Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen om immunitet
och privilegier ändras så att bl.a. medlemmar av
sådana utvärderingsgrupper inom ESK-proceduren
som upprättats enligt Wiendokumentet den 17
november 1990 åtnjuter diplomatisk immunitet och
privilegier.

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 a §2

En främmande stats En främmande stats
observatörer och observatörer,
inspektörer som utövar inspektörer och medlemmar
uppdrag som avses i dokumentet av en utvärderingsgrupp som
den 19 september 1986 från utövar uppdrag som avses i
Stockholmskonferensen om dokumentet den 17 november
förtroende- och 1990 från
säkerhetsskapande Wienförhandlingen om
åtgärder och nedrustning förtroende- och
i Europa samt deras säkerhetsskapande
medföljande åtgärder i Europa samt
familjemedlemmar skall, under deras medföljande
den tid uppdraget varar, familjemedlemmar skall, under
åtnjuta den immunitet och den tid uppdraget varar,
de privilegier som enligt 2 åtnjuta den immunitet och
§ tillkommer diplomatiska de privilegier som enligt 2
företrädare och deras § tillkommer diplomatiska
familjer. Biträdande företrädare och deras
personal till de familjer. Biträdande
inspektörer som avses i personal till de
första stycket skall, under inspektörer och medlemmar
den tid uppdraget varar, av en utvärderingsgrupp som
åtnjuta den immunitet och avses i första stycket
de privilegier som enligt 2 skall, under den tid uppdraget
§ tillkommer en varar, åtnjuta den
beskicknings administrativa immunitet och de privilegier
och tekniska personal eller som enligt 2 § tillkommer
dess tjänstepersonal. en beskicknings administrativa
och tekniska personal eller
dess tjänstepersonal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
1 Lagen omtryckt 1987:341.
2 Senaste lydelse 1988:1247.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 17 oktober 1991

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande,
och statsråden B. Westerberg, Friggebo,
Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Dinkelspiel,
Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson,
Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg,
Ask

Föredragande: statsrådet Dinkelspiel

Proposition om ändring i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall

1 Inledning

Konferensen om säkerhet och samarbete i
Europa (ESK) avslutades den 1 augusti 1975 med
att en slutakt, det s.k. Helsingforsdokumentet,
undertecknades. Slutakten behandlar bl.a. frågor
som rör vissa förtroendeskapande åtgärder, dvs.
åtgärder som är avsedda att minska faran för
väpnade konflikter genom att främja öppenhet och
motverka risken för missförstånd och
felbedömningar. Slutakten innehåller även
bestämmelser om att staterna fortsättningsvis skall
anordna uppföljningsmöten för att dels granska
efterlevnaden av slutaktens bestämmelser, dels
studera frågan hur staterna kan förbättra
säkerheten och främja samarbete och avspänning.
Uppföljningsmöten har hållits i Belgrad (1977-
1978), Madrid (1980-1983) och Wien (1986-1989).
Vid uppföljningsmötet i Madrid bestämdes att en
konferens skulle hållas om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i
Europa.
Konferensens första fas ägde rum i Stockholm
(1984-1986) och resulterade i 1986 års
Stockholmsdokument. I dokumentet anges bl.a. att
de observatörer och inspektörer samt biträdande
personal till inspektörerna som inbjudits från andra
ESK-stater under sina uppdrag skall åtnjuta
immunitet och privilegier enligt 1961 års
Wienkonvention om diplomatiska förbindelser.
Vid det ovannämnda uppföljningsmötet i Wien
överenskoms att en förhandling skulle äga rum i
Wien i syfte att utveckla de resultat i fråga om
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder som
redan uppnåtts vid Stockholmskonferensen. Denna
förhandling inleddes i mars 1989 och resulterade i
dokumentet den 17 november 1990
(Wiendokumentet). Wiendokumentet är liksom
Stockholmsdokumentet politiskt bindande (punkt
157).
Regeringen har med anledning av
Wiendokumentet utfärdat förordningen
(1991:1256) om utbyte av militär information
mellan stater m.m. (jfr regeringens
förordningsmotiv 1991:6).
2 Föredraganden

2.1 Bakgrund

Wiendokumentet ersätter i stor utsträckning
1986 års Stockholmsdokument. I vissa delar, som
saknar betydelse i detta sammanhang, gäller det
senare dokumentet dock alltjämt (jfr punkterna 5
och 8 i Wiendokumentet). Bestämmelserna som
anger att observatörer samt inspektörer och deras
biträdande personal skall åtnjuta diplomatisk
immunitet och privilegier (punkterna 51 och 85 i
Stockholmsdokumentet) återfinns i punkterna 58
och 97 i Wiendokumentet i oförändrad lydelse:

-- -- --
58. Observatörerna skall under sina uppdrag
tillerkännas de privilegier och den immunitet som
medges diplomatiska representanter enligt
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.
-- -- --97. Inspektörerna och, om detta är tillämpligt,
biträdande personal skall under sitt uppdrag
åtnjuta privilegier och immunitet enligt
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.
-- -- --
Även om Wiendokumentet till stora delar är
identiskt med Stockholmsdokumentet innehåller
det vissa nya bestämmelser som t.ex. om utbyte av
militär information och kontroll därav. En ESK-
stat kan således under åberopande av
Wiendokumentet hos en annan ESK-stat begära att
få göra en utvärdering av lämnad information
genom besök vid ett visst militärt förband, dvs. ett
slags stickprovskontroll. Deltagande stater åtar sig
att på begäran ta emot ett visst antal
utvärderingsbesök. Antalet besök är kvoterat i
förhållande till storleken på den mottagande
statens militära styrkor. Besöken utförs av
utvärderingsgrupper. En utvärderingsgrupp får
bestå av två medlemmar och får åtföljas av en tolk
som biträdande personal (punkterna 114 och 129).
I punkten 130 anges att medlemmar av
utvärderingsgruppen och en ev. tolk under sina
uppdrag skall åtnjuta immunitet och privilegier
enligt Wienkonventionen om diplomatiska
förbindelser. Punkten har följande lydelse:

-- -- --
130. Gruppens medlemmar, och om detta är
tillämpligt, biträdande personal skall under sitt
uppdrag åtnjuta privilegier och immunitet enligt
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.
-- -- --

2.2 Gällande rättsläge

Det finns inte någon bestämmelse i svensk
lagstiftning som reglerar immunitet och privilegier
för medlemmar av en utvärderingsgrupp samt
medlemmarnas biträdande personal.
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser
från år 1961 (SÖ 1967:1) har såvitt gäller
konventionens bestämmelser om immunitet och
privilegier införlivats med svensk lagstiftning
genom lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall. Dessa bestämmelser avser
emellertid enbart de personkategorier som nämns i
konventionen.
För att Sverige skulle uppfylla de krav som
ställdes enligt 1986 års Stockholmsdokument
gjordes en ändring i 1976 års lag så att observatörer
och inspektörer samt biträdande personal till
inspektörerna tillförsäkras immunitet och
privilegier i enlighet med 1986 års dokument (SFS
1988:1247).
3 Överväganden och förslag

Mitt förslag: Lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall ändras så att
medlemmar av en utvärderingsgrupp och
biträdande personal inom ESK-proceduren
tillförsäkras immunitet och privilegier i enlighet
med dokumentet den 17 november 1990 från
Wienförhandlingen om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder i Europa. I samband
därmed ändras hänvisningen i 2 a § nämnda lag till
1986 års Stockholmsdokument till att avse 1990 års
Wiendokument.

Skälen för mitt förslag: Som jag har
nämnt innehåller svensk lagstiftning inte någon
bestämmelse om immunitet och privilegier som
omfattar de i Wiendokumentet nämnda
medlemmarna av en utvärderingsgrupp samt deras
biträdande personal. Då det gällde att skapa
förutsättningar för att genomföra de ovannämnda
bestämmelserna i 1986 års Stockholmsdokument
övervägdes olika alternativ och lagtekniska
lösningar (se prop. 1988/89:38 s. 7-11). Den lösning
som då valdes var att föra in bestämmelserna om
immunitet och privilegier för de berörda
personkategorierna i 1976 års lag. Enligt min
mening är det lämpligt att förfara på samma sätt när
nu punkt 130 i 1990 års Wiendokument skall
genomföras.
4 Upprättat lagförslag

I enlighet med det anförda har inom
utrikesdepartementet upprättats förslag till lag om
ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall.
Den föreslagna lagändringen är av sådan
beskaffenhet att det skulle sakna betydelse att höra
lagrådet.
5 Specialmotivering

2 a §

Paragrafens första stycke ändras så att
hänvisning i stället görs till dokumentet den 17
november 1990 från Wienförhandlingen om
förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i
Europa. Detta innebär inte någon ändring i fråga
om vad som gäller redan i dag för observatörer och
inspektörer. I tillägg till detta anges i stycket att
medlemmarna av en utvärderingsgrupp skall
tillerkännas den immunitet och de privilegier som
tillkommer en diplomatisk företrädare enligt 1961
års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser.
Enligt Wiendokumentet skall dessa förmåner
åtnjutas under deras uppdrag (''''''''during their
mission''''''''). Med detta uttryck måste förstås att
förmånerna skall åtnjutas under den tid uppdraget
varar (24 timmar per dygn) och inte enbart under
den tid då vederbörande utövar uppdraget.
Uppdraget för medlemmarna anses påbörjat då
de anländer till Sverige och varar till dess de lämnar
landet. Enligt punkt 131 i Wiendokumentet skall
utvärderingsbesöket genomföras under loppet av
en arbetsdag och avslutas inom 12 timmar.
Medlemmarna av en utvärderingsgrupp skall
tillerkännas samma immunitet och privilegier som
tillkommer diplomatiska företrädare enligt 1961 års
Wienkonvention. De förmåner som tillkommer
vissa av en diplomats familjemedlemmar får anses
vara förmåner som direkt eller indirekt tillkommer
den diplomatiska företrädaren. Mot denna
bakgrund har det ansetts skäligt att låta
medföljande familjemedlemmar till medlemmar av
en utvärderingsgrupp åtnjuta förmåner enligt
Wienkonventionen och de villkor som anges i
denna. Enligt bestämmelsens nuvarande lydelse
gäller detta redan för observatörer (punkt 58) och
inspektörer (punkt 97), se prop. 1988/89:38 s. 11.
Det är lämpligt att samma förmån gäller
beträffande den nu aktuella personkategorin.
I paragrafens andra stycke regleras den
biträdande personalens förmåner. Enligt punkten
129 i Wiendokumentet kan en tolk medfölja
medlemmarna av en utvärderingsgrupp som
biträdande personal. Tolken skall tillerkännas den
immunitet och de privilegier som tillkommer den
administrativa och tekniska personalen enligt 1961
års Wienkonvention. Det bör noteras att
bestämmelsen inte avser att utsträcka immuniteten
och privilegierna till familjemedlemmar som följer
med denna personkategori. Detta framgår av den
utformning som första resp. andra styckena har
getts. Det har ansetts föra för långt att låta
familjemedlemmar till medföljande tolk omfattas
av regleringen. En så vidsträckt förpliktelse kan
inte heller anses följa av Wiendokumentet.
6 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

anta förslaget till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
7 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens
överväganden och beslutar att genom proposition
föreslå riksdagen att anta det förslag som
föredraganden har lagt fram.