Skatteutskottets betänkande
1991/92:SKU32

Socialavgifter på vissa förmåner, m.m.


Innehåll

1991/92
SkU32

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker de detaljändringar som föreslås i
proposition 1991/92:129 på förmånsbeskattningens område.
I två reservationer (s) yrkas att jämkningsreglerna för
bilförmåner skall bedömas mer restriktivt och att propositionen
avslås i vad avser ändringar i reglerna om anställdas förvärv av
aktier m.m.

Propositionen

Regeringen (finansdepartementet) hemställer i proposition
1991/92:129 att riksdagen antar vid propositionen fogade förslag
till
1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
2. lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare,
3. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
4. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
5. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
6. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdesskatt,
7. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter,
8. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster,
9. lag om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i
skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan,
10. lag om ändring i lagen (1992:000) om ändring i lagen
(1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke
tillhör svenska kyrkan.
I propositionen föreslås att det införs en möjlighet att i
vissa fall beräkna arbetsgivaravgifter på ett justerat
förmånsvärde motsvarande de jämkningsmöjligheter som finns vid
inkomsttaxeringen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1
juli 1992.
Dessutom föreslås en utvidgning av den regel som i vissa fall
undantar anställdas förvärv av värdepapper från
förmånsbeskattning. Denna ändring föreslås gälla fr.o.m.
inkomståret 1992. Vidare föreslås vissa justeringar av närmast
teknisk art i kommunalskattelagens regler om särskilt
grundavdrag för folkpensionärer och i lagen om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Slutligen föreslås en
ändring i reglerna om beräkning av preliminär skatt för den som
inte tillhör svenska kyrkan.
Lagförslagen har följande lydelse.

Motionerna

1991/92:Sk28 av Lars Hedfors m.fl. (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om jämkningsmöjligheterna vid värdering av
bilförmån,
2. att riksdagen beslutar avslå förslaget om utvidgning av
undantagsregeln vid anställdas förvärv av aktier,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts angående justering av det särskilda
grundavdraget för folkpensionärer.
1991/92:Sk29 av Lars Bäckström m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen avslår propositionen vad avser utvidgningen
av undantaget av anställdas aktieförvärv från
förmånsbeskattning,
2. att riksdagen beslutar att följande citerade avsnitt: "Vid
tillämpning av denna anvisningspunkt jämställs styrelseledamot
och styrelsesuppleant med anställd", utgår ur anvisningarna
till 32 § i kommunalskattelagen.

Utskottet

Bilförmån och kostförmån
Under vissa förutsättningar får värdet av bilförmån och
kostförmån jämkas vid inkomsttaxeringen. Därmed påverkas också
egenföretagarnas underlag för socialavgifter.
I propositionen föreslås att motsvarande möjligheter införs
vid beräkning av arbetsgivaravgifter. Som skäl härför anförs
bl.a. att det bör vara en grundprincip att samma värde som vid
inkomsttaxeringen skall utgöra underlag för
arbetsgivaravgifterna och att nuvarande regler medför
omotiverade skillnader för många näringsidkare beroende på valet
av verksamhetsform.
Enighet råder om att underlaget för arbetsgivaravgifter i
princip bör vara detsamma som vid inkomsttaxeringen. Som framgår
av propositionen kan frågan i det enskilda fallet ha en avsevärd
ekonomisk betydelse. Med hänsyn härtill och till de rättviseskäl
som åberopas i propositionen tillstyrker utskottet regeringens
förslag.
I motion Sk28 av Lars Hedfors m.fl. (s) begär motionärerna ett
riksdagsuttalande om att regeringen bör återkomma till riksdagen
med ett nytt förslag i syfte att minska det totala antalet
jämkningsfall och på så sätt bevara de avsedda
förenklingsvinsterna med de schabloniserade reglerna. Yrkandet
grundar sig också på uppfattningen att bilförmåner redan är
gynnsamt behandlade i förhållande till vanlig lön.
Utskottet utgår från att beskattningen av bilförmåner kommer
att prövas i samband med det utredningsarbete som har påbörjats
i syfte bl.a. att förenkla förmånsbeskattningen (dir. 1992:3).
Eftersom resultatet av detta arbete bör avvaktas innan riksdagen
på nytt tar ställning till frågan hur de grundläggande reglerna
för inkomstbeskattningen lämpligen bör utformas avstyrker
utskottet motionen i denna del.
Anställdas aktieförvärv
Om en anställd får förmånen att till underpris förvärva aktier
e.d. i det företag där han är anställd är värdet av denna förmån
i princip skattepliktigt. Av förenklingsskäl finns ett undantag
som gäller under förutsättning att aktier samtidigt sålts på
samma villkor även till utomstående, att de anställda och
aktieägarna inte förvärvat mer än 20% av det totala antalet
utbjudna aktier, att den anställde inte har förvärvat aktier för
mer än 30 000 kr. och att aktierna inte var börsnoterade eller
OTC-noterade. Om samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda
undantas förvärvet från förmånsbeskattning. -- Vad som sägs
beträffande aktier gäller även för konvertibla skuldebrev,
vinstandelsbevis och optionslån. Vid tillämpningen av reglerna
skall styrelseledamöter och suppleanter jämställas med
anställda.
I propositionen föreslås att undantaget även skall gälla för
anställda i börsnoterade eller OTC-noterade företag. Vidare
föreslås att reglerna skall utvidgas till vissa typer av
optioner och andra aktieliknande finansiella instrument som inte
i dag omfattas av undantaget.
I motionerna Sk28 av Lars Hedfors m.fl. (s) och Sk29 av Lars
Bäckström m.fl. (v) yrkas avslag på propositionen i denna del.
Bakgrunden till regeringens förslag är den privatisering av
vissa statliga företag som regeringen nu skall påbörja.
Riksdagen gav i slutet av förra året regeringen ett bemyndigande
att genomföra sådana åtgärder och i riktlinjerna för
försäljningen av företagen anges att de anställda bör få
möjlighet att bli delägare i de företag där de arbetar. De
justeringar av undantagsreglerna som nu föreslås bör enligt
utskottets uppfattning ses som en praktisk lösning av de
värderingsproblem som annars skulle kunna uppstå vid
inkomstbeskattningen och som i realiteten endast kan försvåra en
önskvärd breddning av aktieägandet.
Det bör framhållas att privatiseringen inte är något som nu
bör kunna omprövas av riksdagen, och vad som anförs i motionerna
är enligt utskottets uppfattning endast förevändningar för att
behålla en sakligt sett olämplig utformning av skattereglerna
för att skapa svårigheter på marknaden. De särskilda
skattereglerna innebär bl.a. -- även efter den ändring som
föreslås i propositionen -- att undantaget får tillämpas endast
när de anställdas förvärv skett på samma villkor som gällt för
allmänheten och avsett sammanlagt högst 20 % av det totala
antalet utbjudna värdepapper. Redan härav framgår att det inte
blir tal om några särskilda förmåner till de anställda i
företagen. Därtill kommer, som framhålls i propositionen, att en
förmånsbeskattning över huvud taget inte blir aktuell annat än
om de anställda får en formell eller faktisk företrädesrätt att
förvärva aktier till underpris.
Att det undantag som nu gäller inte omfattar noterade aktier
har sin bakgrund i att reglerna avsett att klara ut en speciell
situation som inte hittills har förelegat i fråga om aktier i
börsnoterade företag. Som framhölls vid tillkomsten av reglerna
föreligger det egentligen inga värderingsproblem för
skattemyndigheterna när det gäller aktier av detta slag. Den
aktuella situationen skiljer sig emellertid väsentligt från vad
som hittills har gällt på aktiemarknaden eftersom det nu är
fråga om ett så stort utbud att det påverkar möjligheterna att i
förhand säkert bedöma värderingsfrågorna och
skattemyndigheternas framtida ställningstaganden. Mot denna
bakgrund kan utskottet inte finna annat än att den föreslagna
regleringen av dessa frågor ligger helt i linje med de principer
som redan gäller och att regeringens förslag är väl motiverat.
Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen och
avstyrker motionerna i denna del.
Motion Sk29 innehåller också ett yrkande om att
styrelseledamöter och suppleanter inte längre skall jämställas
med anställda vid tillämpningen av reglerna.
Som framgår av vad utskottet redan har anfört gäller det
aktuella undantaget endast under förutsättning att 80 % av
aktierna utbjuds till utomstående, dvs. till andra än anställda
och aktieägare och därmed jämställda personer. Dessa
bestämmelser har tillkommit som en garanti mot missbruk. Att
bifalla motionsyrkandet på denna punkt innebär att
80-procentsspärren mjukas upp och att undantaget t.o.m. skulle
kunna tillämpas på rent interna erbjudanden. Utskottet avstyrker
motionen också i denna del.
Grundavdraget för folkpensionärer
Ett av förslagen i propositionen innebär att
folkpensionärernas särskilda grundavdrag anpassas till förslaget
i proposition 149 att införa en möjlighet att inom den allmänna
pensioneringen göra uttag av en fjärdedels ålderspension. Ett
annat förslag i proposition 149 är att slopa de särskilda
reglerna om delpension.
I motion Sk28 av Lars Hedfors m.fl. (s) yrkas bl.a. (yrkande
3) ett riksdagsuttalande av innebörd att delpensionen bör
kvarstå och att den i proposition 129 föreslagna justeringen av
det särskilda grundavdraget inte behöver vidtas nu.
Riksdagen har den 29 april på förslag av
socialförsäkringsutskottet i betänkandet SfU8 (mom. 67) bifallit
proposition 149 i vad avser ålderspensionen och i enlighet med
reservation 6 i betänkandet avslagit förslaget att slopa
delpensionen.
Det särskilda grundavdraget är i princip kopplat till den
allmänna pensionen och bör med anledning av det beslut som
riksdagen redan har fattat i denna fråga justeras i enlighet med
vad som föreslås i proposition 129. Utskottet tillstyrker att
denna följdändring också genomförs men med den justeringen att
ikraftträdandet förskjuts från den 1 juni till den 1 juli 1992.
Det anförda innefattar avslag på motionen i denna del.
Övriga frågor
Regeringen föreslår att den särskilda löneskatten slopas även
för inkomst av passiv näringsverksamhet under 1 000 kr. Vidare
innebär propositionen att rätten till nedsättning av
församlingsskatten för den som inte är medlem i svenska kyrkan
skall beaktas redan med den preliminära A-skatten. Med anledning
härav genomförs vissa ändringar i övrigt av i huvudsak  teknisk
karaktär.
Utskottet har inte något att erinra mot propositionen i dessa
delar.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande jämkning av underlaget för socialavgifter
att riksdagen bifaller proposition 1991/92:129 i denna del,
2. beträffande jämkningsreglerna vid inkomsttaxeringen
att riksdagen avslår motion 1991/92:Sk28 yrkande 1,
res. 1 (s)
3. beträffande anställdas aktieförvärv
att riksdagen bifaller propositionen i denna del och avslår
motionerna 1991/92:Sk28 yrkande 2 och 1991/92:Sk29 yrkande 1,
res. 2 (s)
4. beträffande styrelseledamöter och suppleanter
att riksdagen avslår motion 1991/92:Sk29 yrkande 2,
5. beträffande grundavdraget för folkpensionärer
att riksdagen bifaller propositionen i denna del och avslår
motion 1991/92:Sk28 yrkande 3,
6. beträffande övriga frågor
att riksdagen bifaller propositionen i dessa delar,
7. beträffande lagförslagen
att riksdagen till följd av vad utskottet anfört och ovan
hemställt antar de vid propositionen fogade förslagen till
1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) med den
ändringen att ikraftträdandet förskjuts till den 1 juli 1992,
2. lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare,
3. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
4. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
5. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
6. lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
7. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter,
8. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster,
9. lag om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i
skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan,
10. lag om ändring i lagen (1992:263) om ändring i lagen
(1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke
tillhör svenska kyrkan.

Stockholm den 12 maj 1992
På skatteutskottets vägnar
Knut Wachtmeister
I beslutet har deltagit: Knut Wachtmeister (m), Lars
Hedfors (s), Bo Forslund (s), Anita Johansson (s), Bruno Poromaa
(s), Karl-Gösta Svenson (m), Yvonne Sandberg-Fries (s), Harry
Staaf (kds), Peter Kling (nyd), Gunnar Nilsson (s), Carl Fredrik
Graf (m), Sverre Palm (s), Fredrik Reinfeldt (m), Karin Pilsäter
(fp) och Tage Påhlsson (c).

Reservationer

1. Jämkningsreglerna vid inkomsttaxeringen (mom. 2)
Lars Hedfors, Bo Forslund, Anita Johansson, Bruno Poromaa,
Yvonne Sandberg-Fries, Gunnar Nilsson och Sverre Palm (alla s)
har
dels anfört följande:
Som anförs i motion Sk28 är det principiellt riktigt att
skattereglerna och reglerna om socialavgifter är likformiga.
Reglerna om bilförmån är emellertid redan nu relativt generöst
utformade. För att inte de förenklingsvinster som låg bakom
schabloniseringen av förmånsvärdena skall gå förlorade bör dessa
värden kunna jämkas endast om synnerliga skäl föreligger.
Regeringen bör återkomma med ett förslag om en ändring av
reglerna i denna riktning så att antalet jämkningsfall minskar.
Vad som här har anförts bör riksdagen, med bifall till
motionen i denna del, som sin mening ge regeringen till känna.
dels vid mom. 2 hemställt
2. beträffande jämkningsreglerna vid inkomsttaxeringen
att riksdagen med bifall till motion 1991/92:Sk28 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad som anförs i
reservationen om jämkning av värdet av bilförmån.
2. Anställdas aktieförvärv (mom. 3)
Lars Hedfors, Bo Forslund, Anita Johansson, Bruno Poromaa,
Yvonne Sandberg-Fries, Gunnar Nilsson och Sverre Palm (alla s)
har
dels anfört följande:
Det undantag från förmånsbeskattning som infördes 1984
beträffande anställdas aktieförvärv gäller inte för börsnoterade
aktier eller OTC-aktier. Bakgrunden till denna begränsning är
bl.a. att ett mer generellt undantag skulle kunna uppfattas som
orättvist av alla dem som inte har aktiebolag som arbetsgivare.
Vidare saknades det, enligt vad utskottet uttalade 1984,
anledning att låta börs- och OTC-aktier omfattas av undantaget
eftersom det i fråga om sådana värdepapper inte förelåg några
svårigheter att avgöra om ett aktieförvärv inneburit en
löneförmån eller ej.
Detta uttalande har fortfarande full aktualitet. Att utvidga
undantagsreglerna skulle -- som anförs i motion Sk28 -- innebära
ytterligare avvikelser från ambitionerna om en neutral
kapitalbeskattning och otillbörligt gynna vissa grupper av
anställda. Förslaget i propositionen innebär också att
marknadens egna mekanismer sätts ur spel eftersom de aktuella
företagen och deras anställda får en skattesubvention som andra
inte får del av.
Vi tillstyrker alltså avslagsyrkandet i motion Sk28.
dels vid mom. 3 och mom. 7 i motsvarande del hemställt
3. beträffande anställdas aktieförvärv
7. beträffande lagförslagen i motsvarande
del
att riksdagen med bifall till motionerna 1991/92:Sk28 yrkande
2 och 1991/92:Sk29 yrkande 1 avslår proposition 1991/92:129 i
motsvarande del till följd varav punkt 3 a av anvisningarna till
32 § utgår ur det i propositionen framlagda förslaget till
ändring i kommunalskattelagen (1928:370).