställs
för ämnet ifråga av behörig myndighet. Av behörig myndighet upprättat
produktregister skall finnas tillgängligt för arbetstagarna.

Arbetstagarna skall informeras om de risker som är förbundna med
hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatsen. Arbetsgivarna skall se till
att arbetstagarna ges kontinuerlig utbildning om gällande säkerhetsföre-
skrifter och -rutiner.

Konventionen innehåller regler om samverkan samt arbetstagares rättig-
heter och skyldigheter. I konventionen föreskrivs att arbetstagarna har rätt
till information om de hälsofarliga egenskaperna hos de produkter man
hanterar.                                                                                    4

Slutligen åläggs exporterande stater ett informationsansvar gentemot Prop. 1991/92:98
importstater. Innebörden av denna bestämmelse är att den exporterande
staten skall sörja för att den importerande staten får upplysningar om
sådana kemikalier som är föremål for förbud eller begränsningar ifråga om
hantering i exportlandet.

Rekommendationen innehåller bl. a. de kriterier som bör tillämpas vid
klassificering av kemiska produkter samt de uppgifter som bör ingå vid
märkning och etikettering och innehållsdeklaration av kemiska produkter.
1 övrigt återkommer i stort konventionstexten vad gäller arbetsgivarens
ansvar och arbetstagarnas rättigheter i mera detaljerad form. Rekommen-
dationen ger bl. a. vägledning för hur arbetsgivaren kan anordna läkar-
kontroll av arbetstagarna.

De nyantagna instrumenten syftar till att komplettera tidigare antagna
ILO-instrument, bl. a. 1971 års konvention (nr 136) och rekommendation
(nr 144) om bensen, 1974 års konvention (nr 139) och rekommendation
(nr 147) om yrkescancer, 1977 års konvention (nr 148) och rekommenda-
tion (nr 156) om arbetsmiljön (luftföroreningar, buller och vibrationer),
1981 års konvention (nr 155) och rekommendation (nr 164) om arbetar-
skydd och arbetsmiljö, 1985 års konvention (nr 161) och rekommendation
(nr 171) om företagshälsovård och 1986 års konvention (nr 162) och
rekommendation (nr 172) om säkerhet vid användning av asbest. Konven-
tionerna nr 139, nr 148, nr 155, nr 161 och nr 162 har samtliga tillträtts av
Sverige (prop. 1975:63, 1977/78:134, 1981/82:166, 1985/86:141 resp.
1986/87:125). Sverige har även ratificerat den i art. 2(0 åberopade kon-
ventionen (nr 135) om arbetstagarnas representanter (prop. 1972:10).

2.3 Överväganden

Mitt förslag: Sverige ratificerar ILO-konventionen nr 170.

ILO-kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inget
att invända mot att Sverige tillträder konventionen.

Skälen för mitt förslag: Jag noterar med tillfredsställelse att konventio-
nens krav på klassificering, märkning och annan produktinformation
stämmer väl överens med de svenska kemikaliereglerna, såsom de uttrycks
i arbetsmiljölagen (1977:1160, senast ändrad 1991:677), lagen om kemi-
ska produkter (1985:426, senast ändrad 1991:640), lagen om brandfarliga
och explosiva varor (1988:868), lagen om transport av farligt gods
(1982:821) och fartygssäkerhetslagen (1988:49) med följdförfattningar.

Vad beträffar konventionens krav på sekretessregler i samband med
uppgifter om ämnen i en kemisk produkt är de enligt min uppfattning
förenliga med svensk lagstiftning, nämligen bestämmelserna därom i 8
kap. sekretesslagen (1980: 100), reglerna om tystnadsplikt för skyddsom-
bud i 7 kap. arbetsmiljölagen samt 23 § lagen om kemiska produkter.

Konventionens artikel 19 om exporterande stats informationsskyldighet
vid införande av förbud mot all eller viss användning av kemiska produk-

ter motsvaras av de bestämmelser som nyligen inforts i lagen om kemiska Prop. 1991/92: 98
produkter om uppgiftsskyldighet vid export av kemiska produkter samt av
svenska föreskrifter om krav på notifieringsskyldighet enligt förordningen
om tekniska regler (1990:986).

Jag ansluter mig till ILO-kommitténs bedömning att konventionens
bestämmelser sammanfaller med kraven i svensk lagstiftning på området.
Efter samråd med chefen för miljö- och naturresursdepartementet finner
jag således inga hinder för en svensk ratifikation av konventionen nr 170.
Konventionen utgör enligt min uppfattning ett viktigt instrument i det
pågående internationella arbetet att reglera hanteringen av kemikalier och
att stärka skyddet för människan och miljön.

Rekommendationen föranleder enligt min mening ingen ytterligare åt-
gärd.

3 Konventionen (nr 171) och rekommendationen
(nr 178) om nattarbete samt protokollet till
konventionen (nr 89) om kvinnors nattarbete

3.1 Bakgrund

Enligt ILOs statistik uppgår andelen nattarbetare till mellan sju och fem-
ton procent av samtliga löntagare i industriländerna. Nattarbete utförs i
betydligt högre grad av män än av kvinnor. Av samtliga nattarbetare är
mellan hälften och två tredjedelar skiftarbetare. Andelen nattarbetare som
regelbundet arbetar natt synes öka. I utvecklingsländerna är nattarbete
mindre utbrett än i industriländerna men tenderar att öka i takt med
industrialisering och urbanisering.

Nästan samtliga ILOs medlemsländer har någon form av lagstiftning
som förbjuder kvinnors nattarbete — åtminstone i industriverksamhet.
Flera länder förbjuder eller reglerar såväl mäns som kvinnors nattarbete,
men undantag medges i olika omfattning. I några länder — bland dem
Sverige, Norge och Danmark — råder samma restriktioner för nattarbete
oavsett om det utförs av män eller kvinnor.

ILO har genom åren antagit en rad konventioner och rekommendatio-
ner med regler för nattarbete i vissa branscher, med förbud för barns och
minderårigas nattarbete eller med restriktioner för kvinnors nattarbete.
Något instrument som reglerar nattarbete i allmänhet har dock inte före-
kommit förrän arbetskonferensen i juni 1990 antog de nu föreliggande
konventions- och rekommendationstexterna.

Redan vid sitt första möte år 1919 antog internationella arbetskonferen-
sen en konvention (nr 4) om kvinnors nattarbete, senare reviderad år 1934
genom konventionen nr 41. Båda dessa instrument reviderades år 1948
genom konventionen nr 89. Samtliga tre konventioner äger tillämpning
endast på kvinnors nattarbete i industriverksamhet. Konventionerna har
vunnit stor anslutning. Den 1 november 1991 var 115 stater bundna av
någon av dem, 56 stater av konventionen nr 89. Men de är också konven-

tioner som i hög grad sagts upp av medlemsstaterna — i tretton fall utan Prop. 1991/92: 98
samtidig ny ratifikation.

En förändrad syn på kvinnors arbete har fått till följd att nattarbetsför-
budet för kvinnor uppfattas som alltmer kontroversiellt. Flertalet länder
har sagt upp konventionen nr 89 av det skälet att den är diskriminerande
gentemot kvinnor och minskar kvinnors möjligheter att ta anställning
inom industrin.

Konventionerna anmäldes för riksdagen genom propositionerna
1921: 361, 1935:84 resp. 1949:162. Sverige har inte ratificerat någondera
av konventionerna.

Inför en ny möjlighet att säga upp konventionen nr 89 år 1991 beslöt
ILOs styrelse i november 1987 att föra upp ämnet nattarbete för förstaårs-
behandling på dagordningen för 1989 års arbetskonferens. Syftet var två-
faldigt, nämligen dels att utarbeta förslag till ändringar av konventionen
(nr 89) om kvinnors nattarbete, dels att ta upp till behandling behovet av
nya internationella instrument om nattarbete i allmänhet.

Som ett led i förberedelsearbetet inför förstaårsbehandlingen av ämnet
nattarbete år 1989 anmodade ILO medlemsstaterna att besvara ett av
arbetsbyrån utarbetat frågeformulär. ILO-kommittén redogjorde i sitt re-
missvar för den svenska arbetstidslagstiftningen med förbud mot nattarbe-
te i princip samt för de undantag från förbudet som lagen medger. De av
arbetsbyrån föreslagna ILO-reglerna avsåg förbättringar av de allmänna
arbetsvillkoren i samband med nattarbete. Även om detta i och för sig var
värdefullt ansåg kommittén att huvudfrågan i ett nytt instrument borde
vara hur en begränsning av nattarbetet som sådant skall åstadkommas.
Utgångspunkten borde vara att nattarbete i princip skall vara förbjudet för
både män och kvinnor. Förbudet borde vara generellt och inte bara gälla i
industrin. Från ett generellt nattarbetsförbud måste man dock undanta
sådana arbeten som måste bedrivas nattetid på grund av allmänhetens
behov, som t. ex. vakttjänst, sjukvård och transporter. Även för verksam-
heter, som vissa processarbeten, som inte utan stora svårigheter kan avbry-
tas, får man acceptera nattarbete. Synen på arbeten som måste utföras
under natten bör vara restriktiv. De som ändå måste utföra nattarbete
skall tillförsäkras en rätt till behövlig dygnsvila. Frågor om kompensation
för nattarbete, social service och andra åtgärder som bör vidtas för att
uppväga verkningarna av nattarbete borde i instrumenten behandlas i
andra hand, ansåg kommittén.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog internationella arbetskonferen-
sen år 1990 konventionen (nr 171) och rekommendationen (nr 178) om
nattarbete (bil. 3 — 4). Konventionen antogs med röstsiffrorna 348 för, 24
emot och 15 nedlagda. Rekommendationen antogs med 341 röster för, 22
röster emot och 17 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade regerings-
och arbetstagarrepresentanterna för både konventionen och rekommenda-
tionen medan arbetsgivarrepresentanten röstade emot. Arbetskonferensen
antog även ett protokoll till 1948 års konvention (nr 89) om kvinnors
nattarbete (bil. 5). Protokollet antogs med röstsiffrorna 323 för, 7 emot
och 27 nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för protokollet.

Yttrande över de tre instrumenten har avgetts av ILO-kommittén, som i Prop. 1991/92: 98
sin tur har inhämtat yttranden från socialstyrelsen, riksförsäkringsverket,
statens arbetsgivarverk, arbetarskyddsstyrelsen, arbetsmiljöinstitutet,
jämställdhetsombudsmannen, Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska
kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige,
Tjänstemännens centralorganisation och Sveriges akademikers centralor-
ganisation.

ILO-kommittén finner att Sverige f n bör avstå från en ratificering av
konventionen samt att protokollet saknar aktualitet för svensk del.

3.2 Konventionens, rekommendationens och protokollets
huvudsakliga innehåll

1 konventionen nr 171 erinras inledningsvis om vissa tidigare antagna
ILO-instrument, bl a 1946 års konvention (nr 79) och rekommendation (nr
80) om minderårigas nattarbete (icke-industriell verksamhet), 1948 års
konvention (nr 90) om minderårigas nattarbete (industri) och 1921 års
rekommendation (nr 14) om minderårigas nattarbete (jordbruk) samt
1948 års konvention (nr 89) om kvinnors nattarbete med tilläggsprotokoll
och 1921 års rekommendation (nr 13) om kvinnors nattarbete (jordbruk).

Konventionens materiella innehåll omfattar elva artiklar. Den äger till-
lämpning på alla arbetstagare oavsett kön men med undantag för anställda
inom jordbruk, boskapsskötsel, fiske, sjöfart och transport på insjöar och
floder. Länder som ratificerar konventionen kan vid särskilda problem
undanta ytterligare begränsade kategorier arbetstagare men regeringarna
skall då i de tillämpningsrapporter, som de fortsättningsvis är skyldiga att
till följd av en ratifikation lämna enligt artikel 22 i ILOs stadga, beskriva
alla de åtgärder som vidtagits för att successivt utsträcka konventionens
tillämpning även till dessa arbetstagare.

Konventionen definierar nattarbete som ”allt arbete som utförs under
en period om minst sju sammanhängande timmar, inkl, intervallet mellan
midnatt och kl. 05.00”. Enligt konventionen skall särskilda åtgärder vidtas
för att skydda nattarbetares hälsa, tillhandahålla skydd vid havandeskap
och barnsbörd och bistå nattarbetare i familje- och sociala frågor. Dessut-
om skall nattarbetare erbjudas möjligheter till yrkesmässigt avancemang
och lämplig ekonomisk kompensation. Samtliga dessa åtgärder — som kan
tillämpas successivt — omfattar hälsokontroller före anställning och med
jämna intervaller därefter, tillgång till lämplig första-hjälpen-utrustning,
garantier vid varaktig eller tillfällig olämplighet för nattarbete samt särskil-
da skyddsåtgärder för gravida kvinnor och nyblivna mödrar. Lämplig
social service bör tillhandahållas. Nattskift får inte införas utan föregående
konsultationer med berörda arbetstagarrepresentanter. Kompensation till
nattarbetare i form av arbetstid, lön eller liknande förmåner skall innebära
ett erkännande av nattarbetets beskaffenhet.

Rekommendationen innehåller ytterligare detaljerade bestämmelser i
sådana frågor som arbetstid och vilotid, ekonomisk kompensation, arbe-
tarskydd och social service.

Protokollet som reviderar konventionen (nr 89) om kvinnors nattarbete Prop. 1991/92: 98
fastslår att variationer i nattperiodens längd och undantag från forbudet
for kvinnor att utföra nattarbete i industrin kan införas genom beslut av
behörig myndighet efter samråd med de mest representativa arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationerna. Sådana undantag kan antingen gälla en
särskild bransch, ett yrke eller ett eller flera företag.

3.3 Överväganden

Min bedömning: Sverige bör för närvarande inte tillträda konven-
tionen nr 171. Förutsättning för en ratifikation av protokollet till
konventionen nr 89 föreligger inte.

ILO-kommitténs bedömning: Överensstämmer med min bedömning.
ILO-kommittén är dock inte enig i sina slutsatser. Arbetstagarsidans repre-
sentanter i kommittén har avgivit en reservation till förmån för ratifika-
tion av konventionen nr 171.

Remissinstanserna: I fråga om ratificering av konventionen nr 171 ut-
trycker remissinstanserna skilda uppfattningar. Socialstyrelsen och riks-
försäkringsverket ser inga hinder för ratificering av konventionen. Arbe-
tarskyddsstyrelsen pekar på flera skillnader mellan å ena sidan konventio-
nen och rekommendationen samt å andra sidan den svenska arbetsmiljö-
och arbetstidslagstiftningen, något som enligt styrelsens mening inte bör
medföra att de svenska bestämmelserna ändras, och avstyrker ratifikation.
Svenska arbetsgivareföreningen avvisar en svensk ratifikation av konven-
tionen. Ställningstagandet grundas dels på konventionens sakliga innehåll,
främst definitionen av nattarbete och nattarbetare, och dels på mera
allmänna överväganden. Landstingsförbundet uttrycker tveksamhet inför
de slutliga konventions- och rekommendationstexterna. Statens arbets-
givarverk anser att fördelarna med nuvarande svenska system skulle gå
förlorade vid en ratifikation. Landsorganisationen i Sverige och Tjänste-
männens centralorganisation anser att de hinder som föreligger för ratifi-
cering lätt kan undanröjas genom inte alltför långtgående lagändringar.
Sveriges akademikers centralorganisation visar på ett antal exempel där
konventionens regler saknar sin motsvarighet i Sverige och där åtgärder
skulle behövas i form av ändrad lagstiftning och/eller överenskommelser
mellan arbetsmarknades parter.

Inte någon remissinstans kommenterar protokollet till konventionen (nr
89) om kvinnors nattarbete.

Skälen för min bedömning: Jag konstaterar att i likhet med de ursprung-
ligen föreslagna reglerna anger de nu föreliggande slutliga konventions-
och rekommendationstexterna som mål att nattarbetets risker om möjligt
skall elimineras, att dess olägenheter skall minskas samt att de berörda
arbetstagarna skall kompenseras på ett lämpligt sätt.

Den av ILO-kommittén föreslagna förbudslinjen med möjlighet till ge-
nerella och andra undantag vann sålunda inte gehör. Konventionen inne-
håller inte något förbud mot nattarbete, inte heller några bestämmelser om

att förekomsten av nattarbete skall begränsas så vitt möjligt. Däremot Prop. 1991/92:98
omgärdas nattarbetet med en mängd detaljstyrande regler.

Inför andraårsbehandlingen av ämnet nattarbete fann ILO-kommittén
att de då föreslagna konventions- och rekommendationstexterna om natt-
arbete var så svåra både att tillämpa på svenska förhållanden och att
omsätta i svenska bestämmelser att en framtida ratifikation av en konven-
tion med den föreslagna utformningen syntes utesluten.

Jag konstaterar nu att den slutligen antagna konventionen nr 171 i stort
överensstämmer med det tidigare textförslaget. Konventionens definitio-
ner avviker helt från det i svensk lagstiftning och i det övriga svenska
regelsystemet tillämpade begreppet nattvila. Denna konvention och även
den vidhängande rekommendationen — med detaljerade bestämmelser —
utgår från ett synsätt som inte överensstämmer med svensk lagstiftning.
Som jag nämnt utgår svensk lagstiftning från ett principiellt nattarbetsför-
bud med möjlighet till undantag for arbete som på grund av sin natur,
allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas
nattetid och definierar perioden for nattvila till 24.00 — 05.00. Arbetstids-
lagen är en ramlag som ger möjligheter att helt eller delvis reglera frågor
om arbetstid genom centrala och/eller tidsbegränsade lokala kollektivav-
tal. Arbetstidslagen har också ersatts av arbetstidsavtal på stora delar av
arbetsmarknaden.

Utöver dessa principiella skillnader mellan ILO-instrumenten och det
svenska regelverket pekar bl. a. arbetarskyddsstyrelsen på flera skiljaktig-
heter mellan krav i enskilda konventionsartiklar och svenska bestämmel-
ser. Konventionen ger sålunda en generell rätt till läkarundersökning (arti-
kel 4), alternativ sysselsättning i samband med graviditet (artikel 7) och
särskild betalning (artikel 8). Sverige uppfyller inte dessa krav. Möjligen
kan föreskriften om särskild betalning for nattarbete enligt arbetarskydds-
styrelsen anses uppfylld om man beaktar gällande kollektivavtal.

Parallellt med utarbetandet av de nya ILO-instrumenten har i Sverige
arbetstidskommittén avslutat sitt arbete.

Kommittén framhåller i sitt slutbetänkande att ”generella skyddsregler
beträffande förläggningen av arbetstiden måste finnas kvar, t. ex. veckovi-
la och nattvila, men liksom hittills vara dispositiva (dvs. med möjlighet att
genom centrala och/eller tidsbegränsade lokala kollektivavtal mellan par-
terna träffa överenskommelser om avvikelser från det pricipiella nattar-
betsforbudet). Att det finns skyddsregler är utomordentligt viktigt efter-
som det innebär att utgångspunkten är att arbetstider som avviker från
skyddsreglerna bör undvikas.”

Arbetstidskommittén fortsätter: ”När avvikelser ändå måste tillgripas är
det svårt att ange några generella regler för hur arbetstiden då bäst anpas-
sas till hälsomässigt goda betingelser. De regler som finns (i Sverige) har
hittills bedömts i stort uppfylla den nivå som behövs ur hälsosynpunkt.
Det är ett stort ansvar för arbetsmarknadens parter att beakta hälsoaspek-
terna i de centrala avtalen och den lokala anpassningen av arbetstidernas
utformning när avvikelser från dessa regler görs. Utformningen av t. ex.
skiftarbete har stor betydelse för det obekväma arbetets hälsomässiga
effekter.”

Utvecklingen i Sverige går i riktning mot en ökad flexibilitet när det Prop. 1991/92:98
gäller förläggningen av arbetstiden. Som en uppföljning av bl. a. arbetstids-
kommitténs förslag tillkallade min företrädare en utredare för att pröva
om mer flexibla regler för arbetstid och semester bör införas i svensk
lagstiftning. Utredaren skall enligt sina direktiv bl. a. beakta existerande
ILO-konventioner på detta område, inkl, de år 1990 antagna instrumenten
om nattarbete.

Det kan vidare i sammanhanget noteras att arbetstidsfrågorna, där-
ibland förslag till specialbestämmelser beträffande nattarbete och skiftar-
bete, för närvarande behandlas inom EG. Om förslaget leder till EG-
direktiv kommer detta att direkt beröra Sverige genom EES-avtalet. För-
slaget skiljer sig på flera punkter från ILO-konventionen, bland annat
genom att nattarbete definieras på annat sätt.

Även om den allmänna kravnivå som uppställs i ILO-konventionen nr
171 kan anses väl tillgodosedd i Sverige genom gällande lag och avtal
finner jag mot bakgrund av ovanstående i likhet med ILO-kommitténs
majoritet att Sverige f. n. bör avstå från en ratificering av konventionen.

Rekommendationen föranleder enligt min mening ingen ytterligare åt-
gärd.

Beträffande protokollet till konventionen nr 89 vill jag framföra följan-
de. Jag anser att särbestämmelser för kvinnor i arbetslivet bör undvikas i
möjligaste mån. Regler i lag eller kollektivavtal som tar sikte på bara det
ena könet bidrar till att motverka strävandena att nå jämställdhet mellan
kvinnor och män. På den svenska arbetsmarknaden saknar frågan om
särbestämmelser för kvinnors nattarbete aktualitet sedan lång tid tillbaka.
Protokollet till konventionen nr 89 utgår fortfarande från ett allmänt
förbud för kvinnors nattarbete. En framtida svensk anslutning till konven-
tionen nr 89 är inte tänkbar och således inte heller en anslutning till
protokollet. Jag har i detta ärende samrått med chefen för kulturdeparte-
mentet.

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen

1. att godkänna konventionen (nr 170) om säkerhet vid använd-
ningen av kemiska produkter i arbetslivet.

Vidare hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle

2. att ta del av vad jag i övrigt anfört om de vid internationella
arbetskonferensens sjuttiosjunde möte antagna instrumenten.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för
den åtgärd och det ändamål som föredraganden har hemställt om.

11

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

Convention (No. 170) concerning Safety in
the Use of Chemicals at Work

The General Conference of the Internatio-
nal Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its 77th Session on
6 June 1990, and

Noting the relevant international labour
Conventions and Recommendations and, in
particular, the Benzene Convention and Re-
commendation, 1971, the Occupational Can-
cer Convention and Recommendation, 1974,
the Working Environment (Air Pollution,
Noise and Vibration) Convention and Re-
commendation, 1977, the Occupational Safe-
ty and Health Convention and Recommen-
dation, 1981, the Occupational Health Servi-
ces Convention and Recommendation, 1985,
the Asbestos Convention and Recommenda-
tion, 1986, and the list of occupational dis-
eases, as amended in 1980, appended to the
Employment Injury Benefits Convention,
1964, and

Noting that the protection of workers from
the harmful effects of Chemicals also enhan-
ces the protection of the general public and
the environment, and

Noting that workers have a need for, and
right to, information about the Chemicals
they use at work, and

Considering that it is essential to prevent
or reduce the incidence of chemically in-
duced illnesses and injuries at work by —

(a) ensuring that all Chemicals are evalu-
ated to determine their hazards,

(b) providing employers with a mechanism
to obtain from suppliers information about
the Chemicals used at work so that they can
implement effective programmes to protect
workers from Chemical hazards,

Bilaga 1

Översättning

ILOs konvention (nr 170) om säkerhet vid
användning av kemiska produkter i arbets-
livet

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty-
relsen for internationella arbetsbyrån och
samlats där den 6 juni 1990 till sitt sjuttio-
sjunde möte,

beaktar gällande internationella konven-
tioner och rekommendationer på arbetslivets
område och särskilt 1971 års konvention och
rekommendation om bensen, 1974 års kon-
vention och rekommendation om yrkescan-
cer, 1977 års konvention och rekommenda-
tion om arbetsmiljön (luftföroreningar, bul-
ler och vibrationer), 1981 års konvention och
rekommendation om arbetarskydd och ar-
betsmiljö, 1985 års konvention och rekom-
mendation om företagshälsovård, 1986 års
konvention och rekommendation om asbest
samt den år 1980 reviderade förteckningen
över yrkessjukdomar, fogad till 1964 års kon-
vention om förmåner vid yrkesskada,

konstaterar att skyddet av arbetstagare mot
skadliga effekter av kemiska produkter även
bidrar till att skydda allmänheten och miljön,

framhåller att arbetstagare har behov av
och rätt till information om de kemiska pro-
dukter som de använder i arbetslivet,

anser att det är nödvändigt att förebygga
eller minska förekomsten av sjukdomar och
skador i arbetslivet som orsakas av kemiska
produkter genom att

a) säkerställa att alla kemiska produkter
utvärderas for att fastställa vilka risker de
utgör,

b) utarbeta en ordning som gör det möjligt
för arbetsgivare att erhålla upplysningar från
leverantörer om de kemiska produkter som
används i arbetslivet så att de kan genomföra
effektiva program for att skydda arbetstagare
mot kemiska risker,

12

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

(c) providing workers with information
about the Chemicals at their workplaces, and
about appropriate preventive measures so
that they can effectively participate in protec-
tive programmes,

(d) establishing principles for such prog-
rammes to ensure that Chemicals are used
safely, and

Having regard to the need for co-operation
within the International Programme on Che-
mical Safety between the International La-
bour Organisation, the United Nations Envi-
ronment Programme and the World Health
Organisation as well as with the Food and
Agriculture Organisation of the United Na-
tions and the United Nations Industrial
Development Organisation, and noting the
relevant instruments, codes and guide-lines
promulgated by these organisations, and

Having decided upon the adoption of cer-
tain proposals with regard to safety in the use
of Chemicals at work, which is the fifth item
on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals
shall take the form of an international
Convention;

adopts this twenty-fifth day of June of the
year one thousand nine hundred and ninety
the following Convention, which may be
cited as the Chemicals Convention, 1990.

I. Scope and Definitions

Article 1

1. This Convention applies to all branches
of economic activity in which Chemicals are
used.

2. The competent authority of a Member
ratifying this Convention, after Consulting
the most representative organisations of
employers and workers concerned, and on
the basis of an assessment of the hazards
involved and the protective measures to be
applied —

(a) may exclude particular branches of eco-
nomic activity, undertakings or products
from the application of the Convention, or
certain provisions thereof, when —

c) ge arbetstagare information om de kemi-
ska produkter som används på deras arbets-
platser och om lämpliga förebyggande åtgär-
der så att de effektivt kan delta i skyddspro-
gram,

d) fastställa principer för sådana program
för att säkerställa att kemiska produkter an-
vänds på ett betryggande sätt,

tar hänsyn till behovet av samarbete inom
det internationella programmet för säkerhet
vid användning av kemiska produkter mellan
internationella arbetsorganisationen, Fören-
ta nationernas miljöprogram och Världshäl-
soorganisationen samt med Förenta natio-
nernas livsmedels- och jordbruksorganisa-
tion och Förenta nationernas organisation
för industriell utveckling och beaktar gällan-
de instrument, regler och riktlinjer som dessa
organisationer utfärdat,

har beslutat att anta vissa förslag angående
säkerhet vid användning av kemiska produk-
ter i arbetslivet, en fråga som utgör den femte
punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta for-
men av en internationell konvention, och

antar denna den tjugofemte dagen i juni
månad nittonhundranittio följande konven-
tion, som kan kallas 1990 års konvention om
kemiska produkter.

I. Tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

1. Denna konvention är tillämplig på alla
områden av arbetsmarknaden där kemiska
produkter används.

2. Efter samråd med de berörda mest rep-
resentativa arbetsgivar- och arbetstagarorga-
nisationerna och på grundval av en bedöm-
ning av såväl hälsorisker som vidtagna
skyddsåtgärder

a) kan behörig myndighet i en medlems-
stat, som ratificerar denna konvention, un-
danta vissa branscher, företag eller produkter
från tillämpningen av konventionen eller vis-
sa bestämmelser i denna, när

13

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

(i) special problems of a substantial nature
arise; and

(ii) the overall protection afforded in pur-
suance of national law and practice is not
inferior to that which would result from the
full application of the provisions of the
Convention;

(b) shall make special provision to protect
confidential information whose disclosure to
a competitor would be liable to cause harm to
an employer’s business so long as the safety
and health of workers are not compromised
thereby.

3. This Convention does not apply to arti-
des which will not expose workers to a hazar-
dous Chemical under normal or reasonably
foreseeable conditions of use.

4. This Convention does not apply to orga-
nisms, but does apply to Chemicals derived
from organisms.

Artide 2

For the purposes of this Convention —

(a) the term “Chemicals” means Chemical
elements and compounds, and mixtures
thereof, whether natural or synthetic;

(b) the term “hazardous Chemical” in-
cludes any Chemical which has been classifi-
ed as hazardous in accordance with Artide 6
or for which relevant information exists to
indicate that the Chemical is hazardous;

(c) the term “use of Chemicals at work”
means any work activity which may expose a
worker to a Chemical, including —

(i) the production of Chemicals;

(ii) the handling of Chemicals;

(iii) the storage of Chemicals;

(iv) the transport of Chemicals;

(v) the disposal and treatment of waste
Chemicals;

(vi) the release of Chemicals resulting from
work activities;

(vii) the maintenance, repair and cleaning
of equipment and containers for Chemicals;

i) speciella problem av väsentlig betydelse
uppstår; och

ii) det samlade skydd som ges enligt natio-
nell lagstiftning och praxis inte är sämre än
det som skulle följa av en fullständig till-
lämpning av konventionens bestämmelser;

b) skall behörig myndighet i en medlems-
stat, som ratificerar denna konvention, fast-
ställa särskilda bestämmelser för att skydda
konfidentiell information som, om den av-
slöjades för en konkurrent, skulle kunna ska-
da en arbetsgivares verksamhet, förutsatt att
arbetstagares hälsa och säkerhet inte därige-
nom sätts i fara.

3. Denna konvention är inte tillämplig på
artiklar som vid normal eller rimligen förut-
sebar användning inte utsätter arbetstagare
för farliga kemiska produkter.

4. Denna konvention är inte tillämplig på
organismer, men är tillämplig på kemiska
produkter som härrör från organismer.

Artikel 2

Vid tillämpningen av denna konvention
avses med uttrycket

a) ”kemiska produkter” kemiska element
och föreningar samt blandningar därav, vare
sig de är naturliga eller syntetiska;

b) ”farlig kemisk produkt” varje kemisk
produkt som har klassificerats som farlig en-
ligt artikel 6 eller för vilken det föreligger
relevant information som anger att produk-
ten är farlig;

c) ”användning av kemiska produkter i ar-
betslivet” varje yrkesmässig verksamhet där
en arbetstagare kan utsättas för en kemisk
produkt, som innefattar

i) framställning av kemiska produkter;

ii) hantering av kemiska produkter;

iii) förvaring av kemiska produkter;

iv) transport av kemiska produkter;

v) destruktion och behandling av kemiska
avfallsprodukter;

vi) utsläpp av kemiska produkter i sam-
band med yrkesmässig verksamhet;

vii) underhåll, reparation och rengöring av
utrustning och behållare för kemiska produk-
ter;

14

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

(d) the term “branches of economic activi-
ty” means all branches in which workers are
employed, including the public service;

(e) the term “artide” means an object
which is formed to a specific shape or design
during its manufacture or which is in its na-
tural shape, and whose use in that form is
dependent in whole or in part on its shape or
design;

(f) the term “workers’ representatives”
means persons who are recognised as such by
national law or practice, in accordance with
the Workers’ Representatives Convention,
1971.

II. General Principles

Artide 3

The most representative organisations of
employers and workers concerned shall be
consulted on the measures to be taken to give
effect to the provisions of this Convention.

Artide 4

In the light of national conditions and
practice and in consultation with the most
representative organisations of employers
and workers, each Member shall formulate,
implement and periodically review a cohe-
rent policy on safety in the use of Chemicals
at work.

Artide 5

The competent authority shall have the
power, if justified on safety and health
grounds, to prohibit or restrict the use of
certain hazardous Chemicals, or to require
advance notification and authorisation befo-
re such Chemicals are used.

III. Classification and Related Measures

Artide 6

Classification Systems

1. Systems and specific criteria appropriate
for the classification of all Chemicals accor-
ding to the type and degree of their intrinsic
health and physical hazards and for assessing

d) ”områden av arbetsmarknaden” alla de
verksamhetsgrenar inom vilka arbetstagare
är anställda, innefattande offentlig verksam-
het;

e) ”artikel” ett föremål som är tillverkat
för att uppnå en viss form eller utformning
eller som framstår i sin naturliga form och
vars användning i denna form helt eller del-
vis är beroende av föremålets form eller ut-
formning;

f) ”arbetstagarnas representanter” perso-
ner som erkänns som sådana genom nationell
lagstiftning eller praxis i enlighet med 1971
års konvention om arbetstagarnas represen-
tanter.

II. Allmänna principer

Artikel 3

Samråd skall ske med de berörda mest rep-
resentativa arbetsgivar- och arbetstagarorga-
nisationerna om vilka åtgärder som skall vid-
tas for att genomföra konventionens bestäm-
melser.

Artikel 4

Varje medlemsstat skall utforma, genom-
föra och periodiskt se över en samlad politik
för säkerhet vid användning av kemiska pro-
dukter i arbetslivet, mot bakgrund av natio-
nella förhållanden och praxis och i samråd
med de mest representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna.

Artikel 5

Om det är motiverat av säkerhets- och häl-
soskäl, skall behörig myndighet ha befogen-
het att förbjuda eller begränsa användningen
av vissa farliga kemiska produkter eller att
kräva såväl anmälan som tillstånd i förväg
innan sådana kemiska produkter används.

III. Klassificering och besläktade åtgärder

Artikel 6

Klassificeringssystem

1. Behörig myndighet eller ett organ som
godkänts eller erkänts av behörig myndighet
skall, i enlighet med nationella eller interna-
tionella standarder, upprätta system och sär-

15

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

the relevance of the information required to
determine whether a Chemical is hazardous
shall be established by the competent autho-
rity, or by a body approved or recognised by
the competent authority, in accordance with
national or international standards.

2. The hazardous properties of mixtures
composed of two or more Chemicals may be
determined by assessment based on the in-
trinsic hazards of their component Chemi-
cals.

3. In the case of transport, such systems
and criteria shall take into account the Uni-
ted Nations Recommendations on the trans-
port of dangerous goods.

4. The classification systems and their app-
lication shall be progressively extended.

Article 7

Labelling and marking

1. All Chemicals shall be marked so as to
indicate their identity.

2. Hazardous Chemicals shall in addition
be labelled, in a way easily understandable to
the workers, so as to provide essential infor-
mation regarding their classification, the
hazards they present and the safety pre-
cautions to be observed.

3. (1) Requirements for marking or label-
ling Chemicals pursuant to paragraphs 1 and
2 of this Article shall be established by the
competent authority, or by a body approved
or recognised by the competent authority, in
accordance with national or international
standards.

(2) In the case of transport, such require-
ments shall take into account the United Na-
tions Recommendations on the transport of
dangerous goods.

Article 8

Chemical safety data sheets

1. For hazardous Chemicals, Chemical safe-
ty data sheets containing detailed essential
information regarding their identity, suppli-
er, classification, hazards, safety precautions
and emergency procedures shall be provided
to employers.

skilda kriterier som lämpar sig for klassifice-
ring av alla kemiska produkter beroende på
den typ och den grad av fysiska och hälso-
mässiga risker dessa innebär och för att bedö-
ma relevansen av den information som krävs
för att avgöra om en kemisk produkt är farlig.

2. Farliga egenskaper hos blandningar som
består av två eller flera kemiska produkter
kan bestämmas genom en bedömning av de
risker som är förbundna med varje bestånds-
del i blandningen.

3. När det gäller transport skall dessa sy-
stem och kriterier ta hänsyn till Förenta na-
tionernas rekommendationer om transport
av farligt gods.

4. Klassificeringssystemen och deras till-
lämpning skall gradvis utvidgas.

Artikel 7

Etikettering och märkning

1. Alla kemiska produkter skall märkas så
att de kan identifieras.

2. Farliga kemiska produkter skall dessut-
om etiketteras på ett för arbetstagarna lätt-
förståeligt sätt så att de ger de viktigaste upp-
gifterna om klassificering, vilka risker de in-
nebär samt vilka skyddsåtgärder som bör
iakttas.

3.1) Krav på märkning eller etikettering av
kemiska produkter enligt punkterna 1 och 2 i
denna artikel skall fastställas av behörig myn-
dighet eller av ett organ som godkänts eller
erkänts av behörig myndighet, i enlighet med
nationella eller internationella standarder.

2) När det gäller transport skall dessa krav
ta hänsyn till Förenta nationernas rekom-
mendationer om transport av farligt gods.

Artikel 8

Varuinformationsblad

1. För farliga kemiska produkter skall va-
ruinformationsblad med detaljerade, väsent-
liga uppgifter om deras identitet, leverantör,
klassificering, risker, skyddsåtgärder och för-
faranden i nödsituationer tillhandahållas ar-
betsgivare.

16

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

2. Criteria for the preparation of Chemical
safety data sheets shall be established by the
competent authority, or by a body approved
or recognised by the competent authority, in
accordance with national or international
standards.

3. The Chemical or common name used to
identify the Chemical on the Chemical safety
data sheet shall be the same as that used on
the label.

2. Kriterier för utarbetandet av varuinfor-
mationsblad skall fastställas av behörig myn-
dighet eller av ett organ som godkänts eller
erkänts av behörig myndighet, i enlighet med
nationella eller internationella standarder.

3. Den kemiska beteckningen eller det all-
mänt vedertagna namnet som används för att
identifiera den kemiska produkten på varu-
informationsbladet skall vara desamma som
de som används på etiketten.

Article 9

Responsibilities of suppliers

1. Suppliers of Chemicals, whether manu-
facturers, importers or distributörs, shall en-
sure that —

(a) such Chemicals have been classified in
accordance with Article 6 on the basis of
knowledge of their properties and a search of
available information or assessed in accor-
dance with paragraph 3 below;

(b) such Chemicals are marked so as to
indicate their identity in accordance with Ar-
ticle 7, paragraph 1;

(c) hazardous Chemicals they supply are
labelled in accordance with Article 7, para-
graph 2;

(d) Chemical safety data sheets are prepa-
red for such hazardous Chemicals in accor-
dance with Article 8, paragraph 1, and pro-
vided to employers.

2. Suppliers of hazardous Chemicals shall
ensure that revised labels and Chemical safety
data sheets are prepared and provided to
employers, by a method which accords with
national law and practice, whenever new
relevant safety and health information be-
comes available.

3. Suppliers of Chemicals which have not
yet been classified in accordance with Article
6 shall identify the Chemicals they supply and
assess the properties of these Chemicals on
the basis of a search of available information
in order to determine whether they are hazar-
dous Chemicals.

Artikel 9

Leverantörers ansvar

1. Leverantörer av kemiska produkter,
vare sig de är tillverkare, importörer eller di-
stributörer, skall säkerställa att

a) de kemiska produkterna har klassifice-
rats enligt artikel 6 på grundval av kännedom
om deras egenskaper och inhämtande av till-
gänglig information eller bedömts i enlighet
med punkt 3 nedan;

b) de kemiska produkterna är märkta så att
de kan identifieras i enlighet med artikel 7,
punkt 1;

c) farliga kemiska produkter som de levere-
rar är etiketterade i enlighet med artikel 7,
punkt 2;

d) varuinformationsblad utarbetas för så-
dana farliga kemiska produkter i enlighet
med artikel 8, punkt 1 och tillhandahålls ar-
betsgivare.

2. Leverantörer av farliga kemiska produk-
ter skall säkerställa att, närhelst ny relevant
information om hälsa och säkerhet blir till-
gänglig, etiketter och varuinformationsblad
uppdateras och tillhandahålls arbetsgivare på
ett sätt som är i överensstämmelse med na-
tionell lagstiftning och praxis.

3. Leverantörer av kemiska produkter,
som ännu inte har klassificerats enligt artikel
6, skall identifiera de kemiska produkter som
levereras och bedöma egenskaperna hos des-
sa på grundval av inhämtad tillgänglig infor-
mation för att bestämma huruvida de är farli-
ga kemiska produkter.

17

2 Riksdagen 1991/92, 1 saml. Nr 98.

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

IV. Responsibilities of employers

Article 10

Idenfication

1. Employers shall ensure that all Chemi-
cals used at work are labelled or marked as
required by Article 7 and that Chemical safety
data sheets have been provided as required
by Article 8 and are made available to wor-
kers and their representatives.

2. Employers receiving Chemicals that have
not been labelled or marked as required un-
der Article 7, or for which Chemical safety
data sheets have not been provided as re-
quired under Article 8, shall obtain the rele-
vant information from the supplier or from
other reasonably available sources, and shall
not use the Chemicals until such information
is obtained.

3. Employers shall ensure that only Chemi-
cals which are classified in accordance with
Article 6 or identified and assessed in accor-
dance with Article 9, paragraph 3, and label-
led or marked in accordance with Article 7
are used and that any necessary precautions
are taken when they are used.

4. Employers shall maintain a record of
hazardous Chemicals used at the workplace,
cross-referenced to the appropriate Chemical
safety data sheets. This record shall be acces-
sible to all workers concerned and their rep-
resentatives.

Article 11

Transfer of Chemicals

Employers shall ensure that when Chemi-
cals are transferred into other containers or
equipment, the contents are indicated in a
manner which will make known to workers
their identity, any hazards associated with
their use and any safety precautions to be
observed.

Article 12

Exposure

Employers shall -

(a) ensure that workers are not exposed to
Chemicals to an extent which exceeds expo-
sure limits or other exposure criteria for the

IV. Arbetsgivares ansvar

Artikel 10

Identifiering

1. Arbetsgivare skall säkerställa att samtli-
ga kemiska produkter som används i arbetsli-
vet är etiketterade eller märkta enligt artikel
7 samt att varuinformationsblad har tillhan-
dahållits enligt artikel 8 och finns tillgängliga
för arbetstagare och deras representanter.

2. Arbetsgivare som mottar kemiska pro-
dukter, som inte har etiketterats eller märkts
enligt artikel 7 eller för vilka det inte tillhan-
dahållits varuinformationsblad enligt artikel
8, skall få den relevanta informationen av
leverantören eller från andra rimligen till-
gängliga källor och får inte använda de kemi-
ska produkterna förrän sådan information er-
hållits.

3. Arbetsgivare skall säkerställa att endast
sådana kemiska produkter används som är
klassificerade enligt artikel 6 eller identifiera-
de och bedömda enligt artikel 9, punkt 3
samt etiketterade eller märkta enligt artikel 7
och att nödvändiga försiktighetsåtgärder vid-
tas när de används.

4. Arbetsgivare skall föra en förteckning
över farliga kemiska produkter som används
på arbetsplatsen med hänvisning till lämpliga
varuinformationsblad. Denna förteckning
skall vara tillgänglig för alla berörda arbetsta-
gare och deras representanter.

Artikel 11

Överföring av kemiska produkter

Arbetsgivare skall säkerställa att, när kemi-
ska produkter överförs till andra behållare
eller annan utrustning, innehållet anges på
sådant sätt att arbetstagare får kännedom om
deras identitet, de risker som är förbundna
med användningen av dem samt vilka
skyddsåtgärder som skall iakttas.

Artikel 12

Exposition

Arbetsgivare skall

a) säkerställa att arbetstagare inte utsätts
för kemiska produkter utöver de expone-
ringsgränser eller andra exponeringskriterier

18

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

evaluation and control of the working envi-
ronment established by the competent autho-
rity, or by a body approved or recognised by
the competent authority in accordance with
national or international standards;

(b) assess the exposure of workers to hazar-
dous Chemicals;

(c) monitor and record the exposure of
workers to hazardous Chemicals when this is
necessary to safeguard their safety and health
or as may be prescribed by the competent
authority;

(d) ensure that the records of the monito-
ring of the working environment and of the
exposure of workers using hazardous Chemi-
cals are kept for a period prescribed by the
competent authority and are accessible to the
workers and their representatives.

Article 13

Operational control

1. Employers shall make an assessment of
the risks arising from the use of Chemicals at
work, and shall protect workers against such
risks by appropriate means, such as —

(a) the choice of Chemicals that eliminate
or minimise the risk;

(b) the choice of technology that eliminates
or minimises the risk;

(c) the use of adequate engineering control
measures;

(d) the adoption of working systems and
practices that eliminate or minimise the risk;

(e) the adoption of adequate occupational
hygiene measures;

(f) where recourse to the above measures
does not suffice, the provision and proper
maintenance of personal protective equip-
ment and clothing at no cost to the worker,
and the implementation of measures to en-
sure their use.

2. Employers shall —

(a) limit exposure to hazardous Chemicals
so as to protect the safety and health of
workers;

för utvärdering och kontroll av arbetsmiljön
som fastställts av behörig myndighet eller ett
av den behöriga myndigheten godkänt eller
erkänt organ, i enlighet med nationella eller
internationella standarder;

b) bedöma i vilken utsträckning arbetstaga-
re utsätts för farliga kemiska produkter;

c) övervaka och registrera arbetstagares ex-
position för farliga kemiska produkter när
detta är nödvändigt för att skydda deras häl-
sa och säkerhet eller föreskrivs av behörig
myndighet;

d) säkerställa att register över övervakning-
en av arbetsmiljön och över expositionen av
arbetstagare som hanterar farliga kemiska
produkter bevaras under en av behörig myn-
dighet föreskriven period och finns tillgängli-
ga för arbetstagarna och deras representan-
ter.

Artikel 13

Övervakning av verksamheten

1. Arbetsgivare skall göra en bedömning av
de risker som är förbundna med användning
av kemiska produkter i arbetslivet och skyd-
da arbetstagare mot sådana risker med lämp-
liga medel som t. ex.

a) val av kemiska produkter som elimine-
rar eller minimerar risken;

b) val av teknologi som eliminerar eller
minimerar risken;

c) användning av ändamålsenliga tekniska
skyddsåtgärder;

d) införande av arbetsmetoder och -rutiner
som eliminerar eller minimerar risken;

e) införande av lämpliga arbetshygieniska
åtgärder;

f) då ovannämnda åtgärder är otillräckliga,
tillhandahållande och lämpligt underhåll av
personlig skyddsutrustning och personliga
skyddskläder utan kostnader för arbetstaga-
ren samt genomförande av åtgärder för att
säkerställa att utrustningen och skyddsklä-
derna används.

2. Arbetsgivare skall

a) begränsa exposition för farliga kemiska
produkter för att skydda arbetstagares hälsa
och säkerhet;

19

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

(b) provide first aid;

(c) make arrangements to deal with emer-
gencies.

Article 14

Disposal

Hazardous Chemicals which are no longer
required and containers which have been
emptied but which may contain residues of
hazardous Chemicals, shall be handled or dis-
posed of in a manner which eliminates or
minimises the risk to safety and health and to
the environment, in accordance with natio-
nal law and practice.

Article 15

Information and training

Employers shall —

(a) inform the workers of the hazards asso-
ciated with exposure to Chemicals used at the
workplace;

(b) instruct the workers how to obtain and
use the information provided on labels and
Chemical safety data sheet;

(c) use the Chemical safety data sheets,
along with information specific to the work-
place, as a basis for the preparation of in-
structions to workers, which should be writ-
ten if appropriate;

(d) train the workers on a continuing basis
in the practices and procedures to be fol-
lowed for safety in the use of Chemicals at
work.

Article 16

Co-operation

Employers, in discharging their responsibi-
lities. shall co-operate as closely as possible
with workers or their representatives with
respect to safety in the use of Chemicals at
work.

V. Duties of workers

Article 17

1. Workers shall co-operate as closely as
possible with their employers in the dis-
charge by the employers of their responsibili-
ties and comply with all procedures and prac-

b) ge första hjälpen;

c) vidta åtgärder för att möta nödsitua-
tioner.

Artikel 14

Destruktion

Farliga kemiska produkter som inte längre
behövs och behållare som har tömts, men
som kan innehålla rester av farliga kemiska
produkter, skall hanteras eller destrueras i
enlighet med nationell lagstiftning och praxis
på ett sätt som eliminerar eller minimerar
risken för hälsa och säkerhet samt miljön.

Artikel 15

Information och utbildning

Arbetsgivare skall

a) informera arbetstagarna om de risker
som är förbundna med exposition för kemi-
ska produkter som används på arbetsplatsen;

b) instruera arbetstagarna om hur de skall
erhålla och använda den information som ges
på etiketter och varuinformationsblad;

c) använda varuinformationsblad samt in-
formation som speciellt gäller för arbetsplat-
sen som grund för att utarbeta instruktioner
för arbetstagarna, vilka bör vara skriftliga om
så är lämpligt;

d) utbilda arbetstagarna fortlöpande i de
rutiner och förfaranden som skall följas för
säkerhet vid användning av kemiska produk-
ter i arbetslivet.

Artikel 16

Samarbete

Arbetsgivare skall, då de fullgör sitt ansvar,
samarbeta så nära som möjligt med arbetsta-
gare eller deras representanter vad gäller sä-
kerhet vid användning av kemiska produkter
i arbetslivet.

V. Arbetstagares skyldigheter

Artikel 17

1. Arbetstagare skali samarbeta så nära
som möjligt med sina arbetsgivare i samband
med arbetsgivarnas fullgörande av sitt ansvar
och skall iaktta alla förfaranden och rutiner

20

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

tices relating to safety in the use of Chemicals
at work.

2. Workers shall take all reasonable steps to
eliminate or minimise risk to themselves and
to others from the use of Chemicals at work.

VI. Rights of workers and their representa-
tives

Article 18

1. Workers shall have the right to remove
themselves from danger resulting from the
use of Chemicals when they have reasonable
justification to believe there is an imminent
and serious risk to their safety or health, and
shall inform their supervisor immediately.

2. Workers who remove themselves from
danger in accordance with the provisions of
the previous paragraph or who exercise any
other rights under this Convention shall be
protected against undue consequences.

3. Workers concerned and their representa-
tives shall have the right to —

(a) information on the identity of Chemi-
cals used at work, the hazardous properties of
such Chemicals, precautionary measures,
education and training;

(b) the information contained in labels and
markings;

(c) Chemical safety data sheets;

(d) any other information required to be
kept by this Convention.

4. Where disclosure of the specific indenti-
ty of an ingredient of a Chemical mixture to a
competitor would be liable to cause harm to
the employer’s business, the employer may,
in providing the information required under
paragraph 3 above, protect that identity in a
manner approved by the competent authori-
ty under Article 1, paragraph 2 (b).

VII. Responsibility of exporting States

Article 19

When in an exporting member State all or
some uses of hazardous Chemicals are prohi-

som rör säkerhet vid användning av kemiska
produkter i arbetslivet.

2. Arbetstagare skall vidta alla rimliga åt-
gärder for att eliminera eller minimera risker
för sig själva och andra i samband med an-
vändningen av kemiska produkter i arbetsli-
vet.

VI. Arbetstagares och arbetstagarrepresen-
tanters rättigheter

Artikel 18

1. Arbetstagare skall ha rätt att avlägsna sig
från en fara i samband med användning av
kemiska produkter, när de har skälig anled-
ning att tro att det föreligger en överhängan-
de och allvarlig risk för deras hälsa eller sä-
kerhet, och skall omedelbart underrätta sin
överordnade om detta.

2. Arbetstagare som avlägsnar sig från en
fara enligt bestämmelserna i föregående
punkt eller som utövar andra rättigheter en-
ligt denna konvention skall skyddas mot
orättmätiga påföljder.

3. Berörda arbetstagare och deras represen-
tanter skall ha rätt till

a) uppgifter som gör det möjligt att identi-
fiera kemiska produkter som används i ar-
betslivet, information om deras farliga egen-
skaper, försiktighetsåtgärder samt utbild-
ning;

b) den information som ges på etiketter
och genom märkning;

c) varuinformationsblad;

d) annan information som skall bevaras
enligt denna konvention.

4. Då avslöjandet för en konkurrent av
uppgifter, som kan identifiera en beståndsdel
i en kemisk blandning, skulle kunna skada
arbetsgivarens verksamhet, får arbetsgiva-
ren, då han lämnar den information som
krävs enligt punkt 3 ovan, skydda bestånds-
delens identitet på ett sätt som godkänts av
behörig myndighet enligt artikel 1, punkt 2
b).

VII. Exporterande staters ansvar

Artikel 19

När användningen av farliga kemiska pro-
dukter helt eller delvis är förbjuden i arbetsli-

21

Prop.1991/92:98

Bilaga 1

bited for reasons of safety and health at work,
this fact and the reasons for it shall be com-
municated by the exporting member State to
any importing country.

Article 20

The formal ratifications of this Conven-
tion shall be communicated to the Director-
General of the International Labour Office
for registration.

Article 21

1. This Convention shall be binding only
upon those Members of the International La-
bour Organisation whose ratifications have
been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months
after the date on which the ratifications of
two Members have been registered with the
Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come
into force for any Member twelve months
after the date on which its ratification has
been registered.

Article 22

1. A Member which has ratified this
Convention may denounce it after the expi-
ration of ten years from the date on which the
Convention first comes into force, by an act
communicated to the Director-General of the
International Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take effect until
one year after the date on which it is register-
ed.

2. Each Member which has ratified this
Convention and which does not, whitin the
year following the expiration of the period of
ten years mentioned in the preceding para-
graph, exercise the right of denunciation
provided for in this Article, will be bound for
another period of ten years and, thererafter,
may denounce this Convention at the expira-
tion of each period of ten years under the
terms provided for in this Article.

Article 23

1. The Director-General of the Internatio-
nal Labour Office shall notify all Members of

vet av säkerhets- och hälsoskäl i en exporte-
rande medlemsstat, skall den exporterande
medlemsstaten underrätta varje importeran-
de land om detta och orsakerna till förbudet.

Artikel 20

Ratifikationsdokument avseende denna
konvention skall sändas till internationella
arbetsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 21

1. Denna konvention skall vara bindande
endast för de medlemmar av internationella
arbetsorganisationen vilkas ratifikationer har
registrerats hos generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv månader efter den
dag då ratifikationer från två medlemsstater
har registrerats hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för
varje medlemsstat tolv månader efter den
dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 22

1. En medlemsstat som har ratificerat den-
na konvention kan säga upp den sedan tio år
förflutit från den dag då konventionen först
träder i kraft genom en skrivelse som sänds
till internationella arbetsbyråns generaldirek-
tör för registrering. Sådan uppsägning träder
inte i kraft förrän ett år efter den dag då den
har registrerats.

2. Varje medlemsstat som har ratificerat
denna konvention och som inte, inom det år
som följer på utgången av den i föregående
punkt nämnda tioårsperioden, gör bruk av
sin uppsägningsrätt enligt denna artikel är
bunden för en ny tioårsperiod och kan däref-
ter, på de i denna artikel föreskrivna villko-
ren, säga upp konventionen vid utgången av
varje tioårsperiod.

Artikel 23

1. Internationella arbetsbyråns generaldi-
rektör skall underrätta samtliga medlemmar

22

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

the International Labour Organisation of the
registration of all ratifications and denunci-
ations communicated to him by the Members
of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Or-
ganisation of the registration of the second
ratification communicated to him, the Direc-
tor-General shall draw the attention of the
Members of the Organisation to the date
upon which the Convention will come into
force.

Artide 24

The Director-General of the International
Labour Office shall communicate to the Sec-
retary-General of the United Nations for re-
gistration in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations full parti-
culars of all ratifications and acts of denunci-
ation registered by him in accordance with
the provisions of the preceding Artides.

Artide 25

At such times as it may consider necessary
the Governing Body of the International La-
bour Office shall present to the General Con-
ference a report on the working of this
Convention and shall examine the desirabili-
ty of placing on the agenda of the Conference
the question of its revision in whole or in
part.

Artide 26

1. Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new
Convention otherwise provides —

(a) the ratification by a Member of the new
revising Convention shall ipso jure involve
the immediate denunciation of this Conven-
tion, notwithstanding the provisions of Arti-
cle 22 above, if and when the new revising
Convention shall come into force;

(b) as from the date when the new revising
Convention comes into force this Conven-
tion shall cease to be open to ratification by
the Members.

2. This Convention shall in any case re-

av internationella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer och upp-
sägningar som generaldirektören har tagit
emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga-
nisationens medlemmar om registreringen av
den andra ratifikationen i ordningen som
han har tagit emot, skall han fästa medlem-
marnas uppmärksamhet på den dag då kon-
ventionen träder i kraft.

Artikel 24

Internationella arbetsbyråns generaldirek-
tör skall, for registrering enligt artikel 102 i
Förenta nationernas stadga, lämna Förenta
nationernas generalsekreterare fullständiga
upplysningar om samtliga ratifikationer och
uppsägningar som har registrerats hos honom
enligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 25

När internationella arbetsbyråns styrelse
finner det nödvändigt, skall den lämna inter-
nationella arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse for denna konven-
tions tillämpning och undersöka om det finns
anledning att föra upp frågan om revidering
av konventionen, helt eller delvis, på konfe-
rensens dagordning.

Artikel 26

1. Om konferensen antar en ny konvention
varigenom denna konvention helt eller delvis
revideras och den nya konventionen inte fö-
reskriver annat, skall

a) en medlemsstats ratifikation av den nya
reviderade konventionen i sig innebära ome-
delbar uppsägning av denna konvention,
utan hinder av bestämmelserna i artikel 22
ovan, om och när den nya konventionen har
trätt i kraft;

b) från den dag då den nya reviderade kon-
ventionen träder i kraft denna konvention
upphöra att vara öppen för ratifikation av
medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl-

23

Prop. 1991/92:98

Bilaga 1

main in force in its actual form and content
for those Members which have ratified it but
have not ratified the revising Convention.

Article 27

The English and French versions of the
text of this Convention are equally authorita-
tive.

lande till form och innehåll för de medlems-
stater som har ratificerat den men inte har
ratificerat den nya reviderade konventionen.

Artikel 27

De engelska och franska versionerna av
denna konventionstext har lika giltighet.

24

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

Recommendation (No. 177) concerning
Safety in the Use of Chemicals at Work

The General Conference of the Internatio-
nal Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its 77th Session on
6 June 1990, and

Having decided upon the adoption of cer-
tain proposals with regard to safety in the use
of Chemicals at work, which is the fifth item
on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals
shall take the form of a Recommendation
supplementing the Chemicals Convention,
1990;

adopts this twenty-fifth day of June of the
year one thousand nine hundred and ninety
the following Recommendation, which may
be cited as the Chemicals Recommendation,
1990.

Bilaga 2
Översättning

ILOs rekommendation (nr 177) om säker-
het vid användning av kemiska produkter i
arbetslivet

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty-
relsen för internationella arbetsbyrån och
samlats där den 6 juni 1990 till sitt sjuttio-
sjunde möte,

har beslutat att anta vissa förslag angående
säkerhet vid användning av kemiska produk-
ter i arbetslivet, en fråga som utgör den femte
punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta for-
men av en rekommendation som utgör ett
tillägg till 1990 års konvention om kemiska
produkter, och

antar denna den tjugofemte dagen i juni
månad nittonhundranittio följande rekom-
mendation, som kan kallas 1990 års rekom-
mendation om kemiska produkter.

I. General provisions

1. The provisions of this Recommendation
should be applied in conjunction with those
of the Chemicals Convention, 1990 (here-
after referred to as “the Convention”).

2. The most representative organisations
of employers and workers concerned should
be consulted on the measures to be taken to
give effect to the provisions of this Recom-
mendation.

3. The competent authority should specify
categories of workers who for reasons of safe-
ty and health are not allowed to use specified
Chemicals or are allowed to use them only
under conditions prescribed in accordance
with national laws or regulations.

4. The provisions of this Recommendation
should also apply to such selfemployed per-
sons as may be specified by national laws or
regulations.

5. The special provisions established by the

1. Allmänna bestämmelser

1. Bestämmelserna i denna rekommenda-
tion bör tillämpas i samband med bestäm-
melserna i 1990 års konvention om kemiska
produkter (nedan kallad ”konventionen”).

2. De berörda mest representativa arbets-
givar- och arbetstagarorganisationerna bör
rådfrågas om vilka åtgärder som skall vidtas
för att ge verkan åt bestämmelserna i denna
rekommendation.

3. Behörig myndighet bör närmare ange
vilka kategorier av arbetstagare som av säker-
hets- och hälsoskäl inte får använda vissa
kemiska produkter eller får använda dem en-
dast på de villkor som föreskrivs enligt natio-
nella lagar eller bestämmelser.

4. Bestämmelserna i denna rekommenda-
tion bör även tillämpas på egenföretagare på
det sätt som fastställs i nationella lagar eller
bestämmelser.

5. De särskilda bestämmelser som fastställs

25

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

competent authority to protect confidential
information, under Article 1, paragraph
2 (b), and Article 18, paragraph 4, of the
Convention, should:

(a) limit the disclosure of confidential in-
formation to those who have a need related
to workers’ safety and health;

(b) ensure that those who obtain confiden-
tial information agree to use it only to ad-
dress safety and health needs and otherwise
to protect its confidentiality;

(c) provide that relevant confidential infor-
mation be disclosed immediately in an emer-
gency;

(d) provide for procedure to consider
promptly the validity of the confidentiality
claim and of the need for the information
withheld where there is a disagreement
regarding disclosure.

II. Classification and related measures
Classification

6. The criteria for the classification of Che-
micals established pursuant to Article 6, par-
agraph 1, of the Convention should be based
upon the characteristics of Chemicals includ-
ing-

(a) toxic properties, including both acute
and chronic health effects in all parts of the
body;

(b) Chemical or physical characteristics, in-
cluding flammable, explosive, oxidising and
dangerously reactive properties;

(c) corrosive and irritant properties;

(d) allergenic and sensitising effects;

(e) carcinogenic effects;

(f) teratogenic and mutagenic effects;

(g) effects on the reproductive system.

7. (1) As far as is reasonably practicable,
the competent authority should compile and
periodically update a Consolidated list of the
Chemical elements and compounds used at
work, together with relevant hazard informa-
tion.

av behörig myndighet för att skydda konfi-
dentiell information enligt artikel 1, punkt 2

b) och artikel 18, punkt 4 i konventionen bör

a) begränsa avslöjandet av konfidentiell in-
formation till dem som har behov av den för
arbetstagares hälsa och säkerhet;

b) säkerställa att de som erhåller konfiden-
tiell information samtycker till att använda
den endast i samband med frågor som rör
hälsa och säkerhet och att i övrigt iaktta se-
kretess;

c) föreskriva att relevant konfidentiell in-
formation avslöjas omedelbart i en nödsitua-
tion;

d) föreskriva förfaranden som gör det möj-
ligt att snabbt ta ställning till om sekretess-
kravet resp, behovet av den innehållna infor-
mationen är välgrundat, då det föreligger
oenighet om dess avslöjande.

II. Klassificering och besläktade åtgärder
Klassificering

6. Kriterier för klassificering av kemiska
produkter som fastställs enligt artikel 6,
punkt 1 i konventionen bör baseras på de
kemiska produkternas egenskaper, innefat-
tande

a) toxiska egenskaper, däri inbegripet både
akuta och kroniska hälsoeffekter på alla delar
av kroppen;

b) kemiska eller fysikaliska egenskaper,
däri inbegripet brandfarlighet, explosivitet,
egenskaper som kan orsaka oxidation samt
häftiga reaktioner;

c) frätande och irriterande egenskaper;

d) allergi- och överkänslighetsframkallan-
de effekter;

e) cancerframkallande effekter;

f) fosterskade- och mutationsframkallande
effekter;

g) effekter på reproduktionssystemet.

7. 1) 1 den mån det är praktiskt möjligt bör
behörig myndighet sammanställa och perio-
diskt uppdatera en samlad förteckning över
de kemiska element och föreningar som an-
vänds i arbetslivet jämte relevanta uppgifter
om risker.

26

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

(2) For Chemical elements and compounds
not yet included in the Consolidated list, the
manufacturers or importers should, unless
exempted, be required to transmit to the
competent authority, prior to use at work,
and in a manner consistent with the protec-
tion of confidential information under Arti-
cle 1, paragraph 2 (b), of the Convention,
such information as is necessary for the
maintenance of the list.

Labelling and marking

8. (1) The requirements for the labelling
and marking of Chemicals established pur-
suant to Article 7 of the Convention, should
be such as to enable persons handling or
using Chemicals to recognise and distinguish
between them both when receiving and when
using them, so that they may be used safely.

(2) The labelling requirements for hazard-
ous Chemicals should, in conformity with
existing national or international systems,
cover—

(a) the information to be given on the label
including as appropriate:

(i) trade names;

(ii) identity of the Chemical;

(iii) name, address and telephone number
of the supplier;

(iv) hazard symbols;

(v) nature of the special risks associated
with the use of the Chemical;

(vi) safety precautions;

(vii) identification of the batch;

(viii) the statement that a Chemical safety
data sheet giving additional information is
available from the employer;

(ix) the classification assigned under the
system established by the competent authori-
ty;

(b) the legibility, durability and size of the
label;

(c) the uniformity of labels and symbols,
including colours.

(3) The label should be easily understand-
able by workers.

(4) In the case of Chemicals not covered by
subparagraph (2) above, the marking may be

2) Vad beträffar kemiska element och för-
eningar som ännu inte upptagits på den sam-
lade listan bör tillverkare eller importörer,
om de inte fått dispens, åläggas att sända
behörig myndighet sådan information som är
nödvändig för att hålla listan aktuell, innan
de används och i enlighet med skyddet av
konfidentiell information i konventionens
artikel 1, punkt 2 b).

Etikettering och märkning

8. 1) De krav på etikettering och märkning
som fastställs enligt artikel 7 i konventionen
bör vara sådana att de gör det möjligt för
personer som hanterar eller använder kemis-
ka produkter att känna igen och skilja mellan
dem, både när de mottar dem och när de
använder dem, så att de kan användas på ett
betryggande sätt.

2) Kraven på etikettering av farliga kemi-
ska produkter bör i enlighet med existerande
nationella eller internationella system omfat-
ta

a) de uppgifter som skall ges på etiketten,
inbegripet, när så är lämpligt:

i) handelsnamn;

ii) den kemiska produktens identitet;

iii) leverantörens namn, adress och telefon-
nummer;

iv) farosymboler;

v) speciella risker i samband med använd-
ningen av den kemiska produkten;

vi) skyddsåtgärder;

vii) identifiering av partiet;

viii) uppgift om att varuinformationsblad
med ytterligare information finns att få hos
arbetsgivaren;

ix) klassificering enligt det system som fast-
ställts av behörig myndighet;

b) etikettens läsbarhet, hållbarhet samt
storlek;

c) enhetlighet för etiketter och symboler,
innefattande färger.

3) Etiketten bör lätt kunna förstås av ar-
betstagare.

4) 1 fråga om kemiska produkter som inte
omfattas av 2) ovan kan märkningen begrän-

27

Prop.1991/92:98

Bilaga 2

limited to the identity of the Chemical.

9. Where it is impracticable to label or
mark a Chemical in view of the size of the
container or the nature of the package, provi-
sion should be made for other effective
means of recognition such as tagging or ac-
companying documents. However, all contai-
ners of hazardous Chemicals should indicate
the hazards of the contents through appropri-
ate wording or symbols.

Chemical safety data sheets

10. (1) The criteria for the preparation of
Chemical safety data sheets for hazardous
Chemicals should ensure that they contain
essential information including, as applic-
able—

(a) Chemical product and company inden-
tification (including trade or common name
of the Chemical and details of the supplier or
manufacturer);

(b) composition/information on ingredi-
ents (in a way that clearly identifies them for
the purpose of conducting a hazard evalu-
ation);

(c) hazards identification;

(d) first-aid measures;

(e) fire-fighting measures;

(f) accidental release measures;

(g) handling and storage;

(h) exposure controls/personal protection
(including possible methods of monitoring
workplace exposure);

(i) physical and Chemical properties;

(j) stability and reactivity;

(k) toxicological information (including
the potential routes of entry into the body
and the possibility of synergism with other
Chemicals or hazards encountered at work);

(l) ecological information;

(m) disposal considerations;

(n) transport information;

(o) regulatory information;

sas till en identifiering av den kemiska pro-
dukten.

9. När det ej är möjligt att etikettera eller
märka en kemisk produkt på grund av behål-
larens storlek eller förpackningens beskaffen-
het, bör andra effektiva metoder användas
för att kunna känna igen den, t. ex. lappar
eller medföljande dokument. Emellertid bör
alla behållare som innehåller farliga kemiska
produkter ange vilka risker som är förbundna
med innehållet genom lämplig text eller
lämpliga symboler.

Varuinformationsblad

10. 1) Kriterier för utarbetandet av varuin-
formationsblad för farliga kemiska produkter
bör säkerställa att dessa innehåller väsentliga
uppgifter om bl. a. följande, när detta är till-
lämpligt:

a) identifiering av den kemiska produkten
och företaget (innefattande handelsnamn el-
ler den kemiska produktens allmänt veder-
tagna namn samt närmare uppgifter om leve-
rantören eller tillverkaren);

b) sammansättning av/uppgifter om be-
ståndsdelar (så att de klart kan identifieras
vid en riskvärdering);

c) riskidentifiering;

d) första hjälpenåtgärder;

e) åtgärder vid brand;

f) åtgärder vid oavsiktliga utsläpp;

g) hantering och lagring;

h) kontroll av exposition/personligt skydd
(innefattande möjliga metoder för övervak-
ning av exposition på arbetsplatsen);

i) fysikaliska och kemiska egenskaper;

j) stabilitet och reaktivitet;

k) toxikologisk information (innefattande
tänkbara ingångsvägar till kroppen och möj-
lighet till synergism med andra kemiska pro-
dukter eller risker som förekommer i arbetsli-
vet);

l) ekologisk information;

m) uppgifter om destruktion;

n) uppgifter om transport;

o) uppgifter om föreskrifter och bestäm-
melser;

28

Prop.1991/92:98

Bilaga 2

(p) other information (including the date
of preparation of the Chemical safety data
sheet).

(2) Where the names or concentrations of
the ingredients referred to in subparagraph

(1) (b) above constitute confidential informa-
tion, they may, in accordance with Article 1,
paragraph 2 (b), of the Convention, be omit-
ted from the Chemical safety data sheet. In
accordance with Paragraph 5 of this Recom-
mendation the information should be dis-
closed on request and in writing to the com-
petent authority and to concerned em-
ployers, workers and their representatives
who agree to use the information only for the
protection of workers’ safety and health and
not otherwise to disclose it.

III. Responsibilities of employers
Monitoring of exposure

11. (1) Where workers are exposed to
hazardous Chemicals, the employer should be
required to—

(a) limit exposure to such Chemicals so as
to protect the health of workers;

(b) assess, monitor and record, as necessa-
ry, the concentration of airbome Chemicals at
the workplace.

(2) Workers and their representatives and
the competent authority should have access
to these records.

(3) Employers should keep the records
provided for in this Paragraph for a period of
time determined by the competent authority.

Operational control within the workplace

12. (1) Measures should be taken by em-
ployers to protect workers against hazards
arising from the use of Chemicals at work,
based upon the criteria established pursuant
to Paragraph 13 to 16 below.

(2) In accordance with the Tripartite De-
claration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy,
adopted by the Governing Body of the Inter-
national Labour Office, a national or multi-

p) annan information (innefattande datum
for utarbetande av varuinformationsbladet).

2) Då namnen på eller koncentrationer av
de beståndsdelar som avses i 1 b) ovan utgör
konfidentiell information kan de, i enlighet
med konventionens artikel 1, punkt 2 b), ute-
lämnas på varuinformationsbladet. Enligt
punkt 5 i denna rekommendation bör uppgif-
terna avslöjas på begäran och i skriftlig form
för behörig myndighet och berörda arbetsgi-
vare, arbetstagare och deras representanter,
vilka samtycker till att använda uppgifterna
endast i samband med frågor som rör skyd-
det av arbetstagares hälsa och säkerhet och
inte avslöja dem for annat ändamål.

III. Arbetsgivares ansvar
övervakning av exposition

11. 1) Då arbetstagare är utsatta för farliga
kemiska produkter bör arbetsgivaren åläggas
att

a) begränsa expositionen för sådana kemis-
ka produkter för att skydda arbetstagares häl-
sa;

b) bedöma, övervaka och vid behov regist-
rera koncentrationen av luftburna kemiska
produkter på arbetsplatsen.

2) Arbetstagare och deras representanter
och behörig myndighet bör ha tillgång till
dessa register.

3) Arbetsgivare bör bevara de register som
föreskrivs i denna punkt under av behörig
myndighet fastställd tid.

övervakning av verksamheten på arbetsplat-
sen

12. 1) Åtgärder bör vidtas av arbetsgivare
för att skydda arbetstagare mot risker i sam-
band med användningen av kemiska produk-
ter i arbetslivet på grundval av de kriterier
som fastställts enligt punkterna 13—16 ne-
dan.

2) Enligt den trepartiska deklarationen om
riktlinjer rörande multinationella företag och
arbetsmarknaden, som antagits av interna-
tionella arbetsbyråns styrelse, bör ett natio-
nellt eller multinationellt företag med mer än

29

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

national enterprise with more than one estab-
lisment should provide safety measures rela-
ting to the prevention and control of, and
protection against, health hazards due to oc-
cupational exposure to hazardous Chemicals,
without discrimination, to the workers in all
its establishments regardless of the place or
country in which they are situated.

13. The competent authority should ensure
that criteria are established for safety in the
use of hazardous Chemicals, including provi-
sions covering, as applicable —

(a) the risk of acute or chronic diseases due
to entry into the body by inhalation, skin
absorption or ingestion;

(b) the risk of injury or disease from skin or
eye contact;

(c) the risk of injury from fire, explosion or
other events resulting from physical proper-
ties or Chemical reactivity;

(d) the precautionary measures to be taken
through —

(i) the choice of Chemicals that eliminate or
minimise such risks;

(ii) the choice of processes, technology and
installations that eliminate or minimise such
risks;

(iii) the use and proper maintenance of
engineering control measures;

(iv) the adoption of working systems and
practices that eliminate or minimise such
risks;

(v) the adoption of adequate personal hy-
giene measures and provision of adequate
sanitary facilities;

(vi) the provision, maintenance and use of
suitable personal protective equipment and
clothing, at no cost to the worker where the
above measures have not proved sufficient to
eliminate such risks;

(vii) the use of signs and notices;

(viii) adequate preparations for emergen-
cies.

14. The competent authority should ensure
that criteria are established for safety in the
storage of hazardous Chemicals, including

en verksamhet vidta skyddsåtgärder för före-
byggande och kontroll av samt skydd mot
hälsorisker förorsakade av yrkesmässig expo-
sition för farliga kemiska produkter utan dis-
kriminering mot någon arbetstagare i alla fö-
retagets verksamheter, oavsett var eller i vil-
ket land verksamheten är lokaliserad.

13. Behörig myndighet bör säkerställa att
kriterier fastställs för säkerhet vid använd-
ning av farliga kemiska produkter som inne-
fattar bestämmelser om, när så är tillämpligt

a) risk för akuta eller kroniska sjukdomar
beroende på att de farliga kemiska produkter-
na kommer in i kroppen genom inandning,
upptagning genom huden eller genom förtä-
ring;

b) risk för skada eller sjukdom vid kontakt
med huden eller ögonen;

c) risk för skada vid brand, explosion eller
andra händelser som är en följd av fysikaliska
egenskaper eller kemisk reaktivitet;

d) försiktighetsåtgärder som bör vidtas ge-
nom

i) val av kemiska produkter som eliminerar
eller minimerar sådana risker;

ii) val av processer, teknologi och anord-
ningar som eliminerar eller minimerar såda-
na risker;

iii) användning och lämpligt upprätthål-
lande av tekniska skyddsåtgärder;

iv) införande av arbetsmetoder och -ruti-
ner som eliminerar eller minimerar sådana
risker;

v) införande av lämpliga åtgärder för per-
sonlig hygien och tillhandahållande av lämp-
liga sanitära anordningar;

vi) tillhandahållande, underhåll och an-
vändning av lämplig personlig skyddsutrust-
ning och personliga skyddskläder utan kost-
nader för arbetstagaren, om ovannämnda åt-
gärder inte har visat sig tillräckliga för att
eliminiera sådana risker;

vii) användning av skyltar och anslag;

viii) lämpliga förberedelser för nödsitua-
tioner;

14. Behörig myndighet bör säkerställa att
kriterier fastställs för säkerhet vid lagring av
farliga kemiska produkter, innefattande be-

30

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

provisions covering, as applicable —

(a) the compatibility and segregation of
stored Chemicals;

(b) the properties and quantity of Chemi-
cals to be stored;

(c) the security and siting of and access to
stores;

(d) the construction, nature and integrity
of storage containers;

(e) loading and unloading of storage con-
tainers;

(f) labelling and relabelling requirements;

(g) precautions against accidental release,
fire, explosion and Chemical reactivity;

(h) temperature, humidity and ventilation;

(i) precautions and procedures in case of
spillage;

(j) emergency procedures;

(k) possible physical and Chemical changes
in stored Chemicals.

15. The competent authority should ensure
that criteria consistent with national or inter-
national transport regulations are established
for the safety of workers involved in the
transport of hazardous Chemicals, including
provisions covering, as applicable —

(a) the properties and quantity of Chemi-
cals to be transported;

(b) the nature, integrity and protection of
packagings and containers used in transport,
including pipelines;

(c) the specifications of the vehicle used in
transport;

(d) the routes to be taken;

(e) the training and qualifications of trans-
port workers;

(f) labelling requirements;

(g) loading and unloading;

(h) procedures in case of spillage.

16. (1) The competent authority should en-
sure that criteria consistent with national or
international regulations regarding disposal
of hazardous waste are established for proce-
dures to be followed in the disposal and treat-
ment of hazardous Chemicals and hazardous
waste products with a view to ensuring the
safety of workers.

stämmelser om, när så är tillämpligt

a) kompatibilitet och åtskild förvaring av
lagrade kemiska produkter;

b) egenskaper hos och mängd av kemiska
produkter som skall lagras;

c) säkerhet för och placering av lager samt
tillträde till dessa;

d) konstruktion, beskaffenhet och skick av-
seende lagerbehållare;

e) fyllning och tömning av lagerbehållare;

f) krav på etikettering och ometikettering;

g) försiktighetsåtgärder mot oavsiktliga ut-
släpp, brand, explosion och kemisk reaktivi-
tet;

h) temperatur, fuktighet och ventilation;

i) försiktighetsåtgärder och förfaranden vid
spill;

j) förfaranden i nödsituationer;

k) möjliga fysikaliska och kemiska föränd-
ringar i lagrade kemikalier.

15. Behörig myndighet bör säkerställa att
kriterier i överensstämmelse med nationella
eller internationella transportbestämmelser
fastställs angående säkerhet för arbetstagare
som sysslar med transport av farliga kemiska
produkter, innefattande bestämmelser om,
när så är tillämpligt

a) egenskaper hos och mängden av kemika-
lier som skall transporteras;

b) beskaffenhet, skick och skydd avseende
förpackningar och behållare som används för
transport, innefattande rörledningar;

c) specifikationer för det fordon som an-
vänds för transport;

d) körvägar;

e) utbildning och kvalifikationer för trans-
portarbetare;

f) krav på etikettering;

g) lastning och lossning;

h) förfaranden vid spill.

16. 1) Behörig myndighet bör säkerställa
att kriterier i överensstämmelse med natio-
nella eller internationella bestämmelser om
destruktion av farligt avfall fastställs för de
förfaranden som skall följas vid destruktion
och behandling av farliga kemiska produkter
och farliga avfallsprodukter i syfte att trygga
arbetstagares säkerhet.

31

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

(2) These criteria should include provi-
sions covering, as applicable —

(a) the method of identification of waste
Products;

(b) the handling of contaminated contain-
ers;

(c) the identification, construction, nature,
integrity and protection of waste containers;

(d) the effects on the working environment;

(e) the demarcation of disposal areas;

(f) the provision, maintenance and use of
personal protective equipment and clothing;

(g) the method of disposal or treatment.

17. The criteria for the use of Chemicals at
work established pursuant to the provisions
of the Convention and this Recommendation
should be as consistent as possible with the
protection of the general public and the envi-
ronment and any criteria established for that
purpose.

Medical surveillance

18. (1) The employer, or the institution
competent under national law and practice,
should be required to arrange, through a
method which accords with national law and
practice, such medical surveillance of work-
ers as is necessary—

(a) for the assessment of the health of
workers in relation to hazards caused by
exposure to Chemicals;

(b) for the diagnosis of work-related di-
seases and injuries caused by exposure to
hazardous Chemicals.

(2) Where the results of medical tests or
investigations reveal clinical or preclinical ef-
fects, measures should be taken to prevent or
reduce exposure of the workers concerned,
and to prevent further deterioration of their
health.

(3) The results of medical examinations
should be used to determine health status
with respect to exposure to Chemicals, and
should not be used to discriminate against
the worker.

(4) Records resulting from medical surveil-

2) Dessa kriterier bör innefatta bestämmel-
ser om, när så är tillämpligt

a) metod för identifiering av avfallspro-
dukter;

b) hantering av förorenade behållare;

c) identifiering, konstruktion, beskaffen-
het, skick och skydd avseende avfallsbehålla-
re;

d) effekter på arbetsmiljön;

e) avgränsning av destruktionsområden;

f) tillhandahållande, underhåll och an-
vändning av personlig skyddsutrustning och
personliga skyddskläder;

g) destruktions- eller behandlingsmetoder.

17. Kriterier för användning av kemiska
produkter i arbetslivet som fastställs i enlig-
het med bestämmelserna i konventionen och
denna rekommendation bör i så hög grad
som möjligt stämma överens med skyddet av
allmänheten och miljön och de kriterier som
fastställts for detta ändamål.

Medicinsk övervakning

18. 1) Arbetsgivaren eller den myndighet
som är behörig enligt nationell lagstiftning
och praxis bör åläggas att, på ett sätt som
överensstämmer med nationell lag och prax-
is, anordna sådan medicinsk övervakning av
arbetstagare som är nödvändig

a) för bedömning av arbetstagares hälsa i
förhållande till de risker som orsakas av ex-
position för kemiska produkter;

b) för diagnos av arbetsrelaterade sjuk-
domar och skador som orsakas av exposition
för farliga kemiska produkter.

2. Då resultaten av medicinska prov eller
undersökningar avslöjar kliniska effekter el-
ler begynnande uppkomst av sjukliga föränd-
ringar, bör åtgärder vidtas for att förebygga
eller minska expositionen av berörda arbets-
tagare och for att förhindra ytterligare för-
sämring av deras hälsa.

3) Resultaten av läkarundersökningar bör
användas for att fastställa hälsotillståndet
med hänsyn till exposition för kemiska pro-
dukter och bör inte användas mot arbetstaga-
ren i diskriminerande syfte.

4) Register angående den medicinska över-

32

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

lance of workers should be kept for a period
of time and by persons prescribed by the
competent authority.

(5) Workers should have access to their
own medical records, either personally or
through their own physicians.

(6) The confidentiality of individual medi-
cal records should be respected in accordance
with generally accepted principles of medical
ethics.

(7) The results of medical examinations
should be clearly explained to the workers
concerned.

(8) Workers and their representatives
should have access to the results of studies
prepared from medical records, where indivi-
dual workers cannot be identified.

(9) The results of medical records should
be made available to prepare appropriate
health statistics and epidemiological studies,
provided anonymity is maintained, where
this may aid in the recognition and control of
occupational diseases.

First aid and emergencies

19. In accordance with any requirements
laid down by the competent authority, em-
ployers should be requried to maintain pro-
cedures, including first-aid arrangements, to
deal with emergencies and accidents resulting
from the use of hazardous Chemicals at work
and to ensure that workers are trained in
these procedures.

IV. Co-operation

20. Employers, workers and their represen-
tatives should co-operate as closely as possi-
ble in the application of measures prescribed
pursuant to this Recommendation.

21. Workers should be required to—

(a) take care as far as possible of their own
safety and health and of that of other persons
who may be affected by their acts or omis-
sions at work in accordance with their train-
ing and with instructions given by their em-
ployer;

vakningen av arbetstagare bör bevaras på sätt
och under tid som föreskrivits av behörig
myndighet.

5) Arbetstagare bör ha tillgång till sina egna
medicinska journaler, antingen personligen
eller genom sin egen läkare.

6) Sekretesskydd i fråga om enskilda jour-
naler bör respekteras i enlighet med allmänt
accepterade medicinskt-etiska principer.

7) Resultaten av läkarundersökningar bör
förklaras tydligt för berörda arbetstagare.

8) Arbetstagare och deras representanter
bör ha tillgång till resultaten av studier som
genomförts på grundval av medicinska jour-
naler, om enskilda arbetstagare inte kan iden-
tifieras.

9) Resultaten som finns i medicinska jour-
naler bör göras tillgängliga för att utarbeta
lämplig hälsostatistik och genomföra lämpli-
ga epidemiologiska studier, förutsatt att ano-
nymiteten bibehålls, när detta kan vara till
hjälp för att känna igen och kontrollera ar-
betsrelaterade sjukdomar.

Första hjälpen och nödsituationer

19.1 enlighet med de krav som fastställs av
behörig myndighet bör arbetsgivare åläggas
att upprätthålla förfaranden, innefattande
första hjälpenåtgärder, för att möta nödsitua-
tioner och olyckor i samband med använd-
ning av farliga kemiska produkter i arbetsli-
vet och att se till att arbetstagare får utbild-
ning i dessa förfaranden.

IV. Samarbete

20. Arbetsgivare, arbetstagare och deras re-
presentanter bör samarbeta så nära som möj-
ligt vid tillämpningen av åtgärder som fö-
reskrivs enligt denna rekommendation.

21. Arbetstagare bör åläggas att

a) i möjligaste mån ta hand om sin egen
hälsa och säkerhet samt hälsan och säkerhe-
ten för andra personer som kan påverkas av
deras handlingar eller försummelser i arbets-
livet, enligt deras utbildning och de instruk-
tioner som de fått av sin arbetsgivare;

33

3 Riksdagen 1991/92, I saml. Nr 98.

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

(b) use properly all devices provided for
their protection or the protection of others;

(c) report forthwith to their supervisor any
situation which they believe could present a
risk, and which they cannot properly deal
with themselves.

22. Publicity material concerning hazar-
dous Chemicals intended for use at work
should call attention to their hazards and the
necessity to take precautions.

23. Suppliers should, on request, provide
employers with such information as is
available and required for the evaluation of
any unusual hazards which might result from
a particular use of a Chemical at work.

V. Rights of workers

24. (1) Workers and their representatives
should have the right to —

(a) obtain Chemical safety data sheets and
other information from the employer so as to
enable them to take adequate precautions, in
co-operation with their employer, to protect
workers against risks from the use of hazar-
dous Chemicals at work;

(b) request and participate in an investiga-
tion by the employer or the competent autho-
rity of possible risks resulting from the use of
Chemicals at work.

(2) Where the information requested is
confidential in accordance with Article 1,
paragraph 2 (b), and Article 18, paragraph 4,
of the Convention, employers may require
the workers or workers’ representatives to
limit its use to the evaluation and control of
possible risks arising from the use of Chemi-
cals at work, and to take reasonable steps to
ensure that this information is not disclosed
to potential competitors.

(3) having regard to the Tripartite Declara-
tion of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy, multinational
enterprises should make available, upon

b) riktigt använda alla anordningar som
ställts till deras förfogande för eget skydd el-
ler andras skydd;

c) omedelbart rapportera till sin överord-
nade varje situation som de anser utgör en
risk och som de inte själva kan hantera på ett
tillfredsställande sätt.

22.  Reklammaterial angående farliga
kemiska produkter avsedda för användning i
arbetslivet bör fästa uppmärksamheten på de
faror som är förbundna med dem och på
nödvändigheten av att vidta försiktighetsåt-
gärder.

23. Leverantörer bör på begäran lämna ar-
betsgivare den information som är tillgänglig
och nödvändig för bedömning av ovanliga
risker som kan uppstå i samband med en
särskild användning av en kemisk produkt i
arbetslivet.

V. Arbetstagares rättigheter

24. 1) Arbetstagare och deras representan-
ter bör ha rätt att

a) få varuinformationsblad och annan in-
formation från arbetsgivaren så att de i sam-
arbete med sin arbetsgivare kan vidta lämpli-
ga försiktighetsåtgärder för att skydda arbets-
tagare mot risker i samband med användning
av farliga kemiska produkter i arbetslivet;

b) begära och delta i en undersökning som
utförs av arbetsgivaren eller behörig myndig-
het angående eventuella risker i samband
med användning av kemiska produkter i ar-
betslivet.

2) Då den begärda informationen är konfi-
dentiell enligt artikel 1, punkt 2 b) och artikel
18, punkt 4 i konventionen kan arbetsgivare
kräva att arbetstagarna eller deras represen-
tanter begränsar användningen av informa-
tionen till att bedöma och kontrollera eventu-
ella risker i samband med användning av
kemiska produkter i arbetslivet och vidta
rimliga åtgärder för att säkerställa att denna
information inte avslöjas för möjliga konkur-
renter.

3) Med beaktande av den trepartiska de-
klarationen om riktlinjer rörande multinatio-
nella företag och arbetsmarknaden bör multi-
nationella företag på begäran ställa till förfo-

34

Prop. 1991/92:98

Bilaga 2

request, to workers concerned, workers’ rep-
resentatives, the competent authority and
employers’ and workers’ organisations in all
countries in which they operate, information
on the standards and procedures related to
the use of hazardous Chemicals relevant to
their local operations, which they observe in
other countries.

25. (1) Workers should have the right —

(a) to bring to the attention of their repre-
sentatives, the employer or the competent
authority, potential hazards arising from the
use of Chemicals at work;

(b) to remove themselves from danger re-
sulting from the use of Chemicals when they
have reasonable justification to believe there
is an imminent and serious risk to their safety
or health, and should inform their supervisor
immediately;

(c) in the case of a health condition, such as
Chemical sensitisation, placing them at in-
creased risk of harm from a hazardous Che-
mical, to alternative work not involving that
Chemical, if such work is available and if the
workers concerned have the qualifications or
can reasonably be trained for such alternative
work;

(d) to compensation if the case referred to
in subparagraph (1) (c) results in loss of em-
ployment;

(e) to adequate medical treatment and
compensation for injuries and diseases
resulting from the use of Chemicals at work.

(2) Workers who remove themselves from
danger in accordance with the provisions of
subparagraph (1) (b) or who exercise any of
their rights under this Recommendation
should be protected against undue conse-
quences.

(3) Where workers have removed them-
selves from danger in accordance with sub-
paragraph (1) (b), the employer, in co-opera-
tion with workers and their representatives,
should immediately investigate the risk and
take any corrective steps necessary.

(4) Women workers should have the right,
in the case of pregnancy or lactation, to alter-

gande för berörda arbetstagare, arbetstagar-
representanter, behörig myndighet och ar-
betsgivar- och arbetstagarorganisationer i
alla länder där de bedriver verksamhet, infor-
mation om standarder och förfaranden för
användning av farliga kemiska produkter i
samband med företagens lokala verksamhet,
och som de följer i andra länder.

25. 1) Arbetstagare bör ha rätt

a) att uppmärksamma sina representanter,
arbetsgivaren eller behörig myndighet på
möjliga risker i samband med användning av
kemiska produkter i arbetslivet;

b) att avlägsna sig från fara i samband med
användning av kemiska produkter, när de
har rimlig anledning att tro att det föreligger
en överhängande och allvarlig risk för deras
hälsa eller säkerhet, och bör omedelbart un-
derrätta sin överordnade om detta;

c) när hälsotillståndet är sådant, t. ex. över-
känslighet för kemiska produkter, att de lö-
per ökad risk for skada i samband med en
farlig kemisk produkt, till alternativt arbete
som inte innebär användning av denna
kemiska produkt, om sådant arbete finns till-
gängligt och om berörda arbetstagare har
kvalifikationer for eller rimligen kan utbildas
för sådant alternativt arbete;

d) till ersättning, om de förhållanden som
avses i 1) c) leder till förlust av arbete;

e) till lämplig medicinsk behandling och
kompensation för skador eller sjukdomar i
samband med användning av kemiska pro-
dukter i arbetslivet.

2) Arbetstagare som avlägsnar sig från fara
i enlighet med bestämmelserna i 1) b) eller
som utövar någon av sina rättigheter enligt
denna rekommendation bör skyddas mot
orättmätiga påföljder.

3) Då arbetstagare har avlägsnat sig från
fara enligt 1) b) bör arbetsgivaren, i samarbe-
te med arbetstagare och deras representanter,
omedelbart undersöka risken och vidta
nödvändiga åtgärder för att rätta till situatio-
nen.

4) Kvinnliga arbetstagare som är gravida
eller ammar bör ha rätt till alternativt arbete

35

Prop.1991/92:98

Bilaga 2

native work not involving the use of, or expo-
sure to, Chemicals hazardous to the health of
the unborn or nursing child, where such work
is available, and the right to return to their
previous jobs at the appropriate time.

26. Workers should receive —

(a) information on the classification and
labelling of Chemicals and on Chemical safety
data sheets in forms and languages which
they easily understand;

(b) information on the risks which may
arise from the use of hazardous Chemicals in
the course of their work;

(c) instruction, written or oral, based on
the Chemical safety data sheet and specific to
the workplace if appropriate;

(d) training and, where necessary, retrain-
ing in the methods which are available for the
prevention and control of, and for protection
against, such risks, including correct methods
of storage, transport and waste disposal as
well as emergency and first-aid measures.

som inte innebär användning av eller exposi-
tion för kemiska produkter som är farliga för
fostret eller spädbarnet, om sådant arbete är
tillgängligt, och rätt att återvända till sitt tidi-
gare arbete vid lämplig tidpunkt.

26. Arbetstagare bör erhålla

a) information om klassificering och etiket-
tering av kemiska produkter och om varuin-
formationsblad på ett sätt och på ett språk
som de lätt kan förstå;

b) information om de risker som kan upp-
komma i samband med användning av farli-
ga kemiska produkter i arbetslivet;

c) skriftliga eller muntliga instruktioner
grundade på varuinformationsblad och, om
så är lämpligt, speciella instruktioner för ar-
betsplatsen;

d) utbildning och, vid behov, omskolning
vad gäller de metoder som står till buds för
förebyggande och kontroll av samt för skydd
mot sådana risker, innefattande riktiga meto-
der för lagring, transport och hantering av
avfall liksom åtgärder i nödsituationer och
första hjälpenåtgärder.

36

Prop. 1991/92:98

Bilaga 3

Bilaga 3

Översättning

Convention (No. 171) concerning Night
Work

The General Conference of the Internatio-
nal Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its 77th Session of
6 June 1990, and

Noting the provisions of international la-
bour Conventions and Recommendations on
the night work of children and young per-
sons, and specifically the provisions in the
Night Work of Young Persons (Non-Indus-
trial Occupations) Convention and Recom-
mendation, 1946, the Night Work of Young
Persons (Industry) Convention (Revised),
1948, and the Night Work of Children and
Young Persons (Agriculture) Recommenda-
tion, 1921, and

Noting the provisions of international la-
bour Conventions and Recommendations on
night work of women, and specifically the
provisions in the Night Work (Women)
Convention (Revised), 1948, and the Proto-
col of 1990 thereto, the Night Work of Wo-
men (Agriculture) Recommendation, 1921,
and Paragraph 5 of the Maternity Protection
Recommendation, 1952, and

Noting the provisions of the Discrimina-
tion (Employment and Occupation) Conven-
tion, 1958, and

Noting the provisions of the Maternity
Protection Convention (Revised), 1952, and

Having decided upon the adoption of cer-
tain proposals with regard to night work,
which is the fourth item on the agenda of the
session, and

Having determined that these proposals
shall take the form of an international
Convention,

adopts this twenty-sixth day of June of the
year one thousand nine hundred and ninety
the following Convention, which may be cit-
ed as the Night Work Convention, 1990:

ILOs konvention (nr 171) om nattarbete

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty-
relsen för internationella arbetsbyrån och
samlats där den 6 juni 1990 till sitt sjuttio-
sjunde möte,

åberopar bestämmelserna i internationella
konventioner och rekommendationer om
minderårigas nattarbete, i synnerhet bestäm-
melserna i 1946 års konvention och rekom-
mendation om minderårigas nattarbete (icke-
industriell verksamhet), 1948 års konvention
om minderårigas nattarbete (industri) och
1921 års rekommendation om minderårigas
nattarbete (jordbruk),

åberopar bestämmelserna i internationella
konventioner och rekommendationer om
kvinnors nattarbete, i synnerhet bestämmel-
serna i 1948 års konvention om kvinnors
nattarbete (reviderad) och 1990 års protokoll
till denna konvention, 1921 års rekommen-
dation om kvinnors nattarbete (jordbruk)
och punkt 5 i 1952 års rekommendation om
skydd vid havandeskap och barnsbörd,

åberopar bestämmelserna i 1958 års kon-
vention om diskriminering (anställning och
yrkersutövning),

åberopar bestämmelserna i 1952 års kon-
vention om skydd vid havandeskap och
barnsbörd,

har beslutat anta vissa förslag om nattarbe-
te, en fråga som utgör den fjärde punkten på
mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta for-
men av en internationell konvention, och

antar denna den tjugosjätte dagen i juni
månad år nittonhundranittio följande kon-
vention, som kan kallas 1990 års konvention
om nattarbete.

37

Prop. 1991/92:98

Bilaga 3

Article I

For the purposes of this Convention:

(a) the term “night work” means all work
which is performed during a period of not
less than seven consecutive hours, including
the interval from midnight to 5 a.m., to be
determined by the competent authority after
Consulting the most representative organisa-
tions of employers and workers or by collec-
tive agreements;

(b) the term “night worker” means an em-
ployed person whose work requires the per-
formance of a substantial number of hours of
night work which exceeds a specified limit.
This limit shall be fixed by the competent
authority after Consulting the most represen-
tative organisations of employers and work-
ers or by collective agreements.

Article 2

1. This Convention applies to all employed
persons except those employed in agricul-
ture, stock raising, fishing, maritime trans-
port and inland navigation.

2. A Member which ratifies this Conven-
tion may, after Consulting the representative
organisations of employers and workers con-
cerned, exclude wholly or partly from its
scope limited categories of workers when the
application of the Convention to them would
raise special problems of a substantial nature.

3. Each Member which avails itself of the
possibility afforded in paragraph 2 of this
Article shall, in its reports on the application
of the Convention under article 22 of the
Constitution of the International Labour Or-
ganisation, indicate the particular categories
of workers thus excluded and the reasons for
their exclusion. It shall also describe all mea-
sures taken with a view to progressively ex-
tending the provisions of the Convention to
the workers concerned.

Article 3

1. Specific measures required by the nature
of night work, which shall include, as a mini-
mum, those referred to in Artides 4 to 10,

Artikel 1

I denna konvention:

a) avser uttrycket ”nattarbete” allt arbete
som utförs under en period av minst sju sam-
manhängande timmar, inkl, intervallet från
midnatt till kl. 05.00. Perioden skall faststäl-
las av behörig myndighet efter samråd med
de mest representativa arbetsgivar- och ar-
betstagarorganisationerna eller genom kol-
lektivavtal;

b) avser uttrycket ”nattarbetare” en arbets-
tagare vars arbete fordrar att arbete utförs på
natten ett avsevärt antal timmar utöver en
angiven gräns. Denna gräns skall fastställas
av behörig myndighet efter samråd med de
mest representativa arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationerna eller genom kollektiv-
avtal.

Artikel 2

1. Denna konvention äger tillämpning på
alla arbetstagare med undantag för dem som
är anställda inom jordbruk, boskapsskötsel,
fiske, sjöfart och transport på insjöar och flo-
der.

2. En medlemsstat, som ratificerar denna
konvention, kan, efter samråd med berörda
representativa arbetsgivar- och arbetstagar-
organisationer, helt eller delvis undanta be-
gränsade kategorier arbetstagare, om tillämp-
ning av konventionen på dem skulle vålla
särskilda problem av betydande slag.

3. En medlemsstat som begagnar sig av den
möjlighet som ges i punkt 2 i denna artikel,
skall i sina rapporter om tillämpningen av
konventionen enligt artikel 22 i ILOs stadga
ange vilka kategorier arbetstagare som un-
dantagits och orsakerna till dessa undantag.
Medlemsstaten skall också beskriva alla de
åtgärder som vidtagits i syfte att successivt
utsträcka konventionens bestämmelser till de
berörda arbetstagarna.

Artikel 3

1. Särskilda åtgärder, vilka erfordras på
grund av nattarbetets speciella karaktär och
vilka åtminstone skall inbegripa dem som

38

Prop. 1991/92:98

Bilaga 3

shall be taken for night workers in order to
protect their health, assist them to meet their
family and social responsibilities, provide
opportunities for occupational advancement,
and compensate them appropriately. Such
measures shall also be taken in the fields of
safety and maternity protection for all work-
ers performing night work.

2. The measures referred to in paragraph 1
above may be applied progressively.

Article 4

1. At their request, workers shall have the
right to undergo a health assessment without
charge and to receive advice on how to re-
duce or avoid health problems associated
with their work:

(a) before taking up an assignment as a
night worker;

(b) at regular intervals during such an as-
signment;

(c) if they experience health problems dur-
ing such an assignment which are not caused
by factors other than the performance of
night work.

2. With the exception of a finding of unfit-
ness for night work, the findings of such as-
sessments shall not be transmitted to others
without the worker’s consent and shall not be
used to their detriment.

Article 5

Suitable first-aid facilities shall be made
available for workers performing night work,
including arrangements whereby such work-
ers, where necessary, can be taken quickly to
a place where appropriate treatment can be
provided.

Article 6

1. Night workers certified, for reasons of
health, as unfit for night work shall be trans-
ferred, whenever practicable, to a similar job
for which they are fit.

2. If transfer to such a job is not practi-
cable, these workers shall be granted the
same benefits as other workers who are unab-

nämns i artiklaran 4—10, skall vidtas for att
skydda nattarbetares hälsa, bistå dem att
uppfylla sina familje- och sociala förpliktel-
ser, ge möjlighet till yrkesmässigt avance-
mang och för att kompensera dem på lämp-
ligt sätt. Sådana åtgärder skall också vidtas
på områdena arbetarskydd och skydd vid
havandeskap och barnsbörd för alla arbetsta-
gare som utför nattarbete.

2. De åtgärder som nämns i punkt 1 ovan
kan genomföras successivt.

Artikel 4

1. Då arbetstagarna så begär, skall de ha
rätt till gratis hälsokontroll och till rådgiv-
ning om hur hälsoproblem i samband med
deras arbete kan reduceras eller unvikas:

a) innan de börjar med nattarbete,

b) vid regelbundna intervaller under den
period de utför nattarbete,

c) om de under en sådan period får hälso-
problem som inte har andra orsaker än att de
har utfört nattarbete.

2. Om hälsokontrollen inte pekar på
olämplighet för nattarbete får resultaten inte
delges andra utan arbetstagarnas samtycke
och får inte användas till skada för dem.

Artikel 5

Arbetstagare som utför nattarbete skall ha
tillgång till lämplig första-hjälpenutrustning,
inkl, arrangemang som gör att sådana arbets-
tagare snabbt kan komma under lämplig be-
handling då så är nödvändigt.

Artikel 6

1. Nattarbetare som av hälsoskäl förklarats
olämpliga för nattarbete skall, då det är prak-
tiskt möjligt, överföras till ett liknande arbete
för vilket de är lämpade.

2. Om överföring till ett sådant arbete inte
är möjligt, skall dessa arbetstagare erhålla
samma förmåner som andra arbetstagare

39

Prop. 1991/92:98

Bilaga 3

le to work or to secure employment.

3. A night worker certified as temporarily
unfit for night work shall be given the same
protection against dismissal or notice of dis-
missal as other workers who are prevented
from working for reasons of health.

Article 7

1. Measures shall be taken to ensure that an
alternative to night work is available to
women workers who would otherwise be cal-
led upon to perform such work:

(a) before and after childbirth, for a period
of at least sixteen weeks of which at least
eight weeks shall be before the expected date
of childbirth;

(b) for additional periods in respect of
which a medical certificate is produced stat-
ing that it is necessary for the health of the
mother or child:

(i) during pregnancy;

(ii) during a specified time beyond the peri-
od after childbirth fixed pursuant to subpara-
graph (a) above, the length of which shall be
determined by the competent authority after
Consulting the most representative organisa-
tion of employers and workers.

2. The measures referred to in paragraph 1
of this Article may include transfer to day
work where this is possible, the provision of
social security benefits or an extension of
maternity leave.

3. During the periods referred to in para-
graph 1 of this Article:

(a) a woman worker shall not be dismissed
or given notice of dismissal, except for justifi-
able reasons not connected with pregnancy or
childbirth;

(b) the income of the woman worker shall
be maintained at a level sufficient for the
upkeep of herself and her child in accordance
with a suitable standard of living. This in-
come maintenance may be ensured by any of
the measures listed in paragraph 2 of this
Article, by other appropriate measures or by
a combination of these measures;

(c) a woman worker shall not lose the bene-

som inte är i stånd att arbeta eller erhålla
arbete.

3. En nattarbetare som förklarats tempo-
rärt olämplig för nattarbete skall åtnjuta sam-
ma skydd mot avsked eller uppsägning som
andra arbetstagare som är förhindrade att ar-
beta av hälsoskäl.

Artikel 7

1. Åtgärder skall vidtas för att se till att det
finns ett alternativ till nattarbete för kvinnli-
ga arbetstagare som annars skulle anmodas
att utföra sådant arbete

a) före och efter barnsbörd, under en peri-
od på minst 16 veckor, varav minst 8 veckor
före den förväntade dagen för nedkomsten,

b) under ytterligare perioder när det före-
ligger läkarintyg som fastställer att det är
nödvändigt för moderns eller barnets hälsa:

i) under havandeskap,

ii) under en närmare angiven tid, utöver
den period efter födseln som faställts enligt
underpunkten a) ovan och vars längd skall
bestämmas av behörig myndighet efter sam-
råd med de mest representativa arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationerna.

2. De åtgärder som åsyftas i punkten 1 i
denna artikel kan inbegripa överföring till
arbete på dagtid om så är möjligt, utgivande
av socialförsäkringsförmåner eller en förläng-
ning av moderskapsledigheten.

3. Under de perioder som avses i punkten 1
i denna artikel

a) får en kvinnlig arbetstagare inte avske-
das eller sägas upp annat än på saklig grund
som inte har samband med havandeskapet
eller barnsbörden;

b) skall den kvinnliga arbetstagarens in-
komst upprätthållas på en nivå som är till-
räcklig för hennes och hennes barns under-
håll i överensstämmelse med en rimlig lev-
nadsstandard. Denna inkomst kan tillgodo-
ses genom vilken som helst av de åtgärder
som uppräknas i punkten 2 i denna artikel,
genom andra lämpliga åtgärder eller genom
en kombination av dessa åtgärder;

c) skall en kvinnlig arbetstagare inte förlora

40

Prop. 1991/92:98

Bilaga 3

fits regarding status, seniority and access to
promotion which may attach to her regular
night work position.

4. The provisions of this Article shall not
have the effect of reducing the protection and
benefits connected with maternity leave.

Article 8

Compensation for night workers in the
form of working time, pay or similar benefits
shall recognise the nature of night work.

Article 9

Appropriate social services shall be provid-
ed for night workers and, where necessary,
for workers performing night work.

Article 10

1. Before introducing work schedules re-
quiring the services of night workers, the
employer shall consult the workers’ represen-
tatives concerned on the details of such
schedules and the forms of organisation of
night work that are best adapted to the estab-
lishment and its personnel as well as on the
occupational health measures and social
services which are required. In establish-
ments employing night workers this consulta-
tion shall take place regularly.

2. For the purpose of this Article the term
“workers’ representatives” means persons
who are recognised as such by national law or
practice, in accordande with the Workers’
Representatives Convention, 1971.

Article 11

1. The provisions of this Convention may
be implemented by laws or regulations, col-
lective agreements, arbitration awards or
court decisions, a combination of these
means or in any other manner appropriate to
national conditions and practice. In so far as
they have not been given effect by other
means, they shall be implemented by laws or
regulations.

ra de förmåner med hänsyn till ställning, an-
ciennitet och möjlighet till befordran som
kan vara förknippade med hennes normala
situation som nattarbetare.

4. Bestämmelserna i denna artikel får inte
medföra en minskning av det skydd och de
förmåner som är förenade med moderskaps-
ledighet.

Artikel 8

Kompensation till nattarbetare i form av
arbetstid, lön eller liknande förmåner skall
innebära ett erkännande av nattarbetets be-
skaffenhet.

Artikel 9

Lämplig social service skall tillhandahållas
för nattarbetare och, om nödvändigt, för ar-
betstagare som utför nattarbete.

Artikel 10

1. Innan arbetstidsscheman införs som krä-
ver nattarbete skall arbetsgivaren samråda
med berörda arbetstagarrepresentanter be-
träffande detaljerna i sådana scheman och
beträffande de former för organisation av
nattarbetet som är bäst lämpade för verksam-
heten och dess personal liksom beträffande
erforderlig företagshälsovård och social ser-
vice. I verksamheter som har nattarbetare
anställda skall sådant samråd äga rum regel-
bundet.

2. I denna artikel förstås med uttrycket
”arbetstagarrepresentanter” personer som er-
känns som sådana genom nationell lagstift-
ning eller praxis i överensstämmelse med
1971 års konvention om arbetstagarnas re-
presentanter.

Artikel 11

1. Bestämmelserna i denna konvention kan
genomföras genom lagar eller föreskrifter,
kollektivavtal, skiljedomsförfarande eller
domstolsbeslut, en kombination av dessa för-
faranden eller på annat lämpligt sätt i enlig-
het med nationella förhållanden och praxis. I
den mån de inte har genomförts på annat
sätt, skall de genomföras genom lagar eller
föreskrifter.

41

4 Riksdagen 1991/92, 1 saml. Nr 98.

Prop. 1991/92:98

Bilaga 3

2. Where the provisions of this Convention
are implemented by laws or regulations, there
shall be prior consultation with the most rep-
resentative organisations of employers and
workers.

Article 12

The formal ratifications of this Conven-
tion shall be communicated to the Director-
General of the International Labour Office
for registration.

Article 13

1. This Convention shall be binding only
upon those Members of the International La-
bour Organisation whose ratifications have
been registred with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months
after the date on which the ratifications of
two Members have been registered with the
Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come
into force for any Member twelve months
after the date on which its ratification has
been registered.

Article 14

1. A Member which has ratified this
Convention may denounce it after the expi-
ration of ten years from the date on which the
Convention first comes into force, by an act
communicated to the Director-General of the
International Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take effect until
one year after the date on which it is register-
ed.

2. Each Member which has ratified this
Convention and which does not, within the
year following the expiration of the period of
ten years mentioned in the preceding para-
graph, exercise the right of denunciation
provided for in this Article, will be bound for
another period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at the expira-
tion of each period of ten years under the
terms provided for in this Article.

2. Om bestämmelserna i denna konvention
genomfors genom lagar eller föreskrifter,
skall dessförinnan samråd äga rum med de
mest representativa arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationerna.

Artikel 12

Ratifikationsdokument avseende denna
konvention skall sändas till internationella
arbetsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 13

1. Denna konvention skall vara bindande
endast för de medlemmar av internationella
arbetsorganisationen vilkas ratifikationer har
registrerats hos generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv månader efter den
dag då ratifikationer från två medlemsstater
har registrerats hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för
varje medlemsstat tolv månader efter den
dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 14

1. En medlemsstat som har ratificerat den-
na konvention kan säga upp den, sedan tio år
förflutit från den dag då konventionen först
träder i kraft, genom en skrivelse som sänds
till internationella arbetsbyråns generaldirek-
tör för registrering. Sådan uppsägning träder
inte i kraft förrän ett år efter den dag då den
har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat
denna konvention och som inte, inom det år
som följer på utgången av den i föregående
punkt nämnda tioårsperioden, utnyttjar rät-
ten till uppsägning enligt denna artikel, är
bunden för en ny tioårsperiod och kan däref-
ter, på de i denna artikel föreskrivna villko-
ren, säga upp konventionen vid utgången av
varje tioårsperiod.

42

Prop. 1991/92:98

Bilaga 3

Article 15

1. The Director-General of the Internatio-
nal Labour Office shall notify all Members of
the International Labour Organisation of the
registration of all ratifications and denuncia-
tions communicated to him by the Members
of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Or-
ganisation of the registration of the second
ratification communicated to him, the Direc-
tor-General shall draw the attention of the
Members of the Organisation to the date
upon which the Convention will come into
force.

Article 16

The Director-General of the International
Labour Office shall communicate to the Sec-
retary-General of the United Nations for re-
gistration in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations full par-
ticulars of all ratifications and acts of denun-
ciation registered by him in accordance with
the provisions of the preceding Artides.

Article 17

At such times at it may consider necessary,
the Governing Body of the International La-
bour Office shall present to the General Con-
ference a report on the working of this
Convention and shall examine the desirabili-
ty of placing on the agenda of the Conference
the question of its revision in whole or in
part.

Article 18

1. Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new
Convention otherwise provides:

(a) the ratification by a Member of the new
revising Convention shall ipso jure involve
the immediate denunciation of this Conven-
tion, notwithstanding the provisions of Arti-
cle 14 above, if and when the new revising
Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising
Convention comes into force this Conven-

Artikel 15

1. Internationella arbetsbyråns generaldi-
rektör skall underrätta samtliga medlemmar
av internationella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer och upp-
sägningar som generaldirektören har tagit
emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga-
nisationens medlemmar om registreringen av
den andra ratifikationen i ordningen som
han har tagit emot, skall han fästa medlem-
marnas uppmärksamhet på den dag då kon-
ventionen träder i kraft.

Artikel 16

Internationella arbetsbyråns generaldirek-
tör skall, för registrering enligt artikel 102 i
Förenta nationernas stadga, lämna Förenta
nationernas generalsekreterare fullständiga
upplysningar om samtliga ratifikationer och
uppsägningar som har registrerats hos honom
enligt bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 17

När internationella arbetsbyråns styrelse
finner det nödvändigt, skall den lämna inter-
nationella arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för denna konven-
tions tillämpning och undersöka om det finns
anledning att föra upp frågan om revidering
av konventionen, helt eller delvis, på konfe-
rensens dagordning.

Artikel 18

1. Om konferensen antar en ny konven-
tion, varigenom denna konvention helt eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inte föreskriver annat, skall

a) en medlemsstats ratifikation av den nya
reviderade konventionen i sig innebära ome-
delbar uppsägning av denna konvention,
utan hinder av bestämmelserna i artikel 14
ovan, om och när den nya konventionen har
trätt i kraft;

b) från den dag då den nya konventionen
träder i kraft denna konvention upphöra att

43

Prop. 1991/92:98

Bilaga 3

tion shall cease to be open to ratification by
the Members.

2. This Convention shall in any case re-
main in force in its actual form and content
for those Members which have ratified it but
have not ratified the revising Convention.

Article 19

The English and French versions of the
text of this Convention are equally authorita-
tive.

vara öppen för ratifikation av medlemssta-
terna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl-
lande till form och innehåll for de medlems-
stater som har ratificerat den men inte har
ratificerat den nya reviderade konventionen.

Artikel 19

De engelska och franska versionerna av
denna konventionstext har lika giltighet.

44

Prop. 1991/92:98

Bilaga 4

Bilaga 4

Översättning

Recommendation (No. 178) concerning
Night Work

The General Conference of the Internatio-
nal Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its 77th Session on
6 June 1990, and

Having decided upon the adoption of cer-
tain proposals with regard to night work,
which is the fourth item on the agenda of the
session, and

Having determined that these proposals
shall take the form of a Recommendation
supplementing the Night Work Convention,
1990.

adopts this twenty-sixth day of June of the
year one thousand nine hundred and ninety
the following Recommendation, which may
be cited as the Night Work Recommenda-
tion, 1990:

ILOs rekommendation (nr 178) om
nattarbete

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty-
relsen för internationella arbetsbyrån och
samlats där den 6 juni 1990 till sitt sjuttio-
sjunde möte,

har beslutat anta vissa forslag om nattarbe-
te, en fråga som utgör den fjärde punkten på
mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta for-
men av en rekommendation som komplet-
terar 1990 års konvention om nattarbete, och

antar denna den tjugosjätte dagen i juni
månad år nittonhundranittio följande re-
kommendation som kan kallas 1990 års re-
kommendation om nattarbete.

I. General provisions

1. For the purposes of this Recommenda-
tion:

(a) the term “night work” means all work
which is performed during a period of not
less than seven consecutive hours, including
the interval from midnight to 5 a.m., to be
determined by the competent authority after
Consulting the most representative organisa-
tions of employers and workers or by collec-
tive agreements;

(b) the term “night worker” means an em-
ployed person whose work requires the per-
formance of a substantial number of hours of
night work which exceeds a specified limit.
This limit shall be fixed by the competent
authority after Consulting the most represen-
tative organisations of employers and work-
ers or by collective agreements.

2. This Recommendation applies to all
employed persons, except those employed in
agriculture, stock raising, fishing, maritime

I. Allmänna bestämmelser

1. I denna rekommendation:

a) avser uttrycket ”nattarbete” allt arbete
som utförs under en period av minst sju sam-
manhängande timmar, inkl, intervallet från
midnatt till kl. 05.00. Perioden skall faststäl-
las av behörig myndighet efter samråd med
de mest representativa arbetsgivar- och ar-
betstagarorganisationerna eller genom kol-
lektivavtal;

b) avser uttrycket ”nattarbetare” en arbets-
tagare vars arbete fordrar att arbete utförs på
natten ett avsevärt antal timmar utöver en
angiven gräns. Denna gräns skall fastställas
av behörig myndighet efter samråd med de
mest representativa arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationerna eller genom kollektiv-
avtal.

2.  Denna rekommendation äger till-
lämpning på alla arbetstagare med undantag
för dem som är anställda inom jordbruk, bo-

45

Prop. 1991/92:98

Bilaga 4

transport and inland navigation.

3. (1) The provisions of this Recommenda-
tion may be implemented by laws or regula-
tions, collective agreements, arbitration
awards or court decisions, a combination of
these means or in any other manner appro-
priate to national conditions and practice. In
so far as they have not been given effect by
other means, they should be implemented by
laws or regulations.

(2) Where the provisions of this Recom-
mendation are implemented by laws or regu-
lations, there should be prior consultation
with the most representative organisations of
employers and workers.

II. Hours of work and rest periods

4. (1) Normal hours of work for night
workers should not exceed eight in any 24-
hour period in which they perform night
work, except in the case of work which inclu-
des substantial periods of mere attendance or
stand-by, in cases in which alternative work-
ing schedules give workers at least equivalent
protection over different periods or in cases
of exceptional circumstances recognised by
collective agreements or failing that by the
competent authority.

(2) The normal hours of work of night
workers should generally be less on average
than and, in any case, not exceed on average
those of workers performing the same work
to the same requirements by day in the
branch of activity or the undertaking concer-
ned.

(3) Night workers should benefit to at least
the same extent as other workers from gene-
ral measures for reducing normal weekly
hours of work and increasing days of paid
leave.

5. (1) Work should be organised in such a
way as to avoid, as far as possible, overtime
by night workers before or after a daily peri-
od of work which includes night work.

(2) In occupations involving special haz-
ards or heavy physical or mental strain, no
overtime should be performed by night work-
ers before or after a daily period of work

skapsskötsel, fiske, sjöfart och transport på
insjöar och floder.

3. 1) Bestämmelserna i denna rekommen-
dation kan genomföras genom lagar eller fö-
reskrifter, kollektivavtal, skiljedomsförfaran-
de eller domstolsbeslut, en kombination av
dessa förfaranden eller på annat lämpligt sätt
i enlighet med nationella förhållanden och
praxis. I den mån de inte har genomförts på
annat sätt bör de genomföras genom lagar
eller föreskrifter.

2) Om bestämmelserna i denna rekom-
mendation genomförs genom lagar eller före-
skrifter, bör dessförinnan samråd äga rum
med de mest representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna.

II. Arbetstider och viloperioder

4. 1) Normal arbetstid för nattarbetare bör
inte överskrida åtta timmar under en 24-tim-
marsperiod då de utför nattarbete, bortsett
från när arbetet omfattar väsentliga perioder
med enbart närvaro eller beredskaptjänst,
när alternativa arbetsscheman ger arbetsta-
garna minst lika gott skydd under olika peri-
oder eller när kollektivavtal eller i brist på
sådana behörig myndighet medgett att sär-
skilda förhållanden råder.

2) Normal arbetstid för nattarbetare bör
allmänt i genomsnitt vara kortare än, och i
varje fall i genomsnitt inte överskrida, arbets-
tiden för arbetstagare som utför samma arbe-
te med samma krav inom samma bransch
eller företag på dagtid.

3) Nattarbetare bör i minst samma ut-
sträckning som andra arbetstagare åtnjuta
fördelarna av allmänna åtgärder för minsk-
ning av den normala veckoarbetstiden och
ökning av antalet dagar med betald semester.

5. 1) Arbetet bör organiseras så att övertid
för nattarbetare så långt möjligt undviks före
eller efter en daglig arbetsperiod som omfat-
tar nattarbete.

2) I yrken som medför särskilda risker eller
stark fysisk eller psykisk påfrestning bör ing-
en övertid utföras av nattarbetare före eller
efter en daglig arbetsperiod som omfattar

46

Prop.1991/92:98

Bilaga 4

which includes night work, except in cases of
force majeure or of actual or imminent acci-
dent.

6. Where shift work involves night work:

(a) In no case should two consecutive full-
time shifts be performed, except in cases of
force majeure or of actual or imminent acci-
dent;

(b) a rest period of at least 11 hours be-
tween two shifts should be guaranteed as far
as possible.

7. Daily periods of work which include
night work should include a break or breaks
to enable workers to rest and eat. The sched-
uling and total length of these breaks should
take account of the demands placed on work-
ers by the nature of night work.

III. Financial compensation

8. (1) Night work should generally give rise
to appropriate Financial compensation. Such
compensation should be additional to the re-
muneration paid for the same work per-
formed to the same requirements during the
day and:

(a) should respect the principle of equal
pay for men and women for the same work,
or for work of equal value; and

(b) may by agreement be converted into
reduced working time.

(2) In determining such compensation, the
extent of reductions in working hours may be
taken into account.

9. Where Financial compensation For night
work is a normal element in a night worker’s
earnings, it should be included in the calcula-
tion of the remuneration of paid annual
leave, paid public holidays and other absen-
ces that are normally paid as well as in the
fixing of social security contributions and
benefits.

IV. Safety and health

10. Employers and the workers’ representa-
tives concerned should be able to consult the
occupational health services, where they ex-
ist, on the consequences of various forms of
organisation of night work, especially when
undertaken by rotating crews.

nattarbete, utom i fall av force majeure, olyc-
ka eller överhängande fara för olycka.

6. När skiftarbete omfattar nattarbete bör

a) i intet fall två sammanhängande fulla
skift utföras, utom i fall av force majeure,
olycka eller överhängande fara för olycka.

b) en vilotid på minst 11 timmar mellan
två skift garanteras så långt det är möjligt.

7. Dagliga arbetsperioder som omfattar
nattarbete bör inkludera en rast eller raster
för att arbetstagarna skall kunna vila och äta.
Förläggningen av dessa raster och deras tota-
la längd bör beakta de krav som ställs på
arbetstagarna genom nattarbetets karaktär.

III. Ekonomisk kompensation

8. 1) Nattarbete bör i allmänhet föranleda
lämplig ekonomisk kompensation. Sådan
kompensation bör vara ett tillägg till den lön
som betalas för samma arbete med samma
krav utfört på dagtid, och

a) bör respektera principen om lika lön för
män och kvinnor för lika arbete eller för ar-
bete av lika värde, och

b) kan genom avtal omvandlas till redu-
cerad arbetstid.

2) När sådan kompensation fastställs, må
hänsyn tas till omfattningen av nedsättning-
en av arbetstiden.

9. När ekonomisk kompensation för natt-
arbete är en normal del av en nattarbetares
lön, bör den inkluderas vid beräkningen av
ersättning vid semester, officiella helgdagar
och annan frånvaro, för vilken lön normalt
utgår, liksom vid faställandet av socialförsäk-
ringsavgifter och -förmåner.

IV. Arbetarskydd

10. Berörda arbetsgivare och arbetstagar-
representanter bör kunna rådfråga företags-
hälsovården, där sådan finns, om konsekven-
serna av olika former för organisation av
nattarbete, i synnerhet när detta utförs av
roterande arbetslag.

47

Prop.1991/92:98

Bilaga 4

11. In determining the content of the tasks
assigned to night workers, account should be
taken of the nature of night work and of the
effects of environmental factors and forms of
work organisation. Special attention should
be paid to factors such as toxic substances,
noise, vibrations and lighting levels and to
forms of work organisation involving heavy
physical or mental strain. Cumulative effects
from such factors and forms of work organi-
sation should be avoided or reduced.

12. The employer should take the necessa-
ry measures to maintain during night work
the same level of protection against occupa-
tional hazards as by day, in particular av-
oiding, as far as possible, the isolation of
workers.

V. Social services

13. Measures should be taken to limit or
reduce the time spent by night workers in
travelling between their residence and
workplace, to avoid or reduce additional
travelling expences for them and to improve
their safety when travelling at night. Such
measures may include:

(a) co-ordination between the starting and
finishing times of daily periods of work
which include night work and the schedules
of local public transport services;

(b) provision by the employer of collective
means of transport for night workers where
public transport services are not available;

(c) assistance to night workers in the acqui-
sition of appropriate means of transport;

(d) the payment of appropriate compensa-
tion for additional travelling expenses;

(e) the building of housing complexes
within a reasonable distance of the workpla-
ce.

14. Measures should be taken to improve
the quality of rest for night workers. Such
measures may include:

(a) advice and, where appropriate, assis-
tance to night workers for noise insulation of
their housing;

(b) design and equipping of housing
complexes which take into account the need
to reduce noise levels.

11. När nattarbetares arbetsuppgifter fast-
ställs, bör hänsyn tas till nattarbetets karak-
tär och till effekter av miljöfaktorer och form
for arbetsorganisation. Särskild uppmärk-
samhet bör ägnas sådana faktorer som giftiga
ämnen, buller, vibrationer och ljusförhållan-
den och till sådan form för arbetsorganisa-
tion som medför tung fysisk eller psykisk på-
frestning. Ackumulerade effekter av sådana
faktorer och former för arbetsorganisation
bör undvikas eller reduceras.

12. Arbetsgivaren bör vidta nödvändiga åt-
gärder för att upprätthålla samma nivå på
arbetarskyddet under nattarbete som under
dagen, och så långt möjligt, särskilt undvika
att arbetstagarna isoleras.

V. Social service

13. Åtgärder bör vidtas för att begränsa
eller reducera nattarbetares restid mellan bo-
staden och arbetsplatsen, för att undvika el-
ler reducera ytterligare reskostnader för dem
och för att förbättra deras trygghet då de
reser om natten. Sådana åtgärder kan omfat-
ta:

a) samordning mellan tidpunkterna för
början och slut på de dagliga arbetsperioder
som inkluderar nattarbete och tidtabellen för
de lokala kollektiva transportmedlen,

b) arbetsgivarens tillhandahållande av kol-
lektiva transportmedel för nattarbetare när
offentliga transportmedel inte finns,

c) hjälp till nattarbetare att skaffa lämpliga
transportmedel,

d) betalning av lämplig kompensation för
extra reskostnader,

e) byggande av bostäder inom rimligt av-
stånd från arbetsplatsen.

14. Åtgärder bör vidtas för att förbättra
nattarbetares möjlighet till vila. Sådana åt-
gärder kan omfatta:

a) rådgivning och, då så är lämpligt, hjälp
till nattarbetare att ljudisolera sina bostäder,

b) utformning och utrustning av bostäder
som beaktar behovet att reducera ljudnivån.

48

Prop. 1991/92:98

Bilaga 4

15.  Suitably equipped resting facilities
should be made available to night workers in
appropriate places in the undertaking.

16. The employer should take the necessa-
ry measures to enable workers performing
night work to obtain meals and beverages.
Such measures, devised in such a way as to
meet the needs of night workers, may in-
clude:

(a) making available, at appropriate places
in the undertaking, food and beverages suit-
able for consumption at night;

(b) access to facilities where workers may,
at night, prepare or heat and eat food which
they have brought.

17. The extent to which night work is per-
formed locally should be one of the factors to
be taken into consideration when deciding on
the establishment of créches or other services
for the care of young children, choosing their
location and determining their opening
hours.

18. The specific constraints on night work-
ers should be duly taken into consideration
by the public authorities, by other institu-
tions and by employers whitin the framework
of measures to encourage training and re-
training, as well as cultural, sporting or recre-
ational activities for workers.

VI. Other measures

19. At any point during pregnancy, once
this is known, women night workers who so
request should be assigned to day work, as far
as practicable.

20. In cases of shift work, the special situa-
tion of workers with family responsibilities,
of workers undergoing training and of older
workers should be taken into consideration
when decisions are taken on the composition
of night crews.

21. Except in cases of force majeure or of
actual or imminent accident, workers should
be given reasonable notice of a requirement
to perform night work.

22. Measures should be taken, where ap-
propriate, to enable night workers, like other
workers, to benefit from training opportuni-
ties including paid educational leave.

15. Lämpligt utrustade vilrum bör finnas
tillgängliga for nattarbetare på lämpliga stäl-
len på arbetsplatsen.

16. Arbetsgivaren bör söija för att arbetsta-
gare som utför nattarbete kan skaffa sig mat
och dryck. Sådana åtgärder, utformade så att
de tillgodoser nattarbetares behov, kan om-
fatta:

a) tillgång till mat och dryck som lämpar
sig för måltider om natten på lämpliga ställen
på arbetsplatsen,

b) tillgång till inrättningar där arbetstagare
om natten kan laga eller värma upp och äta
mat som de haft med sig.

17. Den utsträckning i vilken nattarbete
förekommer på orten bör vara en av de fakto-
rer som beaktas när beslut fattas om att inrät-
ta barnstugor eller annan service för tillsyn
av barn, om deras lokalisering och deras öp-
pethållandetider.

18. Offentliga myndigheter, andra institu-
tioner och arbetsgivare bör ta vederbörlig
hänsyn till de särskilda begränsningar som
nattarbete medför, när åtgärder utformas för
att främja utbildning och omskolning liksom
kulturella, sport- eller fritidsaktiviteter för
arbetstagare.

VI. Andra åtgärder

19. Vid vilken tidpunkt som helst under en
graviditet, när denna väl är konstaterad, bör
kvinnliga nattarbetare som så begär anvisas
dagarbete, så långt det är möjligt.

20. Vid skiftarbete bör hänsyn tas till den
speciella situation som råder för arbetstagare
med familjeförpliktelser, arbetstagare som
genomgår utbildning och äldre arbetstagare
när beslut fattas om sammansättningen av
nattskiften.

21. Arbetstagarna bör med skäligt varsel få
meddelande om att de måste utföra nattarbe-
te, utom i fall av force majeure, olycka eller
överhängande fara för olycka.

22. Åtgärder bör vidtas, när så är lämpligt,
för att göra det möjligt för nattarbetare att
som andra arbetstagare delta i utbildning och
utnyttja betald ledighet för utbildning.

49

Prop. 1991/92:98

Bilaga 4

23. (1) Night workers who have completed
a given number of years on night work should
be accorded special consideration with res-
pect to vacancies for day work for which they
have the necessary qualifications.

(2) Preparations should be made for such
transfers by facilitating the training of night
workers where necessary for tasks normally
performed by day.

24. Workers who have spent a considerable
number of years as night workers should be
accorded special consideration with respect
to opportunities for voluntary early or phas-
ed retirement where such opportunities exist.

25. Night workers who have a trade union
or workers’ representation function should,
like other workers who assume such a func-
tion, be able to exercise it in appropriate
conditions. The need to carry out workers’
representation functions should be taken into
consideration when decisions are made con-
cerning assignment of workers’ representa-
tives to night work.

26. Statistics on night work should be im-
proved and studies on the effects of different
forms of organisation of night work, particu-
larly when carried out in the framework of
shift systems, should be intensified.

27. Wherever possible, advantage should
be taken of scientific and technical progress
and of innovations relating to work organisa-
tion in order to limit recourse to night work.

23. 1) Särskild hänsyn bör tas till nattarbe-
tare som fullgjort ett visst antal år av nattar-
bete när lediga jobb på dagtid uppstår för
vilka de har de nödvändiga kvalifikationer-
na.

2) Sådana överföringar bör förberedas ge-
nom att underlätta nödvändig utbildning av
nattarbetare for uppgifter som normalt utförs
på dagtid.

24. Särskild hänsyn bör tas till arbetstagare
som har haft nattarbete ett avsevärt antal år
när det gäller möjlighet till frivillig förtids-
pension eller stegvis nedtrappning, när såda-
na möjligheter finns.

25. Nattarbetare som har uppdrag för en
fackförening eller som arbetstagarrepresen-
tant bör, som andra arbetstagare som åtar sig
sådana uppdrag, kunna utöva detta på skäli-
ga villkor. Behovet att utföra uppdrag som
arbetstagarrepresentant bör beaktas när be-
slut fattas om att anvisa arbetstagarrepresen-
tanter till nattarbete.

26. Statistiken över nattarbete bör förbätt-
ras och mer studier bedrivas över konsekven-
serna av olika former att organisera nattarbe-
te, i synnerhet sådant som utförs inom ramen
för system med skift.

27. När så är möjligt bör vetenskapliga och
tekniska framsteg och innovationer beträf-
fande arbetsorganisation utnyttjas för att be-
gränsa tillgripandet av nattarbete.

50

Prop. 1991/92:98

Bilaga 5

Protocol of 1990 to the Night Work (Wo-
men) Convention (Revised), 1948

The General Conference of the Internatio-
nal Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its 77th Session on
6 June 1990, and

Having decided upon the adoption of cer-
tain proposals with regard to night work,
which is the fourth item on the agenda of the
session, and

Having determined that these proposals
shall take the form of a Protocol to the Night
Work (Women) Convention (Revised), 1948
(hereinafter referred to as “the Conven-
tion”),

adopts this twenty-sixth day of June 1990
the following Protocol, which may be cited as
the Protocol of 1990 to the Night Work
(Women) Convention (Revised), 1948.

Article 1

1.(1) National laws or regulations, adopted
after Consulting the most representative orga-
nisation of employers and workers, may
provide that variations in the duration of the
night period as defined in Article 2 of the
Convention and exemptions from the prohi-
bition of night work contained in Article 3
thereof may be introduced by decision of the
competent authority:

(a) in a specific branch of activity or occu-
pation, provided that the organisations rep-
resentative of the employers and the workers
concerned have concluded an agreement or
have given their agreement;

(b) in one or more specific establishments
not covered by a decision taken pursuant to
clause (a) above, provided that:

(i) an agreement has been concluded in the
establishment or enterprise concerned be-
tween the employer and the workers’ repre-
sentatives concerned; and

Bilaga 5
Översättning

1990 års protokoll till ILOs konvention
(nr 89) om kvinnors nattarbete

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty-
relsen för internationella arbetsbyrån och
samlats där den 6 juni 1990 till sitt sjuttio-
sjunde möte,

har beslutat anta vissa förslag om nattarbe-
te, en fråga som utgör den fjärde punkten på
mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta for-
men av ett protokoll till 1948 års konvention
om kvinnors nattarbete (hädanefter kallad
konventionen), och

antar denna den tjugosjätte dagen i juni
månad 1990 följande protokoll, som kan kal-
las 1990 års protokoll till 1948 års konven-
tion om kvinnors nattarbete.

Artikel 1

1.1) Nationella lagar eller föreskrifter, an-
tagna efter samråd med de mest representa-
tiva arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio-
nerna, kan föreskriva att variationer i nattpe-
riodens längd, så som den definieras i kon-
ventionens artikel 2, och undantag från för-
budet mot nattarbete enligt dess artikel 3,
kan införas genom beslut av behörig myndig-
het:

a) i bestämda branscher eller yrken, förut-
satt att de representativa organisationerna
för berörda arbetsgivare och arbetstagare har
ingått ett avtal eller har uttalat sitt samtycke,

b) i en eller flera enskilda verksamheter
som inte omfattas av ett beslut fattat enligt a)
ovan, under förutsättning att:

i) ett avtal har slutits mellan arbetsgivaren
och berörda arbetstagarrepresentanter i den
berörda verksamheten eller företaget, och

51

Prop. 1991/92:98

Bilaga 5

(ii) the organisations representative of the
employers and the workers of the branch of
activity or occupation concerned or the most
representative organisations of employers
and workers have been consulted;

(c) in a specific establishment not covered
by a decision taken pursuant to clause (a)
above, and where no agreement has been
reached in accordance with clause (b) (i)
above, provided that:

(1) the workers’ representatives in the es-
tablishment or enterprise as well as the orga-
nisations representative of the employers and
the workers of the branch of activity or occu-
pation concerned or the most representative
organisations of employers and workers have
been consulted;

(ii) the competent authority has satisfied
itself that adequate safeguards exist in the
establishment as regards occupational safety
and health, social service and equality of op-
portunity and treatment for women workers;
and

(iii) the decision of the competent authori-
ty shall apply for a specified period of time,
which may be renewed by means of the pro-
cedure under subclauses (i) and (ii) above.

(2) For the purposes of this paragraph the
term “workers’ representatives” means per-
sons who are recognised as such by national
law or practice, in accordance with the Work-
ers’ Representatives Convention, 1971.

2. The laws or regulations referred to in
paragraph 1 shall determine the circumstan-
ces in which such variations and exemptions
may be permitted and the conditions to
which they shall be subject.

Article 2

1. It shall be prohibited to apply the varia-
tions and exemptions permitted pursuant to
Article 1 above to women workers during a
period before and after childbirth of at least
16 weeks, of which at least eight weeks shall
be before the expected date of childbirth. Na-
tional laws or regulations may allow for the
lifting of this prohibition at the express re-
quest of the woman worker concerned on

ii) samråd ägt rum med de representativa
organisationerna för arbetsgivare och arbets-
tagare i berörd bransch eller berört yrke eller
med de mest representativa arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna,

c) i en enskild verksamhet som inte omfat-
tas av ett beslut fattat enligt a) ovan, och där
något avtal inte uppnåtts i enlighet med b) i)
ovan, under förutsättning att:

1) samråd ägt rum med representanter för
arbetstagarna i verksamheten eller företaget
förutom med de representativa organisatio-
nerna för arbetsgivare och arbetstagare i be-
rörd bransch eller berört yrke eller med de
mest representativa arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationerna,

ii) ansvarig myndighet har försäkrat sig om
att det finns tillfredsställande garantier i
verksamheten beträffande arbetarskydd, so-
cial service och lika möjligheter och lika be-
handling för kvinnliga arbetstagare, och

iii) den ansvariga myndighetens beslut
skall gälla för en bestämd tidsperiod, vilken
kan förnyas genom det förfarande som fram-
går av i) och ii) ovan.

2) I denna punkt avser uttrycket ”arbetsta-
garrepresentanter” personer som erkänns
som sådana genom nationell lagstiftning eller
praxis i överensstämmelse med 1971 års kon-
vention om arbetstagarnas representanter.

2. De lagar och föreskrifter som hänvisas
till i punkt 1 skall fastställa under vilka om-
ständigheter sådana variationer och undan-
tag kan tillåtas och de villkor som skall gälla
för dem.

Artikel 2

1. Det skall vara förbjudet att tillämpa de
variationer och undantag som tillåts enligt
artikel 1 ovan på kvinnliga arbetstagare un-
der en period före och efter bamsbörd på
minst 16 veckor, varav minst åtta veckor före
den förväntade dagen för nedkomsten. Na-
tionella lagar och föreskrifter kan medge att
detta förbud undanröjs på den berörda
kvinnliga arbetstagarens uttryckliga begäran

52

Prop. 1991/92:98

Bilaga 5

condition that neither her health nor that of
her child will be endangered.

2. The prohibition provided for in para-
graph 1 of this Article shall also apply to
additional periods in respect of which a med-
ical certificate is produced stating that this is
necessary for the health of the mother or
child:

(a) during pregnancy; or

(b) during a specified time prolonging the
period after childbirth fixed pursuant to par-
agraph 1 above.

3. During the periods referred to in para-
graphs 1 and 2 of this Article:

(a) a woman shall not be dismissed or given
notice of dismissal, except for justifiable rea-
sons not connected with pregnancy or child-
birth;

(b) the income of a woman worker concer-
ned shall be maintained at a level sufficient
for the upkeep of herself and her child in
accordance with a suitable standard of living.
This income maintenance may be ensured
through assignment to day work, extended
maternity leave, social security benefits or
any other appropriate measure, or through a
combination of these measures.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3
of this Article shall not have the effect of
reducing the protection and benefits connec-
ted with maternity leave.

Article 3

Information on the variations and exemp-
tions introduced pursuant to this Protocol
shall be included in the reports on the appli-
cation of the Convention submitted under
article 22 of the Constitution of the Interna-
tional Labour Organisation.

Article 4

1. A Member may ratify this Protocol at
the same time as or at any time after its
ratification of the Convention, by communi-
cating its formal ratification of the Protocol
to the Director-General of the International
Labour Office for registration. Such ratifica-

under förutsättning att varken hennes eller
barnets hälsa utsätts för fara.

2. Det förbud som förutses i punkt 1 i
denna artikel skall också gälla ytterligare pe-
rioder för vilka ett läkarintyg företes som
fastställer att det är nödvändigt för moderns
eller barnets hälsa:

a) under havandeskapet, eller

b) under en bestämd tidrymd i förlängning
av den period efter nedkomsten som fast-
ställts enligt punkt 1 ovan.

3. Under de perioder som avses i punkter-
na 1 och 2 i denna artikel:

a) får en kvinnlig arbetstagare inte avske-
das eller sägas upp annat än på saklig grund
som inte har samband med havandeskapet
eller barnsbörden,

b) skall en kvinnlig arbetstagares inkomst
upprätthållas på en nivå som är tillräcklig för
hennes och hennes barns underhåll i över-
ensstämmelse med en rimlig levnadsstan-
dard. Denna inkomst kan tillgodoses genom
att hon anvisas arbete på dagtid, genom för-
längd moderskapsledighet, socialförsäkrings-
förmåner eller varje annan lämplig åtgärd,
eller genom en kombination av dessa åtgär-
der.

4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 i
denna artikel får inte medföra en minskning
av det skydd och de förmåner som är förena-
de med moderskapsledighet.

Artikel 3

Information om variationer och undantag
som införts med stöd av detta protokoll skall
lämnas i de rapporter om tillämpningen av
konventionen, som avges enligt artikel 22 i
internationella arbetsorganisationens stadga.

Article 4

1. En medlemsstat kan ratificera detta pro-
tokoll samtidigt med eller när som helst efter
ratifikation av konventionen, genom att sän-
da sin formella ratifikation av protokollet till
internationella arbetsbyråns generaldirektör
för registrering. Sådan ratifikation träder i

53

Prop.1991/92:98

Bilaga 5

tion shall take effect 12 months after the date
on which it has been registered by the Direc-
tor-General. Thereafter the Convention shall
be binding on the Member concerned with
the addition of Artides 1 to 3 of this Proto-
col.

2. The Director-General of the Internatio-
nal Labour Office shall notify all Members of
the International Labour Organisation of the
registration of all ratifications of this Proto-
col communicated to him by parties to the
Convention.

3. The Director-General of the Internatio-
nal Labour Office shall communicate to the
Secretary-General of the United Nations for
registration in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations full parti-
culars of all ratifications registered by him in
accordance with the provisions of paragraph
1 of this Article.

Article 5

The English and French versions of the
text of this Protocol are equally authorita-
tive.

kraft tolv månader efter den dag då den re-
gistrerats hos generaldirektören. Därefter är
konventionen bindande för den berörda
medlemsstaten med tillägg av artiklarna 1 till
3 i detta protokoll.

2. Internationella arbetsbyråns generaldi-
rektör skall underrätta samtliga medlemmar
av internationella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer av detta
protokoll som han har tagit emot från med-
lemmar som ratificerat konventionen.

3. Internationella arbetsbyråns generaldi-
rektör skall, för registrering enligt artikel 102
i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta
nationernas generalsekreterare fullständiga
upplysningar om samtliga ratifikationer som
har registrerats hos honom enligt bestämmel-
serna i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 5

De engelska och franska versionerna av
denna protokolltext har lika giltighet.

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1992

54